Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 132394 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1635 Dátum: 2019 Augusztus 17, 20:52:49 »
 Jn.15, 14. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.
  15. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
  16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
  17. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
  18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
  19. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
  20. Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
  21. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
  22. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
  23. A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
  24. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
  25. De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

Áldott Testvérek. A Messiás ezen szavai- nem burkoltan-egyfajta "törvényszerűséget" fogalmaznak meg. Az ugyanis, hogy a világ,a világiak- gyűlölik az Istenhez tartozókat-törvényszerű! ( csakhát éppen nem értjük...)
Sok hívő ( köztük én is)... sok esetben felteszi, mintegy akár önmagának is a kérdést: "ez az ember-miért gyűlöl engem? mi a baja velem? ...
Át kellene gondolnunk ezt a kérdést alaposabban.
Jézus mondja:
Mt.5,13.    
Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14.    
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15.    
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16.    
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

ugye a kontrasztok... Egy gondolatsorban a két fogalom-mely ebben a gondolatmenetben, egyszer s mind: Kontrasztot mutat: A föld sói (savai)-illetve: A világ világossága.
Jézus-egy másik "monológjában"-felfedi e kontraszt értelmét:

Jn.3,19.    
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20.    
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21.    
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Tehát ezek értelmében: Van aki "szereti" a világosságot- és van aki annyira gyűlöli, hogy egyenesen olyan számára-mintha marná a szemét.
Érdekességként talán megállap1tható, hogy nem azok gyűlölködnek izzó szenvedéllyel a hívők irányában, akik teljességgel elvetik a hitet-hanem azok, akikben ott a félelem-melynek szava: " mi lesz velem, ha mégis van Isten? vagy és ami még borzalmasabb: Mi van,ha olyan az Isten és az alapján ítél az Isten-ami a bibliában van leírva???
Valójában a küszöbön állók azok-akik a leg ellenségesebbek, akik a leg szenvedélyessebben tudnak gyűlölni. Hiszen, és lássuk be: Akikben egy szemernyi hit sincs-azok csak szimplán lenézik a hívőket.
Tehát a Hívők ( az igazi hívők), valójában-kontrasztként vannak ezen a világon. Valójában a hítben járásunk ezen a világon, nem csak a mi csiszolódási-tanulási...szakaszunk, hanem a küszöbönállók számára-talán egy utolsó lehetőség. Hogy egy tükröt tartsunk,utat mutassunk..."világosságot" mutassunk.
Tehát egy kalap alá vontam a "tévelygő" Hívőket a világiakkal??? Igen, de nem én elsőként! Figyeljünk csak:

Jn.15,18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
  19. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
  20. Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
  21. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
  22. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
  23. A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
  24. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
  25. De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

A Törvény a híveknek adatott-és nem a hitetleneknek! ( ugyebár)

Tudjátok Testvérek-két fő kategória van, és ebben nincs árnyalat: Hívők ( azok, akik Istent követik-éspedig úgy, ahogy azt az Isten meghatározta !) Illetve a világiak. ( akik nem követik az Istent.)
Nincs olyan további csoport hogy : megtérésre esélytelenek-illetve majdnem igaz hívők, mint ahogy a végítéletben sem lesznek olyanok, akik majdnem üdvözültek. ha csak majdnem üdvözült valaki-az tehát elkárhozott.
Ezek valójában-nem újkeletű dolgok, hiszen erről elsőként, a Tóra lebbenti fel a fátylat:
Mózes V. könyve 4. rész

1.    
Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
2.    
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
3.    
Szemeitekkel láttátok, a mit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt; hogy minden embert, a ki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened te közüled.
4.    
Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.
5.    
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!

Áldott Testvérek. Az, hogy az Örökkévaló-utat mutatott számunkra, az hogy az Örökkévaló-magához von bennünket... nem erény! első sorban nem jog-hanem kötelezettség!!!
II.Mózes 19,5.    
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6.    
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

és erre- a kereszténység számára-hogy NE MONDHASSÁK HOGY EZ CSAK A ZSIDÓKNAK SZÓL :
I Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
11.    
Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek;
12.    
Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

Egy Isten-egy törvény-egy nép.
Ugye azt mondja-Péter: "Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján."

Jó cselekedetek... nos ezekről a jó cselekedetekről-sokan-sokfélét gondolnak... Valójában egy jó cselekedet van-ez pedig nem más, mint az Istennek való engedelem!
Ezt így-maga az Isten határozta meg.

I Mózes 1, 31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Azaz arra az állapotra-arra a megragadott momentumra mondta az Isten azt hogy-Jó, amikor minden teremtménye azt tette-amit meghatározott számára az Isten, és minden más cselekedet-Rossz!
A törvény pedig két irányultságú-tehát a  törvény alól senki nem bújhat ki! Az V.Mózes 30-szerint, törvény-hogy aki engedelemben követi az Istent,annak Kegyelmet ad-aki pedig nem követi az Istent, az az Ítélet alá kerül! Sőt: Az V.Mózes 30-ból kiderül, az Isten irányában felmutatott szeretet mikéntje és mibenléte is:

V.Mózes 30,10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Világosan látható-hogy nem érzelmekre alapozza a szeretet megélését, az Isten-hanem arra, hogy megtesszük-e amit mond nekünk. Hogy Jézus erről máshogy rendelkezett volna?
Nem- dehogy! sőt...

Jn.14,22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Tehát a ma esti anyag-legfőbb mondanivalója: Az Isten parancsolatainak a megtartása az, ami által az Isten-kontrasztot mutat ennek a világnak! ( Látjátok? Ti így éltek-az enyéim pedig így!)
Ebben pedig azt látjuk, hogy ez a kontraszt csak akkor kerülhet a figyelem közép pontjában, ha nem rejtegetjük az Isten iránt való-szeretetünket ( engedelmes életünket), hanem éppen ellenkezőleg- Híven éljük azt.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1636 Dátum: 2019 Augusztus 24, 20:54:22 »
Lukács Evangyélioma 1. rész

  1. Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek,
  2. A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének:
  3. Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,
  4. Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál.
  5. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet.
  6. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

Áldott Testvérek. A Szentírásban, elő-elő fordul, hogy belefutunk egy személlyel kapcsolatban, ilyen kijelentésbe: " ...és Igaz volt az Úr előtt..." ill.: "...Az Úr parancsolataiban, feddhetetlenül járt"...
Azért ezek a jelzők-napjainkban-nem lehetnek túl gyakoriak sajnos-de pláne: Ha magunkra gondolunk... nos... szóval lenne még csiszolnivaló azt gondolom.
Vajon hogyan lehetne eljutni erre a szintre, mármint hogy rólunk is elmondható lenne ez-jelzőként: " az Örökkévaló parancsolataiban, feddhetetlenül járunk?
Egyáltalán: Szükséges lenne ez? Nos feletébb, hisz Jézus mondja:

Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Azt gondolom ez elég egyértelmű... mármint az, hogy mennyire tökéletes a Mennyi Atya.

