Szerző Téma: Hány Menyasszonya van Istennek?  (Megtekintve 2926 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Hány Menyasszonya van Istennek?
« Dátum: 2012 Október 29, 09:00:29 »
9. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
11. Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
12. És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13. Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
14. És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.

Jel 21,9-14

5. Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
6. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.

Ézs 54,5-8

16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Róm 11,16-18

Sokan képviselik azt a nézetet, hogy Istennek két népe van. Az Ígével ez teljesen ellentéstes.

12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától (más fordítás szerint: közösségétöl) idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.

Ef 2,12-16

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #1 Dátum: 2012 Október 29, 09:39:02 »
 :afro:
 ez jó kérdés volt kedves Erszike!
:05: pár igét kiírok ide =
 válasz ul hogy Igen  van menyasszonya !


Jelenések könyve:21:2   És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
Jelenések könyve:21:9   És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
Jelenések könyve:22:17   És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen

 és a vőlegény maga Krisztus:
Efézusi levél:5:25   .... Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
 nem két egyházért adta z életét csak egyért mert csak egy van:
Kolosse levél:1:18   És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #2 Dátum: 2012 Október 29, 10:02:12 »
Természetesen csak egy menyasszonya van.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #3 Dátum: 2012 Október 29, 10:18:32 »
Így van kedves Ditte és Karcsi!  :afro: :afro:

Tehát mint láttuk, Isten saját Maga mondja, hogy férje Izraelnek.

8. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
9. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
10. És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.

Róma 15,8-10

Tehát Isten Jézus Krisztusban megerösítette az atyáknak (Ábrahámnak, Izsáknak,  Jákóbnak/Izraelnek) tett ígéretet, és ez független attól, hogy valaki elhiszi-e vagy sem.

Tehát a szövetség Izraellel meg lett erösítve.

Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett.
Zsid 8,6

Ne felejtsük el, hogy e kijelentést a zsidóknak írja Pál apostol.

És ezt is a zsidóknak mondja Péter apostol:

Csel 3,25    
Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.

Ám Jézus Krisztus utal arra, hogy be fognak oltatni ebbe a szövetségbe a „más juhok” is:

Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
Jn 10,16

Erröl beszél már a Prófécia is.

6. Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
7. Így szól az Úr, Izráel megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához: Látjátok királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek, és leborulnak az Úrért, a ki hű, Izráel Szentjéért, a ki téged elválasztott.

Ézs 49,6-7

Tehát így lettek azok a nemzetbeliek, akiket Isten beoltott a Izraellel megújított szövetségébe, egyben örökös társak is.

6. Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
7. A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint.

Ef 3,6-7

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #4 Dátum: 2012 Október 29, 10:45:55 »
:afro: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #5 Dátum: 2012 Október 29, 15:42:16 »
Folytassuk tovább,  miröl is van itt szó az Ígében.

Tehát az Örökkévaló kötött egy Szövetséget Ábrahámmal:

1. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
2. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Móz 12,1-3

5. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
6. És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
7. És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.

1Móz 15,5-7

Tehát mint látjuk Isten nem kiválasztott a sok nép közül egy neki tetszö népet, hanem választott népét Ö maga teremtette természetfeletti módon, mert úgy Sára, mit Rebeka meddö volt. Ezért is mondja több helyen is: Én vagyok a te Teremtöd, én formáltalak.

17. Ekkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?
1Móz 17,17

21. És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
1Móz 25,21

Jákóbnak pedig Isten adta az Izrael nevet.

Ám már a próféciákban olvassuk, hogy megerösíti szövetségét Izraellel, amit egy új szüvetségnek nevez el.

   
És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és szövetségemet megerősítem veletek.
3Móz 26,9

E szövetséget frigynek, tehát férj-feleség kapcsolatnak is nevezi a Szentírás, és  e frigy örök!

60. Én megemlékezem frigyemről, a melyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled.
62. És én megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr.

Ez 16,60;62

Isten ígéretei visszavonhatatlanok! Ő ezt a frigyet sohasem bontotta fel és nem is fogja! Ez a frigy örök!!!

Itt is látjuk, hogy a Menyasszony Izrael. És ebbe a frigyszövetségbe oltattak be az ÚR Jézus Krisztus, Izraenek küldött Messiásban, Isten egyszülött Fiában a nemzetbeliek is.

Kérdezem, akkor hogy is van ez? Vannak keresztények meg zsidók, mint két választott nép, és két Menyasszony?

 :104:

Nincs. Az Íge csak két csoportot ismer:

1.   Hitben beoltatottak az Izraellel kötött Szövetségbe, a természetes ágakkal egyben
2.   Akik nem hisznek és elvetik Isten Szövetségét

Ezért is teljesen érthetetlen, ha némely keresztény úgy gondolja, hogyha megtér egy zsidó térjen ki zsidóságából, és térjen be egy keresztény gyülekezetbe. Abszolút nonszensz!

Mindazáltal nem kell egyformának lenni. Az egység nem ebben van! Mintahogy ezt Pál apostol is írja, nem kell egy „kereszténynek” zsidóvá válni, ellenben egy megtért zsidónak sem kell „kereszténnyé válni!”

A férfi és a nö is egy Jézus Krisztusban, mégsem kell nekik egyformának lenni!

 :2smitten:Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #6 Dátum: 2012 Október 29, 16:27:46 »
60. Én megemlékezem frigyemről, a melyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled.
62. És én megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr.

Ez 16,60;62

Értsük meg ennek a kijelentésnek a lemélyebb dimenzióját!

Mivel ez a frigy örök, Isten sohasem fog hűtlenné válni, ezért is elképzelhetetlen, hogy két Menyasszonya legyen! Isten nem házasságtörő!

Isten Önmaga a garancia e Szövetségben. Ezért is mondja

13. Ha hitetlenkedünk, (más fordításban: ha hűtlenek vagyunk) ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
2Tim 2,13

14. Mert Ő (Jézus / Jeshua) a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

Ef 2,14-18
   
Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Ézs 57,19

 :2smitten:Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #7 Dátum: 2020 Február 20, 10:12:48 »
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
Ézs 54,5    

Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítlek - így szól az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje

Ézs 41,14   

Simon Péter így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 69. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje."
Jn 6,68-69


"Mi vagyunk a lelki Izrael" jelenti ki a keresztény behelyettesítő (szubsztitúciós) teológia követője. Izraelt félretette az ÚR, és helyébe a pogánykerszténység került.

E tévtanítás visszanyúlik a korai kereszténység idejére.

„Cirka i.sz szerint 150-ben egy samáriai Jézus-hívő ember, Jusztinusz volt az egyik első teológus, aki a „behelyettesítés” elméletét hirdette. A samaritánus közösség, amiben Justin nevelkedett, ismert volt mély zsidó ellenességéről. Justinusz egy „Párbeszéd a zsidó Trüfónnal” című írásával rakta le a behelyettesítés elméletének alapjait. (lásd. a Nicea előtti egyházatyák (The Ante-Nicene Fathers, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1975; ed. Alexander Roberts & James Donaldson, Vol. I, chapters 29, 120, 123-124, 135):
• Isten elutasította a zsidó népet (vö: Róma 11:2)
• Helyükre a pogány származású keresztények léptek és most ők a választott nép, az „igaz” Izrael.’ (vö: Róma 11:29)
• Minden ígéret, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, ezentúl már csak a pogány keresztényekre vonatkozik. (vö. Róma 9:4)
• Isten jobban szereti a pogány származású népek istentiszteletét, mint a zsidó népét. (vö. Róma 15:10)”


http://www.danielcsoport.hu/tortenelem/avner-boskey-a-behelyettesitesi-teologia-ketelu-kardja/#more-2025

Teljesen egyértelmű, hogy az „egyház alatt” Isten a megváltottak közösségét érti, amelyet úgy a zsidók, mint a nemzetbeliek alkották. Egy zsidótalanított pogány kereszténységről nem olvasunk sehol sem.

Aki azt állítja, hogy Isten félretette Izraelt, kivágva az összes nemes olajfaágakat, Isten Ígéjét írja felül. Nem egy levél az Újszövetségben elsősorban a zsidóknak íratott meg, amelyek természetesen mindkinek is szólnak. Ez már önmagában ellentmond annak, hogy Isten félretette volna választott népét, Izraelt.

Nem beszélve arról, hogy Pál apostol egyértelműen leírja, hogy csak némelyek törettek ki a nemes Olajfából hitetlenség miatt.

Hogy igazából, hogy hányan törettek ki, csak az ÚR tudja, mi csak azt tudjuk, amit az apostolok megírtak. Az apostolok cselekedete könyvében kapunk erről értesítést, amelyet a Bibliák általában helytelenül fordítanak.

Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren (Miriades μυριάδες )  vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez.
Apcsel 21,20


Miriades μυριάδες : Számtalan sokaság, tízezer

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Miri%C3%A1d

Többek között Péter apostol tanítása is cáfolja e tévtanítást:

Mózes ezt mondta: „Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őrá hallgassatok mindenben, amit csak mond nektek.*És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül.”*A próféták is – Sámueltől és az utána következőktől fogva –, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek.Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: „És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége.”*Isten elsősorban számotokra támasztotta és küldte el Szolgáját, hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek gonoszságaitokból.
Apcsel 3,22-26

Tehát semmiféle félretevésről nincsen itt szó, sőt: Isten elsősorban számotokra támasztotta és küldte el Szolgáját, hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek gonoszságaitokból.

Érdekesnek és jónak tartom Dr Tatai István református lelkész gondolatait a „behelyettesítési” teológiáról:

„Tatai István református lelkész azt emelte ki, hogy az izraeli nemzetállam 1948-as megalakulásának igenis teológiai, és nem csak politikai vagy földrajzi jelentősége van, elvégre a Szentírás szerint Isten egyetlen néppel kötött szövetséget, és ez a zsidó nép volt, továbbá ez a szövetség egyetlen földrajzi helyre vonatkozott, ez pedig a Szentföld. Tatai István ezt olyan szövetségi hűségnek nevezte, amely Isten akaratából visszavonhatatlan. A lelkész kifejtette azt a keresztény álláspontot is, amely az úgynevezett szubsztitúciós (behelyettesítő) modellel magyarázta a zsidó nép és Isten szövetségének viszonyát. E modell szerint Jézus kereszthalála, majd a második szentély lerombolása és a zsidóság szétszórattatása után lényegében a keresztény egyház lépett a zsidóság üdvtörténet örökébe, azaz Isten országa többé nem Izraelt, mint földi országot jelentette, hanem a Jézus által megjövendölt országot.

Ez a modell vesztette el érvényét a Holokauszt, majd a zsidó állam megalakulása után, és ennek a földrengés szerű változásnak két oka volt: egyrészt az, hogy a Soá bekövetkezésében felelősség terhelte a keresztény teológiát annak antijudaizmusa miatt, továbbá a „földi”, azaz evilági Izrael államának létrejöttével megdőlt az a nézet, miszerint ha Izraellel megalakult Isten országa, akkor Istennek a zsidó néppel kötött szövetsége fönnáll, sőt: beigazolódott.”


https://mazsihisz.hu/vakbarat/vakbarat_en/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/izraeli-allamalapitas-foldrenges-a-teologiaban

Nem veszed észre, mit beszél ez a nép? Azt, hogy elvetette az ÚR azt a két nemzetséget, amelyet kiválasztott. Népemet pedig azzal csúfolják, hogy az már nem is számít nemzetnek előttük. 25. Ezt mondja az ÚR: Ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én szabom meg az ég és a föld rendjét, 26. akkor vetem el Jákóbnak és szolgámnak, Dávidnak az utódait is úgy, hogy nem választok ki utódai közül senkit, aki uralkodnék Ábrahám, Izsák és Jákób utódain. Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönyörülök rajtuk.
Jer 33,19-26

Ki merte hinni a negyvenes évek elején, hogy 1948-ban megalakul Izráel, és a zsidók visszatérhetnek Isten által megígért hazájukba?

„Ki hallott ilyet, ki látott ehez foghatót?
Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni?
Születik-e nép csak úgy egyszerre?
Hiszen alig vajúdott Sion, már is megszülte fiaiat.
Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést?
-    kérdezi az ÚR.

Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam?
-    kérdezi Istened.

Örüljetek Jeruzsálemmel!

Vígadjatok vele mindnyájan akik szeretitek!”


Ézs. 66, 7-10
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #8 Dátum: 2020 Február 20, 16:29:33 »
Húha  !  valóban kemény eledel   ! örülök  drága Liora  ennek a  témának  hogy feltetted !
  egy mennyaszonya  van az Úrnak  :
A Biblia arról beszél, hogy csak egy test azaz egyház van, amelybe Jézus az Ő végijei népét hívja: ez az egy test a Krisztus menyasszonya. Sokakat bizonytalanít ez el, hiszen ma a legkülönbözőbb, önmagukat keresztényeknek nevező egyházak ezreit ismerjük. Elvileg mind azt mondja önmagáról, hogy Isten egyházai, mindazáltal hatalmas különbség van közöttük a Biblia magyarázatában, a hitben és a hit gyakorlatában.
 tudjuk hogy  MINDEN EMBERNEK ISTENRE VAN SZÜKSÉGE; AZOKNAK IS, AKIK EZT A SZÍVÜK KEMÉNYSÉGE MIATT MÉG NEM LÁTJÁK BE.
 d e térjünk vissza  a  Menyasszonyhoz aki egy  csak egy  lehet :és ahogy olvassuk az egy nagy  sokaság  minden  nyelvből és  nemzetiségből
:Jelenések :7:9   Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
, Izraelt  nem hagyta el az Úr :olvassuk a  Roma  levelet:
Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
2
Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:
3
Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
4
De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.
5
Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.
6
Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.
7
Micsoda tehát? amit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:
8
Amint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.
9
Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá.
10
Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg.
11
Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
12
Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
13
Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
14
Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
15
Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
16
Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
17
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
18
Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
19
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
20
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
21
Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
22
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt akik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
23
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
24
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
25
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen.
26
És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27
És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
28
Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
29
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
30
Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:
31
Azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;
32
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

ebből kiemelném ezt a részt a   Roma 11 _ 25- 29 ig    itt látni fogjuk hogy  Izraelt nem vetette  el az ÚR!:

25
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen.
26
És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27
És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
28
Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
29
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.


Jel 19,6-10

És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük Őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti".

