Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum Ma - 19:51:06 »
...  :2funny: ... közvélemény alakítás?   :afro:

akkor engedd meg hogy megkérdezzelek (ismét) : Tudod miről szól a Törvény?  Ismered a Törvényt?
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum Ma - 17:37:09 »
Kedves Lucius. Egykor tettél egy ígértet, amit nem sikerült betartanod... Nevezetesen: Nem bocsátkozol vitába a törvényről-mert elismered hogy nem is tudod, hogy miről van szó abban.

Kedves Shomer ayin!

Nagyon remélem, hogy csak összekeversz valakivel, és nem szándékosan próbálod meg félrevezetni azokat, akik olvassák ezt a fórumot.
Én sohasem mondtam Neked ilyet.

Isten áldjon!
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum Ma - 12:32:37 »
Kedves Testvéreim, félreértések elkerülése végett, engedjetek meg néhány gondolatot még:A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed (Torah)  igaz (emet – Igazság).
Zsolt. 119,142

Isten törvénye (- Torah)  igaz (emet – Igazság).

Tehát: A Tora, a Törvény Isten Igazsága   

Isten igazsága a Törvény és nem valami mechanikusan tartandó önigazságot alátámasztó szabályrendszer! Az utóbbi jelenti azt, ha valaki Törvény alatt van.

Aki úgy gondolja, hogy saját erőből és a Törvény mechanikus megtartásból saját igazságát elérheti, az a Törvény alatt van. Az ilyen ember még nem értette meg a Törvény lényegét, mert a Törvény Isten Igazsága. Egyetlen testies gondolkozású ember sem képes a Törvényt betölteni. Ezért is írja Dávid a Zsoltárában:

Dávid zsoltára. URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te! 2. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!
Zsolt 143,1-2

Testies módon senki sem igazulhat meg. Ellenben tudjuk, hogy a  Törvény lelki, és a Törvény jó, mondja Pál apostol is, hiszen Isten Igazsága a Törvény.

Itt kitérnék egy gyakran idézett Ígére:

Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.

Róm 10,4

Itt a görög szövegben a „Telos” kifejezés áll, amely egyben célt, beteljesedést is jelent, de semmiképpen nem egy időben való lezáródást. Erre a „final” kifejezés lenne helyes.

Ezt már az újabb fordításokban revidálták is (nem csak magyar nyelvben):

Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. (Újfordítás)

Tehát, ha a Törvény, Isten Igazságának végcélja, beteljesedése a Messiás, akkor ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy eltöröltetett, hanem Jézusban, Aki maga az „Igazság” leszünk képesek a Törvénynek lelki módon, az az hitben engedelmeskedni.

Tehát Isten minket nem a Törvénytől, mint Isten Igazságától szabadított meg, hanem egy testies gondolkozásmódtól, amiszerint egy puszta, hit nélküli cselekvés által az önigazulást el lehetne érni.

A hit cselekedetek nélkül halott...

A cselekedet hit nélkül halott...


A hitben való engedelmesség nem kizárólag újszövetségi gondolat, hiszen pont erre Pál apostol a Torát, a Törvényt idézi:

A hitből való igazság pedig így szól: "Ne mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?" Azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7. Vagy: "Ki megy le az alvilágba?" Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból felhozza. 8. Hanem mit mond? "Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
Róma 10,6-8

Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. 12. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? 13. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? 14. Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!
5Móz 30,11-14

Tehát hitben engedelmeskedve járni azt jelenti, hogy Isten az Ő törvényét Jézusban a mi szívünkbe írta.

Erről tesz bizonyságot Dávid is:

Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
Zsolt 40,8-9

Shabbat Shalom!
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum Ma - 12:18:02 »
@Lucius

Idézet
Máté 23:33 - 23:36

Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról - városra üldöztök. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom nektek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

Ján 8:42 - 8:44

Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

A modern írástudók imája:

Istenem, köszönöm, hogy nem vagyok olyan mint azok az farizeusok…


A megváltottak imája:

"Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" 48. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

Szerinted ezt kinek mondta Jézus? Nemde Izraelben az Ő népének Izraelnek:

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.

Mt 5,14


Idézet
@Lucius:

És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. (Jel 21:2)

Látod, megint kiragadtad a Szövegkörnyezetből ezt az Ígét!
Mert ugye folytatodik:

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét". 10. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. 11. Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, 12. fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 13. keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. 14. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
Jel 21 9-14


Erről írtam az előbb. Mert ugye ők mind zsidók.

De tényleg én sem látok semmi értelmét a beszélgetésnek, mert lesöpröd Isten Ígéjét, és csak azokat válogatod ki, amik Neked tetszenek.

