Szerző Téma: Annák fiak - óriások - istenfiak?  (Megtekintve 39641 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető fife

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 57
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #30 Dátum: 2011 Május 03, 19:54:20 »
Budapesti bibliaiskola (JElzem nem én járok ide)Ki szerez nekem nevet?
A “név” jelentısége Mózes Elsı könyvében
Suhai György
2009.06.26.

Isten a teremtés hajnalán megteremti az elsı emberpárt, akiket együtt “embernek”
(Ádámnak) nevez:

Gen 1:27   Teremté tehát Isten az embert az ô képére, Isten képére teremté ôt:
férfiúvá és asszonynyá teremté ôket.
Gen 5:2 Férfiúvá és asszonynyá teremté ôket, és megáldá ôket és nevezé az ô
nevöket Ådámnak, a mely napon teremtetének.
 

 Genesis 5:2

A Szentírás egészének fényében úgy tőnik, hogy a legtöbb esetben a névadás identitás
meghatározást jelöl.
1

 Az ember a teremtéskor közvetlenül Istentıl kapja az identitását, az
Istennel, azaz Teremtıjével való viszonya határozza meg azt, hogy ki ı. Erre utal annak
ténye is, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette.
Isten megteremti az állatokat és az embert bízza meg az állatok elnevezésével: 
Gen 2:19 És formált vala az ùr Isten a földbôl mindenféle mezei vadat, és
mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze
azokat; mert aminek nevezte az ember az élô állatot, az annak neve.

 Genesis 2:19

Gen 2:20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és
minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illô segítô társat nem talált vala.
 
 
                                               
1
 Vannak, akik szerint a névadás inkább hatalmi igény bejelentését, egyfajta alá-, fölérendeltségi viszonyt
jelöl a névadó és a nevezett személy között. Noha ez is egy lehetséges aspektusa a névadásnak, mi jelen
tanulmányban a névadásra, mint identitás meghatározásra fogunk koncentrálni. 2
Az, hogy az ember nevezi el az állatokat tulajdonképpen azt jelenti, hogy az állatok
„identitását” az emberrel való viszonyuk határozza meg, amiképpen az ember is Istentıl,
az Istennel való viszonyából nyeri a maga identitását.
Isten megteremti Évát, akinek ugyancsak Ádám ad nevet:
Gen 3:20 Nevezte vala pedig Ådám az ô feleségének nevét Évának, mivelhogy
ô lett anyja minden élônek.
 

 Genesis 3:20

Tehát titokzatos módon Éva is Ádámtól, az Ádámmal,  vagyis a férjével való
kapcsolatából nyeri az identitását.
2
 Ezt 2 további dolog is megerısíteni látszik. 
1. Éva Ádámból teremtetett:
Gen 2:21-23  Bocsáta tehát az ùr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék.
Akkor kivôn egyet annak oldalbordái közûl, és hússal tölté be annak helyét. 
22
 És
alkotá az ùr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbôl,
asszonynyá, és vivé az emberhez. 
23
 És monda az ember: Ez már csontomból
való csont, és testemböl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert
emberbôl vétetett.
2. Pál arról tanít, hogy valamiképpen, a házastársi kapcsolatban, a férj a feleség feje
(tıle nyeri az identitását?), a férjes asszony csupán  „közvetve”, a férjén keresztül
„kapcsolódik” Istenhez:
1 Kor 11:3  Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus;
az asszonynak feje pedig a férfiú; vö. Ef 5:23.
A bőneset után a következı sokatmondó megállapítással találkozunk:
Gen 5:3  Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendıt, és nemze fiat  az  ı
képére és hasonlatosságára, és nevezé az ı nevét Séthnek.
Mikor az ember, a bőnesetben, fellázadt Isten ellen, elszakadt Teremtıjétıl, vagyis
identitása végsı forrásától. Ádám természet szerinti gyermekeit már nem az Istennel való
kapcsolatuk határozza meg, hanem úgy mond a szüleiktıl nyerik az identitásukat, hiszen
az Istennel való személyes kapcsolatuk megszakadt. Ezt jelzi talán az is, hogy Ádám ad
nevet Séthnek. Séth már nem Istentıl, hanem a bőntıl megromlott Ádámtól nyeri az
identitását.
Ezt követıen legközelebb az 1 Mózes 6:4-ben kerül elı újra a “név” szó (~Ve(), ahol a
következı áll:
                                               