De akár-Páltól az idézet: Fil 2,15   
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.


Tudjátok úgy van az: Az ember számára a fontossági sorrendben, mindíg a nagy dolgok számítanak. A kis dolgok felett úgy elsiklik a figyelem... pedig a kis dolgokból lesznek a nagyn dolgok.
Ha az ember egy ismeretlen helyre indul, és az induláskor csak miliméterrel tájolja el magát, az bizonyos távolságban már akár több tíz kilóméteres céltévesztést eredményez.

Az Ige mondja: V.Mózes 11,13. És lesz, ha hallgattok parancsolataimra amelyeket én ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, hogy szolgáljátok őt egész szívetekkel és egész lelketekkel,... ( Imit-Emih )

Ennek az első mondata így hangzik Héberül: "Vö haja ékev Tismaun"  ( És lesz-ha majd hallgattok...)

Az Ékev szó jelentése valójában: Sarok... A Sarok esetében, mindjárt a "Kezdetekre" asszociálunk... szó szerint a kezdetekre.

I.Mózes 3,14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
  15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

A kígyó és az Asszony magvának viszonya ugye... Azonban tévedés ha kizárólag a Messiásra gondol valaki-kizárólag! Hisz olvashatjuk:

Jel 12,17   
Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele...

Namost gondolom, ez sokaknál leverheti a biztosítékot, hisz a Kereszténységen belül, többen tagadják a tökéletsségre való eljutás kritériumát, majd általános az a nézet, miszerint nem kell-sőt: nem is szabad az Istennek engedelmeskedni... stb.  Erre itt vannak ezek az Igék... Nos hát ez van (!!!) ha valaki az Ige vezetését-emberi maszlagra cseréli.
Kezdjük el-összerakni ezeket a jelzőket tehát: Az Isten parancsolatainak megőrizői, Jézus bizonyságtétele, Abszolút engedelem...
Ezek által érhetjük tehát el a tökéletességet, a feddhetetlenséget. Namár most. És ezennel vissza utalnék az emberi értékrend szerinti gondolkodásban lévő csapdára, miszerint az ember szerint, a nagy dolgok a fontosabbak. Gondoljuk csak el Testvérek: Amikor az ember csak a nagy dolgokra figyel, akkor tehát az " apró-cseprő dolgok" észrevétlenek maradnak. Ez egyben előre vetíti azt, hogy ha a hívők is ez szerint filóznak, akkor az egész hitben járásuk nem lesz több, mint esések-kelések sorozata. Miért? Mert éppen a kis dolgok azok, melyek biztosítják a későbbiekben a nagy bukásokat.
Szokás mondani is: " A Szoton a részletekben rejlik"  Nem azzal támad: " Tagadd meg Istent" Hanem: " ez nem nagy bűn-ezt megteheted"... vagy: "Ezért nem fog haragudni az Isten"... Vagy: " Valóban azt mondta volna az Isten?"... A Kis részletek, a kis dolgok figyelmen kívül hagyása ugye?  Hávvá ( Éva) esetében például mi volt az a rejtett dolog, ahol a "kígyó"a totális bukást tudta okozni? Nos: az ártatlan (nak tűnő) beszélgetés. Isten egyértelmű parancsoltán-nincs vitatni való ugyanis !

Tehát újra: I.Mózes 3,15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

A Szoton-nem uralkodhat a hívőn-ezt tudjuk. De megcsalhat, de becsaphat, de csapdát állíthat! Ezt jelenti cirka ez a mondat. Ha pedig a sarokra asszociálunk, nos a sarok bár jelentéktelen "alkatrésznek " tűnhet az ember számára- Főleg azok számára akiknek még nem sérült egyszer sem...De valójában igenis fontos szervünk. Ha a sarok megsérül-az ember csak sántikálni tud... amikor előre lépünk, a sarokra támaszkodik a test. Minél nagyobb léptekkel haladunk-anál inkább van ez így. Ha sérülés miatt-kisebbet lépnünk, nos azzal is van baj-hiszen akkor a lefeszített talpra helyez (nénk) a súlyunkat... csakhogy a lábfely feszítő izma-a vádli is, a sarokhoz csatlakozik... Tehát sántikál az ember-így a céltartás is problémás-már ha egyáltalán haladhat, mert megesik hogy a teljes gyógyulásik, menni sem bír. Ennyi talán elég a " Jelentéktelennek látszó részletekről"...
Ugyan ez a hitéletben? Kell magyarázni???

" Vö Haja Ékev Tismaun"... És lesz ha majd... És lesz ha majd valóban-sarkosan-teljesen-tökéletesen-tehát minden részletre vonatkozóan hallgatunk az Úr parancsolataira... nos akkor...

V.Mózes 11,13.    
Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, a melyeket én ma parancsolok néktek, úgy hogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből:
14.    
Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat;
15.    
Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak; te pedig eszel és megelégszel.
16.    
Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
17.    
Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó földről, a melyet az Úr ád néktek.
18.    
Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;
19.    
És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
20.    
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra;
21.    
Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, a míg az ég a föld felett lészen.
22.    
Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok néktek, hogy a szerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő útain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok:
23.    
Akkor kiűzi az Úr mind azokat a nemzeteket ti előletek, és úrrá lesztek nálatoknál nagyobb és erősebb nemzeteken.
24.    
Minden hely, a melyet lábatok talpa megnyom, tiétek lesz, a pusztától a Libanonig, és a folyóvíztől, az Eufrátes folyóvizétől a nyugoti tengerig lesz a ti határotok.
25.    
Nem állhat meg senki előttetek; azt míveli az Úr, a ti Istenetek, hogy féljenek és rettegjenek titeket az egész föld színén, a melyre rátapostok, a mint megmondotta néktek.
26.    
Lásd, én adok ma előtökbe áldást és átkot!
27.    
Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek;
28.    
Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, a melyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, a kiket nem ismertetek.
29.    
És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt: akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ebál hegyén.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1637 Dátum: 2019 Augusztus 31, 21:11:05 »
 V.Mózes 30,10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Áldott Testvérek, e mai alkalommal, az Örökkévaló által adott lehetőségekről-mint a jó vagy a rossz-választásának lehetőségéről beszéljünk.
Szokás a világiaktól hallani: " az ember-saját sorsának kovácsa..." azért ez a kijelentés-bizonyos aspektusból-nincs is oly távol az igazságtól, de lássuk.
Az ember, születésétől kezdődően, az emberi tanításokra támaszkodik ugyebár, és azok a tanok-köz erkölcsi, társadalmi,ill. "bevált receptre" alapoznak. Az ember így tehát megismeri a világ tanításának "igazságát". Bele nevelődik az emberbe-ha az elvárásoknak megfelel-rendben lehet a dolga, ha azok ellen megy-lesz baja elég...
Amikor az embert eléri az Isten hívó szava, és igennel felel az Istennek, attól kezdve, az Isten kezdi az embert tanítani, és ez a tan, egy új értékrend szerinti-új szabályokon alapuló, és számos pontban ellene megy a világi elvárásoknak, ill. tanításoknak. Az ember egy bizonyos tanulási idő után-minthogy megismeri az Igazságot-mégpedig az Isten szerint való Igazságot-megtanul különbséget tenni a jó- és a rossz között. Az Isten Igazságának világosságánál meglátjuk, hogy a világi tanok túlnyomó többsége-rossz. mert nem igazságra,hanem más emberek elnyomására születtek. mert megkülönböztetnek embert-embertől,
pusztán a társadalmi helyzetétől-származásától-politikai nézeteitől függően. Mert a világi törvények túlnyomó része-bizonyos érdekek érvényesítésére születnek...
Az emberiség egy részének megelégedésére, míg a többségnek-nyomorúságára vannak. Amit az ember megtanul a világból, ( hogyan ússz az árral..) a megtérése után-egyértelműen "rossznak", "gonoszságnak" ítéltetik. Amit egykor elfogadhatónak,elfogadottnak, kizárólagosnak...gondoltunk, arról az Isten Igazságának világosságában, kiderül, hogy nem más, mint az az igazság, hogy a testi, a világi ember-ösztönösen
hajlik az önzésre,az erőszakosságra... tehát egoista és rossz. Erről így ír Pál:
Rómabeliekhez írt levél 7. rész

  1. Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él?
  2. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
  3. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
  4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
  5. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak;
  6. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
  7. Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
  8. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
  9. Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,
  10. Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.
  11. Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
  12. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
  13. Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.
  14. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
  15. Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.
  16. Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.
  17. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.
  18. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.
  19. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.
  20. Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.
  21. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.
  22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;
  23. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
  24. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
  25. Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Bizony sok-állítólagos hívő szerint, ez a törvény ellen szól, illetve ezen írásra alapozzák azt az őrjöngést-hogy a törvény okozza a bajt, és ezért-Jézus a törvényt jött eltörölni.
Gondolom azért gondolkodnak így, mert nem veszik komolyan Jézus mondását-miszerint:

 Mt.5,16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
  17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.

Tehát valójában-Pál előző írása azt taglalja, hogy a törvény nélkül az ember, nem láthatta hogy valójában bűnös, hiszen a cselekedeteinek-életvitelének nem volt kontrasztja. Mert a kontraszt által láttatik meg minden. Hiszen a világosság ismerete nélkül, nem állíthatjuk a sötétségről sem hogy sötét... a jó ismerete nélkül nincs rossz sem...és az Igazság ismerete nélkül, nem létezik a hazugság fogalma sem.
Jézus azért jött tehát hogy, elhozza az Igazságot, ( a kontrasztot)

Ésaiás próféta könyve 42. rész

1.    
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
2.    
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3.    
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
4.    
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
5.    
Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
6.    
Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
7.    
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket...

Hogy megtanítsa az embernek, hogyan választhatja a Jót... hogy a BŰNT-ily módon elkerülhetővé tegye az ember számára, hogy Tökéletes áldozatával lehetővé tegye az embernek, hogy Isten elé járuljon.
Ugyanis tudjuk, hogy a bűn-elválaszt az Istentől. A Bűnös ember nem járulhat az Isten elé!
Jézus tehát nem a törvényt tette félre az Útból, hanem éppen ellenkezőleg- a Bűnt! Mert az ember-Jézusnak köszönhetően-választhatja a Jót, az Igazságot. És amikor az ember az Igazságban jár, már ki is került az Igazság által, a törvény lesújtó hatálya alól!
Egyszer egy Testvér azt mondta nekem: " Ó bár beteljesítené rajtam az Isten az Ő Ígéretét..." Kérdeztem tőle: " éspedig ?"- merthogy kettő is van! Van az Áldás ígérete- ha neki engedelmeskedve a Jót az Igazat választjuk, és van az Átok ígérete-ha a rosszat, a gonoszat választjuk. az Egyik minden ember számára be fog teljesedni, ez nem kérdés! A kérdés az, hogy melyik legyen az?!
És pontosan ezzel folytatja a levelének írását Pál is:

Rómabeliekhez írt levél 8. rész

  1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
  2. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
  3. Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
  4. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
  5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
  6. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
  7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
  8. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
  9. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
  10. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
  11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
  12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
  13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
  14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai...

Tehát az ember, saját sorsának kovácsa? Nos ebben az aspektusban-igaz ez az állítás, hiszen a saját döntésemen alapul, hogy : Áldás-vagy Átok?
Azt mondja Pál: Róma 2, 12. Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,
  13. (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik...

Na de ha valóban Jézus él az emberben??? Ugye Jézus bárki testében is az Igazságot fogja élni?! Akkor pedig az ember már nincs is a törvény alatt ugyebár...
Tehát a hívő választásáról. Gyakorta szokás hallani a hívői körökben: Szabad választásom van... Nos ez az állítás-nem teljesen igaz... sőt: a legtöbb esetben-egyáltalán nem igaz!
Hiszen lett-Jézus által egy választási lehetőségünk-mellyel optimális esetben ugye-már éltünk, így lettünk hívők. Választást tehettünk az Igazság megismerése által-Isten és a világ között, és Istent választottuk. Ha pedig így van, akkor még miben szeretnénk választani? Hiszen azt választottuk, hogy mindenben Istent követjük!!!

Józsué 24,14.    
Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.
15.    
Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, a kiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
16.    
A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!
17.    
Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, a ki felhozott minket és atyáinkat Égyiptom földéből, a szolgák házából, és a ki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden útunkban, a melyen jártunk, és mind ama népek között, a melyek között általjöttünk;
18.    
És kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, e földnek lakóját, a mi orczánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!
19.    
Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;
20.    
Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek: akkor elfordul és roszszal illet benneteket, és megemészt titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
21.    
Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!
22.    
Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1638 Dátum: 2019 Szeptember 07, 20:44:18 »
Mt.25, 31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
  32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
  33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
  34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
  35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
  36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
  37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
  40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
  41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
  42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
  43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
  44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
  45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
  46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Áldott Testvérek. A mai alkalommal- a gyümölcsöző életről fogunk beszélni. Talán vannak akik nem tudják, de a gyümölcs-valójában nem más, mint a "jó cselekedet".
Az iménti idézetben, a cselekedetekről, ill. annak hiányáról olvastunk. Jó fa-jó gyümölcse; rossz fa-rossz gyümölcse, illetve gyümölcstelensége...
Pontosan ahogy Jézus mondja:

 Mt.7, 15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
  16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
  17. Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
  18. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
  19. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
  20. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Ez a fajta megkülönböztetés, illetve ennek értelmében a döntés a kérdéses fa sorsáról, valójában egy törvény betöltése, melyet a Tórában kaptuk:

V.Mózes 20, 19. Mikor valamely várost hosszabb ideig tartasz körülzárva, hadakozván az ellen, hogy bevegyed azt: ki ne veszítsd annak egy élőfáját sem, fejszével vágván azt; hanem egyél arról, és azt magát ki ne irtsad; mert ember-é a mezőnek fája, hogy ostrom alá jusson miattad?
  20. Csak a mely fáról tudod, hogy nem gyümölcstermő, azt veszítsd el és irtsd ki, és abból építs erősséget az ellen a város ellen, a mely te ellened hadakozik, mind addig, a míg leomlik az.

Ebben a Törvényben-elhangzik egy mondat, egy kérdés-mely látszólag ellene mond annak-miszerint az embert-a gyümölcsfával azonosítaná az Isten.

"mert ember-é a mezőnek fája, hogy ostrom alá jusson miattad?"

Azonban ha egy más aspektusból vizsgáljuk a kérdést-egészen érdekes-távolra mutató dologra lelhetünk. Nevezetesen: Ember= Ádám= A bukott természetet örökölt és abból helyre nem állt-tehát halott.
És ugye vannak az Isten gyermekei-ahogy Pál mondja:

Róma 8,13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
  14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
  15. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
  16. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
  17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
  18. Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
  19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
  20. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette.
  21. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
  22. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
  23. Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

Ebben a tekintetben tehát-hogy a Hívőt, az Igaz hívőt igenis a gyümölcstermő fával azonosítja az Isten:

 Ézsaiás 37,31. Júda házának maradványa pedig, a mely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül.

Azt olvassuk ugye: "gyökeret ver alul..."

Mert a gyümölcs teréshez-elengedhetetlen a gyökerezés-mégpedig a jó táplálék, melyet a gyökéren keresztül nyerünk. A kezdő igében ( Mt.25) a cselekedetekről esett szó, és az hogy voltak akik nem cselekdetek jót-nem azonos azzal, hogy gyümölcsetelenek... Ugyanis ha valaki nem ad ételt az éhezőnek-az lehet közönbösség, de lehet irigység is... a kettő közül-egyik sem jó, hanem épp ellenkezőleg: Rossz gyümölcs!
Hol gyökerezik az a fa, ami rossz gyümölcsöt terem? Mely táplálék az, ami ily termésre vezet?
Láthatjuk azonban azt is a történetben, hogy az Ítélő szék előtt állók, nem is tudták hogy a gyümölcseiket mutatták fel.

"37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?"...

illetve a szitrá áhrá:
 "44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?"

Ez pedig azért van, mert egyetlen fa sem táplálkozik a saját terméséből...

Tehát van a Gyökér-ami a Tudást eredezteti- és van a gyümölcs-ami a cselekedeteket szimbolizálja...  ebben az aspektusban pedig kell az azonos mérték, azaz: A Tudás mértékének megfelelő cselekedet.
Ha tudjuk mit tanít az Örökkévaló-tegyük is meg!
Mert ugyanis ha a jó táplálék ellenére, nem történik a megfelelő mértékű gyümölcs termés... nos ahogy írva van:

Ésaiás próféta könyve 63. rész

  1. Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra.
  2. Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái?
  3. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.
  4. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.
  5. Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem!
  6. És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket!
  7. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.
  8. És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak; és lőn nékik megtartójok.
  9. Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.
  10. Ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök.
  11. S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét?
  12. Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, a ki a vizeket ketté választá előttök, hogy magának örök nevet szerezzen?
  13. Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak!
  14. Mint a barmot, a mely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke: így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz!
  15. Tekints alá az égből, és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem!
  16. Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.
  17. Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
  18. Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
  19. Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved.

Akkor jön a kivágás!

Lukács 13,6.    
És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.
7.    
És monda a vinczellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
8.    
Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom:
9.    
És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.