5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum Ma - 11:54:47 »
Kedves Lucius. Egykor tettél egy ígértet, amit nem sikerült betartanod... Nevezetesen: Nem bocsátkozol vitába a törvényről-mert elismered hogy nem is tudod, hogy miről van szó abban.
Így azonban két malomban őrölünk, tehát a beszélgetésünk bár némileg lehet érdekes-de sokkal inkább fájdalmas.
Azért egy félbeharapott ige idézetedet-engedelmeddel kiegészítenék: Eff. 2, 10. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
  11. Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
  12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
  13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
  14. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,

  15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
  16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
  17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
  18. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

Akkor tehát: mégis van beoltatás...és nem a zsidók oltatnak be a "kereszténységbe "
Áldott testvérem, te kérdeztél engem valamiról-amire a választ is ott találhatod-ahonnan a kérdést merítetted. Ez számomra azt jelenti, hogy el sem olvasod amit írok. tehát nem válaszolok újra.
Sőt: az előzőekben írt okfejtésemnél fogva-egyáltalán nem vitázom a továbbiakban-szíves megértésed kérem ezért.
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum Ma - 10:37:57 »
Kedves Testvéreim, Elisabeth és Tünde!

Szeretném tőletek megkérdezni a következőket:

1. Mely nép tagjaihoz szólnak az alábbi igék?

Máté 23:33 - 23:36

Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról - városra üldöztök. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom nektek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

Ján 8:42 - 8:44

Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
2. Melyik városról beszélnek az alábbi igék:

Máté 23:37 - 23:38

Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok.


3. Melyik városról beszélnek az alábbi igék, és véleményetek szerint a kettő (Jeruzsálem és a mennyei Jeruzsálem) ugyanaz???

És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. (Jel 21:2)

4. Véleményetek szerint, figyelembe véve az alábbi igét, aki zsidó az mind Istenhez tartozik?

Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van: (Róm 2:28)
Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése [az igazi körülmetélkedés]; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. (Róm 2:29)


Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. (Ján 8:39)

Róm 9:6 - 9:8
Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, kik Izraeltől valók;
Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik neked a te magod.
Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.5. Véleményetek szerint (figyelembe véve az alábbi igéket) Ábrahám a nemzsidó hívők atyja is, vagy csak azoké, akik zsidóknak születnek:

Róm 4:11 - 4:17

És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanúsított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;
És [hogy] atyja [legyen] a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében [tanúsított] hitének nyomdokait.
Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.
Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret:
Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.
Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk
(Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.6. Az ige beszél arról, hogy mi hit által Isten fiaivá leszünk. Véleményetek szerint van-e ennél magasabb kategória, és ennél magasabb kategória-e az, ha valaki nemcsak Isten fia, hanem még zsidóvá is lesz???

Gal 3:26 - 3:29

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.


Jó gondolkodást kívánok!

A kegyelem veletek! lucius
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 10:10:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 18 Szabadulás a fogságból

„Örök Szeretettel szerettelek,
azért vontalak Magamhoz
Hűségesen."(Jer. 31. 3 )

Izrael népe a babiloni fogságban volt. A többség nem remélte, hogy hazakerülnek még valaha. Akkor hangzott el Jeremiás ajkán Isten Ígérete: megszabadítja és hazaviszi népét (1 - 5. vers ). Voltak, akik elhitték, mások kételkedtek, s amikor már lehetett menni, mégis ott maradtak. Az egész emberiség képe ez: Istennel Közösségben Szabadok voltunk. Tőle elszakadva fogságba estünk. Az indulataink, a hiúság, a gőg, érzékiség, hazugság, kényszergondolatok rabságában sínylődünk. Ide jött utánunk Jézus, hogy Kiszabadítson az Isten gyermekei Szabadságára. Aki hisz Neki és Benne, Szabad lesz, de nem mindenki él ezzel a Lehetőséggel. Szép képekkel szemlélteti a próféta, hogyan rendeződik azoknak az élete, akik engednek Isten Hívásának, és kilépnek a maguk fogságából: „eljön az a nap, amikor... így kiáltanak: ...menjünk a Sionra Istenünkhöz, az Úrhoz!" Felépül a Templom, helyreáll a Kapcsolat Isten és az Ő népe között, újra bíznak az Úrban, s tudják dicsőíteni Őt. „Fölékesíted még magadat, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt." Az emberi méltóságából kivetkőzött ember újra felöltözik, rendeződnek a kapcsolatok, és az együttélést az Öröm jellemzi. Mivel előbb helyreállt az Istennel való Közösség, Ünneppé lesz az Élet, jó lesz élni és együtt élni egymással is. „Szőlőket ültetsz..., fogják szüretelni is." Vagyis értelmes munkát fognak végezni, annak az eredményét is élvezhetik, gyümölcsöző, termékeny életet élnek, s utódaikról is gondoskodnak. Isten Teljes Szabadítást ad, de ez a megfordíthatatlan sorrend: rendezni a Kapcsolatunkat Vele, egymással, a körülményeinkkel."

„Jer. 31.1 - 6, Jövendölés a hazatérésről:
Abban az időben – ezt mondja az Úr – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. Azt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, Izráel, amikor ment, hogy megnyugvást találjon. A messzeségből is megjelent nekem az Úr: örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelmemmel. Újra fölépítelek téged, és felépülsz, ó, Izráel szűz leánya! Újra fölékesíted magadat, és dobokkal a táncolva vigadók seregében jössz ki. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein; és akik ültetik a vesszőket, élvezik is gyümölcseit. Mert lesz egy nap, amikor a pásztorok kiáltanak majd az Efraim hegyén: Keljetek föl, menjünk a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz!!"
8
Szellemi harcok / Re:Félelmeink és szorongásaink
« Utolsó üzenet: írta Ambrus Dátum Ma - 07:25:17 »
Sok embernek jelent(het) félelmet a következő kérdés: Elveszíthető-e a kegyelem?

Ján 15:1 „ Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
Ján 15:2 Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
Ján 15:3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek.
Ján 15:4 Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok. Ján 15:5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Ján 15:6 Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ján 15:7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek. Ján 15:8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nekem tanítványaim. Ján 15:9 Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ján 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ján 15:11 Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.”

Az arminianus elméletet vallók szerint itt  az Atya ítél. Aki nem tiszta, azaz vétkezik, az megy a kárhozatba, mert az Atya megítéli, és lemetszi a szőlőtőről, aki nem marad meg benne, az kivettetik, tűzre vetik és megégnek.

Mi a hiba? Azt mondja az Ige:  Ján 15:11 „Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.” – miért mond nekünk ilyet, amikor pár sorral előbb a kárhozattal fenyegetett meg, talán csúfolódik, kárörvendő az Isten? Valami nagy hiba van az árminiánus magyarázatban.
-   Gondoljunk csak bele: hányszor vagyunk úgy, amikor a vétkeink miatt mélyre süllyedünk? Aki hívő, aki járja a megszentelődés útját, az meg fogja tapasztalni azt, hogy a hívő élet nem egyenletes, hanem hullámvölgyek és csúcsok vannak benne. Amikor mélyre süllyedtünk, bizony, mindig megtapasztaltuk, hogy az Úr aláhajol, utánunk jön, megkeresi az elveszett bárányát és nem hagyja.
A kálvinizmus azonban segít eligazodni. A Sebestyén dogmatika szerint a bibliát különböző témákra lehet felosztani, ilyen többek között a szótérológia, azaz a megváltástan, és a keresztyén etika, azaz a keresztyén cselekedetekről szóló tanítás. Itt ezt a két témát keverik össze. Mi a baj? Ha veszünk egy órát, egy gépkocsi sebességváltót, és egy biciklit, mindháromban találunk fogaskereket – ám ha egyiket a másik helyére akarjuk illeszteni, nem fog működni. Pedig fogaskerék – fogaskerék, mégsem csereszabatos. A szótérológiába illő kijelentések az etikában mást jelentenek, nem fog működni a dolog, félremegyünk. Erre való a dogmatika, ami helyre teszi a dolgokat, és azonnal jelez, ha valami nem odavaló.

Feljegyezték, hogy Károli Gáspár fordítását egy kisebb csoport segítette, és bizony becsúszott egy-egy szó rossz fordítása, amin kapva kap a rossz dogmatikát használó, és máris félremagyarázza a bibliát, esetünkben ezt az igeszakaszt.

Most térjünk rá a konkrét problémára. Az ok egy téves fordítás.
A lemetsz szó jelentései az eredeti szövegben:
 αἴρω (airó)
1) felemel, felvesz
2) magával visz, visel, hord
3) kivisz, elvisz
4) eltávolít, elragad, megszerez; bizonytalanságban tart
5) kiszakít, megsemmisít

A dogmatikát vezetőként alkalmazva, itt a felemel a helyes jelentés. Helyesen tehát a fordítás:
Ján 15:2 Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, (lemetsz helyett) felemel; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Egy szőlőművelést folytató ember tudja, hogy amikor a szőlővesszők megnőnek, és lehajolnak a földre, már nem metszik le, hanem felemelik és felkötözik. Ugye, hogy mennyire szívet melengető mindjárt az üzenet? De menjünk tovább, itt a következő szó:
Ján 15:6 Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. –
Itt a ragozással van baj, ez tárgyas ragozás a görög szövegben, helyesen tehát:
Ján 15:6 Ha (valaki helyett) valami nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

Mire mondja akkor a Szentlélek hogy megég?

