Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 57650 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #720 Dátum: 2018 Augusztus 28, 13:56:25 »
                                          Egység

„Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” János 12:24.

Ahogy a gabonamag halálával egy új élet, új növény sarjad (a kalászban látható a megsokszorozódás), úgy van a gyülekezet is. Az egyéni ambíciók, elképzelések halála az ára az egységnek. Mert mi is az egység? (Gondoltok a teljesség igénye nélkül. Képzeljük magunk elé a kalászt!)

Egység=EGY-ség. Ahogy Jézus egy az Atyával, úgy lesznek eggyé a tanítványok a Fiúval és egymással. (Lásd főpapi ima: János 17. rész!) Ahol nem a Fiú, tehát az élő Ige, az élővé vált törvény tölti be a szíveket, hogy neki engedelmeskedjenek (hanem emberi rendelkezések és elegyített evangélium), ott lehetetlen megvalósítani ezt az igazi egységet a Lélek kötelékében. Ettől egyház az EGY-ház. Mert az egyetlenegy Igazságban járnak, a pengeéles keskeny úton, ahova kizárólag a szoros kapunk lehet belépni. Milyen érdekes, sőt csodálatos, hogy azonnal ráérzünk a lelkünk mélyen erre az egységre, ha olyannal találkozunk, beszélgetünk, akiben ugyanaz a Lélek munkálkodik.

Istentől jövő egység tehát kizárólag az Ige alapján jöhet létre. Jézus Krisztusban, aki maga az Ige. A Szentlélek közösségében, aki mindig Jézus szavaira emlékeztet. Minden más törekvés az igazi egységre, tévelygésbe sodor. A testvéri szeretet pedig szintén nem emberi mércével mérendő... Mivel „a szeretet nem örül a hamisságnak”, nem is támogatja azt, tehát képtelen egységre lépni vele. Ezért is veszélyes a napjainkban annyira erőltetett ökuméné. Mind a protestáns – katolikus, mind a protestáns – karizmatikus.

Ezt a meghatározást találtam ebben a témában egy iskoláknak szánt hittan anyagban:

„Ökumené fogalma görög eredetű, jelentése: lakott föld. Az egyházak olyan törekvését jelenti, amelynek célja, hogy a szétszakadozott keresztyén egyházak közötti kapcsolat erősítse…
Ökumenikusnak nevezték az ókeresztyén korban az egyetemes zsinatokat. Ezek a következők voltak: 325-ben az első niceai, 431-ben első konstantinápolyi, 451-ben az efézusi, 553-ban a kalcedoni, 680-ban a második és harmadik konstantinápolyi.”
Forrás: http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/tanari_s/hittan7/2016/leckenkent/Az%20okumene%20jelentese%20es%20jelentosege.pdf

Számomra elfogadhatatlan, ami 325-ben történt…

A következő igére szoktak hivatkozni az ökumenikus mozgalom támogatói:
„…Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” János 17:21.

Csakhogy ebben a – hamis – egységben nem a Szentlélek köteléke érvényesül, mivel nem marad elegyítetlen az Ige. A Szentlélek pedig visszavonul onnan megszomorodva, ahol nem az Isten szerinti szentséges EGY-ház épül. Ami nélküle marad, az csupán látszat. Mint ahogy ma már lehet kapni műanyag salátát stb. Pont úgy néz ki, mint az igazi. Tökéletesen eleven zöld levelei vannak. Szépen mutat a tányéron. Mintha valódi lenne. Mintha tényleg a földből szedték volna ki. Az ökumenikus közösségek nem adták fel nézeteiket és liturgiáikat, elkendőznek mindent egy hamis „szeretet” jegyében. Fontosabb nekik a vallásos kötelék, az egyházak közötti szövetség, mint az, amit Jézus kért az Atyától:

„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” János 17:17.

Az Igazságban járás az egy engedelmes életmód az Örökkévaló Atyával kötött szövetségben. A szent Isten Szent Lelke által kimunkált egység mindig összhangban van az Igazsággal. Az Igazság pedig az Ige. Ahogy a világosság nem tud keveredni a sötétséggel, úgy az Igazság is képtelen elegyedni a hazugsággal.
„Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” János 12:36.


Végezetül, az Isten szerinti egységben nincs sodródás az árral. Sőt! Radikálisan ragaszkodva mennyből kapott identitásunkhoz, szembe úszunk a világi és vallásos, tévelygő irányzatokkal.


2018. augusztus 28.                                                      Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #721 Dátum: 2018 Szeptember 08, 11:30:15 »
                              Krisztus keresztjének ellenségei?

„Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei.”
Filippi 3:17-18.

A kereszt elutasítása egyenlő Krisztus elutasításával.

Semmilyen hívogatás, ahol nem hirdetnek halálos ítéletet a bűn felett, nem rendelkezik az újjászületéshez szükséges erővel. Minden üzenet, amely Isten kegyelmével párhuzamosan nem a szív összetöretését és az „én” halálba adását hirdeti (azaz a kereszt felvételét), hamis evangélium. Minden prédikáció, amely kellemes érzelmi jólét, bővelkedés és siker ígéretével, valamint pozitív gondolkodással helyettesíti a megtérésre és a megszentelt életre hívó felszólítást, az evangélium ellensége.
Minden, ami az Igét elutasítja vagy helyettesíti, antikrisztusi.

Egy olyan vallási mozgalmat, ami a „szeretet” jegyében, közös dicsőítésre és prófétálásokra fókuszálva félreteszi a hitelvi különbözőségeket, veszélyesnek tartok. Amely mozgalomban mindenki megmaradhat az őseitől örökölt vallásos tradíciókban, továbbra is gyakorolva a bibliai alapokhoz képest tévelygő liturgiákat. Ezzel a magával ragadó „egységgel” láthatatlanul a tömeg fölé kerekedve, és mintegy szárnyai alá vonva az immár határokat bontó egyházak ifjú híveit, hátat fordítva az Egyetlen Igazságnak, amiért életüket is kockáztatva, sőt feláldozva kiálltak az elmúlt századok bátor igehirdetői.
Sola Scriptura! Egyedül az Írás!

„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérdezősködjetek és régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok.”
Jeremiás 6:16.

Aggodalommal kísérem figyelemmel azt a folyamatot, ahogy a pár évvel ezelőtti „A protestálásnak vége!” felkiáltás szellemében, szinte a szemünk előtt valósul meg egy katolikus – protestáns – karizmatikus ökumené. Miért aggodalommal? Mert amennyiben a „keresztyén” annyit jelent, mint „krisztusi”, Krisztushoz hasonló, úgy szorongva és remegő szívvel, ítélkezés nélkül, de mindent megvizsgálva foglalom össze, amit látok.
Ebben a már-már globális méreteket öltő, jellemző módon a fiatalabb korosztályt bekebelező mozgalomban keresem, de nem találom sem Jézus, sem az apostolok radikális megtérésre hívását, sem halálosan komoly figyelmeztetéseiket arra a szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. (Lásd Zsidók 12:14.) De még azt a szenvedélyes, szent odaszántságot sem, amit egyetlen szóval így hívunk: ISTENFÉLELEM.

Jézus világosan elmondta, melyik az az út, amely az életre vezet:
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”
Máté 7:13.

Keresztelő János pedig ma is ugyanazt hirdetné, amit a Jordán partján:
„Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.” Máté 3:8.


2018. szeptember 7.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #722 Dátum: 2018 Szeptember 27, 15:59:12 »
                                             Isten barátja


„De te Izráel, én szolgám, Jákób, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva” Ésaiás 41:8.

Évekkel ezelőtt született egy kedves, nagyon szép ének. Szerzője ismeretlen számomra. Később sokat gondolkodtam a szövegén:
„Barátom lettél, több vagy, mint egy testvér.
Szívemben még él, mikor megérintettél.
Jézus, Jézus
Jézus, hû társam már!”

Kevés helyen olvashatunk olyat a Bibliában, hogy Isten valakit a barátjának nevez. Nagy jelentőséggel bír.
„És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.” Jakab 2:23.

Tudjuk, hogy a „hit” szó a héber „emunah” engedelmes követést jelent. Ez a feltétel nélküli engedelmesség tette Ábrahámot a hit atyjává. De elolvashatjuk Mózes könyvéből is, mire gondolt Jakab, miért nevezte Isten Ábrahámot a barátjának:
„Mert tudom róla, hogy ő megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén…” I. Mózes 18:19.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy Jézus Krisztus barátainak tartotta azokat, akik a bűneikben éltek. A gúnyolódó farizeusok aggatták rá azt a címkét, hogy nagyétkű, részeges és „a bűnösök barátja”. Nem Jézus állította ezt magáról. Megmentőként, jó Pásztorként kereste meg Izrael szétszéledt juhait, Szabadítóként űzte ki a démonokat, és irgalmas szívű Megtartóként gyógyította a betegeket.
Egyik alkalommal viszont definiálta, kik az Ő barátai. Így szólt a tanítványaihoz:

„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.” János 15:14.
Láthatjuk, hogy a követőihez szólt, amikor még jobban leszűkítette a kört. Azokat tartja barátainak, akik megcselekszik akaratát. S ez az igaz barátság – a szövetségben megkapott fiúság gyönyörűségein kívül – együtt jár valamivel, amit akár e barátság próbájának is nevezhetünk:

„Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” János 15:20.

2018. szeptember 27.                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #723 Dátum: 2018 Október 03, 20:05:59 »
                                   Más a pokol és más a tűznek tava!

 

Egy videó kapcsán merült fel néhány kérdés, amit először önmagamban akartam helyre tenni. Ez ösztönzött, hogy ebben a témában átnézzek néhány Igét.

Karizmatikus körökben gyakran hallani olyan bizonyságtételeket, amelyek mennyei és pokolbeli utazásokról szólnak. Visszafogottan és óvatosan kezelendőek ezek, mert ha Pál apostolnak nem volt szabad kibeszélnie, amiket a harmadik égben látott, nem tudom, mennyire hitelesek korunk túlvilági beszámolói. Akár mennyei seregekről, akár démoni lényekről legyen szó.

 

A „Seol” az héber szó, a „Hádesz” pedig görög. Mindkettő az alvilágot jelenti. A lelkek/szellemek „tároló helye” az ítéletig. (Lásd Jób 26:5-6.)

A „pokol” egy másik kifejezés, ami – véleményem szerint – sok félreértés okozója.

 

„Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.”

Példabeszédek 15:24.

 

A tűznek tava a végső ítélet helye. (A Biblia „második halálnak” hívja, mert ide kerülnek azok, akik nemcsak testükben, hanem lelkükben/szellemükben is meghaltak.)

 

„A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.”

Jelenések 20:14-15.

 

A tűznek tava más néven: gyehenna, a héber „GeHinnom” (szemétégető) völgyről elnevezve. Véleményem szerint közel van a fogcsikorgatás és a „külső sötétség” helyéhez:

„És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.”

Júdás 12:6.

 

Egy ritkán hallott Ige a tüzes tóról:

 

„Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.” Ésaiás 30:33.

 

Nézzünk két ismertebbet is! Az elsőből egyértelmű, hogy a szerető és igazságos Isten nem az emberek számára készítette a gyötrelem helyét. Mindenki maga dönt tehát sorsa felől: befogadva a Világosságot, az Igazságot – megtér bűnbánattal, vagy nem:

 

„Akkor szól majd a balkeze felől állóknak is: távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett.” Máté 25:41.

 

„És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában.”

Máté 10:28.

 

Kik fognak kínoztatni?

 

„És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.”

Jelenések 20:10.

 

Nem írja konkrétan az Ige, hogyan fognak kínoztatni, de kínlódni fognak örökké. Testileg a feltámadott testben, lelkileg/szellemileg pedig az Istentől való elszakítottság, az örök reménytelenség emésztése miatt.

 

„És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.” Jelenések 14:11.
 

„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.”

Jelenések 21:8.

 

„És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára. Ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.”

Márk 9:47-48.

 

2018. október 2.                                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #724 Dátum: 2018 Október 18, 16:08:01 »
  Beteg nemzedék

 

Megkezdődött a kilökődés. Mert a társadalom méhének

abortált, nemkívánatos magzatai ők, pedig egykori munkájukkal

ők is a mi jelenünket alapozták.

Haszontalanok? Megbízhatatlanok? Koszosak? Részegesek?

Nyomorult ingyenélők? Pszichopaták? Igen. Sokan valóban ilyenek.

Harmonikusabb lenne nélkülük az utcai látkép?

Makulátlannak tűnne a tarka, zajos forgatag,

mely szemek elől elrejtve is magában hordozza kárhozatát?

Kegyetlen generáció ez a miénk. Nem különb, mint elődei.

Beteg nemzedékünk halálos diagnózisa: önzés.

 

Mielőtt megbélyegeznéd a szerencsétleneket,

kérlek, válaszolj néhány kérdésre!

Ó, nem nekem, mert nem vagyok én senki,

csak egy gyenge hang, pislákoló mécses.

A lelkiismeretednek felelj!

Mondd, segítettél-e valaha csak egynek is?

Meghallgattad-e családi tragédiáját, miért s hogyan

csúszott számkivetettként a civilizáció borgőzös bugyraiba,

melyet maga az embertelenség ásott olyan mélyre!?!

 

Ó, persze, mindenki a maga sorsának kovácsa…

De amikor elfogy az erő a kalapács felemeléséhez,

és lelohad a láng, ami olvasztaná a vasat,

mondd, milyen életet formálhat az a kovács?

 

Szegények mindig lesznek velünk, hogy legyen lehetőségünk

az irgalmasság gyakorlására. Emberek vagyunk mindannyian,

Isten teremtményei, kikre egyformán süt a nap, szitál az eső,

fázunk, nevetünk, sírunk, szorongunk, ki többet, ki kevesebbet,

de van, akinek kilátástalan létformája a félelem.

„Szeresd felebarátodat, mint magadat” – hirdeti Jézus.

Nincs személyválogatás. Mindenki tud tenni valami jót.

Senki sem mentes a felelősség alól.

 

2018. október 17.                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #725 Dátum: 2018 Október 25, 21:02:44 »
  Készülj fel a megpróbáltatásokra!

Napjaink keresztyénsége többnyire leszokott már arról, hogy nyomorúságról és próbákról beszéljen… Ismeretlen előttünk a szó szerinti, saját testünkön megtapasztalt szűkölködés és üldöztetés. A prédikációkból gyakran hiányzik a só. Kevés az állhatatosságra, kitartásra buzdítás. Inkább a siker, a „megérdemled” és a „jogod van rá” szerepel az igehirdetésnek nevezett motivációs üzenetekben. A „merj nagyokat álmodni” és a „Krisztusban jár neked” a szlogen.
Ez testies gondolkodás.
Mit mond Jézus, és vajon miért?

„De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” Máté 24:13.

Ugyan ki törekedne állhatatosságra és fegyelmezettségre a hallgatóságból, ha azt hirdetik nekik, hogy „jól fog menni a sorod, valóra válnak álmaid, minden rendben lesz, megoldódnak a gondjaid”?
Az a probléma, hogy ezeket Jézus soha nem is ígérte! De azt igen, hogy az Ő békességét adja minden körülmények között, például, amikor az Ő nevéért üldözni fognak. Amikor az Ő Igéjéért szenvedni kell. Ha az Igazságot képviseljük, és gyalázat ér. Azt gondoljuk, minket nem érnek el a háborúságok? A jó hírünkön ejtett hazug foltok? A kiközösítések?

Természetesen, nem vagyunk mazochisták. De az Úr szolgájának fel kell készülnie a nehéz helyzetekre is! Nem tejbekásán él, hanem fokozatosan érett felnőtté válik, és kemény eledelt fogyaszt. Nem rendezkedik be egy könnyed életre, hanem az örökkévalóságra gyűjt maradandó kincseket. Ezért nem a viszkető fülű, ide-oda rohangáló csodavárók és manifesztáció hajhászok közösségét keresi, hanem azokét, akiknek Isten a szívükbe helyezte parancsolatait. Azokét, akik nem csak szájjal szeretik az Urat.

„Aki megismeri és megtartja az én beszédeimet, az szeret engem” – szögezi le Jézus. (János 14:21.)

Krisztus követése egyenlő az én halálával. A kereszt naponkénti hordozásával. Ez az igazi élet, nem az, hogy milyen borzongó érzések futnak vagy éppen nem futnak át rajtunk.
Keressük hát a megalkuvásmentes, elegyítetlen evangélium hirdetőit (előbb-utóbb átrendeződik a baráti körünk), kutassuk elmélyülten az Írásokat, és engedjük, sőt várjuk, hogy a Szentlélek kijelentse bennünk Jézus Krisztus Igazságát! Így készüljünk fel a megpróbáltatásokra! Mert elérkeztek. A rostálás és az ítélet elkezdődött az Isten házán.

„Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Lukács 9:62.

2018. aug. 28.                                                  Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #726 Dátum: 2018 December 07, 19:34:32 »
                                  Gyávák nem öröklik Isten országát

 

Régóta foglalkoztat ez a gondolatkör. Egyre aktuálisabb...

Bizonyára ismeritek azt a kellemetlen érzést, amikor a félelem rátok akar telepedni. Mindegy, milyen okból, mert egy célja van: megfojtani, akit foglyul ejtett. Ez a félelem kísértése, ami melegágya lehet a gyávaságnak. Életveszélyes állapottá válhat, mert örökre kizár Isten országából:

"A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.

Jelenések 21:8.

 

Figyelemre méltó, hogy a gyávaság egy szinten említtetik a gyilkossággal és a paráznasággal.

Évekkel ezelőtt életveszélyes fenyegetést kaptam a honlapomon. Megspékelve egy förmedvény, aberrált fotóval. Bevallom, pár napig szorongtam, annyira leterhelt, mert az akkori politikai hangulat olyan légkört teremtett kis hazánkban, hogy úgy éreztem, bármi megtörténhet... Felmerült bennem, hogy befejezem a nyílt blogolást... Aztán eszméltem, hogy ez már a gyávaság határát súrolja. Nem tehetem, hogy amit addig vallottam Izraellel kapcsolatban, azt visszavonjam. (Ezért azt a menüt megszüntettem, ahova a fenyegetés érkezett, így a fotót sem volt kénytelen nézni, aki fellépett a honlapomra.) Megnyugodtam, és átértékeltem mindent.

Ma sok szó esik a siker keresztyénségről és a bővelkedés evangéliumáról, de nagyon kevés arról, hogyan készüljenek fel a hívők a megpróbáltatásokra. Mert azok hamarosan jönni fognak, bármennyire is nem szeretnénk. Jézus mondja:

"Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül." Máté 24:13.

 

De ki marad állhatatos, ha az Ige magja a szív tövises földjébe hull? Az élet gondja megfojtja. A megtérők imáját a pulpitus előtt elmondók nagy része fel sem méri a költségeket, amit Jézus így határozott meg:

"Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem." Máté 16:24.

 

Az evangélium és a világosság befogadása, annak megélése és hirdetése előbb-utóbb ellenségeket is a közelünkbe vonz. Mert a sötétség gyűlöli a világosságot. A hazugság gyűlöli az igazságot. E kettő közötti ellentét csak akkor ér véget, amikor a visszatérő Király, szája leheletével megsemmisíti a gonoszt, tüzes tóba dobja az Antikrisztust és a hamis prófétát.

Ám addig még rengeteg nehéz nap telik el... Emlékezzünk a Zsidókhoz írt levél 11. részében felsorolt hithősökre! Bujdosniuk kellett, megverték, megkínozták őket, mártírhalált haltak. A mi életünk is meg lesz rostálva. Bizony, a próbákban derül majd ki, hogy milyen fajsúlyú a hitünk, a szeretetünk, és az Igazsághoz való hűségünk. Figyeljünk Péter apostol tanácsára:

 

"Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt." I. Péter 4:12-14.

A bátorság nem vakmerőség. Sokkal inkább az engedelmesség alázatos mesterfoka. Hitből születő lelkület, mely a hűség és ragaszkodó szeretet alapjain megállva, az engedelmes bizalom rettenthetetlen erejével legyőzi saját szorongásait. Támadjon akár kívülről ható (emberek vagy események által felkorbácsolt) félelmekből, vagy akár saját szíve háborgásából.

A gyávaság pont az ellenkezője ennek. Nem szimpla félelem, aggódás, hanem a láthatatlan helyett a láthatókra néző (emberi kapcsolatokat, elismerést és más testi dolgokat a mennyeieknél többre becsülő), gyümölcstelen hit eredménye.

 

Egyetlen szent félelemnek adhatunk helyet, amit így hívunk: ISTENFÉLELEM. Iránta való szeretetünk "lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai". Az Ő féltő szerelmében akarom tölteni az örökkévalóságot, s ez mindent megér. Tekintsünk hát mennyei elhívásunk jutalmára, az isteni ígéretek beteljesedésére, és űzzük el magunktól a Sátántól ránk küldött félelmeket!

"Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek!" Jakab 4:7.

Álljunk ellen a hazugságnak, a sötétségnek, a  megalkuvásnak, a gyűlöletnek! Álljunk ellen a megfélemlítésnek! Legyünk résen!

 

"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged." V. Mózes 31:6.

 

2018. december 6.                                          Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Harang

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 244
  • Isten szeret
Re:Életjelek
« Válasz #727 Dátum: 2018 December 13, 19:32:35 »
"Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!"
Zsoltárok könyve 31.25

"Jézus az út, az igazság és az élet." János 14:6.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #728 Dátum: 2018 December 14, 18:26:55 »
Ámen!  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #729 Dátum: 2018 December 14, 18:27:45 »
                                  Lassan leszáll az éjszaka...
 
 
Ahogy fontolgattam és papírra vetettem a gondolataimat, azt vettem észre, hogy akár a Készülj fel a megpróbáltatásokra! és a Gyávák nem öröklik Isten országát folytatása is lehet.
Olvassunk el Jézus figyelmeztetéséből egy szakaszt a végidőkre vonatkozóan! Máté 24:3-13.
 
"Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, mondta nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül."
 
Ahogy az ószövetségi próféciák sorra beteljesedtek, úgy ezek is beteljesednek. Már most, a szemünk láttára. Hitben kell járnunk ahhoz, hogy a hírek és az események ki ne mozdítsanak erősségünkből! Nézzünk meg egy "érdekes" igeverset:
 
 "Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!" Ésaiás 26:20.
 
Hova rejtőzhet el Isten népe? Mik azok a "belső szobák", hova zárkózhat be, hogy túlélje ezt a borzalmas időszakot? A Szentlélek által vezetett elkülönülés. Az Ige általi megszentelődés. A hívő a világban van, de nem e világból való. E földön él, de nem engedi, hogy bekerüljön szíve "templomába" a szenny. Ha lélekben fel lehet készülni, csak így lehet. Hitben, józanságban.
A tíz szűz is tudta, hogy eljön az éjszaka. Tudta, hogy sötét lesz. De mégis csak öt készült fel rá, hogy tartalék olajjal világíthasson.
 
"Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővéve az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jön a vőlegény! Jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat.  A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és nektek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény; és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó." Máté 25:1-10.
 
Manapság rengeteg összeesküvés elméletet terjesztenek az interneten, hogy az emberek összezavarodjanak, és ne bízzanak senkiben, ne higgyenek senkinek. Gúzsba köti őket a bizonytalanság. Azonban "Az Igazság szabadokká tesz" - mondja Jézus. Az Igazság hirdetőinek üzenetébe beletartozik a tények ismertetése, és a vigasztaló megoldás is. Ahhoz, hogy ne inogjunk meg hitünkben a földre zúduló megpróbáltatásokban, és az e közben mélyülő hazugság mocsarában ne süllyedjünk el, ismernünk kell az Igazságot.
 
Be kell fogadnunk az Igazság szeretetét, mert akik ezt elmulasztják, azokat Isten adja át a megtévesztésnek, hogy megvakuljanak lelki szemeik:
 
"...akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak;" I. Thess. 2:10-11.
 
Mivel mi az Igazságból születtünk, a Világosság fiaiként kell élnünk, járnunk, gondolkodnunk, beszélnünk. Mindennapjaink összes megnyilvánulásának erről kell szólnia!
 
"Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok." Efézus 5:8.
 
A tíz szűzből csak öt járt világosságban, amikor a célegyenesbe értek. Mert nekik bőven volt tartalékuk a mécsesükhöz.
Annyi világosságunk van, amennyi az Élő Ige bennünk, amit a Szentlélek nyilatkoztat ki a szívünkben.
 
Jézus születésével elkezdődtek az utolsó idők. Elérkeznek a nehéz és rettenetes napok is. Jönnek és már köztünk vannak a hamis próféták, akik sokakat elhitetnek. A küszöbön álló kataklizmával sokkolnak a tudósok. Gazdasági válságokat és éhezést festenek fel jövőképül az őszinte szakemberek. Nem túlzás kijelenteni, hogy az egyre nagyobb morális és tanbeli zűrzavar már bent van az Egyházban is.
Emlékezzünk: Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó nem fertőztette meg magát a pogány király étkeivel. Ez volt az első állomásuk azon az úton, ami a végsőkig kitartáshoz vezetett. A tüzes kemence és az oroszlánok barlangja volt hűségük próbája.
 
"Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei." - inti Pál apostol a hívőket az I. Kor. 10:21-ben.
 
A hithősökhöz hasonlóan, az utolsó napok szentjeinek az élete is minden tekintetben só és fény élet. Ezért lehetetlen elrejtőzni, amikor szinte tapintható erkölcsi és elmebeli sötétség borul a világra, és az összes emberi érték ízét veszti.
Krisztus követőiként, Jézus élete lett a mi életünk, így tarthat meg minket ebben az ellenséges közegben, s így ragad majd ki az utolsó pillanatban Isten haragjának csapásai elől.
De addig is buzdítsa testvér a testvérét, tartsunk össze, ahogy a Zsidók 10:25-ben is olvashatjuk:
"... intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget."
 
Ne feledjük, a Krisztus-követők gyülekezete nem egy vert sereg! Pont az önmaguk feladása által válnak győztesekké. Amikor meghalnak a saját ambícióiknak, elképzeléseiknek, vágyaiknak, és örömmel engedik, hogy Isten munkálkodjon bennük, általuk.
"Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" - vallja Pál apostol a Galata 2:20-ban.
Ezért bátrak az igaz keresztyének, amikor világosságként jelennek meg a sötétségben, akár politikai, akár társadalmi vagy egyéb káoszban. Ez teszi őket verhetetlenné, megingathatatlanná. Amíg "él bennük a Krisztus", amíg Krisztusban maradnak, addig nincs kárhoztatás, céltévesztés, nincs megalkuvás vagy dezertálás.
 
Befejezésül zárjuk a szívünkbe Jézus figyelmeztetését, amit a tanítványoknak mondott:
"FIGYELJETEK, VIGYÁZZATOK, IMÁDKOZZATOK..." Márk 13:33.
 
 
2018. december 10.                                              Guti Tünde
 
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #730 Dátum: 2019 Január 05, 12:47:27 »
                                                               Sötétség és hideg

 

Talán a rövidebb nappalok és a hosszabb éjszakák okozzák, a sötétség és a világosság között erőteljesebben látszó kontraszt motiválja az embert, hogy ösztönösen mélyebbre nézzen, befelé fordulva kutassa át szívét-lelkét...

Metsző hidegben szaporáztam lépteimet hazafelé az úton. Zúzmarás ködszitálást kavart a jeges szél. Úgy éreztem, csontig hatol a hideg az arcomon. Messze volt még, hogy belépjek fűtött házunkba... Eszembe jutottak a kint rekedtek. A hajléktalanok és a határt átlépni próbáló menekültek. A sorstalanok és az otthontalanok. Nem tudom, melyik a rosszabb... Aléltan tűrni a tikkasztó nyári hőséget, vagy deres szempillákkal, fagytól elgémberedett lábakkal toporogni a megdermedt jelenben, a cseppet sem biztató jövő küszöbén...

Tegnapi, utcai elmélkedésemre ráerősített néhány ma reggeli igevers:

 

"Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát, az még mindig a sötétségben van... Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?"

I. János 2:9.

"Akinek pedig van kiből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal."

I. János 3:17-18.


 

(Mindezek után 1-2 nappal, még eszembe jutott Andersen: A kis gyufaáruslány című meséje...)

