Evangélium > Az alapok

Hogyan imádkozzunk?

(1/5) > >>

zoltan:
Beszéltünk arról kihez kell imádkozni, és gondolom itt inkább arról lett volna szó, hogy lehete Istenen kívűl még valakihez imádkozni, mint Máriához, vagy Szent Antalhoz, vagy akár az angyalokhoz.
Aztán meg, szó volt arról is, ki szólíthatja Atyának az Urat.

Van még egy fontos kérdés az imádkozással kapcsolatban és az az, hogyan tesszük, és itt nem a testtartásra gondolok, hanem a szívünk állapotára.

Péld. olyasmire amiről itt Pál ír:

1Tim 2:8  Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

Amit itt az asszonyokról ír, az is, az imával van kapcsolatban

1Tim 2:9  Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
1Tim 2:10  Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

És még vannak hasonlók az igében de egyenlőre maradjunk ezeknél.

 :2smitten:

feszter:
 Békesség néktek!

Most csak pár  alapgondolatot szeretnék megosztani veletek.


Sokféle  imaformák vannak,módja, témája és célja lehet a Szentírás tanítása szerint. A hálaadás, könyörgés, dicsőítés, imádás, közbenjárás, áldásmondás. Az ima olyan Szellemi tevékenység, amelynek célja az Istennel való bensőséges, személyes kapcsolattartás.
Mindenképpen elkell csendesülnünk az Úr elött,bemenve a belső szobánkba.
Mát. 6,6
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Jézus Krisztus nevében aki a mi közbenjárónk.
Róm. 8,26
Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Tiszta szívvel, mindenkinek megbocsájtva kivetve minden vélt és valós sérelmet szívünkből.
Mát. 6,14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok

Hálákat adva , köszönettel mindazért amit az Úr megtett és megfog tenni  értünk.
Fil. 4,6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

 Az imáikban figyelnünk kell arra, hogy minden az Úr akaratában legyen.
Mát. 6,10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Szeretettel Ircsi :044:

zoltan:
Vagy mondjuk Például ami az első hozzászólásomhoz kapcsolható.
Valami ilyenre gondolok, hogy imádságaink meg ne hiusúljanak.
Vannak imák amik meghiusúlhatnak? És miért?

1Pét 3:1  Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
1Pét 3:2  Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
1Pét 3:3  A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
1Pét 3:4  Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
1Pét 3:5  Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
1Pét 3:6  Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.

1Pét 3:7  A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon [feleségükkel],az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.

 :2smitten:

Zsuzsa2:
János 15:7:
HA ÉNBENNEM MARADTOK, ÉS AZ ÉN BESZÉDEM BENNETEK MARADNAK, KÉRJETEK, AMIT CSAK AKARTOK, ÉS MEGLESZ NÉKTEK"

CSAK AZUTÁN VAGY KÉPES HATÁSOSAN IMÁDKOZNI, MIUTÁN ISTEN IGÉJE BENNED É L .

Shomer ayin:
Engedtessék meg nekem, a kérdésnek azonban van egy másik vonzata is. Én erre referálnék:Csak egy történet...
   
Volt egyszer egy pásztor. Ez a pásztor nagyon szerette Istent, mivel tanulatlan volt, közösségbe nem járt,(lévén hogy pásztor volt...) Így tehát az Istennel való kapcsolatnak a leg kézenfekvőbb módját választotta! Ez pedig a természetesség volt. Minden áldott nap így Imádkozott: Isten! Annyira szeretlek téged, hogy a legszebb juhomat adnám neked!
A történet szerint egy alkalommal egy vándor prédikátor jutott a pásztorhoz, aki átutazóban volt. A pásztor ösztönösen meghívta a prédikátort hogy töltse nála az estét, és megosztotta vele a vacsoráját is. Azután a pásztor szokása szerint Imádkozott,ahogy szokott. A prédikátor megütközve megkérdezte: Ez meg mi volt??? te nem tudod hogy akárhogyan nem szabad Imádkozni? A pásztor zavartan kérdezte: hogyan kell hát? A prédikátor elmondta neki a módját és a formáját.   Ezek után a prédikátor hajnalban elment az útján... A pásztor reggelre már nem emlékezett az Ima szövegére, csak arra hogy:"akárhogy nem szabad!!!" így tehát abba hagyta az Imádkozást... Egy pár nap múlva, A Prédikátort megszólította az Úr. MIT TETTÉL AZ ÉN KEDVES SZOLGÁMMAL, AZZAL A PÁSZTORRAL? MERT EDDIG MINDEN NAP ŐSZINTÉN ÉS SZÍVBŐL IMÁDKOZOTT HOZZÁM, ÉS AZ Ő IMÁjA VALÓBAN JÓ ILLATÚ ÁLDOZAT VOLT ELŐTTEM! DE AMIÓTA TE NÁLA JÁRTÁL NEM IMÁDKOZIK HOZZÁM!  mire a Prédikátor ezt válaszolta: Pedig én megtanítottam neki azt hogy hogyan kell Imádkozni, mert hát ő nem jól csinálta...
Erre Isten: Mosthát menj vissza hozzá és mondd neki tegye ahogy a szíve diktálja, mert nem emberi bölcsességekben van örömöm, sem emberi ismeretben, hanem abban ha valaki szívéből beszél hozzám őszintén!

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése