Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 144477 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #540 Dátum: 2012 Március 30, 19:06:58 »
                     Predesztináció. /eleve elrendelés/

Istentől áldott Testvéreim. E téma már a sokadik,amiben kísérletet teszünk az Igazság felkutatására,és az egyértelemre jutásra az Ige világosságában, szétoszlatva a különböző emberi ötletelések, és felekezetek dogmáinak és teóriáinak ködfátylát...

Rengeteg ily kérdés vár még ránk, és ahogyan az Istentől ihletett sorok írója is mondja:    Zsid 5,12    
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.


Mert végig mehetünk egyesével ugyan a soron következő, és minden valószínűség szerint sokakat foglalkoztató kérdéseken, mint például: Lapos-e a föld vagy szögletes?...esetleg kerek?; a nap kering-e a földkörül? esetleg fordítva?...
Avagy választhatjuk azt a kézenfekvő megoldást is, hogy félreteszünk minden emberi-és felekezeti okoskodást amit az eddigiekben dogmaként, de legalább is tabuként kezeltünk, és vehetjük alapul Isten Igéjét, megeggyezve abban: hogy Isten Igéje a teljes és megkérdőjelezhetetlen Igazság.

Reményeim szerint, minden bizonnyal vannak akik Isten Igéjének világosságát kívánják. Őket szeretném elérni a következő sorokkal.

Nos tehát az eleve elrendelés tana, Pál Rómabeliekhez írt levelének,sokak által félre értett sorain alapul. Ez két dolgon áll: 1, ahogyan azt Péter is felemlíti: II.Péter 3,15.    
És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
16.    
Szinte minden levelében is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.
17.    
Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;
18.    
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.


2; Pálnak meg sem fordult a fejében, hogy az ő leveleit a hívők a Szentírás elé helyezve veszik alapul, és az ő reménységében mintegy kiegészítő írással igyekezett elérni a híveket, leveleiben pedig konklúziókat-végkövetkeztetéseket közölt és nem alapokat!

Lássuk tehát a félreértett sorokat Páltól.

Róma 9,11.    
Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
12.    
Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
13.    
Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
14.    
Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
15.    
Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
16.    
Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
17.    
Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
18.    
Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.
19.    
Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
20.    
Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
21.    
Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
22.    
Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
23.    
És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?
24.    
A kikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,
25.    
A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.
26.    
És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
27.    
Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.
28.    
Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön.

Mielőtt ennek az írásnak nekidőlnénk, ismét tisztázzuk a fogalmakat, mert e dolog miatt vannak félreértések, és annak okán van az, hogy elbeszélünk egymás mellett!

Első sorban tehát a 13-as Igevers: Gyűlölni szavának jelentésével fussunk egy kört.

Mert mit jelentett akkor ez a szó? Mint sejtetem, nem ugyan azt amit ma! Hiszen Isten Kijelentett Igéje (Yessua-Jézus) mondja:   2Móz 20,12    
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

És Ismét:   Mt 22,39    
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

De Jézus azt is mondja:   Lk 14,26    
Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.


Akkor tehát most és itt tetten értük Jézust, mint aki meghasonlott önmagával? NEM!!!

Szimplán és nemes egyszerűséggel tudomásul kell vennünk, hogy ez a szó: gyűlölet, nem azt jelentette akkor amit jelent ma! Nem egy heves negatív érzelmi megnyilnulást jelöl, hanem az értékrendben történő alább sorolást!  /ez a szó tehát a fontossági kérdést tisztázza! VAgyis: mi-vagy méginkább Ki a fontossabb!/

Ezt a szót, mint : gyűlölet, helyettesíthetnénk a "megvetés" szóval is, ahogyan Jézus is helyettesítette, mert hiszen a jelentése ugyan az:    Mt 6,24    
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.


Ám ez a szó: "Megvetés" ugyan úgy félreértelmezett szó, és bár a jelentése azonos volt egykor a Gyűlölettel, ám ennek is egészen más jelentést tulajdonítunk ma...

Tehát amikor az Örökkévaló ezt mondja:I.Mózes 25,21.    
És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
22.    
Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23.    
És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

Nos a jelentése pontosan és egyszerűen csak annyi amennyit olvasunk is! mert szintén Isten mondja:5Móz 7,7    
Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;


Ez pedig távolról sem azt jelenti hogy azok akik sorrendben alább valók kárhozatra vannak ítélve Istentől eleve, hanem csupán annyit jelent ahogyan Jézus is mondja:Mk 10,31    
Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.


Soron következő és tisztázásra váró igeszakaszunk: (Róma 9),15.    
Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
16.    
Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.


Lássuk tehát az eredeztető Igét teljességében: II.Mózes 33,14.    
És monda: Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak?
15.    
Monda néki Mózes: Ha a te orczád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.
16.    
Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van.
17.    
Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is a mit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.
18.    
És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.
19.    
És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek.
20.    
Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.
21.    
És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.
22.    
És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.
23.    
Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod.

/ugye mennyire más ez az Ige az eredeti környezetében???/

Mózes, és a nép kiválasztásáról szól ez az Ige! Mózes mint az Úr által kijelölt vezető, és az Israél népe, mint választás szerint való első szülöttek!
Ez nem azt jelzi hogy akik utánuk vannak eleve kárhozatra vannak itélve, SŐT (!!!) előre vetíti hogy vannak utánuk érkezők!

