Szerző Téma: Testvéri szeretet  (Megtekintve 9948 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #75 Dátum: 2013 Május 29, 14:06:29 »
Igen Testvérem, az Úr szeretete kell hogy vezéreljen minket és akkor nem erőlködés lesz, hanem természetes.

1János levele 5,3
"Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #76 Dátum: 2013 November 20, 19:57:45 »
Testvériség Isten szemszögéből

Az elmúlt alkalmak során már beszéltünk nem is egyszer a testvériség fogalmáról és annak megéléséről. A mai napon ismételten erről lesz szó, mivel az Úr ezt hozta elém. A következő igével meg is nyitom:

János evangéliuma 17,11
„És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!


Isten szemszögéből ez az igazi testvériség, egy olyan egység, amely Jézus és az Atya között létezik. Be kell látnunk, hogy ennek az egységnek a mélysége igen nagy, és van mit behoznia a mai kor testvériségének. A gyakorlatról nem szükséges hosszan szólnom, hiszen a testvérek közötti tisztelet, csak nyomokban található, viszont az egymást megtagadó kijelentésekkel nap mint nap találkozhatunk.

A testvériség legösszetartóbb pontja az, hogy közös az Édesapánk. Ezért a testvériség nem közöttünk van elrejtve, hanem Istenben, hiszen Isten által lettünk egymás testvéreivé, úgy, mint a test szerint való testvériségben is, nem mi választjuk meg a testvéreinket, a szülők által kapjuk őket. És ha már említésre került a test szerint való testvériség, gondoljunk csak bele, hogy miképpen tudjuk megtagadni a vér szerint való testvéreinket? Tehetünk bármit, mondhatunk bármit, a testvér mindig is testvér marad, mert a vérvonal a szülő által áll fent. De mennyivel nagyobb a lélek a testtől? Ha a test szerint való testvériség megtagadhatatlan, a lelki testvériség mennyivel inkább?

Egy másik kapcsolat példájában akarom felmutatni azt, hogy amiről az emberek végeznek, attól még közel sem biztos, hogy Isten is végzett:

Máté evangéliuma 19,9
„Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.


Most a mondat utolsó részét szeretném továbbvinni. Hogy lehet az, hogy aki elbocsátott asszonyt vesz el, az házasságot tör? Milyen házasságról van szó amit törhetne? Ez az ige a segítségünkre lesz:

Máté evangéliuma 19,1-9
„És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl; És követé őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket. És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.


Jézus határozottan kijelenti, hogy a paráznaság lehet az egyedüli ok, amiért elbocsáthatja valaki a feleségét. Mégis megtörtént és történik ma is, hogy a házasságot felbontják a saját meglátásaik szerint, de attól Isten előtt még a házasság fennmarad! Ezért van az, hogy aki elbocsátott asszonyt vesz el, az házasságot tör, mert Isten szemében még az előző férjéhez tartozik, váló levéltől függetlenül.

Tehát láthatjuk, hogy amit az ember felbont, az közel sem biztos, hogy Isten is felbontja, legyen az házasság vagy testvériség. A testvériség vonalán továbbhaladva láthatunk egy kérést Jézustól:

János evangéliuma 15,12
„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.


Jézus szeretetét a tanítványai felé nem kell bemutatnunk. Gondoskodott szükségleteiről, megvédte őket a bántalmazásoktól (Gecsemáné kertben), folyamatosan szolgált feléjük és még a lábukat is megmosta:

János evangéliuma 13,12-15
„Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.”


Az üzenet egyértelmű, ha Jézus ezt megtette velünk, mennyivel inkább kötelességünk egymással így cselekedni? Jézus Mennybemenetele után láthatjuk a tanítványok közösségében azt, hogy meg is élték azt az egységet, amelyet Jézus kért:

Apostolok Csel. 4,32-37
„A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát, És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala. József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (ami megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás Fia), Lévita, származása szerint ciprusi. Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé.”


Mindenük közös volt! Nem tartották nagy dolognak, hogy a földi javaik teljességéből részesítsék testvéreiket. Az Isten szerint való testvériség tehát jóval több, mint amit napjainkban tapasztalhatunk. Az egységes gondolkodás is nagy kihívást jelent számunkra, pedig ez a testvériség alapja; egyformán gondolkozni Istenről, és az Ő dolgairól.

Efézusi levél 4,1-3
„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.”


Pál int minket, hogy elhívatásunk szerint járjunk. De nem a személyre szabott elhívásra gondolt, hanem az általános elhívásra, vagyis a Jézusban való hitünk megélésére! Ide több minden tartozik, de a testvériség témájánál maradva Jézus szavait idézem:

János evangéliuma 13,34-35
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.


Ez a törvény is az elhívatásunkhoz illik, viszont a szeretetet mégsem úgy éljünk meg testvéreink irányában, mint ahogyan Jézus szerette tanítványait. Az „illik” szóról ne az jusson eszünkbe, hogy „kellene, de nem muszáj”, ugyanis Jézusnak eme parancsolata is üdvösségkérdés, erről beszél János is egyik levelében:

1János levele 4,20-21
„Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.”


Ez az ige gyors vizsgálat alatt pontos diagnózist ad, ha valaki gyűlöli a testvérét, az Istent sem szereti. Aki pedig Istent nem szereti, annak nincs közössége Vele, se ezen a földön, se az eljövendő országban. Mégis nap mint nap gyűlölködést látunk a testvérek között, pedig Jézustól azt a tanítást kaptuk, hogy az ellenségeinket is szeressük.

Lukács evangéliuma 6,32
„Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.”


Fel kell ismernünk e igevers által, hogy a testvéri szeretet természetes kell hogy legyen. Ennek a szeretetnek a mértékét olvashatjuk Jánostól:

1János levele 3,17
„Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.


Újból az anyagiak vizén evezgetünk, de evezgessünk csak, hiszen van mit átértékelnünk az ige fényében. Láthatjuk az igében azt, hogy a testvériség a pénzben is meglátszott, a közös vagyon által senki sem szűkölködött közöttük. Viszont az is tény, hogy még az apostolok életében bekövetkezett az üldöztetés és ez által a szétszóródás, és ezért az az egység ami közöttük volt, szétoszlott, hogy ki-ki külön-külön a közös egységen munkálkodjon. Pál életéből is tudjuk, hogy bár az evangélium hirdetésére szánta magát, mégsem nyílt meg mindenhol a testvérek pénztárcája, hogy legalább az alap szükségletéről gondoskodjanak:

1Korintusi levél 9,9-11
„Mert Mózes törvényében meg van írva: "A nyomtató ökör száját ne kösd be." Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni?”


A második levelében konkrétan kitér erre:

2Korintusi levél 11,8
„Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy néktek szolgáljak; és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére senkinek.”


A mai korban is nehezen nyílik a testvérek pénztárcája, ha szükséget látnak. Pedig ránk nem igaz az a mondás, hogy: „mi is pénzből élünk”. A mi országunk törvényei nem a pénzre épülnek, hanem a hitre, ezért is van megírva:

Római levél 1,17
„Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.


A minap olvastam Jézus egyik csodatételét, mikor a tanítványok Jézus feltámadása után elmentek halászni:

János evangéliuma 21,1-9
„Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél; megjelentette pedig ekképpen: Együtt valának Simon Péter, és Tamás, akit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton; a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott. Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: Nincsen! Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonsszák vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.”


Jézus gondoskodott róluk, ígéretéhez hűen betöltötte szükségleteiket. Az ige több helyen beszél arról, hogy az Úr gondoskodik a gyermekei szükségleteiről. De mi kell ennek az ígéretnek a beteljesedéséhez?

Máté evangéliuma 6,25-34
„Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.”


Tehát először Isten akaratában való járás, és majd ebből következik az ígéret. Ezért az Ő szőlőjében munkálkodjunk, és akkor eszünk annak gyümölcséből. Sokak életében olyan a pénz, mint vérnek a koleszterin, elzárja az ereket és halált okoz! De a mi ereinkben csak Jézus vére csörgedezzen, hogy az a szívünket megváltoztathassa.

A testvériség fonalán továbbhaladva ügyelnünk kell még egy igen fontos dologra, ez pedig hogy ne legyünk testvérek között viszályszító:

Példabeszédek 6,16-19
„Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.


Egy szülőnek borzasztó nagy fájdalom az, ha a gyermekei viszálykodnak egymással, de jaj annak, aki a viszálykodás magját vetette! Mi testvérek, egyen egyenként Krisztus tagjai vagyunk, ki kéz, ki láb, valaki száj, de a testnek egységes alárendelődése kell hogy legyen, mégpedig a főnek, aki Jézus. Az egységes és eredményes munkát szabotálhatja a viszálykodás, képzeljük csak el, ha a láb éppen rugdossa a másik lábat, ilyenkor nincs előrehaladás, hanem ez a jelenség inkább hasonlít egy megszállott emberhez aki saját magában tesz kárt. Körülbelül ezt látja a világ is, ha épp Jézus követőire néznek, akik éppen egymás közötti viszálykodással vannak elfoglalva. Igaz ma már egyszer hoztam ezt az igét, de zárásként érdemes újra megemlíteni:

János evangéliuma 13,34-35
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”


