Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:52:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 16 Az Uralom végső megvalósulása

„...jöjjön el a Te Országod..."
(Mát 6. 10 )

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a Te Országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten Királyi Uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk. Most temérdek könny és vér folyik ezen a földön. Olykor úgy tűnik, teljesen a hazugság, az erőszak, az önzés, a kényelem, a gonoszság vette át az uralmat. Mintha Isten visszavonult volna. Ez lett az Ellene való lázadásunk következménye. Nem tudjuk abbahagyni egymás öldöklését, nem tudjuk megszüntetni az éhezést és a betegségeket, tönkretesszük magunkat, egymást s a földet, amit Isten Paradicsomnak teremtett. Így tudunk mi Isten nélkül uralkodni. A hívő ember azonban eközben is tudja: a világ Ura annak Teremtője maradt. Ő viszi Célja felé ezt a gőgjében megszédült emberiséget, és egyszer véget vet majd minden gonoszságnak, és Tökéletes Mértékben megvalósul az Ő Szeretetének Uralma. Akkor kiderül majd, hogy az Igazság nagyobb Hatalom, mint a hazugság. A Szeretet nagyobb Erő, mint a gyűlölet. S aki már itt Isten Királyi Uralma alatt élt, az meglátja majd Őt, és részt kap Országának Dicsőségében is. „Aki győz, annak megadom, hogy Velem Együtt üljön az Én Trónusomon; mint ahogy Én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az Ő Trónusán." (Jel. 3. 21 ) Azért vár még Isten ezzel, hogy minél többen higgyenek Benne, belépjenek az Ő Országába, s megmeneküljenek az Ítélettől. Mert ez a kérés: valósuljon meg Királyi Uralmad, azt is jelenti: teljesedjék be a Te Igazságos Ítéleted! Ez a kérés tehát kiemel minket magunk körül forgó, szűk körű imádságainkból, és megtanít kozmikus távlatokban gondolkozni, az Örökkévalóság szemszögéből látni és értékelni mindennapi életünket."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:40:50 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 16.

„Ne gondoljátok, hogy Békességet szerezni jöttem
a földre; nem azért jöttem, hogy Békességet hozzak,
hanem hogy kardot.” (Mát. 10. 34 )

Sokan úgy vélik, a keresztyén ember életében csak a bűn elleni harcnak van létjoga. Minden más esetben a harc helyett inkább a lemondást és visszavonulást kell választani. Amíg földi érdekekről van szó, ez helyes is, de amikor Isten Országának az Ügyéről van szó, nem vállalhatjuk a béke kedvéért a visszavonulást. Minden harc áldozattal jár, és nekünk is sok mindent kell ebben a harcban feláldoznunk. Van aki az állását veszíti el ebben a harcban, más a baráti körét, ismét más a családi békességet, sőt még saját lelki békéjét is elveszítheti. De az, aki Krisztust követi, semmilyen áldozatot nem sokallhat Érette.

A SAJÁT BÉKESSÉGEM * A finn ébredés idején Ruotsalainen Pál fontos eszköze volt Istennek. Hívő Élete kezdetén, amikor szíve tele volt a megnyert Kegyelem feletti nagy ujjongással, meghallotta, hogy a szomszéd városban valaki a tévelygés útjára akarja vinni a felébredteket. Sok tusakodás után elhatározta, elmegy és megpróbálja visszafordítani testvéreit a hamis útról. Határozottan figyelmeztette őket a veszélyre, amely reájuk leselkedett. A többség ellenségesen fogadta szavait, és ő csüggedten indult haza. Addigi nagy Békessége odalett: mindegyre az a gondolat kínozta, hogy nem Isten Vezetésére, hanem saját magára hallgatva kelt útra. Nagy tanácstalanságában végül elment ahhoz a kovácsmesterhez, akit Isten eszközül használt az ő megtérésében. Részletesen beszámolt neki az útjáról, s amikor a beszédében oda jutott, hogy „végül saját békességemet is elveszítettem”, az öreg kovács így kiáltott fel: „Hadd vesszen a saját békességed, ha másnak a hamis, csalóka békességét kell megdöntened!”

