Szerző Téma: Pünkösd  (Megtekintve 17003 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Pünkösd
« Válasz #45 Dátum: 2013 Április 13, 16:53:42 »

"Engem azonban betölt az ÚR lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét."

Mik 3:8.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Pünkösd
« Válasz #46 Dátum: 2013 Május 17, 16:49:57 »
Pünkösdi üzenet

   
Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
Jn 15,26

Amikor eljött a Szentlélek, a Vígasztaló, az Igazság Lelke, Jézus Krisztusról tett bizonyságot az apostolokon keresztül. Feladata nem a különbözö nyelveken szólás volt, hanem ez azért adatott, hogy a Jézusról szóló bizonságot mindenki megérthesse, aki fel ment a „Hetek ünnepén“ (3Móz 23,15-22) Jeruzsálembe, mert ezen az ünnepen mindenhonnan el kellett jönni a zsidóknak és a prozelitáknak (betérteknek) Jeruzsálembe. Voltak olyan prozeliták, (betértek), akik különbözö országokból érkeztek, és mivel különbözö nyelveken szólt a bizonyságtétel, így megérthették ök is a Jézusról szóló bizonyságtátelt.

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra!

Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, 23. azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. 24. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.

Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 33. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38. Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."

Apcsel 2,14;  22-24;  32-33;  37-39

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Pünkösd
« Válasz #47 Dátum: 2013 Május 17, 23:34:55 »
János 14,26   
A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.

Apostolok Cselekedetei  2,33   
Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.

János  14,16-17   

    "én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké
az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Pünkösd
« Válasz #48 Dátum: 2013 Május 18, 07:11:20 »
AMEN!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Pünkösd
« Válasz #49 Dátum: 2013 Május 19, 17:54:47 »
A SZENTLÉLEK KITÖLTÉSE!!!1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2 És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6 Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7 Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?
8 Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?
9 Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,
10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11 Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lenni?
13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14 Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15 Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16 Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:
17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18 És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19 És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21 És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
22 Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.
23 Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:
24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.
25 Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.
26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.
27 Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
28 Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt.
29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.
30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,
31 Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.
32 Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.
33 Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.
34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
36 Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
37 Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39 Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41 Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek!!!


Kevdes testvéreim ez az Igazi pünkösd!!!
:ima02: :ima05: :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Pünkösd
« Válasz #50 Dátum: 2013 Május 20, 10:33:31 »
A Szent Szellem leszáll
Prazsák László

http://www.youtube.com/watch?v=lNQtS3TQFqw#

Nem tettem a keresztény zenék közé, mert ennek a dalnak üzenete van számunkra. Valóban, a Szent Szellem megláttatja velünk Jézust. De nem csak őt, hanem saját magunkat is, mint bűnös embert. azt az emebert akinek bűbocsánatra és kegyelemre van szüksége.
Aki nem tud leborulni és kegyelemért esdekelni annak nincs esélye a kegyelemre. Az itélete örök és megváltoztathatatlan.
Éppen ezért  boruljunk le Isten előtt,  ő meglátja nyitott őszinte szívünket és kegyelmésben részesit.


"De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja."

Jak 4:6.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2377
Re:Pünkösd
« Válasz #51 Dátum: 2023 Május 13, 11:55:14 »
Venyercsán László:  PÜNKÖSD

Eddig egy rossz szót el nem fedeztem,
most szótlanul viszem a keresztem.
Eddig lesújtott bármi gyötrelem,
most golyó is megölhet védtelen.

Eddig vad gőgben lázadva égtem,
most fejem lehajtva állok térden.
Eddig galád bíróként ítéltem,
most igaz fonttal magamat mérem.

Eddig mindent magamnak akartam,
most amim csak volt, másoknak adtam.
Eddig hiún vágytam rangra, névre,
most boldogan állok csendben félre.

Eddig magam bolyongtam úttalan,
most mindennek célja, iránya van.
Eddig öldökölt sötét félelem,
most a kudarc is fényes győzelem.

Eddig szóval falakat emeltem,
most minden rosszat a tűzre vetettem.
Eddig magányos tömlöc volt életem,
most kitágult világom végtelen.

(forrás: Evangéliumi Hírnök)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2377
Re:Pünkösd
« Válasz #52 Dátum: 2023 Május 24, 07:46:56 »
"Pünkösd nem a nosztalgiáról szól. Nem valamiről, ami volt, hanem valamiről, ami elkezdődött."

Bella Péter (internetről, megvanirva hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2377
Re:Pünkösd
« Válasz #53 Dátum: 2023 Május 28, 06:19:41 »
Apostolok cselekedetei 1-2. rész
részletek

"Amikor együtt volt a tanítványokkal Jézus, megparancsolta nekik:
- Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem..."
"Ők valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban..."
"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen..."


Nem egyedül, és nem segítség nélkül!


Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2377
Re:Pünkösd
« Válasz #54 Dátum: 2023 Június 01, 12:51:29 »
Paraklétosz

"Eljön majd a Paraklétosz, akit én küldök az Atyától" (Jn 15,26). Ezekkel a szavakkal ígéri meg Jézus a tanítványoknak a Szentlelket, a végső ajándékot, az ajándékok ajándékát. Erről egy különleges, titokzatos kifejezéssel beszél: Paraklétosz. Fogadjuk be ma ezt a szót, melyet nem könnyű lefordítani, mert több jelentést foglal magában. A Paraklétosz lényegében két dolgot jelent: vigasztaló és ügyvéd.

A történeti Jézus korában az ügyvéd nem úgy látta el feladatát, mint manapság: nem a vádlott helyett beszélt, hanem általában mellette állt, és a fülébe súgta, milyen érvekkel védekezzen. Így tesz a Paraklétosz, "az igazság Lelke" (Jn 15,26) is. Ő nem foglalja el a helyünket, hanem gondolatok és érzések inspirálásával megvéd bennünket a gonosz hazugságaitól."

(Ferenc pápa - internetről)


Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2377
Re:Pünkösd
« Válasz #55 Dátum: 2023 November 04, 09:37:15 »
MIT ÜZEN A SZENTLÉLEK

Gyermekkorban tanítottak beszédre;
vénebb korban új lecke a hallgatás.

Pünkösd előtt némán néz az ég kékje;
pünkösd után megszűnik a némaság.

Amikor már kevesebbet beszélek,
meghallhatom, mit üzen a Szentlélek.