Szerző Téma: JÉZUS VÉRE!!  (Megtekintve 5627 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
JÉZUS VÉRE!!
« Dátum: 2012 Június 03, 11:43:11 »
JÉZUS VÉRE!!

Jézus Krisztus vére az egyetlen Út amelyen Istenhez közelíthetünk,   mert hogy a bűn által elvesztett Közösséget   visszanyerhetjük,a vér amely megoltalmaz az Isten eljövendő haragjától: , mert aki hittel  megragadja a Jézus Krisztus engesztelő vérét , amely: kiomlott a GOLGOTAI  KERESZTEN , az megmenekül:
Krisztus vére a mi váltságunk dija
Kolossé:1:14:
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;

:1Péter:1:18-19
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:,


ahogyan olvasunk az Ap csel: 20: 28: amelyet az Ő tulajdon vérével szerzett!
 és a jelenések könyvéből is ezt olvashatjuk:Jel:5:9:
Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből.
JÉZUS KRISZTUS VÉRE :a bűnbocsánatunk alapja is:
Efézus:1:7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. tudjuk hogy vér nélkül nincs Bűnbocsánat
hol is lépet be a vér mint engesztelés?

 olvassuk a 3Mózes:7:11:

Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
 egy kérdés : miért is volt szükség engesztelésre?
 A TANAH  ban azt olvassuk hogy Ádám  és Éva bűnbe eset , ehhez hogy ezt meg lehessen érteni elolvasom a 1Mózes:2:16-17:És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
és olvassuk tovább hogy  Éva  nem fogadott szót hanem hagyta hogy a kígyó (a ki a Sátán volt)  hogy becsapja és bünbe vigye: NEM FOGADOTT SZÓT ISTEN BESZÉDÉNEK!

 1Mózes:3:1-6:
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
2
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5
Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék
. szóval  így történt a bűnbe esés:   tovább  olvasva :1 Mózes 3:7

És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. természetesen ez volt elfogadható isten előtt mert : olvassuk :1 Mózes 3:2:11
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. tehát itt maga az Örökkévaló  ölt egy állatott hogy felöltöztesse őket.
olvassuk a Káin és Ábel esetéről is : 1MÓZES:4:4-5:
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

 Tehát a vér szerez engesztelést .Ezek az események előre mutattak Krisztus vérének végső jelentőségére. Különösen a Páska ünnep eseményei mutattak rá előre, amikor Isten népének bárányvért kellett az ajtófélfáikra hinteni, hogy ezáltal megmenekülhessenek a haláltól.2 MÓZES: 13:1
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2
Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.
6
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7
És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
12
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13
És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
. Ez a vér Jézus vérére mutatott előre, amellyel kell fedeznünk magunkat. Krisztus ideje előtt az izráelitáknak állatokat kellett feláldozniuk bűneikért, Isten Mózesnek adott törvénye alapján. Azonban az állati vér kiontása csupán bizonyos elvek tanítása érdekében történt.
 A bűn halállal büntethető olvassuk a ROM:6:23:Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. nem volt lehetséges, hogy egy ember leöljön egy állatot saját halála helyettesítőjeként, vagy önmaga igazi képviselőjeként. Az állatok, amelyeket feláldoztak, nem voltak tudatában a jónak illetve a rossznak, így nem képviselték teljességgel őket: : Zsidók 10:4 :Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. de hát miért is kellett  a zsidóknak állatokat feláldozniuk, amikor bűnt követtek el? Pál a különböző válaszokat erre a kérdésre a Gal.3:24-es versben :Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
 Az állatoknak, amelyeket, mint bűnért való áldozatokat öltek le, tisztáknak kellett lenniük - hiba nélkül valóknak 2Móz.12:5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. vagy a :; 3Móz.1:3,10 3
Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.
4
És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.
5
És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a vért, és hintsék a vért köröskörűl az oltárra, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
6
Azután vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira.
7
És az Áron pap fiai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
8
Azután rakják az Áron fiai, a papok, a tagokat: a fejet és a kövérjét a fára, amely az oltáron lévő tűzön van.
9
A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
10
Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.

. Krisztusra mutattak előre, a "hibátlan és szeplőtlen" bárányra 1Pt.1:19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén::
Ezeknek az állatoknak a vére tehát Krisztus vérét képviselte. Elfogadottak voltak, mint bűnért való áldozatok, már amennyire előremutathattak Krisztus tökéletes áldozatára, amelyről Isten tudta, hogy meg fogja hozni azt. Így Isten megbocsáthatta Krisztus előtt élt népének bűneit.
 Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam  Krisztus vére  a bűnbocsánatunk  alapja:  olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
 tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
 maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
 a Jézus Krisztus vére  a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

 Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták ,  és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi  megtisztulásunk alapja:1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek
 szóval ezeket olvasva az Igéből  tudjuk hogy megmos a bűneinkből: Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9 
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
 2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.  Jelenések:5:10:És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig
 tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent  nekünk a Jézus vére: 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

A Jézus vére a  közösségünk alapja is:1 Korintus: 10 :16:A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? zsid:10:19:
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
 közösségünk van egymással is az ő vére által.:1Ján:1:7Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

tudjuk tehát hogy csak az Ő vére által léphetünk isten szine elé :Efézus:2:13-18
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
a Jézus Krisztus vére le győzte a sátánt: Jelenések: 12:11:
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.  és a Jézus Krisztus vére által mik is diadalmaskodhatunk a sátán felett:Rom:8:37_39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

 Ámen! :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Június 11, 12:17:37 »
Beszelnunk kell a "Szent ver" temajarol. Az Ur vezessen bennunket melyebben Szent verenek csodalatossagaba es gazdagsagaba. Valaki joggal mondta:" A Szent ver az egesz megvaltas magja es csillaga."

A SZENT VER FORRASA

Mondhatjuk igy: A Szent ver forrasa. Mivel az Ur engem bensoleg arra inditott,hogy errol a temarol beszeljek,gondolom,hogy O kesz arra,hogy minket gazdagon megajandekozzon. Olvassunk tehat elobb nehany bibliai reszt:

Lukacs22:44
Es halaltusaban leven buzgosagosabban imadkozott. A verejteke olyan volt,mint nagy vercseppek,melyek a foldre hullottak.

Janos19:1
Akkor azert elofoga Pilatus Jezust,es megostoroztatta.

