Szerző Téma: A tanítás Sionból jön  (Megtekintve 9740 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #45 Dátum: 2011 December 25, 10:56:46 »

Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!
Ézs 12,6    
   
Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!
Ézs 41,14

4. Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5. Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
6. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.

Ézs 55,4-6


Pilátus pedig megkérdé őt, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? És ő felelvén néki, monda: Te mondod!
Lk 23,3    

Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.
Jn 12,15    

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Mt 28,18-20

9. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
10. És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.
11. És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek.

Rm 15,9-11

13. Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel,
14. Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
15. A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura,
16. Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

1Tim 6,13-16

MELECH HAOLAM / KIRÁLYOK KIRÁLYA

http://www.youtube.com/watch?v=23TWEVF0VFk#
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #46 Dátum: 2012 Január 23, 15:00:42 »
Ézs 2,3    
És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde!

Mit Jelent hát ez a Prófécia? Beteljesedett-e? Mielőtt Erre választ keresnénk , lássunk még egy próféciát, ami szintén erről szól:Zak 8,23    
Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!
   
És a magyarázat: Ez szintén egy próféciával kezdődik:Jel 21,12.    
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13.    
Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.


De legyen itt még egy direkt prófécia:Mt 16,18    
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Nem válaszolok-nem is mondok meg semmit! De kérdezek, és válaszoljatok ti!
Kik voltak az Apostolok?
Milyen nemzetből származtak?
Mire lettek utasítva az első kiküldetéskor? (Mt 10,5)  Miért?  (mert előbb a zsidóknak, hogy taníthassanak!!!)
Mivel küldte ki Jézus az Apostolokat?                 /Mt 28,19    
Elmenvén azért, tegyetek TANÍTVÁNYOKKÁ minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Nem tanítókká!!! Mert azt tudjátok meg testvérek, ez eredetileg így is volt! mert Krisztus után kb.:325-ig a Zsidó apostolok által tanított és Felnevelt presbitérium lett  a Nemzetekbeliek gyülekezeteinek a vezetősége. 325-ben azonban Talán ez az idézet jelzi leginkább, milyen indulatokkal szakították el magukat a nemzetekbeliek a Zsidó tanításoktól:"Minden mérték fölött tiszteletlen lenne, ha mi a legszentebb ünnepeinket, a zsidók szokásaihoz idomítanánk!!! Ne engedjük hogy bár mi is közös legyen,ezzel a gyűlöletes és megvetni való néppel!"(Konstantin császár leveléből az idézet:(Aus dem Brief von Kaiser Konstantin, zit. in Eusebius, Vita Const., Lib. III 18-20 ).
http://www.segne-israel.de/artikel/a_feste.htm

Miért választottak a Zsidók? Mert Isten így döntött! Mire választottak? ERRE!!! Ők tudják értékelni a Szent tant, Ők nem válogatnak Isten Igéjében, hanem megfelelő Istenfélelemmel,és Isten Tisztelettel  fogadják az Igét! (Megtanulták a Tanulnivalót...)

Pál Intése e mai Hívők számára:Róma 11,19.    
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
20.    
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
21.    
Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
22.    
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
23.    
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
24.    
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
25.    
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
26.    
És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27.    
És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
28.    
Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
29.    
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

   
Ill.:1Kor 10,12    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

És mégegy:Zsid.10,26.    
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
27.    
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.
28.    
A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra IRGALOM NÉLKÜL MEG HAL;
29.    
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
30.    
Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
31.    
Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.


Ezért fontos, hogy értsük azt amiről beszélünk! Vagyis az Igét!És ez az Ami a Zsidóknak adatott! / mégpedig azért, hogy Tanítsák azokat akik Isten szövetségébe csatlakoznak!/  ( Isten-Isten Igéje-Ábrahám magva  I. Mózes 15 !!!)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #47 Dátum: 2012 Március 09, 07:31:48 »
Jézus Krisztus a zsidó kontextusban

Jézus Krisztus kijelentései közül némelyik az első pillanatra nem egészen érthető. Segítségül lehet, ha ismerjük a zsidó hátteret és figyelünk a szövegösszefüggésekre.

