Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 94589 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2886
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1560 Dátum: 2017 Október 21, 20:50:20 »

Mt.28,18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
  19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
  20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Áldott testvérek, e mai alkalommal ezen igén fogunk elindulni, mely elviekben arra adatott-hogy ez Ige alatt egyesüljenek a hívők a széles világon-illetve arra, hogy ez Igében leírtak alapján-rendkívül erős ígéret szerint,
mintegy-az Úrtól való védettségben érezzük magunkat.
Ezen rendkívül erős ígéret a védettségünkről újra: Mt.28,...."és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"
Ez az amire Pál is emlékeztet minket: Róma 8,28.    
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
29.    
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30.    
A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31.    
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32.    
A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33.    
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;
34.    
Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:
35.    
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36.    
A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37.    
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,
38.    
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39.    
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Tehát az Isten velünk...( ez a jelmondat volt a második világháborúban- a Német katonák övcsattján is...aztán csúnya véget értek...)
Ezen ígéretben bíztak mások is, és rosszul jártak, és ugyan ezen ígéretre támaszkodnak ma is sokan-és közüllük is lesznek, akik nem kerülik el a bukást.
Vajon miért? nos mert a kiragadott Igék-nem működnek varázsigeként, és mert az Istent, nem lehet megcsúfolni!
Elsőként nézzük ezt a Róma 8-at:28.    
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
29.    
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30.    
A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31.    
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32.    
A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33.    
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;
34.    
Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:
35.    
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36.    
A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37.    
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,
38.    
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39.    
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Összefoglalva ezt az Igerészt, azt látjuk, hogy azokról szól-ill. azoknak garantálja az Istentől való elválaszthatatlanságot (!!! FIGYELEM!!! nem a probléma mentességet-hanem az Istentől való elválaszthatatlanságot!!!)-
akik az Istent Szeretik.
Az ember értelme szerint, akkor itt ugye nincs is gond, hisz minden hívő vallja hogy szereti az Istent... na ez a gond Testvérek... ha a hívők-emberi értelem szerint gondolkodnak.
Ne feledjük hogy hogyan kellene: I Kor.2,11.    
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12.    
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
13.    
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14.    
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
15.    
A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
16.    
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Tehát ebből kiindulva, azt kell megértenünk, hogy az Isten szemében-ki szereti Őt?
Jn.14,21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

És valójában, ha nem csapongunk az Igeolvasás közben, ugyan ezt találjuk a kezdő Igében is, amiből azt a rendkívül erős ígéretet vehetjük: Mt.28,18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
  19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
  20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Tanítván Őket, hogy MEGTARTSÁK A PARANCSOLATOKAT-Amik valójában nem is új parancsolatok... A szeretet betöltésének szintje viszont valóban új. Nem külső hivatkozásként alkalmazva a parancsolatokat, mintegy szabályrendszert-hanem Szívnek-léleknek teljességével,
ami nem látszatra történik, hanem teljességben és az Isten szerint!
Erről szóltak az ez időszakra adatott, úgy nevezett: Újszövetségi, vagy másnéven: Messiási Próféciák. Pl.: Ez.36, 24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
  25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
  26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
  27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Jézus valóban az Övéivel van, minden napon... hisz az Övéi-mindenkor rá gondolnak-Róla gondolkodnak-Szívükben az Úr az Úr... ahogy a Zsoltár is mondja: Zsoltárok 119,31.    
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
32.    
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
33.    
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
34.    
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
35.    
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
36.    
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
37.    
Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
38.    
Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.
39.    
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
40.    
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
41.    
És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,
42.    
Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
43.    
És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
44.    
És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
45.    
És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.
46.    
És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
47.    
És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.
48.    
És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.
49.    
Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!
50.    
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
51.    
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.
52.    
Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
53.    
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.
54.    
Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.
55.    
Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
56.    
Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.
57.    
Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.
58.    
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
59.    
Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.