2
 Fontos azt megjegyeznünk, hogy itt egy házastársi viszonyban élı nırıl van szó. Tehát nem szabad azt a
következtetést levonnunk ebbıl, hogy minden nı csak a férfivel való kapcsolatban találhatja meg az
identitását és ezért a nı nem lehetne „teljes értékő” emberi lény férfi nélkül. Ez egy nagy titok. 3
Gen 6:4 Az óriások valának a földön abban az idôben, sôt még azután is, mikor
az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szûlének
nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitôl fogva neves emberek voltak.
 
 Genesis 6:4
 

Az özönvíz elıtti korban úgy nevezett “óriások” (~ylipiN>) éltek a földön, akiket a szentíró
“hatalmasoknak” (~yrIBoGI)  illetve “neves embereknek”, még pontosabban “a név
embereinek” (~Ve(h; yveîn>a;)  nevez. J. H. Herz az “istentelen civilizáció fejlesztıinek”
3
nevezi ezeket a neves embereket. Vagyis ezek a hatalmasok, az özönvíz elıtti kor nagyjai
a saját nagyságukról, hatalmas vívmányaikról, tetteikrıl akartak híressé, ismertté válni, a
saját emberi teljesítményükkel próbáltak nevet szerezni maguknak, Istentıl függetlenül.
És tulajdonképpen az emberiség ezen istentelen törekvésének a következményeként
bocsátja Isten az özönvizet a földre.
4
 
Az özönvízben Noén és családján kívül minden embert és szárazföldi állatot elpusztít
Isten. Hamar kiderül azonban, hogy az özönvíz ítélete sem változtatott semmit az ember
romlottságán, nem adott valódi megoldást a bőn kérdésére (Gen 8:21). Ennek szomorú
tényét szemlélteti Bábel építésének története, melyben az ember Isten elleni lázadása
csúcsosodik ki. A kulcskérdés az, hogy mirıl szól a Bábel története. 
A legelterjedtebb nézet szerint ez a történet arról az  ısi, eleve kudarcra ítélt, emberi
törekvésrıl szól, hogy az ember, az ı “cselekedetei” által, megpróbál felhágni Istenhez. A
történet figyelmes elolvasása után, és az elızı fejezeteket is figyelembe véve azonban
világossá válik, hogy ez a történet nem errıl szól. A kulcsvers a 11:4, ahol a bábeli
toronyépítık célkitőzésérıl olvasunk:
Gen 11:4 És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek
teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az
egész földnek színén.

 
 Genesis 11:4

A toronyépítık végsı célja, hogy Istentıl függetlenül, Isten ellen lázadva, nevet
szerezzenek maguknak. Mely által annak adják bizonyságát, hogy  ık az özönvíz elıtti
“hatalmasok” és “neves emberek” egyenes ágú lelki leszármazottai. Isten elleni lázadásuk
abban fogalmazódik meg, hogy nem akarnak elszéledni a földnek színén.
                                               
3
 J. H. Herz, Mózes öt könyve és a Haftárák, (Budapest, Akadémiai Kiadó és Nyomda, 1984), 48.
4
 Illetve az Isten fiainak bőne miatt, mellyel kapcsolatosan ld. “Kik azok az ’Isten fiak’ és miben állt az ı
bőnük?” c. tanulmányomat. 4
Ki volt ezeknek a totonyépítıknek a vezetıje? Nimród.
Gen 10:8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
 9
 Ez
hatalmas vadász vala az ùr elôtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ùr elôtt,
mint Nimród.
 10
Az ô birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és
Kálnéh a Sineár földén.
 
