Szerző Téma: Mi van a bűneimmel?  (Megtekintve 7433 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #15 Dátum: 2011 Július 06, 17:38:59 »
Kedves Klári.

Az írásod végével kezdeném.

Bizony ha az Úr nem közeledett volna felém, akkor semmi féle képen nem tudtam volna közeledni felé.

Ján 6:44  Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

Ján 6:65  És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.


Ha az Úr nem tette volna meg az első lépést és nem munkálta volna szívünket, sosem tudtunk volna közeledni hozzá, mert az ige mondja, hogy minden ember annyira bűnös, és annyira romlott, hogy önszántunkból nem lennénk képesek arra, hogy Istent keressük. Romlottak voltunk sőt halottak Isten nélkül. A halottak pedig nem keresgélnek.
A Római levél első három része arról szól:

ROM 3:9  Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
ROM 3:10  A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
ROM 3:11  Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
ROM 3:12  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.


Éppen ezért volt szükség arra, hogy az Úr Jézus Krisztus eljőjön, és megtegye az első lépést.
Isten volt az aki közeledet az emberek felé, mindig ő volt az aki az első lépést tette. Éppen ebből fakad az Ő szeretette. E az Isteni szeretett, az a szeretett ami azok felé irányul akik nem érdemlik meg.

Éppen ezért az üdvösségünk és bocsánatunk egyedűl az Úr végtelen kegyelme és irgalma által van mind azokhoz, akik hit által elfogadják Krisztust és az ő áldozatát. Így az üdvösség és a bűn bocsánat egyedűl HIT által van kegyelembál, amiért semmit sem cselekedhetünk.

ROM 3:22  Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
ROM 3:23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
ROM 3:24  Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

Ef 2:8  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Ef 2:9  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.


De ez nem jelenti azt, hogy akkor ha minden kegyelemből  van akkor úgy élhetünk ahogy akarunk. Éppen ezért merül fel ez a kérdés is a Bibliában:

ROM 6:1  Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
ROM 6:2  Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?
ROM 6:3  Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
ROM 6:4  Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.
ROM 6:5  Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is [azok] leszünk.


Akik megtértek, és újjászülettek, új életett kaptak.
Ahogy az alma fa sem kell erőlködjön, hogy almát teremjen, éppen azért mert alma fa, természetéből fakadóan almát terem. Viszont körtét már nem tudna teremni.

Éppen ezért mondja az ige, hogy az embert az ő életének gyümölcseiről lehet megismerni.

Máté 7:17  Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

Milyen az élete, a beszéde, a cselekedetei, ezek mind arról árulkodnak ki az ő ura és milyen természettel rendelkezik.

Péter levelében azt olvassuk.

2Pét 1:3  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
2Pét 1:4  A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

Isten gyermekei, a megváltás és az újjászületés által új természet részeseivé lettek. Tehát Isten az aki gondoskodik arról, hogy mi az ő akarata szerint tudjunk élni, é az aki felkészít és elkészít bennünket, aki az erőt adja és megtart.

Fil 1:6  Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:

Fil 2:13  Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

Ef 2:10  Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.


Sőt, az Úr nem engedi, hogy nagyobb kisértés érjen bennünket mint amit el tudnánk szenvedni, sőt az Úr minden alkalommal gondoskodik arról, hogy mi a kisértésekből győztesen jussunk ki, vagyis a ki utat mindig megadja

1Kor 10:13  Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

Minden a mi engedelmességünkön áll, azon, hogy mennyire vagyunk hajlandók hinni és engedelmeskedni Istennek, követvén az Ő vezetését.

A kiválasztással kapcsolatban meg annyit, hogy sokan nem hisznek a kiválasztásban és az eleve lerendelésben, de van egy pár ige amin jó elgondolkozni, de ez egy nagyon nehezen érthető dolog, amit Isten titok alá rendelt, azt, hogy hogyan fér meg egymás mellet a mi akaratunk és az Ő elhívása és eleve lerendelése.
Mégis ebben van a mi reménységünk és biztonságunk.


1Thess 1:4  Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;

ROM 8:30  A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

ROM 8:35  Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
ROM 8:36  A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
ROM 8:37  De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,
ROM 8:38  Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
ROM 8:39  Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban


A szabad akaratról pedig annyit, hogy szabad akaratról nem lehet beszélni, mert az akarat nem szabad. Az embernek akarat alá van rendelve az emberi gondolkozásnak, tehát az akaratunkat a mi gondolkodásunk és természetünk határozza meg. Mivel mind gondolatunk mind természetünk az Ádámi bukás óta, vagy a gonosz szellemek befolyásolása alá van rendelve, vagy az Úr Szent Szelleme alá.

