Bizonyságok > Bizonyságok

Watchman Nee: Szellemi hatalom

(1/8) > >>

Antee:
Kamilla kérésére megnyitottam ezt a topicot.

Szeretettel,
Antee

tothg:
Ezt a könyvet nemrég olvastam (a Pünkösdi Teológián tananyag), nagyon figyelemre méltó.

Kamilla:

   Köszönöm Antee!!   :169:

       Watchman Nee: Szellemi hatalom

                            Első rész

           HATALOM ÉS ALÁVETETTSÉG

  1. A hatalom fontossága

Róma 13:1-7; Ézs 14:12-14; Mt 6:13; Mt 26:62-64;

  Isten trónja hatalmon nyugszik

   Isten tettei az Ő trónjától erednek, trónja pedig hatalmán alapszik. Minden dolog Isten hatalma által teremtetett és a világegyetem minden fizikai törvényét hatalma tartja fenn. Hatalma szavával tartja fenn a mindenséget = minden dolgot hatalma erejének szavával tart fenn.
  Isten hatalma magát Istent képviseli, ereje pedig tetteit.

  Az erő ellen elkövetett bűnt sokkal könnyebb megbocsátani, mint a hatalom ellenit, mert az utóbbi maga Isten elleni bűn. Egyedül Isten a hatalom minden dologban, és a földön minden hatalmat Isten rendelt el.
 A hatalom óriási dolog az univerzumban – semmi nem szoríthatja azt háttérbe. Ezért fontos nekünk, akik az Urat kívánjuk szolgálni, hogy ismerjük hatalmát.

    A Sátán eredete

  Az arkangyal Sátánná vált, amikor kijátszotta Isten hatalmát, Istennel versenyezett és így Isten ellenségévé lett. Lázadás volt a Sátán bukásának az oka.
  Mind Ézsaiás 14:13-15; mind Ezékiel 28:13-17; beszél a Sátán felemelkedéséről és bukásáról.
Ésa: hangsúly azon van, hogyan sértette meg Isten tekintélyét,
Ezék: Isten szentsége elleni bűnét hangsúlyozza.
Isten hatalmának megsértése lázadás és sokkal súlyosabb, mint Isten szentségének a megsértése!
  Mivel ez viselkedés dolga, a vétket könnyebb megbocsátani, mint a lázadást, lévén az utóbbi alapelv kérdése.
A Sátánnak az volt a célja, hogy trónját Isten trónja fölé helyezi, ezzel Isten hatalma ellen lázadt = az önfelmagasztalás alapelve volt.
Ezt Isten elítélte.

  Isten szolgálatában nem szabad hatóságokat sértenünk, mert ezt tenni a sátán alapelve. Még az is lehet, hogy munkánkban a tanítást illetően az Úr Jézus mellett állunk, míg ugyanakkor a Sátán mellett állunk az alapelveket illetően, és ilyenkor mennyire gonosz részünkről azt feltételezni, hogy az Úr munkáját végezzük.

  A Sátán nem attól tart, ha mi Krisztus szavait prédikáljuk, de nagyon
is fél attól, ha alávetjük magunkat Krisztus hatalmának!
 Amikor Krisztus alapelve szerint működünk, a Sátán eltűnik!

   Ha igazán Istent akarjuk szolgálni, teljesen meg kell tisztulnunk
 a Sátán alapelvétől = hatóságok sértegetése!!!
   Mt 6:13; Minden királyság, hatalom és dicsőség Istené, és egyedül csak Istené!!!
  Teljesen szabaddá tesz a Sátántól, ha meglátjuk ezt a drága igazságot – hogy a királyság Istené! Mivel az egész univerzum Isten uralma alatt áll, alá kell vetnünk magunkat az Ő hatalmának. Senki ne lopja el Isten dicsőségét!

   (folyt.köv.)     :169:     :2smitten:

Kamilla:

     Hatalom, a világmindenség vitája

  Az univerzum vitája arra összpontosul, kié lesz a hatalom és
a Sátánnal való konfliktusunk annak a következménye, hogy
mi Istennek tulajdonítjuk a hatalmat.
 Isten hatalmának fenntartásához teljes szívből alá kell magunkat
vetnünk annak. Feltétlenül szükséges, hogy találkozzunk
Isten hatalmával és alapvetően tudjuk, mi is az.

