Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 508963 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7410 Dátum: 2019 Április 12, 08:04:21 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 12.

„Jézusnak, az Ő Fiának Vére megtisztít
minket minden bűntől.” (1Ján. 1. 7 )

Isten Igazságát jajveszékelésünkkel nem másíthatjuk meg. Már pedig Ő azt mondta, hogy: „Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.” Ahhoz, hogy az ember bűneiből Váltságot, Üdvösséget, Örök Életet nyerjen, Vérnek kellett folynia. Tiszta Igaz Vérnek. Ez az Igaz Vér ontatott ki nagypénteken a Kereszten. Ezáltal van bűneidből Megigazulás a Szent Isten Igazsága szerint. A nagypéntek tehát nem gyászünnep, hanem Örömünnep, mert a bűnbocsánatról szól. Szégyelld magad bűneid miatt, de „örülj Kegyelembe fogadott” mert Jézus Feláldozott Élete Életet szerzett számodra a Keresztfán. Ne felejtsd el, hogy Isten Igazságos Isten, Aki így szól: „Sión Jogosság által váltatik meg.” Ha tehát Isten egyszer már megbüntette bűneidet Jézus Testében a Kereszten, nem kell rettegned, hogy még egyszer megbüntet téged miattuk. „Jézusnak, az Ő Fiának Vére megtisztít minket minden bűntől.” ÁMEN!

MIT NEM LÁT ISTEN? * Iskolalátogatás volt egy falusi iskolában. »Van – e olyan, amit Isten nem lát?« tette fel a kérdést az inspektor a gyerekeknek. »Nincs« – felelte az egyik gyermek. Egy fiúcska azonban szólásra emelte a kezét. »Te talán tudsz valami olyat mondani, amit Isten nem lát?« – fordult hozzá az inspektor. »Igen« – felelte a gyermek. Az inspektor és a tanító meglepetten néztek össze. A fiúcska félelem nélkül folytatta: »Isten az én bűneimet nem látja, mert Jézus Vére lemosta őket.« Az inspektor könnyes szemmel válaszolta: »Jól feleltél, fiam.«

* Egyszer s mindenkorra Örök Váltságot szerzett – Zsid. 9. 11 – 28”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7411 Dátum: 2019 Április 12, 08:12:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 12 Helyettem Jézus

„Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást,
Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta,
hogy feszítsék meg." (Mát. 27. 26 )

Barabbás azért menekülhetett meg a biztos halálból, mert Jézus meghalt helyette. Mi is csak ezért menekülhetünk meg az Örök halálból, ha hiszünk Jézusban. Az Evangélium feljegyzi, hogy Barabbás tolvaj volt, gyilkolt, és lázadás miatt volt börtönben. Lehet, hogy egész életét ott töltötte volna, vagy valamelyik római ünnepen kivégzik. Az ilyenek számára nem volt kegyelem. A neve egyébként ezt jelenti: az apa fia. Mi is egy Atya gyermekei voltunk, Teremtő Mennyei Atyánké. És mi is olyan sok mindent összelopkodunk: egymás idejét, örömét, csendjét, mások jó hírnevét, Isten Dicsőségét... És gyilkoljuk a magzatainkat, önmagunkat, egymás idegeit... És lázadunk egyfolytában Isten Ellen, felelősségre vonjuk Tetteiért, Őt vádoljuk azért is, amit mi rontottunk el. Közben láthatatlan bilincsek kötöznek meg: a félelem, alakoskodás, számítás, gyávaság, önzés, hiúság bilincsei. S vár ránk a biztos Ítélet. Jézus Krisztus azért jött, hogy ebből a reménytelen állapotból kiszabadítson. Ő soha nem lázadt az Atya Ellen, senkit semmivel nem rövidített meg, de Magára vállalta rablógyilkos életünk minden bűnét és Igazságos büntetését, s el is szenvedte azt a Golgotai Kereszten. Amikor Meghalt, Elvégeztetett a Barabbások halálos Ítélete, és Elvégeztetett a Benne hívők jogerős Felmentése is. Hiszem - e, hogy valóban Barabbáséhoz hasonló a helyzetem? Hiszem - e, hogy nem tudok magamon segíteni? Hiszem - e, hogy Jézus az én büntetésemet is Elszenvedte a Kereszten? S hiszem - e, hogy ezért valóban Szabad vagyok? Szabad minden kényszertől, megkötöző erőtől, Szabad arra, hogy ne vétkezzem, hanem Isten Akarata szerint Éljek. Szabad nem inni, nem hazudni, nem paráználkodni, nem lopni, Szabad Isten Dicsőségére Élni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7412 Dátum: 2019 Április 13, 04:35:01 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 13.