Így szólt hozzám: "Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!" Ezt is mondta nekem: "Ezek az Isten igaz igéi". És leborultam a lába elé, hogy imádjam Őt, de így szólt hozzám: "Vigyázz, ne tedd: szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke".


 Még sok gondolatom van  ezzel kapcsolatban de  sajnos  készülnöm kell   dolgozni ,  de  mindenképp szeretnék még hozzá  fűzni  pár  gondolatot ahogy időm engedi... :317: :317: :317: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #9 Dátum: 2020 Február 20, 16:38:50 »
Köszönöm Ildikóm, teljesen egyett értek.

Ha az említett sokaságra gondolok, Jézus szavai jutnak eszembe:

Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
Jn 10,16

Tehát, lesz egy akol és egy pásztor. Nincs egyik sem félretéve, hanem közösen alkotják az egy akolt, melynek a Messiás a Pásztora!

 :afro: :317:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #10 Dátum: 2020 Február 20, 16:51:57 »
Jézus Krisztus feltámadását és mennybevételét követően a zsidókeresztény egyház nemcsak az örökkévalóság színterébe helyezte a megváltói mű folytatását, beteljesedését jelentő eszkatológiai eseményeket, hanem várta azok jelentős részének, így Izrael újjászületésének, megváltásának földön történő megvalósulását is.A modern Izrael létrejötte és Jeruzsálem 1967-es felszabadítása óta a kereszténységen belül egyre többen szakadnak el, különösen az evangéliumi keresztények, a tradicionális helyettesítési teológiától - amely Izraelnek az Isten üdvtervéből való végleges kizárását s az egyházzal való helyettesítését vallja -, és térnek vissza az Újszövetség eredeti felfogásához, amely nem csupán a kegyelem alapján álló kiválasztás szerinti üdvözülés lehetőségét biztosítja egyéni szinten a zsidó emberek számára, hanem hisz Izrael nemzetként való újjászületésében, megigazulásában és romolhatatlan, örök életében is. Az államegyházak hivatalos vezetői hosszú évszázadokon át zsidózó szektaként bélyegezték meg azokat a hívő közösségeket, amelyek Izrael üdvözülését, megváltását a világkorszak egyik alapvető isteni végcéljának tekintették az igazi egyház dicsőségbe való felvétele és a nemzetek ítélete mellett. Mára azonban a bibliai próféciák ismerete növekedésének következtében egyre nyilvánvalóbbá válik a keresztény tömegek előtt is, hogy valójában az Izrael jövőbeli üdvtörténeti szerepét tagadó álláspontok szakadtak el a kinyilatkoztatástól, és állnak szemben az Isten jövőre vonatkozó programtervével.A hagyományos náci antiszemitizmust és rasszizmust (főleg a muszlim terrorista honlapoktól átvett) anticionista rágalmakkal vegyítő hazai neobarbár, keresztény színezetű vallási-politikai mozgalmak hirdetik agresszíven és vulgárisan a helyettesítési teológia előítéleteit - az Izrael helyreállítását figyelembe vevő és azt támogató keresztényekkel, egyházakkal szemben. Jézuson és az apostolokon kívül számos egyházi és történelmi személy - köztük Kálvin János is - tisztában volt azzal, hogy Izrael fiainak összegyűjtésére, az atyák földjére való visszatérésére sor fog kerülni közvetlenül e világkorszak vége előtt. Napjainkban a kérdés azért került a középpontba, és II. János Pál pápa is azért szakított részben a hagyományos katolikus felfogással, mert a 20. század tragikus és örömteli eseményei ezzel kapcsolatos ősi jövendöléseket aktualizáltak. Mély csalódást tartogat a jövő azok számára, akik a modern Izrael létezését átmeneti, elmúlásra ítélt jelenségnek látják, láttatják, s csupán olyan politikai képződményként fogadják el, amelyet a második világháború halálgyárainak rémségei nyomán az akkori nemzetközi politikai elitben keletkezett bűntudat keltett életre. Izrael létezése nem a múlt felidézett kísértete, hanem valóság.A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás szerint a történelem fundamentumát azok a szövetségek képezik, melyek tényeit és igazságait a Biblia tartalmazza. Ábrahámig Isten minden népet, nemzetet bevont a Noéval kötött egyezmény által áldásaiba, ígéreteibe és törvénye alá. A hit atyjától kezdődően azonban az Úr egy család felé fordult, hogy leszármazottaiból hozza létre a szövetség népét. A nép névadója a Szentírás beszámolója szerint is a Messiás, aki a Jabbók patak partján egész éjjelen át viaskodott a Szentföldre visszatérőben lévő Jákóbbal, és annak nevét Izraelre változtatta.Mózes, a cionistaIsmert, elfogadott tény a keresztény világban az is, hogy Izrael fiainak néppé válása Egyiptomban történt, és ennek isteni pecsétje volt a fáraó birodalmából való exodus, illetve a Sínai-hegyen Isten és Izrael között történt szövetségkötés. Isten több mint 3400 évvel ezelőtt világossá tette Izrael előtt Mózesen keresztül, hogy ha folyamatosan elköveti a szövetségszegést kimerítő bűnöket, akkor sor fog kerülni az egyezmény felfüggesztésére: „Bizonyságul hívom tiellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt; nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla. És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr." (5. Mózes 4:26-27)Mózes jövendölése már két alkalommal is beteljesedett a történelem során (Babilon, illetve Róma által), ami, bár negatívan, de mégis a szövetségkötés tényét hitelesíti a mai napig is. A zsidóságon kívül nem volt olyan nép, amelynek történelmi sorsát, jelenét és jövőjét egyértelműen értelmezni lehet egy több évezredes múltat hordozó próféciával. A jövő az ember számára ismeretlen. A jelenből kiindulva a tudomány csak rövid, esetleg középtávú előrejelzéseket képes megfogalmazni, ráadásul nagy hibaszázalékkal. A mózesi prófécia viszont hajszálpontosan jelezte előre az évezredekig tartó zsidó diaszpórasorsot: Izrael fiainak az asszír, majd babiloni fogságát, valamint a római impérium általi száműzetését földjükről; s e próféciák kinyilatkoztatása és történelmi ténnyé válása között hosszú évszázadok teltek el. Az idézett jövendölés más próféciákkal együtt a történelem metafizikai mélységében és magasságában rejlő spirituális erőnek a földi események fölötti hatalmára is utal, aki a történelem főrendezője: nemcsak a világ létbe szólítását, a történelem kezdetét dolgozta ki részletesen, hanem annak végét s e beteljesedés (telosz) főszereplőinek történelmi sorsát, a végkifejletben betöltendő szerepüket is.Mózes azonban nem csupán a szétszóratás prófétája volt, hanem a cionisták első szószólója is, aki azt is megjövendölte körülbelül 3400 évvel ezelőtt, hogy Izrael fiai visszatérnek a földjükre, mert Isten összegyűjti őket a nemzetek közül: „Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé odaszórt téged az Úr, a te Istened. Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged; és elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, amelyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat." (5. Mózes 30:3-5) Tudományos kutatások bizonyítják, hogy ez a prófécia nem sokkal Nagy Sándor után - amikor az Ótestamentumot ógörögre lefordították - már létezett. Miért is kellene csodálkozni azokon, akik a fenti ősi próféciák alapján értelmezik, értékelik a 20. századi cionizmust, Izrael államának a kikiáltását, Jeruzsálem zsidók általi felszabadítását és Izrael küzdelmét az állam atyáik földjén való fennmaradásáért? Nem azok a fanatikusok, akik ezt az ügyet szolgálják, támogatják - sokkal inkább elmarasztalható az a felfogás, amely Izrael mai léte és az ősi próféciák közötti összefüggéseket tagadja, és figyelmen kívül hagyja a közel-keleti kérdéskörrel kapcsolatos véleményének, állásfoglalásának a kialakításakor. A mai Izrael, szekuláris társadalmi többsége dacára, pusztán létezése miatt is elválaszthatatlanul érintkezik már azokkal a láthatatlan spirituális erőkkel, amelyek a világ, a történelem fundamentumát képezik.A tényleges egyházon, az Újszövetség népén kívül ma még csupán Izrael mondhatja el, hogy létezése e fundamentumban gyökerezik. Isten emberei, többek között Ezékiel próféta 2600 évvel előre látta, hogy a nagy száműzetésből visszatérő zsidók által alapított állam éles konfliktusba kerül a föld tulajdonjoga miatt szomszédaival: „Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: Haha! és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek. (...) Azért, mert pusztítanak és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek..." (Ezékiel 36:2-3) Az izraeli-arab konfliktus lényegét tartalmazza ez a jövendölés. A muszlim-arab világ azért nem ismeri el Izraelt, mert az ősi föld igazi tulajdonosának tekinti magát. Ezért igyekszik rágalmaival a modern Izrael államot az egész világ előtt sötét bitorlónak, gonosz népnek beállítani. Holott csupán arról van szó, hogy olyan időben élünk, amikor a történelem Ura közvetlenül irányítja Izrael fiainak az összegyűjtését és eszkatológiai pályára állítását. Mi ennek az üdvtörténeti jelentőségű eseménynek vagyunk kortársai és szemtanúi. E korban az igaz egyháznak, az igaz embereknek az evangélium hirdetése mellett be kell tölteniük a próféta utasítását is, a közel-keleti politikai, katonai események és a mögöttük álló isteni terv összefüggéseit nekik is meg kell világítaniuk és hirdetniük a világnak, hogy az megértse Izrael eszkatologikus szerepének titkát: „Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját." (Jeremiás 31:10)A zsidó-keresztény kinyilatkoztatást támadók az Ószövetség írásairól azt állítják, hogy azok a zsidók „hazugságait", felsőbbrendűségükbe vetett „hamis hitüket" tartalmazzák. Nekik