Egy példán szeretném ezt bemutatni. Vizsgáljuk meg pontosabban Jézus Krizstus kijelentését a Hegyi Beszédben, ahol tulajdonképpen a megbékélésről van szó.
Máté 5,21-ben olvassuk: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek....” Újra és újra visszatér ez a kijelentés: „Hallottátok, hogy megmondatott....” (Mt.5,27.31.33. 38.43).
Mire gondolt itt Jézus? Ki mondott meg valamit kinek?

Elsősorban a tanítványoknak szól a Hegyi Beszédben Jézus Krisztus (5,1). Beszédében többször is hivatkozik a zsidó „szóbeli hagyományokra”, amelyek később beolvadtak a rabbinikus írásokba. Azonban soha sem fordul a Bibliában megadott parancsolatok ellen. Azt mondja: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy azokat érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem” (ami azt jelenti, hogy célhoz vigyem, Mt. 5,17). Itt az „öreg Halacha”-t, a szóbeli hagyományokat idézi. Ezért fogalmaz így: „Hallottátok....”

Ellentétben ezzel, vagy kiegészítésként, amikor a parancsolatokat megmagyarázza Jézus Krisztus, azt mondja: „Én pedig azt mondom nektek:...” (Mt.5,22.28.....). Ő, mint a Messiás teljhatalommal és teljes autoritással korrigálja az öreg hagyományokat.

A törvény szigorítása?

Nézzük meg pontosabban a Mt.5,21-22 versét: „Hallottátok, hohy megmondatott a régieknek: Ne ölj!” (2.Mózes 20,13; 21,12); Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.” - A második része ennek a kijelentésnek a Halacha-ból van idézve, mert nem így áll a Bibliában. – „Én pedig azt mondom néktek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! – méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére.”
Itt fejti ki Jézus Krisztus a törvény új magyarázatát. Úgy tűnik, mintha Jézus megszigorítaná Isten parancsolatait. Nem csupán gyilkosságról van szó, hanem embertársaink megalázásáról, fokozva a különböző megítélést és a büntetést. A megalázás, mint a gyilkosság egyik formája lesz láthatóvá.
Szögezzük le: Jézus Krisztus saját autoritásával tanít, és nincs szüksége arra, hogy másra hivatkozzon, mint ahogy ez a ma élő rabbiknál szokás. Ez bizonyítéka Jézus Messiás lényének, mert nincs szüksége semmiféle más autorításra.

A gyilkosság más formái

A Jak. 1,19 versében olvassuk: „Tudjátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,...”
A Biblia ugyanúgy, mint a Hegyi Beszédnél itt is az „ölni képes haragról” ír. A haragnál egy tartós érzelmi állapotról van szó, amely boszzúálló, a másik ember pusztulását és nem pedig annak javát kívánja. Ezért a harag tulajdonképpen a gyilkosság egyik formája, amely ítéletet von maga után. 
E fogalom fokozásánál Jézus Krisztus kijelentésénél a szitkozódó „raka” szót használja. Jelentése: ostoba, semmirevaló, üresfejű, ami a megalázás magasabb foka, mert ezzel megfosztja a másik személyt szellemi értékeitől.
A főtörvényszéki ítélet a közösségből való kizárást vonta maga után.

Egy további fokozata a szitkolózásnak és annak elítélendőségének a „bolond” (Mt. 5,22) kifejezés. Itt már a vétkes „méltó a gyehenna tüzére.” Ez a lemgagasabb fokú sértése egy személynek. A legmélyebb megalázás. Ezért beszél itt Jézus Krisztus a legkeményebb büntetésről, a pokol tűzéről. Ez az ítélet az „istentelen halálát” döntötte el, mert a pokoli tűz a zsidó értelmezésben az átkozottak helye. A gyehenna egy jelképe annak a helynek, amely Jeruzsálem déli kapujánál volt és ahol a város összes szemetét égették el, és emiatt a tűz állandóan égett.

A megbocsátás parancsolata

A következő versekben (Mt. 5,23-26) fejezi ki egyértelműen Jézus Krsztus gondolatainak célját. Megmutatják drasztikus ítéletek, hogy ha bármilyen módon is megalázom az én hívő testvéremet, az gyilkossággal egyenlő cselekedetet jelent, ezért az Ő gyermekei között semmilyen körülmények között nem engedhető meg az ilyenféle magatartás.

