Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 22:18:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 19 Közhasznú tevékenység

„...szelíden fogadjátok a belétek oltott
Igét, Amely meg tudja tartani lelketeket."
(Jak. 1. 21 )

Vannak, akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a 21. században másra van szükségük az embereknek. Az Igehirdetés helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet kellene folytatniuk a hívőknek. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményei vannak, ha valahol komolyan veszik, „szelíden befogadják" az Isten Kegyelméről szóló Örömhírt. Vajon társadalmilag mennyire hasznos, ha részeges emberek jó útra térnek; akik addig loptak, többé nem teszik, sőt visszaviszik, amit eltulajdonítottak; ha olyan emberek formálódnak, akik önzetlenül segítik egymást, akik egy életen át szeretik a házastársukat, gondosan nevelik a gyermekeiket; egészséges életet élnek; nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni másokat; akkor is dolgoznak, amikor nem ellenőrzik őket, nem gyártanak selejtet; békességben élnek egymással; ha azok a fiatalok, akik komolyan veszik Isten Igéjét, nem teszik tönkre a testüket; elkötelezetten készülnek a hivatásukra; felelősen kötnek házasságot; örömmel vállalnak több gyermeket; szeretettel ápolják idős szüleiket... Ahol hangzik Isten Igéje, és Azt Hittel befogadják, ott ilyen Gyümölcsök teremnek. Mert az Igén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik az emberekben, s a Benne való Igaz Hitből mindig Rá jellemző erkölcs is fakad. Az Evangélium hirdetésének tehát az egész társadalmat érintő szociális, egészségügyi, sőt gazdasági hatása is van. Mindenki maga döntse el, hogy közhasznú tevékenység - e az Igehirdetés! Nem beszélve arról, hogy Isten az Ő Igéjével hív ki minket a biztos pusztulásból, a Nélküle eltöltendő Örök kárhozatból is. Igaz tehát mai Igénk: a befogadott Evangélium menti meg a lelkünket. Hangozzék a Jézusról Szóló Hiteles Bizonyságtétel az én ajkamon is!"
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 21:56:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 19.

„Én sem ítéllek el, eredj el, és többé
ne vétkezzél!” (Ján. 8. 11b )

Szegény bűnös asszony! Megbocsátott neki az Úr, de milyen súlyos paranccsal bocsátotta el!: „Többé ne vétkezzél!” Hiszen a test bűnből áll, a szív az álnokság lakóhelye, a világ kísértésekben tobzódik, az ördög szerte jár, s keresi kit nyeljen el. De figyeld csak, mi történt az asszonnyal: találkozott Jézussal, és az Úr megbocsátott neki. Tudod, ugye, hogy „Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak”. Ha már egyszer részesültél a bűnödet eltörlő Vér Kegyelmében, többé számodra nincs vétek. A megtérés után elkövetett bűnök már nem vétkek, amelyeket a Törvény haragja sújt. Azok egyszer s mindenkorra megbocsáttattak, még a bűnös asszonynak is. De, hogy csakugyan Valóság legyen az életedben, hogy többé ne vétkezzél, értsd meg, s tedd életed alapjává ezt a Parancsot: „Maradj meg az Én Kegyelmemben!” A bűnös nőnek is ezt mondta az Úr, hozzád is ez a Szava. Maradj szüntelen elrejtve a Kegyelem alatt, szüntelen Jézus Vére alatt, a Kereszten kívül egyébbel ne dicsekedj, Jézus Teljességén kívül ne vágyj másra! Még ma, még most kérd Őt, még most újítsd meg szíveden a bűnt eltörlő Vért! Ő megbocsátott, eltörölte bűneidet, de az Ő Kegyelmében való megmaradás az egyedüli lehetőség arra, hogy ez a Váltság érvényes maradjon.

KERESZT * Valaki keresztet metszett a tenyerébe, hogy szüntelen emlékeztesse Krisztus Váltságára. „Hát a bűneid nem elegendők arra, hogy emlékeztessenek?” – kérdezték tőle. „Elegendőek – felelte erre –, de csak ha Kegyelemből él a lélek. A bűnök csak a Kereszt által nyernek megbocsátást.”