el kellene gondolkozniuk azon, miként lehetséges, hogy több évezredes „hazugságok" a jelenkori világban beteljesednek; holott a történelmi tapasztalatok azt igazolják, hogy a hazug hitek és világok előbb vagy utóbb összeomlanak.A zsendülő fügefaAz evangéliumokban Izraelt a fügefa is jelképezi, ezért is vonatkoztatták előszeretettel a Jézus által megátkozott, majd kiszáradt fügefát hagyományosan a zsidóság üdvtörténeti szerepből való kitaszítottságára. A Názáreti azonban mint próféta arról is beszél, hogy ez a kiszáradt fügefa a világkorszak végén megelevenedik, sőt a sarjadása lesz az ő visszajövetelének, a megváltás beteljesedésének egyik meghatározó eszkatológiai előjele: „A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt." (Máté evangéliuma 24:32-33)Nincs mit csodálkozni azon, hogy a Bibliát Isten Igéjeként elfogadó keresztények számára Izrael pusztán létezésével is Jézus Krisztus közeli visszajövetelét hirdeti, hiszen a Krisztus születése után 70-től egészen 1948-ig tartó korszakban a fügefa ki volt száradva, most pedig „az ága már zsendül, és levelet hajt". Tehát a modern Izrael mint politikai realitás a keresztény reménységnek is fontos, lényeges alapelemét képezi, és létével, sikereivel erősíti is azt. Jézusnak a világkorszak végére vonatkozó próféciáiból az is megérthető: a történelem legsötétebb és leggonoszabb erői fognak össze, hogy ezt a megelevenedő fügefát kipusztítsák a földről. Az Izrael és a muszlim világ között békét teremteni akaró erők, hatalmak a próféciák szerint végül is szembefordulnak a diaszpórából egybegyűjtött néppel. Ez az árulás felgyorsítja az apokaliptikus pecsétek feltörését, és elindítja az ehhez kapcsolódó katasztrofális eseménysorozatot, amely Jézus szerint az egész világot eddig még soha nem tapasztalt nyomorúságba, szenvedésbe taszítja. A jóm kippúr ünnepének prófétai értelmezése szerint Izrael azért fog megszabadulni és győztesen kikerülni ebből az apokaliptikus világkonfliktusból, mert van számára engesztelő áldozat, és él a Főpapja, akinek a vérébe vetett hite miatt végül is üdvösséget nyer, amikor a történelem végén feltárul az igazi Szentély misztériuma, a szövetség ládája, valamint ismert lesz előtte a Messiás, és az engesztelő áldozat vére.Eljön a SzabadítóPál apostolt joggal tartják a nemzetek apostolának, de soha nem volt számára közömbös kérdés Izrael üdvössége, annak ellenére, hogy népével szemben számos alkalommal éles kritikát, súlyos szemrehányásokat fogalmazott meg. Ezért is vádolták a judaizmus oldaláról aposztáziával. Izrael üdvösségével a Rómaiakhoz írt levelében foglalkozik, melyet Titus inváziója, a Templom pusztulása előtt írt. Vallomása szerint élete legnagyobb fájdalmát, szomorúságát Izraelnek mint nemzetnek az elvetése okozta: „...nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma; mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint..." (Rómaiakhoz írt levél 9:2-3) Az apostol tehát tisztában volt azzal, hogy Izrael mint nemzet a Krisztus feltámadása utáni korszakban nem kap szerepet a kinyilatkoztatás történetében, mert Isten ismét szétszórja őket az impérium által a nemzetek közé, hosszú ideig földjüktől távol fognak élni, nem lesz Templomuk, engesztelő áldozatuk, s ennek következtében el lesznek választva Isten javaitól, áldásaitól; annak ellenére, hogy - mint Pál megállapítja - övék „a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek;  akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen." (Rómaiakhoz írt levél 9:4-5)Az apostol számára a fontos kérdések ezzel kapcsolatban a következők voltak: Miért vetette el Isten Izraelt mint nemzetet az üdvtörténetből? Izrael elvettetése végleges vagy átmeneti? Minden zsidót kizárt Isten az üdvözülés lehetőségéből? Mit jelent a nemzetek számára Izrael elvetése? Miben részesül a világ, amikor Isten Izraelt üdvözíti, megváltja?Pál válaszait e kérdésekre röviden így foglalhatjuk össze:1. Izrael elvettetése lehetővé teszi a nemzetek számára, hogy megbéküljenek Istennel Jézus Krisztus által. A nemzetek evangelizálásának korszakában Izrael mint nemzet a bűn uralma alatt marad, hogy megértse, hogy az embert Isten kegyelme teszi igazzá Isten előtt hit által, nem pedig a Törvény cselekedetei. Az Újszövetség üdvösségtana egy Mózesnek kijelentett igazságon alapul: „Könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek."  (2. Mózes 33:19) Tehát az üdvözülés alapvetően nem az emberi erőfeszítésen, hanem Isten könyörületén, kegyelmén múlik.2. „Nem vetette el Isten az ő népét."  