Bar itt nincs szo verrol,de mindnyajan tudjuk,hogy a megostorozas rettenetesen verzo sebeket ejtett. A verveszteseg nagy volt.

Janos19:16
Akkor azert nekik ada Ot,hogy keresztre feszitsek.

Bebizonyitott,hogy a kereszrefeszitesnel ver folyt. A szegeket a Megvalto kezein es labain atutottek. A sebekbol ver folyt a kereszt gerendain vegig,le a foldre.

Janos19:33-34
Mikor azonban Jezushoz ertek,lattak,hogy mar meghalt,nem tortek meg az o labszarait,hanem egy a vitezek kozul dardaval megdofte az o oldalat,melybol azonnal ver es viz folyt ki.

Vegyuk figyelembe:
1.- Idegenkedes a Szent verrel szemben.
2.-  Bizonytalansag a Szent ver irant.
3.- Ahol a Szent ver folyt.
4.- A Szent ver udvozit.
5.- A Szent ver nagy aldas szamunkra,ha mi azt hasznaljuk.
6.- Az ordog ravaszsaga,hogy a Szent vert eltakarja.

1.- Idegenkedes a Szent verrel szemben. Ez ertheto. A legtobb ember meg hallani sem akar a verrol,mert rosszul lesz a ver latasatol. Emiatt nem szivesen gondolnak a verre,amely ellenszenves nekik. A legnagyobb azonban a Szent vertol valo idegenkedes. Ez az ordog muve. Ezt az ordog ultette belenk,hogy ellenszenvvel viseltessunk a Szent ver irant. Mindnyajunkban van egy bizonyos ellenseges erzes a Szent verrel szemben. Johann Roos lelkesz diakoknak eloadast tartott a Szent verrol. Az eloadast vita kovette. Ez a lelkesznek reszben rosszul vegzodott. Sokan mas allasponton voltak. Ez a ver-teologia nem illik bele a mai idokbe. Valami titokzatos,es valami poganyszeruseg lengi ezt korul! Azt,hogy sok resze titokzatos,meglehet erteni. Azon a kijelentesen azonban,hogy poganyszeru,annak az ordog orul. Isten gyermekei kozott is sokan vannak olyanok,akiknek a Szent ver meg csak titok.Nekik a Szent ver meg tavolrol sem az,aminek lennie kellene.
Egy eloadason hallottam:" Jezus Krisztus vere nem egy dolog,hanem valosag." Ezen elgondolkodtam es vilagos lett elottem,hogy valami balgasagot mondott. Igenis valosag,az magatol ertetodo,de,ha valami eloszor nem egy dolog,abbol nem lesz valosag. Mi nagyon keveset torodunk Jezus Krisztus verevel.Nem szeretnek kereszteny lenni,ha nem tudnek a Szent verrol. Az ellenszenv ma meg sokakba megvan.
Vetter evangelista egyszer egy eloadas kozben Jezus Krisztus vererol beszelt. Az ora vegen egy predikator odament hozza es mondta:" Hallja kerem,ne beszeljen annyit Jezus Krisztus vererol,azt ma mar senki sem viseli el!". Hapedig valaki nagyon aldottan mukodott,az biztosan Vetter evangelista volt,aki kimondottan baratja volt Jezus Krisztus verenek. O szamitott a Szent ver erejevel. Az ellenszenv a Szent verrel szemben ma is letezik. Lehet,hogy onok kozott is vannak akik ellenszenvvel vannak a Szent ver irant. En szeretnem ezt az ellenszenvet elharitani. Reszemrol minden faradsagot meger,hogy a szent ver csodalatossaga es ereje mindnyajunk szamara egyre nagyobb es fontosabb legyen. Gyorsan haladunk az Ur Jezus eljovetele fele. Kozbe belekerulunk az utolso idok szornyu viharaiba.melyek rovidesen bekovetkeznek,s azokon csak a szent ver segitsegevel jutunk at. Semmi massal,mint Jezus Krisztus e nagy erejevel.


Folyt.kov.

Forras:
A SZENT VER ALDASAI
Szerzo: - H. Knöpfel.
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #2 Dátum: 2012 Június 11, 12:55:22 »

2.- Tudatlansag a szent verrel kapcsolatban. Ez tobbszorosen onnan szarmazik,hogy errol vajmi keveset predikalnak. Csak olyan mertekben,ahogyan azt megismertek. A tudatlansag az ordog kivansaga! Hatalmas erolkodeseket tett es tesz azert,nehogy az emberek e titok nyomara rajojjenek. Nem akarja,hogy az emberek megismerjek azt az erot,ami ebben a Szent verben van. Az ordog mindent megtesz,hogy Isten gyermekei hozza ne jussanak Jezus Krisztus Szent verenek csodalatos es nagyszeru erejehez. A tudatlansag ijesztoen nagy. Bar sikerulne a Megvaltonak e sorokon keresztul is felszamolni a tudatlansagot. A Szent ver aldasa nagy es csodalatos. Kerjetek azert:” Megvaltom,segits nekem,hogy megismerjem es befogadjam a vilagossagot. Engedd meg,hogy vered mindenek folott fontos legyen szamomra.”
Henriette Seckendorff mondta:” Jezus Krisztus vere az en eletem eleme. Ha nem ismerjuk fel,hogy a Szent ver eletelem,akkor az egesz megvaltast meg nem ertjuk meg,nem fogjuk fel meg annak ertelmet az idoben es az orokkevalosagban.

