Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 56254 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #720 Dátum: 2018 Augusztus 28, 13:56:25 »
                                          Egység

„Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” János 12:24.

Ahogy a gabonamag halálával egy új élet, új növény sarjad (a kalászban látható a megsokszorozódás), úgy van a gyülekezet is. Az egyéni ambíciók, elképzelések halála az ára az egységnek. Mert mi is az egység? (Gondoltok a teljesség igénye nélkül. Képzeljük magunk elé a kalászt!)

Egység=EGY-ség. Ahogy Jézus egy az Atyával, úgy lesznek eggyé a tanítványok a Fiúval és egymással. (Lásd főpapi ima: János 17. rész!) Ahol nem a Fiú, tehát az élő Ige, az élővé vált törvény tölti be a szíveket, hogy neki engedelmeskedjenek (hanem emberi rendelkezések és elegyített evangélium), ott lehetetlen megvalósítani ezt az igazi egységet a Lélek kötelékében. Ettől egyház az EGY-ház. Mert az egyetlenegy Igazságban járnak, a pengeéles keskeny úton, ahova kizárólag a szoros kapunk lehet belépni. Milyen érdekes, sőt csodálatos, hogy azonnal ráérzünk a lelkünk mélyen erre az egységre, ha olyannal találkozunk, beszélgetünk, akiben ugyanaz a Lélek munkálkodik.

Istentől jövő egység tehát kizárólag az Ige alapján jöhet létre. Jézus Krisztusban, aki maga az Ige. A Szentlélek közösségében, aki mindig Jézus szavaira emlékeztet. Minden más törekvés az igazi egységre, tévelygésbe sodor. A testvéri szeretet pedig szintén nem emberi mércével mérendő... Mivel „a szeretet nem örül a hamisságnak”, nem is támogatja azt, tehát képtelen egységre lépni vele. Ezért is veszélyes a napjainkban annyira erőltetett ökuméné. Mind a protestáns – katolikus, mind a protestáns – karizmatikus.

Ezt a meghatározást találtam ebben a témában egy iskoláknak szánt hittan anyagban:

„Ökumené fogalma görög eredetű, jelentése: lakott föld. Az egyházak olyan törekvését jelenti, amelynek célja, hogy a szétszakadozott keresztyén egyházak közötti kapcsolat erősítse…
Ökumenikusnak nevezték az ókeresztyén korban az egyetemes zsinatokat. Ezek a következők voltak: 325-ben az első niceai, 431-ben első konstantinápolyi, 451-ben az efézusi, 553-ban a kalcedoni, 680-ban a második és harmadik konstantinápolyi.”
Forrás: http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/tanari_s/hittan7/2016/leckenkent/Az%20okumene%20jelentese%20es%20jelentosege.pdf

Számomra elfogadhatatlan, ami 325-ben történt…

A következő igére szoktak hivatkozni az ökumenikus mozgalom támogatói:
„…Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” János 17:21.

Csakhogy ebben a – hamis – egységben nem a Szentlélek köteléke érvényesül, mivel nem marad elegyítetlen az Ige. A Szentlélek pedig visszavonul onnan megszomorodva, ahol nem az Isten szerinti szentséges EGY-ház épül. Ami nélküle marad, az csupán látszat. Mint ahogy ma már lehet kapni műanyag salátát stb. Pont úgy néz ki, mint az igazi. Tökéletesen eleven zöld levelei vannak. Szépen mutat a tányéron. Mintha valódi lenne. Mintha tényleg a földből szedték volna ki. Az ökumenikus közösségek nem adták fel nézeteiket és liturgiáikat, elkendőznek mindent egy hamis „szeretet” jegyében. Fontosabb nekik a vallásos kötelék, az egyházak közötti szövetség, mint az, amit Jézus kért az Atyától:

„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” János 17:17.

Az Igazságban járás az egy engedelmes életmód az Örökkévaló Atyával kötött szövetségben. A szent Isten Szent Lelke által kimunkált egység mindig összhangban van az Igazsággal. Az Igazság pedig az Ige. Ahogy a világosság nem tud keveredni a sötétséggel, úgy az Igazság is képtelen elegyedni a hazugsággal.
„Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” János 12:36.


Végezetül, az Isten szerinti egységben nincs sodródás az árral. Sőt! Radikálisan ragaszkodva mennyből kapott identitásunkhoz, szembe úszunk a világi és vallásos, tévelygő irányzatokkal.


2018. augusztus 28.                                                      Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #721 Dátum: 2018 Szeptember 08, 11:30:15 »
                              Krisztus keresztjének ellenségei?

„Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei.”
Filippi 3:17-18.

A kereszt elutasítása egyenlő Krisztus elutasításával.

Semmilyen hívogatás, ahol nem hirdetnek halálos ítéletet a bűn felett, nem rendelkezik az újjászületéshez szükséges erővel. Minden üzenet, amely Isten kegyelmével párhuzamosan nem a szív összetöretését és az „én” halálba adását hirdeti (azaz a kereszt felvételét), hamis evangélium. Minden prédikáció, amely kellemes érzelmi jólét, bővelkedés és siker ígéretével, valamint pozitív gondolkodással helyettesíti a megtérésre és a megszentelt életre hívó felszólítást, az evangélium ellensége.
Minden, ami az Igét elutasítja vagy helyettesíti, antikrisztusi.

Egy olyan vallási mozgalmat, ami a „szeretet” jegyében, közös dicsőítésre és prófétálásokra fókuszálva félreteszi a hitelvi különbözőségeket, veszélyesnek tartok. Amely mozgalomban mindenki megmaradhat az őseitől örökölt vallásos tradíciókban, továbbra is gyakorolva a bibliai alapokhoz képest tévelygő liturgiákat. Ezzel a magával ragadó „egységgel” láthatatlanul a tömeg fölé kerekedve, és mintegy szárnyai alá vonva az immár határokat bontó egyházak ifjú híveit, hátat fordítva az Egyetlen Igazságnak, amiért életüket is kockáztatva, sőt feláldozva kiálltak az elmúlt századok bátor igehirdetői.
Sola Scriptura! Egyedül az Írás!

„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérdezősködjetek és régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok.”
Jeremiás 6:16.

Aggodalommal kísérem figyelemmel azt a folyamatot, ahogy a pár évvel ezelőtti „A protestálásnak vége!” felkiáltás szellemében, szinte a szemünk előtt valósul meg egy katolikus – protestáns – karizmatikus ökumené. Miért aggodalommal? Mert amennyiben a „keresztyén” annyit jelent, mint „krisztusi”, Krisztushoz hasonló, úgy szorongva és remegő szívvel, ítélkezés nélkül, de mindent megvizsgálva foglalom össze, amit látok.
Ebben a már-már globális méreteket öltő, jellemző módon a fiatalabb korosztályt bekebelező mozgalomban keresem, de nem találom sem Jézus, sem az apostolok radikális megtérésre hívását, sem halálosan komoly figyelmeztetéseiket arra a szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. (Lásd Zsidók 12:14.) De még azt a szenvedélyes, szent odaszántságot sem, amit egyetlen szóval így hívunk: ISTENFÉLELEM.

Jézus világosan elmondta, melyik az az út, amely az életre vezet:
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”
Máté 7:13.

Keresztelő János pedig ma is ugyanazt hirdetné, amit a Jordán partján:
„Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.” Máté 3:8.


2018. szeptember 7.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #722 Dátum: 2018 Szeptember 27, 15:59:12 »
                                             Isten barátja


„De te Izráel, én szolgám, Jákób, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva” Ésaiás 41:8.

Évekkel ezelőtt született egy kedves, nagyon szép ének. Szerzője ismeretlen számomra. Később sokat gondolkodtam a szövegén:
„Barátom lettél, több vagy, mint egy testvér.
Szívemben még él, mikor megérintettél.
Jézus, Jézus
Jézus, hû társam már!”

Kevés helyen olvashatunk olyat a Bibliában, hogy Isten valakit a barátjának nevez. Nagy jelentőséggel bír.
„És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.” Jakab 2:23.

