Szerző Téma: Zsidó imádságok  (Megtekintve 14593 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #15 Dátum: 2011 November 16, 11:38:50 »
Péntek este

Sálom áléchem!

Sálom áléchem
angyali sergek,
Szálljatok hozzám
Áldva köszöntlek

Hogyha betértek
Jöttötök áldott,
És ha kimentek
Boldog, aki látott.

Jertek csak, jertek
Angyali sergek,
Sálom áléchem
Kedves vendégek

(
részletek)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #16 Dátum: 2011 November 16, 13:27:37 »
Az egyik legfontosabb ima a zsidóknál:

SH’MA ISRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI ECHAD
BARUCH SHEM K’VOD MALHUTO LEOLAM VAED
VEAHAFTA  ET ADONAI ELOHEICHA  BECHOL LEVEVCHA
UVCHOL NAFSHECHA  UVECHOL MEODECHA.


Halld, ó Izrael! Az ÚR a mi Istenünk, az ÚR az egy!
Legyen áldott az Ő dicsőséges Királysága mindörökké!
Szeresd az URat, a te Istenedet teljes sziveddel, teljes lelkeddel és teljes erőddel.Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #17 Dátum: 2011 November 16, 13:43:12 »
Nagyon szep! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #18 Dátum: 2011 November 18, 14:40:47 »
Csütörtök reggeli ima

Jóságnak kútfeje! Isten! Ismét eltűnt az éj, mely után teremtésed új éltere virradt. HÁnan végezték be alatta beremtményeid közül aföldi pályájukat, mig engem isteni kegyelmed megtartott, hogy gyönyörű alkotásodnak, létemnek továbbra is örvendjek.
Óh Teremtőm és Fentartóm! mily nagyok a Te műveid, mily végtelen gazdag az Általad alkotott természet! Ha szemeimet égnek emelem, számtalan égitest lebeg felettem, ha a földra nézek, millió meg millió teremtményt látok vidám életkedvvel, ha szemeim a viznek irányozom, számnélküli  állatnemet találok s mindmegannyian nagyságodat és hatalmadat hirdetik.
E töménytelen lényt atyai szereteted tartja fenn, jóságos kezed táplálja őket, Te adod meg mindegyiknek szükségletét és vigyázó szemed őrködik mindegyik jóléte felett.
Mennyei ATyám! Hozzád, ki eddig táplálóm és fentartóm valál, fohászkodom ma reggel, áldj meg ezután is áldásoddal. A hivatásom körébe eső dolgoakt, óh mi szivesen, óh mi hűségesen akarom elvégezni, csakhogy beteljesüljenek rajtam a szent zsoltáriró szavai: Ha kezed munkájával táplálkozol, üdv neked, jó neked! Tevéjeny részt akarok venni enyéim gondjaiban, teljes erőmből akarok segitésgökre lenni, s szeretettel, előzékenységgel terheiken könnyiteni.
Mindenkor meg akarok avval eégedni, mit atyai kegyedben nyújtasz, s amit nekünk rendelsz, gyermeki hálaadással fogadom és szent nevedet magasztalom érette. Legyeneks zivemből az irigység, rosszakart száműzve, ha látom, hogy mások vállalatai sikerülnek. Hiszen mindegyik gyermeked, mindegyiket közülünk egyformán szereted.
CSak az boldog valósággal, ki sorsával megelégszik. A megelégedés fölülmúlja a föld minden kincsét, nyugodt elmét ad, boldogsággal tetéz életünk lefolyásán. A gazdagság utáni vágy tehetetlenné, nyugtalanná és boldogtalanná tesz minket. Add azért, hogy megsziveleljük a nag yénekes e szavait: Irigység nélkül vedd, ha más vagyont szerez, s háza fényét gyarpitja, mert halálában nem visz az ember megával mindent, nem száll le utána födi dicsősége.
Ha azonban kegyeddel elhalmozva, áldásodraérdemesnek tartasz s többet adsz, mint amennyire szüksgéem van, úgy szentül fogadom, hogy e fölösleget előtted kedve módon fogom felhasználni. Hadd élvezzék azt az ügyefogyottak és szegények, hadd vidámuljon fel szivük a váratlan segélyen.
A tudat, hogy embertársaimon segitek, bizonyára angyobb örömmel fogja szivemet eltölteni, mint azaz élvezet, mit érzéki gyönyörökkel magamnak szerezhetnék.
Irgalom Istene! Betekintesz sivem belsejébe, tudod, hogy nem szinlelek tetetést, hanem hogy ajkaim tiszta valóságot mondanak. Megnyugodva várom oltalmadat, tudom, hogy erőt és kitarátst adsz midazon jónak teljesitésére, mit ma Előtted fogadtam. Áldassék szent neved örökké! Ámen

