Szerző Téma: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!  (Megtekintve 25056 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #90 Dátum: 2016 November 11, 00:55:44 »
A legszebb könnycsepp

 

Angyalt küldött a földre a Jó Isten, hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet.

Az angyal bejárta az országot, világot. Végre rátalált egy özvegy édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit. Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a világon.

Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könnycseppeket: Hálakönnyből, keserű csalódásból kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta: szebb könnycsepp is van a világon!

Szomorú volt az angyal mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok keresésbe. Betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta hiába minden igyekezete, a legszebb könnycseppre soha sem talál rá.

A templom félhomályában egyszer csak egy embert vett észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg. Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztatta a poros követ. Az angyal nyomban mellette termett: szemkápráztatóan ragyogott valamennyi könnycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis sikerül teljesítenie a rábízott feladatot. Valóban a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét.

Amikor a könnycseppekkel odaállt a Jó Isten elé, dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá:

- Látod nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik vissza. Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szeretetről tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült szabad ember szépségéről győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember az örökkévalóság fényét sugározza.

Ha vétkezel, szállj magadba és őszintén bánd meg bűneidet. Isten a megtérő bűnösnek mindig kész megbocsátani.


Zsoltár:51:19   Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #91 Dátum: 2019 Május 02, 15:07:28 »
A Megbocsájtás ideje!
Máté: 18: 21-22:
21
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?
22
Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
Emlékszel arra, amikor…? Ezt a kérdést sokszor halljuk a karácsonyi időszakban. Családunkkal és barátainkkal felidézzük az elmúlt ünnepek emlékeit, élvezettel gondolunk vissza a régi dolgokra, amíg egyszer elkerülhetetlenül eszünkbe jut olyasvalami, amit szeretnénk inkább elfelejteni.
Hirtelen újra érezzük a fájdalmat. Egy szülői kritika tüskéje, egy barát be nem teljesített ígérete, visszautasítások, csalódások, szívfájdalmak…
Mit kezdjünk az ilyen emlékekkel? Évről évre magunkkal kell cipelnünk, mint sok más terhet?
Nem. Ledobhatjuk őket. Valójában le is kell dobnunk. És erre egy mód létezik: a megbocsátás.
A megbocsátás egyszerű dolognak tűnik. Mégis, valójában kevesen tesszük meg. Úgy gondoljuk, hogy a megbocsátás egy lehetőség csupán az életben, amit alkalmazhatunk, ha akarunk. De ez nem így van. Alapvető követelmény minden hívő számára. Valójában, ami Istent illeti, a meg nem bocsátás bűn.
A Máté 18:23-35:
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
24
Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.
25
Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
26
Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
27
Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
28
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.
29
Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
30
De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
31
Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala.
32
Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:
33
Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
34
És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
35
Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Jézus elénk tár egy példázatot, ami jól illusztrálja a szörnyű következményeit. A történet egy szolgáról szól, aki több millió forinttal megfelelő összeggel tartozott valakinek. Amikor a tartozás esedékessé vált, a szolga esedezett az urának: „Uram, legyél türelmes velem, és mindent visszafizetek.” Az úr annyira megszánta őt, hogy eltörölte az egész adósságot!
Nem sokkal később ugyanez a szolga megkeresett valakit, aki sokkal kevesebbel tartozott neki. A szolgatársa nem tudott fizetni, de ő nem törődött a könyörgésével, és börtönbe csukatta.
Amikor az ura ezt meghallotta, haragra gerjedt. Magához hívatta a gonosz szolgát, és átadta a hóhéroknak, amíg vissza nem fizeti a tartozását.
Figyeld meg a meg nem bocsátott tartozás nagyságát. A kis adósságok dühítenek fel minket a leggyakrabban. Apró-cseprő neheztelések férj és feleség vagy testvérek között. Apró meg nem bocsátások, amelyek túl jelentéktelennek tűnnek ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Vigyázz! Ezeket az adósságokat használja a sátán, hogy gyötörjön téged.
Végül is, Jézus hegyet kitevő adósságokat törölt el neked. Megengedheted magadnak, hogy nagylelkű légy, és elengedd mások filléres adósságait. én tapasztalatból mondom sokszor elengedtem a tartozást és nem tudom elmondani milyen jó érzés volt,
Máté Evangéliuma:6:12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
Tölts időt a z Úrral hadd mutasson rá a meg nem bocsátásra benned. Majd térj meg, és engedd el azt magadtól.
Márk Evangéliuma:11:25
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Legyen ez a karácsony több az emlékek idejénél. Legyen a felejtés ideje, legyen a megtérés ideje , kezd ujra az egészet , tegyél mindent az Ő lábai elé
Lukács Evangéliuma:11:4 És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #92 Dátum: 2019 Május 13, 12:37:32 »
Jer. 17,7
Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;
Jer. 17,8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #93 Dátum: 2020 Január 27, 13:46:44 »
 kereszt a keresztény hit szimbóluma. Kizárólagosan Jézushoz kötődik. Semmilyen vallásalapító vagy vallásvezető nem meri ezt a szimbólumot használni, mert olyasmit fejez ki, amit ők maguk soha nem tettek meg! Egyikőjüket sem feszítették meg a világ bűneiért. Egyikük sem támadt fel a halálból. Egyikük sem képes megadni azt a segítséget, amelyre oly kétségbeesetten szükségünk van. Csak Jézus tud üdvözíteni minket. Egyedül ő mondhatta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6).
Bárhol keresed: nincs más szabadító a bűntől.
REINHARD BONNKE (1940-2019)
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #94 Dátum: 2020 Február 20, 11:12:13 »
Mikeás :7:8 Ne örülj, én ellenségem!
Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!
Milyen jó, hogy amikor elesek, felemelsz, Uram, és nem pénz, ész vagy erő, hanem hit által hozol szabadulást. Így bárki részesülhet belőle, aki hisz: a tanulatlan és a leggyengébb is. Nincs szükség áldozatra.
A mai nap ismét súlyos terheket róttál ki rám. De biztos vagyok benne, ha őrzöm szívemben közelséged meghittségét, akkor örök hatalmad védőpajzsként nyugszik felettem nemcsak veszedelem idején, hanem életem minden napján.
Bár nem valósul meg az összes tervem, s nem adod meg mindig szívem vágyát, én mégis mindenre kész vagyok Teérted. Tudom, hogy Krisztus közbenjárására egyszer választ adsz kérdéseimre, és az Ő szeretete által rendeződik s boldog lesz életem.
Az emberek földi javaikkal, üzleti sikereikkel dicsekszenek, nekem igéd igazsága a legértékesebb dolog ezen a világon. Ők terhük alatt térdre rogynak, elesnek, én pedig felkelek, és segítségeddel talpra állok.
S amíg megengeded, hogy reggelente ismét láthassam napodat, addig hirdetem, hogy a múló földi idő értelme és célja az örökkévalóság.

