Szerző Téma: Az ige szerint kik vagyunk?  (Megtekintve 4131 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Az ige szerint kik vagyunk?
« Dátum: 2013 Március 27, 20:06:44 »
A mai alkalommal egy igen mély dologba kaphatunk betekintést, mégpedig a Jézusban elrejtett életünkbe. Azért is tartom fontosnak ezt a témát, mert magamból kiindulva gyakran küzdök azzal a gondolattal, hogy úgymond egy szürke veréb vagyok a Földön. Olykor teher Istennek és embereknek, száraz életet élve amelyben nem igazán tudok felmutatni valamit is az Isten követésemben. De hála az Úrnak, hagyott vigaszt az Ő igéjében mindazoknak, akik vágynak reá és akik Őbenne bizakodva élik életüket. Először is, mint szürke veréb, ez az ige jut eszembe:

Lukács evangéliuma 12,6-9
„Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok. Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt; Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.”


Jézus ezen szavai vigasztalást adnak nekünk. A verebeknél beszél értékünkről, a hajunk szálainál a fontosságunkról és a rólunk szóló bizonyságtételnél pedig az irántunk való szeretetéről. Isten az Ő igéjében nem titkolta el az irántunk érzett szeretetét. Nincs rajta lepel és nem csak halovány utalások vannak rá. De kik lehetnek az Isten szeretetében? Mi a feltétele annak, hogy szeressen minket Isten?

Római levél 5,8
„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”


Ebből az egy igéből is nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy Isten nem azért szeret minket, mert mi szerettük őt! De jöjjön még egy ige, ami nem csupán a szeretetéről, hanem annak a mélységéről is bizonyságot tesz:

János evangéliuma 17,22-23
„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”


Mikor még bűnösök voltunk, úgy szeretett minket az Atya, ahogyan az egyetlen Fiát, Jézust szerette. Elég gyorsan eljutottunk a verébtől Isten Fiáig. Most már el tudjuk képzelni azt a bizonyos „sok” verebet, aminél értékesebbek vagyunk. De miképpen szerethet minket úgy, ahogyan Jézust szereti? Úgy testvérek, ha Jézus él bennünk! Mert akkor már nem minket lát az Atya, hanem az Ő Fiát, aki lakozást vett bennünk!

Galata 2,20
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”


Már bűnösként szeretett minket Isten, így jogos a kérdés, hogy miképpen szerethetett mikor még Jézus nem élt bennem!? Szokták sokan mondani, hogy Isten az időn kívül van, ezért látva a jövőt tudja, hogy kik azok akik átadják Neki az életüket. Ez igaz, és ez az ige jut eszembe:

Lukács evangéliuma 19,10
„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.”


Ezt akkor mondta Jézus, mikor Zákeus átadta az életét Neki. Zákeus nem épp Jézus útjában volt. Jézus pont Zákeusért ment le Jerikóba! Jeruzsálem volt az uticél, mégsem a rövidebb utat választotta, hanem kerülőút árán is megkereste azt, ami elveszett! Egy másik ige jut az eszembe:

Máté evangéliuma 26,28
„Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.”


Sokakért és nem mindenkiért! Jézus vére mindenkiért elegendő, viszont vannak akik nem kérnek belőle, akadnak olyanok is, akik tapodják. De akiknek ott van az életük ajtaján Jézusnak a vére, azok Istenhez tartoznak és a pusztítónak nincs hatalma felettük.
És mi a helyzet azokkal, akik nem testvéreink, hanem Istennek ellenségei? Őket szereti az Isten? Mielőtt bármit is mondanék, szóljon az Úr igéje:

Ezékiel könyve 18,23
„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.”


Bizony szereti az Úr a bűnös embert is, inkább kívánja a megtérését hogy éljen, mintsem a bűnében haljon meg. Többször beszéltünk arról is, hogy mikor az igében a gyűlölni szót olvassuk, az nem a mai gyűlölettel azonos. Akkor annyit jelentett, hogy „kevésbé szeretni”. Az édesapám jut eszembe. Tanúja voltam annak, mikor elkezdte az Urat keresni, naponta a Bibliát bújta és közösségi alkalmakra is elment. De végül minden ilyen dolognak nyoma veszett. Tanúsíthatom, hogy az Úr nem egyszer kereste meg, mégis sajnos azt kell mondjam, hogy a lelki állapota egyre rosszabb lett. Vasárnap kaptam meg a hírt, hogy édesapám meghalt. Isten türelmét, szeretetét és irgalmát láttam az életében, az előbb felolvasott igerész (Ezékiel 18,23) is élővé vált előttem. Jézus ezt mondta:

Máté evangéliuma 5,43-44
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.”


A világiak szokták mondani, hogy tiszteld az ellenségedet. Gondolom főként azért is, mert nem tudni, talán majd épp ők lesznek a szövetségesek. Nincs ez másként a mi ellenségeinkkel sem. Egyik napról a másikra, ellenségből testvér lehet! De csak ennyi oka lenne? Minden bizonnyal nem, hiszen Isten szereti a bűnös embert. Nem a bűnt, hanem az embert!

