Szerző Téma: Törvény  (Megtekintve 12480 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #75 Dátum: 2017 November 14, 21:19:19 »
Kedves Elisabeth!

Véleményed szerint kikről, melyik nép tagjairól beszélnek az alábbi igék, és mi az értelmük?

I.     
Máté 21:37 - 21:43

Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.
De a munkások, meglátván a fiút, mondának maguk közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét.
És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.
Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?
Mondának neki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idejében.
Monda nekik Jézus: Sohasem olvastátok-e az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek (a görög "ethnos" szó áll itt a "nép" helyett) adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.


Az "ethnos" szó jelentései:

G1484 ἔθνος (ethnosz)
1) nép, törzs, nemzet
2) idegen (nem-zsidó) nemzet, pogány nép

II.
Apcs 13:46 - 13:47

Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk.
Mert így parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.


III.

Ján 8:39 - 8:44

Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.


"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény
« Válasz #76 Dátum: 2017 November 14, 22:40:24 »
Lucius, már vártam ezeket az argumentációkat, elég sokszor emlegetik azok, akik Izraelt megvetik.  Az akkori hitetlen, főleg vallási vezetőkkel általánosítanak, és ezzel akarják bizonyítani, hogy Isten elvetette volna Izraelt. Ez egy durva kiforgatása Isten Ígéjének.


Úgy Barnabás mint Pál apostol zsidók voltak, ők vitték többnyire az Evangéliumot a nemzetek felé. Nem véletlen, hogy Pál apostol beszél a beoltatásról, és figyelmezteti a római testvéreket, hogy ne fuvalkodjanak fel a zsidók ellen.

Vegyünk ellenpéldát: A történelmi kereszténység kezéhez rengeteg vér tapad. Most akkor általánosítsunk, és mondjuk azt, hogy a keresztények egy vérengzö népség? A náci uralom idejében millió keresztény éljenezte a führert, ám voltak keresztények, akik az életüket sem sajnálták, hogy zsidókat mentsenek.

Isten sohasem vetette el Izraelt, ezt nyomatékosan több helyen is írja az Íge. Még a diaszpóra idején sem. Erről olvasunk Ezékiel és Ézsiás könyvében is:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. 17. Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét.
Ez 11,16-17

Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő URad. 11. Ó, te nyomorult, vihartépte, vigasztalan! Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. 12. Rubinból készítem el falad párkányát, és kapuidat briliánskövekből, összes határaidat meg gyémántokból. 13. Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
Ézs 54,10-13

És pont erről beszél a zsidó Pál apostol, amikor kijelenti, hogy egész Izrael üdvözülni fog. ´

Azt kérdem tehát: elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. 2. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott.
Róma 11,1-2

Isten nem változtatja meg ígéreteit, és ha még meg is dorgálja népét, hűsége megmarad.

Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, 32. ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, 33. akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. 34. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. 35. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.
Zsolt 89,31-34

Pontosan ez a mi hitünk alapja, hogy Isten nem változtatja meg Ígéreteit. Egyébként honnan tudnád, hogy nem fog Téged elvetni, vagy kiérdemled Isten jóságát? Izrael is Isten kegyelméből tartatik meg.


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #77 Dátum: 2017 November 14, 22:46:10 »
Kedves Matteo!

Örülök, hogy Téged is foglalkoztat ez a kérdés, mármint a Törvény szerepe az üdvösségben.
Válaszolok a kérdéseidre:

I. "lucius írta: "Azonban nem azért adta, hogy megtartsuk parancsról parancsra, hanem azért, hogy ráébredjünk elveszett voltunkra, és Jézus szükségességére."
Arra utaló üzenetettel, hogy az Örökkévaló nem azért adta a törvényt, hogy megtartsuk, én még nem találkoztam az Írásokban, viszont azért kérdezlek téged, hogy hátha te majd mutatsz."

