Szerző Téma: Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?  (Megtekintve 8348 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető ösztöke

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 48
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #15 Dátum: 2012 Február 03, 19:49:54 »
Idézet
"Harmadnapra,,Tanítványai szeme láttára??"

Kicsit összevontam, mert gyorsan gonolkozotk. Harmadnapra támadt fel:
Mk 8,31 És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.

és jóval később (negyven nappal) látták felmenni a mennybe.

Elnézést a pontatlanságért.

Nem elérhető ösztöke

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 48
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #16 Dátum: 2012 Február 03, 20:09:55 »
Idézet
"És hol van most az ÚR Jézus? Igen VELE LESZÜNK, ott ahol most Ö van!"

Hol van? A mennyben, ahonnan várjuk. Nem ott, ahol három napig volt halálakor, a föld gyomrában, vagy a Seolban, vagy a paradicsomban, Ábrahám lebelében, vagy nevezzük egyszerűen csak: halálnak. Az pedig, hogy vele leszünk, én is úgy vélem. A kérdés inkább csak az, hogy mikor. Szerintem csak akkor, amikor a még élők elváltoznak, az elhunytak pedig feltámadnak. Egyszerre, egy időpillanatban. (Ezt Pál mondja)

Thess. 13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. 14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15.  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. 16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; 17. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

I. Kor. 50. - 56 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54.  Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 55. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?

Idézet
A test feltámadását pedig nem hallgatjuk el, hanem elfogadjuk úgy ahogy a Szent Írás mondja.
-
Ez a részleg alaptanításokról szól, ebben a topicnak a témája, pedig, hogy "honnan tudjuk hogy a mennybe kerülönk?". Amikor bejöttem azt láttam, hogy senki nem szólt erről, mint amit máshol is tapasztalok, hogy erről a reménységről, a feltámadásról hallgatnak a hívők. Ezért hoztam fel a dolgot.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #17 Dátum: 2012 Február 03, 20:49:28 »
Békesség kedves ösztöke.

Számunkra is ez az egyik legnagyobb reménység. És mi adna a legnagyobb vigasztalást ha nem az, hogy egy napon az úrral leszünk, vagy így vagy úgy.

Ha mégis úgynéz ki, hogy nem nagyon beszélünk erről az azért van, mert sokkal fontosabb az, hogy most ebben az életben, hogyan éljük meg a Krisztusban való életett.
Pál is leveleiben a legtöbbet arról beszélt, hogy a gyülekezet, hogyan szentelődjön meg, hogyan élje meg a Krisztus iránti engedelmességet.
Így mi is inkább erről beszélünk.

Mégis vissza térve.
Az ember három részből áll, és így tökéletes, test, lélek és szellem.
Az emberből a szellem halhatatlan. Az a halál után tovább él.

Luk 12:4  Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
Máté 10:28  És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.

Itt azt mondja Jézus, hogy az emberek csak a testünket ölhetik meg, többet nem árthatnak.

Igen egy napon, a feltámadáskor, vagy az elragadtatáskor, megdicsőült testet kapunk, hogy olyanok legyünk mint Krisztus.

Nézd, ha a te reménységed csak a féltámadásra korlátozódik, a mi reménységünk a mennyekben van ahol a mi Krisztusunk van aki örökké állandó Isten.

Luk 16:19  Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:
Luk 16:20  És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.
Luk 16:21  És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.
Luk 16:22  Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
Luk 16:23  És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
Luk 16:24  És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
Luk 16:25  Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Luk 16:26  És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
Luk 16:27  Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
Luk 16:28  Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
Luk 16:29  Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat.
Luk 16:30  Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek!
Luk 16:31  Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.


Tehát Lázár vissza küldése nem volt más mint a hallottak közül való feltámadás.
Ha Lázár tudatlan lett volna a halálban, hogyan lehet volna vissza küldeni.
Ha a gazdag tudatlan lenne, akkor miként volt a pokolban, miként látta Lázárt az Ábrahám kebelén, és miként beszélgetett. Ha Ő tudatlan állapotban lett volna.

Számomra nem elképzelhetetlen az, hogy szellemben együtt legyünk az Úrral.
Ez ad nekem igazi reménységet.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #18 Dátum: 2012 Február 03, 21:10:35 »
Had hozzak még egy pár igét ami az ember szelleméről szól, ami nem hal meg.

1Móz 35:18  És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.

1Kir 17:21  És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én Uram, Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét ő belé!
1Kir 17:22  És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.

Jel 6:9  És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.
Jel 6:10  És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?

Jel 6:11  Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az [ő] szolgatársaik[nak], mind az ő atyjokfiai[nak száma,] a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is [megölettek].

Had kérdezzek valamit?

Jézus, a megdicsőülés hegyén, kivel beszélt ha nem Mózessel. Mózes pedig meghalt.

 :2smitten:


Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22802
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #19 Dátum: 2012 Február 03, 21:18:20 »
Idézet
"Harmadnapra,,Tanítványai szeme láttára??"

Kicsit összevontam, mert gyorsan gonolkozotk. Harmadnapra támadt fel:
Mk 8,31 És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.

és jóval később (negyven nappal) látták felmenni a mennybe.

Elnézést a pontatlanságért.

Kedves Ösztöke!

Jézus mondta a feltámadásakor Máriának:

János evangéliuma 20,17
"Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

Tehát a feltámadása után a Mennybe ment.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7154
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #20 Dátum: 2012 Február 03, 22:49:36 »
Kedves Ösztöke!

Zoltán Testvéremmel, és a többi testvéremmel teszek én is arról az élö reménységröl bizonyságot, hogy nem meghalunk hanem elköltözünk és örörkre együtt leszünk a mi Urunkkal. Testünk is fel fog támadni Jézus Krisztusban.

Zsolt 9,18    
Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.

Zsolt 31,18    
Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.

Nem  gondolom, hogy ide vágyódnánk.

Hós 13,14    
Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.

Erröl van itt szó! Jézus Krisztus vére áldozatán át megváltott minket a seol hatalmától!

Nem tudom, honnan van, hogy három napig a seolban volt Jézus Krisztus, mert Ö a paradicsomról beszél. Attól a perctöl, hogy kimondta: „Elvégeztetett!” gyözött Júda oroszlánja, Isten Szent Báránya!

Zsolt 16,10    
Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.


Nézzük meg István megkövezését:

Csel 7,59    
Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!

Tehát nem arra gondolt, hogy na most megyek a seolba, aztán számolom a perceket a feltámadásig.

Kívánom, hogy legyen a tied is ez az élö reménység, hogy nem halunk meg, hanem elköltözünk, így Krisztussal leszünk:

21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.
23. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;

Fil 1,21-23

Shalom
 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ösztöke

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 48
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #21 Dátum: 2012 Február 05, 14:56:49 »
Kedves Zoltán!

Először is: Neked is sok békességet és kegyelmet kívánok Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól a mi Urunktól!

A vitánkra:
Megpróbálom újra és érthetőbben leírni, amit gondoltam és egyúttal az új dolgokra is reagálnék. A téma az alaptanítások, gondolom a Biblia alapján. Az alaptanításokat a zsidókhoz írt levél 6. egyértelműen felsorolja, amik között nem látom a halál utáni mennybemenetelünket, vagy majdnem "halálunkat", hanem ott látom a feltámadásokat és az örök ítéletet. Ez a kiindulási pont, amiért ide elkezdtem írni, amit itt hiányoltam. A megszentelődés természetesen lényeges, és hogy hogyan engedelmeskedünk Krisztusnak, de mivel a topic címe nem ez volt, ezért nem is tudom most hogy jött fel a halál utáni "életünk" vs. a feltámadás utáni Krisztussal való életünk kapcsán.

Az ember szellemének állítólagos halhatatlanságáról pedig másképpen gondolkodok. Szerintem egyedül Isten halhatatlan és egyedül Ő képes megadni a halhatatlanságot annak, akiknek akarja, ami számára az örök élet, ami az ítélet után kap.  (Krisztus alaptanítása az utolsó ítéletkor a kecskék és a bakok elválasztódnak, és egyesek az örök halálra, mások az örök életre mennek, az ítélet pedig nyilván Krisztus eljövetelekor lesz, amikor az Emberfia eljön felhőkben) A kígyó hazugsága ezzel szemben, hogy "bizony nem haltok meg.". De ha azt vesszük, a te idézetedben is az van, hogy attól nem kell félni, aki a testet öli meg, de attól már igen, aki mindkettőt elvesztheti a gyehennában. Ha halhatatlan lenne a szellem, akkor nem lehetne elveszteni a gyehennában, tehát önmagában az ember szelleme nem halhatatlan, és mint mondtam, az ember nem úgy lett teremtve, hogy a szellem magában is jól elvan, test nélkül. (vagy akkor a halál sem lenne halál valójában) Erre senki nem tudott nekem még kielégítő választ adni, mint ahogy arra sem, ami összefügg ezzel, hogy mi értelme a feltámadásnak testben, ha úgyis egyesek már Krisztussal vannak haláluk után a mennyben, minek még feltámadni és megítélni őket, ha már ez haláluk után készen van. Vagy, amit Páltól idéztem, a feltámadás kapcsán, hogy
"Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

- is teljesen úgy ír, hogy ekképpen lesz az Úrral. Ha ekképpen, akkor kicsit mégsem ekképpen, mert másképpen is?

Mivel írtál a gazdag és Lázárról egy kicsit erre is rátérnék, mivel úgy látszik nem lehet kikerülni. Először is, nem gondolom úgy, hogy Krisztus nem mondhatott úgy példázatot, vagy hasonlatot, hogy előtte nem mondja, hogy ez példázat, többször is tett ilyet, gondolok itt arra, amikor a tanítványok nem vittek kovászt magukkal, mert féltek a farizeusok kovászától, holott Krisztus a tanításukról beszélt, vagy a farizeusok ellen is mondott úgy példázatot, amikor később derült ki, hogy példázat. (Mát. 21.28). Másodszor, az egyértelműen kiderül az előtte lévő beszélgetésből, hogy a farizeusok ellen mondja a példázatot, akik életükben elvették javaikat, nem az örök életről tanít, hanem ellenük szólal fel és példaként használja azt, hogy a Seolt szokás volt két részre tagolni a rabbinikus hitben, az igazak, vagy a hamisak "tárhelyére." Ezt használja fel Krisztus ellenük, mint az ítéletük, ami szintén két részre osztja őket. Azt nem értem továbbá, hogy hogy lehet az Ábrahám kebelét azonosítani a mennyel, holott egyértelműen kiderül, egyéb írásokból, forrásokból, hogy ezt a Seol egy jobb részének vették (ahogy a paradicsomot is, ezt még katolikus lexikonban is így találtam), ahonnan az igazak támadnak majd fel, ha pedig szó szerint akarnánk érteni a példázatot olyanokat kellene feltételezni,vagyis olyan kérdések merülnek fel, hogy:
- A "mennyben" lévők (Persze itt nem mennyet ír ugye), az üdvözültek végig nézik és hallgatják, ahogy a szomszédságukban szenvednek a kárhozottak a "pokolban"?
- Tudnak beszélgetni, átszólni a pokolban lévőkhöz?
- Egy csepp víz enyhítene a folyamatos kínlódáson?
- Ábrahám döntené el, hogy ki megy vissza az élők közé?

Szerinte ennek a példázatnak sokkal mélyebb értelme van, mégpedig az, hogy a farizeusok, akik vétkezők voltak (ugye parázna nemzedék) kimaradnak az igazak feltámadásából, mert valójában nem hallgatnak Istenre, és elveszik javaikat, szemben az igazakkal, akik a jobb feltámadásba jutnak. Erről a két részre szakadásról szól a példázat, de nem arról, hogy mi van a halálunk utáni köztes időben, amíg Isten a feltámadásra és ítéletre nem von bennünket.