„Valóban feltámadt az Úr,
és megjelent Simonnak!”
(Luk. 24. 34 )

A keresztyénség nem erkölcsi tanítások összessége. A Feltámadás Bizonyossága nélkül semmivel sem ér többet, mint bármely más vallási felfogás. Ezért mondja az apostol: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek.” Hitünknek csak a Feltámadás Bizonyossága ad tartalmat. Anélkül üres csigahéj. Helyezhetjük pompás foglalatba, tartalom nélkül mit sem ér. De JÉZUS ÉL! Nem csak tanításban, nem csak követőinek Hitében, hanem olyan Valóságosan és Személyesen, amilyen Valóságos, és Személyes csak Ő Maga lehet. Akkor is élne, ha senki nem hinne Benne. Ha e világban nem maradt volna Tanításaiból semmi, akkor is ott ülne az Atya Isten Jobbján. Nem csak Ő él, hanem Vele együtt élnek mindazok, akik halálközösségre léptek  Vele. Akinek köze van Jézus Halálához, aki vállalja, hogy eredendő és elkövetett bűneivel megölte Őt, annak köze van Jézus Életéhez is, az Vele együtt él. Életre kelt a halálból, és nincs hatalma felette a halálnak, amely az Istentől való elszakadás miatt uralkodott rajta.

FELTÁMADT * Egy vasárnapi iskolai tanító megkérdezte a gyermekeket: „Jézus tehát meghalt?” „Igen” – felelték. „És eltemették?” „Igen” – válaszolták. Ekkor felkiáltott: „De hát akkor semmi értelme annak, hogy mi itt vagyunk!” Azzal megindult az ajtón kifele. A gyerekek egy darabig megkövülten nézték, mígnem egyikük utánakiáltott: „Tessék visszajönni, hiszen Jézus feltámadt!” Tanítójuk így akarta a szívükre helyezni a Feltámadás Örömüzenetét. Ha Jézus nem támadt volna fel, hiába olvasnád az Igét, vagy ezt a könyvet.

* Halál, hol a te fullánkod? – 1Kor. 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7413 Dátum: 2019 Április 13, 04:42:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 13 A két gonosztevő

„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor
eljössz a Te Királyságodba." (Luk. 23. 42 )

Amikor Jézus Krisztust nagypénteken Keresztre feszítették, vele együtt két gonosztevőt is kivégeztek. Először mindketten csúfolták őt, azonban egyikük figyelni kezdte a Megváltót. Hallotta, amint imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Ez megrendítette, ilyet még nem hallott. Akkor felhangzott lentről a gúnyolás: „Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni." Kik azok a mások? Esetleg ő is? Feje felett három nyelven ott volt: Jézus, a zsidók Királya. Ő lenne a Király? „Én Istenem, miért hagytál el?" Hogyan beszél a Mindenhatóhoz! - S amit hall ez az ember, Igévé válik számára, és Hitet ébreszt a szívében. Jézus Titka megnyílik előtte, és utolsó erejével még segítségét kéri: „Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a Te Királyságodba!" Ez egy tömör Hitvallás. Szerinte Jézus Király, Aki túléli halálát, Élni fog Örökké, s őrajta is segíthet. A Keresztre feszítés az Ő Trónfoglalásának előjátéka. Ez az ember már Hisz, és így kér Kegyelmet. És kap: „Még ma Velem leszel a Paradicsomban" - mondja a Király. Nem különös, szinte botrányos? Ez a gonosztevő nem járt templomba, nem élt erkölcsös életet, nem hivatkozhat jó cselekedeteire, és mégis Üdvösséget kap. Miért? Mert Jézushoz fordult. Látta a maga helyzetét „tetteink méltó büntetését kapjuk", és elhitte, hogy Jézus az, Aki. Ő rászorul a Kegyelemre, Jézus pedig megadhatja - el kell fogadnia. „Hiszen Kegyelemből van Üdvösségetek a Hit által, és ez nem tőletek van: Isten Ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef. 2. 8 - 9 ) A másik ugyanolyan helyzetben volt, de sem a bűneit nem látta, sem Jézusban nem hitt. Keserűségében csak káromolta Őt. Jézus mondta: „Akit Nekem ad az Atya, az mind Énhozzám jön, és aki Énhozzám jön, azt Én nem küldöm el..." (Ján. 6. 37 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7414 Dátum: 2019 Április 14, 08:41:08 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 14.

„Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs Hozzám”
(Ján. 13. 8 )

Jézushoz nem lehet közöd azon az alapon, hogy hallgatod az Evangéliumot, Igéjét olvasod. Akkor is sokan hallgatták és álmélkodtak kedves Beszédein. Nincs közöd Hozzá azon az alapon sem, hogy meggyógyított vagy akár a halálból támasztott fel. Jeleit és Csodáit látva sokan magasztalták Őt akkor is. Jézussal nem kerülhetsz Közösségbe az életszentség alapján. A gazdag ifjú is szomorúan távozott el. Nem lehet Hozzá közöd azon az alapon sem, hogy szolgálsz. Ha mindent megtennél is, haszontalan szolga maradsz. Lehet Őt megfigyelni, utánozni, a Szelídségét eltanulni, a Nyomába lépni, az Ő Nevében hatalmas dolgokat cselekedni, ördögöket űzni, halottakat feltámasztani. „Ne annak örüljetek” mondja az Úr. Az az Egy Mély és Igaz Közösségünk lehet Jézussal, hogy az Ő Vére „megtisztít minket minden bűntől”. A megmosatás Közössége. Ha meg nem mos téged, nincs közöd Hozzá. Ha nem engeded, hogy abból a bűnből, amit a szívedben rejtegetsz, az Ő Vére által kimosson, nem lehetsz Közösségbe Vele. Ha úgy állsz Előtte, hogy „Uram, csak ezt az egyet ne kívánd,  csak ezt az egyet nem adom”, semmi meg nem menthet. Mert egyetlen Menedék a kárhozat és a pokol minden hatalma ellen ez a Vér, a Bárány Jézus Vére.

KEDVENC BŰNÖM * „Ez az egy örömöm van ebben az életben, – szokták mondani rendszerint valamilyen bűnös szokásra, szenvedélyre. – Ha mindenről le is kell mondanom, ezt az egyet nem adom, nem hagyom el.” Pedig Jézus éppen ezt az egyet kívánja tőled, mert tudja, hogy ez az „egy öröm” egyszer majd keserves sírásra fordul, pokollá, kárhozattá válik.

* A mélységben felismert engedetlenség – Jón. 2”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7415 Dátum: 2019 Április 14, 08:48:05 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 14 A százados

„Amikor pedig a százados és akik vele őrizték
Jézust, látták a földrengést és a történteket..., így
szóltak: „Bizony, Isten Fia volt Ez!" (Mát. 27. 54 )"

Erről a római tisztről csak annyit tudunk, hogy ő vezette azt a kivégzőosztagot, amely Jézus és a két gonosztevő keresztre feszítését végrehajtotta nagypénteken. Hogyan jutott el vajon arra a felismerésre, hogy Jézus az Isten Fia? Három lépcsőn: Megfeszítette Jézust. Minden bizonnyal nem sokat tudhatott Róla. Tette, amit mondtak neki. Két gonosztevővel együtt egy harmadik. Úgy ölt meg valakit, hogy nem tudta, mit cselekszik. Hamis információk alapján, különösebb gondolkozás nélkül lett Krisztus - gyilkos. De szemlélte Jézust. Hallotta, hogy így Imádkozik: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ő sem tudta - talán őérte is Imádkozik Jézus? Ilyet még nem hallott eddig. Aztán újra Atyjának szólította Istent. Ez volt az egyik vád Jézus ellen, hogy Isten Fiának tartja Magát. És ha ez Igaz? Ez lehetséges, amilyen Hatalommal kijelentette a Mellette szenvedőnek: még ma Velem leszel a Paradicsomban. Jézus Szava Igévé vált a számára, „szívében forgatta", gondolkozott rajta, és a Szentlélek meggyőzte őt az Igazságról. S ezek után meggyőződéssel vallotta: Bizony, Isten Fia volt Ez! Az ördög és Jézus gúnyolói így kezdték: Ha Isten Fia vagy... Akit a Szentlélek elvezet az Igazságra, ezt vallja: Bizony, Isten Fia vagy. Ma is sok hamisságot, féligazságot, rágalmat, vádat mondanak Jézusról. Ezt hisszük el, vagy azt, amit Ő mondott Magáról? Aki előítélet nélkül olvassa a Bibliát, annak az értelmét megvilágosítja Isten Lelke, és felragyog neki Krisztus Valósága. S az ilyen ember bátran meg is vallja a Hitét, hadd tudják meg mások is, Ki halt meg a Kereszten, s Támadt fel harmadnap, s mi ennek a haszna személy szerint ránk nézve is! Hol tartok én ezeken a lépcsőkön?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7416 Dátum: 2019 Április 15, 09:19:58 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 15.

