Szerző Téma: Fölülről jövő bölcsesség  (Megtekintve 2939 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Fölülről jövő bölcsesség
« Dátum: 2012 Október 17, 20:47:23 »
(skype - 2012.10.17.)

Példabeszédek 9,10
"A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség."


Ez tehát a bölcsességre vezető út, megismerni Istent, azaz megismerni a bölcsességet. Mert a bölcsesség maga Isten, az Ő Lelke által kaphatunk mi is bölcsességet.

Figyeljünk az olvasottakra, felismerünk benne valakit?:

Példabeszédek 8,12-36
"Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!"


Ráismertünk Jézusra testvérek?

Ézs 11,1-2
"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke."


Akié tehát Jézus, azé az Ő bölcsessége. A bölcsesség nagyságát pedig a vele való kapcsolat határozza meg.

Máté evangéliuma 7,24-25
"Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett."


Aki tehát Jézusra építkezik, az bölcs ember!

1Korintusi levél 2,6-8
"Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét; Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;  Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:"


Mi tehát ez a titkon való bölcsesség? Ez az Atya üdvösségterve, melyet Fia váltságáldozata által tett elérhetővé számunkra. De miért titkon való bölcsesség ez? Így írja az ige: "e világ fejedelmei közül senki sem ismert"

Nem volt ismert számukra az üdvösség útja, míg Jézus be nem töltötte azt! Viszont ez a titok már ismert e világ erői előtt, a sátán és a cinkosai előtt, éppen ezért azon igyekeznek, hogy ezt továbbra is titokban tartsák hogy sokakat eltávolítsanak Istentől! Eltitkolják, elhomályosítják és elmásítják az üdvösség útját, hogy ha már ők sem mehetnek be akkor másokat is megakadályoznak ebben mondván: "Nem kell annyi olaj, Isten úgy is mikor eljön magához fogad!" De ha nincs olaj, nincs fény sem, nincs mi megvilágítana hogy felismerjen Isten!

De ezt a titkot valami nyitja. Egy kulcs, mégpedig a Dávid kulcsa. Igen, az Istenismeret, amely a bölcsességre vezet.

1Péter 1,12
” Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni.”


Efézusi levél 3,9-10
"És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,"


Folytatva ezzel az igével:

Kolosse levél 2,1-3
"Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben; Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve."


Istenben van minden kincs elrejtve. Ami érték, ami számít, az nála található meg.

Máté evangéliuma 13,44
"Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet."


Nincs ami Hozzá hasonlatos a Földön, mindenről érdemes lemondani ahhoz, hogy megnyerjük Istent. Nézzük meg a világi bölcsesség és az Istentől jövő bölcsesség gyümölcseit:

Jakab levele 3,13-18
"Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irígység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak."


Jakab elénk tárta a bölcsesség tükrét, ebben mindenki szemlélje meg magát. Bár sokan vannak akik belenéznek, mégsem látják meg azt, amit meg kellene. Becsapják magukat, mert nem tartanak önvizsgálatot. Nagyszerűen tudják másokra vonatkoztatni, de valahogy ők mindig kivételek. Nem úgy járulnak Isten igéjéhez mint akik méltatlanok de Isten méltókká emelt, hanem úgy mint akik felmagasztalták önmagukat. Isten igéje számukra csupán ez: "tükröm tükröm mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken".

Az Úr igéje viszont figyelmeztet minket:

Jakab levele 4,6
"Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja".


Legyünk tehát azok akik kutatják az írásokat és éhezik az Isten ismeretét.  Csak azzal táplálkozzunk amely Istentől származik. Mert sokan vannak akik magukat megtévesztik és más kijelentések után is futkosnak mondván; Ismerjük az írást, tudjuk mi van benne! De mégis annyi sok szemetet esznek! Bocsánat Testvéreim a hasonlatért, de a majom is ismeri a banánt mégis meghámozza mielőtt megenné.

Befejezésül pedig legyen ez az ige:

Efézusi levél 5,17
„Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”


Ámen
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #1 Dátum: 2012 Október 17, 21:26:30 »
Köszönöm, kedves Anti Testvérem tanításodat! Nagy mélységeket tárt fel az ÚR általad!

15. Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
16. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim.
17. Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban, a ki eszetekbe juttatja néktek az én útaimat a Krisztusban, a mint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.
18. De mintha el se mennék ti hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek.
19. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja; és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét.
20. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

1Kor 4,15-20

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #2 Dátum: 2012 Október 17, 21:53:16 »
Köszönöm Testvérem. Az Örökkévaló nyissa meg előttünk az Ige kapuját, és adja nekünk az Ő Bölcsességének kijelentését.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #3 Dátum: 2012 Október 17, 21:53:49 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #4 Dátum: 2012 Október 18, 01:05:35 »

    Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
    De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.
    Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól

Jakab 1, 5-7
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #5 Dátum: 2012 Október 18, 15:48:10 »
Ézsaiás könyvében is elég keményen szól az ÚR!

Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! 21. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak.
Ézs 5,20-21

 :2smitten:
 
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #6 Dátum: 2012 Október 18, 16:53:23 »
Igen Erzsike, sokaknak meg kell érteniük, hogy csak azt szólja a száj amiről bizonyság van. Sokak tévelyegnek és egyben másokat is tévelygésbe visznek, miközben egy idegen Istent mutatnak be aki könyörtelen. De Isten nem könyörtelen, Isten igazságos, így tehát nincs könyörtelen ítélet, csupán az amit megérdemelnek. Akik a jót rossznak mondják és a rosszat pedig jónak, azok nem ismerték meg Istent. Nem mondhatják, hogy: "nem tudtuk", mert tudhatták volna, de nem akarták megismerni Istent.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #7 Dátum: 2012 Október 18, 17:17:51 »
Teljesen egyetértek kedves Anti!

Nekünk teljesen alá kell rendelni magunkat Isten Szavának. Ehhez viszont alázatra van szükség. Különbséget kell tenni az alázatoskodás és az igazi alázat között is.

Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
Péld 11,2

Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Péld 15,33    

Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
Rm 12,16    

Alázatoskodás pedig talán csak bölcsességnek látszik ugyan, de nem az!

A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.
Kol 2,23    

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #8 Dátum: 2012 Október 18, 17:30:27 »
Igen. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #9 Dátum: 2012 Október 18, 17:37:12 »
Még az elözö hozzászólásodhoz:

Honnan veszik egyáltalán, hogy Isten könyörtelen? Ez nekem kicsit magas...  :pirul:

 :afro: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #10 Dátum: 2012 Október 18, 18:39:28 »
Például generációs átok. Ez egy a sok közül. Így fogadják el Istent, igazságtalannak és egyben könyörtelennek.
Ezt nem mondják ki, bele sem gondolnak, de attól még egy ilyen Istent ismernek és hirdetnek.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #11 Dátum: 2012 Október 18, 20:14:23 »
Igen, a generációs átok elméletével már én is találkoztam. Döbbenetes, milyen elméleteket tudnak kreálni, mert nem olvassák el pontosan az Ígét!

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

2Móz 20,5

Könyörületes volt az ÚR a régi idökben is:

8. Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.
9. És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.

5Móz 30,8-10

Isten könyörületes, de igazságos Isten is. Miért büntetné meg megtért népében az atyák vétkét, ha szeretik teljes szivükböl Istent? De lehet hogy ezek a hívek saját magukból indulnak ki? Szivükben tulajdonképpen nem ök a könyörtelenek?

Kezdjünk el turkálni szeretett szüleink életében, meg olyan elödök életében, akiket soha sem láttunk? Nem Isten könyörületlen, hanem azok akik ilyen hajmeresztö módra forgatják ki Isten Szavát!   :2tickedoff:

 :nem:
 


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #12 Dátum: 2012 Október 23, 18:52:05 »
"Bölcs akarsz lenni? Akkor legyen Istenfélelmed nagyobb, mint a saját bölcsességed."

- mondta a Rav

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #13 Dátum: 2012 Október 23, 19:23:16 »
:afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Fölülről jövő bölcsesség
« Válasz #14 Dátum: 2012 Október 23, 21:21:31 »
Most olvastam éppen az Ígében, és valahol el kellett mosolyogjam magam: Mennyire találó....   :pirul:

Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének a fitogtatásában.
Péld 18,2   

 :104:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10