3. – Hol folyt a szent ver? Haromszor folyt. Harom helyen bugyog ez a csodalatos forras,a Szent ver forrasa. Ez a forras egy szemelyben rejtozik: Jezus Krisztusban. O a Szent ver forrasa. Az Udvozito tudta,hogy most kovetkezik a legnagyobb es legnehezebb,egyuttal a legfontosabb munka. Igy elment Jeruzsalembe. Az elfogatas elott a Gecsemane kert olajfai alatt, ejszaka volt a forro imadkozas,kuzdelem. Oh,ezek a borzalmas ordogi rohamok,melyek ekkor ratortek! A demoni erok diadalmasan orultek: No,most vegre kezeink koze kerul!
E harom borzalmas rohamban meg Jezusnak is szuksege volt az engedelmesseg erejere,hogy felkialtson:” Atyam,ne az en akaratom legyen meg,hanem a Tied!”. Milyen szornyuek voltak azok az ordogi kisertesek es tamadasok,melyek vegul odavezettek,hogy vert izzadott. Milyen rettenetes nyomas lehetett az,hogy vercseppek tortek at porusain. Ezutan a harci kuzdelem utan a Gecsemane kertbol a magas tanacs ele vezettek. Ekkor rovidesen megkezdodott az a borzalmas kinzas,hogy a hatat veresre korbacsoltak,s a fejere toviskoronat nyomtak. A korbacsolas kovetkezteben a hata tiszta seb volt. Az bizonyos,hogy a legtobben,akiket oszlophoz kotve megkorbacsoltak – meghaltak,a sebek es a verveszteseg miatt. Jezus azonban nem halhatott meg a keresztfa elott. A nagy verveszteseg azonban a szeretett Megvaltonak akkora kimerulest okozott,hogy utkozben a kereszt sulya altt osszerogyott. De Neki fel kellett ernie a Golgotara. Sohase felejtsuk el ezeket az allomasokat,ahol ez a Szent ver folyt. Ver nelkul nincs megvaltas!
Az Oszovetsegben csak verontasrol irnak. Ujra es ujra csak aldozatokrol olvashatunk,melyek bunert valo aldozasok voltak Az aldozati allatok vere azonban csak jelkep es utalas arra,akirol Janos mondta:” Ime az Isten baranya!” A Szent ver ott,a Gogotan csorgott. A kezeit es labait szegek utottek at,s ott ver,ver,ver folyt. Aztan jott egy zsoldos,aki landzsajat az oldalaba dofte,a szivebe,s ujra ver folyt es víz. Ez volt a bizonyitek,hogy a halal beallt,mivel a ver es a víz szetvaltak. Jezus,veret es eletet teljesen odaadta. Azt a bibliai helyet,hogy:” azok dragan lettek megvasarolva”,csak akkor ertjuk meg,ha tudjuk,hogy mi – ezt igy akarom mondani -, Jezus isteni veren lettunk megvasarolva,vagyis megvaltva.

Szerzo: H.Knöpfel.


Folyt.kov.
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #3 Dátum: 2012 Június 13, 08:57:28 »
4. – A szent ver. Nem tehettem temanak egyszeruen csak „A ver” elnevezest.Abbol nem lehetett volna tudni,hogy milyen verrol van szo;- valami emberi vagy allati verrol-e? Azert mondtam szandekosan a „szent vert”. szent vernek nevezzuk Isten Fianak buntelen,tiszta veret. Annak a tiszta vere,aki azt mondhatta:”Ki tud kozuletek engem bunosnek mondani?”
Rola van az is megirva:”Hamissag soha nem volt szajaban”. Meg ezt a bizonysagtetelt is mondtak rola:”Mindent jol cselekedett”. „Soha ember ugy nem szolt,mint ez az ember.”
A szent ver az isteni ver. Oh,milyen jo,hogy van szent ver! Minden tisztatalansagon es szentsegtelenen csak a ver segitsegevel gyozhetunk. Csak aki akarja,az elheti at,hogy a szent ver eletelemeve valjon. Jelszavunk: Elore a szent ver altal!
Minden a verben van,minden csak a veren keresztul. A szent ver a kozpont.
Az utolso idokben az Isten gyermekei megelik majd a szent ver robbano erejet. Nem kell annak rettegnie a pokol hatalmatol,aki a szent ver vedelmeben van. Azonban az Isten gyermekeinek a hazaik,a szivuk,a testuk,a lelkuk es a szellemuk csak kevesse van meglocsolva a szent verrel.Azok nagyon kevesse vannak vele osszekotve. Ha a satan a vert meglatja,el kell tavoznia tollunk.
Ismeretes,hogy Durrer tizenket fametszetet keszitett. Azok kozul az egyik azt abrazolja,hogy a Golgotan a Megfeszitett veret angyalok kelyhekbe felfogjak. Igy kepzelte el maganak Roos lelkesz is,midon mondta:”Mindig is gondoltam,hogy a szent ver nem veszhetett el,meg oly modon sem,hogy angyalok jottek es azt felfogtak,hanem ugy,hogy a szent vert a Fold magaba itta.
Gondolunk-e Jezus Krisztus feltamadasara? Ha azonban Jezus feltamadt,akkor csakis a sajat verevel!
Hiszem a szent ver feltamadasat! Nem elhetnenk a szent ver ereje altal,ha az nem jutott volna a mennybe. Maskulonben nem lenne ertheto az a bibliai resz,ahol ez all:” O a sajat vere altal ment be egyszer s mindenkorra a szentelybe,orok valtsagot szerezve.”(Zsidok9:12). A sajat verevel!

5.- Nagy aldast jelent szamunkra,ha a szent vert hasznaljuk. Azonban,hogy nez ez ki a gyakorlatban? Megujult,elobb,boldogabb hivok leszunk. Azert nagyon komolyan vegyuk ezt a tanitast. Csodalkozunk majd,mennyi ellenallo eronk lesz a szent ver altal. Csodalatos pancelkent vesz minket korul Jezus szent vere. Midon a vilaghaboruban Svajc lerohanasarol esett szo,s az mar fenyegetoen kielezodott,valahol osszejott nehany hivo ember es kialtottak,konyorogtek az Urhoz:”Oh,Urunk,adj egy verfalat az orszagunk korul!” A szent ver vedofala megovott bennunket. Barmilyen ertekes is ez a megovas,ennel is van meg ertekesebb megmentes,ha mi a szent vert megisszuk,es ezt gyakran tesszuk,de errol majd kesobb.