Római levél 6,16
„Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?”


Mi ugyanis szolgák vagyunk, szolgálhatunk a bűnnek vagy az igazságnak. Akik a bűnnek szolgálnak, azokat a bűn irányítja, akik pedig az igazságnak szolgálnak, az irányítást Jézusnak adták át. Így tehát a bűnös ember nem más, mint a gonosznak a bábúja, aki rabságban van.

Efézusi levél 6,12
„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.”


Így tekint Isten is a bűnösre, szereti és vágyik megszabadítani őt. De térjünk vissza azokra, akik Isten követői. Az ige által megbizonyosodhattunk arról, hogy Isten nem akármilyen szeretettel szeret minket. Kik vagyunk még? Hatalmasok! De nem úgy, mint ahogy a mai kor általános irányzatai gondolják. Jézus nevét használják úgy, hogy nem is ismerik Őt. Nem a szóban van ugyanis erő, hanem a Vele való közösségben.

Apostolok Csel. 19,13-16
„Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: "Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet!" Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: "Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból.”


Ebben a történetből láthatjuk, hogy nem jött össze nekik a tervezett démonűzés. Mi lehetett a gond? Egyértelműen kiderül, hogy nem volt joguk erre, mivel Jézust nem ismerték. Az emberek kívülről ugyanolyannak látszanak, sok esetben nem megmondható, hogy az adott személy követi Istent vagy sem. Viszont a szellemi hatalmasságok előtt nincs rejtve egyetlen egy követője sem Istennek. Rajtunk ott van Jézus vére és ők ezt látják. Olyan ez, mint a kormány által kirendelt tiszteletben álló emberek, akik hatalmat kaptak. Ilyenek például a rendőrök és a katonák is. Őket a ruhájuk által ismerhetjük fel, de ha nincs rajtuk a ruha, akkor meg nem különböztethetőek.  Akik ismerik Őt, azokat Isten is ismerni fogja.

Máté evangéliuma 16,15-19
„Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.”


Ez a közösség és itt a hatalom is! Az ismeret szó is egy azon szavak közül mint az előzőekben érintett gyűlölet. Nem azt jelenti amit egykor jelentett. Az ismeret ugyanis nem az, amikor meghallunk vagy meglátunk valamit (ez megtapasztalás), hanem amikor a legmélyebb közösségben vagyunk Ővele.

1Mózes 4,1
„Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.”


De mitől függ a hatalmunk nagysága? Sokan azt hiszik, hogy megtérésünkkor megkaptunk minden hatalmat Istentől hegyek dobálására. Még a megtérést sem értik, hogy értenék a többit!? Próbálják gyakorolni a hitüket szavakban, megnyilvánulásokban, parancsolásokban, kiabálásokban és bizarr dolgokban. Hálát adok Istennek, hogy hatalma csupán azoké, akik megismerték Őt! Mert ha azoké is lenne, akik nem ismerik Őt, akkor garantáltan nem használnák jól az Istentől kapott hatalmukat. Istentől kapott hatalmunk a benne való életünk, vagyis ismeretünk függvénye.

(skype 2013/3/27)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető laszlo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 53
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #1 Dátum: 2013 Március 28, 07:42:36 »
O ugy tekint rank mint fiakra es azok is vagyunk.Az mar egy teljesen mas kerdes hogy mi hogyan velekedunk magunkrol , ebbol mennyit latunk ,ertunk. De mindig a leghelyesebb az IGET megkerdezni ,O barmikor kivezet a vilagossagra.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #2 Dátum: 2013 Március 28, 08:57:01 »
Elolvastam Anti testvérem a tanítást és igen csak a szívemből szóltál. Sajnálom, hogy nem vehettem részt az elhangzásakor, de így olvasva is sokat mond nekem.

Gyülekezetünkben és magánéletünkben is találkozunk olyan emberekkel akik úgy keresik Istent, hogy jelentéktelen, semmitmondó embereknek tartjék magukat. Olyanoknak,  akit nem csak az ismerőseik és családtagjaik írtak le az életükből, hanem azt gondolják, hogy Isten is.
Amikor viszont meghallják az evangéliumot, hogy Jézus értük is meghalt, az ő bűneikért betegségeikért akkor teljesen rácsodálkoznak és e remény újraéled a szívükben.
A mi köteleségünk ezeket az embereket tisztességesen Isten útjára vezetve, segíteni és támogatni őket.
Megfelelő igeismeret megtapasztalása után már maguktól fel fogják ismerni, hogy melyik urat kell szolgálni.
Mi, akik az Úr elé vezetjük őket törekednünk kell arra, hogy életünkből látszodjék, hogy hiteles az életünk, így megismerhetik Jézust, az Atyát és a Szent Lélek vezetésével ők is példamutatóvá válhatnak.