 Genesis 10:8
 
Nimródot ugyanazzal a szóval jellemzi a szentíró, mint az 1 Móz 6:4-ben szereplı neves
embereket: “hatalmasok” (rBoGI v. ~yriBoGI). Amikor tehát azt írja Mózes, hogy “ez kezde
hatalmassá lenni a földön,” az az elızmények fényében nem sok jót sejtet.
5
 Ráadásul
Nimród neve azt jelenti “Lázadni fogunk”
6
 Mégegyszer szeretném kiemelni tehát, hogy
Isten elleni lázadásuk abban nyilvánul meg, hogy Istentıl függetlenül, a saját emberi
teljesítményükkel, egy hatalmas város és torony építésével, próbálják megalapozni az
identitásukat. Errıl akarnak ismertté, híressé válni. 
Mi Isten válasza az ellene lázadó egységes emberiség büszke identitás keresésére? Azt
látjuk, hogy ígéretéhez híven, valóban nem küld Isten egy újabb özönvizet a földre
(9:11). Ehelyett kétféle dolgot tesz:
Isten szemében nevetséges a bőnös emberiség erıfeszítése. Az, aki Isten képmására
teremtetett, Istentıl függetlenül akarja megalapozni a saját identitását?! Az ilyen terv
eleve kudarcra van ítélve. Egyetlen mozdulattal keresztülhúzza Isten ezt a tervet.
Szétrobbantja a lázadók egységét, mellyel a bőn hatását gyengíti, majd szétszórja ıket a
föld színén (11:7-8). A 10:10-bıl azonban kiderül, hogy ez sem tudta meggátolni
Nimródot és követıit büszke városépítési projektjükben.
A másik, a büszke ember identitás keresésére adott, még nagyobb jelentıséggel bíró
válasza Istennek Ábrahám elhívása, ahol a következıket olvassuk:
Gen 12:1 És monda az ùr Åbrámnak: Eredj ki a te földedbôl, és a te rokonságod
közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
 2
 És nagy
nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és
                                               
5
 A “hatalmas vadász az ùr elôtt” kifejezés minden bizonnyal Nimród büszkeségére, vakmerıségére,
hivalkodására utal. Az Úr elıtt kérkedett emberi erejével, nagyságával, (ember?)vadászatban elért
kiemelkedı eredményeivel. Ugyanez a lelkület jellemzi az Ézsaiás korabeli zsidókat is, akik a bőneikkel
hivalkodnak Isten elıtt, ld. Ézs 3:8-9. 
6
 Bruce Waltke, Genesis, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2001), 169.5
áldás leszesz.
 3
 És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz,
megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
 
 
 Genesis 12:1


 3
 
Ábrahámnak Isten maga fog egy nagy nevet szerezni! Ábrahám arról lesz ismert, hogy ı
nem a saját erıfeszítéseibıl, hanem Istentıl fogja nyerni az identitását, méghozzá azzal a
céllal, hogy általa Isten megáldja a bőnbe esett emberiséget. Isten kiválaszt egy embert,
akit kihív a büszke városépítık tömegébıl, hogy az ellene lázadó embert megmentse, és
hogy helyreállítsa benne az Isten képmását. Ábrahám azáltal válhat áldásközvetítıvé,
hogy Istentıl, a Vele való helyreállított személyes kapcsolatból nyeri az identitását. Ez a
célja neve felmagasztalásának, identitása helyreállításának.
Ábrahám nem azonnal kap új nevet/identitást, hanem csak azt követıen, hogy meggyızı
jeleit adja annak, hogy ı valóban Istenben bízik, Rá támaszkodik, ld. Gen 17:5:
Gen 17:5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te
neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.

 Genesis 17:5

“Ábrám” jelentése “magasztos atya,” “Ábrahám” pedig valami olyasmit jelent, hogy
“sokaság atyja.” Itt kerül sor tehát az identitásváltásra. Ábrahámot többé nem a saját
magasztossága definiálja,
7
 hanem az Istennel való mély, személyes kapcsolata  és az
ebbıl a kapcsolatból származó áldások.
Hasonló identitás-váltásban volt része Jákóbnak is, aki az Istennel való tusakodása után
nyerte az “Izrael” nevet. “Csaló”-ból “Isten harcosává”/”Istennel harcolóvá” lett (Gen
32:27, 28).   
Azóta is erre a két nagy csoportra oszlik az emberiség, a büszke városépítık csoportjára,
akik a saját erejükbıl, a saját teljesítményükkel próbálják megalapozni az identitásukat,
illetve Ábrahám lelki örököseire, utódaira, akik pedig az Istennel való, Krisztusban
helyreállított, személyes kapcsolatból nyerik az identitásukat. Az elızıek maguk
próbálnak nevet szerezni maguknak, az utóbbiaknak pedig Isten ad (egy új) nevet, vö.
Ézs 62:2 és Jel 2:17.
                                               
7
 Péter szavait használva, az ı atyjától örökölt hiábavaló élete (1 Pét 1:18). 6
Ézs 62:2 És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsôségedet,
és új nevet adnak néked, a melyet az ùr szája határoz meg.
Jel 2:17 A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A
gyôzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér
kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki
kapja.
 
