Szerző Téma: Isten országában  (Megtekintve 16783 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #75 Dátum: 2012 December 25, 13:14:09 »
ÁMEN!

32. Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.
Péld 3,32

Van még egy érdekes aspektus is a titokkal kapcsolatban. Pál apostol a Rómabeliekhez írt levelében beszél titokról, ám azonnal idézi a Tanáchot:

25. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
26. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

Róm 11,25-29

És most nézzük meg a Titkot, ami csak azoknak titok, akik nem ismerik fel az Igazságot, mert e titok le van írva Ézsaiás próféta könyvében:

És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.
21. És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!

Ézs 59,20-21

 :igen:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Isten országában
« Válasz #76 Dátum: 2012 December 25, 13:24:53 »
Még egy Íge, ami nagyon fontos:

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. 4. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
2Kor 4,3-4

Róma 1,16.    
Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
17.    
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
18.    
Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
19.    
Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:
20.    
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
21.    
Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
22.    
Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;
23.    
És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
24.    
Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;
25.    
Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.


Ezen Igék arról tesznek bizonyságot, hogy sajnos, valóban sokan vannak azok, akik az Isteni kinyilatkoztatások erejét pontossan azzal oltják meg, hogy a testi élethez próbálják alakítani, az Istennek beszédét. Emberileg vélekedve-emberileg értelmezve az Igét. Így valójában csupán azt teszik, ami ez előtt is volt... azaz: Az Isten Beszédét, külső csatolmányként-az emberi élet kiegészítéseként próbálják alkalmazni, az helyett hogy maguk, az Ige által valóban ujászületnének! (I Péter 1,23.    
Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké
.)
Az is általános eset, amikor a hívők, esélyt sem adnak Istennek a kinyilatkoztatásra egy Ige jelentésével kapcsolatban az által, hogy annak jelentését-értelmét nem Istentől kérik el, hanem emberi véleményt fogadnak el arra nézve, és azt kizárólagos jelentésnek könyvelik el magukban...
Mindezekkel pedig szemben mennek tudatlanságukban az Isteni rendelésnek. Hiszen a szövetség jelen időre vonatkozó kritériuma az Istentől való tanítottság, vagyis a Tanítványság lenne a követelmény! ( Jer. 31,31-37. ; Jn.8,31 ; I Jn.2,20-24. )
Ez helyett, sokan megpróbálnak, a szövetség első szintjén megállni, pedig ezek- abba nem is kerülhetnek, hiszen az a szint nem hozhat tökéletességet, egyrészt azért, mert az áldozás a béjt ha Mikdásh lerombolása óta (templom)  megszűnt, mégpedig pontosan azért, mert megtörtént az egyszer-s mindenkorra elható tökéletes engesztelés! Másrészt meg azért, mert az emberi tanítás, soha nem képes végbevinni az újá szülést-és születést!
Erről beszél, a Zsidókhoz írt levél megírója is: Zsid 5,12   
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.

Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Isten országában
« Válasz #77 Dátum: 2012 December 25, 14:07:32 »
Teljesen egyetértek Testvérem!

Hisz e miatt dorgálta az ÚR az akkori vallási vezetöket is:

És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
Mk 7,9

És az említett Ige alapján nem csak ezeket a zsidó tanítókat nevezte az Íge vakoknak, hanem azokat is, akik ma sem értik emberi gondolkozás miatt az Evangéliumot, ám az emberi rendeleteket annál inkább mekövetelik.Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Isten országában
« Válasz #78 Dátum: 2013 Április 13, 10:06:38 »
Róma levél:14:17   Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
I. Korintus levél:4:20   Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #79 Dátum: 2013 Május 29, 19:42:45 »

Áldott Testvérem. Izgalommal nézek elébe a mai témának, hogy mennyire nyitja meg az Úr az igéjének kapuját. Az Isten országáról van sok elmélet, elképzelés, vagyis sokan rugaszkodnak el Isten igéjétől és érzelmeik, vágyaik alapján képzelik el. Szóljon hát Isten igéje:

Lukács evangéliuma 17,20-21
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.”