I. János levél:5:20   
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #3 Dátum: 2013 Március 28, 11:11:54 »
I. János levél:3:2   

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető laszlo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 53
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #4 Dátum: 2013 Március 28, 11:35:29 »
Gal.4,4/6
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,
5
Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
6
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
7

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #5 Dátum: 2013 Március 28, 17:48:17 »
Köszönöm, kedves Anti az áldott gondolatokat!

Úgy gondolom, mindannyiunk életében elöfordult már, hogy olyan szürke verébnek éreztük magunkat. De pont ilyenkor kell a mi tekintetünket önmagunkról Isten felé irányítani, mert az igazi értéket ott találjuk meg. Nagyon nagy vígasztalás az Ézs. 43. fejezete.

Néhány gondolat ebböl a fejezetböl:

1. De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
3. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!
4. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. 5. Ne félj, mert én veled vagyok!
11. Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító. 12. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten. Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, hogy én Isten vagyok. 13. Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg?


Nincs, aki kezemből kiragadjon - nem ismerös ez a kijelentés?

Jézus mondja:

Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
Jn 10,29    

Becsesnek, drágának és értékesnek tart minket a mi URunk! Akkor miért tartjuk mi magunkat értéktelennek?

Talán jó lenne ezekre az Igékre gondolni, és hittel elfogadni. Nem emberektöl kell nekünk elismerést várni. Akik emberek véleményére támaszkodnak, nagyon gyorsan lesznek csalódottak.

Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Zsolt 36,8   


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető manoka38

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 163
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #6 Dátum: 2013 Március 28, 18:10:26 »
Köszönöm Anti testvérem a tanításod, a tegnapi alkalmat hallgatva és ma át olvasva az anyagot, mélyen érintett és elgondolkodtatott.
Számomra fontos üzeneteket adtál át.Köszönöm.
Dicsőség az Úrnak!  :2smitten:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #7 Dátum: 2013 Március 28, 21:37:34 »
Dicsőség az Úrnak Testvérem! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #8 Dátum: 2013 Március 28, 21:39:32 »
Köszönöm, kedves Anti az áldott gondolatokat!

Úgy gondolom, mindannyiunk életében elöfordult már, hogy olyan szürke verébnek éreztük magunkat. De pont ilyenkor kell a mi tekintetünket önmagunkról Isten felé irányítani, mert az igazi értéket ott találjuk meg. Nagyon nagy vígasztalás az Ézs. 43. fejezete.

Néhány gondolat ebböl a fejezetböl:

1. De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
3. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!
4. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. 5. Ne félj, mert én veled vagyok!
11. Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító. 12. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten. Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, hogy én Isten vagyok. 13. Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg?


Nincs, aki kezemből kiragadjon - nem ismerös ez a kijelentés?

Jézus mondja:

Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.
Jn 10,29    

Becsesnek, drágának és értékesnek tart minket a mi URunk! Akkor miért tartjuk mi magunkat értéktelennek?

Talán jó lenne ezekre az Igékre gondolni, és hittel elfogadni. Nem emberektöl kell nekünk elismerést várni. Akik emberek véleményére támaszkodnak, nagyon gyorsan lesznek csalódottak.

Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Zsolt 36,8   
Köszönöm áldott Testvérem a kiegészítést. Ez az ige jutott eszembe:

1Péter levele 1,5
"Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #9 Dátum: 2013 Március 28, 22:05:18 »
ÁMEN!!!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #10 Dátum: 2013 Március 29, 08:21:36 »
Koszonom az aldott tanitast,kedves Antee!! Aldas vagy szamunkra. :063:
Ahogy olvastam uzeneted ket  ige jutott eszembe:
5Mozes 7 :7-8
7 Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;
8 Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amelylyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az égyiptombeli Faraó királynak kezéből.

1János levele 4,8    
 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

 :2smitten: :2smitten:
Isten maga a szeretet,es nem tud nem szeretni.Milyen jo,hogy nem kell "szurke verebnek"erezni magunkat,hisz draga aron vetettunk meg. 1 Péter 1:18-19  18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #11 Dátum: 2013 Március 29, 08:26:14 »
És még egy ige:

Ézsaiás könyve 43,4 Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:  :2smitten:
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #12 Dátum: 2013 Március 29, 10:20:25 »
Köszönöm Testvérem a kiegészítést! :afro: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #13 Dátum: 2013 Április 03, 14:19:35 »
olvasván ezeket az Igéket eszembe jutott nekem is egy Ige szakasz:
Galátzia levél:4:6-7   Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
7
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

ezért gondolom hogy ugy i s kell nekünk viselkedni mint ahogy az Úr viselkedne !
 mert fiak vagyunk , de vannak kötelességeink is! :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Az ige szerint kik vagyunk?
« Válasz #14 Dátum: 2013 Április 03, 15:11:25 »
ÁMEN! Kedves Ildikó!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10