Evangélium > Izraeliták

A zsidók elvetettek?

<< < (11/11)

Guti Tünde:
Áldást nyer az egyház és a zsidó nép
(részlet)

„Kérdés, hogy van-e most oka zsidóságnak, hogy féltékeny legyen a keresztény egyházra?...

Van valami nem megfelelő, sőt kifejezetten helytelen abban, ha arról beszélünk, hogy az evangéliumot „kontextusba helyezzük” a zsidók számára: egyszerűen azért, mert az evangélium eredetileg is zsidó volt! Ha a kereszténység gyökerei a zsidóságban keresendők, ha az evangélium lényegét tekintve zsidó, miért kéne azt a zsidók számára érthető „kontextusba helyezni”?
A pogány világ számára kellett az evangéliumot kontextusba helyezni! Ezt a munkát végezte Pál. Pál ezt mondta a Rómában élő zsidó hallgatóságnak „Atyámfiai, férfiak, én…semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokás ellen…” (28,17). Az „ősi szokás” kifejezés pedig a zsidó tradíciókat is magába foglalja, nemcsak az írott Tóra rendelkezéseit. Ha ez az életmód megfelelt Pálnak, akkor a ma élő messiási zsidóknak(azok a zsidók, akik elfogadják Jézust messiásnak, megváltónak.) is megfelel! Ne etessünk sonkás szendvicset a messiási zsidókkal, ha ők meg akarják tartani hagyományaikat!...

C) Nem kontextusba helyezés, hanem IV. típusú evangelizáció
Szociológiai szempontból a zsidóság valóban „csak” kultúra, bár igen összetett, sokrétű. Teológiai szempontból azonban a zsidóság különleges, mert Isten arra választotta ki őket, hogy az üdvösség eszközei legyenek a világ számára.(Jn 4,22; Róm3,2; 9,4-5). A zsidó nép olyan módon, ahogyan az egy népre sem vonatkozik egyetlen népre sem ezen a földön. A zsidó nép több mint egy kultúra: ők Isten népe. Feladatunk éppen ezért, hogy az evangéliumot teológiailag helytálló módon adjuk át nekik. Helyre kell állítani az eredeti zsidó evangéliumot, ami most is jelen van, csak elhomályosult. Mindezeken túl nekünk, a nem zsidó keresztényeknek is szükségünk van az evangélium olyan vonatkozásaira, amelyeket a helyreállított zsidó eredeti adhat meg nekünk is…

De mi is az az evangélium zsidóságának helyreállítása?
Azt jelenti, hogy tartalmában teljességgel megjelenítjük a zsidókra, valamint a zsidó nép és az egyház viszonyára vonatkozó elemeket. Más szóval: Isten teljes akaratát közvetítjük ebben a kérdésben, és nem csak annak egy-egy részét.
D) Az egyház és Izrael a teológiában és a történelemben
1.,A teológia három útja (egyháztanilag, egyház-Izrael kapcsolatával): szövetségi, diszpenzációs (korszakok teológiája), olajfa teológia
A keresztény teológusok általában két megközelítés egyikét követték e kérdéssel kapcsolatban, Az egyik a behelyettesítő teológia, vagy más néven a szövetségi teológia, mely a régebbi és ismertebb. E szerint az egyház a szellemi Izrael, vagy „új” Izrael, amely felváltotta a „régi” Izraelt, vagyis a zsidókat, és most már az egyház lett Isten népe. (Ez a hagyományos katolikus teológiai irány is: azonban a II. Vatikáni Zsinat ezzel szembehelyezkedett, s azóta a hivatalos irány: Izrael tovább hordozza Isten ígéretét… stb.) Nem oly rég protestáns körökben fejlődött ki a diszpenzációs teológia, amely azt tanítja, hogy Izraelnek csak e Földre vonatkozó ígéretei vannak, míg az egyház mennyei ígéretek örököse Mindkét megközelítés leegyszerűsítés: emiatt nyilvánvalóan antiszemita következtetésekre jut. Az egyháznak és a zsidó népnek az elmúlt kétezer év során kibontakozott elszakadása teljes mértékben ellenkezik Isten akaratával.
A mi feladatunk ezt jóvátenni, a világ helyreállítását (tikun háolám judaizmus nyelvezetén) A zsidó hagyományok szerint ez a tevékenység sietteti a Messiás eljövetelét (Pét 3,12), ez az olajfa teológia Róm 11,16-24 alapján:

