Szerző Téma: Istentől jövő békesség  (Megtekintve 2399 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Istentől jövő békesség
« Dátum: 2013 Február 06, 19:51:10 »
János evangéliuma 14,27
„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.”


Két fajta békesség létezik. Ahogyan Jézus is felmutatta, a világ szerint való és a Tőle jövő békesség.
A világ szerinti békesség mind a láthatókra épül. Többnyire a pénzen, ami által bebiztosítva érezhetjük magunkat, és így nincs szükség a láthatatlanokra. Bizonyára ti is hallottatok már arról az irányzatról, miszerint Isten a világi javakban való bővölködést ígéri a gyermekeinek. Ezek az emberek a hitre hivatkoznak, viszont a testükre fókuszálnak. Ők ezt a békességet keresik, még mindig a láthatókra néznek.
Jézus viszont nem így adja a békességét. Az Ő békessége a benne levő hiten alapul. Mert ha hiszünk Benne, akkor hiszünk Neki is. Ha pedig hiszünk Neki, akkor hiszünk az Ő ígéreteinek is.

Lukács evangéliuma 12,22-31
„Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.”


Tehát az Istenben való hit által mindent megkapunk. Ám ez a hit nem a megvallásokban vagy a jogaink (?) gyakorlásában merül ki. Hiszen azt valljuk meg amit hiszünk, hogy az Úr akaratában van. A jogokkal kapcsolatban pedig az a kérdésem, hogy vajon milyen jogai vannak egy halottnak? Mert ha meghaltunk e világ számára, akkor már nem magunknak élünk, hanem Isten él bennünk. Így nincs jog amiről beszélhetnénk.

Galátzia levél 2,20
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”


Tehát többé nem én, hanem Jézus! Ha pedig Jézus él, akkor már nem a testünk irányít a kívánságai által, hanem Jézus irányít a Benne való hit által.

Római levél 1,17
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.”


Az igaz ember nevében is benne van, hogy igaz. De mitől válik igazzá? Nem önmagától, hanem Isten teszi azzá. Nem az az igaz ember, aki magát annak nevezi, hanem az az igaz ember, akit Jézus tett azzá. Akit pedig azzá tett, azon meg is látszik a Mestere. Tehát azoké ez az ígéret, akikben felismerhető a Mesterük! Vagyis akik nem csak beszélik, hanem meg is cselekszik Isten akaratát. De mi jellemzi ezeket az embereket? A luxus házak és a sport autók? Vajon azt látjuk az igében, hogy Jézus és a tanítványai gazdagok voltak? Jézus gazdagságot ígért az Őt követőiknek? Idézem Pál szavait:

1Timóteus 6,8
„De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.”


Nos Testvérek, ha ennél több adatott, akkor az már Isten külön kegyelme. Most nézzük meg Jézus családját, hogy mennyire is voltak gazdagok:

Lukács evangéliuma 2,22-24
„Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy "minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék;" és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: "egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.”


Tehát: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.”  - ezt tartsuk emlékezetben.
Most pedig nézzük meg Mózes könyvéből az Úr rendeletét:

3Móz 12,6-8
„Amikor eltelnek a fiú vagy leány miatti tisztulásának napjai, akkor vigyen el egy esztendős bárányt égőáldozatul, egy galambfiókát vagy egy gerlicét pedig vétekáldozatul a kijelentés sátrának a bejárata elé, a paphoz.  Az pedig mutassa be az ÚR színe előtt, és végezzen engesztelést az asszonyért, akkor tisztává lesz a vérfolyás után. Ez a törvény vonatkozik a fiút vagy leányt szülő asszonyra. De ha nem telik neki bárányra, akkor fogjon két gerlicét vagy két galambfiókát: egyet égőáldozatul, egyet vétekáldozatul. A pap pedig végezze el az engesztelést az asszonyért, és az tiszta lesz.”


Tehát amint láthatjuk, alap rendelkezés szerint bárányt is kellett volna áldoznia Jézus szüleinek ha anyagilag megtehették volna. Ám láthatóan bárányra nem futott nekik. Nézzük meg Jézus anyagi helyzetét közelebbről:
 
Lukács evangéliuma 8,1-3
„Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból.”


