Szerző Téma: Igei üzenetek  (Megtekintve 51851 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Igei üzenetek
« Dátum: 2013 November 27, 16:23:35 »
Igemorzsa, áhítat - Andrew Kuyvenhoven

Napi áhítatok, igemorzsák
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #1 Dátum: 2013 November 27, 16:26:46 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 1. Üdvösség   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 1,1-7

    1 Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. 2 Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, amit látott. 3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. 4 János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak; 5 és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 6 aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 7 Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.


"Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van."
(Jel 1,3)

Csak Istennek van hatalma arra, hogy megátkozzon vagy megáldjon valakit. Minden teremtmény fél az ő átkától, és az ő áldásától függ minden.
Fentebb ezen az oldalon idéztem Isten áldását. Isten áldását üdvösségnek is hívhatjuk.
Ez a rendkívüli üdv-ígéret Krisztus követőinek szól, amint összejönnek a gyülekezetben. Lelki szemeink előtt látjuk őket egy gyűlésen, melyet mi istentiszteletnek neveznénk. Egy férfi áll, és hangosan olvas egy könyvtekercsből. Abból a könyvtekercsből, ami a birtokunkban lévő Bibliának az utolsó könyvét képezi. "János Jelenéseit" olvassa. A többiek ülnek és figyelnek. Virrad, és a történelem virradata is ez.
Az egyház egy könyv köré gyűlt össze, és ma is e könyv köré gyülekezik. Ez a könyv Isten kijelentése. Ezek az emberek boldogok - mondja Isten. Boldog az, aki olvas, mert szabad neki olvasnia. Boldogok a hallgatók, mert szabad nekik hallgatniuk. "Boldogok, akik hallgatják ... és megtartják azt, ami meg van írva bennük." Ezek az igék nem tévesztették el a hatásukat a hallgatókra, amennyiben meg is tartották azokat. Isten népe megőrzi szívében az Úr igéjét, hogy amit hallanak, az irányítsa tetteiket.
Azt szokták mondani, hogy jól tesszük, ha elolvassuk az egész Bibliát, az utolsó könyvet pedig érintetlenül hagyjuk. Ezt mondták - és még ma is mondják - mivel sok embert megzavarnak a titokzatos képek, és azok a különös üzenetek, amelyeket ez a könyv tartalmaz.
Azonban "az idő közel van". Ezért nem csupán buzdítást kapunk, hogy olvassuk a prófétai igéket, hanem ígéretet is kapunk arra nézve, hogy Isten áldásában részesülünk, ha megtesszük azt. Boldog, aki felolvassa és boldogok, akik hallgatják és megtartják ezeket az igéket. Boldogok, mert ez a történelem hajnala, és ebben a könyvben jelentetik ki az, aminek hamarosan meg kell történnie.
Boldog e sorok olvasója, aki hallgatja és megtartja a Jelenések könyve igéit. Isten üdvössége az övé. .
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #2 Dátum: 2013 November 27, 16:28:13 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 2.  Aminek hamarosan meg kell történnie


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 22,6-16

    6 És ezt mondta nekem: "Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. 7 És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit." 8 Én, János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket.  9 De ő így szólt hozzám: "Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: az Istent imádd!" 10 És így szólt hozzám: "Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. 11 Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. 12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég". 14 "Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. 15 Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot! 16 Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag".


"Az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai ígéit."
(Jel 22,6-7)A könyv ugyanúgy kezdődik és végződik. Ha elolvastuk az elejét és a végét, akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy mi az írás célja, hogy kicsoda üzen benne, és hogy kinek szól az írás. Az Úr Isten küldi az üzenetet. Ő ugyanaz az Isten, aki az Ószövetség prófétái által is szólt. Azoknak az embereknek ír, akiket a könyv első fejezete úgy írt le, mint a gyülekezetük körében lévő új szövetséges népet. Itt ezeknek az embereknek a neve az, hogy Isten szolgái. Az írásnak a célja pedig az, hogy tudassa az egyházzal azt, aminek hamarosan meg kell történnie.
Az üdv-ígéret is megismétlődik. "Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit." Az áldás azoknak szól, akik Jézus Krisztusnak a könyvet hívő, az Igét megtartó követői. Ők azok, akik tudhatják azt, "aminek hamarosan meg kell történnie."
Ezeknek a dolgoknak hamarosan meg kell történniük. A "meg kell" szavak hallatán nem szabad arra gondolnunk, hogy itt valami elkerülhetetlen történelmi törvényszerűségről van szó. Úgy látszik, hogy "a világi próféták" (a kiemelés a fordítótól) valami ilyesféle törvényszerűségre utalnak, amikor ezt mondják: "Úgy vélem, ez feltétlenül megtörténik." Vagy még mélyértelműbben: "Aminek meg kell történnie, az biztosan meg is történik." Egy pillanatig se gondold, hogy létezik valamiféle történelmi folyamat, ami szerint a dolgoknak, ha törik, ha szakad, végződniük kell. Kérlek, ne gondold.
Ugyanazon ok miatt kell megtörténnie, ami miatt Jézus első ízben jött. Ugyanaz a szükségszerűség ez, amely Jézussal kimondatta: "Jeruzsálembe kell mennem." Meg hogy: "Szenvednem kell, meg kell halnom és fel kell támadnom újból." Ugyanez az akarat teszi szükségessé, hogy ezek a dolgok hamarosan megtörténjenek.
Meg kell történnie, mert Krisztus nem hiába halt meg. Meg kell történnie, mert Isten nem csúfoltatik meg. Meg kell történnie, mert Isten szolgáinak az imái nem maradhatnak válasz nélkül. Meg kell történnie, mert Isten - Isten. Ezért reszkessen a föld attól, ami történni fog.
De boldogok, akik hallgatják és megtartják Igéjét.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #3 Dátum: 2013 November 27, 16:30:01 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 3. ÍME, A KIRÁLY


