Szerző Téma: Tanítások Isten Igéjéből  (Megtekintve 9281 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #15 Dátum: 2012 Augusztus 31, 21:27:08 »
Beszélj bölcsességgel!
 :igen:


PÉLDA: 18:21:
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal

élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között,

hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is

lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké

megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az,

halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten

hasonlatosságára teremttettek:
Máté: 15:11:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az

fertőzteti meg az embert.

Máté:15:18-19:
8
Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az

embert.
19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,

paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
Máté:12:36-37:
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot

adnak majd az ítélet napján.
37
Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
Zsoltár: 140:1-4:
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg

engemet!
3
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
4
Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.
a beszédben teremtő erő van: lássukmit mond Isten igéje:
Mózes I. könyve:1:3   És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Mózes I. könyve:1:6   És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely

elválassza a vizeket a vizektől.
Mózes I. könyve:1:9   És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy

helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:11   Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet,

maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben

legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:14   És monda Isten: Legyenek világító testek az ég

mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és

meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
Mózes I. könyve:1:20   És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok

nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Mózes I. könyve:1:24   Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat

nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök

szerint. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:26   És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és

hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon,

mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
Mózes I. könyve:1:28   És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:

Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok

alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó

mindenféle állatokon.

Prédikátor :5:2:Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni

Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés

legyen.
Prédikátor:5:6:Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd

az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne

háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.
János Evangéliuma:12:49   Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki

küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

tehát gondoljuk mg azt hogy mit beszélünk,
Zsoltárok könyve:119:9   Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem

a te beszédednek megtartása által?
Zsoltárok könyve:119:11   Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne

vétkezzem ellened.
Zsoltárok könyve:119:16   Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről

nem feledkezem el.
Zsoltárok könyve:119:17   Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te

beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:50   Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te

beszéded megelevenít engem.
Zsoltárok könyve:119:82   A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én

szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
Zsoltárok könyve:119:101   Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat,

hogy megtartsam a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:103   Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél

édesbb az az én számnak!
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és

ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:130   A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és

oktatja az együgyűeket.
Zsoltárok könyve:119:139   Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a

te beszédedről az én ellenségeim.
Zsoltárok könyve:119:140   Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti

azt.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben

van reménységem.
János Evangéliuma:17:6   Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e

világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet

megtartották.
János:17:8.Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők

befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te

küldtél engem.
tehát az Ige megtanit minket hogy hogyan beszéljünk :Jakab levél:5:12   

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi

más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás

alá ne essetek.
máté:5:34-37:
Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az

Istennek királyi széke;
35
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak

városa;
36
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy

feketévé;
37
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a

gonosztól vagyon.
2 korintus:1:17-207
Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy amit akarok, test szerint

akarom-é, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen?
18
De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem.
19
Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és

Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne.
20
Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az

Isten dicsőségére mi általunk.
ezek után én ugy gondolom hogy mielőtt bármit is mondanánk kérjünk Istentől

bölcsességet , hogy bölcsen szóljunk, ahogyan olvastuk hogy Solomon is kért és

kapott is:
Krónikák II. könyve:1:10   Most azért adj nékem bölcseséget és tudományt, hogy

a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajjon kicsoda kormányozhatja ezt

a te nagy népedet?
Krónikák II. könyve:1:11   Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a

te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a

téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél

magadnak bölcseséget és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, mely

felett királylyá tettelek téged:
Krónikák II. könyve:1:12   A bölcseséget és a tudományt megadtam néked, sőt

gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem

volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak.

Zsoltárok könyve:37:30   Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve

ítéletet szól
Példabeszédek könyve:1:7   Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget

és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Példabeszédek könyve:2:6   Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és

értelem származik.
Példabeszédek könyve:3:13   Boldog ember, aki megnyerte a bölcseséget, és az

ember, aki értelmet szerez.
Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az

igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Ézsaiás könyve:28:29   Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás

tanácsot és nagyságos bölcseséget!

Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek

ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat

ellenetekbe vetik.
Jób könyve:28:28   Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség,

és az értelem: a gonosztól való eltávozás.
Jób könyve:33:33   Ha pedig nincs, hallgass meg engem, hallgass és megtanítlak

téged a bölcseségre!

Zsoltárok könyve:111:10   A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van

mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az

igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Példabeszédek könyve:4:5   Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne

felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Példabeszédek könyve:4:7   A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és

minden keresményedből szerezz értelmet.
Példabeszédek könyve:4:11   Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek

téged az igazságnak ösvényin.
Példabeszédek könyve:5:1   Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én

értelmemre hajtsd a te füledet,
Példabeszédek könyve:7:4   Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az

eszességet ismerősödnek nevezd,
Példabeszédek könyve:8:11   Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi

gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Példabeszédek könyve:15:33   Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a

tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Példabeszédek könyve:16:16   Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál;

és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!

Ézsaiás könyve:40:28   Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló

Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére

mehetetlen bölcsesége!
azért kérjük a bölcsességet és az Őrőkkévaló Isten megadja nekünk:
Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek

ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat

ellenetekbe vetik.
bölcseséget hogy az Ő beszédéd szóljunk ahogy irva van a :
I. Korintus levél:2:4   És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi

bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
I. Korintus levél:2:5   Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek

erején nyugodjék.
I. Korintus levél:2:6   Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e

világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
I. Korintus levél:2:7   Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az

elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
I. Korintus levél:2:13   Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre

emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket

szabván.
én is azért imádkozok :Efézusi levél:1:17   Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak

Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő

megismerésében
Kolosse levél:1:9   Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk

meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának

megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben
Jelenések könyve:7:12   Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és

hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,

Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #16 Dátum: 2012 Augusztus 31, 21:45:18 »
IZRAEL! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Róma:10. fejezet

1
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.
2
Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.
3
Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
4
Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
5
Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által.
6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza
7
Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)
8
De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
10
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
12
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.
13
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14
Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15
Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!
16
De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
18
De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.
19
De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
20
Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
21
Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.Ézsaiás:64:7-8:


Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
8
Oh ne haragudjál Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról; ímé lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk.
Ézsaiás: 65: 1-2:Megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztenek; megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestenek. Ezt mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, amely nem nevemről neveztetett.
2
Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, amely nem jó úton járt gondolatainak nyomán;

Ézsaiás:65:9-10:9
És nevelek Jákóbból magot, és Júdából, aki hegyeimnek örököse legyen, és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott!
10
És lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Ákhor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresett.

Ézsaiás:65:17-25:Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;
18
Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
19
És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!
20
Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.
21
Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
22
Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
23
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak.
24
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
25
A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
Ézsaiás:66:10:
Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, akik gyászoltatok miatta!
Ézsaiás:66:12-14:
Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket.
13
Mint férfit, akit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!
14
Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.

Ézsaiás:66:20:És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.

Ézsaiás:61:6:
Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek

Ézsaiás:61:10-11:.

10
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
11
Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

Ézsaiás:62:

Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.
2
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg.
3
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
4
Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.
5
Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.
6
Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!
7
És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
8
Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mustodat, amelyért munkálódtál,
9
Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem pitvaraiban.
10
Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.
11
Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!
12
És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #17 Dátum: 2012 Szeptember 01, 06:46:55 »
JÉZUS AZ ÚT AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!

 :igen: :igen:

János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
tehát elindulta egy igén és olvassátok el ez jött egy igéből :
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22 :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16 Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14 Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6 Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28 De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49 Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74 Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5 Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15 Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4 A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Róma levél:8:24 Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Galátzia levél:5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Hitből ! Hiszünk Istenben a Mindenható és örökkévaló Istenben a mennynek és földnek teremtőjében, Hiszünk Jézus Krisztusba az Atya egyszülött Fiában akit értünk adott:János 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.ha hiszünk benne örök életünk van! HIT:
Ábrahám is hit:Mózes I. könyve:15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. mások is hittek:Zsoltárok könyve:106:12 És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.Máté Evangéliuma:15:28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.Márk Evangéliuma:2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.Márk Evangéliuma:5:34 Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.Márk Evangéliuma:10:52 Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Az ÚR felszólit hogy legyen hitünk:Lukács Evangéliuma:8:25 És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? sokan pedig hitek :Lukács Evangéliuma:8:48 És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!Lukács Evangéliuma:18:42 És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.János Evangéliuma:4:50 Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.
János Evangéliuma:4:53 Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
HIT:miben hiszünk tehát:Apostolok Cselekedetei:3:16 És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.tehát hiszünk az ő nevében: kinek a nevében:JÉZUS NEVÉBEN:Máté Evangéliuma:1:21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.a szabaditó nevében: JÉZUS NEVÉBEN HINNI:Apostolok Cselekedetei:4:10 Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Apostolok Cselekedetei:4:30 A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apostolok Cselekedetei:19:17 Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. és ezzel el köszönök ma:II. Thessalonika levél:1:12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.ámen
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #18 Dátum: 2012 Szeptember 02, 20:46:13 »
hogyan viselkedjünk?
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :igen:
Kegyelmet Kaptunk!


Titus levél:3:5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Efézus:2:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Roma:3:28:
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
tehát kegyelmet kaptunk , és az ige világosan megtanít hogyan viselkedjünk egymással:

Filippi levél:2:2-3:Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Galáta: 5. :1-6:
1
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4
Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

Efézus: 4.:1-7:
1
Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
2
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3
Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4
Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
7
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
Efézus:5:21:Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

Péter első levele » 5.:1-11
1
A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;
2
Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;
3
Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.
4
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.
5
Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #19 Dátum: 2012 Szeptember 04, 08:22:55 »
Erős Istenünk van!
:igen: :igen:

V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is

számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint

langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges

Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak

dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit

adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő

orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és

az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában

kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és

dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő

utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét,

és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh

szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez

az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én

hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei,

ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá

az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az

Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és

kiszélesítem a földet magamtól;
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám

méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el

engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől

szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel

hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem

az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek

megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás

napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy

megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek:

Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap;

mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és

amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert

megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe

fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak

szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek,

hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint

ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz

most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára:

Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket

ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök

zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon

hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a

földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én

vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak

foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a

kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom

meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól,

véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az

Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #20 Dátum: 2012 Szeptember 04, 08:38:30 »
Kegyelem!
:2smitten: :2smitten: :2smitten:


Rom:8.14-17:
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a

fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten

gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig

Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is

dicsőüljünk meg.  :2smitten:


Zsolt: 63: 4:Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd

dicsérjenek téged.
Zsolt:69:17:
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te

irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám
Zsoltárok könyve:5:8 Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba

mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.Zsoltárok

könyve:13:6 Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te

segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
Zsoltárok könyve:17:7 Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, aki

megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.
Zsoltárok könyve:25:7 Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne

emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te

jóvoltodért, Uram!
Zsoltárok könyve:31:8 Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek,

amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban

lelkemet
;Zsoltárok könyve:57:11 Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a

felhőkig a te hűséged.Zsoltárok könyve:85:8 Mutasd meg nékünk Uram

a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
Zsoltárok könyve:86:13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és

kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsoltárok könyve:88:12 Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet,

hűségedet a pusztulás helyén?
Zsoltárok könyve:90:14 Jó reggel elégíts meg minket a te

kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Zsoltárok könyve:92:3 Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente

a te hűséges voltodat.
Zsoltárok könyve:94:18 Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott:

a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsoltárok könyve:108:5 Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és

a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21 De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te

nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26 Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg

engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1 Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te

nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsoltárok könyve:119:41 És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te

szabadításod, amint megigérted,
Zsoltárok könyve:119:64 A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld:

taníts meg engem rendeléseidre!
Zsoltárok könyve:119:76 Legyen velem a te kegyelmed, hogy

megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsoltárok könyve:119:88 A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem,

hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsoltárok könyve:138:2 Szent templomod felé hajolok, s magasztalom

nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül

felmagasztalád a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:138:8 Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed

örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
Zsoltárok könyve:143:8 Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom

benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem

lelkemet!
Zsoltárok könyve:143:12 És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet,

és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet; mert szolgád

vagyok.
ámen! elég nekem Uram a Te kegyelmed!