Jézusnak tehát szüksége volt támogatásra. Folytatom egy másik igével:

Máté evangéliuma 8,20
„Jézus így válaszolt: "A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania."


Bármennyire is furcsa egyeseknek, de Jézusnak nem volt tehát aranyháza, sem aranyhintója. Valójában akik Jézus követésére adták magukat, azok nem e földre gyűjtenek kincseket maguknak.

Máté evangéliuma 6,19-21
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”


Ábrahám sem kőházban lakott, hanem sátorban. Így tesz erről bizonyságot az ige:

Zsidó levél 11,9-13
„Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön.”


Mi is jövevények vagyunk, ezért ne törekedjünk a földi javakra. A földiek múlandóak, viszont Isten ígéretei örökre megmaradnak. Egy másik történetet:

Máté evangéliuma 17,24-27
„Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: "A ti mesteretek nem fizet templomadót?" "De igen" - felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenektől?" Miután így felelt: "Az idegenektől", Jézus ezt mondta neki: "Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted.”


Itt arra akarok kilyukadni, hogy Jézusnál nem volt pénz. Igen ám, de vannak akik erre azt mondják, hogy Júdás volt a pénztáros és ő éppen nem volt ott. Azt tudom erre mondani, hogy rendben van. Viszont ebből akkor egy újabb tanítást tartogat a mai gyülekezet vezetőinek, mégpedig a közös vagyon tanítását. Mert ha Jézus vagyona közös volt a tanítványaiéval, akkor ezt úgyszintén gyakorolniuk kellene a Jézus nyomdokaiba lépő tekintélyes embereknek is! Így legalább a pásztor nem luxus kocsikat vezetnének és nem villákban laknának, hanem jutna azoknak is, akik a közösségükben éppen éheznek. Lássuk a tanítványok esetét:

Apostolok Csel. 3,1-6
„Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: "Nézz ránk!" Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!”


„Ezüstöm és aranyam nincsen...”

Nem volt tehát nekik vagyonuk, viszont volt Istenismeretük. A mai nemzedék híres-neves pásztorai és tanítói inkább gyüjtik a mammont Isten ígéreteire hivatkozva, mintsem Istenismeretre jutnának. Ők nem hisznek abban a békességben amelyet Jézus ígért az Ő követőinek. De mi legyünk mások, akik hisznek Istenben, hisznek az Ő ígéreteinek. A mi békességünk ugyanis Istenben van elrejtve. Azért mondom hogy elrejtve, mert ez nem szemlélhető, csupán a lelki szemeinkkel. De mindig is a lélek volt az, ami számít. Hiszen a látható csak ideig-óráig való, az elmúlása közel van! Viszont amelyet Istenbe vetünk, az nem vész el, hanem sokszoros termést fog hozni.

János evangéliuma 6,63
„A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit...”


(Skype 2013/02/06)

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #1 Dátum: 2013 Február 07, 00:05:38 »
Kedves Antee!

Nagyon köszönöm, az áldott tanítást!

Valóban a békesség, amely Istentöl jön nem függ külsö körülményektöl. Abban rejlik, hogy az ÚR Jézus megbékéltetett minket az Atyával:

Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; 20. És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
Kol 1,19-20

Tehát Jézus a Vérével fizetett azért, hogy nekünk békességünk lehessen.

Sokan úgy vélik, hogy a békesség konfrontáció-menetességet jelent. De valóban így van? Mert akkor miért mondta az ÚR Jézus:

Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.
Lk 12,51    

 :104:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #2 Dátum: 2013 Február 07, 07:49:53 »
1
Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék.
2
És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Poncius Pilátusnak a helytartónak.
3
Akkor látván Júdás, aki őt elárulá, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek,
4
Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad.
5
Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát.
6
A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára.
7
Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek.
8
Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig.
9
Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott: És vevék a harminc ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, akit Izráel fiai részéről megbecsültek,

Máté 27, 1-9

A feti igeszakaszból látjuk, hogy a pénz birtoklása nem hozza magával a békességet. Júdás megkapta az árulópénzt, de nem maradt békessége.
A békesség az Úrtól jön. A pénz imádata pedig a békétlenség forrása.

6
Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.
7
Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal;
8
Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.
9
Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.
10
Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettök az égben, Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát!