* Nincs kárhoztatás! – Róm. 8. 1 – 4”
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Február 18, 08:24:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 18 Hívő és Hitvalló

„Tizenkettőt választott ki arra, hogy
Vele legyenek, és azután elküldje
őket, hogy hirdessék az Igét..."
(Márk Ev. 3. 14 )

Jézus Krisztus nemcsak azért hív Magához embereket, hogy Üdvözüljenek, hanem azért is, hogy miután Tőle bűnbocsánatot és Örök Életet kaptak, másokat is hívjanak Őhozzá. Ennek célja, hogy minél többen kimeneküljenek az Isten nélküli állapotból. Ő így fogalmazott: „Jöjjetek Utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." (Márk Ev. 1. 17 ) Isten már az Ószövetségben ezt a Célt tűzte ki a választott nép elé: „A pogányok Világosságává teszlek, hogy eljusson Szabadításom a föld határáig." (Ézs. 49. 6) Péter apostol pedig így bátorítja erre a hívőket: „hirdessétek Nagy Tetteit Annak, Aki a sötétségből az Ő Csodálatos Világosságára hívott el titeket" (1Pét. 2. 9). A hívőnek tehát Hitvallóvá kell válnia. Ami rajtunk segített, azt másoknak is fel kell kínálni. Azt Aki a mi életünket megmentette és gazdaggá tette, másokkal is meg kell ismertetnünk. Ez minden Hitre jutott keresztény nagy Lehetősége és Kötelessége. Tesszük ezt szavak nélkül, a megváltozott, Jézusra mutató életünkkel is, de beszéljünk másoknak Hittel és Szeretettel Jézus Krisztusról, Kereszthalálának és Feltámadásának jelentőségéről is! Az egyik németországi uszoda falán a következő felirat áll: „Wer nicht rettet, tötet." Lefordítva: „Aki nem ment, az öl." Érvényes ez a lelki Mentőszolgálatra is. Ezért mondta Pál apostol Efézusban: én nem lettem gyilkosa senkinek („mindenki vérétől tiszta vagyok"), hosszú időn át hirdettem nektek az Isten teljes Akaratát (ApCsel. 20. 26 - 27 ). Tudta, hogy az Igehirdetés Életmentő szolgálat, mert aki azt Hittel befogadja, abban az Ige Új Életet teremt és Üdvözíti. Készek vagyunk - e Jézustól kapott Feladatként végezni ezt a Mentő Szolgálatot?"
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Február 18, 08:18:14 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 18.

„Jézus pedig lehajolt, és az ujjával
írt a földre.” (Ján. 8. 6b )

Az írástudók kimondták az ítéletet: tetten érték, halál vár rá. Mindazáltal megkérdezték az Urat, hogy Ő mit szól. Ezek után történt az, amit a fenti Igeversben olvasunk. Csodálatos, hogy Jézus nem szólt. Nem ítélte el az asszonyt. Még csak nem is kérdezősködött. Szótlanul, szelíden nézett az asszonyra, hallgatott – forró vallomása volt ez a megbocsátó Szeretetének. „Asszony, itt a Szeretettel találod magad szembe! Megtört lélek, itt nem érvényesül bűneid halálmérge”, Jézus Szeretete mindent elfedez! „Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre.” – mennyire mutatta ez a hallgatása, hogy nem azonosította Magát az emberek ítéletével. Cselekedete szilárd tiltakozás volt az ítélet ellen, másfelől boldogító biztatás az asszonynak a Kegyelemről. Kedves testvérem, az Úr Szerelme után sóvárgó drága bűnös! Értsd meg végre, hogy az Úr szeretni akar! Hallgasd meg végre Szavát, vedd szívedbe szerető Biztatását. Egészen Újat fog neked mondani, olyat, amit még nem hallottál: bűnösen is szeret. Szerelmi vallomása elhangzott feléd már a Golgota Szégyenfáján: „ELVÉGEZTETETT!” Mit felelsz erre a Szerelmi Vallomására?

ELKÉSTÉL * Saját Üdvössége felől nyugtalankodva egy keresztyén ifjút megkérdezett egy barátja: „Mit tegyek, hogy az Üdvösséget megszerezzem?” Az ifjú így válaszolt: „Ezzel elkéstél, mert Jézus, az Isten Fia ezért mindent megtett már kétezer évvel ezelőtt. Neked csak el kell fogadnod a szabadítást, amit számodra szerzett.”

* Mert szeretett – Ézs. 53. 1 – 5”
5
Dicsőítsük Istent! / Re:Keresztény énekek
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 14:11:50 »
Ez nem saját szerzemény, a református énekeskönyv 264. éneke, egyik kedvencem.

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! :/: Őnéki menynyei karokkal együtt zengj
hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!
2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.
3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hűsége, mint az ég harmatja,
bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.
5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/: Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.
Dallam: Stralsund, 1665.
Szöveg: Neander Joachim 1650-1680.

https://www.youtube.com/watch?v=2wXRoXYZ0Rs
6
Ismerkedés és szabadidő / Re:Üzenet képekben
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 14:00:31 »
"És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó."

7
Elisabeth / Re:Utolsó idők a Bibliában
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 13:47:55 »
Egyik kedvencem a Jelenések könyvéből:

"Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is! Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.
A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!"

Ezek a legutolsó események a világ történelmében, ezek a legutolsó idők mielőtt elkezdődne az időtlenség, az örökkévalóság.
8
Szellemi harcok / Re:Az Óemberünk visszaköszön!
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 13:26:57 »
Péter tesó 2007 novemberében írt gondolatai nagyon bátorítóak számomra, jó tudni, hogy nem csak nekem vannak hasonló érzéseim és gondolataim.

"Talán az is ismerős, amikor nem azt műveljük amit akarunk, hanem amit gyűlölünk azt cselekedjük.
Azt a részt is megtaláljuk magunkban, aki a jót akarja cselekedni, de sokszór a jó végezvitelét nehezen tudjuk megtenni.
A külső és belső, azaz az Ó ember és az Új ember harca ez. Kellemetlen az a tudat, hogy itt a földön ez egy véget nemérő küzdelem.
Ez egy olyan csata amelyben előfordúlhat hogy egyik, vagy másik kerül felűlre, vagy a győztes állapotba. Mindenkorra tudatosítanunk kell magunkban, hogy egy pillanatnyi csata elveszése, még nem jelenti azt, hogy az egész küzdelmet illetve a győztesnek járó pálmát elveszítettük. Ne felejtsük el, hogy nem kevesebb személy van a mi oldalunkon, mit a hatalmas Úr Jézus, aki azt igérte :

... és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! ( Mt. 28/20 )

Magam is sokat küzködtem ezekkel a gondolatokkal:
- én nem vagyok jó keresztény....
- nem tudok jó lenni ....
- mindíg elbukok ...
- Istenünk szégyenére vagyok ...
stb."
9
Szellemi harcok / Re:Félelmeink és szorongásaink
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 13:15:35 »
Mint Isten megváltott gyermekeinek, lehetnek-e félelmeink és szorongásaink? Szerintem nem. Semmi okunk arra, hogy gyötrődjünk, hiszen mi már kiszabadultunk a sötétségből, mi már a világosságban járunk. Nekünk már illene tudnunk, hogy miért születtünk, hogy hová megyünk, hogy hová tartozunk. Nekem (mint megváltottnak) azonban sajnos vannak megmagyarázhatatlan szorongásaim, amikre tényleg nincs magyarázat, mert tudnom kellene, hogy én már biztonságban vagyok Jézus mellett, mert Ő velem van minden nap, úgy ahogy megígérte. Néha ezt elfelejtem vagyis nem gondolok erre és akkor jön a gonosz és támad és gyötör. Amikor már eleget hagytam magamat szenvedni, akkor eszembe jutnak azok a csodálatos igék, melyek vígasztalhatnak és bátoríthatnak bennünket. Amikor a kishitűségem miatt nem érzem magamat méltónak arra, hogy Isten a gyermekének nevezzen, akkor eszembe jutnak Jézus tanítványai is, hogy ők is mennyire tökéletlenek és bűnösek voltak és, hogy ennek ellenére mennyire szerette őket az Úr.
"Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek."
10
Izraeliták / Re:Az ÚR ünnepei
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 11:08:04 »
Köszönöm kedves Tünde!
Sokat segítettél.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10