* Ellentmondások pergőtüzében – Ján. 7. 1 – 32”
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 14:00:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 15 Isten Országának terjedése

„...jöjjön el a Te Országod..."
(Mát. 6. 10 )

Isten Országának eljövetele a személyes életünkben akkor kezdődik, amikor egészen gyakorlati módon Isten Akarata szerint kezdünk el élni. Az ilyen ember azért is olvassa naponta a Bibliát, hogy egyre jobban megismerje: mi Isten Akarata életünk különböző kérdéseit illetően. S ha ez az ismeret cselekedetté válik, akkor ott megvalósult Isten Királyi Uralma. Aki azonban a Szentlélek Vezetésével Isten Akarata szerint akar Élni, azonnal elkezd munkálkodni azon, hogy általa is terjedjen Isten Országa, mások életében is megvalósuljon Isten Királyi Uralma. Mihelyt tapasztalja ennek Áldásait, felelősség ébred benne mások iránt. Már tudja, mi a különbség a bűn rabsága és az Isten gyermekeinek Szabadsága között, ezért szeretné, ha minél többen eljutnának erre a Szabadságra. Ez az imakérés az ilyen ember ajkán egyben a misszió eszköze is. Ugyanakkor készség is arra: Uram, használj engem, hogy általam is terjedjen Országod! A lélekmentés felelősségét is táplálja tehát ez a kérés: jöjjön el a Te Országod! Éppen ezért könyörögjünk buzgón még nem hívő rokonainkért, ismerőseinkért, könyörögjünk a miénknél sokkal nehezebb körülmények között szolgáló misszionáriusokért, s azokért, akik az ő szavukra hisznek majd Jézusban! Legyünk készek mi is beszélni másoknak Isten Királyi Uralmáról, s szavaink mögött álljon ott hitelesítő Pecsétként Megszentelt, Isten Igéjéhez igazodó, Neki engedelmes Életünk! Így nemcsak bennünk, hanem általunk is egyre jobban megvalósul Isten Királyi Uralma. Szívügyem-e a misszió, emberek megmenekülése, Új Életre jutása? Megteszek - e ezért mindent, amit csak tehetek?"
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 13:54:22 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 15.

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint,
amint kinek – kinek módjában áll, segélyt küldenek
a Júdeában lakó testvéreknek.” (ApCsel. 11. 29 )

A testvéri közösségnek, az egy test tagjainak drága képe ez, amit az Ige elénk tár. A jeruzsálemi keresztyén gyülekezet ínséges helyzetbe került, a pogányokból lett keresztyén gyülekezet pedig segítségére sietett Saulnak köszönhetően, akit mint megtért, újjászületett Pált a jeruzsálemi gyülekezet nem fogadott be, Barnabás azonban magához vette. Most ez a Pál vitte az adományokat ennek a gyülekezetnek attól a gyülekezettől, amelyik olyan nagy ellentétbe állt a körülmetélkedés miatt a jeruzsálemi gyülekezettel. De akinek sok bocsáttatik meg, az jobban szeret: ismerték magukat, akárcsak Pál, hogy Isten mit feledett el és bocsátott meg nekik, és ők is elfeledtek mindent, és feloldozott szívvel, szabadon, készen álltak a szükségben levők szolgálatára. Csak azok tudnak szolgálni és adni másoknak, akik odaadták magukat Jézusnak, és Ő bűnt eltörlő Kegyelmével és Vérével szolgált nekik. Annyi a mások iránti szeretet valakiben, amennyire engedte, hogy Jézus őt szeresse. Adni másoknak csak azok tudnak, akik már nem a magukéi.

A SZERETET HÍDJA * Oberlin steintali lelkész egy alkalommal összehívta a gyülekezetét, és azt mondta, hogy a falu alatti folyóra hidat kell építeni. „Az lehetetlen, nincs rá időnk” – felelték a hívek. Oberlin nem szólt semmit, hazament, munkaruhát öltött, magához vette szerszámait, és így szólt: „Én megyek és nekikezdek az építésnek.” Az emberek egy darabig tanakodtak, majd sorra hozzáláttak ők is a hídépítéshez. Amikor elkészült, a „Szeretet hídjának” nevezték el.

* A munkálkodó Szeretet – ApCsel. 11. 1 – 30”
5
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2019 Január 14, 12:13:23 »
A bűn akkor is bűn, ha én követtem el.
(Akkor a legnagyobb.)

Vö. : Máté evangéliuma 7:1-5
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Január 14, 11:06:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 14 Isten Királyi Uralma

„ ...jöjjön el a Te Országod..."
(Mát. 6. 10 )

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az Ország szó azt jelenti: Királyi Uralom. Jézus tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten Királyi Uralma ezen a földön úgy, ahogyan a Mennyben - vagyis Teljesen, Igazán. Hol valósul meg itt Isten Királyi Uralma? Ott, ahol az emberek Őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és Neki önként engedelmeskednek. Amikor az ember fellázadt Isten ellen (bűneset ), éppen Isten Uralma alól vonta ki magát. Elhitte azt a hazugságot, hogy a maga ura lehet, és függetlenítette magát Istentől. Hamar kiderült azonban, hogy nem tudunk uralkodni sem a nyelvünkön, sem az indulatainkon, sem a fantáziánkon, ellenben kényszerpályára kerültünk: folyamatosan Isten Akaratának az ellenkezőjét tesszük, s ezzel sokat ártunk önmagunknak. S ha ezt felismerjük is, képtelenek vagyunk Isten Akaratát teljesíteni. Jézus Krisztus azért jött, hogy újra készekké és képesekké tegyen minket Isten Királyi Uralma szerint élni. „Nem mindenki megy be a Mennyek Országába, aki ezt mondja Nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát." (Mát. 7. 21 ) Isten Országa tehát annak az életében jön el, aki Jézus Krisztust vallja élete Urának, és így képessé lesz Isten Akaratát teljesíteni. Amikor Zákeus Isten Igéjéhez igazította cselekedeteit, Jézus ezt mondta neki: „ma lett Üdvössége ennek a háznak." Amikor Pál apostol először kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?, akkor lépett be az Isten Országába. Ez viszont mindig a mi királyi uralmunk végét jelenti. Többé nem én, Istentől függetlenül döntöm el, mi jó és mi rossz, mit tegyek és mit ne, hanem Isten. Új Országba kerültem, ahol Új Törvények érvényesek, de ahol ennek a Védelmét is élvezem. Benne vagyok - e már ebben az Országban? Hol kellene Isten Akaratához igazítanom az életemet? Tegyem meg még ma!"
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Január 14, 10:58:43 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 14.

„Péter pedig megnyitotta száját, és
azt mondta: Most értettem meg igazán,
hogy Isten nem személyválogató ...”
(ApCsel. 10. 34 )

Péter Isten Vezetésének engedelmeskedve Kornéliusz házában szembesült azzal a kettős munkával, amit az Úr a szívekben egyidőben összefüggően végzett. Nem csak ő kapott kijelentést, hanem Kornéliuszhoz is volt kijelentése Istennek, az ő életét kézzelfoghatóan összehangolta Péter vezettetésével. Ha még volt valami tartózkodás Péterben a pogányokkal szemben, hogy nekik is adatott volna az Üdvösség, ezek után meggyőződött, véglegesen feladott minden kételkedést, és kijelentette: „ Most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató”. Isten Előtt mindenki egyforma – fehér vagy színes, ifjú vagy öreg, szegény vagy gazdag, nő vagy férfi –, mert meg van írva: Nincs egy igaz sem, … Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlenegy sem … és a Békesség Útját nem ismerik.” Csak egy Út van mindenki számára: vissza Istenhez a Golgotai Kereszten át, Maga Jézus Krisztus. Csak egy Valaki által nyertük el és nyerjük el a Váltságot: az érettünk feláldozott Isten Báránya, Jézus Krisztus által. Vajon tudsz – e így viszonyulni a körülötted levőkhöz, hogy egyformán elveszettek és egyformán Kegyelemre szorulók vagytok?

