Szerző Téma: Ha a juhok tévelyegnek  (Megtekintve 6678 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Paulus

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #30 Dátum: 2012 Szeptember 26, 13:34:17 »
Ámen. Isten nem kíván módosult tudatállapotot az Ő imádásához. Nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek
az Istene.
Paulus

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #31 Dátum: 2012 Szeptember 26, 13:37:40 »
   
Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
Mt 7,14

Hát ez az, ami sokaknak nem igen tetszik. Nem Show-Buiseness-t ígért nekünk az ÚR!

Nem véletlen figyelmeztet az Íge:

5. Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket.
6. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek.

Mk 13,5-6

Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.
Lk 9,23

De senki sem mondhatja azon a napon, hogy nem tudtam... Ma mindenkinek lehetösége van Isten Szavát olvasni, és az szerint élni. Nem hivatkozhat senki sem semmilyen tanítóra!

Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: "Íme, eljött az Úr szent seregeivel, 15. hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak." 16. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. 17. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. 18. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. 19. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. 20. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, 21. tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.
Júd 1,14-21
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4513
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #32 Dátum: 2012 Szeptember 26, 13:50:05 »
Hát kedves testvéreim ha ezek történek a gyülekezetekben: idézett :Tessék nekem megmondani: Hol van az Igéretek között a : KUKORÉKOLÁS, BÉGETÉS, FUTKOSÁS, KIABÁLÁS, CSILLÁRON HINTÁZÁS, BREKEGÉS...???


 akkor kérdezném én KI AZ AKI FIGYEL AZ IGE HIRDETÉSRE? VAGY MÁR AZ NEM FONTOS? ISTEN SZAVA ?  ISTEN IGÉJE???
 évekig én is néztem ezeket a jeleneteket , valóban a Szent Lélek igy nyilvánul meg? cirkusz? bohóckodás??? MI értelme van akkor??? az Ige a Szent Lélekről viszont mást mond: :019:

Jóel: 2: 28-29:És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.


 Látom itt sem olvasunk semmi bohóckodás ordibálás , fetrengés vagy állati hangon szólás ról!!!!

Ézsaiás: 43:3:
Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.


 és tovább olvassuk az IGÉBEN:


 :019:
» Az Apostolok Cselekedetei » 2. fejezet
1
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
5
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7
Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?
8
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?
9
Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,
10
Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11
Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lenni?
13
Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14
Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15
Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16
Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:
17
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18
És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.


 :?:SZÓVAL MÁS NYELVEKEN SZÓLNAK PRÓFÉTÁLNAK , NEM UGATNAK NEM UGRÁLNAK  NEM FETRENGENEK, NEM BOHÓCKODNAK, EZ ISTEN EGYHÁZA NEM CIRKUSZ!


NEM AKAROK SENKIT SEM MEGBÁNTANI DE MINDENKINEK VAN BIBLIÁJA  ÉS OLVASSUK EL AMIT MOND AZ IGE!!!

 ISTEN IGÉJE AMELY ÉLŐ ÉS HATÓ AZ TART MEG BENNÜNKET SEMMI MÁS NEM!  :016:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #33 Dátum: 2012 Szeptember 26, 13:53:36 »
Ámen!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #34 Dátum: 2013 Január 15, 22:26:59 »
A tévelygésnek van még egy formája. Sokan a szeretetet összekeverik a megalkuvással. Ha valamin nem tudok uralkodni, akkor megengedem, illetve legalizálom a bünt. A szeretet palástjával akarják betakarni az Isten iránti engedetlenséget. Az Isten szerinti szeretetet soha sem lehet szembeállítani az Örökkévaló Igazságával, Jézus Krisztussal. Annyiszor mondják, nem baj, akármit teszel ö elfogad. Ez a megtérésünknél valóban így van, de utánna meg akar szentelni és igazítani minket. Ha vele akarunk járni, nem türhetjük meg a bünt az életünkben. Ha mégis elestünk, a Lélek azonnal rámutat és van lehetöségünk azt megbánni. Eltakargatni azonban öncsábítás.

22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23. Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.

1Pt 1,22-23

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #35 Dátum: 2013 Január 15, 22:44:36 »
Egyetértek, és ezt az igét hoznám még:

1Sámuel 15,23
"Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás..."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Dr Dee

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 276
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #36 Dátum: 2013 Január 15, 23:23:02 »
Ámen

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #37 Dátum: 2013 Január 16, 10:47:09 »
Hm... elgondolkoztam a címen: "Ha a juhok tévelyegnek"

Hány olyan tévelygö juh után dobták már a gyeplüt, alaposan megmosva a fejét. Ahelyett, hogy mentésére törekedtek volna jól megalázták. De Jézus nem így bánt azzal a juhhal, amely eltévedt. Nála teljesen más prioritások vannak.

