Szerző Téma: Gyógyulásról-betegségről  (Megtekintve 50538 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #510 Dátum: 2013 Március 05, 08:25:33 »
Köszönöm Erzsike a válaszodat, így teljesen világossá vált előttem.

Igen, az ilyen embernek aki generációs átokra  hivatkozik mondatjuk, ha az Úr oltalmát keresed és megtalálod nem lehet átok az életedben.

   Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.
Ruth könyve:2:12
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7188
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #511 Dátum: 2013 Március 05, 08:34:47 »
Dicsöség az ÚRnak és ÁMEN!

Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt.
Ez 18,30

   
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4516
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #512 Dátum: 2013 Március 05, 11:28:48 »
Tegnap este felmerült egy kérdés. Sokan generációs átoknak tartják, ha egy hivö családban bizonyos örököletö betegségek lépnek fel. Pl. három generáció is rákban halt meg.

Mi a véleményetek?

 :162:
hát kedves Erzsike jó  kérdés!!!
 az én édesanyám is rákban halt meg , de én ezt nem hiszem sem a generációs átkot sem a generációs betegséget!
 az  átkot azért mert egy ujjá született nem lehet átkozott!, mert "ÚJ" az ujjban nincs régi, és a betegséget sem mert ahogy irja az ige:
II. Korintus levél:5:17   Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Galátzia levél:6:15   Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.

Ézsaiás könyve:53:4   Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá,...
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7188
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #513 Dátum: 2013 Március 05, 11:46:21 »
ÁMEN!

És a betegséget nem feltétlenül test szerint gondolja az Íge:

   
És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.
Mk 2,17

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #514 Dátum: 2013 Szeptember 25, 20:21:33 »
Az Ő sebei árán gyógyultunk meg

A mai napon a gyógyulást fogjuk kicsit közelebbről megnézni, a nyitó igénk pedig a következő:

Ézsaiás könyve 53,1-12
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!”


Itt van tehát ez a sokak által emlegetett igerész, ezen belül is ez az igevers:

„És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.”

Erre az igére szoktak hivatkozni sokan, akik a testi gyógyulásban járnak közben testvéreikért, és egyben egy olyan ígéretnek veszik Istentől, ami a testünk gyógyulására vonatkozik. De mit is mondjak erről már a téma elején? Talán így kezdésnek annyit: tévtanítás.

Az Ézsaiás könyvében összesen 12 alkalommal (Károli fordítás alapján) van szó a gyógyulásról, ezen belül 5 alkalommal Ezékiás halálos betegségéből való felépüléséről beszél, de minden más alkalommal az Isten beszél a gyógyulásról, és most ezeket fogjuk kivétel nélkül közelebbről megnézni.

1.

Ézsaiás könyve 6,10
„Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.


A gyógyulás a szívre vonatkozik. Jézus és Pál (Ap. Csel. 28) is idézi ezt az igét és mind a két esetben a megtérésre vonatkoztatják. Jézus pedig itt idézi Ézsaiás próféciáját és így meg is érteti velünk a szív gyógyulását:

Máté evangéliuma 15,7-20
„Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg: Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még? Mégsem értitek-é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.”


A szív gyógyulása nélkül nem láthatjuk meg Istent és erről is tesz említést Jézus:

Máté evangéliuma 5,8
„Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”


Tehát a szív gyógyulásáról beszél az ige, vagyis lelki gyógyulás.

2.

Ézsaiás könyve 19,21-22
„És megismerteti magát az Úr Égyiptommal, és megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja őket.


Ezzel nem is szükséges köröket futni, egyértelműen a megtérésről beszél mialatt a gyógyítást említi. Menjünk tovább:

3.

Ézsaiás könyve 30,26
„És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!


Mi ez a vereség sebe amelyet az Úr meggyógyít? A fejezetben olvashatjuk a nép elhajlását és e miatt a rá következő ítéletet:

Ézsaiás könyve 30,15-18
„Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok; Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk; ezért futnotok kell; és gyors paripán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.


Ez az ítélet, de ezután ott a kegyelem ígérete is. Tudjuk Isten igéjéből, hogy akiket fiakká fogadott, azok nevelésben, vagyis verésben is részesülnek (Zsidó levél 12,8). Ezért mondja ezt az ige:

Hóseás könyve 6,1
„Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!”