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #19 Dátum: 2011 November 22, 12:28:29 »
Péntek reggeli ima

Mennyei Atyám, világnak Ura! A hétnek hatodik napját is, amelyet kegyelmedből megérni engedtél, Reád gondolva kezdem meg. E napon, amelyen dicső alkotásod, az ég és föld és minden seregök bevégeztetett, amelyen a természet örök törvényeit megállapitád, felmelem szivesemt TE hozzád, hogy gyönge szavaimmal reggeli áldozatomat bemutassam szent szined előtt.
E napon, amleyen az embert, teremtésed ékességét hsaonmásodra teremtetted: amgasztos rendeltetésemről akarok elmélkedni s lelkemet megóvni.
Folyton lebegjen előttem, hogy csakis a halhatatlna lélek az, mellyel az ember, a porszülött, Hozzád sajonlóvá lehet, hgoy a földi szépség, mint minden, ami földi, mulandó, testünk, mint a féreg teste porrá lesz s hogy ae tekintetben az ember felsőbbsége az állat  fölött semmis, mert minden test egyaránt mulandó. Viszont azon vigasztaló gondolat se távozzék szivemből, hgoy az a halhatatlan  lélek, mit belém leheltél, ha testemtől megválik, ismét fellebeg Hozzád, ahonnan származott.
Ha tehát azon erőket és tehetségeket, melyekel minket kitüntettél, meggondolom, tisztán és világosan megismerem, hogy nem e rövid földi pályafutás a mi egyedüli rendeltetésünk, hanem hogy egy tökéletesebb és boldogabb életre vagyunk rendelve, amelyre itt méltón elő kell készülnünk. Itt kell az üdvösség magvát elhintenünk, hogy amott arathassunk.
Óh, hogy e hit lelkemet áthassa, hogy ezen meggyőződés soha szivemből el ne távozzék! Akkor belátván, hogy e földön csak zarándok vagyok, minden időben arra törekedném, hgoy jámbor és tiszta életemmel kedvessséget találjak szent szined előtt, hogy méltó legyek azon sorsra, melyet választottaidnak föntartottál.
Áldj meg e végből erővel s szent törekvéssel engemet, jó Atyám! Legyen a Te akaratod s törvényed, életem élete, utam szövétneke és ösvényem világa. Ámen

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #20 Dátum: 2011 November 22, 12:36:35 »
Csak a nők imádsága: Chálá elválasztásakor:
Báruch Átá Ádonáj Elohéjnu Melech há Olám áser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhádlik hálá min háiszá."
Dicsértessél Örökkévaló mi Istenünk, világ Királya, aki megszenteltél bennünket parancsolataiddal s emghagytad nekünk, hogy kenyerünk tésztájából chálát válasszunk el."

Dicsérem a TE szent nevedet, fennen hirdetem jóságodat sáhitattal adok hálát a kenyérért, mit nekem és enéyimnek adtál, mely életünket és kedvünket megtartja. Áldásod malasztját áraszd ki továbbra is ránk, hogy ne csak szükséget ne érezzünk, hanema szegényeknek és ügyefogyottaknak is nyújthassunk segélyt. A te jóságodban bizom Atyám, óh ne hagj el sohasem. Ámen

Ez egyike azon vallásos cselekedetnek, melyeket minden jámbor zsidó ház asszonyának hiven kell végeznie. A szen tirás ugyanis meghagyja: Tésztátok zsengéjének egy részét hozzátok áldozatul Istennek tiszteletére. A chálá tehát hálaáldozatszámba megy s emlékeztet arra, hogy földi javainkból, melyeket Isten kegyelméből élvezünk, juttasunk önként jótékny célokra is.