(Skype 2013/11/20)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #77 Dátum: 2013 November 21, 12:37:25 »
Amen ,aldott tanitas.
 Ha valoban eletunk  minden teruleten Jezusra figyeunk,Tole tanulunk,akkor biztosak lehetunk abban,hogy jol jarunk el. A Jezus-i szeretet:onfelaldozo,adakozo,onmagat megoszto,alazatos,a bunosok fele megbocsato,szereti meg az ellenseget is imadkozva ertuk,torodo,szolgalo.De neha megenged dolgokat,hogy aztan hatalmasan tudjon munkalkodni.(Pl. Lazar esete).
Az egysegrol pedig,az Atya es a Fiu egyek.Jezus  mindig Atyja akaratat cselekedte.Mi is ha egyek akarunk lenni,az Atya akarataban legyunk egyek! Abban,hogy szentek legyunk,kovessuk Ot mindig ,minden korulmenyek kozott.
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #78 Dátum: 2013 November 21, 12:51:24 »
Ámen
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #79 Dátum: 2013 November 21, 13:11:32 »
Még mindig a tegnapi tanítás hatása alatt vagyok. Egyszerű téma, mély és felkavaró gondolatok. Amikor azt gondoljuk, hogy minden tudunk a testvéri szeretetről kiderül, hogy talán jól tudjuk, de rosszul gyakoroljuk.
Amikor nem tesszük meg azt amit kellene, és hordozzuk magunkban a megbocsátatlanságot.
Megszóljuk testvéreinket, mert nem az általunk felállított mérce szerint élnek.
Elítélünk vagy megítélünk embereket azt sem tudva, hogy ők csak Isten eszközei, esetleg intő példa gyanánt.
Beszélgettünk arról a pásztorról aki elhagyja gyülekezetét, és ítéletet mondunk róla. De arról nem esik szó, hogy gyülekezete nem akar vele menni.
Ábrámot  elhívta az Úr, és ő ment, a háza népével. És a háza népe nem tiltakozott ellene, hanem követte őt. Lehet, hogy őt is elítélték amiért elindult nem tudja hogy hová.
Gondolkodom ...
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #80 Dátum: 2013 November 21, 14:11:01 »
Igen lehetnek into peldak szamunkra masok bukasai.De ahogy en ezt megfigyeltem sajnos emberi gyarlosagunknal fogva mi nem tanulunk masokebol.Van amikor meg a sajatunkbol sem.Van amikor az Ur tobbszor kell minket figyelmeztessen es felrazzon,hogy vegre odafigyeljunk es meghalljuk mit akar mondani.

Egy lelkipasztor ha elmegy egy gyulekezetbol lehet tobb oka is.Bolcsesseg kell azt meglatni es Istentol jovo  vilagossag.Lehet,az Ur elhivta masfele szolgalni,egy kemenyebb talajt megmunkalni. Lehet,hogy azert nem tud tovabb szolgalni,mert a testverek nem fogadjak szolgalatat. Es mivel ,Jezus sem eroltette senkire a tanitasat,o sem erolteti,hanem hagyja oket.Lehet a csaladjaban tortent olyasmi ,ami miatt nem tud tovabb szolgalni,es lelki feltoltodesre van szuksege egy ideig.Mi nem latunk bele mas lelkebe.De ha imadkozunk valakiert es megkerdezzuk mi  a baj ,akkor tamogathatjuk imaval tovabb is,es elfogadjuk donteset,tiszteletben tartjuk,ha nem BUNrol van szo,hanem masrol.A testveri kozosseg elengedo is kell tudjon lenni abban ami nem udvosseg kerdese.
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3065
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #81 Dátum: 2013 November 21, 17:19:45 »
Még mindig a tegnapi tanítás hatása alatt vagyok. Egyszerű téma, mély és felkavaró gondolatok. Amikor azt gondoljuk, hogy minden tudunk a testvéri szeretetről kiderül, hogy talán jól tudjuk, de rosszul gyakoroljuk.
Amikor nem tesszük meg azt amit kellene, és hordozzuk magunkban a megbocsátatlanságot.
Megszóljuk testvéreinket, mert nem az általunk felállított mérce szerint élnek.
Elítélünk vagy megítélünk embereket azt sem tudva, hogy ők csak Isten eszközei, esetleg intő példa gyanánt.
Beszélgettünk arról a pásztorról aki elhagyja gyülekezetét, és ítéletet mondunk róla. De arról nem esik szó, hogy gyülekezete nem akar vele menni.
Ábrámot  elhívta az Úr, és ő ment, a háza népével. És a háza népe nem tiltakozott ellene, hanem követte őt. Lehet, hogy őt is elítélték amiért elindult nem tudja hogy hová.
Gondolkodom ...

István Testvérem. Az általad felhozott példa, a Pásztorról, aki elhagyja a nyáját, valóban más aspektust mutat.Arra nem emlékszem hogy elhangzott volna a nyáj egyesítési kísérlet, aminek ellenálltak volna a tagok... De!!! Áldott Testvérem, Mondd meg: Egy Férj, elhagyja -e a Feleségét, ha az nem akar vele utazni? Nemde inkább lemond az utazásról? Egy Apa elhagyja -e a fiait, ha azok nem akarnak egy másik helyre költözni? Egy családfő elhagyja-e a családját, ha távolabb kap állást?
De ha ezek meg is lennének, Egy Pásztor soha nem hagyja el a nyáját egy másik nyájért cserébe!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3065
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #82 Dátum: 2013 November 21, 17:22:48 »
Ezékiel próféta könyve 34. rész

  1. És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:
  2. Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?
  3. A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek.
  4. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok;
  5. Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak;
  6. Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána.
  7. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
  8. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették;
  9. Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
  10. Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.
  11. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
  12. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.
  13. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.
  14. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
  15. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
  16. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #83 Dátum: 2013 November 21, 17:33:45 »
Értem testvérem az általad leirtakat. De úgy érzem, hogy meg kell vizsgálnunk a másik szemszögből is. A tegnapi beszégetésből kiéreztem egy nagyfokú ellenszenvet a kérdezőtől a változás iránt.
Az a pásztor akiről szó van, elmondta a gyülekezetének, hogy meghívást kaptt egy másik nyáj vezetésére.  Rákérdezett, ha ezt ő elvállalná akkor mennének-e vele a többiek, vagy esetleg legyen valaki aki átveszi a gyülekezetet. A válasz az volt, hogy megyünk veled. Ez azt jelentené, hogy a két nyáj eggyé válna. Magyarul egy család lenne.
De akadnak olyanok akik azóta azt mondják, hogy ez a gyülekezet nekünk közelebb van, nem utazunk Budáról Pestre. Nekik nem a pásztor kell, hanem a gyülekezeti ház.
 A pásztor nem elhagyni, hanem elvinni akarja gyülekezetét.
Akkor már nem is tudom, hogy kinek van igaza.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #84 Dátum: 2013 December 12, 15:31:04 »
Érdekes ez a felvetés Testvérem. Ha két gyülekezeti ház messze van egymástól, nem biztos hogy a tagok megtehetik azt, hogy egy hosszabb útra vállalkozzanak. Ennek oka lehet az utazási költség, a mozgás korlátozottság, esetleg az időhiány.

Ami viszont a pásztort illeti, minden juhra gondot kell viselnie. Így nem a többség érdekeire kell csupán tekintenie, hanem minden egyes bárányra, amelynek pásztorául rendelte Isten. Az a pásztor, aki akár csak egy bárányt hagy éhen pusztulni, az nem Istentől kapta az elhívását. Attól hogy két földrajzi helyről beszélünk, még lehet szó egy nyájról. Az apostolok idejében is több gyülekezés volt, mégis az apostolok egyformán tanították, intették, bátorították, egyszóval pásztorolták őket.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #85 Dátum: 2013 December 12, 18:17:23 »
Érrtem az elgondolást, és azt is, hogy igen a pásztor felelős minden egyes bárányért. Viszont megkérdezem, hogy a pásztor rábízhatja a nyáját egy másik pásztorra?
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #86 Dátum: 2013 December 12, 23:38:15 »
A pásztor semmiképp sem, csak egyedül Isten. De manapság Isten nevében bárki bármit kimer mondani, holott Isten nem is szólt. Ha valami oknál fogva egy pásztor nem tud többé a nyáj pásztorolására ügyelni, akkor nyilván Isten támaszt egy másik pásztort, hogy elvégezze Isten munkáját. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Testvéri szeretet
« Válasz #87 Dátum: 2013 December 13, 20:37:04 »
Úgy gondolom, hogy minden pásztornak kötelessége lenne kinevelni valakit akire számíthat, akire rábízhatja a nyájat. Hiszen közbejöhet betegség, baleset, nem vár esemény amely miatt a pásztornak hoszabb időre el kell hagynia a helyét. Ilyenkor jobb ha nem "idegen2 emberektől kér segítséget, hanem van olyan tanítványa aki a helyére tud állni.
A Bibliából ismert, hogy Pál az efézusi gyülekezet vezetését  tanítványátra, Timóteusra bízta. A testvéri szeretet hű példája az amikor átadunk minden tudást és ismeretet.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12