1 Sámuel 2, 6-10
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #3 Dátum: 2013 Február 07, 09:32:23 »
Köszönöm az értékes hozzászólásokat Testvéreim. :afro:

Az Istentől való békesség nem konfrontáció mentes. Hiszen aki Isten szerint jár, az lépten-nyomon találkozik megvetéssel, üldöztetéssel vagy kiközösítéssel. Eképpen mondta Jézus:

Márk evangéliuma 10,29-30    
"Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért,és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #4 Dátum: 2013 Február 07, 09:34:52 »
Idézetet írta: bacsipista
A feti igeszakaszból látjuk, hogy a pénz birtoklása nem hozza magával a békességet. Júdás megkapta az árulópénzt, de nem maradt békessége.

Jó megfigyelés! :afro:
Júdás mindvégig azt kereste, hogyan árulhatná el Jézust. Lopkodott a közös vagyonból, megszólta Máriát hogy miért kell pazarolni, majd 30 ezüstpénz ütötte a markát. Mégis az lett a vége, hogy felakasztotta magát!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #5 Dátum: 2013 Február 07, 10:52:32 »
Sajnos sokszor tapasztalom a békétlenséget a gyülekezetben. Ennek az oka az, hogy kritikus szemmel vannak kísérve a szolgálók és a szolgálatok. Van egy elképzelés, amely mondjuk az én életszemléletemet és elvárásaimat tükrözi, és ami azzal nem egyezik azt nagatívan értékelem, sőt pletyka vagy susárlás módjában hangoztatom is. És a saját nézetem elfogadására bírom rá a testvéreket. És ilyenkor az a békesség amely az Úr ajándéka lehetne megtörik.

 Példabeszédek 16. fejezet
26. A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt.
27. A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van;
28. A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.
29. Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #6 Dátum: 2013 Február 07, 11:15:07 »
  Áldott üzenetek testvéreim! Dicsöség az Úrnak! Mikor elolvastam  a tanitást és a hozzászólásokat ez az ige jutott eszembe:
  " Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,büneink miatt  törték össze.Ő bűnhődött,hogy nekünk békességünk legyen,az Ő sebei árán gyógyultunk meg." Ézsaiás 53:5 
 Ha Krisztusban vagyunk ,akkor Ő a mi békességünk.  Mikeás 5:5 a "És Ő a mi békességünk."
Viszont erre törekednem is kell,és teremnem kell mint a Lélek egyik gyümölcsét:" De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség."Gal 5:22
"De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget"1 Tim 6:11
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #7 Dátum: 2013 Február 07, 11:47:28 »
Igen Jázmin, a békesség is egy gyümölcs, amelyet Isten érlel meg rajtunk. Hiszen mi fák vagyunk, és az Élet vizéből táplálkozva teremjük a gyümölcsöt. De ezt már nem is mi tesszük, hanem az Élet vize, vagyis Jézus! :2smitten:

Akkor van békességünk Istenben, ha valódi hittel hiszünk Őbenne! :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #8 Dátum: 2013 Február 07, 14:37:19 »
 :igen:
 köszönöm Anti !
ahogy ezeket olvastam ez a 2 ige jutott eszembe:

Filippi levél:4:7   És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Kolosse levél:3:15   És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #9 Dátum: 2013 Február 07, 14:56:37 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #10 Dátum: 2013 Február 07, 17:22:17 »
Igen Jázmin, a békesség is egy gyümölcs, amelyet Isten érlel meg rajtunk. Hiszen mi fák vagyunk, és az Élet vizéből táplálkozva teremjük a gyümölcsöt. De ezt már nem is mi tesszük, hanem az Élet vize, vagyis Jézus! :2smitten:

Akkor van békességünk Istenben, ha valódi hittel hiszünk Őbenne! :afro:

Az igazság és az Istentöl jövö békesség szorosan összetartoznak.

Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
Zsolt 85,11

Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké.
Ézs 32,17

Azért, oh király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed.
Dn 4,24

Annak lehet igazi békessége, aki megismerte Isten Igazságát. Ezért is fegyelmezteti Dániel próféta a királyt. Elöször a vétkeinktöl való szabadulásnak kell megtörténni, és akkor lesz békességünk.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #11 Dátum: 2013 Február 28, 14:22:17 »
Jeremiás 29:11 Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ezt az igét ma olvastam a Mai Igéből.Isten békességet akar adni nekem ez a terve számomra.Még ha körülöttem békétlenség is van.És Ő nem ugy adja,ahogy a világ...Ez a békesség,akkor is ott van,mikor nehézség  adódik az életbe.
János evangéliuma 14,27    
 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Filippi levél 4,7
 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #12 Dátum: 2013 Június 05, 22:18:31 »
Békesség

Ha a békességről hallunk, általában meg tudjuk azonnal válaszolni hogy mit értünk békesség alatt. Tegyétek fel magatoknak most a kérdést, hogy számotokra mi a békesség!

Mire jutottatok?

A világi békességét mindannyian kifogástalanul jól ismerjük. Ugyanis a világi békesség a láthatókra épült, úgy mint a biztos és jól fizető munkahely, hitel nélküli ház, a bankszámlán levő milliók és a többi... De nekünk vajon ebben a békességben kell élnünk? Amint már kiemeltem, ezek látható dolgok. Viszont ahogyan meg van írva, az igaz hitből fog élni:

Zsidó levél 10,38
„Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.”


Akik Istenéi azok Isten által megszenteltek lettek, ami azt jelenti, hogy a világból különválasztott minket. Éppen ezért, ránk már nem a világi értékek vonatkoznak, hanem az Isteni értékek és az Ő törvényei. Isten törvényei pedig minden esetben felülír minden más törvényt! Ezért van az, hogy számunka a hit adatot, amiben meglelhetjük a békességünket:

Zsidó levél 11,6
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”


Kérdezem: ha az életünk oly gondtalan hogy már nincs szükségünk hitre, akkor vajon Istennek tetsző életet élünk-e? Az előzően felolvasott igerészből világosan kiderül, hogy akkor nem! Isten sohasem ígért gondtalan életet a követőinek:

Márk evangéliuma 10,29-30
„Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.”


Jézus nem árult „zsákbamacskát”, elénk tárta hogy mi jár a követésével. De kaptunk is egyben egy csodálatos ígéretet:

János evangéliuma 14,27
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!”


Jézus tehát békességét adja nekünk, de nem munkahely, ház vagy a mammon bármely formájában, hanem az Ő békessége szerint! De mi az Ő békessége és hogyan lehet a miénk?

János evangéliuma 16,32-33
„Ímé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.”


Jézus előre megmondta a tanítványoknak, hogy mi fog történni (elhagyják Jézust). Az is kiderül, hogy mindezt azért mondta el Jézus nekik, hogy békességük legyen Őbenne! Most ha összerakjuk ezt, akkor megértjük, hogy az Őbenne való békesség, az Isten akaratának a beteljesedése. Hiszen egy prófécia teljesült be:

Zak. 13,7
„Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.”


A történet arról árulkodik, hogy nem csupán Jézust akarták elfogni, hanem a tanítványait is. Ugyanis Jézus több ízben is védte tanítványait:

János evangéliuma 18,4-9
„Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő vala, előre méne, és monda azoknak: Kit kerestek? Felelének néki: A názáreti Jézust. Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig ő velök Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondá nékik, hogy: Én vagyok; hátra vonulának és földre esének. Ismét megkérdezé azért őket: Kit kerestek? És azok mondának: A názáreti Jézust. Felele Jézus: Mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el; Hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott: Azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el.”


Ehhez még hozzátársul az, hogy Péter nekiállt kardoskodni és levágta Málkus fülét. Észrevesszük hogy Péter nem akarta elhagyni Jézust? Sőt, még Jézus elfogatása után is követte Őt! Jézus akarata az volt, hogy a tanítványokat ne fogják el akkor. Ám a történethez az is hozzátartozik, hogy valójában a tanítványok megbotránkoztak Jézusban. Ez pedig azért történt, mert nem így képzelték el az eseményeket. Nem értették hogy szükséges Jézusnak meghalnia és feltámadnia. Úgy gondolták, hogy Jézus a halál helyett felállítja királyságát és együtt fognak uralkodni Vele. Ezért volt az, hogy mielőtt még megtörtént volna Jézus elfogatása, a békességét adta a tanítványoknak. Vagyis azt, hogy mi az Ő akarata és nyugodjanak meg ebben.

