Szerző Téma: Igei kérdések szobája.  (Megtekintve 4904 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #15 Dátum: 2013 Január 18, 15:20:29 »
Így van Testvéreim, és mégha a görög szöveget is vesszük alapul, akkor értjük meg, ha nem szakítjuk el Azt, a Tánáchtól, az Ószövetségtöl. Hiszen ugyanaz a Lélek által íródott. Ez pedig nem a több istenhitü görög filozófia.

Térjünk ki most Péter apostolra. Nagyon fontos itt, hogy az egész Szent Írást ismerjük, és figyelembe vegyük a megértésnél.

Ugye Péternél előfordult, hogy másoktól való félelmében megtagadta Jézust. Neki ez egy „gyenge” pontja volt. Ezt tudta Jézus Krisztus is előre, és meg is mondta ezt Péternek. Mégis... Nem én, és nem valami ember, hanem maga Jézus Krisztus mondta mindennek ellenére:

Mt 16,18    
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Aki eme beszédét Jézusnak kétségbe vonja, Jézust, az az Istennek Ígéjét tagadja meg! És ez veszélyes.

Nézzük meg a Gal 2,12 versét a D. Stern fordításban:

Amikor Jaakov (Jakab) vezetése alatt megérkeztek a közösségből bizonyos emberek, pogány hívőkkel étkezett (Kefa/Péter), visszahúzódott és elkülönítette magát, mert félt attól a párttól, akik a pogányok körülmetélését szorgalmazták.

Továbbá azt magyarázza Pál apostol, hogy nem a törvény kínosan aprólékos betartása teszi igazzá az embert, hanem a Jézus Krisztusban való hűséges bizalom (Stern a hit szó helyett legtöbbször a bizalom kifejezést használja) De hát nem erről beszélt Jézus is? Jézus Krisztusban fogjuk Isten szerint értelmezni a Tórát, mert Ő a mi szívünkbe írta be azt, amit az Írás új Szövetségnek hív:

Jer 31,33    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Zsid 8,10    
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Tehát eltörlésről szó sincs, hanem sokkal inkább a helyes értelmezésről.

Ezt maga Pál apostol is nyomatékosan kijelenti:

Rm 3,31    
A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Nézzük meg a Tórában a Shabbatot, mit mond Isten és hogyan értelmezi Jézus:

2Móz 31,16    
Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.

Tehát örök! Jézus viszont Isten szerinti prioritást rendelt el, hogyan tartsuk meg. Nem az a kérdés, hogy megtartsuk-e, hanem miként tartsuk meg.

És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. 24. A farizeusok így szóltak hozzá: "Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?" 25. Erre ő ezt kérdezte tőlük: "Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő is, meg azok is, akik vele voltak? 26. Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak; és azoknak is adott, akik vele voltak." 27. Majd hozzátette Jézus: "A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; 28. tehát az Emberfia ura a szombatnak is."

Mk 2,23-28

Na itt van a lényeg:

Jézus Krisztus Ura a Törvénynek! Ezért is mondja:

Jn 14,21    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Egyébbként pont Péter apostol figyelmezteti igen keményen azokat, akik a zsidó gondolkozástól elszakítva Pál apostol írásat csürik csavarják, filozófálnak, amint az a hellenisztikus gondolkozásban abban az idöben és most is szokás:

Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben. 15. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16. szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,14-18
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #16 Dátum: 2013 Január 19, 12:38:20 »
A görög fordításról eszembe jut még valami.

Aki egy kicsit is foglalatos fordításban, ismeri azt a problémát, hogy bizonyos szavakat képtelenség egy az egyben lefordítani, mert nincs a másik nyelvben megfelelöje.

Egy példa:

Ott van az a szép magyar ének:

Erdö mellett estvéledtem.... Subám fejem alá tettem.

Két szó itt szinte lefordíthatatlan:

1 estvéledtem
2 subám

Ezeknek pontosan megfelelö kifejezést sem a német sem az angol nyelvben nem találni.

Ilyenkor kénytelen az ember körülírni, vagy egy hasonló kifejezést, mint pl. köppeny használni. De mindenképpen szegényíti az eredeti mondanivalót.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #17 Dátum: 2013 Május 13, 16:21:14 »
Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.
Lk 16,8

Miért és mivel kapcsolatban mondja Jézus:


e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.

