Szerző Téma: BIBLIAI IDÉZETEK!!  (Megtekintve 76096 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #615 Dátum: 2016 Január 06, 08:39:08 »
Zsoltár:91:11   Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #616 Dátum: 2016 Február 06, 09:00:03 »
Lukács Evangéliuma:11:28   Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #617 Dátum: 2016 Február 19, 09:45:31 »
Jakab levél:1:27   Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #618 Dátum: 2016 Február 19, 09:46:01 »
Zsoltárok könyve:82:3   Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Tonti

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #619 Dátum: 2016 Március 08, 09:52:26 »
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem

 Zsolt. 23,4

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #620 Dátum: 2016 Május 28, 19:43:06 »
Kolosse :2:16-17:   Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:17
Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #621 Dátum: 2016 Június 06, 19:16:41 »
Mózes IV. könyve:6:24-26
24
Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
25
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
26
Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #622 Dátum: 2016 Június 10, 08:57:28 »
Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földjéből térnek vissza.
Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra."
Jeremias 31:16-17.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #623 Dátum: 2016 Június 11, 07:23:52 »
Lukács :12:27   Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #624 Dátum: 2016 Június 30, 07:32:31 »

Efézus: 1
Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.
2
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
3
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
4
Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
5
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
6
Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
8
Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
9
Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
10
Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;
11
Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve-elvégezése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:
13
Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
14
Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
15
Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
16
Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #625 Dátum: 2016 Október 15, 20:17:38 »
I. Péter levél:1:19   Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Péter Apostol I. levele 1. rész

1.    
Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,
2.    
A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
3.    
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
4.    
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,
5.    
A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
6.    
A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
7.    
Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
8.    
A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
9.    
Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
10.    
A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:
11.    
Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.
12.    
A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
13.    
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14.    
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15.    
Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16.    
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17.    
És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18.    
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19.    
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20.    
A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21.    
A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22.    
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23.    
Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.
24.    
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25.    
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #626 Dátum: 2016 November 11, 00:52:27 »
Zsoltár:4:9   Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #627 Dátum: 2016 November 11, 18:43:51 »

Zsoltár: 24
1
Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2
Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3
Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6
Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Szela.
7
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8
Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10
Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #628 Dátum: 2018 Március 03, 21:34:52 »
Ézsaiás 35.
1
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #629 Dátum: 2018 Március 18, 17:58:04 »
Mát. 18,20
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25