Amikor eljött Jézus, Ő került az olajfa középpontjába, a zsidó nép középpontjába, mint a lényegi zsidó és végső soron a lényegi Ember. Zsidó tanítványokat hívott maga köré. Meghalt, de feltámadt a halálból és felemeltetett a mennybe. A Messiást követő zsidó közösség egyre növekedett. ›2B
Jézusban nem hívő zsidók szembefordultak a Messiás Jézus követőivel és kilökték őket a középpontból. Mindeközben az Evangélium terjedt a nem zsidók között is ›2C.
Bár a Messiást követő zsidók száma csak Jeruzsálemben „több tízezren” voltak, akik „mind buzogtak a Tóráért (ApCsel 21,20). Saul utazásai és más missziós utak hamarosan azt eredményezték, hogy a pogány (pogány keresztények) körökből hitre jutottak számbeli fölényre kerültek a gyülekezetben. Mindennek ellenére a zsidó Messiás-hívőket továbbra is a zsidóság teljes jogú tagjának tekintette a zsidó nép.›2D
Már akkor világossá vált, hogy a zsidóság nagy többsége nem fogadja el Jézust, Messiásként. (Róm11,16-26)›Isten ezeket a nemesített, de kivágott ágakat visszaoltja, amikor a pogány világ teljessége „bejön”.
A messiást követő zsidókat a zsidó közösség egyre inkább kizárta, vallási és politikai okok miatt. A IV. század elejétől, miután a Római Birodalom államvallásává vált a kereszténység, számtalan nem megtért pogány csatlakozott az intézményessé vált egyházhoz. Létszámát tekintve sokkal nagyobbá vált, mint az egész világon élő zsidók létszáma. Teljes mértékben nem zsidóvá vált, és a zsidó népre úgy tekintett, mint legyőzött versenytársára. Lehetetlenné vált a messiási zsidó identitás megőrzése. A zsidó nép Messiásában hinni vágyó zsidónak el kellett hagynia népét és „ki kellett térnie”- a keresztény egyházba ›2E Azokat a zsidókat, akik hittek Jézusban arra kényszerítették, hogy teljes mértékben szakítsák el magukat a judaizmustól, a zsidó néptől és kultúrától. Az egyházban ez a kegyetlen hitvallás vált jellemzővé...

3. Az olajfa teológia:
Csak egyetlen olajfa van, ami azt jelenti, hogy csak egyetlen Izrael létezik, nem kettő. A vadolajfa ágak (a nemzetek) a Messiásba vetett hitükön keresztül beoltattak, „közel kerültek Krisztus vérén keresztül (Ef 2,13)”és most már Izrael közösségéhez tartoznak. Ettől még azonban nem lettek az „Új Izrael”, ellentétben a behelyettesítő teológia gondolkodásával. A nem hívő zsidók (a letört természetes ágak), a hívő zsidók (a fán élő természetes ágak) és a nemzetekből hitre jutottak (beoltott vad ágak), mind részt vesznek a maguk módján az egyetlen Izrael életében.

4. Az egyház és Izrael-a modern kor
A jövőben az egész Izrael üdvözül. Nem azt jelenti, hogy minden egyes zsidó ember jut majd személyes hitre Jézusban, hanem a zsidó nép többsége hívő lesz és/vagy az ország vezetése hívő lesz.›