Tudjuk, hogy a „hit” szó a héber „emunah” engedelmes követést jelent. Ez a feltétel nélküli engedelmesség tette Ábrahámot a hit atyjává. De elolvashatjuk Mózes könyvéből is, mire gondolt Jakab, miért nevezte Isten Ábrahámot a barátjának:
„Mert tudom róla, hogy ő megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén…” I. Mózes 18:19.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy Jézus Krisztus barátainak tartotta azokat, akik a bűneikben éltek. A gúnyolódó farizeusok aggatták rá azt a címkét, hogy nagyétkű, részeges és „a bűnösök barátja”. Nem Jézus állította ezt magáról. Megmentőként, jó Pásztorként kereste meg Izrael szétszéledt juhait, Szabadítóként űzte ki a démonokat, és irgalmas szívű Megtartóként gyógyította a betegeket.
Egyik alkalommal viszont definiálta, kik az Ő barátai. Így szólt a tanítványaihoz:

„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.” János 15:14.
Láthatjuk, hogy a követőihez szólt, amikor még jobban leszűkítette a kört. Azokat tartja barátainak, akik megcselekszik akaratát. S ez az igaz barátság – a szövetségben megkapott fiúság gyönyörűségein kívül – együtt jár valamivel, amit akár e barátság próbájának is nevezhetünk:

„Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” János 15:20.

2018. szeptember 27.                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #723 Dátum: 2018 Október 03, 20:05:59 »
                                   Más a pokol és más a tűznek tava!

 

Egy videó kapcsán merült fel néhány kérdés, amit először önmagamban akartam helyre tenni. Ez ösztönzött, hogy ebben a témában átnézzek néhány Igét.

Karizmatikus körökben gyakran hallani olyan bizonyságtételeket, amelyek mennyei és pokolbeli utazásokról szólnak. Visszafogottan és óvatosan kezelendőek ezek, mert ha Pál apostolnak nem volt szabad kibeszélnie, amiket a harmadik égben látott, nem tudom, mennyire hitelesek korunk túlvilági beszámolói. Akár mennyei seregekről, akár démoni lényekről legyen szó.

 

A „Seol” az héber szó, a „Hádesz” pedig görög. Mindkettő az alvilágot jelenti. A lelkek/szellemek „tároló helye” az ítéletig. (Lásd Jób 26:5-6.)

A „pokol” egy másik kifejezés, ami – véleményem szerint – sok félreértés okozója.

 

„Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.”

Példabeszédek 15:24.

 

A tűznek tava a végső ítélet helye. (A Biblia „második halálnak” hívja, mert ide kerülnek azok, akik nemcsak testükben, hanem lelkükben/szellemükben is meghaltak.)

 

„A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.”

Jelenések 20:14-15.

 

A tűznek tava más néven: gyehenna, a héber „GeHinnom” (szemétégető) völgyről elnevezve. Véleményem szerint közel van a fogcsikorgatás és a „külső sötétség” helyéhez:

„És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.”

Júdás 12:6.

 

Egy ritkán hallott Ige a tüzes tóról:

 

„Mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.” Ésaiás 30:33.

 

Nézzünk két ismertebbet is! Az elsőből egyértelmű, hogy a szerető és igazságos Isten nem az emberek számára készítette a gyötrelem helyét. Mindenki maga dönt tehát sorsa felől: befogadva a Világosságot, az Igazságot – megtér bűnbánattal, vagy nem:

 

„Akkor szól majd a balkeze felől állóknak is: távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett.” Máté 25:41.

 

„És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában.”

Máté 10:28.

 

Kik fognak kínoztatni?

 

„És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.”

Jelenések 20:10.

 

Nem írja konkrétan az Ige, hogyan fognak kínoztatni, de kínlódni fognak örökké. Testileg a feltámadott testben, lelkileg/szellemileg pedig az Istentől való elszakítottság, az örök reménytelenség emésztése miatt.

 

„És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.” Jelenések 14:11.
 

„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.”

Jelenések 21:8.

 

„És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára. Ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.”

Márk 9:47-48.

 

2018. október 2.                                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #724 Dátum: 2018 Október 18, 16:08:01 »
  Beteg nemzedék

 

Megkezdődött a kilökődés. Mert a társadalom méhének

abortált, nemkívánatos magzatai ők, pedig egykori munkájukkal

ők is a mi jelenünket alapozták.

Haszontalanok? Megbízhatatlanok? Koszosak? Részegesek?

Nyomorult ingyenélők? Pszichopaták? Igen. Sokan valóban ilyenek.

Harmonikusabb lenne nélkülük az utcai látkép?

Makulátlannak tűnne a tarka, zajos forgatag,

mely szemek elől elrejtve is magában hordozza kárhozatát?

Kegyetlen generáció ez a miénk. Nem különb, mint elődei.

Beteg nemzedékünk halálos diagnózisa: önzés.

 

Mielőtt megbélyegeznéd a szerencsétleneket,

kérlek, válaszolj néhány kérdésre!