„Ha... atyádfiának valami panasza van ellened... menj el békülj ki előbb atyádfiával...” (Mt. 6,23-24). Jézus Krisztus egy radikális cselekedet követel: a feltétel nélküli megbékélés készségét atyámfiával szemben. Tőlem kell kiindulni megbékélés szándékának. Mert így fogom megadni az embertársamnak a legmagasabb fokú tiszteletet, mivel a velem kapcsolatos problémáit komolyan veszem, és a vele való megbékélést keresem.
Isten megajándékoz bennünket olyan tekintettel, amely a másik személy javát keresi.


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #48 Dátum: 2012 Március 10, 22:08:38 »
Jn.4,19.    
Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.
20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell.
21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
22. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.
23. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.


Mindenek előtt a 22-es versszakra szeretném a figyelmet felhívni, miszerint:22.    
Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.

A Lukács 15-ből ismert történetnek van egy, az eddigiekben nem tárgyalt érdekessége is! Amikor a Másodszülött visszatért az Atyához, az Atya valóban megörült neki, és volt ám dínom-dánom... De amikor megtudta hogy az elsőszülött kívül maradt, odahagyta az ünneplést, és kiment az elsőszülöthöz... Tehát az öröme nem volt teljes nélküle. Rengeteg-rengeteg próféciában van ígéret a választott nép felvételre-megtartására. Istenünk pedig nem változik-nem is vonja vissza igéretét! (4Móz 23,19    
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?)

Tehát még egyszer:"Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt."

A 20-as versben egy a mai napon is gyakran elhangzó kérdést olvasunk:20.    
A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell...
És a 23-as 24-es versben hangzik el a válasz a ma emberének is! Lélekben és Igazságban! Vagyis ahogy Pál fogalmaz: Gal 3,28
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
 Tehát Jézus előre vetíti  a választófal lerombolását: Ef 2,14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,

Mindenképpen fel kell hogy említsem az I Kor 10-11-et, miszerint:Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.

Van is annak egy nagyon nyomós oka, amiért nem a róma 15-4-et idéztem ezúttal, hanem ezt...
Ugyanis ezen tévelygés eloszlatása, miszerint a zsidók elvetettek, nem vígasztalást-hanem figyelmeztetést igényel. Az I Kor.10-előzményei, pontosan a kivonulás és bemenetel közti elveszésről emlékezik, és figyelmeztet bennünket, hogy bár a tudatlanság rabszolgaságából immár kijöttünk, ám ha szívünkben visszafordulunk az ostobaságokhoz, akkor számunkra sem lesz bevonulás, hanem csupán egy csúnya vég és egy talán szép temetés!

Azok legtöbbje elveszett a tüzes kígyók miatt. De mi volt ez a bűn ami a tüzes kígyókat eredményezte? Nos lássuk a történetet:

IV.Mózes 21,5.    
És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk.
6. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből.


Tudjuk-e hogy ők mit neveztek "Hitvány" eledelnek? Pontosan azt, amit a mai hívők két harmada is! Isten Igéjét! Mert meg van írva:5Móz 8,3    
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.

Tehát a számukra "Hitvány" eledel, Isten Igéje volt... És a maiak? Nos gyakran halljuk eme szürreális agymenéseket: Nem ismerem az Igét, de Jézust személyesen ismerem... NA ezért mondom ezt szürreális agymenésnek! Mert Jézus a testté lett Ige! Jn.1,1-14; ill.:    Jn 6,35    
Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
2.    Jn 6,48    
Én vagyok az életnek kenyere.

És miért legalább kétharmad az elveszők száma? Mert ugyanis meg van írva:   Zak 13,8    
És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta.

Az ellenségeskedés-gyűlölködés-versengés-harag-megvetés... nem az Istentől való tanítottságról árulkodik!

Ami most van, az egy átmeneti állapot. tudunk-e Isten gyermekeiként élni? De ne legyünk ebben sem felületesek! Ha Isten gyermekei vagyunk mi mind, akkor biza Testvérek is! Meg is van írva:    1Jn 5,1    
Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.
Ez pedig a testvériség egyik alapköve! ezért is folytatja így:2.    
Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.


Ámde mindez ebből indul:
1Jn 4,20    
Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti
az Istent, a kit nem lát?


Isten Igéje tehát a Szent Tan! ez pedig a világ világossága! Meg is van írva:Jn 1,4    
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

János nem ötletelt... János olvasta a teremtés könyvét! Ez szerint:Mózes I. könyve 1. rész

1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.


Itt köszön ránk Jézus! Ő a világ világossága! Ne felejtsük el, hogy majd csak a harmadik napon teremti meg a napot-holdat és a csillagokat...

Ha tehát valaki a világosságot keresi Jézusban találja meg, aki történetesen Isten Igéje! olvassuk hát, hogy közösségünk legyen vele, hogy nem csak hogy mi-de Ő is megismerjen minket!    Gal 4,9    
Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, a melyeknek megint újból szolgálni akartok?

Jézus a Manna, az élet kenyere! Amikor az Igét olvassuk, belőle táplálkozunk! És meg van írva:   Jn 6,54    
A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.  / ezek azok, akiket a Mt.25 okos szüzeknek nevez.../

Jézusról, mint a világ világosságáról szól az Ézs 9,2    
A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!

És azokról akik közösségben vannak vele:Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, 20    
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.


Tehát Isten Igéje a választott népéről-avagy miujsi a zsidókkal???

A Szövetség megújításának igéretében ezt olvassuk:Jer.31,35.    
Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve:
36. Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen.
37. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!


Itt a 37-es versben van egy érdekes kijelentés, aminek értelmében a kegyelem ami rájuk vár, és nekik igértetett, nem a zsidók életvitelétől függ!

Fussunk ezzel az érdekességgel egy próbakört...

A Róma 11-ben beszél pál a zsidóság részben történő elvetettségéről: Róma 11,11.    
Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
12. Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
13. Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
14. Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
15. Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
19. Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
20. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
21. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
22. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol23.    
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
24. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
25. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
26. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
28. Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
29. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
30. Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:
31. Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;
32. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.

Azért el kell ismerni, ebben az aspektusban komoly változáson ment át a Róma 11...
Ám ha és amennyiben ez így van, a Tanach-ban kell erre nézve Igét találnunk, mert tudjuk, az újszövetségi Írások a Tanach-ban leírtak következményei!

Éppen van is egy Igeszak erre nézve is:

Ezékiel próféta könyve 37. rész

1. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
2. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
3. És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
4. És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
5. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7. És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
8. És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
9. És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
10. És prófétálék a mint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11. És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12. Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.
15. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
16. És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel fiaié, az ő társaié; és végy egy másik fát, és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az egész Izráel házáé, az ő társaié.
17. És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek kezedben.
18. És ha mondják néked a te néped fiai, mondván: Avagy nem jelented-é meg nékünk, mit akarsz ezekkel?
19. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráel nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket ő hozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egygyé legyenek az én kezemben.
20. És ha e fák, a melyekre írsz, kezedben lesznek szemök láttára:
21. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjökre.
22. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király lesz mindnyájok királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra.
23. És többé meg nem fertéztetik magokat bálványaikkal és útálatosságaikkal és minden bűneikkel; és megtartom őket minden oly lakóhelyöktől, a melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem és én leszek nékik istenök.


De honnan az új lélek? mi ez az újjászületés? Nos a 36.-felyezet, 
26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.


Sokan gondolkodnak úgy, hogy ha csak az a bűnünk, hogy a zsidókat megvetjük, és versengünk velük, akkor nincs nagy baj...
Pedig nagyon nagy baj van akkor, ez az Igazság! Mert olvassuk csak el a 36.-felyezet elejét... Isten már előre látta hogy ez lesz:Ezékiel próféta könyve 36. rész