Sajnos sokan vannak a hívők között, akik elfogadták és hangoztatják azt a vélekedést-miszerint: Nem kell gyümölcsöt teremni... hát... attól függ-mit szeretnénk elérni.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1639 Dátum: 2019 Szeptember 14, 21:12:17 »
Jeremiás próféta könyve 31. rész

1.    
Az időben, monda az Úr, Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek.
2.    
Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izráelt.
3.    
Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
4.    
Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izráel leánya. Újra felékesíted magadat, dobokkal és vígadók seregében jösz ki.
5.    
Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; a kik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.
6.    
Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén: Keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.
7.    
Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jákóbnak vígassággal, és ujjongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel maradékát.
8.    
Ímé, én elhozom őket észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttök lesz vak, sánta, viselős és gyermek-szűlő is lesz velök, mint nagy sereg jőnek ide vissza.
9.    
Siralommal jőnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem.
10.    
Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.
11.    
Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből.
12.    
És eljőnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az ő lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.
13.    
Akkor vígadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom őket az ő bánatukból.
14.    
És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.
15.    
Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.
16.    
Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza.
17.    
Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajőnek az ő határaikra.
18.    
Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.
19.    
Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát.
20.    
Avagy nem kedves fiam-é nékem Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-é? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr!
21.    
Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba!
22.    
Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.
23.    
Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Újra e szókat mondják majd a Júda földén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat: Áldjon meg téged az Úr, oh igazságnak háza, oh szent hegy!
24.    
És ott lakoznak majd Júda és minden ő városa, a szántóvetők és baromtartók együttesen.
25.    
Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek.
26.    
Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem.
27.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával.
28.    
És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az Úr!
29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele...

Áldott Testvérek. A Mai alkalommal, ezen fejezet Igéin indulunk el, és javallom-igyekezzünk is megérteni az Igét-hiszen tudjuk hogy fontos lehet. Ezen Fejezetét a Jeremiás könyvének-az "Új szövetség Ígéretének " is szokás mondani-hiszen a 31-es verstől, említi is szó szerint az "Új szövetséget"... De mi ez a szó: Újszövetség? Hogyan lehetne ezt a szót definiálni???
Nos ugye, a Szövetség-valójában nevezhető: Frigy-nek, azaz: Házasságnak is. Két fél egyesülése, melynek folyományaként egy új élet fogan.
Ezt egyenlőre tegyük félre magunkban, és most figyeljünk egy érdekességre-amit esetleg arra utalhat-hogy valami elírás történt ebben a fejezetben:
"9.    
Siralommal jőnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem."

Efraim mint elsőszülött... (?!)  Talán és éppen ezért a mondatért gondolják azt sokan, hogy ez maga a predesztináció ígérete egyben ( behelyettesítés tana), hiszen Izráélből befogadott-Efraimból-elsőszülött lesz... Nos ez így-természetesen nem igaz! És hogy ne az én okfejtésemet halljátok ebben a kérdésben-olvassuk a fejezet további igéit is, mert pontosan abban van a válasz erre a kérdésre:

Jer.31,32.    
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33.    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34.    
És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
35.    
Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve:
36.    
Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen.
37.    
Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!

Tehát nem történt az Örökkévaló részéről szövetségbontás-sem elvetés, hanem alapos félreértés az emberek részéről, és elhamarkodott vélemény formálás... ( mint mindíg...)
Tehát hogy ebben a kérdésben tisztán lássunk-vizsgáljuk meg, mi az amit tudunk a név ( a szó ) jelentéséről-tehát mit jelent az hogy : Efraim?
Nos ez a név ( szó) jelentése: Kettős gyümölcs-kettős örökség...
Továbbá tudjuk azt is, hogy a Tóra írásaiban elsőként-(legalábbis szó szerint) József fiaként jelenik meg-majd az I Mózes 48,5-től, Isráél fiaivá lettek.

I Mózes 48, 5. Most tehát a te két fiad, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.

Tehát a számunkra is egyértelmű megjelenése az Efraim névnek-elsőként az I Mózes 47-48-tól kezdődik a bibliában. Éppen ez okozza tehát a dillemmát, hogyan lehetne az Efrai-első szülötte az Örökkévalónak?
Nos ha nem a személyre-hanem a név jelentésére koncentrálunk, közelebb kerülhetünk a megértéshez.
Efraim= Kettős gyümölcs-kettős örökség... Nagyon fontos megértenünk, hogy a kettős kifejezés-nem azonos a duplával! nem azt jelenti tehát hogy kétszeres-hanem azt hogy lehet: ilyen is - olyan is, öröklheti: ezt is meg azt is...
Lássunk egy nevezetes példát erre a bibliából: Jn 21,2   
Együtt valának Simon Péter, és Tamás, a kit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül...

Tamás a kettős-ás azért kettős a közvélemény szerint, mert hitetlen volt... nos iszonyatos félreértés ez!!! Azért kettős, mert volt egy iker testvére! hogy az ki volt? Nem tudjuk! milyen ember volt??? Nem tudjuk!!! nyilván ha ugyan olyan lett volna mint Tamás-róla is olvashatnánk a bibliában...
Tehát a kettős nem egyenlő a duplával, hanem azt jelenti: Ilyen is -meg olyan is...
Hogy picit siethessünk a történettel:

Jer.31,18.    
Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.
19.    
Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát.
20.    
Avagy nem kedves fiam-é nékem Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-é? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr!
21.    
Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba!
22.    
Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.

Namost ez a rész-egy roppant fontosságú rész Testvérek! Ha megfelelő figyelemmel olvassuk: "18.    
Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem.
19.    
Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, czombomat vertem; szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát."

Tehát egy ember-aki távol a származási helyétől-vissza vágyik oda-ahonnan el kellett jönnie,mert valamit nagyon elszúrt... valamit... tehát egy ember... hogy is mondjuk azt héberül hogy : "Ember"??? ( Ádám )
Nos tehát hogy ez az EMBER (ÁDÁM)-nagyon megbánta hogy azt a "valamit" elrontotta... és vissza vágyik az Úrral való közösségbe.  És most a csúcspont:
"21.    
Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba!
22.    
Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit.

 "Asszony környékezi a férfit"...ugye? és ez az "új rend"  miben is új? Nos abban-hogy a férfi keres feleséget eredetileg. Pont mint ahogy a régi időkben is azt mondoggatták bizonyos emberek: " Az Úr választott népe vagyok... csakhogy mostmár: " Ézsaiás 55,6.    
Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van."

