Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Guti Tünde / Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Zsotza Dátum Tegnap - 13:20:21 »

Kérdéseim:

Meddig tűri ezt Isten? Meg kell-e mentenünk minden embert, akivel kapcsolatba kerülünk? Kik azok, akik „disznók” – és nem szabad eléjük vetnünk gyöngyeinket? Meddig tart a felelősségünk? Kötelességünk-e minden istentelenségre és tévelygésre reagálnunk?


2022. augusztus 6.                              Guti Tünde


Nem  tudom,hogy  vársz  -e  választ,
vagy  csupán   "költői  kérdéseket  fogalmaztál  meg.
/Költőként  pláne  megteheted! :-) /

Egyrész  örülök,hogy  az  internet  egyre  több  embernek  elérhető lett.
Másrészt  szomorú vagyok, mert  ez  a  tömeges  internet-használat
-szinte  törvényszerűen- a  kommunikációs színvonal   folyamatos
süllyedését  eredményezte-eredményezi.

Különösen  a  FrászbukK van  tele  feltűnési  viszketegségben lévő,
és  a  provokációt  élvező  emberekkel,én  kerülöm  őket.
Amit  tudok  tenni:  imádkozom  értük.
Igen,idegesítőek  a  nagy  hangon,cinikusan,de  alacsony  színvonalon  "vitázó"
Frászbukk-fotelhuszárok...hitetlen,és  hiteltelen  emberek...
De  mit  is  várhatok  Isten-telen  emberektől?


Tünde,Te is  régóta  fórumozol.
Amikor  még  volt  valami  élet  a  keresztény  fórumokon,
milyen  viselkedéseket  lehetett  megtapasztalni?
SzuperSzellemi  FuLLFundiFanatik tesók  szinte  mindenen  össze  tudtak  veszni.
És  azokon  a  fórumokon,ahol  az  admin/moderátorok  jelleme
egyesítette  a  szereplési  vágyat  a cezaromániával,
ott  hamar  ment  a  kiosztás,kiátkozás,elnémítás,és  kitiltás.

Bár  nagyon  fáj,de  nem  csodálkozom,
hogy  a  keresztény  fórumok  elhaltak,
én  hármat  tudok,ahol  nagyon  kevés
életjel  még  tapasztalható.

2
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2022 Augusztus 06, 20:05:26 »
Mal.4,  4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
  5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Áldott Testvérek: E ma esti alkalommal,arról beszéljünk-hogy mi alapján tudnak a fiak az atyákhoz közeledni-illetve mi alapján mehet végbe az, hogy az atyák-mintegy: "befogadjanak"?
Ezzel a kulcsszóval kezdődik az idézet is: " Emlékezzetek"!!!
A megemlékezés az a "cselekedet"-ami által megérthetjük a régmúlt eseményeit-konklúzióban láthatjuk hogy mely magatartáshoz-milyen válasz érkezett az Örökkévalótól.
Az emlékezés nem csak a mi éránkban "megélt" dolgokhoz vezet vissza-de tanulás által érhetjük el, és élhetjük meg a régmúlt eseményeit is.
A tanulás, nem egyenlő a magolással! Nem az intelleküelünket növelő folyamat- hanem valójában tapasztalat szerzés, ami által részeseivé válunk az eseményláncnak.
Figyeljünk meg egy, a régi időkban lefolytatott beszélgetést:

3,Mózes I. könyve 3. rész

  1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok...

A Kígyó tehát az asszonnyal "beszélget"- oly dologról-melyben az asszonynak valójában csak közvetetten volt részese... Az Örökkévalótól vett utasításról beszélek. Ugyanis ezek az utasítások, nem az asszonynak-hanem Ádámnak adattak!