Továbbá írta valaki, hogy a Seolba csak a gonoszok jutnak. Szerintem ez téves. Az Írások a Seolt semlegesnek veszik, tulajdonképpen a testi halállal van azonosítva az Írásban. Pl. Jákób valahol mondja, hogy nem akar bánatosan a Seolba menni, mivel Benjamint is elvitték atyjafiai. Gondolom nem a tüzes középkori pokolképzetre gondolt, nem oda gondolta, hogy megy, csak arra utalt, hogy meghal. De ugyanígy Pál is a halál és Seolt- egy kategóriába veszi, amit Krisztus a feltámadásával győzött le, de ez nem jelenti azt, hogy ne halnánk még meg, és mint végső ellenség fog a halál is megszűnni. Ha a középkori tüzes pokolképzet élne, akkor miért van az, hogy a Seol (görögül Hádész) visszaad minden halottat a második feltámadáskor, akik között még lesznek olyanok is, akik üdvözülnek? A Seolban ezek szerint nem csak a gonoszok kerülnek, mint azt mindenki általánosítja? Hanem érthető úgy is, mint cakkumpakk a halál, a testi halottak. A második feltámadás után meg ugye megszűnik a Seol a tűztóba (az örök megsemmisítés helyén) vetik, tehát nem lehet örök tüzes pokol, ahogy azt sokan vélik, hiszen lesz egy időpont amikor megszűnik, és minden addig élt halottat kiad az ítéletre.


Üdv

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7154
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #22 Dátum: 2012 Február 05, 15:47:12 »
Kedves Ösztöke!

Idézet
Továbbá írta valaki, hogy a Seolba csak a gonoszok jutnak. Szerintem ez téves.

Ezt nem én írtam, hanem A SZENT ÍRÁS! Nagyon veszélyesnek tartom, ha emberi gondolkozást felcseréljük az Ige Igazságaival. Sok mindent említessz, amit nem támasztassz alá.

Pl.
Idézet
"Pl. Jákób valahol mondja, hogy nem akar bánatosan a Seolba menni, mivel Benjamint is elvitték atyjafiai. Gondolom nem a tüzes középkori pokolképzetre gondolt, nem oda gondolta, hogy megy, csak arra utalt, hogy meghal. "

 Kérlek, ne valahol írja.... -vel támaszd alá, henem konkrét Igehelyekkel. Egyébbként marad  emberi vélemény....

Shalom
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2985
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #23 Dátum: 2012 Február 05, 18:01:44 »
Békesség neked Ösztöke testvérem. Azt írod: A pokol és a seol ugyan az... Nos tévedsz testvérem. A Pokol az elkárhozott emberek szenvedő helye addig, amíg az utolsó ítélet napja el nem jön, mert akkor kínzó és szenvedő együttesen meg a gyehennára! ( a gyehenna pedig valójában nem az embereknek készült, hanem a letaszítottaknak!) A Seol pedig a tökéletes engesztelő áldozat bemutatásáig volt azok számára, akik nem a kárhozat útján jártak testi életükben. Ők valósággal elaludtak, egészen Krisztus engesztelő áldozatának bemutatásáig. Erre egy igei példa:Ésaiás próféta könyve 57. rész

1.    
Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;
2.    
Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető ösztöke

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 48
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #24 Dátum: 2012 Február 05, 19:14:02 »
Idézet
" Kérlek, ne valahol írja.... -vel támaszd alá, henem konkrét Igehelyekkel. Egyébbként marad  emberi vélemény...."
- Csak követtem a zsidó levél írójának terminológiáját, "valahol valaki bizonyságot tett róla"...  :05: Egyébként körülírtam, hogy hol van ez az Írásban, és aki az igazságot keresi, az szán rá időt, hogy utána is járjon. De mivel kényszerítesz rá, hát megspórolom az utánajárást:

1Móz 37,35 Felkelének pedig minden ő fiai, és minden ő leányai, hogy vígasztalják őt, de nem akara vígasztalódni, hanem monda: Sírva megyek fiamhoz a sírba [Seol]; és siratá őt az atyja.