A válaszom:

Először is tudnod kell, hogy a törvényt Mózes korában kapta a zsidó nép. Nem mondhatom, hogy az egész emberiség, mert tele van olyan utasításokkal, amelyek
földrajzi helyhez kötöttek. Azt sem mondhatjuk, hogy mindenkire egyformán érvényes, mert a japánok, vagy az ausztrál benszülöttek mondjuk semmit sem tudtak róla, és Isten nem igazságtalan, hogy tőlük ugyanúgy elvárja egy általuk nem ismert törvény betartását, mint azoktól, akiknek adta (zsidó nép). De ne menjünk ilyen messzire. Noé sem tudott ezekről az utasításokról, Énokh sem, Ábel sem, Ábrahám sem, stb. Gondolj csak bele, egyikük sem tartott fent papságot például, ami pedig a mózesi törvény szíve, nem volt frigyládájuk sem, ami pedig az engesztelés szíve.

Ennek ellenére Isten emberei voltak.......!
Hogyan?
A Mózesi törvény megtartása nélkül? Lehetséges ez?
Lehet valaki Isten embere anélkül, hogy megtartaná a Mózesi törvényt???
Igen, lehet...
A megoldást a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk.
Ezek az emberek hit által voltak Isten emberei.
Hit definíciója: bizalom Istenben
Ezek az emberek a hit emberei voltak, ezért üdvösséget nyertek.
Isten nem várta el tőlük, hogy megtartsák a Mózesi törvényt, a parancsolatokat, mégis üdvösséget nyertek. Éppen így, az újszövetségi keresztényektől sem várja el, hogy megtartsák a Törvényt, és mégis üdvösségük van!!!!

Zsid 11:7 - 11:11

Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

Hit, hit, hit....

Ha ez megvan neked, akkor mindened megvan. Isten embere vagy, és üdvösséged van:

Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. (Gal 3:7)

Ábrahámnak sok gyermeke született. Isten azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a hithős Ábrahám valódi gyermeke szellemi értelemben csak az, aki Isten ígérete alapján született, aki követi Ábrahám hitét, és megbízik Istenben, azaz Isten szavában.

Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. (Gal 3:7)

Ezeknek a „fiaknak” egy része zsidó születésű, más részük viszont nem. A közös bennük az, hogy hisznek:

És [hogy] (Ábrahám) atyja [legyen] a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében [tanúsított] hitének nyomdokait. (Róm 4:12)

Ezek a hívők, alkotják a valódi „szellemi” zsidóságot, Ábrahám szellemi családját:

Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van: Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése [az igazi körülmetélkedés]; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. (Róm 2:28-29)

Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk: (Fil 3:3)

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal 3:28)

Ha hiszel Jézusban, (még pontosabban fogalmazva, ha bízol benne), akkor tudd, hogy Ábrahám családjába tartozol, Isten családjába tartozol, és örökös vagy.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Gal 3:29)

Birtokosa lettél a Szentszellemnek, Isten Lelkének:

Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Gal 4:6) Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. (Gal 4:7)

Isten igazzá tett, azaz olyan új szívet adott neked, amely már szereti Istent és az embereket, és ezzel alkalmassá váltál az Örök Életre.
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk (igazzá váljunk) a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.  (Gal 2:16)
Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot; (Róm 9:30)

Most pedig jöjjenek az igék, melyek bizonyítják, az Örökkévaló nem azért adta a Törvényt, hogy az újjászületett hívő keresztények megtartsák azt, a tételes előírások szerint, mind a 613?? (bevallom, nem ismerem a pontos számot, de talán majd valaki megírja) parancsolattal:

Gal 3:9 - 3:10
Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

Ef 2:14 - 2:15 Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;

Róm 3:21 - 3:22 Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,

Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. (Róm 10:4)

Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. (Róm 7:4)

Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában. (Róm 7:6)

Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. (Gal 3:19)

Gal 3:23 - 3:25

Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.

Zsid 7:11 - 7:12
Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?
Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.A második kérdésed felém:
"Vajon Jézus megtartotta a törvényt... ?"

A válaszom: Igen. Jézus törvény alá született zsidó emberként jött erre a világra, hogy a "törvény alatt lévőket megváltsa". A zsidó nép ugyanis megkapta a törvényt, és az mindaddig érvényes volt rá, amíg el nem jő, és meg nem dicsőül a Messiás. A törvény eddig az időpontig Jézusra is vonatkozott, köteles volt azt megtartani, akárcsak a zsidó nép többi tagja.

Jézus feltámadásával azonban egy új korszak vette kezdetét, és a betű szolgálatát felváltotta a Szellem szolgálata. Az Ó szövetség lezárult és kezdetét vette az Új szövetség. Miért?
Azért, mert Jézus ímmár a hívők szívében él, és a szellemünkön keresztül vezet bennünket.