A satan ravaszsaga,a szent ver elfedese es ellopasa. Olyanok is vannak kozottunk,kiknek mondanunk kell: Igen,evekkel ezelott nagyon fontos volt a szent ver,s akkor eletvidamabb es baratsagosabb voltam. Hova tunt az el? Az ordog elvitte. Miert megy az mindig veszendobe? Azert mert az ordog mindent elkovet,hogy a szent ver ereje ne keruljon nyilvanossagra. El akarja sotetiteni,megprobalja eltakarni ahol csak lehet. Ha ezt sikerul elernie egy hivonel,akkor az az aldasnak es eronek negyed reszet sem kapja meg.
Tudom,hogy a pokol nagyon merges ram,hogy meg merem mutatni a szent ver erejet. Rettenetes tamadasok ertek es ma nem allnek itt,ha a szent ver nem takarna be es nem vedene. Ujra es ujra ismetelnem kell:”Magasztalom szent vered erejet Uram es hiszem ,hogy mindig vedve leszek altala.”
Ez a gyozedelmes fegyver nekunk adatott. Ha az ordog meglatja a szent vert,akkor semmit sem tehet,menekulnie kell. Kernunk kell a szent ver tisztito es gyogyito erejet. Kernunk kell az oromot is es a vedo erot. Ha magadban meg ellenallast tapasztalnal,ugy mond,akar erted,akar nem:”Udvozitom,dicsoitem szent vered,es koszonom a gyozelmet!” Mivel Jezus szent veret a mennyben orok-idokig dicsoitik,ugy mi is itt a Foldon dicsoiteni akarjuk.Itt kell elkezdenunk,ha „Odaat” is dicsoiteni akarjuk.
Szerzo: H.Knöpfel.

Folyt.kov.
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #4 Dátum: 2012 Június 13, 08:59:46 »
A SZENT VER MEGVALTO EREJE

Ehhez olvassuk:” Kiben van a mi valtsagunk az O vere altal,buneink bocsanata” (Kol.1:14)

John Ross lelkesz mondta:” A kereszteny hit szivresze a szent ver.” Igy is van. En szeretem a szent vert. Az Udvozito csodai altal meg nem vagyunk megvaltva,barmilyen gazdag segitseget is jelentenek. Jezus beszedei altal sem vagyunk megvaltva,barmilyen ertekesek. Megvaltva es megszabaditva csak az O szent vere altal lehetunk! Ez hatalmas feladat(dolog?)volt. Mi ezt olyan konnyunek gondoljuk, vagy egyaltalan nem is gondolkodunk rajta. Konnyen tultesszuk magunkat.
Sokan gondoljak,hogy midon Krisztus latszolag semmittevoen fuggott a kereszten odaszegezett kezekkel,hogy mar semmit se tehetett. O ott kimondhatatlanul nehezen dolgozott a mi megvaltasunkert. Ehhez hozzajarult az osszes vere. Ott lett nyilvanvalo a megvaltas ereje.
Csendben sokszor mondtam:” Megvaltom,engem nem olcson vettel meg. Sokat dolgoztal miattam,amig a megvaltas nagy muve altal kiragadtal a pokolbol.. szent vered altal elvettel a pokoltol s kijohettem a sotetsegbol a csodalatos vilagossagra.”
Fogadd el a megvaltast,mert az a te es az en reszemre tortent. Mar elfogadtad? Oh,sok meg nem valtott ember van,bunos osztonokhoz es szenvedelyekhez kotozve,ugy testileg,mint lelkileg szolgasorsba dontve. Fritz Binde,a gazdagon megaldott evangelista mondta egykor ezt a jelentos nyilatkozatot:”A fejere esett vilag meg van valtva es nem akarja elhinni!” Oh,milyen jo Jezusnal a szent ver altal!
Mi tortenik a megvaltaskor? Mi tortent midon a szent ver folyt? Itt, Isten igazsagos kovetelese lett kielegitve.  Isten igazsagos kovetelese ez:” A bunosnek bunhodnie kell. Isten,hogy szabadulast adjon a karhoztatott bunos szamara,minden bununket az O vallara helyezte. Az Úr Jezus az O szent,tiszta testere,fenn a keresztfan magara vette. Bekesseget hozott szent vere altal. Az en es a te megvaltasod veres. Csak Jezus Krisztus szent vere altal valosulhatott meg. Oh,ez a rettenetes bunhodes. A bunhodes Orajta volt!(Ezsaias53:5) Rajta teljesedett be es az volt az engesztelodes. Mi, az O sebei altal valtattunk meg. A bun helyreigazittatott. Jezusban minden bun meg lett buntetve,O mindnyajunkert megbunhodott. Ezt latvan es megertven ismerjuk fel azt a rettenetes eot es iszonyatossagat,az oroklott es hozzatanult bunoknek.
Egy misszionarius mondta:” Egyes bunok meg nem tortentek volna,ha tobbet gondoltunk volna arra,hogy mibe kerult Jezusnak a mi megvaltasunk.”
Egy idos hivo mondta valakinek:” A bun a legrettenetesebb valami,ami csak letezik.” Igen,egyetertek vele. Rettenetes lehet bunokben meghalni. Meg kell mondanunk ezt,hogy egyes emberek meg idoben radobbenjenek buneikre es odasiessenek egyeduli megmentojukhoz,Jezushoz,aki megvaltotta oket.
A megvaltottak sziveben enek es csenges van,maskeppen nem is lehetseges. Midon a megvaltas megtortent,az ordog nem uralkodhat tobbe felettunk. A megvaltas hatasa a legmagasabbrol a legmelyebbre kihat. Feler a mennyekbe es le egesz a pokolba. Ennek tudata ad batorsagot a vallasharcokhoz. Az rossz hivo aki nem kuzd az ordog ravasz kirohanasai ellen a megvaltassal,ezzel a gyozelmi fegyverrel. Sok sebet kap meg az aki nem vedekezik a szent verrel. A szent verrel valo vedekezes az telitalalat,csak igy lehet az ordognek ellenallni. Midon Jezus a Golgotan igy kialtott:” Elvegeztetett!”,az rettenetes volt az ordognek. Egy atombomba volt a reszere. Hiszem,hogy ott a Golgotan akkor mar egy ordog sem volt,mind elmenekult. Ez orokre csapas volt szamukra. Most mar csak ott tud gonoszt cselekedni,ahol Jezus hatalmas gyozelmerol semmit sem tudnak,vagy pedig nem torodnek vele.Mi ertekeljuk a szent ver diadalmas erejet. Az ordog is tudja s,ha arrol hall,visszavonul. A pokol meg ma sem tert magahoz a golgotai gyozelmi kialtastol.
