Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 159807 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1635 Dátum: 2019 Augusztus 17, 20:52:49 »
 Jn.15, 14. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.
  15. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
  16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
  17. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
  18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
  19. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
  20. Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
  21. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
  22. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
  23. A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
  24. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
  25. De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

Áldott Testvérek. A Messiás ezen szavai- nem burkoltan-egyfajta "törvényszerűséget" fogalmaznak meg. Az ugyanis, hogy a világ,a világiak- gyűlölik az Istenhez tartozókat-törvényszerű! ( csakhát éppen nem értjük...)
Sok hívő ( köztük én is)... sok esetben felteszi, mintegy akár önmagának is a kérdést: "ez az ember-miért gyűlöl engem? mi a baja velem? ...
Át kellene gondolnunk ezt a kérdést alaposabban.
Jézus mondja:
Mt.5,13.    
Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14.    
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15.    
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16.    
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

ugye a kontrasztok... Egy gondolatsorban a két fogalom-mely ebben a gondolatmenetben, egyszer s mind: Kontrasztot mutat: A föld sói (savai)-illetve: A világ világossága.
Jézus-egy másik "monológjában"-felfedi e kontraszt értelmét:

Jn.3,19.    
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20.    
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21.    
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Tehát ezek értelmében: Van aki "szereti" a világosságot- és van aki annyira gyűlöli, hogy egyenesen olyan számára-mintha marná a szemét.
Érdekességként talán megállap1tható, hogy nem azok gyűlölködnek izzó szenvedéllyel a hívők irányában, akik teljességgel elvetik a hitet-hanem azok, akikben ott a félelem-melynek szava: " mi lesz velem, ha mégis van Isten? vagy és ami még borzalmasabb: Mi van,ha olyan az Isten és az alapján ítél az Isten-ami a bibliában van leírva???
Valójában a küszöbön állók azok-akik a leg ellenségesebbek, akik a leg szenvedélyessebben tudnak gyűlölni. Hiszen, és lássuk be: Akikben egy szemernyi hit sincs-azok csak szimplán lenézik a hívőket.
Tehát a Hívők ( az igazi hívők), valójában-kontrasztként vannak ezen a világon. Valójában a hítben járásunk ezen a világon, nem csak a mi csiszolódási-tanulási...szakaszunk, hanem a küszöbönállók számára-talán egy utolsó lehetőség. Hogy egy tükröt tartsunk,utat mutassunk..."világosságot" mutassunk.
Tehát egy kalap alá vontam a "tévelygő" Hívőket a világiakkal??? Igen, de nem én elsőként! Figyeljünk csak:

Jn.15,18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
  19. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
  20. Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
  21. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
  22. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
  23. A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
  24. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
  25. De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

A Törvény a híveknek adatott-és nem a hitetleneknek! ( ugyebár)

Tudjátok Testvérek-két fő kategória van, és ebben nincs árnyalat: Hívők ( azok, akik Istent követik-éspedig úgy, ahogy azt az Isten meghatározta !) Illetve a világiak. ( akik nem követik az Istent.)
Nincs olyan további csoport hogy : megtérésre esélytelenek-illetve majdnem igaz hívők, mint ahogy a végítéletben sem lesznek olyanok, akik majdnem üdvözültek. ha csak majdnem üdvözült valaki-az tehát elkárhozott.
Ezek valójában-nem újkeletű dolgok, hiszen erről elsőként, a Tóra lebbenti fel a fátylat:
Mózes V. könyve 4. rész

1.    
Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
2.    
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
3.    
Szemeitekkel láttátok, a mit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt; hogy minden embert, a ki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened te közüled.
4.    
Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.
5.    
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!

Áldott Testvérek. Az, hogy az Örökkévaló-utat mutatott számunkra, az hogy az Örökkévaló-magához von bennünket... nem erény! első sorban nem jog-hanem kötelezettség!!!
II.Mózes 19,5.    
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6.    
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

és erre- a kereszténység számára-hogy NE MONDHASSÁK HOGY EZ CSAK A ZSIDÓKNAK SZÓL :
I Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
11.    
Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek;
12.    
Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

Egy Isten-egy törvény-egy nép.
Ugye azt mondja-Péter: "Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján."

Jó cselekedetek... nos ezekről a jó cselekedetekről-sokan-sokfélét gondolnak... Valójában egy jó cselekedet van-ez pedig nem más, mint az Istennek való engedelem!
Ezt így-maga az Isten határozta meg.

I Mózes 1, 31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Azaz arra az állapotra-arra a megragadott momentumra mondta az Isten azt hogy-Jó, amikor minden teremtménye azt tette-amit meghatározott számára az Isten, és minden más cselekedet-Rossz!
A törvény pedig két irányultságú-tehát a  törvény alól senki nem bújhat ki! Az V.Mózes 30-szerint, törvény-hogy aki engedelemben követi az Istent,annak Kegyelmet ad-aki pedig nem követi az Istent, az az Ítélet alá kerül! Sőt: Az V.Mózes 30-ból kiderül, az Isten irányában felmutatott szeretet mikéntje és mibenléte is:

V.Mózes 30,10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Világosan látható-hogy nem érzelmekre alapozza a szeretet megélését, az Isten-hanem arra, hogy megtesszük-e amit mond nekünk. Hogy Jézus erről máshogy rendelkezett volna?
Nem- dehogy! sőt...

Jn.14,22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Tehát a ma esti anyag-legfőbb mondanivalója: Az Isten parancsolatainak a megtartása az, ami által az Isten-kontrasztot mutat ennek a világnak! ( Látjátok? Ti így éltek-az enyéim pedig így!)
Ebben pedig azt látjuk, hogy ez a kontraszt csak akkor kerülhet a figyelem közép pontjában, ha nem rejtegetjük az Isten iránt való-szeretetünket ( engedelmes életünket), hanem éppen ellenkezőleg- Híven éljük azt.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1636 Dátum: 2019 Augusztus 24, 20:54:22 »
Lukács Evangyélioma 1. rész

  1. Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek,
  2. A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének:
  3. Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,
  4. Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál.
  5. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet.
  6. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

Áldott Testvérek. A Szentírásban, elő-elő fordul, hogy belefutunk egy személlyel kapcsolatban, ilyen kijelentésbe: " ...és Igaz volt az Úr előtt..." ill.: "...Az Úr parancsolataiban, feddhetetlenül járt"...
Azért ezek a jelzők-napjainkban-nem lehetnek túl gyakoriak sajnos-de pláne: Ha magunkra gondolunk... nos... szóval lenne még csiszolnivaló azt gondolom.
Vajon hogyan lehetne eljutni erre a szintre, mármint hogy rólunk is elmondható lenne ez-jelzőként: " az Örökkévaló parancsolataiban, feddhetetlenül járunk?
Egyáltalán: Szükséges lenne ez? Nos feletébb, hisz Jézus mondja:

Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Azt gondolom ez elég egyértelmű... mármint az, hogy mennyire tökéletes a Mennyi Atya.

De akár-Páltól az idézet: Fil 2,15   
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.


Tudjátok úgy van az: Az ember számára a fontossági sorrendben, mindíg a nagy dolgok számítanak. A kis dolgok felett úgy elsiklik a figyelem... pedig a kis dolgokból lesznek a nagyn dolgok.
Ha az ember egy ismeretlen helyre indul, és az induláskor csak miliméterrel tájolja el magát, az bizonyos távolságban már akár több tíz kilóméteres céltévesztést eredményez.

Az Ige mondja: V.Mózes 11,13. És lesz, ha hallgattok parancsolataimra amelyeket én ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, hogy szolgáljátok őt egész szívetekkel és egész lelketekkel,... ( Imit-Emih )

Ennek az első mondata így hangzik Héberül: "Vö haja ékev Tismaun"  ( És lesz-ha majd hallgattok...)

Az Ékev szó jelentése valójában: Sarok... A Sarok esetében, mindjárt a "Kezdetekre" asszociálunk... szó szerint a kezdetekre.

I.Mózes 3,14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
  15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

A kígyó és az Asszony magvának viszonya ugye... Azonban tévedés ha kizárólag a Messiásra gondol valaki-kizárólag! Hisz olvashatjuk:

Jel 12,17   
Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele...

Namost gondolom, ez sokaknál leverheti a biztosítékot, hisz a Kereszténységen belül, többen tagadják a tökéletsségre való eljutás kritériumát, majd általános az a nézet, miszerint nem kell-sőt: nem is szabad az Istennek engedelmeskedni... stb.  Erre itt vannak ezek az Igék... Nos hát ez van (!!!) ha valaki az Ige vezetését-emberi maszlagra cseréli.
Kezdjük el-összerakni ezeket a jelzőket tehát: Az Isten parancsolatainak megőrizői, Jézus bizonyságtétele, Abszolút engedelem...
Ezek által érhetjük tehát el a tökéletességet, a feddhetetlenséget. Namár most. És ezennel vissza utalnék az emberi értékrend szerinti gondolkodásban lévő csapdára, miszerint az ember szerint, a nagy dolgok a fontosabbak. Gondoljuk csak el Testvérek: Amikor az ember csak a nagy dolgokra figyel, akkor tehát az " apró-cseprő dolgok" észrevétlenek maradnak. Ez egyben előre vetíti azt, hogy ha a hívők is ez szerint filóznak, akkor az egész hitben járásuk nem lesz több, mint esések-kelések sorozata. Miért? Mert éppen a kis dolgok azok, melyek biztosítják a későbbiekben a nagy bukásokat.
Szokás mondani is: " A Szoton a részletekben rejlik"  Nem azzal támad: " Tagadd meg Istent" Hanem: " ez nem nagy bűn-ezt megteheted"... vagy: "Ezért nem fog haragudni az Isten"... Vagy: " Valóban azt mondta volna az Isten?"... A Kis részletek, a kis dolgok figyelmen kívül hagyása ugye?  Hávvá ( Éva) esetében például mi volt az a rejtett dolog, ahol a "kígyó"a totális bukást tudta okozni? Nos: az ártatlan (nak tűnő) beszélgetés. Isten egyértelmű parancsoltán-nincs vitatni való ugyanis !

Tehát újra: I.Mózes 3,15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

A Szoton-nem uralkodhat a hívőn-ezt tudjuk. De megcsalhat, de becsaphat, de csapdát állíthat! Ezt jelenti cirka ez a mondat. Ha pedig a sarokra asszociálunk, nos a sarok bár jelentéktelen "alkatrésznek " tűnhet az ember számára- Főleg azok számára akiknek még nem sérült egyszer sem...De valójában igenis fontos szervünk. Ha a sarok megsérül-az ember csak sántikálni tud... amikor előre lépünk, a sarokra támaszkodik a test. Minél nagyobb léptekkel haladunk-anál inkább van ez így. Ha sérülés miatt-kisebbet lépnünk, nos azzal is van baj-hiszen akkor a lefeszített talpra helyez (nénk) a súlyunkat... csakhogy a lábfely feszítő izma-a vádli is, a sarokhoz csatlakozik... Tehát sántikál az ember-így a céltartás is problémás-már ha egyáltalán haladhat, mert megesik hogy a teljes gyógyulásik, menni sem bír. Ennyi talán elég a " Jelentéktelennek látszó részletekről"...
Ugyan ez a hitéletben? Kell magyarázni???

" Vö Haja Ékev Tismaun"... És lesz ha majd... És lesz ha majd valóban-sarkosan-teljesen-tökéletesen-tehát minden részletre vonatkozóan hallgatunk az Úr parancsolataira... nos akkor...