Ő erre ezt a példázatot mondta nekik: 4. "Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, 6. hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. 7. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre."
Lk 15,3-7

Kövessük Jézus ebben is, ne legyünk közömbösek. Ha nem lehet beszélni, hordozzuk öket imában az ÚR elött!

Ő (Jézus) így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."
Lk 18,27    

 :265:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #38 Dátum: 2013 Január 16, 11:46:49 »
Egyetértek Erzsike!
A jó pásztor nem létszámban gondolkodik. Nem szabad, hogy a nyáj mérete fontosabb legyen a nyáj vezetésénél.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #39 Dátum: 2013 Január 16, 11:58:38 »
Igen, kedves Antee! Rengeteg energiát fektetnek be az Istentisztelet kreatívitására, hogy jól érezzék magukat a juhok. Szuper berendezés a jóminöségü Band-zenéhez, pantomim, szép berendezések stb. De vajon ez volt az ÚR akarata? Jól elszórakoznak némely helyen, de nem Isten van a középpontban. Ezért azután nem csoda, ha testiesen gondolkoznak.

Az ösgyülekezetek házaknál jöttek össze, maguk énekeltek, nem volt szükölködö, Isten volt a középpontban, Jézus a Templom, a hívek pedig élö kövek.

A Föpásztor vezette a nyájat elhívott szolgái által.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #40 Dátum: 2013 Február 03, 13:17:43 »
Elgondolkoztam, mit akar és tesz a Jó Pásztor, ha a juhok tévelyegnek.

De honnan is ered a tévelygés?

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
Mt 22,29

Nagyon mélyen megérintett Isten Ígéje Ézsaiás prófétánál:

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.

Ézs 53,6

Tévelyegtünk, mert nem ismertük az Ígét, és így nem is negedelmeskedtünk. Saját utainkon jártunk, saját elképzeléseink szerint éltünk.

Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. 67. Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet. 68. Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt 119,66-67

És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
Jer 31,34

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #41 Dátum: 2013 Február 03, 15:04:19 »
Köszönöm kedves Elisabeth, nagyon szeretem olvasni írásaidat...... 
Nagy bölcsességgel ajándékozott meg Téged az Örökkévaló, amit tiszta szívből és sok szeretettel adsz át......... érzem a soraidból...... :019: :016: 
Az ÚR áldott szolgálója vagy  :2smitten:

A tévelygéseim miatt én is sokat küszködök, de az Íge most is helyretesz....és kérem az Urat tanítson........hogy éljek........   

14
    Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
15
    A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
16
    Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
17
    Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
18
    Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
zsoltárok 119.
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #42 Dátum: 2013 Február 03, 17:27:19 »
ÁMEN!

Legyen az ÚRé a dicsöség! Úgy gondolom, ha öszinték vagyunk önmagunkkal szemben, újra és újra érezzük, mennyire kegyelmes az ÚR! A megrepedt nádat nem töri el, és a pislogó mécsest sem oltja ki. Ígéjével táplál minket naponta, és Ígéjével formál minket.

   
A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
Zsolt 50,23

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #43 Dátum: 2013 Március 30, 15:33:09 »
Shomer Testvér írta:

Idézet
„Az azután levő dolgok bizonysága szerint pedig tudjuk is, hogy akik vették az Örökkévalótól a Szent Lelket, Erőt vettek voltaképpen a szolgálat munkájához,“

Így van!

Sokan úgy gondolják, hogy a Szentlélek munkája valami Újszövetségi fogalom, ami Krisztus mennybemenetele után adatott.

Már  a Kijelentés Sátrának és az azokhoz szükséges dolgok elkészítésénél betöltötte az ÚR Szent Lélekkel, vagyis Isten lelkével azokat, akiket erre a szolgálatra megbízott.

És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez.
2Móz 31,3
   
És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:
2Móz 35,31

Mikor Jézus Krisztus feltámadása után megbízta a tanítványokat küldetéssel, adta nekik a Szent Lelket:

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." 22. Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! 23. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."
Jn 20,21-22

Tehát nem azért adatott a Szent Lélek, hogy a révület mámorában felkorbácsoljuk érzelmeinket, hanem azért, hogy a ránk bízott szolgálatot Isten akarata szerint el tudjuk végezni.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #44 Dátum: 2013 Március 30, 16:26:05 »
Egyetértek Testvérem. Az Igében egyértelmű útmutatást találunk az Istentisztelet rendjéről. Mégis a mai korban elfogadott az a fajta Istentisztelet, ahová a hívek azért mennek, hogy jól érezzék magukat. Magukat szórakoztatják, és ezt ráfogják Isten Lelkére.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)