 :?:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #18 Dátum: 2013 Május 14, 09:48:17 »
A sáfár hűtlenül bánt a rábizott talentumokkal. Ebben az esetben a pénzzel. Amikor tudta, hogy el kell számolnia vele felismerte, hogy hibázott, és ezért büntetés jár neki. Kikerül jövedelmező és biztos helyzetéből, sőt koldusbotra juthat.
Mivel ő gazdálkodott azzal a vagyonnal amit rábiztak ő adott kölcsön és neki kellett azt a kölcsönkérőnek visszaadnia.
Mentette ani menthető, elengedte a tarozások egy részét. Valójában azt is mondhatjuk, hogy ily módon adakozott is. Ezzel elérte, hogy barátokat szerezzen magának, és ha rosszra fordulna a sora ezek által ő is védelmet, oltalmat és segitséget kérhet.
Ravaszsága bölcsességel is párosult, meg a hamis mammont nemes célokra tudta felhasználni.

Nekem Zákeus jut az eszembe, amikor találkozott Jézussal. Zákeus meggazdagodott a jogtalan bevételekből a hamis mannonokból. Jézussal való találkozása után pedig többszörösét fizette vissza azoknak akiket megkárosított.

"Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki."

Lk 19:8.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #19 Dátum: 2013 Május 14, 14:11:35 »
Nekem pedig Jákób és Rebeka jutott eszembe. Isten elöre kijelentette, hogy Jákóbot választotta ki, tehát neki jár az elsöszülöttségi áldás, nem beszélve arról, hogy Ézsau egy tál lencséért eladta azt Jákóbnak, annyira nem becsülte az elsöszülöttségi jogát. Aki itt tulajdonképpen Isten akarata ellen akart cselekedni, nem Jákób és nem Rebeka, hanem Izsák... És hogy e vétek ne történjen meg ravasz módon cselekedtek ugyan, de Istennek engedelmeskedtek, és így teljesítették Isten akaratát.


Szeretlek benneteket - mondja az ÚR. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákóbnak - így szól az ÚR -, mégis Jákóbot szerettem, 3. Ézsaut pedig gyűlöltem; hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam.
Mal 1,2-3

De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáét is, aki egytől fogant, a mi atyánktól, Izsáktól. 11. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, 12. ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy "a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek", 13. úgy ahogyan meg van írva: "Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem."
Róm 9,10-13

    
Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát.
Zsid 12,16
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #20 Dátum: 2013 Május 14, 16:14:23 »
Erzsike ez egy érdekes variáció, eszembe sem jutott volna példának. Örülök, hogy az Úr neked megnyitotta ennek a kérdésnek a megválaszolására a Biblia mélységét.

Az Úr felhasználta  Rebekát arra, hogy általa teljesüljön igérete. Valóban az emberek szemében ez nem minősül helyes cselekedetnek, de ez által Isten igazsága lett megvalósitva.

"Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.  Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.  Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,  ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. "

Ézsaiás 55, 8-11
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #21 Dátum: 2013 Május 14, 17:14:24 »
Valóban, nekem is új volt, amikor az ÚR megértette velem e történetet. Azután hozzájött, hogy a "csaló" , mint Jákób neve, egy téves fordításból fakad. Eredetileg Jákób jelentése, a sarkába fogodzó, illetve kapaszkodó. Ezt sokáig én sem tudtam.

De még ezzel a témával kapcsolatban érdekes az ÚR Jézus kijelentése is:

"Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok."
Mt 10,16   

Miért hozta a kígyót az okosság példájaként?

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3068
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #22 Dátum: 2013 Május 18, 19:38:00 »
Még egyszer a Szentlélek ajándékáról...