Tehát bennünk van és nem szemmel látható módon jön el. A következő ige segítségünkre lesz hogy jobban megértsük:

János evangéliuma 4,23-24
„De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”


Jól tudjuk az igéből, hogy Isten kijelölt egy helyet, ahol felépült az a ház amelyet az Úr nevéről neveztek. Ez pedig Jeruzsálemben volt található, a templom, amelyben volt a Szentek Szentje és ahol az Úr szövetségládája helyezkedett el. De Jézus halála után megváltozott ez, kettéhasadt a kárpit és szabaddá vált az Út a Szentek Szentjébe, ahová amúgy csak a főpap mehetett be évente egy alkalommal. Az Isten országa már nem helyhez kötött (a templomot lerombolták és azóta se építették újjá), bár a mai napig építenek hatalmas és lélegzetelállító szépségű épületeket, amelyeket Isten házának neveznek. Pedig Isten háza mi vagyunk:

1Korintusi levél 6,19
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?”


Tehát mibennünk él Isten, és ezáltal lesz az országa is mibennünk! Isten országa ugyanis ott van, ahol Isten az Úr. Ahol az Ő törvényét tisztelik és megtartják. Van egy nagyon szép dal, amely tartalmazza ezt a részt:

„És ahogy trónt állítunk Neked.  Jöjj, Úr Jézus foglalj helyet!”
(Jézus térdet hajtunk c. dal)

Isten országa ott van, ahol Isten trónon ül. Isten azonban nem diktatúra párti, hanem azt akarja hogy mi magunk válasszuk meg királyunknak. Éppen ezért van az, hogy Isten országa csak úgy jöhet el a mi életünkben, ha a teljes irányítást neki adjuk át. Gondoljunk csak arra az esetre, mikor Izráel népe királyt kért magának. Isten nem harcolt a néppel, megadta azt amit kértek és tudjuk Saul történetéből, hogy nem volt a javukra. De ezután Isten támasztotta Dávidot királyul és az Ő uralkodása kedves volt Isten előtt. De miért is? Azért, mert Dávid Istent helyezte trónra, ugyan Dávid király volt, de Isten akarata szerint uralkodott.

Máté evangéliuma 18,19-20
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”


Ezt az igét sajnos többen félreértették, mert összegyűlnek olyan tervvel a fejükben, amely nem Isten akaratában van de mivel többen kérik, azt hiszik hogy megkaphatják. De Jézus megadja a kulcsot ebben az igerészben is:

„...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől...”

Tehát nem abban egy akaraton amit éppen kérnek, hanem minden egyéb dolog felől is! Mutassatok két olyan embert, akik minden dologban egyet értve tökéletesen egyformán gondolkodnak! Ilyen nincs Testvérek, csak ha mélyen el vagyunk rejtve Jézusban. Jézus eképpen mondta:

János evangéliuma 17,22-23
„...hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek...”


Csupán akkor lehetséges ez, csakis akkor valósulhat meg ez a tökéletes egység, ha már többé nem a saját gondolataink által élünk, hanem Isten országának tökéletes polgárai lettünk. Vagyis ha Isten trónon ül a saját életünkben és már többé semmit sem cselekszünk az Ő akaratán kívül. A „minden dolog felől”-való egyetértés tehát csak úgy valósulhat meg, ha Istenben tökéletes egységünk van.

Római levél 12,1-2
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”


Ha tehát megváltozunk, akkor már nem a mi kívánságaink, elképzeléseink élnek, hanem az Ő akarata szerint járunk közben. Jézus ezt is mondta:

János evangéliuma 14,13-14
„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”


Mit jelent kérni az Ő nevében? Nem azt jelenti Testvérek, hogy a mondataink végére odatesszük, hogy: „Jézus nevében” és máris megkapjuk kéréseinket. Az hogy Jézus nevében kérünk azt jelenti, hogy Jézus a nevét adja hozzá. Ha úgy tetszik, amihez Jézus az aláírását adja. Jézus nevében tehát csak úgy kérhetünk és cselekedhetünk, amely az Ő akaratában van. Gondoljuk csak el, hogy aki a király nevében szól dolgokat, bár a király nem küldte őt, az halálos ítéletet hozott magára. Jézus pedig a királyoknak Királya és uraknak Ura. Ne vegyünk szánkra könnyelműen az Ő nevét.