JÉZUSÉRT * Themisztoklésznek, a híres görög hadvezérnek egy alkalommal menekülnie kellett Athénből. Ellenségéhez, Admétoszhoz a molosszoszok királyához futott. Az udvar emberei azt tanácsolták neki, hogy vegye karjára a király gyermekét, és úgy járuljon kérésével Admétosz elé. Themisztoklész így is tett, és a király meghallgatta őt a gyermekért, és menedéket adott neki. Isten Elé csak Jézusban és Jézus által járulhatsz, és csak Jézusért kegyelmez meg és áld meg.

* Nincs különbség – ApCsel. 10. 24 – 48”
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Január 13, 08:55:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 13 Isten Neve Szent

„...Szenteltessék meg a Te Neved..."
(Mát. 6. 9 )

A megszólítás után következik három Te - kérés és három mi - kérés. Ez is azt jelzi, hogy az imádság központja Isten, és nem mi. Az a cél, hogy az imádság is Őhozzá segítse közelebb az imádkozót, és nem az, hogy elsoroljuk Neki kéréseinket. Ő úgyis jól tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle. Mit jelent ez a kérés: Szenteltessék meg a Te Neved? A név: maga a személy. Ha ezt mondom: ehhez nem adom a nevemet, az azt jelenti: én nem állok e mellé az ügy mellé. Szent pedig az, ami Isten céljaira elkülönített, ami más, mint a profán, az általános, a közönséges. Isten pedig egészen más, mint bármelyik teremtménye. Ezt az Ő mindenek felett álló, egészen más Voltát felismerni, tisztelni és másoknak is megvallani: ez jelenti az Ő Nevének (Személyének ) Megszentelését. A Szent azt is jelenti: bűntől mentes, teljesen Tiszta. Isten Önmagában Szent, nem mi tesszük azzá. Mi csak elismerjük ezt, és így viszonyulunk Hozzá. Megszentségteleníti viszont az Ő Nevét az, aki káromolja, szükségtelenül emlegeti, aki rajta kívül bárki mást - például egy embert - vallásos tiszteletben részesít, ahhoz imádkozik, vagy aki babonás, okkult hittel az ördögtől kér segítséget, illetve aki képmutató módon él, s miatta káromolják mások Isten Szent Nevét. Megszenteli mindenki, aki mint egyedüli Istent imádja, szívből tiszteli, Benne bízik, Őt másokkal hitelesen megismerteti, és úgy él, hogy az élete különbözik az általánostól, mert megjelenik benne valami Isten Tisztaságából, Szentségéből (Zsid. 12. 10 ). Isten Akarata éppen az, hogy a Benne hívőkön keresztül az Ő Szentsége beleáradjon a világba. Vajon általam megszenteltetik - e Isten Neve?"
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Január 13, 08:50:01 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Január 13.

„A minden kegyelemnek Istene
pedig, Aki az Ő Örök Dicsőségére
hívott el titeket Krisztusban ...”
(1Pét. 5. 10a )

„Minden készen van. Jöjjetek a Menyegzőre!” Minden el van készítve az Üdvösségre: a Fehér Ruha, a Mennyei Város arany utcáival, gyöngykapuival, kristálytiszta folyóvizével. Jöhet akárki, nem nézik nemzetiségét, vallását, rangját, korát, nemét, vagyonát. Mindenkié lehet az Üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál Üdvösségre jutni, mert „Nincsen Üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind feletetnéd is és testedet tűzre adnád is, az Ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és Szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer Magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Krisztus Jézusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A Kegyelem és Üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. Jézus nagyon komolyan veszi ezt, Főpapi Imájában is ezért könyörgött: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, azok is Velem legyenek ott, ahol Én vagyok”. Utolsó Beszélgetésében tanítványainak többször is a lelkükre kötötte: „Maradjatok Énbennem!” Ó, testvérem, aki távolról követi Őt, az nincs Benne. Aki Vele jár, még az sincs Benne. Csak aki elrejtőzött az Ő Sebeiben, az van Benne.