A legjobb magyarázó az Ige, keressük hát meg az Ige magyarázatát: Mivel itt az etikáról, a cselekedetekről van szó, akkor tudjuk magunkról, hogy vannak olyan dolgaink, amelyek Isten szemében semmit sem érnek, és vannak olyanok, amelyekért jutalmat kapunk a mennyben, 10 várost, 5 várost, stb. Mi fog megégni?
1Kor 3:14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
1Kor 3:15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

Mit jelent ez? Ha a választott (tegyük fel) kizárólag haszontalan dolgokat tenne (ami lehetetlen) attól ő még a mennybe kerül, csak kincsek nélkül, és mintha tűzön ment volna keresztül.
Szó nincs tehát arról, hogy a kapott kegyelmet el lehet veszíteni, vagy ki lehetne esni a kegyelemből!

Végezetül pedig a döntő érv: E szakaszban az Atyáról van szó, és ha azt állítja valaki, hogy az Atya a nem termő vesszőt levágja és elégeti, akkor azt mondja, hogy az Atya ítél. Ennek az Ige egyértelműen ellene mond:

Ján 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
E bizonyítás után örvendjünk Jézus kijelentésének, mert bizony nem gúnyolódik, hanem örömhírt mond:
 
Ján 15:11 Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.”

Ámen.
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:24:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 17 Isten Megismerése

„...az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú akarja kijelenteni. (Mát. 11. 27 )

Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez Életkérdés mindenki számára: „Az pedig az Örök Élet, hogy Ismernek Téged, az Egyedül Igaz Istent" (Ján. 17. 3 ). Hogyan lehetséges ez? A Biblia azt tanítja, hogy csupán értelmi belátás útján senki sem ismerheti meg Istent. Isten Lénye Titok az ember előtt, s azt csupán az értelmével nem tudja megfejteni. Sok mindenre képes az emberi értelem és bölcsesség, de erre nem. Legfeljebb elképzel magának egy istenfélét, de az nem is hasonlít az Egyedül Igaz Istenhez. Éppen ezért Isten Kijelenti Magát az emberek számára. Leleplezi a Titkát, mint amikor egy szobor leleplezése alkalmával lehull a lepel, és mindenki számára egyértelmű lesz az alkotás. Isten legteljesebben Jézus Krisztus Személyében jelentette ki Magát. A Valódi, Élő Isten Megismerése a Názáreti Jézus Személyéhez van kötve, rajta kívül senki sem juthat helyes Istenismeretre. „Istent soha senki sem látta: az Egyszülött Isten, Aki az Atya Kebelén van, Az jelentette ki Őt." (Ján. 1.18 ) De ki érti meg ezt a Kijelentést? Csak az, akiben Isten Lelke van. Az 1Kor 2 végig erről szól. A természeti (pszichikus ) embernek érthetetlen vagy ostobaság Isten Önmagáról szóló Kijelentése. Aki azonban már kapta az Újjászületésben az Ő Lelkét (Pneumáját), az érti Isten Gondolatait. Ez az Istenismeret aztán az Istennek való Engedelmeskedés közben mélyül el és gyarapszik - földi életünk végéig. Erre is érvényes, hogy lakva lehet megismerni egymást. Erre az állandó Lelki Közösségre hív minket a mi Urunk. Az Üdvösségben pedig megismerjük majd Őt olyan Teljesen, ahogyan Ő ismer most minket."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2017 November 16, 20:10:19 »
A Szentlélek sohasem fog Isten Ígéje ellen vezetni. Nem fogja Istent olyannak állítani, aki változtatja Ígéreteit!

Szerinted Istennek hány menyasszonya van? Mert szerintem egy: A mennyei Jeruzsálem!

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét". 10. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.

Ennek alapkövein az apostolok neve (mind zsidók), kapuira pedig Izrael tizenkét tözsének neve (mind zsidók) van bevésve. Nem találsz egyetlen „keresztény“ nevet sem a kapukon.

Ez egy nagyon komoly Igazsága Istennek, amely a beoltatásra utal. Ha be akarsz jutni majdan, csak egy izraelita nevet viselö kapun lehet bejutni. A kereszténységnek csak ezeken a kapukon belül, ezeken az alapköveken van létjogosultsága!"

 :311: :2smitten:

Oldalak: [1] 2 3 ... 10