Mert akik felismerték Jézusban a megígért Messiást (!!!) azok tudják hogy Jézus az Isten megtestesül Igéje.
Jn.1,14.    
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Ha tehát, Mi Őbenne vagyunk-akkor Ő is bennünk. Tehát velünk van, és nem kell félnünk, hisz: Rm.8,31 ..."Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?"
Ha tehát mi így viszonyulunk hozzá, megtartjuk az Ő út mutatását, betartjuk az Ő rendeléseit... akkor velünk van minden napon mint: Tanácsos-aki alkalmas időben ad Útmutatást, hogy mikor mit tegyünk.
Velünk van mint Főpap és mint közbenjáró-aki közben jár értünk az Atyánál! ( Ámde csak ezen Kritérium alapján!)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2886
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1561 Dátum: 2017 Október 28, 20:52:45 »
I Kor.9,  24. Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.
  25. Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
  26. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;
  27. Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Áldott Testvérek. Pál, a hívő életet-a versenyfutáshoz hasonlítja, és a siker eléréséhez, a versenyző életszabályait-felkészülésének mottóit mutatja fel hasonlatban,majd emlékeztet bennünket arra, hogy a versenyzők a múlandóért sanyargatják önmagukat-nekünk pedig az örökké megmaradóért van tusakodásunk...
Azt mondja: " Nem tudjátok-é???..."  azaz tehát már akkor is voltak olyanok-akik arra vártak, hogy majd "valaki" mindent elvégez... hogy majd az Úr az aki mindent megtesz, a feladatokat elvégzi,az Örökkévaló akaratát megcselekszi, a törvényeket átírja... hogy bennünket győztesekként tüntessen fel.
A Hívők többségének hitvallása abban áll: " áldott tudatlanság!!!" Mondják ezt azért, mert ha valamiről nem tudunk, akkor nem vagyunk számonkérhetőek...Nem kell annyit tanulni, nem kell gyötörnünk magunkat az Ige követésével...
Hivatkoznak itt különböző Igékre, melyek valójában - kiragadott és félre értelmezett Igék. Nézzünk pár ilyen Igét: Luk.12,47.    
És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
48.    
A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
Tehát erről azt gondolják: Kissebb tudás-kissebb felelősség-kissebb büntetés...
De az Ige is ezt mondja?
Luk.12,42.    
Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?
43.    
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!
44.    
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt.
45.    
Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:
46.    
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.
47.    
És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
48.    
A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.
49.    
Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
50.    
De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik.
51.    
Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.
52.    
Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, a kik meghasonlanak, három kettő ellen, és kettő három ellen.
Így szól: " Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?" Hű és bölcs tehát... Ez azt jelenti:
Hű, tehát elkötelezte magát az Úrnak-és bölcs, azaz felismeri a szükséget, a szolgálatát...
Azt mondja:"kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?" majd azt mondja: "49.    
Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?" Hogy ezek így együttesen mit jelentenek?
Nos: Jer 23,29   
Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly? Mert az Örökkévaló Igéje az Élet kenyere, azaz a lelki táplálékunk, de egyben tűz! Mely tűz az egyiket tisztítja-a másikat pusztítja.
Attól függően, hogy kiben mi van. Akiben az Igazsághoz való ragaszkodás, az Ige tekintélye...ezekben tehát az alap tiszta, és számukra ez a tűz-tisztító, hiszen lépésről-lépésre "szabadítja (!!!) meg őket, a rossz beidegződésektől,
A méltatlan gondolatoktól, a testi cselekedetektől... Míg másokban az alapot, a testiesség alkotja, mely ellenkezés az Istennel. Ezek számára az Ige: Ítélet.
Azután a történetben azt látjuk, hogy akit munkavégzésben talál, azt megjutalmazza, akit pedig nem, azt megbünteti. Ebben a tekintetben, nincs egyébb különbség tétel! A Büntetés mértékében vannak még különbségek, de az az, amit mindenképpen el szeretnénk kerülni ugyebár...
Az Testvérek nem tesz különbséget a mi értékrendünk szerint -ha valaki majdnem üdvözült-vagy, bőven elkárhozott... hisz egyik sem jutott üdvre.
A Jutalom, az Ígéretek, az Üdvösség a győztesteké!!!
Pál pedig azt mondja: "26. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos..."
Tehát tudatos követésből fakadó-tudatos küzdelemről beszél, ami az ismert cél eléréséhez vezet.
Tudatosság-magabiztosság-erő... ezek a jellemvonások, nem velünk született tulajdonságok-hanem megszerezhető kritériumok.
V.Mózes 26,15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Tehát a tudatosság, az Igazság ismerete, nem lehet vitatható alap a Hívó számára, hanem a pályafutásának nélkülözhetetlen eszköze!
Példabeszédek 4. rész

  1. Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
  2. Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
  3. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
  4. Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
  5. Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
  6. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
  7. A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
  8. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
  9. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked. (!!!)
Na ezért a koszorúért-ezért a koronáért futunk-küzdünk mi itt.
Viszont...
A Pályafutásunkban, egy roppant veszélyes szakaszhoz értünk Testvérek. Eddig megértettük, hogy az értelem megszerzése-rendkívül fontos...megértettük, hogy az Isten Igéje-ez elsó szótól az utolsóig, maga az Igazság...
De mit ér a tudás-ha nincs vele való élés??? mit ér a legszebb gyümölcsös-ha nincs gyümölcs?
Ha ismerjük ugyan az Igazságot, de nem az szerint élünk, akkor..."47.    
És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
48.    
A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle."

Nos testvérek, a tudás nélkül nem megy-ezt már láthatjuk... de tudni valamit- vagy tudatosan élni, az két különböző dolog...
Prédikátor könyve 12. rész

  1. Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!
  2. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedből; mert az ifjúság és a hajnal hiábavalóság.
  3. És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket!
  4. A míg a nap meg nem setétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe; és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után.
  5. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők.
  6. És az ajtók kivül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá lesz; és felkelnek a madár szóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok.
  7. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utczán körül járnak a sírók.
  8. Minekelőtte elszakadna az ezüst kötél és megromolna az arany palaczkocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba,
  9. És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.
  10. Felette nagy hiábavalóságok, azt mondja a prédikátor, mindezek hiábavalóságok!
  11. És azonfelül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcs mondást.
  12. És igyekezett a prédikátor megtudni sok kivánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket.
  13. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól adattak.
  14. Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek.
  15. A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!
  16. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2886
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1562 Dátum: 2017 November 04, 21:05:14 »

Mózes I. könyve 4. rész

  1. Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
  2. És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
  3. Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
  4. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
  5. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
  6. És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
  7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.

