Szerző Téma: Az Íge világosságában  (Megtekintve 24132 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #105 Dátum: 2013 Június 23, 20:18:45 »

Hüség alapja az emberektöl levö függetlenség

Dávid zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, zsoltárt zengek neked, URam! 2. Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. 3. Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra. Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk! 4. A csalárd szív távol áll tőlem, tudni sem akarok a gonoszságról. 5. Aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom. A nagyralátót és a kevély szívűt nem tűröm meg. 6. Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. 7. Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel. Aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt. 8. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban. Így irtok ki az ÚR városából minden gonosztevőt.
Zsolt 101

Az ÚR házassághoz hasonlítja kapcsolatát gyermekeihez. E házasság alappillére a hüség. Isten megingathatatlan hüséget biztosít a Szövetségben. Izrael „paráznasága“, hütlensége sem befolyásolhatta az Örökkévaló hüségét népével szemben. Azonban a hütlenségnek mindig voltak következményei. Az Örökkévaló féltön szeretö Isten. Népe sohasem függhetett attól, hogy mi a véleménye az embereknek. Amikor emberi véleményekre és tanácsokra hallgatott a választott nép, súlyos következményekkel járt. Mint féltön szeretö Isten, nem adta át dicsöségét és vezetését senki másnak. Ezért hüséget vár el gyermekeitöl is Isten. De! Amíg gyermekei emberektöl való függöségben vannak, képtelenek Istenhez hüségesnek maradni.

Isten csodáltos hüségéröl beszél Jeremiáshoz:


Másodszor is szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. 2. Ezt mondta az ÚR, aki a földet megalkotta, az ÚR, aki azt megformálta és megerősítette - az ÚR az ő neve -: 3. Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz! 4. Mert ezt mondja az ÚR, Izráel Istene, e város házairól és Júda királyi palotáiról, amelyeket leromboltak, hogy felhasználják az ostromsáncokkal és fegyverekkel szemben 5. azok, akik harcba bocsátkoztak a káldeusokkal, de csak a lángoló haragomban megölt emberek holttestével lett tele a város, mert elrejtettem arcomat az elől a város elől sok gonoszsága miatt: 6. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke. 7. Jóra fordítom Júda és Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. 8. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem; megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. 9. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. 10. Ezt mondja az ÚR erről a helyről, amelyet ember és állat nélkül maradt pusztának mondtok, Júda városairól és Jeruzsálem utcáiról, amelyek lakatlan pusztasággá váltak, ember és állat nélkül: 11. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek URának, mert jó az ÚR, mert örökké tart szeretete! Hálaadó énekkel jönnek az ÚR házába, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt - ezt mondja az ÚR. 12. Ezt mondja a Seregek URa: Ezen az ember és állat nélkül maradt puszta helyen és ennek minden városában fognak még pásztorok tanyázni, akik nyájakat legeltetnek. 13. A hegyvidék, az alföld és a Délvidék városaiban, Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban átmegy még a nyáj a számadó keze alatt - ezt mondja az ÚR. 14. Eljön még az idő - így szól az ÚR -, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem. 15. Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. 16. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR a mi igazságunk! 17. Mert így szól az ÚR: Nem halnak ki Dávid utódai; lesz, aki Izráel házának trónján üljön. 18. És nem halnak ki a lévita papok utódai sem; lesznek, akik égőáldozatot mutatnak be, ételáldozatot égetnek, és véresáldozatot készítenek színem előtt mindenkor. 19. Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 20. Ezt mondja az ÚR: Ha érvénytelenné tudjátok tenni a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségemet úgy, hogy ne legyen nappal és éjszaka a maga idejében, 21. akkor válik érvénytelenné szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is úgy, hogy nem lesz fia, aki a trónján uralkodjék; meg szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is. 22. Amilyen megszámlálhatatlan az ég serege, és megmérhetetlen a tenger fövenye, úgy megszaporítom szolgámnak, Dávidnak az utódait és a lévitákat, akik nekem szolgálnak. 23. Azután így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 24. Nem veszed észre, mit beszél ez a nép? Azt, hogy elvetette az ÚR azt a két nemzetséget, amelyet kiválasztott. Népemet pedig azzal csúfolják, hogy az már nem is számít nemzetnek előttük. 25. Ezt mondja az ÚR: Ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én szabom meg az ég és a föld rendjét, 26. akkor vetem el Jákóbnak és szolgámnak, Dávidnak az utódait is úgy, hogy nem választok ki utódai közül senkit, aki uralkodnék Ábrahám, Izsák és Jákób utódain. Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönyörülök rajtuk.
Jer 33

És hogy mennyire féltön szeretö Isten ebben a házasságban, láthatjuk Izrael történelmében. Isten megígérte, hogy visszaviszi népét a szétszóratás után arra a földre, amelyet megígért az ösatyáknak. Hát nem ezt teljesíti be Isten, amikor a Holokauszt csontjait megelevenítette (mint ahogy olvashatjuk azt Ez. 37-ben) és létrehozta Izrael államát 1948-ban, lehetöséget adva arra, hogy választott népe letelepedhessen az Ígéret földjén.? Ezért is Istenkáromlás, ha még keresztények is „megszállásról“ beszélnek és egy palesztin állam megalapítását helyeselnek Izrael földjén.

A Seregek URának szava szól. 2. Ezt mondja a Seregek URa: Féltem a Siont, nagyon féltem. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt! 3. Ezt mondja az ÚR: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek URának a hegyét pedig szent hegynek. 4. Ezt mondja a Seregek URa: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. 5. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. 6. Ezt mondja a Seregek URa: Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen - így szól a Seregek URa. 7. Ezt mondja a Seregek URa: Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. 8. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.
Zak 8,1-8

Isten hüsége tökéletes. Ellenben a hüséget tölünk is elvárja. Istenhez és Isten Ígéjéhez való hüség az alapja Istenhez és emberekhez való kapcsolatunknak. Isten nem engedi meg, hogy emberektöl való függöségbe kerüljünk, mert nem szolgálhatunk két úrnak.

Majd szólt a tanítványaihoz is: "Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. 3. Erre a sáfár így gondolkozott magában: Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. 4. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. 5. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak? 6. Az így felelt: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj ötvenet. 7. Azután a másiktól is megkérdezte: Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: Száz kórus búzával. Erre így szólt hozzá: Vedd az írásodat, és írj nyolcvanat. 8. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. 9. Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. 10. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. 11. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? 12. És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?" 13. "Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." 14. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. 15. Ő pedig ezt mondta nekik: "Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos."
Lk 16,1-15

Az a házasság, amelyben mindkettö életében Isten van az elsö helyen és hüségesek Istenhez, nem szenvedhet soha sem törést. Hány házasság ment tönkre amiatt, hogy emberi véleményekre hallgattak. Ha rendezett Istennel való kapcsolatunk és hüségesek vagyunk az Örökkévalóhoz, jöhetnek viharok, nehézségek, megpróbáltatások, Isten maga gondoskodik arról, hogy az általa kötött szövetség sértetlen maradjon.

Egy eset példaként:

Két fiatal eldöntötte szívében , hogy házasságot kötnek. Mikor a gyülekezet lelkipásztorát értesítették szándékukról, ellenezte ezt a döntést a lelkipásztor. Attól sem riadt vissza, hogy négyszemközt, a leendö menyasszony háta mögött megfedje a fiatalembert mondván: „Ha már nösülni akarsz miért nem kérdeztél meg engem. Találtam volna sokkal jobban hozzádillö feleséget.“ A fiatal ember nem hallgatott e fölfuvalkodott lelkipásztorra, hanem engedelmeskedett Isten Lelkének vezetésének.
Mindkettöjük életében Isten volt az elsö helyen mindvégig. Jöttek viharok, kemény idöszakok, de Isten mindvégig velük volt, és házasságuk a halálig tartott, majd negyven éven át és együtt szolgálták az Urat egész életükben.

Így van ez a testvéri kapcsolatokban is. Azon gyermekei Istennek, akik hüségesek Istenhez soha sem függhetnek emberektöl, illetve azok véleményétöl. E kettö kizárja egymást. Ellenben azok a testvérek, akik hüségesek Isten Ígéjéhez, tökéletes egységben lehetnek, mert nem emberi vélemény az alapja ennek az egységnek, hanem maga az ÚR!
Ez a kapcsolat független emberi véleményektöl.

Erröl a függetlenségröl beszél az Örökkévaló Isten Ézsaiáson át:

Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. 5. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. 6. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. 7. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg! 8. Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. 9. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó ÚRnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején!
Ézs 51,4-9

Jézus Krisztus is független volt emberek véleményétöl, még akkor is, ha ennek az ára az volt, hogy mindenki elhagyta. Vállalta hüségében a kínhalállal járó megváltás munkáját.

   
Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.
Ézs 53,3

Sajnos ma is sok kereszténynek fontosabb mit mondanak az emberek, mint az, hogy mit mond Isten. Függöségben vannak emberi véleményektöl. Igen sok vezetö ki is használja ezt a szituációt, és tudatosan függöségben is tartja a nyájat. Isten kegyelmét és szeretetét hirdetik, de Isten Igazságát és igazságosságát elhallgatják, és így simogatják az emberi egot, és teszik emberközpontúvá tanításaikat. Sok olyan ember, aki „kissebbségi komplexusban“ szenved, hallgatja elöszeretettel az ilyen egyoldalú tanításokat. Alapjában véve a kisebbségi érzés lázadás Isten teremtö hatalma ellen. Valóban kevesebb értékü embert teremtett volna Isten? Személyválogató lenne Isten? Lehet, hogy keménynek hallatszik, de ilyen fajta lázadás nem megengedett Isten gyermekeinek az életében, és nagyon sokszor vezet hamis alázatoskodáshoz.Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. 2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 3. Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; 4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. 5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Mt 6,1-6

Ezt a függetlenséget annak idején még a tanítványok sem értették meg egészen, mert figyelmeztették Urukat, hogy hát megsértheti a farizeusok érzékeny kis egoját azzal, amit mondott nekik  Jézus.

Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván: 2. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. 3. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? 4. Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. 5. Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját. 6. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. 7. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: 8. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. 9. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. 10. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg: 11. Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. 12. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? 13. Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.
Mt 15,1-13

Habár Jézus független volt emberektöl és azok véleményétöl, annál inkább volt tökéletesen függöségben az Atya akaratától. Tökéletesen hü maradt az Atya akaratához. Ez volt a bizonyság Messiási mivoltára is. Nem ember bizonyságtételére alapozott, hanem Isten Szavának beteljesedése volt az a kritérium, ami bizonyította, hogy Ö a megigért Felkent, a Messiás.

Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét. 31. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. 32. Más az, a ki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam. 33. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. 34. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. 35. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. 36. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. 37. A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. 38. Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek. 39. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; 40. És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen! 41. Dicsőséget emberektől nem nyerek. 42. De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek: 43. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. 44. Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek? 45. Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek. 46. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. 47. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?
Jn 5,30-47

Jézus hüséges maradt mindhalálig. Ezért megfizethetetlen árat fizetetett. Neki szolgálunk, és ebben a szolgálatban hüségesnek kell bizonyulnunk.
   
Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.
Kor 7,23

Minden idökben voltak olyanok, akik kiforgatták Isten Szavát és visszaélve azzal, megpróbálták az embereket gyámságban, lelki kiskorúságban tartani. Nem volt ez ismeretlen az apostolok idejében sem.  Isten nem érzelmi világunkra helyezi a hangsúlyt, hanem egész lényünkre igényt tart. Sokszor mondja az Íge: Vigyázzatok, legyetek éberek... És ez nem véletlen.

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. 7. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. 8. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. 9. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. 10. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
Gal 1,6-10

Krisztus szolgái vagyunk, ezért nem élhetünk emberektöl való függöségben. Nem fogadhatunk el semmilyen más Evangéliumot, bármily tetszetös legyen is az. Hüségünk pont abban nyilvánul meg, hogy ragaszkodunk Isten Szavához és nem térünk le attól sem jobbra sem balra. Az emberi versengés a tanítványok szívében is felmerült, de Jézus elutasította ezt az emberi törekvést. Aki hüséges, azokra más kritériumok vonatkoznak.


Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. 25. Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak. 26. De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál. 27. Mert melyik nagyobb, az-é, a ki asztalnál ül, vagy a ki szolgál? nemde a ki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál.
Lk 22,24-27

Isten Szövetségre lépett az Ö választott népével, és tökéletes hüséget gyakorolt ebben azzal, hogy Jézus Krisztusban megerösítette azt. Aki elfogadja e Szövetséget, beoltatik és Jézus Krisztusban részese lehet azon Igéreteknek, amelyet az Örökkévaló adott népének.