Te melyik csoportba tartozol? 
További gondolatok
Nimród és örököseinek városa Bábel/Babilon (Gen 10:10), az Isten elleni lázadás
szimbóluma és  megtestesítıje, emberi kéz csinálmánya. Ábrahám lelki utódainak városa
pedig Jeruzsálem, mely a mennyei Jeruzsálem elıképe, amelyet nem emberkéz épített,
hanem maga Isten. Az üdvtörténet során e két város  folyamatos harcban áll egymással.
Isten népének (amely magáról Istenrıl neveztetik, tıle nyeri identitását) mélypontja a
babiloni fogság. Az üdvtörténet azonban azzal fog véget érni, hogy Babilon, a nagy
parázna végleg elpusztíttatik (Jel 18), a mennyei Jeruzsálem pedig leszáll az újjáteremtett
földre (Jel 21) és a föld megtelik az Úr dicsıségével és igazságával.   
További érdekesség, hogy a bábeli történet Sém nemzetségtáblázatába ágyazódik bele,
akinek nevét ugyanúgy betőzik, mint a héber “név” szót (~ve). Az 1 Móz 10:21-31-ben és
a 11:10-32-ben tehát Név nemzettségtáblázatát olvassuk, mely mintegy hidat képez a
maguknak nevet szerezni akarók és Ábrahám, vagyis az Istentıl nagy nevet nyert ember,
története között. Vajon hogy csenghetett mindez Mózes zsidó hallgatóságának fülében?
2Kor 10,5    Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #31 Dátum: 2011 Május 03, 19:56:31 »
Kedves Fife.

A legjobb út Isten igéjének hinni. Akár ha fantasy érzést is kelt. Persze Te is hiszel az Isten igéjének, csak máshogy értelmezed.
Szerintem egy jó hozzáállás az, ha fenntartod a "lehet nincs igazam" lehetőséget. Magamból indultam ki, mivel én fenntartom, az más dolog ha nem győz meg. 

A legtöbb fórumos Testvér nem tudja mit higgyen a látogatásod céljáról, ugyanis ezt az egy topicot látogatod és semmi ismeretségi/baráti hozzászólásod sincsen. Én kérlek arra, hogy könnyíts számunkra és mutatkozz be, mint ahogyan a privát üzenetben is kértelek.

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető fife

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 57
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #32 Dátum: 2011 Május 03, 20:00:53 »
Rendben, bemutatkozok majd majd egy másik topicon is. ISten áldjon
2Kor 10,5    Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #34 Dátum: 2011 Május 03, 20:03:03 »
Nekem is van egy kérésem.
 
- moderáltam magam -

Saját gondolataidat írd le.
Így én is hosszú oldalakat tudnék bemásolni, sok sok könyvből, azokról a dolgokról amikben én hiszek.

 :2smitten:

Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #35 Dátum: 2011 Május 03, 20:07:04 »
Kedves Fecó! én a tanokban nem hiszek, semmilyen tanban!
A Mindenható Istenben hiszek Akivel , személyes kapcsolatom van, és Ő a Szent Szelleme által , bizonyságot tesz az Írott Írás mellett főleg a Károli fordítást erősíti meg, de ahol zökkenők vannak a szellem-lélek fordításból eredő értelmezésben, ott minden írást felhasznál, még az apokrif iratokat is.

Abban hiszek, hogy elvezet minden igazságra, és nem elméleteket tanulok, hanem minden okoskodást lerombolok, és foglyul ejtek minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztus Jézusnak, és megtudhassam Isten tökéletes akaratát, az én életemben de a feladatvégzésemben is.