„Készíts kígyót, és tűzd fel egy póznára.
Ha valaki megmaratik, és feltekint arra,
Életben marad.” (4Móz. 21. 8 )

De jó volna elkerülni a mérges kígyónak, a bűnnek a marását! Még azok is így gondolkodnak, akik magát a bűnt élvezik, kellemesnek találják a szem és a test kívánságának kielégítését, nem irtóznak a hamisságtól, tisztátalanságtól és semmiféle gonosztól, csak a következményeiktől, a bűnhődéstől. Istent azonban nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni: „aki a testének vet, az a testből arat pusztulást”. Valóban jó volna elkerülni a mérges kígyónak, a bűnnek a marását, de úgy, hogy az ember az Istennek való Engedelmesség Útján jár. Csakhogy nem azon járunk. A könny, a gyász, a kiáltás, a fájdalom az ítéletre figyelmeztet. Testünk a halál teste. Kicsoda szabadít meg belőle és a halál uralma alól? Nézz fel a „kígyóra” – tanácsolja a Szentlélek –, arra a másik „kígyóra”, a Felemeltetett Krisztusra! Milyen Csodálatos módon gondoskodott Isten az ember szabadulásáról! Nem azt mondja, hogy tedd ezt vagy tedd azt, hanem Jézusra mutat. Nézz Rá, magadról elfeledkezve, azzal a Hittel, hogy az Ő Sebe Gyógyulást szerez a bűn minden marása ellen. A kígyókkal és a kígyók marásával szemben te tehetetlen vagy, de Győztes Megválód, Jézus a bűn kígyójának a fejére tapos, és megszabadulsz!

AZ INGYEN KEGYELEM DESZKASZÁLA * Brian McLarent, a kiváló edinburghi lelkészt élete utolsó napjaiban meglátogatta egyik lelkésztársa. Megkérdezte, mivel tölti öreg napjait. McLaren így válaszolt: „Összeszedem imádságaimat, prédikációimat, jó és rossz cselekedeteimet, kidobom őket a hajóból, és az Ingyen Kegyelem deszkaszálába kapaszkodom.” Te mibe kapaszkodsz?

* Tekints a rézkígyóra – 4Móz. 21. 1 – 9”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7417 Dátum: 2019 Április 15, 09:24:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04.15. Látott és Hitt

„Akkor bement a másik tanítvány is (Jézus
sírjába )..., és látott, és Hitt." (Ján. 20. 8 )