  1. És te, embernek fia, prófétálj Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét,
  2. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: Haha! és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek.
  3. Ennekokáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak, és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek;
  4. Ezokáért, Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lőnek a pogányok maradékának köröskörül.
  5. Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül teljes szívöknek örömével és lelkök megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányokká tegyék;
  6. Ezokáért prófétálj Izráel földjéről, és mondjad a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Így szól az Úr Isten: Ímé, féltő szerelmemben és búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek;
  7. Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Én fölemelem kezemet! Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viseljék gyalázatukat.
  8. Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajőjjenek.
  9. Mert ímé, én hozzátok hajlok és hozzátok fordulok, és megmívelnek és bevetnek titeket.
  10. És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen, és lakják a városokat, és a romokat megépítik.
  11. És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom őket rajtatok, mint régi időtökben, és több jóval lészek hozzátok, mint első napjaitokban, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.Biztos hogy kell a versengés?   NEM SZABAD!!!
Hanem inkább legyünk aktív részesei a Próféciának: Ézs 2,3
És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #49 Dátum: 2012 Március 10, 22:22:25 »
Köszönöm Somer Ajin Testvérem. Egyetértek.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #50 Dátum: 2012 Március 11, 10:45:59 »
Tegnap este, ez volt a témánk a skype alkalmon. Hatalmas áldást ajándékozott az ÚR nekünk ezen Igék által!

Köszönöm, kedves Shomer Testvérem, hogy ide is beraktad, mert így azok is részesei lehetnek, akik nem tudtak jelen lenni az alkalmon.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #51 Dátum: 2012 Május 24, 19:37:36 »
Néhány Bibliai kifejezések  héber-magyar szótára

Abba - Az "apa" szó érzelemgazdag kifejezése, mint pl.: "Kedves Apa", "Apu",de még akár "Apuka" is. Eredetileg egy arám kifejezés, de beépült az óhéber nyelvbe is. Az izraeli gyerekek az apjukat így hívják, "Abba".

Adonai - Szószerint, "Uram", ezt a szót használja a Héber Biblia, amikor az Örökkévalóra utal. Adonai - szószerint: "Uram". A héber Biblia ezzel a kifejezéssel utal az Örökkévalóra.

ADONAI Elohei-Tzva'ot - Seregek Ura

ADONAI Eloheinu - Az Úr, ami Istenünk (Mk.12:29)

Adonai ELOHIM - Az Úr Isten

ADONAI Nissi - Az Úr az én Zászlóm/Csodám

ADONAI Shalom - A Békesség Ura

ADONAI Shammah - Az Úr itt van

ADONAI Tzidkenu - Az Úr a mi igazsá(gossá)gunk

ADONAI Yir'eh - Az Úr látja majd (azt)

Avraham - Ábrahám, az első a zsidó nép három Ősatyja közül (Mt.1:1)

Avraham avinu - Ábrahám a mi apánk (Lk.1:73)

Ba'al Zibbul vagy Ba'al Z'vuv (Belzebub)- A kéziratok az Ellenség megnevezésére különböző gúnyneveket használnak (Satan v.Sátán ld. Mt. 4:1). Az utóbbi, egy filiszteus isten neve (2Kir. 1:2) és "legyek ura" a jelentése. Az előbbi, pedig a "menny ura", az "égi lakhely ura", ezért "herceg" vagy "fejedelem", de a z'vel körüli szójátékra is utal; "szemét, trágya". Mt. 10:25-től.

Beit-Lechem- Bethlehem (kenyér háza)

B'rit Hadashah - Újszövetség, Újtestamentum

b'rit - milah - Szószerint, a körülmetélés szövetsége (1Móz.17) A kifejezés a szövetségbe való felvételt szolgáló körülmetélést is jelenti, amelyet normális esetben egy zsidó férfi életének nyolcadik napján hajtanak végre, és követelmény minden nem-zsidó férfi számára, aki betér a judaizmusba.

cohen/cohanim - pap/ok (a Tempolomban és a Sátorban) (Mt.2:4)

drash/drashot - prédikáció, tanítás

El 'Elyon - A Magasságos Isten

El Gibbor - Hatalmas Isten

Eli! Eli! L'mah sh'vaktani? - arám kifejezés, amely azt jelenti: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"

Eretz-Israel - Izrael földje

echad - egy,egység Kefa (Kéfás)/ Péter- Yeshua adta ezt a nevet Shim'on Bar-Yochanan-nak; arámul a jelentése "szikla", ugyanúgy, mint görög megfelelőjének, a petros-nak. (Mt.4:18+)

Mashiach - Messiás/Krisztus - szó szerint "felkent"-et jelent. A magyar nyelvbe mint "Messiás" került át. Megfelel a görög christos szónak, amelynek szintén a "felkent" a jelentése és magyarul "Krisztus"-ként használjuk.