Ezért nem is ragaszkodom semmiféle un. igazsághoz, csak és kizárólag az IGAZSÁGHOZ  :hehe:

Zoli pedig eredeti nyelven olvassa az Ószövetséget és az Újszövetséget, tehát a szavakat ő jobban meg tudja világítani értelem által, és a Szellemi vezetést pedig tapasztalom, hogy elfogadja, nem igyekszik az emberi értelmet kiemelni, de keresi folyamatosan Isten országát és az Ő igazságát.
Ezt már több esetben megtapasztaltam, gondolom neked is sikerül erre az útra lépni, illetve azon járni

 :2smitten:


Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #36 Dátum: 2011 Május 03, 20:12:27 »
Shalom. Bár a privát leveledben megkértél hogy ne kérdezzelek, ill. ne is írjak, azért engedtessék meg nekem hogy ne engedjek ezen kérésednek.
Látod? Te sérelmezed hogy Zoltán nem a kérdésedre válaszolt. (Vagyha mégis, akkor nem vetted észre) Te sem válaszoltál az én kérdésemre, Sőt elzárkóztál attól. Látom: nem vagy szűkében a szavaknak. Tudod, akik itt írnak-olvasák az írásokat: azok élik is amiben hisznek! Rólad nem tudunk semmit, de amit én látok: Ha lesz fiam-lányom, erre tanítanám (!) Szép dolog a dogmatikus tan, méginkább a "lexikális" ismeret. Ám még ezeknél is több: Megélni amit Tanít az Úr! Nézd csak:   Csel 1,1    
Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani.    Tehát nem felcserélhető a sorrend! tedd és azután tanítsd! előbb megélni, azután beszélni róla! Addig pedig:   Jak 3,1    
Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Ne érts félre, Nem akorok én gátat szabni az ambícióidnak, De ahogy az írás mondja:1Kor 4,20    
Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Nos hát lássuk: van ezen a fórumon Isten kegyelméből sok téma. Kérlek azokon is szólalj fel. Ebből lassan-lassan mi is kijelentést kapunk rólad, te is jobban megismersz minket.
És még valami: A föld Héberül: Ádámá.... fantasztikus dolog de ezért lett az első ember Ádám! jelentése: Földből való-földből vétetett. Bár téged nem különösebben érdekel, de a héberben minden név prófétikus jelentéssel, ill. személyiség jellemző tartalommal bír.
Csatlakozom Zoltán testvéremhez: Kérlek ha van mit szólnod: Akkor tedd! de ne más tanítását add tovább, mert neked abban nincs gyökered, így nem kapunk képet rólad. Így nehéz helyzetbe hozol minket, akik meg szeretnénk ismerni téged.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető fife

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 57
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #37 Dátum: 2011 Május 04, 10:17:28 »
Kedves Magdi néni. Úgy érzem, mintha azt mondaná, hogy nem követem Jézust. Ez csak azért sért jelen pillanatban, mert személyesen is ismer engem. Mivel egy gyülekezetbe járunk. Emlékszem legutolsó beszélgetésünkre a suliban amikor azt mondta, hogy meg van lepődve, hogy milyen óriás léptekben megyek előre Krisztusban.


Kedves Zoli. Hogy bemásoltam egy tant (http://www.bpbibliaiskola.hu/Content/docs/Babel%20tornya%20-%20ki%20szerez%20nekem%20nevet.pdf), azzal szemléltettem azt, hogy mindkét magyarázat él keresztény körökben. Az az egy hozzászólásom nem volt saját gondolat. Ám úgy gondoltam, hogy az én nézetem mellé is kellett erősítés, mert mindannyian velem álltatok szemben.
Úgy ahogy te az egyiket hiszed, én a másikat. És mindketten meg vagyunk győződve róla.


Kedves Magdi néni. Az, hogy Zoli eredeti nyelven olvassa az írásokat, az sajnos nem nyűgözött le, vagy nem fogadok el mindent feltétel nélkül, amit mond. Azért még valakinek nem hiszek elsőre, mert héberül tud. Magyar ember lévén magyarul tudom olvasni a Bibliámat, több fordításban, illetve szerény angol tudásom mellett angolul. Ha személyesen ismerem hitéletét és meggyőződök, hogy Isten hű embere, nekem az ad egy tekintélyt felőle. Bár akkor is jogom van elfogadni Káin és Séth oldalt is és azt vallanom.

