Szerző Téma: Re:Tanítások Isten Igéjéből  (Megtekintve 1154 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

  • Moderátor
  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 4503
    • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Dátum: 2014 November 13, 20:20:12 »
Milyen céllal teremtette  Isten az embert?


 sokan azt gondolják hogy  az életünk  céllja  az hogy  megszületünk , tezük  a dolgunkat élünk 70 , 80  évet és  meghalunk és  kész!
 de  vajon ez Isten akarata???  nem hiszem , a választ az igében találjuk, nézzük hát meg:
1 Mózes: 1: 26-28:

26
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
28
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
29
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül
,30
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
31
És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
 sokszor  elgondolkoztam hogy csak ennyi??? azért teremtett minket Isten hogy eljük 70 , 80  akár hány évet és  meghaljunk??? Nos  ezt olvassuk a
 90  zsolt:10
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
   de mit olvastunk a z 1 mózes 1 :31

És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.

 szóval Igen JÓ akkor  Isten nek volt egy  célja  nem az  ahogy  sokan  mondják hogy  élünk  küszködünk nehézségekkel , meghalunk és  kész.  akkor miért???


Jó céllal teremtette, mert Ő a szeretet. Megtöltötte a világot kimeríthetetlen örömökkel,  csoda szép  mindennel nézétek meg  mi mindent teremtett nekünk ,  én mindig mikor látom  a csodás  természetett, nővény  világot állatokat  , gyümölcsöket    zöldségeket  és mindnet  amit  az ember egy örök élet alatt sem unhatja meg őket. Minden érzékünk számára minden elképzelhető zamat és gyönyörűség származott Isten szerető szívéből gyermekei javára.
Amikor Isten útján járunk, mindez a miénk. Amikor elutasítjuk Őt, akkor az Ő rólunk való gondoskodását is elutasítjuk. Tönkretesszük a mi megáldásunkra készült terveit, és mik emberek teszünk  tönkre  mindent.
 Mára elértük azt a pontot, amikor már kiválóan tudunk rombolni a falon lévő irkafirkák szemetétől az egész természet elpusztításának veszélyéig. Háborúzunk, gyűlölködünk, letapossuk ezt a szép földet, és bemocskolunk mindent, amit Isten ad nekünk.  Pedig nekünk adta   a csodálatos  világot.

Romboló tevékenységünk legnagyobb része merő gonoszságból, vagy önző kapzsiságból fakad. Alapvetően azonban az Istentől való elfordulásunk eredménye. Az emberiség legtöbb baját emberek okozzák. Isten igéje  visszafordítja ezeket a végzetes folyamatokat. Visszavisz minket Isten akaratának cselekvéséhez, és az Ő akarata mindig mindnyájunk javát szolgálja.
 Az igében azt olvassuk hogy  :
Mózes I. könyve:2:7:
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
Isten az Ő leklkét lehelte  az ember orrába, semmi más  teremtményéról nem olvassuk ezt.
Isten nagyon szeret minket embereket , annyira  hogy mindent megtett  ,mindent megadott hogy csodálatosan éljünk  a földön :
 1Mózes : 2: 7-25:
7
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
8
És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.
9
És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
10
Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.
11
Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havilah egész földét, ahol az arany terem.
12
És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
13
A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, amely megkerüli az egész Khús földét.
14
És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, amely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.
15
És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
16
És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
18
És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
19
És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
20
És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
21
Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.
22
És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
23
És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
24
Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
25
Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.
  ez codálatos  olvasük hogy mindenféle  fát tekintetkre kedveset  és  eledelre jót ,  csodálatos  milyen  szerető gondos  Teremtőnk van , mindent , megadott  az embernek,és  hozzá még szabad akaratott is  , nem lettünk robotoknak teremtve  hogy  csak azt csináljuk amit parancsolnak , szabadon választhatunk, mi a jó  és  mi a rossz,  ahogy olvastuk is  Isten parancsolt hogy  NE! a 17 versben:
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
 de hát sajnos megtörtént a  bűnbe  esés , nem  fogadtak szót Istennek , de mégis  a Mindenható szerető Isten  mégis  gondoskodott hogy  nem haljunk meg : nekünk adta az ő  fiát  , értünk adta  mert??? mert  végtelen szeretettel szeret minket:
  Isten  Fia  aki ott volt  mikor  teremtette a  világot és  az embert:
 példa: 8: 22-36:
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35
Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36
De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!
 
 Isten igéje  az Úr Jézus:
János: 1:

Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.
 Minden őáltala lett , Ő aki  a Világ villágosága, Isten egyszülött fia, aki az életét adta  értünk,  akkor nem is lehet azt mondani hogy  cél nélkül lettünk teremtve.

 És  megint vissza térek milyen céllal???
 Hogy cselekedjük az Ő  akaratát  , szabad  akaratből:
5 Mózes 30:15   
Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.( itt jön  aszabad  akarat) szabad akaratomből követem őt
5 Mózes:30: 19:
   Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

mert ha  vétkeztünk is  és  halált érdemeltünk ,Ő mégis  kegyelmes  irgalmas szeret minket NAGYON  SZERET,
  és  gondoskodott rólunk gondja  volt hogy  megmentsen  minket:
János : 3:16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Szóval  a Mindenható Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki  azért  jött hogy  meg mentsen , megváltson , jóvá tegye azt amit  az első ember elrontott :

 Róma : 5:12-21:

12
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.
14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
16
És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
17
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
18
Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
19
Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
20
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
21
Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Róm. 5,8
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Róm. 8,32
A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
1 Ján. 4,9
Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Róma:8. fejezet

1
    Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
    Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
    Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
    Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
    Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
    Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
    Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
    Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
    De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
    Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
    De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
    Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
    Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
    Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
    Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
    Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
    Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
    Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
    Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
    Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
    Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
    Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
    Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
    Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
    Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
    Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
    Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
    Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
    Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
    Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
    Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
    Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
    Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
    Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
    Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
    Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
    De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
    Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
    Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. ámen!!!

 de addig is van egy  célunk van egy  küldetésünk:
 Máté: 28:19-20:
Elmenvén széles e világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.20
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25