A beoltatás és a hüség legszebb példájával találkozunk a moabita Rúth esetében, aki hüsége révén beoltatott és bekerült Jézus családfájába:

De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 17. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!
Rúth 1,16-17

Azonban, ahogy Izraeltöl elvárta az ÚR a hüséget, úgy nekünk is hüségesnek kell bizonyulnunk. Az emberektöl való függöség pont ezt támadja meg. Azok az emberi kapcsolatok, amelyek Istenhez való hüségen alapulnak, megállnak és létre jön az az egység, amiért Jézus Krisztus is imádkozott a Jn 17.-ben az Atyához. Minden más pozdorja és a legkisebb vihart sem éli túl. Azoknak, akik hüségesek Istenhez, emberi kapcsolataik is renben vannak. Ferenc ezt nevezte hármas kötélnek. Itt már szabaddá váltunk mindenféle emberi függöségtöl.

A Szövetség egyben házasság, erröl beszél Pál apostol is:

"A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." 32. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
Ef 5,31-32


SHMA ISRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI ECHAD!
Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!
5Móz 6,4

Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 11. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál."
Jel 2,10-11

ÁMEN!

" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #106 Dátum: 2013 Június 30, 20:36:08 »

Templom építés

Izraelt számüzte Isten Babiloniába népe vétkei miatt.
Kr. e. 539-ben legyözték a Perzsák Babilóniát és leigázták. Cyrus perzsa király végett vetett Babilon elnyomás- politikájának, és 538-ban, a 70 évi fogság után engedélyt adott a zsidóknak a hazatérésre és Jeruzsálem újraépítésére. A Templomhoz visszaadta az elrabolt kincseket, és ajándékokkal látta el a népet.

A hazatérés elsö hullámát Zerubábel vezette, Jésua, illetve Jósua föpappal egyben, és Aggeus és Zakariás prófétákon át szolt ekkor hozzájuk az Örökkévaló. Jóval késöbb Ezsdrás,  vezetése alatt indult el a második hullám.

Az Igéböl kiderül, hogy az Ezsdrás könyvében említett Jésua és az Aggeus és Zakariás könyvében említett Josua ugyanaz a személy, mégpedig  a föpap.

Ezsd 3,2    
És fölkele Jésua, Jósádák fia, s az ő atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia s az ő atyjafiai, és megépíték Izráel Istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égőáldozatokat, a mint írva van Mózesnek, az Isten emberének törvényében.

Agg 1,12    
És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenöknek szavát és Aggeus próféta beszédeit, a miként elküldte őt az Úr, az ő Istenök, és megfélemlék a nép az Úr előtt.

Jésua, Jósádák fia,
Jósua, a Jehosadák fia

Tulajdonképpen jó lenne e három könyvet együtt olvasni, mert egy idöben éltek és tevékenykedtek az ÚRnak szolgái és prófétái. Ebben az idöben prófétált két próféta, Aggeus és Zakariás  és bátorította  Isten rajtuk keresztül  Júdát a Templom felépítésére (Ezsd 5,1).

Az Ezsdrás könyvében leírt eseménynek négy föszereplöjét látjuk: Zerubábel (Zorobábel) Júda helytartója. Jeshua, a föpap és Aggeus valamit Zakariás a próféta.

Tehát ebben az idöben a Templom újjáépítésének idöszakában Jesua volt a föpap. Véletlen lenne? Hiszen Jézus neve héberül Jesua! Istennél nincsennek véletlenek és látni fogjuk ezt a továbbiakban is.
De most vissza…

De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt. 2. Akkor Zerubbábel, Sealtiél fia és Jésúa, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket.
Ezsd 5,1-2

A júdeabelieknek akartak idegenek is segíteni a Teplom építésénél, amit Zerubábel elutasított. Nem engedte, hogy idegenek építsék az ÚR Templomát. Ezért azok megharagudtak és be akarták tiltatni a munkálatokat, ami elcsüggesztette Judát és így 2 évig nem is dolgoztak a Templom építésén.

Igen, Isten szólt népéhez Aggeuson és Zakariáson keresztül.

Zakariásnál már láthatjuk az utalást arra nézve, hogy a tökéletes Templom nem hatalommal és erövel lesz építve, hanem Isten Lelkével.

A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, 2. és ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? Én így feleltem: Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál; hét mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek hét-hét csücske van. 3. Két olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. 4. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mit jelentenek ezek, uram? 5. A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: Nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam: Nem, uram! 6. Erre ő így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa. 7. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt! Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: Áldás, áldás szálljon rá! 8. Azután így szólt hozzám az ÚR igéje: 9. Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok. 10. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a hét mécses pedig az ÚR szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet.
Zak 4,1-10

Itt már megtaláljuk a próféciát Jézus Krisztusra nézve, Aki azt mondta:

Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem."
Jn 2,19    

Zerubábel jelentése: Bábel hajtása, ö volt Júda helytartója, mondhatnánk mai nyelven miniszterelnöke. A föpap Jésua és a próféták Aggeus és Zakariás. Aggeuson keresztül is szólt az Örökkévaló és itt is láthatjuk a párhuzamot az Újszövetsegben.

Jézus, Jesua mondja:

Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; 38. és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. 39. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt."
Mt 10,37-39

És most figyeljük meg, mit üzen az Örökkévaló Aggeus által:

Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szólt az ÚR igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiél fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához: 2. Így szól a Seregek URa: Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az ÚR háza újjáépítésének ideje. 3. Az ÚR igéje azonban így szólt Haggeus próféta által: 4. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever? 5. Azért így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! 6. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. 7. Így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! 8. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! - mondja az ÚR. 9. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? - így szól a Seregek URa. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. 10. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. 11. Parancsomra szárazság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. 12. Zerubbábel, Sealtiél fia és Jósua főpap, Jócádák fia és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az ÚRnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az ÚR; és az ÚRtól való félelem fogta el a népet. 13. Haggeus, az ÚR követe pedig ezt mondta a népnek az ÚR megbízásából: Én veletek vagyok! - így szól az ÚR. 14. És felindította az ÚR Zerubbábelnek, Sealtiél fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának Istenüknek, a Seregek URának a házán, 15. a hatodik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király uralkodása második esztendejében.
Hagg 1

Erröl olvasunk Ezsdrás könyvében:

Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. 2. És találtak Ahmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt írva emlékeztetőül: 3. Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten Jeruzsálemi házára nézve: Építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be! Maradjanak meg régi alapjai, legyen a magassága hatvan könyök, szélessége is hatvan könyök! 4. Három sor legyen kőtömbökből, és egy sor fából. A költséget a király palotájából fedezzék. 5. Sőt Isten házának az arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadneccar hozott el a jeruzsálemi templomból, és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre, a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában. 6. Most azért, Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik, a Folyamon túli tisztviselők, maradjatok onnan távol! 7. Hagyjátok békén az Isten háza építését! A zsidók helytartója és a zsidók vénei hadd építsék föl Isten házát a régi helyén! 8. Arra is parancsot adok, mit kell tennetek a zsidók véneinek a támogatására Isten házának az építésében: a király jövedelméből, a Folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. 9. Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire még szükség van: bikákat, kosokat és bárányokat égőáldozatul a menny Istenének, továbbá, búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezése szerint, 10. hogy mutassanak be jóillatú áldozatot a menny Istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért. 11. Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak a házából vegyenek ki egy gerendát, és őt akasszák és szegezzék rá, házát pedig tegyék szemétdombbá emiatt. 12. Az Isten pedig, aki ott szerzett nevének lakást, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendeletet, lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben! Én, Dárius adtam ezt a parancsot, pontosan végre kell hajtani! 13. Akkor Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király küldött. 14. Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a prófétálása szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izráel Istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artahsasztá perzsa királyok elrendelték. 15. Elkészítették a templomot Dárius király uralkodásának a hatodik évében, az Adár hónap harmadik napjára. 16. Akkor örömmel ünnepelték meg Izráel fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, az Isten háza fölszentelését. 17. Az Isten háza fölszentelésekor bemutattak áldozatul száz bikát, kétszáz kost, négyszáz bárányt, és vétekáldozatul az egész Izráelért tizenkét kecskebakot, Izráel törzseinek a száma szerint. 18. Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat rendjeik szerint és a lévitákat osztályaik szerint, ahogyan meg van írva Mózes könyvében. 19. Azután a fogságból hazatértek megtartották a páskát az első hónap tizennegyedik napján. 20. Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. 21. És megették azt a fogságból hazatért izráeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az ÚRhoz, Izráel Istenéhez folyamodtak. 22. Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az ÚR azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izráel Istenének a házán.
Ezsd 6

„Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztitották magukat... „Ez az egység!  Ez az az egység, amiröl Jézus is beszélt. Nem külön, külön van mindenkinek véleménye és azután valahogy mégis szeretben elszenvedjük egymást...., hanem egy emberként...

Zerubábel Dávid utódja.

Ezt láthatjuk Jézus családfájában is: Mt 1-ben

Dávid király határozza meg Isten Lelkének vezetésével, hova épüljön fel a templom, utóda, Salamon király építi az elsö Templomot, szintén utóda Zerubábel építi fel a lerombolás után a második Templomot és Dávid utóda, fia Jézus / Jeshua építi fel a tökéletes templomot amelynek dicsöségéröl prófétál Aggeus:

A hetedik hónap huszonegyedik napján így szólt az ÚR igéje Haggeus próféta által: 2. Beszélj Zerubbábellel, Sealtiél fiával, Júda helytartójával és Jósua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük: 3. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? 4. Azért most légy bátor, Zerubbábel! - így szól az ÚR. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe - így szól az ÚR -, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! - így szól a Seregek URa. 5. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad! Ne féljetek! 6. Így szól a Seregek URa: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. 7. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel - mondja a Seregek URa. 8. Enyém az ezüst, enyém az arany - így szól a Seregek URa. 9. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a Seregek URa, és ezen a helyen békességet adok! - így szól a Seregek URa.
Hagg 2,1-9

Istennek eme dicsöséges Temploma Jézus, az az Jeshua és az Ö Teste a szentek közössége.

És a tökéletes Föpap Jesua / Jézus, a második Temlom föpapját is Jesuának hívták. Nem véletlen, így vetíti profétikusan elöre a név jelentését: Isten a mi üdvösségünk, megmentönk.

Többé nem holmi kövekböl épül fel, hanem élö kövekböl.

Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága"; 5. ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6. Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg". 7. Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, 8. megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. 9. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 10. akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
1Pt 2,4-10

Erröl beszél Zakariás is, amikor prófétál Jesuáról / Jósuáról:

Vedd át a fogságban maradtak adományát Heldajtól, Tóbijjától és Jedajától, akik Babilóniából jöttek. Menj el még ma Jósijjának, Cefanjá fiának a házához, 11. és vedd át az ezüstöt és az aranyat, csináltass koronát, és tedd Jósua főpapnak, Jócádák fiának a fejére. 12. Ezt mondd neki: Így szól a Seregek URa: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti az ÚR templomát. 13. Ő fogja felépíteni az ÚR templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között.
Zak 6,10-12

Zakariás és Aggeus támogatták Isten Lelke által a Templom építését, mind ahogy azt Ezsdrásnál olvastuk. De a prófécia, melyet Isten adott általuk, messze túlmutat a második Templom építésén.

Sokan kérdezik, hogy lesz-e egy harmadik Templom. Igen ez a harmadik Temlom épül immár több mint kétezer éve, és a Jézus/Jesua Teste.

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
1Kor 12,27

Ha öszinték vagyunk, hasonlót élünk át mi is sokszor. A fogságból való szabadulás, az ujjászületés után buzgón kezdjük építeni, mint élö kövek az ÚR házát. Azután jönnek a támadások, az ellenfél nem igen nézi ezt jó szemmel. Mint akkor is be akarták tiltani az építkezést. Csüggedünk... De Isten bátorít minket. Hányszor van úgy, hogy saját életünk dolgai túl fontossá válnak és ezért megdorgál minket az ÚR, mint azt Aggeus prófétánál olvassuk. Vagy az is elöfordulhat, hogy az ellenség elcsábít, mint annak idején az idegen asszonyok elcsábították Izrael fiait. Szeressük a mi Urunkat és ne legyünk soha langymelegek. Mi akik a megváltásban részesültünk, épüljünk fel élö kövekként Isten Templomává.

Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, 21. A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; 22. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Ef 2,20-22

Nincs más alap, nincs más alapkö... Zerubábelnél is olvasunk, hogy letette az alapkövet, amire felépült  a Templom. És Isten pecsétgyürüjének nevezi Zerubábelt.