Készült a tüzes pokolba? (egy szó van ugyanis sírkét, Seolként, majd később pokolként fordítva)

Dávid szintén a halál szinonimájaként használja, hogy körülvette őt a halál kötelei, a Seol árjai:

Zsolt 18,6    A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.
Zsolt 116,3 Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol [Seol] szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.

A mondanivaló megduplázása tipikus héberizmus. Ugyanígy beszél Pál a halál, azaz a Seol legyőzéséről. (Kor. levél, amit már idéztem) Az pedig a második feltámadás kapcsán nyilvánvaló szerintem, hogy még lehetnek olyanok, akik az örök életre támadnak fel a halálból, azaz Seolból (görögben Hadész), amely kiadja a halottakat:

Jel 20,13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol [hádész=Seol] is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. 15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #25 Dátum: 2012 Február 05, 19:29:58 »
Kedves Ösztöke.

Feljebb adott válaszodra, válaszolnék.

Az elveszni szó nem megsemmisülést jelent.
Had idézek.

Jel.20.10  Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké

Jel.20.15. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.


Tehát örökök öröké, vég nélkül fognak szenvedni.
Az ember szelleme, halhatatlan, mert istentől kapta az ember, és Isten hez is tér vissza. Mert minden embernek meg kell jelennie Isten ítélő széke előtt.

Préd 12:9  És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.


 :2smitten:

Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető ösztöke

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 48
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #26 Dátum: 2012 Február 05, 19:51:12 »
Kedves Zoltán!

Nem tudom, mi értelme lenne a végtelenségig fenntartani valakiket, hogy szenvedjenek, amikor ki van jelentve a végről, hogy semmi halál, gyász és jajkiáltás nem lesz. Mégis lesz, csak egy erre elszeparált helyen? Nem látom értelmét. A bűn zsoldja a halál, nem pedig az végtelenségig tartó szenvedés. Vagy pedig a bűn zsoldjaként a megváltónak is végtelen ideig kellett volna értünk szenvedni, nem pedig egyszer meghalni a bűn következményeként.

Másrészt, akkor problémát okoz a halál értelmezése, mert egy kicsit mégsem halál az az halál, ha azért kicsit még léteznek a halottak. Szerintem inkább olyanok lesznek, mintha soha nem léteztek volna, akik a gyehennába kerülnek. Persze, valójában ez most a mi témánkat csak mellékesen érinti.

A tűztót meg szokás a gyehennával azonosítani. Tudtommal a gyehenna a szemétégető volt Jeruzsálem környékén (innen származik a szó, Gehinnon völgye), és ilyen értelemben ott azt égették el, ami felesleges, és amíg volt hulladék folyamatosan égették, folyamatosan szállt fel a füstje. A korszakok-korszaka pedig nem feltétlen jelenti a végtelenséget, hanem lehet egy kiemelt korszak is, amíg az ítélet tart. Amíg az ítélet tart nyitva lesz a gyehenna és kínlódásuk füstje felszáll. Azoké, akiket oda vetnek. Ez a hely, ami sátán és angyalainak készült, ami az örök szenvedés. Az örök is számomra inkább véglegességet jelent, mint végtelenséget. Végleges élet, vagy végleges halál.

A halhatatlan szellem tanításában meg olyan problémát is látok, hogy nagyon hasonlít a pogány hellenizmusban (vagy budhizmusban és egyebekben) lévő tanításokhoz, ami szerint a test csak börtöne a szellemnek, és fel kell szabadítani. (innen jön az aszketizmus) Ilyen a gnoszticizmusban van, vagy platonizmusban és egyebekben. Szerintem nagyon veszélyesek ezek a kereszténységre nézve.

