Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:33:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 25 Tökéletes Bocsánat

„...nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid,
aki ... csak azt tette, amit Én helyesnek látok."
(1Kir. 14. 8 )

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan? Úgy, hogy amikor Isten prófétája Dávid szemébe mondta ezeket a bűnöket, ő összetört, és keserű bűnbánattal megvallotta mindezt Istennek, kérve az Ő bocsánatát. Aztán soha többé nem követett el hasonlót. Isten pedig megbocsátott neki. S most úgy beszél róla az Úr, mintha el sem követte volna a megbocsátott bűnöket. A radikális bűnvallást ilyen radikális bocsánat követi. Aki nem is látja, mit vétkezik, vagy mentegeti bűneit, azon nem lehet segíteni, „...aki pedig megvallja és elhagyja, az Irgalmat nyer." (Péld. 28. 13 ) Mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak Isteni Kegyelemmel megbocsátani. Dávid már semmit nem tudott volna jóvátenni abból, amit elkövetett. A házasságtörő kapcsolatból született gyermek azonban meghalt. Mert „amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal. 6. 7 ). A bűnbocsánat a bűneink Örökkévaló következményére vonatkozik: a megbocsátott bűn nem zár ki az Üdvösségből. Paráznák és gyilkosok nem örökölhetik Isten Országát (Jel. 22,15), de Dávid bocsánatot kapott ezekre a vétkeire. Isten nem elengedi bűneink büntetését, hanem végrehajtotta azt az Ő Szent Fián. Jézusnak bele kellett pusztulnia abba, hogy mi ilyenek vagyunk. De aki Hiszi, hogy Jézus helyette is meghalt, annak Isten az Ő Szent Fia Igaz Voltát Tulajdonítja és adja. „...megigazított minket az Ő Vére által..." (Róm. 5. 9 )"
2
Árvai Emil / Re:Vers
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 14:10:01 »
TÉKOZLÓ FIÚ

Untam a jólétet, azt a tiszta rendet,
amit élveztem bár, mégsem értékeltem.
Vártak a kalandok; magam ura lettem,
mikor kizsaroltam örökségemet.

Míg a pénzem tartott, szabad ember voltam,
mindent megtehettem, de inkább a rosszat.
Aztán szolga-sorban hizlaltam disznókat,
éhesen, rongyosan, s jaj, magányosan.

Napnál világosabb így lett a számomra:
otthon a béres is szolgál boldogan,
jóban gyönyörködve szíve és a gyomra.

Elindultam haza. Apám nagyon várt ott:
Ő a szeretetét tékozolja jobban...
Új életet kaptam, mikor megbocsátott!

-------------------------------------------------------------------

MODERN TÉKOZLÓ FIÚ

Untam a banánt
untam apámat
kértem a lóvét
irány-surány

nagybetűs élet
pénz és szabadság
míg egyszer minden
elfogyott

itt állok pőrén
se pénz se posztó
kéne kis meló
legyen kaja...

Vágytam a többre
mint Ikarosz
kárral tanultam
hogy mi a rossz

Ádám és Éva
hű fiaként
vesztve az Édent
nyertem nyomort

mennék már vissza
szégyen és bánat
elveszítettem
Édesapámat!

-------------------------------------------------

TÉKOZLÓ FIÚ HAZATÉR

1.

Egyre szegényebben, egyre árvábban...
Hazafelé vezet egy szó: "Megbántam!"

2.

Kint az ajtó előtt köhintget párszor,
bekopog, toporog, rázza le a port...
... És amit útközben fölmondott százszor:
azt, hogy munkát keres, béresnek valót,
- nem tudja kinyögni már a zokogástól.

3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 09:37:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 24 Háromnapi csend

„Készítsetek magatoknak útravalót,
mert három nap múlva átkeltek itt
a Jordánon hogy bemenjetek, és
birtokba vegyétek azt a földet, amelyet
Istenetek, az ÚR ad nektek birtokul. "
(Józs. 1. 11b )

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges Tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy Lelkileg is felkészüljön a sokaság. Először is veszély fenyegeti a Lelki Egységet. Márpedig együtt küzdeni csak úgy lehet, ha megvan a Lelki Egység. Az a három törzs tudniillik, amely a Jordán bal partján kapott földet, már helyben van. Ők kezdenék is az építkezést, a többi meg menjen és foglalja el a magáét! Ebből azonban később nagy feszültség lehetne, ezért Józsué bölcs indokkal ráveszi őket, hogy segítsenek a többieknek is. Ők pedig készek erre. Kell ez az idő arra is, amit így mondott Isten: „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap Csodákat Tesz köztetek az Úr." (Józs. 3. 5 ) Istennek ugyanis az Ő nagy Tetteihez nem zsenikre van szüksége, hanem megtisztított, Engedelmes és megszentelődött emberekre. Egy ilyen nagy feladat előtt mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Elé álljon, önvizsgálatot tartson, és újra csak Egyedül Isten bűnbocsátó Kegyelmében Bízzon. Kellett idő ahhoz is, hogy a pogány Ráháb felkészüljön az Isten népéhez való csatlakozásra, s a kémeknek már így tudjon beszélni: „tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, mert Ő Mindenható Isten." Jézus negyven napig böjtölt csendben, mielőtt elkezdte nyilvános Működését. Egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta tanítványait. Csak mi ugrunk gyakran fejest a tennivalókba. Próbáljuk ki, mennyi Áldás lesz azon, ha Isten Előtti csenddel készülünk egy napra, egy új hétre, bármilyen megszokott vagy különösen nehéz feladatra!"
4
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2018 Június 23, 21:10:35 »
IV.Mózes 15,37.    
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
38.    
Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.
39.    
És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok.
40.    
Hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt.
41.    
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy legyek néktek Istenetekké. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Áldott Testvérek: E mai napon ezen Igén fogunk elindulni-hogy meg tudjuk érteni-mi az ami által összetartozunk-mi hívők, mi által van az a kohézió, ami összetartja az Isten népét-függetlenül a fizikai távolságtól?
Istennek gyermekei-bár ezen a világon élnek, de nem ebben a világban! Ahogyan azt Jézus mondja is: Jn.17,14.    
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15.    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16.    
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
17.    
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
18.    
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19.    
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban...

Jézus imájából megtudhatjuk, hogy :
1; ez a világ-nem tekinthető az otthonunknak, ráadásul: ellenséges környezet számunkra.
2; ebben a testben-valójában küldetést teljesítünk ezen a világon.

Mindenek előtt azt kell megértenünk: miért ellenséges környezet számunkra a világ?
Nos a világnak vonzása van... ezt a vonzerőt pedig, a testi kívánságok; a testi bajok-problémák adják összességül. amit ebben nagyon meg kell értenünk, hogy ezen dolgok egyetlen célja az, hogy a figyelmünket elvonják Istenről.
Amíg a hívő-ellenáll ennek a vonzásnak-addig a világ, ellenségként tekint ránk. Ebben az állandó harcaban pedig: nem jó egyedül...
Ahogy azt a Kohelet mondja: Préd.4,9.    
Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból.
10.    
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, a ki őt felemelje.
11.    
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?
12.    
Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

Talán érdekes ebben a részben- hogy a kettőről beszél-majd az őket érő támadás esetén a hármas kötél nagy szakító szilárdságáról... nos ez azért van, mert egyszer: Hívőknek is szükségük van egymásra, mert a hívek esetén is igaz a mondás: Egységben az erő!
És a hívők kohézióját az Isten adja- a hívők egyénenkénti kitartását és erejét-Istenbe vetett hitük eredményezi- ezért nevezi hármas kötélnek az egységet.
Itt és most tehát tisztáznunk kell az eddigiek alapján: Nem a közösség az ami megszenteli az egyént- hanem az egyének Istenszerint való élete az, ami megszenteli a közösséget!
Tehát téves az az állítás, miszerint van üdvözítő közösség...
erre egy Igei példa: Mózes V. könyve 30. rész

1.    
És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
2.    
És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
3.    
Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
4.    
Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
5.    
És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
6.    
És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
7.    
Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
8.    
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.
9.    
És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
10.    
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
11.    
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12.    
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13.    
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14.    
Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

Az egyénenkénti megtérés eredményezi az együvé gyűjtést. Most pedig figyeljünk fel egy érdekességre:
"10.    
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
11.    
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12.    
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13.    
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14.    
Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt."

Nézzük tehát : "11.    
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled."   azt jelenti, hogy nem érthetetlen és nem vagyunk képtelenek megtartani. Ezt azért fontos megértenünk, mert vannak akik az szerint gondolkodnak, hogy Isten olyan parancsolatokat
adott az embereknek, amiket lehetetlen megtartani, és ezért jobb ha meg sem próbálják... ( gondolom a lopás-hazudozás-paráználkodás... és egyébb ilyen dolgok tilalma miatt a lázadásuk...)
Tehát azt mondja: "12.    
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13.    
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?"

Ez pedig azt jelenti: Nem vagyunk elválasztva az Isteni tanítástól... Egyszer kérte az Isten népe a Szent Tant, és éppen azért-hogy megtudhassa azt hogy Isten mit szeret és mit gyűlöl; hogy megtudhassa a nép: melyik az az Út, ami ( aki ) hozzá vezet?
És éppen azért kérték ( kértük!!!) ezt az utat-hogy közösségünk lehessen Istennel! Ahogy azt a Próféta mondja : Ám 3,3   
Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?
V.Mózes 26,15.    
Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
16.    
E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
17.    
Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
18.    
Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
19.    
Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Tehát kell egyszer a Szent Tan, ami alapja a szövetségnek! Ésaiás próféta könyve 42. rész

1.    
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
2.    
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3.    
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
4.    
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
5.    
Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
6.    
Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
7.    
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.

Ebből tudható, hogy a Szent tan-azaz az Isten Igéjének megtartása-betöltése az Út-ami ( aki) által eljuthatunk az Isten Örömébe...
Jézus mondja: Jn.14,6.    
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Azt ugye említettem már, hogy Jézust nem elfogadni kell-hanem FELISMERNI! az elfogadás azt is jelenti, hogy tőlünk függ... de a Messiás tőlünk független! Ha nem vele vagyunk-akkor Ő van ellenünk!
Jézus következő mondata tisztázná azt a félreértést-hogy ő az Atyától és az Atya akaratától független...hogy Ő valami más szabályt adott volna az üdv zálogául: Jn.14,7.    
Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.
Majd egyértelműsíti a Szent tan privilégiumát: Jn.14,23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

Tehát nincs itt semmi változás, hiszen továbbra is a Szent Tan megélése-betöltése a kizárólagos lehetőség, az Isten Örömébe való eljutásunknak!
De azért van itt valami egészen fantasztikus dolog- ami valójában a legnagyobb öröm azoknak-akik oda szertnének eljutni: Hiszen az előttünkvalók is azt célozták meg, de ahogy azt a Zsidó levél írója mondja is: Zsid.11,39. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.
  40. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

Tehát nekünk megadatott az a lehetőség, hogy eljuthassunk a tökéletességre... sőt... tőlünk már meg is követelt... Jézus mondja: Mt.5, 48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
És ez az Igazi Örömhír! Ez az Isten országának Evangéliuma! Az Ige betölthető lett-Isten beavatkozása által!
Ez volt a Messiásról szóló-egyik prófécia- Öröm üzenete: Ez.36, 24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
  25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
  26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
  27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
  28. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

Tehát az Isten országába-örömébe-Shalómjába való bejutás egyetlen lehetséges módja, az Isten újá termtése által-lehetségessé válik!
De addig is az Út-amit be kell járnunk. az út, ami hosszú és kísértésekkel-támadásokkal tarkított... az út, amin szükségünk van egymásra, ahol is tudnunk kell egymásról, hisz a közös cél elérése adja azt az Kohéziót, ami egyszer erőt ad nekem-hogy az utat folytassam-máskor pedig neked arra hogy ne add fel!
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Június 23, 17:09:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 23 Felkészített szolga

„Csak légy igen Bátor és Erős, őrizd meg,
és tartsd meg azt a Törvényt, Amelyet
Mózes, az Én szolgám Parancsolt neked.
Ne térj el Tőle se jobbra, se balra, hogy
boldogulj mindenütt, amerre csak jársz."
(Józs. 1. 7 )

A honfoglalás nagy vállalkozását Józsuénak kellett vezetnie. Ő alkalmatlannak tartotta magát erre. Isten azonban nem belelöki szolgáit a feladatokba, hanem Felkészíti őket, és menet közben is Tanácsolja, Bátorítja. Hogyan készítette fel Józsuét?
1. „Józsué, Nún fia pedig megtelt Bölcs Lélekkel..." (5Móz. 34. 9 ) Meglepődünk, mert úgy gondoljuk, az ő feladatához inkább fizikai erő, jó fegyverek és némi katonai tapasztalat lenne szükséges. Majd megkapja azt is, de Isten azt tartja a legfontosabbnak, hogy tudjon vele Beszélni, hogy Józsué értse Őt, és legyen kész egyetérteni Vele. Ehhez pedig ilyen Lelki „vevőkészülék", Bölcs Lélek kell. Mert egyik énekünk szerint „vezetni úgy tudok, ha Szentlelked vezet". Ez a Bölcsesség nem emberi készség, hanem Isten Ajándéka. De aki kéri, megkaphatja (Jak. 1. 5 ).
2. Iránytűnek Isten Írott Igéjét használhatja, ehhez kell igazodnia. Egy leendő hadvezér kezébe Isten nem kardot ad, hanem Bibliát. Akkor lesz ő jó vezetője népének, ha komolyan veszi Isten Igéjét. És Józsué mind a közéletben, mind magánéletében (24. 15 ) komolyan vette azt. Minden nép és ország, amelynek ha csak egy ideig is ilyen vezetői voltak, felvirágzott. Ez gazdagíthatja meg a mi személyes életünket is.
3. Józsué nagyon félt. Tudta, hogy elődje, Mózes, milyen rátermett ember volt, ismerte népe keményszívűségét és a meghódítandó terület nehézségeit is. Isten ezért Gyengéd Szeretettel Bátorítja, állandó Jelenlétét Ígéri. Ő pedig félve is helytállt, és Isten vitte őt Győzelemről Győzelemre. Az Üdvösséget is Isten adja, minden hozzájárulásunk nélkül. De nekünk kell azt Hittel megragadnunk, és már itt megélnünk."
 
Jak. 1. 5:
„Ha pedig valakinek nincsen Bölcsessége, kérjen Bölcsességet Istentől,
Aki Készségesen és szemrehányás nélkül Ad mindenkinek, és meg is kapja."
6
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Június 22, 12:04:26 »
"Az amerikai elnöktől egy alkalommal megkérdezték, mit gondolt arról az állításról, hogy az embereknek két rossz jelölt közül kellett választania az elnökválasztáskor. Donald Trump azt válaszolta, hogy amíg nem a Názáreti Jézus lesz az elnökjelölt, addig mindig két rossz jelölt lesz."

Forrás: parokia.hu  "Néróért imádkozni" című riportcikkből idézet.
7
Árvai Emil / Re:Vers
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Június 22, 11:21:44 »
Régi verseimből:
......................................................................

LEGENDA

Süllyed a Titanic. Kegyetlen köd van.
Segítség messze. Kevés a csónak.
Valaki mégis, utolsónak,
énekbe kezd, már elhalóban:

"Hadd menjek, Istenem, mindig feléd..."
Hullámok csapnak, roncsok süllyednek;
örvénylő árból ím legendák születnek...
Csillagok hallgatják énekét. --

... Elsimul víztükör; felszáll a köd;
gyászol a könnyes-sós némaság.
Szél kap föl, dúdol új balladát;
alszik egy dal lenn a roncsok közt.

-----------------------------------------------------------------

GYÓGYÍTHATATLAN

Csapdából szabadult állat
sebeit nyalogatja.
(Nem tudja, mi az: bocsánat;
nem is foglalkoztatja.)
Egész éjszakát átvonít.
Mindig csapdával álmodik.

--------------------------------------------------------------

BETEGEN

Fekszünk, mint harctéren sebesültek;
álmaink kifosztva menekülnek;
nincs erő, csak jajgatás az élet;
emlékek közt sírdogál a lélek.

------------------------------------------------------------------

BARÁTAIM

Nevetés, Sírás: két jó barát.
Előbbi humorral földerít;
másik eljön, hol senki se lát,
s könnyével könnyíti könnyeim...

--------------------------------------------------------------------

KÉRDÉSEK KÉRDÉSE

Van egy nagy kérdés
mindnyájunk szívében.
Tán nem is kérdés,
inkább kiáltás.
Válaszra várva
visszhangzik bennem:
ki szeret engem?!

8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Június 22, 08:24:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 22 Vedd birtokba!

„...és birtokba vegyétek azt a földet,
amelyet Istenetek, az Úr Ad nektek birtokul."
(Józs. 1. 11 )

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Isten az Egyiptomból kiszabadított népet a hosszú pusztai vándorlás után elsegítette az ígéret földjének határához. Két Igazságot figyeljünk meg: Isten nemcsak kihozta népét a szolgaságból, hanem be is vitte őket az Ígéret földjére. Nemcsak Kiszabadította egy emberileg reménytelen helyzetből, hanem Felszabadította őket egy egészen Új Életre. Isten a mai hívőket sem csupán megszabadítja bűneikből, elesett állapotukból, hanem Felszabadít a Neki Engedelmes, másoknak hasznos, szolgáló Életre. Minden megtért embernek tudnia kell, hogy miből és Kihez tért meg. Jézus Krisztus nemcsak Megváltója a hívőnek, hanem Ura is, és meg kell tanulni Őt szolgálni. Meg kell ismerni, mit jelent ez: „a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé Szabad". Egyetlen hívő sem állhat meg a bűnbocsánat Öröménél, hanem növekednie, fejlődnie kell az Ismeretben, Hitben, Szent Életben. A másik Igazság: Isten adta birtokul népének az Országot, de nekik kellett birtokba venniük azt. Már az övék, és ez Isten Ajándéka, semmit nem tettek érte, de akkor érzik majd magukénak, ha legyőzik a félelmet a szívükben, belépnek arra a földre, és egymás után meghódítják a városokat. Hogy Isten Ajándékba adta nekik, ez a Kegyelem. Hogy ezt komolyan veszik, és lépésről lépésre haladnak a meghódítással, ez a Hit. Isten tulajdonképpen ezt mondja itt nekik: vedd birtokba a Birtokodat! A lelki életben is mindent Isten készített el nekünk, még az is az Ő Ajándéka, ha ezt Hittel komolyan vesszük. De ez nem teszi feleslegessé a lépésről lépésre való Engedelmeskedést, az Ajándékcsomag kibontását és használatbavételét. Eközben tudjuk meg, milyen nagy Gazdagságot adott nekünk az Úr."
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Június 21, 07:38:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 21 Adjon Békességet!

„Fordítsa feléd Arcát az Úr, és adjon neked Békességet!"
(4Móz. 6. 26 )

Ez a mondat tulajdonképpen az előbbi fokozása. Ott arról volt szó, hogy Isten Ránéz, mintegy Rámosolyog Megbocsátóan az emberre, itt pedig arról, hogy állandóan Ránéz, Szemmel tartja, folyamatosan egymás színe előtt Élnek, Együtt Élnek. Az Isten és a Kegyelmet nyert ember tartós Közösségét fejezi ki. Isten azt Ígéri itt, hogy a benne hívők soha nem a Háta mögött, hanem Színe Előtt Élhetnek, és ebben az állapotban Békességük lesz. A Békesség a Bibliában nemcsak a háborúság hiányát jelenti, hanem olyan közeget, amelyben az Élet feltételei gazdagon megvannak. A halnak a vízben van békessége, nem a parton. Az embernek az Istennel való Közösségben vannak meg az Életfeltételei. Ott válhat azzá, akinek a Teremtő szánta, ott kerül a helyére, ott érzi magát jól - még esetleg nehéz körülmények közt is. Persze nemcsak Istennek kell felénk fordulnia, hanem nekünk is keresnünk kell az Ő Arcát. Isten többször panaszolta, hogy „hátukat fordították Felém, nem arcukat" (pl. Jer. 2. 27 ), és ezért lett a nép kiszolgáltatottá az ellenség számára. Az is előfordul, hogy az ember akar valamit Isten Háta mögött cselekedni, vagy valamit Előle elrejteni. Ebből soha nem fakad Békesség. Az Ároni Áldás tehát ezt a három nagy Értéket kéri: Biztonság, Bocsánat, Békesség. Mindhármat Jézus Krisztus szerezte vissza nekünk. „Mert Ő a mi Békességünk" (Ef. 2. 14 ), Ő szerzett nekünk Békességet a Kereszten kiontott Vére által (Kol. 1. 20 ), és Ő adja a Maga Saját Békességét a Benne hívőknek (Ján. 14. 27 ), Amit nem vehet el tőlünk senki. Ő Maga és a Vele való Közösség minden Isteni Áldás Forrása és Foglalata."

Jer. 2. 27:
„Mert ezt mondják a fának: Te vagy az apám! - a kőnek pedig:
Te szültél engem! A hátukat fordítják Felém, és nem az arcukat,
de majd ha baj éri őket, így szólnak: Kelj föl, segíts rajtunk!"

Ef. 2. 14:
„Mert Ő a mi Békességünk, Aki a két nemzetséget Eggyé tette, és
az Ő Testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést,"

Ján. 14. 27:
„Békességet hagyok nektek: az Én Békességemet adom nektek; de nem úgy adom
nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Június 20, 07:48:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 20 Könyörüljön rajtad!

„Ragyogtassa rád Arcát az Úr, és Könyörüljön rajtad!
(4Móz. 6. 25 )

Az Ároni Áldás három ikerkérésből áll, amelyeknek első fele arról szól, mit tegyen veled Isten, a másik fele, hogy mit adjon. Istennek nincs olyan Arca, mint a mienk, de a szentíró csak ilyen emberszabású képpel tudja kifejezni, amit akar. Itt arra utal, hogy akkor szokott felragyogni egy ember arca, ha megpillant valakit, akit szeret, és rámosolyog. Tudjuk a Szentírásból, hogy bennünk semmi nincs, amiben Isten gyönyörködhetne, ami Őt „mosolyra deríthetné". Egyvalakiben Gyönyörködik Isten, az Ő Szent Fiában, Jézusban (Mát. 3. 17 ). Ahhoz viszont, hogy Krisztus bennünk Éljen, Kegyelmet, bűnbocsánatot kapott embernek kell lennünk. Ezért kapcsolja össze ezt a két kifejezést: Ragyogtassa rád Arcát, és Könyörüljön rajtad. Akin Ő Könyörül, aki az Ő bűnbocsátó Kegyelmét Hittel megragadta, azon Felragyog Isten Arca, mert már az Ő ismerőse, sőt gyermeke lett. Ír a Biblia arról is, hogy az ellene lázadó emberre haraggal néz Isten, vagy elrejti előle az Arcát (Ézs. 54. 8 ). A Könyörülni szó az Ószövetség eredeti nyelvén azt is jelenti: Lehajolni. A Szent Isten Jézus Krisztus Személyében hajolt le hozzánk, Ő Engesztelte ki Isten Jogos Haragját, amikor Önmagát Áldozta fel a Keresztfán. Őérette Könyörül rajtunk Isten. Jézus Krisztus tette lehetővé ennek az Áldásnak a beteljesedését is rajtunk."

„Mát. 3.17:
„És hang hallatszott a Mennyből: „Ez az Én
Szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm." Ámen"

„Ézs. 54.8:
„Túláradó Haragomban egy pillanatra elrejtettem előled Arcomat,
de Örök Hűséggel Irgalmazok neked" - mondja Megváltó Urad."
Oldalak: [1] 2 3 ... 10