Zakariás prófétál a hazatérésröl... De nem csak a Babiloniából való hazatérésröl, hanem elöre vetítve beszél napjainkról...

A szétszóratás a népek közé jóval késöbb történt meg, Kr. u. 70-ben illetve végleg 135-ben. és a hazatérést a mi generációnk éli meg. Dicsöség az ÚRnak, akinek a Szava örökre megáll!

Kérjetek esőt az ÚRtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. 2. De a házibálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. 3. Fellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Gondja lesz a Seregek URának nyájára, Júda házára, fölékesíti őket, mint a harci paripát. 4. Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. 5. Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az ÚR, még a lovasokat is megszégyenítik. 6. Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az ÚR vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. 7. Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek, vigad szívük az ÚRban. 8. Idehívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. 9. Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. 10. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. 11. Aggódva kelnek át a tengeren, de az ÚR megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. 12. Hatalmassá lesznek az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek - így szól az ÚR.
Zak 10

A jövöben, pedig Maga az Örökkévaló Isten és a Bárány lesz a Templom.

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 3. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; 4. és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." 5. A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: "Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!" 6. És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. 7. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál". 9. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét". 10. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. 11. Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, 12. fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 13. keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. 14. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 15. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: 16. a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. 17. Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével, ami az angyalé is. 18. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. 19. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd; 20. az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. 21. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. 22. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. 23. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: 24. a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. 25. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. 26. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, 27. tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. Jel 21" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #107 Dátum: 2013 Július 07, 22:32:23 »

Isten és Jeshua szentsége, dicsösége: a Shechina

Manapság olyan nagy divat lett és tele van vele az internet, hogy sokan mesélnek „Mennyei látomásukról.“ Sokan úgy írják le Istent és Jézust, mint valami jóságos télapó. Istenfélelemnek még a leghalványabb árnyalatát sem lehet náluk érzékelni. Utánna pedig elmondják azt az üzenetet, amit állítólag kaptak. Ellenben aki ismeri az Írásokat, nem döl be ilyen fajta önámításnak.

Ne tévelyegjünk, Isten Szent!
„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is“ Gal 6,7
Az Ö szentségéhez nem közelíthet tiszteletlenül földi halandó ember.

Azután eljött az ÚR angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abíezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. 12. Az ÚR angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz! 13. Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, URam, ha velünk van az ÚR, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az ÚR Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az ÚR, és Midján kezébe adott! 14. Az ÚR ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! 15. Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. 16. Az ÚR így válaszolt neki: Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. 17. Erre ő így szólt hozzá: Ha elnyertem jóindulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem! 18. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. - Az ezt mondta: Itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. 19. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és odatette eléje. 20. Az Isten angyala ezt mondta neki: Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét! Ő úgy cselekedett. 21. Ekkor az ÚR angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az ÚR angyala pedig eltűnt a szeme elől. 22. Amikor Gedeon látta, hogy az ÚR angyala volt az, ezt mondta: Jaj nekem Uram, ó URam, mert az ÚR angyalát láttam színről színre! 23. Az ÚR azonban ezt mondta neki: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! 24. Ezért Gedeon oltárt épített ott az ÚRnak, és így nevezte el: Az ÚR a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abíezer nemzetségének a földjén. Bír 6,11-24

De az ÚR angyala ezt felelte Mánóahnak: Hiába tartanál itt, nem enném ételedből. Ha pedig égőáldozatot akarsz készíteni, az ÚRnak áldozd azt! Mert nem tudta Mánóah, hogy az ÚR angyala az. 17. Mánóah azt mondta az ÚR angyalának: Mi a te neved? Mert ha beteljesedik ígéreted, tisztelni akarunk téged. 18. Az ÚR angyala ezt felelte neki: Miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az! 19. Azután fogta Mánóah a kecskegidát meg az ételáldozatot, és feláldozta a kősziklán az ÚRnak. Ő pedig csodát tett Mánóah és felesége szeme láttára. 20. Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az ÚR angyala pedig felszállt az oltár lángjában. Ezt látva, Mánóah és felesége arccal a földre borult. 21. Az ÚR angyala nem jelent meg többé Mánóahnak és feleségének. Ekkor tudta meg Mánóah, hogy az ÚR angyala volt az. 22. Akkor Mánóah ezt mondta a feleségének: Meg fogunk halni, mert Istent láttuk! 23. De a felesége ezt mondta neki: Ha az ÚRnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. 24. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az ÚR. Bír 13,16-24

Nagyon megrendít az, amikor manapság találkozok azzal a tiszteletlenséggel, ahogyan sokan beszélnek. Ugye hallani dicsikröl, hallani az egoizmust tápláló jólét-evangéliumáról, önmaga jelölt prófétai kijelentésekröl stb. Egyik ezt a tanítót tartja jobbnak, a másik a másik tanítót, néha úgy érzem magam, mintha egy szellemi bazárban lennék. Ha felmutatjuk az Ígét, sokszor elutasítják igen agresszív módon. Az Istenfélelmröl pedig azt mondják, nekünk már nem kell félni Istentöl, mert az Újszövetség idejét éljük. Pedig nem ártana ma sem az Istenfélelem. Megóvna sok tévelygéstöl, és elvezetne a Isten szerinti bölcsességre.

Kóré esete jutott eszembe. Ott is az emberek válogattak, nem kell Mózes kemény beszéde, Kóré sokkal humánusabb. Papok lehetnek ök is. És nemcsak Mózesék szentek. De Mózes mit tesz? Arcra borul, mert pontosan tudja, Ki a szent! Érzi az Isten szentsége elleni lázadásnak a súlyát. Nem ajánlatos az ilyen fajta elutasítása Isten Igazságának.

Itt is az ÚR dicsösége, Shechinája döntött:

Kórah, a Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliáb fiaival, meg Ónnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, 2. és fölkeltek Mózes ellen, kétszázötven emberrel Izráel fiai közül, akik a közösség vezető emberei, a gyülekezet képviselői, neves emberek voltak. 3. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik: Elegünk van belőletek! Miért emelitek magatokat az ÚR gyülekezete fölé?! Hiszen az egész közösség a maga egészében szent, és közöttük van az ÚR! 4. Ezt hallva, Mózes arcra borult, 5. és így szólt Kórahhoz és egész csoportjához: Majd reggel tudtul adja az ÚR, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá. Az közeledhet hozzá, akit kiválasztott. 6. Ezt tegyétek, Kórah és egész csoportja! Fogjátok a szenesserpenyőtöket, 7. tegyetek bele tüzet, és rakjatok rá füstölőszert holnap az ÚR színe előtt. Az lesz a szent, akit kiválaszt az ÚR. Elegem van belőletek, Lévi fiai! 8. Majd ezt mondta Mózes Kórahnak: Hallgassatok ide, Lévi fiai! 9. Keveslitek, hogy különválasztott benneteket Izráel Istene Izráel közösségétől, és ti járulhattok elé, hogy ellássátok a szolgálatot az ÚR hajlékánál, és a közösség szolgálatára álljatok?! 10. Megengedte, hogy eléje járuljatok testvéreitekkel, Lévi fiaival együtt. Most még a papságot is kívánjátok?! 11. Bizony az ÚR ellen fogtatok össze, te és egész csoportod. Mert ki az az Áron, hogy ellene zúgolódtok? 12. Ekkor hívatta Mózes Dátánt és Abirámot, Eliáb fiait. De azok ezt mondták: Nem megyünk! 13. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, hanem még zsarnokoskodni is akarsz rajtunk?! 14. Éppen nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk sem mezőt, sem szőlőt örökségül. Vajon ki akarod szúrni ezeknek az embereknek a szemét?! Nem megyünk! 15. Ekkor nagy haragra gerjedt Mózes, és ezt mondta az ÚRnak: Ne tekints áldozatukra! Nem vettem el tőlük még egy szamarat sem, és egyikükkel sem tettem rosszat. 16. Kórahnak pedig azt mondta Mózes: Holnap légy az ÚR színe előtt csoportoddal együtt, te, ők és Áron. 17. Fogja mindenki a maga szenesserpenyőjét, és tegyetek rájuk füstölőszert. Azután járuljatok az ÚR elé, mindenki a maga serpenyőjével, kétszázötven serpenyővel: te is, Áron is. 18. Fogta azért mindegyik a maga szenesserpenyőjét, tüzet tett bele, arra pedig füstölőszert rakott, azután odaálltak a kijelentés sátrának a bejáratához, Mózes meg Áron is. 19. Kórah egybegyűjtötte ellenük az egész közösséget a kijelentés sátrának a bejáratához. Ekkor megjelent az ÚR dicsősége az egész közösségnek. 20. Az ÚR így beszélt Mózeshez és Áronhoz: 21. Váljatok külön ettől a közösségtől, hadd semmisítsem meg őket egy pillanat alatt! 22. Ekkor arcra borultak, és ezt mondták: Ó Isten, aki lelket adsz minden testnek! Miért haragszol az egész közösségre, holott csak egy ember vétkezett? 23. Az ÚR így szólt Mózeshez: 24. Mondd meg a közösségnek, hogy menjenek el Kórah, Dátán és Abirám hajlékának a környékéről. 25. Mózes fölkelt, és odament Dátánhoz és Abirámhoz. Vele mentek Izráel vénei is. 26. Így szólt a közösséghez: Távozzatok ezeknek a bűnös embereknek a sátraitól, semmijüket se érintsétek, hogy el ne vesszetek az ő vétkeik miatt! 27. El is mentek Kórah, Dátán és Abirám hajlékának a környékéről. Dátán és Abirám pedig kimentek, és odaálltak sátraik bejáratához feleségeikkel, fiaikkal és családjukkal együtt. 28. Akkor ezt mondta Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az ÚR küldött engem ezeknek a dolgoknak a véghezvitelére, és hogy nem magamtól cselekszem: 29. Ha úgy halnak meg ezek, ahogyan más ember hal meg, és ha az lesz a sorsuk, ami minden más embernek, akkor nem az ÚR küldött engem. 30. De ha az ÚR valami csodálatos dolgot visz véghez, és a föld megnyitja száját, és elnyeli őket mindenükkel együtt, és elevenen szállnak le a holtak hazájába, abból megtudjátok, hogy megutálták ezek az emberek az URat. 31. Alig mondta végig Mózes ezeket a szavakat, meghasadt azok alatt a föld. 32. Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, a Kórahhoz tartozó összes embereket minden jószágukkal együtt. 33. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és befödte őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. 34. Az egész Izráel pedig, amely körülöttük volt, elfutott kiáltozásukra, mert ezt mondták: Még minket is elnyel a föld! 35. Ezután tűz jött ki az ÚRtól, és megemésztette azt a kétszázötven férfit, akik füstölőszerrel közeledtek hozzá. 4Móz 16

És, hogy nehogy félretegyük ezt a történetet, hogy ó hát ez Ószövetség, ma már nem élünk többé Törvény alatt, hanem a kegyelem alatt, nézzük csak meg mit is mond a Zsidókhoz írt levél:

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. 24. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 25. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. 26. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, 27. hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. 28. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 30. Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét." 31. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Zsid 10,23-31

Isten nem változik, Ö ma is ugyanolyan szent, mint korábban. Csak azok, akik félik az Ö hatalmas és szent Nevét fogják megérteni Isten Ígéjét és igazságosságát. Igazsága abban is látható, hogy mekkora árat fizetett azért, hogy megváltson minket a bün következményétöl, a haláltól . Behunyhatta volna a szemét az emberi „gyarlóság“ felett, ám de ezt Igazsága soha sem engedte meg. Csak azoknak támad fel dicsöségben az Igazság Shechinája, mint ragyogó, fényes nap, akik félik Istent.

2. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. Mal 4,2

Itt a magyar nyelv félreérthetö. Nem egy kalendáriumi napról szól itt az Íge, hanem az égiteströl.

A héber-magyar Biblia, a Tánách kicsit közelebb visz az eredetihez:

És felsüt reátok, nevemnek félöi ti, az igazság napja, gyógyítással a szárnyain; és kimentek és ugrándoztok, mint borjúk a hízlalóból. Mal 3,20

Sok helyen Isten dicsöségét, a Shechinát a nap ragyogásával, fényességével hasonlítja össze a Szent Írás. Nem véletlen. Hiszen a napba sem nézegethetünk anélkül, hogy ne lenne következménye.

Ezt a fényességet, Shechinát látták a tanítványok is.

És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. 2. És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. 3. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele. 4. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 6. És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének. Mt 17,1-6

Tanítványok arcra estek, megrémültek

Ezékiel is arcra borult az ÚR dicsöségének látványától.

És egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. 26. A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. 27. Ezüstösen csillogónak láttam: derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. 28. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az ÚR dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Ez 1,25-28

Pál pedig megvakult, miután megjelent neki Jeshua.

Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. 10. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. 11. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem; és felettébb dühösködvén ellenök, kergettem mind az idegen városokig is. 12. E dologban épen útban lévén Damaskus felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, 13. Délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala. 14. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 15. Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz. 16. De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked jelenni ; 17. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, 18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Apcsel 26,9-18

A Zsoltárokban Dávid magva Jehsua a Messiás és dicsösége, Shechinája, mint a nap.

Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot? 37. Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Zsolt 89, 36-37

János, a szeretett tanítvány, aki Jeshua kebelén pihent szintén mint egy halott Jeshua lábaihoz esett, látván Urának mennyei dicsöségét.

Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; 13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. 14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; 15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. 16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében. 17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, 18. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Jel 1,12-18

Isten dicsösége egyben az Igazság, mert a ítélet miatti pusztuláskor is ezt látta Ezékiel.

Azután odavezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. 2. És íme, Izráel Istenének a dicsősége közeledett kelet felől; zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. 3. A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Olyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kebár folyó mellett láttam. Akkor arcra borultam. 4. Az ÚR dicsősége pedig bement a templomba a kelet felé néző kapun át. 5. Ekkor fölemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és íme, az ÚR dicsősége betöltötte a templomot. 6. Hallottam, hogy a templomból szól hozzám valaki - az a férfi pedig mellettem állt - 7. és ezt mondja nekem: Emberfia! Ez az én trónusomnak a helye és lábaimnak a helye, ahol Izráel fiai között fogok lakni örökre. Ez. 43,1-7

Hiszen a Seregek URa így határozott: Amiért a népek fáradoznak, azt tűz pusztítja el, amiért a nemzetek fáradoznak, az semmivé válik De a föld tele lesz az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. Fensége beborítja az eget, dicsőségével megtelik a föld. Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik az ereje. Habakukk 2r.13-14v, 3r.3-4v.

E halandó testünk, miután elhal, vagy elváltozik egy dicsöséges testet kap. Reménységünk egykor Isten országában megdicsöült testben imádni az Örökkévalót és a Bárányt:
      
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Dán. 12,3

Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. 41. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 42. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 43. elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. 1Kor 15,40-44

Végezetül újra a felhívás az Istenfélelemre:

És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az Ő neve és Atyjának a neve volt felírva. 2. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját; és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. 3. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről: 4. ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak, 5. és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek. 6. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; 7. és hatalmas hangon így szólt: "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!" Jel 14,1-7

Az ÚR félelme tiszta és megmarad mindörökre!

A karmesternek: Dávid zsoltára. 2. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. 3. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. 4. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, 5. mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, 6. amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. 7. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. 8. Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. 9. Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. 10. Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak, 11. kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. 12. Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges. 13. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! 14. A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. 15. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm! Zsolt 19
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #108 Dátum: 2013 Július 15, 10:59:44 »
A keresztyén Életvitel

Zsolt. 34. 2 – 4.:
„2. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! 3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. 4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!”
 
Drága Testvérek, van amiért Áldjuk, Dicsérjük, és Magasztaljuk Örökkévaló Mennyei Édes Jó Atyánkat, és Szent Fiát, Jézus Krisztust, a Messiást, mert gyermekeivé fogadott és Isten Országa polgáraivá tett, az Ő Ingyen Kegyelméből, egyedül a Názáreti Jézus Krisztus érdeméért.

Eféz. 2.19 – 22.:
„19. Azért immár nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe az Istennek. 20. Kik az apostolok és próféták alapkövére lettetek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus: 21. Akiben az egész épület szép renddel összeillesztve, növekedik szent templommá az Úrban; 22. Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.”

De nem csak mi épülünk „Isten hajlékává” hanem a mi testünk is Isten Temploma kel legyen.

1 Kor. 6. 19 - 20.:
„19. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? 20. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.”

Tudjuk milyen áron, a Hibátlan és Szeplőtelen Bárány Vére árán, és ezért fontos, hogy ne tegyem Isten Kegyelmét hiábavalóvá az életemben, ne éljek vissza az Ő Szeretetével, éljek az Ő Kegyelmében, de ne éljek vele vissza.

2 Kor. 6.16.:
„16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.”

Áldott legyen, hű Istenünk, és Atyánk, hogy minket, „pogányokat” is megváltott, és népévé fogadott, az Ő elsőszülöttje, Izrael mellé, mert érettünk is folyt a Vér, a Názáreti Jézus Krisztus Drága Vére, hogy megszabadulva a bűn átkától az Ő Golgotai Áldozata árán, éljünk az Ő Dicsőségére, megteremve Szent Lelke által a lélek Gyümölcseit.

Ézsaiás 54. 1 – 17.:
„1. Ujjongj te meddő, ki nem szültél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajúdtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.
2. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. 3. Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és Magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek. 4. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. 5. Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik. 6. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened: 7. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8. Búsulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad. 9. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; amiként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. 10. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. 11. Oh te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Íme, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. 12. Rubinból készítem falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből; 13. És fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. 14. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. 15. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad. 16. Íme, Én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és Én teremtettem a pusztítót is a vesztésre! 17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő Igazságuk, amely Tőlem van, így szól az Úr.” Tudjuk, hogy első sorban Izrael zsidó népének szol ez az Igeszakasz, de ugyanakkor, amint az utolsó vers írja e fejezetben, mindazoknak is akik beoltattak az újjászületés által Isten népében, akik az Istent szolgálják, és akiknek Jézus Krisztus, a Messiás az Igazságuk. Az, hogy „Magod népeket vesz örökségbe” egyértelműen a Messiásra utal, és ránk „pogányokra”. Az Örökkévaló Isten nem csak népét hagyta el egy pillanatra, de Igazságossága megkövetelte, hogy az Ő Egyetlen Szerelmes Fiától is elfordítsa az Ő Szent Tekintetét, és magára hagyja, amikor Ő magára vette az én, a te és a világ bűneit, ott a Golgotai Kereszten, mert Ő bűn gyűlölő. Milyen áldott tudat az, hogy ha valóban az Ő gyermeke vagyok, ha valóban az Ő Szent Lelke lakozik bennem, akkor az Ő Irgalmassága nem távozik el tőlem, sőt a gyermekeimen is megkönyörül, és újjá szüli őket, mert ezt ígérte, és az ő Ígéretei mind Igazak és Ámenek. A nyomorúságban is velem van, és megerősít az Igazság által, és tudjuk, hogy Ő az Igazság, és az Ő Igéje az Igazság, és nem a nyomorúságra kel nézzek, hanem Ő-reá, mert a próbában adja az Ő Erejét. Ezért tudok örvendezni az Úrban, és tudom Őt Dicsőíteni. Pál Apostol is ezt írja a Filippi gyülekezetnek:

Filippi 4. 4 – 7.:
„4. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! 5. A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! 6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 7. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Ha igazán Ő él bennem, és én Ő-benne élek, akkor ezt az Igét gyakorlatba tudom ültetni a mindennapi életemben, a problémák és nehézségek ellenére is, és akkor hálát tudok adni a nehézségekért, mert tudom, hogy Mennyei Édes Jó Atyám azokat is a javamért engedi meg, ha a körülmények ellene is mondanak, akkor is. De épp ezért, legyek résen, és ne engedjek a kísértéseknek, beszennyezve ezáltal magam, mert Isten igényt tart rám és mindenemre, amim van, főleg a testemre. Isten elvárja tőlem a Szent életet, amit Ő munkál bennem, ha akarom. Akarnom kel, mert könyörült rajtam, és gyermekévé fogadott. Pál így fogalmaz:

1 Kor. 3.16 – 17.:
„16. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 17. Ha valaki az Isten templomát megrontja,  megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.”

Az Igaz, hogy kárhozatra méltó bűnös ember vagyok, mert bűnben, születtem, és rengeteg bűnt követtem el eddig lefojt életemben, de az is Igaz, hogy az Örökkévaló Szent Isten Megváltott, és Szent Lelke által újjá szült, ezért kel a testem az ő temploma legyen, és mivel Ő elkülönített, hogy neki éljek, ezért vagyok szent. Ezért szívleljük meg Testvéreim, amit Pál Apostol tanít a Romai levél 6-odik részében:

Róma 6. 1 – 23.:
„1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? 2. Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? 3. Avagy nem tudjátok-e, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? 4. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. 5. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7. Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól. 8. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is Ő-vele. 9. Tudván, hogy Krisztus, Aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, 10. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. 11. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. 12. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: 13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. 14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. 15. Mit is tehát? Vétkezzünk-e mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 16. Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? 17. De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok.
18. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. 20. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. 21. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most szégyenletek? Mert azoknak a vége halál. 22. Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. 23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”

Végezetül testvéreim, mivel mind ezt egyedül az Örökkévaló Isten tudja az ő Szent Lelke Által kimunkálni bennem és bennünk, és semmi nem az én érdemem, hanem csak eszköz vagyok, eszközök vagyunk az Ő kezében, kérjük az Urat, a zsidókhoz írt levél szavaival:

Zsid. 13.20 – 21.:
„20. A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, 21. Ő Tegyen készségesekké minket minden jóra, hogy cselekedjük az Ő akaratát, azt munkálván mi bennünk, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.”


" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #109 Dátum: 2013 Július 22, 19:55:53 »

Azt gondoltam...


Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. 2. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. 3. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 4. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. 5. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. 7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 10. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
1Jn 1

Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

János apostol igen komolyan mutat rá az Igazságra.  Istent tesszük hazuggá azzal, ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bün . Az Ige felszólít minket önvizsgálatra.

Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok.
2Kor 13,5

Ma este is önvizsgálatra indít minket az ÚR Ábrahám példája által.

Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? 22. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. 23. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: "Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt", és "Isten barátjának neveztetett". 24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által.
Jak 2,21-24

Ábrahámot Isten választotta ki és barátjának nevezi.

De te, szolgám, Izráel, Jákób, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda!
Ézs 41,8

Ábrahám hitt az Úrban és mégis egy vélt szorult helyzetben  két esetben is, olyasmit cselekedett, amibe az ÚRnak direkt bele kellett szólnia. Úgy érezte, szorult helyzetében kegyes félhazugságra van szüksége. Isten mindkét esetben figyelmezteti az érintetteket csapásokon keresztül. E csapásoknak pedig Ábrahám volt az oka.

Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. 11. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak: Nézd csak! Tudom, hogy szép arcú asszony vagy. 12. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd: Ez a felesége! És engem megölnek, téged pedig életben hagynak. 13. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad. 14. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. 15. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. 16. Abrámnak pedig jó sora lett az asszony révén: lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. 17. De nagy csapásokkal sújtotta az ÚR a fáraót és házát Abrám felesége, Száraj miatt. 18. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta: Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? 19. Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd, és menj! 20. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amije csak volt.
1Móz 12,10-20


Azután elindult onnan Ábrahám a Délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. 2. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát. 3. Isten azonban eljött Abímelekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki: Meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony. 4. Abímelek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta: Uram, az igaz népet is megölöd? 5. Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. 6. Akkor ezt mondta neki álmában az Isten: Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt. Ezért óvtalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem, ezért nem engedtem, hogy érintsd őt. 7. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzád tartozónak! 8. Fölkelt azért Abímelek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. 9. Ekkor hívatta Abímelek Ábrahámot, és ezt mondta neki: Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. 10. Majd ezt kérdezte Abímelek Ábrahámtól: Mire gondoltál, amikor ezt tetted? 11. Ábrahám ezt felelte: Azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. 12. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya; így lett a feleségem. 13. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle: Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mondd rólam, hogy a bátyád vagyok! 14. Akkor vett Abímelek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta, Sárát, a feleségét pedig visszaküldte hozzá, 15. és ezt mondta Abímelek: Itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. 16. Sárához pedig így szólt: Íme, ezer ezüstöt adtam a bátyádnak, ez felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. 17. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. 18. Mert az ÚR meddővé tett minden nőt Abímelek házában Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt.
1Móz 20

Azt gondoltam...  Mondta Ábrahám...

Biztos, ami biztos.... Hányszor gondolkozunk mi is így és ha kell nem riadunk attól sem vissza kegyes hazugságokkal saját pozíciónkat védelmezzük.

Ábrahám itt mindkét esetben csak féligazságot mondott, hiszen az Ige szerint valóban féltestvére volt Sára, de azt már nem mondta el, hogy a felesége is. Jó nagy bajba keverte ezzel a fáraót és Abiméleket. Ha Isten nem lép közbe nem leplezödött volna le a dolog (még belegondolni is nehéz, hogy akkor hogyan tovább...). De, Isten itt is kegyelmes. Figyelmezteti az érintetteket és így kitudódik az ügy.

Egyébbként a féligazságok a legveszélyesebbek. Egyrészt abban ringatja magát az illetö, hogy hát végsösoron az igazat mondtam, pedig az elhallgatott igazság pedig igen veszélyes és megtévesztö. Másrészt, mivel igazság is van benne könnyebben félrevezeti a másik személyt, mint egy nyilt hazugság. Ábrahámnak imádkoznia kellett Abimélek népéért, hogy újra születhessenek gyerekek a fáraó pedig elküldte Ábrahámot feleségével együtt.

Mekkora gondba keverte bele e kegyes féligazság a másik felet. Ma is így van ez! Tudatában vagyunk-e annak, hogy kegyes hazugságunkkal ártunk másoknak? Sebeket, fájdalmakat okoznak azok, akik a testvérek között úgy akarják menteni a börüket, hogy féligazságokat vagy valótlan állításokat terjesztenek.

Az Örökkévaló Istenröl olvassuk:

Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
5Móz 32,4

És pont ezt várja el tölünk is.

Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában: Erős városunk van: az ÚR kőfalat és bástyát állított védelmére. 2. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt! 3. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. 4. Bízzatok az ÚRban mindenkor, mert az ÚR a mi kősziklánk mindörökre! 5. Ő letaszítja a magasból az ott lakókat, lerombolja a megerősített várost, földig lerombolja, porrá zúzza. 6. Lábbal tapossák majd: a nyomorultak lábai, a nincstelenek léptei. 7. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját.
Ézs 26,1-7

Semmilyen szorult helyzet, vagy emberi becsvágy nem idkolhatja meg, hogy féligazságokkal másokat félrevezessünk. Isten egyenes és nekünk is egyenesnek kell lennünk. Ne keverjünk másokat bajba és ne okozzunk fájdalmakat embertársainknak kegyes féligazságokkal, csak azért, hogy jónak lássanak minket az emberek. A félelem a legrosszabb tanácsadó, mondja a közmondás is.  Ha az Úrban bízunk, nem félünk és nincs is szükségünk, semmiféle kegyes hazugságra.

Salamon Istentöl kapott bölcsességben ezért is imádkozik így:

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
Péld 30,8    

Jézus is teljesen egyértemü ebben a kérdésben:

33. "Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. 34. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke, 35. se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; 36. de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. 37. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."
Mt 5,33-37

Ebbe az Igazságba nem fér bele a félrevezetö féligazság. Az Igen-igen és a nem-nem mellett minden a gonosztól van! Testvéreim, mi sem vagyunk különbek Ábrahámnál. Mint ahogy Isten nem nézte el, hanem közbelépett és így az igazságra vezette úgy Ábrahámot, mint a fáraót és Abimeleket, ma sem nézi el a kegyes hazugságot. Nem lehet elbagatelizálni a hazugságokat. Ezt látjuk Péter apostol életében is. Szorult helyzetében úgy próbálta menteni saját börét, hogy hazudott: háromszor tagadta meg a Messiást.

Bagatelizálás nem segíthet, találkozni kell tekintetünknek Isten föláldoztatott Bárányának tekintetével... Péter keservesen sírt. Azonnal felismerte hazugságában a bünt és öszintén megbánta. Ez az egyenes megoldás és nem pedig a „megértö” takargatás. Az Isten szerinti szeretet nem takargat amúgy sem, hanem igazságra vezeti a tévelygöt.  Ábrahámnak is imádkoznia kellett azokért, akiket hazugsága miatt megkárosított, rendbe hozva így a valótlan állítását.

A hazugság tulajdonképpen lázadás Isten ellen. Talán azt gondoljuk nem lát Isten a mi szivünkbe? Ha a testvéremmel szemben állítok valótlan dolgokat akkor nem Istennel találom szemben magam?

Mit mond Jézus?

És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
Mt. 25:40.    

És ez nem csak az Isten szerinti jó cselekedetekre vonatkozik, hanem ugyanúgy ha nem Isten szerint cselekszünk. Dávid paráznasága és gyilkossága emberek ellen irányult és mégis azt mondja:

Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
Zsolt 51,6

Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; 11. forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet; 12. mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. 13. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 14. De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. 15. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.
1Pt 3,10-15

Azt gondoltam... Azt hittem... hányszor hangzik el az ilyen fajta  mentegetözés...

Hát áldott Testvéreim, ne mondjuk, hogy hát azt gondoltam, vagy hát azt hittem... Legkevésbbé próbáljuk saját pozíciónkat védeni oly módon, hogy féligazságokat terjesztünk, vagy megtürünk. Ez nem Istentöl van! Nem fog jó útra vezetni és nem csak magunknak ártunk vele, hanem másoknak is és egyben becspapjuk önmagunkat.

Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.
Jak 1,26

A Szent Lélek vezetésével Péter Apostol figyelmeztet minket, hogy mégha szenvednünk is kellene az igazságért  ne ijedjünk és ne rettenjünk meg, söt boldognak nevezi azokat, akik nem törödve a bántalmazásokkal, kiközösítésekkel, megmaradnak az igazságban. Nem kell nekünk féligazságokkal menteni a börünket.

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. 13. Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. 14. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok. 15. Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. 16. Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. 17. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? 18. És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? 19. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is - jót cselekedve - ajánlják lelküket a hű Teremtőnek.
1Pt 4,12-19

Isten kegyelmes és nem akarja, hogy elvesszünk vétkeink miatt. Mi sem vagyunk különbek sem Ábrahámnál, sem Péternél. Ábrahám Isten népének ösatyja, Péter pedig Krisztus anyaszentegyházának kösziklája, amire eklézsiáját maga Jézus Krisztus építette fel. Az „igazak” nem azért igazak, mert büntelenek, hanem mert megbánják az ö vétkeiket és egyenes szívüek az Úrhoz. Megtalálják a bünbánat útját Jézus Krisztusban és megbocsátattak az ö vétkeik.

"Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. 8. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt."
Róm 4,7-8

Végezetül néhány gyakorlati tanács:

Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. 19. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg. 20. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, 22. mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. 23. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! 24. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! 25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Péld 4,18-27

És ha mégis elestünk és vétkeztünk:

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. 14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,12-16

Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10. és hatalmas hangon kiáltottak: "Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!" 11. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent 12. eképpen: "Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen." 13. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" 14. Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. 15. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. 16. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, 17. mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet."
Jel 7,9-17
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #110 Dátum: 2013 Augusztus 04, 20:36:14 »
Úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát.

Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az ÚR. 2. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? 3. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik. 4. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. 5. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. 6. Tartsd meg tehát Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed! 7. Mert jó földre visz be most téged Istened, az ÚR, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek; 8. búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. 9. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem; olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. 10. Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az URat azért a jó földért, amelyet neked adott. 11. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az ÚRról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked! 12. Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, 13. amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, 14. akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 15. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak; a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. 16. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. 17. Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot! 18. Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is. 19. De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az ÚRról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek! 20. Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az ÚR kiveszít előletek, ha nem hallgattok az ÚRnak, Isteneteknek a szavára.
5Móz 8

Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled.

Értjük e kijelentésnek a mélységét?  Nem steril környezetben problémamentes a mi földi utunk, hanem ahogy Jézus is mondta: nyomorúságunk lesz, de nem ez a végsö cél.

19. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: "Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? 20. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 21. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. 22. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: 23. és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit." "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 24. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. 25. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. 26. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, 27. hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. 28. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." 29. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai: "Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. 30. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged: ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél." 31. Jézus így válaszolt: "Most hiszitek? 32. De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 33. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."
Jn 16,19-33

A nehézségek, a nyomorúságok is a javukat  szolgálja azoknak akik Isten gyermekei.

Figyeljük meg:

Ezeket azért mondom nektek...

Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, 29. és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. 30. Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem." 31. "Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. 32. Más az, aki bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. 33. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. 34. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek.
Jn 5,28-34

Isten mindig úgy figyelmeztet, hogy egyben megadja a lehetöséget a megtérésre. Célja az, hogy megtartassunk és üdvözüljünk. Bármi, legyen az gond, vagy szomorúság, vagy komoly nehézségek amelyek a mi életünkben  adódnak, mind, mind ezt a célt szolgálják. Ezzel szemben a Sátán vádol  és elítél azzal a céllal, hogy sebeket ejtsen és ha lehet megtévessze és elveszítse a választottakat. Isten megítél, hogy üdvözüljünk. Nagy a különbség.

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 13. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 16. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17. minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 18. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.
Jak 1,12-18

Ezért mondja az ÚR:

Úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát.

Izraelnek mondja ezt az ÚR.  Jézus Krisztus engesztelö áldozata árán pedig Isten gyermekei lettünk és ezért az Ö akarata, hogy üdvözüljünk:

...hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek.

A  gazdag ifjú engedelmesen megtartotta a parancsolatokat, amit Jézus nem is von kétségbe, de ez nem volt elég és ekkor  a tanítványok megijedtek, hogy akkor ki  is üdvözülhet,:

Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 19. Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. 20. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" 21. Ő pedig így szólt: "Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva." 22. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." 23. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24. Jézus ezt látva, így szólt: "Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. 25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." 26. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: "Akkor ki üdvözülhet?" 27. Ő így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."
Lk 18,18-27

Erröl beszél Jeremiás próféta is:

Ó, Uram, URam! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen.
Jer 32,17

Ki üdvözülhet? –hangzik el a döntö kérdés...  A cselekedetek alapján senki.

Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." 4. Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?" 5. Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 7. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 8. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
Jn 3,3-8

Sokan, akik Jézus halála elött „feszítsd meg”-et kiáltottak,  50 nap múltán újjászülettek és mintegy háromezer lélek hitt és megkeresztelkedett. 

 "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

Erröl olvasunk az Apostolok cselekedeteiben:

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 15. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. 16. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, 18. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. 22. Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, 23. azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek.
Apcsel 2,14-23

Sokan eddig elolvassák, de tovább már nem. Pedig itt olvashatjuk, mi történt azokkal, akik talán pár hete még „Feszítsd meg”-et kiáltottak.

Tovább olvasva láthatjuk:

Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek." 37. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38. Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." 40. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!" 41. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
Apcsel 2,36-41

Akik pedig újjászülettek, azokról  Szent Lélek tesz bizonyságot, hogy Isten gyermekei.

Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" 16. Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
Róm 8,12-16

Ha pedig Isten a mi Abba Atyánk, akkor legyen a mi bizalmunk tökéletes és értsük meg az ÚR Szavát:

Úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát.

És mégegy, ami nekünk biztos Köszikla:

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. 28. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 29. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. 30. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,27-30

SENKI!!!  Ezt nem én mondom, hanem Jézus Krisztus mondja!

Az üdvösséget nem lehet elveszíteni. Mert ha valaki nem született újjá, annak nincs is üdvössége és így nincs is  mit elveszíteni.  Aki pedig Istentöl születetett, az Ö gyermeke, azt pedig senki sem ragadhatja ki az Atya kezéböl, és így az üdvösségéröl maga az Atya gondoskodik. Tehát itt sem veszíthetö el. Semmiképpen sem az én engedelmességem függvénye az üdvösség, hanem azért engedelmeskedek, mert Jézus Krisztusban üdvösséget kaptam.  Az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem kizárólag Isten kegyelme. Ha mégis erötlenség által engedetlenek lettünk, a Szent Lélek azonnal reagál bennünk, és bizalommal fordulunk Föpapunk kegyelmi trónusához.

Mint Isten újszülött gyermekei, hányszor tévelygtünk varga betüket írva. Isten mindennek ellenére nem vetett el minket, hanem, mint Atya fegyelmezett és újra magához vont, amiért egyedül Öt illeti a dicsöség.

("Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.) 12. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? 13. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. 14. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."
Mt 18,11-14

Szeretett Testvéreim, hiába mondjuk mi egy olyannak aki nem született újjá, még akkor is ,ha kereszténynek mondja magát, hogy engedelmeskedj....  Orrvérzésig probálgathatja, akkor sem fog üdvözülni. Egyébbként a farizeusok is „engedelmeskedni „ akartak a Tórának ezért feszítették meg Jézust, mert azt viszont már nem értették meg, hogy a Tóra Jézusról szól.

Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 40. és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. 41. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, 42. rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. 43. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. 44. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? 45. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben ti reménykedtek. 46. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő. 47. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?"
Jn 5,40-47

Üdvözülni kizárólag az fog, aki Jézus vére által újjászületett, akit Isten Lelke vezérel és így Isten fia lett. Az pedig tökéletesen tisztában van azzal, hogy Isten az aki munkálja az akarást, és adja az Ö szeretetét a mi szívünkbe, és ez a szeretet engedelmességben nyilvánul meg. Aki pedig újjászületett, tudja, hogy drága áron, a szeplötlen Bárány vérén váltatott meg és eszébe sem jutna felelötlenül bánni Isten és Jézus beszédével. Ezért is imádkozik:

Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Zsolt 51,14

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." 12. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; 13. amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."
Róm 10,10-13

Ezért is lesznek sokan akik „Uram,Uramoznak”, mert úgy vélik engedelmeskedtek, de sohasem születtek újjá, mert az újjászületés következménye a  szeretetben való engedelmesség.

Ezért is hirdessük a tiszta Evangéliumot, hogy Isten Igazsága világítson.

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.
Zsolt 73,28


Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. 2. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 3. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. 4. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. 5. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. 6. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. 7. Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?
1Kor 4,1-7

Várjuk meg, míg eljön az ÚR. Ne ítélkezzünk! Pál apostolnak is megadatott a kegyelem, hogy habár üldözte Isten egyházát,és így  Jézussal találkozhatott. Mit tudjuk mi halandó emberek, mit hoz a holnap.

Isten még Ninivét sem adta fel, hanem elküldte Jónás prófétát, aki itélkezett és elöször félve menekült az Örökkévaló elöl.

Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: 2. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! 3. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől.
Jón 1,1-2

Mint ismerjük a történetböl, nem nagy sikerrel járt ez a menekülés. Isten másodszor is küldi Jónást.

Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz: 2. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked! 3. Jónás elindult, és elment Ninivébe az ÚR szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához. 4. Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt hirdette: Még negyven nap és elpusztul Ninive! 5. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja-nagyja. 6. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. 7. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket: Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! 8. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! 9. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el! 10. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.
Jón 3

Megtörténik az igazi csoda, Ninive megtért Izrael Istenéhez!

Lehet mondani, hogy Ninive egy synonym a nemzetekre nézve.  A nemzeteknek is felajánlja a megtérés lehetöségét, és így nekik is adatott a kegyelem.

Merészelek feltenni egy kérdést:

Mi történne ma, ha az ÚR egy szolgáján keresztül hirdetné Magyarországon, vagy Németországban, hogy 40 nap és elpusztul az ország....  Vajon ezekben az országokban is követnék Ninive példáját és megtérnének az ÚRhoz? Nem tudom... az ÚR tudja....

Ninive megtért és azok a zsidók is, akik nem sokkal azelött „Feszítsd neg”-et kiabáltak.

Izrael sokszor megtörte a Szövetséget, de Isten hüséges maradt Szövetegéhez újra és újra helyreállította népét. Hütlensége miatt ugyan megfegyelmezte az ÚR a népét, de sohasem vetette el.

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. 12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 13. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. 14. Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására.
2Tim 2,11-14  (Róma 3)

"Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

A hütlenségnek azért vannak következményei és a hüségünk titka és gyökere:

Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!
5Móz 6,5

Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Mt 22,37      

Ám ma is szól az üzenet mindenki felé:

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!" 43. "Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. 44. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!"
Mt 24,42-44

És Péter apostolon át is figyelmezetet minket a mi Mennyei Atyánk:

A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16. szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,15-18

Ma még nem késö, de holnap már nem biztos, hogy nem lesz-e késö. Isten gyermekei vagyunk, a Lélek vezet minket:

Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az ÚR, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. 6. Tartsd meg tehát Istenednek, az ÚRnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed!
5Móz 8,5-6
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető sajtosmagdi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 89
  • Magdus lapja
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #111 Dátum: 2013 Augusztus 11, 22:10:30 »
Újjászületés, megtérés


János evangéliuma
- 3. fejezet -

1.   Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 2. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten." 3. Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." 4. Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?" 5. Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 7. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 8. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." 9. Nikodémus megkérdezte tőle: "Hogyan történhet meg mindez?" 10. Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? 11. Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. 12. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? 13. Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. 14. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15. hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. 16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. 18. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 19. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. 20. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 21. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."Nikodémus feltette a kérdést Jézusnak. Azt a kérdést ami sok embert foglalkoztat. Mit jelent megtérni? Hogyan lehet újjászületni?

János 3,5-7

5. Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 7. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.


Jézus azt mondta, hogy víztől és lélektől születhetünk újjá. Hogyan értelmezhetjük ezt?

János ev. 4 fejezet

1.   Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János - 2. bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai -, 3. elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. 4. Samárián kellett pedig átmennie, 5. és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. 6. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. 7. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" 8. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 9. A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. 10. Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." 11. Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? 12. Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?" 13. Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 14. de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." 15. Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni."


Tudjuk, hogy az élő víz maga Jézus.

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által."
Róm 10:17.


Az Ige, vagyis Jézus beszéde megnyílik előttünk, a szentlélek  által. Felismerjük bűneinket, és letesszük azokat, átadjuk Jézusnak. Nem akarunk többé a világ szerinti elvárásoknak megfelelni, elfogadjuk Jézust Urunknak és Megváltónknak, elhagyjuk bűneinket  és ezzel elkezdődik az újjászületésünk.
A Szentlélek által születik újjá szellemünk az Igazság Igéje által.

„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.” 1Péter 1, 23.

  „Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.”
Jakab 1, 18


Üdvözülésünk nem a cselekedeteink, hanem Jézus kegyelme által történik.

 „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
Efézus 2, 8-9


Bűneinkből való megtérés pedig egy olyan folyamat amely újjászületésünktől kezdve testi halálunkig tart.
Mivel bármennyire is igyekszünk bűn nélkül élni, testi mivoltunk miatt ez lehetetlen.  A bűneinkből való megtérés az egy állandó folyamat, amelyben a Szentlélek az egyik legfontosabb segítőnk.
Megtérésünknek vannak gyümölcsei , melyek által egyre jobban kirajzolódik életünkből Jézus Krisztus.
Az ő hasonlatosságára formálódunk

Galata 5, 22.-25
22. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23. szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.


Nagyon fontos, hogy hirdessük Isten országát és az evangéliumot, hogy minél többen újjászülethessenek és megtérésre jussanak Jézus Krisztus  kegyelme által.

Apcsel  2, 38
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát"


Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #112 Dátum: 2013 Augusztus 18, 23:22:53 »Kegyelem és Igazság Jézus Krisztusban

Gondolatok

Szeretett Drága Testvéreim! Tudjuk, hogy a Kegyelem mindig együtt jár az Ítélettel és az Igazsággal, mert csak aki meglátja és elismeri, az Igazságot, hogy halálra és kárhozatra ítélt bűnös, az ismeri fel, hogy Kegyelemre szorult, és csak annak jó hír az Evangélium. Ha nem alázom meg magam és nem ismerem be, hogy kárhozatra méltó bűnös vagyok, akkor azt sem látom, hogy szükségem van a Kegyelemre.  A Názáreti Jézus Krisztusról mondja az Ige Ézsaiás próféta által, hogy:

Ézsaiás 42.3.:
„A Megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a Törvényt Igazán jelenti meg.”

Pál apostol viszont azt írja a Korinthusiaknak, hogy:

2 Korinthusi levél  3.4 – 9.:
„Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van!  Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké; mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt: Hogyne volna még inkább dicsőséges a Léleknek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az Igazság szolgálata?”

Mi módon tett és tesz Isten alkalmatossá minket? A beoltatás által, amit a Római levél 11-ik részében olvasunk, ha ugyan átadtam, átadtuk magunkat teljesen Jézus Krisztusnak, hogy újjá szüljön és beoltson a szelíd Olajfában Szentlelke által.
Mert amint tudjuk, a Törvény mutatja meg, hogy bűnös vagyok, bűnösök vagyunk, mivel nem vagyunk képesek betartani, de áldott legyen Jézus a Messiás, Aki tökéletesen betartotta és betöltötte a Törvényt, és ha bennem, ill. bennünk Él Ő, akkor általunk is betölti. Isten nem mondott le az Ő elsőszülöttjéről, Izráelről, mert azt mondja az Örökkévaló Isten, Aki Atyánkká lett Jézus Krisztus a Messiás által, Ézsaiás próféta szavaival:

Ézsaiás 29.17 – 24.:
„Nemde kevés idő multán a Libánon termőfölddé lesz, és a termőföld erdőnek tarttatik. És meghallják azon a napon a süketek az Írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak. És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak Izráel Szentjében. Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei, Kik az embert elítélik egy szóért, és tőrt vetnek annak, a ki őket a kapuban megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat. Ezért így szól az Úr Jákób házáról, Ő, Aki megváltotta Ábrahámot: Nem szégyenül meg többé Jákób,(aki Izráel) és nem sáppad meg többé az ő orcája. Ha látni fogják gyermekei Kezeim munkáját közöttük, megszentelik Nevemet, megszentelik Jákób Szentjét, és félik Izráel Istenét. És megismerik a tévelygő lelkűek az értelmet, és a kik zúgolódnak, tanulságot tanulnak.”

Tudjuk, hogy Isten Igazsága maga Jézus Krisztus,  Aki „a zsidók közül támadt”, de annyira szeretett minket is, hogy Kegyelmet kért nekünk is az Atyától, és hogy ezt a Kegyelmet megkaphassuk, azért Ő fizetett Drága Árat, a saját Vérét, mint Szeplőtlen Bárány Vérét. A mi bűneinket is felvitte a Golgotai Keresztfára, hogy Kegyelemben részesíthessen. Ezért nem szabad visszaélni ezzel a Kegyelemmel, amit  nem tudok kiérdemelni semmi módón, vagy megfizetni, csak alázattal elfogadni, hanem hűséggel kel szolgáljuk Őt, engedve, hogy Ő Éljen bennünk és általunk.
Nem úgy amint a farizeusok, akik kicsúfolták a Messiást, mert pénzsóvárak voltak, és magukat igaznak tartották. Amint Jézus mondja a Lukács evangéliumában, hogy:

Lukács ev. 16.13 – 17
„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”  Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak; és csúfolták Őt. És monda nékik: „Ti vagytok, a kik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert a mi az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni.”

Kiérezzük Testvéreim Jézus szavaiból a figyelmeztetést, ami nekem és nekünk szól? Kinek szolgálok én? Vizsgálja meg ki-ki saját magát, mert a Kegyelmet elfogadtuk, de vajon az Igazság Él bennem, bennünk, vajon igaz az, hogy nem én élek, hanem Krisztus Él bennem? Átadtam – e magamat teljesen Istennek mindenemmel együtt, amim van? Vagy ragaszkodom földi javaimhoz, és nem veszem figyelembe, hogy mindenem, amim van ajándék Istentől azért, hogy az Ő Dicsőségére sáfárkodjam? Mert ha Ő Szentlelke által újjá szült engem minket, beoltva a Nemes olajfába, akkor Ő belőle táplálkozunk, benne élünk és Ő mibennünk, és akkor Ő termi általunk azokat a gyümölcsöket, amiket Isten elvár tőlünk. Mert tudjuk azt Testvérek Isten Igéjéből, hogy Jézus mindenkor a javunkat munkálja, ha az nem is látszik azonnal, mint a süketnéma meggyógyításából, amit alább a Márk evangéliumában olvasunk, hanem esetleg utólag látom meg, látjuk meg, hogy javamra, javunkra lett a nyomorúság is, de tudom, és hiszem, hogy Ő jót akar nekem, nekünk, bennünk, és általunk.

Márk ev. 7.31 – 37.:
„Aztán ismét kimenvén Tírus és Szídon határaiból, a galileai tengerhez ment, a Tíz város határain át. És hoztak Hozzá egy nehezen szóló siketet, és kérték Őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül, az ujjait annak fülébe bocsátotta, és köpvén illette annak nyelvét, és föltekintvén az égre, fohászkodott, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkoztak annak fülei: és nyelvének kötele megoldódott, és helyesen beszélt. És megparancsolta nékik, hogy senkinek se mondják el; de mennél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szerfelett álmélkodtak, ezt mondván: Mindent jól cselekedett; a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.”

És ha megnézzük eltelt életünk szakaszait, ki-ki a sajátját, megláthatjuk bűneink mellett, az Ő Kezének nyomait, és azt, hogy minden nehézség, vagy nyomorúság, ami ért minket végül is a javunkra vált. Ezért késztet az Úr Szentlelke engedelmességre, amint azt a Saulus életének Jézus általi megváltoztatása, is szemlélteti.