Jezus mindenert megfizetett,megbunhodott es minket szent verevel szabadda tett,ezt az Atya iranti engedelmessegbol es kimondhatatlan szeretetebolcselekedte. Az hatalmas dolog,hogy Isten minket megszabaditott az ordog fogsagabol,megkotozottsegebol. A megvaltas merete oriasi!
Egy tovabbi pont,a buntol valo megvaltas a bunbocsanat altal. Nincs megbocsatas veraldozat nelkul,a megbocsatast nem olcson kapjuk. Az Úr Jezus,veret es eletet aldozta erte,ezert  a bunbocsanat a szeretet ajandeka. Csak Jezus vere altal szabadulhatunk meg buneinkbol. Jezus mellett egy gonosztevot is keresztre feszitettek. Ez,valamit bensoleg atelt,amint hallotta es erzekelte azt ami ott tortent es amit Jezus a kereszfan mondott,mialatt a durva tomeg Ot kigunyolta es kicsufolta. A lator mindenkitol elfordulva Jezushoz fordult,es O megkoronazta az iranta valo bizalmat. Nem karhozott el,Jezus megigerte neki a segitseget. Letezik olyasmi,hogy akinek a kezei es a labai odavannak szegelve a keresztfara,az tud segiteni? Igen,mivel O a szent veret odaaldozta,azert mondhatta annak:” Bizony mondom neked,ma velem leszel a paradicsomban.(Luk.23:43)
A mennyek orszagaba valo felvetel csak bunbocsanat altal lehetseges. A menyorszag nyitva all,tudod-e miert? Azert,mert Jezus harcolt es verzett erte.
A bunbocsanat,a szent ver altali megtisztitas,a szeretet ajandeka. Elfogadtad mar ezt a draga ajandekot? Mit teszel vele?
Mi lett a gonosztevonek megbocsatva? Az o elrontott es bunos elete,azaz minden meg lett bocsatva. Hagyj fel azzal,hogy buneidet tovabbra is magadban hordozod! Ha azokat oszinten megbantad es megvallottad,ugy azok megvannak bocsatva. „ Ha megvalljuk buneinket,hu es igaz,hogy megbocsassa buneinket es megtisztitson minket minden hamissagtol.”(1Janos1:9) Az adossaglevel el van tepve,a fizetes teljesitve van. Ez altal tudatja velem,hogy szabadda tett – szabadok lettunk a barany vere altal! Csak a porba roskadhatunk a szent vert imadni es dicsoiteni ilyen tortenes elott.
Egy fiatalasszony a megterese utan meg a fogadoorara is eljott. Mi volt az ami ot meg nyugtalanitotta? Vonakodva kerdezte:” Igazan,minden tovabbi nelkul elfogadhatom? Egyszeruen elhihetem-e,hogy buneim megvannak bocsatva?” Igen,biztosan,egyszeruen szabad elfogadnunk es megkoszonnunk buneink bocsanatat. Isten konnyuve tette azt nekunk,de annal nehezebb volt a Fia szamara. Jezus mindent magara vett,tokeletesen megfizetett,nekunk csak hittel el kell fogadnunk. Ha valaki buntudatra jut es megbanast erez toronymagas bunei felett s az Udvozitohoz jon,bocsanatot nyer. „ Hogy akik Benne hisznek el ne vesszenek,hanem orok eletuk legyen.(Janos3:15-18).
Pal apostol elismeri:” Mert nem a jot cselekszem amelyet akarok,hanem a gonoszt cselekszem,amelyet nem akarok.”(Roma7:19). Ha azonban Jezus lesz az eletunk ura es a szent ver hatalmaba kerulunk,akkor egeszen mas kezdodik az eletunkben.
A bun torvenye bennunk van. Nem mondjuk-e mi is gyakran:” Nem akartam,megis megtettem.” Ha azonban a szent vert megismerjuk es magunkba fogadjuk,akkor a bun megkotozesetol,hatalmatol szabadnak erezzuk magunkat. „Ezenkeppen gondoljatok ti is,hogy meghaltok a bunnek,de eltek az Istennek a mi Urunk Jezus Krisztusban.(Roma6:11). Mondjatok a buszkesegnek,az irigysegnek,a fosvenysegnek,a nagyravagyasnak stb.:” Nekem nem kell tobbe! Az en Uram,a Jezus Krisztus azert fuggott a keresztfan megfeszitve,azert halt meg es feltamadott,hogy en is vele megfeszittessem,meghaljak a bunnek es Vele feltamadjak es uj eletet eljek.”  Osszetartozassal es elo kozossegben Jezussal,ez draga valosagga lesz.
Egy fiatal leany,szivet es eletet az Udvozitonek akarta ajandekozni. Eszrevette,hogy bekessegre van szuksege. Azt a jo tanacsot kapta,hogy menjen a szuleihez es kerjen tolluk bocsanatot az elkovetett hibaiert. Megfogadta a tanacsot es rendbehozta szuleivel kapcsolatos dolgait,a szulok pedig megorultek gyermekuk megteresenek. Megmentes es megbocsatas Jezus Krisztus szent vere altal.
Sem engedelmesseg sem orom,sem bekesseg sem szabadsag,sem ekesseg sem gyozelem nincs,csak a szent ver altal.
A szent ver altal hatalmat kaptunk a bun felett ugy,ahogyan valaki mondta:”Isten gyermekei meg vetkezhetnek,de nem kell,hogy tobbe vetkezzenek.” Megvagyok valtva,igy a szent ver altal boldogan dicsoithetem.


Szerzo: H.Knöpfel.

Folyt kov.
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #5 Dátum: 2012 Június 14, 17:20:08 »

A SZENT VER IVASA,MAGUNKHOZ VETELE

A megvaltast a Jezus szent vere altal kaptuk. Tudnunk kell milyen draga aron vasarolt meg minket. Kell,hogy melyen aterezzuk annak jelentoseget,mely elol nem terhetunk ki. Most tudjunk meg valamit a szent ver magunkhoz vetelerol. Tudom,hogy ez nem egyszeru,konnyu tema,de megprobalom amennyire csak lehet,egyszeruen es vilagosan elmondani.
A szent ver ivasa az egy melyseges titok. Ezt nem en talaltam ki,hanem magatol Jezustol tudom,O maga emlitette es ajanlotta,sot,mint egy szuksegeset allitotta elenk. Ez titok mind azok reszere,akik meg nem reszesultek benne. Ezek reszere ez meg valami visszataszito,a tobbieknek azonban ez valami csodalatos valosag. Jezus tanitasaban gyakran van valami megbotrankoztato. Ehhez a temahoz olvassuk: Janos6:52-56: „ Bizony,bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az ember Fianak a testet es nem isszatok az O veret,nincs elet bennetek.”.
Csak,ha a hivok szorgalmasan isszak az O veret,akkor lesz bennuk elet. Igen,csak olyan mertekben lesz elet bennuk,ahogyan a szent vert isszak. A teste az igazi kenyer,a vere az igazi ital? Hogyan lehet az? Ez eloszor is teljes titok csak,ha mar atelted es gyakoroltad,akkor erted meg mit jelent ez. Elias Schrenk mondta:” A szent ver eletem dragakove.” Vagy ahogyan Henriette Seckendorff mondta:” A szent ver eletem alkoto eleme!” Ha minnel tobbszor vesszuk magunkhoz,lehet igy beszelnunk. Valjek nekunk is eletunk elemeve!
Minden nap igyunk. Vagy van itt valaki,aki meg nem ivott?
Mennyifele ital van! A vilag valoban nem szegeny italban,nem akarom felsorolni azokat. Vannak jok es veszedelmesek,egeszsegesek es betegseget okozok. Es mi isszuk,mert innunk kell,mert termeszetunk megkoveteli. Megallapitottak,hogy az embernek naponta 2-3 liter folyadekra van szuksege(valamilyen formaban),hogy teste kart ne szenvedjen. Mennyi jofele italt ittunk mi mar. Azonban a legjobb ital a szent ver,ez az elteto ital,ami csak kis mertekben lesz fogyasztva. Akik a vilag italait fogyasszak,azok ujra szomjasak lesznek. Az amit Jezus ad nekunk inni,az igazan szomjat olto es eletero. (Janos4:13-14).
Mi emberek nagyon okosak vagyunk es szorgalmasan torekszunk,hogy eletszuksegleteinket kielegitsuk,de sok ezeren az emberek kozul,lelkuk erdekeben mellozik az italokat. Az ember megis el,ami azt jelenti,hogy az egesz ember,sokfele ital nelkul is megel. Az ilyen ember Jezus Krisztus vere altal el.
Egy ember lorugas kovetkezteben belsoleg megserult,korhazba kerult,ahol alapos vizsgalat utan megallapitottak,hogy a beleben lyuk tamadt. Az allapota nagyon komoly volt,a ferfi a hala kuszoben volt. A szukseges segitseget azonnal folyamatba tettek. Egesz rovid idon belul hat veratomlesztest kapott. Nem ellenkezett,megadoan hagyta,tortenjen barmi vele,es a segitseget halasan vette.
Mindnyajunknak szuksegunk van veratomlesztesre,megpedig a legjobbra. Jezus Krisztus verenek magunkba atvitelere. Ez ment meg minket es mas semmi! A szent ver atomlesztese nem kotelezo,az teljesen onkentes. Jezus csak azt mondja,hogy arra okvetlenul szuksegunk van,de a dontes tolunk fugg,hogy akarjuk-e vagy sem. Jezus azt mondta,hogy:” Aki eszi az en testemet es issza az en veremet annak orokelete lesz.”. Igy tehat aki nem eszi es nem issza,annak nem lesz orokelete Benne.
Valaki azt mondta:” A szent ver a kozpont”. Egyetertek vele. Ha te ezt megtanulod es koveted es magadhoz veszed,vagyis iszod,akkor csodalatos dolgot fogsz atelni. Hagyd megtapasztalnod,hogy a szent ver ivasanak milyen nagyszeru kovetkezmenyei lesznek!
Vizsgaljunk meg kozelebbrol 6 dolgot:
1.- Miert igyunk?
Jezus nem ajanlotta azt,ami nem a legnagyobb eletszukseglet. Isteni eletet veszunk magunkhoz az O szent vere ivasaval. Igyad,mert szukseged van ra! Ez a szent ver,nemes,egi ital,melyrol Jezus maga mondta:” Az en verem az igazi ital”. Isten gyermekeinek sok gyengesege megszunik,ha megtanuljak ezt az italt szorgalmasan inni. Meg,ha a vilag nevet is ezen,ertheto,mert nem tudjak megerteni,mi ez? A farizeusok gunyolodtak,meg Jezus kovetoinek a szemrehanyasa is hallatszott:” Kemeny beszed ez,ki hallgathatja Ot?”(Janos6:60)
Termeszetesen ez mind peldabeszed. Mint ahogy a szolotoke es a szolovesszok is csak peldakepek,amire Jezusnak szuksege volt. Mi emberek olyanok vagyunk,akik elobb az anyagnal allunk meg es ezert ugy kepzeljuk el magunkat:- Mit? Vert igyunk? De hat ez rettenetes! Nem,koszonom,inkabb elengedem!
Eloszor is vegyuk figyelembe azt amely igy hangzik:” Az en verem!”. Tehat mi ne egy valamifele vert igyunk,hanem az O veret! Meg,ha utalnad is valaki veret meginni,azonban az nem Jezus vere,az a szent,tiszta ver. De ez nem igy van,nem ugy kell innunk a szent vert mint anyagot,hanem azt ugy ertelmezzuk,hogy azt igyuk,amit a ver tartalmaz. Az O elete van jelen a verben. Milyen elet az? Isteni,szent elet van a Megvaltoban. Ha szent verrol beszelunk,akkor Jezus eleterejet es erenyeit ertjuk. Ez igy ertheto es igy kell elfogadnunk. Nincs igazi engedelmesseg es nincs tiszta szeretet az O vere nelkul,amely eleteben megnyilatkozott.
2.- Mikor es milyen gyakran igyuk a szent vert?
A test reszere magatol ertetodo,hogy naponta iszunk. A lelek kevesebbel erje be?Az Urvacsoraban magunkhoz vesszuk es isszuk az Ur veret,ha ezt igazan megertjuk. Ezt csak az urvacsora vetelekor elvezhetjuk? Ezt urvacsora nelkul is ihatjuk. Milyen ertekes kivaltsag,biztositani ezt az isteni gazdagsagot. Jezus elete az enyem! Milyen gyakran igyal? Naponta,ha megszomjaztal. Jezus maga hiv meg minket:”Aki szomjazik,jojjon hozzam,es igyek”.-Janos7:37; Jel.22:17. Nincs itt senki aki szeretetre szomjazik? Sok ember volt,akik a szeretet utani szomjusagban majdnem tonkre mentek es micsoda piszkos,veszedelmes pocsolyakhoz,helyekhez sietnek az emberek s azt gondoljak,hogy ott majd szomjukat oltjak. Ott keresik azt amit szeretetben es boldogsagban nem talalnak es visszaternek bunokkel terhelve,elegedetlenul. Milyen kevesen vannak azok,akik az igazi eletforrashoz,Jezushoz sietnek,hogy szomjukat csillapitsak. Aki csak valamennyire normalisan gondolkozik tudja,hogy szellemileg is lehet inni. A lelek magaba szivja a szeretetet. Ez egy tortenes,mely nem lathato. Itt erezni valamit anelkul,hogy az lathato lenne. Mint egy jegyesparnal,akik szeretik egymast,de ahol a szeretet nem lathato. Igy van ez Krisztus verenek ivasanal midon isteni szeretet aramlik belenk. Egy magasztalo enekben ez van:”A szeretetemet Neked ajandekozom”. Ezeket a szavakat Jezus ele viheted es O a szeretetet es eletet adja neked. A hazassagok felbontasanak legtobbszor az az oka,hogy az egyik fel a masiktol igen keves szeretetet kap.
Barmilyen legyen is a te szomjusagod,akar a szeretet,a bekesseg,orom,vagy az elet utan,kerlek menj a te nagy szomjusagoddal a Megvaltohoz,aki azt csillapitani fogja az O szent verevel es eletevel. Micsoda csodalatos elet nyilvanult meg az Udvozitoben! Isten ezt mondta:”Ez az en szeretett Fiam,Akiben gyonyorkodom”(Mate3:17). Nekunk,embereknek is gyonyorkodnunk kell Benne.
Mondd:”Udvozitom,most iszom a te szent vered”. Ezaltal magadba fogadod az O eletet,az O lenyeget. Csak mondanod kell Neki:”Inni szeretnek” es akkor valami beled aramlik,akar erzed,akar nem, Hitben kell innod. Eloszor hinni kell,csak igy lehet Isten orszagaba jutni.Jezus mondta a samariai asszonynak:”Ha ismerned Isten ajandekat es tudnad ki monja neked:Adj innom,inkabb te kerned Ot es O elo vizet adna neked”(Janos4:10) „Udvozitom,adj nekem inni!” Ha ezt Jezusnak alazatosan mondod,akkor O inni ad neked.

