Alfa-Omega közösség

Evangélium => Az alapok => A témát indította: Antee - 2011 Június 26, 22:51:08

Cím: Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2011 Június 26, 22:51:08
A topic ezzel a kérdéssel foglalkozik.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Torocko - 2011 Július 01, 11:30:32
Hiszem, hogy van túlvilág, hiszem és törekszem oda, de hogy magam itélkezzem magam felől - ezt nem értem...írás közben ugrott be, hogy Antee valószinűleg a Bibliában fellelhető igéretekre gondolt.
Ebben pedig nagyon el vagyok maradva, így átadom a szót a nálam okosabbaknak. :afro:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Jules - 2011 Július 01, 13:05:16
Jézus mondja:

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe (János 5:24)

Ha valaki hisz, azzel ez már megtörtént. Nem a bizonytalan jövőben lesz örök életed, hanem, ha befogadtad az Ő igéjét, és hiszel benne, akkor már megvan az örök életed.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Irma - 2011 Július 01, 13:35:12
Más helyen meg azt írja az Ige, hogy aki Jézus keresztjére hittel rátekint üdvössége van abban az órában. Onnantól kezdve már egy új időszámítás kezdődik, amlyben élek többé nem én hanem él bennem a Krisztus él, amely életet e testben élem Jézus Krisztusban élem.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2011 Július 01, 17:01:43
Kedves Klári

Ef 2:1  Titeket is [megelevenített], a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Ef 2:2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
Ef 2:3  A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
Ef 2:4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
Ef 2:5  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
Ef 2:6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

1Ján 5:11  És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
1Ján 5:12  A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
1Ján 5:13  Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.


Ismét két gyönyörű igerésszel kedveskednék neked.
Ezek a hitünk alapjai.

A megtérésünkkor, vagyis amikor hit által, elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust és az Ő áldozatát, üdvösséget, örök életett kapunk. Ezt pedig teljesen ingyen, egyedűl az ő kegyelméből. Mi semmit sem tehetünk az üdvösségünkért. Egyetlen cselekedetünk, vagy akár cselekedeteink sokasága sem lehet ára az örök életünknek, vagy annak, hogy a mennyország részesei lehessünk.
A cselekedetek sosem eredményezhetik üdvösségünket, sem örök életünket. A cselekedetek mindig és mindig, a mi üdvösségünk következménye, újjászületésünk gyümölcse és látható bizonyítéka.
Így, akik megtértek és újjászülettek, azok azonnal az örök élet részesei, mennyei állampolgárok, sőt a mennyország azonnali részesei.

Kol 1:13  A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Ef 2:6  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

Itt úgy beszél az Ige mint ami már megtörtént. Jelenlegi állapotunkról, mi a mennyország részesei vagyunk.
Ezt persze megérthetjük, ha megértjük, hogy a mennyország az nem más mint Isten országa. Isten országa pedig ott van ahol az Úr uralkodik. Tehát, ha a te életedben, az Úr uralkodik, akkor te, benne vagy Isten országába, vagy ahogy az Úr mondta : “ Isten országa bennetek van” – te benne ő benned.

Luk 17:21  Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.


Tehát Isten gyermekei tudják azt, hogy hova tartoznak. Isten országához, így már most a mennyország részesei vagyunk.
Ez a mi reménységünk.
Itt szeretném befejezni Pál apostol csodálatos szavaival – ami persze Isten Igéje – így válik az ő meggyőződése a miénké is.

2Kor 5:1  Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.

Ezért mondtam, hogy nagyon fontos megismerni Isten Igéjét a Bibliát. Ez Hitünk alapja.

Kol 3:16  A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon,

Sok szeretettel.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2011 Július 01, 17:02:51
Néhány bátorító, ige csokor, a Bibliából. Jó ezeket olvasni, mert reménységet és örömöt ad, hitünk megerősödésére.

Róm 8:32  A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?

Ján 3:16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ján 1:12  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
1Ján 3:1  Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!

Róm 8:17  Ha pedig gyermekek, [Isten gyermekei] örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: petya1962 - 2011 Július 05, 22:38:05
Csatlakoznék Zoltánhoz egy igeverssel én is:  :05:

Idézet
Jn 14:1 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.
Jn 14:2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
Jn 14:3 És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
Jn 14:4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat."

Talán nem okoz gondot annak az elfogadása, hogy Jézus a mennyben van. Ő elment helyet készíteni nekem is.

Azért írtam így, hogy " talán nem okoz gondot", mert bizony van vallás, ahol ez gondot okoz. Ha elfogadom az Igét igaznak, akkor ez a mondat egy bátorítás lehet.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 03, 16:35:31
Kedves fórumozók!

Azt azért én felettébb érdekesnek tartom, hogy nem tartják az alapokhoz tartozónak a feltámadások, ítéletek hirdetését, holott az apostoli tanításban fő helyen van, és a Zsidókhoz írt levél is az alapokhoz sorolja a feltámadások hirdetését (Zsid. 6:1-3), és inkább előtérbe kerül a halál után mennybe, vagy pokolba kerülés tanítása. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ez nagyon nem tetszik. Pl.: Pált egyértelműen azért üldözték, mert a Krisztusban való feltámadást hirdette, azért vonszolták a főtanács elé (Csel 4:2, Csel 17:18), és több fejezeten keresztül ír azok ellen, akik szerint a feltámadás már megtörtént, és ecseteli a feltámadás mibenlétét, hogy az a hívők reménysége, mert ha nem lenne feltámadás, akkor Krisztus sem támadt volna fel, akkor hiábavaló lenne a hitünk. És ír arról is, hogy a feltámadás első zsengéje Krisztus, "azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.  Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.".

Én pl. magamról nem gondolom, hogy halálom után a mennybe kerülnék, vagy a pokolba, hanem a Seolba, a Sírba ahova Krisztus is (Csel 2:27), és ahonnan Krisztus is feltámadt, és ha méltónak találtatom a jobb feltámadásra, akkor Krisztus eljövetelekor az igazakkal együtt fogok feltámadni szellemi testben és Krisztussal együtt uralomra jutni, mivel ez az ígérete az övéinek. Pl. Péternek is ezt ígéri Urunk, a Krisztus Jézus:

(MBT fordítás)
Mt 19,25-30 Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: "Akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges."  Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: "Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?"  Jézus erre ezt mondta nekik:

"Bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett.  És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első."

Innen is nekem az követezik, hogy a hívők reménysége nem a mennybemenetel, vagy hogy... hanem a Krisztus eljövetelekor való feltámadás és Krisztussal, Urunkkal együtt való örök élet. (aki ebben a feltámadásban részesül, azon már nem uralkodik a halál, nem juthat a második halálba)

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 03, 17:18:27
Kedves ösztöke

Had válaszoljak erre két igével.

2Kor 5:5  A ki pedig minket erre elkészített, az Isten [az], a ki a Lélek zálogát is adta minékünk.
2Kor 5:6  Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
2Kor 5:7  (Mert hitben járunk, nem látásban );
2Kor 5:8  Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.
2Kor 5:9  Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.

Fil 3:20  Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;

A mi reménységünk a mennyben van, ahogy az Apostoloknak is.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 03, 17:31:28
Így van ez kedves Zoltán!

42. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
43. És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.

Lk 23,42-43

Nem velem leszel a seolban, hanem velem leszel a paradicsomban... Tehát Jézus Krisztussal leszünk....

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 03, 18:23:26
Kedves fórumozók!

Kicsit had vitázzak a szólóttakkal, ha nem probléma.

Természetesen én is úgy vélekedek, hogy az örök élet romolhatatlan testben lesz, Krisztussal, akit meglátunk az égben (ég=menny), amikor feltámadunk és a fogadására ragadtatunk. (az akkor élők nem előzik meg az elhunytakat) Nem a földön lesz az uralma sem Krisztusnak és a szenteknek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Nem földi királyságot várunk, hanem a mennyek királyságát. 
Zakariásnál is az van írva, hogy "Zak. 2,8 "Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon olyan lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttök."
Vagy Krisztus is azt tanítja a feltámadásról, hogy Mt 22:30 "Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben."

Itt inkább arról van szó, hogy a feltámadást teljes egészében kihagyják a tanításból. Márpedig, mi értelme lenne a feltámadni majd a Krisztus eljövetelekor, ha már halál után is készen vannak az igazak és rögtön a mennybe jutunk. Az apostolok nem a feltámadást várták, romolhatatlan szellemi testben? De. Pál írja,
Apcs. 24:15 "Reménységem lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak."
1Kor 15:16-20 "6. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. 17. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. 18. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak."

Pált nem lehet szembeállítani Pállal, nem lehet csak részeket kivenni tanításából és úgy beszélni, mintha a többit nem mondta volna, felbontani az írását (Péter is erre hivatkozik Pállal kapcsolatban), mert úgy téves következtetésekre jutunk. Pál valóban várta, hogy Krisztussal legyen a mennyeben, nem ebben az életben reménykedett, hanem az eljövendőben, amikoris Isten feltámasztja a halottakat, ahogy Krisztust is feltámasztotta, aki első zsengéje lett azoknak akik elaludtak (elhunytak). Az első zsenge a termés eleje, az aratásoknál, amit követ a nagy aratás, mégpedig az a feltámadás, ami Krisztus eljövetelekkor lesz meg, az igazak feltámadása.
    
"Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 23. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 24. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. 25. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. 26. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál."

Idézet
"Nem velem leszel a seolban, hanem velem leszel a paradicsomban... Tehát Jézus Krisztussal leszünk...."
- Tudtommal Krisztus aztnap (ma velem leszel...) halt meg, amikor a latort megfeszítették, és aznap a föld gyomrába jutott, ahogy mondta is Jónás kapcsán előre, hogy ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a cet gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld gyomrában. Tehát aznap csak a Sírba (Seol) jutott, ahogy a lator is, ahogy az apostolok is mondják később, hogy "nem hagytad lelkem a Seolban és nem engedted, hogy a Te Szented rothadást lásson." Nos, akkor miért említ paradicsomot? Egyszerű a válasz. A Seolt általánosan neveik a halálnak (ahogy Pál is hivatkozik valahol,valamelyik prófétára, hogy Halál, hol a fullánkod, Seol hol a diadalmad I.Kor 15:55) , a paradicsom ellenben azt a részét, az igazak szellemeinek tárhelyét jelentette, Ábrahám kebelét, ahonnan Isten az igazakat támasztja fel Isten, szemben a gonoszokkal. Ez a jobb rész, amire utalt véleményem szerint a Jézus. Azt tudjuk, hogy Krisztus a halálakor nem a mennybe jutott, mivel oda csak harmadnapra, a feltámadása után vitetett fel, amit láttak a tanítványai is.
"Csel 1:11    Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe."

Üdv
ösztöke
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 03, 18:57:49
Kedves Ösztöke!

Hogy ki mit hisz az egy dolog, hogy mit mond az Írás számomra mérvadó! Márpedig, ha az ÚR azt mondta: Velem leszel a paradicsomban, akkor nem a seolra  gondolt. De számomra a legfontosabb kijelentés:

VELEM LESZEL!

Ugyanezt mondja János Evangéliumában is:

24.    
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Jn 17,24

És hol van most az ÚR Jézus? Igen VELE LESZÜNK, ott ahol most Ö van!

A test feltámadását pedig nem hallgatjuk el, hanem elfogadjuk úgy ahogy a Szent Írás mondja.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 03, 19:09:15
Kedves ösztöke.

Ismerős a helyzet.

Te hozod azokat az igéket amik úgy néz ki, hogy alátámasszák azokat a gondolatokat amiket erősítesz, én meg az enyéimet.

Az embernek van egy élő szelleme, ami a test halála után nem hal meg. A test meghal a szelleme pedig ahogy te is mondtad, a halottak országába megy, és ott várja a feltámadást. De az egy valóságos hely. Ahogy a pokol is, ahol az elkárhozottak várják az utolsó nagy ítéletet. Mert a pokol nem a végső hely. Tudom, hogy a pokol létezését is tagadod, mint valóságos hely, pedig erről Jézus is beszél, mégpedig akkor amikor elmondja a gazdag és a Lázár történetét. Talán Jézus hazudott, és ámította az embereket ezzel. Nem.
Még csak meg se próbáld azt állítani, hogy példázat, mert nem mondja az ige, hogy példázat lenne, azzal kezdi "... volt egyszer", és nem úgy ahogy máskor, hogy "hasonlatos".
Ha példázat is volna, nem gondolnám, hogy valótlansággal példázna egy igazságot.