Efézusi levél:2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem

tőletek van: Isten ajándéka ez!
 ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #21 Dátum: 2012 Szeptember 05, 10:54:31 »
 :ima02:
 :019:


2012 szept 05
 Hálával tartozunk a Mindenható Istennek!
Áldjátok dicsérjétek az Urat! :2smitten:

Zsoltárok könyve:50:14
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Zsoltárok könyve:50:23
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg

Istennek szabadítását.
Kolosse levél:3:16   
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben;

tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával

zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
 Kolossé: 3: 15:
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy

testben; és háládatosak legyetek.
Efézus: 5:19-20:
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
20
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az

Istennek és Atyának.

150 Zsoltár:Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt

az ő hatalmának boltozatán!
2
Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
3
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és citerán;
4
Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;
5
Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal.
6
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:149:1
Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek

gyülekezete!
Zsoltárok könyve:147:1
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges

és illendő dolog!
Zsoltárok könyve:115:18   De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké.

Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:116:19   Az Úr házának tornácaiban, te benned, oh Jeruzsálem!

Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:117:2   Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak

igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:135:1   Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét,

dicsérjétek szolgái az Úrnak!
Zsoltárok könyve:135:21   Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik!

Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:146:1   Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!


  és miért kell Istent dicsérni?
 zsolt:107: 1:
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.
 zsolt: 107:8:Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való

csodadolgaiért,

Zsoltárok könyve:99:5   Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok

le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!
Zsoltárok könyve:99:9   Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok

le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!
Zsoltárok könyve:105:1   Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét,

hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
Zsoltárok könyve:106:1   Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó;

mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsoltárok könyve:118:1   Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő

kegyelme!
Zsoltárok könyve:118:29   Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő

kegyelme!
Zsoltárok könyve:136:1   Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő

kegyelme.
Róma levél:15:11   És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és

magasztaljátok őt minden népek.

 Zsoltárok könyve » 117. fejezet
1
Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!
2
Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké.

Dicsérjétek az Urat!
zsoltár:36:6-10
6
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot

te tartod meg, Uram!
8
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak

árnyékába menekülnek.
9
Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid

folyóvizéből.
10
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot!
  és itt megmutatja nekünk az Ő villágoságát:
 A János :1:1-10
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki

higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

  Roma: 11: 32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken

könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen

kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.

Ámen.

 Róma: 15: 13:
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a

hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

zsoltár: 103:1-5:» Zsoltárok könyve » 103. fejezet
1
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg

téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé!

 ezért áldjuk Őt és magasztaljuk:
Lukács Evangéliuma:19:38   Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében!

Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

II. Korintus levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,

az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
I. Péter levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő

nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak

a halálból való feltámadása által,
Efézus: 3:19-21:
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb

hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről

nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Filippi levél:2:11   És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten

dicsőségére.
Filippi levél:4:20   Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön

örökké. Ámen.
I. Timóteus levél:1:17   Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan,

láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

I. Péter levél:5:4   És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek

hervadatlan koronáját.
I. Péter levél:5:10   A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére

hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga

tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
I. Péter levél:5:11   Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
II. Péter levél:1:17   Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget

nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam,

akiben én gyönyörködöm:
II. Péter levél:3:18   Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és

megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind

örökkön-örökké. Ámen.
Júdás levél:1:24   Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége

elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
Júdás levél:1:25   Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség,

nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.
Jelenések könyve:1:6   És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének

és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Jelenések könyve:4:9   És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és

hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, annak, aki örökkön örökké él,
Jelenések könyve:4:11   Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet

és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
Jelenések könyve:5:12   Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány,

hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet

és dicsőséget és áldást.
Jelenések könyve:5:13   Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a

mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van,

ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és

dicsőség és hatalom örökkön örökké.
Jelenések könyve:7:12   Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és

hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,

Ámen.
Jelenések könyve:19:1   És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy

szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a

tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
Jelenések könyve:19:7   Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki,

mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,

Jelenések könyve:14:7   Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki

adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette

a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Zsoltár:103:20-22:20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét,

hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad

én lelkem az Urat!


