Szerző Téma: ALFA ÉS ÓMEGA!  (Megtekintve 2691 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
ALFA ÉS ÓMEGA!
« Dátum: 2012 Június 13, 13:28:46 »
ALFA ÉS ÓMEGA!
Kicsoda az Alfa és omega? a válasz Isten Igéjében kell keresni:
Ézsaiás ::44:6
Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.

Jelenések :1:8 :
  Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.!
Jelenések:1:17:   
Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
Jelenések :21:6 :
 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
Jelenések:22:13 :  Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.

AZ ÖRÖKKÉVALÓ  a Kezdet és a Vég. Ő a Mindenható. Amikor a Jelenések könyvében kijelentette ezt, akkor nem csak valami általános információt adott Magáról. Egy nagyon fontos, lényeges igazságot adott nekünk, amit már ma is alkalmazhatunk!

Hadd mutassam meg, hogyan! Jézus Ő ott volt a világ kezdetén is:
Ő ISTEN IGÉJE!! János  .:1-
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be :
 és Jézus Krisztus a Világ Világossága:
 1Mózes:1:1-3:
1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. Ő ott volt mikor Isten teremtette a földet és mindent! olvassuk:
Példa:8:22-36:
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35
Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36
De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

 Nem az az érdekes, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kihívásokkal nézel szembe épp most, szükséges, hogy Vele indulj neki.  ŐVELE minden lehetséges!

A Biblia azt állítja, hogy Ő az Ige : ján:1:1:1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge..
 Ez azt jelenti, hogy ha Vele akarsz kezdeni, akkor az Igével kell kezdened. Ne tégy semmit addig, amíg rá nem jössz, mit mond az Ige arról a helyzetről.

Ezután is maradj csak az Igével:
 A Kolossé 1:23 azt mondja:
Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt;

Folytasd hitben! Az ördög egyféleképpen tud csak legyőzni, ha nyomást helyez rád, aminek a hatására eltávozol az Igétől. Minden, amit csak tesz, minden akadályoztatás, amit csak az utadba állít, arra irányul, hogy kezdj el kételkedni Isten Szavában. Tehát ragaszkodj az Igéhez, ne engedd, hogy elragadják tőled, akármi is történik. AZ ÖRÖKKÉVALÓ azt mondja hogy a szívünkben legyen az Ő Igéje:
Jeremiás:31:33:
Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.az Úr Jézus a szíved ajtója előtt ál és zörget:
Jelenések :3:20.   Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
Ő  a mi pásztorunk , megváltónk, szabadítónk, Ő a mi szívünk Kősziklája!

Emlékezz: te az vagy, amit az Ige állít rólad!
Mindazt képes vagy megtenni, amiről az Ige állítja, hogy meg tudod tenni!
Filippi levél:4:13  :
 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Ő már mielőtt megszülettünk  volna gondot viselt rólunk:
22 Zsoltár:11:
Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
Ézsaiás:49:1: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
jeremiás: 1:5:
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek..
 tehát mivel Ő az első és az utolsó Ő legyen az életedben is az első : és az utolsó a kezdett és a vég!
 Ővele minden lehetséges , Ő győzelemre fog vezetni:

Zsoltárok könyve:60:14   Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.
Jeremiás könyve:1:19   Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.
Jeremiás könyve:15:20   És e nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr!

I. János levél:5:4   Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
Jelenések könyve:2:7   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Jelenések könyve:2:11   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
Jelenések könyve:2:17   Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja
Jelenések könyve:3:12   Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
Jelenések könyve:3:21   Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.

Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
Már most kiálthatod a győzelmet. Igen, MOST! Nincs szükség arra, hogy meglásd a győzelmet a látható világban ahhoz, hogy ünnepelhess! Neked van Jézusod! Az Ige a helyzetedre már nálad van, tehát minden kétséget kizáróan tudod, hogy az áttörés jön! Ha Rá támaszkodsz, ha Benne bízol, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy Övé az utolsó szó!
 tehát ha rá támaszkodunk akkor Győztesek vagyunk! és kimondhatjuk az egész világ előtt hogy : Győzelmünk van Krisztusban!
 JÉZUS GYŐZÖTT!:János :16:33:
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.
Jelenések :5:5:És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
ezek csodálatos igét és ígéretek, tegyünk meg mindent ami tőlünk kitelhet hogy Ővele maradjunk mindenkor! Ő legyen az Alfa és Ómega a kezdett és  a vég az életünkben!! Ő legyen az eslő és az Útolsó is!!
Jelenések:22:13:13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.

 és ezzel szeretném lezárni e pár soraimat amit az Úr a szívemre helyezett:
JELENÉSEK:22:20-21:
20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ALFA ÉS ÓMEGA!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Július 20, 13:21:18 »
Sing Hallelujah, Paul Wilbur, Shalom Jerusalem!


http://www.youtube.com/watch?v=r06TMVKHctE# :ima02:

 Ő AZ ALFA ÉS AZ OMEGA A TEREMTŐ  AMINDENHATŐ AZ ÖRÖKKÉVALÓ !! NEKI ZENGJEN MINDEN NYELV DICSÉRETET!!! :igen:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ALFA ÉS ÓMEGA!
« Válasz #2 Dátum: 2013 Január 01, 11:26:14 »
 :ima05: :ima06: :ima06: :ima02:

Jelenések :1:8 :
  Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.


Elohim
   
http://www.youtube.com/watch?v=YAcrFiE9FA4#
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:ALFA ÉS ÓMEGA!
« Válasz #3 Dátum: 2013 Március 19, 15:50:58 »
1Móz 1,1    
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.


Ez volt a kezdet. És azóta minden egyes történésnek, cselekedetnek van kezdete, és van vége, De talán a vég sem véges.
Sokszor gondoljuk, hogy innen nincs tovább ez a vég.
De az Úr kezében van mindkettő. Az alfa és az omege , a  kezdet és a vég.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ALFA ÉS ÓMEGA!
« Válasz #4 Dátum: 2013 Március 19, 16:44:44 »
1Móz 1,1    
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.


Ez volt a kezdet. És azóta minden egyes történésnek, cselekedetnek van kezdete, és van vége, De talán a vég sem véges.
Sokszor gondoljuk, hogy innen nincs tovább ez a vég.
De az Úr kezében van mindkettő. Az alfa és az omege , a  kezdet és a vég.

 Ez Igaz kedves Pista testvérem ezért is mondja hogy :Jelenések :1:8 :
  Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.!

 és igaz mind a  kettő ahogyan mik is az Úr kezében vagyunk!!
 áldott legyen az Ő neve aki Volt Van és Lesz a MINDENHATÓ ÉS ÖRÖKKÉVALÓ!!


 :ima02:


 :016: :rozsa: :017: :161: :027:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25