Hoztam nektek egy gyors tesztet, amiből megállapíthatjátok, hogy megvan-e bennetek Isten békessége: Ha szívből tudod imádkozni minden helyzetben, hogy: „Uram, legyen meg a Te akaratod”, akkor megkaptad a Tőle jövő békességet.

Szót ejtettem már a hitről, amely nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Az Istentől jövő békességet csakis hit által kaphatjuk meg, hiszen mivel a békességünk Őbenne van elrejtve, ezért csak úgy kaphatjuk meg Tőle ha hiszünk az Ő ígéreteinek. Azok tesznek félre minden mást a világ békességéért, akiknek a szívük e világban található. De ha a mi szívünk Istennél van, akkor a hitünk által békességet kapunk minden körülmény ellenére. A mi békességünk ugyanis reményre szól, egy olyan reményre amely nyilvánvalóvá lett számunkra, mégpedig hogy eljő az a nap, mikor már nem e világ napfényére kelünk fel, hanem Isten világosságára.

Lukács evangéliuma 18,17-25
„Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem. Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van! Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.”


Sok mindent rejt ez az igerész, de amit most ki szeretnék emelni, az a főember szomorúsága, ami elárulja, hogy a gazdagságában volt a biztonsága vagyis a békessége. Jézus rátapintott az érzékeny pontjára, mint ahogy az lenni szokott mindannyiunk életében, hogy szembesít bennünket azzal, ha valami átvette Tőle az első helyet. A gazdagoknak azért nehéz bejutni az Istennek országába, mert többnyire náluk nem az Úr ül a trónon, hanem a pénzük. A múlt alkalommal beszélgettünk az Isten országáról vagy ha úgy tetszik, a mennyeknek országáról, amely nem csak a Mennyország, hanem minden más is, ahol Isten uralkodik. Mi is úgy lehetünk az Isten országának a polgárai, ha az életünk minden területén az Úr uralkodik. Ez a teljes átadás, hogy többé már nem a saját törvényünknek, akaratunknak élünk, hanem az Isten akaratának.

A következő kérdést úgy is feltehetem, hogy miben van a biztonságunk?  Mert amiben megleljük a biztonságunkat, ott fogjuk meglelni a békességünket is. Gondoljunk csak a mártírokra, akik Jézus követése miatt szenvedtek kínokat és végül öltek meg. Az ö életük nem e világ kincseiben volt elrejtve, hanem az Istenben. Ezért is tudtak még a kínzás közepette is énekelni, tudták hogy semmi sem szakíthatja el őket Istentől. Bocsánat a kifejezésért, de talán felültette volna őket Isten? Nem de Jézus világosan megmondta?:

Máté evangéliuma 10,34-36
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe.”


Akik Jézust nem csak a szájukkal követik, hanem a cselekedeteikkel is, azok üldöztetéseknek lesznek kitéve. Ez pedig azért van, mert ha Jézus rendelete szerint élünk, akkor az szálka lesz mindazoknak a szemében, akik nem Isten akarata szerint élnek. Azért gyűlölik meg Isten gyermekeit, mert a bennük élő Világosság (Jézus) megvilágítja a sötétségüket.

1Mózes 1,1-4
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.”


Amiképpen kezdetben elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, akképpen választott el minket (szentelt meg) a világból. Ezért mondja az ige:

1Thesszalonikai levél 5,5
„Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!”


Mit jelent a világosság fiainak lenni? Mi a világosság?

János evangéliuma 8,12
„Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”


Tehát Jézus a világosság! De mit mondott még Jézus?

Máté evangéliuma 5,14
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.”


Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a Világosság bennünk él. Vagyis Jézus! Értsük meg a következő igerészt is:

János evangéliuma 11,8-10
„Mondának néki a tanítványok: Mester, most akarnak vala téged megkövezni a Júdabeliek, és újra oda mégy? Felele Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.”