 

2018. december 15.                                          Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #731 Dátum: 2019 Január 05, 12:49:24 »
                                Amit megtanultam, az lecke a következő évre is

 

"Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekedjük."

I. János 1:6.


 

Ha szeretem az Istent, akkor szeretnem kell felebarátaimat is! Sőt, Jézus szerint az ellenségeimet is. Ha szeretem embertársaimat, akkor senkit sem csapok be, nem dicsekszem, nem pletykálok, nem rágalmazok, nem irigykedek, nem hallgatom el az igazságot, de nem is kárhoztatok, nem hízelgek, nem gyűlölködöm, nem tartok haragot, semmilyen formában nem állok bosszút vélt vagy valós ellenségeimen (még gondolatban sem), mindig őszinte vagyok és sosem részrehajló.

 

"Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet."

I. János 4:8.

 

Ha szeretem az embertársaimat, akkor törekszem a békességre, viszonzás nélkül segítek a bajbajutottaknak, önzetlenül adok annak, aki tőlem kér, türelemmel hordozom az elviselhetetleneket, önfegyelemmel és alázattal vigyázok szavaimra és viselkedésemre, hűségesen ragaszkodom az Igazsághoz, engedelmes hittel, megszentelt életvitellel szolgálok, hogy só és fény legyek mások számára.

Év végi elcsendesedésemben számot vetve, azért imádkozom: Legyen így szüntelen, mert:

 

"Aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte." Róma 13:8.


 

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten az Ő parancsolatait a szívünkbe helyezi, és Lelke erejével képessé tesz igazságban, azaz világosságban járni, mert Igéje fény az utunkon. Ezt tanítja Jézus - az Atya törvényét -, erről a szív szintű életről szól az egész Hegyi beszéd.

 

"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent." Máté 5:8.


 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasómnak áldott új esztendőt!

 

2018. december 30.                                         Guti Tünde

 
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #732 Dátum: 2019 Január 05, 12:50:35 »
                                               Elárulja pedig testvér a testvérét...

 
Itt van. Benne vagyunk. Néha burkoltan, néha nyíltan.
 
Néró vérengzésének vége szakadt... Konstantin után ki gondolta volna, hogy lesz inkvizíció? Századokkal később ki hitte volna, hogy zsidók tömegeinek kell kitelepülni Európából?
Sejtette egyáltalán bárki is, hogy nem lakik az emberben semmi jó, és hogy a történelem ismétli önmagát? Mert-e valaki arra gondolni, hogy az újkori társadalom ugyanolyan gonosz, megátalkodott, mint Noé kortársai voltak? Elhitte volna valaki, ha felvázolják, bizony, lesz egy holocaust?
Az örmény népirtás, a balkáni háború és egyéb tömegmészárlások után el tudta képzelni bárki is, hogy az ember ugyanolyan, mint volt? Kontinenstől, társadalmi formától és bőrszíntől függetlenül!? (Még úgynevezett "keresztyén" államokban is?)
 
Szembesülünk MA azzal a ténnyel, hogy korunkat Jézus Noé napjaihoz hasonlította? Hogy ma is ugyanúgy épül a bárka, és egyre hangosabbak a szidalmazó gúnyolódók? Hogy ma is vannak képmutató besúgók, akik "egy tál lencséért" elárulják hittestvéreiket? Hogy Bibliát ismerő hívők kiforgatják az Igét, és készek a szóbeli lincselésre?
 
"Ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat." Róma 12:21.
 
Minden korszaknak volt választóvize. Rostálás alatt nyög a keresztyénség. Fékevesztett világban élünk, amelybe beékelődik a viharvert, de belső örömtől és a kapott világosságtól fűtött hívők szerényen tevékenykedő kis serege. Az Igazság hűséges képviselői.
A gonoszság dagad, az ék fájdalmasan szorul. De egyszer maga az Úr veszi ki a történelem kerekéből.

Szinte látom most az értetlenkedők kérdő tekintetét. Honnan veszel ilyeneket? Depressziós vagy? Most ezt miért kellett? Veszélyes vizekre eveztél. (No persze, hiszen az egész életünk veszélyes víz, ha a világ Világosságát befogadtuk...)
Hát, csak azért, mert ezt látom, hallom. Minden nap döbbent fájdalom, minden nap megújult remény.

Lót igencsak kellemetlenül érezte magát Sodomában. "... napról-napra gyötörte a maga igaz lelkét." II. Péter 2:8.
S Jézus Lót napjaihoz is hasonlította napjainkat. Jásár könyvében olyan szörnyű beszámolókat olvashatunk Sodoma kevélységéről és irgalmatlanságáról, ami egyértelmű magyarázat, miért pusztította el Isten kénköves esővel.
 
Itt vannak Noé és Lót napjai. (Lukács 17:24-30.) Sötétség az ideológiában és sötétség a cselekedetekben. Aki nem hiszi, nézzen ki a szemellenzős, vallásos díszletek mögül!
"Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak."         Jakab 4:17.