4. és egyben az 5. ige:

Ézsaiás könyve 57,17-19
„Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt. Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak, Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!


Békesség a messze és közel valóknak? Miről beszél ez az ige? A közel valók a kiválasztott nép (Izrael), a messze valók pedig a pogányok, és mindkettőnek azt mondja Isten, hogy: „békesség”! Megérteti velünk Pál ennek az igének az értelmét:

Efézusi levél 2,11-22
„Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.”


Jézus is erről beszélt:

János evangéliuma 10,16
„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”


Pál tehát arról beszélt, hogy ez az a békesség amelyet Jézus hirdetett, hogy akik hisznek Őbenne, azok megbékéltetnek az Atyával. Hogyan is írja az ige!?

2Korintusi levél 5,19
„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.”


Akiket pedig Jézus megbékéltetett az Atyával, azok meggyógyultak lelkükben.

6.

Ézsaiás könyve 58,6-8
„Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.”


Ez a fejezet az Úr szemében való kedves böjtöt írja le és azokat az ígéreteket, amelyeket az igazaknak adott Isten. Hadd fordítsam meg most a gondolatmenetet. Ha itt testi gyógyulásról van szó, akkor miképpen lehet az igaz ember beteg!? Hiszen az igaz embernek adott ígéretek ezek, és nem azt mondja rá Isten, hogy: „nem leszel beteg”. Ha pedig ismételten lelki gyógyulásról van szó ebben az igerészben, akkor az Úr útján való járásból adódó lelki megtisztulást jelent.

7.

Ézsaiás könyve 53,5
„És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.


Istennek ez a próféciája a Messiás, vagyis Jézus eljöveteléről tesz bizonyságot, az életéről és a haláláról, de még a feltámadásáról is. Ez a gyógyulásról szóló ige nagyon elterjedt olyan formában, hogy az a testünkre vonatkozik. Így nőtte ki magából azt a téves irányzatot is, miszerint minden Jézusban hívőnek adatott a teljes testi gyógyulás, csak hittel el kell venni.

Így épülnek fel félreértelmezett igékre összegyűlések tornyai és így rontanak le olyan lelki házakat, amelyek pedig valósággal Istennek szolgálnak. Vagyis ez alatt azt értem, hogy ezek tévesen hamis egységet alkotva, az igazi egység ellen hadakoznak. Mert hadakoznak a szentek hitén, hogy ha nem gyógyultak meg. Bűnnel vádolják őket, és szálkát keresnek a szemben, hogy megmagyarázzák a betegséget.

Péter is idézte az Ézsaiás könyve 53,5-öt és ki is bontotta nekünk, hogy ne legyenek félreértések:

1Péter levele 2,21-25
„Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához."


Félreérthetetlen, mégis sokan félreértik. Lelki gyógyulásról beszél, nem pedig testiről:

„Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.”

Akiknek nincs Pásztoruk (és itt Jézusra gondolok), azok tévelyegnek és lelkükben betegek. Akiket pedig Jézus pásztorol, azoknak nem lett hiábavaló Jézus áldozata, vagyis lelkükben meggyógyultak.

A sebei árán meggyógyulni ezt jelenti:
Sebeket kapott a bűnökért. De azok a bűnök a mi bűneink voltak, mert Ő ártatlan volt. Így gyógyultunk meg, hogy a bűneinket magára vette. Ha Isten igéjéről van szó, lelkileg kell gondolkoznunk testvérek. Mert ha Jézus a testünk gyógyulásáért kapott sebeket, akkor a bűneinkben halnánk meg, azaz nem volna megváltásunk.

Még egyszer hadd mondjam, mert nagyon fontos ezt megérteni:
Jézus miért kapott sebeket? Nemde a bűnök miatt? De kiknek a bűnei voltak ezek? Nyilván nem Jézusé, hanem a mi bűneink. Tehát a sebeket a mi bűneinkért kapta! Ebből pedig az következik, hogy nem a testünk állapotáért szenvedte el a korbácsütéseket, hanem hogy igazként állíthasson minket az Atya elé, eltörölve a mi bűneinket.

De akkor jöhet a kifogás: „talán nem volt elég Jézus áldozata arra, hogy a testünk is gyógyulást kapjon?” Rossz a kérdés, mert a testünk gyógyulásáért szükség sem lett volna Jézus áldozatára. Jézus mielőtt sebeket kapott volna, már gyógyított. Jézus mielőtt sebeket kapott volna, a tanítványok mindenféle betegségeket gyógyítottak. Meg kell értenünk, hogy a testünk megváltása még nem érkezett el:

Római levél 8,23
„Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.


Testvérek, ezek után hogy már megértettük mindezt, utalhatunk-e Jézus sebeire ha a test gyógyulásáról van szó? Már jól tudjátok, hiszen semmi köze sincs a testhez.

(skype 2013/09/25)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Lallongonia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #515 Dátum: 2013 Szeptember 26, 12:18:58 »
Kedves Antee!

Ne haragudj, de nem értek egyet a magyarázataiddal, a testi gyógyulás nem az Úr visszajövetelével valósul meg, mert akkor már a hívő emberek megdicsőült testet kapnak. Annak a testnek már nem lesz szüksége gyógyulásra, hiszen egy egész más testről, mennyei testről beszél a Biblia, ami már nem lehet beteg. A mai testünknek viszont nagy szüksége van a gyógyulásra. Hála azonban az Istennek, Jézus Krisztus nem változott meg, ő ma is gyógyít.

Zsolt. 103.3 - 5
A ki megbocsátja  minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
A ki megváltja életedet  a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul  a te ifjúságod, mint a sasé.

Jézus azt mondta Pilátus előtt: azért születtem és jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus pedig meggyógyított minden beteget aki tőle várta a gyógyulását. Szeretnék számodra idézni egy részt a Máté evangéliumából:
 
Mát. 8.16 - 17
Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;
Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:  Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.

Azért gyógyított meg minden beteget, hogy beteljesedjék Ésaiás póféta beszéde, nem a szívet gyógyította meg hanem a testet. Ha Isten örökké való és az Isten Igéje is örökké való, akkor ez ma is így van. Sajnos nagyon sok beteg ember azért szenved és hal meg fiatalon, mert nem tanítanak neki arról, hogy Krisztus  a gyógyító, és ő nem változik meg. Persze igazat adok abban, hogy nagyon sok tévtanítás és szemfényvesztés van ma az " egyházban ", de az nem tévtanítás, ha azt mondjuk Isten a szívet gyógyítja meg? Nincs szüksége a szívünknek gyógyulásra, mert új szívet kaptunk Istentől. Aki azt mondotta kiveszi belőlünk a kőszívet s hússzívet ad helyette, amibe beírja az Ő törvényeit. Ez az újszövetség. Ha az emberek megértenék az evangélium lényegét akkor tömegesen gyógyulnának meg az emberek. 

Róm. 8.11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz,  a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket  is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

Azt mondja az ige: megeleveníti azt a testet ami halott a bűn miatt. A mi halandó testünket elevenné, élővé teszi, megmutatja bennünk az elkövetkezendő világ erőit és dicsőségét.Azért, mert az Isten lelke lakik bennünk, ha valóban az lakik némelyekben. Pál szava szerint akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé.
 Nem akarom részletezni, nem célom beavatkozni más hitének a gyökerébe, csak azt szeretném ha az emberek meglátnák, igenis megadatott a gyógyulás. A hívőknek, azoknak akik megtérnek a bűneikből és megkeresztelkednek az Úr Jézus nevére, ez jár. Ez a fiak kenyere. Aki pedig nem hívő, azoknak a hívők imája és kézrátétele által adatik meg a gyógyulás.

Malak. 4.2
És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.


Ma azért nincs meg az egyházban ez az erő, mert nincs szívbéli megtérés, nincs Isten igéjének a teljes prédikálása, nincs meg az evangélium, ami az igazság beszéde. Azt mondják az embereknek, üdvösségük van, de nincs, azt mondják szeret titeket az Isten, és ezt az emberek elhiszik.  Pedig Isten nem a bűnösöket szereti, hanem a megtérő bűnösöket, mert Jézus azért jött, hogy a bűnösöket hívogassa megtérésre.
Az evangéliummal együtt jár a gyógyítás és ezáltal a gyógyulás is.

Luk. 7.20 - 22
Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván: Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát.
És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát  veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.

Mindenkinek joga van, hogy mást várjon, senki sem fog meggyógyulni aki nem akar, de Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliumával együtt jár a testi gyógyulás.

Mát. 10.8
Betegeket  gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Márk. 16.15 - 19
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben  ördögöket űznek; + új nyelveken szólnak.
Kígyókat  vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre + vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték  a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
 
Ámen.


Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #516 Dátum: 2013 Szeptember 26, 14:54:02 »
Kedves Lallongonia.

Én ugyan nem haragszom, mert az ellenvéleményed semmit sem nyom a latban Isten igéjével szemben. Valószínűleg félreérthetted az írásomat is, mert én nem mondtam olyat, hogy csak Jézus eljövetelével lehetséges a testünk gyógyulása. Jézus áldozata előtt is ugyanúgy gyógyított Jézus és a tanítványai is. Viszont az a felfogás, miszerint mindenkit meg akar testileg gyógyítani az Úr, sehol sincs az igében.

Messzi vagyunk egymástól az ige értelmezése terén, több olyan dolgot is írtál amit az Ige nem támaszt alá.

Idézet
A hívőknek, azoknak akik megtérnek a bűneikből és megkeresztelkednek az Úr Jézus nevére, ez jár. Ez a fiak kenyere.

Ezzel azt mondod, hogy akik valódi hittel hisznek Istenben, azok testileg is meggyógyulnak. Teóriát, gyülekezeti dogmát hozol, mert az Úr igéjében nincs ilyen.

Idézet
Aki pedig nem hívő, azoknak a hívők imája és kézrátétele által adatik meg a gyógyulás.

Tehát akkor már a hitetleneket is gyógyíthatjuk Jézus nevében!? Nem inkább a megtérésükön kell munkálkodni?

A Róm. 8.11 köze sincs a testi gyógyuláshoz, ne nyúlj Isten igéjéhez ha azt se tudod mi mit jelent. Nagyon távoli dolgokat írsz, ha valóban keresed az igazságot, akkor egyszerre csak egy dolgot hozz és azt az igével támaszd alá.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #517 Dátum: 2013 Szeptember 26, 15:16:54 »
Két fajta hívő létezik, az egyik a saját meglátása szerint igazolja magát Isten igéjéből, a másik pedig hagyja, hogy az Isten igéje formálja át. Isten igéje úgy ad választ, ha félreteszel minden emberit tanítást. De erre a legtöbben képtelenek!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #518 Dátum: 2013 Szeptember 26, 18:19:37 »
Áldott Testvérem:Lallongónia.

Tudod, sajnos a Keresztyéni körökben általános, hogy Testi dolgokat preferálnak... AZ Igét, ha teljes terjedelmében nézed, be kell látni, hogy a Lelki gyógyulásról, vagyis a megtérésről beszél az Örökkévaló.
Gondold csak meg: Elísá, ( Elizeus) Betegségben halt meg... Ha úgy van ahogy te gondolod, akkor miért lett beteg Elísa? Elfordult  volna az Örökkévalótól? Az azért nem lehetséges, mert a tetemei halottat támasztott.
Pál aki sokakat gyógyított, ( bár nem mindenkit akit szeretett volna), ő maga is több betegségtől szenvedett.

Szóval Testi gyógyulás... Nos ezen fórum tagjai, nem tagadják az esetenkénti Isteni gyógyítás valóságát! Több alkalommal tanui voltunk, hogy egy-egy Testvérünket meggyógyította az Örökkévaló az Ő nagy kegyelméből. ( ezek nem nátha jellegű betegségek voltak... Volt egy esetben amikor végső stádiumban levő, igen is halálos betegség lett a múlté, tanulságul és bizonyságul Isten dicsőségének.)
De ahogyan kezdtem is: Ezek nem általánosak. Isten dönti el, hogy kinek küld gyógyulást testi betegségből, és kinek nem. Akinek pedig nem, az nem azért van, mert kevésbé szereti azt az Örökkévaló.
Azután még valami:
Nem ide vetünk- nem is itt akarunk aratni sem! Ez a Test pedig múlandó és romlandó.
Isten Igéjéből megértettük, hogy a lélek a fontos, nem a Test. A Test egy marék por csupán... ma még van, és így... holnap máshogy... változik-öregedésünkkel egyetemben romlik is...
Jn.6,63. A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.