V.Mózes 11,13.    
Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, a melyeket én ma parancsolok néktek, úgy hogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből:
14.    
Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat;
15.    
Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak; te pedig eszel és megelégszel.
16.    
Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
17.    
Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó földről, a melyet az Úr ád néktek.
18.    
Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;
19.    
És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
20.    
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra;
21.    
Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, a míg az ég a föld felett lészen.
22.    
Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok néktek, hogy a szerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő útain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok:
23.    
Akkor kiűzi az Úr mind azokat a nemzeteket ti előletek, és úrrá lesztek nálatoknál nagyobb és erősebb nemzeteken.
24.    
Minden hely, a melyet lábatok talpa megnyom, tiétek lesz, a pusztától a Libanonig, és a folyóvíztől, az Eufrátes folyóvizétől a nyugoti tengerig lesz a ti határotok.
25.    
Nem állhat meg senki előttetek; azt míveli az Úr, a ti Istenetek, hogy féljenek és rettegjenek titeket az egész föld színén, a melyre rátapostok, a mint megmondotta néktek.
26.    
Lásd, én adok ma előtökbe áldást és átkot!
27.    
Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek;
28.    
Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, a melyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, a kiket nem ismertetek.
29.    
És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt: akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ebál hegyén.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1637 Dátum: 2019 Augusztus 31, 21:11:05 »
 V.Mózes 30,10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Áldott Testvérek, e mai alkalommal, az Örökkévaló által adott lehetőségekről-mint a jó vagy a rossz-választásának lehetőségéről beszéljünk.
Szokás a világiaktól hallani: " az ember-saját sorsának kovácsa..." azért ez a kijelentés-bizonyos aspektusból-nincs is oly távol az igazságtól, de lássuk.
Az ember, születésétől kezdődően, az emberi tanításokra támaszkodik ugyebár, és azok a tanok-köz erkölcsi, társadalmi,ill. "bevált receptre" alapoznak. Az ember így tehát megismeri a világ tanításának "igazságát". Bele nevelődik az emberbe-ha az elvárásoknak megfelel-rendben lehet a dolga, ha azok ellen megy-lesz baja elég...
Amikor az embert eléri az Isten hívó szava, és igennel felel az Istennek, attól kezdve, az Isten kezdi az embert tanítani, és ez a tan, egy új értékrend szerinti-új szabályokon alapuló, és számos pontban ellene megy a világi elvárásoknak, ill. tanításoknak. Az ember egy bizonyos tanulási idő után-minthogy megismeri az Igazságot-mégpedig az Isten szerint való Igazságot-megtanul különbséget tenni a jó- és a rossz között. Az Isten Igazságának világosságánál meglátjuk, hogy a világi tanok túlnyomó többsége-rossz. mert nem igazságra,hanem más emberek elnyomására születtek. mert megkülönböztetnek embert-embertől,
pusztán a társadalmi helyzetétől-származásától-politikai nézeteitől függően. Mert a világi törvények túlnyomó része-bizonyos érdekek érvényesítésére születnek...
Az emberiség egy részének megelégedésére, míg a többségnek-nyomorúságára vannak. Amit az ember megtanul a világból, ( hogyan ússz az árral..) a megtérése után-egyértelműen "rossznak", "gonoszságnak" ítéltetik. Amit egykor elfogadhatónak,elfogadottnak, kizárólagosnak...gondoltunk, arról az Isten Igazságának világosságában, kiderül, hogy nem más, mint az az igazság, hogy a testi, a világi ember-ösztönösen
hajlik az önzésre,az erőszakosságra... tehát egoista és rossz. Erről így ír Pál:
Rómabeliekhez írt levél 7. rész

  1. Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él?
  2. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
  3. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
  4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
  5. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak;
  6. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
  7. Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
  8. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
  9. Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,
  10. Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.
  11. Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
  12. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
  13. Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.
  14. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
  15. Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.
  16. Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.
  17. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.
  18. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.
  19. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.
  20. Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.
  21. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.
  22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;
  23. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
  24. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
  25. Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Bizony sok-állítólagos hívő szerint, ez a törvény ellen szól, illetve ezen írásra alapozzák azt az őrjöngést-hogy a törvény okozza a bajt, és ezért-Jézus a törvényt jött eltörölni.
Gondolom azért gondolkodnak így, mert nem veszik komolyan Jézus mondását-miszerint:

 Mt.5,16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
  17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.

Tehát valójában-Pál előző írása azt taglalja, hogy a törvény nélkül az ember, nem láthatta hogy valójában bűnös, hiszen a cselekedeteinek-életvitelének nem volt kontrasztja. Mert a kontraszt által láttatik meg minden. Hiszen a világosság ismerete nélkül, nem állíthatjuk a sötétségről sem hogy sötét... a jó ismerete nélkül nincs rossz sem...és az Igazság ismerete nélkül, nem létezik a hazugság fogalma sem.
Jézus azért jött tehát hogy, elhozza az Igazságot, ( a kontrasztot)

Ésaiás próféta könyve 42. rész

1.    
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
2.    
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3.    
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
4.    
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
5.    
Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
6.    
Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
7.    
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket...

Hogy megtanítsa az embernek, hogyan választhatja a Jót... hogy a BŰNT-ily módon elkerülhetővé tegye az ember számára, hogy Tökéletes áldozatával lehetővé tegye az embernek, hogy Isten elé járuljon.
Ugyanis tudjuk, hogy a bűn-elválaszt az Istentől. A Bűnös ember nem járulhat az Isten elé!
Jézus tehát nem a törvényt tette félre az Útból, hanem éppen ellenkezőleg- a Bűnt! Mert az ember-Jézusnak köszönhetően-választhatja a Jót, az Igazságot. És amikor az ember az Igazságban jár, már ki is került az Igazság által, a törvény lesújtó hatálya alól!
Egyszer egy Testvér azt mondta nekem: " Ó bár beteljesítené rajtam az Isten az Ő Ígéretét..." Kérdeztem tőle: " éspedig ?"- merthogy kettő is van! Van az Áldás ígérete- ha neki engedelmeskedve a Jót az Igazat választjuk, és van az Átok ígérete-ha a rosszat, a gonoszat választjuk. az Egyik minden ember számára be fog teljesedni, ez nem kérdés! A kérdés az, hogy melyik legyen az?!
És pontosan ezzel folytatja a levelének írását Pál is:

Rómabeliekhez írt levél 8. rész

  1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
  2. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
  3. Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
  4. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
  5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
  6. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
  7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
  8. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
  9. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
  10. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
  11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
  12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
  13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
  14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai...

Tehát az ember, saját sorsának kovácsa? Nos ebben az aspektusban-igaz ez az állítás, hiszen a saját döntésemen alapul, hogy : Áldás-vagy Átok?
Azt mondja Pál: Róma 2, 12. Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,
  13. (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik...

Na de ha valóban Jézus él az emberben??? Ugye Jézus bárki testében is az Igazságot fogja élni?! Akkor pedig az ember már nincs is a törvény alatt ugyebár...
Tehát a hívő választásáról. Gyakorta szokás hallani a hívői körökben: Szabad választásom van... Nos ez az állítás-nem teljesen igaz... sőt: a legtöbb esetben-egyáltalán nem igaz!
Hiszen lett-Jézus által egy választási lehetőségünk-mellyel optimális esetben ugye-már éltünk, így lettünk hívők. Választást tehettünk az Igazság megismerése által-Isten és a világ között, és Istent választottuk. Ha pedig így van, akkor még miben szeretnénk választani? Hiszen azt választottuk, hogy mindenben Istent követjük!!!

Józsué 24,14.    
Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.
15.    
Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, a kiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
16.    
A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!
17.    
Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, a ki felhozott minket és atyáinkat Égyiptom földéből, a szolgák házából, és a ki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden útunkban, a melyen jártunk, és mind ama népek között, a melyek között általjöttünk;
18.    
És kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, e földnek lakóját, a mi orczánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!
19.    
Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;
20.    
Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek: akkor elfordul és roszszal illet benneteket, és megemészt titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
21.    
Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!
22.    
Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1638 Dátum: 2019 Szeptember 07, 20:44:18 »
Mt.25, 31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
  32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
  33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
  34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
  35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
  36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
  37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
  40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
  41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
  42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
  43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
  44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
  45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
  46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Áldott Testvérek. A mai alkalommal- a gyümölcsöző életről fogunk beszélni. Talán vannak akik nem tudják, de a gyümölcs-valójában nem más, mint a "jó cselekedet".
Az iménti idézetben, a cselekedetekről, ill. annak hiányáról olvastunk. Jó fa-jó gyümölcse; rossz fa-rossz gyümölcse, illetve gyümölcstelensége...
Pontosan ahogy Jézus mondja:

 Mt.7, 15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
  16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
  17. Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
  18. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
  19. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
  20. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Ez a fajta megkülönböztetés, illetve ennek értelmében a döntés a kérdéses fa sorsáról, valójában egy törvény betöltése, melyet a Tórában kaptuk:

V.Mózes 20, 19. Mikor valamely várost hosszabb ideig tartasz körülzárva, hadakozván az ellen, hogy bevegyed azt: ki ne veszítsd annak egy élőfáját sem, fejszével vágván azt; hanem egyél arról, és azt magát ki ne irtsad; mert ember-é a mezőnek fája, hogy ostrom alá jusson miattad?
  20. Csak a mely fáról tudod, hogy nem gyümölcstermő, azt veszítsd el és irtsd ki, és abból építs erősséget az ellen a város ellen, a mely te ellened hadakozik, mind addig, a míg leomlik az.

Ebben a Törvényben-elhangzik egy mondat, egy kérdés-mely látszólag ellene mond annak-miszerint az embert-a gyümölcsfával azonosítaná az Isten.

"mert ember-é a mezőnek fája, hogy ostrom alá jusson miattad?"

Azonban ha egy más aspektusból vizsgáljuk a kérdést-egészen érdekes-távolra mutató dologra lelhetünk. Nevezetesen: Ember= Ádám= A bukott természetet örökölt és abból helyre nem állt-tehát halott.
És ugye vannak az Isten gyermekei-ahogy Pál mondja:

Róma 8,13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
  14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
  15. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
  16. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
  17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
  18. Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
  19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
  20. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette.
  21. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
  22. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
  23. Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

Ebben a tekintetben tehát-hogy a Hívőt, az Igaz hívőt igenis a gyümölcstermő fával azonosítja az Isten:

 Ézsaiás 37,31. Júda házának maradványa pedig, a mely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül.

Azt olvassuk ugye: "gyökeret ver alul..."

Mert a gyümölcs teréshez-elengedhetetlen a gyökerezés-mégpedig a jó táplálék, melyet a gyökéren keresztül nyerünk. A kezdő igében ( Mt.25) a cselekedetekről esett szó, és az hogy voltak akik nem cselekdetek jót-nem azonos azzal, hogy gyümölcsetelenek... Ugyanis ha valaki nem ad ételt az éhezőnek-az lehet közönbösség, de lehet irigység is... a kettő közül-egyik sem jó, hanem épp ellenkezőleg: Rossz gyümölcs!
Hol gyökerezik az a fa, ami rossz gyümölcsöt terem? Mely táplálék az, ami ily termésre vezet?
Láthatjuk azonban azt is a történetben, hogy az Ítélő szék előtt állók, nem is tudták hogy a gyümölcseiket mutatták fel.

"37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?"...

illetve a szitrá áhrá:
 "44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?"

Ez pedig azért van, mert egyetlen fa sem táplálkozik a saját terméséből...

Tehát van a Gyökér-ami a Tudást eredezteti- és van a gyümölcs-ami a cselekedeteket szimbolizálja...  ebben az aspektusban pedig kell az azonos mérték, azaz: A Tudás mértékének megfelelő cselekedet.
Ha tudjuk mit tanít az Örökkévaló-tegyük is meg!
Mert ugyanis ha a jó táplálék ellenére, nem történik a megfelelő mértékű gyümölcs termés... nos ahogy írva van:

Ésaiás próféta könyve 63. rész

  1. Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra.
  2. Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái?
  3. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.
  4. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.
  5. Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem!
  6. És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket!
  7. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.
  8. És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak; és lőn nékik megtartójok.
  9. Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.
  10. Ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök.
  11. S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét?
  12. Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, a ki a vizeket ketté választá előttök, hogy magának örök nevet szerezzen?
  13. Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak!
  14. Mint a barmot, a mely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke: így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz!
  15. Tekints alá az égből, és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem!
  16. Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.
  17. Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
  18. Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
  19. Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved.

Akkor jön a kivágás!

Lukács 13,6.    
És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.
7.    
És monda a vinczellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
8.    
Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom:
9.    
És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.

Sajnos sokan vannak a hívők között, akik elfogadták és hangoztatják azt a vélekedést-miszerint: Nem kell gyümölcsöt teremni... hát... attól függ-mit szeretnénk elérni.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1639 Dátum: 2019 Szeptember 14, 21:12:17 »
Jeremiás próféta könyve 31. rész

1.    
Az időben, monda az Úr, Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek.
2.    
Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izráelt.
3.    
Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
4.    
Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izráel leánya. Újra felékesíted magadat, dobokkal és vígadók seregében jösz ki.
5.    
Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; a kik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.
6.    
Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén: Keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.
7.    
Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jákóbnak vígassággal, és ujjongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel maradékát.
8.    
Ímé, én elhozom őket észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttök lesz vak, sánta, viselős és gyermek-szűlő is lesz velök, mint nagy sereg jőnek ide vissza.
9.    
Siralommal jőnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem.
10.    
Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.
11.    
Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből.
12.    
És eljőnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az ő lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.
13.    
Akkor vígadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom őket az ő bánatukból.
14.    
És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.
15.    
Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.
16.    
Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza.
17.    
Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajőnek az ő határaikra.
18.    
Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.
19.    
Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát.
20.    
Avagy nem kedves fiam-é nékem Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-é? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr!
21.    
Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba!
22.    
Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.
23.    
Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Újra e szókat mondják majd a Júda földén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat: Áldjon meg téged az Úr, oh igazságnak háza, oh szent hegy!
24.    
És ott lakoznak majd Júda és minden ő városa, a szántóvetők és baromtartók együttesen.
25.    
Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek.
26.    
Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem.
27.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával.
28.    
És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az Úr!
29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele...

Áldott Testvérek. A Mai alkalommal, ezen fejezet Igéin indulunk el, és javallom-igyekezzünk is megérteni az Igét-hiszen tudjuk hogy fontos lehet. Ezen Fejezetét a Jeremiás könyvének-az "Új szövetség Ígéretének " is szokás mondani-hiszen a 31-es verstől, említi is szó szerint az "Új szövetséget"... De mi ez a szó: Újszövetség? Hogyan lehetne ezt a szót definiálni???
Nos ugye, a Szövetség-valójában nevezhető: Frigy-nek, azaz: Házasságnak is. Két fél egyesülése, melynek folyományaként egy új élet fogan.
Ezt egyenlőre tegyük félre magunkban, és most figyeljünk egy érdekességre-amit esetleg arra utalhat-hogy valami elírás történt ebben a fejezetben:
"9.    
Siralommal jőnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem."

Efraim mint elsőszülött... (?!)  Talán és éppen ezért a mondatért gondolják azt sokan, hogy ez maga a predesztináció ígérete egyben ( behelyettesítés tana), hiszen Izráélből befogadott-Efraimból-elsőszülött lesz... Nos ez így-természetesen nem igaz! És hogy ne az én okfejtésemet halljátok ebben a kérdésben-olvassuk a fejezet további igéit is, mert pontosan abban van a válasz erre a kérdésre:

Jer.31,32.    
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33.    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34.    
És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
35.    
Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve:
36.    
Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen.
37.    
Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!

Tehát nem történt az Örökkévaló részéről szövetségbontás-sem elvetés, hanem alapos félreértés az emberek részéről, és elhamarkodott vélemény formálás... ( mint mindíg...)
Tehát hogy ebben a kérdésben tisztán lássunk-vizsgáljuk meg, mi az amit tudunk a név ( a szó ) jelentéséről-tehát mit jelent az hogy : Efraim?
Nos ez a név ( szó) jelentése: Kettős gyümölcs-kettős örökség...
Továbbá tudjuk azt is, hogy a Tóra írásaiban elsőként-(legalábbis szó szerint) József fiaként jelenik meg-majd az I Mózes 48,5-től, Isráél fiaivá lettek.

I Mózes 48, 5. Most tehát a te két fiad, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.

Tehát a számunkra is egyértelmű megjelenése az Efraim névnek-elsőként az I Mózes 47-48-tól kezdődik a bibliában. Éppen ez okozza tehát a dillemmát, hogyan lehetne az Efrai-első szülötte az Örökkévalónak?
Nos ha nem a személyre-hanem a név jelentésére koncentrálunk, közelebb kerülhetünk a megértéshez.
Efraim= Kettős gyümölcs-kettős örökség... Nagyon fontos megértenünk, hogy a kettős kifejezés-nem azonos a duplával! nem azt jelenti tehát hogy kétszeres-hanem azt hogy lehet: ilyen is - olyan is, öröklheti: ezt is meg azt is...
Lássunk egy nevezetes példát erre a bibliából: Jn 21,2   
Együtt valának Simon Péter, és Tamás, a kit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül...

Tamás a kettős-ás azért kettős a közvélemény szerint, mert hitetlen volt... nos iszonyatos félreértés ez!!! Azért kettős, mert volt egy iker testvére! hogy az ki volt? Nem tudjuk! milyen ember volt??? Nem tudjuk!!! nyilván ha ugyan olyan lett volna mint Tamás-róla is olvashatnánk a bibliában...
Tehát a kettős nem egyenlő a duplával, hanem azt jelenti: Ilyen is -meg olyan is...
Hogy picit siethessünk a történettel:

Jer.31,18.    
Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.
19.    
Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát.
20.    
Avagy nem kedves fiam-é nékem Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-é? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr!
21.    
Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba!
22.    
Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.

Namost ez a rész-egy roppant fontosságú rész Testvérek! Ha megfelelő figyelemmel olvassuk: "18.    
Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.
19.    
Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát."

Tehát egy ember-aki távol a származási helyétől-vissza vágyik oda-ahonnan el kellett jönnie,mert valamit nagyon elszúrt... valamit... tehát egy ember... hogy is mondjuk azt héberül hogy : "Ember"??? ( Ádám )
Nos tehát hogy ez az EMBER (ÁDÁM)-nagyon megbánta hogy azt a "valamit" elrontotta... és vissza vágyik az Úrral való közösségbe.  És most a csúcspont:
"21.    
Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba!
22.    
Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.

 "Asszony környékezi a férfit"...ugye? és ez az "új rend"  miben is új? Nos abban-hogy a férfi keres feleséget eredetileg. Pont mint ahogy a régi időkben is azt mondoggatták bizonyos emberek: " Az Úr választott népe vagyok... csakhogy mostmár: " Ézsaiás 55,6.    
Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van."

Tehát mi keressük-vágyjuk... az Úrral való közösséget-mi igyekszünk, és nem vesszük-mert nem is vehetjük alapnak, hogy az Úr-pusztán a származásunk miatt, vagy bármely más abszurd okból kifolyólag a miénk.
Hova vezetnek ezek az Igék?
Nos tehát: I Mózes 3, 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
  16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

Nos ez kérem ugye a legősibb prófécia-közvetlenül az Isten szájából, és nem másról szól,mint a Messiási korról-azaz az Újszövetség koráról!

Fontos ige lehet továbbá a számunkra: Jer.31,29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

Egres... tudjuk az egresről, hogy mind a levelét-mind a gyümölcsét,mind az ízét tekintve, hasonlít a szőlőre. Régi leírásokban "vad szőlőnek"-vagy "éretlen szőlőnek" is nevezik...
Hasonlít-hasonlít... csakhát ugye... Az általunk vizsgált Ige fejezet eljén-pozitív ígérteként, szintén a szőlő kerül szóba.:

Yer.31,5.    
Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; a kik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.

majd negatívként az egres: Yer.29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

Tehát " vad", vagy-"éretlen szőlő" mi?

nos arról is olvasunk: Ésaiás próféta könyve 5. rész

1.    
Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen;
2.    
Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!
3.    
Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között!
4.    
Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!
5.    
Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék;
6.    
És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak!
7.    
A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!

Mondjuk mint az Édenben?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1640 Dátum: 2019 Szeptember 21, 21:18:25 »
Áldott Testvérek. Az Örökkévaló által meghatározott napok (-Ünnepek), valamiért a Kereszténységben, csupán a tavaszi ünnepekre redukálódtak... A tavaszi ünnepek minthogy már beteljesedésre kerültek-többé-kevésbé, belopóztak a köztudatba, de az őszi ünnepek, valahogy nem.
Pedig ezen őszi ünnepek is beteljesedésre fognak kerülni a maguk idejében-és mit is mondhatunk ezekről az ünnepekről? Mondjuk ezt: Rettenetes napok!

Mózes I. könyve 22. rész

1.    
És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.
2.    
És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.
3.    
Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten mondott vala.
4.    
Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről.
5.    
És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.
6.    
Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt.
7.    
És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
8.    
És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
9.    
Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.
10.    
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
11.    
Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
12.    
És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.
13.    
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.
14.    
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.
15.    
És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből.
16.    
És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:
17.    
Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.
18.    
És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

Áldott Testvérek, e mai alkalommal ezen fejezet sorai adják a beszélgetésünk tárgyát, pontosabban innen ered a későbbi és a törvényben már: "örök szidraként (rendtartásként) nevezett: Ros hasana ünnepe.
Egészen pontosan a következő idézet adja az "Ünnep" alapját: "13.    
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett."
Ez tehát a helyettes-vagy inkább: Helyettesítő Áldozat története-számunkra már: Előképe.
Ebből a történetből- több következtetést is levonhatunk:
1; Ávráhám az engedelem útján jutott el erre a pontra, és engedelem által kapta az ígéretet. Ávráhám magjai tehát azok, akik Ávráhám hitét mutatják fel, azaz: Engedelemben követik az Istent.
Ezen ígéret egyik eleme: V.Mózes 28,13.    
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14.    
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
Azaz Isten áldásainak ezen eleme: Kiválasztás-Elválasztás-Sokasodás-Más népek számára, kívánatos beoltatás nemzetévé válása.
Ugye ez lenne a Pap-i nemzet, hiszen megmondatott: II.Mózes 19,5.    
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6.    
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
Ezért van az, hogy azokhoz a nemzetekből származókhoz, akik a Tesuvá (megtérés) által beoltattak a ( szelíd olajfába), így szól Péter:I Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
Fontos megemlítenünk, hogy a Kereszténységben: Megtérésnek nevezik azt, amikor a világi ember-hívővé válik...
Ez nem pontos meghatározás-sőt: egyenesen ponttatlan és határozatlan. Egy világi ember aki megtér-megtérhet akár kihez; akár hova is...
Sajnos ahogy a legtöbb esetben láthatjuk is, a pontatlanság-tévútra is vezet sokakat.És lettek a hívők sokan: Öntörvényű-Angyal tisztelő-természet feletti kutató-elszellemiesített, de ugyan akkor röghöz kötött emberek...
 A Héber szó, mint: "Tesúvá" jelentése: VISSZA TÉRÉS. Na ez már pontosan definiálja azt hogy hova-kihez... Természetesen csak ahoz lehet " Vissza Térni"
Akitől ered minden élet-tehát: Istenhez.És ha már Istenhez, akkor az utat is tudjuk: Ávrahámhoz hasonlóan: Engedelemben Követők.
Ugyanis az Engedelem nélkül, Ávrahám sem jutott volna el erre a pontra... Mely pontra is?
I Mózes 22,14.    
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.
Ez a hegy ugye a Mórijjáh.Nos ezen a hegyen lett ugye egy oltár építve, és ez az oltár a legvégső engedelem oltára egyben. Nem csak Ávráhám engedelme ez, hiszen Yichák ekkorra már nem karonülő öntudatlan kisgyermek volt, hanem érett felnőtt!
Yichák: Nevének jelentése: Isten az aki nevethet-tehát "valaki" aki Isten Örömét keresi.Erre a hegycsúcsra épült pedig a későbbiekben a Béjt hamikdás-azaz a Templom is, és ezt a hegyet nevezzük így: Yerusáláim-azaz: Az Istenel való békességünk városa.
Kik élhetnek itt? Nos Yesájá Próféciája szerint: Ézsaiás 33,14.    
Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?
15.    
A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:
16.    
Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
17.    
A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot.
18.    
Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója?
19.    
A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető.
20.    
Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak;
21.    
Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy.
22.    
Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!

Na tehát ide kell eljutnunk nekünk is...
Hogy ezt Jézus felül írta volna???
János Evangyélioma 14. rész


15.    
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16.    
És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17.    
Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
18.    
Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.
19.    
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20.    
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

Nos nem úgy tűnik hogy felül írta volna az engedelem kritériumát Jézus-Sőt! Jézus egész testben történő pályafutása során arra helyezte a hangsúlyt, hogy megmutassa:
Emberi testben is lehetséges az Istennek való engedelem! Sőt kell is!!!
Mt.12,46.    
Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni.
47.    
És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
48.    
Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?
49.    
És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!
50.    
Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.

Kiket nevez Jézus Testvéreinek? "50.    
Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."


  Jézusról-mint Szabadítóról-sokan-sokféleképp gondolkodnak. A Legtöbb hívő azt reméli, hangoztatja... Hogy Jézus azért jött, hogy a törvénytől szabadítsa meg az emberiséget...
De ez most komoly? a törvénytől??? Hiszen eddig sem éltek a törvénnyel a legtöbben-minek kellene akkor a szabadítás?! Jézus pontosan azért jött, hogy a róla-mint Messiásról, és mint Yessuáról azaz szabadítóról szóló próféciákat betöltse. Ilyeneket mint pl.:
 Ésaiás próféta könyve 42. rész

  1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
  2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
  3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
  4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
  5. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
  6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
  7. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
  8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

És ettől a pillanattól bele is kezdtünk a második következtetésbe-(tanításba)
2; Látjuk hogy ezen időre, Áv-r-ámm neve: Áv ráhám ra változott az Örökkévaló szava által, ez pedig azt jelenti: Nemzetek (hámm) Atyja (Avrá).
  Elgondolkodtató kérdésként merül fel bennünk: De ki az-ki teremtette a Nemzeteket-népeket???


 Mózes I. könyve 18. rész

1.    
Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon.
2.    
És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
3.    
És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.
4.    
Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt.
5.    
Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál.
6.    
És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.
7.    
A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.
8.    
És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének.
9.    
És mondának néki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.
10.    
És monda: Esztendőre ilyenkor bizonynyal megtérek hozzád és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala.
11.    
Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszünt vala Sáránál az asszonyi természet.
12.    
Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!
13.    
És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajjon csakugyan szűlhetek-é, holott én megvénhedtem?
14.    
Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
15.    
Sára pedig megtagadá, mondván: Nem nevettem én; mivelhogy fél vala. De monda az Úr: Nem úgy van, mert bizony nevettél.
16.    
Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velök méne, hogy elkisérje őket.
17.    
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
18.    
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19.    
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.

( További érdekesség, hogy a Ros Hasana első napján, a Zsinagógákban, éppen Yichák születését-(születésének ígéretét) tanulmányozzák, míg a második napon a Megkötözését...)
Yichákról tehát újra: "A Fiú-aki az Atyja akaratát cselekszi és ez által, az Atya Örömét keresi."
Testvérek: Talán nem is kell tovább magyarázni ezeket, hiszen láthatjuk: A Világ megváltásának előjele történt ott a Mórián! Erre lett megalapozva az Istennel kötött békesség városa is, és ez lesz az a hely, ahova a jelenések könyve szerint, a mennyekből száll alá a tökéletes város- a tökéletessé lett lakóinak.
Kik ezek? Nos azok- akik az Ígéret kritériumaként: Tökéletes engedelemben követik az Istent. És ez által: Lészen egy Isten-egy nép és egy élet tér!

Jelenések könyve 21. rész

1.    
Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
2.    
És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
3.    
És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
4.    
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5.    
És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6.    
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7.    
A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
8.    
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
9.    
És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10.    
És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
11.    
Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
12.    
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13.    
Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
15.    
A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
16.    
És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
17.    
És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
18.    
És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
19.    
És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
20.    
Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
21.    
A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
22.    
És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
23.    
És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
24.    
És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
25.    
És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz);
26.    
És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
27.    
És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

Még egy érdekesség: "14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei."
Tehát a tizen két apostol az alapja ennek a városnak...( naja... hiszen ők tanították az egykor pogányokból lett ámde a Messiásban beoltatott hívőket is...)
De van tovább is: "19.    
És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
20.    
Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist."
Ha ezeket össze vetjük a Hósen köveivel, akkor azt látjuk, hogy valójában a Hósen az alapja az Istennel való békességünknek. Ki viselte ezt a Hósent? A Főpap!
Ki a Főpap? Melki Cedek, azaz Jézus!
Hogy ez picit világosabb legyen: Jn.17,20.    
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem...
Az Apostoloknak pedig ezt mondta: MT.19,25.    
A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
26.    
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
27.    
Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?
28.    
Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.

Tehát a Kürtzengés ünnepe... Testvérek, a Zsidók a Ros hasono ünnepe előtt már tíz nappal, felül vizsgálják magukat abban a tekintetben, hogy a hitéletük emlékeztet-e az Ávráhám által felmutatott- a Mózesi tan által megkövetelt hitre?
Nekünk magasabb a léc, hiszen Jézust kell szem előtt tartanunk, és így aztán nincs mellé beszélés... Szóval van egy, az Úrtól rendelt idő, amikor mindenkinek önmagát kell megvizsgálnia, és lehetősége van a korrekcióra...( talán még van lehetőség...)
Az egész Szent Tan- benne a Próféciákkal-írásokkal-újszövetségi írásokkal... mind-mind az Istennek való engedelemről-az Istenben való bizalomról szólnak, és mind felveti a két utat-mint választási lehetőséget: Engedelmesség esetén az Isten áldásait- engedetlenség esetén az Isten átkát!
Vizsgáljuk meg önmagunkat Testvérek, és lássuk meg a Szentlélek által, hogy lenne-e még egy kis polírozni való a Tökéletességünkön?
Ma még lehet... ki tudja mit hoz a holnap! De:
Ha esetleg valaki úgy találja hogy lenne még hova fejlődnie, és ezen megszomorodik, azoknak egy lehetőség...
II.Kor.7, 8. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam; mert látom, hogy az a levél, ha ideig-óráig is, megszomorított titeket.
  9. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.
  10. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

A Következő Szombat, a Ros hasónó ünnepe lesz Testvérek. Készüljünk erre a jeles eseményre-méltóképpen.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1641 Dátum: 2019 Október 12, 21:02:35 »
 V. Mózes 26,15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Áldott Testvérek. Az előbbi Ige a bizonyság arra, hogy az Isten népe,tudta-hogy az Istennek tetsző élethez, szükség van arra-hogy megtudhassuk: Mit szeret az Örökkévaló-és mit gyűlöl; Mire inspirál-és mitől tilt... Tehát szükség van az Útra-ami hozzá vezet. Ez az út, nevezzük így: Chalacha- nem a mi döntéseinken múlik, nem a mi erkölcsi vagy morális értékrendünk által meghatározott szabályok halmaza... Hanem az Örökkévaló által adatott-pontos útmutatás.
Hogy ez az Út ( Chalacha) miért biztosan az Isten Igéje? Nos ahogy erről olvasunk is:

 V.Mózes 30, 10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Sajnos sokan vannak a kereszténységben, akik egyáltalán vitatják, hogy kell-e engedelmeskedni az Örökkévalónak-hisz ( szerintük), Nem az Istennek való engedelem-hanem a szeretet az, mely által-megnyílnak előttünk a menny kapui... Nos hát... Jézus mondja:

 Jn.14, 21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Jézus azt mondja: Az Ő tanítása, mindíg is az volt, hogy Istennek engedelmeskedjünk! Valójában ezáltal az Istennek való engedelem által tudjuk felmutatni, az Iránta és az Atya iránt érzett szeretetünket!
 (23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.)

De-... és álljon itt a nagy kérdés: Ez akkor miben különbözik az "Ó" szövetségi engedelemtől? Egyáltalán: Miben különbözik ez az " Ó " szövetségtől???
Nos az Isten szavához való ragaszkodásban más! Olvassunk erről egy Messiási Igét, magyarázatul:

Ésaiás próféta könyve 42. rész

  1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
  2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
  3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
  4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
  5. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
  6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
  7. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
  8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak...

Nézzük, ebben az aspektusban a kulcs mondatot: " 3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg."

Figyeljük meg, ezt az általánosan félreértett Igét...Sokan ezen Igét-bátorításnak veszik, és a félresiklott hitéletük vígaszaként aposztrofálják. Nos a helyzet az, hogy ez az Ige-nem a hitbeni csúsztatások védelmében szól. Olvassuk egyben ezt a mondatot- ás jussunk értelemre ez felől: " 3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg."
A Törvény-igaz és minden emberi okoskodástól mentes hirdetése, elvégzi a maga feladatát! Erről szól a következő Ige:

Ézsaiás 55, 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

Tehát a megrepedt nádat-nem kell eltörni, hisz elhal az magától is! A pislogó gyertyabél is kialszik hamar-nem kell kioltani azt sem! Hisz Jézus is mondja:

Jn 5,45.    
Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek.
46.    
Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.
47.    
Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

A Messiás, tehát a maga teljes igazságában és fényében tárja elénk az Isten Igéjét-minden emberi magyarázattól,agymenéstől, minden emberi okoskodástól mentesen.
Sőt: Sokan hivatkoznak a kereszténységben arra, hogy azért nem kell az Igével foglalkozniuk-mert bennük van a Szentlélek...
Na de mi a Szentlélekkel való betöltekezés-legbiztosabb jele? Ismét sokak szerint, a nyelveken szólás. Csakhogy: Maga Pál mondja:

1Kor 14,5   
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

Amikor azt mondja: "Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken"... akkor ez ugye azt jelenti, hogy nem mindenki szól nyelveken a hívők közt.
De akkor mi lehet a legbiztosabb jel?  Nos Jézus-erre a kérdésre is megfelel:

13.    
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
14.    
Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
15.    
Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Mi az Igazság? Mi az ami-Jézusból való?
Jézus mondja:

Jn.14,6... Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Az Út-tehát... hogy melyik út? Nos az egyetlen- a Chalacha! Egyben Ő az Igazság és az Élet!

Ésaiás próféta könyve 35. rész

1.    
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2.    
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3.    
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4.    
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5.    
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6.    
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7.    
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8.    
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9.    
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10.    
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.


Nyolcas-kilences vers ismét: 8.    
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9.    
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!

Mert ugyanis ez az út-nem mindenkié, hanem csak azoké-akik akarják!

Tehát kell nekünk " A " pásztor. Aki elvezet bennünket az Istenhez-mégpedig Isten akarata és rendeletei útján. Az Isten népének pedig egyetlen és legdrágább kincse-mag az Isten Igéje, mely térkép, mely tévedhetetlen iránytű, ami az utunkon vezet!

Hogy mi az a leg biztosabb jel- bizonyság, mely arról tanúskodik, hogy az "Új Szövetség" -ben élünk?

Ez.36,23. És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára.
  24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
  25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
  26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
  27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
  28. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.
 

Tehát a bizonyság-vagy -jel... ami segíthet a pozícionálásban, nem más, mint az Isten Igéjéhez való ragaszkodásunk.
Áldott testvérek: Beláthatjuk: Az Isten Igéje nélkül nem lehetséges megtudni az Utat-ami által eljuthatnánk az Istenhez... Nem lehetséges az Ige nélkül az Istennek tetsző élet, nem lehetséges az Ige nélkül az élet sem...

Jézus mondja: Máté 21,42.    
Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
43.    
Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.
44.    
És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.

A Kő, a szikla, mely mozdíthatatlan és örök. Isten szava, mely által lett minden. Isten szava, mely életre hív- és életben tart. A Kő, melyhez senki nem érhet vésővel!
Manapság sok-sok gyülekezet épül, de sok gyülekezet, pont az Igét veti meg... vagy azért mert maguk sem ismerik, vagy különböző érdekekből, de nem ragaszkodnak az Isten Igéjéhez...

A Kohelet is megmondta: Préd.12,13.    
A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól adattak.

Vajjon ki az az egy pásztor-akitől adattak azok a beszédek, melyek mint erős szegek (!!!) vannak leverve... melyhez köthetjük magunkat-melyhez ragaszkodhatunk, mely az egyetlen értelme és bölcsessége az Isten gyermekének?

V.Mózes 4,5.    
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!
9.    
Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.

Áldott Testvérek,minthogy megláthattuk villanásaiban, mennyire és miért lehetünk hálásak az Istennek az Ő Igéjéért, és valójában az a sokak által megvetett Ige-mekkora örömre ad nekünk okot... Elmondanám, hogy e hónap 22.-én a szimhát torá ünnepét tartjuk. A Tóra örömünnepe ez tehát, és minden okunk megvan a vigasságra.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1642 Dátum: 2019 Október 19, 20:54:39 »
III.Mózes 23, 39. Ugyancsak a hetedik hónapnak tizenötödik napján, a mikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek hét napig: az első napon nyugodalom napja, és a nyolczadik napon is nyugodalom napja legyen.
  40. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és patak mellett való fűzgalyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt hét napig.
  41. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.
  42. Sátorokban lakjatok hét napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izráelben.
  43. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  44. És szóla Mózes Izráel fiainak az Úrnak ünnepei felől.

Áldott Testvérek: A Soron következő ünnepünk-mely az Örökkévaló rendelése általi-örök rendelet, a szukoth, azaz a sátoros ünnep. Ez az Ünnep-voltaképpen-zarándok ünnep. Mégpedig azért,
mert Izráel földén-ilyenkor sátrakat állítanak, és azokban laknak egy héten át. A Sátorban lakás, nem csupán emlékeztető a kivonulás és a bevonulás közötti időszakra, de jelentése is van.

Zsidó levél 11, 8. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
  9. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
  10. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.

Ugyanis a sátorban lakás jelentése: Nem az én földem amin jelenleg tartózkodom-csak átutazó vagyok. Mi is,csupán átutazók vagyunk ezen a földön. Nem ide vetünk-nem is itt akarunk aratni.
Mi is a jobb- a mennyei után vágyakozunk. Ahogy folytatódik is az Ősatyánkról a passzus:

Zsid.11, "13. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
  14. Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek."

Ugyanakkor, és ez egy roppant sarkallatos kérdés: A Sátorban való táborozás, nem csak a kényelem hiányára reflektál-de a kiszolgáltatottságra is. Hiszen gondoljuk csak el: Kiszolgáltatva az időjárásnak, kiszolgáltatva a támadóknak is. Ebben az állapotban, igenis és főleg kizárólag, az Örökkévalóra vagyunk utalva. Na ezen töprengjünk egy picit: A Régiek, megtanulták, hogy mindenben az Istenre van szükségük.
A maiak, a fene nagy kényelmükben meg összekeverik az Istent a zsebibabával! Ha úgy adódik,hogy szükségük van Istenre-akkor megy ám a könyörgés- ha meg minden OK.-akkor el is feledkeznek róla.
Az Örökkévalótól való függelem az, amit meg KELL!!! tanulni-amit el KELL sajátítani! Hogy ne csak a szükség és nehézség idején keressük az Istent-de legyünk vele a vígalom és öröm pillanataiban is!

Sokan gondolják azt tévesen, hogy ez az ünnep is csak azoké a zsidóké-akik nem jutottak el, az Újszövetség-korára...
Csakhogy ez is tévedés-mégpedig iszonyatos tévedés. Ez az ünnep sem a melankória jegyében telik, és nem is szabad erre az ünnepre úgy gondolni, hogy ez a régmúlt idők felidézése csupán. Bár ha az is lenne-mintahogy arra is adatott az Istentől, tehát egyszer s mind: Emlékeztetőül, hisz mondja is a Tóra:

III.Mózes 23,41. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.
  42. Sátorokban lakjatok hét napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izráelben.
  43. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Ám hogy nehogy azt vélje valaki, hogy ez csupán az "Ó" szövetség -egyik micvája :Jelenések könyve 21. rész

  1. Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
  2. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
  3. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.

Azt látjuk-éspedig a Jelenések könyvében, hogy ez is egy-még (!!!) be nem teljesedett bibliai ünnep. De ez az eddigi őszi ünnepekkel ellentétben egy oly ünnep-melyre mindannyian szeretnénk eljutni.
Ezt az ünnepet már nem mindenki tarja a beteljesedésében. Tehát vegyük sorban: Volt eddig-őszi ünnepként nekünk, a Ros hásáná, mely arra inspirál bennünket, hogy felmérjük azt-hogy az Istennel való-valós békességre eljutottunk-e vagy sem? ( ugye a sofár hangja+ helyettesítő áldozat...) Ez az Ünnep vezeti be a Tíz bűn bánó napot, amikor egyesek-akik nem érzik magukat készen arra hogy Isten Ítélőszéke elé álljanak-velem együtt- a bűneiket és valós bűnbánatukat viszik az Isten elé, majd ezután a Yom Kippúr ünnepe, amikoris vagy az élet, vagy a halál könyvébe írja az Örökkévaló az előtte állók nevét, és azok,
akik kedvező azaz: Felmentő ítéletet kaptak a Mindenható Isten Irgalmából-vele együtt fognak, Örökkön örökké sátorozni.
Hogyan juthatunk el, ezen ünnep végső-beteljesedésére?

Jézus főpap-i Imája pont erről szól:

János Evangyélioma 17. rész

  1. Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
  2. A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
  3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
  4. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
  5. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
  6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
  7. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
  8. Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
  9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
  10. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
  11. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
  12. Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
  13. Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
  14. Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
  16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
  18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
  19. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
  20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
  21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
  22. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
  23. Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
  24. Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
  25. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
  26. És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

Tehát Jézus-azaz az Örökkévaló Isten Igéjének hű követése által-elválasztódunk-e jelen való világtól, és az Ige által, tartatunk fenn, az Isten tulajdonaként!
És a jeléenések könye szerint, minden visszajut oda-ahol elkezdődött.

Jelenések könyve 22. rész

  1. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
  2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
  3. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
  4. És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
  5. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.

Látjuk ugye? hogy az első verstől a harmadik versig, valójában az Ezekiél 47. fejezete köszön vissza, ami valójában jelzi azt, hogy a nemzetekből származó igaz hívek-Az Isten által elrendelve-Beoltattak; majd az ötös vers-visszavezet bennünket az Ézsiás 60. fejezetéhez

Ézsaiás 60, 19. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
  20. Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
  21. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
  22. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.

Illetve ezen fejezet által világlik fel előttünk a maga teljes fényében, hogy valójában a kezdetek kezdetéhez érkezünk vissza.

Mózes I. könyve 1. rész

  1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Érdemes megfigyelni, hogy csak a negyedik napon termti az Örökkévaló a világító testeket...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1643 Dátum: 2019 November 02, 20:58:24 »
Mózes I. könyve 6. rész

  1. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
  2. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
  3. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
  4. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
  5. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
  6. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.
  7. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.
  8. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
  9. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
  10. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.
  11. A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.
  12. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön.
  13. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe...

Áldott Testvérek. E mai alkalommal, ismét nézzük Noách történetét, és tanulmányozva azt-okuljunk belőle-illetve figyeljük meg azt a tanítást az ő és fiai esetéből, amit ha mindenki észre venne, nem lennének
téveszmék azzal kapcsolatban-hogy lehetséges-e üdvre jutni-valaki más érdeméből csupán? ( gyülekezet,család, ős, származási vonal...)
Vannak nézetek, miszerint ha valaki-hívő családból származik, az már elég lehet az üdvösséghez... És ezt az állítást, egy Igére alapozzák.

II.Mózes 20,4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
  5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
  6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

Na erre az igére építették fel a predesztináció tévtanát-ill. Az üdvösség-örökölhetőségének tanát is... Óriási tévelygés mindkettő természetesen.
Nézzük tehát elsőként az "örökölhetőség" kérdését:
Erre a legjobb példa-Noách esete. A Törvény valóban azt mondja: " 6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják."
De az Isten Irgalma-nem ment fel senkit az Igazság követése alól, és senki kedvéért nem módosítja az Isten a  Törvényt!
Tehát Noáchról olvassuk:

I.Mózes 6,7. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.
  8. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
  9. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
  10. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.

Kizárólag Noách-ról mondta az Úr-hogy Igaz-tökéletes. De azt is látjuk, hogy az Úr, az Ő nagy kegyelméből-megmenti Noách feleségét,fiait, és fiai feleségüket is.

I.Mózes 7, 13. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába.

( vannak nézetek-különösen a leg utolsó Noé. című film óta, miszerint az Örökkévaló, esetleg nem akarta,hogy az özönvíz után, ismét benépesítse az Isten a földet-emberrel...
Nos ez gáz... mármint a feltételezés! Hiszen akkor vagy nem engedte volna az asszonyokat is a fedélzetre-vagy bezárta volna a méhüket..)

De vissza a témánkhoz.
Tehát azt látjuk, hogy bár csak Noách-ról nyilatkozta az Örökkévaló hogy: Igaz és tökéletes-de az egész családját megmentette az özönvíz elől...
Mi ebben a tanítás? Nos az, hogy nincs olyan hogy köz kegyelem! Hiszenn nézzük csak: Az özönvíz után, éppen csak hogy felszáradt a víz, és a víz által megtisztított földön-ismét felütötte a fejét a bűn!

I.Mózes 9, 18. Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja.
  19. Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.
  20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
  21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
  22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.
  23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
  24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
  25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
  26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
  27. Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!
  28. Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig.
  29. És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.

Ezeket summázva mondja a Próféta, térben- odébb,időben-később:

Yesájá 26,8.    
Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek!
9.    
Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.
10.    
Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.

Tehát azt találjuk a történetben, hogy többé nem lesz olyan, hogy valaki kedvéért az Isten-másnak is kegyelmet adjon. És egyben ez az a pont, ahol találkozik a következő tévelygéssel a mai anyagunk, nevezetesen a predesztináció, azaz, az eleve elrendelés, illetve ebből- a generációs átok súlyos tévtanával.

Tehát újra a nézet kiinduló pontja:

 II.Mózes 20,4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
  5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

Eleve elrendelésnek veszik azt is, ha valaki hívő életet él, hiszen biztosan a szülei miatt lehetett az Isten ajándékának a részese...( cáfolnám) illetve akik nem hívők-azok meg eleve kárhozatra lettek ( szerintük!!!!) termtve... ( ezt is cáfolnám) SŐT: CÁFOLOM!!!

VAn azonban egy szó-a micvában, amit vagy nem tudnak valamiért elolvasni-vagy nem tudják az ezt a nézetet vallók-értelmezni...

II.Mózes 20,5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
Újra: "a kik engem gyűlölnek."

Tisztelettel: Ha valaki hívő-az tehát nem: Isten gyűlölő!!! Abból tehát nem kell Démonokat űzni, mert nem lehet démonizált! Egy démon sem akarná, hogy az általa irányított ember- Istent szeresse, kövesse, szolgálja, Istent tisztelők közé járjon, és Isten tiszteletre menjen!
Illetve a hívők felett, nem kell generációs átkokat sem megtörni! Abba kellene hagyni a babonákkal való foglalatoskodást, és el kellene kezdeni a Bibliával foglalkozni! Abban minden benne van, amire szükségünk lehet. Így, ezzel a témával kapcsolatban is. Például ez:

Ezékiel próféta könyve 18. rész

  1. És lőn az Úr szava hozzám, mondván:
  2. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele?
  3. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben.
  4. Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!
  5. És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
  6. Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertézteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik;
  7. És senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja és a mezítelent ruhával befödi;
  8. Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
  9. Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten.
  10. És ha erőszakos fiat nemz, a ki vért ont, és csak egyet is cselekszik amazokból;
  11. Mindezeket pedig nem cselekedte; hanem a hegyeken evett, és felebarátjának feleségét megfertéztette;
  12. A szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragadományokat ragadozott, zálogot vissza nem adott, és a bálványokra emelte szemeit, útálatosságot cselekedett;
  13. Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az útálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen ő rajta!
  14. S ímé, ha fiat nemz, és ez látja atyjának minden vétkét, melyeket cselekszik; látja, de nem cselekszik azok szerint:
  15. A hegyeken nem eszik, és szemeit nem emeli fel Izráel házának bálványaira, felebarátjának feleségét meg nem fertézteti,
  16. És senkit sem nyomorgat, zálogot nem vesz, ragadományt nem ragadoz, kenyerét az éhezőnek adja és a mezítelent ruhával befödi;
  17. A szegényre nem veti rá kezét, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeim szerint cselekszik, parancsolataimban jár: az ilyen ne haljon meg atyja vétkéért, hanem élvén éljen.
  18. Atyja, mert nyomorgatást követett el, ragadományt ragadozott atyjafiától, és a mi nem jó, azt cselekedte népe között: ímé meghal a maga vétkéért.
  19. És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú az apa vétkét? Ám a fiú, törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatimat megtartotta s cselekedte azokat: élvén éljen.
  20. A mely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.
  21. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon.
  22. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen; az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.
  23. Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?
  24. És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, a melyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melylyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.
  25. És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja! Oh, halljátok meg, Izráel háza: az én útam nem igazságos-é? nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é?
  26. Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, és a miatt meghal: gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett.
  27. És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik: ez az ő lelkét megtartja életben.
  28. Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett: élvén éljen, ne haljon meg.
  29. És azt mondja az Izráel háza: Nem igazságos az Úrnak útja! Az én útaim nem igazságosak-é, Izráel háza? nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é?
  30. Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok.
  31. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?
  32. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1644 Dátum: 2020 Április 18, 21:41:18 »
Prédikátor könyve 7. rész

1.    
Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál.
2.    
Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.
3.    
Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív.
4.    
A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.

Áldott Testvérek. Ezen a mai alkalmon beszéljünk a jelenünkről-mert azt gondolom, hogy a jelen elemzése és annak figyelembevételével a korrekció-segíthet hogy lehessen jövőnk.
Az elmúlt alkalommal-Anti Testvérünk szolgálata által, a peszach ünnepéről volt szó. Egy momentumot ragadjunk meg ezzel az estével kapcsolatban... Mármint a peszach-mint "Őrállás éjszakájával" kapcsolatban.
Gondoljuk csak el Testvérek, azt a felfokozott állapototot, amikor az Istennek népe-bezárkózva várta az Ítéletet...
II.Mózes 12,12.    
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13.    
És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.

Azt mondja tehát az Örökkévaló: " és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr."

Ugye sejdítjük-hogy nem a bálványokat fenyegeti az Örökkévaló?!Hanem inkább azokat-akik Isten helyett-valami vagy valaki másban bíztak, azon személyeket, akik valamit vagy valakit bálványoztak! és egyszer s mindenkorra mindazt is, amiben az emberek bíztak-bíznak-bízhattak... Ki miben reménykedik? ki mit hisz? ki miben hisz és mily vélekedése van (lehet) az Istennek tetsző életről?
Ez alkalommal az egy Igaz Isten-megmutatja hogy mily hiábavalóságokban reménykednek az emberek. Hogy miért Egyiptom? Miért kéri számon azon a népen amit nem tudhattak? hisz csak az Övéinek jelentette ki magát. Mert igenis nyilvánvaló lett Egyiptom számára is, mégpedig a régi időkben.
I.Mózes 12,14.    
És lőn mikor Ábrám Égyiptomba érkezék, láták az égyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép.
15.    
Mikor megláták őt a Faraó főemberei, magasztalák a Faraó előtt és elvivék az asszonyt a Faraó udvarába.
16.    
És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.
17.    
De megveré az Úr a Faraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
18.    
Hívatá azért a Faraó Ábrámot és monda: Miért mívelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnékem, hogy ez néked feleséged?
19.    
Miért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségűl. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el.
20.    
És parancsola felőle a Faraó némely embereknek, a kik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét a mije vala.

Vannak ugye : vélekedések, általánosan elfogadott közerkölcs,közfelfogás által kimunkált szabályok... ezek ugyan percről-percre; napról-napra változnak, de mégis ezekben reménykednek az emberek-vagy legalábbis: ezekhez viszonyítják
az életük menetét. Míg az Isten által adott-örök és változatlan rendeletek,tanítások,szabályok-általános elutasítása-szinte elvárt,még a hívők között is.
Volt az az este... Azon az estén tehát: Isten népe bezárkózott... Mert minden ember életében eljön a napja annak, amikor már nincs külvilág,nincsenek barátok-tanácsosok... Csak Isten és csak ő.
És ekkor mindenki tudatára ébred annak, hogy az Ítélet következik a számára. Ekkor már semmit sem tehet az individum azért, hogy az ítéletet kedvezőbbé tehesse a maga számára. Nincs több lehetőség-nincs javításra többé lehetőség.
Akkor elősorjáznak az elmúlt élet "allűrei"... Vannak dolgok-amiket bánunk azért mert megtettük, és vannak dolgok-amiket azért bánunk mert nem tettük meg... kimondott szavak, melyeket nem lett volna szabad kimondani, és ki nem mondott szavak-melyeket
ki kellett volna mondanunk... Az ember valahogyan mindíg úgy éli meg a napjait, és az alapján hoz döntéseket, hogy ezt vagy azt, majd máskor teszem meg... Majd egy jobb alkalommal mondom el ezt vagy azt...
Van ennek a Pató Pál szindrómának egy kényelmi szempontja, de ugyanakkor van egy csúnya önbecsapása is... Persze ezt itt, az Ítélőszék előtt már tudjuk, de amíg volt esélyünk... talán tudtuk akkor is, de abban bíztunk, hogy a jövő a kezünkben van.
Van ez az érdekes-tudathasadásos állapot, hívői körökben... Mert ugyan elismerjük, hogy az Isten az Isten, és hogy Ő dönt a jövőről a jelenről, és minden és mindenki-tehát még mi magunk is az Ő döntése szerint vagyunk vagy megyünk... de ugyan ekkor azt is gondoljuk,
hogy dönthetünk a jelenről-meg a holnapról, meg az életünkről is.
Tehát az az éjszaka...
Kint a jel az ajtófélen meg a szemöldökfán-de a sötétben a sötét alapon a megfeketedett vér-látszik-e??? Kinek volt haszna abból a széder vacsorából? Kinek kedveztem azzal hogy ettem?
Istent köteleztem le vele-vagy csak az utolsó vacsora volt ez a számomra? Hiszen azzal hogy ettem-magamnak kedveztem. Nem Istennek volt erre szüksége. Hogy ez ma hogy hangzik?
Vajon emlékszik -e az Isten arra, hogy "megtértem hozzá" Vajon neki kedveztem azzal hogy tápláltam magam a mennyei kenyérrel-vagy magamnak? Ha nem neki-akkor magamnak miért nem? Mert nem éltem vele!!!
Mert tudni és megélni valamit az egészen más. Mivel tettem nyilvánvalóvá az Ő számára hogy hozzá tartozom és hű vagyok Hozzá? Mivel tettem nyilvánvalóvá a világ számára hogy nem e világba tartozom?
Észre vette-e a világ, hogy nem ide tartozom? vagy csak zárlatos szent jános bogárként éltem e földön?!