A 2F jelzi, hogy megkezdődött az a folyamat, amelyben a múlt torzulásainak helyreállítása történik. Újra lehetővé vált egy zsidó számára, hogy magát egyszerre tartsa zsidónak és Messiásban hívő személynek, és arra is, hogy ezt az identitását a társadalom számára is felismerhető módon kifejezze.
A zsidó népet el kell vezetni arra, hogy megértsék a zsidó nép csak akkor tudja beteljesíteni ősi céljait, amikor eljut Jézus (Jesua) megértésére és bízik Benne, a zsidó nép Messiásában. A keresztény egyházakat pedig arra kell elvezetni, hogy legtisztább céljait csak akkor tudja elérni, ha eltűnik belőle minden antiszemitizmus és a különállásra formált igény, és felismeri a zsidó néppel való bensőséges kapcsolat elkerülhetetlenségét.
Az Evangélium zsidóságának helyreállításához szükséges feltételek
(1) A kereszténység zsidó (eredetű)
(2) Az antiszemitizmus nem keresztényi
(3) A zsidóság kirekesztése vagy hanyagolása az evangélium hirdetéséből az antiszemitizmus egy formája
Vajon mire gondolt Pál a Rómaiakhoz szóló levélben, amikor azt mondta, hogy az Evangélium „először a zsidóknak” szól?
Nem számít, hogy a kereszténység mai megnyilvánulásainak egy része mennyire nem is emlékeztet a zsidóságra, gyökerei mégis a judaizmusba és a zsidó népbe nyúlnak vissza…
Jézus minden első tanítványa zsidó volt. Az Újszövetséget nagyrészt zsidók írták, maga a messiási gondolat is teljességgel zsidó. És végül maga Jézus zsidó volt. A zsidók hozták el az evangéliumot a pogány népeknek, Pál egész életében Törvényt tisztelő zsidó maradt. A messiás helyettes engesztelő áldozata a zsidó áldozati rendszerben gyökerezik, szentmise, a zsidó peszáchi tradíciókban, a keresztelés zsidó gyakorlat és az egész Újszövetség teljes mértékben a Héber írásokra épül, annak prófétai irataira, és az új szövetség ígéretére, olyannyira, hogy az Újszövetség az Ó nélkül olyannyira lehetetlen, mint egy ház első emelete földszint nélkül.
F) Az antiszemitizmus nem keresztényi
Az antiszemitizmus nem egyeztethető össze a bibliai hittel. Vannak az antiszemitizmusnak tudatalatti, vagy burkolt formái is. Jó szándékú keresztények, akik bár nem akarják a zsidókat megsérteni és nincsenek is ellenérzéseik velük szemben, mégis magukba engedik a zsidóellenes magatartásokat, amelyek a kultúrájukat évszázadok óta átjáró zsidóellenes tanítások eredménye.
Az Írások azonban nem hagynak helyet arra, hogy átnézzünk a zsidókon. Ha a zsidó néppel szembeni közöny olyan, mintha ellenükre lennénk (Lk 11,23), és ez a számukra rossz, akkor mi a helyes? Az helyes, hogy Isten Örömhírét úgy vigyük a zsidó népnek, hogy komolyan vesszük azt a pozíciójukat, hogy ők Isten választott népének tagjai, akiknek ajándéka és elhívásai, ahogyan Pál a fogalmazott, megbánhatatlanok. Más módon ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten szeretetének csatornáivá kell lennünk a zsidó nép számára.
A keresztény történelemre való hivatkozással történő hanyagolás is antiszemitizmus… Mások úgy gondolják, hogy tiszteletben kell tartaniuk a zsidó nép az irányú érzékenységét, hogy nem akarnak hallani Jézusról. Számukra az nyújthat orvoslást, hogy az Írásoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak, mint saját érzéseiknek…
Megint mások racionális érvekkel utasítják el. Ez az érvelés az evangélium ellen a Holokauszt tényéből származik. A nyugati kereszténység sajnos megtűrte ill. támogatta Hitler uralmát, hatalomra jutását és később a vérengzését.
Túl lassú volt a feleszmélés, s ez bizony az egyház egyik nagy bűne volt. Ezek után, hogy mintegy a kereszténység ilyen népirtást végzett, hogyan mondhatjuk egy zsidónak, hogy higgyen Jézusban…)…

Összegzésül Jézus mind a zsidó nép, mind a nemzetek Messiása. Egyetlen Újszövetség van, amelyet Isten Izrael házával és Júda házával kötött (Jer 31,30-34) mind zsidók, mind a nemzetek számára…
A keresztényeknek vállalniuk kell a zsidó evangéliumot, és el kell vinniük a zsidó néphez. Mert Jézus nélkül a zsidó népnek (ahogy más népeknek), nincsen reménysége, sem közösségi, sem egyéni szinten.”

Áldást nyer az egyház és a zsidó nép

(David Stern: Az evangélium zsidóságának helyreállítása és P. Dr. Barsi Balázs, OFM Esztergom, 1987. I. 18. Összegyűjteni Izraelt műve nyomán)

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése