Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 13:17:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.27 Annyira Komoly?

„Ha megvalljuk bűneinket, Hű és Igaz Ő:
Megbocsátja bűneinket, és Megtisztít minket
minden gonoszságtól." (1Ján. 1. 9 )

A Szentírás erőteljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit Tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a Bűnbocsánatot is. „Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt... Ujjongjatok, egek, mert ezt Tette az Úr..." (Ézs. 44. 22 - 23 ) A szél szétkergeti a felhőket, s nem lehet őket többé visszahozni vagy összerakni. Ugyanígy a megbocsátott bűnöket sem. „Kicsoda olyan Isten, mint Te, Aki Megbocsátja a bűnt, és Elengedi népe maradékának büntetését? Nem Tartja meg Haragját Örökké, mert abban Telik Kedve, hogy Kegyelmet ad. Újra Irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!" (Mik. 7. 18 - 19 ) Isten, ha Megbocsátott, nem haragszik többé. Abban telik Kedve, hogy Kegyelmet ad! Újra meg újra számíthatunk Irgalmára. Eltapossa bűneinket, mint egy férget, a tenger mélyére dobja, és többé nem hivatkozik rájuk. „Nem perel mindvégig, nem tart Haragja Örökké. Nem vétkeink szerint Bánik velünk, nem bűneink szerint Fizet nekünk... Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire Veti el vétkeinket." (Zsolt. 103 ) Mindez pedig azért lehetséges, mert Isten Jézust Sújtotta mindnyájunk bűnéért (Ézs. 53. 6 ). Aki ezt Hittel komolyan veszi, az tudja érvényesnek tekinteni a kapott bocsánatot is, és nem a további könnyelmű vétkezésre szabadítja fel, hanem megtölti a szívét soha el nem fogyó Hálával. Az ilyen ember Jézus Krisztus bűneinkért bemutatott Engesztelő Áldozatára az egész életét meghatározó hálaáldozattal válaszol. Kálvin János szavaival: szívemet égő áldozatul Neked ajánlom, Uram."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 26, 08:15:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.26 Magyarázzuk vagy bevalljuk?

„Egyedül Ellened vétkeztem, azt tettem, amit
rossznak látsz. Ezért Igazad van, ha szólsz,
és Jogos az Ítéleted." (Zsolt. 51. 6 )

Van, aki úgy vétkezik Isten és embertársai ellen, hogy észre sem veszi. Ez neki a természetes, nincs semmilyen mércéje, eltompult a lelkiismerete is. Van, aki magyarázza, mentegeti a bűneit, enyhítő körülményeket keres. Más megpróbálja rejtegetni, mert bűn az, ami kiderül mondja. Egyesek dekorálják: nem loptam, hanem csak örömet akartam szerezni valakinek. Mindenki így tesz, ez csak egy kis botlás volt, mindnyájan gyarlók vagyunk... S nem vesszük észre, hogy miközben a mutatóujjunkkal másokra mutatunk, három ujjunk magunk felé irányul, és minket vádol. Dávid őszintén bevallja: „Míg hallgattam,... egész nap jajgatnom kellett... erőm ellankadt, mint a nyári hőségben." Míg végül így döntött: „Megvallottam Neked vétkemet, bűnömet nem takargattam... és Te Megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." (Zsolt. 32. 3 - 5 ) Az 51. zsoltárban pedig megrendítő, konkrét módon vallja meg Istennek bűneit, és egyedül Tőle remél feloldozást: „Ments meg, mert vért ontottam", „moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó... Tiszta szívet Teremts bennem, Istenem..." Isten Igéje segítette el Dávidot is bűnlátásra, ő Igazat adott Istennek, nevén nevezte bűneit, bevallotta teljes tehetetlenségét, és egyedül a Bocsánatban reménykedett. És miután megkapta, ugyanolyan komolyan vette, mint előtte a bűnét. Hitetlen magatartás az, amikor valaki ezt mondja: nem tudom megbocsátani magamnak. Amit Isten megbocsátott, az olyan, mintha nem történt volna meg. Legyen Békessége a Kegyelmet kapott bűnösnek, és legyen hálás szüntelenül az elnyert bocsánatért! Ez is Erőt ad ahhoz, hogy ne ismétlődjék a bűn."
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 25, 11:12:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.25 Tökéletes Bocsánat

„...nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki... csak
azt tette, amit Én helyesnek látok." (1Kir. 14. 8 )

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan? Úgy, hogy amikor Isten prófétája Dávid szemébe mondta ezeket a bűnöket, ő összetört, és keserű bűnbánattal megvallotta mindezt Istennek, kérve az Ő bocsánatát. Aztán soha többé nem követett el hasonlót. Isten pedig megbocsátott neki. S most úgy beszél róla az Úr, mintha el sem követte volna a megbocsátott bűnöket. A radikális bűnvallást ilyen radikális bocsánat követi. Aki nem is látja, mit vétkezik, vagy mentegeti bűneit, azon nem lehet segíteni, „...aki pedig megvallja és elhagyja, az Irgalmat nyer." (Péld. 28. 13 ) Mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak Isteni Kegyelemmel megbocsátani. Dávid már semmit nem tudott volna jóvátenni abból, amit elkövetett. A házasságtörő kapcsolatból született gyermek azonban meghalt. Mert „amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal. 6. 7 ). A bűnbocsánat a bűneink Örökkévaló következményére vonatkozik: a megbocsátott bűn nem zár ki az Üdvösségből. Paráznák és gyilkosok nem örökölhetik Isten Országát (Jel. 22,15), de Dávid bocsánatot kapott ezekre a vétkeire. Isten nem elengedi bűneink büntetését, hanem végrehajtotta azt az Ő Szent Fián. Jézusnak bele kellett pusztulnia abba, hogy mi ilyenek vagyunk. De aki Hiszi, hogy Jézus helyette is meghalt, annak Isten az Ő Szent Fia Igaz Voltát Tulajdonítja és adja. „...megigazított minket az Ő Vére által..." (Róm. 5. 9 )"
4
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2017 Június 24, 21:11:43 »
Péld 4,18   
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
Áldott Testvérek. A ma esti alkalommal ezen Igén fogunk elindulni...
Bár az Ige egyszerűnek látszik-mégsem értik oly sokan. Pedig a jelentése rendkívül fontos-pláne e mai felvilágosult nemzedék számára, amikor tagadják az Istennek való engedelem fontosságát-a megszentelődés elengedhetetlenségét...
Pedig Pál mondja: Korinthusbeliekhez írt II. levél 11. rész

1.    
Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is.
2.    
Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé.
3.    
Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.

"Szeplőtlen szüzet" azaz: Botlás nélkül valót- vagyis: Tökéleteset.
Bizony, a tökéletességre kell törekedni, és ez nem emberi agymenés-hanem Jézus felhívása.
Mt.5,48.    
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Sokan gondolják azt, hogy Jézus-mindent le egyszerűsített a számunkra, és az Örökkévaló parancsolatatit, szépen eltette az útból. Ez a tökéletességre való felhívása is, az ősi Igét idézi-bizonyságul, hogy nem törölte el a törvényt.
Mózes III. könyve 19. rész

1.    
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2.    
Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

És az érdekesség kedvéért: Jézus a Tökéletességre való felhívását pont abban a szövegkörnyezetben tette-amikor az emberekkel való együttélés szabályait tanította...
Vajon az csupán a véletlen műve lenne-hogy a III.Mózes 19 az a fejezet, ahol a második Legfőbb parancsolat is írva van?
III.Mózes 19,18.    
Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
A Tökéletesség-azaz a Szentség jelentése: Elválasztódni-e világtól- és Istennek élni! Ennyire egyszerű... Ám vannak akiknek ezt is sikerül félre érteni.
Nem elég Istent szeretni-ugyanakkor az emberekkel ellenségesen-vagy közömbösen viseltetni. János mondja: 1Jn 4,20   
Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
A Törvény bár két kőtáblán adatott-ámde ugyan az az Isten adta mindkettőt! Nem elégséges csak az egyiket megtartani!
Az Igaz Istentisztelet az Isten előtt: Mindenben engedelmesnek lenni Istennek. Tehát a törvény-két kőtáblán adatott... ( azért kőtáblán, mert örök!-ahoz nem lehet hozzá tenni-sem pedig elvenni abból.)
Mindkét kőtáblán-5-5 Parancsolat van. A Szülők tiszteletéről szóló parancsolat azért került az első kőtáblára-mert a szülők kötelessége a gyermekek-Istenfélelemre nevelése.
Tehát az első kőtábla, az Istennel való együttjárás szabályait tartalmazza, és ennek a kőtáblának a címe: V.Mózes 6,4.    
Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!
5.    
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
Ez tehát az első Főparancsolat.
A Második kőtábla, az emberekkel való együttélés szabályait tartalmazza ( tő mondatokban) , És ennek a címe a Második főparancsolat: III.Mózes 19,18.    
Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

A kettő-együtt alkotja az egészet! Egyszer egy ember, elment Sámáj Ravhoz, és azt mondta neki: Rav- én felveszem a vallásotokat, és betérek, ha megtanítasz engem a törvényre, amíg fél lábon állok.
Bölcs Sámáj, fogta a botját, és elkergette ezt az embert-mondván: Viccet akar csinálni a törvényből...
Azzal a lendülettel ez az ember- elment Rav Hillélhez, és bekiabált neki: Rav-gyere ki! A rav ki üzent neki: egy perc, mindjárt jövök... az ember erre újra bekiabált: Nem rav-most gyere mert sürgős a dolog!
Rav Hillél tehát kiment hozzá, és az ember neki is ezt mondta: Rav: én felveszem a vallásotokat, és betérek, ha megtanítasz engem a törvényre, amíg fél lábon állok.
Rav Hillél erre azt válaszolta: Rendben. Amit szeretnél magadnak-azt tedd mással.-ez a törvény!... most pedig elmenvén-tanuld meg, hogy ez mit jelent!
Mennyire érdekes, hogy Jézus ugyan ezt tanította... ( MT.7,12.) És az mennyire érdekes, hogy Rav Hillél-párszáz évvel-a Messiás előtt élt.
Ha te férj lennél, örülnél-e annak, ha a menyasszonyod házában, más férfi szobra vagy képe lenne, és azokat imádná? Örülnél-e annak, ha a menyasszonyod-másokat dícsérne és dicsőítene?
Örülnél-e, ha egyetlen napot a hétből, nem adna csak és kizárólag neked???
Örülnél-e, ha valaki neked hazudna, és nem hihetnél neki? Ha el lopná tőled azt, ami a tied? Ha megcsalna a házas társad? ha az életedre törnének? ha hamisan vádolnának téged???
Ha igen-akkor mindent jól csinálsz... ha nem lennél ezektől boldog-akkor előbb te hagyd abba ezeket másokkal szemben!
A Törvény tanulása-az Igazságban való járás elsajátítása, egy folyamat... egy bejárandó út... ( ha úgy tetszik: Halacha)
Jer.32,39.    
És adok nékik egy szívet és egy útat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánok.
40.    
És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem.
41.    
És örvendezek bennök, ha jót cselekedhetem velök és biztosan beplántálhatom őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel.

Az áldás ígérete-(mint látjuk) kritériumhoz van kötve!
39.    
És adok nékik egy szívet és egy útat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánok.

Elsőként lássuk - mi az, amit a szívről (Lev) tudni lehet?
Ez.36,24.    
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25.    
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26.    
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27.    
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Ez tehát az Új szív-és az Istentől kapott lélek ( a Messiás Lelke) által beállt változás, ami nem beszédben áll, hanem mint látjuk, ez megjelenik valós változásként az életünkben.
Most az Útnak nézzünk utána: Jn.14,6.    
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Tehát: Jézus az Út-az Élet, és az Igazság! Senki sem mehet a? hova??? Hiszen a mai hívők többsége, nem is az Atyához akar eljutni, mert éppen abban reménykednek, hogy Yessua-(Jézus) mint szabadító-pont az Atyától, és az Atya által adott törvénytől Szabadítja meg őket...
Ezzel szemben Jézus- Az Övéit, az Atya szeretetébe vezeti... vezeti-tehát követjük-azaz: Járunk az Úton...
Szóval Jézus az Út.
Jn.14,23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Hogy Jézus eltörölte volna az Atya törvényét tehát??? Nos azt olvassuk: 24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
Azaz: Ha Jézust tényleg szereted-engedelmes vagy az Atyának!
Szentség-tökéletesség- Isten országában élni, már így-emberi testben is. Luk.17,20.    
Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
21.    
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

ha ugyan bennünk van, ugyebár... Hiszen mi is az Isten országa? Rm 14,17   
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

Azaz: Az Isten országa nem a testnek kedvez-hanem a léleknek! ezért mondja Pál: Gal 5,25   
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
Tehát az Isten országa: Igazság- Az Ige megélése. ( Jn.17,17)
Békesség-hiszen az engedelem következménye, hogy ránk-fiaiként tekint az Örökkévaló, és békességünk van vele. ( de csak az engedelem okán, hisz írva van: Rm 5,1   
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
( mi is a hit definíciója? Nos: Engedelemben való követés! és hogy ez az Ige vers így egyben mit jelent? Gal.2,20.    
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.
Tehát nem az én életem-céljaim-vágyaim dominálnak, hanem: II.Kor.5,15.    
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

És mi maradt még? A Szentlélektől való öröm- hiszen az előzőek megléte esetén, igazán boldogok lehetünk, mert biztosak lehetünk az Üdvösségben.
Tehát egy út-amit be kell járnunk... Az engedelem uta-a megszentelődés útja... És mivel is kezdtük:Péld 4,18   
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
Amikor elindulunk ezen az úton, még néha botladozunk rajta... de minél tovább haladunk, annál magabiztosabban-annál "ösztönösebben" járunk, éspedig a tökéletességre jutásunkig, hiszen ez hogy "Dél"
azt jelenti: Az az idő, amikor közvetlenül felettünk van a nap- és akkor már nem vetünk árnyékot! azaz: Semmi sem árnyékolja be többé a hitünket-nem árnyalja a cselekedeteinket... azaz: Tökéletesség!
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 24, 15:47:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.24 Háromnapi csend

„Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap
múlva átkeltek itt a Jordánon hogy bemenjetek, és
birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek,
az Úr ad nektek birtokul. " (Józs. 1. 11b )

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges Tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy Lelkileg is felkészüljön a sokaság. Először is veszély fenyegeti a Lelki Egységet. Márpedig együtt küzdeni csak úgy lehet, ha megvan a Lelki Egység. Az a három törzs tudniillik, amely a Jordán bal partján kapott földet, már helyben van. Ők kezdenék is az építkezést, a többi meg menjen és foglalja el a magáét! Ebből azonban később nagy feszültség lehetne, ezért Józsué bölcs indokkal ráveszi őket, hogy segítsenek a többieknek is. Ők pedig készek erre. Kell ez az idő arra is, amit így mondott Isten: „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap Csodákat Tesz köztetek az Úr." (Józs. 3,5) Istennek ugyanis az Ő nagy Tetteihez nem zsenikre van szüksége, hanem megtisztított, Engedelmes és megszentelődött emberekre. Egy ilyen nagy feladat előtt mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Elé álljon, önvizsgálatot tartson, és újra csak Egyedül Isten bűnbocsátó Kegyelmében Bízzon. Kellett idő ahhoz is, hogy a pogány Ráháb felkészüljön az Isten népéhez való csatlakozásra, s a kémeknek már így tudjon beszélni: „tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, mert Ő Mindenható Isten." Jézus negyven napig böjtölt csendben, mielőtt elkezdte nyilvános Működését. Egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta tanítványait. Csak mi ugrunk gyakran fejest a tennivalókba. Próbáljuk ki, mennyi Áldás lesz azon, ha Isten Előtti csenddel készülünk egy napra, egy új hétre, bármilyen megszokott vagy különösen nehéz feladatra!"
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 23, 14:21:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.23 Felkészített szolga

„Csak légy igen Bátor és Erős, őrizd meg, és tartsd meg
azt a Törvényt, Amelyet Mózes, az Én szolgám Parancsolt
neked. Ne térj el Tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj
mindenütt, amerre csak jársz." (Józs. 1. 7 )

A honfoglalás nagy vállalkozását Józsuénak kellett vezetnie. Ő alkalmatlannak tartotta magát erre. Isten azonban nem belelöki szolgáit a feladatokba, hanem Felkészíti őket, és menet közben is Tanácsolja, Bátorítja. Hogyan készítette fel Józsuét?
1. „Józsué, Nún fia pedig megtelt Bölcs Lélekkel..." (5Móz. 34. 9 ) Meglepődünk, mert úgy gondoljuk, az ő feladatához inkább fizikai erő, jó fegyverek és némi katonai tapasztalat lenne szükséges. Majd megkapja azt is, de Isten azt tartja a legfontosabbnak, hogy tudjon vele Beszélni, hogy Józsué értse Őt, és legyen kész egyetérteni Vele. Ehhez pedig ilyen Lelki „vevőkészülék", Bölcs Lélek kell. Mert egyik énekünk szerint „vezetni úgy tudok, ha Szentlelked vezet". Ez a Bölcsesség nem emberi készség, hanem Isten Ajándéka. De aki kéri, megkaphatja (Jak. 1. 5 ).
2. Iránytűnek Isten Írott Igéjét használhatja, ehhez kell igazodnia. Egy leendő hadvezér kezébe Isten nem kardot ad, hanem Bibliát. Akkor lesz ő jó vezetője népének, ha komolyan veszi Isten Igéjét. És Józsué mind a közéletben, mind magánéletében (24. 15 ) komolyan vette azt. Minden nép és ország, amelynek ha csak egy ideig is ilyen vezetői voltak, felvirágzott. Ez gazdagíthatja meg a mi személyes életünket is.
3. Józsué nagyon félt. Tudta, hogy elődje, Mózes, milyen rátermett ember volt, ismerte népe keményszívűségét és a meghódítandó terület nehézségeit is. Isten ezért Gyengéd Szeretettel Bátorítja, állandó Jelenlétét Ígéri. Ő pedig félve is helytállt, és Isten vitte őt Győzelemről Győzelemre. Az Üdvösséget is Isten adja, minden hozzájárulásunk nélkül. De nekünk kell azt Hittel megragadnunk, és már itt megélnünk."
 
Jak. 1. 5:
„Ha pedig valakinek nincsen Bölcsessége, kérjen Bölcsességet Istentől,
Aki Készségesen és szemrehányás nélkül Ad mindenkinek, és meg is kapja."
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 22, 15:07:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.22 Vedd birtokba!

„...és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek,
az Úr Ad nektek birtokul." (Józs. 1. 11 )

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Isten az Egyiptomból kiszabadított népet a hosszú pusztai vándorlás után elsegítette az ígéret földjének határához. Két Igazságot figyeljünk meg: Isten nemcsak kihozta népét a szolgaságból, hanem be is viszi őket az Ígéret földjére. Nemcsak Kiszabadította egy emberileg reménytelen helyzetből, hanem Felszabadította őket egy egészen Új Életre. Isten a mai hívőket sem csupán megszabadítja bűneikből, elesett állapotukból, hanem Felszabadít a Neki Engedelmes, másoknak hasznos, szolgáló Életre. Minden megtért embernek tudnia kell, hogy miből és Kihez tért meg. Jézus Krisztus nemcsak Megváltója a hívőnek, hanem Ura is, és meg kell tanulni Őt szolgálni. Meg kell ismerni, mit jelent ez: „a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé Szabad". Egyetlen hívő sem állhat meg a bűnbocsánat Öröménél, hanem növekednie, fejlődnie kell az Ismeretben, Hitben, Szent Életben. A másik Igazság: Isten adta birtokul népének az Országot, de nekik kell birtokba venniük azt. Már az övék, és ez Isten Ajándéka, semmit nem tettek érte, de akkor érzik majd magukénak, ha legyőzik a félelmet a szívükben, belépnek arra a földre, és egymás után meghódítják a városokat. Hogy Isten Ajándékba adta nekik, ez a Kegyelem. Hogy ezt komolyan veszik, és lépésről lépésre haladnak a meghódítással, ez a Hit. Isten tulajdonképpen ezt mondja itt nekik: vedd birtokba a Birtokodat! A lelki életben is mindent Isten készített el nekünk, még az is az Ő Ajándéka, ha ezt Hittel komolyan vesszük. De ez nem teszi feleslegessé a lépésről lépésre való Engedelmeskedést, az Ajándékcsomag kibontását és használatbavételét. Eközben tudjuk meg, milyen nagy Gazdagságot adott nekünk az Úr."
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 21, 14:16:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.21 Adjon Békességet!

„Fordítsa feléd Arcát az Úr, és adjon
neked Békességet!" (4Móz. 6. 26 )

Ez a mondat tulajdonképpen az előbbi fokozása. Ott arról volt szó, hogy Isten Ránéz, mintegy Rámosolyog Megbocsátóan az emberre, itt pedig arról, hogy állandóan Ránéz, Szemmel tartja, folyamatosan egymás színe előtt Élnek, Együtt Élnek. Az Isten és a Kegyelmet nyert ember tartós Közösségét fejezi ki. Isten azt Ígéri itt, hogy a benne hívők soha nem a Háta mögött, hanem Színe Előtt Élhetnek, és ebben az állapotban Békességük lesz. A Békesség a Bibliában nemcsak a háborúság hiányát jelenti, hanem olyan közeget, amelyben az Élet feltételei gazdagon megvannak. A halnak a vízben van békessége, nem a parton. Az embernek az Istennel való Közösségben vannak meg az Életfeltételei. Ott válhat azzá, akinek a Teremtő szánta, ott kerül a helyére, ott érzi magát jól - még esetleg nehéz körülmények közt is. Persze nemcsak Istennek kell felénk fordulnia, hanem nekünk is keresnünk kell az Ő Arcát. Isten többször panaszolta, hogy „hátukat fordították Felém, nem arcukat" (pl. Jer. 2. 27 ), és ezért lett a nép kiszolgáltatottá az ellenség számára. Az is előfordul, hogy az ember akar valamit Isten Háta mögött cselekedni, vagy valamit Előle elrejteni. Ebből soha nem fakad Békesség. Az Ároni Áldás tehát ezt a három nagy Értéket kéri: Biztonság, Bocsánat, Békesség. Mindhármat Jézus Krisztus szerezte vissza nekünk. „Mert Ő a mi Békességünk" (Ef. 2. 14 ), Ő szerzett nekünk Békességet a Kereszten kiontott Vére által (Kol. 1. 20 ), és Ő adja a Maga Saját Békességét a Benne hívőknek (Ján. 14. 27 ), Amit nem vehet el tőlünk senki. Ő Maga és a Vele való Közösség minden Isteni Áldás Forrása és Foglalata."

Jer. 2. 27: „Mert ezt mondják a fának: Te vagy az apám! - a kőnek pedig:
Te szültél engem! A hátukat fordítják Felém, és nem az arcukat, de majd
ha baj éri őket, így szólnak: Kelj föl, segíts rajtunk!"

Ef. 2. 14: „Mert Ő a mi Békességünk, Aki a két nemzetséget Eggyé tette,
és az Ő Testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést,"

Ján. 14. 27: „Békességet hagyok nektek: az Én Békességemet adom nektek;
de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 20, 14:07:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.20 Könyörüljön rajtad!

„Ragyogtassa rád Arcát az Úr, és
Könyörüljön rajtad! (4Móz. 6. 25 )

Az Ároni Áldás három ikerkérésből áll, amelyeknek első fele arról szól, mit tegyen veled Isten, a másik fele, hogy mit adjon. Istennek nincs olyan Arca, mint a mienk, de a szentíró csak ilyen emberszabású képpel tudja kifejezni, amit akar. Itt arra utal, hogy akkor szokott felragyogni egy ember arca, ha megpillant valakit, akit szeret, és rámosolyog. Tudjuk a Szentírásból, hogy bennünk semmi nincs, amiben Isten gyönyörködhetne, ami Őt „mosolyra deríthetné". Egyvalakiben Gyönyörködik Isten, az Ő Szent Fiában, Jézusban (Mát. 3. 17 ). Ahhoz viszont, hogy Krisztus bennünk Éljen, Kegyelmet, bűnbocsánatot kapott embernek kell lennünk. Ezért kapcsolja össze ezt a két kifejezést: Ragyogtassa rád Arcát, és Könyörüljön rajtad. Akin Ő Könyörül, aki az Ő bűnbocsátó Kegyelmét Hittel megragadta, azon Felragyog Isten Arca, mert már az Ő ismerőse, sőt gyermeke lett. Ír a Biblia arról is, hogy az ellene lázadó emberre haraggal néz Isten, vagy elrejti előle az Arcát (Ézs. 54. 8 ). A Könyörülni szó az Ószövetség eredeti nyelvén azt is jelenti: Lehajolni. A Szent Isten Jézus Krisztus Személyében hajolt le hozzánk, Ő Engesztelte ki Isten Jogos Haragját, amikor Önmagát Áldozta fel a Keresztfán. Őérette Könyörül rajtunk Isten. Jézus Krisztus tette lehetővé ennek az Áldásnak a beteljesedését is rajtunk."

„Mát. 3.17: És hang hallatszott a Mennyből:
„Ez az Én Szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm.""

„Ézs. 54.8: „Túláradó Haragomban egy pillanatra elrejtettem előled Arcomat,
de Örök Hűséggel Irgalmazok neked" - mondja Megváltó Urad."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Június 19, 14:10:58 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06.19 Az Ároni Áldás

„Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen
meg téged!" (4Móz. 6. 24 )

Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal Áldja meg a népet. Ez az Áldás csaknem minden Istentisztelet végén elhangzik, egy-egy sora azonban nehezen érthető. Mi az Áldás? A Biblia szerint minden testi és lelki jónak a foglalata, amit Isten az embernek Adhat. Nem azért Adja, mert az megérdemli, meghálálja, hanem mert szüksége van Rá. Az Áldás Ajándék, amit Isten Szeretetből ad, ha Akar. Tehát nem Áron Áldotta meg a népet, hanem Isten. És nem a lelkész Áldja meg a gyülekezetet, ő csak hirdeti ennek a lehetőségét, és kívánja, kéri azt az emberek számára. Ugyanígy egy szülő is Megáldhatja gyermekét, vagy bárki kívánhatja hittel Isten Áldását másokra. Mit jelent az első mondat: Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged? Ez az Áldás először a pusztai vándorlás során hangzott el, ahol ezer veszély leselkedett az emberekre. Isten ezekkel a Szavakkal azt Ígéri (mert ez a kérés egyben Ígéret is), hogy mint Jó Pásztor Őrizni fogja népét. Amikor a babiloni fogságból hazatért a nép, szintén nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, Isten ezt Ígérte: „Én Magam Oltalmazom mindenfelől... mint egy Tüzes Fal" (Zak. 2. 9 ). A Zsoltáríró ezt a képet használja: „Szárnyainak árnyékában Biztonságban leszünk." Isten tehát mindenekelőtt Biztonságot, Védelmet Ígér népének. Nagy szükségünk van erre ma is. A romló közbiztonság, a közlekedésben rejlő sok veszély, a különféle fertőzések, de a saját indulataink vagy félelmeink miatt is nagyon rászorulunk Isten Védelmére. Bízzuk Rá nyugodt Hittel szeretteinket, egzisztenciánkat, egyházunk és népünk jövőjét, és kívánjuk egymásnak hittel: az Úr Áldjon és Őrizzen meg téged!"
Oldalak: [1] 2 3 ... 10