Mikeás 7:8 Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #95 Dátum: 2020 Február 24, 10:42:13 »
Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.” (Zsidók 4:16 EF)
Ha kihívással kell most szembenézned, szeretném, ha tudnád, hogy érvényes meghívód van Mennyei Atyádtól, hogy bátran menj a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerj és kegyelmet találj, amikor segítségre van szükséged.
„Amire éppen szükséged van” azt jelenti, hogy gyógyulást találsz, amikor beteg vagy, gondoskodást, amikor szükségben vagy, és amikor leépítésekről és rossz kilátásokról jönnek a hírek, valamint helyreállítást, amikor kapcsolati gondjaid vannak.
Lehet, hogy most azt kérded: „De hogyan mehetnék én Istenhez, ha nem tartom magam elég jó kereszténynek? Jézus vére miatt mehetsz Istenhez, és nem a saját jócselekedeteid miatt. Bármikor, amikor Isten jelenlétébe mész, nem kell attól tartanod, hogy Isten a bűneiddel lesz elfoglalva, mert Jézus vére minden egyes bűnödet elmosta. Az Atya nem a bűnt látja, amikor rád néz, hanem az Ő Fiának a vérét, ami azért ontatott ki, hogy te teljes megbocsátást és elfogadást nyerj.
Amikor elbuksz és irgalomra van szükséged, Isten Igéje biztosít arról, hogy irgalmat fogsz találni, amikor Istenhez jössz. Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt a rosszat kapod, amit megérdemelnél, mint például kárhoztatást.
És nem csak irgalmat fogsz nyerni, amikor bátran Isten elé jössz, hanem kegyelmet is. A kegyelem azt jelenti, hogy azt a jót kapod, amit nem érdemelnél meg: védelmet, egészséget, jóindulatot, kedvességet, teljes életet.
Gyere hát bátran Ahhoz, Aki kiolthatatlan, szenvedélyes és feltétel nélküli szeretettel szeret téged. Gyere bátran Hozzá, Aki mindent tud a helyzetedről és megvan rá a megoldása. Sokkal nagyobb bölcsességgel rendelkezik, mint a tiszteletreméltó orvosod, ügyvéded, vagy a leghozzáértőbb szakértők. Kedves barátom, gyere bátran a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet és irgalmat találj a szükség idején!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #96 Dátum: 2020 Február 26, 22:05:10 »
Amikor rajtad van Istennek a kegyelme, bőkezűsége nagylelkű adakozó leszel. Nehémiás is adakozott, a saját embereit etette. Amikor egy Isten embere/asszonya vagy, bőséges lesz a szíved, a szívednek a teljességéből tudsz majd adni. Amit adsz azt le is fogod aratni.