FIGYELEM!  CSAK A HÍVŐKET!!!!!!!!
Ez csakis a valódi hívőkre igaz!
Ha valaki ebben nem hisz, annak a legjobb, ha továbbra is a Törvényt követi szabályról szabályra, lépésről lépésre.
Isten áldásai ugyanis csakis hit alapján lehetnek a mieink.

Isten megmondta, hogy az Új szövetségben a "Szellemét adja belénk".

Ha mi valódi hívők vagyunk, akkor készpénznek vesszük ezt, és ezzel belépünk ennek a valóságába.
Mert a hívőkre az a jellemző, hogy elhiszik a leg hihetetlenebb dolgot is, ha azt Isten állítja.
Ha valaki kételkedik Isten szavában, Isten ígéreteiben, nem hiszi, hogy Isten az Ő Szellemét neki adta,
nem hisz Jézusnak, aki azt mondta, hogy Ő vezeti az Ő juhait az Ő hangjával, annak ellenére, hogy Jézus ezt világosan állítja
az még nem lépett be ezen az ajtón, az még kiskorú, akinek szüksége van a törvényre.

De, ha valakire ez igaz, az már nincsen a törvény alatt, mert az ímmár Jézus Szelleme alatt van.
Ez sokkal magasabb rendű szolgálat a betű, a Törvény szolgálatánál. Ez minden hívő elhívása:

2Kor 3:5 - 3:8

Nem mintha magunktól volnánk alkalmasak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmas voltunk az Istentől van:
Aki alkalmasakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt:
Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?


"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #78 Dátum: 2017 November 14, 22:57:59 »
Kedves Elisabeth!

Kérlek, válaszolj. Megint kitérő választ adtál. Azt gondolod, a válaszodra majd azt fogom mondani, hogy Isten elvetette a zsidó népet, de nem ezt akarom mondani, hanem valami egészen mást, amit eddig nem vettél észre. Kérlek, őszintén gondolkodj el a kérdéseimen, és válaszolj rájuk egyenként, mind a három ige esetében:


Véleményed szerint kikről, melyik nép tagjairól beszélnek az alábbi igék, és mi az értelmük ezeknek az igéknek egyenként lebontva:

I.     
Máté 21:37 - 21:43

Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.
De a munkások, meglátván a fiút, mondának maguk közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét.
És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.
Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?
Mondának neki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idejében.
Monda nekik Jézus: Sohasem olvastátok-e az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek (a görög "ethnos" szó áll itt a "nép" helyett) adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.


II.
Apcs 13:46 - 13:47

Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk.
Mert így parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.


III.

Ján 8:39 - 8:44

Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.


"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény
« Válasz #79 Dátum: 2017 November 14, 23:20:12 »
Nem adtam kitérö választ! Pontosan rámutattam arra, hogy az ilyen általánosítás az alapja a keresztény antiszemitizmusnak is.

Mégegy végezetül, mert lassan fárasztó, hogy érdemben nem válaszolsz azokra az Ígékre amelyeket beidéztem. Csak a magad véleményéhez keresel össze, kivonva a szövegkörnyezetéből Bibliaverseket.

A Szentlélek sohasem fog Isten Ígéje ellen vezetni. Nem fogja Istent olyannak állítani, aki változtatja Ígéreteit!

Szerinted Istennek hány menyasszonya van? Mert szerintem egy: A mennyei Jeruzsálem!

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét". 10. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.

Ennek alapkövein az apostolok neve (mind zsidók), kapuira pedig Izrael tizenkét tözsének neve (mind zsidók) van bevésve. Nem találsz egyetlen „keresztény“ nevet sem a kapukon.

Ez egy nagyon komoly Igazsága Istennek, amely a beoltatásra utal. Ha be akarsz jutni majdan, csak egy izraelita nevet viselö kapun lehet bejutni. A kereszténységnek csak ezeken a kapukon belül, ezeken az alapköveken van létjogosultsága!

Tudod, nem véletlenül mondta Péter apostol:

A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16. szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,15-18

Jó éjt!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Törvény
« Válasz #80 Dátum: 2017 November 16, 20:10:19 »
A Szentlélek sohasem fog Isten Ígéje ellen vezetni. Nem fogja Istent olyannak állítani, aki változtatja Ígéreteit!