Pál, és Péter is úgy beszél a halálról, mint egy olyan dologról ami elköltözés. Alig várom, hogy elköltözzek - mondja Pál.

János azt, mondja, hogy szellemben volt felragadva a mennybe.
Tehát az embernek van egy szelleme, ami óhajtja az Istennel való találkozást.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: julika - 2012 Február 03, 19:41:48
Idézem:,,, Azt tudjuk, hogy Krisztus a halálakor nem a mennybe jutott, mivel oda csak harmadnapra, a feltámadása után vitetett fel, amit láttak a tanítványai is.
"Csel 1:11    Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe."

Üdv
ösztöke
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Harmadnapra,,Tanítványai szeme láttára??
 :019: :104:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 03, 19:42:44
Kedves Zoltán!

Félreértesz, nem a Seol, azaz a halottak láthatatlan országát tagadom, nem ez ellen szóltam, hanem arról, hogy kihagyják az alaptanításokból a feltámadást, amit az apostolok hirdettek. Nem valami ellen érveltem, hanem valami mellett, ami fontosabb, mint A reménységünk, amiről Pál is ír, hogy ez a reménységünk a halottaink felől, akik az Úrban haltak meg, hogy az Isten feltámasztja őket. A mi reménységünk ugyanaz, mint Krisztusé, aki meghalt és feltámadott, mi is követjük őt, ebben is, aki elsőszülött a halottak közül. Mi is meghaunk és feltámadunk és elsősorban erre kell tekinteni, ez áll fő helyen. Nem lehet kihagyni, részeket hirdetni, mert az félrevisz, céltévesztés lenne.

Továbbá úgy gondolkodok, hogy az ember, mint fizikai lény test nélküli szellemként nem "működik" (most jobb szó nem jutott eszembe), ha nem így lenne nem lenne most se szükségünk testre, se nem lenne szükségünk romolhatatlan testre, se feltámadásra. Ezt valahogy nem tudom kihagyni. (és nem tudom más hogy tudja ezt elrendezni a hitében, aki ezt kihagyja) A feltámdásról, sőt feltámadásokról pedig nagyon sok minden van az írásban, nagyságrendekkel több mint a halál utáni halott ember szellemének állapotáról. Én nem tagadom, hogy ebben az állapotában is lehet valami (az írás, sőt az emberek sokszor az alváshoz hasonlítják, mint Jézus Lázár esetében is, mondja, hogy: "Lázár elaludt", aztán mikor félreértik a tantíványok mondja, hogy "Lázár megholt"), de az nem lehet teljes, és a teljesség ugye akkor lesz, mikor Krisztus eljön. Krisztus a feltámadás is, ő feltámasztja az ember az utolsó napon. (ez is írva van, maga mondja a János evangéliumában) Én ide helyezem azt is, amit Pál mond, hogy vágyik Krisztussal lenni, hogy vágyik levetni a romlantó testet (sátrat) hogy felöltse a romolhatatlant. A sátor amiben az ember lakik, a külső, a test. Ennek ideje pedig csak a megfelelő rendelt idejében történhet (már a felöltözés), ahogy az Isten eleve eltervezte.

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 03, 19:49:54
Idézet
"Harmadnapra,,Tanítványai szeme láttára??"

Kicsit összevontam, mert gyorsan gonolkozotk. Harmadnapra támadt fel:
Mk 8,31 És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.

és jóval később (negyven nappal) látták felmenni a mennybe.

Elnézést a pontatlanságért.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 03, 20:09:55
Idézet
"És hol van most az ÚR Jézus? Igen VELE LESZÜNK, ott ahol most Ö van!"

Hol van? A mennyben, ahonnan várjuk. Nem ott, ahol három napig volt halálakor, a föld gyomrában, vagy a Seolban, vagy a paradicsomban, Ábrahám lebelében, vagy nevezzük egyszerűen csak: halálnak. Az pedig, hogy vele leszünk, én is úgy vélem. A kérdés inkább csak az, hogy mikor. Szerintem csak akkor, amikor a még élők elváltoznak, az elhunytak pedig feltámadnak. Egyszerre, egy időpillanatban. (Ezt Pál mondja)

Thess. 13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. 14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15.  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. 16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; 17. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

I. Kor. 50. - 56 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54.  Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 55. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?

Idézet
A test feltámadását pedig nem hallgatjuk el, hanem elfogadjuk úgy ahogy a Szent Írás mondja.
-
Ez a részleg alaptanításokról szól, ebben a topicnak a témája, pedig, hogy "honnan tudjuk hogy a mennybe kerülönk?". Amikor bejöttem azt láttam, hogy senki nem szólt erről, mint amit máshol is tapasztalok, hogy erről a reménységről, a feltámadásról hallgatnak a hívők. Ezért hoztam fel a dolgot.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 03, 20:49:28
Békesség kedves ösztöke.

Számunkra is ez az egyik legnagyobb reménység. És mi adna a legnagyobb vigasztalást ha nem az, hogy egy napon az úrral leszünk, vagy így vagy úgy.

Ha mégis úgynéz ki, hogy nem nagyon beszélünk erről az azért van, mert sokkal fontosabb az, hogy most ebben az életben, hogyan éljük meg a Krisztusban való életett.
Pál is leveleiben a legtöbbet arról beszélt, hogy a gyülekezet, hogyan szentelődjön meg, hogyan élje meg a Krisztus iránti engedelmességet.
Így mi is inkább erről beszélünk.

Mégis vissza térve.
Az ember három részből áll, és így tökéletes, test, lélek és szellem.
Az emberből a szellem halhatatlan. Az a halál után tovább él.

Luk 12:4  Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
Máté 10:28  És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.

Itt azt mondja Jézus, hogy az emberek csak a testünket ölhetik meg, többet nem árthatnak.

Igen egy napon, a feltámadáskor, vagy az elragadtatáskor, megdicsőült testet kapunk, hogy olyanok legyünk mint Krisztus.

Nézd, ha a te reménységed csak a féltámadásra korlátozódik, a mi reménységünk a mennyekben van ahol a mi Krisztusunk van aki örökké állandó Isten.

Luk 16:19  Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:
Luk 16:20  És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.
Luk 16:21  És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.
Luk 16:22  Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
Luk 16:23  És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
Luk 16:24  És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
Luk 16:25  Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Luk 16:26  És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
Luk 16:27  Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
Luk 16:28  Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
Luk 16:29  Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat.
Luk 16:30  Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek!
Luk 16:31  Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

Tehát Lázár vissza küldése nem volt más mint a hallottak közül való feltámadás.
Ha Lázár tudatlan lett volna a halálban, hogyan lehet volna vissza küldeni.
Ha a gazdag tudatlan lenne, akkor miként volt a pokolban, miként látta Lázárt az Ábrahám kebelén, és miként beszélgetett. Ha Ő tudatlan állapotban lett volna.

Számomra nem elképzelhetetlen az, hogy szellemben együtt legyünk az Úrral.
Ez ad nekem igazi reménységet.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 03, 21:10:35
Had hozzak még egy pár igét ami az ember szelleméről szól, ami nem hal meg.

1Móz 35:18  És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.

1Kir 17:21  És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én Uram, Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét ő belé!
1Kir 17:22  És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.

Jel 6:9  És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.
Jel 6:10  És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?
Jel 6:11  Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az [ő] szolgatársaik[nak], mind az ő atyjokfiai[nak száma,] a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is [megölettek].

Had kérdezzek valamit?

Jézus, a megdicsőülés hegyén, kivel beszélt ha nem Mózessel. Mózes pedig meghalt.

 :2smitten:


Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2012 Február 03, 21:18:20
Idézet
"Harmadnapra,,Tanítványai szeme láttára??"

Kicsit összevontam, mert gyorsan gonolkozotk. Harmadnapra támadt fel:
Mk 8,31 És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.

és jóval később (negyven nappal) látták felmenni a mennybe.

Elnézést a pontatlanságért.

Kedves Ösztöke!

Jézus mondta a feltámadásakor Máriának:

János evangéliuma 20,17
"Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

Tehát a feltámadása után a Mennybe ment.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 03, 22:49:36
Kedves Ösztöke!

Zoltán Testvéremmel, és a többi testvéremmel teszek én is arról az élö reménységröl bizonyságot, hogy nem meghalunk hanem elköltözünk és örörkre együtt leszünk a mi Urunkkal. Testünk is fel fog támadni Jézus Krisztusban.

Zsolt 9,18    
Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.

Zsolt 31,18    
Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.

Nem  gondolom, hogy ide vágyódnánk.

Hós 13,14    
Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.

Erröl van itt szó! Jézus Krisztus vére áldozatán át megváltott minket a seol hatalmától!

Nem tudom, honnan van, hogy három napig a seolban volt Jézus Krisztus, mert Ö a paradicsomról beszél. Attól a perctöl, hogy kimondta: „Elvégeztetett!” gyözött Júda oroszlánja, Isten Szent Báránya!

Zsolt 16,10    
Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.


Nézzük meg István megkövezését:

Csel 7,59    
Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!

Tehát nem arra gondolt, hogy na most megyek a seolba, aztán számolom a perceket a feltámadásig.

Kívánom, hogy legyen a tied is ez az élö reménység, hogy nem halunk meg, hanem elköltözünk, így Krisztussal leszünk:

21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.
23. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;

Fil 1,21-23

Shalom
 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 05, 14:56:49
Kedves Zoltán!

Először is: Neked is sok békességet és kegyelmet kívánok Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól a mi Urunktól!

A vitánkra:
Megpróbálom újra és érthetőbben leírni, amit gondoltam és egyúttal az új dolgokra is reagálnék. A téma az alaptanítások, gondolom a Biblia alapján. Az alaptanításokat a zsidókhoz írt levél 6. egyértelműen felsorolja, amik között nem látom a halál utáni mennybemenetelünket, vagy majdnem "halálunkat", hanem ott látom a feltámadásokat és az örök ítéletet. Ez a kiindulási pont, amiért ide elkezdtem írni, amit itt hiányoltam. A megszentelődés természetesen lényeges, és hogy hogyan engedelmeskedünk Krisztusnak, de mivel a topic címe nem ez volt, ezért nem is tudom most hogy jött fel a halál utáni "életünk" vs. a feltámadás utáni Krisztussal való életünk kapcsán.

Az ember szellemének állítólagos halhatatlanságáról pedig másképpen gondolkodok. Szerintem egyedül Isten halhatatlan és egyedül Ő képes megadni a halhatatlanságot annak, akiknek akarja, ami számára az örök élet, ami az ítélet után kap.  (Krisztus alaptanítása az utolsó ítéletkor a kecskék és a bakok elválasztódnak, és egyesek az örök halálra, mások az örök életre mennek, az ítélet pedig nyilván Krisztus eljövetelekor lesz, amikor az Emberfia eljön felhőkben) A kígyó hazugsága ezzel szemben, hogy "bizony nem haltok meg.". De ha azt vesszük, a te idézetedben is az van, hogy attól nem kell félni, aki a testet öli meg, de attól már igen, aki mindkettőt elvesztheti a gyehennában. Ha halhatatlan lenne a szellem, akkor nem lehetne elveszteni a gyehennában, tehát önmagában az ember szelleme nem halhatatlan, és mint mondtam, az ember nem úgy lett teremtve, hogy a szellem magában is jól elvan, test nélkül. (vagy akkor a halál sem lenne halál valójában) Erre senki nem tudott nekem még kielégítő választ adni, mint ahogy arra sem, ami összefügg ezzel, hogy mi értelme a feltámadásnak testben, ha úgyis egyesek már Krisztussal vannak haláluk után a mennyben, minek még feltámadni és megítélni őket, ha már ez haláluk után készen van. Vagy, amit Páltól idéztem, a feltámadás kapcsán, hogy
"Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

- is teljesen úgy ír, hogy ekképpen lesz az Úrral. Ha ekképpen, akkor kicsit mégsem ekképpen, mert másképpen is?