I.Mózes 2, 16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
  18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
  19. És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
  20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
  21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
  22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
  23. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
  24. Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
  25. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

Ebben az idézetben láthajuk, hogy előbb elhangzik az ember számára adatott parancsolat-azután teremti az Isten az asszonyt. Erre a tényre alapozva-mindjárt még két lényegi kérdést is felfedezhetünk:
1; Az előbbi kötelessége-tanítani a következőt!
2; A későbbinek kötelessége-tanulni!

Valójában erre is vonatkozik a következő Próféciai rész:

Ám 3,3   
Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

Gondoljuk csak el Testvérek: Követhetsz-e valakit, akit nem ismersz, a célját sem tudod- mintahogy azt sem, mi alapján él úgy ahogy él, tesz amit tesz, kér amit kér?

Így van ez a hitéletben is, sőt! Pont a hitéletben kritérium, hogy megismerhessük az elhívásunkban az elhívónk személyét; célját;kritériumait!
Erről szól a következő prófécia is:

Ésa.30,19.    
Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked;
20.    
És ad néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé elrejtőzködniök tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek!
21.    
És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Ha nincs tanítás-csak tévelygés és tapogatózás, azaz tapasztalat szerzés van. Amennyiben ez párosul az emberi egoizmussal, akkor van az a katasztrofális helyzet ami mára ki is alakult, hogy elvárás hogy "b"-ugyan úgy éljen-öltözködjön-beszéljen,gondolkodjon... mint "A".
Ezt nevezzük: Gyülekezetesdi-nek. Eljátszák hogy tudnak valamit, és az sem zavarja őket, hogy lépten-nyomon, fejjel mennek a falnak... Mintahogy az sem, hogy ezek a gyülekezeti alapszabályok-ha kell, percenként változnak.
Az Örökkévaló szabályai Örök szabályok. Úgy is mondhatnánk: "Kőbe vannak vésve". Törvénynek nevezzük ezeket az-Isten által adatott szabályokat, éspedig két okból kifolyólag:
1; Változhatatlanok!
2; Hatalmuk van megtartani vagy elveszteni!

4Móz 23,19   
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Illetve:

V.Mózes 30,19.    
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
20.    
Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Mózes V. könyve 32. rész

  1. Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
  2. Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
  3. Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
  4. Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

A Szavakra és azok jelentésére, és jelentősségére figyeljünk fel Testvérek:
Figyelmezzünk a közbenjáró által-Istentől közvetített tanra!
Tanítás mint eső... Az eső öntözi a növényeket, életet ad,életben tart, élhetővé teszi az életterünket.
2; mint harmat... Kezdetben nem volt eső, hanem egy bizonyos klíma, és ebben a klímában volt a harmat. Itt és ebben a kezdeti állapotban még nem kellett "visszahűteni","hidratálni"... Itt még minden rendben ment.

I.Mózes 2, 5. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
  6. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.

3; Langyos zápor... A felhevült növényre hulló hideg zápor-kiégeti a növényt... olyan ez, mint a tűzben égő kezdő hívőt-agyonverni a bibliával... A kezdő lépéseit próbálgatóval szemben-katedrai ismereteket támasztani... azaz: Nem fentről lefelé osztjuk az észt-hanem Testvéri szeretettel a javát keresve a tanítványnak!
Tehát az életet közölve és közvetítve!
És hamár itt tartunk:

Mt 28,18.    
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19.    
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20.    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Tehát a következő napirendi pontunk, hogy definiáljuk a Tanítvány szó jelentését... Mert sokan azonosítják ezt a szót a tanuló szóval. Nem helyes... Mert a tanítvány szó-ennél többet jelent. A Tanítványokkal szembeni elvárás is sokkalta magasabb! Hiszen a Tanítvány jelentése: A Tanítványban felismerhetővé válik a Mestere!
Erre egy példa:

Mt.26,71.    
Mikor pedig kiméne a tornáczra meglátá őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal vala.
72.    
És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.
73.    
Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.