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #21 Dátum: 2011 November 23, 08:13:04 »
Szerda reggeli ima

Világok Ura! Millió égi testet teremtettél a teremtés negyedik napján, napot, holdat, csillagokat adtál az égre, hogy megvilágitsák  a nappalt, az éjszakát, hogy jelezzék az időt s annak szakait...Ha látom e csodaműveidet, melyeket alkottál, semmiségemet érezve leborulok nagyságod előtt s imádattal rebegem: mi az ember, hogy róla megemlékezel?!
Mennyei Atyám! Én múlékony, jelentéktelen lény, mivel háláljam meg jóságodat, melyet szünet nélkül éreztetsz velem? Csak az a tudat önt belém bátorságot, hogy a legigazabb köszönet, mit a halandó ember Neked bemutathat, abban áll, ha bölcs rendeléseidet megfogadja, s magasztos erényeidet utánozni iparkodik.
Legyen a mai nap mindazon kötelességek tejesitésére rendelve, melyeknek elintézése reám várakozik. Minden cselekedetemet azzal a föltétellel akarom a mai napon megkezdeni és elvégezni, hogy Te előtted tetszést nyerjek. Minden gondolatom és tettem oda lesz irányozva, hogy lelki erőmmel embertársaim javát előmozditsam. Uram, Istenem! Szivem telve imádással és tisztelettel: bátorságom, bizalmam szilárdul, ha az élet felleges napjaira gondolok. Te kijelölted az égitestek útját, amelyen minden időben mozogniok kell, ha letűnik a nap, helyt adni a csendes éjszakának, nyugalmat és álmot adsz a fáradt földnek, majd ismét a hasadó reggel felkelt új életre, őn örömökre. Küldd idején égi malasztodat, ha  szerencsétlenség éjszakája besötétiti napjainkat, hagyd fényleni isteni kegyednek éltető napját, ha  a gond és bánat fellegei tornyosulna életünk egén, ha  a sors égő zsarátnoka megemésztéssel fenyeget: óh küldd az enyhitő árnyékot reánk.
Állj mellettem mindig, hatalmas Istenem! Tőled várom a segélyt bizodalommal. Legyen szent erőd és vigyázásod velem, hogy minden veszedelem távol maradjon tőlem! Örökkévaló! segélyedet remélem! ámen

Ámen!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #22 Dátum: 2011 December 21, 12:07:01 »
Ámen  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Nem elérhető Ivett

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 13
 • ivett
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #23 Dátum: 2011 December 22, 11:37:20 »
Ámen !


Szeretettel Ivett  :2smitten: :044:

Nem elérhető Shaly

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #24 Dátum: 2011 December 27, 11:52:51 »
Az egyik legfontosabb ima a zsidóknál:

SH’MA ISRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI ECHAD
BARUCH SHEM K’VOD MALHUTO LEOLAM VAED
VEAHAFTA  ET ADONAI ELOHEICHA  BECHOL LEVEVCHA
UVCHOL NAFSHECHA  UVECHOL MEODECHA.


Halld, ó Izrael! Az ÚR a mi Istenünk, az ÚR az egy!
Legyen áldott az Ő dicsőséges Királysága mindörökké!
Szeresd az URat, a te Istenedet teljes sziveddel, teljes lelkeddel és teljes erőddel.


Ámen!
 :ima02:
Nagyon tetszik!
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #25 Dátum: 2011 December 27, 21:14:21 »
Shabbat - Szombati imádság:

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת:


 BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH HAOLAM, ASER KIDISHANU B'MITZVOTAV V'TZIVANU, L'HADLIK NEIR SHEL-SHABBAT.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #26 Dátum: 2012 Január 07, 12:35:58 »
SZENT VAGY SZENT VAGY SZENT VAGY URUNK ISTENÜNK SEREGEKNEK URA!

KI VOLTÁL KI VAGY KI LESZEL ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ


http://www.youtube.com/watch?v=qFrz9r1hoqA#
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Harang

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 244
  • Isten szeret
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #27 Dátum: 2012 Január 07, 17:52:50 »
Ámen !  :289:

"Jézus az út, az igazság és az élet." János 14:6.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #28 Dátum: 2012 Január 07, 18:51:12 »
Ámen!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #29 Dátum: 2012 Január 09, 16:42:37 »
 :026: 
Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha'olam
Áldott vagy, Urunk, Istenünk, szuverén az univerzum

Asher kidishanu b'mitz'votav v'tzivanu
Ki megszentelt minket az Ő parancsolatait, és megparancsolta nekünk

l'had'lik neir Shel Hanuka. (Amein)
fény a fények a Chanukkah. (Ámen)