Ruach-HaKodesh- Szent Szellem

Yeshua - a natzaret-i Yeshua Izrael Messiása. a Y'hoshua (m:Józsué) név változata. A Tanakh-ban (Ószövetség) kilenc városnak és személynek Yeshua a neve. A Szeptuagintába (görög nyelvű Ószövetség) és az Újszövetségbe ez a név görögül Iésous-ként került be, és így lett magyarul Jézus. Azt jelenti, hogy "Y-H-V-H megszabadít" (Mt.1:21) és a hímnemű alakja a "yeshu'ah" (szabadulás) kifejezésnek.

http://5mp.eu/web.php?a=messiasi-judaizmus&o=2CKmLyDRTZ

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #52 Dátum: 2013 Július 20, 11:23:46 »
:019:

Sionról jön a tanítás és az Úr igéje”

(Ézsaiás 2:3b)

 

Ézsaiás 25:6-7

„Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból,lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.

 Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.”

 

Sion hegye az a szellemi hely, ahol lehull a lepel a hivők szelleméről, mert ezen a hegyen leveszi Isten a leplet, amely ráborult minden népre. Ez az a szellemi hely, ahol Isten véget vet a halálnak, mert szellemünk feltámadásának helye, ahol már nem a lelkünk, az értelmünk és az érzelmeink alapján gyakoroljuk az istentiszteletet.

Sion hegye a Szent Szellem új borának a helye, a letisztult új bor, a Szent Szellem új kiáradása, az új kenet, az apostoli – prófétai bor és kenet helye ez.

Azt mondja az Ézsaiás 25:1 hogy: „Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból.”

A szellemi ellátás helye ez, a kijelentések, rhémák helye, az Istennel való találkozás helye ez. Az imádás és prófétai istentiszteletnek a helye ez. A Szent Szellem új kiáradásának a helye, ahol semmi sem épül megszokásokra vagy hagyományra. Nem függ a felekezeti hovatartozástól, mert ez nem felekezeti helyet jelent.

A Sion hegye a szellemi öröm és a vígasság helye. A Sion hegye az a szellemi hely, ahol nem kölcsönvett prédikációk, külföldi lefordított tanítások hangzanak el, hanem a Szellemből jövő, Szent Szellem által kapott tanítások.

 

„Mert a Sionról jön a tanítás és az Úr igéje….” Ézsaiás 2:3b

A Sionon az Isten logosza RHÉMÁVÁ válik,  a rhéma pedig cselekvő és teremtő IGÉVÉ. Halleluja!

Ezen a szent helyen a prédikációk nem jól felépített és nem viccekkel tarkított, humoros előadások- csakhogy vonzzuk az embereket.

 Sion hegyéről jövő prédikációk kenettel, erővel és hatalommal vannak telve és szellemi – fizikai átalakulást eredményeznek, minden mást, ami ettől eltérő azt el kell utasítanunk és nem szabad befogadnunk mindent,amit evangéliumnak neveznek, mert értelmi magaslatokat eredményeznek.

 Olyan sok olcsó prédikációt bevett már Isten népe, eljött az ideje, hogy a Sion hegyéről táplálkozzon,mennyei eledelt, élő, friss szellemi táplálékot, melyek az Isten valóságos, mennyből jövő szavát képviselik. Az Ő szava pedig olyan, hogy: „Szól és meglesz.”

A Sion hegyéről jövő tanításnak teremtő erejük van, gyógyító és szabadító erejük, de a nyeglén odavágott teológiai fejtegetések, az öntelt, testből jövő tanítások, az utánzások és mástól átvett prédikációknak soha nem lesz ilyen ereje és nem fog kenetet hordozni.

A Sion hegyéről jövő tanítás Jézusra mutat, Szent Szellem által inspirált, kenettel átitatott és nem a prédikátorról szólnak, hanem Isten szavát közvetítik.

Sion hegye az Isten királyságának a hegye. Az Isten királyságából származó prédikációk, az Ő igazságait képviselik, amely nem emberi mértékkel mért igazság, hanem Isten értékrendje szerinti igazságot képviselik.

Sion hegyén nem a törvény szolgálata van,és nem a kárhoztatásé, hanem a Szent Szellem inspiratív szolgálata és a mennyből jövő igékkel Ő együttmunkálkodik.

Hosszú – hosszú éveken keresztül hallgatták a hivők az intellektuális, díszcsomagolásba becsomagolt, színpadias evangéliumot, szarkasztikus tanításokat, hamis motivációból eredő, leuraló, vagy célzásokkal teletűzdelt, manipulatív, ironikus, magas érzelmi töltésű szónoklatokat, amelyek hatalmas értelmi magaslatokként ma útját állják a Szent Szellem szabad folyásának az egyének életében.

Ezért ma bűnbánatot tartunk Atyám:

 

„Uram bocsáss meg nekünk minden hamis elképzelést, amely útját állja az akaratodnak az életünkben. Felöltjük magunkra ma az akaratodat, mint egy ruhát, hogy legyen ma is minden a Te elképzelésed szerint az életünkben.

Legyen lerombolva minden hamis téveszme, legyen minden felekezeti és kulturális szokás gyökerestől kitépve és eltávolítva, amelyek útját állják az Isten tökéletes akaratának.

Legyen lerombolva minden elmebeli erődítmény, amely olyan gondolkodásmódot vagy érzést táplál, amely hamis, de igazságként van elfogadva az életünkben.

Legyen eltávolítva minden hamis és negatív gondolkodásminta, amely az Isten ismeretével szemben emeltetett.

Jézus nevében alárendeljük még a tudatalatti értelmünket is a Szent Szellemnek, hogy semmi ne állja útját Isten tökéletes királyságának és akaratának az életünkben.

Legyen lerombolva az életünkben minden olyan gondolat és gondolkodás, elmélet, amely nem egyezik az Atya gondolataival és akaratával, amely útját állja Isten Királyságának.

Uram, bocsásd meg nekünk azt, hogyha elhittünk olyan beszédeket, tanokat, elméleteket, amelyeket nem kellett volna. Kisöpörjük ezeket a generációs, vallási, kulturális vagy politikai tanokat, elméleteket a bal agyféltekénkből, amely,mintegy értelmi magaslat akadályozza az Isten ismeretét vagy az áldásainkat az életünkben.

Elutasítjuk azokat a beszédeket, amelyeket befogadtunk és amelyek nem egyeznek a Te tökéletes igazságaiddal Jézus nevében.

Elutasítunk minden hamis bölcsességet, amely az Isten bölcsességének útjában áll és a Bölcsesség beszédét hívom az életemben.

Eltávolítok minden hamis tudományt, ismeretet és behívom az életembe a mennyből jövő tudományt és ismeret beszédét Jézus nevében.

Megtagadjuk és leromboljuk azokat az értelmi magaslatokat, amelyek Isten ismeretével szemben emeltettek az életünkben.

És most pedig szellemben felmegyünk a Sion hegyére, ahonnan mennyből jövő ismeret érkezik, ahol öröm és vígasság van, ahol szabadulás van és felszabadítjuk életünkben Sion hegyének minden szellemi áldását és szellemi valóságát Jézus nevében.”

 
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #53 Dátum: 2013 Augusztus 11, 14:13:40 »
[20] Ezt mondja a Seregek URa: Eljönnek még a népek és a többi város lakói, [21] és az egyik város lakói a másikba menve mondják: Jertek, menjünk el, könyörögjünk az ÚRhoz, folyamodjunk a Seregek URához! Én is megyek! [22] Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek URához folyamodjanak, és az ÚRhoz könyörögjenek. [23] Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!
Zakariás 8, 20-23   
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #54 Dátum: 2013 Augusztus 28, 09:06:00 »
Dicsőség az Úrnak, hogy helyreállítja Izraelt! Mert Ő hűséges!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
A tanítás Sionból jön
« Válasz #55 Dátum: 2013 Augusztus 28, 09:56:27 »
Zsoltárok könyve:69:36   
Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd és bírni fogják azt.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A tanítás Sionból jön
« Válasz #56 Dátum: 2014 Február 03, 20:46:08 »
Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét".
Jel 5-5    

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10