Lukács 6:38 „Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.”


Amikor te adsz, valamit az Úr mindig a sokszorosát adja vissza, ez egy szellemi törvény, a te magod, a te vetésed beszél az Úr előtt.
Mert adni mindig öröm  :300: :300: :300: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #97 Dátum: 2020 Április 20, 08:10:54 »
Keljetek fel és legyetek erősek!

Mennyei Atyánk! Taníts bennünket istenfélelemre. Taníts bennünket Isten igazi félelmére, nem az emberektől való félelemre, hanem igazi istenfélelemre, erre van szükségünk, hogy jobban tiszteljünk Téged, mint bármi mást. Köszönjük Atyám. …"

Igen, itt az idő az imádkozásra :2smitten: :019: :019:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #98 Dátum: 2020 Május 04, 12:23:46 »
AZ ÚT!
János Evangéliuma:14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Jézus Krisztus az Út! ez az egyetlen járható ut számunkra, ezért imádkozzunk mik is
mint ahogy Dávid is ezt tette:
Zsoltárok könyve:5:9 Uram, vezess engem a te igazságodban az én
ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
Zsoltárok könyve:27:11 Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj
engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
ez az egyetlen út amély az örök élethez vezet.
Zsoltárok könyve:18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;
paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
és ahogyan olvasuk az 1 zsoltárban is boldog az az ember aki az Úr UTJÁN jár:
Zsoltárok könyve:1:1-6: Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán,
bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;Hanem az Úr
törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja
gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
5
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak
gyülekezetében.
6
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

és én is könyörgök a Mindenható Istenhez hogy vezessen az Ő útján:
Zsoltárok könyve:119:32 A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod
az én szívemet!
Zsoltárok könyve:119:35 Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert
gyönyörködöm abban.
Zsoltárok könyve:139:24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak
valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!
Zsoltárok könyve:119:37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak
hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet!
és nagyon hálás vagyok hogy tart még a ma és tart a kegyelem:
Zsoltárok könyve:25:10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak,
akik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Zsoltárok könyve:62:13 Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg
mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15 Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja;
kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
kegyelmet kaptunk mert a Mindenható Isten szeret benünket:

János Evangéliuma:3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Efézusi levél:2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek
van: Isten ajándéka ez;
ezért még ma meg térhetünk , megvallhassuk a bűneinket, :
I. János levél:1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
csodálatos szó ez hogy Kegyelem! én köszönöm Uram a kegyelmet és az életet, és
hálát adok minde ajándékodért amit adtál nekem az Úr Jézus Krisztus nevében!
Ámen
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #99 Dátum: 2020 Május 19, 18:37:13 »
Keveset adsz, amikor a te tulajdonodból adakozol.
Amikor Önmagadból adsz, igazán akkor adakozol.
(Kahlil Gibran)
“Nem az a boldog, aki kap, hanem aki ad!”
Van egy ige is : jobb adni mint kapni !

Apcsel 20:35 Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #100 Dátum: 2020 Május 23, 12:34:23 »
Isten számít rád  :104:

                                           
Egyedül Isten tud teremteni,

de teremtését te tudod otthonoddá tenni.

Egyedül Isten tud életre hívni,

de te tudod azt óvni és továbbadni.

Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni,

de te tudod megtartani, és a betegséget gyógyítani.

Egyedül Isten tud reménységet plántálni,

de te tudsz testvérednek bizalmat szavazni.

Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni,

de te tudsz mást szeretetre tanítani.

Egyedül Isten tud békét ajándékozni,

de egyedül te egy mosolyt.

Egyedül Isten tud erőt adni,

de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni.

Egyedül Isten az út,

de te tudod azt másnak megmutatni.

Egyedül Isten a fény,

de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.

Egyedül Isten tud csodát tenni,

de te tudod az öt kenyeret és a halat elhozni.

Egyedül Isten képes a lehetetlenre,

de te tudod a lehetetlent megtenni.

Isten egymagában mindenre képes,

Mégis úgy látja jónak, hogy rád számítson!
Forrás: Internet
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25