Mindezek tekintetében lássuk a következő Igét Pál leveléből:

Rm.9,17.    
Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
18.    
Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.

Lássuk tehát itt is az eredeztetőt: Mózes II. könyve 9. rész

1.    
És monda az Úr Mózesnek: Menj a Faraóhoz és beszélj vele: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem:
2.    
Mert ha nem akarod elbocsátani és tovább is tartóztatod őket:
3.    
Ímé az Úr keze lészen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevéken, ökrökön és juhokon; igen nagy döghalál.
4.    
De különbséget tesz az Úr az Izráel barmai között és Égyiptom barmai között, és mindabból, a mi Izráel fiaié, egy sem vész el.
5.    
Időt is hagya az Úr, mondván: Holnap cselekszi az Úr ezt a dolgot a földön.
6.    
Meg is cselekedé az Úr ezt a dolgot másodnapon, és elhulla Égyiptomnak minden barma, de az Izráel fiainak barma közül egy sem hullott el.
7.    
El is külde a Faraó, és ímé egy sem hullt vala el az Izráeliták barma közül: de a Faraó szíve kemény maradt, és nem bocsátá el a népet.
8.    
Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára.
9.    
Hogy porrá legyen Égyiptomnak egész földén, s emberen és barmon hólyagosan fakadó fekéllyé legyen Égyiptomnak egész földén.
10.    
Vevének azért kemenczehamut és a Faraó elé állának, és Mózes az ég felé szórá azt; és lőn az emberen és barmon hólyagosan fakadó fekély.
11.    
És az írástudók nem állhatnak vala Mózes előtt a fekély miatt; mert fekély vala az írástudókon s mind az Égyiptombelieken.
12.    
De az Úr megkeményíté a Faraó szívét, és nem hallgata reájok, a mint megmondotta vala az Úr Mózesnek.
13.    
És monda az Úr Mózesnek: Kelj fel reggel és állj a Faraó eleibe és mondd néki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
14.    
Mert ezúttal minden csapásomat reá bocsátom a te szívedre, a te szolgáidra és a te népedre azért, hogy megtudd, hogy nincs én hozzám hasonló az egész földön.
15.    
Mert ha most kinyujtanám kezemet és megvernélek téged és a te népedet döghalállal, akkor kivágattatnál a földről.
16.    
Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.

Hogy az Örökkévalótól való megkeményítést megérthessük, vissza kell mennünk még ennél is messzebbre az időben. Mégpedig egészen Ábrahámig: I.Mózes 12,10.    
Azonban éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban.
11.    
És lőn mikor közel vala, hogy bemenjen Égyiptomba, monda feleségének Szárainak: Ímé tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy.
12.    
Azért mikor meglátnak téged az égyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.
13.    
Mondd azért, kérlek, hogy húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te éretted.
14.    
És lőn mikor Ábrám Égyiptomba érkezék, láták az égyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép.
15.    
Mikor megláták őt a Faraó főemberei, magasztalák a Faraó előtt és elvivék az asszonyt a Faraó udvarába.
16.    
És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.
17.    
De megveré az Úr a Faraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
18.    
Hívatá azért a Faraó Ábrámot és monda: Miért mívelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnékem, hogy ez néked feleséged?
19.    
Miért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségűl. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el.
20.    
És parancsola felőle a Faraó némely embereknek, a kik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét a mije vala.

és most a következő ok: József által is felismerte az akkori Faraó is, hogy nincs a mi Istenünkön kívül Isten,és meg is tisztelte az Örökkévaló népét. Ámde ez csupán rá volt igaz, mert a következő Faraó már visszatért a maga Isteneihez,és nem nézte az egy Igaz Istent, sőt! rabszolgaságban tartotta az Ő népét, és sanyargatta őket. Mi több: Lemészároltatta a gyermekeiket... Tehát lett volna idő Isten kegyelméből a megtérésre, de az Egyiptom ragaszkodott a bálványaihoz, minden esetben újra és újra megkeményítették a maguk szívét, ezek után, (kb.400 év...) Már Isten keményítette meg a szívüket! Tehát Isten várt... hosszan várt! és az Ő hívására az egyiptomiak válasza NEM! volt...

Ugyan ez figyelhető meg, és követhető nyomon Saul esetében is! Saul felé is megtette Isten az első lépést, ám ő is választotta a maga érdekeit és céljait... Isten figyelmezette őt, ámde Saul megkeményített rendre a maga szívét, ezek után már Isten keményítette azt meg!

Ezért mondja Pál:Fil.2,12.    
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13.    
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

Illetve más is int,miszerint:Zsid 3,8    
Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában...


Zsid 3,15    
E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.


Zsid 4,7    
Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, a mint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.


Mert ugyanis ha mégis megkeményítik némelyek,: Zsid 10,26.    
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
27.    
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.

28.    
A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;
29.    
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
30.    
Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
31.    
Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.


Értsünk végre szót Testvérek: Minden ami Igaz és Igazán fontos, az megiratott számunkra! És ezen felül a legjobb és leg Igazabb tanító is a segítségünkre lenne az Igaság megismerésében... Mégis inkább az emberi ötletelések-és felekezeti dogmák irányába van elmozdulás... nem jó ez Testvérek!

De lássuk tovább a fentemlített levelet:

Róma 9,19.    
Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
20.    
Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
21.    
Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
22.    
Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
23.    
És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?

Tehát ahogy az az eddigiekben megszokottá vált, itt is nézzük az eredetet, aminek hatására Pál megírta eme idézetet.


Jeremiás próféta könyve 18. rész

1.    
Az a beszéd, a melyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván:
2.    
Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet!
3.    
Lemenék azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készít vala a korongon.
4.    
És elromla az edény, a melyet ő készít vala és a mely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, a mint a fazekas jobbnak látta megkészíteni.
5.    
És szóla az Úr nékem, mondván:
6.    
Vajjon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza!
7.    
Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem:
8.    
De megtér az a nép az ő gonoszságából, a mely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, a melyet rajta véghezvinni gondoltam.
9.    
És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem;
10.    
De a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra: akkor megbánom a jót, a melylyel vele jót tenni akartam.
11.    
Most azért beszélj csak a Júda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondván: Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek! Nosza, térjetek meg, kiki a maga gonosz útáról, és jobbítsátok meg útaitokat és cselekedeteiteket!

Ugy mennyire más az eredeti környezetében ez az idézet? Pál nem győzne szörnyülködni és a ruháját szaggatni, ha ma köztünk lenne és szembesülne ezekkel a mai nemzedék által félrevitt és félre értelmezett tanításokkal !

Ugyan ezen Igeszakaszból ered az is, amikor is azt állítják hogy akik élete a megtérés után megnehezedik és megtellik bajokkal és szenvedésekkel, azok azért szenvednek, mert Isten így akarja őket távoltartani magától. EZ ISTENKÁROMLÁS!!!

Hiszen valóban van baja azoknak akik az Igaz útra rálépnek! Meg is van írva:Zsolt 34,20    
Sok baja van az igaznak.
.. ámde ezzel folytatódik:-de valamennyiből kimenti az Úr.!

Mert az is írva van:Péld 3,12    
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.


Ezért írja az Istentől ihletett sorok írója:Zsid 12,8    
Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.


Erről az ÁTMENETI állapotról így nyilatkozik Péter: 1Pt 4,19    
Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.


Konklúzióban: Péter így nyilatkozik Istentől való ihletettségében:2Pt 3,9    
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
   / tehát hogy MINDENKI MEGTÉRÉSRE JUSSON!!!/

Ámde Jézus ezt mondja: Mt 20,28    
Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.


Vagy ami még ennél is szemléletesebb:    Mk 14,24    
És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.

Ő tehát már nem "mindenki"-ről beszél, hanem "sokak"-ról. Mit jelent ez? Nos ahogyan azt Pál mondja:Rm 10,16    
De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
  Illetve az eredeti: Ésaiás próféta könyve 53. rész

1.    
Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

Tehát ismét ugyan oda lyukadtunk ki... Bizony vannak sokan akik megkeményítik a szívüket, megsüketítik a fülüket...
Róluk-nekik mondja ezt az Örökkévaló:Ésaiás próféta könyve 50. rész

1.    
Így szól az Úr: Hol van anyátok elválólevele, a melylyel őt elbocsátám? vagy hol van egy kölcsönadóim közül, a kinek titeket eladtalak? Ímé, a ti vétkeitekért adattatok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok!
2.    
Miért jöttem, holott nem volt ott senki? hívtam és nem felelt senki sem! vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Ímé, én dorgálásommal kiszáraztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhödnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak.
3.    
Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat.

illetve:Zakariás 7,11.    
De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak.
12.    
Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, a melyeket a Seregeknek Ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.

13.    
És lőn, hogy a mint én kiáltottam és nem hallották meg: úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek Ura...

Íme ez tehát a sokak által félre értett Igei háttér, amit ha figyelmesen,és az Örökkévalóval olvasunk,egészen más értelemben ragyog fel.
Gondolkozzunk el ezeken Testvérek! Használ-e nekünk ha az Isten Igéjét félretesszük, és gyülekezeti dogmák preferálásával, gyülekezeti elöljárok tetszésére akarunk élni-érteni? Válaszoljatok ti magatoknak... válaszoljatok ti Istennek!
Jézus mondja: Jel 3,20
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

Láthatjuk hogy nem azt írja: Vannak akikhez bezörgetek…  Tehát a Hívás Általános!!!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #541 Dátum: 2012 Március 31, 08:12:47 »
Kedves Somer,

Az oszovetseg es az uj szovetseg korszakat tobbek kozott az kulonbozteti meg, hogy Isten Szent Lelke kiaradt punkosdkor, a karpit felulrol ketteszakadt es tarva nyitva a poganyok elott is az ut a kegyelem kiralyi szekehez, es a szentek szentje - ahova a fopap mehetett be egyszer egy evben - tarva nyitva elottunk is.
A kivalasztas is mast jelentett sok ertelemben, mint ma - de a zsidosag szerepet tekintve is egy sokkal kompletteb helyzetet adott, mint a mai kivalasztas. Isten a zsido nepet azert valasztotta ki, hogy bemutassa, hogy O tenyleg van, ezert ez a neve is egyben - Vagyok. Nem azert valasztotta ki oket, mert olyan nagyszeru emberek voltak, epp azert - mert rajtuk tudta bemutatni, hogy a lehetetlen is megoldhato szamara. Ha elolvassuk a Birak konyvet, vagy Mozes 2.konyvet - tenyleg arra gondolhatunk, hogy ilyen ertetlen nep nincs is megegy - talan ezert is valasztotta Isten oket - de azt hiszem, a magyarok is ilyenek lettek volna. A kivalasztas felelosseggel jar - es ennek konzekvenciai es aldasai egyarant kibontakoztak ezekben a tortenetekben. Ennek a felreertese, mikor ez egeszen komoly gellert kapott - vezetett el a tarsadalmi elszigetelodesig, szetszoratasig. Jezus nelkul nincs udvosseg. Ez mindenki szamara a megoldas - teljesen mindegy, hogy mely nepbol valo. Bar Isten azt mondta, hogy amig a poganyok teljessege bemegy, addig lepel van a szemukon - nekem is van megtert zsido szarmazasu testverem. Tenyleg csak aldani tudjuk az Istent.
szeretettel Sandor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #542 Dátum: 2012 Március 31, 11:50:17 »
Kedves Somer,

Az oszovetseg es az uj szovetseg korszakat tobbek kozott az kulonbozteti meg, hogy Isten Szent Lelke kiaradt punkosdkor, a karpit felulrol ketteszakadt es tarva nyitva a poganyok elott is az ut a kegyelem kiralyi szekehez, es a szentek szentje - ahova a fopap mehetett be egyszer egy evben - tarva nyitva elottunk is.
A kivalasztas is mast jelentett sok ertelemben, mint ma - de a zsidosag szerepet tekintve is egy sokkal kompletteb helyzetet adott, mint a mai kivalasztas. Isten a zsido nepet azert valasztotta ki, hogy bemutassa, hogy O tenyleg van, ezert ez a neve is egyben - Vagyok. Nem azert valasztotta ki oket, mert olyan nagyszeru emberek voltak, epp azert - mert rajtuk tudta bemutatni, hogy a lehetetlen is megoldhato szamara. Ha elolvassuk a Birak konyvet, vagy Mozes 2.konyvet - tenyleg arra gondolhatunk, hogy ilyen ertetlen nep nincs is megegy - talan ezert is valasztotta Isten oket - de azt hiszem, a magyarok is ilyenek lettek volna. A kivalasztas felelosseggel jar - es ennek konzekvenciai es aldasai egyarant kibontakoztak ezekben a tortenetekben. Ennek a felreertese, mikor ez egeszen komoly gellert kapott - vezetett el a tarsadalmi elszigetelodesig, szetszoratasig. Jezus nelkul nincs udvosseg. Ez mindenki szamara a megoldas - teljesen mindegy, hogy mely nepbol valo. Bar Isten azt mondta, hogy amig a poganyok teljessege bemegy, addig lepel van a szemukon - nekem is van megtert zsido szarmazasu testverem. Tenyleg csak aldani tudjuk az Istent.
szeretettel Sandor

Áldott Testvérem Sándor. Olvastam az írásod, és találtam (bár nem kerestem) több olyan pontot, ami talán korrekcióra? de mindenképp magyarázatra szorulna részedről, mert így, bevallom nem értem.

Kezdeném az elején. Azt mondod:"Az oszovetseg es az uj szovetseg korszakat tobbek kozott az kulonbozteti meg, hogy Isten Szent Lelke kiaradt punkosdkor, a karpit felulrol ketteszakadt es tarva nyitva a poganyok elott is az ut a kegyelem kiralyi szekehez, es a szentek szentje - ahova a fopap mehetett be egyszer egy evben - tarva nyitva elottunk is. "

Ugye tudjuk mind, hogy a Szentlélek kiáradása, nem egy újonnan érkezett,ismeretlen, sosem volt valami... hiszen meg van írva:IV.Mózes 11,23.    
Akkor monda az Úr Mózesnek: Avagy megrövidült-é az Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-é néked az én beszédem vagy nem?
24.    
Kiméne azért Mózes, és elmondá a népnek az Úr beszédét, és összegyűjte hetven férfiút a nép vénei közül, és állatá őket a sátor körül.
25.    
Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla néki, és elszakaszta abból a lélekből, a mely vala ő benne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a lélek, menten prófétálának, de nem többé.
26.    
Két férfiú azonban elmaradt vala a táborban; egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott vala a lélek; mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek vala el a sátorhoz, és mégis prófétálának a táborban.
27.    
Elfutamodék azért egy ifjú, és megjelenté Mózesnek, és monda: Eldád és Médád prófétálnak a táborban.
28.    
Akkor felele Józsué, a Nún fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és monda: Uram, Mózes, tiltsd meg őket!
29.    
És felele néki Mózes: Avagy érettem buzgólkodol-é? Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjök.

És ezen kívül, ha nem is általánosan, de jól nyomon követhetően láthatjuk a TANACH-ból, hogy Jézus előtt is működött a szentlélek...
ÉS bár pünkösdkor valóban kitöltetett általánosságban "minden testre" ám ez a nagyon régen megígért, prófétciákban megfogalmazott előjel bekövetkezése volt.
(PL.:Ézs 32,15 ; Joél 2,28-32)

Azután azt is írod:Isten "a zsido nepet azert valasztotta ki, hogy bemutassa, hogy O tenyleg van, ezert ez a neve is egyben - Vagyok"

Nem azért választotta a Zsidó népet hogy bemutassa hogy Ő van! Ebben egyezzünk ki Testvérem. Mert ahogyan az írva van:   Rm 1,20    
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.

Ezt bár Saul (Pál) írta meg, ám ezen sorok megintcsak konklúziók! Egy régebbi, mégpedig Mózes előtti írás összegzése! (Henok első-második felyezet.)

Az Örökkévaló maga ad magyarázatot az általa végzett kiválasztásra:V.Mózes 7,6.    
Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.
7.    
Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;
8.    
Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, a melylyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az égyiptombeli Faraó királynak kezéből.
9.    
És hogy megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják.
10.    
De megfizet azoknak személy szerint, a kik őt gyűlölik, elvesztvén őket; nem késlekedik az ellen, a ki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint.

Azt is állítod: "-ezert ez a neve is egyben - Vagyok"  Nem ezért nevezi magát így: Echje... hanem azért mert ember nem képes felfogni-megérteni a nevének jelentését! Egyebekben: ha ezt a szót vesszük alapul: "Vagyok"   ez időhatározó nélkül, Tehát nincs kezdete és nincs vége, azt jelenti: "ÖRÖKKÉVALÓ" TEHÁT: VOLT-VAN-LESZ !

 Ám eme felvilágosult kor hívői remekül prezentálják azt, hogy még ezt sem képesek megérteni, amikor azt mondják az Ő Igéjéről:" ez már nem fontos, mert elmúlt"... Ha pedig Ő Örökkévaló, márpedig az, akkor ez Igaz minden kijelentésére is, és erről bizonyságot tett Jézus is, mondván:Mt 5,18    
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik...

Azután ezt is közzétetted:

"Értetlen nép".... azért mégis e nép őrizte meg a Tórát a mai kor számára, és tartja most is példaadó ragaszkodással, ámde be kell ismernem: Nem felismerés szerint. Hogy a Magyarok mijenek lettek volna ha meglettek volna... nemtom! De ahogy egy régi ismerősöm mondaná: "Ha a nagymamámnak áramszedői lettek volna, most én lennék a trolibusz..."  De most hogy megvan a Magyar nép, mint nép, akik Kereszténynek vallják az egész országot, nos te így mit látsz? Az Ország védelmére felkérték szűz Máriát, angyaloknak állítanak szobrot,szentekhez imádkoznak, Pápai dogmákra építkeznek... hogy látod te ezt Testvérem? Testvér-testvér ellen küzd, egymást ki-és megtagadják... Tehát te jobbnak-vagy méginkább igazabbnak látod ezt a népet mint az Izraelitákat?

Tehát mégegyszer leírom: Nem értem az írásod mondanivalóját, kérlek szépen pontosítsd picit nekem, és tudd be ezt az én értetlenségemnek...

Ám még lenne itt valami: Azt írtad:"-Bar Isten azt mondta, hogy amig a poganyok teljessege bemegy, addig lepel van a szemukon - nekem is van megtert zsido szarmazasu testverem. "

Ez látod világos és tiszta kijelentés előttem Testvér! Mert való Igaz, ha valaki a Tanach ismerete nélkül tanulmányozza csupán a szemtanúk írását,(újszövetségi írások) Annak épp úgy lepel borul a szemére és szívére, mint annak, aki a Yessuában nem ismerte fel a megígért Messiást, és úgy tanulmányozza a Tanach-ot!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #543 Dátum: 2012 Április 01, 08:21:03 »
Idézet
  Predesztináció. /eleve elrendelés/

Istentől áldott Testvéreim. E téma már a sokadik,amiben kísérletet teszünk az Igazság felkutatására,és az egyértelemre jutásra az Ige világosságában, szétoszlatva a különböző emberi ötletelések, és felekezetek dogmáinak és teóriáinak ködfátylát...

Rengeteg ily kérdés vár még ránk, és ahogyan az Istentől ihletett sorok írója is mondja:    Zsid 5,12   
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.

Kedves Shomer Testvérem!

Nagyon köszönöm, hogy felraktad ezt az írásodat és azt, hogy lehetöség volt tegnap este a skyoe alkalmon erröl részletesen beszélgetni. Annyira nyivánvalóvá vált, hogy ezek a téves nézetek mennyire veszélyesek. Az Ígéket az Ígével lehet megérteni. Nagy áldást jelentett nekem az is, hogy a skype alkalmon nagyon öszinte és nyilt légkörben beszélgethettünk el. Teljesen egyértelmüen mindannyian elöutasítjuk az eleve elrendelés gondolatát, abban az értelemben, ahogy az ki lett fejtve, mert Isten senkit sem zár ki a kegyelem elfogadása lehetöségétöl. Olyan nincs, hogy valaki azért nem tér meg, mert Isten nem választotta öt ki. Azonkivül abban is teljesen egyetértettünk, mennyire fontos tényleg a paralel helyket a Tánáchban is tanulmányozni, mert Pál apostolnak, amikor a Rómabeliekhez írta a levelet, teljesen világos volt, hogyan kell azt értelmezni, amit ír, mert a Tánách kontextusában gondolkozott.