 
2019. január 4.                                                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #733 Dátum: 2019 Január 05, 13:38:40 »
                                                       Isten trónjának alapja

 

"Igazság és jogosság a Te királyi székednek alapja..." Zsoltárok 89:14.

Isten trónjának az alapja: igazság és jogosság. Ezért akik az Ő királyságában élnek és az Ő trónját képviselik, igazságban és jogosságban kell járniuk!

Hogyan lehetséges ez? Elválasztással. Mert az igazság és a hazugság között éles határvonal húzódik. Áthidalhatatlan. Mint ahogy a jogosság és a jogorzás között is. Ez az elválasztás a megszentelődés. Ugyanis Isten, aki Izrael Szentje, minden szennytől, bűntől, sötétségtől elválasztja magának az Ige által újjászülve azokat, akik befogadják a Tőle küldött Világosságot.

"Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt... Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek." János 1:5, 12.

Ezek az emberek attól kezdve világosságban járnak, mert a világosság fiai lettek.

Ha világosságban járunk, akkor Urunkat és Királyunkat tiszteljük, imádjuk egész életünkkel. S emlékezzünk az alapokra: igazság és jogosság. Ez az igazság és jogosság nem az, amit a "demokratikus elme" annak tart. Messze felette áll mindennek, ami a hústest emberhez köthető, mert magából a Teremtőből származik. Ahogyan a szeretet is, melyhez fogható nincs e földön. S bár írtak róla gyönyörű ódákat, himnuszokat, csak az tudja, érti és gyakorolja, aki Istentől született.

Tőle születni pedig annyit jelent, hogy aki bűnbánattal visszatért az Atyához, befogadva a Világosságot, az Igazság szeretetét, az új teremtmény lett. Isteni génekkel.

"Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon." II. Péter 1:3-4.

 

S ahogy a földből alkotott Ádám orrába Isten lelket lehelt, úgy kelti életre Szent Lelke által a Krisztusban új teremtéseket. Nem rejti véka alá a célját sem:

"És az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek." Ezékiel 36:27.

Akit az Úr elszentelt magának, annak élete, gondolkodása a Lélektől vezérelve, az Úr törvénye szerint működik. Igazság, jogosság, mely az Isten és a felebarátok iránti szeretetben nyilvánul meg. Adódik tehát a kérdés:

Ha más irányultságúak szívünk érzései, vajon Krisztusban vagyunk-e?

Önvizsgálat után pedig következzen a felismerés: akik az IGE által újjászülettek, azok BEOLTATTAK IZRAELBE. (Lásd Róma 11:7-26.!)         Ezért Izraellel EGYÜTT alkotjuk Isten népét, s így hozzánk is szól Ésaiás felszólítása:

"Jákóbnak háza! gyertek, járjunk az Úr világosságában!" Ésaiás 2:5.

 

2018. január 5.                                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #734 Dátum: 2019 Január 22, 18:11:20 »
                                        Mindig az Igazságot kerestem

 

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige… Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert… És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét) aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.”

János 1:1, 9, 14.

 

Ebben az egyre dagadó, halmozott káoszban, megpróbáltam végiggondolni az életem nagy állomásait, és egy fájdalmas folyamatot vettem észre benne. Folyamatos keresés, elvesztés és megtalálás. Aki érti, nem botránkozik meg, mert tudja, hogy az „elvesztés” az nem az én szeretetlen hozzáállásom következménye volt.

 

Amikor megtértem és bemerítkeztem, elvesztettem a reformátusokat. Amikor a gyülekezet, ahova tartoztam, karizmatikus lett, elvesztettem a baptistákat. Amikor a hosszú szolgáló évek alatt, az elcsúszott mozgalmakban csalódva és a manifesztációkban megbotránkozva még mélyebbre ástam az Igében (és azzal összhangban engedtem bensőmben a Lélek vezetésének), elvesztettem a szélsőséges karizmatikusokat is.

A Bibliát egyre szenvedélyesebben tanulmányozva, megértve és befogadva a teljes Igazságot, kárba veszni hagytam mindent, ami pusztán emberek által gyártott vallásos filozófia. Elvesztettem barátoknak hitt, szeretett testvéreket, de ezzel egyidejűleg újakat kaptam. Az átélt fájdalmak mellett megújult örömök születtek bennem. Megértettem, ami az üdvösség szempontjából egyedül fontos és lényeges ez életben, amit így vallok:

 

AZ IGE MINDENEK FELETT, AZ IGE MINDENEK ELŐTT.

(Lehetne ezt még hosszan taglalni, de azt már sokszor megtettem más írásaimban.)

 

Hova tartozom? Jézus Krisztushoz. Kívül vagyok minden intézményes egyházi rendszeren, de:


„Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek Téged, és akik határozataidat megtartják.”

Zsoltárok 119:63.

 

2019. január 20.                                                        Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.