Kedves Somer ajin. Be fogok mutatkozni máshol is. Igyekszem. Nem leltem még friss témára, amihez írnék pár sort. Kérdésedre választ adok addig is. Ki nekem Jézus? A megváltóm, Krisztusom, Uram, királyom, aki által kegyelemből lehetek, az első szülött az atyafiak között, a legjobb barátom, akiben sosem csalódok.
Ja illetve Jak 3,1 mindannyiunkra vonatkozik. Azt hiszem egyikünk sem pásztor.
Egy dolgot viszont tehetünk mindannyian, lehetünk a föld sói. Úgy ahogy sátán is tanítással butította le az embereket, úgy tanítással tudunk fellépni ellene.
2Kor 10,5    Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #38 Dátum: 2011 Május 04, 13:00:36 »
Idézet
Kedves Magdi néni. Úgy érzem, mintha azt mondaná, hogy nem követem Jézust. Ez csak azért sért jelen pillanatban, mert személyesen is ismer engem. Mivel egy gyülekezetbe járunk. Emlékszem legutolsó beszélgetésünkre a suliban amikor azt mondta, hogy meg van lepődve, hogy milyen óriás léptekben megyek előre Krisztusban.

Kedves Feri, ha így érzed, akkor ezt neked kell megvizsgáltatnod azzal, akire azt mondod követem.

Legalább is nekem ez szokott célravezető lenni.

A felülről való bölcsesség kérését mindenkinek feladatul adja a Szent Szellem által a Mindenható Isten, és azt is leírja, mi különbözteti el a másfajta bölcsességtől.

Jó az embernek, ha ebben gyakorolja magát.
1-2 hónapja voltam hívő amikor azt gondoltam, hogy ezt saját akaratból megoldhatom.
Ekkor kaptam a feddést magától a Szent Szellemtől.
Elvette a szemüvegem akkor csak 2 és feles volt, most 6-os, de már akkor sem tudtam olvasni a közepes méretű Károli biblia betűit.
Imádkozásra indultunk kiscsoporttal a közeli fenyvesbe és útközben elveszett a szemüvegem, így a biblia olvasásakor jeleztem, nem látok.
De Isten megnyitotta a szemem és kiemelkedett az alábbi ige:

Idézet
Mt 7,5   
Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!

Ekkor jeleztem, hogy 1 igét látok, és azt fel tudom olvasni.

Visszatérve a táborban újra az Úr elé mentem, és megvallottam, hogy elismerem - képmutató vagyok - de Ő mutassa meg, hol, mert azt nem tudom.

Ekkor mutatta meg azt a cédulkát "látásban" amit akkor készítettem amikor Jakab levelet olvasva a felülről való bölcsesség kiírásakor készítettem, hogy jobban megtanuljam.

Ez volt az első látomásom, azóta sok volt.
Mindég az én tanításomra szolgált, nem a másra mutogatásra.

Én Zoltánt nem ismerem személyesen, és még is elmondhatom, hogy ha valaki őt bántja, akkor engem bánt, mert megmutatta az Úr, hogy egy az elhívásunk.

A tisztelet megadása egymás felé pedig kötelező, sőt az engedelmesség is, mert engedelmeskedjetek egymásnak Istenfélelmében.

Szóval a beírásodból jobban megismertelek, mint a személyes találkozásokból, de ez nem csak veled van így, mert erre még az írott írás is figyelmeztet.
Szóval ismét csak azt mondom, ha valaki valamit érez, azt jó ahhoz vinni, aki erről valódi ismeretet tud adni.

:2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető fife

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 57
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #39 Dátum: 2011 Május 04, 13:32:24 »
Kedves Magda,

Sajnálom, de én sohasem embernek akartam tetszeni, hanem Istennek.

És tudom, hogy nem vagyok tökéletes én sem. Sőt hála Istennek ezért, mert így tudom, hogy  szükségem van megváltóra, mert vannak bűneim.