János apostol a görög nyelv finom árnyalataival fejezi ki, hogyan jutottak el az emberek Jézus Krisztus Feltámadásának napján boldog húsvéti Hitre. Jézust pénteken feszítették Keresztre, szombaton nem volt szabad tenni semmit, vasárnap már hajnalban kimentek a sírhoz az asszonyok. A magdalai Mária „látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől", elfutott tehát a tanítványokhoz, és azt mondta nekik, hogy elvitték az Urat a sírból. Erre Péter és János azonnal odamentek. Péter benézett a sírba, látta, hogy a halotti leplek ott vannak szépen összehajtogatva. Utána János is bement, ő is ugyanazt látta, de neki közben eszébe jutott, amit Jézus korábban Mondott, hogy a harmadik napon fel fog Támadni. Ma van a harmadik nap - akkor az Úr Feltámadt! Látott, és Hitt. Hármójuk látását három különböző szóval fejezi ki a szentíró. Mária éppen csak odapillantott, s annyit látott, hogy nincs a helyén a zárókő, s már futott is, hogy ezt hírül adja. Ez a legfelszínesebb „látás". - Péter alaposan szemügyre vett mindent, s közben gondolkozott, de nem tudta megfejteni a rejtélyt, hova lehetett Jézus Teste. Az itt használt szó az alapos vizsgálódást fejezi ki. - János pedig - miközben szintén vizsgálódott - Kijelentést kapott, a Szentlélek eszébe juttatta Jézus Szavait, s az Ige és a Szentlélek mindig Hitet ébreszt az ember szívében, vagy megerősíti a Hitet, és a teljes Valóság látására segít el. Nemcsak a felszínt észlelem, nemcsak a racionális gondolkozásig jutok el, hanem komolyan veszem „a Láthatatlanokat" is (2Kor. 4. 18  ), és helyes következtetésre jutok. Isten Igéjének a Fényébe kerül, amit látok, s így helyes távlatból a teljes Valóságon tudok tájékozódni. Ne érjük be kevesebbel, ne akadjunk el az első kettőnél!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7418 Dátum: 2019 Április 16, 06:59:50 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 16.

„Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: „Ne félj tőle,
mert kezedbe adtam őt, egész népét és földjét. Úgy
cselekedjél vele, ahogy Szíhónnal, az emóriak
királyával cselekedtél.” (4Móz. 21. 34 )”

Azoknak, akik a keresztyén életben növekedni akarnak, és napról napra vívják a Hit harcát a külső és belső ellenséggel, különleges kettős magatartást kell tanúsítaniuk. Egyrészt minden erejüket latba vetve, teljes odaadással kell harcolniuk. Az ellenséget nem lehet félszívvel irtani: gyűlölni és dédelgetni is. Harcolni kell az emóriak ellen mindenkor, minden területen, lankadatlanul. Harcolni kell a kisebb és nagyobb népek ellen egyaránt, mert a kicsi is az Istenellenes fajtához tartozik, és a nagy is. Ha valaki nem veszi halálos komolyan ezt a harcot, nem méltó a győzelemre. Másrészt a Hit harcosának világosan kell látnia, hogy a győzelem nem az ő erőfeszítésének a gyümölcse, hanem a Kegyelem Ajándéka. Hozzá tartozik ehhez a harchoz a győzelem bizonyossága is. „Ne félj tőle” – mondja az Úr Mózesnek. Lehet, hogy az emóriak sokkal hatalmasabbak nálam, mindazonáltal sokkal erőtlenebbek, mint az én Győztes Vezérem. A Hit harcosának a bűnt csak gyűlölnie lehet, szeretnie pedig – önmagánál is jobban – csak Egyvalakit: Jézust. „Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!” Ámen!

GYŐZELEM VAGY VERESÉG * Egy francia származású férfi, aki már hosszú idő óta élt Angliában, meg akarta szerezni az angol állampolgárságot. Miután a hivatalos ügyintézés megtörtént, szertartásosan angol állampolgárrá avatták. Hazaérve barátai kíváncsian kérdezték: „Na és, hogy érzed magad angol állampolgárként? Van – e valami különbség?” „Hogyne – válaszolta –: tegnap Waterloo még vereség volt a számomra, ma már győzelem!” Krisztusban minden Újjá lehet!

* Győzelemről győzelemre – 4Móz. 21. 10 – 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7419 Dátum: 2019 Április 16, 07:05:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 16 Jézus nélkül

„Pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő
fogja megváltani Izraelt." (Luk. 24. 21 )

Az első húsvét délutánján két szomorú férfi ballagott haza Jeruzsálemből Emmausba. Teljesen rájuk telepedett az előző napok tragikus látványa: hogyan feszítették Keresztre azt a Jézust, Aki mindenkivel csak Jót Tett, Aki Isteni Hatalommal és személyválogatás nélküli Szeretettel járt közöttük, s Aki Egyedül tudott volna segíteni népük elesett helyzetén is. Most azonban már ez a reményük is meghiúsult, semmi jót nem várhatnak a jövőtől. Emmaus Jeruzsálemtől tizenegy kilométernyire nyugatra feküdt, a lemenő nappal szemben haladtak, s ez jól kifejezte lelkiállapotukat. Egyre sötétebb lesz, s végül ránk borul a sötét éjszaka. Valószínűleg sokunknak ismerős ez a lelkiállapot. Amikor váratlanul valami tragédia történik, vagy éppen tartósan kell hordozni nehéz terheket, amikor dédelgetett remények meghiúsulnak, és már semmi jót nem tud várni az ember. Sokan mennek így „kifelé Jeruzsálemből". Sőt mindnyájan így megyünk kifelé az életből, szemben a lemenő nappal, amíg egyszer életünk napja majd leáldozik. A két férfi csüggedésének az volt az oka, hogy elveszítették Jézust. Amikor nem sokkal ezután találkoztak a Feltámadott Krisztussal, teljesen megváltozott a közérzetük. Ugyanolyan körülmények közt  el is múlt a csüggedésük, depressziójuk. Jézusról úgy szólt a prófécia, hogy benne „meglátogat minket a Felkelő Fény a Magasságból" (Luk. 1. 78 ). S aki Vele jár, az egyre teljesebb Világosságra jut, a Hite Látássá lesz, Reményei megvalósulnak, míg eljut majd a Mennyei Beteljesedés állapotába. S ez már ebben az életben elkezdődik. Merre tart az életünk: szemben a lemenő nappal, vagy a Felkelő Nap felé haladva? Jézus mondta: „Én Vagyok a világ Világossága: aki Engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az Élet Világossága." (Ján. 8. 12 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7420 Dátum: 2019 Április 17, 08:05:00 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 17.

„Ezt mondja Bálák, Cippór fia:
„Kérlek ne vonakodjál eljönni hozzám!
Mert igen – igen megtisztellek téged!”
(4Móz. 22. 16 – 17 )”

Bálák nagyon szerette volna Bálámot saját érdekeinek a szolgálatába állítani, saját személyes biztonságát megerősíteni, Isten Akaratát megmásítani. Isten ugyanis azt mondta Bálámnak: „ne átkozd meg azt a népet” Bálák ezzel szemben minden tiszteletet és előnyt felajánl neki, csak mondjon átkot Izráelre. A hívő lélek legveszedelmesebb kísértése a világ részéről jövő úgynevezett tisztelet és megbecsülés. Mi szükséged van rá? Hát nem elég neked az, hogy az Atya „megbecsül” a Jézushoz való ragaszkodásodért? Nem veszed észre, hogy a világ megtisztelése üres hazugság? Isten változatlan és változhatatlan Igazsággal közelít feléd, amíg a világ udvarias hazugságokkal igyekszik levenni a lábadról, és hűtlenné tenni Istennel szemben. Ne keresd a tetszést, azt, hogy szépet mondjanak rólad! Eddig még minden bukást az ördög hízelgő hazugsága előzött meg, amelynek az ember hitelt adott. Ellenséged, az ördög viszont minden követ megmozgat – mindenkit, még Isten prófétáit is kész mozgósítani –, hogy Isten Áldását átokká változtathassa fölötted. De semmit ne félj, mert az ügy és életed is Isten Kezében van, és nem engedi, hogy az Ő Becsületén csorba essék. Az Ő nagy Nevéért meg fog őrizni mindaddig, amíg a megígért örökség a tied nem lesz.

SEMMIT NEM ÉR! * Egy keleti uralkodó egy csettintő kezet vésetett a sírkövére a következő felirattal: „Az egész élet nem ér egy csettintést sem!” „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall?” Ámen!

* Csábító ígéretek – 4Móz. 22. 1 – 17”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7421 Dátum: 2019 Április 17, 08:11:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 17 Mi is történt akkor?