Most azért, oh Uram, Izráelnek Istene, bizonyosodjék meg a te beszéded, melyet szólottál volt a te szolgádnak, Dávidnak!
18
(Avagy lakozhatnék-é valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbbé e ház, amelyet én építettem.)
19
És tekints a te szolgád könyörgésére és imádságára, oh én Uram Istenem, meghallgatván kiáltását és könyörgését, amelylyel könyörög a te szolgád előtted!
20
Hogy a te szemeid éjjel és nappal figyelmezzenek e házra, e helyre, amelyről azt mondottad, hogy nevedet abba helyezénded, meghallgatván könyörgését a te szolgádnak, amikor e helyen könyörögne.
21
Hallgasd meg azért a te szolgádnak és a te népednek Izráelnek könyörgését, amikor könyörögni fognak e helyen; hallgasd meg a te mennyei lakhelyedből, és meghallgatván őket, légy kegyelmes!
22
Mikor valaki vétkezéndik felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék, és ő ide jő, megesküszik oltárod előtt ebben a házban,
23
Te hallgasd meg a mennyből és vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a te szolgáid között, az istentelent megbüntetvén, fejére fordítván az ő útját; és az igazat megigazítván, megfizetvén néki az ő igazsága szerint.
24
Mikor pedig megverettetik a te néped, az Izráel az ő ellenségeitől, mivel te ellened vétkeztek; és hozzád visszatérve vallást tesznek a te nevedről, könyörögnek és imádkoznak te előtted e házban:
25
Te hallgasd meg a mennyből, és bocsásd meg a te népednek, az Izráelnek bűnét, és hozd vissza őket arra a földre, amelyet adtál nékik és az ő atyáiknak.
26
Mikor az ég berekesztetik és nem lészen eső, mivel vétkeztek te ellened; és imádkozni fognak e helyen és vallást tesznek a te nevedről és megtérnek bűneikből, mert te sanyargatod őket:
27
Te hallgasd meg a mennyből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak és a te népednek, az Izráelnek; minekutána őket megtanítándod az igaz útra, amelyen járjanak; és adj esőt a te földedre, amelyet adtál a te népednek örökségül.
28
Éhség ha lesz a földön, ha döghalál, aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha az ő ellensége szorongatja az ő birodalmának földében; ha bármiféle csapás és nyomorúság jövend reájok:
29
Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki; vagy a te néped, az Izráel, ha elismeri kiki az ő csapását és fájdalmát, és kezeit e házban kiterjeszténdi:
30
Te hallgasd meg a mennyből, a te lakhelyedből és légy kegyelmes, és kinek-kinek fizess az ő útai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered az emberek fiainak szívét;
31
Hogy féljenek téged, járván a te útaidon, míg élnek e föld színén, amelyet adtál volt a mi atyáinknak.
32
Sőt még az idegent is, aki nem a te néped, az Izráel közül való, ha eljövend messze földről a te nagy nevedért és a te hatalmas kezedért és a te kiterjesztett karodért, mikor ide jutván, könyörögnek e házban:
33
Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izráel, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem.
34
Ha a te néped hadba megy ki az ő ellensége ellen azon az úton, amelyen elbocsátod őket; ha könyörögnek, hozzád fordulván e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:
35
Te hallgasd meg az égből az ő könyörgésöket és imádságukat, és szerezz nékik igazságot.
36
Ha vétkeznek ellened (mert nincsen ember, aki nem vétkeznék) és reájok megharagudván, az ellenség kezébe adándod és őket fogságba viendik azok, akiktől megfogattak, messze földre vagy közelre,
37
És ha az idegen földön, ahol fogva tartatnak, magokba szállnak, és megtérvén, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondandják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk;
38
És megtérendenek te hozzád teljes szívökből és teljes lelkökből az ő fogságuk földében, ahol őket fogva tartják, és könyörögnek hozzád, az ő földjüknek útja felé fordulva, amelyet adtál volt az ő atyáiknak, és e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:
39
Hallgasd meg akkor az ő könyörgésöket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezz nékik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett.
40
Most azért, oh én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva és füleid legyenek figyelmesek a könyörgésre ezen a helyen.
41
És most kelj fel, oh Úr Isten, a te nyugodalmadba, te és a te hatalmasságodnak ládája! A te papjaid, oh Úr Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és a te szenteid örvendezzenek a jóban. :028:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25