Szerinted Istennek hány menyasszonya van? Mert szerintem egy: A mennyei Jeruzsálem!

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét". 10. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.

Ennek alapkövein az apostolok neve (mind zsidók), kapuira pedig Izrael tizenkét tözsének neve (mind zsidók) van bevésve. Nem találsz egyetlen „keresztény“ nevet sem a kapukon.

Ez egy nagyon komoly Igazsága Istennek, amely a beoltatásra utal. Ha be akarsz jutni majdan, csak egy izraelita nevet viselö kapun lehet bejutni. A kereszténységnek csak ezeken a kapukon belül, ezeken az alapköveken van létjogosultsága!"

 :311: :2smitten:

„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #81 Dátum: 2017 November 18, 10:37:57 »
Kedves Testvéreim, Elisabeth és Tünde!

Szeretném tőletek megkérdezni a következőket:

1. Mely nép tagjaihoz szólnak az alábbi igék?

Máté 23:33 - 23:36

Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról - városra üldöztök. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom nektek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

Ján 8:42 - 8:44

Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
2. Melyik városról beszélnek az alábbi igék:

Máté 23:37 - 23:38

Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok.


3. Melyik városról beszélnek az alábbi igék, és véleményetek szerint a kettő (Jeruzsálem és a mennyei Jeruzsálem) ugyanaz???

És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. (Jel 21:2)

4. Véleményetek szerint, figyelembe véve az alábbi igét, aki zsidó az mind Istenhez tartozik?

Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van: (Róm 2:28)
Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése [az igazi körülmetélkedés]; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. (Róm 2:29)


Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. (Ján 8:39)

Róm 9:6 - 9:8
Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, kik Izraeltől valók;
Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik neked a te magod.
Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.5. Véleményetek szerint (figyelembe véve az alábbi igéket) Ábrahám a nemzsidó hívők atyja is, vagy csak azoké, akik zsidóknak születnek:

Róm 4:11 - 4:17

És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanúsított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;
És [hogy] atyja [legyen] a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében [tanúsított] hitének nyomdokait.
Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.
Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret:
Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.
Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk
(Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.6. Az ige beszél arról, hogy mi hit által Isten fiaivá leszünk. Véleményetek szerint van-e ennél magasabb kategória, és ennél magasabb kategória-e az, ha valaki nemcsak Isten fia, hanem még zsidóvá is lesz???

Gal 3:26 - 3:29

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.


Jó gondolkodást kívánok!

A kegyelem veletek! lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3062
Re:Törvény
« Válasz #82 Dátum: 2017 November 18, 11:54:47 »
Kedves Lucius. Egykor tettél egy ígértet, amit nem sikerült betartanod... Nevezetesen: Nem bocsátkozol vitába a törvényről-mert elismered hogy nem is tudod, hogy miről van szó abban.
Így azonban két malomban őrölünk, tehát a beszélgetésünk bár némileg lehet érdekes-de sokkal inkább fájdalmas.
Azért egy félbeharapott ige idézetedet-engedelmeddel kiegészítenék: Eff. 2, 10. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
  11. Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
  12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
  13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
  14. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,

  15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
  16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
  17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
  18. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

Akkor tehát: mégis van beoltatás...és nem a zsidók oltatnak be a "kereszténységbe "
Áldott testvérem, te kérdeztél engem valamiról-amire a választ is ott találhatod-ahonnan a kérdést merítetted. Ez számomra azt jelenti, hogy el sem olvasod amit írok. tehát nem válaszolok újra.
Sőt: az előzőekben írt okfejtésemnél fogva-egyáltalán nem vitázom a továbbiakban-szíves megértésed kérem ezért.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény
« Válasz #83 Dátum: 2017 November 18, 12:18:02 »
@Lucius

Idézet
Máté 23:33 - 23:36

Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról - városra üldöztök. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom nektek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

Ján 8:42 - 8:44

Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

A modern írástudók imája:

Istenem, köszönöm, hogy nem vagyok olyan mint azok az farizeusok…


A megváltottak imája:

"Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" 48. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

Szerinted ezt kinek mondta Jézus? Nemde Izraelben az Ő népének Izraelnek:

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.