Az Új Szövetség, más néven a népek ideje alatt sem, állítja Pál apostol (Rómaiakhoz írt levél 11:2), sőt „most is van maradék a kegyelemből való választás szerint" (5. vers). Páltól teljesen idegen volt a nemzetek fölmagasztalása a zsidóság fölé, ő ugyanis abban hitt, hogy a nemzetek fiai is csak a kegyelemből való választás szerint üdvözülhetnek. Isten az egyház korszakában is egyenlő bánásmódban részesíti a zsidókat és a nemzeteket. Ez újdonságot jelent az Ábrahámtól Jézus Krisztusig tartó kinyilatkoztatás korszakához képest, mert az előző korszakokban Isten elfordult a nemzetektől, és hagyta őket a saját útjukon haladni (Apostolok cselekedetei 14:16). A Róma-levélben a szerző azt is hangsúlyozza, hogy „a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik" (Rómaiakhoz írt levél 11:25-26), vagyis Pál szerint a kegyelem korszakában Isten kiválasztása alapján egyénileg üdvözülhetnek a zsidók, de a korszak végén Izrael mint nemzet fogja Isten kegyelmét megkapni a Megváltótól, s így az egész nép újjászületik, megigazul, és örök szövetség népeként szolgálja az Urat. Ezt jelzi előre a jóm kippúr ünnepe. Az igazi hívőknek Pál apostolhoz hasonlóan kell viszonyulniuk Izrael közeli megváltásához: szívből kívánniuk és könyörögniük kell Istentől Izrael üdvösségét (mert az apostol ezt tette a Rómaiakhoz írt levél 10:1 szerint).3. Pál felhívja a keresztények figyelmét arra is, hogy Izraelnek mint nemzetnek átmeneti elvettetése áldás forrása a nemzetek számára (Rómaiakhoz írt levél 11:11). Az idegen istenek és bálványok imádását, okkultizmust stb. követő nemzetek számára ez tette lehetővé, hogy a Bibliát, a szövetségeket, az ígéreteket, Jézus Krisztus megváltó művét, az egyházat megismerjék. Ezeket Isten közvetlenül nem Rómának, Bizáncnak, hanem a zsidóknak adta, de az ő lázadásuk és szétszóratásuk lehetővé tette, hogy az Ó- és az Újszövetség bekerülhessen a nemzetek kultúrájába, és a népek megismerhessék Isten üdvözítő akaratát, tervét. Az általunk ismert történelmi és más egyházak elfogadták, megőrizték és közvetítették azt, amit Isten Izraelen és általa kiválasztott és fölkent zsidó embereken keresztül adott.Az egyháztörténelem egyik legnagyobb botránya pontosan abból fakad, hogy a „létező kereszténység" több mint másfél évezredig teljesen figyelmen kívül hagyta Pál apostolnak a zsidósághoz való helyes viszonyulással kapcsolatos intelmeit, s morálisan, spirituálisan és etnikailag is degenerált, destruktív népként kezelte azt. Feltételezhetően nem véletlenül éppen a rómaiaknak írta Pál ezt: „Ne kevélykedjél az ágak ellenében; ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. (...) Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez." (Rómaiakhoz írt levél 11:18,21).Napjainkban az egész világban legalább akkora zavart, indulatokat vált ki Izrael közeljövőben történő helyreállításának, nemzeti fölemelkedésének a kérdése, mint az 1. század közepe táján a zsidóságban a nemzetek evangelizálásának a kezdete. Pedig a világnak nincs oka, hogy féljen Izrael üdvözülésétől, megváltásától. Pál apostol szerint Izrael népének felvétele a kegyelembe a világ számára a szabadságot hozza el: „Micsoda lesz a felvételük, hanemha élet a halálból?" (Rómaiakhoz írt levél 11:15) A világ Ádámtól Izrael megváltásáig a halál uralma alatt áll, az emberiség már hatezer éve a halál korszakában él, nem pedig Isten jelenlétében és uralma alatt. De amikor „eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat" (Ézsaiás 59:20), a Messiás lerántja a nemzetekről is a halál leplét Jeruzsálembe való megérkezésekor, fölszámolja annak egyeduralmát és az ádámi világkorszakot, amelyet az összes harc, szenvedés, áldozat árán sem sikerült a történelem során az emberiségnek fölszabadítania a rossz erők uralma alól. A keresztényeknek addig kell hirdetniük Jézus Krisztus evangéliumát, míg Isten országa dicsőségben megjelenik, uralma a földön megvalósul, és beteljesedik az egyház által legtöbbször mondott imakérés: „Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is." (Máté evangéliuma 6:10)Isten jövőre vonatkozó akaratát pedig a próféciák tartalmazzák, ezekből lehet megérteni, hogy a földre hogyan, hol, mikor és ki által lép be Isten dicsősége, és milyen változást eredményez a világban. A keresztényeknek is vissza kell térniük az apostolok látomásaihoz, akik tudták, hogy Isten országa ott fog dicsőségben belépni a fizikai világba, ahonnét az evangélium elindult történelmi, világ körüli útjára: Jeruzsálemben. A jóm kippúr beteljesedése Izrael nemzetének, de az egész világnak is az élet halál feletti győzelmét hozza el: „S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket; elveszi a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott." (Ézsaiás 25:7-8) Az Úr dicsőségétől lesz Jeruzsálem új, „dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében". (Ézsaiás 62:3)