Ó, nem nekem, mert nem vagyok én senki,

csak egy gyenge hang, pislákoló mécses.

A lelkiismeretednek felelj!

Mondd, segítettél-e valaha csak egynek is?

Meghallgattad-e családi tragédiáját, miért s hogyan

csúszott számkivetettként a civilizáció borgőzös bugyraiba,

melyet maga az embertelenség ásott olyan mélyre!?!

 

Ó, persze, mindenki a maga sorsának kovácsa…

De amikor elfogy az erő a kalapács felemeléséhez,

és lelohad a láng, ami olvasztaná a vasat,

mondd, milyen életet formálhat az a kovács?

 

Szegények mindig lesznek velünk, hogy legyen lehetőségünk

az irgalmasság gyakorlására. Emberek vagyunk mindannyian,

Isten teremtményei, kikre egyformán süt a nap, szitál az eső,

fázunk, nevetünk, sírunk, szorongunk, ki többet, ki kevesebbet,

de van, akinek kilátástalan létformája a félelem.

„Szeresd felebarátodat, mint magadat” – hirdeti Jézus.

Nincs személyválogatás. Mindenki tud tenni valami jót.

Senki sem mentes a felelősség alól.

 

2018. október 17.                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #725 Dátum: 2018 Október 25, 21:02:44 »
  Készülj fel a megpróbáltatásokra!

Napjaink keresztyénsége többnyire leszokott már arról, hogy nyomorúságról és próbákról beszéljen… Ismeretlen előttünk a szó szerinti, saját testünkön megtapasztalt szűkölködés és üldöztetés. A prédikációkból gyakran hiányzik a só. Kevés az állhatatosságra, kitartásra buzdítás. Inkább a siker, a „megérdemled” és a „jogod van rá” szerepel az igehirdetésnek nevezett motivációs üzenetekben. A „merj nagyokat álmodni” és a „Krisztusban jár neked” a szlogen.
Ez testies gondolkodás.
Mit mond Jézus, és vajon miért?

„De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” Máté 24:13.

Ugyan ki törekedne állhatatosságra és fegyelmezettségre a hallgatóságból, ha azt hirdetik nekik, hogy „jól fog menni a sorod, valóra válnak álmaid, minden rendben lesz, megoldódnak a gondjaid”?
Az a probléma, hogy ezeket Jézus soha nem is ígérte! De azt igen, hogy az Ő békességét adja minden körülmények között, például, amikor az Ő nevéért üldözni fognak. Amikor az Ő Igéjéért szenvedni kell. Ha az Igazságot képviseljük, és gyalázat ér. Azt gondoljuk, minket nem érnek el a háborúságok? A jó hírünkön ejtett hazug foltok? A kiközösítések?

Természetesen, nem vagyunk mazochisták. De az Úr szolgájának fel kell készülnie a nehéz helyzetekre is! Nem tejbekásán él, hanem fokozatosan érett felnőtté válik, és kemény eledelt fogyaszt. Nem rendezkedik be egy könnyed életre, hanem az örökkévalóságra gyűjt maradandó kincseket. Ezért nem a viszkető fülű, ide-oda rohangáló csodavárók és manifesztáció hajhászok közösségét keresi, hanem azokét, akiknek Isten a szívükbe helyezte parancsolatait. Azokét, akik nem csak szájjal szeretik az Urat.

„Aki megismeri és megtartja az én beszédeimet, az szeret engem” – szögezi le Jézus. (János 14:21.)

Krisztus követése egyenlő az én halálával. A kereszt naponkénti hordozásával. Ez az igazi élet, nem az, hogy milyen borzongó érzések futnak vagy éppen nem futnak át rajtunk.
Keressük hát a megalkuvásmentes, elegyítetlen evangélium hirdetőit (előbb-utóbb átrendeződik a baráti körünk), kutassuk elmélyülten az Írásokat, és engedjük, sőt várjuk, hogy a Szentlélek kijelentse bennünk Jézus Krisztus Igazságát! Így készüljünk fel a megpróbáltatásokra! Mert elérkeztek. A rostálás és az ítélet elkezdődött az Isten házán.

„Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Lukács 9:62.

2018. aug. 28.                                                  Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3837
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #726 Dátum: 2018 December 07, 19:34:32 »
                                  Gyávák nem öröklik Isten országát

 

Régóta foglalkoztat ez a gondolatkör. Egyre aktuálisabb...

Bizonyára ismeritek azt a kellemetlen érzést, amikor a félelem rátok akar telepedni. Mindegy, milyen okból, mert egy célja van: megfojtani, akit foglyul ejtett. Ez a félelem kísértése, ami melegágya lehet a gyávaságnak. Életveszélyes állapottá válhat, mert örökre kizár Isten országából:

"A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.

Jelenések 21:8.

 

Figyelemre méltó, hogy a gyávaság egy szinten említtetik a gyilkossággal és a paráznasággal.

Évekkel ezelőtt életveszélyes fenyegetést kaptam a honlapomon. Megspékelve egy förmedvény, aberrált fotóval. Bevallom, pár napig szorongtam, annyira leterhelt, mert az akkori politikai hangulat olyan légkört teremtett kis hazánkban, hogy úgy éreztem, bármi megtörténhet... Felmerült bennem, hogy befejezem a nyílt blogolást... Aztán eszméltem, hogy ez már a gyávaság határát súrolja. Nem tehetem, hogy amit addig vallottam Izraellel kapcsolatban, azt visszavonjam. (Ezért azt a menüt megszüntettem, ahova a fenyegetés érkezett, így a fotót sem volt kénytelen nézni, aki fellépett a honlapomra.) Megnyugodtam, és átértékeltem mindent.

Ma sok szó esik a siker keresztyénségről és a bővelkedés evangéliumáról, de nagyon kevés arról, hogyan készüljenek fel a hívők a megpróbáltatásokra. Mert azok hamarosan jönni fognak, bármennyire is nem szeretnénk. Jézus mondja:

"Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül." Máté 24:13.

 

De ki marad állhatatos, ha az Ige magja a szív tövises földjébe hull? Az élet gondja megfojtja. A megtérők imáját a pulpitus előtt elmondók nagy része fel sem méri a költségeket, amit Jézus így határozott meg:

"Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem." Máté 16:24.

 

Az evangélium és a világosság befogadása, annak megélése és hirdetése előbb-utóbb ellenségeket is a közelünkbe vonz. Mert a sötétség gyűlöli a világosságot. A hazugság gyűlöli az igazságot. E kettő közötti ellentét csak akkor ér véget, amikor a visszatérő Király, szája leheletével megsemmisíti a gonoszt, tüzes tóba dobja az Antikrisztust és a hamis prófétát.

Ám addig még rengeteg nehéz nap telik el... Emlékezzünk a Zsidókhoz írt levél 11. részében felsorolt hithősökre! Bujdosniuk kellett, megverték, megkínozták őket, mártírhalált haltak. A mi életünk is meg lesz rostálva. Bizony, a próbákban derül majd ki, hogy milyen fajsúlyú a hitünk, a szeretetünk, és az Igazsághoz való hűségünk. Figyeljünk Péter apostol tanácsára:

 

"Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt." I. Péter 4:12-14.

A bátorság nem vakmerőség. Sokkal inkább az engedelmesség alázatos mesterfoka. Hitből születő lelkület, mely a hűség és ragaszkodó szeretet alapjain megállva, az engedelmes bizalom rettenthetetlen erejével legyőzi saját szorongásait. Támadjon akár kívülről ható (emberek vagy események által felkorbácsolt) félelmekből, vagy akár saját szíve háborgásából.

A gyávaság pont az ellenkezője ennek. Nem szimpla félelem, aggódás, hanem a láthatatlan helyett a láthatókra néző (emberi kapcsolatokat, elismerést és más testi dolgokat a mennyeieknél többre becsülő), gyümölcstelen hit eredménye.

 

Egyetlen szent félelemnek adhatunk helyet, amit így hívunk: ISTENFÉLELEM. Iránta való szeretetünk "lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai". Az Ő féltő szerelmében akarom tölteni az örökkévalóságot, s ez mindent megér. Tekintsünk hát mennyei elhívásunk jutalmára, az isteni ígéretek beteljesedésére, és űzzük el magunktól a Sátántól ránk küldött félelmeket!

"Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek!" Jakab 4:7.

Álljunk ellen a hazugságnak, a sötétségnek, a  megalkuvásnak, a gyűlöletnek! Álljunk ellen a megfélemlítésnek! Legyünk résen!

 

"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged." V. Mózes 31:6.

 

2018. december 6.                                          Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.