Mt 5,14


Idézet
@Lucius:

És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. (Jel 21:2)

Látod, megint kiragadtad a Szövegkörnyezetből ezt az Ígét!
Mert ugye folytatodik:

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét". 10. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. 11. Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, 12. fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 13. keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. 14. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
Jel 21 9-14


Erről írtam az előbb. Mert ugye ők mind zsidók.

De tényleg én sem látok semmi értelmét a beszélgetésnek, mert lesöpröd Isten Ígéjét, és csak azokat válogatod ki, amik Neked tetszenek.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény
« Válasz #84 Dátum: 2017 November 18, 12:32:37 »
Kedves Testvéreim, félreértések elkerülése végett, engedjetek meg néhány gondolatot még:A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed (Torah)  igaz (emet – Igazság).
Zsolt. 119,142

Isten törvénye (- Torah)  igaz (emet – Igazság).

Tehát: A Tora, a Törvény Isten Igazsága   

Isten igazsága a Törvény és nem valami mechanikusan tartandó önigazságot alátámasztó szabályrendszer! Az utóbbi jelenti azt, ha valaki Törvény alatt van.

Aki úgy gondolja, hogy saját erőből és a Törvény mechanikus megtartásból saját igazságát elérheti, az a Törvény alatt van. Az ilyen ember még nem értette meg a Törvény lényegét, mert a Törvény Isten Igazsága. Egyetlen testies gondolkozású ember sem képes a Törvényt betölteni. Ezért is írja Dávid a Zsoltárában:

Dávid zsoltára. URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te! 2. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!
Zsolt 143,1-2

Testies módon senki sem igazulhat meg. Ellenben tudjuk, hogy a  Törvény lelki, és a Törvény jó, mondja Pál apostol is, hiszen Isten Igazsága a Törvény.

Itt kitérnék egy gyakran idézett Ígére:

Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.

Róm 10,4

Itt a görög szövegben a „Telos” kifejezés áll, amely egyben célt, beteljesedést is jelent, de semmiképpen nem egy időben való lezáródást. Erre a „final” kifejezés lenne helyes.

Ezt már az újabb fordításokban revidálták is (nem csak magyar nyelvben):

Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. (Újfordítás)

Tehát, ha a Törvény, Isten Igazságának végcélja, beteljesedése a Messiás, akkor ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy eltöröltetett, hanem Jézusban, Aki maga az „Igazság” leszünk képesek a Törvénynek lelki módon, az az hitben engedelmeskedni.

Tehát Isten minket nem a Törvénytől, mint Isten Igazságától szabadított meg, hanem egy testies gondolkozásmódtól, amiszerint egy puszta, hit nélküli cselekvés által az önigazulást el lehetne érni.

A hit cselekedetek nélkül halott...

A cselekedet hit nélkül halott...


A hitben való engedelmesség nem kizárólag újszövetségi gondolat, hiszen pont erre Pál apostol a Torát, a Törvényt idézi:

A hitből való igazság pedig így szól: "Ne mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?" Azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7. Vagy: "Ki megy le az alvilágba?" Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból felhozza. 8. Hanem mit mond? "Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
Róma 10,6-8

Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. 12. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? 13. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? 14. Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!
5Móz 30,11-14

Tehát hitben engedelmeskedve járni azt jelenti, hogy Isten az Ő törvényét Jézusban a mi szívünkbe írta.

Erről tesz bizonyságot Dávid is:

Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
Zsolt 40,8-9

Shabbat Shalom!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #85 Dátum: 2017 November 18, 17:37:09 »
Kedves Lucius. Egykor tettél egy ígértet, amit nem sikerült betartanod... Nevezetesen: Nem bocsátkozol vitába a törvényről-mert elismered hogy nem is tudod, hogy miről van szó abban.

Kedves Shomer ayin!

Nagyon remélem, hogy csak összekeversz valakivel, és nem szándékosan próbálod meg félrevezetni azokat, akik olvassák ezt a fórumot.
Én sohasem mondtam Neked ilyet.

Isten áldjon!
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3062
Re:Törvény
« Válasz #86 Dátum: 2017 November 18, 19:51:06 »
...  :2funny: ... közvélemény alakítás?   :afro:

akkor engedd meg hogy megkérdezzelek (ismét) : Tudod miről szól a Törvény?  Ismered a Törvényt?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #87 Dátum: 2017 November 18, 21:07:36 »
Kedves Testvérem!
Szívesen válaszolok, ha őszintén érdekel.
Ígérem éthető, egyértelmű választ fogok adni.