Tehát mi keressük-vágyjuk... az Úrral való közösséget-mi igyekszünk, és nem vesszük-mert nem is vehetjük alapnak, hogy az Úr-pusztán a származásunk miatt, vagy bármely más abszurd okból kifolyólag a miénk.
Hova vezetnek ezek az Igék?
Nos tehát: I Mózes 3, 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
  16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

Nos ez kérem ugye a legősibb prófécia-közvetlenül az Isten szájából, és nem másról szól,mint a Messiási korról-azaz az Újszövetség koráról!

Fontos ige lehet továbbá a számunkra: Jer.31,29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

Egres... tudjuk az egresről, hogy mind a levelét-mind a gyümölcsét,mind az ízét tekintve, hasonlít a szőlőre. Régi leírásokban "vad szőlőnek"-vagy "éretlen szőlőnek" is nevezik...
Hasonlít-hasonlít... csakhát ugye... Az általunk vizsgált Ige fejezet eljén-pozitív ígérteként, szintén a szőlő kerül szóba.:

Yer.31,5.    
Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; a kik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.

majd negatívként az egres: Yer.29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

Tehát " vad", vagy-"éretlen szőlő" mi?

nos arról is olvasunk: Ésaiás próféta könyve 5. rész

1.    
Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen;
2.    
Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!
3.    
Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között!
4.    
Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!
5.    
Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék;
6.    
És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak!
7.    
A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!

Mondjuk mint az Édenben?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1640 Dátum: 2019 Szeptember 21, 21:18:25 »
Áldott Testvérek. Az Örökkévaló által meghatározott napok (-Ünnepek), valamiért a Kereszténységben, csupán a tavaszi ünnepekre redukálódtak... A tavaszi ünnepek minthogy már beteljesedésre kerültek-többé-kevésbé, belopóztak a köztudatba, de az őszi ünnepek, valahogy nem.
Pedig ezen őszi ünnepek is beteljesedésre fognak kerülni a maguk idejében-és mit is mondhatunk ezekről az ünnepekről? Mondjuk ezt: Rettenetes napok!

Mózes I. könyve 22. rész

1.    
És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.
2.    
És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.
3.    
Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten mondott vala.
4.    
Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről.
5.    
És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.
6.    
Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt.
7.    
És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
8.    
És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
9.    
Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.
10.    
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
11.    
Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
12.    
És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.
13.    
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.
14.    
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.
15.    
És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből.
16.    
És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:
17.    
Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.
18.    
És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

Áldott Testvérek, e mai alkalommal ezen fejezet sorai adják a beszélgetésünk tárgyát, pontosabban innen ered a későbbi és a törvényben már: "örök szidraként (rendtartásként) nevezett: Ros hasana ünnepe.
Egészen pontosan a következő idézet adja az "Ünnep" alapját: "13.    
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett."
Ez tehát a helyettes-vagy inkább: Helyettesítő Áldozat története-számunkra már: Előképe.
Ebből a történetből- több következtetést is levonhatunk:
1; Ávráhám az engedelem útján jutott el erre a pontra, és engedelem által kapta az ígéretet. Ávráhám magjai tehát azok, akik Ávráhám hitét mutatják fel, azaz: Engedelemben követik az Istent.
Ezen ígéret egyik eleme: V.Mózes 28,13.    
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14.    
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
Azaz Isten áldásainak ezen eleme: Kiválasztás-Elválasztás-Sokasodás-Más népek számára, kívánatos beoltatás nemzetévé válása.
Ugye ez lenne a Pap-i nemzet, hiszen megmondatott: II.Mózes 19,5.    
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6.    
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
Ezért van az, hogy azokhoz a nemzetekből származókhoz, akik a Tesuvá (megtérés) által beoltattak a ( szelíd olajfába), így szól Péter:I Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
Fontos megemlítenünk, hogy a Kereszténységben: Megtérésnek nevezik azt, amikor a világi ember-hívővé válik...
Ez nem pontos meghatározás-sőt: egyenesen ponttatlan és határozatlan. Egy világi ember aki megtér-megtérhet akár kihez; akár hova is...
Sajnos ahogy a legtöbb esetben láthatjuk is, a pontatlanság-tévútra is vezet sokakat.És lettek a hívők sokan: Öntörvényű-Angyal tisztelő-természet feletti kutató-elszellemiesített, de ugyan akkor röghöz kötött emberek...
 A Héber szó, mint: "Tesúvá" jelentése: VISSZA TÉRÉS. Na ez már pontosan definiálja azt hogy hova-kihez... Természetesen csak ahoz lehet " Vissza Térni"
Akitől ered minden élet-tehát: Istenhez.És ha már Istenhez, akkor az utat is tudjuk: Ávrahámhoz hasonlóan: Engedelemben Követők.
Ugyanis az Engedelem nélkül, Ávrahám sem jutott volna el erre a pontra... Mely pontra is?
I Mózes 22,14.    
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.
Ez a hegy ugye a Mórijjáh.Nos ezen a hegyen lett ugye egy oltár építve, és ez az oltár a legvégső engedelem oltára egyben. Nem csak Ávráhám engedelme ez, hiszen Yichák ekkorra már nem karonülő öntudatlan kisgyermek volt, hanem érett felnőtt!
Yichák: Nevének jelentése: Isten az aki nevethet-tehát "valaki" aki Isten Örömét keresi.Erre a hegycsúcsra épült pedig a későbbiekben a Béjt hamikdás-azaz a Templom is, és ezt a hegyet nevezzük így: Yerusáláim-azaz: Az Istenel való békességünk városa.
Kik élhetnek itt? Nos Yesájá Próféciája szerint: Ézsaiás 33,14.    
Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?
15.    
A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:
16.    
Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
17.    
A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot.
18.    
Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója?
19.    
A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető.
20.    
Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak;
21.    
Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy.
22.    
Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!

Na tehát ide kell eljutnunk nekünk is...
Hogy ezt Jézus felül írta volna???
János Evangyélioma 14. rész


15.    
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16.    
És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17.    
Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
18.    
Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.
19.    
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20.    
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

Nos nem úgy tűnik hogy felül írta volna az engedelem kritériumát Jézus-Sőt! Jézus egész testben történő pályafutása során arra helyezte a hangsúlyt, hogy megmutassa:
Emberi testben is lehetséges az Istennek való engedelem! Sőt kell is!!!
Mt.12,46.    
Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni.
47.    
És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
48.    
Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?
49.    
És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!
50.    
Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.