Áldott Testvérek, talán már a számát sem tudnám megmondani annak-hány alkalommal beszéltünk már erről az idézetről.
Tudjuk mennyi mindent megmagyaráz,megértettük hogy mindketten áldozatot vittek az Örökkévalónak, és azt is megértettük, hogy Kain a föld gyümölcséból vitt áldozatát a Törvény-Hála áldozatnak nevezi, tehát
ellenben a kereszténységben hallottakkal-nem követett el bűnt-Kain, de az Istenhez való közeledést-bűnrendezéssel kellett volna kezdenie-mint Ábel.
De ezúttal nézzünk egy másik tanítást is ebből a történetből, mely felől nem árthat a tisztázás, lévén, a Kereszténység körében kialakult tévképzetek miatt, mely a hívők hatalmát firtatja...
" 6. És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
  7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. "
Egy kérdéssel fordul-Kainhoz az Örökkévaló, melynek a következő kijelentéséből kiderül-pozícionálja Kain állapotát...
" Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet? "
Harag, azaz Indulat-indulatok; és lecsüggesztett fej. A lecsüggesztett fej, több-pontosan: két dologból adódik. 1; szégyen 2; szomorúság. ( ez lehet a kudarc miatt is.)
A következő kijelentése az Örökkévalónak: " 7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. "
Most ezt a kijelentést-nézzük részekként.
1;"ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz" Azaz: A Jó cselekvése nem más, mint az Örökkévaló utasításait,tanácsait megtartva-tehát egyszersmind: Engedelmeskedve az Istennek.
Ez tehát a jó cselekvése. Ha engedelmeskedünk az Örökkévalónak, nem szégyenülhetünk meg-semmiképpen! ezt jelenti az hogy : " Emelt fővel járni"
Ebben az állapotban, Teljes védettséget élvezünk, hisz az Örökkévaló-az Ő hatalmát biztosítja számunkra. Az Istennek való engedelemben járás esetén ( talán észrevettétek már) Nincs kísértés-nincs kívánság-
nincs tévelygés vagy találgatás...nincs megkörnyékező bűn. Ha ezt végig gondoljuk-több következtetést kell levonnunk- de erről picit később, a következő kijelntés része után beszélünk...

2; "ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása" Ha nem az Örökkévalót szolgáljuk, akkor a bűn- bekövetkezik!!! Itt azt látjuk, hogy nem is az emberben fogalmazódik meg a vágy-hanem a bűnben !
Ez több dolgot magyaráz. Elsőként amit jó tudni: A Vágy-egy folyamatosan erősödő akaratot jelent-ami csak idő kérdése-hogy mikor jut teljességre.
A bűn részéról a vágy- a mi részünkön, kívánságot jelent.
Ez azt is magyarázza, hogy miért van az, ha a hívő ember-esetleges bukásakor, miért követ el oly fertelmes bűnöket, amiket világi emberként soha nem követett volna el...
Amikor a hívő ember-"szabadságolja magát" ( pihenés gyanánt-inaktív állapotba kerül az által, hogy leveszi a szemét az Úrról)- és oly dologgal kezd foglalkozni, mely nem kapcsolatos
az Örökkévaló szolgálatával, azonnal a bűn céltáblájává teszi magát... Az újonan tanult erkölcse-értékrendje szerint, egy ideig ellenáll a bűn csábításának, de minél tovább tart ez, annál erősebbé válik a csábítás,
és a bukáskor-annál nagyobbá lesz, az elkövetett bűn is. ez olyan mint az expander...minél tovább húzza az ember, annál nagyobb erővel ránt vissza végül... Sajnos hallani oly esetekről-mikor olyanok, akik életüket az Örökkévalónak szentelték, és esetenként hosszú szolgálattal a hátuk mögött-oly bűnökbe estek, melyek még a világiaknál is
leverik a biztosítékot. ( házasságtörés-paráznaság-homoszexulaitás... gyermek molesztálás...)
Ezért mondja az Apostol: Yak.1; 12.    
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
13.    
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
14.    
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
15.    
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
16.    
Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!

Az hogy : "Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai" azt is jelenti-sőt: első sorban azt jelenti, ne hagyjuk el az Úrtól kijelölt utunkat!
Ennyi már bőven elég ahoz, hogy lássuk: Egyedül nem megy... Ha egy hívő, leveszi a szemét az Örökkévalóról-nem az a kérdés hogy el fog-e esni- hanem az: Mekkorát!
Ha tehát az ember független az Örökkévalótól, akkor egyben-menthetetlen is.
Mit mondhatunk erre? Háciléjniná!!! ( ments meg) Figyelem, ez az első Messiási Prófécia:
I Mózes 3,15.    
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Ez a Prófécia, tehát utal egyszer a Messiásra-hiszen az hogy asszony magva-jelenti azt hogy bár emberként születik meg-DE NEM EMBERNBEK! Másodszor azonban jelenti azokat is, akik az Ő befogadása által-Újá születnek!
János Evangyélioma 1. rész