„Te vagy az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, Aki nem
tudod, mi történt ott ezekben
a napokban?" (Luk. 24. 18 )

Egy halott Krisztus emlékével, az Élő Krisztus nélkül csak ilyen csüggedten járhat az ember, ahogy ez a két Emmausi férfi. Ma is többen mennek így kifelé a templomból, a vallásból, kedves, de halványuló emlékekkel, nem tudva, hogy Krisztus Él. Miközben keseregtek, hozzájuk csatlakozott a Feltámadott Úr, de egyelőre nem ismerték fel. Mindig Jézus lép oda mellénk, mert Ő számon tart, név szerint ismer, és nem hagy reménytelenségben. Kérdezgeti, beszélteti őket. A férfiak pedig elmondják, milyen nagy baj az, hogy Őt megölték és nincs többé. Ilyen okosakat mondunk ám, ha nem tudjuk, hogy mi is történt valójában Jeruzsálemben azokban a napokban. Mert ők csak a felszínt látták, az eseményeket. De hogy mi volt Jézus halálának a Valódi Oka és Célja, azt nem. Mert nem csak annyi történt, hogy a nép akkori vezetői kivégeztették Őt. Hanem ezzel egy Örök Isteni Terv Valósult meg, mert ez nyitotta meg előttünk az Istenhez Visszavezető Utat. Mi az Isten Elleni lázadásunkkal kizártuk magunkat a Vele való Közösségből, s ezzel halálra ítéltük magunkat. Jézus Krisztus ezt az Ítéletet vállalta Magára, és helyettünk elszenvedte. Rajta hajtotta végre az Igazságos Isten azt a büntetést, amire mi szolgáltunk rá, s amit nekünk kellett volna elszenvedni. Így viszont szabadok vagyunk, még egyszer nem hajtja végre azt Isten, hanem mindenkit, aki ezt komolyan veszi, gyermekévé fogad. Ez a helyettes elégtétel történt meg Jeruzsálemben azokban a napokban. Aki ezt tudja és hiszi, az azt is tudja, hogy Isten Feltámasztotta Fiát a halálból, és Jézus Krisztus ma is Él. Semmi okunk tehát a csüggedésre, de minden okunk megvan az Örömre, Reménységre, Hálára. Mert nem egy halott Megváltóra emlékezünk, hanem Élő Urunkat követjük és magasztaljuk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7422 Dátum: 2019 Április 18, 15:05:11 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 18.

„... hadd tudjam meg, mit szól ismét
az Úr nekem.” (4Móz. 22. 19b )”

Az ember kíváncsi természetű. Minden érdekli, ami valamilyen összefüggésben áll az életével. Rendjén való, hogy mindenre figyelünk, ami felől úgy gondoljuk, hogy sorsunk alakulására hatással lehet. A szomorú csak az, hogy ebből a „mindenből” éppen azt hagyjuk ki, Akinek jó, kedves és Tökéletes Akaratától függ az életünk. Lehet – e fontosabb dolgunk, mint Isten Akaratát keresni? Igyekeznünk kell az Ő Mindenható Akaratát megismerni. Balgatag az a hajós, aki mindent figyelembe vesz, csak éppen a folyó sodrásával vagy a szél erejével nem számol, holott ez döntő hatással lehet útjára. Figyelj az Úr Akaratára már csak azért is, mert Ő nagyon szeret. Akiket szeretünk, azoknak igyekszünk mindenben a kedvükben járni, vágyaikat, gondolataikat, kitalálni, még mielőtt megszólalnának. Nem kellene, hát sokkal inkább keresned és vizsgálnod, hogy „mi Isten jó, kedves és Tökéletes Akarata”, hogy Ahhoz igazítsd magad? Ennek az Ige rendszeres tanulmányozása, az Úr Előtt való elcsendesedés és az imádság a legjobb módja.

AKI NEM TÖRŐDIK A NIAGARÁVAL * Egy fiatalember több ezer kilométert utazott, hogy a természeti világ egyik csodáját, a Niagara – vízesést saját szemével lássa. Közel volt már a helyhez, a víz robaját is hallotta, legalábbis annak vélte. Egy ott dolgozó munkáshoz fordult útbaigazításért. „Meglehet, hogy itt van valahol – vonta meg vállát a megszólított –, de fogalmam sincs, sose láttam.” Milyen balga, nemtörődöm ember az, aki karnyújtásnyira áll a világ egyik legnagyobb természeti csodájától, és meg sem nézi! Ennél is balgább az, aki egész életét az Élet Vizének közelében tölti el, és nem iszik Belőle.