Első olvasásra úgy tűnhet, hogy mikor nappal van, nem kell félni a megkövezéstől. Ám mikor Izrael népe megkapta a törvényt Istentől, Isten nem kötötte napszakhoz a megkövezést. Vagyis Jézus itt nem a nap világosságáról beszélt, hanem önmagáról! A tizenkét óra a nap legfényesebb időpontja és ahogyan az ige is mondja:

Ézsaiás könyve 9,2
„A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!”


A tanítványok abban a világosságban jártak, amely a teremtés első napján is ránk köszön: Jézus! (Isten csak a negyedik napon teremtette meg a napot)! De Isten újra helyreállítja azt ami kezdetben volt:

Jelenések könyve 21,23
„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.”


Jézus tehát azt mondta a tanítványainak, hogy mivel velük van, munkálkodjanak! Jézus ugyanígy velünk van, mégis sokan ébredésre várnak, pedig erre nem várni kellene hanem felébredni. Emlékeztetőül újra felolvasom ezt az igerészt:

„Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.”

Mit jelent Jézus világosságában járni? Annyit jelent, hogy Jézus akarata szerint járni! Aki pedig az Ő akarata szerint jár, az azért nem botlik meg, mivel az Ő igéjére tekint. Ugyanis az Ő igéjéből tudhatjuk meg az akaratát. Azt az elhívást kaptuk, hogy cselekedjük az Ő akaratát és nem azt, hogy keressük a békességet. Hiszen az a békesség amely Istentől való, azt nem keresni kell, azt Isten adja azoknak, akik az Ő igéje szerint munkálkodnak.

2Thesszalonikai levél 3,16
„Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet...”


Vagyis nem a körülményektől függ a békességünk! Az Istentől jövő békesség nem megérinthető, szemmel nem látható, ezért van az, hogy nincs ami elvehetné tőlünk. Mert ahol a szívünk, ott a békességünk is. 

Zsidó levél 12,14
„Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:”


Ámen

(skype 2013/06/05)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #13 Dátum: 2013 Június 06, 10:07:23 »
Köszönöm Antee. Bizony csak úgy lehet békességünk, ha szoros kapcsolatban  vagyunk az Úrral. Ő a mi b ékességünk. Ő a Békesség Fejedelme.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Istentől jövő békesség
« Válasz #14 Dátum: 2013 Június 06, 10:54:27 »
Köszönöm testvérem a tanítást. Nem hallottam tegnap, de ma elolvastam.

"Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!"

Fil 4:9.


Fontos, hogy Jézus Krisztus tanítása általi békesség vezessen bennünket. Ne csak beszéljünk róla, hanem éljük is azt meg.

A békesség ami Istentől jön áldást hoz. Ahol félelem és rettegés van, ott nincs békesség.

"Házukban békesség van, rettegés nélkül, nincs rajtuk Isten vesszeje."

Jób 21:9.


A szeretet gyümölcse a békesség, amit nem befolyásolnak az életkerülményeink, anyagi függőségeink.

"Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne."

Péld 17:1.A békesség megteremti a bizalom légkörét is.  A bizalom pedig erősíti a hitet. Hiszem, hogy aki felé bizalmam van az meg is marad abban.

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

Zsid 11:1.


A bizalom a békesség alappillére. Akarni kell, és tenni kell érte, mint ahogy Ézsaiás próféta is megírta. A bizalomvesztésnél ajánlatos az Úrhoz fordulni, és kérni, hogy vizsgáljon meg minket is, tetteinket, gondolatainkat, életünket.

Ézs. 30:15.   
Mert így szól az én Uram, az ÚR, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok,


Akarnunk kell, az Úr vezetését. Nem tudhatjuk és nem ismerhetjük az Úr terveit.

"Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR."

Ézs 55:8.


Az Úr megengedhet olyan dolgokat az életünkben céljainak elérésében amit olykor helytelennek, akár Isten parancsainak való ellenszegülésnek is tekinthetünk. Itt felemlithetem Anti testvérem a tegnap este általad hozott példát , amikor Mózes elkészítette a rézkígyót.

Előttem Jézus Krisztus azon cselekedete van, amikor Júdással együtt mártotta kezét a tálba. Bár tudta, hogy Júdás el fogja árulni, mégis bizalmat szavazott neki. Nem vetette el magától és nem ítélkezett felette.

Júdás nem élt ezzel a lehetőséggel.

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12