I.Kor.15, 34. Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
  35. De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
  36. Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
  37. És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
  38. Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
  39. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
  40. És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
  41. Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
  42. Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
  43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
  44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
  45. Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
  46. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
  47. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
  48. A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
  49. És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
  50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
  51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
  52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
  53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
  54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
  55. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
  56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
  57. De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
  58. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.


Tudod Testvérem, mi, ezen a fórumon Istenben és az Ő beszédének Hatalmában hiszünk! ( és nem magunkban- a testi jólétünkben meg ilyenek...)
AZ is meg van írva: Gal.6,7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
  8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.


Isten beszéde minket arra indít, ( nem mindannyiunkat ezen a fórumon, de sokunkat...) Hogy az eddigi Testi és testies gondolkodást-cselekedeteket elhagyva, Lélek általi újászületés eredményeként, éljünk és járjunk Lélek szerint.
Gal.5,24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.


Szóval így vagyunk mi többen is ezekkel...

( Kol ha kavod löchá.   Minden Tiszteletem a tiéd.)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #519 Dátum: 2014 Február 18, 12:02:59 »
Ezt a gondolatot a blogomból hoztam át, gondolva arra, hogy nem sokan olvassák a blogokat.

Jézus Krisztus felhatalmazása által írta Jakap apostol is, hogy ha valaki beteg hivassa magához a gyülekezet véneit.
Miért a véneket? Gondolom mert akik akkoriban a gyülekezet vénei - mai kifejezéssel vezetői - voltak hitben erős és jellemben megbízható, Jézust hűen követő életet éltek. És az ő hitük ami imádkozásaikban is megnyilvánult, megnyitották a mennyei áldás csatornáját.

Jakab  5, 14-15   
[14] Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.
[15] És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.


Láthatjuk, hogy ezzel a hatalommal amit Jézus neve jelent éltek az apostolok is. Példa erre az Ékes kapunál történt gyógyulás.
Bár Péter szavai már szállóigék lettek:  "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" és sokan gyakorolják ezt, de kevesen érik el a hitnek ezt az erősségét. Ez csoda volt mindazok szemében akik ismerték a meggyógyítottat, és egyre többen hittek Jézus Krisztusban ezek láttán. Viszont erősödött azok tábora is akik rettegve féltették kivívott farizeusi pozíciójukat és mindent megtettel a krisztusi tanok terjedésének meggátolása érdekében.

ApCsel 3, 1-16
Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: "Nézz ránk!" Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.
Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: "Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon?
Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #520 Dátum: 2014 Február 18, 12:22:33 »
Köszönöm Testvérem.

Isten szemében az első mindig a lélek, ezért a lélek megmentésén munkálkodik és nem a test gyógyulása a tökéletes akarata, az csupán eszköz a kezében. Gyógyulások mindig ott történnek, ahol Istennek hoz dicsőséget, ahol életek változnak meg, ahol Isten tiszta igehirdetése pecsételődik meg a jelek és csodák által.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #521 Dátum: 2014 Február 20, 10:33:27 »
A tíz leprás története jut eszembe, akiket Jézus meggyógyított, majd csupán egy leprás tért vissza Jézushoz köszönetet mondani. A gyógyulásuk a testük javára volt, de mégis csak egy ember volt a tíz közül, akinek a lelkében is változás állt be.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Gyógyulásról-betegségről
« Válasz #522 Dátum: 2014 Február 20, 16:29:31 »
Azt gondolom mind a 10 megkapta a lelki gyógyulást is, csak nem éltek vele, mert a testi öröm elnyomta azt. Hányszor tapasztaljuk életünk során, hogy jócselekedeteinkkel visszaélnek és kihasználnak.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12