3.- Hogyan igyunk? Szellemileg,lelkileg,vagy,hogy jobban megertsuk:Hitben kell innunk! A hit olyan hatalom mely magahoz von es elfogad. „Nyitsd ki a szadat es betoltom azt!”(Zsolt.81:11)
A napot ne kezdjuk el anelkul es ne fejezzuk be anelkul,hogy hitben ne innank. Mondd:”Megvaltom,en ma hitben ittam a Te vered.Koszonom ezt Neked.”
Ha ti egyszer hirtelen elfaradtok,ne csuggedjetek el,ha ugy erzitek,hogy az erotok a vegere jar,ne legyetek batortalanok,kedjetek ujra inni,igy hamar uj erot kaptok. Hogy boldog legyel,hogy gyozelmes legyen az eleted,elviseljed a terheket es,hogy olyan legy amilyen szeretnel lenni,akkor magadhoz kell venned a szent vert. A keresztenyek nem sullyednek gyaszba es csuggedesbe,ha eljon eletuk utoso oraja. Egy kereszteny tudja azt,hogy az Urnak draga az O szentjeinek halala (Zsolt116:15). Jezus ezeken a kegyelmi ajandekokon,tehat az O testenek jelkepes evese es verenek ivasa,a kenyer es a bor magunkhoz vetele altal juttatott minket az elethez. „Aki az en testemet eszi es veremet issza,annak orok elete van”(Janos6:54). Milyen gazdag a kegyelem es csodalatos,itt nincs helye a csuggedesnek! Ha a szent vert vagyakozassal es tisztelettel hitben isszuk,ugy az valami felfrissito es atalakito ero lesz szamunkra. Jezus mondja:”Ha valaki meghallja az en szomat es kinyitja az ajtot,ahhoz bemegyek es vele vacsorazom es o envelem”(Jel.3:20). Lelekben inni annyit jelent: Az O szent verenek minden aldasat mindig ujbol venni.Akkor Istentol valoban megerosodve indulhatunk a mindennapi munkara. Sok hivonek megkellene tanulnia a szent ver erejet inni egesz teste szamara!

4.- Mit iszol? Az O szent verevel az O szent eletet,szent vere ereje altal az O eleterejet. Itt egy elet-reformator lep fel. Hiveinek azt ajalnja,minden este lefekves elott igyanak ebbol az ero-italbol es kozben gondoljanak arra,hogy akkor orokke fiatalok maradnak. Akik Jezus szent veret isszak,azok orokeletet,maradando oromot es orok udvosseget isznak. Jezus Krisztus gazdag,gyozedelmes szent elete titokzatos modon belenk kerul a szent ver ivasa altal. Ha egyszer ateljuk ezt,akkor mar nem lesz tobbe titokzatos.
Eszrevehetitek,hogy itt a verrol nem mint anyagrol van szo,hanem az eletrol mely ebben a verben van. Te szegeny es kiszaradt leszel,ha nem iszol tobbe. Ez a termeszetes eletben is igy van: Aki nem vesz folyadekot magahoz,az nem letezhet. Azert idd az isteni eleterot!

5.- Ki igyon? Jezus kiosztotta a vacsorat. A kenyeret ezekkel a szavakkal nyujtotta at:” Vegyetek es egyetek,ez az en testem mely tierettetek megtoretik”. Ugyanugy kezebe vette a poharat es mondta:” Igyatok ebbol mindnyajan!” Mindenki igyon. Udv azoknak akik isznak,jaj azonban azoknak,akik nem isznak. Senki sem lesz eroszakkal odahuzva az orok elet forrasahoz. Ez teljesen onkentes. Aki akarja,vegye(Jel.22:17).
Ne legyen kozottunk senki olyan bolond aki magat az elet forrasatol tavol tartja. Jojj az O vacsorajahoz,egyel es igyal!