Mivel írtál a gazdag és Lázárról egy kicsit erre is rátérnék, mivel úgy látszik nem lehet kikerülni. Először is, nem gondolom úgy, hogy Krisztus nem mondhatott úgy példázatot, vagy hasonlatot, hogy előtte nem mondja, hogy ez példázat, többször is tett ilyet, gondolok itt arra, amikor a tanítványok nem vittek kovászt magukkal, mert féltek a farizeusok kovászától, holott Krisztus a tanításukról beszélt, vagy a farizeusok ellen is mondott úgy példázatot, amikor később derült ki, hogy példázat. (Mát. 21.28). Másodszor, az egyértelműen kiderül az előtte lévő beszélgetésből, hogy a farizeusok ellen mondja a példázatot, akik életükben elvették javaikat, nem az örök életről tanít, hanem ellenük szólal fel és példaként használja azt, hogy a Seolt szokás volt két részre tagolni a rabbinikus hitben, az igazak, vagy a hamisak "tárhelyére." Ezt használja fel Krisztus ellenük, mint az ítéletük, ami szintén két részre osztja őket. Azt nem értem továbbá, hogy hogy lehet az Ábrahám kebelét azonosítani a mennyel, holott egyértelműen kiderül, egyéb írásokból, forrásokból, hogy ezt a Seol egy jobb részének vették (ahogy a paradicsomot is, ezt még katolikus lexikonban is így találtam), ahonnan az igazak támadnak majd fel, ha pedig szó szerint akarnánk érteni a példázatot olyanokat kellene feltételezni,vagyis olyan kérdések merülnek fel, hogy:
- A "mennyben" lévők (Persze itt nem mennyet ír ugye), az üdvözültek végig nézik és hallgatják, ahogy a szomszédságukban szenvednek a kárhozottak a "pokolban"?
- Tudnak beszélgetni, átszólni a pokolban lévőkhöz?
- Egy csepp víz enyhítene a folyamatos kínlódáson?
- Ábrahám döntené el, hogy ki megy vissza az élők közé?

Szerinte ennek a példázatnak sokkal mélyebb értelme van, mégpedig az, hogy a farizeusok, akik vétkezők voltak (ugye parázna nemzedék) kimaradnak az igazak feltámadásából, mert valójában nem hallgatnak Istenre, és elveszik javaikat, szemben az igazakkal, akik a jobb feltámadásba jutnak. Erről a két részre szakadásról szól a példázat, de nem arról, hogy mi van a halálunk utáni köztes időben, amíg Isten a feltámadásra és ítéletre nem von bennünket.

Továbbá írta valaki, hogy a Seolba csak a gonoszok jutnak. Szerintem ez téves. Az Írások a Seolt semlegesnek veszik, tulajdonképpen a testi halállal van azonosítva az Írásban. Pl. Jákób valahol mondja, hogy nem akar bánatosan a Seolba menni, mivel Benjamint is elvitték atyjafiai. Gondolom nem a tüzes középkori pokolképzetre gondolt, nem oda gondolta, hogy megy, csak arra utalt, hogy meghal. De ugyanígy Pál is a halál és Seolt- egy kategóriába veszi, amit Krisztus a feltámadásával győzött le, de ez nem jelenti azt, hogy ne halnánk még meg, és mint végső ellenség fog a halál is megszűnni. Ha a középkori tüzes pokolképzet élne, akkor miért van az, hogy a Seol (görögül Hádész) visszaad minden halottat a második feltámadáskor, akik között még lesznek olyanok is, akik üdvözülnek? A Seolban ezek szerint nem csak a gonoszok kerülnek, mint azt mindenki általánosítja? Hanem érthető úgy is, mint cakkumpakk a halál, a testi halottak. A második feltámadás után meg ugye megszűnik a Seol a tűztóba (az örök megsemmisítés helyén) vetik, tehát nem lehet örök tüzes pokol, ahogy azt sokan vélik, hiszen lesz egy időpont amikor megszűnik, és minden addig élt halottat kiad az ítéletre.


Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 05, 15:47:12
Kedves Ösztöke!

Idézet
Továbbá írta valaki, hogy a Seolba csak a gonoszok jutnak. Szerintem ez téves.

Ezt nem én írtam, hanem A SZENT ÍRÁS! Nagyon veszélyesnek tartom, ha emberi gondolkozást felcseréljük az Ige Igazságaival. Sok mindent említessz, amit nem támasztassz alá.

Pl.
Idézet
"Pl. Jákób valahol mondja, hogy nem akar bánatosan a Seolba menni, mivel Benjamint is elvitték atyjafiai. Gondolom nem a tüzes középkori pokolképzetre gondolt, nem oda gondolta, hogy megy, csak arra utalt, hogy meghal. "

 Kérlek, ne valahol írja.... -vel támaszd alá, henem konkrét Igehelyekkel. Egyébbként marad  emberi vélemény....

Shalom
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 05, 18:01:44
Békesség neked Ösztöke testvérem. Azt írod: A pokol és a seol ugyan az... Nos tévedsz testvérem. A Pokol az elkárhozott emberek szenvedő helye addig, amíg az utolsó ítélet napja el nem jön, mert akkor kínzó és szenvedő együttesen meg a gyehennára! ( a gyehenna pedig valójában nem az embereknek készült, hanem a letaszítottaknak!) A Seol pedig a tökéletes engesztelő áldozat bemutatásáig volt azok számára, akik nem a kárhozat útján jártak testi életükben. Ők valósággal elaludtak, egészen Krisztus engesztelő áldozatának bemutatásáig. Erre egy igei példa:Ésaiás próféta könyve 57. rész

1.    
Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;
2.    
Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 05, 19:14:02
Idézet
" Kérlek, ne valahol írja.... -vel támaszd alá, henem konkrét Igehelyekkel. Egyébbként marad  emberi vélemény...."
- Csak követtem a zsidó levél írójának terminológiáját, "valahol valaki bizonyságot tett róla"...  :05: Egyébként körülírtam, hogy hol van ez az Írásban, és aki az igazságot keresi, az szán rá időt, hogy utána is járjon. De mivel kényszerítesz rá, hát megspórolom az utánajárást:

1Móz 37,35 Felkelének pedig minden ő fiai, és minden ő leányai, hogy vígasztalják őt, de nem akara vígasztalódni, hanem monda: Sírva megyek fiamhoz a sírba [Seol]; és siratá őt az atyja.

Készült a tüzes pokolba? (egy szó van ugyanis sírkét, Seolként, majd később pokolként fordítva)

Dávid szintén a halál szinonimájaként használja, hogy körülvette őt a halál kötelei, a Seol árjai:

Zsolt 18,6    A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.
Zsolt 116,3 Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol [Seol] szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.

A mondanivaló megduplázása tipikus héberizmus. Ugyanígy beszél Pál a halál, azaz a Seol legyőzéséről. (Kor. levél, amit már idéztem) Az pedig a második feltámadás kapcsán nyilvánvaló szerintem, hogy még lehetnek olyanok, akik az örök életre támadnak fel a halálból, azaz Seolból (görögben Hadész), amely kiadja a halottakat:

Jel 20,13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol [hádész=Seol] is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. 15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 05, 19:29:58
Kedves Ösztöke.

Feljebb adott válaszodra, válaszolnék.

Az elveszni szó nem megsemmisülést jelent.
Had idézek.

Jel.20.10  Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké

Jel.20.15. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.


Tehát örökök öröké, vég nélkül fognak szenvedni.
Az ember szelleme, halhatatlan, mert istentől kapta az ember, és Isten hez is tér vissza. Mert minden embernek meg kell jelennie Isten ítélő széke előtt.

Préd 12:9  És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.

 :2smitten:

Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 05, 19:51:12
Kedves Zoltán!

Nem tudom, mi értelme lenne a végtelenségig fenntartani valakiket, hogy szenvedjenek, amikor ki van jelentve a végről, hogy semmi halál, gyász és jajkiáltás nem lesz. Mégis lesz, csak egy erre elszeparált helyen? Nem látom értelmét. A bűn zsoldja a halál, nem pedig az végtelenségig tartó szenvedés. Vagy pedig a bűn zsoldjaként a megváltónak is végtelen ideig kellett volna értünk szenvedni, nem pedig egyszer meghalni a bűn következményeként.

Másrészt, akkor problémát okoz a halál értelmezése, mert egy kicsit mégsem halál az az halál, ha azért kicsit még léteznek a halottak. Szerintem inkább olyanok lesznek, mintha soha nem léteztek volna, akik a gyehennába kerülnek. Persze, valójában ez most a mi témánkat csak mellékesen érinti.

A tűztót meg szokás a gyehennával azonosítani. Tudtommal a gyehenna a szemétégető volt Jeruzsálem környékén (innen származik a szó, Gehinnon völgye), és ilyen értelemben ott azt égették el, ami felesleges, és amíg volt hulladék folyamatosan égették, folyamatosan szállt fel a füstje. A korszakok-korszaka pedig nem feltétlen jelenti a végtelenséget, hanem lehet egy kiemelt korszak is, amíg az ítélet tart. Amíg az ítélet tart nyitva lesz a gyehenna és kínlódásuk füstje felszáll. Azoké, akiket oda vetnek. Ez a hely, ami sátán és angyalainak készült, ami az örök szenvedés. Az örök is számomra inkább véglegességet jelent, mint végtelenséget. Végleges élet, vagy végleges halál.

A halhatatlan szellem tanításában meg olyan problémát is látok, hogy nagyon hasonlít a pogány hellenizmusban (vagy budhizmusban és egyebekben) lévő tanításokhoz, ami szerint a test csak börtöne a szellemnek, és fel kell szabadítani. (innen jön az aszketizmus) Ilyen a gnoszticizmusban van, vagy platonizmusban és egyebekben. Szerintem nagyon veszélyesek ezek a kereszténységre nézve.

Persze ez megint csak oldalág.

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 05, 19:55:22
Kedves Zoltán!

Nem tudom, mi értelme lenne a végtelenségig fenntartani valakiket, hogy szenvedjenek, amikor ki van jelentve a végről, hogy semmi halál, gyász és jajkiáltás nem lesz. Mégis lesz, csak egy erre elszeparált helyen? Nem látom értelmét. A bűn zsoldja a halál, nem pedig az végtelenségig tartó szenvedés. Vagy pedig a bűn zsoldjaként a megváltónak is végtelen ideig kellett volna értünk szenvedni, nem pedig egyszer meghalni a bűn következményeként.

Másrészt, akkor problémát okoz a halál értelmezése, mert egy kicsit mégsem halál az az halál, ha azért kicsit még léteznek a halottak. Szerintem inkább olyanok lesznek, mintha soha nem léteztek volna, akik a gyehennába kerülnek. Persze, valójában ez most a mi témánkat csak mellékesen érinti.

A tűztót meg szokás a gyehennával azonosítani. Tudtommal a gyehenna a szemétégető volt Jeruzsálem környékén (innen származik a szó, Gehinnon völgye), és ilyen értelemben ott azt égették el, ami felesleges, és amíg volt hulladék folyamatosan égették, folyamatosan szállt fel a füstje. A korszakok-korszaka pedig nem feltétlen jelenti a végtelenséget, hanem lehet egy kiemelt korszak is, amíg az ítélet tart. Amíg az ítélet tart nyitva lesz a gyehenna és kínlódásuk füstje felszáll. Azoké, akiket oda vetnek. Ez a hely, ami sátán és angyalainak készült, ami az örök szenvedés. Az örök is számomra inkább véglegességet jelent, mint végtelenséget. Végleges élet, vagy végleges halál.

A halhatatlan szellem tanításában meg olyan problémát is látok, hogy nagyon hasonlít a pogány hellenizmusban (vagy budhizmusban és egyebekben) lévő tanításokhoz, ami szerint a test csak börtöne a szellemnek, és fel kell szabadítani. (innen jön az aszketizmus) Ilyen a gnoszticizmusban van, vagy platonizmusban és egyebekben. Szerintem nagyon veszélyesek ezek a kereszténységre nézve.

Persze ez megint csak oldalág.

Üdv
Ésa 66,  22. Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;
  23. És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr.
  24. És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.

Ezen talán még érdemes lehet elmerengeni...
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 05, 20:08:17
Barátom.

A halál értelmezése a Bibliában, legtöbbször nem a megsemmisülést jelenti, hanem az Istentől való elszakadást.
Halott az aki el van szakadva Istentől. Azért nevezi Jézus holtaknak az élőket.

Hogy mi az értelme annak, hogy Isten, hagyja szenvedni mind a sátánt, mind a hamis prófétát, és mind azokat akik követték, az az Isten dolga. nekünk nincs jogunk ezen vitatkozni. Amit meg Isten kijelentett az úgy van, fogad el, és ne vitatkozz Istennel (mert én az igét idéztem), az értelmet keresve.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Elisabeth - 2012 Február 05, 23:06:48
Kedves Zoltán Testvérem!

Teljesen egyetértek Veled!  :afro:

Kedves Ösztöke!

A következö Ígékhez nem füzök semmilyen kommentárt.

Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban (eredetiben: seolban)?
Zsolt 6,6

Mert nem a holtak hazájában (eredetiben: seol) magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben.
Ézs 38,18

A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben. 17. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
Zsolt 55,16-17

A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt. 24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
Jn 5,23-24

Ezzel részemröl lezártam a témát.

Shalom
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 06, 08:14:54
I. Mózes 2/17

"U méec  hádáát tov verá lo tohál mimenu  ki bjom áchálöchá mimenu MOT TÁMUT."

Itt a vége fuss el véle...szóval a Mózes első könyve már megcáfolja azt, amit Ösztöke saját elképzelései alapján próbál Igékkel alátámasztani.
Az Ige a következőképpen szól magyarul:
És a tudás, jó és rossz fájáról ne egyél, mert azon  a napon amikor fogsz enni róla HALOTT VAGY és MEG FOGSZ HALNI.
Kettős tagadás áll fenn, az Ige szerint amikor ettek a fáról azonnal halottak voltak. Márpedig éltek. Tehát Isten nem arról a halálról beszélt amit mi gondolunk halálnak, hogy a földi por testünket levetjük, hanem a szellemi értelemben vett halált, az Istentől való teljes elszakadást jelenti. A második pedig azt jelenti, hogy ez a testünk is "meg fog halni" mert ugye máshol irja, hogy test és vér nem örökli az Isten királyságát. Egy másik különleges testben fogjuk meglátni az Istent, nem ebben amiben vagyunk.
Zolinak teljes mértékben igaza van, van örök élet és örök halál ami nem a teljes megsemmisülést jelenti és Isten szemében minden ember aki nem fogadja el Jeshuában a megváltást jelenleg is halott állapotban van.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 13:04:10

Néhány gondolat az ember szellemével kapcsolatban.

Ján 6:63  A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.

Jak 2:26  Mert a miképen holt a test lélek (szellem/pneumatosz) nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.

1Thess 5:23  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok (szellemetek/pneumá), mind lelketek (pszükhé), mind testetek (szómá ) feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

és a ti egész valótok (szellemetek/pneumá)” – ami igazi valónk, azok akik vagyunk, az a szellemünk. Te nem a test vagy, a test a szellem nélkül halott. Az ember valója, az ami él ami életett ad, a tudatunk, az mind a szellem. A lélek az érzelmek központja és az ami összekapcsolja a szellemet a testtel.
A test csak por, hamu, egy sátor, amiben az örökké élő szellem lakozik. A szellem halhatatlan.
Van kezdete, de nincs vége, nincs halála.
Mivel a szellemünket Istentől kaptuk, a szellem élete Istentől, függ. Az Istentől elszakadt szellem, tulajdonképpen hallott (Isten számára).


Jel 4:2  És azonnal elragadtatám lélekben (szellemben/ pneumati): és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyiszékben;

Jel 17:3  És lélekben (szellemben/ pneumati) elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.

Jel 21:10  És elvive engem lélekben (szellemben/ pneumati) egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.Az ember teste is megváltozik, a feltámadáskor, mikor megkapjuk az új testünket, ami hasonlatos lesz Krisztus testéhez, egy feltámadott dicsőséges test. De az még  akkor is csak egy test lesz. Mert igazi valónk, a  mi szellemünk. De szükséges, hogy testünk, lelkünk, és szellemünk egy napon ismét egy legyen, mert az ember így teljes.

Had mondjak el egy példát.

Egy nap a kislányommal, sétáltunk, és láttunk az úton egy csúnya, nagy, hernyót, nagyon ronda volt. A kislányom teljesen el volt borzadva. Akkor mondtam neki, - látod milyen csúnya, egy napon viszont csodálatos lepke lesz belőle, talán a legszebb, a legszínesebb lepke amit valaha láttál.
Egy kérdés. Vajon ha meglehetne kérdezni azt a lepkét vagy a hernyót, hogy ki ő vajon mit válaszolna. Ki ő valójában? Hernyó, vagy lepke? Pedig neki nincs is szelleme.

(egy napon mi is ilyen csodálatos átváltozáson fogunk át menni, e romlandó testünk, magára ölti a romolhatatlant, teljesen más lesz, dicsőséges, gyönyörű)

A mi országunk pedig a meny.
Isten királysága itt a földön csak ezer évig fog tartani, ezer év után, mikor újra el lesz oldva a sátán és megtörténik a nagy lázadás, Isten véget vett ennek a teremtésnek és egy teljesen új világot, új teremtést fog létre hozni. Egy olyan világot ami most számunkra felfoghatatlan, amit csak homályosan láttunk. Egy új ég, és egy új fold, egy új kozmosz, egy új teremtés. Amiben az “anyagi” és “szellemi” világ teljes összhangban fog létezni, egyszerre és egymásba olvadva, ha lehet így kifejezni, ami most emberileg felfoghatatlan.
De ennek teljes valóságát csak akkor fogjuk megérteni.

Számunkra Isten a mennyei világott ígéri, mert mi az ő menyasszonya vagyunk, személy szerint pedig az Ő testvérei, örökös társai. Ez pedig óriási ajándék, óriási áldás, óriási kiváltság.

Nekünk ilyen reménységünk van.

Itt és most kell ezt megharcoljuk, mert második esély nem lesz. Most kell megszentelődjünk, most kell ebben a világban az Ő gyermekei legyünk. Most kell a hit szép harcát megharcolni.
Számomra, és én ezt mindenkinek elmondom, a legfontosabb az, hogy Krisztussal legyek, az én megváltómmal, aki az Egy Örök Igaz Isten, és ahol Ő van  ott leszek én is, a többi meg nem számit, az hogy  miként és hol, csak az, hogy vele.

Ján 14:3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Mert mi nem Angyalok leszünk, mert az angyalok szolgáló lények, Isten szolgálatába állítva.
Mi Isten gyermekei leszünk. Isten családja. Mi is Istent fogjuk szolgálni, de mint gyermekek, az Ő gyermekei, önként, teljes szeretetből, mint fiú az édesapját. Nem mint szolga az ő urát, mert az angyalok így szolgálnak, mi pedig majd máskép.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 06, 14:10:28
Mert mi nem Angyalok leszünk, mert az angyalok szolgáló lények, Isten szolgálatába állítva.
Mi Isten gyermekei leszünk. Isten családja. Mi is Istent fogjuk szolgálni, de mint gyermekek, az Ő gyermekei, önként, teljes szeretetből, mint fiú az édesapját. Nem mint szolga az ő urát, mert az angyalok így szolgálnak, mi pedig majd máskép.

Szia Zoli!
Nagyon jókat irtál. Az egyik mondatodat én igy változtatnám meg: "Mi Isten gyermekei vagyunk." És annyit fűznék hozzá, hogy az angyalok is kaptak Istentől szabad akaratot, úgy ahogy mi. Ha nem igy lenne, akkor a Sátánnak semmi esélye se lett volna lázadásra. A jó angyalok is szabad akaratból szolgálják az Istent, mint ahogy mi is. De ez nem is lehet másképp, hiszen a szeretetet csak ilyen módon lehet gyakorolni.
A pokollal kapcsolatosan pedig annyit: teljesen jogos Isten itélete, mert Isten igazságos. Aki itt nem óhajtott Vele mint Atyával élni, az miért gondolja, hogy majd odaát rá lesz tukmálva? Aki itt nem akart Isten akaratában élni, szabad akaratánál fogva nem is kell. Innentől kezdve az örök halál állapotába kerül, ahonnan nincs visszaút. Aki itt jól döntött, az Istennel fog járni odaát is, aki itt rosszul döntött, az pedig megy abba a táborba, az 1/3-dal és a Sátánnal együtt, amit Isten a bukott angyaloknak készitett el. Nincs középút, se purgatórium.  A tét nagy, inkább itt hordjuk a keresztet, mint odaát rossz örökkévalóságba kerülni.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 14:35:03
Mert mi nem Angyalok leszünk, mert az angyalok szolgáló lények, Isten szolgálatába állítva.
Mi Isten gyermekei leszünk. Isten családja. Mi is Istent fogjuk szolgálni, de mint gyermekek, az Ő gyermekei, önként, teljes szeretetből, mint fiú az édesapját. Nem mint szolga az ő urát, mert az angyalok így szolgálnak, mi pedig majd máskép.

Szia Zoli!
Nagyon jókat irtál. Az egyik mondatodat én igy változtatnám meg: "Mi Isten gyermekei vagyunk." És annyit fűznék hozzá, hogy az angyalok is kaptak Istentől szabad akaratot, úgy ahogy mi. Ha nem igy lenne, akkor a Sátánnak semmi esélye se lett volna lázadásra. A jó angyalok is szabad akaratból szolgálják az Istent, mint ahogy mi is. De ez nem is lehet másképp, hiszen a szeretetet csak ilyen módon lehet gyakorolni.
A pokollal kapcsolatosan pedig annyit: teljesen jogos Isten itélete, mert Isten igazságos. Aki itt nem óhajtott Vele mint Atyával élni, az miért gondolja, hogy majd odaát rá lesz tukmálva? Aki itt nem akart Isten akaratában élni, szabad akaratánál fogva nem is kell. Innentől kezdve az örök halál állapotába kerül, ahonnan nincs visszaút. Aki itt jól döntött, az Istennel fog járni odaát is, aki itt rosszul döntött, az pedig megy abba a táborba, az 1/3-dal és a Sátánnal együtt, amit Isten a bukott angyaloknak készitett el. Nincs középút, se purgatórium.  A tét nagy, inkább itt hordjuk a keresztet, mint odaát rossz örökkévalóságba kerülni.

Igen, egyetértek veled.
Az angyaloknak is van egy bizonyos akaratuk, de mégis, valahogy teremtésüktől fogva, már szolgálatra lettek teremtve, mégis van akaratuk, mert voltak akik úgy döntöttek, hogy nem szolgálják többé az Urat.

Mégis az ember teremtésétől fogva, azért lett teremtve, hogy együtt éljen, közöségben az Úrral, mint fiú atyával, mint társ Uralkodó. Isten képére és hasonlatoságára, (az angyalok nem így lettek teremtve), és éppen ezt gyűlölte a sátán és ezt hiúsította meg.

Az Úr ezt állította helyre, sőt most még többet is adott nekünk. Eddig az ő teremtményei voltunk, de most tőle születünk, a Szent Szellem által.

Az igében így olvassuk:

1Kor. 1:9  Hű az Isten, ki elhívott  titeket az õ Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,

Az Úr újra közösségben akar lenni velünk, együtt élni velünk, és hogy mi együtt éljünk vele, mint atya az ő gyermekeivel. Elkezdve már most ebben az életben, és folytatva az örökké valóságig, mind örökké.

Jel 21:3  És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az õ Istenök.

Jel 21:7  A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 21:08:26
Idézet
"Itt a vége fuss el véle...szóval a Mózes első könyve már megcáfolja azt, amit Ösztöke saját elképzelései alapján próbál Igékkel alátámasztani.
Az Ige a következőképpen szól magyarul:
És a tudás, jó és rossz fájáról ne egyél, mert azon  a napon amikor fogsz enni róla HALOTT VAGY és MEG FOGSZ HALNI.
Kettős tagadás áll fenn, az Ige szerint amikor ettek a fáról azonnal halottak voltak. Márpedig éltek. Tehát Isten nem arról a halálról beszélt amit mi gondolunk halálnak, hogy a földi por testünket levetjük, hanem a szellemi értelemben vett halált, az Istentől való teljes elszakadást jelenti. "

Kedves Bartiszel!

Abban igazat adok neked, hogy a bűn egyféle halál, elszakadás szellemben Istentől, viszont ez nem jelenti azt, hogy a test halála ebben az ígéretben nincs benne (hogy amely napon esztek, meghaltok), különben Ádám még ma is élne. Ezt a kettőt nem lehet így szembeállítani egymással, mivel a test halála is benne van ebben az ítéletben, amit Isten kimondott.  Arra, hogy ez a "nap" mikor van, tudvalevő, Péter apostol is mondja, hogy az Istennél egy nap ezer esztendő (és ezer esztendő egy nap), és Ádám pedig valóban "aznap" halt meg, tehát még az ezer esztendőben, nem töltötte be ugyanis az 1000 életévét, amikor a koporsóba helyezték. Isten ígéretei igazak, tehát az "aznap" is beteljesült, és pedig a testi halálával.

De amint már korábban is mondtam (és úgy látom itt olyan vita nem folyik, hogy az ember amit már leírt arra reagálna valaki, csak új dolgokat hoznak be), a bűn zsoldja a halál, és Krisztus a testi halálával fizetett ki mindannyiunk vétkét, váltságképpen, hogy Isten előtt megbékélést szerezzen. A bűnt Isten kárhoztatta testben. Az Ő halála a testének halála, nem pedig "szellemi elszakadás", "örök szenvedés" és hasonlók..., amiről korábban szó volt, és ezzel váltott ki az örök halálból.

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 21:19:38

Idézet
De amint már korábban is mondtam (és úgy látom itt olyan vita nem folyik, hogy az ember amit már leírt arra reagálna valaki, csak új dolgokat hoznak be)...

Ezt nem értem, mire fel mondod.
Legalábbis én úgy látom válaszoltam, hozzászólásodra.

Azt, hogy te nem érted, vagy máskép érted a megváltást, az a te dolgod.
Mert számunkra, Krisztus mind a szellemünket, mind a testünket megváltotta.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 21:27:59
Idézet
"Hogy mi az értelme annak, hogy Isten, hagyja szenvedni mind a sátánt, mind a hamis prófétát, és mind azokat akik követték, az az Isten dolga. nekünk nincs jogunk ezen vitatkozni. Amit meg Isten kijelentett az úgy van, fogad el, és ne vitatkozz Istennel (mert én az igét idéztem), az értelmet keresve. "


Ez nem magyaráz meg semmit, és nem Istennel vitázom, hanem veled. Leírtam elég konkrétan, mit tartok a gyehennáról (szemétégető) és mit arról, hogy a korok kora (görögben aion) amit "örökkön örökéknek" fordítanak. Szóval leírtam mire alapozom a véleményem. Lehet, hogy nem tűnik fel, de olykor én is "idézek" csak nem tudsz róla, mert beleszövöm a mondanivalómban, ahogy az apostolok is olykor így beszéltek (lásd a zsidókhoz írt levél tele van olyan idézetekkel, amelyeknél még az sincs odaírva, hogy "írva van"). és itt most elsősorban arra gondolok, hogy Isten kijelenti a végről, hogy nem lesz halál és gyász és jajkiáltás. Ez írva van. Szerinted pedig mégis lesz, mert egyesek jajgatni fognak a kínzások miatt. (sőt, mivel az ábrahám kebelét is ide veszed láthatjuk is majd őket, ahogy kínlódnak) Valamit valamelyikünk rosszul ért. Vagy én, hogy nem lesz ilyen, vagy te, hogy mégis lesz. Isten beszédében szerintem nem lehet ellentmondás, nem lehet felbontani, tehát valamelyikünk téved. De az én magyarázatom még ennél irgalmasabb is, mivel én nem hagynék a végtelenségig kínozni semmilyen teremtményt, ennek nem látom értelmét. Persze ha kínlódnak a megsemmisülés tüzében (és tüzük nem aluszik, amíg van mit a tűzre rakni) az más kérdés, és ez a korszakok korszakában lesz, az is más kérdés. Szerintem nem lehet összeegyeztetni Isten tervével, sem Isten jóságával, de igazságosságával sem a végtelen időben történő kínzást (véges idejű bűn miatt végtelen szenvedés?), szenvedést még a vétkezők esetében is, ugyanis még a földi bíróságok is a bűnnek megfelelő mértékű büntetést szabnak ki, Isten pedig irgalmasabbak és igazságosabbnak tartom a földi bíróságoknál.   
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 21:38:14
Ne haragudj Ösztöke.

De én úgylátom, hogy te okoskodsz, mert folyton azt hajtogatod, hogy "szerinted", pedig a te véleményed igen kevés Istennel szemben.
Azt, hogy Isten hogyan ítél, az az Ő dolga, és te nem kérdőjelezheted meg és nem hasonlíthatod össze az ember gyarló ítélet hozatalával. Hogy mi összeegyeztethető Isten jóságával, azt megint hagyd az Úrra.

Tévedsz, én nem mondtam, hogy mi végig, fogjuk nézni a szenvedők szenvedését, mert mi azt nem fogjuk látni. Mivel az a külső sötétségben lesz, kívül mindenen ami Istenhez tartozik.

Számomra az örökön örökké tartó szenvedés, ugyan azt jelenti mint az örökön örökké való uralkodás - örökké, végnélkűl.

A Zsidókhoz írt levélen kívül, meg van más része is a Bibliának, azt is jó volna tanulmányozni. Sok igazságot tartalmaz a Biblia többi része is. :089:

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 21:42:49
Kedves Zoltán!

Nagyon sok olyan gondolatot írtam le, amire aztán senki nem reagált, vagy szerintem senki nem gondolkodott el, hanem megválaszolatlanul lóg a levegőbe.

Csak egyet mondok, pl. arra, hogyha a mi szellemünk, az az élet lehelet, amit belefújt Isten a föld porába elegendő volna az ember létezéséhez, akkor mi szükség van egyáltalán testre, mi szükség a test feltámadására, ha a szellemünk elegendő ahhoz hogy az ember teljes egészként, mint ember funkcionáljon?

De ez csak egy példa...

De ott van még az a kérdés, hogy ha az igazak a mennybe jutnak haláluk után miért kell szellemi testben feltámadni a Krisztus eljövetelekor és Pál miért ír arról, hogy ekképpen leszünk az Úrral, és hogy egyszerre a még élők és az elhunytak állnak az Úr, a Krisztus elé.

Nos, lehet, hogy én voltam figyelmetlen és nem vettem észre, hogy ezekre érkezett volna válasz érdemben.

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 21:45:47
Idézet
"Tévedsz, én nem mondtam, hogy mi végig, fogjuk nézni a szenvedők szenvedését, mert mi azt nem fogjuk látni. Mivel az a külső sötétségben lesz, kívül mindenen ami Istenhez tartozik. "
- Ne haragudj úgy emlékszem arra utaltál, hogy a gazdag és Lázárt szó szerint kell venni, mint a tüzes pokol képét, és nem úgy mint példázatot.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 06, 21:50:27
Áldott Testvérem: Ösztöke. Zoltán Testvérem megcélozta, hogy Isten nem a mi tanácsuk szerint jár el. Az Ő Utai mások mint ahogy mi gondoljuk! ( Ésa 55,8-9) Arra utalt számodra, hogy nem a mi ötleteink-elképzeléseink határozzák meg az Ő döntését! Hogy te mit tartasz értelmetlennek az Istent picit sem fogja befolyásolni... Hívei lettünk, és nem tanácsosai! Tudod Testvérem, figyelem írásaidat... Meglehetősen fentről lefelé nyilvánulsz meg. ez nem helyes. Ez itt egy felekezet közi fórum, és mint olyan nem különösebben érdeklődünk felekezeti dogmák iránt. Meglehetősen érdekesen értelmezed Isten Igéit. ( ezzel kapcsolatban egy jó tanács, ha megfogadnád: A Tanach nem görögül íródott hanem Héberül... Ha egy Igének konkrét értelmét keresed, javaslom a Héber szótárt a Görög helyett...)
Megkérlek Testvérem, picit szolidabban...

(Írta: ösztöke « Dátum: Tegnap - 19:14:02 » )
A megszólítás, és a lekezelő hangnem az ami bántja a szemem Testvérem. Az, kinek írtad nem kényszerített semmire téged, természetesen munkát sem kell neki megspórolnod. Nyilván azért írtál neki így, mert nem ismered őt... ez nem baj, ám a tisztelet akkor is jár! Mint ahogy mi is tisztelünk téged.... :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2012 Február 06, 21:51:17
Kedves Zoltán!

Nagyon sok olyan gondolatot írtam le, amire aztán senki nem reagált, vagy szerintem senki nem gondolkodott el, hanem megválaszolatlanul lóg a levegőbe.

Csak egyet mondok, pl. arra, hogyha a mi szellemünk, az az élet lehelet, amit belefújt Isten a föld porába elegendő volna az ember létezéséhez, akkor mi szükség van egyáltalán testre, mi szükség a test feltámadására, ha a szellemünk elegendő ahhoz hogy az ember teljes egészként, mint ember funkcionáljon?

De ez csak egy példa...

De ott van még az a kérdés, hogy ha az igazak a mennybe jutnak haláluk után miért kell szellemi testben feltámadni a Krisztus eljövetelekor és Pál miért ír arról, hogy ekképpen leszünk az Úrral, és hogy egyszerre a még élők és az elhunytak állnak az Úr, a Krisztus elé.

Nos, lehet, hogy én voltam figyelmetlen és nem vettem észre, hogy ezekre érkezett volna válasz érdemben.

Üdv

Hogy lehet akkor az Testvérem, hogy Jelenések könyvében lelkekről olvasunk az oltár alatt, akik megkérdezték, hogy meddig nem ítél még?
Szerinted nekik volt testük?

Ha az Úr, Lélek (márpedig az), akkor vajon neki szüksége van testre? Talán mi nem hozzá hasonlóak leszünk?
Ha meghalunk és csak lélekben élünk az Úrral (Mennyben), várva testünk megváltására, azt sem tudod elfogadni, mivel nem hiszed, hogy a lélek élhet test nélkül.

Tehát nem adsz esélyt magadnak, mert kizártad a lehetőségeket emberi logikák miatt. Talán nem azért, mert meg akarod érteni Istent?
Ézsaiásnál talán nem azt olvassuk, hogy az Úr útjai nem a mi utaink és az Ő gondolatai nem a mi gondolataink?

Ha megértenél mindent, akkor Istennel egyenrangú lennél és egyben hitetlen is.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 21:51:27
Idézet
Csak egyet mondok, pl. arra, hogyha a mi szellemünk, az az élet lehelet, amit belefújt Isten a föld porába elegendő volna az ember létezéséhez, akkor mi szükség van egyáltalán testre, mi szükség a test feltámadására, ha a szellemünk elegendő ahhoz hogy az ember teljes egészként, mint ember funkcionáljon?

Pl. erre a gondolatodra, válaszoltam, és ha jól emlékszem legalább négy helyről idéztem, ahol az ember szelleméről van szó, meg az ember egész valójáról.
De te sem reagáltál ezekre. Talán azért mert nem is akarod figyelembe venni?
Én igéket hoztam, te meg csak a gondolataidat, vélekedéseidet.
Mert az ember e háromból áll, test, lélek és szellem, és ezt nem én gondolom, hanem Isten igéje mondja.

Tehát miért kérdőjelezném meg.
Mi értelme azon gondolkodni, hogyan. El kell fogadni a kijelentett igét.

És még valamit, senki sem tagadta, hogy lesz feltámadás, igen, lesz a testünknek is feltámadása egy magadott időben.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 21:55:07
Kedves Zoltán!

Szerintem, rosszul látod. A "szerintem"-et azért írom, mivel általában véleményt mondok, a sajátomat és nem áll szándékomban fellépni a mindent tudó, mindent megmondó isteni szó birtokosa szerepben, hanem csak mint egy ember, akinek véleménye, gondolata van. Ha Istentől is van valami, azt nem az én dolgom eldönteni. Krisztust követem, és ilyen értelemben aki rám ismert, hogy Isten fia vagyok, az hallgat rám, aki nem meg nem. Ezt Krisztus ígérte a tanítványainak, és hogy őbennük is megbotránkoznak egyesek mások meg hallgatnak rájuk. Ezért nem is kell nekem különösebben stapálnom magam és úgy fellépni mintha jobban tudnám. Persze véleményem van, és azt olykor le is írom.

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 21:55:34
Idézet
"Tévedsz, én nem mondtam, hogy mi végig, fogjuk nézni a szenvedők szenvedését, mert mi azt nem fogjuk látni. Mivel az a külső sötétségben lesz, kívül mindenen ami Istenhez tartozik. "
- Ne haragudj úgy emlékszem arra utaltál, hogy a gazdag és Lázárt szó szerint kell venni, mint a tüzes pokol képét, és nem úgy mint példázatot.

Igen, erről meg vagyok győződve.
De a gazdag, nem Lázárral beszélget, és sehol sem írja, hogy Lázár látta volna a gazdagot.
De az bizony megvan írva, hogy a gazdag látta lázárt, ahogy ott van a jutalom helyén. Erről pedig máshol is beszél Jézus.

Luk 13:28  Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve.

Ismét igét hoztam.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 06, 21:59:03
Kedves Zoltán!

Szerintem, rosszul látod. A "szerintem"-et azért írom, mivel általában véleményt mondok, a sajátomat és nem áll szándékomban fellépni a mindent tudó, mindent megmondó isteni szó birtokosa szerepben, hanem csak mint egy ember, akinek véleménye, gondolata van. Ha Istentől is van valami, azt nem az én dolgom eldönteni. Krisztust követem, és ilyen értelemben aki rám ismert, hogy Isten fia vagyok, az hallgat rám, aki nem meg nem. Ezt Krisztus ígérte a tanítványainak, és hogy őbennük is megbotránkoznak egyesek mások meg hallgatnak rájuk. Ezért nem is kell nekem különösebben stapálnom magam és úgy fellépni mintha jobban tudnám. Persze véleményem van, és azt olykor le is írom.

Üdv
Látod-látod Testvérem... erről beszéltem az imént. Úgy tűnik te sem olvasod el a válaszokat... nem baj, újra megpróbálom.: Írta: Shomer ayin
« Dátum: Ma - 21:50:27 »

    * Idézet beszúrása


Áldott Testvérem: Ösztöke. Zoltán Testvérem megcélozta, hogy Isten nem a mi tanácsuk szerint jár el. Az Ő Utai mások mint ahogy mi gondoljuk! ( Ésa 55,8-9) Arra utalt számodra, hogy nem a mi ötleteink-elképzeléseink határozzák meg az Ő döntését! Hogy te mit tartasz értelmetlennek az Istent picit sem fogja befolyásolni... Hívei lettünk, és nem tanácsosai! Tudod Testvérem, figyelem írásaidat... Meglehetősen fentről lefelé nyilvánulsz meg. ez nem helyes. Ez itt egy felekezet közi fórum, és mint olyan nem különösebben érdeklődünk felekezeti dogmák iránt. Meglehetősen érdekesen értelmezed Isten Igéit. ( ezzel kapcsolatban egy jó tanács, ha megfogadnád: A Tanach nem görögül íródott hanem Héberül... Ha egy Igének konkrét értelmét keresed, javaslom a Héber szótárt a Görög helyett...)
Megkérlek Testvérem, picit szolidabban...

(Írta: ösztöke « Dátum: Tegnap - 19:14:02 » )
A megszólítás, és a lekezelő hangnem az ami bántja a szemem Testvérem. Az, kinek írtad nem kényszerített semmire téged, természetesen munkát sem kell neki megspórolnod. Nyilván azért írtál neki így, mert nem ismered őt... ez nem baj, ám a tisztelet akkor is jár! Mint ahogy mi is tisztelünk téged.... :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 22:19:31
Kedves Shomer ayin!

Meglehetősen szolidan írok (és nem tudom mi volt a probléma a megszólításban, vagy abban ha tanácsoltam, hogy alaki utánanézzem az Írásban valaminek), szerintem, de ha itt azért bünti jár, ha valaki nem úgy gondolkodik, mint ti, az lehet, hogy nem az én problémám.

Van még egy dolog, ami nem fog tetszeni. Én nem tartok mindenkit testvéremnek, aki azt mondja "Jézus", vagy "Isten"... vagy ismeri a Bibliát. Nem nevezek bárkit testvéremnek csak akiről tudom, hogy Isten akaratát cselekszi, akinek életéről tudok. (a fizikai testvériségnél mélyebbnek tartom a hitbeli testvériséget, nem valami szójárásnak) Nekem a testvér sokkal mélyebb kötődést jelent, mint valami szóbeszéd. Testvérem, akivel ugyanattól az Atyától születtem, akivel tudok közösségben lenni, akinek életét ismerem.

Úgyhogy kérlek te is tartsd ezt tiszteletben és szólíts a nick-nevemen, ne pedig testvérednek.

Köszönettel:
ösztöke
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 06, 22:25:40
Kedves Shomer ayin!

Meglehetősen szolidan írok (és nem tudom mi volt a probléma a megszólításban, vagy abban ha tanácsoltam, hogy alaki utánanézzem az Írásban valaminek), szerintem, de ha itt azért bünti jár, ha valaki nem úgy gondolkodik, mint ti, az lehet, hogy nem az én problémám.

Van még egy dolog, ami nem fog tetszeni. Én nem tartok mindenkit testvéremnek, aki azt mondja "Jézus", vagy "Isten"... vagy ismeri a Bibliát. Nem nevezek bárkit testvéremnek csak akiről tudom, hogy Isten akaratát cselekszi, akinek életéről tudok. (a fizikai testvériségnél mélyebbnek tartom a hitbeli testvériséget, nem valami szójárásnak) Nekem a testvér sokkal mélyebb kötődést jelent, mint valami szóbeszéd. Testvérem, akivel ugyanattól az Atyától születtem, akivel tudok közösségben lenni, akinek életét ismerem.

Úgyhogy kérlek te is tartsd ezt tiszteletben és szólíts a nick-nevemen, ne pedig testvérednek.

Köszönettel:
ösztöke
Kérésedet vettem! akkor viszont nem tudom mit keresel nálunk? A Hit az, ami miatt elfogadjuk Istent Atyánknak! Így lettünk sokakkal Testvérek. (veled ezek szerint nem...) Ha még egy ilyen írást meglátok tőled, tiltani foglak!
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 22:27:45
Kedves Zoltán!

Mindez, amit idéztél nem vonatkozhat a feltámadás és ítéletre (mármint, hogy látják Ábrahámot és Izsákot letelepedni Isten országában), magukat meg kirekesztve?

Üdv
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 22:29:41
Ha megbántottunk, kérlek bocsájts meg.

A gond, az volt, hogy úgy én, min testvéreim, úgy láttuk, hogy nem veszed figyelembe, hozzászólásainkat, mert nem is reagáltál rájuk, túl tetted magad rajtuk.

Ha te nem tartasz minket testvéreidnek az nem gond, mert lehet nem is vagyunk azok.
De olyan jó tudni azt, hogy mi az Úr testvérei vagyunk, és az Úr megváltottjai, az örök élet birtokosai és a menyország részesei.

Sajnálom, hogy te mind ezekből kizárod magad.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 22:32:51
Kedves Zoltán!

Mindez, amit idéztél nem vonatkozhat a feltámadás és ítéletre (mármint, hogy látják Ábrahámot és Izsákot letelepedni Isten országában), magukat meg kirekesztve?

Üdv

Ha nem a feltámadás és az ítéletre akkor mire?

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 06, 22:34:14
Kedves Shomer ayin!

Hitbeli dolgokról beszélgetni jöttem ide. A bemutatkozásomban leírtam, ki és mi vagyok.
Ha pedig amiatt ki akarsz tiltani, amiket írtam, akkor lehet, hogy nem vagyok ide való.

Üdv
ösztöke
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 06, 22:39:57
Miért akarsz velünk hitbeli dolgokról beszélgetni, ha te nem tartasz bennünket Testvéreidnek? Mi sem látjuk a te életed, mi sem ismerünk téged személyesen, mégis befogadtunk... Te pedig idejöttél és tanítani akarsz, ámde látjuk hogy előtted az Isten Igéje sem tekintély! Most hogy felhomályosítottál: valóban el kellett gondolkodnom azon, miért jöttél...
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 06, 22:40:56
A topik címe ez:

Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök.

 Nézd számunkra a válasz egyszerű:
Mert az Isten ígéje mondja.

Fil 3:20  Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
Fil 3:21  Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Ján 14:2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.
Ján 14:3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Ján 17:24  Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 07, 11:52:01
Csak egyet mondok, pl. arra, hogyha a mi szellemünk, az az élet lehelet, amit belefújt Isten a föld porába elegendő volna az ember létezéséhez, akkor mi szükség van egyáltalán testre, mi szükség a test feltámadására, ha a szellemünk elegendő ahhoz hogy az ember teljes egészként, mint ember funkcionáljon?

Szia Ösztöke!

Kérdeztél, válaszolok. De nem fog tetszeni. Előre mondom kedves Admin, Moderátorok, ha túl szigorú leszek, nyugodtan töröljétek.
Ez egy az egészben istenkáromlás. Fel nem foghatom min áll a hited? Tudod hogy a Sátán is ezzel jött a kertben: Csakugyan azt mondta az Isten? Hogyan mered azt állitani, hogy amit Isten életként belénk lehelt nem elegendő az ember létezéséhez?
Jó lenne ha nem emberi okoskodásokra épitenéd a bibliai tudásodat, hanem a bibliai tudás adná a hited alapját. Légy áldott!
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 07, 11:58:35
De ott van még az a kérdés, hogy ha az igazak a mennybe jutnak haláluk után miért kell szellemi testben feltámadni a Krisztus eljövetelekor és Pál miért ír arról, hogy ekképpen leszünk az Úrral, és hogy egyszerre a még élők és az elhunytak állnak az Úr, a Krisztus elé.

Kérdeztél, válaszolok.
1. Az igazak lelkei jutnak a mennybe.
2. Sehol nem irja a Biblia hogy testünk feltámadása (átlényegülése) a Messiás második eljövetelekor lesz.
3. Nemcsak arról beszél az Ige, hogy élők, meg holtak, pld mártirok és megint visszatérnék arra amit Zoltán már egyszer leirt, a halott kifejezés sokszor az Istentől való elszakadott állapotot jelenti. De minek is ismételjük magunkat? Úgysem akarod meghallani.
4. A lélek halhatatlan, olyan lényegű valami amit egyedül Isten adhat mindenkinek. Nem múlik el, nincs végleges megsemmisülés.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 07, 15:57:06
Idézet
"Miért akarsz velünk hitbeli dolgokról beszélgetni, ha te nem tartasz bennünket Testvéreidnek? Mi sem látjuk a te életed, mi sem ismerünk téged személyesen, mégis befogadtunk... Te pedig idejöttél és tanítani akarsz, ámde látjuk hogy előtted az Isten Igéje sem tekintély! Most hogy felhomályosítottál: valóban el kellett gondolkodnom azon, miért jöttél..."


Nem értem, miért ne beszélgethetnék hitbeli dolgokról olyanokkal, akik nem testvéreim. Pál is beszélgetett az Athénban a fórumon mindenféle emberrel, hitbeli dolgokról (és tudtommal ez egy felekezet mentes fórum), és csak amikor a feltámadásról kezdett beszélni velük, akkor utasították el, hogy majd később meghallgatunk erről... Az meg, hogy valaki nem tartok testvéremnek (még) nem egy minősítés, vagy elutasítás, hanem, mint mondtam a testvériség nálam sokkal többet jelent, nem egy szójárás, mint amivé a modern kereszténység ezt tette (nem szeretem a hitzsargonokat, a kenetteljes tartalom nélküli dolgokat), és csak ezért nem tartok testvéremnek valakit, mert mondja. A fizikai testvéreit is, minimum ismeri az ember, az Istentől való család pedig több, mint a fizikai. (lásd Krisztus, aki elutasította anyját és testvéreit, amikor odajöttek, és tanítványait nevezte annak, akik Isten akaratát cselekszik, az fitestvér, nőtestvér) Teljesen ismeretleneket meg egyáltalán nem értem milyen alapon lehet testvérnek nevezni, hacsaknem Ádám után... De ilyen alapon akkor a sarki fűszeres is testvérem, mégsem nevezzük annak. De csak gondolj bele, mondjuk bejön a sátán elsőszülöttje és ti rögtön testvéreteknek, egy Apától valónak veszitek, holott semmit nem tudtok róla, csak annyit hogy beregisztrált, és amit magáról mond.

Idézet
"Te pedig idejöttél és tanítani akarsz, ámde látjuk hogy előtted az Isten Igéje sem tekintély!"
- Ha véleményem van, és leírom, az már azt jelenti, hogy tanítani akarok? Szerintem nem. És miért ne lenne nekem tekintély Isten beszéde, vagy az Írások? Csak bizonyos értelmezések nem feltétlen tekintélyek, vagy amit azok az értelmezők ráhúznak. Másrészt én ellentmondás mentesnek gondolom az Isten beszédét, tehát ha valahol állít valamit, az nem mondhat ellent a többi, más helyen mondottakkal. Ezért is képezi vita tárgyát az, hogy a második halál valójában végtelen idejű szenvedés-e (megjegyzem ezt a témát sem én hoztam fel), vagy pedig végleges elveszés, megsemmisülés. De mint mondtam, ezt nem is én hoztam fel.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 07, 16:04:31
Idézet
" Hogyan mered azt állitani, hogy amit Isten életként belénk lehelt nem elegendő az ember létezéséhez?"
- Ilyet mondtam volna? Távol legyen! A kérdés nem a lehelet, hanem a test. Tehát minek a test, ha elég "volna" a lehelet. Elmondom miért kérdezem ezt. Azt állítjátok, hogy a szellem halhatatlan, ha meghalunk akkor tovább él a mennyben, az ember így csak, mint szellem - test nélkül - is beszélget más szellemekkel, gondolkozik, tesz-vesz stb. Szóval mindenfélét tud csinálni, teljes ember, mint amit testben is tett. Ha ez így van, akkor mi szükség arra, hogy teste legyen az embernek úgy egyáltalán, és miért nem elegendő a szellem? Már a teremtéskor. Továbbá Mi szükség testben feltámadnia (most tekintsünk el attól, hogy az a test más lesz, nem romlandó) Remélem érthető voltam így harmadszorra.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 07, 16:21:25
Idézet
"2. Sehol nem irja a Biblia hogy testünk feltámadása (átlényegülése) a Messiás második eljövetelekor lesz."