 
Idézet
  A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 1,8-16

    8 Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. 9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna,  11 amely ezt mondta: "Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába". 12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.


"És ... láttam ... az Emberfiához hasonlót ... feje és haja fehér volt ... szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt az aranyérchez ... hangja olyan, mint nagy vizek zúgása ... szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik."
(Jel 1,13-16)


Mielőtt megismerkedünk azzal, aminek meg kell történnie, megpillanthatjuk azt, aki a történésnek az oka, ti. Jézust. Ő Istennél van, és Isten dicsősége az övé.
De ez a mi Jézusunk. A mi világunkba született bele. Itt szenvedett és itt halt meg. Egyszer, amikor a mi világunk egyik kormányzója előtt állt, - a feje meghajtva, arcán vér mocska, már az ereje is elhagyta - a kormányzó ezt mondta róla: "Íme, az ember!" Ez a kormányzó azt gondolta, hogy mindenki rájön, mennyire teljesen emberi és ártalmatlan látványt nyújt ez a Jézus. De ezen a napon - nagypénteknek hívjuk a napot - a gyűlölet miatt a könyörület számára nem volt hely, és Jézust keresztre feszítették.
És most: Íme, a király! Arca ragyog a fénytől, úgyhogy sem barát, sem ellenség nem meri ráemelni tekintetét. Szájából az abszolút fegyver, az Ige jön ki, a kard, amely kettévágja a világot. És aztán a lába! Figyeld meg a lábát, mert a király lába elé térdelnek alattvalói. Valamennyi nép számára Jézus lábánál van a térdeplő. Lába olyan, mint az aranyérc, olyan fénnyel izzik, amilyent e tűz közepében látsz.
Itt áll ő, szabadon és teljhatalommal - a mi testvérünk és Istenünk.
Isten szolgái, akik követik Jézust, gyülekezetük körében figyelik, ahogy a felolvasó hangosan olvassa e könyv szavait. Amikor hallgatják ezeket a szavakat, és amikor lelki szemeikkel megpillantják látomásszerűen felmagasztalt királyukat, a felolvasó hangja megremeg az örömtől, a diadalmámor izgalma fut végig a gyülekezeten. "Boldog az, aki olvassa, és boldog az, aki hallgatja."
És midőn a gyülekezet szétoszlik, Isten összes szolgája viszi az üzenetet a mindennapok életébe. "Íme, a király!" Egész világ, jöjj e könyv köré! Jöjj és hallgass velünk együtt. Jézus a mennyben van, és ő a király.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #4 Dátum: 2013 November 27, 16:31:23 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében
November 4.  Ő él!


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 1,17-20

    17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 19 Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; 20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet."

"Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme élek, örökkön örökké."
(Jel 1,17-18)


Isten megajándékozott minket azzal a képességgel, hogy emlékezni tudjunk a múltra. Agyunk elképesztő mennyiségű információt képes elraktározni, és egy felvillanó érzés hatására elő tudjuk azokat hozni.
De Isten, aki nekünk adta azt a képességet, hogy megőrizzük emlékezetünkben a múltat, nem engedi meg nekünk, hogy megtudjuk a jövőt. Istennek ez a döntése az ő bölcsességét dicséri, és a mi javunkra szolgál.
Amennyire ostobák vagyunk, folyton-folyvást megpróbáljuk széttépni a függönyt, amelyet maga Isten feszített ki a szemünk elé. Mind a mai napig megpróbáljuk megfejteni a jövőt a csirkebélből, a csillagok állásából, a tenyér vonalaiból, vagy a csészében lévő teafű leveleinek az alakjából. Bizonyára a harag és a szánalom keveredik Isten mosolyában, amikor ma este látja, hogy ötvenmillió ember kutatja horoszkópját.
Isten azt akarja, hogy hitből éljünk. És a Jelenések könyve nem akarja megváltoztatni ezt a szabályt. Isten nem azért adta e könyvet nekünk, hogy menetrendet tudjunk készíteni a jövő eseményeire vonatkozóan, amint, - úgy tűnik - némelyek gondolják. E könyvben ő maga jön hozzánk.
Miután János szemeivel megláttuk Urunkat, meghallhatjuk a vigasztalás Igéjét, amelyet az Úr Jánossal leíratott számunkra.
"Ne félj!" - mondja Krisztus. "Egy ismeretlen jövő felé mégy. Még a következő lépést sem ismered. Amennyire tudod, az utolsó lépésed a halálba vezet. De ne félj, én ismerlek téged, és te ismerhetsz engem. Én legyőztem a halált. Bízzál bennem. Amikor majd meg kell tenned azt az utolsó lépést, vessed minden bizodalmadat belém. A halál nem a vég a te számodra. Én vagyok az."
Amikor az egybesereglett gyülekezet megkapja ezt az üzenetet, ahhoz fohászkodik, aki az első és az utolsó: "Tudjuk, hogy honnan jövünk, tudjuk, hogy hová megyünk. Tudjuk, hogy honnan ered minden, és tudjuk, hogy hová tart minden. Mert tőled, és általad, és reád nézve van minden. Tied legyen a dicsőség mindörökké."
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #5 Dátum: 2013 November 27, 16:32:38 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 5.  A királyi szék


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 4,1-5

    1 Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: "Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük." 2 Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. 3 Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. 4 A trónus körül láttam huszonnégy trónt, és a trónusokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. 5 A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.


"Íme, nyitva van egy ajtó a mennyben ... és íme egy királyi szék állt a mennyben, és a királyi széken ült valaki."
(Jel 4,1.2)A Jelenések könyvének az egyik nevezetessége az a mód, ahogyan Istenről beszél. Szinte alig nevezi őt Istennek. Majdnem mindig (a 22 fejezetből 19-ben) így írja körül : "a királyi széken ülő".
Ez a kifejezés önmagában véve is üzenet.
Természetesen nem új üzenetről van itt szó. Az egyház régi énekeskönyvében, a Zsoltárok könyvében Isten állandóan úgy van leírva, mint aki uralkodik és a királyi széken ül. Van két zsoltár, amelyik majdnem ugyanúgy kezdődik, mégis van közöttük egy lényeges különbség. A 97. zsoltár így kezdődik: "Uralkodik az Úr, örüljön a föld!". A 99. zsoltár kezdő sora pedig ezt mondja: "Uralkodik az Úr; reszkessenek a népek!" A vigadozás és a reszketés okát majd elárulja nekünk a Jelenések könyve. De a könyv a nyitott ajtóval és magával a királyi székkel kezdődik.
Ő "a királyi széken ülő". Egy trón van a világmindenség fölött. A háborúk, csapások és a éhínség fenyegetése az emberek félelme és a gyermekek sírása fölött van egy királyi szék. A háborúk nem ellenőrzés nélkül folynak, és a sírást is meghallja valaki, mert van Valaki, aki a királyi széken ül.
Manapság jobb helyzetben van az ember, mint bármikor korábban volt, hogy teljes képet kapjon a világ helyzetéről. A televízió hírszolgálata mégis egyike a leglehangolóbb dolgoknak, amelyeknek ki vagyunk téve. A hírek többnyire tragikusak, vagy ostobák, vagy dühítők. És a hírközléseket állandóan félbeszakítják a kutyaeledellel és a szappannal kapcsolatos reklámok. Egy félórai ilyen egyveleg után sokan elfordulunk a készüléktől, azt motyogva magunkban, hogy őrült ez a világ.
Az emberi tevékenység látványának valóban nem sok értelme van. Ezért lesz oly sok gondolkodó ember cinikus, sokan mások pedig nem gondolkodnak.
De most egy ajtó ki van nyitva.
Íme, egy királyi szék, és az a Valaki, aki a királyi széken ül. A mi nyugtalan történelmünk csendes háttere Isten örökkévaló trónusa.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #6 Dátum: 2013 November 27, 16:34:57 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében   

November 6.  Hallod? Énekelnek.


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 4,6-11

    6 A trónus előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. 7 Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. 8 A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" 9 És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él,    10 leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: 11 "Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett"


"Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt ... Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: Szent, szent, szent az Úr..."
(Jel 4,8 Ld. a róm.kat. ford. Bibliát Bp. 1982. 4. kiadás)[/b]

