Szerző Téma: Elveszíthető-e az üdvösség?  (Megtekintve 31521 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Szabolcs

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 67
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #60 Dátum: 2010 Június 07, 08:01:50 »
A János írása szerint való Szent Evangéliom » 15. fejezet
1
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
2
Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
3
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.
4
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
6
Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.


Szavak, szavak...

Hát igen szavak, szavak!.....De kinek a szavai? A szőlőtőkéről igenis le lehet kerülni, a szelíd olajfáról igenis levágattathatuk....aki mindvégig kitart azok üdvözülnek! A hitben hajótörést lehet szenvedni és olyanról is beszél Pál aki megtérése után újra megszerette ezt a világot.
Zsidó 10.  Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
27
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.
28
A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;
29
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
30
Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
31
Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Isten fiát csak az tapodhatja meg aki megismerte, a szövetség vérét csak az tarthatja tisztátalannak, akit az előzőleg megszentelt és akegyelem szellemét csak az bántalmazhatja akinek az életében működött a kegyelem.
De hogy nektek legyen igazatok, az üdvösség nem elveszíthető, de tudatosan igenis megtagadható, ha az ember úgy dönt igenis elhagyható.
De folytassuk:
4
Mert lehetetlen dolog, hogy a kik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
5
És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
6
És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.


Itt sem ajándékok elvesztéséről olvasunk, hanem a megtérés vagyis az üdvösség elvesztéséről olvashatunk.

1Kor.3.7-l2: Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;
Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.
Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

Ez a tűzön keresztül megmenekült emberről nem olvashatjuk, hogy hitehagyott, nem taposta meg Isten Fiát, nem tartotta a szövetség vérét tisztátalannak és nem bántalmazta a kegyelem Szellemét. Valamit próbált az alapra építeni, ami ugyan nem sokat ért, de a hitét mindvégig állhatatosan megtartotta.

 Persze monhatjuk, hogy: "szavak szavak", de azért én bátorítok mindenkit, hogy fogadjuk meg a Bibkia figyelmeztető Szavait:Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;
13
Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:
14
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.


...Társa vagyok mindazoknak, kik téged félnek és rendeleteid megőrzőinek......


Nem elérhető h.isro

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 887
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #61 Dátum: 2010 Június 07, 08:26:30 »
Tudjátok mi jutott most eszembe erről a vitáról. Az, amit tegnap tanítottak. A legjobban az tetszik, hogy Jézus hogyan vitatkozott. Sehogy. A farizeusok túl léptek egy ponton, ahol már visszafordíthatatlanul megkeményedett a szívük. Tudták, hogy Jézusnak igaza van, hiszen nem tehettek mást, mert magával az Istennel áltak szemben, de nem borultak le, mert képtelenek voltak elfogadni, hogy bárki is fölöttük álljon, még ha Istenről is van szó. Hiszen, ha Isten lett volna a legfontosabb az életükben, akkor nem követeltek volna királyt. Szóval, amikor Jézus valamit mondott, mivel Jézus nem tud hazudni, mert maga az Igazság, ezért kénytelenek voltak elnémulni. Jézus pedig tudta, hogy a szívük már annyira megkeményedett, hogy inkább azt mondta, menjünk tovább, és hirdessük máshol az örömhírt. A Márk 3-ban látjuk, amikor ördögöt űz ki. Ezeknek az ördögöknek, amikor meglátták Jézust, a másik irányba, pont Jézustól ellenkező irányba kellett volna taszítanijuk azt az embert, de nem tehettek mást, mert magával az isteni hatalommal álltak szemben. Bármennyire is ellenség, még ő is kénytelen engedelmeskedni az Isteni szónak, mert nem tud mást tenni, hiszen ő is teremtmény. Viszont Jézus nem engedi meg az ördögöknek, hogy bizonyságot tegyen róla, hanem elnémítja. Róla csak kizárólag az Atya és az Ő tettei tehetnek bizonyságot. A lényeg, amit ebből ki akarok hozni, amikor valaki elmegy, akkor az nem biztos, hogy azért teszi, mert végig van sértve. Akkor Jézusra is mondhatnánk, hogy azért ment el, mert megsértődött azon, hogy más az emberek véleménye. Egyszerűen csak azért mentek el, mert nem látták értelmét a vitának. Szerintem a vitáknak néhány percnél tovább nem lenne szabad tartania. Onnantól kezdve, amikor már csak arról szól a vita, hogy megpróbáljuk bebizonyítania saját igazunkat, nincs értelme. Jézus sosem bizonygatta a saját igazán, egyszerűen csak, amikor látta, hogy a farizeusok nem hajlandóak elfogadni az igazságot tovább állt. Pedig meg tudta volna tenni, hogy térdre kényszeríti őked, de Jézus nem a farizeusok ellen tanított. Szóval, én csak ennyit tudok már mondani, hogy mindenkinek legyen a hite, és a meggyőződése szerint. Ez nem kioktatás, hanem csak egy feddés. Amit elsőként veszek magamra. Nekem ezen a téren nagyon sokat kell még tanulnom.
With God All Things Are Possible= Istennel minden lehetséges!
Ki vagyok szolgáltatva Istennek. Teljesen fegyvertelen és védtelen vagyok, ezért kell, hogy a Szentlélek befedezzen.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #62 Dátum: 2010 Június 07, 08:48:10 »
Szavak, szavak...


Szabolcs, igazad van abban, hogy ha valaki tudatosan megtagadja Krisztust,káromolja Isten Szellemét, onnantól az más!!!
Engem személyszerint ezek az igék motiválnak, erősitenek, éltetnek, tartanak meg:

Róma 8.38,39:
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.


Jn.10.26,27:
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.


Gábor, hiszem Isten mindenekfölötti hatalmát, szuverenitását. Nem cáfolja a szabad akaratot, ezért aztán az az igazi, mikor az Ő, és a mi akaratunk egybeesik.
"...csak pillanatnyi képeket láthatunk az Ő tervéből." - hát ezek a Bibliában Istentől kapott "pillanatnyi képek" az Ő tervéből azért felölelik az emberiség teljes  sorsát a kezdetektől a végig.

A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #63 Dátum: 2010 Június 07, 09:37:13 »

Gábor, hiszem Isten mindenekfölötti hatalmát, szuverenitását. Nem cáfolja a szabad akaratot, ezért aztán az az igazi, mikor az Ő, és a mi akaratunk egybeesik.
"...csak pillanatnyi képeket láthatunk az Ő tervéből." - hát ezek a Bibliában Istentől kapott "pillanatnyi képek" az Ő tervéből azért felölelik az emberiség teljes  sorsát a kezdetektől a végig.Igen mégse látjuk át teljesen. Ennek az is bizonyítéka, hogy sokszor nem tudunk egymással se megállapodni...  :hehe:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #64 Dátum: 2010 Június 07, 10:23:37 »
Spurgeon mai napi áhitata :

A legbiztosahb hely

�Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből" (Jn 10,28).

   Hiszünk a szentek örök biztonságában. Mindenekelőtt azért, mert
Krisztus tulajdonai, és Ő nem veszít el egyet sem a vérével megváltott
bárányok közül, akiket az Atyától kapott.
   Azután, mert Ő örök életet ad nekik, és ami örök, az valóban örök.
Ha a szellemi élet megszűnhetne, akkor az nem örök, csak időleges lét
lenne. Az Úr azonban örök életről beszél, és ez kizárja, hogy valaha
is vége lehetne.
   Figyeljük meg továbbá, hogy az Úr kifejezetten hangsúlyozza: �nem
vesznek el soha". Amíg csak a szavaknak jelentésük lesz, ez a szó
arról biztosítja a hívőket, hogy nem fognak elveszni. A
legcsökönyösebb hitetlenség sem tud más jelentést beleerőltetni ebbe a
mondatba.
   Végül, hogy ez az ígéret kerek egész legyen, Isten kijelenti, hogy
népe a kezében van, és Ő nem engedi, hogy bármiféle ellenség kiragadja
onnan. Biztos, hogy ezt még a pokolbeli ősellenség sem tudja megtenni.
Biztonságban vagyunk hatalmas Megváltónk kezében.
   Hagyjuk hát el a világias félelmet, de a világias bizakodást is, és
pihenjünk meg békességben Megváltónk kezében.
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Csaba

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3527
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #65 Dátum: 2010 Június 07, 11:09:36 »
Sziasztok!

Hát a fenti idézett önmagáért beszél...

Antival a modi szobában a fórummal párhuzamosan beszélgettünk erről a témáról.
Sikerűlt megegyeznünk abban, hogy a Biblia alapján látszólag így is és úgy is lehet értelmezni, egyikőnk sem beszél igeellenesen, s ami a lényeg egyikünk álláspontja sem befolyásolja az üdvösségünket.

A Bibliában van reá példa, hogy a másodlagos kérdések értelmezésére van a hívőnek szabadsága.
Akit érdekel: Róma 14:3-9

Szóval, hogy dolgokat másként látunk azt nem biztos, hogy a Szent Szellem vezetésének hiányával kell magyarázni!
Talán ezt a témát végleg a meddő és értelmetlen viták közé sorolhatjuk!
:044:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...' 1Kor13

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #66 Dátum: 2010 Június 07, 11:15:31 »
Hogyan zárhatnánk le, amikor még még nem lett nyilvánvaló, hogy nekem van igazam, még magammal szemben is???  :hehe:  
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #67 Dátum: 2010 Június 07, 11:18:23 »
Szerintem vezessük be, hogyha nem tudjuk eldönteni kinek van igaza, akkor döntsük el szkanderba a következő fórumtalin...  :2knuppel:  :020:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #68 Dátum: 2010 Június 07, 11:24:10 »
 :hehe:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Csaba

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3527
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #69 Dátum: 2010 Június 07, 11:29:13 »
:hehe:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...' 1Kor13

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #70 Dátum: 2010 Június 07, 11:31:22 »
Szerintem vezessük be, hogyha nem tudjuk eldönteni kinek van igaza, akkor döntsük el szkanderba a következő fórumtalin...  :2knuppel:  :020:

Ne kekeckedj Gabi, a bicepszem gagyi! :2tickedoff:


A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #71 Dátum: 2010 Június 07, 11:36:10 »
A versed vidámságból fakad,
Ne becsüld ennyire alá magad.
 :hehe:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #72 Dátum: 2010 Június 07, 11:48:37 »
A versed vidámságból fakad,
Ne becsüld ennyire alá magad.
 :hehe:

lebecsülöm nem becsülöm,
de a szkandert elkerülöm,
tudod Gabi nekem, nőnek,
"pici" szám az erősségem!  :089:
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #73 Dátum: 2010 Június 07, 12:03:52 »
Van ott erősség más is
Még ha a szerénység nagy is
Sőt ha gyúrsz egy kicsit
Feldobod majd a fórumtalit
 :020:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re: Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #74 Dátum: 2010 Június 07, 13:00:36 »
Van ott erősség más is
Még ha a szerénység nagy is
Sőt ha gyúrsz egy kicsit
Feldobod majd a fórumtalit
 :020:

Szóval erre megy ki a dolog... gyúrok....de csak tésztát!   :005:
 :hehe: :044:
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.