Szerző Téma: Az Íge világosságában  (Megtekintve 16713 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Az Íge világosságában
« Dátum: 2011 December 14, 17:45:04 »
Itt fogok olyan témákról írni, amelyeket az Ige világosságában az ÚR megértetett velem.

Shalom

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #1 Dátum: 2011 December 14, 18:32:35 »
Istenfélelem

8. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
9. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
10. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
Zsoltárok 19,8-10


Manapság a keresztények körében igen kevés szó esik az Istenfélelemről. Miért? Úgy érzem, hogy ma elsősorban a szeretetről beszélnek, és Isten Igazságosságát valahogy ügyesen kikerülik.

Az ÚR ítéletei változhatatlanok…

Sokszor halljuk, ma a kegyelem idejét éljük és nem vagyunk az Ószövetségi törvény alatt. Egy lelkipásztor mondta el egy prédikációjában: Az Ószövetség Istene a büntető Isten, az Újszövetségben pedig a szerető Isten. Megmondom őszintén  lerökönyödtem… Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz!!!
Ma is ugyanúgy érvényesek ítéletei, mit a régi idökben! Hisz olvastuk, Az ÚR ítéletei változhatatlanok.
Annyira igazságos, hogy nem nézte el a bűnt, hanem a legeslegnagyobb áldozatot hozta azért, hogy Igazsága tökéletes maradjon: Egyszülött Fiának kellett a leborzalmasabb kínok között, és a mi a legfájdalmasabb moment volt, még az Atyától és elhagyatva meghallni. Ha ezt megértjük, akkor megértjük az is, miért mondta Jézus Krisztus: “Én vagyok az út, az Igazság és az élet!!!” Isten Igazsága Benne testesült meg! Enélkül a tökéletes áldozat nélkül Isten ítélete súlytana minket, mert senki sem büntelen!

Átkozott, a ki meg nem tartja e törvénynek ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!
5Móz 27,26    


Ez a parancsolat ma is érvényes! Ez átok alól egyedül Jézus Krisztus vére ment fel!!!

De Jézus Krisztus is adott parancsolatot:

1Jn 5,3    
Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

Igazából csak akkor fogjuk Isten szeretetének a mélységét megismerni, ha ismerjük Igazságosságát is.

Isten igazságossága az, ami Istenfélelemre késztet, és ami miatt soha sem fogjuk félvállról kezelni a kegyelmet. Igen hit által kapjuk meg ezt a kegyelmet, de a hit cselekedetek nélkül halott.

16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17. És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
1Pét 1,16-19


Itt van Isten szentségének és szeretetének mélysége!

KEGYELEMRE CSAK OTT VAN SZÜKSÉG,  AHOL IGAZSÁGOSSÁG VAN!

Ha ezt egyszer megértjük és Istenfélemben szolgálnánk Izrael Szentjét, soha sem mernénk megalázni saját ítélgetéseinkkel a testvérünket, akiért Jézus vére  folyt! Nem lenne testvérháború, nem kreálnánk ki saját kis teológiánkat, ezekkel falakat emelve  mesterségesen.

Jézus Krisztusban a falak leromoltattak, ne akarjunk újabb falakat betonozni!

Ezért is figyelmeztet az Íge:

Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.
Lk 6,36

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
Ef 4,32


Ha a tékozló fiú otthon, a tökéletes és szent otthonban  is űzhette volna  erkölcstelen tékozlását, sohasem kellett volna elmennie, de tudta, hogy az otthon nem engedi meg ezeket. El kellett, hogy menjen ahhoz, hogy bünös életet élhessen. De sohasem tapasztalhatta volna meg azt a csodálatos szeretetet és irgalmat, amit édesapjától kapott, ha otthon élhette volna bűnös életét!

9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;
10. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;
11. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.
Fil 1,9-11


Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, a mit tesztek; mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel.
2Krón 19,7


Egyébbként szerintem az Istenfélem hiánya az oka un. jólét-evanmgélimnak is. Az Ószövetségre hivatkoznak, de elfelejtik azt a rengeteg harcot, amelyet Isten vezetése alatt kellett megvívnia Izraelnek. Gondoljunk csak a Templom és Jeruzsálem újjáépítésére Nehémiás idejében, vagy a honfoglalás harcaira. Az egyiptomi szabadulás után sem az ötcsillagos hotel várt a népre, hanem a sivatag!!!
Isten nélkül semmi sansza nem volt Izraelnek a túléléshez!

Az ÚR iránti félelem egyben kiiktatja az emberektöl való félelmet.

11. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.
12. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
13. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;
14. Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.
Zsolt 56,11-14


Figyeljük meg: Istenben bízik a Zsoltáríró, de egyben gondol a fogadalom megtartására és a hálaáldozatra is.

Eszter könyve egy csodálatos példa arra nézve, hogy az Istenfélem miként üzi el az emberektől való félelmet.

11. A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, a ki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, a kire a király aranypálczáját kinyujtja, az él; én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, már harmincz napja.
12. És megmondák Márdokeusnak Eszter szavait.
13. És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül.
14. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?
15. És monda Eszter visszaüzenve Márdokeusnak:
16. Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, a ki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal, én is és leányaim így bőjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek.
17. Elméne azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, a mint néki Eszter parancsolá.
Eszter 4,11-22


Ez az igazi és mélységes Istenfélelem és szeretet Isten iránt...

12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.
13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
Jn 15,12-13


20. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél.
21. Ő a te dícséreted, és a te Istened, a ki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, a melyeket láttak a te szemeid.
5Móz 10,20-21


5Móz 10,12    
Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,


Mt 22,37    
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.Amint látjuk, az Istenfélelem és az Isten iránti szeretet egységet alkotnak. Egyik sem müködik a másik nélkül. Istenfélelem által gyulad ki bennünk az elsö szeretet! Mert igazán fel sem foghatjuk annak az Isteni Igazságnak a mélységét, hogy Egyszülött Fiában megkegyelmezett és Igazságát ezzel a kimondhatatlanul tökéletes áldzattal megerösítette.

Csak egy jogerős ítélet után van szükség a kegyelemre! E kegyelemért kimondhatatlan drága árat fizetett Isten!

11. És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
13. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
14. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.

Jel 5,11-14

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #2 Dátum: 2011 December 17, 12:48:40 »
Uram tarts meg engem!

Kicsiny hitű miért kételkedsz?

De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. 24. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. 25. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. 26. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. 27. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" 28. Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." 29. Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. 30. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" 31. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" 32. És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. 33. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"
Mt 14,23-33

Teljes bizalommal indul Péter: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Milyen nagy hit! Látja, hogy Jézus a tengeren jár, vele akar tartani. Jézus Krisztus pedig hívja: „Jöjj!” Nem gondolkozik sokáig, elindul hitben. Mi is meghallottuk az ÚR hívását: „Jöjj, és köves engem!” Egedelmeskedve hitben elfogadtuk az Ő hívását. Nem érdekelt a vihar, nem érdekelt a szél, nem érdekelt, hogy megijednek az emberek, hanem indultunk teljes hittel a szívünkben.

Azután valahol megszólalt Péterben a halász tapasztalata: Erős a szél, vigyázz ez veszélyes, és el kezd sülyedni.

Nézzük meg Ábrahám példáját is:

Isten megígéri, hogy fia fog születni és Ábrahámnak annak ellenére, hogy mindketten idősek és emberileg lehetetlen, de hitt Ábrahám az Örökkévalónak.

5. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
6. És hitt az ÚRnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

1Móz 15,5-6

Mindkét esetben tulajdonképpen természetfeletti eseménnyel találkozunk, amit csak Isten és Jézus Krisztus képes megtenni.

Mindkettő esetben előfeltétel volt a hit. Hit nélkül nem történhetett volna meg Isten csodája, habár itt átmenetileg meggyengült a hit.

Hit alapfeltétel ma is életünk minden pillanatában.

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
Zsid 11,6

Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa.
Zak 1,3

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,8

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Mt 11,28

Tehát az ÚR hív! Ő formált minket, nevünkön szólít, az Övé vagyunk.

Istennek, Aki e földet teremtette, nem probléma a természeti törvényeket félretéve természetfeletti dolgokat cselekedni. Ő a Mindenható Isten, az Örökkévaló, El Shaddai. És Kiben teremtetett minden??

16. Mert Ő benne (Jézus Krisztusban) teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
19. Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20. És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

Kol 1,16-20

Azonban ezeket a Ígéket hit által értjük meg:

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsid 11,3

Térjünk vissza Ábrahámhoz és Péterhez.
Gyenge pillanatukban pont ez a hit, hogy Isten a természet felett áll, meggyengül.
A temészet törvényeire gondolnak. Az eredményt ismerjük. Ábrahám megpróbált besegíteni Istennek és megszületett Izmáel a szolgálótól, Hágártól. Habár ígéreteket kap a szolgáló fia is, nem örökölhet. Ezt Isten másként tervezte, és hű marad az ígéreteihez.