János nem nézhetett egyenesen Isten szemébe. Inkább valami vakító fényt látott, mely fény a királyi széket vette körül színes szivárványként.
Hát persze! A szivárvány! Emlékszel Noéra? Isten trónusa most egyetlen képben mondja el a világ Urának egész történetét. Végrehajtja az ítéletet a bűnön, ahogy azt az özönvíz idején tette. Haragját mégis visszatartja tulajdon kegyelmi ígérete - a szivárvány.
És a királyi szék körül 24 királyi szék van, vagyis kétszer tizenkét királyi szék. Tizenkettő az ószövetségi nép, és tizenkettő az újszövetségi nép számára. Minden korszak egyháza az Úrral együtt uralkodik a mennyben.
A négy élőlény a teremtett világot képviseli, azaz a teremtett világot, ahogy Isten megalkotta azt, romlatlanul és mocsoktalanul.
És a teremtett világ énekel...
Nem mindig halljuk ezt. Számunkra a természet többnyire néma és közömbös. Úgy látszik az emberi szenvedés nem indítja meg a természetet. Madarak énekelnek ott, ahol emberek sírnak. Virágok nőnek ott, ahol katonák meghalnak. És a természet kegyetlen is tud lenni. A jégesők megsemmisíthetik a termést, az árhullámok elpusztítják az életet és tönkreteszik a termőföldet.
De azért több is van a teremtett világban. A teremtett világ énekel.
Mint ahogy angolul mondhatjuk - és ez így van a legtöbb nyelvben -, hogy "esik", és hogy "havazik", úgy a Jel 4 fejezetéből megtanulhatjuk a kifejezést: "énekszó hangzik" vagy "énekelnek". (Az alaki alanynak ez a sajátos, sok indoeurópai nyelvben használatos fordulata magyarul nem mindig adható vissza pontosan. A ford. megj.!)
Ez az ének az egész teremtett világ éneke mindannyiunk Teremtőjéhez.
Figyelj csak! Nincs néma csend. Énekelnek. Miért nem kapcsolódsz be? Ó, Isten, nyisd meg szemeimet, és nyisd meg az ajtót, hogy láthassam a királyi széket, és megismerhesselek téged, a világ Teremtőjét és Megváltóját. Vedd ki a dugót füleimből, és nyisd meg a szívemet. Taníts engem türelmesen, hogy bekapcsolódjam abba az énekbe, amelyet az egész teremtett világ az összes teremtmény Istenének zeng.
Ahol a királyi szék látható, ott magasztaló ének hallható.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #7 Dátum: 2013 November 27, 16:36:37 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 7.  A lepecsételt könyv


 
Idézet
  A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 5,1-5

    1 És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve; 2 és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: "Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?" 3 De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. 4 És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. 5 Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét".


"És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet."
(Jel 5,4)Még senki sem talált ki olyan elméletet, amellyel meg lehet magyarázni a nemzetek felemelkedését és bukását és az eseményeknek az egész láncolatát, melyet történelemnek hívunk. Nagyon pontatlanul beszélünk ugyan "haladásról" és "primitív társadalmakról" meg a "jövő társadalmáról", de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit is mondunk ezzel. Az események terve és célja kicsúszik a kezeink közül. Senki nem képes elolvasni a történelem szövegkönyvét. A könyvtekercs le van pecsételve.
Olyanok vagyunk, mint egy flotta tengerészei, akik kifutnak a kikötőből az expedícióra vonatkozó lepecsételt parancsokkal. Nap múlik nap után, és mi evezünk az egyre hömpölygő tengeren. De senkit nem találnak méltónak arra, hogy felnyissa a könyvtekercset, s hogy végrehajtsa a parancsokat. A napok után hetek jönnek, és a hetek után hónapok. Állandóan találgatjuk, hogy ugyan mi a küldetésünk célja. Mégsem látunk semmit, csak nyugtalan, végtelen tengert.
"Nagyon sírtam, mert senki nem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet." Vannak pillanatok, amikor bevalljuk, hogy tudatlanok vagyunk. Senki sem tudja, hová megyünk.
Most figyeld meg, hogy nem egy angyal, hanem egy vén mondja Jánosnak, hogy hagyja abba a sírást. A Vén az egyházat képviseli. Isten szolgái nem csupán együtt sírnak az egész emberiséggel, hanem ismerik is a történelem titkát, mivel hogy ismerik Krisztust.
Természetesen nem szabad azt a látszatot keltenünk, hogy többet tudunk, mint amennyit valóban tudunk. Vannak emberek és csoportok, akik egynek tekintik magukat a keresztyén egyházzal, s közben rossz szolgálatot tesznek nekünk és Krisztusnak. A Biblia fényében magyarázzák az elmúlt történelmet és a legfrissebb eseményeket. Még a jövő eseményeinek menetét is megrajzolják körvonalakban, és isteni érvényt követelnek az újságoknak, amelyeket az utcán árusítanak, és a könyveknek, amelyeket a szatócsboltok pultján kínálnak eladásra. Kínos helyzetbe hoznak bennünket, és óhatatlanul hitelvesztetté teszik az evangéliumot azok szemében, akik nem ismerik az Urat.
A hívők nem tudnak mindenre válaszolni. Ahhoz azonban van joguk, hogy mindenkinek mondják: "Ne sírj!". Jézus Krisztus végrehajtja Isten tervét.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #8 Dátum: 2013 November 27, 16:37:54 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 8.  Méltó a Bárány


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 5,6-10

    6 És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.   7 A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből; 8 és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek -, 9 és új éneket énekeltek ekképpen: "Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből; 10 és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön."

"És láttam, hogy ... egy Bárány áll a középen, mintha meg volna ölve."
(Jel 5,6)János odafordul és megnézi azt, aki méltó arra, hogy megnyissa a könyvet. A vén azt mondta, hogy a Juda törzséből való oroszlán méltó erre. Csakhogy amikor János odanéz, nem oroszlánt, hanem egy bárányt lát.
Íme, itt az evangélium igazi meglepetése: amikor az egész Izráel azt az oroszlánt kereste, aki majd összetöri a nép ellenségeinek igáját, akkor Isten elküldte az ő Bárányát, hogy elvegye a világ bűneit. Amikor a nép égett a vágytól, hogy meglássa az elnyomók lemészárlását, az oroszlán Báránnyá vált, és őt magát mészárolták le.
Az evangélium titka az evangélium botránya is. Ezért vetette el Izráel az ő királyát, és ez az oka annak, hogy miért utasítják vissza a Megváltót még nemes emberek, jóakaratú teremtések is. A megöletett Bárány puszta tekintetével azt mondja nekünk, hogy a harag olyan nagy, hogy senki sem rejtőzhetik el, hogy a bűn olyan iszonyatos, hogy még a legnemesebbeknek is az ő vére által kell megtartatniuk.
Amikor János azt látja, aki méltó arra, hogy megnyissa a könyvtekercset, akkor Isten könyörületének a kijelentését, azaz Jézust látja. Istennek a világtörténelemre vonatkozó tervét most már az oroszlán hajtja végre, aki úgy jelent meg, mint Bárány.
A Bárány közvetlenül a trón mellett "áll". Ez a testtartás azt jelenti, hogy végtelen a hatalma. Ez azonban "szeretet-hatalom". Ez oroszlán - Bárány. És az egész világ az ő irgalmára van utalva.
Isten valamennyi csatáját Jézus hatalma és szelídsége nyerte meg és fogja ezután is megnyerni.
Ezért hát a királyi szék nagyszerű üzenete az, hogy Jézus megtart. Nemcsak a vándorló nép elveszettjeit tartja meg a Bárány, hanem bolygónk egész történelmét az örök cél felé irányítja. Méltó, hogy átvegye a könyvtekercset, és felbontsa annak pecséteit.
Ezért most mindazok, akik vére árán megváltattak, mondják ezt: "Méltó a bárány!"
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #9 Dátum: 2013 November 27, 16:38:50 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 9.  Az istentisztelet


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 5,11-14

    11 És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12 és így szóltak hatalmas hangon: "Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!" 13 És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: "A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké?" 14 A négy élőlény így szólt: "Ámen!" És a vének leborultak, és imádták őt.


"És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké!"
(Jel 5,13)


Az istentisztelet szó a tiszteletre méltósággal van kapcsolatban. Összefügg azzal, hogy "méltó". Gondoljunk erre: "Méltó a Bárány!" Istent tisztelni vagy imádni azt jelenti, hogy megadjuk neki azt, aminek elnyerésére méltó.(A kiemelt szavak összefüggése az eredetiben világosabb. A ford. megj.).
Isten tisztelete fogja végül is egyesíteni az egész teremtett világot. Minden emberi szív arra vágyik, és minden élő abba az irányba mozdul, hogy tökéletes harmónia jöjjön létre. És ez nem egy konferencia asztal, hanem egy királyi szék körül valósul majd meg. Az élet célja Isten tisztelete. Azért élünk, hogy őt magasztaljuk.
Amikor illő módon tudunk istentiszteletet tartani, akkor teljesen szabadok vagyunk.
Hogy az istentiszteletben nyert szabadságot megértsük, alkalmazzunk egy képet. Látogassunk meg egy futballmérkőzést a stadionban. Próbáld meg elfelejteni, hogy mennyire lényegtelen ügyről van szó, és ne törődj most a látvány ostoba voltával. Csak figyeld a tömeget: milyen nagy mértékben különbözik ez a sok ember egymástól bőrszínüket, véleményüket és jellemüket illetően. Egy közönséges hétköznapon, egy közönséges szobában, hatot sem találnál közülük, akik ugyanazt mondanák bármely témáról. De most, amíg buzdítják csapatukat, fenntartás nélkül egyek. Legalább is pillanatnyilag, teljesen szabadok minden magántermészetű aggodalmuktól. Még arra se gondol senki sem, hogy a felvett kölcsönt vissza kell fizetni. Mindegyikük abba veti reményét és mindegyikük boldogsága abban van, hogy csapatuk diadalt arat. Az istentiszteletben nyert szabadsághoz tökéletes példázat a stadionbeli rajongók esete.
A világmindenség célja Isten dicsőítése. Akkor lesz szabad az Univerzum, ha majd egész gondolatvilágunk és minden törekvésünk eléri közös célját Isten trónjánál.
Már ma átélhetünk valamit Isten tiszteletének a szabadságából és egységéből. Azokban a ritka pillanatokban, amikor imádságaink magasztalássá válnak, szabadok vagyunk. Egészségről, házról, pénzről, kínról, sőt még a bűnről és a vétekről is megfeledkezünk, amikor a magasztalás régióiba emelkedünk.
Azokban a pillanatokban, amikor semmi kérnivalónk nincs, és mindent odaadunk, akkor jutunk a nagy felfedezésre, hogy Isten számára teremtettünk, és hogy Ő és a Bárány méltók minden létező tiszteletére. És egységre lelünk. Erőlködés nélkül megtaláljuk egymást Istenünk magasztalásában.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #10 Dátum: 2013 November 27, 16:39:57 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében
November 10. A négy ló