Mégegyszer köszönöm, áldott szolgálatodat! Legyen dicsöség az URnak!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #544 Dátum: 2012 Április 01, 10:49:24 »
Áldott Testvérem. Megértettem a gondolatmenetedet. Számomra a kérdések csupán ezek: Yessua minden átkot megtört-e azok számára akik benne újjá születtek, vagy nem? Teljes volt-e az engesztelés az Övéiért vagy nem? Isten csak azért emelt-e fel minket hogy magasabbról essünk le-vagy sem?Yirmájá vö Yehezkiel által Igazat szólt-e az Örökkévaló amikor az Igéreteket tette vagy sem? (Jer 31,29; Jer 31,30 ; Ez 18,2) Mert abban ugye egyetértés van köztünk,hogy ezen Igeszakaszok pontosan a Generációs átkokról szólnak ! (?)

Szia Shomer Ájin!
Megkérdeztem a férjemet is ebben a témakörben, hogy vajon én irtam-e ide nektek valami iszonyatos nagy őrültséget, és azt mondta, szerinte is vannak olyan halálos bűnök, amik olyan generációs átkokat vonnak maguk után, ami nem töröltetik el automatikusan a megtérésünkkor, ezért külön imádkozni kell. Persze nem áll szándékomban megváltoztatni a véleményeteket, amúgy is látom, hogy egyedül vagyok itt ezzel a látásmóddal. Egyébként pedig egy egész napot gondolkodtam erről, no persze az Igékről...most rohanok mert sok a munka, remélem ma még lesz netem!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #545 Dátum: 2012 Április 01, 12:21:08 »
Ha a hívőknek lenne generációs átka, akkor én nagy bajban lennék az biztos!
Nincs senki sem a családomból, aki Istenfélő lenne. Az édesapám bűneit pedig nem írom le, mert tudom hogy a legtöbbetekben sokáig megmaradna a súlyossága és a démonikus volta miatt.

Mégis, Istennél tiszta lappal indultam.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #546 Dátum: 2012 Április 01, 13:00:56 »
Kedves Antee, teljesen egyetértek Veled.

Mert Isten Lelke által újászülettünk. De milyen újjászületés lenne, ha még ott marad azért a régi átok. Jézus vére tökéletesen elegendö, ami által ujjászülethetünk, megtisztitott minden büntöl, mert eltörlé azokat, így tehát a törvény átkától is tökéletesen szabadok lettünk.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #547 Dátum: 2012 Április 01, 14:37:35 »
Áldott Testvérem. Megértettem a gondolatmenetedet. Számomra a kérdések csupán ezek: Yessua minden átkot megtört-e azok számára akik benne újjá születtek, vagy nem? Teljes volt-e az engesztelés az Övéiért vagy nem? Isten csak azért emelt-e fel minket hogy magasabbról essünk le-vagy sem?Yirmájá vö Yehezkiel által Igazat szólt-e az Örökkévaló amikor az Igéreteket tette vagy sem? (Jer 31,29; Jer 31,30 ; Ez 18,2) Mert abban ugye egyetértés van köztünk,hogy ezen Igeszakaszok pontosan a Generációs átkokról szólnak ! (?)

Szia Shomer Ájin!
Megkérdeztem a férjemet is ebben a témakörben, hogy vajon én irtam-e ide nektek valami iszonyatos nagy őrültséget, és azt mondta, szerinte is vannak olyan halálos bűnök, amik olyan generációs átkokat vonnak maguk után, ami nem töröltetik el automatikusan a megtérésünkkor, ezért külön imádkozni kell. Persze nem áll szándékomban megváltoztatni a véleményeteket, amúgy is látom, hogy egyedül vagyok itt ezzel a látásmóddal. Egyébként pedig egy egész napot gondolkodtam erről, no persze az Igékről...most rohanok mert sok a munka, remélem ma még lesz netem!
Áldott Testvérem,Bat Israél! Azt mondod tehát:"-Megkérdeztem a férjemet is ebben a témakörben, hogy vajon én irtam-e ide nektek valami iszonyatos nagy őrültséget, és azt mondta, szerinte is vannak olyan halálos bűnök, amik olyan generációs átkokat vonnak maguk után, ami nem töröltetik el automatikusan a megtérésünkkor, ezért külön imádkozni kell..."-

Induljunk el ezen a vonalon, és lássuk hova vezet... Nos Tehát, Én megtérek ugyan, de az apám és nagyapám bűnei miatt, továbbra is Isten átka marad rajtam...
De akkor hogyan térhetek meg??? Hiszen azt tudjuk: A BŰNEINK ELVÁLASZTANAK ISTENTŐL! (Ézs 59,2    
Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
)
Itt tehát akkor azt is ki kell-(ene) jelenteni: Az én döntésem és az én akaratom nyilvánul meg a megtérésben... Ez sem stimmel, mert Yessua mondja:Jn 6,65    
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.

Ez eddig tehát már a második Igazság amit el kell törölnünk egy mondaton belül, ha ezen a vonalon akarunk tovább menni...
De ha már lendületben vagyunk... vigyük ezt végig...
Tehát a generációk bűne, ami Isten átkát vonta maga után, így elválaszt engem Istentől, de ezzel nem foglalkozva egy napon arra ébredek: akkor is felmegyek Istenhez, és szerzek én nevet magamnak Ő elötte... (1Móz 11,4) Azután én a saját akaratomból behívom őt az életembe, és trónfosztás útján, amit a magam értelmével és erejével viszek végbe, ( e világ fejedelmét le-Istent fel a szívemben...mindezt persze az Isten akarata ellenére...) Tehát így születek új életre... vagyis nevezzük nevén: önmagamnak feszítem meg a Krisztust... Azután valahogy ráveszem Jézust, hogy alkalmas időben, az Ő akarata ellenére törje meg felettem Isten átkát...
EZ TESTVÉREM SZÁMOMRA NAGYON MEREDEK!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #548 Dátum: 2012 Április 01, 15:38:52 »
Kedves Testvéreim!

Amint most olvastam Shomer Testvér hsz-át, Isten a szívemre helyezte az ide vonatkozó Ige pontos értelmezését. Nézzük csak:

"Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem."
2Móz 20,5

A generációs átok elmélet képviselöitöl sokszor hallottam ezt az Igét idézni, de mindig elhagyják a mondat végét - ha gyülölnek engem - ezért is vezet tév útra, ha csak félig olvassuk el.

"Ha gyülölnek engem" - ezt egy Isten Lelke által újjászületettben lehetetlen! Tehát a generációs átoknak van feltétele!

Ezért is nonszensz gondolat, hogy egy újjászületett Isten gyermeke, aki szereti az Örökkévalót, és Egyszülött fiát, ebbe a kategóriába essen!

 :2smitten:

 

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #549 Dátum: 2012 Április 01, 15:57:22 »
Nézzük meg hogyan folytatódik:

De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
2Móz 20,6

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #550 Dátum: 2012 Április 01, 16:32:54 »
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
Efézus 6,24
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #551 Dátum: 2012 Április 01, 17:39:57 »
Erre Testvérem, csak öszinte szívböl ÁMEN-t tudok mondani!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #552 Dátum: 2012 Április 02, 10:31:03 »
Áldott Testvérem. Megértettem a gondolatmenetedet. Számomra a kérdések csupán ezek: Yessua minden átkot megtört-e azok számára akik benne újjá születtek, vagy nem? Teljes volt-e az engesztelés az Övéiért vagy nem? Isten csak azért emelt-e fel minket hogy magasabbról essünk le-vagy sem?Yirmájá vö Yehezkiel által Igazat szólt-e az Örökkévaló amikor az Igéreteket tette vagy sem? (Jer 31,29; Jer 31,30 ; Ez 18,2) Mert abban ugye egyetértés van köztünk,hogy ezen Igeszakaszok pontosan a Generációs átkokról szólnak ! (?)

Szia Shomer Ájin!
Megkérdeztem a férjemet is ebben a témakörben, hogy vajon én irtam-e ide nektek valami iszonyatos nagy őrültséget, és azt mondta, szerinte is vannak olyan halálos bűnök, amik olyan generációs átkokat vonnak maguk után, ami nem töröltetik el automatikusan a megtérésünkkor, ezért külön imádkozni kell. Persze nem áll szándékomban megváltoztatni a véleményeteket, amúgy is látom, hogy egyedül vagyok itt ezzel a látásmóddal. Egyébként pedig egy egész napot gondolkodtam erről, no persze az Igékről...most rohanok mert sok a munka, remélem ma még lesz netem!
Áldott Testvérem,Bat Israél! Azt mondod tehát:"-Megkérdeztem a férjemet is ebben a témakörben, hogy vajon én irtam-e ide nektek valami iszonyatos nagy őrültséget, és azt mondta, szerinte is vannak olyan halálos bűnök, amik olyan generációs átkokat vonnak maguk után, ami nem töröltetik el automatikusan a megtérésünkkor, ezért külön imádkozni kell..."-

Induljunk el ezen a vonalon, és lássuk hova vezet... Nos Tehát, Én megtérek ugyan, de az apám és nagyapám bűnei miatt, továbbra is Isten átka marad rajtam...
De akkor hogyan térhetek meg??? Hiszen azt tudjuk: A BŰNEINK ELVÁLASZTANAK ISTENTŐL! (Ézs 59,2    
Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
)
Itt tehát akkor azt is ki kell-(ene) jelenteni: Az én döntésem és az én akaratom nyilvánul meg a megtérésben... Ez sem stimmel, mert Yessua mondja:Jn 6,65    
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.

Ez eddig tehát már a második Igazság amit el kell törölnünk egy mondaton belül, ha ezen a vonalon akarunk tovább menni...
De ha már lendületben vagyunk... vigyük ezt végig...
Tehát a generációk bűne, ami Isten átkát vonta maga után, így elválaszt engem Istentől, de ezzel nem foglalkozva egy napon arra ébredek: akkor is felmegyek Istenhez, és szerzek én nevet magamnak Ő elötte... (1Móz 11,4) Azután én a saját akaratomból behívom őt az életembe, és trónfosztás útján, amit a magam értelmével és erejével viszek végbe, ( e világ fejedelmét le-Istent fel a szívemben...mindezt persze az Isten akarata ellenére...) Tehát így születek új életre... vagyis nevezzük nevén: önmagamnak feszítem meg a Krisztust... Azután valahogy ráveszem Jézust, hogy alkalmas időben, az Ő akarata ellenére törje meg felettem Isten átkát...
EZ TESTVÉREM SZÁMOMRA NAGYON MEREDEK!

Békesség testvéreim.