Egyetlen feltételem van: Arra kérlek, előbb te magad válaszold meg nekem ezeket a kérdéseket, hasonló módon.

Még egyet megígérek, a válaszodat nem fogom bírálni. Ezután megadom az én válaszomat, ahogyan megígértem.

lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Valter

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 23
Re:Törvény
« Válasz #88 Dátum: 2017 November 19, 21:03:31 »
Talán én rám gondolt Shomer ayin, valamikor néhány évvel ezelőt itt hozzászóltam s tényleg kezdő hívőként aki nem sokat tudott még a törvény ről.
Viszont azóta eltelt néhány év s az Úr elvezetett néhány alapvető igazságra. Íggy lett az, hogy be is meritkeztem egy Baptista gyülekezetben.

Annak idején ha jól emlékszem más írásából idéztem, s azt is meg fogadtam, hogy nem fogok fórumon hozzászólni, viszont olvasni szoktam, de hozzászolni azóta sem. De most mégis, hozzászolok  és most saját gondolataimat írom le, azt amire az Úr vezetett el,
Én egy részben meg értem zsidó testvéreimet akik ragaszkodni akarnak a zsidó hagyományhoz. ünnepekhez, törvényekhez., és ez nem is gond, megvan rá a szabadságuk,  a gond ott kezdődik amikor ezt ráakarják erőltetni másokra is, pl. a nem zsidókra.

Még a tanítványok sem tanították, sem nem kérték a nemzetbelieket a törvényvény megtartására.
Éppen ez volt a gond és ez okozott sok zsidónak megbotránkozást és felháborodást:

ApCsel 6:12 -14
Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták.
Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: "Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél.
Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk."

ApCsel 21:21-25
Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek.
Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél.
Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek.
Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz.
A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól, és a paráznaságtól."

Vajon miért vádolták Istvánt  vagy Pált,  hogy  Mózes , a törvény, az ünnepek és a templom  ellen prádokálnak? Vajon nem azért mert ők is azt tanították, hogy vége az Ósz. Rendtartásnak, és Krisztusban van üdvösség?
A mi Urunk Jézus Krisztus által új papság, és új törvény lépet életbe, mégpedig  Krisztus törvénye:

Zsid 7:12
Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is.
Zsid 7:18
Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan,

Tehát a régi eltöröltetik, hogyis nevezitek? Torah.

1Kor 9:19-24
Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek.
A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket.
A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.

Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.


Itt pedig azt látjuk, hogy Pál külömbséget tesz a Törvény uralma alatt lévők közt, és azok közt akik nincsenek.
Külömbséget tesz  “A Törvény”  és Krisztus törvénye közt.  Zavart az okozza sokaknál, hogy sok törvény ami Krisztus törvénye, megegyezik  sok helyen a régivel, vagy hasonlít rá, vagy éppen túl lép rajta, de mégis más.
A Galata level és a Zsidókhoz írt level éppen azon okból íródott, mert megtévesztő lelkek jöttek már akkor, a kezdetkor, akik nem csak a zsidókat hanem a pogányokat is vissza akarták téríteni, vissza akarták vezetni a régi rendtartáshoz. Éppen ez miat volt az, hogy végül az Isteni gondviselés pontott tett az I re mikor 70-ben leromboltatott a Templom s ezzel nyílvánvalóvá let, hogy vége az Ó nak, egy új jött létre, templom, áldozatok, és ünnepek nélkül.  Mert Krisztus, Isten, bennünk vet lakozást a Szentlelke által. Isten nem lakik kézel csinált templomban, hanem az Övéiben, az egyházban.

Még csak annyit az Efézusi levélel kapcsolatban, hogy nagyon érdekes megfigyelni, hogy a kettőt egy új emberré teremti. Isten egy újjat hoz létre, s nem a régivel egyesíti a távolvalókat, a nemzeteket.  Még csak megsem újjítja a régit, hanem egy teljesen újjat alkot. Miért?
Mert  az elsődleges  probléma nem az emberek és nemzetek közti távolság volt, hanem az Istentől való távolság, mert mind zsidók, mind a nemzetek távol voltak Istentől, mind a kettőnek szüksége volt Krisztusra, a megváltásra.
Tehát Isten az embert nem zsidóvá teszi, hanem Isten gyermekévé, ahogy a zsidót is. A nemzeti hovatartozás megszünik, nincs, zsidó, görög, vagy egyébb, hanem egy  új, egy új nép, Isten népe. Új papság, új törvény, új (egyetlen) ünnep és új (egyetlen) megemlékezés.