A MENTŐBÁRKA * Ne tévesszen meg az, hogy olyan kevesen vannak Jézusban az ismerőseid közül. Az özönvíz idején millió és millió ember élt a földön, és nem törődött az eljövendő veszedelemmel. Csak nyolc ember maradt meg – akik bent voltak a bárkában.

Aki Hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el – Ján. 6. 22 – 47”
10
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2019 Január 12, 20:59:57 »
Zsoltárok könyve 111. rész

1.    
Dícsérjétek az Urat.
Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2.    
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
3.    
Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
4.    
Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
5.    
Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
6.    
Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.
7.    
Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
8.    
Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.
9.    
Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
10.    
A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Áldott Testvérek, e mai alkalommal a szabad akaratról beszélünk. A hívők közötti beszélgetésekben-gyakorta elhangzik a szabad akarat, a szabad választás-mint valami "mentség".
Valójában a Szabad akarat a szabad választás, az életünk - sőt- a sorsunk mérlege. A Szabad választás-több mint amit arról gondolnak némelyek oly öntelt módon.
Amikor azt mondogadják: " Dönthetek így"; meg" választhatom azt"... A Választás a jó és a rossz között, valójában Isten kegyelme az ember felé.
A Testi ember nem képes választani, hiszen nincs választási lehetősége. AZ Istentől el idegenedett ember, nem képes különbséget tenni az Igaz-Isten szerinti cselekedet és a bűnös cselekedet között.
Ahogy a Prófétánál mondja is:
Jer 13,23   
Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párducz az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, a kik megszoktátok a gonoszt.

Azt mondtam ugye a szabad választásról, hogy az valójában a sorsunk mérlege. Nos ahogy olvastuk is a Zsoltárban: Zsolt.111,10.    
A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Ez körülbelül azt jelenti: A Szabad választás ad lehetőséget a Jó választására! Aki a Jót- az Isten szerinti-t választja, annak jutalma van Istentől.
Ahogy erről Pál is beszél: Gal.6,  7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
  8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
  9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
  10. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Tehát a szabad választás lehetősége-Valójában Isten kegyelme.A SZabad választás alapja az, hogy az Isten közölte velünk az Ő tanítását, Megmondta mit szeret-mit gyűlöl, elmondta a tanításaiban, hogy mit vár tőlünk.
 De mint mondtam, ez csupán lehetőség! Rajtunk áll, hogy az Istentől tanultak alapján, hogyan döntünk? Választjuk a jót, az Igazat; avagy hagyjuk hogy a berögződött-gonosz és önző testi tanácsok vezessenek az orrunknál fogva?!
Az, hogy valaki tudja az Igazságot, még nem minden! Ez az Alap a választáshoz-és csupán lehetőséget ad. Viszont az elvárás is nagyobb.
Ahogy Jézus mondja is: Luk.12,47.    
És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
48.    
A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

Mindez azért, mert: Ha tudta-miért nem cselekedte? Tehát: Kell a tudás! De a tudás-önmagában nem elég... kell az az szerint való cselekedet.
Vigyáznunk kell arra is, hogy mit beszélünk! Mert sokan vannak, akik hivalkodnak az ismeretükkel... Sokan vannak akik a tudásukat többnek mutatják, mint amennyi valójában. Vigyázat ez roppant veszélyes, mert Jézus nem vitatkozik senkivel!
Jn.9,39.    
És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.
40.    
És hallák ezeket némely farizeusok, a kik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é?
41.    
Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.