   
Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 6,1-8

    1 És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: "Jöjj!" 2 És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön.   3 Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól: "Jöjj!" 4 És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki. 5 Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: "Jöjj!" És láttam: íme, egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében.   6 És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: "Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd". 7 Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: "Jöjj!" 8 És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által.


"És adatott nekik hatalom a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által."
(Jel 6,8)A Bárány felbontja Isten könyvének pecséteit. Ez azt jelenti, hogy Jézus megvalósítja Istennek a világgal kapcsolatos tervét.
Amikor az első négy pecsétet bontja fel, lovakat eresztenek szélnek. Ezek a lovak fanatikus dühvel dübörögnek végig a földön.
Vannak, akik azt gondolják, hogy az első lovas Krisztust vagy az evangéliumot példázza, mert hogy fehér, és olyan a megjelenése, mint a Jel 19,11 lovasának. Gondolhatunk azonban arra a négy lovasra vagy harci kocsira is, akiket vagy amiket Zakariás látott (Zak 6). Ott, Zakariás látomásában ezek Isten járőrei, akiknek hatalmuk van arra, hogy végrehajtsák az ő ítéletét. Ha a Jelenések könyvének négy lova a Zakariásnál olvasható képekkel van összefüggésben, akkor a fehér ló nem az evangéliumot példázza, hanem csak egy más színű ló.
A háború, az éhínség és a döghalál végigrohannak ezen a világon, mint megannyi vad lovas. Az emberi lények megremegnek, ha hallják patáik csattogását. Bizonyára mindannyian, még a legnagyobb biztonságban lévők is, hallottuk hírét a zajnak, amit csapnak , és millióknak volt személyes találkozásuk ezeknek a lovaknak a dühöngésével.
Nem vagyunk képesek megszüntetni vagy megakadályozni a háborúkat. Éhínségek kezdettől fogva voltak, és a szakemberek azt mondják, hogy még több és még rosszabb éhínség közeledik. A halál tátott szájjal nyeli el régóta a négy vad lovas áldozatait félelmetes mennyiségben.
És most egy új távlat tárul szemünk elé: Krisztus ott van e mögött a káosz mögött. Ez nem akar magyarázat lenni. Még kevésbé igazolása ez annak, hogy szabad folyást engedjünk a háborúknak, és megengedjük az éhínségek folytatódását. De a látomásnak az a célja, hogy megerősítse Isten szolgáit a hitben. A düh sötét órájában nemcsak azt kell tudniuk, hogy Krisztus mindennek ellenére ott van, hanem azt is, hogy ő parancsol. A Bárány bontja fel a könyv pecséteit.
Feszült hittel hisszük, hogy Jézusnak hatalma van a gonosz eme áradatának mindent elnyelő ereje felett
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #11 Dátum: 2013 November 27, 16:41:02 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 11. Meddig még?

Idézet
    A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 6,9-11

    9 És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. 10 És hatalmas hangon kiáltották: "Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?" 11 Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket.


"Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?"
(Jel 6,10)A látomás az oltár lábára összpontosítja a figyelmünket. Az oltár alján a felszáradt vér azoknak a lelkeit jelenti, akik Krisztus ügyéért estek áldozatul.
A mártírokról van szó, "akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak." Közülük némelyeknek a neve egyháztörténeti könyveinkben szerepel. Isten ismeri mindegyikük nevét, - meg vérüket, beleértve a mi korunk névtelen mártírjainak a vérét is, akik úgy vélték, hogy jobb dolog szolgálni, mint népszerűnek lenni. Isten többi szolgája pedig az amerikai üzleti világ dzsungelében halt meg. Ők inkább azt vállalták, hogy tönkremennek, mintsem hogy engedetlenek lesznek.
A mártírok igazi szenvedése nem a testi kín, vagy az anyagi hátratétel. Legmélyebb fájdalmukat kiáltásuk fejezi ki: "Szent, hűséges Mesterünk, meddig vársz még? Legfőbb Urunk, te szent és igaz, meddig még?"
Minden szó az Isten tulajdon jellemére és az ő saját ígéreteire való hivatkozás. Hát ha Ő a Legfőbb Úr, és ha képes arra, hogy szájának leheletével eltépje a fűszálat, akkor miért engedi, hogy ez így folyjon tovább? Hát ha ő szent és igaz, aki nem tűri a bűnt, s aki hűségében rendületlen, akkor mi miért élünk úgy, és miért halunk meg úgy, mintha nem lenne oltalmazónk?
Ha nem csupán az életmódodat, hanem puszta életedet is arra tetted fel, hogy Jézus az Úr, akkor a legfájóbb seb az, hogy az Úr nincs jelen. Emberek tagadják ezt az Urat széltében-hosszában. Megölik a hűségeseket, és kifosztják az igazakat, és az Úr hagyja, hogy ezt büntetlenül megtegyék. A bűn és az ördög még mindig uralkodik az embereken. És ez így megy állandóan, oly sok évvel azután, hogy Jézus megkapta a koronát.
"Meddig még, Uram?" Meddig fogod még elrejteni fenségedet, és meddig engeded még meg, hogy a te szolgáid elvérezzenek? Halld meg a mártírok kiáltását! Nyisd meg a mennyei kapukat! Jöjj, és szabadíts meg minket! Hadd elevenítse meg a te megfáradt gyermekeidet az ő Uruk dicsősége!"
Tartsunk ki a várakozásban, és maradjunk hűségesek.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #12 Dátum: 2013 November 27, 16:45:06 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 14.
A megszámlálhatatlan sokaságIdézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 7,9-12

9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10 és hatalmas hangon kiáltottak: "Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!" 11 Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent 12 eképpen: "Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen."

"Ezek után láttam: íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a királyi szék előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak..."
(Jel 7,9)Ebben a látomásban Istennek valamennyi gyermeke odakerül Isten trónja és a Bárány elé.
Van valami ebben a megszámlálhatatlan sokaságban, ami örömujjongásra késztet bennünket. Jézus ezt mondta: "Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonok" (Jn 12,32). Itt vannak hát ők. Uram, te hű vagy ígéretedhez!
Az egymás ellen harcoló fajokból, az egymást gyilkoló törzsekből, az egymást elnyomó országokból és az egymás nyelvét nem értő emberek közül jöttek. De most itt vannak. Egy sokaság, amelyet senki sem tud megszámolni, olyan összhangban, amelyet el sem tudunk képzelni.
Mindezekből a nemzetekből, törzsekből, népekből és nyelvekből vannak. A közöttük lévő egység felülmúl mindent, ami látszólag elválasztotta őket a világban. Nem a nemzetükhöz, törzsükhöz, népükhöz és nyelvükhöz voltak hűségesek. Jézus volt az uruk, neki fogadtak hűséget. Hitük az egy, szent, egyetemes és apostoli hit volt.
A látomás szemünk előtt lebeg, és szívünk bátorságot merít, mert a keresett egységet még mindig olyan nehezen tudjuk kifejezni. Úgy látszik, újból és újból be kell érnünk a régi nemzeti, törzsi és nyelvi egységekkel. Bűneink még mindig sírásra késztetnek minket, az ő ruháik azonban fehérek. A győzedelmes élet még mindig nincs a hatalmunkban, hisz roskadozunk és ógunk-mógunk, ők azonban kezükben pálmaágakkal üdvözlik a Királyt, aki a győzelmet hozza.
A 144000 és a megszámlálhatatlan sokaság nem két különböző csoport. Azok ők - mindkét csoport tagjai - , akiket az angyal kedves szavakkal így hív: "a mi Istenünk szolgái." Az első látomásban láthatjuk, hallhatjuk és hihetjük, hogy Isten kiválasztja, oltalmazza és ismeri azokat, akik az övéi. A második látomásból örömmel tudhatjuk meg, hogy Isten legyőzhetetlen kegyelmének gyümölcse egy akkora sokaság, amelyet senki emberfia nem számolhat meg. Dacára minden akadálynak és minden megosztottságnak, senki sem tudja majd megszámolni azt a sokaságot, akik Isten hűséges kegyelméről fognak énekelni.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #13 Dátum: 2013 November 27, 16:46:03 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 15.
Élet felső fokonIdézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 7,13-17

13 Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" 14 Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. 15 Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. 16 Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, 17 mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet."

"Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és imádják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a királyi széken ülő lakik velük."
(Jel 7,15)


A vén megszólal, s szavai leírják, hogy milyen is a megváltottak élete. Olyan emberekként ábrázolja őket, mint akik átutazták a pusztaságot, s végül megérkeznek az Ígéret Földjére. Amiben hiányt szenvedtek, azt most megkapják. Amit elszenvedtek, azt most elfelejtik. A nagy ünnepség megkezdődik. És az Isten színe előtt végzendő véget nem érő szolgálat betölti minden nappalukat és éjjelüket.
Jóllehet az összes népből, törzsből és nyelvből jön a megváltottak sokasága, élményük és az a boldogság, amelyben részesülnek, a zsidó Biblia szempontjából van körülírva. Minden nép megkapta a világosságra a meghívást, de a világosság Izráelben ragyogott fel. Csak az Izráelbe történő bekebeleztetés révén van megváltás a nemzeteknek. Az egyház az új Izráel, de mégiscsak Izráel.
Eljövendő életünk mégis élet lesz. A keleti vallások (hinduizmus, buddhizmus), amelyeket most importáltak Észak-Amerikába - kissé átalakítva a mi fogyasztásunkra - a Nirvánáról beszélnek. Az elképzelhető legmagasabbrendű állapot számukra az áldott semmi, midőn a lángok kialszanak, és az élet belemerül az örök feledésbe.
A keresztyén ember Bibliája nem ad élesen kihúzott tervrajzot az eljövendő életről. Eleget hallunk azonban ahhoz, hogy tudjuk: a jövő egyfajta felső fokon élt életet jelent. A láng fényesebben ég majd, mint valaha. Nemhogy elapadna életünk, inkább a hullámok taréját lovagoljuk majd meg.
"Imádják őt éjjel és nappal az ő templomában." (Az angol bibliafordítás itt így hangzik: "Szolgálják őt..." A ford. megj.) Az a lelki szolgálat, amelyik ebben az életben megkezdődött, ott folytatódik, véget nem érően és megszakítás nélkül.
A fiatal és éretlen keresztyénekben ez a gondolat az unalomtól való félelem érzését kelti. És nagyon nehéz megmagyarázni az éretlenek előtt is világosan és érthetően, hogy itt valójában egy örökké növekvő és virágzó életről lesz szó. Az unalom a gazdag és rest emberek életének átka, mert nincs semmi unalmasabb annál, mintha saját vágyaink kielégítéséért élünk. A jövő azonban egy vég nélküli közösség végtelen számú emberrel és angyallal, magának Istennek az állandóan felüdítő jelenlétében.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Igei üzenetek
« Válasz #14 Dátum: 2013 November 27, 16:47:04 »
Andrew Kuyvenhoven - Mindennap az Ige fényében

November 16.
Az imádság ereje


Idézet
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 3,1-5

1 "A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2 Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3 Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. 4 De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. 5 Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.


"Csend lett a mennyben, mintegy fél óráig ... és felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé."
(Jel 8,1.4)


Amikor a hetedik pecsét felbontatik, azt várjuk, hogy elértük a csúcspontot. A könyvtekercsnek hét pecsétje volt. Ezek egyenként feltörettek. Most jön az utolsó, a hetedik, vagyis az, amelyik a teljességnek a száma. Amikor azonban a hetedik pecsét felbomlik, semmi sem történik: "Csend lett a mennyben, mintegy fél óráig."
Nagy csend támad a mennyei seregek között. Az énekkarok, amelyek soha nem fáradnak bele, hogy elzengjék allelujáikat, elcsendesednek. Mennydörgés sem hangzik a királyi szék felől. És ebben a félelmetes mennyei csendben Isten gyermekeinek imái emelkednek Isten trónusához.
Íme itt a bizonyítéka annak, hogy Isten meghallgatja imádságainkat. Szükségünk van erre a bizonyosságra. Mindenki, aki valaha is imádkozott, tud arról a "pszichológiai" segítségről, mely ebből a tevékenységből fakad. Ha könnyítünk lelkünkön Isten színe előtt, akkor megnyugszunk. Az imádság első eredménye az az érzelmi megkönnyebbülés, hogy "mindent elmondtunk az Atyának". Ez azonban nem elég. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy az imádkozás esetében többről van szó, mint hogy csupán kielégítjük a gyóntató atya szolgálata iránti nagyon is emberi szükségletünket? Tudnunk kell, hogy van valaki, aki figyel arra, amit mondunk.
Ezt a Biblia sok helyen elmondja nekünk, itt azonban nagyon feltűnő módon teszi. Imádságaink eljutnak magának Istennek a füléig. A menny "csupa fül" lesz, mert a szentek imádkoznak. "Csend lett a mennyben." És nemcsak arra vonatkozóan kapunk biztosítékot, hogy Isten meghallgatja a szentek imáit - úgy van, a mi imáinkat! -, azt is halljuk, hogy ezek az imák szerepet játszanak abban, hogy Isten eljön ítélettel és szabadítással. Istent cselekvésre indítják népének imádságai.
Amikor ezek az imádságok eljutnak a földről az égbe, válasz érkezik az égből a földre (5.v.). A válasz az: "mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés", azaz Isten félelmetes megjelenésének az összes jele. És ha azt gondolod, hogy ez a felelet nem illik a mi imáinkhoz, gondolkodj újból. Hát mit mondasz, amikor az kéred az Atyától, hogy szentelje meg az ő nevét, és hogy hozza el az ő országát? Ez az az imádság, amelyre a menny lélegzet-visszafojtva figyel.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12