Akkor ez mi?

1Kor 15,23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor

Thess. 13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. 14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15.  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. 16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; 17. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

I. Kor. 50. - 56 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54.  Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 55. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?

Jel.20.4 „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.”

Idézet
4. A lélek halhatatlan, olyan lényegű valami amit egyedül Isten adhat mindenkinek. Nem múlik el, nincs végleges megsemmisülés.


Gondolod Isten nélkül bárki más valamilyen formában halhatatlan?
Szerintem Istené egyedül a halhatatlanság:

1Tim 6,16 Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

És Ő képes megadni annak, akinek akarja:
Róm. 2:4. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? 5. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. 6. A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: 7. Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; 
(miért kéne keresni a halhatatlanságot, ha alapértelmezetten az emberé lenne?)

1Kor 15,54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
(Felöltöznénk a halhatatlanságot, ami már alapból a miénk?)
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 07, 16:45:40
Két dologról beszélünk. A második eljövetelkor mint király és uralkodó jön Izrael földjére 1000 évig uralkodni. Én erről beszéltem. Konkrétan nem irja az Ige, hogy amikor az Olajfák hegyére veti lábait, akkor azon nyomban meglesz a feltámadás is. Egy másik helyről nem idéztél, (mert az nem támasztaná alá a nézeteidet) amikor az Ige irja, úgy fog eljönni, mint a tolvaj, és hogy az ő eljöveteletét még ő maga sem tudja, hanem csak az Atya. Én erre gondoltam.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 07, 16:49:32
Idézet
" Hogyan mered azt állitani, hogy amit Isten életként belénk lehelt nem elegendő az ember létezéséhez?"
- Ilyet mondtam volna? Távol legyen! A kérdés nem a lehelet, hanem a test. Tehát minek a test, ha elég "volna" a lehelet. Elmondom miért kérdezem ezt. Azt állítjátok, hogy a szellem halhatatlan, ha meghalunk akkor tovább él a mennyben, az ember így csak, mint szellem - test nélkül - is beszélget más szellemekkel, gondolkozik, tesz-vesz stb. Szóval mindenfélét tud csinálni, teljes ember, mint amit testben is tett. Ha ez így van, akkor mi szükség arra, hogy teste legyen az embernek úgy egyáltalán, és miért nem elegendő a szellem? Már a teremtéskor. Továbbá Mi szükség testben feltámadnia (most tekintsünk el attól, hogy az a test más lesz, nem romlandó) Remélem érthető voltam így harmadszorra.

Szia!

Kérdésedre saját magad adtad meg a választ:
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 07, 16:53:09
1Tim 6,16 Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.
Szia!

Ez az Ige nem bizonyitja állitásodat, hogy az emberek nem fognak halhatatlanná  válni. Arra meg végképp nem, hogy az örök halál nem létezik. Úgy látom, hogy nagyon egyoldalúan gondolod Isten itéletét, csakhát az is meg van Róla irva, hogy igazságos. Az pedig egyáltalán nem igazság, hogy a hivők örökké élnek, mig a rosszak megsemmisülnek. Még a bukott angyalokat sem semmisitette meg, pedig meg lenne rá a hatalma.
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 07, 16:55:27
Idézet
Kérdésedre saját magad adtad meg a választ:
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára


De miért ha - szerintetek - a szellem már a mennyben van, mikor az ember meghalt, és már test nélkül is vígan elvan? Mármint egész ember.
Nekem inkább úgy tűnik, hogy az élethez kevés az élet lehelet, test is kell hozzá valamilyen formában, legalábbis az embernél. (az örök életben már feltámadt szellemi test, és ezért szükséges felölteni azt, nem csak úgy mellékesen)
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 07, 17:01:50
Idézet
"Ez az Ige nem bizonyitja állitásodat, hogy az emberek nem fognak halhatatlanná  válni. Arra meg végképp nem, hogy az örök halál nem létezik. Úgy látom, hogy nagyon egyoldalúan gondolod Isten itéletét, csakhát az is meg van Róla irva, hogy igazságos. Az pedig egyáltalán nem igazság, hogy a hivők örökké élnek, mig a rosszak megsemmisülnek. Még a bukott angyalokat sem semmisitette meg, pedig meg lenne rá a hatalma."

Nem is állítottam, hogy nem fognak halhatatlanná válni. Hanem ha halhatatlanná kell válniuk, és ez a feltámadáskor lesz, akkor előtte nem voltak alapértelmezetten halhatatlanok. (mármint a szellem halhatatlanság tana ezt állítja) És azt állítottam, hogy Isten képes megadni a halhatatlanságot, akié egyedül a halhatatlanság. Ezt pedig a feltámadáskor adja meg egyeseknek. 

Idézet
" Az pedig egyáltalán nem igazság, hogy a hivők örökké élnek, mig a rosszak megsemmisülnek. "
- Miért? - Az igazságos, hogy egy véges időben történő bűnért valaki végtelen ideig szenved?

Idézet
"Még a bukott angyalokat sem semmisitette meg, pedig meg lenne rá a hatalma"

- Úgy tudom fenntartatnak a végső ítéletre, és mi más lenne az, mint a gyehenna, ami sátánnak és angyalainak készült? (vagy más néven tűztó)

2Pt 2,4 Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: ösztöke - 2012 Február 07, 17:28:00
Idézet
Két dologról beszélünk. A második eljövetelkor mint király és uralkodó jön Izrael földjére 1000 évig uralkodni. Én erről beszéltem. Konkrétan nem irja az Ige, hogy amikor az Olajfák hegyére veti lábait, akkor azon nyomban meglesz a feltámadás is. Egy másik helyről nem idéztél, (mert az nem támasztaná alá a nézeteidet) amikor az Ige irja, úgy fog eljönni, mint a tolvaj, és hogy az ő eljöveteletét még ő maga sem tudja, hanem csak az Atya. Én erre gondoltam.


A Jelenések könyve két feltámadásról beszél. Szerinted mikor lesz az első mikor a második? Szerintem az első, amikor Krisztus visszajön ítélni a földet, az igazak feltámadnak és vele együtt uralkodnak 1000 évig. Ez az első feltámadás, amit a hívők várnak. A második az 1000 év végén, miután a Góg és Magóg háború lezajlott, ami a nagy fehér trón ítélete. (amikoris mindazok feltámadnak, akik addig még nem ítéltettek meg)
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 07, 17:44:47

Kedves Ösztöke.

Ha nincs az embernek szelleme, kérlek magyarázd meg ez igéket.

1Thess 5:23  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok (szellemetek/pneumá), mind lelketek (pszükhé), mind testetek (szómá ) feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


Jel 4:2  És azonnal elragadtatám lélekben (szellemben/ pneumati): és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyiszékben;

Jel 17:3  És lélekben (szellemben/ pneumati) elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.

Jel 21:10  És elvive engem lélekben (szellemben/ pneumati) egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.

 :2smitten:

Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Batiszrael - 2012 Február 07, 20:11:16
Idézet
Két dologról beszélünk. A második eljövetelkor mint király és uralkodó jön Izrael földjére 1000 évig uralkodni. Én erről beszéltem. Konkrétan nem irja az Ige, hogy amikor az Olajfák hegyére veti lábait, akkor azon nyomban meglesz a feltámadás is. Egy másik helyről nem idéztél, (mert az nem támasztaná alá a nézeteidet) amikor az Ige irja, úgy fog eljönni, mint a tolvaj, és hogy az ő eljöveteletét még ő maga sem tudja, hanem csak az Atya. Én erre gondoltam.


A Jelenések könyve két feltámadásról beszél. Szerinted mikor lesz az első mikor a második? Szerintem az első, amikor Krisztus visszajön ítélni a földet, az igazak feltámadnak és vele együtt uralkodnak 1000 évig. Ez az első feltámadás, amit a hívők várnak. A második az 1000 év végén, miután a Góg és Magóg háború lezajlott, ami a nagy fehér trón ítélete. (amikoris mindazok feltámadnak, akik addig még nem ítéltettek meg)

Szia Ösztöke!

Semmiképpen sem tudjuk az első feltámadás időpontját. Erről azt irja az Ige, hogy ketten lesznek a mezőn az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Ketten fekszenek az ágyban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
Az első feltámadás időpontját ha tudnám, hamis próféta lennék. Ha Isten ezt senkinek nem akarja kinyilatkoztatni még Jézusnak se, hogyan tudhatnám én?
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: zoltan - 2012 Február 07, 20:38:52
Idézet
Két dologról beszélünk. A második eljövetelkor mint király és uralkodó jön Izrael földjére 1000 évig uralkodni. Én erről beszéltem. Konkrétan nem irja az Ige, hogy amikor az Olajfák hegyére veti lábait, akkor azon nyomban meglesz a feltámadás is. Egy másik helyről nem idéztél, (mert az nem támasztaná alá a nézeteidet) amikor az Ige irja, úgy fog eljönni, mint a tolvaj, és hogy az ő eljöveteletét még ő maga sem tudja, hanem csak az Atya. Én erre gondoltam.


A Jelenések könyve két feltámadásról beszél. Szerinted mikor lesz az első mikor a második? Szerintem az első, amikor Krisztus visszajön ítélni a földet, az igazak feltámadnak és vele együtt uralkodnak 1000 évig. Ez az első feltámadás, amit a hívők várnak. A második az 1000 év végén, miután a Góg és Magóg háború lezajlott, ami a nagy fehér trón ítélete. (amikoris mindazok feltámadnak, akik addig még nem ítéltettek meg)

Ezt csak úgy megemlítem.
A Biblia három feltámadásról beszél.

1. Az elragadtatáskor, a nagynyomorúság előt, 2. a nagy nyomoruság után, az 1000 éves királyság előt, 3. és az 1000 éves királyság után.

A kérdésem tovább áll.

Idézet
Kedves Ösztöke.

Ha nincs az embernek szelleme, kérlek magyarázd meg ez igéket.

1Thess 5:23  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok (szellemetek/pneumá), mind lelketek (pszükhé), mind testetek (szómá ) feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


Jel 4:2  És azonnal elragadtatám lélekben (szellemben/ pneumati): és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyiszékben;

Jel 17:3  És lélekben (szellemben/ pneumati) elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.

Jel 21:10  És elvive engem lélekben (szellemben/ pneumati) egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.

 :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Shomer ayin - 2012 Február 07, 21:16:22
Idézet
"Miért akarsz velünk hitbeli dolgokról beszélgetni, ha te nem tartasz bennünket Testvéreidnek? Mi sem látjuk a te életed, mi sem ismerünk téged személyesen, mégis befogadtunk... Te pedig idejöttél és tanítani akarsz, ámde látjuk hogy előtted az Isten Igéje sem tekintély! Most hogy felhomályosítottál: valóban el kellett gondolkodnom azon, miért jöttél..."


Nem értem, miért ne beszélgethetnék hitbeli dolgokról olyanokkal, akik nem testvéreim. Pál is beszélgetett az Athénban a fórumon mindenféle emberrel, hitbeli dolgokról (és tudtommal ez egy felekezet mentes fórum), és csak amikor a feltámadásról kezdett beszélni velük, akkor utasították el, hogy majd később meghallgatunk erről... Az meg, hogy valaki nem tartok testvéremnek (még) nem egy minősítés, vagy elutasítás, hanem, mint mondtam a testvériség nálam sokkal többet jelent, nem egy szójárás, mint amivé a modern kereszténység ezt tette (nem szeretem a hitzsargonokat, a kenetteljes tartalom nélküli dolgokat), és csak ezért nem tartok testvéremnek valakit, mert mondja. A fizikai testvéreit is, minimum ismeri az ember, az Istentől való család pedig több, mint a fizikai. (lásd Krisztus, aki elutasította anyját és testvéreit, amikor odajöttek, és tanítványait nevezte annak, akik Isten akaratát cselekszik, az fitestvér, nőtestvér) Teljesen ismeretleneket meg egyáltalán nem értem milyen alapon lehet testvérnek nevezni, hacsaknem Ádám után... De ilyen alapon akkor a sarki fűszeres is testvérem, mégsem nevezzük annak. De csak gondolj bele, mondjuk bejön a sátán elsőszülöttje és ti rögtön testvéreteknek, egy Apától valónak veszitek, holott semmit nem tudtok róla, csak annyit hogy beregisztrált, és amit magáról mond.