Azt mondja az Úr, a Főpap-i imájában:
Jn.17,6.    
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
7.    
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
8.    
Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
9.    
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.

Tehát van egy alapjaiban téves nézet-hívői körökben, nevezetesen: Azt gondolják sokan, hogy a Jézusnak való hízelgésük által-Jézus megmenti őket az Atyától... (pazar gondolat)
Nem kell engedelmeskedni az Istennek-hiszen hajró kereszténység meg ilyenek...
 Nos Jézus-ezzel szemben valami másról beszél. Itt van a Szentírásban rengeteg helyen-csakhát betűkkel kódolva...
Jn.17,6.    
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

Jézus-mint szabadító-azokhoz jött, akik Isten szerint élnek-és Isten Igéjét tartják!

7.    
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
8.    
Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.

Isten beszéde-Igéje által ismerték fel a Messiást-mint Isten Ígéretének megtestesülését,és Isten Igéjébe vetett hitük az, ami Jézushoz köti őket.

9.    
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.

Ennyit arról, hogy Jézus mindenkit megment...

Tehát van az az éjszaka... Sokan azt gondolják-hogy majd valami megható védőbeszédet fognak elszipogni, sűrű bocsánatkérésekkel tűzdelve, és máris jobb a tárgyalási pozíciójuk...
De nem lesz védőbeszéd, hiszen az ember az ítéltkor, az Igazsággal áll majd szemben. Az ellen nincs apelláta Testvérek. Mindegy hogy ki-kiben reménykedett, vagy mekkora hazugságban hitt,hiszen az Igazság fényében az ítélet egyszerű-és egyértelmű.
Én magam az Igazságban élek és az Igazság bennem él?
Mert az Igaz hívőknek ez, Jézustól adatott ismérvük!

Jn.17,17.    
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
18.    
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19.    
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
20.    
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
21.    
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
22.    
És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
23.    
Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
24.    
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
25.    
Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
26.    
És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

Van tehát az az este...Ámos 5, 18. Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
  19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
  20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
  21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
  22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
  23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.

Azon az estén dől el, hogy hogyan tovább? Akkor már nem számít hogy az emberek hogyan vélekedtek rólunk, az számít: Én - Benne éltem-e? és Ő bennem él-e?

II.Kor.5,15. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Most és ezen a ponton már valahogy annyira tisztán érthető minden... valahogy annyira világos.
Nem az Ige volt el halványítva-hanem a hazugságok és az emberi ötletelések kaptak eddig rivalda fényt. Már annyira egyértelmű hogy hogyan kellett volna élni hívőként. Miért ugyan az az eljárás a
III.Mózes 8-ban és 14-ben... Hogy erről beszél Pál a II.Kor.5-ben. ..
És jöhet majd az önmarcangolás egy örökkévalóságon át: Miért nem a Bibliának hittem-miért az embereknek? Miért nem vettem komolyan az írást? Miért inkább a közfelfogásnak adtam hitelt és nem az Igének... Ahogy Jézus-az Isten Testté lett Igéje mondja ( kérdezi): Lk 6,46   
Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?

Mt.25,31.    
Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32.    
És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33.    
És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34.    
Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35.    
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36.    
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.    
Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38.    
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39.    
Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40.    
És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
41.    
Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
42.    
Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43.    
Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
44.    
Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45.    
Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
46.    
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Amikor azt mondja a Prédikátor:

Prédikátor könyve 7. rész

1.    
Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál.
2.    
Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.
3.    
Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív.
4.    
A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.

Ezzel valójában azt mondja: A kezdet, mint a születés, az ifjúság, a hajnal... csak a kezdet. Csupán a lehetőségeket vázolja-de hogy mi lesz belőle??? A Célba érés a fontos! Amikor már tisztán látszik hogy mi lett a lehetőségekből. És a bölcs ember, egész életében emlékezteti magát a megérkezés véglegességére.
Mi hát a Peszach-i éjszaka? Valójában egy bizonyos aspektusban a kezdet.
Hiszen aki igennel felelt az Isten rendeletére és meg is tartotta-az megtartatott!
Erről mondja Pál:
Apcsel.17,29.    
Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
30.    
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31.    
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Tehát azt mondtam ugye, hogy a széder est-valójában a kezdet... Hiszen az Isten parancsolatainak követői, a parancsolatok megtartása által, elkerülték a csapást... de a folytatás is a parancsolatok megtartása ám. Gondoljuk csak el: Nem csak a Zsidóknak adatott a törvény-hanem mindenkinek is aki hallgat az Örökkévalóra, így nem csak Zsidók menekedtek meg, hanem mindenki aki hallgatott az Örökkévalóra és engedelemben követte a parancsolatait.
II.Mózes 12,37.    
És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
38.    
Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.

Ám akik igennel feletek az Örökkévaló hívására, és kijutottak a rabszolgaságból-nem mind mehetett be az ígéret földjébe, hanem csak ketten közülük, mert a többi-valahogy útközben, elveszett...
Tehát jobb-út közben a megérkezésre gondolni, mint az út elején ünnepelni...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1645 Dátum: 2020 Április 25, 21:08:04 »
Ésaiás próféta könyve 51. rész
4,Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.

Áldott Testvérek. E ma esti alkalommal ezen Igén fogunk elindulni.
Tehát az Örökkévaló tanítást küld a népének,hogy a Törvénye által, a többi nép-megvilágosodhasson... Most azon merengek,hányszor hallottam már, hogy a törvény a zsidóknak adatott, és a Kereszténységnek nem kell azzal törődnie...
Hogyan lehetséges az, hogy ha az övéit tanítja-az a többi nép számára a világosság? Nos ugye a "megélés" által!
Az elmúlt alkalommal, idéztünk az Úr Főpap-i imájából:

Jn.17,14.    
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15.    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16.    
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
17.    
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
18.    
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19.    
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

Azt kéri az Úr az Örökkévalótól:

 "17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság."

Ugye a Megszentelés definíciója: Elválasztás-elkülönítés... Tehát a kiemelt sor jelentése: Járasd őket az Igazságban-ezáltal választva el őket e világtól. Valójában ez a kijelentés így-nem teljesen korrekt, hisz maga a szöveg környezete
is illetve a folytatás, mint például:
"20.    
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem"...

Valójában egyértelműsíti, hogy az elválasztás-elkülönítés, igazából a kontraszt felfedése miatt szükséges. Ad egy kontrasztot, tehát egy ellenpéldát a világnak, de pontosan azért, hogy a kontraszt által mutassa be: Lehet ezt így is ám gyerekek...
Ezen kontraszt fellelése által, sokak juthatnak megtérésre a világból.  Bár egyetlen Igén indultunk el, de ha az egész fejezetet átolvassuk-megláthatjuk hogy az Ézsaiás 51-valójában az Úr-Főpap-i imájában köszön vissza.
Tehát a lényeg: A Hívők-Isten tanítása szerinti élete-magatartása az, amit valójában evangelizációnak nevez a köznyelv.
Hogy ez egy új felfedezés lenne? Korántsem-hisz írva van:

II.Mózes 19,4.    
Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
5.    
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6.    
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

És minek utána a nemzetekbeli-megtér az egy Igaz Istenhez a Messiásban-már ugye nincs ilyenmód való megkülönböztetés-hisz a megtérése egyben,az Isten népébe való beoltatást is eredményezi...
Ekkor pedig azt olvassuk:

I Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

Ez-hogy ezen-Péter általi kijlentés a Kereszténységnek szól: Támadhatatlan! Miért? Mert azt mondja:

 "10. A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok."

És beza itt is megjelenik a megélés általi-hirdetés, (evangelizáció) ami természetesen-megélés által lehetséges:

"Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket."

Tehát ez, minden hívőre vonatkozó: "KÖTELESSÉG"! Hogyan lehetséges ez a megélés általi-hirdetés?

Efézusbeliekhez írt levél 6. rész

5.    
Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
6.    
Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből,
7.    
Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;
8.    
Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.

például így... de ide csatolnám továbbá a következőt is:

Mt.7,12.    
A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

Valójában ugye-nem ide tartozunk. Tudjuk hogy ki az Urunk. Mi neki teszünk szolgálatot azzal is, ahogy az emberekhez viszonyulunk... Amikor vetünk-valójában nem ide, erre a világra vetünk-nem is itt akarunk aratni.
Hiszen gondolom számotokra is feltűnt az, hogy akármennyire is segítőkész vagy-ha te szorulsz segítségre... nos hát igen. vagy bár te bármennyire is tisztességes vagy az emberekkel, veled szemben... hát ja.
Ezért mondja Pál:

Eff.6,8.    
Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.

Hiszen az e világon történő életünk-valójában az Úrnak való szolgálat! Mert a mi Istenfélelmünk, a mi tisztességes életünk... valójában a kontrasztja a világi értékrendnek. Meg kell érteni Testvérek: Az egész Szentírás-
a kontrasztok felmutatásáról szól! Hiszen tudható: Világosság nélkül-nincs sötétség sem. De mivel bejött a világosság...

 Mózes I. könyve 1. rész

1.    
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2.    
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3.    
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4.    
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

És ugye látjuk: Csak a világosságot nevezte az Isten-Jónak.

Ézsaiás 51,4. Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.

Pont mint mindannyiunk életében ugyebár... Éltünk egykor Isten nélkül így vagy úgy, és meg is lehettünk akár győződve a cselekedeteink helyességéről... Ám bejött a világosság az életünkbe, és látjuk,  hogy azok a dolgok-
amiket a megtérésünk előtt cselekedtünk... hát... hogy is mondjam? nos: Nem voltak jók. Erre utal Pál is:

Eff.5,8.    
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
9.    
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
10.    
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
11.    
És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
12.    
Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
13.    
Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.
14.    
Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.

Ez a világosság pedig az Úr Igéje, ami által újjá születtünk, ami-aki vezérfonala az életünknek. Ezt magyarázza-János is:

János Evangyélioma 1. rész

1.    
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2.    
Ez kezdetben az Istennél vala.
3.    
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4.    
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.

Az Ige-bennünk él- mi ez által tehát, az Igében vagyunk... Ezt nevezzük : Tanúbizonyságnak!

Hát... hajrá!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1646 Dátum: 2020 Május 02, 21:09:34 »
Mózes III. könyve 19. rész

  1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Áldott Testvérek. E mai alkalommal ezen Igével kezdjük az Igei tanulmányainkat. Mózes könyvének ezen fejezete, valójában  az Istenhez tartozó ember életszabályait tárja elénk, éspedig az emberekkel való kapcsolataink-
szabályrendszereként. Ezen fejezet,18-as verse egyben a Második legfőbb parancsolat-miszerint:

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

A Felebaráti szeretet fogalma felől-sokan nem tudják miként vélekedjenek... Pedig egyszerű. A Barátsághoz mint tudjuk: két ember kell... Tehát úgy élek-hogy én mindenki irányában kész vagyok a jóra-azaz mindenkihez "barátként"
viszonyulok-függetlenül attól, hogy ez viszonzásra talál-e vagy sem. A Szeretet a másik szó-ami sokak által félre értett. Ezt a szót-valami érzelmi megnyilvánulásként definiálják... Ám az érzelem múlékony,
változékony, és ezért az érzelmek megcsalhatják az embert...Sajnos ezen félreértés miatt, sokak járnak lehajtott fejjel- magukat oly "bűnnel" vádolva, amit el sem követtek. Hányszor de hányszor hallottam már ezeket a "bűnvallásokat":
Ferenc Testvér, én nem Érzem az Isten iránt azt a szeretet-amit éreznem kellene! Nem vagyok képes szeretni...stb.
Beza-beza azok a szavak és azoknak a szavaknak a tisztázatlan jelentése... Tehát a szeretet...
Talán a következő Ige fejezet felületes ismerete az, ami sokakat hamis következtetésre indított a szó-helyes definíciójával kapcsolatban:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész

  1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
  2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
  3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
  4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
  7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
  8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
  9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
  10. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
  11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
  12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
  13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Azt találtam mondani az imént: Felületes ismeret a fejezettel kapcsolatban. Nos igen, mert ugyanis ha nem felületesen olvassuk, észre kell vennünk a szeretettel kapcsolatos megnyilvánulásokat, amik vagy cselekvésre-vagy bizonyos dolgok NEM cselekvésére-
azaz: Bizonyos cselekedetek elutasítására sarkallnak.
Elsőként nézzük ezt az Igeverset:

" 3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból."

Egyszer, Egy idős apa és két fia lett a téma a közösségben... A kissebbik fiú-mindíg kihasználta az édesapját-magával vitte dolgozni, munkát bízott rá... az idősebbik pedig pénzel támogatta idős édesapját.
A közösség tagjai, az elöljárókkal egyetemben-megvetették a kisebbik fiút-hiszen kihasználja az édesapját- ahelyett, hogy támogatná őt. Egy idő elteltével, az elöljárók szóba hozták az esetet az Édesapának,
mondván: "Nem nézhetjük tovább tétlenül, ezt a tiszteletlenséget!" Az édesapa válasza ez volt: Valóban így láthatjátok az esetet-ám alapvetően tévedtek, és az igazat vádoljátok!
A Kisebbik fiam-rendszeresen eljön hozzám és azt mondja nekem: Édesapám: kérlek ha tudsz, gyere velem dolgozni-mert egyedül nem tudom megcsinálni ezt vagy azt... szükség lenne a szakértelmedre.
Én ezért örülök, hiszen fontosnak és tiszteltnek érezhetem magam-és a munka elvégzése után, minden esetben megosztozik velem a béren. Az idősebbik fiam, meg hetente eljön hozzám a pénzével és így szól:
"Nesze te haszontalan öreg! te képtelen lennél megélni a magad erejéből!"... Na akkor most melyik fiú szerette az apját?
Ha tehát nem felületesen olvassuk az I.Kor.13-at, akkor szembetűnnek a cselekedetek-illetve a "világiak"számára teljesen elfogadott cselekedetek megtagadása is...

"4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
  7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."

A Szeretet cselekedetekben nyilvánul meg tehát és nem érzelmekben! A Szeretet jelentése pedíg: A Jóra való készség!
Ha nem az motivál valakit-hogy mással-másokkal jót tegyen, akkor az csak- izzadságszagú magamutogatás, önhittség,egoizmus... lessz.
Egy ideig, ( sajnos túl sokáig...) Annyit mondtam a szeretetről: Egy dolog-amiről nem beszélni kell, hanem megélni... De mekkorát tévedtem... Beszélni kell róla,hiszen többen nem értik a jelentését.
Tehát amikor azt mondja az Ige:

III.Mózes 19,18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

Annak jelentése: Amit szeretnél önmagadnak azt tedd mással. Mt.7, 12. Ugyanis ezt így definiálta a Messiás.
Amikor éhes vagy-eszel, amikor fáradt vagy-kényelembe helyezed magad, amikor fázol-meg melegszel... legalábbis ezekre igyekszel. Na ezeket tedd másokkal, akik hasonló helyzetben vannak. Te sem örülnél ha hamisan vádolnának-
hát ne tedd másokkal sem! Te sem lennél boldog, ha szükségedben-elutasítanának-ne tégy így másokkal te sem! Nem lenne örömteli-ha meglopnának-te se lopj...stb. És egyben erre az igére, miszerint tehát és újra:

III.Mózes 19, 18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

Azt mondta a híres Hillél Rav. Ez az ige-magába foglalja az egész törvényt- a többi csak ennek a magyarázata!
És erre mit mond a Messiás?

Mt.7,12. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

De hogy is jutottunk a kezdő igénktől-idáig?

III.Mózes 19,Mózes III. könyve 19. rész

  1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Bár előttetek szükségtelen a Szentség fogalmát tisztázni, hiszen nagyon is tudjátok mit jelent ez a szó-ám azért a rend kedvéért tegyük meg: Tehát a szentség jelentése: Elválasztottság-el különítettség.
Szokássá vált az nálunk, hogy az Igehirdetés-a végén, vissza kapcsolódik az elejéhez, így egy teljes körré válik az alkalmunk. ( bezárjuk a kört)

A Messiás mondja:

Jn.17,15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
  16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
  18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
  19. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
  20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
  21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
  22. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
  23. Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
  24. Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
  25. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
  26. És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

Amikor az Isten Igéjének tanítását megtartjuk-azt jelenti: Az Igét befogadtuk-tehát az Ige bennünk van! Amikor az Ige inspirációjára cselkszünk,azt jelenti: Mi is az Igében vagyunk-tehát: Él bennünk az Ig- mi pedig az Igében élünk!
Mivel ez teljesen ellenkezik a világiakkal, azaz az Ige cselekedetei teljesen szembe mennek a világi cselekedetekkel-elválasztódtunk a világtól-de egybe: Eggyé-egységgé lettünk.

Azt mondja a Messiás: Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

( Hozzá teszem, a Máté evangéliumának ezen teljes fejezete a Törvény be töltését tanítja...) Tehát ezt a szót-mint: Tökéletes- azért még értelmezzük: Teljes, maradéktalan...
Tehát amikor Jézus a Törvény betöltésének kapcsán azt mondja:
"Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes."

Akkor valójában azt mondja-ismétli : III.Mózes 19,2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1647 Dátum: 2020 Május 09, 20:55:46 »
I.Mózes 18,17.    
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
18.    
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19.    
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle...

Áldott Testvérek: Íme egy roppant érdekes téma a mai-sőt: Talán még gondolkodni valót is ad nekünk... Van egyszer ugye ez a helyzet, ( a történetet ismerjük) Amikor is-Szodoma vö Gomorra ellen indul az Örökkévaló a két tanúbizonysággal.
Ezen a ponton egy picit engedtessék meg nekem hogy elkalandozzam mint pap a pipán... Bizony széles körben ismert jelenség az, amikor a magukat hívőknek nevező...k... azt hangoztatják hogy nem kell az Isten Parancsolatainak engedelmeskedni...
Meg azt hogy: Lehetetlen ezeket a parancsolatokat megtartani...
Lássuk például ezt az esetet: Ávrám vendégei ugye, az Örökkévaló és a két tanúbizonyság, akik útban vannak hogy ... de ezt inkább az Úr mondja el:

I.Mózes 18,20.    
Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:
21.    
Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.

Ezután a törvényadáskor, az ide vonatkozó passzus:

5Móz 19,15   
Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.

Azt látjuk tehát, hogy az Örökkévaló nem adott, semmi olyan parancsolatot vagy törvényt, amit Ő maga ne tartana meg...
És most térjünk vissza az anyagunkhoz:
Tehát Adott az a helyzet, amikor az Örökkévaló a megsokasodott bűn miatt-ítéletre indul...
Szodoma vö Gomorra.:
Ez a két város, a mai Holt tenger mellett terült el, és bizony : Pompás és hihetetlenül gazdag városok voltak ezek. Talán nem véletlen, de Lóth-minden bizonnyal ezért választotta a letelepedéséhez ezt a területet.
-Sokan vádaskodnak minden ok nélkül-Lóth ellen... Ám Lóth-ról így ír-Péter:

II.Péter 2,6.    
És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
7.    
És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
8.    
(Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
9.    
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.

Tehát egyszer: A Fő Apostol-Igaznak nevezi Lót-ot. Ábrahám-Igaznak tartotta Lót-ot, Az Úr küldöttei, a Tanúbizonyságok: Igaznak találták Lóth-ot  ( kimentették)... a maiak meg nem... Na vajon kinek van igaza???
Szóval a két város. Nos a városok lakói, az akkori mértékkel mérve-gonosz és megátalkodott emberek voltak, bűnt-bűnre halmoztak és ezzel kivívták Isten haragját.
Nem a párhuzam miatt ( pedig de!!!) , Ha azok látnák a mai világot, vagy akár csak a hívők seregét... minimum elsápadnának... De mis volt a bűnük?

 Ez.16, 48. Élek én! azt mondja az Úr Isten, így nem cselekedett Sodoma, a te öcséd, ő és leányai, a mint cselekedtél te és a te leányaid.
  49. Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.
  50. És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam.
  51. És Samaria félannyit sem vétkezett, mint te, mert többek a te útálatosságaid, mint az övék; és így nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád minden útálatosságiddal, a melyeket cselekvél.
  52. Te is azért viseld gyalázatodat, a melyre pedig nénédet ítélted; a te bűneid miatt, melyekben nálok útálatosabban cselekvél, igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg hát te is s viseld gyalázatodat, hogy nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád.
  53. És visszahozom foglyaikat, Sodomának s leányainak foglyait és Samariának s leányainak foglyait; s visszahozom a te foglyaidat is amazok közepette;
  54. Azért, hogy viseljed gyalázatodat és megszégyenülj mindazokért, miket cselekedtél, mikor azoknak vígasztalásukra leszel.
  55. És nőtestvéreid, Sodoma és leányai visszatérnek előbbi állapotjokba, és Samaria s leányai visszatérnek előbbi állapotjokba, és te is és leányaid visszatértek előbbi állapototokba.
  56. És nem vala-é öcséd, Sodoma, szóbeszéd a te szádban kevélykedésed napján,
  57. Minekelőtte kitudódott volna gonoszságod; a miképen te most gyalázatuk vagy Siria leányainak s minden körülötted valóknak, a Filiszteusok leányainak, kik útálnak téged köröskörül?       58. Fajtalanságodat és útálatosságaidat magad viseled, azt mondja az Úr.

(Ez egy picit már előre vetíti a maiak bűnét is...)
 
Ezért ttehát mi  is történt azzal a két várossal?

I.Mózes 19,23. A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére.
  24. És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
  25. És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.

Nos- sokan úgy vélik, ez ugyan volt-de többé nem lessz... Ellenben a törvény azt mondja:

V.Mózes 29,18. Vajha ne lenne közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, a kinek szíve elforduljon e napon az Úrtól, a mi Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon e nemzetek isteneinek; vajha ne lenne köztetek méreg- és ürömtermő gyökér!
  19. És ha lesz, a ki hallja ez esküvéses kötésnek ígéit, és boldognak állítja magát az ő szívében, ezt mondván: Békességem lesz nékem, ha a szívem gondolata szerint járok is, (hogy a részeg és a szomjas együtt veszszenek):
  20. Nem akar majd az Úr annak megbocsátani, sőt felgerjed akkor az Úrnak haragja és búsulása az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, a mely meg van írva e könyvben, és eltörli az Úr annak nevét az ég alól.
  21. És kiválasztja azt az Úr veszedelemre, Izráelnek minden törzse közül, a szövetségnek minden átka szerint, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben.
  22. És ezt fogja mondani a következő nemzedék, a ti fiaitok, a kik ti utánatok támadnak, és az idegen, a ki messze földről jön el, ha látni fogják e földnek csapásait és nyomorúságait, a melyekkel megnyomorította azt az Úr:
  23. Kénkő és só égette ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és semmi fű sem nevekedik rajta; olyan, mint Sodomának, Gomorának, Ádmának és Czeboimnak elsülyesztett helye, a melyeket elsülyesztett az Úr haragjában és búsulásában.

Majd a jelenések könyve:

Jel.9,12.    
Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
13.    
A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
14.    
Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15.    
Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16.    
És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17.    
És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
18.    
E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
19.    
Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20.    
A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21.    
És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

nekem úgy tűnik... bizony lessz ilyen... Tehát az adott helyzet: A földön a bűn megsokasodott...pont mint manapság; Isten ítéletre indul... Végül is ránk is ez vár, és írva is van:

2Kor 5,10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

 Lóth-nak volt ugye szó szólója-hiszen -Ábrahám- Érte emelt szót. Ahhoz hogy Ábrahám őt Igaznak nevezze, szükség volt arra a meggyőződésre, hogy Lóth mindenkor a tanítása szerint él.
Ha-már itt tartunk: Nekünk is van szó szólónk az Atyánál-Ő Jézus! Ám az van, hogy esetünkben is szükséges az, hogy meg lehessen győződve -Jézus- az felől, hogy mi is mindenben Őt követjük.

Jn.17,9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
  10. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
 
Ráadásul magasabb szinten mint -Lóth-hisz a mi közben járónk nem más, mint az Igazság Királya!Mert ahogy Ábrahámnak mondta az Örökkévaló:

I.Mózes 18,17.    
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
18.    
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19.    
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle...

Ésbár ugye mi mind Ábrahám magva vagyunk, ( legalábbis a mi állításunk szerint)... De tényleg... Azok vagyunk???

"Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle"
Azok lennénk tehát? Úgy élünk mint Ábrahám???
Hogy Jézus ez alól felmenti az Övéit?

Jn.14,21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

És a csattanós finálé:
Lót esete azt tanítja számunkra,hogy igenis lehetséges a gonoszságtól terhelt földön is,az ember számára az Istennek tetsző-Igaz élet.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1648 Dátum: 2020 Május 16, 21:20:58 »
János Evangyélioma 3. rész

  1. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
  2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
  3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
  4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
  5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek...

Áldott Testvérek. János evangéliumának idézett passzusa, az újjászületés kritériumát taglalja. Mit nevezünk újjászületésnek? Jézus magyarázata ezzel kapcsolatban:

"5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek..."

Tehát ami testtől született-az test. Nevezzük ezt, a romlott Ádám-i természetnek. Az Ádám-i természet-minthogy romlott, nem képes az Isten szerint való életre.
Erről Pál is beszél:

Rm.8,5.    
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6.    
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7.    
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8.    
A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

A Testi ember, ahogy mondja-Pál: " Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak" Hogy ez mennyire így van, arra nézzük a Tant.

Mózes V. könyve 29. rész

1.    
Ezek annak a szövetségnek ígéi, a mely felől megparancsolta az Úr Mózesnek, hogy kösse meg azt Izráel fiaival Moábnak földén, azon a szövetségen kivül, a melyet kötött vala velök a Hóreben.
2.    
És előhivatá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Ti láttátok mind azt, a mit szemeitek előtt cselekedett az Úr Égyiptom földén a Faraóval és minden ő szolgájával, és egész földével:
3.    
A nagy kísértéseket, a melyeket láttak a te szemeid, a jeleket és ama nagy csudákat.
4.    
De nem adott az Úr néktek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és füleket, hogy halljatok, mind e mai napig.

Tehát a Jézus által adott magyarázat egy részét- az Egyiptomi fogságból kivezetett Nép, ugyan megélte-mármint a vizen átkelést, hogy ebből ne legyen félreértés, olvassuk Pál intelmét erről:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész

1.    
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2.    
És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3.    
És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4.    
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5.    
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6.    
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
7.    
Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8.    
Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
9.    
Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10.    
Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
11.    
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
12.    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

Tehát azt látjuk, hogy a rabságból kiszabadult nép, az újjászületés kritériumaként meghatározott "összetevők" egy részét betöltötte ugyan-de elmaradt a másik.
Mert megvolt tehát az alámerítés-de az nem eredményezett újjászületést-számukra.
Látván-láttak, de nem értettek. Hallván hallották az Isten által hirdetett Igét-de nem lett abból megtérés... Ez pedig szintén a Tanítás része, hisz ma is sokan gondolják azt-hogy a megtérés, az individum döntése csupán...
Na és Isten? Az ember tehát megváltoztathatja magát? Ez ennyire egyszerű lenne?
Az Örökkévaló mondja:

Jer 13,23   
Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párducz az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, a kik megszoktátok a gonoszt.

Ha valaki esetleg nem tudná megfelelően értékelni az Isten kegyelmét, az gondolja ujra ezt az egészet! Hiszen Isten átalakító munkája nélkül-eleve kudarc lenne mindenki számára a megtérés és az által az Üdvbe jutás.
"Orvos: Gyógyítsd meg magad"...Mi?
Tehát akkor hogyan és mi módon lehetséges az Újjászületés?

Erről János apostol ír-mindjárt az Evangéliuma elején:

János Evangyélioma 1. rész

1.    
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2.    
Ez kezdetben az Istennél vala.
3.    
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4.    
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5.    
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6.    
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7.    
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8.    
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9.    
Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
10.    
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11.    
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12.    
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
13.    
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek...

János tehát azt próbálja tudatosítani bennünk-hogy az Ige befogadása szül ujjá. Mint amikor a mag-a jó földbe kerül... táplálni-öntözni kell, hogy a mag meggyökerezzen... és végül gyümölcsöt érleljen.
János bizonyságtételére sokan azt gondolják hogy valami furcsa-prózai próbálkozás, mert nem értik-vagy nem akarják megérteni. ( ez utóbbiak-súlyosabb ítélet alá esnek!)
Hiszen írva van:

II.Sámuél 22,25.    
Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint,
Szemei előtt való tisztaságom szerint.
26.    
Az irgalmashoz irgalmas vagy,
A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.
27.    
A tisztához tiszta vagy,
A visszáshoz pedig visszás.Tehát aki az Isten kegyelmével-kegyelmi ajándékával megpróbál vissza élni-az így jár.
A Kegyelmi ajándékkal kapcsolatban, mindenkinek más és más jut eszébe, de a legfontosabbra valahogy nem szokás mostanság gondolni... pont arra nem, ami nélkül semmi nem megy.
A régiek még tudták értékelni, és kérték is. Nekünk is így lett meg, hiszen írva van:

Róma 11,29. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

Lássuk az Első számú-kegyelmi ajándékot-ill. annak kérését és az az általi elvárását az Istennek:

V.Mózes 26,15.    
Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
16.    
E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
17.    
Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
18.    
Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
19.    
Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Tehát megintcsak az Ige- de egyben annak a befogadására-gondozására való felhívás is.
Most lássuk az Újszövetség ígéretét a TANACH-ból, ami egyben magában hordozza-magába foglalja az újászületést is:

Ez.36,24.    
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25.    
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26.    
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27.    
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Tehát az új szív plusz az új lélek = Megtérés!Ennek ismérve: " és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek."

Van ugye az a fars nézet, miszerint a megtérés egy döntés csupán... ha ez így van- akkor viszont azt kérdezem tisztelettel: De kinek a döntése az?
Ha megértjük hogy az Isten mennyire kegyelmes hozzánk-majd akkor tanuljuk meg értékelni az Ő kegyelmét is! Ha ez meglesz-nem fog játszani ( vissza élni) senki sem az Isten kegyelmével...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1649 Dátum: 2020 Május 23, 21:56:28 »
Róma 3, 19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
  20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
  21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
  22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
  23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
  24. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
  25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
  26. Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.
  27. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
  28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
  29. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
  30. Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
  31. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Áldott Testvérek. ezen a ma esti alkalommal-fussunk neki mégegyszer ezen fejezet által boncolgatott-és gyakorta félre értett: Törvény felől való gondolatmanenetnek...
Mindenk előtt-olvassuk ujra, a talán leg nehezebben érthető részét ezen idézetnek:

" 19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
  20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
  21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták"

Az-hogy Törvény alatt lenni, egyértelmű, hiszen a törvény alatti létet aképpen definiálhatjuk, hogy a törvény lesúlytó hatálya alá kerülni, illetve: A törvény által elmarasztaltatva lenni.
Ám mit kezdjünk a következő mondattal:

"20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon."

Nos valójában ez a mondat-nem is oly érthetetlen. Hiszen ha abból indulunk ki, hogy nem a mi igazságunk nyilvánul meg a cselekedetek által, akkor az is érthetővé válik, hogy nem is lehet az miatt elvárásunk-
dícsértere érte.
Azért kértük a törvényt, hogy megtudhassuk: Mit szeret az Örökkévaló, és mit gyűlöl? Mit kíván tőlünk az Örökkévaló és mitől óv... Pont ahogy írva van:

V.Mózes 26,15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

A képlet tehát egyszerű. Az ember szembesül azzal a ténnyel, hogy nem képes az Isten értékrendje szerint élni-önnön magától. Egyszerűen elidegenedett az Isten szerint való élettől. Szembesült azzal, hogy miként viseltet az Isten az Ő ellenségeivel-
tehát az épp eszű ember számára autómatikusan adódik a gondolat: Megkérem az Istent, hogy tanítson engem oly életre-mely neki tetsző.

"17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának..."

Ha tehát az Ő útmutatása szerint élünk-cselekszünk... akkor nekünk abban mi dicsekvésünk lehet? Ugye semmi! Hisz nem a mi értékrendünk, nem a mi szabályaink, nem a mi döntésünk az ami motivál bennünket.
Ezen a ponton tehát, egyszer s'mind, Mintegy: Külső hivatkozásként alkalmazzuk az Isteni tant. Ez eddig lehet ugyan elégséges-ám de mondom: EZEN A SZINTEN! Hiszen ez a: Törvénynek- külső hivatkozásként való
szolgálata- valójában nem több, mint félelem a legfelsőbb hatalmasságtól-tehát: Szintén rabszolgaság.
Ezen "rabszolgai" állapottal az a gond, hogy az Istennek-nem kellenek rabszolgák! Továbbá: Ha nem a mi akaratunk,döntésünk, cselekedeteink...stb. nyilvánulnak meg általunk, akkor tehát a kényszer. Ha pedig az ember kényszerből engedelmeskedik,
akkor borítékolt a bukás. Hiszen az ember ezen a ponton még lázadó. hisz nem született ujjá,nem változott meg a törvény által, csak megtudhatta azt hogy mi a jó és mi a rossz...
Az ember meg maradt ember, éspedig ugyan azzal a testies és romlott gondolkodással ami Ádám-tól öröklődik minden e világra született emberben.
Kulcs fontosságú mozzanata az a TÓRA-ában, amikor Móse azt mondja:

Mózes V. könyve 29. rész

  1. Ezek annak a szövetségnek ígéi, a mely felől megparancsolta az Úr Mózesnek, hogy kösse meg azt Izráel fiaival Moábnak földén, azon a szövetségen kivül, a melyet kötött vala velök a Hóreben.
  2. És előhivatá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Ti láttátok mind azt, a mit szemeitek előtt cselekedett az Úr Égyiptom földén a Faraóval és minden ő szolgájával, és egész földével:
  3. A nagy kísértéseket, a melyeket láttak a te szemeid, a jeleket és ama nagy csudákat.
  4. De nem adott az Úr néktek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és füleket, hogy halljatok, mind e mai napig...

Ez egyben szinte magyarázat is arra nézve, miért volt az egész pusztai vándorlás, a lázadások sorozata... Mert az ember-ember... azaz... Ádám-Ádám maradt.
Egyértelműsítve: Ha valaki elmegy egy munkahelyre dolgozni, megtudja a munkahelyi szabályokat-amiket alkalmaznia kell! Ha azokat megtartja-nem lehet számára hivatkozási alap, hogy: Én mindíg betartom a szabályokat...-
hiszen ez az alap! Amennyiben fizetés emelést kérsz a főnöködtől-hivatkozhatsz-e arra hogy engedelmes vagy? Nem gondolom, hogy bárki is előrébb jut ezzel a hivatkozással... Ha valaki pedig nem tartja meg a szabályokat-azt nemes egyszerűséggel: kirúgják...
Valójában ez történt oly sokakkal a pusztai vándorlás során... A Pusztában vándorló emberek-látták azt az Igazságot, hogy amíg azt teszik amit az Örökkévaló mond, addig megvan a mindennapi betevő... Ám a bukást az okozta, hogy az emberi gondolkodás beleszólt ebbe az idillbe...
Az emberek nem erre szerettek volna menni hanem amarra... mert így logikus... az ember  nem szeretett volnaharcot, merthát féltek... az ember nem ilyen ennivalót szeretett volna hanem amolyat-merthát azt szokták meg... az ember - az ember.... ha pedig nem az Isten szabályai szerint járunk, akkor nem járhatunk Ő vele!!!
Tehát eddig talán sikerült megértenünk, hogy miért nem elegendő a szükségből való engedelem... A szükségből való engedelem nem Feltétlen és nem teljes! Mert bár lehet hogy a cselekedeteim megváltoztak-ám a gondolkodásom nem. Ebből pedig oly cselekedetek fognak sarjadni, mely a törvény szerint már bűn... Hovatovább:
A Szövetség jelen szakában, már eleve megkövetelt a gondolkodás elváltozása is!

Mt.5,  17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
  19. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
  20. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
  21. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
  22. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
  23. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
  24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
  25. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
  26. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
  27. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
  28. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
  29. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  30. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  31. Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
  32. Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
  33. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.
  34. Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;
  35. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;
  36. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;
  37. Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
  38. Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
  39. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
  40. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
  41. És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
  42. A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
  43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
  44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
  45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
  46. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
  47. És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
  48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Na ide még vissza térünk...
Most tehát a kezdő Igeszakaszunk folytatásaként:

Róma 3, 21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
  22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
  23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
  24. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
  25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
  26. Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.

Amit most nagyon meg kell értenünk!!! Nem egy új dolog látott napvilágot a Messiás-testben való megjelenésével, hanem az Isten Tökéletes terve folytatásaként jelent meg az idők végén.
Hallottam már oly-széles körben elfogadott és vallott agymenést, miszerint a Törvényt azért adta az Örökkévaló, hogy az ember belássa hogy az szerint nem lehet élni...
Idióta egy Istenkáromlás ez, de hát olyanoknak mondani akik nem akarnak gondolkodni?... Mi viszont gondolkodjunk: Van olyan része a törvénynek amit az Isten nem tart be? Van olyan passzusa a törvénynek amit -Jézus ne tartott volna???
Na és Jób; Ábrahám; Lóth... és a többi hithős? Ők nem emberek voltak?  És az Ige, miszerint: Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Ez csak vicc lett volna a Messiástól???
Lássuk hát az első mondatunkat, és győződjünk meg arról, hogy igenis az Isten-már eleve egy roppant tökéletes tervet, a maga tervét követve juttatott el bennünket erre a mostani pontra:

"Róma 3, 21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták..."

Ez tehát azt jelentené, hogy a törvény el lenne vetve? NEM!!! Azt jelenti, amit eleve hirdetett az Örökkévaló.
Nézzük elsőként az említett törvényt ezzel kapcsolatban:

V.Mózes 18,13.    
Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
14.    
Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.
15.    
Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!
16.    
Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak!
17.    
Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták a mit mondtak.
18.    
Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
19.    
És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!

Ez tehát egyben egy Messiási ígéret, melyben az Örökkévaló jelzi, hogy egy Zsidó születésű... valaki... Lesz a Messiás, aki tévedhetetlenül és tökéletesen mutatja az Utat!
Majd a jelzett próféták... nos ebből több is van, de nézzük is:

PL.: Ésaiás próféta könyve 42. rész

  1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
  2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
  3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
  4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
  5. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
  6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
  7. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
  8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak...

Tehát a Törvényt Igazán jelenti meg! Ennek beteljesedését olvassuk a MT.5-ben például. De nézzük csak tovább: "4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására."
Azaz: Nem lankad és soha nem adja fel a Törvény tanítását! Ezt ismétli Jézus :

 Jn.14, 21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Ám szintén roppant-sőt: Elengedhetetlenül fontos jelzés:  6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.

Jelezve az egykori pogányokból lett hívők beoltatása!

És egy roppant fontossággal bíró-szintén említett prófécia, mely arról tesz bizonyságot hogy miként megy majd... végbe az addig elképzelhetetlen-ami kizárólag a Messiás által történhet meg, nevezetesen:
Az ember tökéletességre való eljutása:

Ez.36, 24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
  25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
  26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
  27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

És ettől a pillanattól, már nem emberként, hanem Isten gyermekeként él az individum, hisz új szív; új lélek által-valósággal újjá is született! A Törvényt már nem "külső hivatkozási alapként" hanem: Élet elemként "alkalmazza", mondjuk úgy mint a feltétlen reflex-et, azaz ösztönösen.
Ettől kezdve már létre jöhet a tökéletes engedelem az Istennek, amit egyszerűbben akként nevezünk: HIT. Mert nem csupán a cselekedeti, de a gondolkodás szintjén is végbement a megújulás.
Talán mostanra érthetővé vált a következő-sokak által félre értett Ige, miszerint:

Róma 3,28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Nem rabszolgaként-nem muszájból, hanem a tökéletes engedelmet felmutatva: Isten gyermekeként-hitből!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,