http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200909/izrael_udvossege_nemeth_sandor_irasaezt csak  bemásoltam    de  mindenképp vissza szeretnék térni még ehhez a témához
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #11 Dátum: 2020 Február 20, 17:46:33 »
Amikor bukásról, illetve elvettetésről beszél Pál apostol, mindig be kell vonni ezt a szövegkörnyezetbe:

Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak,és így üdvözülni fog az egész Izráel, amint meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”
Róma 11,25-27

Másik, a diaszpórában sem hagyta magára Izraelt Isten, nem vetette el, mégcsak nem is tette félre, hiszen Izrael Őrízője nem alszik és nem szunnyad, és ígéretet tesz az Örökkévaló népének:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszélesztettem őket más országokban, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak.Ezért mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszéledtetek, és nektek adom Izráel földjét.És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt.Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik,hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
Ez 11,16-20

Nem véletlen figyelmezteti a népeket Isten:

A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem: Hirdesd, hogy így szól a Seregek Ura: Szánalomra indultam Jeruzsálem iránt és a Sion iránt, nagy-nagy szánalomra!És nagyon-nagyon haragszom az elbizakodott népekre, mert amikor én csak kicsit haragudtam, ők a teljes romláson fáradoztak.
Zak 1,14-15

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #12 Dátum: 2020 Február 21, 03:13:40 »
Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén,úgy ők is engedetlenek most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek.
Róma 11,30

A szeretet és az irgalmasság meg nem érdemelt ajándáka Istennek.
Senki sem dicsekedhet, hogy kiérdemelte volna. Isten nem azért ajándékozott meg minket szeretettel és irgalommal, hogy magunknak megtartsuk, hanem, hogy továbbadjuk embertársaink felé, így a még hitetlen zsidók felé is.

Jézus mondta, hogy micsoda szeretet az, ha csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. Ezt a világ is teszi. Jézus még az ellenség szeretetét is parancsolatba adja követőinek.

   
Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.
Zsolt 18,26

Tehát aki nem adja tovább Isten irgalmát, az ne számoljon tovább Isten irgalmára. Nem véletlenül mondja Jézus:

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.

Mt 5,7

Aki irgalmatlanul szemére hányja Isten választott népének a bűneit, az ne számoljon Isten irgalmával. A szeretet pedig nem rója fel a gonoszt.

A kegyelmi idő nem valami passzív várakozás, hogy majd egyszer Isten Izrael felé fordul, hanem egy aktív cselekvés, hogy már ma és most megtapasztalja Izrael rajtunk keresztül is Isten végtelen szeretetét és irgalmát. Erről beszél Pál apostol a fenti versben.

Másik:

Az evangélium miatt tehát Isten ellenségei tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért,mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.*

Róma 11,28-29

Első látásra paradoxnak tűnik e kijelentés. Mégsem az. Először is kiemelném, hogy tiérettetek lettek az Evangélium miatt  Isten ellenségei. Tehát Pál apostol itt bármiféle hivalkodási lehetőséget lesöpör az asztalról.

Isten Izrael ősatyáinak ígéretet tett, és ezt az ígéretet akkor sem vonja vissza, nem változtatja meg, ha hitetlenkednek. Egész egyszerűen azért, mert Isten döntései megbánhatatlanok.

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
2Tim 2,13    
   
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?
Móz 23,19

A szeretet és az irgalmasság gyakorlásában Jézus példát mutatott nekünk, amiben nekünk is engedelmességben kell járnunk. Ő nem az egészségeskért jött, hanem a betegekért. Még a kereszten is imádkozott ellenségeiért.

Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 16. Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte.
Jn 13,15-16
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Hány Menyasszonya van Istennek?
« Válasz #13 Dátum: 2020 Február 21, 15:27:41 »
Két nagyon szép történetet olvasunk az Ószövetségben, miként oltatott be két asszony Isten Izraellel kötött Szövetségébe, és egyben így kerültek be Jézus családfájába: Ráháb és Ruth

Habár nem voltak izraeliták, mégis hittek Izrael Istenében:

Ráháb vallomást tesz:

„Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fenn az égben és lenn a földön!“
Józsué 2,11

Ruth is vallomást tesz:

Néped az én népem, és Istened az én Istenem.

Ruth 1,16

Hitüket cselekedeteik tették élővé.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10