Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:01:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 21 Isten Imádása

„...mert Tied az Ország,
a Hatalom és a Dicsőség
Mindörökké. Ámen." (Mát. 6. 13 )

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, Kihez imádkozott: Tied az Ország, a Hatalom és a Dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt együtt van jelen a hívő emberben. Elfogytak a kérések, de nem ér véget az imádság. Miért? Mert Isten gyermeke még szeretne időzni Atyja előtt. Ahogyan egy kisgyerek mondta egyszer apjának: nem kérek most semmit, csak szeretném nézni, hogyan dolgozol. Nem kérek semmit, csak szeretnélek jobban megismerni. Te kellesz, Atyám, nemcsak az ajándékaid. És közben hátha lesz egy Szavad hozzám. Erre mondja a zsoltár: „Gyönyörködj az Úrban..." (Zsolt. 37. 4 ) Olyan ritkán szánunk erre időt. Pedig a Mennyben csak ebből áll majd az Üdvözültek imádsága: imádni a Mindenhatót. Engedjük, hogy néha már itt kapjunk ízelítőt, előleget a Menny Tiszta Levegőjéből! Tanuljuk a Lélek által imádni az Urat! Tied az Ország, vagyis a Királyi Uralom. Soha ne feledjem: az Úr uralkodik, ténylegesen gyakorolja Uralmát az egész világ felett. Miért és mitől félnék, ha ilyen Atyám van?! Tied a Hatalom, és Te adsz hatalmat egy időre mindenkinek, aki kap ezen a földön. Jézus, Aki elmondhatta: „Nekem adatott minden Hatalom Mennyen és földön," az Atya gyermekeinek, az Újjászületett hívőknek Testvére (Róm. 8. 29; Zsid. 2. 11 ). El ne felejtsem ezt soha! Tied a Dicsőség, egyedül a Tied. Nem akarok belőle semmit magamnak eltulajdonítani. Sőt szeretnék mindent a Te Dicsőségedre tenni. Az Ámen azt jelenti: mindebben bizonyos lehetek, mert Megbízható Az, Akihez imádkoztam."
2
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum Tegnap - 21:03:18 »
Mózes V. könyve 4. rész

1.    
Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
2.    
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
3.    
Szemeitekkel láttátok, a mit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt; hogy minden embert, a ki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened te közüled.
4.    
Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.
5.    
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!

Áldott testvérek. A mai anyag címének-ezt az igét gondoltam: 1Kor 4,7   
Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?

Azt mondja az Ige: 6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!

Ám be kell vallanunk- ez a mai viszonylatra nézve-sántít. Ugyanis nem elismeréssel tekintenek az élet szabályainkra-hanem épp ellenkezőleg: Megvetéssel...
Márpedig az Igének mindíg és mindenkor Igaza van! Már csak azért is, mert maga az Isten Igéje az Igazság. ( Jn.17,17.)
Hol lehet a hiba? Nyilván bennünk-gondolhatnjuk ( és van is benne Igazság) De nem ez a teljes Igazság- hiszen ha csak szóba hozzuk az Örökkévaló rendeléseit-máris kapunk hideget is-meleget is...
Ha csak valaki jelzi a szándékát, hogy ezen túl az Istennek tanítása szerint kíván élni-azonnal vannak igyekvők-akik mindent elkövetnek azért, hogy " ki gyógyítsák" ebből kórból az illetőt...
Tehát akkor hol lehet a hiba? A sokaság-miért nem bölcsességként és Igazságként tekint az Örökkévaló rendeléseire- ill. annak követésére? Miért van az, hogy még azok is, akik hívőnek nevezik magukat,
és Jézus elkötelezett követőinek-még azok többsége is megveti- és nem elismeri a Törvényt?
Pedig ők is Uruknak nevezik Jézust...
Bár... Jézus mondja: Mt.7, 21.    
Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
22.    
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
23.    
És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
24.    
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25.    
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26.    
És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27.    
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
28.    
És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
29.    
Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