Péter pedig el kezd sülyedni. Hát így van, ha saját tapasztalatainkra tekintünk a természeti törvények szerint.

Itt értjük meg Isten hatalmas és csodálatos bátorítását:

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
2Tim 2,13    

Egyik esetben sem mondta, hogy elegem van ebből a hitetlen társaságból. Irgalomra ott van szükség, ahol gond van. Nekünk irgalmas Istenünk van! És gond meg van elég...

Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.
Zsolt 86,5    
Mindannyiunknál előfordulhat, hogy meggyengülünk a hitben. DE Isten sohasem ad fel bennünket! Az Ő keze tart, és állít újra helyre!

15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Zsid 4,15-16

Tehát, ha meggyengültünk, ha hitetlenkedtünk, kiáltsunk Péterrel együtt:
Uram tarts meg engemet!

Nem, Isten nem vetette el sem Ábrahámot, sem Pétert hitetlenségük miatt, hanem megtartotta őket és  beteljesítette az Ígéretét:

Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 2. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 3. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
1Móz 12,1-3

Ábrahám lett a zsidók, Izrael, Isten választott népének ősatyja. Benne ádatott meg a föld minden nemzetsége, utóda, Jézus Krisztus által.

Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" 16. Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." 17. Jézus így válaszolt neki: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. 18. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is."
Mt 16,15-19

Péterre építette fel URunk az Eklézsiáját! Erre a forróvérű, egyszerű halászból lett tanítványra, akit keményen, de féltő szeretettel nevelgetett a mi Urunk!


Úgy Ábrahám, mint Péter életében győzött az ÚR! Dicsőség legyen Néki, aki örök tervét véghezviszi!

Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat.
Zsolt 33,18    

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Jn 15,5

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! 25. Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! 26. Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! 27. Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.
4Móz 6,24-27

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 3. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.

Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 12. hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban.

Minthogy hatalmának ezzel az erejével 20. munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, 21. feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. 22. "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, 23. amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.

Ef 1,2-4.11.19-23

Shabbat Shalom! Békesség Néktek!


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #3 Dátum: 2011 December 17, 13:31:27 »
Ámen Testvérem, Köszönöm neked ezeket az Igéket, és ezen összefüggések felmutatását.
Csupán elgondolkodtam, hogy a mai, sokkal bölcsebb és józanabb hívői társadalom "hithősei" közül ezen példák hogyan is jelennének meg???
Nos Péter valószínűleg úszónadrágban és mentő övvel csobbant volna, ( mert azért józannak kell lenni!)
Ábrahám meg legjobb esetben is valaki másnak a fiát vitte volna fel a hegyre.( mert ugye nem akarhatja azt az Úr, hogy a magáét áldozza fel...) :254:
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #4 Dátum: 2011 December 17, 13:33:55 »
:hehe: :pirul:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #5 Dátum: 2011 December 17, 13:36:55 »
Igen, kedves Testvéreim, mert az ÚR útjai nem a mi útjaink, és az Ö gondolatai nem a mi gondolataink!

Atyám, legyen meg a TE akaratod!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #6 Dátum: 2011 December 17, 13:51:07 »
Jajj Áldott Testvérem, bocsáss meg nekem, de annyira magas labdákat adsz, hogy nem bírok ellenállni a kísértésnek...Kérlek ne vedd tőlem akadékoskodásnak. Teljesen egyetértek veled, ez utóbbi Ige beidézése miatt, és azt gondolom értem is mire céloztál.
De valójában tudjuk ugye, hogy vannak páran a hívők között, akik elferdült -szét bontott alapokon álló tanítások miatt igencsak kifacsart módon említik ezen Igei világosságot is.
Jézus bennünket tanított eme megnyilvánulása által, de ha valakinél nincsenek meg az alapok, ezt is félreérti, és kifacsart módon értelmezi.
Ez pedig úgy nyilvánul meg "bizonyos" esetekben: "Uram szeretnék egy új Mercit, vagy egy Ferrarit, esetleg egy Maserátit... meg is vehetném ezeket, de hogy melyiket válasszam, abban (!!!) legyen meg a Te akaratod...
Tehát megadják az irányelveket Isten számára, a választási lehetőségeit is... azután engedik ebben a kérdésben, ezen keretek között kibontakozni...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #7 Dátum: 2011 December 17, 14:09:21 »
Kedves Shomer Testvérem!