Persze ez megint csak oldalág.

Üdv

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2985
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #27 Dátum: 2012 Február 05, 19:55:22 »
Kedves Zoltán!

Nem tudom, mi értelme lenne a végtelenségig fenntartani valakiket, hogy szenvedjenek, amikor ki van jelentve a végről, hogy semmi halál, gyász és jajkiáltás nem lesz. Mégis lesz, csak egy erre elszeparált helyen? Nem látom értelmét. A bűn zsoldja a halál, nem pedig az végtelenségig tartó szenvedés. Vagy pedig a bűn zsoldjaként a megváltónak is végtelen ideig kellett volna értünk szenvedni, nem pedig egyszer meghalni a bűn következményeként.

Másrészt, akkor problémát okoz a halál értelmezése, mert egy kicsit mégsem halál az az halál, ha azért kicsit még léteznek a halottak. Szerintem inkább olyanok lesznek, mintha soha nem léteztek volna, akik a gyehennába kerülnek. Persze, valójában ez most a mi témánkat csak mellékesen érinti.

A tűztót meg szokás a gyehennával azonosítani. Tudtommal a gyehenna a szemétégető volt Jeruzsálem környékén (innen származik a szó, Gehinnon völgye), és ilyen értelemben ott azt égették el, ami felesleges, és amíg volt hulladék folyamatosan égették, folyamatosan szállt fel a füstje. A korszakok-korszaka pedig nem feltétlen jelenti a végtelenséget, hanem lehet egy kiemelt korszak is, amíg az ítélet tart. Amíg az ítélet tart nyitva lesz a gyehenna és kínlódásuk füstje felszáll. Azoké, akiket oda vetnek. Ez a hely, ami sátán és angyalainak készült, ami az örök szenvedés. Az örök is számomra inkább véglegességet jelent, mint végtelenséget. Végleges élet, vagy végleges halál.

A halhatatlan szellem tanításában meg olyan problémát is látok, hogy nagyon hasonlít a pogány hellenizmusban (vagy budhizmusban és egyebekben) lévő tanításokhoz, ami szerint a test csak börtöne a szellemnek, és fel kell szabadítani. (innen jön az aszketizmus) Ilyen a gnoszticizmusban van, vagy platonizmusban és egyebekben. Szerintem nagyon veszélyesek ezek a kereszténységre nézve.

Persze ez megint csak oldalág.

Üdv
Ésa 66,  22. Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;
  23. És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr.
  24. És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.

Ezen talán még érdemes lehet elmerengeni...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #28 Dátum: 2012 Február 05, 20:08:17 »
Barátom.

A halál értelmezése a Bibliában, legtöbbször nem a megsemmisülést jelenti, hanem az Istentől való elszakadást.
Halott az aki el van szakadva Istentől. Azért nevezi Jézus holtaknak az élőket.

Hogy mi az értelme annak, hogy Isten, hagyja szenvedni mind a sátánt, mind a hamis prófétát, és mind azokat akik követték, az az Isten dolga. nekünk nincs jogunk ezen vitatkozni. Amit meg Isten kijelentett az úgy van, fogad el, és ne vitatkozz Istennel (mert én az igét idéztem), az értelmet keresve.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7154
Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
« Válasz #29 Dátum: 2012 Február 05, 23:06:48 »
Kedves Zoltán Testvérem!

Teljesen egyetértek Veled!  :afro:

Kedves Ösztöke!

A következö Ígékhez nem füzök semmilyen kommentárt.

Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban (eredetiben: seolban)?
Zsolt 6,6

Mert nem a holtak hazájában (eredetiben: seol) magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben.
Ézs 38,18

A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben. 17. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
Zsolt 55,16-17

A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt. 24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
Jn 5,23-24

Ezzel részemröl lezártam a témát.

Shalom
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10