 :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #22 Dátum: 2012 Szeptember 08, 08:30:38 »
Küldetésünk  van!
 :igen: :igen:


Efézusi levél:2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem

tőletek van: Isten ajándéka ez;


Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás

kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő

aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek

országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat

támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő

táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki

abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti

békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek

arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az

én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához

szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg

magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig

elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében

pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös

nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő

Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az

embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az

Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele

együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is

megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk

Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy

miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége

által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk,

bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy

megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a

halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az

Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az

Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek

néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek;

hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre

keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #23 Dátum: 2012 Szeptember 08, 08:44:28 »
ÁMEN!

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Jn 15,16

 :fel: :rozsa2: :019:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #24 Dátum: 2012 Szeptember 16, 07:50:55 »
Most van a bűnbánás és megtérés ideje!


I. Timóteus levél:1:15   Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.


zsoltár:51: 3-19:

3
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8
Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.
11
Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13
Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
16
Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
17
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
18
Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.
19
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

 zsoltár: 34: 18-23:
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.


zsoltár 145:18-20:

Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.
19
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

Mózes V. könyve:11:16   Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
Ézsaiás könyve:45:22   Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

Jeremiás könyve:3:22   Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolástokat! Ímé, mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk!
Jeremiás könyve:18:11   Most azért beszélj csak a Júda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondván: Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek! Nosza, térjetek meg, kiki a maga gonosz útáról, és jobbítsátok meg útaitokat és cselekedeteiteket!
Jeremiás könyve:25:5   Ezt mondták: Térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz útaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, amelyet az Úr adott néktek és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké.

Ezékiel könyve:33:11   Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?
Jóel könyve:2:12   De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
Jóel könyve:2:13   És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

Apostolok Cselekedetei:2:38   Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
Apostolok Cselekedetei:3:19   Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől


Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban

Efézus:6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Efézus 2:1-2:
1
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

GALATA: 1:15-16:
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

Jetremiás:1:5:
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Kolossé:3:

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
5
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;
6
Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7
Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
10
És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
18
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban.
19
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
20
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
21
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
22
Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
23
És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
24
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
25
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás

1Thess:5:2-11:
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7
Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
11
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is

2Thess:1:2-3:Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
3
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
2 Thess:2:13-17:

Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14
Amire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
15
Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
1 Timótheus:1:15-17:
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.
17
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Rom: 16.25-27:
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,
26
Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
27
Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.

1Korintus:2:9-12:Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
1 Korinthus:3:11:Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Ézsaiás:28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
Efézus:2:20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

zsolt:118:22:
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
Máté: 21:42.:
Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
Ap csel: 4:11-12:

Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
12
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Roma:9:33:Amint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
Roma: 11:32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Roma: 14:7-9:Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

Roma: 14:17-18:
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
Roma: 15:30:
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
2 Korinthus.1:11:
Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk.
efézus:6:18-19:Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
19
Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,

Filippi:4:4-7:Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Filippi:4:19-20:

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
20
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.

Filippi:4:23:A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #25 Dátum: 2012 Október 04, 12:55:20 »
ISTEN BESZÉDE!

Isten beszéde! az Ő igéje! Istennek szava, beszéde, kijelentése,
DABÁR  (héberül)
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű

fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig,

és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Jeremiás: 23: 29:
Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
amint tudjuk Isten beszéde Isten igéje a :Názáreti Jézus Krisztus:
 János: 1:1-4:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
1 Mózes: 1:1-4:Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten

Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Szóval Isten Igéje, Isten beszéde  az Úr Jézus :megcselekszi az Atya akaratát:
János Evangéliuma:4:34   Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak

akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.
János Evangéliuma:6:38   Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam

akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Zsidó levél:10:7   Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon

rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
 tehát igy értjük meg hogy Isten igéje élő és ható! nem üres Isten beszéde, nem

marad htás nélkül,megcselekszi az  Örökkévaló akaratát:
Ézsaiás könyve:55:10-11   Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza

nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot

ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11:
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem

megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

tehát akkor nekünk is törekednünk kell cselekedni az Atya akaratát:mert kik

vagyunk mik hogy ne az ő karatát cselekedjük?
Dániel könyve:4:32   És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja

szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét

megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?