Mert csak két Úr van.

Máté 6:24  Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti.

Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

A kérdés az kit szolgálunk? Azt akinek engedelmeskedünk. Kinek engedelmeskedünk? Akinek alárendeljünk magunkat, ezzel gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, egyszóval akaratunkat. Egyszóval azt ahogyan gondolkodunk.

Azért mondja az Írás, hogy változzon meg a mi gondolkozásunk. Rendeljük alá a Szent Szellemnek.

ROM 12:1  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
ROM 12:2  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.


 Erről beszél a ROM.6, hogy akinek engedelmeskedünk annak szolgái vagyunk, vagy az Úrnak szolgálunk és az Úr szolgái vagyunk, vagy a gonosz akaratát tesszük és akkor a gonosz szolgái vagyunk. Az ember nem lehet szabad és nem is szabad. Az ember szolga, rabszolga, vagy a gonosz szolgája vagy az Úr szolgája.
Csak az Úr szolgálata és a gonosz szolgálata abban különbözik, hogy a gonosz erőszakos és ő kényszerít a szolgálatra, addig az Úr – és itt a lényeg – azt akarja, hogy mi önként szolgáljuk őt, és önként rendeljük alá magunkat az ő vezetése alá és az ő akarata alá. Szabadok vagyunk arra, hogy döntsünk mellette, de abban a pillanatban amikor úgy döntünk, hogy nem engedünk neki, az gonosz akarata alá rendeltük magunkat.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Torocko

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 273
 • kék hegyek
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #16 Dátum: 2011 Július 07, 06:16:09 »
Köszönöm Zoltán a szavaidat, és nagyon hidd el, hiszem is annak minden szavát.. mint aíhogy Petyával sem vitatkozni akartam - hogy is jövök ahhoz, hogy abszolút kezdő létemre bárkivel is vitába keveredjek.
Hiszem, de még nem értem egészen, az a sok uj tudás kavarog a fejemben, mint a köd novemberben...
meg kell állnom, át kell rágnom , át kell imádkoznom magam ezen az időszakon, hogy helyére kerüljenek bennem a dolgok.
Ne haragudjatok ezért, Te sem és a többiek sem, akiket esetleg válasz nélkül hagyok egy időre.adjatok nekem kis időt és imádkozzatok értem.

Feltételezem, ki előbb, ki később, de mindenki átment ezeken a belső vívódásokon.
Azért persze itt leszek, figyelek és olvasok...
"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz."  Zsoltárok: 55.23

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #17 Dátum: 2011 Július 07, 08:26:47 »
Kedves Klari!

Az Ur jelentse ki Neked azon dolgokat, amelyek most kavarognak benned.:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #18 Dátum: 2011 Szeptember 28, 10:31:26 »
Idézet
(Kol 1:13-14 [HNT])
Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #19 Dátum: 2011 Szeptember 28, 10:48:42 »
Ámen!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető m.ági

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #20 Dátum: 2011 Október 28, 12:04:48 »
Ezt hallottam.
És nem azokhoz szól, akik már amúgy is túl elnézőek a bűneikkel!!!

Isten már megbocsájtott Neked!
Honnan gondolod, hogy neked nem kell megbocsájtani saját magadnak.
Talán Istennél  nagyobbnak gondolod magad?
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2377
Re:Mi van a bűneimmel?
« Válasz #21 Dátum: 2022 December 29, 04:52:30 »
Lukács evangéliuma 19:10. (egysz. ford.)

"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket."

Cseri Kálmán:
"Elveszett! Különös ez a kifejezés, ami itt az ősi szövegben van. Azt jelenti, hogy valami nincs a helyén, és ott, ahol van, biztos pusztulás vá rá.
Az a madárfióka veszett el, amelyik kiesett a fészekből.
Zákeus így veszett el, és a Biblia azt mondja, hogy minden ember elveszett. Mert az embernek csak az Istennel való közösségben van életlehetősége, és mi mindnyájan Isten nélkül születünk.
A bűn, amiről a Biblia szól, azt jelenti, hogy az ember függetlenítette magát Istentől, és ez sikerült neki... Ez a bűne. Tehát ahhoz nem kell semmiféle gonoszságot elkövetnünk, hogy a Biblia bűnösnek minősítsen minket. Ez a bűnünk, hogy Isten nélkül élünk, hogy Isten nélkül akarunk élni."

(Cseri Kálmán: Zákeus - részlet)