Tehát ez lenne a metódus. Nem az elöljárók felidézése a cél, nem ez szerint kell tanítani vagy tanulni, hanem a cél az kell hogy legyen, hogy felismerjék a Mesterünket mindannyiunk életében!!!
Még a Szentlélek is ezt a célt szolgálja!

Jn 14,26   
Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Ezen állításból is femérhető hogy mekkorát tévednek azok akik restek tanulni az Igaz forrásból ( a Bibliából) és azt fantáziálják, hogy a Szentlélek új kijelentéseket közöl...
illetve még egy fontos tényre hívja fel a figyelmet:
" Eszetekbe juttatja" azaz: Emlékeztet! Hogyan emlékezhetnénk meg arról-amit soha nem tudtunk-soha nem tanultunk? Tehát tanulni-tanulni-tanulni... Mert az életünk-az Örök életünk helyszíne múlik ezezn!

V.Mózes 30,8.    
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.
9.    
És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
10.    
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
11.    
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12.    
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13.    
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14.    
Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
15.    
Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
16.    
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
17.    
Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
18.    
Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
19.    
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
20.    
Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.
3
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2022 Augusztus 06, 11:11:06 »
                            GYÖTRELEM

Olyan sokkhatás ért az elmúlt két napban, ami több kérdést is felvet bennem. Ezeket majd a végén felsorolom.
Egyik ismerősöm fb oldalán olvastam olyan hozzászólásokat, amikről eleinte azt hittem, őszintén érdeklődik az illető. Később egyre inkább átment kötekedésbe a kommentelés, és szaporodtak a „röhögő fejek”. Néhány témára én is reagáltam, megerősítve testvérnőm eredeti posztját. Természetesen megkaptam a magamét. Jóindulatú, igei eligazításomra otromba gúnyos választ, cinikusságban fürdő, kérdésnek álcázott raportra hívást. Végül azt válaszoltam, hogy nem definiálok semmit, mert őt nem is érdekli az igazság, csak kötekedni akar.

Megnéztem a profilját, kivel is van dolgom, ahol olyan bizarr megjegyzéseket olvastam képekkel illusztrálva, amiket látva még egy kulturált ateista is csóválná a fejét. Nem csupán a keresztyénség lejáratása (hiszen tudjuk, hogy az elvilágiasodott, bűnben élő hívők miatt káromoltatik Krisztus neve), hanem Isten és Jézus, Mária és József olyan szintű, aberrált és mocskos kifigurázása, ami messze átlépte a jó ízlés határát. Mert bár Jézus jobbnak találja, ha hideg valaki, mintha langyos, de amivel tegnap találkoztam, az az első ilyen „ütés” megtérésem óta. Nekik az Ige vörös posztó.

Nem részletezem, mert még visszaidézni is gyötrelem a lelkemnek. Szívemnek pedig háborgás, mert azt a Megváltót gyalázták, aki megmentett a haláltól, aki odaáldozta magát a kereszten. Azt az Örökkévalót, aki egyetlen szavával likvidálhatná az ilyen istentelen gyalázkodókat. Azokat a prófétákat, akik istenfélelemmel és hűségesen leírták az Atya üzeneteit, azt a Máriát és Józsefet, akiket az Úr választott tiszta, alázatos szívükért… és sorolhatnám.
Undorító fertő ez a világ! Isten legyen irgalmas, hogy ebben a végső türelmi időben lehessenek még igazi megtérések! Nekünk pedig adjon az Úr nyugalmat és erőt elhordozni mindazt a becstelenséget és perverziót, amit látunk, hallunk, hogy ne essünk kétségbe korunk szellemi és testi fajtalankodásán!
Tisztítsuk meg szívünket és életünket, felemelve fejünket az ég felé, ahonnan Szabadítónk érkezik nemsokára!
………………………………………………………………………………………………….
Kérdéseim:

Meddig tűri ezt Isten? Meg kell-e mentenünk minden embert, akivel kapcsolatba kerülünk? Kik azok, akik „disznók” – és nem szabad eléjük vetnünk gyöngyeinket? Meddig tart a felelősségünk? Kötelességünk-e minden istentelenségre és tévelygésre reagálnunk?