Nincs mit megbocsátanom, mert teljesen fején találtad a szöget. Pont ez volt a kiinduló gondolat, hogy az Isten szerinti út nem emberi gondolkozásmódot követi. Mondjuk, ha ma megtörténne ami Ábrahámmal történt, nem gondolom, hogy megtarthatná státuszát. Sokszor hallottam Péter esetét, mint elriasztó példát, pedig folytatódik Péter vezettetése. A cél (köszikla, amelyre az Eklézsia épül) ott van, ez csak egy epizód az életéböl, amin keresztül tanítgatta az ÚR.

DE! Isten nem így gondolkozik! Ö a megigazitás, az irgalom és a hüség Istene!

Nagyon is vigyáznunk kell, hogy Isten akarata érvényesüljön az életünkben. Mert a mi Urunk hosszútürö.

Köszönöm kedves Testvérem a válaszodat!!!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #8 Dátum: 2011 December 17, 14:24:51 »
Idézet
Ez pedig úgy nyilvánul meg "bizonyos" esetekben: "Uram szeretnék egy új Mercit, vagy egy Ferrarit, esetleg egy Maserátit... meg is vehetném ezeket, de hogy melyiket válasszam, abban (!!!) legyen meg a Te akaratod...

Akik így gondolkoznak, elfelejtik, hogy Ábrahámot és Pétert nem egy ötcsillagos hotel kényeztette, hanem elhagyva biztos egszisztenciájukat, teljes mértékben az ÚRra hagyatkoztak.

38. És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
39. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

Mt 10,38-39

26. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
27. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

Lk 14,26-27

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #9 Dátum: 2011 December 17, 15:29:18 »
Testvérem. Neked is feltűnt hogy mostanában, és főleg ilyen kérdésekben csupán hárman-négyen folytatunk beszélgetést?
Szerinted ezen témák ennyire érdektelenek más számára, vagy mások számára annyira evidencia, hogy csak számunkra hordoz új és fontos kijelentéseket ???
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #10 Dátum: 2011 December 17, 17:26:14 »
Ezekről nekem most az jutott eszembe, amikor a "tehetősebb" pásztorok kialakítják a luxust maguk körül és viszik magukkal a szolgálati területekre (nélkülük nem hajlandóak mozdulni).
Egyik Testvértől épp hallottam, hogy a püspök sírdogál az egyházuk szegénysége felett, de az első lépése az volt a püspöké válása után, hogy megcsináltassa a Jakuzzit a püspöki palotában.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #11 Dátum: 2011 December 17, 17:35:48 »
Kedves Testvéreim!
Köszönöm a hozzászólásaitokat. Nagyon építőek és elgondolkodtatóak. Isten nem változik soha, Őnála még a változásnak árnyéka sincsen.
 Sokan Hallelujáznak, amikor Isten szeretetéről van szó. persze valóban csodálatos az Úr szeretete. Ő maga a szeretet. De Ő igazságos is. Ő azt szeretné ha munkatársai lennénk. Nem pedig csak gyülekezetesdit játszanánk. Valóban nagyon fontos az alázat és az Istennek való engedelmesség.
Az Isten iránti szeretet is ebből látható. Viszont amikor valaki nem szereti az embertársát, hát ez is azt mutatja, hogy akkor az Istennel sincs rendben a kapcsolata. az van írva a Példabeszédekben, hogy amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. Kemény szívvel, hogyan is ismerhetnénk meg közelebbről az Urat.
A megbocsátásról sem szabad elfeledkezni, és nem hordozhatunk keserűséget szívünkben.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #12 Dátum: 2011 December 17, 19:13:55 »
Kedves Testvéreim!

Érdekes és elgondolkoztató témákat vetettetek fel. Talán érdemes lenne egy egy gondolattal a "A gyülekezet észrevétlen félrevezetése!" topicban elbeszélgetni. Gondolok itt pl. a "jólét evangélium" - nem lehetsz beteg, nem lehetsz szegény, stb..., vagy az egocenrikus kereszténység, amely a humanizmust elötérbe helyezi. Tudom, hogy kényes kérdések ezek, de ha Ige szerint tárgyilagosak tudunk maradni, nagy segítséget nyújthat.

Shabbat Shalom, Békesség Néktek!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #13 Dátum: 2011 December 17, 19:29:44 »
Jó ötlet Testvérem, ha jónak látod, akkor el is kezdheted egy hozzászólással. Fel van dobva a labda! :hehe: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #14 Dátum: 2011 December 17, 20:00:34 »
Kösz, kedves Antee! De ma még nem szeretném a skype alkalmat kihagyni, mert nagyon áldásosak! Holnap...

 :afro: :266:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10