De még ezen az Igén is elgondolkodtam... Ha ezek az emberek: Jézus nevében tettek- Jó dolgokat, mint prófétálás;ördög űzés;hatalmas csodák... ( Jézus nem firtatta ezen kijelentések valóságát-mi se tegyük)
De akkor miért nevezi őket-gonosztevőknek???
Amikor megértettem, akkor hirtelen össze állt a kép, és egyszerre megkaptam a választ-minden kérdésemre ebben a témában. A Magyarázat, az iménti Ige első sorában van... mindíg is ott volt: Mt.7,21. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Mert ugyanis vannak-aki nem Isten akaratában kívánnak járni, hanem a maguk dicsőségére, Vannak akik mint individumok akarják a hitet megélni, és nem Istennek bizonyságtevőjeként.
Nem engedelem okán-Istenre mutatva, hanem individumként-magukra mutatva. És így érthető hogy miért nevezi őket-Jézus-gonosztevőkként. Hiszen a Szentet ( a jó cselekedeteket)-a közönségesnek tehát a maguk dicsőségére áldozzák.
Azt mondja Pál: Ef 2,8.    
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9.    
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10.    
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Mert kegyelemből tartaunk meg-hit által. ( Istennek jó ajándékából-neki való engedelmesség által.)
Nem a mi cselekedeteinkből-hogy ne legyen versengés... Tehát az Istennek való engedelem az, ami nem ránk-hanem Istenre mutat, és ezzel dicsőítjük Őt.Így nem a mi cselekedeteinket tesszük naggyá-Hanem az Isten AKARATÁT!
Mert eleve arra teremtett bennünket, hogy az Ő Igéjének követése által tegyünk jó cselekedeteket.
A Továbbiakban pedig: 24.    
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25.    
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26.    
És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27.    
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
28.    
És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
29.    
Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Figyeljünk csak:  24.    
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25.    
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

Kőszikla ugye? Nos hamár kőszikla: Mózes V. könyve 32. rész

  1. Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
  2. Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
  3. Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
  4. Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Kőszikla mert szilárd-rendíthetetlen, és Örök. Az Istennek való engedelem tehát-borítékolja a sikert.
és aki nem az Istennek való engedelem okán cselekszik, hanem önmaga miatt? Mert ezek is építettek házat Testvérek... csak nem Istenre alapozva-hanem magukra.
"26.    
És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27.    
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása."

Nos ahogy ezt Pál kommenteli: Gal.6, 7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
  8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
Valójában ezekről-akik magukra építkeznek-írt máshol is: róluk mondja: Fil.1,12.    
Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak;
13.    
Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt;
14.    
És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét.
15.    
Némelyek ugyan irígységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust.
16.    
Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik;
17.    
De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangyéliomnak oltalmazására rendeltettem.
18.    
Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.

Bár ezek, akik önmagukért-önmagukra építkezve a maguk dicsőségét keresik- abból amit tesznek-mások profitálhatnak, de ezeknek, a magamutogatóknak abban semmi részük nem lesz.
Így tehát, vannak individumok ( egyének-egyéniségek-magukban álló lények.) ezt tettem-azt tettem-én tettem-én nem teszem ezt-vagy azt...
és vannak az Isten bizonyság tevői, akik az Istennek való engedelemnek nevezik a jó cselkvését-ezzel Istennek adva Dicsőséget.
Ez utabbiakhoz intéztetett az Ige egykor-és szól ma is: Mózes II. könyve 19. rész

  1. A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.
  2. Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.
  3. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak.
  4. Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Tehát van ez az elválasztás-Isten által... ami által meghatározza, hogy ki az Övé-és ki nem. Bár ez az elválasztás, az Új szövetségi írásokban is megtalálhgató: János Evangyélioma 17. rész

  1. Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
  2. A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
  3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
  4. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
  5. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
  6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
  7. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
  8. Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
  9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.

Jézus tehát nem mindenkiért Imádkozott, hanem csak azokért akik: 6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
  7. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
  8. Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
  9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.

És ez az a pont, ahol megértésre jutok a kezdeti dilemmám felől is... nevezetesen: Miért megvetéssel-és miért nem elismeréssel viszonyul a többség az Isten Igéjéhez?
Nos: majd fognak... majd fognak... de akkor már késő.

Csak egy Út van, ami Istenhez vezet! Ez az az Út, melyet jártak egykoron azok-akiket Isten kihozott Eggyiptomból ( világ) és vezette őket az Ígéret földje felé...
Ezt nevezzük pusztai vándorlásnak... Erről az Útról szól a prófécia is, azok szemszögéből, akik az Istennek Igéjét-parancsolatait nem muszálynak-hanem lehetőségnek nevezik:
Ésaiás próféta könyve 35. rész

  1. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
  2. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
  3. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
  4. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
  5. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
  6. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
  7. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
  8. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
  9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
  10. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.

Tehát a kulcs: " 8. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
  9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
  10. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj. "

Erről az Útról pedig tudjuk:    

János Evangyélioma 14. rész

  1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.
  2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.
  3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.
  4. És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok.
  5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat?
  6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Amíg ezt a mai anyagot írtam, egy elhatározásra jutottam. egy szilárd elhatározásra mégpedig: Soha többé-senkivel nem szállok vitába az Isten Parancsolatainak és az Istennek való engedelem kritériumának lét jogosultságáról!
3
Ismerkedés és szabadidő / Re:Köszöntések
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum Tegnap - 15:37:46 »
Köszönöm, Ildikó!