Kol 3:11
A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
Gal 3:28
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Ez egy olyan titok volt ami el volt rejtve, a zsodók előt, s csak Krisztus halála után lett ez nyilvánvaló, mert Krisztus Lelke az apostoloknak jelentette ezt ki. Olyan titok volt ez amit még a tanítványok sem tudtak volna meg emészteni, ezért mondta a mi Urunk Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy :

Jn 16:1214
Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Erről a titokról beszél Pál az Efézusi levélben.
Péter nem is tudta elhordozni, hiszen az Úr kellett rávezesse, hogy ne tekintse tisztátalannak azt, hogy belépjen egy Római (egy pogány, egy tisztátalan ellenség) házába. Meg kellet tanulja, hogy azok is részesülnek az üdvösségből sőt a Szentlélekből. Seholsem olvassuk, hogy Kornéliusz, zsidóvá vált, vagy kellet volna válnia.
Később meg kellet tanulja Péter azt, hogy ne tekintse magát külömbnek azért mert zsidó, hanem a pogányokból lett hívők is ugyan olyan szeretettek, tiszták és szentek mint ők, s szükség is volt arra hogy ezt Pál által tegye helyre az Úr.
Nem érdekes, hogy azok ott úgy mint pogány keresztyének voltak jelen, s senki sem követelte tőlük, hogy zsidóvá legyenek, s nem is kellet azokká lenniük, hanem inkább Péter lett megintve.
A maga rendje szerint, még Pál is meg kellett tanulja, hogy semilyen körülmények közt ne tegyen eleget a zsidó követeléseknek, hisz engedetlensége következménye ként kerűlt veszélybe az élete, amikor bele keveredet éppen a törvény által meghatározott szertartás megtételébe, amit nem kellet volna megtegyen de mégis a zsidó nyomás hatására meg akart tenni.

Péter, Pál s később még Jakabb sem kívánta meg azt, hogy a nemzetbeliek a törvényt magukra vegyék, s majd zsidókká váljanak.  Sőt az is érdekes, hhogy a Krisztus követők, egy új nevet kaptak: „Keresztyének” S ezt a zsidóvá válást sehol sem tanítja a Szentírrás. Viszont azt tanítja, hogy hinni kel az Úr Jézus Krisztusban, hogy meg kell térni és újjá kell születni. Tanítja azt, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által örök életünk van, üdvösségünk van és ez kegyelemből van, s tanítja azt,  hogy ez a kegyelem által szerzet élet, ez egy új, Isten iránti engedelmes életett eredményez a hívő ember életében.

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #89 Dátum: 2017 November 20, 16:13:44 »
Kedves Valter!

Leveled nagy örömet okozott nekem, sokat tanultam is belőle. Bátorítalak, hogy ha Isten késztet, máskor is írj, mert nagy ajándékod van,
és nagyon éles meglátásaid.
"Nem rejtethetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék."

Úgy tűnik, Isten éppen most akar foglalkozni ezzel a témával.
Most hallgattam meg 3 tanítást, ami a levélváltásunktól függetlenül készült a napokban, ajánlom mindenkinek, aki látni akar
minden véleményt ebben a kérdésben:

Elérhető youtube videó formátumban, de letölthető MP3 formátumban is.
Mindkét elérhetőséget megadom:

Youtube

MP3

http://filadelfia.hu/mp3/igeszolgalat2017/20171014-Budapest-Hogyan-olvassuk-a-Bibli%C3%A1t-I.mp3

http://filadelfia.hu/mp3/igeszolgalat2017/20171028-Budapest-Hogyan-olvassuk-a-Bibli%C3%A1t-II.mp3

http://filadelfia.hu/mp3/igeszolgalat2017/20171111-Budapest-Hogyan-olvassuk-a-Bibli%C3%A1t-III.mp3"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6