János evangéliuma 15,14-16
„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”


Jézus barátnak hív minket és tudtunkra adta nekünk, hogy mi az Ő akarata és ezért aszerint kell cselekednünk. Szintén hallottuk az előbb felolvasott ige végén is, hogy:

„akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”

De mi van azokkal az emberekkel, akik nem csak gyakorolják, de másokat is buzdítanak arra, hogy Istentől mindenféle luxus dolgokat kérjenek? Honnan vették ezt az őrültséget, hogy Isten gazdagságot ígért az Ő követőinek? Pál szavai jutnak eszembe:

1Timóteus 6,8
„De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.”


Mégis úgy gondolják, hogy őket megilleti a gazdagság és ilyen kérésekkel bombázzák Istent. Isten pedig vajon a vesztüket akarja? Nem értik ezek az emberek azt, hogy mit kérnek maguknak. Hiszen a gazdagság a legtöbb embernek a kárhozatává válna. Csak ezt a két igét hozom hogy megértsük:

Lukács evangéliuma 18,25
„Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.”


És:

1Timóteus 6,10
„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”


Az ige arról is bizonyságot tesz, hogy ahol a szívünk, ott van a kincsünk (Mt 6,21). Sokak életében még nem jött el Isten országa, mert ahelyett hogy Istent ültetnék a trónra, inkább a mammonnak szolgálnak (a mammon az a „vagyon”-nak a megnevezése). Sokan szolgálnak nyilvánosan a mammonnak és nem is szégyellik. De mivel nekik ezen a földön van a szívük, ezért ne is reménykedjenek Isten országában.

Máté evangéliuma 6,24
„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”


Isten országa nem az anyagi gazdagságról fog szólni, ahogyan ez az ige is bizonyságot tesz erről:

Római levél 14,16-17
„Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.”


Vagyis Isten országa nem a testi élvezetekről fog szólni.
Jézus megmondta, hogy szegények mindenkor lesznek körülöttünk:

Máté evangéliuma 26,11
„Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.”


János pedig világosan tudtunkra adja, hogy ha elnézzük a jólétben azt, hogy a testvérünk szűkölködik, akkor nincs bennünk Isten szeretete:

1János levele 3,17
„Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?”


Tehát arra jutottunk, hogy a gazdagság pazarlásnak minősül ha a világi javainkat inkább halmozzuk mint hogy a szűkölködőknek adnánk. De Isten országában nincs pazarlás! Erről tesz bizonyságot Jézus is, mikor a két tömeget (4000 és 5000) megvendégelése után összeszedette a maradékokat a tanítványokkal. Jézus élete tanításul szolgál olyan szempontból is, hogy Isten országában milyen törvények uralkodnak. Az Ő élete az Isten országának a törvényeiről is tanúskodik.

János evangéliuma 3,3
„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.”


Isten országa akkor lesz nyilvánvalóvá számunkra, ha újonnan születtünk. Viszont az újjászületés feltétele a halál, másként nem lehetséges. Meg kell halnunk a saját terveinknek, akaratunknak, hogy Isten terve és akarata valósulhasson meg. Ilyenkor Isten kerül a trónra és megnyitja lelki szemeinket amellyel megláthatjuk az Ő országát. Csak ekkor beszélhetünk valódi hitről, hiszen meg van írva:

Zsidó levél 11,1
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”


Meggyőződés és nem hiszékenység. Hiszen ha hiszünk Istennek, akkor meggyőződésünk hogy beváltja beszédét! Ilyenkor már nem reménykedünk a beszédei beteljesedésében, hanem tudjuk, hogy valóra váltja azt. Biztosan felfigyeltetek arra, hogy az ige beszél a mennyeknek országáról és az Istennek országáról. Mi a kettő között a különbség? Semmi, egyről beszélnek, csak a Máté használja a mennyeknek országa kifejezést, mindenki más az Istennek országaként említi.

De menjünk tovább a félreértelmezett igék helyes értelmezésének útján:

János evangéliuma 20,23
„Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.”


Felmerül a kérdés, hogy mi van olyan helyzetben, ha a testvér nem tud megbocsátani nekem, de én bocsánatért esedezem az Úr előtt? Nyilván bocsánatot nyerek, attól függetlenül, hogy a testvér nem tud megbocsátani. Isten folyamatosan felhozza igéjében, hogy a megbocsátás a természetünkké kell hogy váljon, máskülönben az átkunkká lesz.

De akkor mit akar üzenni ez az ige? Máris meg fogjuk érteni a következő igék után:

Apostolok Csel. 7,59-60
„Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.”


Jézustól is halljuk ugyanezt:

Lukács evangéliuma 23,34
„Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot.”


Értjük tehát, hogy mit üzennek ezek az igeversek? István és Jézus szavai, amelyben kérték az Atyát hogy ne számolja fel bűnnek azok cselekedeteit, célhoz értek (az Atya megbocsátotta azt). Ezek a felkiáltások nem azért történtek, mert kegyesség látszatát gyakorolták, hanem mert ez valóban bocsánatot eredményezett nekik. Ezt nekünk is gyakorolnunk kell Testvéreim, nem csak azoknak kell megbocsátani akik bocsánatot kérnek, hanem mindazoknak, akik ellenünk vétkeztek.

Máté evangéliuma 5,44-45
„Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.”


Így válunk Isten gyermekeivé, akik örökölni fogják az országot. Ha Isten szeretete által élünk, akkor nem fogunk senkit sem akadályozni abban, hogy megnyíljon a szemük és meglássák Isten országát.

1Péter levele 4,8
„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.”


Ámen

(Skype 2013/05/29)

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #80 Dátum: 2013 Május 30, 11:38:15 »
Hálás vagyok az Úrnak a tegnapi alkalomért is, végig a témáról beszélgettünk és menet közben is újabb kijelentéseket hallhattunk a Testvéreink szájából. :afro: Csodálatos az Úr! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Isten országában
« Válasz #81 Dátum: 2013 Május 30, 22:28:45 »
        "... elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Márk 1,14b-15." (MBT-ford)

         Igen, valóban Áldott alkalom volt a szerda esti, Dicsőség érte Mennyei Édes Jó Atyánknak!,adja meg nekünk, hogy valóban naponta éljük meg, amit tanított, hogy tudatosan mindig az Ő jelenlétében éljünk, mert akkor valóban bennünk van az Ő országa!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #82 Dátum: 2013 Május 30, 23:40:50 »
Ámen Testvérem, ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #83 Dátum: 2013 Július 10, 10:29:17 »
Jézus ezt mondta:

Lukács evangéliuma 17,21
"Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van."

Isten országában élünk, ha a szívünkben az Úr ül a trónon. Az eljövendő életünket megéljük ezen a földön is, ha az Úr akarata szerint járunk.

János evangéliuma 3,3   
"Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát."

A feltétele viszont az, hogy újjá kell születni...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Isten országában
« Válasz #84 Dátum: 2013 Július 13, 07:19:36 »
A mai nap reggelén ezt az igét kaptam az Úrtól:

Mt 6, 24: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”


Isten országában csak egy Úrnak szolgálhatok, egyedül csak az élő Istennek.
De mivel megvallom, hogy hogy Jézus Krisztus bennem él, akkor azt is meg kell vallanom, hogy Isten országának állampolgára vagyok.
Engedelmeskednem kell Isten törvényeinek és parancsolatainak.
Bár testem a világban található nem engedhetem, hogy átvegye az irányítást, továbbra is a szellememnek kell vezetnie. Szellemem nem lehet erőtlen, mert a Szentlélek erősít és vezet, amennyiben hallgatok rá.
A mammon nem veheti el figyelmem az Úr Igéjétől, Jézustól és az Ő szeretetétől, amelynek bennem és cselekedeteimen keresztül is meg kell nyilvánulnia.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Isten országában
« Válasz #85 Dátum: 2013 Július 13, 08:01:30 »
Előző hozzászólásomat kiegészítem még egy igével.

Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldökölitek, élni fogtok.
(Róma 8, 12-13)
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #86 Dátum: 2013 Július 13, 11:10:22 »
Pontosan Testvérem, az Úr nem arra hívott el minket, hogy álljunk és nézzük Őt, hanem hogy cselekedjünk az Ő szava/akarata szerint. Nekem ez az ige jut eszembe erről:

1János levele 2,5-6
"...Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Isten országában
« Válasz #87 Dátum: 2013 Július 13, 14:07:19 »
Igen testvérem, úgy kell járni, vagyis úgy kell élni amint Jézus élt.

Efézus  5,2   "és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk "áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként."
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten országában
« Válasz #88 Dátum: 2013 Július 13, 17:44:17 »
Igen és ámen. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)