Jézus nem mondta nekeik: " Lehet hogy van ismereted, de nem érted mégsem"... Jézus azt mondta: Ha te tudod-akkor ezek szerint szándékosan nem az szerint élsz!
Vannak akik az szerint gondolkodnak, "ha nincs megfelelő tudásom, akkor nem leszek számonkérve sem..." Ám a helyzet az, hogy a tudást-mindenki számára-elérhetővé tette az Isten, és az szerint is vizsgál bennünket.
Ha valaki nem akar tanulni, akkor tehát megveti az Isten beszédét... és innen márt tudjuk is a történet folytatását: 1Sám 15,23   
Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

És ettől a ponttól kezdve, beszélhetünk az életünk következményéről, a vetés-aratás törvényéről. Ugye ismételjük fel erről pál tanítását: Gal.6,7.    
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8.    
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

" Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet"...
VAn is erről egy másik zsoltár: Zsoltárok könyve 109. rész

1.    
Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár.
Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!
2.    
Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem.
3.    
És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül.
4.    
Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom.
5.    
Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért.
6.    
Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől.
7.    
Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen.
8.    
Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.
9.    
Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
10.    
És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt.
11.    
Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.
12.    
Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin!
13.    
Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!
14.    
Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék!
15.    
Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről,
16.    
A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje.
17.    
Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle.
18.    
Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj.
19.    
Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát...

Azt mondja: 7.    
Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen.

Sokan az szerint gondolkodnak, hogy a gonoszt az Isten megbünteti... Valójában a gonosz a saját választása szerint arat! Pál szerint: GAl.6,7 amit vet az ember-azt aratja is.
Aki ugye az Isten tanácsát választja, annak jutalma van Istentől. V.Mózes 6,24.    
És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon.
25.    
És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, a miképen megparancsolta nékünk.

Figyeljetek csak: egy érdekességet szeretnék mutatni: V.Mózes 6,24..." hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon."
Meddig tartson meg? a vége nincs meghatározva!!! Tehát itt elhangzik a végtelenség jelzője! "Örökké" Pont mint a teremtés idején: Az Isten amikor az embert teremtette, nem határozott az élete végéről-tehát nem tervezett véges életet az embernek. és most megint:
V.Mózes 6,24..." hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon."

namost ugye aki nem az Isten tanácsa szerint választ...  nos ugye egyiptomnak volt egy királya... sokan vannak értetlenségben az felől, hogy miért büntette ezt a fáraót az Isten, ha nem volt választása.
Sőt: Voltak, akik erre a példára építették fel, a predesztinácó elméletét. Azt olvassuk a Tórában, hogy bár az Isten-elküldte hozzá-Mózest, de mindannyiszor meg is keményítette a fáraó szívét, hogy megbüntethesse. De ez így nem teljesen igaz.
Mert azt is olvashatjuk a tórában, hogy ez a fáraó-iszonyatos döntésket hozott az uralkodása során...
A Zsoltárban pedig azt olvassuk:  Zsolt.109,8.    
Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.
9.    
Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
10.    
És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt.
11.    
Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.
12.    
Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin!
13.    
Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!
14.    
Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék!
15.    
Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről,
16.    
A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje.
17.    
Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle.
18.    
Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj.
19.    
Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát...

Ugyanis Testvérek, ez a fáraó-mindíg és következetesen a gonoszt választotta... amit vetett tehát-azt le is aratta. sok embert-sőt: Gyermeket ölt-ezért sok embert-sőt: gyermeket veszített... Rabszolga munkával sanyargatta az Isten népét-ezért szépen ki is lett fosztva!
Egy napon-mindent elveszített, amit a gonoszságával szerzett.

Tehát a szabad akarat-a szabad választás lehetősége... Ahoz hogy az ember-szabadon választhasson-kell a tudás! Kell hogy ismerete legyen arról: Mi a jó, és mi a rossz?
De ha megvan a tudás- az ismeret, akkor már számadásunk is van! Ez a számadás pedig, az életünkben-e tudás alapján meg hozott döntéseink szerint lesz.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10