 :thanks: :rozsa:
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 07:49:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem harmatja"

„01. 20 Isten: Szabadító

„...ne vígy minket kísértésbe, de
Szabadíts meg minket a gonosztól..."
(Mát. 6. 13 )

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet:
1. Ismerjük fel a gonoszt, amikor támad, és semmilyen kapcsolatba ne kerüljünk vele! Jézus Világosan tanította, hogy a sátán személyes hatalom, aki Isten gyermekeit el akarja szakítani mennyei Atyjuktól. Emberi kívánságainkra épít, és ismeri gyenge pontjainkat. Mindig „segíteni" akar, de tőle semmit nem szabad elfogadni. Minden ajánlatára (kísértésére) minden esetben azonnal egyértelmű nem-et kell mondani saját érdekünkben.
2. Ismernünk kell saját kísérthető szívünket is, és nagyon ragaszkodnunk kell Győzelmes Urunkhoz. Nem kötelező belemenni a kísértésbe, Jézus ad Erőt észrevenni és ellenállni. Ő a Kereszten legyőzte a gonoszt, ne feledjük, hogy legyőzött ellenség támad! Így is sokat árthat, de Jézussal Közösségben védve van a hívő. Csak ne játsszunk a csábítással!
3. Ismerjük meg egyre jobban Mennyei Atyánkat is, és bízzunk Benne! Ő a Teremtés okán is Ura a sátánnak, s az Isten nélkül semmit sem tehet. Még a mi kísértéseink idejét és mértékét is a mi Atyánk határozza meg. (Lásd Jób esetét. ) Ezért Hozzá imádkozunk, és nem a gonoszt kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, mert a gonosznak is Ő parancsol, akivel egyáltalán semmilyen kapcsolatot sem létesítünk. Isten gyermeke a kísértéseivel harcolva is Mindenható Mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik Hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri Nevemet." (Zsolt 91. 14 )"
5
Ismerkedés és szabadidő / Re:Köszöntések
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Január 19, 23:16:18 »
Kedves  Elisabeth!!!   :317: :317: :rozsa2: :rozsa2: :rozsa2: :rozsa: :016:!!Boldog Születésnapot Kivánok Isten minden  áldásával!!

Zsolt. 20,2
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve!
   :rozsa2: :rozsa2: :rozsa2: :rozsa: :039: :093: :110: :041: :084: :090: :284: :074: :130: :131: :037: :100: :033: :289: :136: :038: :039: :039: :039: :110: :095: :093: :041: :021:
6
Vitás témák / Re:Izrael
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Január 19, 17:31:26 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hB2ABbNIqSA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hB2ABbNIqSA</a>
7
Dicsőítsük Istent! / Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Január 19, 17:24:26 »
Drága  Tünde! :317: :317: :317: csodálatosak  a verseid,  igazad van nem lesz mindig sötétség ott ahol most elnyomás  van még  mert eljön a Szabaditó :026: :ima02: :ima02: :026: :027:
8
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Január 19, 14:34:14 »
Kinézek lelkem ablakán

Amikor az első, reggeli napsugarak
beragyogják a kopár, didergő ágakat,
feledtetve fagyot, félelmet, fájdalmakat,
kinézek lelkem ablakán, s térdre hullva látom,
a világ Világossága mindvégig őrt állt felettem.
Bizony nem szunnyad Izrael hű Pásztora!
Felizzik szívemben a parázs, s emlékezem:
nem lesz mindig szorongatás ott,
ahol most sötétség van.

2018. január 18.                             Guti Tünde
9
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Január 19, 14:33:25 »
Fa – életem

 

Csupasz lelkem

ködös reggelen

tétován didereg

ebben az álarcosbál

világban,

viharvert ágaim

kopáran remegnek

néhány gyümölccsel

levéltelen,

de nem gyökértelen,

táplálékom

szemek elől elrejtett Manna,

megkérgesedett,

összetöredezett,

de évgyűrűiben élő

törzsem egyenes,

szívem átlátszó,

nincs rejtegetnivalóm.

 

2018. január 13.                    Guti Tünde
10
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Január 19, 13:59:24 »
Amikor nem vagy elég jó…

 

Amikor nem vagy elég jó,

s számolsz napot, hetet,

amikor temérdek sok szó

az arcodba nevet,

egy álarc vadul gesztikulál,

rájössz, bizony kihasználtak,

s e belharc bűvöl, manipulál,

észrevétlen… bedaráltak

e kozmikus káosz

sótlan levesébe…

áldozat fuldokol

a kevés kevesébe…

Amikor nem vagy elég jó,

maszkok magukhoz mérnek,

amikor zavaros a tó,

szívek más útra térnek,

lelked összetörve,

hol találhatsz vigaszt,

bensőd elgyötörve…

vársz balzsamos tavaszt,

egy van, mi megmarad,

örök, szent: az IGE,

meggyógyít, megragad,

ide jöjj, csak ide,

világosság ragyog

e zord éjszakában,

életed ott hagyod

hű Urad markában.

 

2018. január 14.                  Guti Tünde
Oldalak: [1] 2 3 ... 10