Szerző Téma: BIBLIAI IDÉZETEK!!  (Megtekintve 73797 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #45 Dátum: 2012 Július 21, 08:42:20 »
 :igen: :017: :161: :016: Köszönöm! ez csodálatos Draga Erzsike!! :026:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #46 Dátum: 2012 Augusztus 01, 09:15:27 »

V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is

számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint

langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges

Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak

dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit

adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő

orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és

az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában

kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és

dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő

utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét,

és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh

szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez

az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én

hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei,

ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá

az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az

Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és

kiszélesítem a földet magamtól;
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám

méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el

engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől

szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel

hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem

az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek

megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás

napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy

megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek:

Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap;

mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és

amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert

megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe

fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak

szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek,

hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint

ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz

most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára:

Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket

ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök

zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon

hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a

földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én

vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak

foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a

kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom

meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól,

véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az

Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


ámen!

Rom:8.14-17:
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a

fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten

gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig

Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is

dicsőüljünk meg.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #47 Dátum: 2012 Augusztus 04, 09:37:28 »
2 Mózes   15:1-2:
1
Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
2
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.

 Zsoltárok  111. :1-3:

1
Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban.
3
Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

Zsoltár:139:14:Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

zsoltár.145:17-21
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
18
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.
19
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21
Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #48 Dátum: 2012 Augusztus 04, 09:38:19 »


 7 zsoltár:15-16:


Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül.
16
Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, amit csinált.

zsoltár:9:16:Besülyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak; a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a
Példa: 26:27:Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.

Példa: 28:10:0
Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót.
 :igen:


 Gal:6:9-10:
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
10
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

2 Tess : 3 : 13:
Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben
 2 Korintus:4.16
.Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #49 Dátum: 2012 Augusztus 04, 09:38:59 »
 :igen: :igen: :igen:

Máté:37-38:

Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.


MÁTÉ:10:7-10:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára! :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #50 Dátum: 2012 Augusztus 04, 09:40:25 »
 :ima02:

Krónikák I. könyve:29:10   Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké!
Zsoltárok könyve:45:3   Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.
Zsoltárok könyve:68:36   Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
Zsoltárok könyve:115:15   Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet.
Zsoltárok könyve:118:26   Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!
Zsoltárok könyve:119:12   Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #51 Dátum: 2012 Augusztus 04, 09:41:40 »
 :2smitten:
 Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9 
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
 2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.  Jelenések:5:10
:És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig
 tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent  nekünk a Jézus vére:
 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
 Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #52 Dátum: 2012 Augusztus 09, 07:32:37 »
János:13:34-35:
4
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
35
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
jános:14:27:Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!János Evangéliuma:16:33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot. :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #53 Dátum: 2012 Augusztus 10, 08:25:39 »
Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. 2. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. 3. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. 4. Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos! 5. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja meg ezt az egész föld! 6. Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!
Ézs 12

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #54 Dátum: 2012 Augusztus 11, 17:52:17 »
 Ézsaiás :51:
Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.
7
Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!
8
Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!
9
Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdanban! Avagy nem te vagy-é, aki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte?
10
Nem te vagy-é, aki a tengert megszáraztotta, a nagy mélység vizeit; aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?!
11
Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #55 Dátum: 2012 Augusztus 11, 17:59:13 »
 :igen:
Máté:6: 31-34:
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.


 :2smitten: :2smitten:
Róma:14:17:
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.


 Zsoltár:37:4:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.


 :019: :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #56 Dátum: 2012 Augusztus 12, 18:17:07 »
4. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5. A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4,4-7

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #57 Dátum: 2012 Augusztus 13, 00:49:15 »
 :igen:ámen drága Erzsike :017: :017: :016: :rozsa:!


zsoltár:40:2-5
Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
3
És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
4
És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
5
Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
zsoltár:38:16:
Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
zsoltár:69:3:
Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem.

zsoltár:69:15-19:

Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből;
16
Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!
17
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;
18
És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!
19
Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.
zsoltár:18:18:
Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálamnál.
zsoltár:18:20:
20
És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.
zsoltár:18:47:
Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
zsoltár:18:50:Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Roma15:9:

A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
2 Sámuel:22:50:
Dicsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek! ÁMEN!!! :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #58 Dátum: 2012 Augusztus 13, 08:30:23 »
Van Főpapunk

Zsoltár 110:1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg

ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.Máté:22:44:Monda az Úr

az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te

ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Márk: 12:36:Hiszen Dávid maga

mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb

kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Luk: 20:42-43:
Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én

Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Ap csel: 2:

34-35:4
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja:

Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.Zsid:1:13:Melyik

angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen

ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsoltár:110:2-4:A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván:

Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges

öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek

rendje szerint.
Zsid:5:6:Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy,

Melkisédek rendje szerint.
Zsid:6.20:Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap

lett Melkisédek rendje szerint.
Zsid:7:17:Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek

rendje szerint.

Zsidó levél:4:14Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az

egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidó levél:4:15Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk

hasonlóan, kivéve a bűnt.
Zsidó levél:8:1Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy

olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle.
Zsid:9:11-15:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb

és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron

keresztül,
12
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment

be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a

tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által

önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti

lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő

Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első

szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló

örökségnek ígéretét.
1Péter.1:18-21:Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy

aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent

pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és

dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #59 Dátum: 2012 Augusztus 13, 08:49:23 »
ISTEN SZERET!
 


1 János: 4:11-19:
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő

szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi

bűneinkért.
11
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell

egymást.
12
Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk

marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
13
Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga

Lelkéből adott minékünk.
14
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ

üdvözítőjéül.
15
Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is

az Istenben.
16
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az

Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az

Isten is ő benne.
17
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet

napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
18
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet,

mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a

szeretetben.
19
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

1 Ján: 5:1-5:
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz,

aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.
2
Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az

Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.
3
Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő

parancsolatai pedig nem nehezek.
4
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a

győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
5
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
Isten beszéde!

Zsid:4:12:
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű

fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek

megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Jeremiás:23:29:

Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó

pőröly?


Sámuel II. könyve:7:28 Most azért, óh Uram Isten, (mert te vagy az

Isten, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád

felől),


Zsoltárok könyve:18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde

tiszta; paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.

Ézsaiás könyve:40:8 Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk

beszéde mindörökre megmarad!

Zsidó levél:11:3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által

teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Jelenések könyve:17:17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő

szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő

birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

Jelenések könyve:19:9 És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik

a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem:

Ezek az Istennek igaz beszédei.


ÁMEN!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25