MAgdi néni írja: Én Zoltánt nem ismerem személyesen, és még is elmondhatom, hogy ha valaki őt bántja, akkor engem bánt, mert megmutatta az Úr, hogy egy az elhívásunk.


Én meg azt vallom, lehet egy elhívásom egy emberrel persze, de kapcsolataimban nem leszek érzelmileg elfogult, szentimentális irányában, ha nem vagyok benne biztos, hogy jót mond Istenről. (még ha tévedek is)

Szentimentalizmusról ezt mondta Mózes:
5Móz 13,6-8

Idézet
Idézet
6. Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad vagy leányod, vagy a kebleden lévő feleség, vagy lelki-testi barátod titkon csalogat, mondván: Nosza menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, a kiket nem ismertetek sem te, sem atyáid. 7. Ama népek istenei közül, a kik körültetek vannak, közel hozzád vagy távol tőled, a földnek egyik végétől a másik végéig:8. Ne engedj néki, és ne hallgass reá, ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt;


És ezt figyelembe véve Isten a legnagyobb tekintély nekem.
2Kor 10,5    Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #40 Dátum: 2011 Május 04, 14:56:43 »
Kedves Magda,

Sajnálom, de én sohasem embernek akartam tetszeni, hanem Istennek.

És tudom, hogy nem vagyok tökéletes én sem. Sőt hála Istennek ezért, mert így tudom, hogy  szükségem van megváltóra, mert vannak bűneim.


MAgdi néni írja: Én Zoltánt nem ismerem személyesen, és még is elmondhatom, hogy ha valaki őt bántja, akkor engem bánt, mert megmutatta az Úr, hogy egy az elhívásunk.


Én meg azt vallom, lehet egy elhívásom egy emberrel persze, de kapcsolataimban nem leszek érzelmileg elfogult, szentimentális irányában, ha nem vagyok benne biztos, hogy jót mond Istenről. (még ha tévedek is)

Szentimentalizmusról ezt mondta Mózes:
5Móz 13,6-8

Idézet
Idézet
6. Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad vagy leányod, vagy a kebleden lévő feleség, vagy lelki-testi barátod titkon csalogat, mondván: Nosza menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, a kiket nem ismertetek sem te, sem atyáid. 7. Ama népek istenei közül, a kik körültetek vannak, közel hozzád vagy távol tőled, a földnek egyik végétől a másik végéig:8. Ne engedj néki, és ne hallgass reá, ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt;


És ezt figyelembe véve Isten a legnagyobb tekintély nekem.

És ezt figyelembe véve Isten a legnagyobb tekintély nekem
Úgy legyen: Ámen

A szentimentalizmust pedig nem tudom miért hoztad ide, de elég gondolom, ha te érted, és a magam részéről ezt a témát be is fejeztem, ha van még számomra mondanivalód kérlek akkor privátban keress meg.
Köszönöm.
 :2angel:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető fife

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 57
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #41 Dátum: 2011 Május 04, 16:45:12 »

És még valami: A föld Héberül: Ádámá.... fantasztikus dolog de ezért lett az első ember Ádám! jelentése: Földből való-földből vétetett. Bár téged nem különösebben érdekel, de a héberben minden név prófétikus jelentéssel, ill. személyiség jellemző tartalommal bír.
Csatlakozom Zoltán testvéremhez: Kérlek ha van mit szólnod: Akkor tedd! de ne más tanítását add tovább, mert neked abban nincs gyökered, így nem kapunk képet rólad. Így nehéz helyzetbe hozol minket, akik meg szeretnénk ismerni téged.

Kedves Somer,

Abban teljesen igazad van, hogy ha más tanításáról beszélek, akkor rólam nem sokat tudsz meg. Ám nem igaz, hogy a héber nem érdekel, csak abban nem tudok lenni vitapartner kis tudásom miatt.

Hallottam a héber nevek "prófétikus" jelentéséről én is. Egy érdekesség van a tarsolyomban ha érdekel. Evangélizációnál héber emberek felé jól jöhet. Azért neked mondom, mert te le tudod ellenőrizni a szavak jelentését, én nem.

Íme:

Jézus mondta Lukács 24,44-ben "És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem."