6.- Milyen kovetkezmenyei vannak ennek? Amennyire en ezt ateltem es megtapasztaltam,gazdag elmenyhez es felfrissuleshez vezet.Ez egy igerethez kapcsolodik:”Jojjetek enhozzam mindnyajan akik megfaradtatok es megterheltettetek es en megnyugoszlak titeket” Itt van az O orome,bekessege,tisztasaga,eletenek ereje,csak az O szent vere tud minket megujjitani. Az O vere altal mi isteni eletet,isteni termeszetet veszunk fel. Legyunk hasonloak Hozza,legyunkolyanok mint O! Ez szinte lehetetlenseg es megis lehetseges,ha a szent veret magunkhoz vesszuk.
Az etkezes altal eteleket veszunk magunkhoz testunk taplalasara. Ekkor egy asszimilacio indul meg,vagyis az etelek a testunkben atalakulnak es igy kapjuk meg az eletfontossagu anyagokat. Ugyanigy kell Jezust magunkba fogadni mint az eteleket,akkor itt is elkezdodik az asszimilacio. Akkor a szellemunk az O szelleme lesz es eletunk az O elete.

Lattuk,hogy milyen egyszeru isteninek,gyozonek lenni,mert a szent ver altal mindez lehetseges. Minden ami Jezusban van,az ertunk van! A feludules orok forrasa is ertunk van.
Most aztan ne hagyjatok elvenni magatoktol a szent vert,hanem halas szivvel ragadjatok meg. A szent ver erejevel mindent legyozhettek!
Oh,milyen csodalatos lesz egykor hazamenni,mint a Barany verenek gyoztese!

Vege.


Szerzo: H.Knöpfel.
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #6 Dátum: 2012 Június 19, 21:16:36 »
Efézusi levél:2:13   Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
Zsidó levél:10:19   Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
Zsidó levél:12:24   És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Zsidó levél:13:12   Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
Zsidó levél:13:20   A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
I. János levél:1:7   Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Jelenések könyve:1:5   És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #7 Dátum: 2012 Augusztus 11, 15:56:20 »
A Jézus vére a  közösségünk alapja is
1 Korintus: 10 :16:A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?:2smitten:


a vér:
zsid:10:19:
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
 közösségünk van egymással is az ő vére által

:1Ján:1:7:
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #8 Dátum: 2012 Augusztus 11, 18:01:25 »
Ámen!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #9 Dátum: 2012 Augusztus 25, 00:43:14 »
JÉZUS VÉRE által egy Új szövetség -ünk van:
Zsidó:10:16-24:Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17
Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
18
Ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
19
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
20
Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,
21
És lévén nagy papunk az Isten háza felett:
22
Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
23
És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett,
24
És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,


Jeremiás:31:31-33:
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32
Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33
Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

 János: 14:6:Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
 Zsidó:: 4: 14:
Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15
Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
I. János levél:1:7   Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #10 Dátum: 2012 Augusztus 25, 08:48:38 »
ÁMEN! Kedves Ildikó!

 :morning: :030: :026: :027: :rozsa2:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #11 Dátum: 2012 Október 17, 13:25:08 »
Jelenések könyve:5:9-14   És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,

És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
10
És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.
11
És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
12
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
13
Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
14
És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.
:ima02: :ima05: :ima06: :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #12 Dátum: 2012 December 01, 20:47:29 »
 :Jezus01:
János evangéliuma 1,36
 
36 És ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!


Efézusi levél:2:13   Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.


I. János levél:1:7   Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Jelenések könyve:1:5   És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:JÉZUS VÉRE!!
« Válasz #13 Dátum: 2016 Március 08, 14:40:37 »
Sziasztok! 
 Készítettem egy listát Jézus vérének hatásairól az Ige tükrében. Remélem tetszeni fog.
MIT TESZ JÉZUS VÉRE VELEM:

Jézus vére IGAZZÁ tesz

Róm 5:9 Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.

Jézus vére megvált

Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Kol 1:14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;

1Pét 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;

1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Jel 5:9 És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,


Mennyi időre vált meg


Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Jézus vére közelivé tesz:


Ef 2:13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által.


Jézus vére bűneink megbocsátását eredményezi

Kol 1:14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata.

Jézus vére megbékéltet minket Istennel:

Kol 1:20 És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

Jézus vére megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől:


Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Jézus vére által bemehetünk a szentélybe Isten jelenlétébe, ahová csak a papok mehettek be:

Zsid 10:19 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,

Zsid 10:19 (H Csia 2005) Minthogy tehát bizalom adta szabadságunk van arra testvéreim, hogy Jézus vérével a szentélybe bemenjünk, -


Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére:

Zsid 12:24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

Zsid 12:24 (H Csia 2005) új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintő vérhez, mely Ábelnél hatalmasabban beszél.Jézus vére szentté tesz:

Zsid 13:12 Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.

Zsid 13:12 (H Csia 2005) Ezért szenvedett Jézus is a kapun kívül, hogy saját vérével megszentelhesse a népet.

Jézus vére megtisztít minket minden bűntől:


1Ján 1:7 Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Jel 1:5 És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,

Jel 1:5 (H Csia 2005) és a Felkent Jézustól, ama hű Tanútól, ki a holtak közt az elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, Ő minket szeretett, vétkeinkből vérével feloldott,


Jézus vére megfehéríti a ruháinkat:


Jel 7:14 És mondék neki: Uram, te tudod. És monda nekem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

Jel 7:14 (H Csia 2005) „ Uram! Te tudod” - szóltam hozzá. Ő pedig ezt felelte nekem: „Ezek azok, akik a nagy szorongattatásból jönnek, és akik ruháikat megmosták és megfehérítették a Bárány vérével.Jézus vére legyőzi a gonoszt:


Jel 12:11 (H Csia 2005) Testvéreink legyőzték őt a Bárány vérével, s tanúságtételük szavával, és azzal, hogy lelküket nem szerették halálig.


Jézus a vére által megkötötte velünk az új szövetséget:


Luk 22:20 Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti értetek kiontatik.


Márk 14:23 És vévén a poharat, [és] hálákat adván, adá nekik; és ivának abból mindnyájan; Márk 14:24 És monda nekik: Ez az én vérem, az új szövetség [vére], amely sokakért kiontatik.


Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.


Milyen ígéretekkel jár az új szövetség a számunkra:


Zsid 8:6 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

Zsid 8:7 Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.

Zsid 8:8 Mert dorgálván őket, így szól: Íme napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.

Zsid 8:9 Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr.

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.

Zsid 8:11 És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.

Zsid 8:12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.

Zsid 8:13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.Ez 36:25 És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

Ez 36:26 És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

Ez 36:27 És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Ez 36:28 És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nekem népem s én leszek néktek Istenetek.

Ez 36:29 És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.

Ez 36:30 És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatát a pogányok között.

Ez 36:31 És megemlékeztek a ti gonosz utaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat vétkeitek és utálatosságaitok miatt.
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6