1.    
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2.    
Ez kezdetben az Istennél vala.
3.    
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4.    
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5.    
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6.    
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7.    
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8.    
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9.    
Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
10.    
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11.    
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12.    
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
13.    
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14.    
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Tehát ami most talán érdekesség lehet: I Mózes 3.15,... az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát a gonosz hatalmát így lehetséges letörni-de ez egyben: Dinamizmust-azaz: Folyamatosságot is jelent.
Az hogy : " te pedig annak sarkát mardosod." azt jelenti, ha az ember csak egy pillanatra is megáll-Vége!
Olvassuk az Igében: IV.Mózes 21,5.    
És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk.
6.    
Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből.
7.    
Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért.
8.    
És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.
9.    
Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

Vajon értjük-e amit olvasunk? A nép megvetette az Isten Igéjét-amit akkor még az "Ismeret" hijján: Ma na?-nak ( mi ez)-neveztek...
Ha nem kell a vezetés-jöjjenek a kígyók-Mondta az Örökkévaló... Aztán a népnek kellett volna a Szabadítás, ám az Örökkévaló-Szabadítóként az Ő Igéjét adta!
"Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon."
Vegyük mondjuk a Szent sátortól-legtávolabbi sátrat, az cirka egy kilóméter. ( Szombat napi járóföld)
Ez alatt a kilóméter alatt, szerintetetk hány kígyómarást lehetett be zsebelni? Az Ige padig azt mondta: Feltekinteni az Érckígyóra... de az a Szent sátornál volt. Tehát el kell menni oda! Szerintetek mi volt azzal, aki megállt útközben a marások és a fájdalamk meg a szenvedés miatt???
Tehát a levont következtetések:
1; Hogy bűnt elkerüljük-tehát szükség az Istennek való engedelem! De hogyan engedelmeskedjünk neki-ha nem tudjuk hogy mit vár tőlünk?
Tehát szükségünk van arra, hogy megtudhassuk mi Isten akarata! Ez, megfogalmazódott a régiekben is-és ezért, ez, a frigyrelépés fogadalmában-kérésként szerepelt-mint szükség...
V.Mózes 26,15.    
Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
16.    
E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
17.    
Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
18.    
Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
19.    
Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Tehát kell az Isten Igéje-szava-kijelentése, hogy annak vezetése szerint járhassunk...
2; De mi van akkor, ha már elesetünk??? Tudjuk hogy a bűn-elválaszt Istentől! Mivan akkor-ha az orvosság, túl későn érkezik?
 Tehát szükségünk van egy Szabadítóra, ( Yessua) aki megment bennünket attól a kényszerpályától, amiben éppen vagyunk!
3; És ha megvannak ezek, akkor többé soha-egy pillanatra sem hagyhatjuk el!
János Evangyélioma 15. rész

1.    
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
2.    
Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
3.    
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.
4.    
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
5.    
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
6.    
Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
7.    
Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
8.    
Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
9.    
A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
10.    
Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Vannak oly nézetek, miszerint bőven elég volt az, hogy az Úr egyszer megbocsátott minden bűnt-és ez az egyszeri-mindenkorra vonatkozik...
És akkor ez mit jelent:
Jn.5,8.    
Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!
9.    
És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala.
10.    
Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod!
11.    
Felele nékik: A ki meggyógyított engem, az mondá nékem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj.
12.    
Megkérdék azért őt: Ki az az ember, a ki mondá néked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj?
13.    
A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen.
14.    
Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

Nos igen... mert erről szól: Zsid.6,4.    
Mert lehetetlen dolog, hogy a kik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
5.    
És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
6.    
És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.
7.    
Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől;
8.    
A mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2886
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1563 Dátum: 2017 November 11, 21:03:47 »
Jeremiás próféta könyve 23. rész

