Szerző Téma: Messiási próféciák  (Megtekintve 9001 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Messiási próféciák
« Válasz #30 Dátum: 2011 December 16, 12:33:13 »

Zso 78:2  Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi idõbõl.


Mát 13:34  Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik,
Mát 13:35  Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.

Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #31 Dátum: 2011 December 16, 12:46:30 »
Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. 25. Tudd meg azért, és értsd meg: Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. 26. A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz.
Dán 9,24-26

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.
Mt 2,16

És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
Mk 1,15

Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.

Jn 5,25

Gal 4,4    
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #32 Dátum: 2011 December 16, 12:47:57 »
De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét.
Ézs 8,23

Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14. hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: 15. "Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt."
Mt 4, 13-16
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Messiási próféciák
« Válasz #33 Dátum: 2011 December 16, 23:07:38 »
Köszönjük, sok Messiási próféciát rejt az írás! :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #34 Dátum: 2011 December 17, 07:39:27 »
Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót! 11. Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja!
Zsolt 72,10-11

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2. és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Mt 2,1-2;8-11
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #35 Dátum: 2011 December 17, 07:45:49 »
A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.
Ézs 53,9

Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,
1Pét 2,22
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #36 Dátum: 2011 December 22, 19:27:01 »
A Messiást a megjövendölt évben ölték meg!

Dániel próféta, aki mintegy hatszáz évvel a Messiás/Krisztus előtt élt, bámulatos pontossággal jövendölte meg az évet, amelyben a Messiást megölik: ez volt az az év amelyikben Jesuát/Jézust keresztre feszítették.

Aki pártatlanul foglalkozik e próféciával, felismeri, hogy egy másik Messiásra várni hiábavaló. A Talmud azt mondja: A Messiás jövetelét meghatározó idő eltelt, de a Messiás nem jött el. Mivel a Talmud Jesuát elutasította, nem maradt más megoldás, mint hogy Istent hazugnak állítsák, mert nem tartotta ígéretét és a Messiás jövetelének előrejelzett ideje már túlhaladt.

Nézzük meg a bibliai szöveget:

Hetven hét van meghatározva népedre és szent városodra, hogy befejeződjön a hitszegés, és a bűnnek vége vettessék, és a vétek (áldozat által) befedeztessék, és egy örökkétartó igazság eljövetelére a látomás és próféták bepecsételtessenek, és a Szentek Szentje felkenessék.

Tudd és értsd meg: Attól (az időtől) fogva, hogy elhangzott a szó Jeruzsálem helyreállításáról és újjáépüléséről, egy Felkentig, egy Fejedelemig hét hét és hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben.

A hatvankét hét eltelte után kivágatik/megöletik a Felkent, senkije (testi utódja) sem lesz. …
Dán. 9,24-26

Ez összesen 69 (év-)hetet ad ki, vagy másképp kifejezve: 69×7; tehát 483 évet, attól az időtől fogva, amikor a Jeruzsálem újraépítéséről való parancs kiadatott – a Messiás halálig.

Most e tényeket megvizsgáljuk:

Xerxes (Artaxerxes) perzsa király uralkodása elkezdődött i.e. 465-ben. Nehémiás könyvének 2-ik részében olvassuk, hogy uralkodásának 20-ik évében engedélyezte Jeruzsálem újraépítését. Más szavakkal: 19 év telt el, amit le kell vonnunk. Következésképpen a parancs Jeruzsálem újraépítésére az i.e. 446-os évben adatott.

A prófécia szerint 483 évvel ezen esemény után öletik meg a Messiás. A pontosság érdekében figyelembe kell venni, hogy Dániel az éveket az óhéber kalendárium alapján számította, ami 360 napból állt, ellentétben a mi kalendáriumunkkal, aminek 365 és 1/4 napja van. Ez azt jelenti, hogy a zsidó kalendáriumi évet a mi időszámításunkhoz kell alakítani:

483 év szorozva 360 nappal (a zsidó kalendárium szerint) kiad 173.880 napot. 173.880 nap osztva 365 és 1/4-el (a mi mai kalendáriumi évünk) kiad 476 évet – i.e. 445. Tehát az i.e. 446-tól 476 év kell hogy elteljen a Messiás haláláig. Más szavakkal: ez az esemény a mi időszámításunk alapján i.sz. 30-ra esik.

Jesua keresztre feszítése pontosan ebben az évben történt.