1Móz 5 Ádám nemzettségtáblájának könyve

Ádám=ember
Séth=kiválasztott
Énós=halandó
Kénán=szomorúság
Mahalálél=áldott Isten
Jahred=leszált
Énók=tanítás
Metsulah=Halála által történik meg
Lámek=Erő
Noé=Vígasztalás

A nevek jelentésében üzenet Jézusról. :01:

Valami ilyesmi: Az áldott Isten kiválasztottja leszállt halandó ember formában, hogy tanítson minket. És a halálával veszünk erőt és vígasztalást (a szent szellem által).

Mit szólsz? Ez így helyes kb?  :D
2Kor 10,5    Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #42 Dátum: 2011 Május 04, 16:57:33 »
Kedves Fife.

Elszőszőr is azt mondod, hogy nincs itt pásztor.
Azért mert nem tudsz róla, még nem biztos.

A tanításról.
Azt mondtad te nem fogod így és így tanítani a gyerekedet ...
Had mondjak én egy pár szót, erről, ugyanis nekem három van.

Az ige aztmondja, hogy a gyermekeket tejnek italával kell táplálni, nem kemény eledellel. – persze vannak felnőttek is akik szellemileg gyermekek, nekik is tejnek italára van szükség.

Zsid 5:12  Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
Zsid 5:13  Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
Zsid 5:14  Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Tehát kemény eledel, az éret korúaknak kell.
Persze egy fiatal is lehet már éretkoru, de egy gyermek még nem.

Tehát a gyermekemnek Krisztus végéremehetetlen szeretetéről beszélek, a megszentelődésről, hogyan élje meg ő mint gyermek, vagy fiatal a hívő életet, hogyan olvassák a bibliát és hogyan imádkozzanak. Nem teológiát tartok velük, (pedig tarthatnék mert elvégeztem egy párat).
Buzdítom őket arra hogy olvassák a bibliát imádkozó lelkülettel, kérve a Szent Szellem vezetését, bátorítom őket ha nem értenek valamit és érdekli őket, akkor kérdezzék meg és én megmagyarázom.

Csak úgy még sosem álltam elő egy nehéz tanítással, kemény eledellel.
De ha kell megmagyarázom nekik. Például erről a részről még sosem beszéltem nekik. Sem a halottak országáról, sem az eleve elrendelésről … vagy stb.

De eljön az idő, hogy ha majd érdekli őket, akkor majd elmagyarázom nekik.

Tehát a kemény eledel, a nehezen érthető dolgok, a nehezen megemészthető dolgok, éretkoruaknak való, nem gyermekeknek. (és itt nem csak a gyerekekre gondolok)

Aztán meg 15 éve prédikálom Isten igéjét, ha jól belegondolok ezen a témán csak egyszer hirdettem igét.

Azon gondolkoztam, hogy milyen jó, hogy nincs itt még valaki aki a harmadik nézetet is vallja.
Tudod annak idején, ez volt az egyik dolgozatom, teológiából, tüzetesen utána néztem mind a három féle magyarázatnak. Mind a hármat be kellet mutassam pártatlanul, érvek és ellen érvek.

Még is e mellet döntöttem.
Az egyik mérvadó tény ami e mellé a magyarázat mellé állított az az, hogy az Úr a Sátán  lázadáskor egyetlen egy angyalt sem kötözött meg, és zárt tömlöcbe.
Ezeket az angyalokat pedig, az Úr megkötözte és a tömlöcbe vetette őket egészen az ítélet napjáig. Itt különbség van.
Na de mindegy, én tiszteletben tartom a te hitedet.


 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #43 Dátum: 2011 Május 04, 17:19:59 »
Kedves Zoltán, szeretnélek megkérni - a beírásodnak egy részét kiemeltem és berámolom magamhoz a blogomba - kérlek az innen oda beidézett részt fejtsd ki bővebben, mert erről nem sokat tudok.

Bocsánat, hogy így megterhellek
 :pirul:
 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető fife

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 57
Re:Annák fiak - óriások - istenfiak?
« Válasz #44 Dátum: 2011 Május 04, 21:05:57 »
Kedves Zoltán,

Köszönöm, hogy megosztottad.

Én nem vagyok tanár, csak lelkes diák.  :08: Ahogy somer mondta ambíciózus, talán.
2Kor 10,5    Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.