Mikeás könyve:6:8   Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr

te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy

alázatosan járj a te Isteneddel.
és ha az ő akaratát akarjuk cselekedni akkor hallani kell mikor szól hozzánk például

mint Sámuél:
Sámuel I. könyve:3:10   Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak

előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!
 én vágyom hogy Isten szóljon hozzám és küldjön az Ő akarata szerint:

Ézsaiás könyve:6:8   És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és

ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

 törekedjünk tehát az Ő akaratát véghez vinni:Máté Evangéliuma:7:21   Nem minden,

aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki

cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Máté Evangéliuma:12:50   Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az

nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
jézus is ezt tanitotta ,és ezt mondja ma is nekünk:János Evangéliuma:5:30   Én

semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem

igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki

elküldött engem, az Atyáét.
János Evangéliuma:6:38   Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam

akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
János Evangéliuma:7:17   Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát,

megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?
János Evangéliuma:9:31   Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a

bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.
Apostolok Cselekedetei:20:27   Mert nem vonogattam magamat, hogy

hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.
Róma levél:2:18   És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között,

amelyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál;
Zsidó levél:10:36   Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten

akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
Zsidó levél:13:21   Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek

az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által,

akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen

I. János levél:2:17-29:És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten

akaratát cselekszi, megmarad örökké.18
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most

sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19
Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek

volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem

mindnyájan közülünk valók.
20
És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
21
Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek

azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.
22
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki

tagadja az Atyát és a Fiút.
23
Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az

Atya is megvan.
24
Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad

az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.
25
És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.
26
Ezeket írtam néktek azok felől, akik elhitetnek titeket.
27
És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek

arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre,

úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő

benne.
28
És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen,

és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
29
Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle

született.
 Péter levél:4:11-19:Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál,

mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben Isten

dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

Ámen.12
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt

köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
13
Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő

dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
14
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok

a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti

dicsőítitek azt.
15
Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy

mint más dolgába avatkozó:
16
Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
17
Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi

rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az Isten

evangyéliomának?
18
És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
19
Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű

teremtőnek, jót cselekedvén.
' PÉTER:5:6-11:
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon

titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán

szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő

atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a

Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen

tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
ZSIDÓ 13: 21:21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt

munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség

örökkön örökké. Ámen.

 jelenések: 21:3-8:
És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az

emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz

velök, az ő Istenök.
4
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem

gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5
És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem:

Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a

szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
8
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és

paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak,

azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.
 jelenések: 22:6-17:6
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene

bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg

kell lenni hamar.
7
Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
8
És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam,

leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala.
9
Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te

atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az

Istent imádd.
10
Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az

idő közel van.
11
Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes

ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután

is.
12
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek,

amint az ő cselekedete lesz.
13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához,

és bemehessenek a kapukon a városba.
15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a

bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a

gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali

csillag.
17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És

aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
 és ezzel zárom soraimat:
jelenések 22: 20-21:20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel

Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen. :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #26 Dátum: 2012 Október 15, 07:11:12 »
 :morning:

 :019:Jézus megtanított imádkozni!

Máté Evangéliuma:6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

az imának van ereje , nem csupán üres beszéd! és imádkozni kell , a biblia is igy tanít minket:I. Thessalonika levél:5:17 Szüntelen imádkozzatok.
Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek az Ima az szívből kell induljon nem csak üres szavak , mert Isten a szíveket vizsgálja,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima a könyörgés az életünk legfontosabb részévé válik.A keresztény imája nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban.
Jézus megtanított imádkozni de nem az fontos hogy ismételjük az imát amit példa ként hagyott nekünk, mert tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr, hanem minden nap hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat!


Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.és itt már el lehet mondani:Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ( Gal:2:20)
A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek gyermekem! ami válaszunk: SZERETLEK URAM szeretlek Istenem ,szeretlek Megváltóm! ÁLDALAK ÉS MAGASZTALLAK A TE KEGYELMEDÉRT, a HŰSÉGEDÉRT ÉS MINDENÉRT AMIT TŐLED KAPTAM!
Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni.

Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja.

Máté Evangéliuma:26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Márk Evangéliuma:13:18 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
Márk Evangéliuma:13:33 Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Márk Evangéliuma:14:38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
Lukács Evangéliuma:6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.

I. Thessalonika levél:3:1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
Zsidó levél:13:18 Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
imádkozzatok egymásért és imádkozzatok értünk is mert meg van irva:Jakab levél:5:16 imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése

I. Thessalonika levél:5:25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

Márk :13:33:Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.


 :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #27 Dátum: 2012 Október 16, 08:55:56 »
 :ima02:


Hálával tartozunk a Mindenható Istennek!
Áldjátok dicsérjétek az Urat!


Zsoltárok könyve:50:14
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Zsoltárok könyve:50:23
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg

Istennek szabadítását.
Kolosse levél:3:16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben;

tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával

zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Kolossé: 3: 15:
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy

testben; és háládatosak legyetek.
Efézus: 5:19-20:
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
20
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az

Istennek és Atyának.

150 Zsoltár:Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt

az ő hatalmának boltozatán!
2
Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
3
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és citerán;
4
Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;
5
Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal.
6
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:149:1
Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek

gyülekezete!
Zsoltárok könyve:147:1
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges

és illendő dolog!
Zsoltárok könyve:115:18 De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké.

Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:116:19 Az Úr házának tornácaiban, te benned, oh Jeruzsálem!

Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:117:2 Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak

igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:135:1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét,

dicsérjétek szolgái az Úrnak!
Zsoltárok könyve:135:21 Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik!

Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:146:1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!


és miért kell Istent dicsérni?
zsolt:107: 1:
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.
zsolt: 107:8:Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való

csodadolgaiért,

Zsoltárok könyve:99:5 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok

le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!
Zsoltárok könyve:99:9 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok

le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!
Zsoltárok könyve:105:1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét,

hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
Zsoltárok könyve:106:1 Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó;

mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsoltárok könyve:118:1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő

kegyelme!
Zsoltárok könyve:118:29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő

kegyelme!
Zsoltárok könyve:136:1 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő

kegyelme.
Róma levél:15:11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és

magasztaljátok őt minden népek.

Zsoltárok könyve » 117. fejezet
1
Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!
2
Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké.

Dicsérjétek az Urat!
zsoltár:36:6-10
6
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot

te tartod meg, Uram!
8
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak

árnyékába menekülnek.
9
Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid

folyóvizéből.
10
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot!
és itt megmutatja nekünk az Ő villágoságát:
A János :1:1-10
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki

higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

Roma: 11: 32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken

könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen

kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.

Ámen.

Róma: 15: 13:
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a

hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

zsoltár: 103:1-5:» Zsoltárok könyve » 103. fejezet
1
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg

téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé!

ezért áldjuk Őt és magasztaljuk:
Lukács Evangéliuma:19:38 Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében!

Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

II. Korintus levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,

az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
I. Péter levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő

nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak

a halálból való feltámadása által,
Efézus: 3:19-21:
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb

hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről

nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Filippi levél:2:11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten

dicsőségére.
Filippi levél:4:20 Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön

örökké. Ámen.
I. Timóteus levél:1:17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan,

láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

I. Péter levél:5:4 És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek

hervadatlan koronáját.
I. Péter levél:5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére

hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga

tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
I. Péter levél:5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
II. Péter levél:1:17 Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget

nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam,

akiben én gyönyörködöm:
II. Péter levél:3:18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és

megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind

örökkön-örökké. Ámen.
Júdás levél:1:24 Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége

elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
Júdás levél:1:25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség,

nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.
Jelenések könyve:1:6 És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének

és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Jelenések könyve:4:9 És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és

hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, annak, aki örökkön örökké él,
Jelenések könyve:4:11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet

és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
Jelenések könyve:5:12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány,

hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet

és dicsőséget és áldást.
Jelenések könyve:5:13 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a

mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van,

ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és

dicsőség és hatalom örökkön örökké.
Jelenések könyve:7:12 Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és

hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,

Ámen.
Jelenések könyve:19:1 És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy

szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a

tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
Jelenések könyve:19:7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki,

mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,

Jelenések könyve:14:7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki

adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette

a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Zsoltár:103:20-22:20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét,

hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad

én lelkem az Urat! :ima05: :ima06:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #28 Dátum: 2012 Október 17, 13:01:59 »
KEGYELEM!
Zsolt: 63: 4:Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakaim hadd dicsérjenek téged.
Zsolt:69:17:
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám
Zsoltárok könyve:5:8   Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.Zsoltárok könyve:13:6   Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
Zsoltárok könyve:17:7   Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.
Zsoltá rok könyve:25:7   Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
Zsoltárok könyve:31:8   Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet
;Zsoltárok könyve:57:11   Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Zsoltárok könyve:85:8   Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
Zsoltárok könyve:86:13   Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsoltárok könyve:88:12   Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén?
Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Zsoltárok könyve:92:3   Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
Zsoltárok könyve:94:18   Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21   De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26   Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1   Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsoltárok könyve:119:41   És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
Zsoltárok könyve:119:64   A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
Zsoltárok könyve:119:76   Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsoltárok könyve:119:88   A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsoltárok könyve:138:2   Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:138:8   Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
Zsoltárok könyve:143:8   Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsoltárok könyve:143:12   És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok.
ámen! elég nekem Uram a Te kegyelmed!


Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #29 Dátum: 2012 Október 20, 12:34:07 »
 :019:
 2012.10.20 Mai Igék!


 1 Mózes:1: 1-3:
1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten

Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság!

 János: 1: 1-4:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
 Példa :8: 12-31:

12
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a

gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden

birái.
17
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek,

megtalálnak.
18
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a

válogatott ezüstnél.
20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket

megtöltsem.
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források,

vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját,

mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte

minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.

János: 1: 12-14:
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,

azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem

Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya

egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
 jános: 1:16:
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
 jános: 3: 16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
jános: 4:24:
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Efézusi levél:5:   15-20:
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem

mint bölcsek:
16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak

akaratja.
18
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be

Szent Lélekkel,
19
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak   Hálákat adván mindenkor

mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának

Kolossé:1:12-16:
12
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való

részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának

országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Kolossé:1:17-20
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy

mindenekben Ő legyen az első;
19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő

keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a

mennyekben!
Efézus: 1:16-23:Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én

könyörgéseimben;
17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek

bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának

a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma

erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Róma: 5: 10-15:
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által,

sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
11
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által,

aki által most a megbékélést nyertük.
12
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál,

és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen

törvény.
14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének

hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete

miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az

egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
Zsidó : 1:23:
Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,
Efézus: 1:20-23:
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel!
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak

Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
I. Péter levél:1:3-25:
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van

fenntartva számunkra,
5
Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó

időben nyilvánvalóvá legyen.
6
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle

kísértések között,
7
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált

aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus

Krisztus megjelenésekor;
8
Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek

benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
9
Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét.
10
Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való

kegyelem felől jövendöltek:
11
Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök

levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való

dicsőségről.
12
Akiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal,

amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangyéliomot az

egekből küldött Szent Lélek által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
13
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen

reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor

megjelen.
14
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz,

amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15
Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes

életetekben;
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete

szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti

atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők

végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott

néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi

szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek

ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű

virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett   

!
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű

fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig,

és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.


 Zsidó: 4:14-16:Krisztus a mi főpapunk!
4
Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia,

ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15
Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki

megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot

nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül!

I. Péter levél:5:10   A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére

hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga

tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
II. Péter levél:1:2   Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek

és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
II. Péter levél:3:18   Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és

megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind

örökkön-örökké. Ámen
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25