Nézétek el nekem ezt a gyarlóságomat, hogy még szólok, de nem szóltam volna, ha nem olvasom Ferenc testvérem értékes hozzászólását, amiben Ő is elismeri, hogy Isten munkája nélkűl sosem ismerhettük volna meg az Isten. Hisz a bűneink elválasztanak tőle, (Ézs.59,2), és az Ő hívása és akarata nélkül sosem dönthettünk volna mellette (nem térhettünk volna meg). Elismeri azt, hogy saját akaratunkból sosem hívhattuk volna be Krisztust, Saját akaratom sosem foszthatta volna meg énemet a tróntól, hisz akaratunkat az Énünk vezérli, és az újjászületés sem jöhet létre a saját akaratom és erőm által (Jn.1.13)

Látjátok, éppen azok, akik olyan nagy jelentőséget tanúsítanak az emberi akaratnak, és az emberi akarat hatalmának, azok hozzák a legtöbb tévelygést a gyülekezetekbe. Hisz így Istent megfosszák hatalmától és Szuverén akaratának véghezvitelétől.
El jutnak oda, hogy Isten aláveti magát az emberi akaratnak. Azért vannak azok a tanítások amik arról beszélnek, hogy Isten az aki engedelmeskedik, te csak kérd, akard. Te vagy az aki akaratoddal parancsolsz a betegségnek, a szegénységnek, a démonoknak, ... te vagy az aki akaratoddal áldást hozol életedre, gazdagságot és pénzt, nem kell tegyél mást mint (akard, vagy ahogy ők mondják HIT által akard), és ezekhez hasonló tévelygések, melyeket az emberi akarat és bölcsesség szűl.

Az Isten Szuverenitása, amibe a predesztináció is tartozik, éppen ezt semísíti meg, az emberi akaratott.
Éppen ezért van annyi erőlködés és emberi küzdelem az evangelizációkba, mert sok Pásztor azt gondolja, hogy ő  az aki majd megtérésre juttatja az embert. Éppen azért van annyi erőlködés, mert azt hiszik, hogy az embernek, van hatalma és ereje Krisztus mellet dönteni.
Hallom, ahogy a szószékről könyörögnek az embereknek: Fogad el, Fogad el, még van idő, még van egy kis időnk. Most Most , gyere, ne hagyd Jézust sírni az ajtó előtt, neki szüksége van rád, ott kér és rimánkodik neked, hogy fogad el, fogad be ... – és ezekhez hasonlók, mint egy árverésen ahol Krisztus az árú.
Isten azt mondta, hogy mennyünk és szoljuk az Ő igéjét, tisztán, a Szent Szellem által, és majd Ő elvégzi a munkát. Mert Ő az aki megtérést hoz az emberek szívében.
Nem a Pásztor és nem a hallgató, hanem egyedűl Isten.

Ha pedig a megtérés, az Úr munkája, ha te, én, és mások, csak azért tudtunk dönteni és megtérni mert az Úr lehetővé tette ezt, benned és bennem. Miért van az, hogy akkor másokban az Úr nem tudja elvégezni?
Vajon Isten mások életében gyengébb, vagy van aki ellene tud állni Isten akaratának?
Vagy benned és bennem volt valami több jó mint a másikban, nekem és neked erősebb volt az akaratunk? Tisztábban láttunk? Jobban hallottunk? Nem voltunk annyira elszakadva, elválasztva Istentől? A mi bűneink kisebbek voltak és így kisebb volt a szakadék a fal, és így könnyebben tudtunk közeledni, vagy akár Isten tudott jobban közeledni, jobban megérinteni bennünket?
Isten gyermeke vagyok, és nagyon hálás vagyok, mert tudom, hogy nem érdemeltem meg. Mert tudom, hogy semmi munkám nincs ebben. Nem tudom miért hajolt le hozzám, mi volt bennem több, mint barátomban, aki ugyan úgy hallotta az igét mint én és ő nem tért meg. Pedig nem volt bűnösebb, ha jobban meggondolom, sokkal de sokkal jobb szíve volt, talán sokkal jobb eszköze lehetett volna Istennek. Sokkal megértőbb, sokkal szeretőbb, sokkal jobb barát volt mint én. Miért én és miért nem Ő? Miért nem tért meg nagytatám mikor annyit volt neki hirdetve az ige... miért? Miért én voltam az első a családban aki megismerte az Urat? Mért?

Emberileg nem tudom, erre keresem a választ. Ezért Isten igéjében keresem ... mert Ő az ami mindent megvilágosit.

Higgyétek el nekem, mind azt amit írtam tiszta szívemből írtam.
Nem akarok versengeni vagy vitatkozni, egyszerűen Istent akaratát keresem.
Mélyen tisztelem az Urat, és szeretem.

Kár, hogy szombati megbeszélésen nem voltam ott, talán  több mindenre fény derült volna, és nem csak az egyik oldal lett volna képviselve – persze több mint valószínű ez is Isten akarata volt.

Sok szeretettel.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #553 Dátum: 2012 Április 03, 09:34:40 »
Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 16. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17. minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 18. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.
Jak 1,13-18

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #554 Dátum: 2012 Április 03, 09:37:44 »
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3. tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. 5. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. 6. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. 7. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, 8. a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.
Jak 1,2-7
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10