Tehát a Szentlélek kitöltetése, egy prófécia, ( igazából nem is egy..) Beteljesedése volt, és most is az!
A Szentlélek valóban osztott ajándékokat, amik megléte és értelme, valamint az azzal való élés, mára homályossá vált általánosan!
A Szentlélekkel való beteljesedés első számú jele, nem a nyelveken szólás, hanem az hogy az Ige megelevenedik a beteljesedett személyben!
Nefeledjük Testvérek: A Sátán ujat ugyan nem tud tenni, de másolni annál jobban tud!
Nem a látható az első, hanem a láthatatlan! ( Zsid.11)
Az első és összetéveszthetetlen jel tehát az Ige felemelkedése abban aki betöltekezett a Szent lélekkel, Pontosan Jézus szavai szerint: Jn.14,26. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

ill.: Jn.15,26. Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

Nem hoz mást,mint ami megíratott előre: Jn.16, 12. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
  13. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
  14. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
  15. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
[/size]

Jézus testté léte, és az Ő naggyá léte, nem hamisítható! Ezért ez az egyetlen és hamisíthatatlan jele a Szentlélekkel való beteljesedésnek.
Ami pedig látható és hallható, az hamisítható is...
Na most tehát: Ha valaki csak nyelveken szól, esetleg gyönyörűen fetreng-vagy a csilláron hintázik, megtévesztő hitelességgel béget meg hasonlók...
De az Igéhez nem ragaszkodik éspedig rajongással, arról egyértelműen és félelem nélkül állíthatjuk: NEM A SZENTLÉLEKKEL TELJESEDETT BE!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető B.Gréta

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #23 Dátum: 2015 Július 28, 20:57:32 »
Szeretnék kérdezni én is az Igei kérdések szobája című témakörben.
A Zsoltárok könyvéből szeretnék kérdezni.
Zsoltárok könyve 7:12.
Isten igaz biró; és olyan Isten, aki mindennap haragszik.


Ezt az Ige egész pontosan így szó szerint igaz lehet?
..olyan Isten , aki mindennap haragszik?

Nem elérhető Zsotza

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 289
 • testvér
  • Zsotza személyes weboldala. Kísérleti oldal,"béta verzió"
Igei kérdések szobája.
« Válasz #24 Dátum: 2015 Július 28, 22:00:18 »
Ezeket  a változatokat      tartom  érthetőbbnek:
>>"   Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet. "<<  (UFO)

>>" Isten igazságos Bíró, Isten mindennap ítélethirdetést zúdít alá. "<< (UVF)
Blog(nak  látszó) oldal: http://zsotza.blogspot.com

Nem elérhető delfin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 31
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #25 Dátum: 2015 Július 29, 13:01:07 »
Ezeket  a változatokat      tartom  érthetőbbnek:
>>"   Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet. "<<  (UFO)

>>" Isten igazságos Bíró, Isten mindennap ítélethirdetést zúdít alá. "<< (UVF)

Ez keményen hangzik. Mi a mindennapi ítélethírdetés napjainkban?

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3068
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #26 Dátum: 2015 Július 29, 18:53:26 »

Zsoltárok könyve 14. rész

1.    
Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék.
2.    
Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső?
3.    
Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem.
4.    
Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, a kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják?
5.    
Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van!
6.    
A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma.
7.    
Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákób örül majd és vigad Izráel.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3068
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #27 Dátum: 2015 Július 29, 18:55:12 »
Ez Testvérem.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Igei kérdések szobája.
« Válasz #28 Dátum: 2015 Július 29, 20:00:28 »
:afro:
Ámen!!!
Zsolt. 10,4
A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez minden gondolatja.
Róm. 3,11
Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.

Róm. 3,12-17:
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
Szájok telve átkozódással és keserűséggel
Lábaik gyorsak a vérontásra.
Útjaikon romlás és nyomorúság van.
És a békességnek útját nem ismerik.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3997
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igei kérdések szobája.
« Válasz #29 Dátum: 2015 Július 31, 13:51:25 »
Amíg van lehetősége a Sátánnak, hogy garázdálkodjon a földön, addig lesz bűnözés, tehát addig haragszik Isten minden nap. A bűn miatt.
De amikor Isten haragja kitöltetik, minden gonoszság megítéltetik, Sátán és a hamis próféta a tűznek tavába kerül mindazokkal, akik nem hagytak fel  az Úr elleni lázadással.
Isten haragja megszűnik, amikor befejezi az ítélettételt. A Bárány menyegzője után együtt lesz Övéivel, teljes nyugalomban, örökké tartó sabbatban, ahol az "Isten sátora az emberekkel van".

De a fentiekkel párhuzamban, Isten örül, és minden nap kedvét találja azokban, akik Neki kedves életet élnek.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.