ApCsel. 9.1 – 20.:
„Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és  Kére ő tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És a mint ment, és  közeledett Damaszkuszhoz, nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből: És ő leesvén a földre, hallott szózatot, mely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És ő monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgóldoznod. És Ő remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkelt Saulus a földről; de mikor felnyitotta szemeit, senkit sem látott, azért kézen fogva vezeték be őt Damaszkuszba. És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű Tárzusi embert, mert íme imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú bement hozzá és kezét reá vetette, hogy lásson. Felelt pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben: És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás és bement a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását; és felkelvén, megkeresztelkedett; És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.”

Látjuk, hogy Saulus nem csak kérdezte, hogy „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” hanem azonnal cselekedte is az Úr akaratát, amint tehette. Vajon én tudok – e úgy engedelmeskedni, mint Pál apóstól?  Elmondom – e embertársaimnak, hogy mily nagy dolgot tett velem az Úr, hogy kiemelt a bűneim fertőjéből, megbocsátott és új Örök Élettel ajándékozott meg? Hogy a Kegyelem, amit Jézus Krisztus adott nekem, az nem csak az enyém, hanem mindazoké is akik elfogadják az Igazságot, és befogadják Őt? Elmondom – e, hogy az Igazság aki Jézus Krisztus személyében megtestesült, és Feláldozta Magát érettem és érettünk, hogy mi is megigazulva hit által Isten családjában szülessünk bele, hogy Ő meg tud szabadítani mindenkit minden féle megkötözöttségből és bűnből? Mert Ő az Aki alkotott minket, mindannyiunkat külön – külön egyenként, és ismeri formáltatásunkat, életünk ideje az Ő kezében van, és ha Újjá szült minket, akkor vezet is azon az úton, amit az Ő Bölcsessége előre kitervelt a mi számunkra. Erről tesz bizonyságot Dávid is a 139-ik Zsoltárban.

Zsoltár 139.:
„Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a Te Lelked elől és a Te Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott Vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen Vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a Te Kezed vezérelne engem, és a Te jobb Kezed fogna engem. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít el Előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan Előtted, mint a világosság. Bizony Te alkottad veséimet, Te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a Te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve Előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták Szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük. És nékem milyen kedvesek a Te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis Veled vagyok. Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem! A kik gonoszul szólnak Felőled, és Nevedet hiába veszik fel, a Te ellenségeid. Ne gyűlöljem-e, Uram, a Téged gyűlölőket? Az Ellened lázadókat ne utáljam-e? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek! Vizsgálj meg engem, oh, Isten és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az Örökkévalóság útján!”

Milyen jó tudni azt, hogy az Örökkévaló Isten, a világegyetem Alkotója és Fenntartója, Ő, a seregek Ura és királyok Királya, Ő ismer engem, minket por embereket, gondja van ránk külön – külön mindegyikünkre, drágák vagyunk Neki, és nem lehet egy rejtett gondolatunk sem Előtte. Ezért ha elfogadtam az Ő Igazságát, akkor nem élek vissza az Ő Kegyelmével, hanem átengedem magam Neki, hogy Ő Éljen bennem és általam, hogy megteremje életem által azokat a gyümölcsöket, amit látni szeretne rajtam a beoltott ágon. Ezt kérem, és kívánom nektek is drága Testvéreim. Tudom, hogy az itt elhangzott Igékben sokkal, de sokkal több van, mint amit én elmondtam, mert nagyon mély Igék, de mielőtt átadnám a szót kiegészítés céljából, engedjétek meg Testvéreim, hogy felolvassam a Zsidókhoz írt levél egyik záró mondatát magunkra irányítva.

Zsidókhoz írt Levél 13.20 – 21.:
"A békesség Istene pedig, Aki kihozta a halálból a juhoknak nagy Pásztorát, örök szövetség Vére által, a mi Urunkat, Jézust, Ő Tegyen készségesekké minket minden jóra, hogy cselekedjük az Ő akaratát, azt munkálván mi bennünk, a mi kedves Ő előtte a Jézus Krisztus által, Akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #113 Dátum: 2013 Augusztus 26, 21:44:33 »

A törvények egyedüli megtartásának módja
avagy a törvény szeretete:  ahogy a szivünkbe van írva.

A törvényről általában nem szeretnek  beszélni a keresztény egyházban, (*kivétel a tized törvénye- amit betartatnak elég szigoruan több felekezetben..) mert általában nem értik,  félre értelmezik, elavultnak tartják. Van hogy  félnek tőle, nehogy népszerüséget veszitsenek , esetenként túl zsidósnak tartják. A törvényeknek pedig jelentőségük van, és  értünk emberekért van. Isten jóindulata es bölcsessége van bele zárva. Amikor valaki a törvényt tanulmányozza, valójában magával a Messiással –Yeshuával-találkozik, hisz Ő maga a törvény. 
Mate 5: 17-18

"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.

A törvénynek viszont egyetlen módon van csak érvénye az életünkben, ez pedig a szivünk hozzáállásábol fakad:
Roma 3 :27-31 érvény szerzés
Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit "törvénye" által. 28. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. 29. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is; 30. mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. 31. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
 Isten úgy szeretett minket, bölcsességre hívott el, az Ő bölcsességére,  hogy értelemre jussunk,  és új életre Őbenne.  Akarta, hogy a törvény többé ne mint nehéz súly és vádlónk legyen, hanem Jézus áldozata árán  örömmel és szabadon, már a megváltásban állva tanulmányozhassuk. Így  Isten nevének dicséretére, nem pedig  a saját magunk fényezésére szolgáljon. Ez a szív attitude ugyanis  (mármint ha a cselekedetünk üdvözít) elválaszt Istentől, magunkra helyezi a figyelmet,  ami a mi féltékenyen szerető Istenünket cselekvésre készteti, hogy magához vissza húzzon bennünket.   Nekunk pedig csak akkor van reményünk a boldog életre, ha ezt az életet vele együtt élhetjuk, kéz a kézben.
A törvény betartásával a Lélek és a tudás által a zsidók féltekenységére lehetünk  az utolsó időkben, azáltal, hogy ismerjük és szívből tartjuk, hisz a Megváltó Lelke tartja bennünk meg azt örömmel. Ezáltal felismerhetik az Ő Istenük, Izrael és Ábrahám Istenének karakterét, kinyilatkoztatásait rajtunk keresztül és eljuthatnak Yesuához általunk.  Így kelhet életre és erőre bennünk az Ige, hogy az Atya akaratát cselekedjük.  Az életünk így telhet meg Isteni erővel, hisz az Ige es Isten rendelései tudatosan áradhatnak ki belőlünk, és így Jézus elvezet az Atyához minket, az Atya pedig megvilágosítja nekünk a Fiút. A zsidók főleg azért nem hiszik, hogy Jézus volt a Messiás, mert a prófécia azt jövendöli meg, hogy a törvényt a Messiás a  szivünkbe írja, vagyis úgy tarthatjuk be, mint azelőtt  még soha:
 Jer 31:31-34

Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. 32. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR. 33. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 34. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.


 A zsidó nép olyan egyházakat lát ill keresztényeket, akik semmit jóforman nem tartanak fontosnak az Igeből-elég ha Jézusban hiszünk..ami valóban az első lépés, amit aztán a munka követ, Isten Igéjének tanulmányozása, és a Szent Lélek formálása az Ige szerint...ezért ők nem fogadják el a keresztényektől  Yessua eljövetelének tényét. Akkora különbség van a mai keresztény egyházak Istene es a zsidók Istene között, mintha két teljesen más személyről beszélnénk. Pedig meg van írva:
Malakias 3:6
“Én az Úr vagyok, nem változom meg”


Hogy lehet, hogy ennyi féle módon imádjuk Őt? Ennyi egyház, ennyi módon?  Istennek nagyon komoly, kifinomult és konkrét izlésvilága van. Csakúgy mint nekünk embereknek, neki sem mindegy minden..és Ő Szent..nos, valóban nem mindegy hogyan imádjuk Őt.

A törvénynek helye van az életünkben. A törvény bölcsesség, isteni bölcsesség, tudás, és mivel a Szent Lélek Isten tiszta fénye bennünk, Ő Istenhez tart minket közel és az Urat szereti bennünk, vagyis a tiszta igazságot, amely az Ige, aminek része a törvény-- tehát ha tanulmányozzuk a szivünkbe írja Isten, de már nem mint vádló lesz jelen az életünkben, hanem mint szerető Édesapánk tanácsa. Így aki szereti Jézust, szereti az Atyát és az szeretni fogja a törvényt.
Hiszem hogy Isten vágya, hogy szeressük és megtartsuk a törvényt, hisz minden rendelete áldást és védelmet, tanácsot biztosít életünk minden területére.  Isten minden tudást biztosított , hogy életünk bőséges és áldott legyen, a megváltás, Jézus halála pedig biztosítja nekünk az örök életet. A törvény lehet az ami megtart minket a világban, de nem vesz ki abból-igy tudjuk mi, akik Istenhez tartozunk hogyan viszonyulnak a világ dolgaihoz és milyen döntéseket hozzunk aktuális élethelyzeteinkben.
Egészen apró példa:  *én nem eszem disznót. Nem azért mert itélkezem efölött, nem azért mert a TÖRVÉNY, hanem azért mert hiszem- Isten mindent amit mondott értelemmel és védelmező tudással tette.   Elfogadom, szivemre helyezem, még ha nem is biztosan értem, miért mondta. Ez részemről a hit, hogy elhiszem, Ő mindent jobban tud, és van ok amiért mondta, hisz Ő szeret, Jézus kereszthalálával megváltott, és ebből a pozícióból szemlélem Őt és törvényeit. Az egész világ Tőle van, Ő érti és tudja minden összefüggését a létező összes teremtett , szerves és szervetlen dolognak, ami csak mozog vagy nem a Földön és az egész világegyetemben. Ez az Istenfélelem is egyben, amikor nem is mernek vitázni, vagy akár egy kis gondolatomban is kétséget fűzni afelől, hogy van e fölösleges szó az Igében? Nincs. Van e értelmetlen vagy nem annyira fontos dolog az Igében. Szerintem nincs. Istennek vannak egészségügyi tanácsai, mint pl a disznóevésről kiderült hogy nem egészséges..nos ezt már Isten a tudósok előtt is tudta és mivel szerette népét, ezért meg akarta őket őrízni a betegségektől, hosszú életet akart biztosítani  nekik . Mivel a zsidók Istenfélő, törvény tisztelő emberek voltak, Isten tudta ha törvénybe adja az étkezési rendelkezéseket, mivel az állatokat is Ő teremtette, tudja jól mi egészséges az emberi szervezetnek, ezért egyszerüen szeretetből megtiltotta népének az elfogyasztását. Ezen az apró példán keresztül szerettem volna szemléltetni, Isten mint tökéletesen szerető Édesapa arra szeretne rávezetni minket, bízzunk és tanulmányozzuk bátran jótanácsait, hogy okosan hozzá állva törvényeihez az az életünk minőségének megjobbitására válljon.
Timotheushoz írt levélben olvashatjuk, ami már az egész Írásra vonatkozik, de az Újszövetségben olvashatjuk:
2Tim 3:14-17
De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15. mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17. hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
A lényeg tehát, hogy meg vagyunk e térve Jézushoz és annak tökéletes, elvégzett munkájához.  Csak az az alázatos szív, aki már felismerte, hogy szüksége van Megváltóra és bűnös járulhat a bölcsesség kútjához, miután elfogadta Yeshuát a szivébe és életébe. Ha az éltünk rólunk szól, saját megigazulásunkról a törvénybe vetett hit által ,  akkor Isten áldásától ismét elzárjuk magunkat. Mivel Isten féltőn  szerető Isten Ő elszeret minket, ha kell még saját maguntól is, csak hogy Őt dicsérjük, szeressük, hisz egyedül így kerülhet az életünk áldásba, békességbe és tökéletes boldogságba. Jézus által megadta nekünk a szivet, hogy a törvények betartása ne rólunk hanem Róla szóljon, hogy az Őt dicsőítse meg és ne minket, embereket. Azért fontos ez, mert Isten teremtett mindent a Földön, jól tudja hogyan működik a világmindenség. Mindennek elrendelt módja és szerepe van. Ha megtértünk Jézushoz, akkor talákozunk az Atyával, hisz Jézus minket mindig az Atyához akar vinni, az Atya pedig a Fiút nyilatkoztatja ki nekünk.
János 14:2
Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
Az egész zsidó nép kultúrája Istentől rendeltetett és ihletett,  rendeléseik az Úrtól vannak, ünnepeik az ÚR kirendelt ünnepei, melyek ugyancsak a Messiás munkásságát hirdetik és mutatják be. Minden az Igében jóságáról szól és féltő szeretetéről a törvények elrendelésétől Yeshua második eljöveteléig. Istenünk egy csodálatos és tökéletes Édesapa, aki a legbölcsebb és leghatalmasabb Erő, Maga a  Végtelenség. A törvény  szivünkbe írása számomra nem más, mint a hűség, amely a Szent Lelke által bennünk él, hogy betartsuk azt, de már nem azért , hogy megigazuljunk, hanem hogy ismerete által kirajzolódjon a láthatatlan gyönyörű Isten orcája nekünk, és hogy megtartásával nemcsak áldottak legyünk, hanem neki tetsző életet éljünk - hisz szeretjük Őt.  A törvény szeretete bennem az értelem, amely a Lélek által adatott, hogy az ÚR szeret és féltőn óv.
Mozes 5 : 28,1-2 (14-ig)
Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR. 2. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára.