* Ha egyszer nemet mondott, ne
kérdezz újra – 4Móz. 22. 18 – 20
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7423 Dátum: 2019 Április 18, 15:10:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 18 Akik nem hittek az Igének

„De ma már harmadik napja, hogy
ezek történtek." (Luk. 24. 21 )

Jézus Krisztus többször beszélt tanítványainak arról, hogy Szenvedése és Kereszthalála után a harmadik napon Fel fog Támadni. Mégsem akadt közülük senki, aki várta volna a harmadik napon. A két Emmausi tanítvány aznap reggel hallotta a sírtól jövő asszonyoktól, hogy angyalok jelenését látták, akik azt mondták, hogy Jézus Él. El is mentek néhányan a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok elbeszélték, Őt azonban nem látták. S a két tanítvány mondja mindezt a Feltámadott Jézusnak szomorúan, reménytelenül - éppen a harmadik napon! Miért? Mert nem hitték, amit hallottak. Miért nem hitték? Mert olyan szokatlan, az értelem számára elképzelhetetlen volt. Ők látták, hogy meghalt Jézus - ez a biztos, a többi csak asszonyi fecsegés. És a nagy Húsvéti Örömhír birtokában is csüggedtek maradtak. Így írja ezt a Biblia: „de nekik nem használt a hirdetett Ige, mivel nem párosult Hittel azokban, akik hallgatták." (Zsid. 4. 2 ) Ha Hittek volna az Igének, akkor reggel óta örvendezhetnének. - Sok bajtól, gondtól megóvna bennünket, ha komolyan vennénk Isten Igéjét! Az ördög kérdése is így hangzott az első emberhez: Csakugyan azt mondta Isten? És ma is sok minden igyekszik kétségbe vonni Isten Igaz Kijelentését. Légből kapott valótlan állítások: „átírták a Bibliát, ami Benne van, ma már nem érvényes, azt nem úgy kell érteni, nem is az írta, aki írta..." Tudományosan bizonyított, hogy a Szentírás Szövege történelmileg Hiteles. Ahhoz pedig már Hit kell, hogy valaki elfogadja: benne Isten Jelenti ki Magát, és Szól hozzánk ma is időszerűen és Személyesen. Aki ezt Hittel komolyan veszi, tapasztalni fogja, hogy így Igaz. Párosítsuk Hittel azt, amit hallunk, és akkor sok - sok Áldása lesz életünkben Isten Igéjének!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7424 Dátum: 2019 Április 19, 06:36:23 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 19.

„Az Úr angyala … megállt egy szoros helyen,
ahol nem térhettek sem jobbra, sem balra.”
(4Móz. 22. 26 )

A hívő élet a Szentléleknek való Engedelmesség jegyében zajlik. „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” Ez a Vezettetés természetesen nem azonos az ösztönszerű iránykövetéssel. Pedig gyakran azonosítják a kettőt: ez vagy az a dolog rokonszenves, tetszetős nekem, úgy érzem, hogy jól el tudnám végezni. Rámondom, hogy ez a Lélek Vezetése. Emez nem rokonszenves, idegenkedem még a gondolatától is, tehát nem lehet, hogy ez a Szentlélek Tanácsa. Azonban jól vigyázzunk! Amikor Isten az Ő Lelke által vezet, nem kérdi meg tőlem, hogy az ösztöneim mit szolnak hozzá, hogy örömmel fogadom – e a Lélek Tanácsát, vagy húzódozva. A tapasztalat általában az, hogy az ösztönök és a földi gondolkodás húzódozva követi a Lélek Tanácsát. Éppen ezért ne ösztöneinket kérdezzük meg, hanem Magát az Urat, az Igéből, a Vele való Közösség csendjében. Még ez esetben is nemegyszer kemény intézkedéssel mutatja meg Akaratát. Bálám engedelmeskedni akart, szívében ott volt az erre való készség, mégis az oktalan állat előbb látta meg az Úr Tilalmát, mint a próféta.

A SIKETNÉMA FELELETE * Thomas Chalmers neves skót lelkész meglátogatott egy siketnéma – intézetet. Kommunikációs tábla segítségével megkérdezte az egyik intézetis fiúcskától: „Miért vagy itt?” A gyermek a következőt írta vissza: „Igen Atyám, mert így volt kedves Előtted!” – Mát. 11. 26. Az Engedelmesség mindenben tud örvendezni.

* Ne a szamarat üsd, amikor az Úr áll ellen – 4Móz. 22. 21 – 35”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.