2022. augusztus 6.                              Guti Tünde
4
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Augusztus 01, 12:03:34 »
Az Úr nem azért szereti a bűnös embereket, mert bűnösök, hanem azért, mert emberek.
Meg akar menteni
minket.
5
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2022 Július 30, 20:35:02 »
Királyok I. könyve 5. rész

1.    
És Hírám, Tírus királya elküldé az ő szolgáit Salamonhoz, mikor meghallotta, hogy őt kenték királylyá az ő atyja helyett; mert Hírám szerette Dávidot teljes életében.
2.    
És külde Salamon Hírámhoz, ezt izenvén néki:
3.    
Te tudod, hogy Dávid, az én atyám nem építhete házat az Úrnak, az ő Istenének nevének a háborúk miatt, a melyekkel őt körülvették vala, mígnem az Úr az ő lábainak talpa alá vetette azokat;
4.    
De most az Úr, az én Istenem nékem nyugodalmat adott mindenfelől, úgy hogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs.
5.    
Ímé azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenemnek nevének, a miképen szólott az Úr Dávidnak, az én atyámnak, ezt mondván: A te fiad, a kit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek.

Áldott Testvérek. E mai alkalommal a Templomról-illetve a Templom építéséről beszéljünk. Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy idén- Támmúz 17 ( Július 16.) és Áv 9 ( augusztus 6.) Közötti időszakban, A Templom lerombolására emlékezünk. ( Zecher lechurbán ) A Templom lerombolása a Zsidó nép számára egy rendkívül fájdalmas gyász-mely a Zsidó hitélet minden pillanatában jelen van.
Még az eküvőkön is, a fehér kendőbe csavart üvegpohár összetörése is ennek szimbóluma, illetve ezzel egyetemben egy emlékeztető arra, hogy a Templom nélkül nem lehet teljes az öröm.
A Kereszténység számára ez nem fontos, nyilván azért mert nem is értik a Templom jelentősségét...ez meg is látszik az általános hitéletükön...

V.Mózes 12, 13. Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
  14. Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.

Isten színe előtt megjelenni-Ott Imádni az Örökkévalót-ott áldozni-Ott engedelmeskedni... A Keresztény (általános) közfelfogás szerint, " Isten úgy szeret ahogy vagy-ha engedelmeskedni akarsz, azzal megtagadod a Messiást..."   Na ezzel a felfogással-soha nem is fogják megérteni az Igaz értékrendet.

A Templom-leromboltatott ugyan, de ma inkább a "Zecher lemikdás "-ról, azzaz a Szentélyről való megemlékezésről beszéljünk.
Mint az előljáróban olvastuk:

"3.    
Te tudod, hogy Dávid, az én atyám nem építhete házat az Úrnak, az ő Istenének nevének a háborúk miatt, a melyekkel őt körülvették vala, mígnem az Úr az ő lábainak talpa alá vetette azokat;
4.    
De most az Úr, az én Istenem nékem nyugodalmat adott mindenfelől, úgy hogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs."

(Mondta Slomó). Tehát az Úr háza-Békességben épül... erre még visszatérünk. Sajnos a növekvő bűnök és az engedetlenség miatt, a nép-számüzetésbe került, és hát a Béjt hámikdásh-leromboltatott...
A számüzetés idején-egy prófécia jelenik meg-Yehekiel prófétától, mely a Templom építéséről szól... ott Babilonban. ( Ezekiél 40-től)
Részletesen leírja a Templom épületét és annak méreteit. Ami furcsa az az, hogy miért ott a számüzetésben?
Erre az Örökkévaló-Yehezkiél kortársánál-Yirmájá-nál ad magyarázatot:

Jer 23,23   
Csak a közelben vagyok-é én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?