Bizonyított tény, hogy a hatodik évszázadban, amikor a keresztény időszámítást bevezették, egy matematikai hiba történt. A Messiás/Krisztus születési dátumául egy olyan dátumot adtak meg, amely négy évvel később van mint a tényleges időpont. Az i.sz. 30-as év a mi modern számításunk után valójában Jesua/Jézus harmincnegyedik életéve. És a harmincnegyedik életévében, az i.sz. 30-as évben a keresztény időszámítás szerint, feszítették Őt keresztre – pontosan amint azt Dániel megjövendölte.

Nem tartott sokáig, míg Isten ítélete bekövetkezett. Dániel megjövendölte, … És egy eljövendő fejedelem népe elpusztítja a várost és a Szentélyt. Dán. 9,26

Tudjuk, hogy röviddel később (egy bibliai generációval, megj. ford.) Titusz serege megszállta Judeát, az országot elpusztította, a Templomot felégették – és nem volt többé áldozás.

Raschi, egy vezető Biblia magyarázó felismerte, hogy Titusz betöltötte ezt a próféciát. Ebben az esetben a Messiás az az ember, akit megöltek – ez az ember Jesua – nem lehet más!

Richard Wurmbrand

Forrás: http://www.izrael-immanuel.net/?p=975
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #37 Dátum: 2011 December 24, 07:49:08 »
Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. 23. Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. 24. Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!
Zsolt 118,22-24

Erre megkérdezte tőlük Jézus: "Sohasem olvastátok az Írásokban: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.”
Mt 21,42
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #38 Dátum: 2012 Február 06, 22:16:11 »
50. Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
51. Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké.

Zsolt 18,50-51

De ő (Jézus) így felelt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz."
Mt 15,24

Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket.
Róm 15,8
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #39 Dátum: 2012 Február 09, 13:38:54 »
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.
Ézs 11,2

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Ézs 61,1-2

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával.

Zsolt 45,8

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 17. És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."
Mt 3,16-17

Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket. 35. Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
Jn 3,34-35

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. 39. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben.
Apcsel 10,38-39
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #40 Dátum: 2012 Február 11, 09:18:43 »
Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak.
Ez 11,16

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20. azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21. és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22. járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 23. a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
Zsid 10,19-23
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #41 Dátum: 2012 Február 13, 08:54:17 »
Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít? 20. Áldásra kaptam parancsot, s ha ő áld, meg nem másíthatom.
4Móz 23,19-20

Isten hozta ki Egyiptomból, olyan az ereje mint a bivaly szarva. Nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. 9. Hever, fekszik, mint a hímoroszlán, és mint nőstényoroszlán, ki meri fölkelteni? Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz!
4Móz 24,8-9

Példabeszédbe kezdett és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme, 16. így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a Felségestől jövő ismeretet, aki látja a Mindenhatótól kapott látomást leborulva, de nyitott szemekkel: 17. Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből.
4Móz 24, 15-17

Indulj és csépelj, Sion! Mert olyanná teszem szarvaidat, mint a vas, patáidat pedig olyanná, mint az érc, és összezúzol sok népet, szerzeményüket az ÚRnak áldozod, vagyonukat az egész föld Urának. 14. Vagdosd magad össze gyászodban, mert ostromot indítottak ellenünk! Bottal verik arcul Izráel bíráját.
Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. 2. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izráel fiaival együtt.

Mik 4,13-14; 5,1.2

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2. Ő kezdetben az Istennél volt. 3. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
Jn 1,1-3

Jézus így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok."
Jn 8,58

Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke". 11. És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12. szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; 13. és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 16. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.
Jel 19,10b-16
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #42 Dátum: 2012 Február 13, 13:16:28 »
Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. 2. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 3. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. 4. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. 5. Ezt mondja az ÚRisten, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: 6. Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.
Ézs 42,1-6

Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is; 30. mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. 31. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
Róm 3,29-31
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #43 Dátum: 2012 Február 28, 09:21:54 »
A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat.
Dán 9,26

Elöször Kr.u. 70-ben, majd végleg a Bar Kochba felkelés levertével, 135-ben elpusztitották a várost és a Szentélyt. Tehát a Felkentnek már ez elött léteznie kellett.

Ha összevetjük Zakariás könyve 12,10 versével, akkor mégnyilvánvalóbb, hogy Jeshua / Jézus a Felkent Messiás. Amikor íródott a prófécia, a keresztre feszítést még nem is ismerték, mert a halálbüntetés megkövezés által történt.

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak.
Zak.12,10
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Messiási próféciák
« Válasz #44 Dátum: 2012 Március 01, 10:38:11 »
De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét.
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.

Ézs 8,23-9,1

Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14. hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: 15. "Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt." 17. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa."
Mt 4,13-17
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10