Berki Krisztina" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #114 Dátum: 2014 Április 13, 19:14:31 »
 :thanks: :028:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #115 Dátum: 2018 Január 06, 17:50:19 »
Ha az ÚR szól

"Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket,...”
Zsid 3,15

Van egy közmondás:

„Valaki beszél és senki sem figyel oda...”

Mindegyikünk ismeri a pubertás kor szépségeit. Kezdenek a fiatalok önállóak lenni, ami nem gond, de néha az önállóság mellett hiányzik a tapasztalat.  A szülő kénytelen időnként tini gyermekét figyelmeztetni. Nem egyszer az az érzése a szülőnek, hogy falra borsó falra, nem ragad az arra...
Vagy egy grimasz a válasz. Persze van ahol tényleg odafigyel a pubi... De mégis a legtöbb konfliktus ezekben az időszakokban van a szülő és gyermeke között.

Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai echad!

Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!

5Móz 6,4

Nem elég meghallani, amit Isten mond, hanem oda kell figyelnünk. A „SH’MA” héber kifejezés nem csak a hallást jelenti, hanem azt is, hogy tedd, amit hallottál, figyelj oda, mert Isten szólt! Tehát ebben a kifejezésben benne van az, hogy odafigyelek és engedelmeskedek. Nem véletlenül fordítják néhány helyen a „SH’MA” kifejezést az „engedelmesség” szóval.

Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség / SH’MA? Ímé, jobb az engedelmesség / SH’MA a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!
1Sám 15,22

Idegen fiak hizelkednek nékem,
S egy hallásra engedelmeskednek /SH’MA,

2Sám 22,45

26. Lásd, én adok ma előtökbe áldást és átkot!
27. Az áldást, ha engedelmeskedtek / SH’MA az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek;

5Móz 11,26-27

Ma ugyanúgy aktuális ez a téma, mint a Bibliai időkben. Sokan szolgálnak, a dicsőítő zene virágkorát éljük. De sem a szolgálat, sem pedig a gyönyörű zene nem fog minket megtartani, ha nem engedelmeskedünk Isten Ígéjének. Akik engedetlenségben élnek, azoknak szolgálatuk és zenéjük nem kedves az ÚR előtt.

Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom! 22. Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be! 23. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetésteket! 24. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!
Ám 5,21-24

Isten pontosan elmondta, hogy mit kíván tőlünk. A legfontosabb Törvényt és egyben az Igazságot Jézus pontosan elmondta:

Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36. "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" 37. Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez az első és a nagy parancsolat. 39. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Mt 22,35-40

Szeretet nélkül az éneklésünk, a zenénk és a szolgálatunk zengő érc és pengő cimbalom.  Engedelmesség nélkül pedig a mi hitünk halott.

Isten szólott, odafigyelünk-e pontosan? Ha az Ígét olvassuk, odafigyelünk-e pontosan? Tudja-e formálni az életünket Isten mindent átható Szava. Vagy átfutunk az Igeverseken, vagy megszokásból olvassuk, oda sem figyelve pontosan?

Rengeteg tévtanítás származik abból, hogy nem figyelnek pontosan Isten Ígéjére.

Ha olvassuk az Ígét, Isten szól hozzánk. Figyeljünk oda pontosan, mert életet jelent számunkra az Ő beszéde. Ne legyünk lelki pubertások, akik mondják, hogy jó, jó tudom... de nem cselekszik azt amit az ÚR mondott.

Erről a lelki pubertás viselkedésről beszél Jézus a példázatában:

"De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. 29. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. 30. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram - de nem ment el. 31. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?" "Az első" - felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.
Mt 21,28-31

Isten nyomatákosan figyelmeztet:

"Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket,...”

Zsid 3,15

Mit jelet az, hogy ne keményítsétek meg a ti szíveteket? Egész egyszerűen azt, hogy Isten szól és mi elengedjük a fülünk mellett, és élünk a magunk értelmezése szerint. Készülnek gyülekezeti előírások, amelyeknek semmi köze Isten Ígéjéhez.

Egy ilyen, amikor bűnvallásra kötelezik a gyülekezeti tagot az egész gyülekezet előtt, megalázva az illetőt. Mire hivatkoznak ilyenkor?

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Jak 5,16

Itt szó sincs arról, hogy a gyülekezet előtt valljátok meg a bűneiteket. Sokkal inkább arról van szó, hogyha vétkeztem egy atyámfia ellen, menjek oda hozzá, valljam meg neki, hogy vétkeztem ellene, és hozzam rendbe a dolgokat és béküljek ki vele. Pont erről beszél Jézus is:

Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, 24. hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. 25. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. 26. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is."

Mt 5,23-26

Ne keményítsük meg a mi szívünket, hogy nem figyelünk potosan oda mit is mond az ÚR.

Mire utal a Zsidókoz írt levélben ez az idézet? Izraelt kihozta csodák által az Örökkévaló, de a nép lázongott Isten és Mózes ellen. Ahelyett, hogy kéréseiket Isten elé vitték volna, fellázadtak. Nincs víz... Mintha annak az Istennek, aki egy tengert ketté tudott választani, hogy száraz lábbal átkelhessenek és így megszabaduljanak az egyiptomi rabszolgaságból, ne lenne elég hatalma ellátni népét a sivatagban. Erről számol be a 2Mózes 17. Fejezete:

A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta: Adj nekünk vizet, hogy ihassunk! Mózes pedig így felelt nekik: Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az URat? 3. De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta: Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt?! 4. Ekkor segítségért kiáltott Mózes az ÚRhoz. Ezt mondta: Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek! 5. De az ÚR így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy magadhoz néhányat Izráel vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj! 6. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt. 7. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meríbának, Izráel fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az URat: Közöttünk van-e az ÚR vagy sem?   
2Móz 17,2-7

Tehát azzal kísértették az Urat, hogy Masszánál zúgolódtak: Közöttünk van-e az ÚR vagy sem?   


Nem figyeltek Isten Szavára, nem figyeltek Isten hatalmas cselekedeteire, hanem saját eszük szerint gondolkodva fellázadtak Isten ellen. Pedig közvetlenül ez esemény előtt szintén lázadoztak a kenyér miatt, és Isten Mennyei kenyeret adott nekik. De mindez el van felejtve. Nem figyeltek oda, megkeményítették a szívüket.

Ma is van úgy, hogy Isten az Ő gyermekeit a „sivatagba” vezeti. Ezek azok az életszakaszok, amikor rájövünk, hogy saját erőnk nem elég. Isten hatalmas kezébe kell letennünk az életünket. Aki ezt megérti, annak a sivatagi vándorlás hatalmas áldást jelent. Nem zúgolódik tovább, nem ostromolja Istent a sok miértekkel, hanem bizalommal és hálaadással tárja kéréseit az ÚR elé.

A Zsidókhoz írt levél következő fejezetében elmondja az Íge hogy mi a fontos:

Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. 12. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. 14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,11-16

Tehát Isten pontosan tudja mennyire erőtlenek vagyunk. Előtte nem kell nekünk a hőst megjátszani.  De ne is zúgolódjunk. Járuljunk bizalommal trónusához, a Szövetségláda fedeléhez, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Segítségre pedig igen gyakran van szükségünk.

A Szövetségláda fedelét nevezi a Szent Írás a kegyelem trónusának (Kapporet) . Miért? Mert az Engesztelés ünnepén, amikor az első Szövetség idején a főpap egyszer egy évben bemehetett a Szentek Szentjébe, ott jelent meg az Örökkévaló, és engesztelést adott a népének. Ott szólt Isten és az Ő Szava életet, vagy halált jelentett! Jézus nekünk kinyitotta az Utat, általa járulhatunk közvetlen úton a Mennyei Atyánkhoz, a Kegyelem Trónusához. Ez az ÚT Jézus!


Isten Szava örök érvényű, és ma sem veszített aktualitásából. A zsidókhoz írt levélből a fenti idézet előtt egy figyelmeztetést olvasunk.

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, 3. akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, 4. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.
Zsid 2,1-4

Az elsodródás veszélye  talán sohasem volt annyira aktuális, mint a jelen időben, a média és internet idejében. Erre figyelmeztet Pál apostol is:

A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; 2. és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.
1Tim 4,1-2

Isten szól és mi figyeljünk oda egész pontosan, hogy el ne sodorjanak külömböző teológiai nézetek, amelyek nem egyeznek meg az ÚR Szavával.

Isten Ígéje akkor fog erőteljesen formálni, ha nem csal hallunk, hanem meghalljuk, ami azt jelenti, hogy komolyan véve engedelmeskedünk.

Befejezésül Jakab apostol szavait szeretném idézni:

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 23. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. 24. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 25. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

Jak 1,22-2
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Az Íge világosságában
« Válasz #116 Dátum: 2018 November 10, 22:52:20 »
Két élű kard

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.
Zsid 4,12-13

Jeremiás hasonló képet tár elénk:

Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
Jer 23,29

A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard van:

Jel 2,12

És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. 12. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. 13. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
Jel 19,11-13

Belegondoltunk-e már abba, hogy ha Isten Ígéjéről elmélkedünk, tulajdonképpen Jézussal találjuk magunkat  szembe. Indítson minket ez komoly és mély tiszteletre és Istenfélelemre. Jézus beszéde, Isten Ígéje mint egy éles kétélű kard áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

Sajnos manapság sokan törekednek arra, hogy elvegyék az élét e kardnak. Valahol kiválogatják az Ígéből a nekik tetsző ígéreteket, a többit másokra (többek között a zsidókra) értelmezik. Úgy bánnak Isten Ígéjével, mint sok gyerek a süteménnyel: Kiválogatják a mazsolát...

Isten Ígéje élő és ható, minden egyes szó életet jelent.

Amikor Isten Ígéje behatol a mi szívünk mélyére, fájdalmas lehet. Fájdalmas, mert meglátjuk saját önző, önigazságot hajhászó lényünket. Amikor Isten Lelke kiárad belénk, fájni kezd bűnös lényünk. Igen fáj és jó ez így. De ez a kard, Jézus beszéde megtisztít minket. Kioperálja belőlünk a kőszivet, hogy egy teljesen új hússzivet teremtsen bennünk. Isten Ígéjének teremtő ereje van.

Senki sem rejtheti el motivációját, indulatait Isten elől. Embereket talán meg lehet téveszteni, de Istent sohasem! Nem vehetjük el az élét ez életet nyújtó kardnak.

Amikor úgy gondolják sokan, hogy hát nem kell annyira szórul szóra venni az Ígét, saját magukat csapják be. A szavak mögött ott ragyog Isten Lelke! Aki pedig azzal próbálja indolokni az engedetlenségét, hogy mi gyarló emberek vagyunk, tulajdonképpen Isten erejét becsmérlik. Be lehetne Istent csapni? Olyasmit kérne tőlünk, ami lehetetlen? De aki a saját erejében bízik, az hamar elesik. Isten viszont képes arra, hogy megszabadítson minket a bűn uralma alól, de ezt Jézusban, az Ő megtestesült Ígéjében teljesíti.

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, 23. mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.

1Pt 1,22-23

Ne próbáljuk soha e Kard élét elvenni azzal, hogy Isten Ígéjét relativizáljuk. Veszélyes törekvés ez.

Sajnos ma már attól sem rettennek vissza némelyek, hogy Isten Ígéjét gyalázzák. Az ember akarja eldönteni mi a jó és mi a rossz. Így akarnak mindent relativizálni. Pedig ezt Isten nem bízta az emberre, hanem kijelentette az Ő Ígéjében.

Amikor valaki Isten Törvénye felé helyezi magát, és azt gondolja, hogy joga van azt bírálni, az felfuvalkodott az ő szívében.

Isten Ígéje szent és örök érvényű. Ő, Jézus a megtestesült Íge!

Örök élet forrása, Isten Lelkének kijelentése.´

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
Zsolt 119,105

Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. 11. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez.
Zsolt 32,10-11


És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. 13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. 14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
Jel 22,12-14
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10