Majd cirka picit később, egy másik-szintén a számüzetésben élő prófétán keresztül-megerősíti ezt a templom építést:

Zakariás próféta könyve 4. rész

1.    
Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.
2.    
És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak;
3.    
És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.
4.    
És felelék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?
5.    
És felele az angyal, a ki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
6.    
És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
7.    
Ki vagy te, te nagy hegy? Lapálylyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!
8.    
És szóla hozzám az Úr, mondván:
9.    
A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok.
10.    
Mert a kik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ónkövet. Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, a melyek átpillantják az egész földet.
11.    
És felelék, és mondám néki: Mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán?
12.    
És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, a melyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat?
13.    
És szóla nékem, mondván: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
14.    
És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, a kik az egész föld Ura mellett állnak.

Olajtartó-rajta a hét szövétnek= Menora  A két olajfa is felismerhető, hiszen előképként már olvashattunk is róluk:

Márk Evangyélioma 9. rész

1.    
Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, a kik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.
2.    
És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük;
3.    
És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet.
4.    
És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.

Majd egy Prófécia ugyanerről:

Mal.4,4.    
Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
5.    
Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
6.    
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

"Ontják magukból az aranyat"-kifejezés pedig az Isten Igazságáról-azaz az Igéjéről szól, mely által világosság támad! Menora= világosság

Na cirka pont ezt látta Johann amikor : " Mint holt" esett össze...

Jel 1,10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,
  11. A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
  12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;
  13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.
  14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;
  15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.
  16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.
  17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
  18. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
  19. Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:
  20. A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

De most egy pillantra térjünk vissza a kezdetekhez:

I.Kir.5,3.    
Te tudod, hogy Dávid, az én atyám nem építhete házat az Úrnak, az ő Istenének nevének a háborúk miatt, a melyekkel őt körülvették vala, mígnem az Úr az ő lábainak talpa alá vetette azokat;
4.    
De most az Úr, az én Istenem nékem nyugodalmat adott mindenfelől, úgy hogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs.
5.    
Ímé azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenemnek nevének, a miképen szólott az Úr Dávidnak, az én atyámnak, ezt mondván: A te fiad, a kit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek.

Tehát Dávid-nem építhette meg a Béjt hamikdásh-t, mert háborúk vették körül az ő idejében...
Erről szól-magyarázatként a prófécia-Zekárjáh-nál, miszerint:

Zakariás próféta könyve 4. rész

1.    
Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.
2.    
És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak;
3.    
És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.
4.    
És felelék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?
5.    
És felele az angyal, a ki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
6.    
És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

"Nem erővel és nem hatalommal hanem az én lelkemmel..."  Látszólag ez nem egészen következetes válasz az angyaltól, de idővel azért leesik a tantusz... Hiszen az Isten Igéje-senkit nem kényszerít-nem kötelez... Aki megérti és önként aláveti magát, az válik... de erről majd később...

Most még ott tartunk, hogy bár a Babiloni fogság idején adattak ezek a Próféciák, de az érdekes az az, hogy amikor hazatértek a rabságból, akkor valójában nem építették az Úr nevének házát-hanem felújították-kijavították... Tehát maradt a Salamon-i Templom.

A Második Templomot-Heródes gádol ( Nagy Heródes ) építette, és ez romboltatott le a Rómaiak által... De akkor miért a számüzetés alatti tan- a Templom épületéről?
Nos azért, mert egyszer ahogy mondja is az Örökkévaló:

Jer 23,23   
Csak a közelben vagyok-é én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?

Tehát bárhol van is az ember... a hívő ember- Isten vele és benne van! Benne kell hogy éljen, az Igéje által!!!
Jn.14,21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

És erről mondta rav.Saul:

I.Kor.3,16.    
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17.    
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

Azért adta a Próféciákat az Örökkévaló-messze a Szentélytől-hogy az emlékezés által-magunk épüljünk fel-Isten Templomává! ... Előre jelezve az Újszövetség idejét.
6
Dicsőítsük Istent! / Versek
« Utolsó üzenet: írta Zsotza Dátum 2022 Július 28, 20:53:36 »
Reményik Sándor:
Mi mindíg búcsuzunk


Mi mindíg búcsuzunk
Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.


Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.
7
Dicsőítsük Istent! / Re:Versek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Július 28, 05:50:06 »

Reményik Sándor: LEFELÉ MENET
Máté 17:2

1

"Elváltozék...” Köntöse mint a hó.
Olyan szép, hogy már-már félelmetes, –
Mégis: a hegyen lakni Vele jó.
Maradni: örök fészket rakni volna jó.
De nem lehet. Már sápad a csoda,
Az út megint a völgybe lehalad,
Jézus a völgyben is Jézus marad,
De jaj nekünk!
Akik a völgybe Vele lemegyünk,
Megszabadított szemű hegy-lakók
Csak egy-egy csoda-percig lehetünk.
Elfelejtjük az elsápadt csodát,
És lenn, a gomolygó völgyi borúban,
Az emberben, a szürke-szomorúban,
Nem látjuk többé az Isten fiát.

2

Testvérem, társam, embernek fia,
Igaz: a hegyen nem maradhatunk.
Igaz: a völgyben más az alakunk,
Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk.
Botránkozásul vagyok neked én,
És botránkozásul vagy te nekem,
Mégis: legyen nekünk vigasztalás,
Legyen nekünk elég a kegyelem:
Hogy láttuk egymás fényes arculatját,
Hogy láttuk egymást Vele – a Hegyen.
8
Árvai Emil / Re:Magamról
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Július 27, 20:33:14 »
Kérdés:
"Hogy  emlékeztek  vissza  a  '70-es  évek  szellemi  légkörére?
Ébredést  tapasztaltatok, vagy  inkább  a  szakadások  voltak  a  jellemzők?"

Válaszom:
1975. őszén tértem meg. Abban a gyülekezetben akkor ébredés volt. Más felekezetekről nem volt információm. A mi gyülekezetünkben (ahol megtértem), csak később történtek sajnálatos szakadások.

Mi, emberek, mindent el tudunk rontani.
Csodálat és hála az Úr hosszútűréséért.
9
Izraeliták / Re:Messiáshívők
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2022 Július 27, 18:56:55 »
Szerintem nem lenne esélye, de tuti, nem is akarna tag lenni.
Gondolj bele, már kortársait is milyen szenvedéllyel szembesítette az Igével, napjainkban egyenesen kitoloncolnák sok helyről...
Ő nem felekezetekben gondolkodott.
10
Árvai Emil / Magamról
« Utolsó üzenet: írta Zsotza Dátum 2022 Július 27, 16:59:54 »
MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE

"Egyik vasárnap reggel felkerekedtünk és bejöttünk a gödöllői kollégiumból a 8 órakor kezdődő istentiszteletre a Hőgyes Endre utcába...
Milyen érdekes!  :316: 1975-től én is jártam a Hőgyesbe! Bár a baptistáknál tértem meg (református voltam), egy Tahi táborbeli beszélgetés során megismerkedtem a hőgyesi fiatalokkal. Hatalmas megújulást éltem át azon a nyáron, és utána még évekig jártam a férjemmel csendesnapokra. Csodálatos idők voltak!


Én  1970-es  évjáratú  vagyok.
Így  a  szóban   forgó  időben  még  kisgyerek.

Hogy  emlékeztek  vissza  a  '70-es  évek  szellemi  légkörére?

Ébredést  tapasztaltatok,vagy  inkább  a  szakadások  voltak  a  jellemzők?

1975-ben  történt  a  Metodista  egyház-  Magyarországi  evangéliumi  Testvérközösség,
és  a  Hetednapi  Adventista  Egyház - Keresztyén  Advent  Közösség  szétválása.


Oldalak: [1] 2 3 ... 10