1.    
Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr.
2.    
Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, a kik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr.
3.    
Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak.
4.    
És pásztorokat rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr.
5.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
6.    
Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!
7.    
Azért ímé elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, a melyekben nem mondják többé: Él az Úr, a ki kihozta Izráel fiait Égyiptom földéből.
8.    
Hanem inkább ezt mondják: Él az Úr, a ki kihozta és a ki haza vezérlette Izráel házának magvát az északi földről és mindama földekről, a melyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjökön.
9.    
A próféták miatt megkeseredett az én szívem én bennem, minden csontom reszket; olyan vagyok, mint a részeg férfi és mint a bortól elázott ember, az Úrért és az ő szent igéjéért.
10.    
Mert betelt a föld paráznákkal, mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis...

Áldott testvérek. Beszéltünk már több esetben is az egyéni felelősségről-a számadásról, az ítélőszék előtt való megjelenés valóságáról-aminek tényét és valóságát bár a mai felvilágosult hívői nemzedék tagad-ettől még létezik.
Ha valaki tehát, egyszerűen ignorálja az Úr Igazságát, akkor az az valaki-önmagáért ad számot, és a bukását is magának köszönheti...Azonban: Ha ez a valaki-mások előtt-példaadó volt, mondjuk például egy gyülekezeti vezető, vagy tanító...
Nos akkor már mások lelkéért is, számot kell adnia.
Ez.3,17.    
Embernek fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.
18.    
Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.

Ha valaki az Úr nevében szól-az csak az Úr Igazságát szólhatja!
"9.    
A próféták miatt megkeseredett az én szívem én bennem, minden csontom reszket; olyan vagyok, mint a részeg férfi és mint a bortól elázott ember, az Úrért és az ő szent igéjéért.
10.    
Mert betelt a föld paráznákkal, mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis..."

Figyeljük meg, hogy ez mennyire meg nem értett igeszakasz, és lássuk meg-hogy az Igazság elhagyása és a butaság követése-mit eredményez...
Testvérek ez az Igeszakasz: "10.    
Mert betelt a föld paráznákkal, mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis..." Nem egy költői alliteráció-nem egy fantazmadória!
Ennek jelentése, nagyon is mély és félelmetes. A Jelentésének megértéséhez, érteni kell az Igét és "Felismerni" a kulcsokat.
Mózes I. könyve 26. rész

  1. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez a Filiszteusok királyához Gérárba.
  2. Mert megjelent vala néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Égyiptomba! lakjál azon a földön, melyet mondándok tenéked.
  3. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak.
  4. És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei;
  5. Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet...

Ez a föld, amiról itt olvasunk-természetesen az ígéret földje. Hogy mi által örökölhetjük ezt az Ígéretét az Istennek, nos az is itt van-betűkkel kódolva: "3. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak.
  4. És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei;
  5. Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet..."

Nos ez a föld-mások számára-lakhatatlan-élhetetlen föld volt, és mint olvassuk is: Csak a kedvezményezettek számára adott vizet, éspedig: ÉLŐ VIZET!
Amíg tehát az ember-tartja magát az Úr Igazságához-addig ebból az örökségünkből, nem tud senki kimozdítani.
Ezt a területet nevezzük: A Szent földnek, hisz az Úrtól van ez, és ez az Úr Igazságának a földje.
Köttetett itt eskü is. I.Mózes 26,23. Felméne pedig onnan Beérsebába.
  24. És megjelenék néki az Úr azon éjszaka, és monda: Én vagyok Ábrahámnak a te atyádnak Istene: Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért.
  25. Oltárt építe azért ott, és segítségűl hívá az Úrnak nevét, s felvoná ott az ő sátorát; Izsák szolgái pedig kútat ásának ottan.
  26. Abimélek pedig elméne ő hozzá Gérárból és Akhuzzáth az ő barátja, meg Pikhól az ő hadvezére.
  27. És monda nékik Izsák: Miért jöttetek én hozzám, holott gyűlöltök engem s elűztetek magatok közűl?
  28. Ők pedig mondák: Látván láttuk, hogy az Úr van te veled, és mondánk: legyen esküvés mi közöttünk, köztünk és te közötted; és kössünk frigyet teveled,
  29. Hogy minket gonoszszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és a mint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy.
  30. Akkor vendégséget szerze nékik és evének és ivának.
  31. Reggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és elmenének ő tőle békességgel.
  32. Ugyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet ástak vala; és mondának néki: Találtunk vizet.
  33. S elnevezé azt Sibáhnak: Azokáért annak a városnak neve Beérseba mind e mai napig.

Értsük meg, amit olvasunk: Avimélech-valójában nem Yichák miatt akart szövetséget kötni, hanem az miatt, akit képviselt előttük Yichak! "28. Ők pedig mondák: Látván láttuk, hogy az Úr van te veled, és mondánk: legyen esküvés mi közöttünk, köztünk és te közötted; és kössünk frigyet teveled..."
Egyszerűen belátták-hogy lehetetlen az Isten ellen harcolni.  ( vajon a hívők mikor látják be??? ahogy azt a bölcs mondja: Péld 21,30   
Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.)
Tehát:  "31. Reggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és elmenének ő tőle békességgel.
  32. Ugyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet ástak vala; és mondának néki: Találtunk vizet.
  33. S elnevezé azt Sibáhnak: Azokáért annak a városnak neve Beérseba mind e mai napig. "

Tehát az Úr Igazságának-valóságának a képviselőivel köttetett ez a szövetség, és már nem azért, hogy a világ ne támadjon az Úr követeire-Igazságának képviselóire-hanem épp ellenkezőleg! Az Úr igazságának képviselői ne támadjanak a világra...
Valószínűleg ezért mondja a Zsoltárban: Zsoltár 2,8.    
Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
9.    
Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.
10.    
Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!
11.    
Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
12.    
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

Ezt a szövetséget tehát az Őrőkkévaló-megpecsételéte azzal, hogy élő vizet adott ott.
De amikor azok, akik az Úr ígéreteinek örökösei-elhagyják a jogi alapot, tehát elhagyják az Úrnak való engedelmességet, nos erről beszél a Próféta, amikor azt mondja: Jer.23,9.    
A próféták miatt megkeseredett az én szívem én bennem, minden csontom reszket; olyan vagyok, mint a részeg férfi és mint a bortól elázott ember, az Úrért és az ő szent igéjéért.
10.    
Mert betelt a föld paráznákkal, mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis.
Hiszen nem követik az Úr Igazságát-tehát: Paráznák, mert nem képviselik az Urat... ezért aztán: "mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis."
azaz, a létük és mindenük amiről azt hiszik hogy birtokolják-csak illúzió.

Ide vezet az, ha nem annak engedelmeskedünk-akinek ígetet tettünk. Mert azt kell eldönteni-Kit követünk?
Életünk egy szakaszán-engedelmet ígértünk az Úrnak... és ha ezek után-oly tanításokat követünk, melyek nem az Úr tanításai-nos akkor vagyunk úgy megbélyegezve az Örökkévalótól-hogy Paráznák.
Arról pedig tudható-mert írva van: Jel.22,12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
  13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
  16. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
na most figyelem: Jer.23,5.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
6.    
Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!

Akik valósággal az Úr követői, azok az Úr tanítását-elsajátítják, tehát a mottójuk nem az hogy: Ő igazsága- meg az én Igazságom, hanem: Adonaj cidkénu ( Az Úr a mi Igazságunk!)
Vagyis: Az Ő Tanítása ( annak részemről való megtartása), az én Igazságom!
Namost: Hogy ez Ó-vagy új szövetség???
Nos erre a kérdésre talán elég annyit felelnem: Ez.36,24.    
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25.    
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26.    
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27.    
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28.    
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

...Új Szív-új Lélek-új Élet... újá születés tehát...
Mt 13,52   
Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,