Idézet
"Te pedig idejöttél és tanítani akarsz, ámde látjuk hogy előtted az Isten Igéje sem tekintély!"
- Ha véleményem van, és leírom, az már azt jelenti, hogy tanítani akarok? Szerintem nem. És miért ne lenne nekem tekintély Isten beszéde, vagy az Írások? Csak bizonyos értelmezések nem feltétlen tekintélyek, vagy amit azok az értelmezők ráhúznak. Másrészt én ellentmondás mentesnek gondolom az Isten beszédét, tehát ha valahol állít valamit, az nem mondhat ellent a többi, más helyen mondottakkal. Ezért is képezi vita tárgyát az, hogy a második halál valójában végtelen idejű szenvedés-e (megjegyzem ezt a témát sem én hoztam fel), vagy pedig végleges elveszés, megsemmisülés. De mint mondtam, ezt nem is én hoztam fel.
Megértettem az eszmefuttatásod, és ha megengeded kifejteném a Testvériségről az én nézetem: Egy Atyánk van és egy Urunk. Aki ugyan azt nevezi Atyjának Akit mi, és Ugyan azt nevezi Urának akit mi is, nos tehát ezek Testvéreink. Ez egy Keresztény fórum, és mint olyan, leginkább Hívők járnak ide... Nos Megelőlegezzük a bizalmat mindenkinek aki ide jön, és amíg az ellenkezőjét nem bizonyítja, Testvérnek tartjuk...
(mondom addig legalábbis, amíg meg nem győződünk az ellenkezőjéről!) Amit viszont helyes ha megértesz:Nem egymást hívjuk Testvérnek-nem mi döntünk a Testvériségről!!! Isten hívott minket gyermekeinek Jézus Krisztus által, így lettünk Testvérek!  Nem kell e szerint élned. De kérdezz csak meg egy szülőt: ő miként vélekedik, amikor egyik gyermeke megtagadja-fenntartásokkal kezeli a testvérét.
Egységre hívott minket az Úr:Jn 17,21    
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
A Kizárás-bírálgatás... nem az egységet segíti.
Te arra hivatkoztál az egyik írásodban, hogy vagy felismerjük benned az Urat-vagy nem... De az írásodból egyértelműen kitűnik, hogy ha nem ismerjük fel benned az Urat, az a mi fogyatékosságunk. Még csak fel sem tételezed hogy legalábbis eddig nem az Úr volt benned erős-hanem Te!
Ez gáz, mert az is meg van írva:2Kor 10,18    
Mert nem az a kipróbált, a ki magát ajánlja, hanem a kit az Úr ajánl.
(!!!)

Kértelek téged hogy légy egy picit szerényebb...
Tudod meg van írva:2Kor 4,7    
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.


Amíg te erősítgeted az erődet, addig az Úr nem erős benned...
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2012 Február 07, 22:38:57
Igaz már írtam neked egyszer kedves ösztöke, de nem kaptam rá választ. Azért reménykedem, hogy ha választ nem is kapok erre, azért méltatod elolvasni. A "Testvér" kérdést szeretném tovább vinni.
Nem az a dolgunk, hogy kikutassuk mások megtérését, mielőtt testvérnek szólíthatnánk őket. Ha valaki Isten követőjének adja ki magát, azt minden további nélkül Testvéremnek fogom nevezni.
Ha mégsem követi úgy ahogyan kellene, az már nem rám tartozik. De nem fogok egyetlen Testvéremnek sem fájdalmat okozni azáltal, hogy kételkedek a megtérésében.

Ezt a fórumot sokan gyülekezetnek tekintjük, ezért úgy is viszonyulunk hozzá mint egy élő közösséghez ahol az Úr jelen van.
Kialakult itt egy hitvallás, amelyet megannyi gyülekezetből jövő elfogad. Ugyanis van közöttünk Baptista, Messiáshívő, Agapé, Hit Gyülekezete, Élő Ige Gyülekezet, Golgota, Szövétnek gyülekezet, Pünkösdi, Biblia Szól Egyház, Református felekezetből való.
A listát pedig még lehetne folytatni!

Mi ez a hitvallás, amit itt mindnyájan elfogadunk?
"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást."
(János evangéliuma 13,35)

"Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban."
(Galátzia levél 3,28)

"Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből."
(Máté evangéliuma 22,37)

Tehát egy ilyen közösségbe, vagyis számunkra gyülekezetbe érkeztél, ezért nem szelídségről árulkodik az, ha éppen Te akarsz itt törvényt szabni (gondolok itt például a testvér megszólításra).

Ezért kénytelen leszel elfogadni azt, ha úgy döntünk mi szolgálók, hogy a viselkedésed vagy tanításod veszélyes szele miatt rád csukjuk a közösségünk ajtaját.

Maradok szeretetben:
Egy Testvér az Úrban


Cím: Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Zsotza - 2012 Február 08, 06:07:17
Nem az a dolgunk, hogy kikutassuk mások megtérését, mielőtt testvérnek szólíthatnánk őket. Ha valaki Isten követőjének adja ki magát, azt minden további nélkül Testvéremnek fogom nevezni.
Ha mégsem követi úgy ahogyan kellene, az már nem rám tartozik. De nem fogok egyetlen Testvéremnek sem fájdalmat okozni azáltal, hogy kételkedek a megtérésében.

Nagyon  sokat  jelent  nekem  ez a  megfogalmazás, Antee Testvér!
Tapasztaltam,milyen  rossz,amikor  keresztény  fórumon  megkérdőjelezi  valaki  a  kereszténységemet,
mert  más  szóhasználattal  fogalmazok, vagy  - teológiai  részletkérdésben- másképp  gondolkodok, mint a  Megkérdőjelező  Testvér  FórumTárs.   (Nem  Alfa-Omegás  tapasztalat!)
Sajnos, szellemi  szabadulásom  előtt  csak  azokat  tekintettem  (hit)testvérnek,akik  ugyanazt a  teológiai "program-csomagot"  vallották,mint  én.
Tettem  mindezt  a  legjobb  szándékkal.
Értem,és  megértem  azt,hogy  jobb  egyenesen, őszintén tisztázni a  dolgokat.   Testvériség  dolgában  is.
Akkor  is, ha  kellemetlen,  fa  fáj.  Ha   -például- valaki  az  Egyházában  hisz  (Az  Úr  Jézus  mellett ), akkor   azokat  fogja  csak  (hit)testvérének  tekinteni, akik  ugyanúgy hiszik  ugyanazokat  a  tanításokat,mint  ő.

Az  evangéliumi  kereszténységben  a  testvériség  alapja  - a   hit  az  Úr  Jézus Krisztusban.
Hiszem,hogy  a Megváltó  az  én  bűneimért  is  meghalt, és  megszabadított a  bűn  fogságából.
Ezért  is  kikerülhetetlen  egy  népes,  aktív  keresztény  fórumnál  a  "Fórum-hitvallás", amit  minden  FórumTárs -a  regisztrálásávalelfogad.
Aki  csak, és  kizárólag   speciális   teológiai  programcsomag  alapján  képes  csak  testvéri  közösséget  gyakorolni, -még  virtuálisan  is-
azoknak  érdemes   önálló, -akár  ingyenes- blogot,vagy  fórumot  nyitni.   Így  akik  hasonlóan,-vagy  pontosan- úgy  hisznek / gondolkodnak,
azok  megtalálják  a  szellemi-lelki  "közös  nevezőt",és  a  (hit)testvérként  elutasított  keresztény  fórumozók pedig a  békességet.
felesleges fórum-feszkók  nem  az  Istent  dicsőítik.

>>" Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. "<<  (Róma 15:7)

>>" Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten!
Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok.
"<<  (Zsoltárok 85:9)


Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2012 Február 08, 11:07:13
Koszonom Testverem Zsotza, aldjon meg Teged az Ur! :2smitten:
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: keresztyén - 2012 Február 09, 18:04:04
Nem az a dolgunk, hogy kikutassuk mások megtérését, mielőtt testvérnek szólíthatnánk őket. Ha valaki Isten követőjének adja ki magát, azt minden további nélkül Testvéremnek fogom nevezni.
Ha mégsem követi úgy ahogyan kellene, az már nem rám tartozik. De nem fogok egyetlen Testvéremnek sem fájdalmat okozni azáltal, hogy kételkedek a megtérésében.


Kedves Antee!

Pozitív dolog, ha érzed a kíméletesség és szelídség fontosságát az emberi  kapcsolatokban, különösen egy hívő közösségen belül. Viszont azt gondolom, nem lehet ilyen kategorikusan kijelenteni azt, amit te fentebb teljes meggyőződéssel tettél. Szép dolog testvérnek szólítani valakit, és bizonyára megnyugtató az a tudat, hogy valaki annak is tekint engem, de mégsem biztos, hogy kell ennyire nyájasan kezelni a helyzetet. Ez a gondolkodás elképesztő nagy veszélyeket hord magában Antee, nem túlzok talán, ha azt mondom az ördög mukatársai lehetünk ily' módon. Ha "nem tatrtjuk dolgunknak azt", hogy megvizsgáljuk egy-egy megtérés valódiságát, ha "nem ránk tartozik", hogy ki milyen módon csapja be magát, vagy akár másokat is azzal, hogy látszólag (névleg) Istent követi, de valójában mégsem, akkor azzal a hívő életünk egyik leglényegesebb részétől határoljuk el magunkat, s építjük -nem az Isten országát, aminek terjedéséért talán mindennap imádkozunk, hanem a Sátánét.

Ha te hívő vagy, akkor nagyon is tartozik rád, hogy azt, akit te testvérnek nevezel és tartasz, az hogyan éli meg a hitét, valódi-e az egyáltalán, vagy még bűneiben van és el fog kárhozni. Lehetünk (?) annyira kedvesek egymáshoz, hogy közben a lényegről eltekintve a pokolba "szeretjük" felebarátunkat... Isten nem így szeret. Ez nem az Ő agapéja, nem az Ő gondolata. Bavallom, és talán meg fogsz sértődni, de a fentebbi soraid számomra ridegséget és közömbösséget sugallnak az emberi lelkek iránt. Mondhatnám szeretetlen és durva sorok, amik elkorcsosult (megfelelőbb szót nem találtam) szeretetet-értelmezést tükröznek. Antee, nem lehetünk ilyen nagyvonalúak, Isten sem lesz az. Számon fogja kérni tőlem és TŐLED is, ha miattunk fog akár csak egy lélek is elveszni, mert ódzkodtunk valakit Krisztus szeretetében megvizsgálva és megítélve az Igazság fényében inteni, ami aztán az üdvös gyógyulást hozhatta volna. Ezékiel 33. részét, ha elolvasod, megtaláhatod azt a szeretetet, amit Isten kíván tőlünk.

Jézus sírt az elveszettek, "önáltatók" miatt, s nem pedig testvéri jelzővel illetve igyekezett óvni a lelküket attól, ami az egyetlen módja lehet üdvük elnyerésének - Jak. 4.

Ha valóban jót (sőt, a legjobbat) akarjuk "tesvéreinknek", akkor figyeljünk ada egymásra, és ha valaki nem egyenesen jár Krisztus útján, vagy esetleg még távol is van attól, akkor szeressük őt a megtérésre szólítás evangéliumával, minden szükséges és használható eszközt bevetve; elvégre is sokkal nagyobb az, ami kockán forog, semhogy ilyen könnyelműen gondolkozhatnánk magunkról és egymásról. De főként Istenről...

Üdvözlettel: Zoltán
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2012 Február 09, 19:18:20
Nagyon különös ez a fajta magatartás amit tanúsítasz irántam. Olyanokat állítasz rólam amikről nem győződhettél meg, mivel nem ismersz.
Beleképzelsz a hozzászólásomba olyan részeket, amelyek valójában nincsenek is ott. Szerintem Neked kellene elgondolkoznod mindazon, amit nekem írtál.

Áldjon meg az Úr!
Cím: Re:Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?
Írta: Antee - 2013 Május 30, 14:07:27
Kedves ösztöke, a hozzászólásodat áthelyeztem a "Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk? (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1420.0.html)" topicba.

Szeretettel,
Antee