Kiket nevez Jézus Testvéreinek? "50.    
Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."


  Jézusról-mint Szabadítóról-sokan-sokféleképp gondolkodnak. A Legtöbb hívő azt reméli, hangoztatja... Hogy Jézus azért jött, hogy a törvénytől szabadítsa meg az emberiséget...
De ez most komoly? a törvénytől??? Hiszen eddig sem éltek a törvénnyel a legtöbben-minek kellene akkor a szabadítás?! Jézus pontosan azért jött, hogy a róla-mint Messiásról, és mint Yessuáról azaz szabadítóról szóló próféciákat betöltse. Ilyeneket mint pl.:
 Ésaiás próféta könyve 42. rész

  1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
  2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
  3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
  4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
  5. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
  6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
  7. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
  8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

És ettől a pillanattól bele is kezdtünk a második következtetésbe-(tanításba)
2; Látjuk hogy ezen időre, Áv-r-ámm neve: Áv ráhám ra változott az Örökkévaló szava által, ez pedig azt jelenti: Nemzetek (hámm) Atyja (Avrá).
  Elgondolkodtató kérdésként merül fel bennünk: De ki az-ki teremtette a Nemzeteket-népeket???


 Mózes I. könyve 18. rész

1.    
Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon.
2.    
És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
3.    
És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.
4.    
Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt.
5.    
Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál.
6.    
És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.
7.    
A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.
8.    
És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének.
9.    
És mondának néki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.
10.    
És monda: Esztendőre ilyenkor bizonynyal megtérek hozzád és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala.
11.    
Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszünt vala Sáránál az asszonyi természet.
12.    
Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!
13.    
És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajjon csakugyan szűlhetek-é, holott én megvénhedtem?
14.    
Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
15.    
Sára pedig megtagadá, mondván: Nem nevettem én; mivelhogy fél vala. De monda az Úr: Nem úgy van, mert bizony nevettél.
16.    
Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velök méne, hogy elkisérje őket.
17.    
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
18.    
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19.    
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.

( További érdekesség, hogy a Ros Hasana első napján, a Zsinagógákban, éppen Yichák születését-(születésének ígéretét) tanulmányozzák, míg a második napon a Megkötözését...)
Yichákról tehát újra: "A Fiú-aki az Atyja akaratát cselekszi és ez által, az Atya Örömét keresi."
Testvérek: Talán nem is kell tovább magyarázni ezeket, hiszen láthatjuk: A Világ megváltásának előjele történt ott a Mórián! Erre lett megalapozva az Istennel kötött békesség városa is, és ez lesz az a hely, ahova a jelenések könyve szerint, a mennyekből száll alá a tökéletes város- a tökéletessé lett lakóinak.
Kik ezek? Nos azok- akik az Ígéret kritériumaként: Tökéletes engedelemben követik az Istent. És ez által: Lészen egy Isten-egy nép és egy élet tér!

Jelenések könyve 21. rész

1.    
Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
2.    
És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
3.    
És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
4.    
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5.    
És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6.    
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7.    
A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
8.    
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
9.    
És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10.    
És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
11.    
Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
12.    
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13.    
Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
15.    
A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
16.    
És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
17.    
És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
18.    
És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
19.    
És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
20.    
Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
21.    
A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
22.    
És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
23.    
És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
24.    
És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
25.    
És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz);
26.    
És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
27.    
És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

Még egy érdekesség: "14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei."
Tehát a tizen két apostol az alapja ennek a városnak...( naja... hiszen ők tanították az egykor pogányokból lett ámde a Messiásban beoltatott hívőket is...)
De van tovább is: "19.    
És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
20.    
Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist."
Ha ezeket össze vetjük a Hósen köveivel, akkor azt látjuk, hogy valójában a Hósen az alapja az Istennel való békességünknek. Ki viselte ezt a Hósent? A Főpap!
Ki a Főpap? Melki Cedek, azaz Jézus!
Hogy ez picit világosabb legyen: Jn.17,20.    
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem...
Az Apostoloknak pedig ezt mondta: MT.19,25.    
A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
26.    
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
27.    
Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?
28.    
Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.

Tehát a Kürtzengés ünnepe... Testvérek, a Zsidók a Ros hasono ünnepe előtt már tíz nappal, felül vizsgálják magukat abban a tekintetben, hogy a hitéletük emlékeztet-e az Ávráhám által felmutatott- a Mózesi tan által megkövetelt hitre?
Nekünk magasabb a léc, hiszen Jézust kell szem előtt tartanunk, és így aztán nincs mellé beszélés... Szóval van egy, az Úrtól rendelt idő, amikor mindenkinek önmagát kell megvizsgálnia, és lehetősége van a korrekcióra...( talán még van lehetőség...)
Az egész Szent Tan- benne a Próféciákkal-írásokkal-újszövetségi írásokkal... mind-mind az Istennek való engedelemről-az Istenben való bizalomról szólnak, és mind felveti a két utat-mint választási lehetőséget: Engedelmesség esetén az Isten áldásait- engedetlenség esetén az Isten átkát!
Vizsgáljuk meg önmagunkat Testvérek, és lássuk meg a Szentlélek által, hogy lenne-e még egy kis polírozni való a Tökéletességünkön?
Ma még lehet... ki tudja mit hoz a holnap! De:
Ha esetleg valaki úgy találja hogy lenne még hova fejlődnie, és ezen megszomorodik, azoknak egy lehetőség...
II.Kor.7, 8. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam; mert látom, hogy az a levél, ha ideig-óráig is, megszomorított titeket.
  9. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.
  10. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

A Következő Szombat, a Ros hasónó ünnepe lesz Testvérek. Készüljünk erre a jeles eseményre-méltóképpen.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1641 Dátum: 2019 Október 12, 21:02:35 »
 V. Mózes 26,15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Áldott Testvérek. Az előbbi Ige a bizonyság arra, hogy az Isten népe,tudta-hogy az Istennek tetsző élethez, szükség van arra-hogy megtudhassuk: Mit szeret az Örökkévaló-és mit gyűlöl; Mire inspirál-és mitől tilt... Tehát szükség van az Útra-ami hozzá vezet. Ez az út, nevezzük így: Chalacha- nem a mi döntéseinken múlik, nem a mi erkölcsi vagy morális értékrendünk által meghatározott szabályok halmaza... Hanem az Örökkévaló által adatott-pontos útmutatás.
Hogy ez az Út ( Chalacha) miért biztosan az Isten Igéje? Nos ahogy erről olvasunk is:

 V.Mózes 30, 10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Sajnos sokan vannak a kereszténységben, akik egyáltalán vitatják, hogy kell-e engedelmeskedni az Örökkévalónak-hisz ( szerintük), Nem az Istennek való engedelem-hanem a szeretet az, mely által-megnyílnak előttünk a menny kapui... Nos hát... Jézus mondja:

 Jn.14, 21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Jézus azt mondja: Az Ő tanítása, mindíg is az volt, hogy Istennek engedelmeskedjünk! Valójában ezáltal az Istennek való engedelem által tudjuk felmutatni, az Iránta és az Atya iránt érzett szeretetünket!
 (23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.)

De-... és álljon itt a nagy kérdés: Ez akkor miben különbözik az "Ó" szövetségi engedelemtől? Egyáltalán: Miben különbözik ez az " Ó " szövetségtől???
Nos az Isten szavához való ragaszkodásban más! Olvassunk erről egy Messiási Igét, magyarázatul:

Ésaiás próféta könyve 42. rész

  1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
  2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
  3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
  4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
  5. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
  6. Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
  7. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
  8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak...

Nézzük, ebben az aspektusban a kulcs mondatot: " 3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg."

Figyeljük meg, ezt az általánosan félreértett Igét...Sokan ezen Igét-bátorításnak veszik, és a félresiklott hitéletük vígaszaként aposztrofálják. Nos a helyzet az, hogy ez az Ige-nem a hitbeni csúsztatások védelmében szól. Olvassuk egyben ezt a mondatot- ás jussunk értelemre ez felől: " 3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg."
A Törvény-igaz és minden emberi okoskodástól mentes hirdetése, elvégzi a maga feladatát! Erről szól a következő Ige:

Ézsaiás 55, 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

Tehát a megrepedt nádat-nem kell eltörni, hisz elhal az magától is! A pislogó gyertyabél is kialszik hamar-nem kell kioltani azt sem! Hisz Jézus is mondja:

Jn 5,45.    
Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek.
46.    
Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.
47.    
Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

A Messiás, tehát a maga teljes igazságában és fényében tárja elénk az Isten Igéjét-minden emberi magyarázattól,agymenéstől, minden emberi okoskodástól mentesen.
Sőt: Sokan hivatkoznak a kereszténységben arra, hogy azért nem kell az Igével foglalkozniuk-mert bennük van a Szentlélek...
Na de mi a Szentlélekkel való betöltekezés-legbiztosabb jele? Ismét sokak szerint, a nyelveken szólás. Csakhogy: Maga Pál mondja:

1Kor 14,5   
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

Amikor azt mondja: "Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken"... akkor ez ugye azt jelenti, hogy nem mindenki szól nyelveken a hívők közt.
De akkor mi lehet a legbiztosabb jel?  Nos Jézus-erre a kérdésre is megfelel:

13.    
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
14.    
Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
15.    
Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Mi az Igazság? Mi az ami-Jézusból való?
Jézus mondja:

Jn.14,6... Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Az Út-tehát... hogy melyik út? Nos az egyetlen- a Chalacha! Egyben Ő az Igazság és az Élet!

Ésaiás próféta könyve 35. rész

1.    
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2.    
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3.    
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4.    
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5.    
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6.    
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7.    
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8.    
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9.    
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10.    
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.


Nyolcas-kilences vers ismét: 8.    
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9.    
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!

Mert ugyanis ez az út-nem mindenkié, hanem csak azoké-akik akarják!

Tehát kell nekünk " A " pásztor. Aki elvezet bennünket az Istenhez-mégpedig Isten akarata és rendeletei útján. Az Isten népének pedig egyetlen és legdrágább kincse-mag az Isten Igéje, mely térkép, mely tévedhetetlen iránytű, ami az utunkon vezet!

Hogy mi az a leg biztosabb jel- bizonyság, mely arról tanúskodik, hogy az "Új Szövetség" -ben élünk?

Ez.36,23. És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára.
  24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
  25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
  26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
  27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
  28. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.
 

Tehát a bizonyság-vagy -jel... ami segíthet a pozícionálásban, nem más, mint az Isten Igéjéhez való ragaszkodásunk.
Áldott testvérek: Beláthatjuk: Az Isten Igéje nélkül nem lehetséges megtudni az Utat-ami által eljuthatnánk az Istenhez... Nem lehetséges az Ige nélkül az Istennek tetsző élet, nem lehetséges az Ige nélkül az élet sem...

Jézus mondja: Máté 21,42.    
Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
43.    
Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.
44.    
És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.

A Kő, a szikla, mely mozdíthatatlan és örök. Isten szava, mely által lett minden. Isten szava, mely életre hív- és életben tart. A Kő, melyhez senki nem érhet vésővel!
Manapság sok-sok gyülekezet épül, de sok gyülekezet, pont az Igét veti meg... vagy azért mert maguk sem ismerik, vagy különböző érdekekből, de nem ragaszkodnak az Isten Igéjéhez...

A Kohelet is megmondta: Préd.12,13.    
A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól adattak.

Vajjon ki az az egy pásztor-akitől adattak azok a beszédek, melyek mint erős szegek (!!!) vannak leverve... melyhez köthetjük magunkat-melyhez ragaszkodhatunk, mely az egyetlen értelme és bölcsessége az Isten gyermekének?

V.Mózes 4,5.    
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!
9.    
Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.

Áldott Testvérek,minthogy megláthattuk villanásaiban, mennyire és miért lehetünk hálásak az Istennek az Ő Igéjéért, és valójában az a sokak által megvetett Ige-mekkora örömre ad nekünk okot... Elmondanám, hogy e hónap 22.-én a szimhát torá ünnepét tartjuk. A Tóra örömünnepe ez tehát, és minden okunk megvan a vigasságra.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,