  Mielőtt Pál megismerte Isten hatalmát, megpróbálta megsemmisíteni a Gyülekezetet; miután találkozott az Úrral a
damaszkuszi úton, meglátta, hogy nehéz az isteni hatalom ellen rugódoznia.
  Azonnal leesett a földre és elismerte Jézust mint Urat.
Ezt követően már képes volt engedelmeskedni Ananiás
parancsainak Damaszkusz városában, mert már találkozott
Isten hatalmával. Ugyanabban a pillanatban, amelyben megváltást
nyert, megismerte Isten hatalmát is….
  Ha nem találkozott volna az úton a hatalommal, soha nem tudta
volna alávetni magát egy kis ismeretlen testvérnek a városban.
 Ez mutatja nekünk, hogy aki már találkozott a hatalommal, az csupán
a hatalommal foglalkozik, nem az emberrel. Ne az embert lássuk,
csak azt a hatalmat, ami rá van ruházva.
Mi nem embereknek engedelmeskedünk, hanem Isten hatalmának abban az emberben.

  Isten célja, hogy hatalmát a Gyülekezeten keresztül
mutassa meg a világnak.
  Isten hatalma Krisztus Teste különböző tagjainak összhangjában
válik láthatóvá.
  Isten legnagyobb erejét arra használja, hogy fenntartsa hatalmát,
ezért az Ő hatalma a legkeményebb dolog, amibe beleütközhetünk.

Mielőtt valaki alá tudná vetni magát Isten átruházott hatalmának, először találkoznia kell Isten eredeti hatalmával.

Az engedelmesség Isten akaratának – a Biblia legnagyobb követelése

    Isten legnagyobb követelése az embertől az engedelmesség! 1Sám 15; Saul nem engedelmeskedett. Sámuel ezt mondta neki: „Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél.” (15:22)
Saul áldozatában benne volt a saját akarat eleme!

  Egyedül az engedelmesség az abszolút istentisztelet, mert
egyedül az fogadja el Isten akaratát saját középpontjaként!
  Ahol kifejezésre jut a hatalom, ott alávetettségnek is kell lennie.
Ha van alávetettség, az én ki kell legyen zárva; de ahol az énnek
saját élete van, ott alávetettség nem lehetséges.
 
  Ez csak akkor lehetséges, ha valaki a Szellemben él.
  Ez Isten akaratának legmagasabb rendű kifejezése.

  (folyt.köv.)   :169:     :2smitten:

Kamilla:

    Urunk imája a Gecsemánéban

  Ennek az imádságnak az alapelve =  1Sám 15:22 !!

  Ez a legmagasabb rendű imádság, amelyben Urunk kifejezi
Isten hatalma iránti engedelmességét.
  Ő elsősorban inkább Isten hatalmának engedelmeskedik,
mint amennyire feláldozza magát a kereszten.
Őszintén azért imádkozik, hogy megtudja Isten akaratát.
Az engedelmességhez ragaszkodik. „Legyen meg a Te akaratod”!

   Isten akarata abszolút; a pohár = a megfeszítés nem abszolút.

  Mielőtt megismerte Isten akaratát, a pohár és Isten akarata két
különálló dolog volt; miután megtudta, hogy Istentől van,
akkor viszont a pohár és Isten akarata egybeolvadt.

  Az akarat hatalmat képvisel.

  Ismerni Isten akaratát, és engedelmeskedni annak
= alávetni magunkat a hatalomnak.

 Jn 18:11; „Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet
az Atya adott nekem?” = Isten hatalmát tartja fontosabbnak,
nem saját keresztjét.
  Miután megértette, hogy a pohár kiivása = a kereszthalál a kiengesztelésért – Isten akarata, azonnal azt mondja: „Ébredjetek, menjünk” (Mt 26:46)
 
   A keresztre menéssel Isten akaratát teljesíti = az Úr halála a hatalom iránti engedelmesség legmagasabb rendű kifejezése.

  Isten szolgálatában nem arra vagyunk elhívva, hogy az
önmegtagadást vagy önfeláldozást válasszuk; inkább arra,
hogy betöltsük Isten célját.

  Alapelv = engedelmesség Isten akaratának.

  Amennyiben az az alapelv, ahogyan élünk és szolgálunk, lázadást tartalmaz, akkor a Sátán dicsőséghez jut, még a mi áldozataink által is.
(lsd. Saul áldozata)

  Isten hatalmának megbuktatása = Isten megbuktatása. (1Sám 15:23)

  Isten szolgáiként először a hatalommal kell találkoznunk.
Mielőtt Istennek szolgálhatnánk, az Ő hatalmának meg kell dönteni bennünket. Istenhez fűződő egész kapcsolatunkat az határozza meg, hogy találkoztunk-e hatalmával vagy sem.
  Ha igen, akkor mindenütt hatalommal fogunk találkozni, és
így Isten által korlátozva használhatóvá kezdünk válni az Ő számára.

  (folyt.köv.)    :169:     :2smitten:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése