Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2007 Június 25, 10:23:12

Cím: Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 Június 25, 10:23:12
A témát megnyitottam. :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 Július 27, 12:21:14
Csináljunk együtt imakönyvet, - saját szavaiddal és ne ollózva, bátran kapcsolódj be, hiszen te is tudsz imádkozni. Legyen az Úr öröme ebben az együttmunkálkodásban is.  kb. a szöveg ilyen hosszúságú legyen. Hogyan képzelem? Egy adott Igével és imával. Itt egy példa:

Imádkozz bűnbocsánatért

“És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.” Márk 11:25

Atyám, Jézus nevében imádkozom Hozzád. Köszönöm, hogy lehetőségem van Jézus Krisztus vére által, a kegyelem királyi Trón elé lépni. Elküldöm magamtól az irigységet, a haragot, a félelmet, a bátortalanságot, a keserűséget és mindazt ami távol tart Tőled. Szabadíts meg és tisztíts meg, hogy a szívemben csak az isteni szeretet tudjon munkálkodni. Bocsáss meg a bűnös cselekedeteimért, beszédeimért és bocsáss meg azoknak is, akik ellenemre beszéltek, vagy rosszat tettek nekem, vagy rossz híremet keltették. Bocsáss meg azért, hogy túl sok időt töltöttem gondolatban és beszédemben a harag és a rosszindulat földjén. Szívemből kérem a bocsánatodat az összes ellenem vétkezőre. Te is megbocsátottál nekem, én is megbocsátok nekik és soha többé nem beszélek az ellenem elkövetett sérelmekről, elszenvedett rosszról. Bocsánatodat kérem, hogy több id&őt töltöttem a világ evangéliumával, mint az Igével. Hálásan köszönöm neked, hogy Jézus vére megszentelt, Aki örökkévaló Szellemed által Önmagát áldozta fel bűntelenül Istennek, hogy én szolgálhassak az élő Istennek. Mostantól fogva az a cél vezet, hogy mindenkivel szeretetben és tiszteletteljességgel járok, ahogy Jézus ezt kéri tőlem. A békesség útját keresem és hiszem, hogy a Te segítségeddel eljutok oda. Ezentúl békességben járok az otthonomban, a munkahelyemen, a szomszédaimmal, barátaimmal, keresztény testvéreimmel és midazokkal akik körülöttem élnek és érintkezek velük. Teljes bizalommal Rád támaszkodom, hogy ezekben az ígéreteimben kitartó és állhatatos tudjak maradni. Felöltöm a könyörületes szívet, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést, józanságot, Te pedig megadod az erőt arra, hogy kitudjak tartani és megtudjak állni abban, mindenkor hálát adván és dicsőítvén érte Téged. ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 Július 27, 12:28:12
Imádkozz az elveszettekért

“Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,” 1 Tim. 2:1
 
Atyám, Jézus nevében imádkozunk az elveszettekért. Dicsérünk és magasztalunk téged, mert meghallgatod könyörgéseinket. Esedezve állunk a kegyelem és irgalom királyi Trónod előtt, hogy közbejárjunk másokért a Te szent Fiad Jézus Krisztus nevében. Kérünk Téged, az aratásnak Urát, hogy küldjél munkásokat a Te aratásodba, hogy az Evangélium örömhírét hirdessék. Felemeljük azok szívét hozzád, akik nem tudják, hogyan járuljanak eléd, mert nem ismerik a Hozzád vezető utat. Adj nekik vágyódást arra, hogy a jelenlétedbe kívánkozzanak. Adj nekik vágyódást arra, hogy éhezzék, szomjúhozzák az élő Igét, amelyet jelek és csodák követik. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy ahol sötétség van, oda fényt vihessünk, ahol bánat van, oda örömet vihessünk, ahol betegség van oda gyógyulást vihessünk, ahol halál van, oda életet vihessünk a Te nevedben! Kérünk, hogy használj bennünket e csodálatos ébredésben ami jelen van az országunkban is. Hisszük, hogy a mai napon befogadják a szívükbe Jézust és megvallják Őt az életük Urának, Megváltójának. Köszönjük a kegyelmedet, jóságodat, szeretetedet irányukban! Köszönjük, hogy imáinkat megválaszolod és egyre többen térnek be a Te hatalmas országodba, hogy átadják az életüket és annak irányítását Neked. Imádkozunk azért, hogy megtalálják a békességre vezető utat, amelyen neki járniuk kell és kitartóan tudjanak azon hűségesen közlekedni. Imádkozunk azért, hogy minél hamarabb megismerjék a Te Fiadat Jézus Krisztust, Aki meghalt értük, mert Te úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött Fiadat adtad érte, aki hisz Tebenned, annak örök élete legyen. ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 Július 27, 12:32:55
 Imádkozz az egyházakért

“Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok” 1 Thess. 5:17  

Atyám, Jézus nevében imádkozunk! A Te Igéd, szabadon és tisztán terjed ebben az országban Jézus nevében és gazdagon lakozást vesz a hívők szívében. Köszönetet mondunk az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért, szolgálóiért. Tiéd a dicsőség, hogy a gyülekezetek békességben, szeretetben, az Úr félelmében járnak, épülnek, sokasodnak a Szent Szellem segítségével. Azért imádkozunk Atyám, hogy betekintést kapjunk a te útjaidba és céljaidba, hogy megismerjük, megértsük és meg tudjuk különböztetni a szellemi dolgokat, és ne a magunk akaratát cselekedjük meg. Ha valamiben különbözünk, Te megadod a bölcsességet, a tisztánlátásra. Nem ítélgetvén egymást, hanem a Te akaratodat figyelembe véve hirdetjük, prédikáljuk az Evangéliumot egységben, szeretetben, egy akarattal. Igazíts meg bennünket, hogy ne ítélkezzünk a Te egyházad felett, hanem a szeretet és a szelídség szellemével közelítsünk egymáshoz. A szeretet vezesse az indítékainkat, beszédünket, cselekedetünket. Köszönjük Atyám, hogy engedelmes és alázatos szívet adtál nekünk arra, hogy ezt befogadjuk, megértsük. Megvalljuk, hogy győztesek vagyunk a Bárány vére által, engedelmesek vagyunk Istennek, ellenállunk az ördögnek és elfut tőlünk, Jézus nevében. Közelítünk egymáshoz, ahogy Te is közelítettél hozzánk. A Te akaratodat akarjuk betölteni a szolgálatunkkal és nem a miénket. Kérjük Tőled ehhez az alázatos szívet a Te felmagasztalásodra, dicsőségedre. ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 Július 27, 12:36:08
Imádkozzunk az országunkért, kormányunkért

“Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” 1 Tim. 2:1
 
Atyám, Jézus nevében imádkozunk egy akarattal az országunkért, és a kormányunkért. Eléd járulunk és közbenjárunk a miniszterelnökért, miniszterekért, parlamenti képviselőkért, politikusokért, polgármesterekért, testületi tagokért, bírókért, rendőrökért, tűzoltókért és bármilyen vezető beosztásban lévőkért. Kérünk Téged, hogy becsületesség lakozzék a hatalmi pozícióban lévők szívében, akik a Te szemedben fedhetetlenek, kifogástalanok azok maradjanak a pozíciójukban. Akik pedig gonoszak, kerüljenek ki onnan a Te akaratod szerint. Atyám, kérünk, hogy olyan emberek vegyék őket körül, akik megnyitották a szívüket az isteni tanácsokra, és csak azt teszik ami igaz a Te szemedben. Megfontoltság, bölcsesség, megértés fogja diktálni döntéseiket. Vesd el tőlük a leuralást és tedd őket szabaddá attól. Minden száj Téged magasztaljon és dicsérjen, akik vezetőbeosztásban, hatalmi pozíciókban vannak. Hálásak vagyunk Neked, hogy a kezedbe vetted, és egységben tartod a kormányt és a hatalmi pozícióban lévőket. Hálásak vagyunk, hogy a döntéseiknél a mi érdekeinket veszik figyelembe és nem a sajátjukat. Köszönetet mondunk, hálás szívvel országunkért, vezetőinkért. Köszönjük, hogy ez az ország békében él, mert a Te kezedben van annak kormányzása, irányítása. Megvalljuk, hogy áldott az országunk, mert Te vagy annak az Istene!
Megvalljuk, hogy Jézus az Úr Magyarországon! ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 06, 21:41:33
Sziasztok! :05:

Ez az a topic, ahova beírásra kerülnek a napi lelki morzsák. :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 06, 22:36:05
Hogy a mai nap sem maradjon ki!!!

ELVESZETT BÁRÁNY

Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. (Ézs 40,11)  

A bárányok egyszerű teremtmények. Csak ételre, italra, és egy pásztorra van szükségük. Pásztoruk zsenge fűhöz és élet-adó vízhez tereli őket. A bárány a legkisebb változásra is érzékeny, könnyen eltéved, megzavarodik, ezért a pásztor óvatosan békés és biztonságos helyre vezeti.
Ha visszatekintek az életemre, sokszor éreztem magam elveszettnek. Olyan volt, mintha nem lenne sem irány, sem védelem ebben az elveszett bárányokkal teli világban. De amikor úgy tűnt, nehéz elviselni az életet, akkor egy finom nyomásra, vagy egy szeretetteljes ösztönzésre visszataláltam a jó útra. Csak hat éve tudtam meg, hogy édesanyám minden nap imádkozott értem, és még most is ezt teszi. Amikor elmondta, könny futott a szemembe. Az emlékek, amikor elveszettnek éreztem magam, hirtelen visszajöttek. Rájöttem, hogy akkor maga az Úr Jézus Krisztus, mint a példázatbeli pásztor, vitt vissza a vállán az útra. Ezért köszönettel tartozom Istennek, és a mindig hűséges édesanyámnak.

Imádság: Drága Istenünk, segíts bíznunk jó Pásztorunk vezetésében, és hallgatni hűséges szolgáidra, akiket az utunkba vezérelsz. Ámen.

Ha letérünk az útról, a jó Pásztor visszavezet a biztonságba.
Frank Bertrand (Virginia, USA)

                                                                                                 /idézet/

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 07, 01:59:35
"Ha vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg" (Ézsaiás 43:2)

   Nincs híd, mégis át kell mennünk a vízen, és éreznünk kell a folyó sodrását. De Isten jelenléte a sodrásban többet ér számunkra, mintha egy komphajó vinne át bennünket a másik partra. Meg kell próbáltatnunk, de diadalmaskodhatunk, mert maga az úr lesz velünk, és Ő hatalmasabb, mint a vízáradat. Még ha máskor távol is lenne tőlünk, a nehézségek és veszedelmek között bizonyosan velünk van. Bár csapjanak magasra az élet bajainak hullámai körülöttünk, az Úr minden alkalommal átsegít rajtuk.
   Isten ellenségei kiagyalhatnak sok mindent a vesztünkre, és kegyetlen csúfolódásaik hasonlók lehetnek a tüzes kemencéhez, de mit árt ez nekünk? Átmegyünk a tűzön. Ha Isten velünk van, nem perzselődünk meg; még a tűz szaga sem érződik meg rajtunk.
   Milyen csodálatos biztonságban van a felülről született és a menny felé tartó zarándok! Az áradatba nem fullad bele, a tűz nem égeti meg.
   Ó Uram, a Te jelenléted a legjobb védelelem utunk számtalan veszedelme között. Íme, hittel rád bízom magam, és lelkem nyugalomra talál benned.

                                                         /idézet/

 Mindenkinek szép napot!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 08, 00:31:53
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz
az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya"
(Jn 12,26).

   A legmagasabb rendű szolgálat az Ő követése. Ha Krisztus szolgája
akarok lenni, követőjévé kell lennem. Ha Jézus Krisztus nevének
dicsőséget akarunk szerezni, akkor a legjobb, ha mindenben úgy
igyekszünk cselekedni, ahogyan Ő cselekedett. Ez legyen a szemem előtt
mindennap.
   Ha követem az Úr Jézust, Ő társam lesz; ha olyanná leszek, mint Ő,
akkor vele lehetek. Ha itt a földön igyekeztem a követője lenni,
akkor, ha majd eljön az ideje, felvisz engem, hogy odafönt vele
lakozzam mindörökké. Urunk a szenvedés után királyi trónusra ült: mi
is, miután itt a földön egy ideig szenvedtünk vele együtt, megérkezünk
majd a dicsőségbe. Ahogy az Úr Jézus élete a feltámadásban dicsőült
meg, a mi életünknek is ez a reménysége. Ha követjük a
megaláztatásban, vele leszünk a dicsőségben is. Jöjj én szívem,
bátorodjál fel, és járj az Úr vérrel jelzett lábnyomában!
   Ne feledjük azt sem, hogy az Atya megbecsüli azokat, akik követik
Krisztust. Ha látja az Úr Jézushoz való hűségemet, megbecsülésének és
szeretetének számtalan jelével halmoz el Fia érdeméért. Semmilyen más
kitüntetés nem közelítheti ezt meg. Fejedelmek és királyok a
megbecsülésnek csak az árnyékát adhatják, az igazi dicsőség csak az
Atyától jöhet. Ezért én lelkem, ragaszkodjál az Úr Jézushoz még
jobban, mint valaha!

                                                 /idézet/


Mindenkinek szép napot!                 

 (A beírás időpontja ne zavarjon meg senkit, hisz már akkor is ma volt) :05:            diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 08, 00:55:11
Így van, a dátum a "lényeg"...de elengedhetettlen hozzá a napi lelki morzsák. :igen:

Ehhez még egy ide passzoló igét írnék:

Mk 8,36
"Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?"

Legyünk azok, akiket megnyert magának Krisztus!

Mt 6,33
"De keressétek elõször az õ országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Köszi Diki, jó volt a mai lelki morzsa is. :05:

Isten áldását!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 December 08, 08:00:40
Én is olvasom diki, köszi. Megérintenek. Legyél áldott és kitartó!

Szeretettel: Mária
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 09, 02:03:07
„Jézus ezt mondta neki: Minden lehetséges annak, aki hisz."
(Mk 9,23).

   Zarándokutunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség.
Tulajdonképpen nincs is más komoly gátja szellemi fejlődésünknek és
meggazdagodásunknak. Mert az Úr mindent meg tud tenni, de Ő azt
mondja, hogy hitünk szerint akar cselekedni velünk, így tehát a
hitetlenségünk az, ami megkötözi mindenható karjait.
   Puszta hitünkkel szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett
igazság is felemelné fejét, ha hinnénk az igazság Istenében. El
tudnánk hordozni megpróbáltatásunk terheit, ellenkezés nélkül el
tudnánk fogadni a bánat mélységeit, ha bizalommal teli kézzel
békességet öveznénk a derekunkra.
   Miért nem hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, hogy
Istenben higgyünk? Ő mindenben hűséges és igaz; miért nem bízunk
benne? Ha a szívünk őszinte és egyenes, a hit nem jelent erőfeszítést,
mert olyan természetes, hogy Istenben bízzunk, mint ahogyan a gyermek
magától értetődően bízik az édesapjában.
   Az a rossz, hogy minden más dologban tudunk Istenben bízni, csupán
az éppen aktuális problémáinkban nem. Milyen ostobaság ez! Jöjj, én
lelkem, rázd le bűnös hitetlenségedet és bízd Istenre mostani
terheidet, munkádat és vágyaidat! Ha ezt megtetted, mindent megtettél.

                                                                         /idézet/

Mindenkinek szép napot!

                                                diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 09, 09:00:26
Ámen!  :05:

Igen... mindent Rád bízok, Úram!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 10, 00:06:38
„Reménykedj, az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!"
(Zsolt 27,14).

Szüntelenül reménykedjél! Az Úrban reménykedjél! Érdemes
reménykedni benne. Soha nem hagyja cserben azt, aki Őbenne bízik.
Ne csüggedj el a reménykedésben! Számíts nagy szabadulásra és légy
készen, hogy Istent dicsérd érte.
Az Ige biztat, hogy „légy erős és bátor szívű", mert erre van
leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős,
minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és
ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud
örvendezni és így erőt ad az egész embernek.
Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet
megerősíteni, egyedül Isten, aki teremtette, Ő erősítheti meg. Isten
maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a
viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat
leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy „reménykedj az Úrban!"
Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó a számomra,
ha az Úrban reménykedem.

                                                     /idézet/
 
                                                                                  diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 11, 00:45:24
„Ő vezet minket mindhalálig" (Zsolt 48,15).

   Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, ha
valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk.
Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a
vezető!
   Az Úr, a mi Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az
utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk.
Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hát át
teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni.
Legyen Ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha
követjük törvényét, és megtanulunk Vele járni, minden lépésünkben rá
támaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját.
   Az a vigasztalásunk, hogy Ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi
Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni. „Mindhalálig" Ő vezet
minket, azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre
vonatkozö fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent:
azonnali üdvösséget, vezetést utolsó óránkig, azután pedig örökké
tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek
örvendeznünk életünk derekán és ebben megbékélnünk öregségünkben?
Keressük hát ma is az Ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk
ajtaján.

                                                          /diki/


                                                                                           diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2007 December 11, 09:23:54
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 12, 01:18:25
„Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az Ő nagy nevéért, mert
tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket"
(1Sám 12,22).

   Isten maga választotta ki magának népét, ezért köztük marad, és nem
hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta,
szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de
mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon
nevére hozna szégyent, ha elvetné népét, ez azt mutatná, hogy vagy
tévedett a kiválasztásban, vagy állhatatlan a szeretetben. Isten
szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és
dicsőség illeti meg mindőrökké.
   Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra,
hogy Ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy
tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni
kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most
elvessen bennünket. Egyszülött Fia, Jézus Krisztus meghalt értünk,
biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e
azokat, akikért vérét ontotta?! Mivel tetszett Az Úrnak, hogy
kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani
minket. Az Úr Jézus nem állhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit
szerette, úgy szereti őket most és mindörökké.

                                                                          /idézet/


                                                                                                        diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 12, 02:10:18
Ámen

Jn 6,37   
"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;"
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2007 December 12, 08:31:39
Ámen!


Ésa. 49,15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. (Károli)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 13, 00:29:02


„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).   Pál Istene a mi Istenünk is, aki megelégíti minden szükségünket.
Pál ezt biztosra vette a filippiekkel kapcsolatban, és mi is biztosra
vehetjük magunkra nézve. Isten megteszi ezt, mert Ő ilyen Isten:
szeret és örömmel áld meg minket, és végül Ő dicsőül meg azáltal, hogy
így cselekszik. Könyörülete, hatalma, szeretete és hűsége mind
összefog, csakhogy mi ne lássunk szükséget.
   Milyen mértékkel mér Urunk? „Az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a
Krisztus Jézusban." Az Ő kegyelmének gazdagsága nagyon nagy, de vajon
milyen nagy dicsőségének gazdagsága? Ki tudná ezt felmérni! Ilyen
megmérhetetlen mértékkel tölti be Isten a mi szükségeink feneketlen
mélységét. Krisztust teljességének befogadójává és közvetítőjévé
teszi, hogy általa árassza reánk szeretetének minden gazdagságát.
   E könyv szerzője jól ismeri az Úr szolgálatával járó
megpróbáltatásokat. Hűségére sokszor válaszoltak haraggal, nagylelkű
adakozók megfeledkeztek róla, de mindettől nem lett egy fillérrel sem
szegényebb. Sőt, szüntelenül gazdagabb, mert bebizonyosodott az
ígéret: „Isten be fogja tölteni minden szükségeteket." Az Úr
gondoskodása biztosabb, mint bármely földi pénzforrás.

                                                                       /idézet/

                                                                                                          diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 13, 01:09:03
Igen, így van...gondoskodó Istenünk van! :fel:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 14, 01:18:41

"...aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül" (Zsolt 32,10).

   A bizalomnak nagy a jutalma4 Add ezt megtapasztalnom nekem is, Uram!
Aki bízik, az mindenkinél inkább bűnösnek érzi magát, de íme kegyelmet
készített számára az Úr; tudja, hogy nem érdemli meg, mégis övé az
irgalom, és tágra nyílt ajtó várja. Ó Uram, Benned bízom, add nekem ezt
a kegyelmet.
   Lásd meg, lelkem, milyen testőröd van! Ahogy a fejedelmet
körülveszik katonái, úgy övez téged körül az irgalom. Elölről, hátulról
és minden oldalról körülvesz a kegyelem, mint fegyveres őrség. A
kegyelem védőrendszere közepén élünk, mert Krisztusban vagyunk.
   Ó, én lelkem, milyen tiszta levegőt szívhatsz! Ahogy a levegő
körülvesz, úgy övez körül az Úr kegyelme. Sok bánatuk van azoknak, akik
az Úr nélkül élnek, de körülötted annyi a kegyelem, hogy a szomorúság
említésre sem érdemes. Dávid azt mondja: "Örüljetek az Úrnak,
ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!" (Zsolt
32,11). Ha engedelmeskedünk ennek a felhívásnak, szívünk diadalmaskodni
fog Istenben, és dicsekedhetünk örömünkkel. Uram, ahogy Te körülveszel
irgalmaddal, úgy szeretném én is körülvenni oltárodat a hálaadás
énekével!

                                                                     /idézet/


                                                                                                 diki


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 14, 10:59:04
Ámen...
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 15, 01:49:45
"Híveinek lábát megőrzi" (1Sám 2,9).

   Az út síkos, lábaink gyöngék, de az Úr megőrzi lépteinket. Ha
engedelmes hittel átadjuk magunkat neki, és az Övéi leszünk, Ő maga
fog vigyázni reánk. Nemcsak angyalainak parancsol, hogy őrizzenek,
hanem maga ügyel lépteinkre.
   Megóvja lábunkat az eleséstől, hogy be ne szennyezzük ruhánkat,
kárt ne valljunk lelkünkben, és ne adjunk okot az ellenségnek a
gyalázkodásra.
   Megóvja lábunkat a tévelygéstől, hogy ne kövessük a tévtanítást,
ostobaságot vagy a világ útját.
   Megóvja lábunkat, hogy meg ne dagadjon a fáradságtól, fel ne
horzsolódjék a hosszú és rögös úton.
   Megóvja lábunkat a sebesüléstől: cipőnk rézből és vasból lesz, ha
kard élén vagy mérgeskígyókon taposunk is, hogy meg ne sérüljünk, se
mérgezést ne szenvedjünk.
   Kiszabadítja lábunkat a tőrből, hogy rosszakaratú és hatalmas
ellenségünk csalárdsága be ne fonjon bennünket.
   Ilyen ígéret birtokában fussuk meg pályánkat fáradság nélkül, és
járjunk félelem nélkül. Az, aki oltalmazza lábunkat, hatalmas erővel
teszi azt.

                                                               /idézet/

                                                                                    diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 15, 14:06:04
Ámen!  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 16, 00:31:45

„Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek" (1Sám 2,30).


   Életem fő célja, viselkedésem irányítója valóban Isten dicsőítése?
Ha így van, akkor Ő is „dicsőséget szerez" nekem. Esetleg az emberek
egy ideig nem becsülnek, de Isten nagyon hatásos módon tisztességet
szerez majd nekem. Aki kész a gyalázkodást is elhordozni, és ezt Isten
akaratára figyelve teszi, az végül bizonyosan elnyeri a mennyei
dicsőséget.
   Éli nem dicsőítette Istent házanépe jó igazgatásával, fiai sem
dicsőítették Istent szent hivatásukhoz méltó viselkedéssel. Ezért az Úr
sem szerzett nekik dicsőséget, hanem elvette családjuktól a főpapságot,
és az ifjú Sámuelt tette az ország prófétájává (urává). Ha azt akarom,
hogy családom Istené legyen, mindenben tisztelnem kell az Urat. Isten
olykor megengedi, hogy az istentelenek élvezzék a világi dicsőséget, de
azt a méltóságot, tisztességet, dicsőséget és halhatatlanságot, amely
csak Tőle származik, azok számára tartja fönn, akik szent
engedelmességgel csak Őt akarják dicsőíteni.
   Mit tehetek ma, amivel dicsőíthetném az Urat? Dicsőségét
szolgálhatom bizonyságtétellel és engedelmességgel. Dicsőíthetem
vagyonommal és valamilyen konkrét szolgálattal. Csöndesedjünk el és
gondoljuk meg, mivel dicsőíthetjük Őt, aki dicsőséget akar szerezni
nekünk.

                                                               /idézet/

                                                                                   diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 16, 11:04:11
Koszi Diki nagyon epitoek a hozzaszolasaid :igen:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 16, 14:14:03
 
  Ennek örülök, Isten áldjon meg: :integet:

  Üdv.: diki  :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 17, 00:21:44

„De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez"
(Dán 11,32).


   „Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve" (2Móz 15,3). Aki zászlaja
elé áll, azt megedzi a harcra, erőt és bátorságot ad neki. Amikor
Dániel ezt az Igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis
azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a
szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel
való szembeszállásra.
   Bárcsak mi is igazán ismernénk Istenünket; erejét, hűségét,
változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isteni
lénye felbuzdítana és késszé tenne arra, hogy érte éljünk és haljunk.
Bárcsak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá
hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta
Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha
állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség
sokasága is csak annyi lesz a számunkra, „mint egy vízcsepp a
vödörben" (Ézs 40,15). Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk,
úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre: „csak sáskáknak
tűnnek" (Ézs 40,22). Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a
hazugsággal teljes korban!

                                                       /idézet/

                                                                                         diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Eva - 2007 December 17, 08:09:01
Igen, Istenunk melletunk all minden nehez percunkben, ha ragaszkodunk hozza.! :029: Halleluja!
ES hozza teszem-" KI fogjatok uzni a kanaaniakat,meg ha vas harci kocsijaik vannak is, es ha erosek is"Jozs.17,18
Igy buneink, rosssz szokasaink ellen azzal a tudatban indulhatunk harcba, hogy Isten neveben sikerul majd folulkerekedni rajtuk.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 18, 09:07:04
Megved es befedez!

"Istenem,szarnyaid arnyekaban keresek oltalmat,mig elvonul a veszedelem." [zsolt 57,2/b]

Gyors szarnycsapasokkal siet az anyamadar kicsinyei vedelmere.Nem vesztegeti idejet,amikor elelemszerzo uton van,vagy amikor oltalmaznia kell oket a veszelytol.A mi Urunk is sasszarnyakon siet valasztottai megmentesere.Az anyamadar kiterjeszti szarnyait a feszekben ulo kicsinyek felett.Tulajdon testevel rejti el oket.A tyuk teste melegevel melengeti csibeit es szarnyaibol hajlekot kepez,amelyben otthon erezhetik magukat kicsinyei.A Mindenhato Isten,a mi Urunk,ilyen oltalom valasztottai szamara.O a mi menedekunk, otthonunk,mindenunk.Amit a vigyazo es szarnyaival befedezo madar a kicsinyei szamara jelent,azt jelenti az Ur a mi szamunkra.Ezt ujra meg ujra halaadassal megtapasztalhatjuk.Megved minden gonosztol.Az Ur ugyan a madar szarnyahoz hasonlitja oltalmat,de mennyivel nagyobb oltalom az ,mint a madarak tollazata.A seregek Uranak ereje rejlik benne.Legyen ez vigasztalas a szamunkra,hiszen a Mindenhato szeretet siet,hogy megszabaditson es elrejtsen bennunket.Isten szarnyai gyorsabbak es gyengedebbek,mint a madare,rejtozzunk el bizalommal szarnyai arnyekaban,es talaljunk ott nyugalomra!


C.H.SPURGEON.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 18, 15:16:16
Köszi a lelki morzsákat Edit! Kicsit elaludtam.  :pirul:

 Isten gondoskodik az övéiről testileg és Lelkileg is.  :angel2:

  Üdv.: diki  :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 19, 01:30:25

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket"
(Ézs 66.13).


   Anyai vigasztalás! Ez maga a gyöngédség! Egy anya mennyire együtt
tud érezni gyermekével a bánatban. Hogyan öleli keblére, mennyire
szívére veszi szomorúságát! Gvermeke mindent elmondhat neki, és ő úgy
együtt érez vele, mint ahogyan senki más! Minden vigasztalója közül
anyját szereti legjobban a gyermek, és sokszor így van ezzel még a
felnőtt férfi is.
   Ha Isten így lehajol hozzánk, hogy mint egy édesanya vigasztaljon
minket, akkor jósága semmivel sem mérhető össze. Mert azt könnyen
megértjük, hogy Isten olyan, mint apánk, de olyan is lenne, mint
gyengéd anyánk? Bizony, így van ez: szent bizalmasságban élhetünk vele,
határtalan bizalommal fordulhatunk felé, és vigasztalást, végtelen
szent nyugodalmat találunk nála. Ha maga Isten a vigasztalónk, a
fájdalomnak nem lehet többé helye a szívünkben. Mondjuk el neki minden
bánatunkat, még akkor is, ha panaszunk csak sóhajtásba és (vagy)
zokogásba fullad. Ő nem veti meg könnyeinket, hiszen anyánk sem tette
ezt, Ő is ismeri gyenge voltunkat és megbocsátja bűneinket, csak ezt
még bizonyosabban, tökéletesebben teszi, mint arra anyánk képes volt.
Ne próbáljuk hát egyedül hordozni fájdalmunkat, szomorúságunkat, mert
ezzel bánatot okozunk ennyire kedves és jóságos Urunknak. Kezdjük
minden napunkat szerető Istenünkkel való közösségben, és ugyanígy
végezzük is be. Az anyák sem fáradnak bele a gyermekeikkel való
törődésbe, hát még akkor a mi Urunk!

                                                          /idézet/

                                                                                        diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 19, 08:17:09
De jóóó... :05:

Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 19, 10:11:32
A legmeghittebb es leg megaldottabb kozosseg

".....mindenkor az Urral leszunk" 1 Tessz.4,17.

Mig e Foldon elunk,az Ur van velunk,amikor hazahiv,mi leszunk vele.A hivo nem szakad el megvaltojatol. Eggyek ok, es mindvegig eggyek is maradnak:Krisztus nem lehet meg az ovei nelkul, mert akkor csak o lenne, test nelkul. Akar elragadtatunk az egbe, akar a paradicsomban nyugszunk, akar itt e Foldon elunk, Krisztusban vagyunk:ki valaszthat el tolle? Milyen nagy orom ez! Legfobb tisztessegunk, nyugalmunk, vigasztalasunk, gyonyorusegunk, hogy az Urral lehetunk. Nincs, ami ezt felulmulna, vagy akar csak megkozelitene. Eggyutt elunk vele itt a Foldon, erezzuk, amikor megalazzak, elutasitjak, erezzuk, amikor szenved. De egykor vele leszunk a mennyei dicsossegbe is, elvezni fogjuk az orok nyugalmat. Isten kiralyi uralmat, annak minden megnyilatkozasaban. Ugy elunk majd, ahogyan Krisztus, es vele eggyutt orvendezunk orokkon-orokke.

  Oh Uram,ha mindorokre veled lehetek majd,valoban egyedulalloan dicsoseges sorsot szantal nekem.Nem irigylem meg az arkangyalokat sem.Mindorokke az Urral lenni:ez a legcsodalatosabb dolog,amit a mennyrol eltudok kepzelni.Nem az arany harfak,nem a tundoklo koronak,nem is a tiszta feny jelenti szamomra a legnagyobb dicsosseget,hanem Krisztus maga es a velevalo kozosseg.Ebben a legdragabb kozossegben elhetek mindorokke.C.H.SPURGEON.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 December 19, 10:16:54
Edit és diki! Nagyon jó ha így együtt csináljátok a lelki morzsákat. Köszönöm az alázatos szíveteket Istennek. Minél többet olvasunk, annál erősebbek leszünk az Úrban. Jó olvasni mind a kettőtöktől.

Szeretettel: Mária
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 19, 10:27:48
Koszi Maria, kulonosen azret mert megerosit abban, hogy igyekezzem idot szakitni, hogy lehetoleg naponkent irjak. Az idovel eleg hadilabon allok :040:,ez a valosag. Megprobalok tudatosan figyelni ra. :igen:
Tovabbi aldott napot neked es mindannyiotoknak. :angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 20, 00:20:39

„Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és
vízzel" (2Móz 23,25).


   Milyen áldott ígéret! Istent szolgálni már önmagában is
gyönyörűség. Ráadás még az a kiváltság is, hogy minden dolgunkon
megnyugszik az Úr áldása! Ha mi magunkat az Úrnak szenteljük, a
leghétköznapibb dolgunk is áldott lesz. Urunk Jézus vette a kenyeret
és megáldotta, mi is áldott kenyeret eszünk. Jézus Krisztus megáldotta
a vizet, sőt borrá változtatta. A víz, amelyet iszunk, sokkal jobb
nekünk, mint az ellenségeinket megvidámító bor: minden cseppje áldás.
Az Úr áldása van Isten emberén mindenben, és rajta is marad mindig.
   Mit számít, ha csak kenyerünk és vizünk van, de áldott az a kenyér
és az a víz! Kenyerünk és vizünk viszont mindig lesz. Ez benne van az
áldásban, hiszen meg kell lenniük, hogy Isten megáldhassa. „Kenyerét
megkapja, vize állandóan van" (Ézs 33,16). Ha Istennel ülünk
asztalunkhoz, akkor nemcsak kérjük, hanem birtokoljuk is áldását.
Nemcsak úrvacsorai kenyerünket, hanem a családi asztalunkon levőt is
megáldja. Akik Őt híven szolgálják, azokat Ő is hűséggel szolgálja.
Ezt az asztali áldást nem érdemeinkért kapjuk, hanem kegyelemből.
Valójában háromszoros itt a kegyelem, megadja nekünk a kegyelmet, hogy
szolgáljuk Őt, azután a kegyelmet, hogy kenyerünk lehet, végül azt a
kegyelmet, hogy áldott kenyeret ehetünk.

                                                            /idézet/

                                                                               diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 20, 10:31:54
Hasznald a talentumod!

"Az ajandek tag teret nyit az ember elott..."Peld.18:16

Ha kuzdelmeid vannak,az csak annak a jele,hogy Istennek terve van veled.Ne feledd el,hogy a satan gonosz mesterkedeseit Isten jo celra hasznalhatja fel"1Moz.50:20".David csak egy piszkos saruju faragatlan pasztorfiu volt,amikor Isten folvezette ot a kiralyi palotaba.De Isten megigerte,hogy nagy emberre teszi Davidot,mert latta ot megolni az oroszlant.David nem tudott rolla de Isten figyelte mar akkor is ot.Salamon ezt mondja"az ajandek tag teret nyit az ember elott..."[Peld.18:16].David ajandeka mindossze egy ko es egy parittya volt,megis megnyitotta az ajtot a jovobeni kiralysag elott.
David, Goliat legyozesere is folhasznalta a talentumot.Ha szembekerulsz az ellenseggel mindig hasznald fol,amivel fol vagy ruhazva.Ne probald meg masok fegyvereit"kolcsonkerni",nem fog rad illeni.Akkor is,ha fegyvereid jelentektelennek tunnek a szemedben,harcolj veluk,mert,ha Isten all melletted,hatekonyabbak lesznek,mint gondolnad.
Isten egyszer megkerdezte Mozestol:"Mi az,ami a kezedben van?"."Egy bot"-felelte Mozes.Egy kozonseges,regi setapalca!Megis Isten eppen ezt a botot hasznalta fol,hogy a Vorostengert ketteszelje.Ne feledd,hogy Isten maris folruhaz itt teged a megfelelo eszkozokkel,csak fol kell ismerned,es hasznalnod kell oket.
"De en nem vagyok erre kikepezve"-mondod te.Istennek csak egy formalhato jelleme es folvertezett szivre van szuksege,amelyik igy imadkozik:"Uram,ha folkeszitessz engem,kesz vagyok harcolni".Ne feledd el,amikor odaadod Istennek amid van,O olyan eszkozoket ad kezedbe,amivel legyozhetetlen leszel!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 December 20, 11:09:31
Edit! Csupán visszajelzek, mennyire jó volt ma nekem ez az üzenet. Hálás vagyok érte az Úrnak!

Ez a mondat: Ha kuzdelmeid vannak, az csak annak a jele, hogy Istennek terve van veled. Ne feledd el, hogy a satan gonosz mesterkedeseit Isten jo celra hasznalhatja fel.

köszönöm
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 20, 18:23:54
Istene legyen a dicsoseg es hala,mert O adja mikor mit irjak le.Szivbol orulok,ha barkinek is segitenek az idezetek.
Halleluja!!! :043:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 21, 20:13:35

"Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket" (Mikeás 7,19)

   Isten soha nem szűnik meg szeretni, de hamarosa megszűnik haragudni. Választottai iránti szeretete, természetéből fakad, haragja viszont csupán feladata elvégzéséből. Szeret, mert Ő maga a szeretet, és haragszik, mert erre a mi javunkra van szükség. De nem tud sokáig haragudni. Szívének szeretete újra felülkerekedik, könyörül népe nyomorúságán és véget vet szenvedéseinek.
   Milyen nagy ígéret, hogy "eltapossa bűneinket"! Legyőzi azokat. Bűneink rabszolgává akarnak tenni minket, de az Úr győzelmet ad felettük. Hamarosan megtörik erejük, mint a kánaánitáknak, de igába hajtjuk őket, hogy végül teljesen elpusztuljanak.
   Milyen dicsőséges bűneink megsemmisítésénk módja is. "Minden vétkünket", tehát az egész bűnsereget "a tenger mélyére dobja" - csak a Mindenható karja tud ilyen csodát művelni. "A tenger mélyére", oda, ahol a fáraó is odaveszett seregestől. Nem valami sekély vízbe veti, ahonnan a víz hullámzásától újra életre kelhetnek, hanem a tenger fenekére. Ott megsemmisülnek, a mélyre zuhannak, mint egy kő. Dicséret és hála legyen érte Istenünknek!

                                                                      /idézet/

                                                                                                 diki

Bocsi, hogy egy kicsit késett a mai Napi ige morzsa. :08:

Remélem senki nem volt  :2tickedoff: .

   
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 22, 00:23:54
„Én, az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal
őrzöm, hogy senki ne bánthassa" (Ézs 27,3).

   Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik
szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára.
Itt azt jelenti ki, hogy Ő maga gondozza tulajdon szőlőjét. Nem bízza
másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz,
lehet az nem jól gondozott?
   Öntözget bennünket, nemcsak naponta, nem is csak óránként, hanem
minden pillanatban. Hogy kellene növekednünk! Milyen frissnek és
gyümölcstermőnek kellene lennünk! Milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene
csüngeniök a tőkéken!
   Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga
az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk?
Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz; mi másra van még szükségünk?
   Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy Ő maga
cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben! Ki
állhat ellen akaratának? Ha Ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi,
akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, Vele
szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével!
   Ó Uram, ha azt mondod, hogy Te vagy az őrizőm, mi mást tetetnék,
minthogy dicsőítelek ezért Téged.

                                                               /idézet/

                                                                                     diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 22, 08:26:12
"Minden gondotokat Orea vessetek mert neki gondja van reatok."1Peter5:7

Az Istenbe vetett bizalmadnak magaban kell foglalnia,hogy az O gondjaira bizod azokat is akiket a legjobban szeretsz amikor ugy latod,hogy nem tudsz segiteni rajtuk.Van ilyen szemely az eletedben?Ha szabadon engedsz valakit,ez nem azt  jelenti,hogy tobbe mar nem torodsz vele,csak azt,hogy nem tudsz mindent megtenni erte.Valaki szabadon engedese,nem teljes elszakadast jelent,mindossze az ellenorzesrol valo lemondast.A szabadonengedes nem jelent elhanyagolast,csak a lehetoseg megadasat valakinek,hogy a sajat hibaibol tanuljon.A szabadon engedes gyakran annak az elismerese,hogy kicsuszott a hatalom a kezedbol-ami tulajdonkeppennem is volt ott soha.Ne azert engedj szabadon valakit,hogy legyen kit hibaztatnod,hanem mert igy valsz teljesse.A szabadon engedes nem aggodast hanem torodest jelent;nem kijavitgatast hanem tamogatast;nem a kozponti szerep vallalasat,hanem a lehetoseg megadasat valakinek a kibontakozasra;nem aggodalmaskodast,hanem batoritast a valosaggal valo szembenezesre,nem kritikat hanem elfogadast,nem masok hibainak a keresgeleset,hanem alapos onvizsgalatot,hogy magad hibaibol tanulhass,nem csak a magad elkepzeleseihez valo ragaszkodast,hanem minden nap uj lehetosegeinek a kihasznalasat,nem embertarsaid rendreutasitasat,hanem probalkozast sajat almaid beteljesulesehez,nem a mult megtagadasat,hanem a jelenben valo novekedest.Hadd jelentse az elengedes a felelmeinktol valo szabadulast,Istenbe vetett bizalmunk novekedeset,es szeretetunk beteljesedeset.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Zoli - 2007 December 22, 21:12:58
"Minden gondotokat Orea vessetek mert neki gondja van reatok."1Peter5:7

Hadd jelentse az elengedes a felelmeinktol valo szabadulast,Istenbe vetett bizalmunk novekedeset,es szeretetunk beteljesedeset.

Ámen.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 23, 00:35:10
Sziasztok!

Diki elutazott, ezért most én írok Lelki morzsát. Fogadjátok szeretettel a sajátomat:

ApCsel 28,3   
"Amikor Pál összegyüjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart."

A hajótörés utáni események zajlanak éppen. A hajó odalett, azonban mindenki megmenekült.
Rengeteg elitélt és római katona. Pál is közöttük volt. Pál volt az, aki megprófétálta a megmenekülést.
Ebben az igeversben láthatjuk Pál cselekedetét. Nem lustálkodott, nem vezényelt, hanem beállt a munkába.
De mi is történt? Egy vipera előjött és belemart a kezébe! Isten emberébe mart bele, aki Istentől jövő üzenetét hírdeti ember felé.
Pál zúgolódhatott volna, hogy belemart a kígyó. Rengeteg elitélt között miért éppen őt érte ez is? Hiszen még rőzsét is szedegetett...
Sajnos mi keresztény emberek hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az életünknek külsőleg is pozitívban kell megnyilvánulnia.
Úgy gondoljuk, hogy az Istennel való járásunk által problémamentesebbnek kell lennünk.
Lehet úgy is gondoljuk, hogy ez a normál keresztény élet...ez az, amit a hitetlenek megkívánnak tőlünk! Ám ez nem így van.
Lehet te is zúgolúdni kezdesz, ha éppen sietsz valahová és lerobban az autód. Egy fontos, időre megbeszélt találkozóra igyekszel.
Ráadásul még az eső is el kezd esni... Már-már azon gondolkozol, hogy téged Isten nem is szeret. Azonban a világ a szétesés
felé halad, a materiális világon vajon mire számíthatsz? Az eső valakinek kényelmetlenség és bosszankodás, azonban valakinek
Istentől jövő áldás! Legyünk olyanok, akik Isten kezében megnyugodva úgy bíznak, mint kisgyermek az anyja óvó karjaiban!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 23, 08:48:13
Biztosan szamithatsz ra.

"Isten a mi oltalmunk es erossegunk,mindig biztos segitseg a nyomorusagban"Zsolt.46,2

Nem sokat er az olyan segitseg,amelyik eppen akkor hianyzik,amikor szukseg volna ra.Az otthon felejtett horgony nem segit a tengereszen a vihar orajaban.Hiaba volt valamikor penze az adosnak,ha most kovetelnek rajta egy osszeget.Nagyon keves a "biztos segitseg"-nek nevezheto foldi tamogatonk.Az ilyenek rendszerint messze vannak,amikor szuksegunk van rajuk,es meg messzebb,ha mar egyszer igenybevettuk segitseguket.De az Ur,a mi Istenunk mindig jelen van,amikor keressuk,jelen van,amikor szuksegunk van ra es akkor is,ha mar tobbszor is igenybe vettuk segitseget.
Sot,O tobb mint segitseg!Biztos segitseg!Biztosabb,mint a legjobb baratunk,mert O velunk van minden szuksegunkben,biztosabb,mint mi magunk,mert mi neha elveszitjuk a fejunket,O azonban mindig tudja a megoldast.Ra mindig szamithatunk,erezzuk tamogatasat,eggyutterzeset minden bajunkban.Ra most,ebben a sok bajjal kuszkodo korban is biztosan szamithatunk.Bizzunk hat Benne!Oltalmunk O,rejtozzunk el Benne;erossegunk O,erosodjunk meg Benne.Segitsegunk O,tamaszkodjunk ra,biztos segitsegunk O,probaljuk ki ezt most mindjart!Egy pillanatig sem kell aggodalmaskodnunk vagy felnunk."A Seregeknek Ura velunk van,Jakob Istene a mi varunk"[46,12]
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 23, 09:16:59
Antee!
Tudom,hogy diki elutazott.Igyekszem helytallni,napi rendszeresseggel itt lenni.Jo,hogy erzem a felelosseget,legalabb gyakorlom a kitartast.Szamithatsz ram ezen a teren,ha megvagytok elegedve az irasokkal.

Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 23, 10:28:44
Kedves Edit! :05:

Örülök, hogy a szíveden viseled! Köszönöm, hogy számíthatunk rád!
Isten áldjon meg! :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 23, 20:46:25
Kedves Edit!  :05:


Én nagyon "elégedett" vagyok azzal amit írsz... :afro:

Ez a mai is nagyon sokat mondott nekem... áldott üzenet...

Valóban, nincs mitől félnünk...

Erős vár a mi Istenünk! Féltőn szerető Isten...!  :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 24, 08:52:44
Az ehezoket megelegiti

"Mert megitatta a szomjazokat,es jol tartotta az ehezoket"Zsolt.107,9

Jo,ha az ember vagyakozik,es annal jobb,minnel melyebbrol jon ez a vagyakozas.Az Ur megelegiti lelkunk vagyakozasat,akarmilyen nagy es mindent athato legyen is az.Legyenek batran vagyaink,mert az Ur nagylelkuen teljesiteni akarja azokat.Nem jo az olyan lelkiallapot,amelyben elegedettek vagyunk onmagunkkal,es nincsenek kivansagaink.A tobb kegyelem utani sovargas,es a szavakban ki nem fejezheto gyotrelem nem mas,mint a novekedessel eggyuttjaro szenvedes,ezert csak javunkra szolgal,ha egyre tobbszor erezzuk azt.
Aldott Urunk,add,hogy szuntelenul vagyakozzunk a nemes dolgok utan,de leginkabb a legmagasztosabb dolgok irant.
Az ehseg egyaltalan nem kellemes erzes,de boldogok,akik eheznek es szomjaznak Isten igazsagara.O az ilyenek ehseget nemcsak nemi eledellel csillapitja,hanem teljesen megelegiti az igazan ehezoket.Nem valami hitvany etellel taplalja oket,hanem Urunkhoz melto nagyszeru eledellel,kegyelmenek javaival tolti be oket.
Ezert ne panaszkodj,ha lelked ehezik es sovarog benned,lasd,a zsoltaros szinten ehezett es vagyakozott Isten dicsosegenek meglatasara,es az Ur megelegitette.Oromteli halaadasa errol tanuskodik:Adjanak most halat az Urnak szereteteert,az emberekkel tett csodaiert,mert megitatta a szomjazokat,es joltartotta az ehezoket."


idezet.Isten aldasa legyen mindannyionkkal a mai napon is.Amen.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 25, 09:58:45
"Tegy ugy ahogy igerted"

"...tegy ugy ahogy igerted.Akkor megmarad es nagy lesz a te neved orokke,..."-1Kronik.17:23-24

Amikor mar annyira ismered Istent,hogy kitudod mondani:"Tegy ugy ahogy igerted",beindulnak korulotted az esemenyek.Jezus azt mondta"...mindazert,amiert imadkoztok,es amit kertek,megkapjatok,es megadatik nektek.[Mark11:24].A hit elvakultsagot jelent.Az szamit,hogy kiben vagy miben hiszel.Egy leszakadt hidba vetett hit nem fog atvezetni a folyo folott-de az Istenbe vetett hit igen!"...Gondom van ra,hogy igemet beteljesitsem"[Jeremias1:12].Olyan Istent emlekeztetni igereteire,mint bevaltani egy Isten altal kitoltott es alairt csekket a bankban.Kie a bankszamla?Istene!Kinek az alairasa szerepel rajta?Istene!"mert az Isten Fia,Jezus Krisztus...nem lett'igen'-ne is meg'nem'-me is,hanem az 'igen'valosul meg Obenne."[2Korint.1:19].Olyan igereteket teszunk amelyeket nem tudunk betartani,cserben hagyva az embereket.Nem igy Isten.O meg egyetlen igeretet sem szegte meg!Akkor miert nem latjuk oket beteljesedni?Mert feltetelhez van szabva.Ha koveted az altala eloirt lepeseket,elvezni fogod igereteinek aldasait.Igazsagossaga megakadalyozza Ot abban,hogy teged becsapjon.Becsuletessege nem engedi meg,hogy szamonkerje tolled a te igereteid.Kegyelmessege soha nem engedi,hogy megfeledkezzen rollad.Szolj igy Istenhez."Uram,tegy ugy ahogy megigerted",es elfogsz amulni az esemenyeken.Ne felejtsd el olvasni a bibliad,hiszen ott talalod meg ezeket az igereteket.Idezet.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 25, 10:02:43
Aldott szep unnepnapot tovabbra mindenkinek :angel2:

Mondogassuk egymasnak minnel tobbszor a legszebb szot a vilagon:SZERETLEK :love:

Isten aldjon mindannyiotokat :igen:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 26, 09:50:21
Mit tenne Jezus?

"...Krisztus...peldat hagyott ratok,hogy az O nyomdokait kovessetek."1Peter2:21

Elcsuggednel,ha egy jo barat becsapna?Foljegyzed magadnak mikor,kinek adtal ajandekot,kit hivtal fel vagy kirol gondoskodtal?Erzed ugy,hogy tobbet adsz mint amennyit kapsz?Jezusnak voltak ilyen tapasztalatai.Sot,Ot a legjobb baratai hagytak cserben.Megbizhatatlanok es eretlenek voltak.Nehezen fogtak fol a tanitast es meg akkor se mindig ertettek meg a lenyeget.Egyikuk meg el is arulta Ot.Megis szerette oket es megbocsatott nekik."...szerette oveit e vilagban,szerette oket mindvegig."[Janos ev.13:1].Jezus nem azert szerette a tanitvanyait,mert megerdemeltek ezt.A Jezus szeretete tette oket ertekesekke!
J.I.Patrick"Isten megismerese"[ford],cimu konyveben irja:"Oriasi megkonnyebbules tudni azt,hogy Isten elore tudja minden gonosz tettunket es megis szeret bennunket.Nincs az a felfedezes ami megtantorithatna Ot szereteteben es aldasosztogatasaban,pedig mi sokszor elcsuggedunk latva sajat magunkat.Megalazkodasra kell inditson bennunket az,hogy Isten ismeri minden hamissagunkat,amit masok,meg csak nem is sejtenek bennunk.Valoban,O sokkal tobb romlottsagot lat bennunk,mint amirol mi tudunk.Megis baratjanak szolit minket,es szeretne tovabbra is annak latni,meg Fiat is hagyta meghalni,hogy meggyozzon minket errol a szandekarol."
Legkozelebb amikor csalodsz egy baratban,emlekezz Isten kegyelmessegere.Legyen Fia a peldakeped,es kerdezd meg magadtol:"Jezus most mit tenne?"


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 26, 11:09:15
KEdves Edit! Köszönöm a Lelki morzsát! :thanks: :026:

Nagyon jó volt olvasni! :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2007 December 26, 11:29:35
Köszönöm, én is.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 27, 09:36:45
A "Jeriko szindroma"

"Jeriko olyan alaposan be volt zarva Izrael fiai miatt, hogy se ki se be nem mehetett senki."

A Biblia azt irja:"Jakob pedig ott maradt egyedul..."[1Moz.32:24]. Nem azt mondja, hogy o akarta igy vagy, hogy ez kedvere lett volna; egyszeruen magara maradt. Amikor mi is igy jarunk, melysegesen elcsuggedunk. Es innen mar csak egy lepes a "Jeriko szindroma". Megis mi ez? "Jeriko olyan alaposan be volt zarva Izrael fiai miatt, hogy se ki se be nem mehetett senki." [Jozsue6:1] Behuzodtal teljesen a csigahazadba; senkit sem engedsz a kozeledbe es teged sem erdekel senki. Eros falakat huzol fol magad kore, hogy tobbe senki ne sebezhessen meg.
Vigyaznod kell, mert ezek a falak egy ido utan sajat bortonodde valnak. Hazassagot kothetsz "Jeriko falain belul", kimondhatod a holtomiglant-holtodiglant, folveheted az askuvoi ruhat, gyurut cserelhetsz valakivel, naszutra is elmehetsz es megis ott magasodik kozted es tarsad kozott a fal. "Ha elhagyna, nem fog felkeszuletlenul erni. Van egy bankszamlam amirol o semmit sem tud. Tudom mit kell tennem, ha megsem jonnenek ossze a dolgok" -mondod.
"Ezert hagyja el a ferfi az apjat es anyjat, ragaszkodik felesegehez,..."[Mate19:5].-mondta Jezus. De hogyan lehet hozzad ragaszkodni, ha megsem lehet kozeliteni a keseruseg, a felelem, a bizalmatlansag falai miatt?" A szeretet... mindent hisz."[1Korint.13:4-7]-irta Pal.
Kialts ra a kisertore, hogy tavozzon el tolled. Ki kell uznod a mult kisero szellemeit, mert csak igy lesz eselyed kozos jovore a melled rendelt tarssal.
Ne idezd fel ujra es ujra a multat, engedd at Istennek. O a falak lebontoja, a megrekedt beszelgetesek ujrainditoja, a megrendult bizalmak felepitoje, az osszetort szivek es kapcsolatok gyogyitoja. Segiteni akar neked, hogy ujra tudj szeretni es elni, csak fogadd el kinyujtott kezet.


-idezet-
 


Sajat megjegyzes:Velemenyem szerint ez nem csak a hazastarsakra,hanem embertarsainkkal valo kapcsolatunkra is igaz.Nagyon sokan szenvednek"Jeriko szindromaba".Aztan csodalkoznak,hogy maganyosok.
En is voltam benne!Krisztussal lehetseges a szabadulas!Halleluja!!! :igen: :043:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2007 December 27, 15:33:24
Drága Edit!

Engem teljesen letaglózott, amit olvastam tőled. Magamra ismertem. "...a múlt kísértő szellemei...", amik félelemben akarnak tartani.
S ehhez kérem az imatámogatásotokat is, hisz szeretnék teljesen szabaddá lenni a múlttól, és az ebből fakadó félelemből és bizallmatlanságból. Az Úr maga, gyógyítsa be az én szívemben is lévő sebeket, és indítson el, és vezessen végig a bizalom útján. Ámen.
Köszönöm.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 27, 15:47:08
Igen... ez az áhítat, nekem is nagyon sokat üzent... "behúzódtam csigaházamba..." :04: :03:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 27, 17:03:47
Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk! Isten áldjon meg Edit!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 December 27, 17:15:18
Már el is küldtem valakinek, akinek a Jeriko szindróma van éppen az életében. Hitem, hogy segítségére lesz. Úrnak hála ezért az üzenetért. Időszerű.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2007 December 27, 17:19:29
Én is most küldöm tovább pár testvérnőmnek, akiknek életében szintén jelen van a Jerikó szindróma. Hiszem, hogy segít nekik is.
 :ima02:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Adnama - 2007 December 27, 22:32:04
Kedves Tesók!

Most olvastam a Jerikó szindrómás igemorzsát és még nem tértem magamhoz a döbbenettől... Karácsony előtt két nappal történt egy nagyon szomorú dolog az életemben, amit sok apróbb is követett. Csendes, keserű karácsonyom volt (vagyis harcoltam az érzéssel) és a jól ismert most már meg tudom nevezni, Jerikós érzés jött megint, hogy elég volt a sebekből, én fogok magamra vigyázni és úgy hogy senki se férkőzhessen a közelembe... Nagyon sok barát és testvér áll mellettem, mégis a nagy pillanatokban általában egyedül maradok és azt hiszem pont ezért, mert ösztönös utam, hogy befelé húzódjak... Ahogy olvastam a vége felé a társról szóló részt, mintha Isten beszélt volna hozzám... És hiszem, hogy Ő is beszélt, mert ilyen tökéletesen aktuális csak úgy lehet, hogy Ő válaszolt arra, amiket elsírtam neki az elmúlt napokban... Köszönöm, hogy leírtad és hogy Isten elérhető eszközeként odaszántad magad Edit! Amanda
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 28, 07:57:23
Az Ure legyen a dicsoseg mindenert.Amen. :angel2:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 28, 08:14:21
Istennek fontos a turelmed.

"...Dicsekszunk...A megprobaltatasokkal is,mivel tudjuk,hogy a megprobaltatas munlalja ki az allhatatossagot..."[Roma5:3]

Az elet legsotetebb pillanataia akkor eljuk at,amikor Istenrol alkotott elkepzelesunk rendre csodot mond.Ilyenkor tudjuk meg milyen az,ha Isten nem mond semmit.Amikor Isten teljesen elhallgat,azert teszi,hogy:
1.tanithasson meg a csond altal is
2.novekedest lathasson,az altal,hogy ra vagyunk kenyszerulve,hogy elgondolkodjunk magunk felett es kovetkezteteseket vonjunk le.
Mindekozben O csendben mosolyog,de mellettunk all.
A hit hallasbol van.A turelmet a csend szuli.A turelem Isten ajandeka olyan idokben,amikor a problemak a varakozas ellenere sem oldodnak meg.A turelmet ilyenkor Isten nyugtatoszerkent adja a folzavart szivednek;gyogyito balzsamkent sajgo izmodra akkor,amikor ugy erzed,hogy elerted a vegkimerules pontjat.Azokban az idokben,amikor olyan hosszunak erzed a fajdalom idoszakat Isten azert adja adagonkent a turelmet,hogy vegig kitartson.Turelmesnek lenni annyit jelent,mint erodet osszpontositani es hited eredmenyet kivarni."Nezzunk fel Jezusra,a hit szerzojere es beteljesitojere,aki az elotte levo orom helyett-a gyalazattal nem torodve-vallalta a keresztet es az Isten tronjanak a jobbjan ul.Gondoljatok ra,aki ilyen ellene iranyulo tamadast szenvedett el a bunosoktol,hogy lelketekben megfaradva el ne csuggedjetek."[Zsid.12:2-3]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 29, 00:01:00

„Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi
Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek" (2Pt 1,8).

   Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk (kívánjuk) dicsőíteni Urunkat,
akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat
ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van
szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre,
mértékletességre, állhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon
istenfélelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a
gyümölcsét, úgyhogy nem leszünk az Igének csupán tétlen ismerői, hanem
tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk:
bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet
túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson
belőlünk!
   Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek és
kedvező alkalmakat is kapnak, mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz
vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos
kegyelmi ajándék hiányzik belőlük, ami föltétlenül szükséges a
gyümölcsterméshez: az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember,
olyan a munkája. Ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először
nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a
szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk
arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés
a gyümölcstelen „professzoroknak" és saját magunknak is.

                                                       /idézet/

                                                                               diki

    Megjöttem! :05:      Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen búzgón segített!  :06: 

                                 Isten áldjon titeket!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 29, 00:15:02
Isten hozott, Földim! :06:  :05:

Örülünk, hogy újra itt vagy...

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 29, 08:26:37
diki!      Udvozollek ujra koztunk :integet:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 29, 08:44:44
Imaid meghallgattatasa.

"Megtalaltok engem,ha kerestek es teljes szivvel folyamodtok hozzam."[Jerem.29:13]

Szeretned hatekonyabba tenni imaeleted?A francia Francois Fenelon,aki a 17-ik szazadban elt tanacsot ad neked:Oszd meg Istennel minden titkodat,minden fajdalmad es oromed ugy,mintha egy szivedhez legkozelebb allo barat lenne.Mond el neki banataid,hogy megvigasztalhasson.Mutasd meg neki tisztatalan kivansagaid,hogy O megtisztithassa oket.Mond el ki ellenszenves neked,hogy O legyozhesse benned ezt az erzest.Hadd tudja meg mi jelent kisertest szamodra,hogy O megvedhessen.Mutasd meg Neki sebeidet,hogy begyogyithassa oket.Hadd lassa teljes valosagaban jora valo keptelenseged,gonoszra valo hajlamod,esendoseged.Mond el Neki,hogy onzesed milyen igazsagtalanna tesz masokkal szemben,hogyan kisert meg hiusagod,hogy hamissagot mondj;es a gog hogyan takarja el igazi mivoltodat mind magad mind mas elol.
Ha kepes leszel Istennel olyan kozossegben lenni,hogy minden gyengeseged,gondod es szukseged megoszthatod Vele,nem kell majd keresgelned a szavakat,hogy mit is tudj neki mondani.Soha nem fogysz ki az imatemabol,ha olyan szoros a kapcsolatod Istennel,hogy csak vele tudsz mindent megbeszelni."Azok a baratok,akik nem titkolnak semmit egymas elol,nem kell feljenek attol,hogy elszoljak magukat egymas elott;nem merlegelik a szavaikat mert nincs mitol feljenek.Es nem keresik gorcsosen a beszedtemakat sem.Csak akkor beszelnek,ha szivuk telve van mondanivaloval.A kovetkezmenyektol nem tartva mindig kimondjak azt amit gondolnak.Ha kerdeznek valamit egymastol,tudjak,hogy meg is hallgattatnak.
Aldas van azok eleten,akik ilyen intim kapcsolatba vannak Istennel."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Sándor - 2007 December 29, 09:48:12
Engem keressetek és éltek. (Ámos 5,4)  - minden egyéb variáció hiányzik. Ha nem tudok öszinte lenni, azt is mondjam el, ha nem vagyok szoros intim kapcsolatban - azt is. Kérjük - kapjuk. Ajándék - ugyanúgy mint a hit. Merd kérni - fájjanak a bűneim, szabadíts ki - teremts újjá. Semmi nincs amiért kár lenne az óemberemből. Teljesen újjá.
Isten nem azért választott  mert megakadt a szeme rajtunk - hogy milyen csodálatos figurák vagyunk. Azért - mert megesett rajtunk a szíve, könyörült rajtunk. Semmi jó nincs bennünk csak az amit már Ő munkált ki bennünk, amin mi magunk is meglepődtünk már.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Moncsi - 2007 December 29, 09:48:48
Szia Edit!Nagyon köszönöm ,hogy olvashattalak,.buzdító volt számomra.Igazán Úgy van ahogy leírtad.Üzenet a leírtak. :026: :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 29, 11:14:37
Köszönöm s Lelki morzsát Edit! :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 29, 15:07:07
diki!      Udvozollek ujra koztunk :integet:

 Üdvözöllek én is Kedves Edit, nagyon jók a Lelki Morzsák amiket írsz. Örülök, hogy ennyire szíveden viseled a kitöltését a topicnak.

  Isten áldjon!

                            diki  :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2007 December 29, 17:18:33
Engem keressetek és éltek. (Ámos 5,4)  - minden egyéb variáció hiányzik. Ha nem tudok öszinte lenni, azt is mondjam el, ha nem vagyok szoros intim kapcsolatban - azt is. Kérjük - kapjuk. Ajándék - ugyanúgy mint a hit. Merd kérni - fájjanak a bűneim, szabadíts ki - teremts újjá. Semmi nincs amiért kár lenne az óemberemből. Teljesen újjá.
Isten nem azért választott  mert megakadt a szeme rajtunk - hogy milyen csodálatos figurák vagyunk. Azért - mert megesett rajtunk a szíve, könyörült rajtunk. Semmi jó nincs bennünk csak az amit már Ő munkált ki bennünk, amin mi magunk is meglepődtünk már.


Kedves Sándor! :05:

Ám 5,4
"Ezt mondja az ÚR Izráel házának: Engem keressetek, és éltek!"

Igen...keresnünk kell az akaratát, keresnünk kell az Ő arcát. Keresnünk kell először az Ő országát. De Ő keresett meg minket először!

Mt 18,12-14
"Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."

Isten az, ki megkeres mindenkit. De ki hallgat a hangjára? Aki hallgat a hangjára az kinyitja az ajtót és Jézus vele vacsorál.
A vele való közössége, a mi ajtónyitásunkra történik meg. Az ajtó egyik oldalán van a kilincs, a mi oldalunkon! Jézus szelíd és alázatos szívü...tanuljuk meg ezt tőle! Nem fogja berugni az ajtót ha mi nem nyitunk ajtót neki.

Valóban nem azért akadt meg Isten szeme rajtunk mert csodálatos figurák vagyunk. Hanem mert valóban megesett rajtunk a szíve és könyörült rajtunk. Milyen jó ez! :05:

Róm 2,11
"Mert Isten nem személyválogató."


Szeretettel,
Antee

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Margó - 2007 December 29, 19:44:43
Zsoltárok 119:31  "Ragaszkodom intelmeidhez."

Igen, Dávid ragaszkodott Isten Igéjéhez, intelmeihez. Megragadta azokat és kapaszkodóul használta.
A nyomorúság idején békességet és vezetést facsart ki az Igéből. Istennek Ígéje volt a tápláléka, lényének alkotóeleme és életének ereje.
Dávid rengeteg okot sorol fel, amiért Isten Ígéjébe kapaszkodik. Ezek minket is biztathatnak, akik a Siralom völgyén kelünk át. Dávidon keresztül az Úr nekünk is kiált:
"Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek!" Zsolt.119:143.
Dávid nemcsak örömet talált, de bőséges segítséget is. A 119. zsoltár alapján:
- megőriz a bűntől   /11. vers/
- útmutatást ad  /19.,98.,105./
- bölcs tanácsot ad /24.,98./
- megújít /25.,50./
- biztat /28./
- szabadságot ad /45./
- minden  bajomban megvigasztal /50.,52/
- visszaadja az örömöt és az egészséget //92./
- megvilágosítja az értelmemet /104./
- reménységem forrása /114./
- nagy békességgel tölt el /165./

De jó lenne, ha minden alkalommal addig olvasnám az Ígét, amíg megérteném szívemmel Isten éppen aktuális üzenetét, amiből meríthetek belőle és támaszkodhatok Rá!!

Add Uram, hogy ez mindannyiunk életében napi gyakorlat legyen!!

Sok szeretettel :017: :017: kívánom ezt minden fórumozó Testvéremnek!!

                      Margó
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Sándor - 2007 December 29, 20:50:40
Kedves Margó
Ez nagyon szép volt Tőled. Mindíg szeretem, mikor igét hozunk elő és azt igével magyarázzuk. Nekem Dávid amúgy is egy olyan élet - a maga bukásaival, türelmetlenségével, depresszióival (meddig késel még Uram) , amit nagyo őszinte a kiszolgáltatottságával - mármint Isten felé - mindíg, mindenben Istent kereső, mindent tőle váró - aki megkapta azt a hitet, hogy kérje: tiszta szívet teremts bennem Ó Uram. Nagyon jó volt megértenem. Istennek nem a bűnei tetszettek, hanem a ragaszkodása, mint egy gyermek, aki mindig az atya kezét keresi - mindenre. Ábrahámnak is a hite volt az érdeme, amit szintén kapott.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 30, 00:15:46

„...szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig" (Jn 13,1).

   Ez a tény alapjában véve ígéret, hiszen az Úr ma is az, aki egykor
volt, és Ő ma is úgy szereti az övéit, mint egykor tanítványait - és
ez mindig is így lesz.
   Szerette őket - és ez volt a csoda! Hogy Ő szerette az embert
valaha is, az a legnagyobb csoda. Ugyan, mi szeretnivaló volt azokban
a szegény tanítványokban, és mi szeretnivaló van bennem?
   De ha egyszer megszeretett, akkor lényéből kifolyólag állhatatos
marad a szeretetben. Szeretetből nevezi a hívőket „az övéi"-nek - és
milyen kitüntető cím ez! Vérén vásárolta meg és drága kincsének vallja
őket. Mivel az övéi lettek, soha nem hagyja el őket. Mivel szeretett
gyermekeivé lettek, soha nem szűnik meg szeretni őket. Téged sem
szűnik meg szeretni soha.
   „Mindvégig" szerette őket - tehát egészen haláláig a szeretet
uralkodott szívében. De ez a szó azt is jelenti, hogy mindhalálig,
azaz a lehető legnagyobb szeretettel. Ennél jobban nem szerethette
volna őket, hiszen Önmagát adta értünk. Más fordításban így olvassuk:
tökéletesen a végcélig. Bizony, tökéletes szeretettel árasztotta el
őket, amelyben nem volt semmi fogyatkozás, semmi ellenkezés, semmi
meggondolatlanság, semmi hűtlenség, semmi fenntartás.
   Ilyen szeretet Jézus Krisztus szeretete népe minden egyes gyermeke
iránt. Magasztaljuk hát szeretetét zengedező énekkel!

                                                       /idézet/

                                                                              diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2007 December 30, 00:38:25
Ámen!  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 30, 09:53:48
Bekulj ki a multtal.  1 resz.

"Ne a regi dolgokat emlegessetek,ne a multon tunodjetek!"[Ezsaias43:18]

Ne balzsamozd be a "meghalt" multat-hamvaszd el!Dr.Harold Bloomfild szerint a fol nem dolgozott lelki fajdalom,elobb utobb a legyengult immunrendszerben,a szabalytalankodo szivmukodesben,a folborult hormonhaztartasban uti fol a fejet.
Beket kell kotnunk a multtal,mert egyszerre azt fogjuk eszrevenni,hogy mindenutt szembenez velunk.Elgondolkodtato szavak.Szeretnek 4 tanacsot adni,hogyan szabadulhatunk meg a fajdalmas mult kenyszeru kisertetetol.
1).Probald meg mas szemszogbol nezni.Kerdezd meg magad:"Vajon nem lettem-e erossebb altala?Nem tobbet tudok-e most magamrol mint valamikor?"Allj mindig a napos oldalra.
2).Ne adj helyet a mardoso szegyenkezesnek magadban.A szegyenkezes nem azt jelenti,hogy bant az,amit tettel,hanem szegyelled azt,hogy ki vagy.Ez gyilkos mereg a leleknek.Amikor Isten a sajat kepmasara megteremtett teged,azt mondta"Szepnek es jonak latom."[1Moz.1:31].Istennek ne lenne igaza?
3).Ha kisert a mardoso onvad,ne mondogasd magadnak:"Ha ezt vagy azt maskent tettem volna,akkor...".David ezt irta:"Boldog akinek hutlensege megbocsattatott,vetke eltoroltetett...akinek az Ur nem roja fel bunet."[Zsolt.32:1-2].Tanulj meg megbocsatani magadnak,Isten mar megtette!Ha a Golgotan elvegzett engesztelo aldozaton keresztul tekint rad,jobbnak lat teged,mint te magad.
4).Hagyd magad mogott a gyaszt.A folgyogyulas idobe telik,ezert ne lepjen meg,ha haraggal,felelemmel,csuggedessel kell szembenezned magadban-ezek mind a labadozas tunetei.De ne engedd,hogy eluralkodjanak benned,ismerd fel azt az idot,amikor mar nincs semmi keresnivalojuk nallad.A jovo fele csak elorelepve haladhatunk es nem hatmenve.Es abban a jovoben amit Isten keszitett neked sokkal tobb boldogsag lesz,mint amit valaha is ismertel a multban.-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2007 December 31, 06:08:52„Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek"
(Zsolt 84,12).

   A „kellemes'' dolgokat sokszor megtagadja tőlünk az Úr, de a jót
soha. S hogy nekünk mi jó, annak Ő a legbölcsebb elbírálója. Bizonyos
dolgok kétségkívül jók, és ezeket elkérhetjük Urunktól, a Jézus
Krisztus által.
   A szentség jó dolog, és ezt Ő bőségesen munkálja is bennünk. Kész
győzelmet adni gonosz hajlamaink, indulatos természetünk és rossz
szokásaink felett, ezért bátran kérjük csak Tőle mindezt.
   Üdvösségünk felől teljes bizonyosságot, és Vele való szoros
közösséget akar adni nekünk az Úr, az igazságban vezetni minket és
bátorságot adni, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem trónusa elé. Ha
mindezeknek híjával vagyunk, annak az az oka, hogy nincs hitünk az
elfogadásukra, nem pedig az, hogy Isten nem akarja mindezt megadni
nekünk. Ő mennyei lelkületet, béketűrést és buzgó szeretetet akar
mindazoknak adni, akik komolyan kérik ezt Tőle.
   De vigyázz: feddhetetlenül kell élned! Ne legyenek hátsó
gondolataid, se görbe utaid; ne legyen benned képmutatás vagy
csalárdság. Ha hamisan élünk, Isten nem halmozhat el ajándékaival,
mert akkor a bűnt jutalmazná. Csak az őszinte becsületesség útja vezet
mennyei gazdagsághoz, amely minden jó dolog összessége.
   Hatalmas ígéret ez, amelyre szabad imádságban hivatkoznunk.
Térdeljünk hát le, és tegyük ezt!

                                 /idézet/

                                                                      diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 31, 08:01:43
Amen :ima02:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2007 December 31, 08:19:06
Bekulj ki a multtal   2resz.

"Mert csak En tudom, mi a tervem veletek:...Remenyteljes jovot adok nektek..."[Jerem.29:11]

Szeretnem meg masik 3 dologra felhivni a figyelmed:
1). Bekulj ki a fajldalommal. Helen Roseveare misszionariuskent dolgozott Kongoban, amikor brutalisan megeroszakoltak. A tortentek utan ezt irta:"Ujra es ujra felteszem magamnak azt a kerdest, hogy megkoszonhetem-e Istennek ezt a kuldetest akkor is, ha tudom, hogy soha nem fog magyarazatot adni erre a szornyu elmenyre?" A bizalom titka nem a megvalaszolt kerdesekben rejlik, hanem a megnyugvasban. Azt jelenti, hogy tudod, barmi ami tortent, tortenik vagy tortenni fog, Isten kezeben van.
Dontsd el mi eri meg jobban, derusen szembenezni az esemenyekkel, vagy vegigsirankozni az eleted, folytonosan arrol panaszkodva, hogy milyen igassagtalanul bant el veled az elet.
2). Ha nem temeted el a multad, a szellemei kiserteni fognak. Fajdalmaid felidezese olyan, mint ujra es ujra megnezni ugyanazt a filmet, remenykedve, hogy egyszer mas lesz a befejezes. Tanulj belole, de ne ragadj le ugyanannal a pontnal. Nem azert fulladsz meg, mert vizbe estel, hanem, ha ott is maradsz.
3). Ne hibaztasd magad. Ha vadolod onmagad, csak idodet vesztegeted el. Amikor onmagad hibaztatod, ketszeresen bunosnek erzed magad, eltemeted magad a multban, es padlora kerul egyebbkent is gyenge onbizalmad. Ha Istent tartod mindenert felelosnek, akkor mar nem kell csak sajat erodre tamaszkodnod. A ketelyeket folvaltja a bizalom, es megszunik keseruseged, ami cinizmusodat taplalja. Ha masokat vadolsz, falat epitesz magad es kozejuk, elzarva magad az egyetlen gyogyito lehetosegtol, -a megbocsatastol.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2007 December 31, 09:23:22
Edit és diki! Kérhetném, hogy az idézetet írjátok meg kitől van?
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: almácska - 2007 December 31, 13:04:10
 Bocsásatok meg de senkit nem szeretnék meg bántani. De ez a lelki morzsa úgy érzem, hogy nagyon jó.
Ha nem akkor töröljétek...         Köszönöm.

 C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Nem leszünk idegenek a mennyben.

„Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz"   (Zsolt 73,24).

Napról napra, évről évre hittel megbíztam Isten bölcsességében és szeretetében, és tudom, hogy nem hiába. Soha nem tagadott meg tőlem semmi jó dolgot, amit megígért, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen szava sem volt hiába elhangzott szó.

Vezetésére hagyatkozom a jövőben is, mert magamtól nem tudom, melyik úton járjak: válassza az Úr ki számomra a nekem rendelt utat. Tanácsra és segítségre van szükségem, mivel kötelességeim sokszor túl nehezek, vagy ütköznek egymással, és gyakran igen bonyolult helyzetekbe is kerülök. Ezért az Urat keresem mint Főpapomat, és az Ő világosságára és igazságára (úrimjára és tummimjára) nézek. A csalhatatlan és tévedhetetlen Isten akaratát a magam elgondolása és barátaim tanácsa fölé helyezem.

Dicső Uram, kérlek, Te vezess továbbra is!

Nemsokára jön a vég: még néhány esztendő, és el kell mennem ebből a világból, de az Atyához megyek. Az én Uram ott lesz halálos ágyamnál. Ő fog várni a menny kapujánál: Ő vezet be a dicsőség honába. Nem leszek idegen a mennyben: Istenem és Atyám befogad engem a végtelen mennyei boldogságba

Dicsőség legyen neked, Uram, aki vezérelsz engem, odaát pedig dicsőségedbe fogadsz.
 Ámen!


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2008 Január 01, 01:02:34

"Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak"
(1 Móz 28, 13).

   Egyetlen ígéret sem "magánjellegű", nem kizárólagosan egy hívőnek,
hanem valamennyinek szól. Ha te, testvérem, most hittel ráhagyatkozol
egy ígéretre, és azon mintegy pihenésre hajtod a fejedet, akkor az a
tiéd. Igénkben Jákób birtokba vette azt a földet, ahol letelepedett és
megpihent. Ahogy (ott) végignyújtózott a földön, és a kőből való
vánkosra hajtotta a fejét, nem is gondolta, hogy ezzel a föld
tulajdonosa lett; pedig ez így volt. Álmában látta a csodálatos létrát,
amely minden igaz hívő számára összeköti a földet az éggel; és ahol a
létra a földet érte, azt a földet a magáénak érezte, különben hogyan
is tudta volna elérni a mennyei létrát. Istennek minden ígérete igen
és ámen a Jézus Krisztusban; s mivel Ő a miénk, minden ígérete a miénk,
ha hittel rájuk hagyatkozunk.
   Jöjj, aki megfáradtál, pihenj le az Úr ígéreteinek párnájára!
Pihenj békességben! Csak róla gondolkozz! Krisztus számodra a fényhez
vezető létra: lásd, hogy jönnek és mennek rajta az angyalok közötted
és Isten között. Légy biztos abban, hogy az ígéret saját, Istentől
kapott részed. Nem károsítasz meg senkit, ha azt, mint külön neked
szóló üzenetet, magadévá teszed.


                                                          /idézet/

                                                                                    diki

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 01, 11:02:42
Boldog csaladi elet.

"A szeretet...mindent elfedez,mindent hisz,mindent remel,mindent eltur."[1Kor.13:4-7]

Szeretnek ramutatni 9 tenyezore,ami az emberek kozotti jo viszony megromlasahoz vezethet.Olvasd el figyelmesen es allapitsd meg,hogy te milyen szinten vagy.
1.az emberek nem beszelik meg a problemakat
2.fontossagat vesziti az oszinteseg
3.nincs erteke a becsuletessegnek
4.az emberek nem forditanak eleg idot egymasra
5.ertelmet veszti a kockazat vallalas
6.a kapcsolatban egymason akarnak urakodni
7.megrendul az egymas kozotti bizalom
8.onzo erdekek iranyitjak a kapcsolatot
9.Isten teljes mertekben kiszorul a kepbol.
Nos,milyen szinten allsz?Mielott valaszolnal,figyelmedbe ajanlok harom dolgot,amit megtehetsz kapcsolataid minosegenek javulasaert:
1)Tanulj meg figyelmesen hallgatni.Jakab ezt irja:"...Legyen minden ember gyors a hallasra,kesedelmes a szolasra..."(Jakab1:19).Neha az a legnagyobb ajandek,amit valakinek adhatsz,ha csak ulsz es csendben meghallgatod.Nem kell egyetlen szot sem mondanod.Ha ott vagy mellette,mar ez is elegseges.
2)Szeretettel mond el a velemenyed.Senki sem szereti,ha belejavitanak a mondanivalojaba,de ha leengeded a mercedet es kevesebbel ered be,mint ami tolled telne,a "szeretet"elindithat a lejton lefele.Ha igazan szeretsz valakit,ugy mondod el az igazsagot,hogy az nem lesz banto es serto.
3)Hidd azt,hogy minden jora fordulhat.A szeretet meglatja a legaprobb hibakat is,de azokat a jo tulajdonsagokat is eszreveszi,amit mas meg sem latna.Mindig jobbnak hisz,mint aki valojaban vagy.Kesz hosszu orakig elbeszelgetni de,ha arra van szukseg,tud csendben is maradni.Ha siker er,mindig jobban orul ennek,mint te magad,es tudja,milyen erteke van.Nem probal okosabb lenni nallad es nem fog allandoan folenyeskedve kioktatni,de odafigyel rad akkor is,ha nem annyira erdekfeszito a mondanivalod.Miert teszi mindezt?Mert a szeretet tudja,hogy fontos vagy.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 01, 11:17:14
Maria!

Kerdezted,honnan vannak a "Lelki morzsak"?

Ha Spurgeontol idezek(Isten igereteinek tarhaza),azt odairom.A tobbi egy olyan fuzetbol van amit nallunk az imahazba adnak negyedevente."Mai ige" a cime,-napi ahitatok-kal.Szerzo:Bob Gass.
Leirok mindent amit ir a kis fuzeten,hata igy tudsz kezdeni vele valamit.

Christian radio for the nations
UCB Europe
www.ucb.co.uk
www.seerministries.org

Hat ennyi.En nagyon szeretem oket,ezert is gondoltam,hogy megosztom veletek.
Nemtudom miert kerdezted,de,ha esetleg nem ertettek eggyet vele,nyugodtan szoljatok.
 :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 01, 11:28:35
Drága Edit! Semmi bajom velük, sőt.  :01: Köszönöm, hogy leírod őket dikivel együtt. Spurgeonnak az ígértek... megvan nekem is, csak nem forgatom már egy ideje. Mégegyszer köszönöm a linket is.
Ölellek szeretettel: Mária

U.I. Semmire nem megyek a linkkel. Nem beszélek angolul.  :( Persze ezzel sincs baj, mert te legalább magyarul teszed ide. Áldjon az Úr érte! Áldott munka ez is.   :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 01, 11:52:12
Koszonom Maria.

Szamomra kulon orom,ha oromet tudok szerezni barkinek is.Nagyon orulok,ha tetszenek az irasok.
Igyekszem minden erommel kitarto lenni,amig elfogadjatok.
Szeretettel Edit. :017: :026:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Január 01, 12:04:37
Drága Edit! :03:

Nagyon jók azok az áhítatok...

A Spurgeon-t már többször is elolvastam... de valahogy akár Te akár Diki idéz belőle, most is mindeg újat mondanak, mert az ígéretekbe mindig nagyon jó "belekapaszkodni"...

De ettől a szerzőtől amit most idézel... ez nekem annyira jóóó... annyi sokat merítek belőle...

Én is nagy szeretettel köszönöm Neked és Dikinek is a szolgálatot...  :2smitten:

Isten áldása rajtatok!  :2angel:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Január 01, 14:52:11
Köszönöm én is, Edit és diki!
Sokat kapok én is ezekből.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 01, 18:30:56
Én is csatlakozom a köszönetet adó csoprthoz. Nagyon jók az áhitatok!

Köszönöm nektek, hogy szolgáltok ezen a fórumon. Isten látja szolgálatotokat, bizton megfizet. Mennyei valutában. :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2008 Január 02, 00:06:45

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a
próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt
szeretőknek" (Jak 1,12).

   Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az
veszi észre, akinek mennyei „gyógyító írral" kenték meg a szemét. De
el kell tűrnie a kísértést, mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik
Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már
átment a tűzön, de a tűz nem emésztette meg, mint a pelyvát.
   Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jótetszésének jele: „az élet
koszorúja". Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná: Hagyjátok élni, mert
megméretett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet,
mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten
velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű
szellemi élet és öröm koszorúzza meg azokat, akik győzelmesen mentek
át a legnagyobb kísértéseken is.
   Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik Őt szeretik. A
kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a
többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Nos,
én szívem, szereted az Urat? Szereted Őt igazán, mélyen és teljesen?
Ha igen, akkor szereteted próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem
sodor el a próbák legmélyebb árja sem.
   Uram, táplálja a Te szereteted az enyémet mindvégig!

                                                /idézet/

                                                                     diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 02, 00:10:29
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 02, 09:47:04
Tarts ki a becsuletesseg mellett

"A becsuleteseket feddhetetlenseg vezeti,de a hutleneket elpusztitja romlottsaguk."[Peld.11:3]

Leo Randall "Megkerdojelezheto becsuletesseg" cimu tanulmanyaban gorcso ala veszi,milyen volt a kapcsolata Nixon elnoknek legkozelebbi bizalmasaival.Magnoszalagra rogzitett egy beszelgetest,ami Howard Baker es az elnok szemelyi tanacsadoja,Herbert Porter kozott folyt le.
Baker:Erzett valaha lelkiismeretfurdalast,mert megkellett valamit tennie?
Porter:Termeszetesen,ereztem.
Baker:Mit tett ilyenkor?
Porter:Semmit.
Baker:Es miert nem?
Porter:Tomegpszihozis.Feltem attol,hogy kilogok a csapatbol.

Jozsef nem azert mondott nemet Potifar felesegenek,amikor az elakarta csabitani,mert felt a kovetkezmenyektol,hanem mert keptelen lett volna utanna egyutt elni mardoso lelkiismeretevel.
Ted Engster ezt irja:"A vilagnak olyan emberekre van szuksege,akiket nem lehet megvasarolni,akik tartjak magukat adott szavukhoz,akiknek fontosabb a becsuletesseg,mint a gazdagsag,akiknek van szemelyes velemenyuk es eros akaratuk,akik tobbek,mint a szakmajuk,akik nem bizonytalankodnak,ha kockazatot kell vallalni,akik nem veszitik el egy tomegen belul identitasukat,akik eppolyan megbizhatoak apro dolgokban mint nagy dolgokban,akik nem alkusznak meg a gonosszal,akik nem csak onmagukert akarnak elobbre jutni,akik nem azert vallalnak el valamit mert mindenki mas is azt teszi,akik igazi baratnak bizonyulnak joban es rosszaban;akik sikereiket nem csalafintasaggal,ravaszsaggal es kokemeny szivukkel akarjak elerni;akik nem felnek kiallni az igazsager akkor sem,ha nem lesznek kozkedveltek utanna;akik hatarozott nemet mondanak,amikor mindenki mas igent harsog.
Teged lehet igy jellemezni?


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 02, 10:49:30
Sziasztok! :044:

A tömegpszihózisról jutott eszembe:

Egy érdekes kisérletet végeztek úgy tudom Amerikában. A kisérlet érdeke a befolyásolhatóság vizsgálata volt. A kisérlet a következő volt:
Egy táblára felrajzoltak két vonalat, az egyik feltünően rövidebb volt a másiknál. Majd behívtak a szobába 10 embert, amiből 9 beavatott ember volt. A 9 beépített ember a feltűnően rövidebb vonalra mondták, hogy az a hosszabb.
A be nem avatott ember sodródott a többséggel. Hiába volt nyilvánvaló a vonal rövidsége, hitt a 9 embernek hogy nekik van igazuk és a rövidebb vonalra mondta Ő is, hogy az a hosszabb. :02:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2008 Január 03, 09:12:39

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek" (Mt 5,7).


   Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsát meg, sem az, ha
megelégítik a szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten
tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és
kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is
keményen bánik velük. „Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem
cselekedett irgalmasságot" (Jak 2,13).
   Próbáljunk a mai napon megbocsátani. Próbáljunk másokat hordozni és
elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg
túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne
menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk
szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és
irgalmat nyerni: legyünk hát irgalmasok, hogy irgalmasságot nyerjünk.
Teljesítsük ennek a boldogmondásnak a feltételét, hogy az ránk is
érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni? Nem
sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni? Hiszen
a kedvesség önmagában is áldott! Hát még milyen gazdag jutalom az érte
járó irgalom! Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni: mi
csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr
viszont minden adósságunkat elengedi!

                                               /idézet/

                                                                  diki
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 03, 09:14:24
Nem konnyu megvaltozni.

"...ami mogottem van,azt elfelejtve,ami pedig elottem van,annak nekifeszulve futok egyenest a cel fele,Isten mennyei elhivasanak a Krisztus Jezusban adott jutalmaert."Filippi 3:14

Kozvetlenul a Mount Everest csucsa alatt van egy emlektabla,amin ezek a sorok olvashatok:"Hegymaszas kozben halt meg."Micsoda halal!
Egy mogyorokremet reklamozo rajzfilmben Charlie Brown ezt mondja Linusnak:"Mit tennel,ha egyszerre senki sem szeretne?"Linus gondolkodik egy kicsit es ezt valaszolja:"Megprobalnek tenni valamit,hogy jobb legyek."Erre ezt feleli Charlie Brown:"Utalom,amikor igy beszelsz."
Sokan vannak kozulunk,akik akar csak Charlir Brown,idegenkednek a fejlodes gondolatatol,es szeretnek "lefagyasztani" az eletuket egy bizonyos stadiumban.
Amikor a legnagyobb faradsaggal sikerult eljutnunk arra a szintre,ahol ma vagyunk,nem szivesen vesszuk,ha valaki a tovabblepest surgeti.A beidegzodott szokasok emberei vagyunk.Elosszor mi alakitjuk ki a szokasainkat,kesobb vezetnek minket a szokasaink.A valtozas gondolata a bizonytalansag erzesevel tolt el minket,mert nem tudjuk biztosan mibe fog nekunk kerulni.Salamon irta:"Az igazak osvenye olyan,mint a felragyogo vilagossag,amely egyre vilagosabb lesz delig."[Peld.4:18]Howard Hendrix:"Vezess ugy,hogy megvaltozzanak"cimu konyveben,minden leendo vezetotol megkerdezi:"Hogyan valtoztal meg az utobbi idoben?Peldaul a multheten?Vagy az elmult honapban?Megtudnal nevezni valamit?Vagy csak kerulgetni tudod a pontos valaszt?Azt allitod,hogy novekedsz.De miben latszik ez meg?Nos,mondod te,mindenben.Megis,nevezz meg egy dolgot!Csak ugy tudsz eredmenyes munkat folmutatni,ha te magad is folyamatos atalakulason mesz keresztul.Ha megallsz a fejlodesben,keptelen leszel masokat vezetni."
Kerd meg Istent ma,hogy mutassa meg azokat a teruleteket,ahol meg kell valtoznod.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 03, 09:16:26
Hat ez a szinessel iras nem sikerult. :052:    :051:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 03, 10:56:42
Kedves Edit! :05:

A color=red és a /color közé kell írni.    [ color=red]Ide kell írnod![/color]

Szeretettel,
Antee :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 03, 12:44:40
 :043: :043: :043:

Sikerult! :afro:

Lassan csak megtanulok mindent
 :thanks: :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 04, 08:07:37
Adj abbol amit kaptal.

"...aki boven vet,boven is arat." 2Kor.9:6

Dr.William DeVries az elsok kozott volt,aki mesterseges szivatultetest hajtott vegre.Olyan orvosnak ismerte meg mindenki,mint aki vasarnap is bemegy a korhazba,hogy lelket ontson elcsuggedt betegeibe.Meg kotszert is cserelt szukseg eseten,es,ha egy betege egyszeruen csak el akart beszelgetni vele,ott maradt mellette.Mint egy falat kenyerre,olyan nagy szuksegunk van ra-mondjak rola baratai.A mutokoppenyehez cowboy-csizmat visel,es sziveket javit Vivaldi muzsikaval.Szaja szogleteben mindig ott bujkal egy mosoly-mondja baratja,Dr,Robbert Goodin-ami csak arra var,hogy nevetes lehessen belole.DeVires meggyozodese,hogy a szolgalat lehetoseget kell keresnunk es nem a kiszolgalast kell vagynunk.Chuck Swindol ezt irja egyik konyveben:"Kozteruleteken elunk de mar nincsenek kozos erdekeink,Szinte olyan ez mintha egy felvonoban allnank,aminek az oldalara ezeket a szabalyokat irtak:Tilos egymassal beszelni,egymasra mosolyogni,egymas szemebe nezni a haztulajdonos irasos engedelye nelkul.Lassan minden kapcsolat megszunik az emberek kozott.Ertelmet vesztette az,hogy segitsunk,batoritsunk,es igen,az,hogy szolgaljuk egymast.Pedig ezek adjak meg a teljes es boldog elet izet."
Erre utalt Jezus amikor ezt mondta:Aki pedig a legnagyobb kozottetek,az legyen szolgatok."[Mate 23:11]
Isten minden aldasa elsosorban egy olyan ajandek,amit"el kell vetned a foldbe."
Kepzettseged van?Vezetoi ambicioid?Tobb penz all a rendelkezesedre mint amennyire szukseged van?
Magvak vannak a kezedben-vesd el oket!Olvasd el a biblia Isten bokezusegerol szolo reszeit,es kezdj el adni abbol,amit kaptal.Csak igy talalhatod meg boldogsagod.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 05, 08:48:12
Fegyelmezettsegre van szukseged?

"Ha tehat feltamadtatok a Krisztussal,azokat keressetek amik odafenn vannak..."[Kolosse 3:1]

Egyszer D.L.Moddy azt mondta egy riporternek,aki teljesen kimeritette mar a kerdeseivel:"Tudja,nekem eddigi eletem soran D.L.Moddyval volt a legtobb gondom."
Ismerosen hangzik?Valaki egyszer ugyanezt igy fejezte ki:"Volt egy ellensegem,szeretnem arcat latni egyszer.Sokszor gancsot vetett elem,amikoe egy-egy fennkolt celom volt,kerdesemre-ki vagy?-,kajanul kicsufolt.Egy ejszaka elkaptam karjat,erossen tartottam,felrehajolt a fatyol:magam arca vilagolt."
"...megsanyargatom es szolgava teszem a testemet,hogy amig masoknak predikalok,magam ne legyek alkalmatlanna a kuzdelemre."[1Korint.9:27]-irja Pal a korintusiaknak.Nagy emberek eletrajzat tanulmanyozva megfigyelheto.hogy ok mindig onmagukat tartottak elso szamu ellenseguknek.Tudtak,hogy legnehezebb feladatuk,sajat maguk fegyelmezese es tokeletesitese.A szemelyes fejlodes fontosabb helyen kell alljon,mint masok fegyelmezese.
Stephen Covey mondta:"Ha mindenfele modszert es strategiat bevetek,hogy olyanna alakitsam az embereket,amilyen en szeretnek lenni-es nem vagyok-hosszu tavon,csufosan megfogok bukni,Ketszinusegem bizalmatlansagot fog szulni.Minden egyes szemelyisegformalo taktikam manipulacios kiserletnek fog minosulni."Hiaba a brillians szonoki kepesseg es jo szandek;ha nem vagy megbizhato,nem szamithatsz tartos sikerre.Az egyenesseg a legjobb strategia.Es ez mindent elmond,ugye?


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 06, 08:24:18
Szembesites es szembesules.

"Vassal formaljak a vasat es egyik ember formalja a masikat"[Peld.27:17]

Ha olyan csaladban nottel fel,ahol a nezetelteresek mindig sebeket hagytak maguk utan,mimozaviragga valhatsz,akit nagy elovigyazatossaggal lehet csak megkozeliteni.Kar lenne erte,hiszen te is tudod,hogy "a vas elesiti a vasat".Egeszen biztosan eljon az ido amikor olyan helyzetekkel kell szembenezned ahol:
1)az emberek kiteszik magukat  a tamadasnak.Pal ezt irta:"Amikor Kefas Antiokhiaba jott,nyiltan szembeszalltam vele,mivel okot adott arra,hogy megfeddjem"[Galata 2:11)Elkepzelheto!Derult egbol villamcsapas!Ezt olvashatjuk tovabb:"Mielott ugyanis odajottek nehanyan,...(Peter)eggyutt evett a poganyokkal.Amikor pedig azok megerkeztek,visszahuzodott es elkulonult,mert felt a zsido szarmazasu testverektol.Kepmutato modon viselkedett vele eggyutt a tobbi zsido is,ugy,hogy kepmutatasukba meg Barnabas is belesodrodott."[Galata 2:12-13]
2)az emberek hajlamosak az ertekes dolgokat alabecsulni.Egy asszony vett egy par fem gyertyatartot,amiert mindossze egy dollart fizetett.Azt hitte rolluk,hogy cinkbol keszultek.Miutan hazavitte,leporolta es az asztalra allitotta oket.Egy nap meglatogatta egy baratja aki regisegkereskedo volt."Miert nem fenyesited ki ezeket a gyertyatartokat?"-kerdezte az asszonytol."Hat nem eleg tisztak?Hiszen tegnap poroltam le oket."-mondta az asszony."Leporoltad?"-kerdezte nevetve az ismeros,"ki kell fenyesiteni oket,hiszen ezustbol vannak!"Igy hat elovettek az ezust apoloszert es a tisztitorongyokat es par perc mulva a szenkalyha langja megcsillant a ragyogo ezust gyertyatarton.
Azert van szukseg a szembesulesre,hogy megtisztuljunk a lerakodott szennyezodestol,ami a ragyogasunkat elvette.Kerd meg Istent ma,hogy adjon batorsagot a szembesiteshez es,ha szukseges,a szembesuleshez is.Ettol fugg a novekedesed.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 06, 11:11:23
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 07, 08:04:07
Kijelentes.

"Ha nincs kijelentes,elvadul a nep..."[Peld.29:18]

Ne vard el az emberektol,hogy kijelentest kapjanak arrol milyen jovo var rad.Neked magadnak kell meglatnod.Talan segitsegul szolgalhatnak a kovetkezo tanacsok.
1)Nezz magadba.Mi szokott lazba hozni?"...mert,ha az evangeliumot hirdetem,azzal nincs mit dicsekednem,mivel kenyszer nehezedik ram,Jaj nekem,ha nem hirdetem..."[1Korint.9:16]
2)Nezz magad moge.Milyen tudast sajatitottal el idaig?Minden veled torteno esemeny folkinalja a lehetoseget,hogy egyre bolcsebb legy es betoltsd hivatasod.Mit mond el a multad a jovodrol?
3)Nezz korul.Isten sohasem egyedul hiv el a munkara.Mindig lesznek masok is mellettunk.Megjelent mar valaki latomasban neked?
4)Nezz elore.Hellen Keller,a vak irono,egyszer ezt mondta:"Egydolog lehet meg a latashianynal is szornyubb:a latomas-hiany."Mozes mar 40 evvel a megerkezes elott"latta" az igeret foldjet.A latnokok a hegycsucson allnak.Azert nevezhetjuk a celjainkat latomasnak.
5)Nezz fol.Jeremias igy ovta a nepet a hamis profetaktol:"Sajat szivuk latomasait hirdetik,nem azt,amit az Ur adott."[Jerem.23:16].Minket Isten akarata hivott el es nem a korulmenyek kenyszere,vagy egy nyitott ajto,vagy a rank varo elismeres.Olyan latomasaink legyenek amit Isten jelentett meg nekunk es nem az emberek.
6)Nezz korul,milyen eszkozok allnak rendelkezesedre a kijelentes elnyeresehez.Ezek lehetnek konyvek,videokazettak,konferenciak,vagy tanacsadok.Ha a kijelentes amit kaptal nem mutat tul onmagadon,nem Istentol szarmazik.Minnel tavolabbra mutat,annal nagyobb eroforrast igenyel.Kerd ma Istent,hogy jelentse meg latomasban eleted hivatasat.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Sándor - 2008 Január 07, 08:38:56
Kedves Testvérek,

Ige nélkül nincs kijelentés. Nem mond semmit ige nélkül a Pásztor. Lehet, hogy kicsit túlaggódtam - akkor bocsánat.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 07, 09:55:13
A kejelentés Istentől kell jövőnek legyen. Annak szinte mindig egyeznie kell az Igével. A Bibliát azért én sem hagytam volna ki a felsorolásból.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 07, 11:02:44
KEdves Edit! :05:

Valóban jó Istenre ráhangolódni, az Ő akaratába belépni. Ha az Ő akaratában és az általa kirendelt utunkon járunk, akkor a kijelentést bizonyára megkapjuk. Eszembe jut Ábrahám, aki elmenekült arról a földről, amiről ISten azt mondta, hogy maradjon. Elmenekült, mert súlyos éhinség támadt ott...
Isten megtartotta volna őt ott is. De Ábrahám Egyiptomba menekült, ahol nem olvasunk arról, hogy Isten bármit is szólt volna hozzá.

Legyünk, mindenkor akaratában!

Ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 07, 20:28:40
Testvereim!

En nem ohajtok boncolgatasba kezdeni,Mar este van,a dolgom sok,holnap operaljak a ferjem.
Az elobbi megjegyzesekhez csak annyit tennek hozza[miutan ujra elolvastam amit reggel irtam],hogy a" segedeszkozokbe "a Biblia is beletartozik,megha nem is irtak le betu szerint.

Jo ejt mindenkinek.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 07, 20:30:43
 :032: Isten áldjon meg!

Elküldöm imatémába, hogy holnap operálják a férjed.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 07, 21:07:50
Edit! Ez nem ellened irányul, hiszen nem te írtad. Hiszem, hogy nem érzed úgy. Mégcsak nem is szeretnénk megbántani a véleményünkkel. Hiszem, hogy a többiek nevében is írhatom ezt. 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 07, 21:21:22
Igen, ez így van.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 08, 08:20:16
Feltetel nelkuli szeretet.

"Meg tavol volt,amikor az apja meglatta ot,megszanta..."[Lukacs 15:20]

Amikor Haman Cross lelkesz megtudta,hogy elbukott lanya teherbe esett,szohoz se jutott a dobbenettol.Ezutan irt egy konyvet"A szexualitas tisztasaga"cimmel es bejarta az egesz orszagot az onmegtartoztatast hirdetve.Most azzal tolti az idejet,hogy a feleseget vigasztalja,aki ejszakankent ott zokog mellette es megprobalja lecsillapitani a csaladi perpatvarokat.
A lelkesz igy vall errol:"Megkerdeztem Istent,hogyan peldazhatok bolcsesseget es lelki tartast masoknak,amikor darabokra hullik szet a csaladom."Isten ezt valaszolta:"Vajon megteheted azt,hogy ne szeresd a lanyod es ne bocsass meg neki,amikor tudod,hogy neked mennyi tartozast engedett el?"
Szegyenkezve valaszoltam:"Uram,a Te segitsegeddel kepesek leszunk megoldani a problemat."
James Dobson azt irja egyik konyveben:"A gyerekneveles olyan mint a kenyerdagasztas.Ha nem veszed eszre,hogy piszkos a kezed az egesz sutemeny karba mehet."
Lukacs ev.15-ik reszeben szo van egy lazado fiurol,aki elment otthonrol,es egy szereto aparol,aki kitette a "feher szalagot",ugy varta vissza ot.Mit lehet ettol az apatol megtanulni?
1)Peldas eletet elt a gyermekei elott
2)Tamogatta oket ugy anyagilag mint lelkileg
3)Orokseget adott nekik
4)Eroszakoskodas nelkul nevelte oket
5)Eltudta engedni gyermeket-ahol elbukott,es unnepelve fogadta vissza ot.
6)Nem csak ritka idokozonkent volt elerheto,mindig jelen volt amikor szukseg volt ra
7)Megbocsatott gyermekeinek
Nem feltetlenul a te hibad,ha gyermekeid konfliktushelyzetbe kerulnek,helytelen donteseket hoznak vagy athagjak a torvenyeket.Ha viszont helytelenul viszonyulsz ilyenkor hozzajuk,az mar tolled kerheto szamon.Lehet,hogy meg tavol vannak az atyai haztol,de hadd tudjak,hogy valaki torodik igy is veluk es haza varja oket.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 08, 08:32:05
Huuu ez a mondat is fantasztikus: "Vajon megteheted azt, hogy ne szeresd a lányod és ne bocsass meg neki, amikor tudod, hogy neked mennyi tartozást engedett el?"

Szolgálok az Úr felé azzal, hogy ezt a mondatot továbbítom. Soha nem szűnünk meg szeretni azokat a szeretteinket, akik valamiért elbuktak. Hát akkor másokkal is meg kell tennünk. Köszi Edit, hogy ilyen értékes munkát végzel közöttünk ezekkel a morzsákkal.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Január 08, 11:54:50
Idézet
Nem feltetlenul a te hibad,ha gyermekeid konfliktushelyzetbe kerulnek,helytelen donteseket hoznak vagy athagjak a torvenyeket.

Igen... nem a szülő hibája... Mert minden jólneveltség ellenére is, van amikor a gyermek "fellázad", és eltékozolja a szülői ház áldásait, kincseit... akárcsak a bibliai tékozló fiú...  :060:

És sok példa van az Ószövben is, amikor istenfélő királyoknak, akik Isten útján jártak, istentelen gyerekeik voltak, és nem Isten törvényei szerint uralkodtak, akik azt tették amit gonosznak lát Isten. És az élő Istentől elfordulva, bálványokat imádtak.

És Dávid példája... nagyon szívet melengető, igazi apai szeretre valló tett volt... hogy amikor az ellene fellázadó, királyságára, életére törő fia Absolon halálát meghallja, nagy sírásra fakad...

A hívő szülő, bármennyire is fáj neki gyermeke bukása... nem hagyja el a bajban, hanem szeretettel átöleli, és ahelyet, hogy mégjobban beletaposná a mélybe... megpróbálja Krisztus szeretetével "kiszeretni" a bűnből...  :05:


Szeretettel:
kövecske

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Január 08, 12:02:59
Nagyon jó!  :044:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 10, 07:45:30
A tokeletes onmegtagadas.

"Ha valaki enutannam akar jonni,tagadja meg magat..."[Mate16:24]

A teljes onmegtagadasnak olyan ara van,amit kozulunk csak kevesen akarnak megfizetni,mivel ez azt jelenti,hogy:
1)folborul a megtervezett napirendunk
2)le kell mondanunk modszereink egyeduli hatekonysagaba vetett hitunkrol
3)fol kell adnunk a minden aron valo elismeres utani vagyunkat.
Jezus azt mondta;"Ha valaki enutannam akar jonni,tagadja meg magat..."[Mate 16:24].A keresztet a meghalasra terveztek es onmagunk balvanyozasat kell legelosszor folszegezzuk ra.
Egyszer egy neves igehirdetot megkerdezett Isten:"Figyelemmel kiserem a munkadat,te hogyan szeretned latni az enyemet?".
"Mit kell tennem?"-kerdezte az igehirdeto.
"Add vissza az Egyhazam!"-felelte Isten
"De Uram,a tied!"-kialltott fel a lelkesz
"A gyulekezeti alkalmak kezdesi es befejezesi idopontjat te hatarozod meg.Ami meg ennel is aggasztobb az az,hogy te iranyitod azt is ami e ket idopont kozt lezajlik.Odaig elmesz,hogy sajat gyulekezetednek nevezed."-mondta neki Isten.
Az igehirdeto azonnal terdre borult es sirva mondta:
"Uram,matol kezdve nem az en egyhazam hanem a Tied,nem az en gyulekezetem,hanem a Tied.Mutasd meg,hogy en mit tehetek,mert a legszentebbnek hitt erofesziteseim is kudarcot vallottak a szemedben."
A fuggetlensegre valo torekves olyan oreg hiba,mint Adam osunk.Magunk elkepzelese szerint kivanunk ervenyesulni.Meg kell erkeznunk arra az egyetlen helyre,ahol a napnal is vilagosabb lesz elottunk az,hogy minden egyes lelegzetvetelunk,minden egeszseges gondolatunk,minden valamire valo tettunk,csakis Isten kegyelmenek koszonheto.
"Ha valaki enutannam akar jonni,tagadja meg magat..."[Mate 16:24].


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 11, 07:45:13
A maganyossag ellenszere,

"Nem jo az embernek egyedul lenni..."[1Mozes 2:18]

Kutatok tanulmanyoztak,hogy mi teszi a ma emberet boldogga.Az eredmeny melepo:az igazi boldogsag titka nem a sikerben,jo megjelenesben,penzben,tarsadalmi pozicioban talalhato meg,hanem a jol mukodo emberi kapcsolatokban.Ugyanazt allapitottak meg amit Isten."Nem jo az embernek egyedul lenni"[1Mozes 2:18]
Es megis,soha nem volt annyi maganyos ember,mint ma.Egy ferfi felhaborodva mondta baratjanak:"Hogy erted azt,hogy nem kommunikalunk?Hiszen tegnap kuldtem egy faxot az uzenetrogzitomon hagyott uzenetedre!"
Ugy tunik mindent megteszunk azert,hogy ne erezzuk magunkat egyedul.Kapcsolatokat tartunk fenn olyan emberekkel,akikkel egyaltalan nem torodunk.Akkor is,ha tudja valaki,hogy a masik szemely teljesen kozombos neki,nem odzkodik a testi kapcsolattol.Nem csoda,ha szexualis uton terjedo betegsegek aranya a csillagos egekig szokik.
Talan nem tul nepszeru a tema,megis meg kell allitanunk a halottas kocsit es oda kell kialtanunk a bakon ulo ordognek:"Nincs joga elrabolni a gyermekeinket!"
Megis,mi a maganyossag ellenszere?Keress foglalkozast magadnak!Fozz az utcagyerekeknek!Legalabb halas leszel,hogy van mindig meleg etel az asztalodon.Segits a hontalanokon,meglatod milyen kenyelmesnek fogod erezni ejszaka az agyadat,amiben alhatsz.Az embereket nem erdekli,mennyit tudsz roluk addig,mig meg nem latjak.mennyire torodsz veluk.Ne arra pazarold az energiad amit nem tudsz megtenni,hanem azzal torodj amire kepes vagy.
Valaki egyszer azt mondta:Nem vagyok kepes mindent megtenni,de tehetek valamit,ezert megteszem azt a valamit.Csodalatos,amig segitesz valakinek abban,hogy feljusson a hegycsucsra,te magad is felerkezel!
Es maris kevesbe vagy maganyos!!!


=idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 11, 11:01:24
Péld 11,25
"Az ajándékozó bõvelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül."

Ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 12, 07:11:04
Igeretek az inseges idokre.  1 resz.

"Egyetlen jo szo sem veszett el mindabbol a jo igeretekbol,amit megigert..."[1Kiraly.8:56]

Kezd a napot Isten igereteivel:
1)"Nem kell felned a hirtelen felrettenestol,sem attol,sem attol,hogy viharkent radtornek a bunosok.Mert az Urban bizakodhatsz..."[Peld.3:25-26]
2)"Benned biznak,akik ismerik nevedet,nem hagyod el Uram azokat,akik hozzad folyamodnak.:[Zsolt.9:10]
3)"Vilagossagom es erossegem az Ur,kitol felnek?Eletemnek ereje az Ur,kitol rettegnek?Megov engem a satraban a veszedelem napjan..."[Zsolt.27:1,5]
4)"Semmive teszi az Ur a nemzetek tervet,meghiusitja a nepek szandekait.De az Ur terve orokke megmarad,szivenek szandeka nemzedekrol nemzedekre"[Zsolt.33:10-11]
5)"Ezeket azert mondtam nektek,hogy bekessegetek legyen enbennem.A vilagon nyomorusagotok van,de bizzatok:en legyoztem a vilagot."[Janos ev.16:33]
6)"...ne feljetek es ne remuljetek meg tolluk!Mert Istenetek az Ur veletek megy,harcol ertetek ellensegeitek ellen es megsegit benneteket."[5Moz.20:3-4]
7)"Bekeben fekszem le es el is alszom,mert csak te adod meg Uram,hogy biztonsagban elhessek![Zsolt.4:8]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Január 12, 17:25:50
De jó, Edit!

Tényleg nem vész el egyetlen szócska sem abból amit megígér az Úr.  :05:
Jó "belekapaszkodni" Isten ígéreteibe.

Köszönöm ezeket az Igéket!

 :thanks: :026:

Szeretettel  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 13, 08:24:40
Igeretek inseges idokre.   2 resz.

"Egyetlen jo szo sem veszett el mindabbol a jo igeretbol,amit megigert..."[1Kiraly.8:56]

1)"Celt teveszt minden fegyver,amit ellened kovacsoltak,meghazudtolsz minden nyelvet,mely torvenykezni mer veled."[Ezsaias 54:17]
2)"Veled van az Ur,...nem kell tobbe veszedelemtol felned,...O eros es megsegit,...Elbanok majd elnyomoiddal..."[Zofonias 3:15-19]
3)"Legyetek erossek es batrak!Ne feljetek es ne rettegjetek...a kiralytol!Ovele emberi ero van,mivelunk pedig Istenunk,az Ur,aki megsegit bennunket es velunk eggyutt harcol harcainkban."[1Kronik. 32:7-8]
4)"Csak Istennel csendesul el lelkem,tolle kapok segitseget.Csak O az en kosziklam...nem ingadozom..."[Zsolt.62:2-3]
5)"Semmiert ne aggodjatok,hanem imadsagban es konyorgesben mindenkor halaadassal tarjatok fel kereseiteket Isten elott;es Isten bekessege,mely minden ertelmet meghalad,megfogja orizni sziveteket es gondolataitokat a Krisztus Jezusban."[Filippi 4:7-8]
6)"Ki valasztana el minket a Krisztus szeretetetol?Nyomorusag,szorongattatas,uldozes,ehezes,mezitelenseg,veszedelem vagy fegyver?...De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azaltal aki szeret minket.Mert megvagyok gyozodve,hogy sem halal,sem elet,sem angyalok,sem fejedelmek,sem jelenvalok,sem eljovendok,sem hatalmak,semmagassag,sem melyseg,sem semmifele mas teremtmeny nem valaszthat el minket Isten szeretetetol..."[Roma 8:35-39]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Január 13, 08:50:53
Edit, annyira köszönöm, ezt az "Igecsokrot"!   :044:

Mintha "direktbe" nekem küldted volna! Nagyon üzen általuk az Úr!
 Olyan isteni fénysugarak az Igék, amik beragyogják életünket és derűssé teszik egész napunkat, még a felhős égboltot is!  :05:

 :thanks: :026:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 13, 08:59:57
Kedves Yeva!

Valoban, nagyon jo ezekbe az igeretekbe, biztatasokba kapaszkodni. Latod, mennyire kivaltsagos helyzetbe vagyunk, hogy ezt megtehetjuk!!! :igen:
Milyen szegenyek es nyomorultak lennenk nelkuluk :04:.
De mi kivaltsagos helyzetben vagyunk mert nekunk elo Urunk van, :043: aki soha nem hagy magunkra. Mindig biztat batorit.
Halleluja!!! :036:

Szep napod legyen tovabbra is Isten aldasaval!  :084
Szeretettel: Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Moncsi - 2008 Január 13, 09:09:23
 
 Kedves Edit!Én is nagyon köszönöm az igéket!Megerősítenek!
  :028: :026:
 Moncsi
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Január 13, 21:13:09
Kedves Edit!

Olvastam a leírt Igéket,nagyon jók  :thanks: hogy így összeírtad őket, bizony nagy szükségünk van rá

 :026: Szeretettel :GLD46
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Január 13, 21:25:46
Kedves Testvérek!

Úgy látom itt sokunknak vannak gyermekeink.
Kaptam valamit, amit szívesen megosztok veletek, talán ez is épülésünkre szolgál.


Gyökössy Endre:
Így szeresd gyermekedet!


Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol,
ne felejtkezz el azért könyörögni,
hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a
teremtés és a megváltás jogán, akinek célja van vele - s veled. S hogy
megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé - és nem te.
Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen
Ó is eltúr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!
Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben.
Olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.
Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést
minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se
többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!
Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami
nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!
Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül - bocsánatért esdve és
bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra.
Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd' mindig
bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben - te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig
az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S
nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője
legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki
nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem
leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy
megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel,
neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod.
Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm:
gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!
Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni az Úr helyett. Hogy
bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: Néki növekednie kell,
neked pedig alábbszállanod.
Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól
röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel.
Hogy gyakran legyen erőd az 1. Korintusi levél 13. fejezetében leírt szeretet
himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus
azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is - újra és újra -,
hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat.
Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket.
Erre és az örök életre, velünk együtt.

Isten Áldjon Benneteket: GLD46

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 14, 08:01:42
Kedves GLD46!
Nagyon jo amit leirtal,sok a mondanivaloja,sok tanulsag van benne.Tobb helyen pedig ramutat,hogy esetleg mit,hol rontottunk el.Szerencsere hatalmas a mi Urunk s,ha kerjuk,helyrehozza amit mi -akar johiszemuleg is-elrontottunk.Dicsoseg Neki erte.
Koszi,hogy megosztottad ezt velunk.
Szeretettel Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 14, 08:17:38
Igeretek inseges idokre.   3 resz.

"Egyetlen jo szo sem veszett el mindabbol a jo igeretbol,amit megigert..."[1Kiraly. 8:56]

Isten igeretei igy folytatodnak:
1)"Mind orulnek majd,akik Hozzad menekulnek.Orokke ujjonganak,mert megoltalmazod oket.Orvendeznek altalad,akik szeretik Nevedet.Mert te,Uram,megaldod az igazat,korulveszed kegyelmeddel,mint pajzzsal."[Zsolt. 5:12-13]
2)"Hajlekod az orok Isten,orokkevalo karjai tartanak.Kiuzte ellensegedet..."[5Mozes 33:27]
3)"Jo az Ur!Menedek a nyomorusag idejen,gondja van a Hozza folyamodokra."[Nahum 1:7]
4)"Ne felj, mert En veled vagyok,ne csuggedj,mert En vagyok Istened!Megerositelek,meg is segitlek,sot gyozelmes jobbommal tamogatlak."[Ezsaias 41:10]
5)"Milyen nagy a Te josagod melyet a Teged feloknek tartogatsz.Ebben reszesited a Hozzad menekuloket minden ember szeme lattara>"[Zsolt. 31:20]
6)"Bizony josagod es szereteted kiser eletem minden napjan es az Ur hazaban lakom egesz eletemben>"[Zsolt. 23:6]
7)"De az Ur mellem allt es megerositett...Meg is szabadit engem az Ur minden gonosztol es bevisz az O mennyei orszagaba>"[2Tim. 4:17-18]
8)"De,ha ujra meggondolom,remenykedni kezdek:Szeret az Ur,azert nincs meg vegunk,mert nem fogyott el irgalma:minden reggel megujjul.Nagy a Te huseged!"[Jer.siralmai 3:22-23]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 15, 09:18:24
Igeretek inseges idokre.   4 resz.

"Egyetlen jo szo sem veszett el mindabbol a jo igeretbol,amit megigert..."[1Kiraly. 8:56]

Osszegzo gondolatok:
1)"Ha az Urat tartod oltalmadnak,a Felsegest hajlekodnak,nem erhet teged baj,satradhoz kozel sem ferhet a csapas.Mert megparancsolta angyalainak,hogy vigyazzanak rad minden utadon."[Zsolt. 91:9-11]
2)"Az Ur angyala ort all az Istenfelok mellett es megmenti oket."[Zsolt. 34:8]
3)"Szarnyaid arnyekaban keresek oltalmat mig elvonul a veszedelem."[Zsolt. 57:2]
4)"Kozel van az Ur a megtort szivuekhez es a megsebzett lelkueket megsegiti."[Zsolt. 34:19]
5)"Mert az Ur szeme az igazakon van es fule az o konyorgesukre figyel,az Ur arca pedig a gonoszt cselekvok ellen fordul."[1Peter 3:12]
6)"Lenyult a magasbol es folvett,a nagy vizekbol kihuzott engem.Megmentett engem eros ellensegemtol,gyuloloimtol,bar erosebbek nallam...megmentett,mert gyonyorkodik bennem."[Zsolt.18:17-20]
7)"Ne orulj bajomnak ellensegem,mert ha elesem is,folkelek,ha sotetben lakom is,az Ur az en vilagossagom.[Mikeas 7:8]
8)"Akkor majd bizol mert lesz remenyseged,korulnezel es nyugodtan lefekszel.Ha heversz senkisem riaszt fol,sot sokan hizelegnek neked."[Job 11:18-19]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 15, 12:41:37
Köszi Edit! :thanks:

Valóban "Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretbõl, amit megígért..." :05:

Isten áldjon meg.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Moncsi - 2008 Január 15, 13:38:03
Köszönöm Edit! :026:  Moncsi
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 16, 10:42:00
Ne szalaszd el a lehetoseget.

"Tortenetesen egy pap ment az uton,de amikor meglatta,elkerulte."[Lukacs 10:31}

Jezus egyszer peldazatot mondott az Irgalmas Samaritanusrol.Ebben a tortenetben harom embernek volt megadva a lehetoseg,hogy segitsenek egy utszelre vetett haldoklo embernek.De csak egyikuk hasznalta ki,a masik ketto csak a maguk dolgaval torodtek es elmentek a szuksegben levo ember mellett.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni,hogy Isten csak kulonleges kikepzes utan akar minket munkaba allitani.Azt hisszuk,hogy magas iskolai kepesites,sok bojt es ima,a helyzet minden szempontbol valo merlegelese utan valunk alkalmassa.Pedig minden nap elmegyunk ilyen lehetosegek mellett.A kerdes csak az,kihasznalod az alkalom szulte szolgalat lehetosegeket,vagy engeded elmenni oket melletted?
"Tortenetesen egy pap ment az uton,de amikor meglatta,elkerulte.Hasonlokeppen egy levita is odaert arra a helyre es amikor meglatta,elkerulte."[Lukacs 10:31-32]
Elgondolkodtato!
Mindket embernek az volt a hivatasa,hogy segitse a bajbajutottakat,megis egyikuk sem allt meg.Milyen gyakran imadkozunk:"Uram,adj lehetoseget a szolgalatra",es megis elszalasztjuk oket,amikor lehetosegunk lenne segiteni valakin,mert vagy tul elfoglaltak vagyunk,vagy valami"nagy esemenyre"szamitunk,ami mindenkit le fog nyugozni.Ha tul sokszor hagyjuk ki az ilyen "apro" segitesi lehetosegeket,fennall annak a veszelye,hogy egy ido utan mar meg sem latjuk oket.Mikor latogattal meg utoljara egy beteg szomszedot ?(Tudod egyaltalan kik ezek?).Meghallgattad elfaradt munkatarsadat,amikor kiakarta onteni neked a szivet?Vagy egyszeruen atoleltel-e valakit,akinek szuksege volt egy baratra mert maganyos volt?
Hadd nyiljon meg a szemed,talan ma jon el a lehetoseg,hogy"borral es olajjal" kimosd valaki sebeit.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 17, 09:54:37
Felelosseggel tartozol donteseidert!

"...egeszen bevagyok avatva mindenbe,jollakasba es ehezesbe,bovolkodesbe es nelkulozesbe egyarant."[Filippi 4:12]

Egy edesanya es kislanya a tolongo tomegben a karacsonyi bevasarlast vegeztek.Az edesanyanak olyan sok elinteznivaloja akadt,hogy meg ebedelni sem tudtak.Faradt es ingerult volt a sok cipekedestol.Amikor az utolso boltbol kileptek,az anya azt mondta kislanyanak:"Szornyen felbosszantott az elado fiu,amikor olyan udvariatlanul szolgalt ki".
"De anya,te mar akkor bosszus voltal mielott beleptunk volna a boltba."-mondta csodalkozva a kislany.
Isten ajandeka az arc szepsege,de mi is befolyasolhatjuk azzal,hogy milyen indulatok uralkodnak bennunk.Nem tolled fugg,hogy baj er-e vagy sem,de ketsegkivul rajtad all,hogy hogyan viszonyulsz hozza.Nem tolled fugg,hogy a kornyezetedben milyen atmoszfera uralkodik,de a szived harmoniajaert te vagy a felelos.
Viktor Frankl ezt irta a naci koncentracios taborban,ahol a legbrutalisabb banasmodban volt resze:
"Az a legteljesebb szabadsag,amikor eltudod donteni,hogyan viszonyulsz egy adott korulmenyhez."
Ezt a dontesi jogot nem lehet elvesziteni csak onkent feladni.Erre gondolt Pal is amikor ezt irta:"...egeszen bevagyok avatva mindenbe,jollakasba es ehezesbe,bovolkodesbe es nelkulozesbe egyarant."[Filippi 4:12]
Miben volt o tulajdonkeppen beavatva?"Egyebkent pedig testvereim,ami igaz,ami tisztesseges,ami igazsagos,ami tiszta,ami szeretetre melto,ami johiru,ami nemes es dicseretes,azt tegyetek..."[Filippi 4:8]
A pozitiv hozzaallas nem alakul ki magatol,nap mint nap dolgozni kell rajta!


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 18, 09:09:35
Mit epitesz?

"Az Istentol nekem adatott kegyelem szerint,mint bolcs epitomester,alapot vetettem,de mas epit ra.
 Vigyazzon azonban mindenki,hogyan epit ra."[1Korint. 3:10]

Joe husz evig dolgozott egy epitekzesi vallalkozonak.Egy nap a vallalkozo behivta Joe-t az irodajaba."Szeretnem,ha te felugyelned annak a haznak az epiteset,amit most terveztem,Szerezd be az epitoanyagokat es tartsd szemmel a haz epiteset.Nekem harom honapra el kell utaznom."Joe amint tanulmanyozni kezdte a haz tervrajzat es atfutotta a megvasarlando anyagok listajat,ezt gondolta:"Mi lenne,ha keskenyebbre vennem a falakat,olcsobb anyagokat vennek es a megmaradt penzt zsebre tennem?"Megrendelte a masodosztalyu teglakat,a szegenyes alapanyagu betonkevereket es a gyenge minosegu drothuzalokat.Amikor elkeszult a haz,eljott a vallalkozo,hogy megtekintse az eredmenyt.Miutan korbejarta a hazat,Joe kezebe nyomta a kulcsot ezekkel a szavakkal:"Elfelejtettem mondani,de szeretnem neked ajandekozni ezt a hazat,jutalmul,amiert olyan sok evig dolgoztal nekem."
Vegezz mindig minosegi munkat.Amilyen szemelyiseget epitesz ma,azzal kell elned holnap.
"Az Istentol nekem adott kegyelem szerint,mint bolcs epitomester,alaot vetettem,de mas epit ra.Vigyazzon azonban mindenki,hogyan epit ra.Mert mas alapot senki sem vethet a meglevon kivul,mely a Jezus Krisztus,hogy ki mit epitett az alapra...az a nap fogja vilagossa tenni,mivel tuzben jelenik meg es akkor mindenkinek a munkaja nyilvanvalova lesz...Ha valakinek a munkaja...megmarad,jutalmat fog kapni;de ha valakinek a munkaja megeg,kart vall."[1Korint.3:10]-irja Pal.
Ma ujabb lehetoseged van elkezdeni az epitkezest-fontold meg jol,hogyan teszed.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Január 18, 09:58:12
Húúúúúúúú! Ez a történet brutális volt, szíven ütött!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 18, 10:17:41
Háááát! Meggondolandó mit teszünk ha másnak tesszük.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 18, 11:49:34
Így igaz valóban. :05:
De jó ha már az alap olyan helyen épült, ahol nem homok van, hanem kőszikla. :05:

Egy ének jut eszembe:

"A homok nem valami jó alapanyag,
amit arra építesz az nem biztos hogy megmarad,
mert jön a víz, jön az ár, a szíved meg kalapál,
mi lesz, ha elragad?"

Isten áldását! :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Január 18, 11:55:56
Antee írta:
"De jó ha már az alap olyan helyen épült, ahol nem homok van, hanem kőszikla."

Ott már nem is kell alap.  :D
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 18, 12:09:10
 :045:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Január 18, 12:13:45
 :hehe:

Idézet
Anti: De jó ha már az alap olyan helyen épült, ahol nem homok van, hanem kőszikla.

Anti, azért nem annyira vészes, amit állítasz, hogy a homlokodat csapkodd miatta. :hehe:
Hisz van némi igazság abban amit állítasz.
Lk 6,48
Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.

Bocsánat! :08:

Szeretettel:yeva


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Január 18, 12:41:43
 :036: Ügyes! Yeva figyelt... Teológiából és házépítésből 5*.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Január 18, 13:17:32
Köszönöm. :08:
Szerintem, ez nem jár nekem. Mert ha valaki, évtizedekig olvassa a Bibliát, annak valamennyire ismernie is kell az Ígéket. :05:

Fiatalabb koromban, amikor bennem volt az a "nagy hév", volt idő, hogy úton-útfélen "szórtam" az Igét. Bizony előfordult, hogy "bunkósbotnak" is használtam. Kicsit most is tartottam attól, hogy megheneztelsz.De örülök, hogy tévedtem. :063:
Akkor álltam le ezzel, amikor egy idősebb lelkitestvér megajándékozott egy sajátkezüleg készített könyvjelzővel amire ezt az ígét hímezte:

Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. Péld 25,11

Mikor megnéztem az igehelyet, akkor a következő verssel tudtam válaszolni, mert nagyon megértettem az üzenetet, Isten kegyelméből valóban halló füleket adott.  :05:

Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs feddés a szófogadó fülnek.  Péld 25,12

Szeretem, ha valaki ilyen bölcsen, de egyben kedvesen tudd feddeni, az valahogy mindig szíven talál. És mindig van ilyenekben részem, csak bár én is megtanulnám ezt, és néha nem ajtóstól rontanák a házba.  :08:


Szeretettel:yeva
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 18, 13:58:59
 :2angel:

Köszönöm Yeva hogy megosztottad velünk! És hogy nem engeded, hogy végtelenségig csapkodjam a homlokomat. :hehe:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Január 18, 15:30:14
Anti, habár jó magas a homlokod, van mit csapkodni, de azért mégse tedd. :2funny:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 18, 15:39:59
Csak szöget ne verj a fejedbe.  :D  :010:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 18, 16:01:45
Anti, habár jó magas a homlokod, van mit csapkodni, de azért mégse tedd. :2funny:

Csak szöget ne verj a fejedbe.  :D  :010:

 :2knuppel: :020: :2funny: :2angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Január 18, 16:03:58
 :066: :fetreng: :hehe:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 19, 08:57:56
Tukorkep.

"Mi pedig,mikozben fedetlen arccal,mint egy tukorben szemleljuk az Ur dicsoseget mindnyajan,ugyanarra a kepre formalodunk at az Ur Szelleme altal dicsosegrol dicsosegre."[2Korint. 3:18]

Evekkel ezelott egy uzletember megkerdezte tollem:"Mi az on legnagyobb gondja?"Egy kicsit elgondolkodtam,majd ezt valaszoltam:"Amikor reggelente belenezek a tukorbe azt latom,hogy a legnagyobb gondom bamul ram."
A Szentirasban azt olvassuk,hogy a keresztenyeknek hasonlitaniuk kell a tukorhoz.Ez logikus.Senki nem teszi azt ,hogy elhelyez egy tukrot,majd beboritja fuggonnyel.Egy lefedett tukor nem fogja az elotte levo targyat visszatukrozni.
A 2Korint.3:18-ban Pal apostol azt mondta,hogy arcunk ne legyen fatyollal eltakarva,hanem "mint egy tukorben szemleljuk az Ur dicsoseget".
Amikor az O dicsoseget nezzuk,"azonos tukorkeppe formalodunk at"-ez a krisztusi hasonlatossag.
Csodalkozhatunk,hogy miert tart viselkedesunkben es gondolkodasunkban olyan sokaig,hogy Krisztushoz hasonlova valjunk.Ez a kerdes talan segitseget ad a valaszra:"Kinek az eletet tukrozzuk vissza?"
Isten nepenek sugaroznia kell Isten dicsoseget.Hogy ez megtortenjen,ugy kell viselkednunk,hogy kitunjek az O dicsosege.Szukseges rendszeresen olvasnunk es tanulmanyoznunk az Iget.Imadkoznunk kell es biznunk Istenben,hogy Szent Szelleme altal munkalkodik a szivunkben.Csak ezutan engedelmeskedhetunk a parancsolatainak es fugghetunk igereteitol.
Kinek a dicsoseget tukrozod ma?
Az arc a sziv tukre.Latjak-e az emberek az Ur Jezust az arcodon?


-Albert Lee-        Vetes es aratas.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 19, 10:11:47
Valóban kell, hogy Krisztus vonásai láthatóvá váljon rajtunk. A tükör csak megmutatja, hogy milyen "piszkosak" vagyunk: hibáinkat, bűneinkek...de a tükörrel nem lehet megmosakodni!

Legyen Krisztus vonásai láthatóak az arcunkon a tükörben. Ámen :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Dani - 2008 Január 19, 23:15:57
"Az Isten mindig nagyobb minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. Minden véges szeretet üzenet a Végtelen Szeretetről."
 / Enzsöl Ellák/
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 20, 09:32:06
A legnagyobb szeretet.

"Nincs senkiben nagyobb szeretet annal,mintha valaki eletet adja barataiert"[Janos 15:13]

Egesz eletunket behalozzak a foldi,emberi kapcsolatok,amelyek azonban nagyon torekenyek.Konnyen megtortenik az eltavolodas,az elidegenules.Az ido hamar elvalaszt,a halal pedig konyortelenul elszakit egymastol.
Van azonban egy Barat aki azt mondja:"Nem maradok el tolled,sem el nem hagylak teged"[Zsid. 13:5]
Ez a Barat nem mas,mint a mindenseg Ura,a vilagegyetem teremtoje es fenntartoja,az Oszovetseg Jahveja,aki Jozsuenak ezt mondta:"Veled leszek,ahogy Mozessel is vele voltam.Nem maradok el tolled,nem hagylak el"[Jozsue 1:5].O az Ur Jezus Krisztus.
Isten gyermeke vagy.Lehet,hogy most eppen nagyon faj valami,mert elvetetett tolled az akit szerettel,vagy eppen elhagyott teged.Lehet,hogy mindaz ami ertekes volt szamodra,nincs tobbe.De gondolj arra,hogy az Ur az,aki ott van melletted.O nem ment el.
Nehez napok tortek rad?Fordulj Hozza teljes szivvel,oszinten,hiszen senki nem lehet olyan kozel hozzad,mint O.David a 139.zsoltarban igy vall errol:"Uram,Te megvizsgalsz es ismersz engem.Tudod,ha leulok vagy,ha felallok,messzirol is eszreveszed szandekomat.Szemmel tartod jarasomat es pihenesemet,gondod van minden utamra.Meg nyelvemen sincs a szo,te mar pontosan tudod,Uram."[1-4v.]
Veled van amikor atolel az ejszaka sotetje,amikor elkerul az alom.Veled van amikor felragyog az elso napsugar,veled van,ha eppen felhok boritjak az eget.Veled van mindenutt,mert O a Jo Pasztor.Elmondhatod te is:
"Az Ur az en pasztorom,nem szukolkodom.Fuves legelokon terelget,csendes vizekhez vezet engem.Lelkemet feluditi,igaz osvenyen vezet az O neveert.Ha a halal volgyenek arnyekaban jarok is,nem felek semmi bajtol,mert Te velem vagy..."[Zsolt.23:1-4]
Ez a Barat eggyutt erez veled.Amikor meghallotta,hogy Lazar meghalt,elment Bethaniaba,es:"Amikor Jezus latta,hogy Maria sir,es a vele jott zsidok is sirnak,megrendult Szellemeben...(es)konnyekre fakadt"[Janos11:33.35]
Az Ur ismeri jol a te fajdalmadat,csalodasaidat,a nehezsegeket,amelyeken at kell menned.De O ott is veled van.Istennek van egy csodalatos igerete,amely igy szol:"Ha vizen kelsz at,En veled vagyok,es,ha folyokon,azok nem sodornak el.Ha tuzben jarsz,nem perzselodsz meg,a lang nem eget meg"[Ezsaias43:2]
Nem azt mondja,menj at a vizen es en majd a parton figyellek,vagy,hogy szedd ossze magad es kuzdj,hanem azt:"En veled vagyok!"
O, a Jo Pasztor egyutt van veled,ott van a szenvedeseidben,ott van az ejszakakban es nappalokban,mert szeret teged,hiszen olyan pasztor,aki eletet adta a juhokert,erted is.Fontos vagy Neki ebben az allapotodban is es hasznalni akar.Tudja,hogy kicsi erod van,tudja,hogy gyenge vagy,megis azt mondja:
"Eleg neked az en kegyelmem,mert az en erom erotlenseg altal er celhoz"[2Kor.12:9]


Vetes es aratas      N.N.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 09:58:23
Igen, ez nagyom Jó Edit. :2smitten:
Barátok, tényleg törékeny és múló pillanatok, csak egy van aki megmarad és örökké élni fog, ő fog igazi bátorítást adni, a nehéz pilanatokban. Én szerelmes voltam egy lányba de Ő ezt elútasított csak annyit mondott /"nagyon szinpatikus vagyok és értékes "/ Ezt nekem semmi jó ismerősőm nem mondta, mint igazi Barát, egy valaki tette ezt meg aki Agapé szinten von magához és szeret, minket.
Sokat csalódik az ember a barátokban, főleg ha (testvér) is az a valaki. Kibeszélik egymást, lessemizik, piszkálják.
 :060:  Ilyenkor, mondja az ember " nem bízok mosmár senkiben", de mit mond az Úr! Jöjj énhozzám., mindig ezt mondja :2smitten:,szeret.
Az emberek megbánthatnak szurkálhatnak a hibáiddal vagy a hozzá nem értésükkel macerálnak, de Ő azt mondja. Ne aggódj, te csak figyelj rám.
Úgy érzem, Iste ezt aért mondja hogy Áljunk meg "Álj meg Fiam"olyan aranyos nem :pirul: ,megszólít és azt mondja immátkozz értük, renedzd sorraidat, még akkor is ha ők vádolnak, vagy te őket tartod hibásnak, álázd meg magad fiam, ők is emberek, nézd el nekik, hisz én is elnéztem Te néked, sőt az egy fiamat adtam érted és érettük. Most azért boccsásatok meg egymásnak és ellenfeleiteknek, inkább járjatok a szeretett útján. :028:  :050:, kicsit lehet, hogy elkanyarodtam a témától de az Úr ezt, mondatta velem és köszönöm neki, lehet, hogy hosszú is lett egy kicsit :05: Épülésünkre váljon! :01:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Dani - 2008 Január 20, 16:09:05
"Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát,ha nem a te beszédednek megtartása által?"

Zsolt.119:9
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 21, 07:38:10
Mentsd meg az elveszetteket.

"...aki azt akarja,hogy minden ember udvozuljon es eljusson az igazsag megismeresere."[1Tim.2:4]

A vilag szellemileg ki van ehezve,de Isten gyulekezetebe olyan keves odaszant,onzetlen kereszteny van,akik minden idejuket odaszanva szeretnek megmenteni es batoritani az elveszett embereket.Szinte mindenki azzal van elfoglalva.hogy egyre elonyosebb anyagi korulmenyeket teremtsen meg maganak.Mar nem azert imadkozunk Istenhez,hogy megmentse a szeretteinket,hanem hazrol,autorol,nyaralasrol almodozunk,ha Istenhez fordulunk.
Idezgetjuk,hogy "...a hit pedig a remelt dolgokban valo bizalom..."[Zsi.11:1],pedig csak anyagi jolet es pillanatnyi hasznok erdekelnek minket,elodeinkkel szemben ,akik a jobb haza maradando kincsei utan vagyakoztak.[Zsid.11:16]
Isten orszagaert kellene eloszor elnunk es minden mast jutalmul kapunk.Meg csak nem is kellene kernunk,hiszen megadatik nekunk.[Mate6:33]
Fel kell keresnunk a meggazdagodast hajszolo ugyvedek vilagat,a nagy varosok byntanyait,hogy ok is megismerhessek Jezust."Igy szolt hozzajuk Jezus:Az aratni valo sok de a munkas keves,kerjetek tehat az aratas Urat,hogy kuldjon munkasokat az aratasba."[Lukacs 10:2]
Mond el barataidnak a jo hirt,nehogy ugy kelljen meghalniuk,hogy nem hallottak Jezusrol.Gondolkodj el ezen.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Január 21, 10:11:58
"Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát,ha nem a te beszédednek megtartása által?"

Zsolt.119:9Erre a versre elterjedt az a nézet, hogy a jelentése: az ember nem képes tisztán maradni, csak akkor, ha megtartja Isten beszédét.

Ha megnézitek ezt a Zsoltárt(119), szépen lehet látni az akkori lelkivilágát Dávidnak, amikor írta. Valószínüleg nehezzebb időszakban volt, megemlékezett Isten ígéreteiről, és emlékeztette Istent, hogy ő mindíg megtartotta az Úr szavát. Úgy fejezi be, hogy "olyan vagyok, mint egy elveszett juh, keresd meg a te szolgádat".
Ha ennek a fényében nézzük meg a fenti verseket (a körülötte lévőket is), akkor ez a kérdés úgyis elhangozhat: Hogyan tudja megőrizni az ifjú az ő útját, ha még a beszédeid megtartása mellett sem sikerül?
Mielőtt köveket ragadnátok:
Nem tudom, hogy vagytok vele, de én is teljes erőmből igyekszem megtartani Isten minden beszédét, mégis azt vettem észre, hogy csupán ettől nem tudtam tisztább lenni. Én úgy látom, hogy Jézus is erről beszél, hogy a törvény cselekedete nem tesz igazabbá, szentebbé, tisztábbá, hanem az ő jelenléte az életünkben tud változást hozni.
A keresztény énekek topicban írtam le egy feleségem által költött dalt ami ebből az igerészből született, pont ezért, mert az ő elmondása szerint is hiába igyekezet megtartani az írást, ez nem szült megoldást önmagában...
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Évus - 2008 Január 21, 11:12:56
Valóban az önerőből való igyekezet szükséges ugyan, de nem elegendő. A zsidók is igyekeztek betartani a tóra utasításait, de az lett a vége, hogy szombatnapon még gyógyítani sem volt szabad.
Egy nagyon hétköznapi példát szeretnék mondani: Sokan vannak akik elkezdenek fogyókúrázni, furcsa módon egész nap semmi máson nem jár az eszük, mint az evésen, és sokkal éhesebbek.
Nem tudom ki milyen természet, de az biztos, ha valami tilos akkor sokkal érdekesebb, és ha valami kötelező akkor egyből utálatos is valamennyire.

Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
Ján. 8,36

Csak amiből Jézus megszabadít, abból szabadulunk meg igazán. Természetesen az Úr iránti hálából igyekszünk úgy élni ahogy kellene, de ezek csak részgyőzelmek. Minden nap meg kell vizsgálnunk magunkat és a felismert bűnünkből szabadulást kérni, mert kívülről megtarthatjuk Isten beszédét, de belülről pontosan tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és a szívünk vádol bennünket.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 22, 08:35:59
Amig az igeret beteljesul.

"...boldognak mondjuk azokat,akik turni tudnak a szenvedesben..."[Jakab5:11]

Sok szo esik az igeretek beteljesuleserol,de az emberek kevesebbet beszelnek a varakozasi idorol.Pedig ebben az idoszakban valunk leggyakrabban az ellenseg tamadasainak az aldozataiva.Mert annyira elkenyelmesedunk,hogy szeretnenk mindent faradsag nelkul,keszen megkapni.Minden kockazatvallalasban a leglenyegesebb tenyezo a kitartas,akkor amikor mindenki mas foladna.Azonnali jutalmat szeretnenk munkankert es,ha nem kapjuk meg kepesek vagyunk otthagyni munkahelyunket,gyulekezetunket,meg a csaladunkat is.Fuggetlenul attol,hogy milyen eros a hited,vegig kell menned a turelmi idoszak utvonalan,ha szeretned,hogy munkad hatekony legyen.Nem lehet roviditeni.Meg kell fizetni a teljes arat,soha nincs arleszallitas!
A Biblia minden igerete a kereszten teljesul be.Leoletett baranyok millioiba,veres aldozatok ezreibe,nyomorusagos idok sotet korszakaiba kerult az,hogy Isten bemutathassa legkimagaslobb tejesitmenyet:a Golgotat.Istennek szuksege volt minden Aronra,minden Melkisedekre,minden Samuelra,minden Davidra,minden Salamonra,minden Ezsaiasra,hogy szamunkra elerhetove valjon az a csodalatos aldozat amit Jezus rovid 33 eve alatt meghozott.Isten nem tudta egyszerre kinyilvanitani tervet.Evszazadokba telt Neki,mert az igeret annyira felelmetes es rendkivuli volt,hogy az emberiseg eszet vesztette volna,ha egyszerre szakad ra a felismeres,
Ha valami nem kerul neked semmibe,nincs is semmi erteke.Az allokepesseg arcedulaja minden teljesitmenyre ra van erositve.
"Erosodjetek meg minden erovel az O dicsosegenek nagysaga szerint a teljes allhatatossagra es az orommel viselt [/color]hosszuturesre."[Kolosse 1:11]
Legy hosszuturo,ami Istennel var rad minden penzt meger!


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 23, 09:05:41
Egeszseges megalkuvas.

"Eljetek egymassal bekessegben"[Thessz. 5:13]

Mielott bovebben kifejtenem,hogy mi az egeszseges megalkuvas,szeretnek ramutatni nehany teruletre amire nem vonatkoztathato:
1)hited es onmagad foladasa
2)a "rovidebb ut"valasztasa
3)az onmagadnak felallitott merce leeresztese,turelmetlenseg,vagy masok velemenyetol valo felelem miatt.
Az egeszseges megalkuvas egyezseg kotest jelent,amikor mindket fel "nyeresre all".Gyakran hajlamosak vagyunk az embereket megitelni,hogy onzok es nincs igazuk,amikor csak a sajat szemszogunkbol nezzuk oket.Ilyenkor nagyon fontos,hogy foladd a buszkeseged,kilepj a sajat szerepkorodbol es probald meg a masik ember szemevel latni.Kerdezd meg magad:
1)tudom-e a helyzetet az o szemszogebol nezni?
2)kepes vagyok megerteni,hogy mi motivalja az erzelmeit?
3)megtudom ertetni vele az en allaspontomat is?
Neha olyanok vagyunk,mint az az oroszlanszelidito aki ilyen hirdetest adott fel:"Oroszlanszelidito keres szelidito oroszlant".Charlie Brown mondta:"Nincs olyan problema ami elol el ne tudnek futni.Mindenkinek vannak gondjai.Az a mod ahogyan kezeljuk ezeket,hatarozza meg,hogy gyoztesek vagy vesztesek leszunk."
"Eljetek egymassal bekessegben...torekedjetek mindenkor a jora egymas irant es mindenki irant."[Thessz.5:13-15]-irja Pal.
Megvaltozik az eleted,ha mindent megteszel a bekessegert es masok boldogsaga fontos lesz szamodra.Egyszerre sok kis apro dolog mar nem lesz annyira fontos.A Biblia egyetlen mondatba foglalt jo tanacsa:
"...legyetek...a tiszteletadasban egymast megelozok..."[Roma12:10]
Hat nem csodalatos?Mindossze meg kell tanulnod az adok-kapok szabalyait.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Január 23, 16:10:06
Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál. (Zsolt 30,4)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 24, 08:12:39
Temesd el a multat.

"Ahogyan ma latjatok...ugy soha tobbe nem fogjatok latni oket..."[2Moz.14:13]

Nem eleg megszabadulni a multunktol,felettunk gyakorolt hatalmanak is meg kell tornie.Ha nem igy tortenik,egesz eletunkben problemakat fog okozni.Amikor megprobalunk elszakadni valamitol,de az ujra es ujra visszater,eletbevagoan fontos,hogy mi nyerjuk meg a vegso gyozelmet,mert csak igy tudunk tovabb lepni.Jezus mondta:"...hatalmat adtam nektek...az ellenseg minden erejen..."[Lukacs 10:19]
Hadd jelentsuk ki ma Jezus neveben:-Nem felek tobbe a hanyatlastol;nem lesznek tobbe remalmaim;nem felek attol,hogy ujra osszefog torni a szivem;tobbe nem engedem,hogy maguk ala temessenek a gondok.
"Ha tehat a Fiu megszabadit titeket,valoban szabadok lesztek."[Janos 8:36]
Ne feledkezzunk meg arrol,hogy Isten volt az aki megengedte a Faraonak,hogy Izrael nepet uldozze miutan kivonultak Egyiptombol.Vajon miert?"...mert En tettem kemennye a szivet...,hogy ezeket a jeleket veghezvigyem kozottuk.Beszeld majd el fiaidnak es unokaidnak amit Egyiptommal cselekedtem..."[2Moz.10:1-2]
Isten szeretne,ha megtanulnank ket dolgot.Az egyik,hogy a multnak nincs tobbe hatalma felettunk.Hallgasd csak mit mond:"...mert ahogy ma latjatok az egyiptomiakat,ugy soha tobbe nem fogjatok latni oket"[2Moz.14:13]
A masik dolog pedig,hogy a gyermekeinknek nem kell ugyanazokat a hibakat megismetelniuk amiket mi elkovettunk.Az atok megtort!Ugy nohetnek fel,hogy Isten aldasa van rajtuk.Istennek hatalmaba lenne mas utat mutatni nekunk.O megis a Voros tengeren vezet keresztul minket,hogy amikor atjutottunk,visszatekintve meglathassuk"...az egyiptomiakat holtan a tenger partjan."[2Moz.14:30],es meggyozodhessunk arrol,hogy a csatanak vegervenyesen vege van!


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 25, 08:46:30
A nap huszonotodik oraja.

"Jozsue az Urhoz szolt...es veszteg maradt a nap..."[Jozsue 10:12-13]

Jozsue bevetett mindent,hogy megnyerje a csatat es megis volt egy terulet ahol a gyozelem egyszeruen lehetetlen volt.Ezert igy szolt Istenehez:"Latod,erom felett is harcolok,megsem tudok gyozni nelkuled;allitsd meg kerlek a napot."
Amikor ugy latod,hogy kifutsz az idobol es szukseged lenne a nap huszonotodik orajara is,csak egyetlen szemely van akitol segitseget kerhetsz:Isten.O megallithatja a napot es "lefagyaszthatja" a korulmenyeket.Adhat neked"plusz"idot,hogy uj erore kapj,kidolgozz egy jobb strategiat es megnyerd a csatat.A nap huszonotodik oraja azt jelenti,hogy Isten visszaadja azt az idot amit azzal toltottel el,hogy embertarsaiddal,vagy esetleg onmagadert harcoltal,holott az ellenseggel kellett volna,A keresztenyek tudjak,hogy ez a kegyelem.Amit nem azert kapunk mert megerdemeltunk,hanem mert Isten igy latja jonak.Emlekszel olyan idore amikor Isten megtett neked egy szivesseget anelkul,hogy megerdemelted volna?Ezt hivjuk kegyelemnek.Hallgasd csak:"Nem volt ilyen nap sem azelott sem azutan..."[Jozsue10:14'
Azok az emberek akik megelik a nap huszonotodik orajat is,arrol ismerhetok fel,hogy ugy imadkoznak mint soha azelott,mert hiszik,hogy "nalla semmi sem lehetetlen";ok tudjak,hogy elvesztegettek idejuket es halasak az ajandekba kapott "extra" idoert;ok tudjak,hogy sietniuk kell,mert az ido"meg van allitva"ugyan,de Isten csak azert tette ezt,hogy megnyerhessek a cstat.
Jozsue istene a te istened is.Beszelj vele.Meg mindig O az ura minden helyzetnek.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 26, 09:02:33
En baratja leszek.

"...amikor latta,hogy nincs ott senki aki kozbelepjen,...sajat karja segitette ot..."[Ezsaias 59:16]

Lincoln,az Egyesult allamok hajdani elnoke,nagyon sok amnesztiat kerelmezo levelet kapott az amerikai polgarhaboru alatt olyan katonaktol akiket az ellenfelhez valo atpartolasukert halara iteltek,A legtobb ilyen kerelmezo levelhez csatolva volt egy vagy tobb barat ajanlo levele,akik kozbenjarast vallaltak a halalraiteltert.
Egy napon Lincoln a szokasostol eltero levelet kapott.Egy szabadon bocsatast kerelmezo irast,jotallast vallalo level nelkul.Amikor erdeklodott a szolgalatos botonortol,hogy miert nincs a szoban forgo eliteltnek kozbenjaroja,megtudta,hogy a halalraiteltnek nincs egyetlen baratja sem es az egesz csaladja odaveszett a haboruban.Az elnok erre azt felelte,hogy reggelre meghozza a dontest.Lincoln egesz ejszaka kuszkodott magaval.Ha amnesztiat ad egy hutlen katonanak,ez nagyon rossz fenyt vethet ra.Megsem tudta megallni,hogy ne erezzen egyutt valakivel akinek senkije sincs a vilagon.Kovetkezo reggel amikor a bortonor a dontes felol erdeklodott csodalkozva hallgatta,hogy az eliteltnek van egy jotalloja.Mikor a bortonor emlekeztette az elnokot,hogy egyetlen ilyen level sem erkezett,Lincoln egyszeruen ezt felelte:"En leszek a baratja."Ezzel alairta a szabadon bocsato levelet.
Ezsaias ezt irja:"...amikor latta,hogy nincs ott senki aki kozbelepjen,...sajat karja segitette ot..."[Ezsaias 59:16]
Amikor Isten nem talalt egyetlen emberre sem,O maga lett emberre,hogy az emberek fiai Isten fiaiva legyenek.Nem eleg ok ez az oromre?


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Január 26, 10:53:04
Kedves Edit! :088:

Köszönöm, hogy leírtad ezta morzsát. Erről egy ének jut eszembe:

Van egy barátom, Jézus. Vele mindent megbeszélhetek.
Tudod, van egy barátom, Jézus, Ő megvígasztalja szívemet.

És ha elrontottam valamit. Ha elhibáztam százszor.
Mindig meghallgatta panaszom, és egy új reményt adott.

Tudod, van egy barátom, JÉZUS!

 :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 27, 10:20:27
Miert aggodsz?

"Semmiert se aggodjatok,hanem imadsagban es konyorgesben mindenkor halaadassal tarjatok fel kereseiteket Isten elott."{Filippi 4:6]

Amiben ketelkedsz,az nem is fog megtortenni!Ha probara akarod tenni magad,emlekezz vissza mennyi mindenert aggodtal a mult evben-vagy eppen az elmult heten.Jezus mondja:"...A vilagban nyomorusagotok van,de bizzatok,en legyoztem a vilagot."[Janos 16:33]
Ne ott kezdodik a baj,hogy valami rossz dolog tortenik velunk,hanem ahogyan viszonyulunk hozza.A londoni Kiralyi Orvosi Kamaraban egy kutato csoport felmerest keszitett 75 no koreben akiket mellrakkal diagnosztikaltak.Ugy talaltak,hogy 10 kozul 7 eros hitu no,10 evvel a rak felismerese utan meg eletben volt.Mig 5 kozul 4 no,akik teljesen feladtak a remenyt amikor a diagnozist meghallottak,rovidesen meghaltak.
David a zsoltaraban ezt irja:"Hagyjad az Urra a te utadat,majd O teljesiti..."[Zsolt. 55:22]
Akik aggodas nelkul elnek es terheiket az Urra bizzak,azoknal az ellenseg hamarosan rajon,hogy nem erdemes terheket rakni rajuk.A bizalom mindig a dolgokhoz valo pozitiv hozzaallast jelenti.Figyeljunk oda,hogy milyen gondolatok szuletnek meg bennunk mert hamarosan tettekkent latjuk oket viszont.
Ha szeretned elkerulni,hogy gondolataidba se szulessen meg a felelem,tedd meg a kovetkezo 6 lepest:
1)imaid legyenek Istennek tetszoek;
2)valogasd meg a barataidat;
3)figyelj oda,hogy milyen irodalmat olvasol;
4)ugy beszelj,hogy kesobb ne kelljen megbannod;
5)legy nyitott olyan emberekkel szemben akik pozitiv hatassal lehetnek rad;
6)tedd azt amirol meggyozodtel,hogy helyes.
Valoban lehetseges lenne,hogy kiiktassuk a felelmet az eletunkbol?
"...az Isten bekessege mely minden ertelmet meghalad,megfogja orizni sziveteket es gondolataitokat a Krisztus [/color]Jezusban."[Filippi 4:6]
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 28, 09:30:14
Gehazi emberek.

"Senkinek se tartozzatok semmivel,csak azzal,hogy egymast szeressetek."[Roma 13:8]

Mindannyiunknak tettek mar szivesseget emberek amiert halasak is vagyunk nekik.Viszont akadnak olyanok is akik nem elegszenek meg ennyivel,hanem tobbet akarnak tollunk mint ami megilleti oket.Ezek az ugynevezett "gehazi emberek".Elizeus szolgaja,Gehazi,amikor latta Naaman gyogyulasat,ugy erezte nem hagyhatja ki a haszonszerzes lehetoseget.Tobbet szeretett volna kapni mint ami kijart neki es ez lett a veszte,mert Isten ugyanazzal a betegseggel sulytotta ot mint amibol a lepras Naamant kigyogyitotta.
"Eletem vegeig halas leszek neked ezert"-mondjuk neha,Meltanyosnak hangzik,de tulajdonkeppen Istentol rabolunk el valamit ilyenkor,az huzodik meg mogotte,hogy azert ertunk el egy bizonyos eredmenyt mert Isten azt az embert hasznalta fel.Egyedul Istennek koszonhetjuk,ha sikeresek vagyunk valamiben.Sot,ha O valakit felhasznal arra,hogy egy magot elvessen nallad,az a szemely a termest csakis Istentol szabad elvarja es semmikeppen nem tolled.Az igazi szolgalat az,ha ugy teszunk mindent,hogy semmit sem varunk erte cserebe es nem mericskeljuk,hogy Isten mennyire irja a mi szamlankra,ha valahol valamilyen pozitiv eredmeny lathato.
Tartsd szemmel azokat,akik "parazitakent" egyre tobbet es tobbet akarnak tolled,mert egeszeletedben adossagban maradhatsz.Ok azok akik tul akarnak szarnyalni amint latjak Isten aldasat rajtad es rendkivul nehez lesz tolluk megszabadulni.Egy-egy ilyen helyzet nehez dontes ele allithat minket.Mi a fontos ilyenkor,kedvesnek,elnezonek lenni,vagy elvegezni azt a feladatot amire elhivattal?Ne engedd,hogy a sajat vesztedre kihasznaljanak es olyan adossagot varrjanak a nyakadba amit mar Valaki kifizetett helyetted.Szamolj le ezekkel a visszahuzo erokkel es lepj tovabb.
"Senkinek se tartozzatok semmivel,csak azzal,hogy egymast szeressetek..."[Roma 13:8]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Január 29, 08:52:52

A tízparancsolat

Ernst Lange: A 10 nagy szabadság

Egy kisfiútól megkérdezték egyszer: „Mi a keresztyén vallás?”
Erre ő így válaszolt: „A keresztyén vallás az, amikor azt mondják, hogy nem szabad.”
Sokan vannak akik így gondolkodnak.
És ha megkérdezzük, miért viselkednek ilyen különös módon, akkor a Tízparancsolatra hivatkoznak:
„Abban mindegyre azt mondják, ne tedd ezt, vagy ne tedd azt!”
Óriási tévedés!
Isten nem kényúr, hanem szabadító. Ő megszabadította Izraelt, az Ő népét az egyiptomi rabságból.
Majd elvezette őket a Sínai hegyhez. S a Sínai hegyen világosan elmagyarázta nekik, milyen nagy szabadságban élhetünk Istennel.
Tíz mondatban közölte ezt velük.
A tízből nyolc tagadó mondat, kettő pedig állítás. De a tízből egy sem tiltó mondat!
Hanem ahelyett mindegyik így kezdődik:
„Én, az Isten, és te, az ember, mostantól kezdve egymáshoz tartozunk. És ha együtt maradunk, akkor így fog kinézni az életed:
Nem lesznek idegen isteneid.
Tisztelni fogod az én nevemet.
Nem fogod magad halálra hajszolni.
Családod körében emberséges életet fogsz élni”
És így tovább.
A tízparancsolat az Istentől megnyert nagy szabadság tíz mondata.


     1. Első parancsolat
Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más isteneid!
Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!
Nem kell félned sem a csillagok hatalmától,
sem az emberek hatalmától;
nem kell féltened sem pénzedet,
sem szórakozásaid örömét.
ha félve csüggesz ezeken,
rabszolgájuk leszel.
Én, a mindenható Isten, a te segítőtársad akarok lenni.
Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel.


     2. Második parancsolat
Én az Úr vagyok, a te Istened: ne alkoss magadnak képet énrólam!
Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemeséljenek -
sem szektaprédikátorok,
sem a világnézetek apostolai,
sem a mindenkori világmegváltók,
sem a gátlástalan egoisták.
Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak maguknak Istenről,
a világról és önmagukról.
Én, a mindenható Isten, a te tanító mestered akarok lenni.
Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém igazság.


    3. Harmadik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne élj vissza az én nevemmel!
Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikényszerítsd -
sem kegyes teljesítményeiddel,
sem ostoba foglalkozásokkkal,
sem álszent fecsegéssel,
sem önző céljaidnak
keresztyén köntösbe bújtatásával.
Mert mindez azt jelenti: csalétekként használod az én nevemet.
Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod.
Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiába.


    4. Negyedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: az ünnepnapot szenteld meg!
Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad -
sem a megállás nélküli munkával,
sem az élvezetek szüntelen hajszolásával,
sem aggodalmaskodással,
sem azzal az örökös félelemmel, hogy >>jajj le ne késsek!<<
Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz
és megfoszt az élet minden örömétől.
Én, a mindenható Isten, a te mestered vagyok.
Igazodj énhozzám, és életed teljességre jut.


     5. Ötödik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: tiszteld atyádat és anyádat.
Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és lázongj -
sem szüleid ellen,
sem tanítóid ellen,
sem a fennálló erkölcsök ellen.
Az élet jó rendjei elleni lázadás
éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak engedelmesség.
Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok.
Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe
illeszkedj és így nyerd el a szabadságodat.


     6. Hatodik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne ölj!
Nincs szükséged arra, hogy embertársadat konkurenciának tekintsd -
akit minden áron meg kell előznöd,
akit szakmailag, politikailag
vagy személy szerint „ki kell nyírnod”.
Az ilyen magatartás nem arról fog tanúskodni, hogy erős
és belevaló vagy, hanem arról, hogy gyenge vagy és gyáva.
Én, a mindenható Isten, a te oltalmazód vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni segítsd.


    7. Hetedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne parázanálkodj!
Nincs szükséged arra, hogy „kitombold magad” -
sem ocsmány beszéddel,
sem fülledt, nappali álmodozással,
sem önkielégítéssel,
sem úgy, hogy másokat saját ösztöneid kielégítésére kihasználsz.
Ne foszd meg magad a szerelem karikatúrái által
a szerelem tiszta örömétől!
Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzője vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy várj arra a társra,
akit én rendelek neked.


    8. Nyolcadik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne lopj!
Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg -
sem lopás által,
sem üzleti csalás által,
sem azzal, hogy akár felebarátodat,
akár az államot „átejted”.
Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit
veszítesz is önbecsülésedből és békességedből.
Én a mindenható Isten, gondoskodom rólad.
Megengedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy.


    9. Kilencedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne hazudj!
Nincs szükséged arra, hogy az igazságtől eltérj -
sem azért, hogy embertársadat befeketítsd,
sem azért, hogy kudarcodat leplezd,
sem önnön kényelmed érdekében,
sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják.
A hazugság az emberi együttélést
hosszú távon pokollá teszi.
Én, amindenható Isten, bízom benned.
Megengedheted magadnak, hogy te is bízz másokban,
és bizalmat ébressz bennük.


     10. Tizedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne irígykedj!
Nincs szükséged arra, hogy irígykedj -
sem a mások vagyonára,
sem a mások tudására,
sem a mások jóságára,
sem a mások sikereire.
Ha a másét irígyeled,
megfosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak.
Én, a mindaható Isten, minden jónak adományozója vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy örülj annak, ami a másé.


 :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 29, 09:07:27
Koszi Salome,hogy leirtad ezt.Nagyon jo :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 29, 09:10:08
Saloma! Amikor megláttam ezt a hozzászólásodat, arra gondoltam, huu de hosszú. Ennyit olvasni egyszerre? Mire a közepére értem, azon gondolkodtam, de kár, hogy ilyen rövid. Olvastam volna mégtovább. Nagyon megszívlelendő. Áldjon meg érte az Úr! Kár lett volna kihagynom.  :D
De jó lenne szétválasztani és egyenként betenni parancsolatonként. Azért gondoltam, hogy valaki nehogy úgy járjon mint én. Megrémül az első látástól. De valóban ne a láthatókra nézzetek. Olvassátok el. Legyen békés mindenki napja!

Ne sértődjetek meg, ne haragudjatok egymásra, vigyázzatok egymásra és hordozzátok el szeretetben egymást! Bocsássatok meg, ha valakivel rossz úton vagytok, hogy Isten is megtudjon nektek bocsátani! Ez ma az Úr üzenete nekünk.

Szeretettel: Mária  :100:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kati - 2008 Január 29, 09:30:07
Kedves Saloma!
 
Sok üzenetet átvettem írásodból
Legyél áldott  :thanks: :thanks: Jézus Krsztus nevében.
Szeretettel Kati
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 29, 09:30:25
Higgy jovod jobbrafordulasaban.

"...bekesseget hirdet nepenek,hiveinek...[Zsolt.85:9]

Hetekkel a szeptember 11-i terrortamadas utan Debbi meg mindig sulyos lelki valsaggal kuszkodott.Ejszakankent keptelen volt aludni,nappal ugy meredt a TV kepernyojere mintha odacovekeltek volna ele.Legutobb a 70-es evek vegen volt hasonlo allapotban,Belfastban, amikor a varos egyik tekintelyes lapjanal dolgozott ujsagirokent.
"Azt hittem,hogy ezek a remalmok mar a multei,es tessek ujra itt vannak"-gondolta,amint ujra es ujra megrohantak a terrortamadas kepei.Egyik ejszaka,amikor a felelmek ujra nem hagytak nyugodni,kinyitotta a bibliajat es ezeken a sorokon akadt meg a szeme:"Miert csuggedsz el lelkem,miert haborogsz bennem?Bizzal Istenben..."[Zsolt.42:12]
Konnyek kozt kerdezte,Istenem hogyan rendulhetett meg ennyire a hitem,hogy csuszott ki ennyire a talaj a labam alol?Azert-volt az Ur halk szava-mert te Amerikaba hittel vakon,pedig igazi biztonsagerzet csak Nallam talalhato.
Hol erzed magad biztonsagban?Ha nem Istennel,elobb vagy utobb neked is csalodasban lesz reszed.
"Ekkor elment az egesz nep,hogy egyenek es igyanak es masoknak is juttassanak belole,es nagy oromunnepet tartsanak,mert megertettek mindazt amire oktattak oket."[Nehemias 8:12]
Mindez akkor tortent amikor Izrael nepet ellenseges hadsereg vette korul.Isten kitudja mondani azt a szot amire eltunik szivedbol a felelem.Pal ezt irja:"A hit tehat hallasbol van,a hallas pedig Isten beszede altal."[Roma 10:17]Az ellenseg nem attol fel,hogy bunbe eshetsz,hiszen tudja,Istennel kesz a megbocsatas.Attol sem tart,hogy lelki eleted hanyatlasnak indul,mert Istennek hatalmaba van,hogy helyre allitson.Viszont rettegesbe tartja az isteni Szo,mert tudja,hogy ennek van a legnagyobb hatalma es,ha erre suket vagy,a leghatekonyabb fegyvert semmisitette meg.
Biztonsagra vagysz?Kozelebb van hozzad mint gondolnad,egyszeruen nyitsd ki bibliad es halld meg a Szot.Milyen gyakran tortenik ez meg?


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 29, 09:48:16
Edit: "Miert csuggedsz el lelkem,miert haborogsz bennem?Bizzal Istenben..."[Zsolt.42:12]

Ma kinyitottam a Bibliámat és ezt az Igeszakaszt olvastam. Dicsérem Őt és a Szent nevét, hogy mindenkor jön a vígasztalása. Edit! Köszönöm, hogy figyeltél Istenre és betetted ezt a lelki morzsát. Nekem segített! Áldjon az Úr érte!

 :079:  Mária :100:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Január 29, 10:01:57
Annyira jók, és sokat ígérőek ezek a mai üzenetek...

Ma nehéz napnak nézek elébe... de ez a 10 parancsolat...ez most annyira jól jött... :088:

Köszike, Salome, hogy feltetted ide...

És nem bánom, hogy itt időzésem miatt, most késésben vagyok... ez most mindennél többet ért... :2angel:

Áldott napot, mindnyájunknak!  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 30, 09:28:08
Baratsag.

"Orulok,hogy minden tekintetben bizhatok bennetek."[2Kor.7:16]

George Burns szerint a baratsag a hosszu es boldog elet titka.O csak tudta,hiszem 100 evig elt.38 evig elt hazassagban Gracie Allen-nel.Hosszu baratsag fuzte Jack Benny-hez is.Miutan Jack 1976-ban meghalt,George ezt mondta rola:"Jack az elkepzelheto legjobb baratom volt 55 even keresztul.Egyszer sem hagyta el a termet amig enekeltem es en sem untam meg az o hegeduleset soha.Egyutt nevettunk,jatszottunk,etkeztunk,dolgoztunk hosszu evekig es szinte egyetlen nap sem telt el anelkul,hogy ne beszelgettunk volna."
Egy tobb mint fel evszazadig tarto baratsag.Rendkivuli dolog.Nincs ilyen titkos vagyad,hogy halalodkor legalabb egy ember ilyen baratkent emlekezzen rad vissza?
Richard Exley egyszer ezt mondta:"Az igazi barat az,aki meghallgatja es megerti a legtitkosabb gondolataidat.Tamaszt jelent amikor kuszkodsz magaddal es nem erzed tolakodonak,ha megmondja a hibaidat is,mert szeretettel teszi ezt;elnezo veled,ha sikertelen vagy;kihivasnak tekinti az elorejutasodat es mindent meg is tesz ennek erdekeben;ugy fog orulni munkad eredmenyenek,mint sajatjanak."
Ha majd eljon a te halalodnak ideje is,hogyan fognak az emberek visszaemlekezni rad?Egy kedves es egyutterzo baratot fognak majd hianyolni?Potolhatatlannak fogjak majd erezni az urt amit hagytal magad utan?Kulonosnek hangzik,de mar ma elkezdhetjuk "megirni"a halotti beszedunket.Azoknak a sziveben akik korulottunk elnek!


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Január 30, 09:58:42
"Az igaz semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az Ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz."  (Zsolt. 112,7–8)

"Elengedhetetlenül szükségünk van reménységre és bátorságra, hogy tökéletesen tudjunk szolgálni Istennek. Ezek a hit gyümölcsei. A csüggedés bűn és ésszerűtlenség. Isten képes és kész megadni szolgáinak azt az erőt, amelyre szükségük van a megpróbáltatás idején. Úgy tűnhet, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabbakat is. Meg is dönti – amikor és ahogyan jónak látja –, ha szolgái hitét már megpróbálta.
Kísért az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesző. Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be! Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az Őt szeretőkkel kötött. Szükségletük mértéke szerinti teljesítőképességgel ruházza fel szolgáit."
(Próféták és királyok, 104–105. l.)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 30, 10:17:23
Szia Serenus! Köszönöm ezt a csodás üzenetet. Áldjon az Úr érte! Kijavítottam a kalpos hosszú Ő és Ű -ket mert azokat nem viszi el a fórum és valami krix krakxokat ír, ha úgy copyzod be.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Január 30, 10:22:08
Köszönöm a javítást Kedves Mária! Észre sem vettem,csak a tartalomra koncentráltam. :063:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Január 30, 10:31:19
Szia Serenus!

Én is köszönöm, ezt a csodás üzenetet, pont jókor jött nekem, tudom nincsenek véletlenek.
Isten áldjon téged!

Gyöngyi
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Január 30, 10:34:42
Köszönöm Nektek Kedveseim! :026: Mindenkinek lehetnek rossz napjai,olyankor jól jön a bátorítás. :063:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Január 30, 10:58:23
Serenus ! Mindenkinek lehetnek rossz napjai,olyankor jól jön a bátorítás.

Igen így van és ezért épülünk egymás írásaiból. Bátorítalak, csak még tegyél be nyugodtan, szeretettel várom.  :091:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Január 30, 11:05:29
 :063:

„De most légy bátor, Zorobábel! – azt mondja az Úr. Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe! – azt mondja az Úr – és cselekedjétek (az igét), mert én veletek vagyok.”
(Agg. 2:4)

„Ma is ezt mondja az Úr az övéinek: »Legyetek bátrak... és cselekedjétek, mert veletek vagyok.« A hívő ember mindig erős segítséget talál az Úrban. Hogy az Úr miként segít, azt nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy soha nem hagyja cserben a benne bízókat. Ha a hívők ráébrednének arra, hogy az Úr milyen sokszor igazgatta el útjukat, hogy az ellenség ne vihesse véghez az ellenük irányuló szándékát, akkor nem botorkálnának siránkozva. Hittel támaszkodnának Istenre, és semmilyen próba sem rendítené meg őket. Belátnák, hogy Istentől kapták a bölcsességüket és képességeiket, ő pedig véghezvihetné általuk azt, amire felhasználni kívánja őket...

A kijelentés, amely egykor személy szerint Zorobábelnek szólt, fennmaradt, azért, hogy minden korban bátorítsa Isten népét: Istennek célja van azzal, ha próbát enged meg gyermekei életében. Sohasem vezeti őket másképpen, mint ahogy ők maguk is választanák, ha látnák a kezdetből a véget, és fel tudnák fogni, milyen dicső az az elgondolás, amelyet betöltenek. Mindaz, ami megpróbálja őket, azért van, hogy erejük legyen szolgálni és szenvedni az igazság ügyéért.”
(Próféták és királyok, 355, 358. l.)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Évus - 2008 Január 30, 11:14:42
Serenus ezek csodálatosak!  :thanks: :026:

Annyi olyan mondat van benne mint ez is: "A csüggedés bűn és ésszerűtlenség"

Ezt ki is írom ide az asztalomra.   :043:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Január 30, 11:16:37
Ahogy Salome is mondta: nincsenek véletlenek... :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Január 31, 08:38:42
Az imanak szarnyai vannak.

"Keszits ket kerubot szinten aranybol.Otvosmunkaval keszitsd azokat a fodel ket vegere."[2Moz.25:18]

Isten azert engedi meg,hogy a sors sulyos vasokle neha lesujtson rank,mert azt szeretne,ha ilyenkor is docsoitenenk Ot imainkba.Hallani akarja,hogy minden elethelyzetben kepesek vagyunk kimondani,"Koszonom Istenem."  "...Mindenert halat adjatok..."[1Tessz.5:18]
Amikor Pal azt irta"nekem az elet,a meghalas nyereseg..."[Filippi 1:21],eppen haziorizetben volt es a halalbuntetes vegrehajtasat varta.Ki tudta mondani:Barmilyen csapast is mertek ram,csak kozelebb visz engem Istenhez.
Eppen amikor Listraban megkoveztek,adatott meg neki az a kegyelem,hogy "ellatogasson" a mennybe.Van kozulunk valaki aki hasonlo elmenyre vagyik?Nincs jol meghatarozott keplet arra,hogy hogyan juthatunk birtokaba ennek a rendkivuli eronek.De imaink szarnyai csak akkor lesznek igazan erossek,ha a legnehezebb helyzetben hasznaljuk oket.A legkilatastalanabb helyzetek eppen azert hasznosak mert ilyenkor jon legkozelebb hozzank Isten.Csak tudatositani kell ezt magunkban.
Pal es Silas torott imaszarnyaikat Isten fele emeltek amikor veresre vertek es bortonbe csuktak oket.Isten eppen ezt a pillanatot valasztotta ki arra,hogy mindent alapjaiba megrenditsen.Megnyiltak a bortonajtok,szetszakadtak a lancok es egyetlen ejszaka alatt minden megvaltozott.Ugy erzed,mintha a korulmenyek bortonebe lennel zarva es valaki eldobta a kulcsot?Az ima szarnyakat ad,amivel mindezek fole emelkedhetsz.Ha halat tudsz adni ilyen korulmenyek kozott is,egy teljesen megvaltozott,uj napra fogsz virradni.
Az imadsag nem az adott helyzettel szembekotosdit,vagy a felelosseg aloli kibuvast jelent.Egyszeruen annak a hatalomnak a birtokaba kerulsz,amivel sikeresen helytallsz a nehez probatetelekben.Ne feledkezz meg rolla:mindig a halaadas a haladas.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 01, 08:45:10
Ha bolcsessegre van szukseged.

"Ha pedig valakinek nincs bolcsessege,kerjen bolcsesseget Istentol,aki keszsegesen es szemrehanyas nelkul ad mindenkinek."[Jakab 1:5]

Isten nem ir elo szabajokat eletunk minden percere.Ha vezethetok vagyunk Oaltala es szellemileg fogekonyak vagyunk egy magasabb rendu erkolcs fele,megengedi,hogy sajat donteseket hozzunk.Miert teszi mindezt?Mert az dicsoiti Ot,ha mi dontunk ugy,hogy tanacsot kerunk Tolle.Nem is tudod milyen igazan elni,amig nem "tanultad el"Istentol bolcsesseget.Amikor mar magadenak tudod el fogsz csodalkozni milyen tisztan es vilagosan rajzolodnak ki elotted a jarando utak.Isten bolcsessege megszunteti a felelmeidet.Tobbe nem rettegsz a korulmenyeidtol;elveszithetsz egy munkahelyet,vagy eloleptethetnek,egyik esemeny sem fog megrendultseget okozni.Ha nem vart megrazkodtatas erne,vagy a jolet,gazdagsag hegycsucsait hoditanad meg,mindkettot bolcsen tudnad kezelni.Miert?Mert Isten maga tesz bolccse es kiegyensulyozotta.Termeszetunknel fogva nem vagyunk kepesek erre.Ezek a bolcsesseg "mellektermekei".Senki sem szuletik ugy,hogy mindezt tudna,csak ugy kerulhet birtokaba,ha keri Istentol.
Ez a bolcsesseg hatodik erzekkent mukodik,ha vezettetesre van szukseged.Batran belevaghatsz nehez feladatokba meg akkor is,ha nem vilagos minden elotted.
Ha bolcsessegre van ma szukseged,szentelj idot Arra,aki azt mondta:"...en adok nektek szajat es bolcsesseget(figyeld,O mindkettot adja),amelynek nem tud ellenallni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem."[Lukacs 15:21]
Csak egy egyszeru lepest kell megtenned:Hittel jonni Jezushoz,aki bo kezzel fogja bolcsesseget adni neked is.Jezussal egyutt a bolcsesseg be fog koltozni az eletedbe.Milyen csodalatos Isten bokezusege!


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Február 01, 08:57:29
„Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől... elég minden napnak a maga baja.”
(Mt. 6:34)

„Ha az elvégzendő munkánk megoldását magunk vesszük a kezünkbe és saját bölcsességünkben bízva akarunk sikert elérni, akkor olyan terhet veszünk a vállunkra, melyet nem Isten helyezett ránk, mert segítsége nélkül akarjuk hordozni. Magunkra vállaljuk azt a felelősséget, ami Istent illeti és így mintegy helyettesíteni akarjuk őt. Bizonyára lesznek gondjaink. Felkészülhetünk veszedelmekre és veszteségekre, mert azok elmaradhatatlanok. De ha igazán hisszük, hogy Isten szeret bennünket és a javunkat akarja, akkor a jövő nem fog aggasztani bennünket. Úgy bízzunk Istenben, mint a gyermek bízik szerető szüleiben. Gondjaink és szenvedéseink eltűnnek, mert akaratunk megnyugszik Isten akaratában.

Krisztus nem ígérte azt, hogy a holnapi nap terheit már ma hordja helyettünk. Ezt mondta: »Elég néked az én kegyelmem« (II.Kor. 12:9). Miként a pusztában hullott a manna Izráel seregei számára, úgy adatik számunkra is naponként a mennyei kenyér. Csak egyetlen nap a miénk, e nap folyamán éljünk Istennek. E napon tegyük le ünnepélyesen terveinket az ő kezébe, s vessük rá gondjainkat, mert ő gondot visel rólunk... Ha Krisztus igáját – az engedelmesség és a szolgálat igáját – hordod, akkor elcsitulnak panaszaid, megszűnik minden viszontagságod és megoldódnak a legbonyolultabb talányok is.”
(Gondolatok a hegyibeszédrõl, Igaz istentisztelet c. fejezetből)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Február 01, 09:05:13
Serenus írta:
„Ha az elvégzendő munkánk megoldását magunk vesszük a kezünkbe és saját bölcsességünkben bízva akarunk sikert elérni, akkor olyan terhet veszünk a vállunkra, melyet nem Isten helyezett ránk, mert segítsége nélkül akarjuk hordozni. Magunkra vállaljuk azt a felelősséget, ami Istent illeti és így mintegy helyettesíteni akarjuk őt."


Kedves Serenus!

Nagyon jó, amit írtál, mert jó tudni, hogy Isten magára akrja venni a terheinket. Mégis nagyon érdekelne, ennek a dolognak az aprópénzre váltása. Mit jelent az, hogy a munkánk megoldását nem nekünk kell hordozni? Ha így van, hogy adjam át ezt a terhet, hogy közben a munka is haladjon?
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Február 01, 09:13:04
Az idézetben a válasz: saját bölcsességünkben bízva akarunk sikert elérni. :063: Kérnünk kell Őt,bíznunk a segítségében,hogy ellát minket azzal a bölcsességgel ami a dolog megoldásához vezet. És a kulcsszó itt a megoldás. A munkát nem végzi el helyettünk,de a probléma megoldásában rengeteg féle módon segítségünkre lehet. Mondjuk el Neki gondjainkat,hallgassunk a szavára,tisztítsuk meg elménket a félelemtől,aggódástól,bízzunk kinyújtott kezében. :063:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Február 01, 09:52:13
Igen, értelek, de például miaz, hogy saját bölcsességünkkel, hiszen minket is tanít Isten, mondhatnám azt is, hogy Isten bölcsességéből egyre többet sajátítunk el, értünk meg, és azok a "mieink" lesznek. Amikor egy problémán kezdek dolgozni, akkor már Isten bölcsessége is van bennem (Ahogy Pál írta: Hiszem hogy Krisztus értelme van bennem is).

Bocsánat, tényleg nem kötekedni akarok, inkább csak azt szeretném, hogy minnél kevessebb legyen az általánosság és egyre több a gyakorlatban alkalmazható kijelentés... :016:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 01, 09:53:58
NEM FORDULT HÁTRA

“Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen,  hátra nem fordultam.” Ézsaiás 50,5

 Jézusnak sok oka lett volna hátrafordulni, amikor az Úr elküldte &Otilde;t erre a földre. Mindjárt a születésénél. Lejött az irtózatos körülmények közé, otthagyva Isten szeretetét, amit a menny jelentett számára. Végig, egész életén át annyi fájdalom és csalódás érte, ami  bennünk azt ébresztette volna fel, hogy megfordulunk. Mennyi szolgálatnak fordítottál már hátat, mert nem ment, és kijelentetted: nem csinálom tovább! Jézus útja, Aki irántunk való szeretetb&otilde;l jött, tele volt csapdákkal.

A farizeusok, az írástudók állították neki. Az a n&otilde;, akinek hét férje volt, kié lesz a feltámadás után? Szabad-e a  császárnak adót fizetni? Meg kell-e kövezni a házasságtör&otilde; n&otilde;t? Amikor a néma ördögöt ki&ucirc;zi, azt mondják: Belzebub van benne! Amikor a gutaütöttnek azt mondja: Bízzál, fiam! -istenkáromlónak nevezik.
 
 :037:
Bennünk megfordult volna, hogy érdemes-e ilyen emberekért élni. De Jézus csodálatos biztonsággal lépi át ezeket a csapdákat.  Az Úr Jézuson a legmélyebb sebeket az övéi ejtették. Az  ellenségeire nem fakadt ki. De amikor lemegy a megdics&otilde;ülés hegyér&otilde;l, és látja, hogy tanítványai nem tudnak a holdkóros fiún segíteni, azt mondja: Hitetlen nemzetség, meddig t&ucirc;rlek még titeket? Át kellett élnie, milyen lélek van tanítványaiban, akik azt akarták, hogy t&ucirc;z szálljon alá arra
a falura, amelyik nem fogadta be Jézust. Nem azért jöttem, hogy elveszítsem az emberek lelkét, hanem hogy megtartsam.
Nem azoktól az emberekt&otilde;l szenved Jézus, akik azt mondják, hogy nem Isten Fia. Azoktól a sebekt&otilde;l szenved, amiket az övéi
ütöttek rajta.
 
Nem fordul hátra veled és velem kapcsolatban sem.

Júdástól sem, aki mellette lopott, mellette lett áruló. Jézus ennek ellenére szerette övéit, és mindvégig szerette &otilde;ket.

Isten szeretete örökké tart!      :037: :037: :037:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Sándor - 2008 Február 01, 10:27:07
Jézusnak állandóan fáj, ha az embereket nézi, bizony még akkor is, mikor minket. Nem a fizikai fájdalom volt a legfájdalmasabb neki, mikor keresztrefeszítették - nem is arról beszélt a fán sem.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Évus - 2008 Február 01, 12:29:31
Igen, értelek, de például miaz, hogy saját bölcsességünkkel, hiszen minket is tanít Isten, mondhatnám azt is, hogy Isten bölcsességéből egyre többet sajátítunk el, értünk meg, és azok a "mieink" lesznek. Amikor egy problémán kezdek dolgozni, akkor már Isten bölcsessége is van bennem (Ahogy Pál írta: Hiszem hogy Krisztus értelme van bennem is).

Bocsánat, tényleg nem kötekedni akarok, inkább csak azt szeretném, hogy minnél kevessebb legyen az általánosság és egyre több a gyakorlatban alkalmazható kijelentés... :016:

Erre hallottam egy nagyon jó tanítást a Máriáék honlapján ahogy emlékszem Takécs Géza szájából:" Nézzük csak meg tudom ezt oldani? Ha meg tudom oldani akkor megoldom. ha már végképp nem tudok valamit megoldani akkor megyek hogy  "Főnök" ez nekem valahogy nem megy. Segítenél?"

Az én életemben is ez nagyon igaz sokszor,és rutinból csinálok dolgokat, ami sokszor nem helyes. Ha kértem volna előtte bölcsességet és az Úr előtt lettem volna jobban, nem úgy válaszolnék valakinek, vagy nem úgy reagálnék le dolgokat, és itt nem nagy dolgokról van szó. De sokszor azon kapom magam, hogy tervezgetek dolgokat, hogy is lenne jó, mit is kéne csinálni, kiket kéne meglátogatni, stb., de ez nem feltétlenül az Úr akarata. Én tervezek, és nem ő mondja.  Az Úr bölcsességéből elméletileg bármennyi lehet bennem, ha ezt nem hagyom érvényesülni egy adott helyzetben. Ez az ige nekem szólt, köszönöm!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Február 01, 13:16:06
Köszönöm Évus! Tökéletesen megfogalmaztad,amit közvetíteni szerettem volna! :016: :026:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Február 01, 14:04:07
Nálam ez például másképp működött az elmúlt 3 évben:

Betegkísérőnek vettek fel a munkahelyemre, de észrevették, hogy meg tudok oldani számítógépes problémákat, ezért felajánlották, hogy legyek rendszergazda és ők majd beiskoláznak. Mindjárt munkába is állítottak.
Mint tudjátok nem lesz az ember rendszergazda attól, hogy úgy nevezik, viszont onnantól kezdve úgy osztották rám a problémákat, mind aki ezt csinálja 15 éve. Elromlott a számítógép a tüdőgondozóba, kiküldtek, hogy csináljam meg, persze nem mondtam, hogy "fogalmam sincs, honnan tudhatnám". Kimentem, lesz, ami lesz. Gyakorlatilag nem csináltam semmit és jó lett. Mindenki teljesen oda volt, hogy ez a Gábor milyen ügyes. Meggyőződésem, hogy nem az én érdemem, hanem Isten tette, azért hogy ne szégyenüljek meg a munkába. Ez rengeteg eset volt, főleg az első 2 évben.

Nem tudom értitek-e amit mondani akarok. Amikor azt állítjuk, hogy ne a mi terveink szerint cselekedjünk, ez így kicsit nekem problémás, hiszen gondold el az Isten kijelentése is a te szívedből jön (27. Zsoltár: "Helyetted mondja a szívem..."). Amikor megfogalmazódik benned egy kikjelentés, akkor is olyan mintha te találtad volna ki, csak éppen tisztában vagy vele, hogy ez a benned lévő forrásból származik.

Én tulajdonképpen a saját terveim tudásom szerint cselekedtem Isten mégis kisegített. AMikor ilyeneket mondunk, "ne az elképzeléseink szerint cselekedjünk", akkor azért el kell gondolkodni, hogy ez az igazság, egy fiatal keresztény számára ne legyen terher, aki még nem járatos abban, hogy eldöntse: "vajon a bennem lévő dolog Istentől jött vagy nem?" Ezt pedig úgy lehet, hogy segítünk ezeket aprópénzre váltani...


Bocsánatot kérek Serenus, ha megbántottalak a hozzászólássommal, nem volt ilyen irányú szándékom.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Február 01, 14:07:53
Tudom,és nem is bántottál meg semmivel! :063: :026:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Február 01, 14:08:35
Köszönöm!   :017:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Serenus - 2008 Február 01, 14:11:08
Nehezen haragszom meg,és akkor is inkább csendben maradok (serenus),amíg az Úr segítségével elmúlik... :063:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Évus - 2008 Február 01, 15:37:16
Igen Gábor, igazad van, vezet minket az Ő akarata szerint, de az én példámmal azt akartam mondani, ha jobban figyelek Rá, akkor hamarabb elérjűk amit akar, vargabetűk nélkül.  :084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 02, 08:33:04
"...Gibeon lakoi beket kotottek Izraellel,igy kozottuk laknak."[Jozsue 10:1]

A gibbeonitakat az a nep tartotta fogsagban akiket Jozsuenak ki kellett uznie az igeret foldjerol.Ez a pogany nep felmerte,hogy meglehetosen elonytelen helyzetben lesznek,ha azon az oldalon maradnak ahol voltak.Ezert elhataroztak,hogy alruhaba oltoznek es megtevesztik Jozsuet,aki szovetseget kot veluk.Meg meg is eskudtek Jozsuenak,hogy szolgai lesznek.Amikor regi tarsaik meghallottak,hogy atpartoltak az ellenseges oldalhoz,hadat inditottak ellenuk.Jozsue mellejuk allt es segitett nekik leverni a rajuk toro hadsereget.
Erdemes szem elott tartanunk negy dolgot:
1)amikor eleged van mar abbol,hogy ellenorzes alatt tartanak,el kell jonnie egy pillanatnak amikor annak erdekeben,hogy Istent kovethesd,meg kell tenned az elso lepest a szabadulas fele.Mi szeretnenk,ha ugy valtozna meg helyzetunk,hogy nekunk egy kovet se kellene elmozditanunk.Meg kell valtozzon ez az allaspontunk.
2)ha visszanezel a multba es latod honnan szabadultal ki,orulni fogsz jelenlegi kedvezobb helyzetednek.A gibbeonitak ugy jelentek meg Jozsue elott mint favagok es vizhordok.Ok szolgalni is keszek voltak.Ne almodozz egy korulrajongott lelki vezetoi tisztsegrol.Isten csak szolgalni akarokat hajlando alkalmazni a munkaban.
3)minnel nagyobb szorultsagban vagy,annal nagyobbak az eselyeid.Senki sem akar segiteni azon aki csak eljatsza a bajbajutottat.A teged ert csapas merteke csak azt mutatja,hogy milyen nagy aldas var rad,amikor mar tuljutottal rajta.
4)a gibbeonitak nem szegyeltek megalazkodni es segitseget kerni.Lehetsz barmilyen sikeres,el fog jonni egy ido amikor neked is ki kell nyujtanod valaki fele a kezed es el kell fogadnod a segitseget.Hiszen egysegben az ero!


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 03, 06:57:25
Donteseink.

"Aldom az Urat mindenkor..."[Zsolt. 34:1]

Talan kulonosnek fogod talalni de velemenyem szerint,mindennapi eletunket legdontobb modon az allasfoglalas befolyasolja.Szarnyakat adhat celunk elerese erdekeben vagy elmozdithatatlan akadalyt jelenthet fejlodesunkben.Taplalhatja bennunk a tuzet vagy kiolthatja minden remenyunk.Ha batran nezunk szembe minden helyzettel nem letezik athidalhatatlan szakadek elottunk,sem olyan mely volgy amibol ne juthatnank ki,sot almaink is elerheto kozelsegbe fognak kerulni.Es megis mennyi idot vesztegetunk el felelmeink "apolgatasaval",ahelyett,hogy felismernenk,a megoldas egy karnyujtasnyira van tollunk:helyes szemszogbol nezni mindent.
A helyes allaspont kialakulasa a megelegedettseggel kezdodik."...Aldom az Urat mindenkor..."-mondja David egyik zsoltaraban.Ez nem egy osztonos reakcio volt ami minden helyzetben mukodott,hanem dontes,amit mindig meg kellett hoznia.A szeretet is dontes kerdese.Salamon bolcsessege is igy szol:"...minden hutlenseget eltakar a szeretet..."[Peld. 10:12].A szeretet azt fogja mondani:elfogadlak amilyen vagy,nekem is faj ami neked faj,csak azt kivanom ami hasznodra valik es nem orizgetek semmi serelmeket.A szeretet nem fog elfutni.ha baj van,hanem megprobal minden tolle telhetot a megoldas megtalalasaert.Ahol mindenki csak bizonytalan tanacsokat ad,a szeretet szilardan megallja a helyet.
A bizalom ugyancsak dontes kerdese."...Aki bizik az Urban,azt O szeretettel veszi korul."[Zsolt. 32:10].Ahelyett,hogy megprobalna mindent kontroll alatt tartani es vert izzadni egy problema megoldasaert,a bizalom,Isten kezebe helyez hittel mindent,hiszen tudja,hogy ott az igazi megoldas.Tanulj meg ma egy nagyon fontos dolgot:a dontes mindig a te kezedben van.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 03, 07:51:23
Edit: Es megis mennyi idot vesztegetunk el felelmeink "apolgatasaval", ahelyett, hogy felismernenk, a megoldas egy karnyujtasnyira van tollunk: helyes szemszogbol nezni mindent.

Igez azt hiszem ezzel mindannyian szembesülünk. Köszönöm Edit, tanulságos.  :116:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 04, 08:41:20
Szenvedes.   1 resz.

"Ha a siralom volgyen mennek is at...Ujult erovel haladnak."[Zsolt. 84:6-7]

Egyszer egy tuzolto,aki egy tuzveszben latta odaveszni osszes tarsat,ezt kerdezte:"Kepes leszek valaha is megbocsatani azoknak,akik mindezt okoztak?"Ez az ember ket het alatt tobb temetesen vett reszt,mint valamelyikunk egesz eleteben.
Vajon Isten neheztel-e azokra,akik a gyulolet es a felelem erzeseivel kuszkodnek?Addig amig nem tudunk a minket ert veszteseg es igazsagtalansag egesz nagysagaval szembenezni,nem leszunk kepesek megbocsatani.Ha gyorsan tul akarunk esni a megbocsatason,csak reszben fogunk megbocsatani es a megkonnyebbules is csak reszleges,idoleges lesz.Jezus azt mondta:"Boldogok akik sirnak mert ok megvigasztaltatnak"[Mate 5:4]Addig amig ragaszkodsz a serelemhez,nem tudod megtapasztalni a megvigasztaltatast.Nem az ido gyogyitja be a sebeket,hanem a tudatos szembenezes vele.Mindannyian ismerunk embereket,akiket husz vagy harminc evvel ezelott megsebeztek,es meg ma is ugyanugy faj ez nekik.Ha Isten gyermekei vagyunk is,mi sem kerulhetjuk el a szenvedes stacioit:
1.stacio:-a tagadas.-Ez nem is igaz.Velem ez nem tortenhetett meg.
2.stacio:-a harag.-Nem igazsagos.Hogyan engedhette meg Isten?
3.stacio:-az alkudozas.-Mindenre hajlando vagyok,csak ez az erzes muljon el.
4.stacio:-a csuggedes.-Szotlansag es visszahuzodas.
5.stacio:-szembenezes a helyzettel es ennek elfogadasa.Ekkor mar kesszen allunk az imadkozasra:"Uram,ne az en akaratom legyen meg,hanem a tied."
Ha elvesztetted gyermeked,hazassagod,munkahelyed,egeszseged vagy barmit ami fontos es ertekes volt neked,fordulj Istenhez,mert az O kegyelme kepesse tesz ra,hogy szembenezz a veszteseggel,sirj folotte,megszabadulj tolle,hogy ezutan uj erot nyerve tovabb lephess a teljes gyogyulas fele.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 05, 09:11:25
Szenvedes.   2 resz.

"Bizony bizony mondom nektek,hogy sirni es jajgatni fogtok...de ismet meglatlak majd titeket es orulni fog szivetek,es oromotoket senki sem veheti el tolletek..."[Janos 16:20-22]

Hamis az elmelet miszerint a siras szegyen.A visszafolytott fajdalom eletre szoloan felborithatja lelki egyensulyunkat.Amivel nincs batorsagunk szembenezni ma,vissza fog lopozni hozzank a jovoben,felmerhetetlen karokat okozva.Amikor lelki szemetesladankba tomkodunk dolgokat,a tovabbiakban azzal fogjuk eltolteni idonket,hogy a szemetlada tetejen ucsorgunk,nehogy kiboruljon a tartalma.
Bill Hybels a "Szenvedes iskolaja"cimu konyveben ezt irja:"Otven evvel ezelott a gyarak uzemeltetoi abban a hitben astak el a mergezo hulladekokat,hogy idovel majd ugyis felszivodnak es megsemmisulnek.Azota tudjuk,hogy ez nem igy tortent.A mergezo anyagok beszivarogtak az ivovizunkbe,megmergeztek a novenyeket,allatfajokat pusztitottak ki.A fajdalom elasasa is hasonlo mellekhatasokat produkal.Megfertozi lelki vilagunkat es helyrehozhatatlan pusztitast vegez.Elveszi az eletkedvunk es megmergezi emberi kapcsolataink.Amikor meghalt az edesapam,nagyon hamar tultettem magam a fajdalmon.Mindossze negy napig nem dolgoztam.Azzal folytottam el a csalodottsagom es hianyerzetem,hogy oruletes munkatempoba fogtam.Elmenekultem a veszteseg erzetet elol.Fatalis hiba volt ez,mind ram,mind a korulottem elokre nezve."
Menekulsz a fajdalom elol?Esetleg probalod elfolytani valamilyen szenvedelybe?
Isten mas utat mutat neked:"Bizony bizony,mondom nektek,hogy sirni es jajgatni fogtok...de ismet meglatlak titeket,es orulni fog szivetek,es oromotoket senki sem veheti el tolletek..."[Janos 16:20-22]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 06, 13:56:47
Szenvedes.   3 resz.

"Este szallast vesz a siras,reggelre itt az ujjongas."[Zsolt.30:5]

Ahhoz,hogy eleted ujra sinre keruljon,elkerulhetetlen,hogy fajdalmad egesz melyseget ateld,oszinten szembenezz vele,mert csak igy nyillik meg az ut a gyogyulas fele.Gyakran probalkozunk gyors megkonnyebbulest igero modszerekkel,meg mielott megjartuk volna a szenvedes osszes lepcsofokait.Azert tesszuk,mert felunk a szenvedes folyamatatol.Elfutunk a fajdalom elol vagy szeretnenk "lecserelni"kellemesebb erzesekre,amint csak alkalom kinalkozik ra.Ezert nyulnak az emberek alkoholhoz,keverodnek felelotlen szexualis kapcsolatba,vagy hajszoljak a penzt agyondolgozva magukat.De a helyzet ezzel csak rosszabba valik.Isten segitsegevel kepes leszel bejarni a fajdalom melysegeit,megszabadulni tolle,majd tovabb lepni.Nem ugorhatsz at egyetlen lepcsofokot sem.
Mozes,Izrael nepe legnagyobb vezetoje volt.Halalaval kimondhatatlan veszteseg szakadt rajuk.Isten nepe egyutt siratta ot a Moab hegye alatt.Az Ur 30 napig csak allt es engedte oket gyaszolni es sirni.Nem siettette oket es nem kifogasolta a gyaszukat.Csak amikor latta,hogy mar eleget sirtak,akkor kuldte Jozsuet,hogy vezesse oket tovabb.Vegig kellett menniuk ezen az idoszakon,hogy kesobb maguk mogott hagyhassak.Nincs mas utja ennek,csak ez.
"Mozes halala utan ezt mondta az Ur Jozsuenak:Az En szolgam,Mozes,meghalt.Most azert indulj,kelj at a Jordanon te es ez az egesz nep,arra a foldre amelyet En adok Izrael fiainak...Legy eros es bator...Ne felj es ne rettegj,mert veled van Istened az Ur,mindenutt amerre csak jarsz."[Jozsue 1:1-9]

Az az Isten aki ezeket a szavakat mondta,a te Istened is.


-idezet-Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Február 06, 16:31:37
Idézetet írta: Edit
Elfutunk a fajdalom elol vagy szeretnenk "lecserelni"kellemesebb erzesekre,amint csak alkalom kinalkozik ra.Ezert nyulnak az emberek alkoholhoz,keverodnek felelotlen szexualis kapcsolatba,vagy hajszoljak a penzt agyondolgozva magukat.De a helyzet ezzel csak rosszabba valik.Isten segitsegevel kepes leszel bejarni a fajdalom melysegeit,megszabadulni tolle,majd tovabb lepni.Nem ugorhatsz at egyetlen lepcsofokot sem.
 

Igen, sajnos valóban sokan futnak el a fájdalom elől, egy ideig-óráig való élvezethez.  :060:
De csak rosszabb és rosszabb lesz...egyre mélyebbre süllyednek.

De van Isten, akivel kijöhetnek a szenvedésből és egy jobb életre való elhívásban részesülhetnek!  :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 07, 08:39:56
Tanulj meg nemet mondani.

"Istennek kell inkabb engedelmeskednunk,mint az embereknek."[Ap.Csel.5:29]

Nem elhetsz olyan elvarasokkal,hogy masok mindig eszrevegyek mikor jott el az a pillanat,amikor mar nem birod tovabb,mert betelt a pohar.Ha igy van,beszelj rola,mert,ha nem teszed meg,ujabb es ujabb terhet es felelosseget ruhaznak rad,amig vegul azt veszed eszre,hogy teljesen kiegtel.Nem feltetlenul szukseges egy bombat robbantani,mindossze egy nemet kell mondani.Az eleted sokkal ertekesebb,semhogy valaki kezere rabizd,kulonosen,ha ez a valaki kizsakmanyol es kihasznal teged.Ha szeretned,hogy odafigyeljenek rad,fel kell emelned a hangod!Egy egeszseges szemelyisegu ember kezben tudja tartani a szalakat.A tulterhelt emberek elobb-utobb elbuknak.Valsagba kerul a hazassaguk,gyulekezeti eletuk es vezetoi kepesseguk.Kudarcot vallanak szulokent,baratkent,munkatarskent.Ez mindig is igy volt es ezutan is igy fog tortenni.Eleted olyan mint egy leghajo,ha tul van terhelve,nem bir a levegobe emelkedni.
Ha egy szenvedely,vagy valaki tetszesenek az elnyerese uralja a donteseidet,eszrefogod venni,hogy csak kinlodas az eleted es nem leszel kepes betolteni azt a hivatast,amivel Isten folruhazott.Vagy akar egy tulterhelt repulogep,lezuhansz,mert nem vetted figyelembe a megszabott hatarvonalakat.Ne feledd,hogy nem minden feladat a te megoldasodra var.Jezus idonkent magarahagyta a tomeget,hogy eggyutt lehessen az Atyaval.Elbiraltak vajon Ot ezert?Valoszinuleg igen.Hasznara valt a lelki kozosseg az Atyaval?Igen.
Azok az emberek aki nem vesznek tudomast sebezhetosegedrol,nem tisztelik onallo eletcelodat,es mindent megtesznek,hogy kihasznaljanak,csak a karodra vannak.Mi ilyenkor a megoldas?Csak annyit adj amennyit kell es tanulj meg nemet is mondani.Hogy szarnyalni tudhass.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: diki - 2008 Február 07, 19:00:42
 
                 
 
   Tényleg tudni kell NEMet is mondani, akkor is mikor a legnehezebb.


        diki
 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: éci - 2008 Február 07, 21:41:41
     
    Én megtettem és mindenkinek azt mondom, hogy tegye meg minnél hamarabb.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 08, 07:51:24
Isten sziven viseli sorsodat.

"Minden gondotokat Orea vessetek,mert neki gondja van reatok"[1Peter 5:7]

Amikor a felelem az ajtodon kopog,igyekezz megallitani a kuszobon,mielott meg bekoltozne es uralkodni kezdene.Figyeld meg mit mond Isten:"Minden gondotokat Orea vessetek,mert neki gondja van reatok"[1Peter 5:7]
Hat nem csodalatos?Istennek nem mindegy,hogy milyen felelmek es gondolatok akarjak fogjul ejteni a gondolataid.Sot,O sokkal inkabb torodik vele mint te.Egyetlen idegtepo,szivszaggato,remuletet kelto gondolatod sem keruli el az O figyelmet.Hiszen O sziven viseli sorsodat es egyetlen pillanatra sem teveszt szem elol teged.
Mikor szuletnek a felelmek?Ha nem tudsz semminek orulni,ha keptelen vagy valtoztatni a helyzeteden,ha ugy erzed,kicsusznak a dolgok a kezed kozul,ha ejszakankent keptelen vagy aludni.Mind annak a jele,hogy a felelem letjogosultsagot nyert benned.A szabadulas ott kezdodik,amikor ezeket imalistadra tudod irni.
"Semmiert se aggodjatok,hanem imadsagban es konyorgesben mindenkor halaadassal tarjatok fel kereseiteket Isten elott;es Isten bekessege,mely minden ertelmet meghalad,megfogja orizni sziveteket es gondolataitokat a Krisztus Jezusban"[Filippi 4:6-7]
Meg kell tanulnod minden egyes felelmet Isten kezebe tenni.Minnel gyakrabban teszed ezt,annal izgalmasabbnak fogod talalni az Istennel valo egyuttjarast.El fogsz csodalkozni,hogy milyen konnyeden megoldja azokat a gondokat,amik a padlora szegeztek.Tartsd eszben a kovetkezo harom dolgot:
1-Isten kepes eloszlatni a felelmeidet
2-Meg is akarja tenni
3-Csak arra var,hogy atadd Neki.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 08, 09:06:04
 PILLANATNYI ÉS TARTÓS MEGSZENTELŐDÉS


   "Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől" (1Tesz 5,23).

Készek vagyunk-e szembenézni ezzel a ténnyel, amikor megszentelődésért imádkozunk? A "megszentelődés" szót sokszor túl könnyen vesszük ajkunkra, de készek vagyunk-e arra, hogy bármekkora árat is megfizessünk a megszentelődésért? Földi érdekeink erős leszűkítését és Isten iránti érdeklődésünk végtelen kiszélesítését is vállalnunk kell érte. A megszentelődés azt jelenti, hogy mindenestől Isten szempontjára összpontosítjuk a figyelmünket; minden testi, lelki és szellemi erőnket foglyul ejtve készen tartjuk Isten céljaira. Engedjük-e, hogy Isten mindazt véghez vigye az életünkben, amire kiválasztott? És ha munkáját elvégezte, odaszánjuk-e magunkat is úgy, ahogyan Jézus tette? "Én őérettük odaszentelem magam" (Jn 17,19). Valójában sokan azért nem tapasztalták még meg a megszentelődést, mert még nem jöttek rá, mit is jelent a megszentelődés Isten álláspontja szerint. A megszentelődés annyira eggyé tesz Jézussal, hogy ugyanaz a lelkület vezérel minket is, mint ami Őt irányította. Felkészültünk-e arra, hogy ez mibe kerül? Ára mindaz, ami bennünk nem Istentől való. Készen vagyunk-e arra, hogy Pál apostol eme könyörgésének szárnyai minket is felemeljenek? Készek vagyunk-e ezt mondani: "Uram, tégy engem olyan szentté, amilyenné csak a kegyelemből megváltott bűnöst teheted." Az Úr Jézus imádkozott azért, hogy mi is úgy legyünk egyek vele, amint Ő egy az Atyával. A Szent Szellem egyetlen ismertetőjele az emberben a Jézus Krisztushoz való családi hasonlóság, és hogy megszabadultunk mindattól, ami nem hasonlít Őhozzá. Készek vagyunk-e önmagunkat félreállítani, hogy a Szent Szellem munkálkodhassék bennünk?
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 08, 09:12:27
 :igen:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Február 08, 16:06:23
Szenvedes.   1 resz.

"Ha a siralom volgyen mennek is at...Ujult erovel haladnak."[Zsolt. 84:6-7]

Vajon Isten neheztel-e azokra,akik a gyulolet es a felelem erzeseivel kuszkodnek?Addig amig nem tudunk a minket ert veszteseg es igazsagtalansag egesz nagysagaval szembenezni,nem leszunk kepesek megbocsatani.Ha gyorsan tul akarunk esni a megbocsatason,csak reszben fogunk megbocsatani es a megkonnyebbules is csak reszleges,idoleges lesz.Jezus azt mondta:"Boldogok akik sirnak mert ok megvigasztaltatnak"[Mate 5:4]Addig amig ragaszkodsz a serelemhez,nem tudod megtapasztalni a megvigasztaltatast.Nem az ido gyogyitja be a sebeket,hanem a tudatos szembenezes vele.

Furcsa talán, amit írni fogok ezzel kapcsolatban, de én azt tapasztaltam, hogy ha imádságomban kiborítom a bilit, és totál őszintén felvállalom haragomat, dühömet, megbántottságomat,akkor ez bizony segít.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 09, 08:31:53
A vezeto pozicio.

"...Diotrefesz,aki koztunk elsosegre vagyik..."[3Janos:9]

Egyszer talalkoztam egy nagyon bolcs emberel,aki azt mondta:"Tobb mint 50 evi lelkeszi szolgalattal a hatam mogott elmondhatom,hogy a legtobb gyulekezeti problemat a vezetoi poziciora valo torekves okozza." Egyes iraskutatok szerint Diotrefesz gazdag uzletember volt,akit Jezus szolgalatra hivott el,csatlakozott a gyulekezethez es bokezuen adakozott.Viszont egy ido elteltevel ugy erezte,hogy az uzleti eletben elert sikerek feljogositjak ot arra,hogy a gyulekezetben is vezeto poziciot szerezzen maganak.Lelki erettsege nem volt a vezeteshez,megis iranyitani akart.Nagyon nehez a regi szokasoktol megszabadulni,Diotrefesz viszont megsem probalkozott vele.
"...Diotrefesz,aki koztunk elsosegre vagyik,nem fogad el minket.Ezert tehat,ha megerkezem,emlekeztetni fogom azokra a dolgokra amelyeket muvel..."[3Janos:9-10]
Buddy Rubbinsonnak volt egy mondasa:"A gogot mindenki megveti amikor masoknal talalkozik vele,de sajat gogjet mindenki apolja es dedelgeti."
Oswald Chambers azt irta errol:"A gogos ember elsosorban onmagat akarja a tronon latni Isten helyett.Ha osszehasonlitjuk eletunket Jezuseval,aki egesz a kereszthalalig kepes volt megalazkodni,csak a szegyenteljes felismeres marad,hogy amikor a legalazatosabbnak gondoltuk magunkat,szivunkben akkor bujkalt ott leginkabb a gog,a hamissag es az onteltseg."
A tanitvanyok egyszer arrol vitatkoztak,hogy kinek lesz a legelokelobb helye a mennyben.Jezus egyszeru szavai a torkukra forrasztotta a szavakat:"...mert ki a nagyobb?Az,aki az asztalnal ul,vagy az,aki szolgal?...En pedig olyan vagyok kozottetek,mint aki szolgal..."[Lukacs 22:27]
Ki tudod te is mondani ezt?


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 09, 13:10:39
 Érzelmi keresztyének


   "Örüljetek reszketéssel. "
(Zsoltár 2, 11)   


Sok esetben elhamarkodott az az öröm, amivel az evangéliumot fogadják. Aki nem ismerte fel a bűn nyomorúságát, annak az öröme csak múló mámor. Nem marad meg a kísértések idején, mert csak érzésekre alapozódott. Egy bizonyos pontig bárki eljuthat a megtérés útján, de mivel szeretné megőrizni az emberek megbecsülését és szeretetét, visszariad a lemondásoktól, az engedelmesség útjától. Nem akarja magát egészen kiszolgáltatni az Úrnak. Csak jó napokban akar az Úr tanítványa lenni. Amint azonban gúny és üldöztetés éri, csődöt mond és elbukik. Kiderül, hogy öröme érzelmi jellegű volt csupán.

A mi természeti érzelmeink változók, fel és alá hullámzanak; hol az eget csapkodja örömünk, hol a szomorúság halálos mélységeibe zuhanunk. Ideig-óráig" mégcsak örvend az ember a világosságnak, ami belehatol a földi sötétségbe, de azután elveszti vonzóerejét és jönnek a csüggesztő hangulatok. Az ember azt hiszi, hogy lelke mélyéig keresztyén, mert boldognak érzi magát. De az, amit hangulatilag vagy érzelmileg magunkénak tudunk, még nem biztos, hogy a valóságban is az. Az öröm felhőiből könnyen alázuhan az ember és szégyenkezéssel ébred annak tudatára, hogy túlértékelte önmagát. Péter annyira erősnek érezte az Úr iránt való szeretetét, hogy készen volt a börtönbe vagy akár a halálba is menni vele. De mennyire csalnak az érzések: néhány óra múlva megtagadta őt. - Egy evangélizáció alkalmával egy leány az Ige hatása alá került. Az Isten szerint való megszomorodás után túláradó öröm fogta el. Szülei és szomszédai nem győztek csodálkozni a változáson és bátor bizonyságtételén. Az öröm csodálatos hetei következtek. Azonban később jelentkezett egy kérő, aki nem volt hívő ember. Az Úrban való öröm elhalványult és az Úr Igéje ellenére, benső engedetlenségből "igen"-t mondott a kérőnek. A belső elhidegülés és az Istentől való eltávolodás évei jöttek; azután egyik szenvedés a másikat érte, de a fiatal nő nem értette meg többé az Urat. Az egykori búzgó odaadás csak érzelmi dolog volt nála.

Nem mindig azok a legnagyszerűbb keresztyének, akiket eláraszt az öröm, mint ahogy nem azok a legrosszabb keresztyének, akik belsőleg még mindig sok szomorúságon, ítéleten mennek keresztül. Amikor csüggeteg vagy, ne ess kétségbe, hanem örülj annak, hogy bűneid ellenére ís, mégis az Úr Jézus tulajdona vagy.


Minden kedves Testvéremnek áldott hétvégét! :2smitten:

Szeretettel:Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 10, 08:28:46
A hirnok.

"...Az asszony...igy szolt az embereknek...Jojjetek,lassatok... az embert..."[Janos 4:28]

A samariai asszonyt alkalmatlannak tarthatnank a hirvivo feladatra,hiszen olyan no volt,aki tul volt mar ot valason es eppen akkor egyutt elt valakivel,aki nem volt a ferje.Megis,miert tett meg olyan hosszu es faraszto utat Jezus,hogy talalkozzon egy ilyen novel?Mert vannak emberek,akik kulcsfontossagu szerepet jatszanak.Ezek az emberek teszik le egy fontos epulet alapkoveit.Gyakran hanyatott sorsu egyenek kozul kerulnek ki.De Isten utjai gyakran kifurkeszhetetlenek.
Jezus tudta,hogy erdemes erre az asszonyra varni,mert o lesz Samariaban,Isten orszaganak az elofutara.Tudta,hogy eljon a nap amikor Samariaban egy mag a foldbe hull,ami ellen,ha a pokol osszes eroi ossze fognak is,nem lesznek kepesek elpusztitani.Ez a no nem felt a multja miatt bemenni a varosba es elmondani a jo hirt.
"az asszony...elment a varosba es szolt az embereknek:Jojjetek,lassatok azt az embert aki megmondott nekem mindent amit tettem:vajon nem ez-e a Krisztus?"[Janos 4:28-29]
Evekkel kesobb,Filep,ugyanebbe a varosba ment,hogy megfeddje Simont,a varazslot,aki megprobalta megolni az elvetett isteni magot.Ha Isten tesz valami rendkivulit,mindig szamitanunk kell arra,hogy a satan megprobalja azt megsemmisiteni.Mindig megkiserli,pedig o is tudja,hogy"...Aki elkezdte bennetek a jo munkat,elvegzi a Krisztus Jezus napjara"[Filippi 1:6]Gancsot vet es mindent megprobal,hogy megfelemlitsen es elvegye a kedved a munkatol.
Minden egyes samariai asszony utan kikuldi Simont,a varazslot.Az ellenseg tudja,hogy Isten hirvivoje vagy,akinek fontos feladatot kell elvegeznie.Eppen ezert kell nagyon erosnek lenned.Egy szegyenteljes mult nem homalyosithatja el azt a ragyogo jovot,amit Isten eltervezett szamodra.A te helyed,strategiai fontossagu,es ne felj,mert"...Celt teveszt minden fegyver,amit ellened kovacsoltak..."[Ezsaias 54:17]


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 13:41:57
Jézus körbejárt és összegyűjtötte azokat, akiket az Atya neki adott. A Samáriai asszony, aki vízért jött - még az edényét is otthagyta és szaladt be a városba. Otthagyta Lévi is a vámszedő asztalt és elindult - pedig életében nem látta Jézust és Jézus sem mutatkozik be neki, nem meggyőzi. Olyanok, mint akik erre vártak, csak nem tudták. Zákeus is - olyan izgatott már. Bartimeus ott kiabál és nem lehet elhallgattatni. Feladatra hívja el az övéit. Ember halászokká, magvetőkké, diakónusnak, vagy amire szüksége van a tervéhez.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 11, 08:09:05
Tarts pihenot!

"...Es megpihent a hetedik napon egesz alkoto munkaja utan..."[1Moz.2:2]

Ha a munkad fontosabba valik szamodra mint sajat magad,nem fogod az eredmenyt meglatni,mert addig a megterheltsegtol ki fogsz egni.A pihenes jelentosege nem az ev vegi szamvitel egyik egyenlegeben fog megmutatkozni,adobevallasod ertekevel sem nem lesz megegyezo.Ha maximalis teljesitmenyt akarsz nyujtani,elengedhetetlen fontossagu,hogy idonkent leallj minden tevekenyseggel.
Hogyan lehetseges,hogy meg a legszivosabb emberek is kidolnek?Azert mert nem veszik tudomasul a pihenes jelentoseget."...Es megpihent a hetedik napon egesz alkoto munkaja utan..."[1Moz.2:2]
Gondolj csak bele,meg Isten is ugy erezte,hogy pihennie kell,de mi sokszor nem erezzuk!Vajon miert?
Egyik ok lehet,hogy olyan celokat tuzunk ki magunk ele,amit nem Isten mutatott nekunk.Jezus azt mondta:"...Az en igam boldogito es az en terhem konnyu."[Mate 11:30]Amikor tul nehez vagy tulsagosan megerolteto munkat vegzel,biztos lehetsz benne,hogy nem Isten bizott meg vele.
A masik ok lehet az,hogy elveszitjuk a celt a szemunk elol.Ilyenkor mondogatjuk magunknak:"A csaladomert teszem."Valoban igy lenne?Soha nem jutott eszedbe,hogy a csaladodnak sokkal nagyobb szivesseget teszel azzal,ha tobb idot toltesz veluk es nem dolgozod agyon magad?De ok nem szolhatnak ebbe bele,ugye?Akkor kezdodik el helyreallasod,ha felismered,hogy a dolgok igy nem mehetnek mar tovabb es felelosseget vallalsz azert,hogy mikor es mi tortenik az eletedben.Ne erezd idovesztesegnek,ha pihenot engedelyezel magadnak.Isten is megtette.Mind a test mind a lelek megfogja halalni,biztos lehetsz benne.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 11, 09:41:35
1 Krón. 4,10 És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, amit kért vala.  

Jábes kért, Isten pedig megadta neki. Ha akarod, hogy az életed megváltozzon és nyitott vagy rá, akkor Isten megfogja áldani. Merj te is bátran kérni, és meglátod, Isten bőségesen megadja a Fia által. Legyél olyan mint ez a férfi. Várd a félelmeidben, házasságodban, munkádban, Isten segítségét. De ne feledd, Isten nem a te naptárad szerint fog mozdulni. Az sem biztos, hogy úgy adja meg, ahogy azt te elgondolnád. Egy biztos, belefog lépni és hozzá fog nyúlni, mert megakar áladni téged és a körülményeidet megakarja változtatni. Akarod ezt az áldást? Ha igent mondasz, akkor a kezeidet ki kell nyújtanod. Ez a te hited és bizalmad Istenben. Másképpen ez nem fog menni. Önzetlenül bízz az Úrban! Ahogy az újjászületésedet átvetted ajándékba ugyanezt kell tenned most is. Vedd el hittel, semmit ne kételkedj. Nézd meg, Jábes kit hívott segítségül? Nem az embereket, nem a pásztorát, nem a szomszédját, házanépét...hanem Istent. Ő megbízott Benne. Te is tedd ezt. Ne nagyfülekre vadássz, hogy ki az, aki meghallgat, hanem te is tegyél úgy, mint Jábes, fordulj az Úrhoz semmit nem kételkedvén és meglesz néked amit mondtál. Légy bátor és erős, ne félj! Isten nem hazudtolja meg magát!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kati - 2008 Február 11, 10:34:57
Mária!
Köszönöm a mai lelki morzsát.Valóban sokszor türelmetlen vagyok,és elfelejtem,hogy Isten naptára nem olyan mint az enyém.Bizony előfordul az is,hogy emberekre nézek és nem Istenre.Bátor leszek, és nem félek,hisz az Úrtól nem a félelem szellemét kaptuk.
Hálás vagyok az életedért,Jézus nevében legyél áldott.
Szeretettel Kati
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 10:56:21
Kedves Mária,

Én is köszönöm, kellett - hogy a gyümölcsnek érési ideje van. A növekedést az Úr adja, és az a jó, hogy adja nem az, hogy mikor. Szeretettel Sándor
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Február 11, 17:27:53
Köszönöm Mária, ez nagyon kellett most nekem.

Életet ad az Ige, és ez most kifejezetten így van nálam. De jó kincsekre találni az Élet Könyvében, a Szentírásban!!!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Moncsi - 2008 Február 11, 20:54:22

  Kedves Mária!Nagyon köszönöm a mai lelki morzsát!Valóban önzetlenül kell,bízni.Változnom kell nekem is.Sajnos nálam is elöfordül,hogy nem az Úrra nézek,hanem emberekre.
  Isten áldjon!

 szeretettel:Moncsi
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: emcsi1 - 2008 Február 12, 10:33:57
"Ahogy az újjászületésedet átvetted ajándékba ugyanezt kell tenned most is."

Köszönöm, köszönöm, pont erre volt most szükségem!! Beleteszem a Bibliámba, és elolvasom minden nap! I.Krón.4:10, megjegyeztem! Áldás vagy, Mária!  :016:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 12, 10:54:03
Uram! De hálás a szívem, hogy ennyi testvérkémet megtudtál érinteni az üzeneteddel.  :016: Nagyon szeretünk Téged Uram!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 12, 13:27:25
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 13, 09:55:03
Amikor csak a hit segit.

"Es mindezeken,noha hit altal elnyertek az iras jo bizonysagat,nem teljesult be az igeret,..."[Zsid 11:39]

A zsidokhoz irt konyv ket csoportot emlit meg a 11-ik fejezetben.Az elso csoport "megmenekult a kard eletol"[34v.],a masodik csoportot "kardelre hanytak"[37v.].Isten az elso csoportot kimentette,a masodikat csak atmentette,de mindket esetben emlites tortenik arrol,hogy a hituk megmaradt."Hitben haltak meg ezek mind,anelkul,hogy beteljesultek volna rajtuk az igeretek...tavolrol lattak"[Zsid.11:13]
Hogyan voltak erre kepesek?A hituk perspektivat adott nekik.A hit nem mindig tesz csodakat,neha csak segit abban,hogy atveszeljuk a nehez helyzeteket.Turelmesse tesz akkor amikor az akaratod homlokegyenest utkozik Istenevel.Neha jobban megerosodik a hited,ha nem ugy valtoznak meg a dolgok,mint ahogy eltervezted.Nincs szukseg hitre akkor,amikor minden tisztan es vilagosan rajzolodik ki elotted;de,ha ertelmet veszti az eleted,ha nem erted miert halnak meg kisgyerekek,elveszited munkahelyed,megromlik a hazassagod,ha erthetetlen modon a gonoszok elobbre jutnak,a jok pedig hatranyba kerulnek,es senki sem batoritja oket-nos ilyenkor egetoen szukseged lesz a hitre.
Ha leszukult latokorunk,az Istennel szembeni elvarasaink is leszukulnek es azt hisszuk,hogy szamara is leteznek legyozhetetlen nehezsegek.Ugy hisszuk,hogy az egyetlen jo megoldas az,amit mi elkepzeltunk.Probaljuk meg minden helyzetben meglatni Isten keze nyomat.Es,ha lesznek idok amikor ez nem sikerul,akkor is bizhatunk abban,"...Hogy akik Istent szeretik,azoknak minden javukra szolgal..."[Roma 8:28]
Kivetel nelkul, minden javadra valik.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 14, 09:28:33
Csendes percek.

"Csak Istennel csendesul el lelkem,tolle kapok remenyseget."[Zsolt.62:6]

Amikor az aranyat rendkivul magas hofokon finomitjak,elosszor a salak kerul a felszinre.Az utolso eljarasban az ezustot-ezt a kevesbe ertekes femet-valasztjak ki az arany vegyuletebol.Az ezust igen gyakran megtalalhato a megnem tisztitott aranyercben.Figyelemre melto kep!
Legtobbunk keptelen arra,hogy kulonbseget tegyen a jo es a legjobb kozott,ezert irja Malakias:"Ahogyan leul az otvos es megtisztitja az ezustot,ugy tisztitja meg az Ur...fenyesse teszi oket,mint az ezustot es az [/color]aranyat..."[Malakias 3:3]Isten vegzi ezt el,mert mi nem tudjuk hogyan kell csinalni.A kudarcok altalaban egy hosszu folyamat eredmenyei,es ritkan okozza egyetlen ballepesunk.Amikor a karrierre koncentralunk, elhanyagoljuk onmagunkat.Ezert Istennek egy csendes helyre kell elhivnia minket,ahol nem zavarhat meg semmi,nem terelik el a figyelmunket,es itt ravilagithat legelrejtettebb gondolatainkra es megmutathatja azt,ami romlasunkban elkerulte a figyelmunket.Ez az a hely,ahol feny derul arra,amit masoktol rejtegetni probalunk.
Nincsen meg egy olyan meghitt pillanat amikor Isten kozelsegebe kerulhetnenk,mint a tokeletes elcsendesedes.Hihetetlennek tunik amit mondok?
"Csendesedjetek el es tudjatok meg,hogy es vagyok az Isten..."[Zsolt.46:10]
Csak itt szabadulhatunk meg a nap soran felgyult terhektol,serelmektol.Ha mar Isten megtisztitott minket,csak ezutan leszunk igazan kepesek erzekenyen reagalni vezetesere.
Tervezd at a napi programod.Legyen mindig idod a csendes percekre Istennel.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 14, 10:17:41
    

NE AGGODALMASKODJATOK!


"Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek." Lukács 12,31

 

Isten azt szeretné, ha az Ő gyermekei a legvidámabb emberek lennének ezen a földön. Sajnos a mai életben a legközpontibb az anyagi kérdés. Ha két ember összetalálkozik, biztos, hogy arról beszélnek, mi lett drágább, és hogyan fogunk megélni. Jézus nem sokkal előbb azt mondja, és ezt jó volna nagyon komolyan meghallani: "Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete!" Sajnos, telhetetlenek vagyunk, mindig több kellene. Emelkedik az életszínvonal, és emelkednek az igények. Pedig Jézus világosan megmondja, nem a vagyonnal való élésben van az embernek a boldogsága. Nagy tévedés, ha azt hisszük, hogy a vagyon, a sok, a még több, a szebb lakás boldogít. Jézus szerint az aggodalmaskodó ember számára egyetlen orvosság van: "Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek." Isten most azt tanácsolja, hogy indulj el Őt keresni. Amint ezt teszed, eléd jön az Atya. Jézusban testet öltött az Isten, lejött erre a földre, hogy megkeresse aggódó, félő, nyugtalankodó gyermekét. Hadd mondjam az örömüzenetet: Isten országának csak a kapujáig kell menni. Isten országának ajtaja a kereszt. Ott már nyakadba borul az Atya. Ott már körülfonnak az ölelő karok. Sokszor nem a lábainkkal, a szívünkkel kell mennünk. Az elindulás nagyon sokszor imádkozást jelent. Az imádkozás pedig célba érkezést. Akarsz-e odaérni a kereszthez? Akarsz-e odatalálni, ahol beléphetsz a mennyek országába egy életre, egy örök életre?

 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 15, 08:44:30
Egyutt erzo sziv.

"...Amikor megtettetek ezeket akarcsak egyel is atyamfiai kozul,velem tettetek meg."[Mate 25:40]

Terez anya egyszer azt mondta:"Ha egyutterzo vagy az emberekkel,elobb utobb azzal vadolnak meg,hogy onceluan teszed;maradj kedvesnek ennek ellenere is."Ha sikereid vannak,megjelennek a hamis baratok es az igazi ellensegek;harcolj tovabbra is a gyozelemert.Lehet,hogy evekig tarto munkadat fogja valaki egyetlen ejszaka alatt lerombolni;ne hagyd abba az epitkezest.A legtobb jotettedet,amit ma teszel,az emberek holnapra valoszinuleg  egy ferfi vagy notestverunknek nincs ruhaja es nincs meg a mindennapi kenyere,valaki pedig ezt mondja kozuelfelejtik;de te ne hagyd abba a jo cselekvest.Ha a legjobbad adod is onmagadbol,a vilagnak sohasem lesz ez eleg;ne hagyd abba az adakozast.Elsosorban Istennek tartozol minden tettedert szamadassal,sohasem azoknak,akikert aldozatot vallalsz.
Vajon mi az ara annak,hogy a kornyek legimpozansabb gyulekezetebe jarsz,es neked van a legszebb hazad,legjobb munkahelyed?Vajon nem az,hogy erzeketlenne valsz a kornyezetedbe elo emberek nyomorusaga irant?Hallgasd meg Isten velemenyet:"Aki pedig vilagi javakkal rendelkezik,de elnezi,hogy a testvere szukseget szenved es bezarja elotte a szivet,abban hogyan lehetne az Isten szeretete?...Ne szoval szeressunk...hanem cselekedettel..."[1Janos 3:17-18]
"Ha egy ferfi vagy notestverunknek nincs ruhaja es nincs meg a mindennapi kenyere,valaki pedig ezt mondja neki kozuletek:Menjetek el bekesseggel,melegedjetek meg es lakjatok jol,de nem adjatok meg neki,amire a testnek szuksege van,mit hasznal az?Viszont mondhatja valaki azt is:Neked hited van,nekem meg cselekedeteim vannak.Mutasd meg nekem a hitedet cselekedet nelkul,en is meg fogom mutatni cselekedeteim alapjan a hitemet."[Jakab 2:15-18]
Kerd Istent ma arra,hogy adjon egyutterzo szivet.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 16, 09:01:18
Isten valaszol

"Teljesiti az istenfelok kivansagat,meghallja kialtasukat es megsegiti oket"[Zsolt.145:19]

Isten Szelleme oltotta belenk a kivansagot,ezert teljesiti is azt.Bennunk levo elete indit a kialtasra,ezert meghallgatja azt.Az Ot felok a legszentebb befolyas alatt vannak,ezert legfobb kivansaguk,hogy Istent dicsoitsek es Benne mindorokke orvendezzenek.Mikent a Biblia nagy hivo alakjai,ok is telve vannak kivansaggal,es az Ur valora valtja vagyaikat.
A szent kivansagok olyanok,mint a zsenge vetes,amelyet a mennyei gazda gondoz,mig gabonat nem terem a kalasz.Az istenfelo emberek vagynak arra,hogy szentek,hasznosak legyenek,aldas felebarataik szamara,es igy szolgalhassak Uruk dicsosseget.Vagynak megelhetesukhoz a legszuksegesebbre,szuksegukben segitsegre,a terhek alatt erore,a nehez helyzetekben vezetesre,a bajban szabadulasra..Olykor ezen kivansaguk annyira eros,es ugyuk oly surgeto,hogy felkialtanak gyotrelmukben,mint a kisgyermekek fajdalmukban,es akkor az Ur megertoen lehajol hozzajuk,es igerete szerint megadja azt,amire szukseguk van-"megsegiti oket".
Igen,ha feljuk Istent,semmi mastol nem kell tartanunk.Ha az Urhoz kialtunk,szabadulasunkra biztosan szamithatunk.
Kedves olvaso,helyezd ezt az igeverset a nyelvedre,es tartsd egesz nap a szadban,olyan edes lesz szamodra,mint a manna.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Moncsi - 2008 Február 16, 09:14:04

 Kedves Edit! Köszönöm a napi lelki morzsát!Ismét szólT nekem.

 :thanks: :028: :078: :026:


    Moncsi
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 16, 09:17:25
Az Ure legyen erte a dicsoseg. :036:
 :028: tovabbra neked.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 17, 11:22:25
Zsolt. 55,23 Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.  

Az Ige azt mondja, vessd az Úrra ha van terhed és ne másra. Sokszor ott ronthatjuk el, hogy nincs áldás az életünkön és nincs válasz az imáinkra, mert nem Istenben bízunk. Most azt mondod: - De Mária, én bízok Istenben! Azt kell erre mondanom, akkor miért vagy még mindig terhek alatt? Azért mert még mindig kapaszkodsz a terheidben. Még mindig beszélsz róla? Akkor még most is a tiéd. Amikor átadsz valamit másnak, akkor azzal már nem foglakozol. Többé nincs rá gondod, mert nem a tiéd. Ha jön a gond, akkor azonnal vessd, dobd az Úrnak oda, mert neki gondja lesz rá. Neked nem kell megoldanod. Majd Ő küldi a szívedbe a megoldást. Nem az elmédbe, mert Isten szellemből szellembe szól. Szívből szívbe. Tehát ne vesződj a problémáiddal, inkább szabadulj meg tőle. Ameddig fogva tartod, addig a tiéd és marcangolja az életedet. Túl sokat beszélsz róla, túl sokat fogalkoztat. Van, aki már szinte barátjaként öleli magához és beszél róla. Tanulj meg lemondani a problémáidról. Előfordul, hogy Isten megengedi, hogy a problémák beköszöntsenek hozzád! Előfordul, hogy metszési időszakban vagy. Valamit elvetettél és az kikelt. Isten levágja rólunk a rossz tulajdonságaidat. Ez a metszési idő. Majd ezt követi a gyógyulási szak. Amit Ő lemetszt, azt be is kötözi és be is gyógyítja. Istennek erre gondja van. Hogyan tudod letteni Isten elé? Az alázat ajtaját kell megnyitnod! Alázd meg magad! - Istenem, bocsáss meg! Elismerem, hibáztam! Itt van ez a sok teher, átadom neked, mert nem tudok mit kezdeni vele és neked gondod van rá. Azért kell neki adni, mert Ő eltudja hordozni. Isten jó indulattal van a megtört szívűekhez! Isten törődik veled! Neki gondja van rá! Ő tudja mi van veled! Azt is tudja, mit hordozol a szívedben! Engedd, hogy ő vezesse az életedet és akkor átfog vinni a nehézségen. A világnak nincs kinek átadja a terheit, de neked van!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 17, 11:28:55
Ámen!

Köszike... :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 17, 15:40:03
A legnagyobb szeretet  :2smitten:

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (János 15,13)

Egész életünket behálózzák a földi, emberi kapcsolatok, amelyek azonban nagyon törékenyek.
Könnyen megtörténik az eltávolodás, az elidegenülés. Az idő hamar el választ, a halál pedig könyörtelenül elszakít egymástól.
Van azonban egy Barát, aki azt mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsid.13,5).  Ez a Barát nem más, mint a mindenség Ura, a világ egyetem teremtője és fenntartója, az Ószövetség Jahvéja, aki Józsuénak ezt mondta: „Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el” (Józs 1,5).  Ő az Úr Jézus Krisztus.
Isten gyermeke vagy. Lehet, hogy most ép pen nagyon fáj valami, mert elvétetett tőled az, akit szerettél, vagy éppen elhagyott téged. Lehet, hogy mindaz, ami értékes volt számodra, nincs többé.
De gondolj arra, hogy az Úr az, aki ott van melletted. Ő nem ment el.
Nehéz napok törtek rád? Fordulj hozzá, teljes szívvel, őszintén, hiszen senki nem lehet olyan
közel hozzád, mint Ő. Dávid a 139. zsoltár ban így vall erről: „Uram, te meg vizsgálsz, és is mersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha fel állok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram” (1-4. v.).Veled van, amikor átölel az éjszaka sö tétje, amikor elkerül az álom. Veled van, amikor felragyog az első napsugár, veled van, ha éppen fel hők borítják az eget. Veled van mindenütt, mert Ő a jó Pásztor. Elmondhatod te is: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy…" (Zsolt 23,1-4)Ez a Barát együtt érez veled. Amikor meg hallotta, hogy Lázár meghalt, elment Betániába, és: „Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült Szellemében… (és) könnyekre fakadt” (Jn 11,33.35).Az Úr ismeri jól a te fájdalmadat, csalódásaidat, a nehézségeket, amelyeken át kell menned. De Ő ott is veled van. Istennek van egy csodálatos ígérete, amely így szól: „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg” (Ézs 43,2). Nem azt mondja, menj át a vízen, és én majd a parton figyellek, vagy, hogy szedd össze magad és küzdj, hanem azt: „Én veled vagyok!” Ő, a Jó Pásztor együtt van veled, ott van a szenvedéseidben, ott van az éj szakákban és nappalokban, mert szeret téged, hiszen olyan pász tor, aki életét adta a juhokért, érted is. Fontos vagy neki ebben az állapotodban is, és használni akar. Tudja, hogy kicsi erőd van, tudja, hogy gyenge vagy, mégis azt mondja: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz” (2Kor 12,9).

 :017:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Február 17, 15:45:07
Köszi Mária!
Nagyon kellett az emlékeztetés a terheimről, hogy Kinek adjam oda.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 19, 07:49:27
A kicsinyseg aldasa.

"Megaldja azokat,akik felik az Urat,a kicsinyeket a nagyokkal egyutt"[Zsolt. 115:13]

Ez az Ige az alacsonysorsuak es a szegenyek megvidamitoja.Urunk kegyesen gondoskodik azokrol,akik nem rendelkeznek bosegesen anyagiakkal,sem nagy tehetseguk,befolyasuk vagy hatalmuk nincs.Istennek kulonos gondja van kicsiny teremtmenyeire,meg egy verebecske sem eshet le tudta nelkul.Neki semmi sem kicsiny,mert a legjelentektelenebbnek latszo teremtmenyet is felhasznalja celjaira.Ezert meg aki a legjelentektelenebbnek is erzi magat az emberek kozott,kerjen Istentol aldast kicsinysegere es megfogja talalni szuk eletkoreben ezt az aldast es a boldogsagot.
Az Urat felok kozott vannak kicsinyek es nagyok.Egyesek csecsemok,masok oriasok.De mind aldottak.a kicsiny hit,aldott hit.A kis remenyseg mar aldott remenyseg.A Szent Szellem minden ajandeka,ha csupan csirajaban van is meg meg,mar aldast hordoz.Az Ur Jezus ugyanazon draga verevel valtotta meg a kicsinyeket es a nagyokat,es igerte,hogy az apro baranyt eppugy megorzi,mint a felnott juhot.Nincs anya,aki megvetne gyermeket csupan mert az kicsiny;sot,minnel kissebb a gyermeke,annal gyengedebben gondozza.Ha egyaltalaban van kedvezes az Urnal,akkor a sorrend Nala nem "nagy es kicsiny",hanem "kicsiny es nagy".


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: éci - 2008 Február 19, 10:00:46
Szia Edit!
Igy van ahogy irtad az Úr felettébb megáldja azokat akik félik Őt kicsinyeket és nagyokat egyaránt ,mert Isten nem személyválogató de minél alacsonyabb sorsu valaki anál magasabbra emeli Isten ezt már tapasztaltam ismeretségi köreimben,hála és dicsősség neki.Sok bizonyságot olvastam már ,hogy milyen mélyre ugymond lenyúl Isten és kiemeli az engedelmest, csak ennyi a dolgunk ,hogy engedelmeskedjünk neki .
János 14,23
Ha valaki szeret engem,megtartja az én brszédemet:és az én Atyám szereti azt,és ahhoz megyünk ,és benne lakozást veszünk.
Halleluja amen. :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 20, 07:23:32
Vilagossagban jarni.

"En vilagossagul jottem e vilagba,hogy aki hisz enbennem,ne maradjon a sotetsegben"[Jan.12:46]

Ez a vilag sotet,mint az ejszaka.Jezus Krisztus azert jott,hogy hit altal vilagossagunk legyen es ne maradjunk tovabb az emberiseg tobbi reszet beborito sotetsegben.
Az "aki" szonak igen tag az ertelme:vonatkozik rad es ram egyarant.Ha hiszunk az Ur Jezusban,nem ulunk tobbe a halal arnyekanak a sotetsegeben,hanem kimegyunk a nappal[az elet] meleg fenyere,amelynek soha nem lesz vege.Miert ne jonnenk most mindjart erre a vilagossagra?Olykor egy-egy felho eltakarja a fenyt,de ha az Ur Jezusban hiszunk,nem kell sokaig sotetsegben maradnunk.O azert jott,hogy mindig fenyt arasszon rank.Hiaba jott volna?Ha hitben jarunk,jogunk van ehhez a fenyhez:eljunk vele!Jezus Krisztus azert jott,hogy megszabaditson bennunket termeszetes romlottsagunk,tudatlansagunk,ketsegeink,buneink,felelmeink sotetsegebol,es minden hivonek tudnia kell,hogy O ezt epp olyan bizonyosan meg is cselekszi,mint ahogyan a felkelo Nap meleget es fenyt araszt.
Ezert felre a szomorusaggal,kedves testverem!Ne maradj a sotetben,[hanem] gyere ki a fenybe!Oromod,remenyseged,mennyorszagod az Ur Jezusban van.Nezz Ra,csakis Ra,es orvendezni fogsz,amikeppen a madarak orulnek a napkeltenek,es ahogyan az angyalok orvendeznek az Isten tronja elott.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 20, 08:36:37
 Bűnvallás


   "És (Bemerítő János) megkeresztelte őket a Jordán vizében, miután megvallották bűneiket. "
(Máté 3, 6)
   
Bemerítő János nem állította fel a bűnvallást követelményül és nem csinált belőle törvényt. Az emberek, akik hozzá jöttek, belső ösztönzésre tették ezt. A bennük levő gonosz dolgok világosságra kívánkoztak. Luther Márton arra a kérdésre: "Milyen bűnöket kell megvallanunk a gyónásban?" - így válaszol: "Azokat, amelyekről tudunk és amelyeket szívünkben érzünk." Tehát azokat, melyek égetik lelkiismeretünket és elviselhetetlen teherként nehezednek ránk. A bűnök megvallása tehát nem a lelkek megterhelése, hanem azok tehermentesítése.

Amit ma  bűnvallásnak nevezünk, az nem más, mint előkészítés az úrvacsorára. De meg kell mondanunk, hogy igen kényelmes elbújni az ilyen általános vallomások mögé és tovább takargatni a magunk sajátos bűneit. A bűnök bevallása nem valamiféle eszköz arra nézve, hogy a bűnbocsánat kegyelmét elnyerjük. Az isteni megbocsátás ingyen van, ajándék. Lehet azonban, hogy sok esetben könnyebben jutunk a bűnbocsánat birtokába, ha négyszemközt alaposan kibeszélhetjük magunkat. Isten mindig megáldja az ilyen vallomást. - Aki egyszer elhatározza, hogy életének sötét mozzanatait napvilágra hozza, az ezzel tanújelét adja, hogy komolyan veszi a dolgot. Nem könnyű dolog ugyanis az embernek lemezteleníteni magát, azaz lemondani szégyene takargatásáról. De ha az ember nem szégyelte elkövetni a gonoszt, ugyan miért szégyenli annak bevallását? Aki bizonyos bűnök alatt szenved és nem tud megszabadulni az önvádtól, az tárja fel szívét egy lelkigondozó vagy lelki vezető előtt. Ne félj attól, hogy az illető megvet ezért téged! Az, aki önmaga is a bűnök nyomorúságán keresztül jutott el a kegyelemhez, nem fog megvetni egy bűnöst sem, hanem mellé áll. Elő tehát a sok összegyülemlett szennyel! Már a bevallásukban is szabadító erő van. Aki bűneit kiveti magából, abba könnyebben tud beáramlani Isten kegyelme.

Vannak azután megkötözöttségek, amiktől nehezen szabadul meg az ember. Itt is tanácsos nyíltan elmondani azokat valakinek. Ha egy kedvenc bűnödtől nem tudsz szabadulni, valld be azt egy hívő testvérnek. Ez az első lépés a szabadulás felé. Igen lényeges segítség itt a könyörgés. "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok" (Jak 5, 16).
ÁMEN

 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 20, 08:43:18
Ámen!

 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 20, 09:21:02
Salome! Köszönöm, éppen valakinek erre van szükség, mert ma kaptam egy e-mailt és elküldöm neki. Látod, nem is gondolja az ember, mikor milyen szolgálattal van mások felé.

Egy dolgok azért kérdeznék. Mit értesz ezalatt?: A bűnök bevallása nem valamiféle eszköz arra nézve, hogy a bűnbocsánat kegyelmét elnyerjük.

 Ha én megvallom  a bűnömet, azzal elnyerem Isten kegyelmét és megbocsát. Valószínű, csak nekem van még korán és talán azért nem értem. Köszönöm a válaszodat. 

Szeretettel: Mária :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 20, 12:00:25
Kedves Mária!

Ezt az egy mondatot valóban én sem értem. Ezt nem én írtam, én is szívesen megkérdezném attól aki írta.

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." 1 Ján 1. 9.

Áldott, szép napot Neked!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 20, 12:03:31
 Alakformálás

"Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől." 2Kor 3,18

Egy túlsúlyos hölgy a fogyás segítésére fogyasztásra specializált kórházi osztályra kapott beutalót. Felvételekor odaállították a hatalmas tükör elé, majd az osztályvezető orvos egy alakot rajzolt a tükörre, és ezt mondta: "Azt szeretném, ha a program befejezésekor Ön így nézne ki!"
Majd intenzív diéta és tornagyakorlatok sora következett, ő pedig a hétvégeken odaállt a tükör elé, és csalódottan állapította meg, hogy körvonalai még mindig jóval túlmutatnak a főorvos által megrajzolt ideálon. De állhatatosan kitartott, és egy nap, bár számára is lehetetlennek tűnt, mégiscsak elérte az áhított alakot.
Ha Jézus tökéletes lénye mellé állítjuk önmagunkat, rögtön kiderül, mennyire "formátlanok" vagyunk. Az, hogy az ő ábrázatára változunk, nem azt jelenti, hogy a bűn nélküli tökéletesség állapotába jutunk, hanem azt, hogy teljes életre és érettségre juttat el. Ezt Isten gyakran a szenvedéseken keresztül munkálja (Jak 1,2–4). Néha bűneink fájdalmas következményeit használja fel. Máskor olyan nehézségbe kerülünk, amit nem konkrét bűn eredményezett, de általa Isten átvisz a fájdalmas, ámde szükséges folyamaton, hogy megtanuljunk neki engedelmeskedni. Szenvedsz valamitől? – Talán éppen az "alakformáló" folyamat zajlik. Jézus tökéletes volt, mégis szenvedéseken át kellett megtanulnia az engedelmességet (Zsid 5,8). Ha mindvégig megtartod az Úr iránti bizalmat, egyre jobban fogsz hasonlítani az ő gyönyörűséges ábrázatához!
Az élet nehézségeit nem azért adja Isten, hogy megkeserítsen, hanem azért, hogy megtisztítson.
 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 20, 12:05:07
Köszönöm. Akkor rendben vagyunk.  :D Anélkül küldöm tovább. Ha nem bánnád, akkor ezt itt hagyom, hogy mások megértsék, ez nem valós. Áldás, hogy betetted az Igét. Köszike.  :027:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 20, 12:53:36
Drága Salome! :2smitten:

Tetszik..., nagyon jóóó..., sokat üzent az "alakformálás"...
Ja-ja... a tisztítás folyamata nem könnyű... bizony sokszor fájdalommal is jár...
Az aranyat és  ezüstöt is tűzben tartják, míg ki nem ég belőlük a salak...   :088:

Köszike ezeket a "morzsákat"... :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 20, 14:01:02
Drága Salome testvérkém!  :017:  Megkérdezhetem kitől van az idézet?

"Az élet nehézségeit nem azért adja Isten, hogy megkeserítsen, hanem azért, hogy megtisztítson."

Én a kegyelém Istenét ismerem, nem egy büntetőét. Az máskérdés, hogy megengedi, hogy megtörténjen de nem Ő adja.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 20, 14:06:24
Drága Salome!  :2smitten:

A "Bűnvallásról"...

Ma én is ezt az áhítatot küldtem a levlistára. Ez az "Isten műhelyében" című áhítatos könyv Carl Eichhorntól.

Én is felkaptam a fejem ezen a mondaton - érdekes módon... :088: :089:

De mégis benne hagytam...gondolkoztam rajta... hogy is érthette, az amúgy nagy bölcsességgel megáldott szolgája az Úrnak...

"A bűnök bevallása nem valamiféle eszköz arra nézve, hogy a bűnbocsánat kegyelmét elnyerjük. Az isteni megbocsátás ingyen van, ajándék." -írja a szerző.

A magam szerény kis véleményével arra jutottam, hogy nem lehet egy ESZKÖZNEK  tekinteni... egy olyan eszköznek, amivel ELNYERJÜK A KEGYELMET... mivel azt nem lehet elnyerni...
És itt nagy alázattal kérek bocsánatot minden kedves katolikus testvértől - nem bántani akarok bárkit is - de  (ez a legjobb példa rá) a gyónás nem lehet ESZKÖZ a bűnök bocsánatára... ha kíró rám a pap, akármennyi kötelességből teljesített imát, az nem feloldozás... ezzel NEM nyertem el... NEM lett enyém a kegyelem... NEM EZÉRT bocsátattanak meg a bűneim...
Az isteni megbocsátás valóban ingyen van, ajándék... de csak az a bűnöm bocsáttatik meg, amelyiket alázattal, töredelemmel megvallom az Úrnak.

Ez valami olyasmi, mint amikor azt mondjuk: a cselekedet nem üdvösségszerző - de üdvösségjelző...
És ha üdvösségem van... annak muszáj, hogy jele legyen az életemben!   :088:


Nagyon bízom az Úrban, hogy  - könyörgésemre - adott annyi "magyarázótehetséget", hogy nem lett zavaros a mondanivalóm... :08:
Senki ne értse félre... és helyesen értelmezze...

Szeretettel:  :2smitten:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 20, 14:21:23
kövecske!  :017: Erre nem is gondoltam. Hát van még mit tanulnom.  Nem látok egyenlőre túl nagy különbséget a megvallom és a bevallom között. Ha már eljutottam oda, hogy bevallom a bűnömet, ahhoz kell egy alázat. Amit viszont te fogalmaztál meg, az nagyon frappáns.  :079:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 21, 08:21:21
Erot ad a felkeleshez.

"Az Ur megnyitja a vakok szemeit,az Ur felegyenesiti a gornyedezoket."[Zsolt.146:8]

Gornyedezem?Terjesszem ezt az igeretet surgosen az Ur ele!Olyan Istenunk van,akinek lenyebol fakad,hogy kesz orommel felemeli a gornyedezoket.A bun terhel,vagy a buntudat emeszt?Akkor Jezus Krisztus valtsagmuve emeljen fel es nyugtasson meg!O,Uram,emelj fel a te irgalmad szerint!
Nehez gyaszom van,vagy alaposan becsaptak?Itt ismet a Vigasztalo az,aki megerosithet.Milyen jo nekunk,hogy a Szentharomsag egyik Szemelyenek eppen Vigasztalo a neve.O valoban vigasztalonk,es munkajara a Dicsosegesnek kulonleges gondja van.
Sokan mar annyira meggornyedtek,hogy csak az Ur Jezus kepes feloldani oket.O ezt megtudja tenni es meg is teszi.Fel tud emelni,hogy ujra egeszsegesek legyunk,remenykedjunk es megvidamodjunk.Sokszor megtette ezt mar,amikor probak alatt voltunk,higgyuk hat,hogy O,aki ma is ugyanaz a Megvalto,szereto gonddal banik velunk ezutan is.Igy,akik ma gornyedezok es banatosak vagyunk,nemsokara magasan szarnyalunk,gunyoloink pedig mind megszegyenulnek majd.Milyen tisztesseg,hogy maga az Ur emel fel minket!Ne felj a terhek alatt gornyedezni,mert igy tapasztaljuk meg Isten felemelo hatalmat.


-idezet-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 21, 10:55:49
Kedves Mária!

A próbákról találtam írást, megosztom veletek.

 Hitünket növeli

Ebből adódik a következő gondolat: a nyomorúságok azok, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakoroljuk a hitünket. Sokszor arra gondolunk, hogy gyenge a hitünk, és lehet hogy így is van, de egy bizonyos, hogy a hit csakis gyakorlással növekszik. A jólétben, a problémamentes időben nem növekedhet a hitünk, hiszen ha a saját erőnk elégnek látszik mindenhez, akkor nincs szükség a hitre. A hit elsődleges jelentése bizalom: ha az Úr keresztülvisz a tűzön és a vízen, de megment minden kilátástalannak tűnő helyzetből, erősödik a bizalmunk az Ő szeretetében és gondviselésében. Ez a hit növekedésének az útja. Nem csupán az igazságokban való elméleti hitre van szükség, hanem a megélt, a megtapasztalt hitre is, hogy ne legyünk féloldalas keresztények.
Az igaz ember hitből él, ahogyan az Írás mondja, és ha a próbákban az Urat keressük, bízunk az ígéreteiben és lelkünkben készek vagyunk zúgolódás nélkül tűrni, amíg a szabadítás megérkezik, akkor fog erősödni a hitünk.
Ha zúgolódunk, eláruljuk a hitetlenségünket, és ha kétségbeesünk, láthatjuk, hogy nem bízunk Isten gondviselésében. Pedig Ő soha nem hagy magunkra bennünket. "Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem."

Ha szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, akkor úgy kell fogadnunk a megpróbáltatásokat, mint alkalmakat erre. Furcsának tűnhet a gondolat, hogy örülnünk kellene a megpróbáltatásnak, a Biblia mégis erre biztat. Nem önmagáért a megpróbáltatásért, mert ugyan ki örvend annak, ha bántják, ha fájdalmai vannak, ha megalázzák - hanem azért, amire ezt Isten fel tudja használni. Örülni annak előre, amit eredményezni fog, ha a megpróbáltatásokban megállunk. Róm. 5.3-5: "Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk."
Jakab apostol pedig így fogalmaz Jak. 1.2-4-ben: "Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül."
Bíznunk kell Isten kijelentésében, hogy azoknak az életében, akik őt szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Ezért lehet örömnek tartani a próbát, a nyomorúságot. Ma még ugyan nem örvendek a szenvedésnek, de tudom, hogy közelebb kerülhetek Istenhez általa.


ÁMEN :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Február 21, 11:18:58
Kedves Edit és Salome! :05:

Szeretnélek benneteket megkérni, hogy az általad beírt idézeteknek a szerzőjét is legyetek szivesek megosztani velünk.
Köszönöm. Isten áldását.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 21, 11:19:11
Kedves Anti!

Bocsánat, hogy eddig nem írtam oda, sajnos utólag már nem találom, de a következőkben minden képpen odaírom. Mégegyszer elnézést kérek !

Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Február 21, 11:20:06
Semmi gond!  :088:
Csak gondoltam többen kíváncsiak, hogy kitől is van az éppen idézett sorok. :088:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 21, 11:28:08
Drága Salome!  :2smitten:


Egyetértek... sőt... megtapasztaltam a fentebb leírtakat... :088:

Zsid 12,6
...mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad."


Zsid 12,8
Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.

És egy profán példa...
Az édesanyám nagyon szeret engem, ezért ha látja, hogy - esetleg talán folyamatosan is - mindig valami "rosszat" csinálok... bizony megfenyít, hogy lássam már meg, hogy nem jó amit csinálok... ha másképpen nem veszem észre... :2knuppel:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 21, 11:48:22
Kedves Edit és Salome! :05:

Szeretnélek benneteket megkérni, hogy az általad beírt idézeteknek a szerzőjét is legyetek szivesek megosztani velünk.
Köszönöm. Isten áldását.

Szeretettel,
Antee


A tegnapi es a mai C.H.SPURGEON-tol voltak.

Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 21, 11:58:42
Drága Salome! Egyetérésben vagyok veled ezzel az írással amit betettél. Az én hitem is abban van, hogy vannak próbáink nem is kevés, hiszen ebben az elátkozott világban élünk, - ennek a világnak a sátán az istene és támad is bennünket ahol csak tud - és lesz is ameddig itt vagyunk. Annak viszont nagyon örülök, hogy megértésem van, Isten elküldte Jézust, hogy magára vegye a bűneimet, terheimet, betegségeimet és Ő hordozta el azokat helyettem. Ő az én helyettesítőm mindenben. A Gecsemáné kertben éppen eleget viaskodott a bűneim miatt. Hatalmas veríték cseppek hullottak a földre a terhek, a világ összes bűne miatt Jézusról. Ő elhordozta és nekem már nem kell. Ő meghalt, hogy nekem már ne kelljen. Nekem pedig az a dolgom, hogy tegyem le a kegyelem Trónusa elé, ha bármilyen kisértésben, támadásban vagyok. Jézus pedig esedezik értem az Atya előtt. Áldom is ezért a szent nevét! Az én hitem ebben van megerősödve. Mégegyszer köszönöm ezt az írást, hasznos és továbbítom e-mailbe másoknak épülésére.

Szeretettel: Mária  :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 21, 12:30:20
kövecske! Annyira jók ezek az Igék. Valahogy mindig észheztérítenek. Én kifejezetten nagyon szeretem amikor az Úr megostoroz, megfenyít. Ő azt mindg olyan alázattal, szerettel teszi, hogy szinte beleszégyeli magát a szívem állapota és megtérek tőle. Számtalanszor elmondom: - Annyira jó, hogy Ő nem ember! Az Ő fenyítése simogatás a szívemnek! Hálás vagyok, hogy a gyermeke lehetek.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 21, 15:18:33
Ézsaiás 58,10-11: Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.


Mi bánt? Utat tévesztettél? Sötét erdőbe kerültél és nem látod az ösvényt? Állj meg csöndben, és várd Isten szabadítását. Ő tudja az utat és vezet téged, ha hozzá kiáltasz.
Minden napnak megvan a maga baja, de milyen jó közben érezni az Úr szüntelen vezetését! Ha a magunk útját választjuk, vagy testtel és vérrel tanácskozunk, akkor elvetjük az Úr vezetését. Ha viszont feladjuk a magunk akaratát, Isten lépésről lépésre vezet az úton, a nap minden órájában, az év minden napján és életünk minden esztendejében. Ha csak az a vágyunk, hogy vezessen, akkor vezetni is fog. Ha utunkat az Úrra bízzuk, akkor irányítani fog, és nem veszünk el.
De figyeljük csak meg, kinek szól ez az ígéret. „Ha odaadod utolsó falatod az éhezőnek". Együtt kell éreznünk másokkal, és nem csak morzsákat adni nekik, hanem (mind)azt, amit magunknak is kívánunk. Ha gyengéd szeretettel gondunk van felebarátainkra a szükség idején, akkor az Úr is gondot visel a mi szükségleteinkről, és szüntelenül vezérel bennünket. Jézus Krisztus nem az önzőket vezeti, sem azokat, akik elnyomják a szegényt, hanem csak másokhoz gyengéd és jóságos gyermekeit. Az ilyenek soha nem fogják eltéveszteni az utat zarándoklásuk során.
C.H.Spurgeon


 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 22, 08:42:17
Imaid meghallgattatasa.

"Megtalaltok engem,ha kerestek,es teljes szivvel folyamodtok hozzam."[Jeremias 29:13]

Szeretned hatekonyabba tenni imaeleted?A francia Francois Fenelon,aki a 17-ik szazadban elt,tanacsot ad neked:
"Oszd meg Istennel minden titkodat,minden fajdalmad es oromed ugy,mintha egy szivedhez legkozelebb allo barat lenne.Mond el Neki banataid,hogy megvigasztalhasson.Mutasd meg Neki tisztatalan kivansagaidat,hogy O megtisztithassa oket.Mond el ki ellenszenves neked,hogy O legyozhesse benned ezt az erzest.Hadd tudja meg mi jelent kisertest szamodra,hogy O megvedhessen.Mutasd meg Neki sebeidet,hogy begyogyithassa oket.Hadd lassa teljes valosagaban jora valo keptelenseged,gonoszra valo hajlamod,esendoseged.Mond el Neki,hogy onzesed milyen igazsagtalanna tesz masokkal szemben,hogyan kisert meg hiusagod,hogy hamissagot mondj;es a gog,hogyan takarja el igazi mivoltodat mind magad mind masok elol.
Ha kepes leszel Istennel olyan kozossegben lenni,hogy minden gyengeseged,gondod es szukseged megoszthatod vele,nem kell majd keresgelned a szavakat,hogy mit is tudj Neki mondani.Soha nem fogysz ki az imatemabol,ha olyan szoros a kapcsolatod Istennel,hogy csak Vele tudsz mindent megbeszelni.Azok a baratok aki nem titkolnak el semmit egymas elol nem kell feljenek attol,hogy elszoljak magukat egymas elott;nem merlegelik a szavaikat,mert nincs mitol feljenek.Es nem keresik gorcsosen a beszedtemakat sem.Csak akkor beszelnek,ha szivuk telve van mondanivaloval.A kovetkezmenyektol nem tartva mindig kimondjak azt,amit gondolnak.Ha kerdeznek valamit egymastol,tudjak,hogy meg is hallgattatnak.
Aldas van azok eleten,akik ilyen intim kapcsolatban vannak Istennel."


-idezet:Bob Gass-tol -
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 22, 11:43:52
Drága Mária!

Én is ezt teszem, ha kísértésben, próbávan vagyok Jézus lábaihoz leteszem, csak Ő tud nekem ebben segíteni. Köszönöm Neki, hogy Ő segít ebben! Olyan próbában vagyok, családon belül, ami évek óta tart, más bűne miatt szenved az egész család, imádkozunk, tudom, hogy eljön a szabadulás! Köszönöm a Drága Jézusomnak, hogy még az úton lehetünk, és Ő ad erőt nekünk naponta!

Szerettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 22, 12:17:10
Drága Salome!  :05:

Persze, hogy Ő ad erőt... hisz megígérte: "...és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt 28,20

Micsoda ígéret... VAGYOK... nem "leszek... esetleg..., majd... ha..." - hanem  VAGYOK... :2smitten:
Azt nem igérte sehol, hogy minden mindig a legnagyobb rendben lesz... mert ezt is mondta:

Jn 16,33
Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."


Olyan jó ezt tudni..., ebben feltétel nélkül bízni...  :05:
Sokszor megtapasztaltam már, mennyire igaz, és mennyire megtartja az Úr minden ígéretét...

Áldjon az Úr... családostúl... drága Salome!  :2smitten:

Még csak annyit... amikor a legsötétebb az éjszaka... utána kezd virradni... jön a hajnal... :2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 22, 13:07:27
Drága Salome!

Valószínű nagyon nehéz elhordozni azt, amiért te nem vagy felelős. Biztosan nagyon nehéz napokat éltél meg ezmiatt. Valószínű, sok könny áztatta a párnádat, sok szomorúság vette be a napjaidat. Mégis olyan jó volt olvasni, hogy tudod mit kezdjél vele. Tudod, hogy ez másképpen nem fog szabadulást hozni. Jézus nagyon szeret téged és azokat is, akik elbuktak. Eljön a szabadulás, mert ebben van a hited! Kérem az Urat, hogy Isten minél előbb vezessen ki a szabadulás földjére, hogy végre fel tudj lélegezni általa!   

3 Ján. 1,2 Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

Mi is szeretünk téged! Jó, hogy velünk vagy! :017:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Február 22, 14:53:47
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Máté 11:29-30

Mi az az iga? A mezőgazdaságban használták. Két ökröt fogtak bele, hogy könnyen tudjanak dolgozni. Mi az Úr igája? Az egyikbe én vagyok, a másikban Jézus maga. Hozzá vagyunk kötve az Ő igájába. Amikor azt mondod, nehéz kereszténynek lenni, akkor az a kérdés, egy igában vagy-e Jézussal? Egy csomó teher abból adódik az életedben, hogy magad vagy a saját igádban és egyedül dolgozol. Egyedül akarsz a nehézségekben munkálkodni. Cincálod, húzod, de nem igen történik semmi, csupán kimerülsz, elfáradsz, feladod. Ekkor megállsz és Jézusra kezdesz figyelni. Akkor megengeded neki, hogy vegyen részt az életed nehézségeiben. Amikor átadod az életedet Istennek, akkor sok nehézséged lesz, mert a sátán igájából átmentél Jézuséba és ott megtudsz nyugodni. Ha viszont már ott vagy vele egy igában, akkor ne húzd ki magad abból, mert az boldogító és az Ő terhe könnyű. Jézus igáját ki fogod bírni. Ez az Ő ígérete. Ha az Úrral mész át a nehézségeken, akkor könnyedén mész át rajra. Figyeld meg Jézus szavait: “én szelíd és alázatos szívű vagyok” Alázatos, szelíd, gyengéd. Ki mondhatja ezt magáról még? Senki. Ha ezt tenné bárki, akkor el lenne taposva. Senki nem akar egy ilyen vezetőt, elöljárót a világban. Kíméletlenséggel, törtetéssel jobban lehet érvényesülni. A világban igen, de Istennél nem. Ne hidd azt, hogy az az alázat ha azt mondod: - Én egy rossz, b&ucirc;nös, utolsó senki vagyok! Csak így tudok olyan lenni, ha ezt elmondom magamról! Ez nem az, az alázat, amiről Isten beszél. Ez nem más, mint kárhoztatod magad. - Akkor majd valakit megkérem, mondja el milyen vagyok. Arra sincs semmi szükséged. Sőt, ezzel felbátorítasz másokat, hogy ítélkezzenek feletted. Ez viszont nem az Ő dolguk, hanem a Bíróé, Aki az ajtó előtt áll. Benne is van éppen elég gerenda, nincs szükség arra, hogy azzal még tetézd neki. Akkor inkább jobb ha Jézushoz mész. Mégis mit mond az Úr? Az alázat az, amikor már nem te vagy a központban. Amikor eljutsz oda, hogy nem vagy sok másoknak. Nekem csökkenni kell, Jézusnak felemelkednie ezáltal. Egy alázatos emberhez sokan vonzódnak. Ha te egy erőszakos, folyton énközpontban lévő vagy, nem fognak szeretni az emberek. De ne keverd össze a szelídséget a gyengeséggel. A gyengeség az erőtelenséget jellemzi. Menj oda Jézushoz, mert Ő alázatos és gyengéd! Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek nehézségeid, de megadja az erőt a kimeneküléshez. Húzza veled az igát.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 22, 16:10:14
Drága Mária és Kövecske!

Nagyon köszönöm kedves soraitokat, igazán jólesett. Áldjon az Úr benneteket gazdagon, nagyon örülök, hogy ilyen drága Testvéreim vagytok! Az Úré legyen a dicsőség!

Egyet megtanultam a hitéletem során, hogy : a felhők fölött, mindig süt a nap. :033:

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Február 22, 18:08:28
Drága Salome!

Ez nagyon fontos...
Velem is korán megtapasztaltatta ezt az Úr... és ez jóóó... :088:
Ez azt jelenti nem vagyunk "érzelmi" keresztyének... mert az  Úrban való bizalom, mindennél fontosabb...
Ha akkor is látják lelki szemeim az Úrat, amikor a körülményeim az ellenkezőjéről árulkodnának...  :05:
Ezt azt jelenti, hogy soha nem a láthatókra... hanem a láthatatlanokra nézek... látom azt, amit "más" nem lát... :05:

És ez olyan örömmel tölt el, hogy nincs olyan "helyzet", ami elcsüggesztene, vagy elszomorítana... :088:

Ha az Úr velem... kicsoda ellenem... :2angel:

Örülök Neked, Salome... :2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 23, 09:00:31
Charles H. Spurgeon:

Isten ígéreteinek tárháza

Lényeges a töretlen közösség
"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek"
(Jn 15,7)
Krisztusban kell lennünk, hogy Neki élhessünk, és Benne kell maradnunk, hogy e nagyszerű ígéret beteljesedésére számíthassunk. Krisztusban maradni annyit jelent, hogy soha senki más és semmi más kedvéért nem hagyjuk el Őt, hanem élő, szeretetteljes, tudatos és engedelmes kapcsolatban maradunk Vele. A faág nemcsak közel van a törzshöz, hanem rajta is van, és folyamatosan abból nyeri az életet a gyümölcsterméshez. Minden igazi hívő Krisztusban marad bizonyos értelemben, de van ennek a kapcsolatnak egy magasabb formája is, amelyet meg kell ismernünk, mielőtt korlátlan erőt nyerhetünk az Ő trónjánál. A "bármit akartok, kérjétek" ígéret olyan embereknek szól, akik Istennel járnak, akik, mint János, az Úr kebelén pihennek, azokhoz, akik szüntelen szoros közösségben élnek Krisztussal.

Szívem meg kell maradjon a szeretetben, szellemem meg kell gyökerezzék a hitben, reménységem szilárdan kell ragaszkodjék Isten Igéjéhez, és egész lényem mindenestől az Úré kell legyen, mert különben veszélyes dolog abban bíznom, hogy imádságomnak ereje lehet. A "kitöltetlen csekk"-et csak azok vehetik igénybe, akik elmondhatják magukról: "Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20). Ó, ti, akik megszakítjátok az Úrral való élő közösségeteket, nem tudjátok, milyen nagy erőt vesztegettek el. Ha erővel akartok tudni könyörögni, akkor maga az Úr kell hogy lakozzék bennetek, és ti pedig Őbenne.

Mindenkinek nagyon áldott hétvégét!

Szeretettel: Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 24, 12:04:12
Penzugyek.  1 resz.

"Mert ahol a kincsed van,ott lesz a szived is"[Mate 6:21]

A Bibliaban ezt olvashatjuk:"...Jezus leult,...nezte,hogyan dobja a penzt a sokasag a perselybe..."[Mark 12:41].Vajon maskent adakoznal,ha tudnad,hogy Jezus figyeli,mennyit dobsz a perselybe?[O tulajdonkeppen lat teged].Mindenegyes adakozasra valo felszolitaskor figyeli engedelmesseged,becsuletesseged es joszivuseged-vagy ezeknek hianyat.
Nem is azt meri le,hogy mennyit adsz,hanem,hogy mennyibol adsz es mit tartasz meg magadnak.Ezert mondja"...Ahol a kincsd van,ott lesz a szived is"[Mate 6:21].Nos,nem ketseges,hogy a te kiralysagod a tuz fogja megemeszteni,mig Jezuse orokke fog tartani.Nem nehez kiszamitani,hogy tulajdonkeppen hova erdemes befektetni,ugye?Es megis ki az kozulunk,akit nem egy foldi alom beteljesulese hoz nagyobb lazba,mint egy mennyei?Ezert teszi Jezus ujra es ujra probara ertekrendszerunk.
Eszrevetted,hogy az emberek halaluk orajan nagyon szeretnenek Isten kedveben jarni?Ez azert van,mert ott egesz mas nezopontbol latjak eletuket.Jezus csak felakarja hivni a figyelmed,hogy"nem vihetsz semmit magaddal,de elore kuldheted"Mate 6:20-szabad forditas]Adj halat Istennek a mennyei ajandekert ami var rad amikor majd odaerkezel.De nem volna e bolcsebb,ha mar most minden kincsed Neki adnad,hogy az O orszagaban kamatozzon,minthogy minden erteked magadnak tarts meg,es csak itt a Foldon elvezd oket?Ha ellenorizni szeretned,hogy mi a legfontosabb az eletedben,nezd meg mennyi penz van a bankszamladon.


-Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 25, 08:34:18
Penzugyek  2 resz.

"Tiszteld az Urat vagyonodbol es egesz jovedelmed legjavabol"[Peld.3:9]

Ha szeretnel szellemileg es anyagilag egyarant meggazdagodni,tarts szem elott harom dolgot:
-1.Minden Istene.Legyen barmilyen eredmenyes a munkad,ne tekintsd a te erdemednek."...tole van mindez,es csak azt adtuk neked,amit kezedbol kaptunk"[1Kronikak 29:14]-mondta David Istennek.Te csak Isten vagyonkezeloje vagy,ezert,ha valaki ker toled,nem mondhatod neki,hogy"Majd gondolkodom rajta".Alkudoznod sem erdemes,mert minden egyes alkalomkor amikor Isten utasitasa szerint jarsz el,felmerhetetlen aldasok varnak rad."Ha keszsegesen hallgattok ram,elhettek az orszag javaival"[Ezsaias 1:19]-szol Isten igerete.
-2.Minden Tolle szarmazik.Semmid sincs amit ne Tolle kaptal volna.Tolle fugg meg a kovetkezo lelegzetveteled is.Egesz addig nem bun,ha penzed oromet es sikert jelent neked,amig bizalmad egyedul"Istenben van,aki megelhetosegunkre mindent bosegesen megad nekunk."[2 Titusz 6:17].
-3.Minden penzugyi dontesed egyben szellemi dontes is.A bankszamlad tukrozi,hogy mi all az elso helyen az eletedben es milyen celjaid vannak.A macedoniai keresztenyek kimagaslo peldava valtak az onzetlen adakozasban:"...erejuk szerint,sot erejukon felul is onkent adakoztak...Es nem csak azt tettek,amit remeltunk,hanem eloszor onmagukat adtak az Urnak es aztan nekunk,az Isten akaratabol."[2 Kor.8:3-5]-irja Pal a korintusiaknak.Amikor atadod szived teljesen Jezusnak,tobbe nem lesznek gondok az adakozas korul.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 26, 08:18:50
Penzugyek 3 resz.

"Akiknek sokat adtak,attol sokat kivannak,es akire sokat biztak,attol tobbet kernek szamon."[Lukacs 12:48]

1-Ne tartozz senkinek.Donteseid ne az osztoneid,a tulterheltseged es a kivansagaid befolyasoljak;tanulj meg bolcsen elni.A takarekossag az elsodleges feltetele az anyagi biztonsagnak.Megfigyelesek szerint jovedelmunk 25%-at altalaban adossagaink torlesztesere koltjuk el.Mennyi kellemetlenseggel jar egyutt az ilyen kenyszeru elkotelezettseg!Jelenlegi letstilusod meghatarozza a jovodet is.Mi tortenne,ha Isten ma szolitana fel egy fontos feladat elvegzesere,de teged az adossagaid nem engednenek elmenni?Tanulj meg terhek nelkul elni.
2-Tartsd magad egyensulyban.Ne fantazialj bonyolult befektetesi lehetosegekrol,amig legalabb 5-6 honapra elegendo penz van a bankszamladon.Ilyen modon csodbe juthatsz es kicsuszik a talaj a labad alol."Draga kincs es olaj van a bolcs hajlekaban,az ostoba ember pedig eltekozolja azt."[Peld.21:20]-mondja Salamon.
3-Tuzz ki magad ele hosszutavu celokat.Az oroszlanszeliditoknek azert van szukseguk hosszu palcara,hogy az allat erre koncentraljon amikor ket labon all,es eltereljek a figyelmet arrol,hogy visszaereszkedjen mind a negy talpara.Probalj meg mindig csak a fontos dolgokra koncentralni.
4-Ne csak kapni akarj,adni is szeress."...aki boven vet,boven is arat."[2Kor.9:6].Akkor vagy csak igazan penzugyileg kiegyensulyozott,amikor az adakozas nem veszelyezteti a biztonsagerzeted,hiszen mar megtanultad,hogy aki boven vet,az boven is arat.Figyelemre melto eredmeny,ha mar igy tudsz elni.


-Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 27, 08:48:35
ISTENNEK FONTOS A TURELMED.

"...Dicsekszunk...A megprobaltatasokal is,mivel tudjuk,hogy a megprobaltatas munkalja ki az allhatatossagot..."[Roma 5:3]

Az elet legsotetebb pillanatait akkor eljuk at,amikor Istenrol alkotott elkepzelesunk rendre csodot mond.Ilyenkor tudjuk meg milyen az ,ha Isten nem mond semmit.Amikor Isten teljesen elhallgat,azert teszi,hogy:
a)tanithasson meg a csend altal is.
b)novekedest lathasson az altal,hogy Ra vagyunk kenyszerulve,hogy elgondolkodjunk magunk felett es kovetkezteteseket vonjunk le.
Mindekozben O csendben mosolyog,de mellettunk all.
A hit hallasbol van.A turelmet a csend szuli.A turelem Isten ajandeka olyan idokben amikor a problemak a varakozas ellenere sem oldodnak meg.A turelmet ilyenkor Isten,nyugtatokent adja a felzavart szivednek;gyogyito balzsamkent sajgo izmodra akkor,amikor ugy erzed,hogy elerted a vegkimerules pontjat.Azokban az idokben amikor olyan hosszunak erzed a fajdalom idoszakat,Isten azert adja adagonkent a turelmet,hogy vegig kitartson.Turelmesnek lenni annyit jelent mint erodet osszpontositani es hited eredmenyet kivarni.
"Nezzunk fel Jezusra,a hit szerzojere es beteljesitojere,aki az elotte levo orom helyett-a gyalazattal nem torodve-vallalta a keresztet es az Isten tronjanak a jobbjan ult.Gondoljatok ra,aki ilyen ellene iranyulo tamadast szenvedett el a bunosoktol,hogy lelketekben megfaradva el ne csuggedjetek."[Zsid.12:2-3]


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 28, 08:31:22
ISTENE A VEGSZO!

"Ti rosszat terveztetek ellenem,de Isten terve jora forditotta azt..."[1 Moz.50:20]


Habar Jozsefet testverei elarultak,eladtak rabszolganak,Potifar felesege igazsagtalanul eroszakkal vadolta,es evekre bortonbe kerult,megis ezt tudta mondani:"Ti rosszat terveztetek ellenem,de Isten terve jora forditotta azt...".Hanyszor tortent mar veled olyan az eletben amirol kesobb kiderult,szukseges dolog volt?Ha nem szenvedted volna el vagy elted volna at ezeket,nem lettel volna keszen az aldasokra melyeket most elvezel,ugye?Mikor meglatod a dologban Isten kezet,akkor kezded megerteni,hogy amit ellensegeid az elpusztitasodra szantak,Isten a fejlodesedre hasznalta fel.
"Gyoztesnel tobbnek lenni" azt jelenti,hogy kepes vagy felallni es ezt mondani:"A kovetkezokeppen latom a dolgot.Azert eltem at mindent,hogy altaluk azza legyek ami vagyok,es megtanitsanak arra,amit ma tudok.Ugyhogy jobba akarok valni,nem pedig keserubbe.Jobban bizok Isten husegeben,mint valaha.Ha a hit nem is mozgatja meg a hegyeket,de erosse tesz,hogy kitartsak holnapig.Es,ha holnapra is megmarad,meg mindig hinni fogok Isten kepessegeiben es bizok Benne,amig O is bizik bennem."Orvendezz,lepteidet Isten iranyitja[Zsolt.37:23]!O egy pillanatra sem vette le rollad a szemet es a kezet.Mikor atjutsz a megprobaltatason,ra fogsz ebredni,hogy a legrosszabbat ami tortenhetett,valojaban Isten cselekedte,es ez csodalatos dolog lesz a szemeidben.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Február 29, 09:30:55
A  "HARAGTESZT"

"Am haragudjatok,de ne vetkezzetek..."[Efezus 4:26]

A szabadjara engedett harag olyan,mint ha beleugranal egy Ferrariba,felporgetned a motort,es azutan venned eszre,hogy nem fog a fek.A Biblia ezt mondja:"am haragudjatok,de ne vetkezzetek...az ordognek ne adjatok helyet".Megertetted?A kontollalatlan harag utat nyit a satannak,attol kezdve csak minden rosszabb lesz.Szoval mielott mondanal valamit amit kesobb megbannal vagy nem tudnal visszavonni,elobb kerdezd meg magadtol:
1-Jogos a haragom?Neha igen.Nem szeretheted a rozsat ugy,hogy ne gyulold a gyomokat.Azonban kis dolgok,mint peldaul a meggondolatlan megjegyzesek es szofogadatlan gyerekek,konnyen kihozhatnak a sodrodbol.A kontrollalt es epito jellegu haragnak lesz egeszseges eredmenye.Ez iranyitas kerdese!Figyeld meg:"...a Lelek torekvese...elet es bekesseg"[Roma 8:6].A krisztusi valasz megfontolt es joakaratu.Az mindig nyerni fog!
2-Valoban megeri masokat is belerangatnom?A duh mindig erinti a korulotted levoket is,mert minden ember allast foglal valamelyik oldalon,meg akkor is,ha semmi koze hozza.Amikor masokat is belevonunk az ugybe,azzal altalaban sajat egonkat igyekszunk erositeni,es igazolni akarjuk rossz viselkedesunket.
3-A megkonnyebbules,melyet haragom kitoltesevel nyerek,megeri a kovetkezmenyeket?A Biblia azt mondja:"A higgadt valasz elharitja az indulatot,de a banto beszed haragot tamaszt.[Peld.15:1]Ha szabadon kimondod,olyan elesen fogsz szolni,hogy orokre banni fogod!Termeszetenel fogva a harag tulzasokra hajlamos.Olyan dolgokat mondat ki veled,amit mar nem tudsz visszavonni.Mikor mar reg tovabb haladtal,a szavak meg mindig teljes erovel sebeznek es megosztanak.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Február 29, 10:53:45
Köszönöm Edit a morzsát!  :027:

Még egy igével kibővíteném:

Ef 4,26   
"Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal"

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 01, 14:00:03
Igaz, hogy nem csak egy kis morzsa... de nekem nagy üzenet... megosztom veletek is...
Igaz, hogy kicsit hosszú... de érdemes elolvasni...


ESTE ÉS REGGEL

"És lett este és lett reggel: első nap" (1Móz 1,5).


Mi reggel kezdjük a napot, amikor világos van már. Nagy hévvel, lelkesedéssel fogunk hozzá dolgainkhoz, nagyszabású tervek feszítenek bennünket, és végül fáradtan zuhanunk bele az éjszakába. Legtöbbször alig jutunk valamire. Mindennap elölről kezdjük, néha dérrel-dúrral, és gyakran igazán szeretnénk elhitetni magunkkal, hogy ez a nap nem volt "hiábavaló"... -Ilyen a mi időbeosztásunk.

Istené egészen más. Nagy dolgait Ő a sötétségben készíti elő, és úgy hozza készen a világosságra. Az elvetett búzaszemnek a föld sötét méhébe kell kerülnie, ott fel kell adnia a saját életét, halálba kell engednie egyéni létét - úgy lesz belőle kalász, a sokszoros élet gazdag termése!
Életünk sötét időszakában Isten gyakran valami nagy áldást készít elő, és amikor kiálltuk a próbát, a maga utolérhetetlen módján hozza napvilágra az eredményt. Éppen a sötét élmények érlelnek, vezetnek bennünket tisztább meglátásra, és mindig közelebb Istenhez.

Isten a Golgota sötétségében készítette elő és a húsvét ragyogásában hozta napvilágra az üdvösséget! - Nemcsak a nap fénye tűnt el és vált a nappal sötétséggé, maga a Megváltó is teljes sötétségbe jutott. Kínjai mellett felfoghatatlanul szenvedett azért, mert Isten Őt a kereszten magára hagyta. A világ bűneit vette magára, és vitte föl a keresztre, és mert Isten Őt, aki bűnt nem ismert, emiatt bűnné tette - értünk, ezért kellett, hogy magára hagyja.

És mégis, a világnak ez a legsötétebb órája lett a győzelem órája! Az utolsó, a végső kiáltás: "Elvégeztetett!" - a bűn, a halál és a pokol hatalma feletti győzelem kiáltása volt! Ez a kiáltás arra utalt, hogy nem a kereszt volt Isten utolsó szava! Bármilyen rettenetesnek látszott ez a vég, ha úgy is tűnt, hogy Isten sújtotta, ostorozta Őt - a végső szó ezután következett: Jézus Krisztus nem maradt a halálban, nem maradhatott a halálban, Isten a halál köteleit megoldotta, és feltámasztotta Őt.

A mély sötétség után annál fényesebben ragyog a kereszt, annál valóságosabb a szabadítás. Isten valóban sötétségben készítette elő és hozta napfényre a világ üdvösségét.

Isten útja sötétségből világosságra vezet.

Úgy van ma is, mint azon a legelső napon: "Lett este és lett reggel" - vagyis a sötétség és a világosság harcban áll egymással.
Amíg az éjszaka és a nappal váltakoznak, addig a bűnnek van még lehetősége, addig a Sátán nem tűnt még el a színtérről. A Biblia utolsó könyvében, a próféciákat tartalmazó Jelenések könyvében olvasunk arról az időszakról, amikor már nem lesz éjszaka, és éppen ezért nem lesz szükség semmiféle teremtett vagy mesterséges világításra. A Sátán és démonhada akkor végérvényesen a tűzzel és kénkővel égő tóban ítélet alatt lesznek, többé nem működhetnek. Az egész emberiség felszabadul a gonosz altatása, megtévesztése és hatalma alól, befolyása megszűnik, és Isten maga lesz az Ő népének világossága, és együtt lakozik majd az emberekkel.

Nagy hiba volna azonban szemeinket a jövőbe mereszteni, és a jelen pillanat feladatait emiatt elfelejteni! Ölbe tett kézzel nem ábrándozhatunk a jövő felől. Tétlenek nem lehetünk! Akik a világosság fiai vagyunk, járjunk a világosságban! Ebben kell élnünk! Ez felelősség! Egész életemnek sugároznia kell a világosságot, nem szavakkal, hanem magatartásommal, nem szóharcban, vitában, hanem csendes életben, de mindenek felett szeretetben. Csak az ilyen felszabadult, önmagától elüldözött élet lesz megnyerő, és mutatja az utat a többieknek is Jézus Krisztushoz.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 01, 16:26:18
Köszönöm Kövecske, hogy ezt megosztottad velünk.  :afro:

Áldásomra, építésemre volt. :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 02, 18:39:09

Isten elhívottja

„Kit küldjek el és ki megy el nekünk? Én pedig mondtam: Itt vagyok én, küldj el engemet”  Ézs 6,8


Isten nem Ézsaiáshoz intézte ezt a hívást; de Ézsaiás meghallotta, amikor Isten így szólt: „Ki megy el nekünk?” Isten hívása nem csak egy pár kiválasztott embernek szól, hanem mindenkinek. Aszerint hallom vagy nem hallom Isten hívását, hogy milyen a fülem; és hogy mit hallok meg, az szellemi állapotomtól függ.

„ Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak” (Mt 20,16), - azaz – kevesen bizonyulnak választottaknak. Olyan embereknek, akik Jézus Krisztus által kapcsolatba jutottak Istennel. Ez nyitotta meg a fülüket és változtatta meg szellemi beállítottságukat, s azóta meghallják ezt a halk kérdést: „Ki megy el nekünk?”

Nem arról van tehát szó, hogy Isten kiemel egy embert a többi közül azzal, hogy „menj te”. Ézsaiást sem kényszerítette, de Ézsaiás Isten jelenlétében élt és mihelyt meghallotta a hívást, azonnal rájött, hogy nincs más hátra, mint egyetértve, szabadon ezt mondani: „Itt vagyok, küldj engemet!”

Verd ki a fejedből azt az elképzelést, hogy Isten ösztönzésekkel és bizonyítékokkal fog kényszeríteni. Nyoma sem volt abban a külső erőszaknak, ahogy az Úr elhívta tanítványait. Csendes, állhatatos „kövess engem” szavát olyanoknak mondta, akik mindig teljesen éberek voltak.

Ha engedjük, hogy a Szent Szellem szemtől szembe állítson minket Istennel, akkor – Ézsaiáshoz hasonlóan – mi is meghalljuk az Ő csendes, halk szavát és teljes belső szabadsággal mi is így válaszolunk rá: „Itt vagyok, küldj engemet!”


Oswald Chambers: Krisztus mindenekfelett


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 02, 21:00:52
Küldj minket Uram! :088:

Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 03, 07:50:15
NE SZOMORITSD EL A SZENTLELKET!

"...es ne szomoritsatok meg az Isten Szentlelket..."[Efezus 4:30]

A "megszomorit" szo eredetije a gorog lupete szo.Azt a fajdalmat fejezi ki amit ket,egymast melyen szereto ember el at.Egy olyan ferjet vagy feleseget ir le,aki eppen felfedezte,hogy tarsa hutlen volt hozza.Kapcsolatod a Szenlelekkel nagyon fontos!Ha nem hiszed el,probalj meg egy napig nelkule elni.Mint egy szerelmes,aki allandoan szerelmere gondol es vele akar lenni,a Szentlelek is ugy vigasztal minket,vedelmez minket,iranyit minket,erosit minket,a kozelunkben akar lenni es meg akar mutatkozni nekunk.De amikor ugy cselekszunk mint a vilag,ugy beszelunk mint a vilag,es ugy reagalunk mint a vilag,akkor emiatt a Szentlelek ateli az elhagyottsag fajdalmat.
Meg kell ertenunk,mennyire ertekes a Szentlelek az eletunkben,es meg kell tisztelnunk Ot azzal,hogy egyenes es elkotelezett eletet elunk.Ha helytelenul viselkedtunk,be kell vallanunk bununket es elfogadni a megtisztulast Jezus vere altal,hogy baratsagunk ismet helyrealljon.Tehat mielott ismet belevetned magadat egy ujabb kimerito napba,allj meg es imadkozz:"Szentlelek,van barmi is az eletemben,ami elszomorit Teged?Ha igen,mutasd meg nekem,hogy foglalkozni tudjak vele.Bocsasd meg,hogy magatartasommal es tetteimmel megszegyenitettelek Teged.Matol kezdve minden pillanatban arra fogok torekedni,hogy oromet okozzak Neked es ne szomoritsalak el ismet.Jezus neveben-Amen."


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 04, 07:48:41
FELELMUNK CSAPDAJABAN.

"felelemben...elastam a talentumodat..."[Mate 25:25]

Jezus elmeselt egy tortenetet harom emberrol,akik talentumokat kaptak.Ketten kozuluk bolcs befektetessel megduplaztak,a harmadik viszont felve a kockazatvallalastol,elasta a sajatjat.Amikor az ur visszajott es varta befektetesenek hasznat,ez a gyava lelek azt mondta:"Felelmemben...elastam a talentumodat a foldbe..."Az ura nem orult ennek.Hallgasd csak:"Te gonosz es rest szolga...el kellett volna vinned a penzemet a penzvaltokhoz...es...kamattal kaptam volna vissza...Vegyetek el tolle a talentumot es adjatok annak,akinek tiz talentuma van!Mert mindenkinek akinek van,adatik es bovelkedni fog;attol pedig,akinek nincs,meg az is elvetetik,amije van."[Mate 25:26-29]
Isten hasznot var a beled helyezett befektetesetol!Elhivatasod beteljesitese reszben azt jelenti,hogy megfelelo kockazatot vallalsz annak erdekeben,hogy maximalisan kihasznald a rad bizott lehetosegeket.A hittel konnyelmuskodni nem ajanlatos,a kockazat elkeruleset nem jutalmazzak,viszont nem elhetunk a masok velemenyetol valo felelmunkben.
Miert ennyire szigoru Jezus ebben a dologban?Mert ez nem csak a mi vesztesegunket jelenti.Szeretteink is vesziteni fognak,ha mi nem kovetjuk almainkat.Ez egy dominohatas;a bennunk szunnyado nagyszeru aldasoktol masok lesznek megfosztva.
De meg nem keso.Ahogy Lazart is kihivta a sirbol,ugy hiv ma bennunket is Jezus,hogy lepjunk tul felelmeinken,a hitnek engedelmeskedve vallaljunk kockazatot,es tapasztaljuk meg teljes mertekben azt a szemelyt,amive Isten teremtett minket.


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Március 04, 17:29:16
Nem verseng, és nem kiált; az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet. És az Ő nevében reménykednek majd a pogányok. Máté 12:19-21

 Izráel a megrepedt nádszál, a füstöltő gyertyabél. Jézus nem azért jött, hogy eltörje a megrepedt nádszálat és, hogy kioltsa a füstölgő gyertyabelet, hanem azért, hogy elvegye tőlük és átadja a pogányoknak, akik hajlandók hallgatni az Evangéliumot és tovább adni másoknak. Borzalmas amikor az Isten népe nem lángol, nincs benne tűz. Amikor elvesszük a fát a tűztől, az kialszik és akkor a környezetében minden hideg lesz. Kénytelen volt Isten a kiválasztott népétől elvenni a pislákoló gyertyát és átadni a pogányoknak, hogy ne aludjon ki, hanem lángra lobbanjon. Isten most velünk hordozza a Tűzet. Ha te jégcsap keresztény vagy, akkor a te tüzed nem igen ég, így nem fogsz világítani. Nem tudod felperzselni a gonosz munkáját. Nem tudod Isten munkáját végezni. Engedj föl mint jégcsap az Igével és lobbanjon lángra a szíved az elveszettekért. Hagydd végre abba a magadért való imádkozást és lépj ki a fényeddel másokért.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 04, 22:49:49
Ámen!  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 05, 08:41:51
KRISZTUS BENNED EL!

"...Krisztus kozottetek van:remenysege az eljovendo dicsosegnek."[Kolosse 1:27]

Niccolo Paganini,minden idok egyik legnagyobb hegedumuvesze,eppen telthaznak keszult jatszani.Amikor szinpadra lepett,felallva eljeneztek,de o erezte,hogy valami nincs rendben.Hirtelen radobbent,hogy valaki mas hegeduje van nalla.Megremult,de tudta,hogy nincs mas lehetosege,ezert jatszani kezdett,es elete legjobb eloadasat adta.Kesobb ezt fuzte hozza:"Ezelott azt gondoltam,hogy a zene a hegedubol jon;de ma megtanultam,hogy a zene bennem van."
Ertsd meg ezt:Krisztus benned el es O minden erejet hozza magaval!Tehat,amikor valami gondod van,a benned elo kereszre feszitett,feltamadt,gyozedelmes Ur erejevel tudsz szembenezni vele.A tanitvanysag nem a hitelvi tanokrol szol,meg csak nem is szentirasi szovegek betanulasarol.Pal azt mondja:"Krisztussal egyutt keresztre vagyok feszitve:tobbe tehat nem en elek,hanem Krisztus el bennem..."[Galata 2:20]
Nagy kulonbseg van akozott,hogy keresztenyi eletet elunk,vagy engedjuk Krisztusnak az O eletet elni altalunk.Krisztus felakarja fedni magat a kornyezetunkben levoknek;rajtad keresztul akar munkalkodni!Ennek erdekeben meg kell tanulnod idot tolteni az O jelenleteben,mivelhogy"hasonlova valsz ahhoz,akivel egyutt vagy." Ha erzekeny maradsz az O Lelkenek osztonzesere,megismerve szandekat azaltal,hogy az O szavat eled meg,akkor meg kell kuzdened azzal,hogy mik a fontosak szamodra.Es ezt a harcot minden nap megfogod harcolni!Tehat mikor masok latjak,hogyan reagalsz a problemakra(es a lehetosegekre),vajon Jezust latjak?Latjak a kulonbseget,amit az O jelenlete okoz mindennapi eletedben?Ha nem,itt az ideje valtoztatni!


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 05, 10:13:26
"Nagy kulonbseg van akozott,hogy keresztenyi eletet elunk,vagy engedjuk Krisztusnak az O eletet elni altalunk."

Húúú... nagy üzenet...

Köszike... :2smitten:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 05, 10:44:12
Kedves Edit! 

"Ezelott azt gondoltam,hogy a zene a hegedubol jon;de ma megtanultam,hogy a zene bennem van." Ertsd meg ezt:Krisztus benned el es O minden erejet hozza magaval!Tehat,amikor valami gondod van,a benned elo kereszre feszitett,feltamadt,gyozedelmes Ur erejevel tudsz szembenezni vele.A tanitvanysag nem a hitelvi tanokrol szol,meg csak nem is szentirasi szovegek betanulasarol.Pal azt mondja:"Krisztussal egyutt keresztre vagyok feszitve:tobbe tehat nem en elek,hanem Krisztus el bennem..."[Galata 2:20]

Milyen igaz!  :088:
Nagyszerű a mai morzsa is. Dicsőség Istennek.  :2angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Évus - 2008 Március 05, 10:55:30
Igen ez nagyon csodálatos üzenet, most olvastam hétvégén  Tim LaHaye-Jerry B. Jenkins: A pusztító utálatosság c. könyvét, ez a sorozat 9. része, ott is van egy nagyszerű jellemábrázolás, bemutatja hogy az egyik szereplőt hogyan alakítja át az Úr és adja neki mindazokat a képességeket amire szüksége van a feladathoz, pedig egy idős emberről van szó. Jó sok ilyen látni és érezni, hogy ne felejsük el ezeket magunkra vonatkoztatni.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: éci - 2008 Március 05, 11:42:10
Drága Edit nagyon jók a morzsák,épülésemre vannak,köszike,.....elgondolkodtató,...főleg a tegnapi és a mai...egyébként mind jó .Dicsősség az Úrnak!
Várom a következőt!
Isten Áldása legyen az életeden!
puszi Éci :017: :026:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 06, 09:18:07
A SZOKAS

"...mindenki rabja lesz annak,ami legyozte."[2Peter 2:19]

Allando tarsad vagyok,a legnagyobb segitod vagy a legnehezebb koloncod.Eloremozditalak vagy visszafoglak.A te parancsodra varok.A dolgaid felet ram bizhatod en pedig gyorsan es pontosan elvegzem.Konnyen kezelheto vagyok,de szigoruan kell banni velem.Mutasd meg nekem,hogy pontosan mit kell tennem,es nehany lecke utan mar automatikusan elvegzem.A nagy embereket en tettem naggya.A sikerteleneket en buktattam el.Bar nem vagyok gep,de annak pontossagaval dolgozom,hozzateve egy ember intelligenciajat.Hasznalhatsz engem a profit vagy a bukas erdekeben is-nekem teljesen mindegy.Foglalkozz velem,tanits be,legy velem hatarozott,es labaid ele helyezem a vilagot.De,ha lazan bansz velem,akkor tonkreteszlek.Hogy ki vagyok?A SZOKAS!
Isten Igeje mondja:"...mindenki rabja lesz annak,ami legyozte."A bunos szokasok elraboljak tolled a jo dolgokat,amiket Isten tervezett a szamodra.A szokasok ravasz dolgok.Olyan gondolatokra csabitanak,hogy "Nem lesz baj,ha most az egyszer kihagyom az imadkozast",vagy "megveszem,es kesobb majd megkeresem ra a penzt",vagy "Mit arthat,ha most beurom ebbe a csevegoszobaba vagy kiveszem ezt a videot?"
Mit arthat?Rengeteget!Adj egy centit a satannak es egy kilometert fog nyerni.Isten ismeri minden szokasodat amellyel most kuzdesz,es menekulesi utat biztosit neked;egy kitoresi strategiat.Fordulj el a kisertestol es szaladj Annak karjaiba,Aki segit neked azt legyozni.


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Március 06, 15:29:15
János 5
25 Bizony, bizony azt mondom nektek, hogy jön egy óra, sőt az már most itt van, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak.
26 Mert amiképpen az Atya önmagában bírja az életet, úgy a Fiúnak is megadta, hogy önmagában bírja az életet.
27 Sőt, arra is felhatalmazást adott neki, hogy ítéletet tegyen, minthogy embernek Fia.
28 Ne csodálkozzatok azon, hogy jön egy óra, amelyben mindenki, aki a sírokban van, meg fogja hallani az ő szavát,
29 és azok, akik jót cselekedtek, elő fognak jönni élet feltámadására, akik pedig hitványságokat cselekedtek, ítélet feltámadására.Számunkra nyilvánvaló, hogy Isten Fiának a szavára az utolsó napon elő fognak jönni a halottak a sírokból, és Isten elé fognak állni, hogy elvegyék a megígért jutalmukat (28-29).
Viszont a 25. vers arról beszél, hogy Isten Fiának a szava, most is megeleveníti a holtakat. Ezek a holtak mi vagyunk, akik meghallottuk Isten Fiának a szavát és elkezdtünk élni. MIért is?
Amikor Ádám Éva bűnbe esett, Isten előre megmondta, hogy meg fognak halni, mégse estek azonnal össze. A halál kétféle állapotot jelent:
1. Amit ma is értünk alatta, vagyis, hogy az ember teste meghal és a lelke (és szelleme) Istentől kijelölt helyre távozik.
2. Isten "kivonult" az ember életéből, így az ember nemcsak egyedül maradt, de az életének célja vált semmivé.
Az emberek végigdolgozzák az életük nagy részét és azthiszik ez az élet. Nem tudják, hogy az élet kimaradt a mindenapos létezésükből. Amikor Jézus eljött, aztmondta: "Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG, és az ÉLET..." Ő az aki visszahozhatja az ember létezésébe az életet, az ember létezésének a célját.
Isten örökkévaló személy, önmagában bírja az életet. A 26. versből megtudjuk, hogy úgy rendelkezett, hogy a Fiú is önmagában bírhatja az életet. Mi viszont nem bírjuk önmagunkban az életet. Nekünk szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk meg az Isten Fiának a szavát, hogy megteljünk élettel.
Nagyon fontos, hogy ISTEN FIÁNAK A SZAVÁT kell hallanunk. Amikor Jézus itt járt, akkor nagyon sokan hallották beszélni. Sokan a nagy prófétát hallották belőle, sokan a nagy tanítót hallották, sokan Illést, ezek közül mindegyik nagy áldás, de az élet az Isten Fiának a szavában van. Amikor Jézus megszólít és tudod, hogy Ő Isten Fia, ehhez méltóan fogadod és engedelmeskedsz neki élet költözik beléd, nyugalom és öröm tud költözni a szívedbe nehéz helyzetekben is.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Március 06, 15:47:01
Most olvastam el, amit Edit írt a szokásról.
A keresztény élet nagy ellensége tud lenni a szokás, mégis könnyebb dolgunk van, ha elismerjük, hogy szokások, mindíg lesznek jelen az életünkben. Ha mi nem csinálunk, akkor korlátok nélkül alakulnak ki az életünkben, vagyis egyfajta módon uralják az életünket. Így érdemesebb tudatos szokásokat kialakítani, amiket időnként felül kell vizsgálni, megnézni a mögötte lévő lelkületet. Ekkor még hasznot is tudnak hozni...  :igen:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 06, 18:48:16
 :igen:  :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 07, 08:05:22
"EJSZAKAI HIT"-1 resz.

"...mondta Isten:Legyenek vilagito testek...Es ugy tortent."[1 Moz.1:14-15]

Valahanyszor Isten megald teged,keszulj fel az elegedetlenkedokre,akik szerint Neki,inkabb oket kellett volna megaldania helyetted[vagy legalabbis olyan mertekben].Amikor vita tamad arrol,hogy melyik torzs vezesse a zsido nepet,Isten azt mondta Mozesnek,hogy irassa ra minden torzsi vezeto nevet a botjaikra,es helyezzek el azokat ejszakara a szent satorban.Azutan Isten azt mondta:"...annak a ferfiunak vesszeje akit kivalasztok,kihajt;igy haritom el magamrol Izrael fiainak zugolodasait..."[4 Moz.17:5].Kepzeld el,egy kiszaradt,gyokertelen,oreg bot,ami kiviragzik a sotetben!Ertsd meg:a hit nem novekedhet nehezsegek nelkul.A megprobaltatasok sotetsegeben kell kifejlodnie.
Van a fejlodesnek egy olyan idoszaka,amikor meg arrol sincs tudomasod,hogy kivalasztott vagy;csak Isten tudja.O azt mondta Jeremiasnak:"Mielott megformaltalak az anyamehben,mar ismertelek..."[Jerem.1:5]Mielott meg egy apro jel lettel volna a monitoron,Istennek mar tervei voltak veled.Azert nem haltal meg a mutoasztalon,vagy abban az autobalesetben,mert O rajtad tartotta a kezeit.Es nem azert valasztott ki teged mert olyan csodalatos ember vagy!Nem,O azokat valasztja "...akik a vilag szemeben lenezettek;hogy egyetlen ember se dicsekedjek..."[1 Kor.1:28-29].
Mikor Isten a mennyet es a foldet teremtette,a Biblia szerint: "...a melyseg felett sotetseg volt..."[1 Moz.1:2].De Isten azt mondta:"Legyenek vilagito testek...Es ugy tortent"Isten ma is kepes fenyt letrehozni a te sotetsegedbol es remenyt a ketsegbeesesedbol.Ot nem felemliti meg a sotetseg;ott hozza letre legjobb muveit!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 08, 08:42:01
"EJSZAKAI HIT" 2-resz.

"...es lett este,es lett reggel:negyedik nap."[1 Moz.1:19]

Figyeld csak meg:a teremtes folyamata soran Isten a napokat az elozo ejszakaval kezdve szamolta.Nem azt mondta,hogy:"A reggel es az este volt az elso nap."Nem,O igy nevezte"...lett este es lett reggel:elso nap".Isten kulonosen ert ahhoz,hogy fenyt hozzon letre a sotetsegbol;neked csak at kell menned az egyiken,hogy eljuss a masikba!Az Otestamentumban Isten azt mondta Mozesnek,hogy a Halal Angyala fog lesujtani ejszaka.De ahol Isten latta "...a vert a szemoldokfan..."[2 Moz.12:23],az a haz megmenekult.A Mozes masodik konyve szerint Isten"...egesz ejjel visszafele hajtotta a tengert eros keleti szellel,es szarazza tette a tengert...Izrael fiai szarazon mentek be..."[Kivonulas 14:21-22].Milyen csodalatos,Isten a sotetsegbe munkalkodott!
David azt mondta:"...Este szallast vesz a siras,reggelre itt az ujjongas."[Zsol.30:6]A hajnal meg ragyogobb az azt megelozo sotetseg miatt;ugyanigy a te fejlodesed is komolyabb,ha a fajdalom,a kihivas es az attores hattereben nezzuk.A kemeny ejszakak utan jonnek a nagyszeru napok!Ha latsz valakit,akinek most eppen jo napja van,jo esellyel olyasvalakit latsz,aki eppen sotet ejszakat elt at.Amikor vegul gyozelmet kialtanak,az annak koszonheto,hogy az ejszakat Isten elott sirva toltottek.Pal azt mondja:"A remenyseg hitvallasahoz szilardan ragaszkodjunk;mert hu az,aki igeretet tett."[Zsidok 10:23]Az abrandozasnal tobbet er Istenben bizni,ami azt a meggyozodest jelenti,hogy amit O igert,azt meg is fogja tenni;hogy O nem csak a teremtett vilagot iranyitja,hanem a te korulmenyeidet is,szoval "tarts ki"!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 08, 11:00:21
Köszönöm az áhitatot. :2angel: :thanks:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 10, 07:18:54
"EJSZAKAI HIT" 3 resz.

"...az Ur fenysugarat ad nekem a sotetsegben."[2 Samuel 22:29]

Minthogy a Fold folyamatosan forog,ezert,ha az egyik felgombon sut a Nap,a masikon sotet van.Mig az egyik ember szamara ejszaka van,a masik orul mert vegre megerkezett a hajnal.Az idopont ugyanaz csak a hely kulonbozik.Tehat,amikor eppen ejszakat elsz at,egy kis kitartas utan a dolgok hamarosan megvaltoznak.Ez garantalt!Ahogy a sotetsegbe befordulunk,ugyanugy ki is fordulunk belole.Isten az ejjelior,"...fenysugarat ad nekem a sotetsegben",ha kitartok a Benne valo hitbenA teremtes soran,mikozben Adam aludt,Isten mutetet hajtott vegre rajta,es megteremtette Evat.Ejszaka amig a tobbi rab aludt,Pal es Szilasz imadkozott,enekkel dicserte Istent a cellaban,es O megszabaditotta oket.Amikor Petert a belso bortonbe zartak,ejfeltajt Isten egy angyalt kudott a kiszabaditasara.Mikor Jezust megfeszitettek,a Fold sotetsegbe borult.De Husvet reggelen a feny megerkezett- orokre!
Pal azt mondja:"mert hitben jarunk,nem latasban"[2 Kor.5:7].Szamitanod kell az ilyen ejszakai megtapasztalasokra.Isten a "sotet szobaban" hivja elo benned Krisztus kepet.A kitartas megadja szamodra a jogot,hogy kimehetsz a fenyre mert kierdemelted,hogy ott legyel!Az ejszakai hit szilard,alapos es rendithetetlen.Amikor sarokba szoritjak helytall es kijelenti:"Elveszithetem allasomat,a jelzalog reg esedekes,rosszak a tuneteim,megis hiszek Istenben".Az ilyen hit elnyeri jutalmat!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: éci - 2008 Március 10, 11:16:15
Amen!Köszönöm Edit,nekünk Hitben kell járnunk nem látásban,csodálatos a mi Urunk mindig számithatunk rá ..dicsérjük ezért Őt szüntelen Halleluja!és mindenekben hálákat adjunk.
Éci :ima06:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Március 11, 10:49:05
1 Sámuel 17,37 :
És monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az  oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!Ha pusztán a szavakat nézzük, ez nem ígéret, de értelmét tekintve mégis az, hiszen Dávid itt olyan kijelentést tett, amit az Úr szentesített, amikor valóra váltotta. Korábbi szabadulásai alapján Dávid számított arra, hogy az új veszedelemben is segítséget fog kapni az Úrtól. Jézus Krisztusban minden ígéret igaz és ámen lett Isten dicsőségére, ezért számíthatunk arra, hogy amit az Úr korábban megtett hívő népével, azt megismétli velünk.
Emlékezz hát az Úr szeretetének korábbi bizonyítékaira. Nem remélhetted, hogy szabadulsz saját erődből, de az Úr megszabadított. Miért ne szabadítana meg újra? Bizonyos lehetsz benne, hogy megteszi. Ahogyan Dávid kiment az ellenség elé, úgy mehetünk mi is. Az Úr velünk volt, velünk van, és azt is megmondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged”(Zsid 13,5) Miért remegünk hát? Ami a múltban megtörtént, csak álom lett volna? Gondolj a megölt  oroszlánra és medvére! Kicsoda ez a filiszteus? Az igaz, hogy nem teljesen azonos a múltbéli ellenségekkel, mert se nem medve, se nem  oroszlán, de Isten viszont ugyanaz, és most éppúgy az Ő dicsőségéről van szó, mint a múltban. Nem azért mentett meg a vadállatok karmai közül, hogy engedje, hogy egy óriás megöljön minket. Ezért bátorodjék fel a szívünk!
C.H.Spurgeon
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 11, 11:09:59
Zsolt 18,30-31
"Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 11, 12:35:44
Ámen!

De nagyon nagy "vigasz"... igazi támasz ma nekem ez az áhítat, és az Ige...

Köszike... :05:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: emcsi1 - 2008 Március 11, 14:29:54
"Ti, gyermekeim, Istentől valók vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb Az, Aki bennetek van, mint aki a világban van."

I.János 4:4.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 12, 08:31:34
A JO KAPCSOLAT OT KULCSA

"...es senki se a maga hasznat nezze,hanem mindenki a masoket is."[Filippi 2:4]

Konnyu dolog a "magunk hasznat nezni",de Isten azt mondja,nezd "a masoket is".Megteheted ezt az alabbi ot modon:
1.-Tamogass masokat!Barnabas kozismert tamogato volt,mert"...batoritotta mindnyajukat..."[Ap.Csel.11:23].Eszrevetted mar mi tortenik,ha megloksz egy gyereket a hintan?Vegul mar maga kezdi csinalni a dolgot;csak egy kis segitsegre volt szuksege,hogy elkezdje.Meg egy mosoly is csodakra kepes.Job mondta:"Mikor elcsuggedtek,rajuk mosolyogtam...elfogado tekintetem ertekes volt szamukra."[Job 29:24,szf.].
2.-Megfeleloen becsuld szavaidat!A Biblia irja:"...az utolso napokban...az emberek...osszeferhetetlenek...lesznek..."[2Tim.3:1-3].De neked nem kell betolteni ezt a profeciat!Ha azt mondod tenni fogsz valamit,tedd is meg!A jellemet altalaban a cselekedetekben merik,nem szavakban,de te legyel olyan aki a szavait is komolyan gondolja.
3.-Ne fecsegj feleslegesen!Mindig mondj kevesebbet annal,mint amit gondolsz.Emlekezz ra:"Egesz indulatjat szabadjara ereszti az ostoba,de a bolcs vegulis lecsendesiti."[Peld.29:11]Azonkivul,mivel eppolyan fontos az, amit mondasz,mint az,ahogyan mondod,legyel mindig kedves es udvarias.
4.-Legy jo kedvu!Salamon azt mondta:"Az orvendezo sziv megszepiti az arcot,a banatos sziv pedig osszetori a lelket."[Peld.15:13]Ne ontsd ra gondjaidat es csalodasaidat masokra,hanem tard oket imadban Isten ele.
5.-Mutass oszinte erdeklodest!A Biblia irja:"Oruljetek az orulokkel,sirjatok a sirokkal"[Roma:12:15-16].De erre csak akkor vagy kepes,ha veszed a faradsagot es utannanezel,hogy mi folyik eppen az o kis vilagukban.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 13, 09:25:22
KEMENY SZERETET

"...semmifele fenyites nem latszik orvendetesnek..."[Zsidok 12:11]

Szulokent meg kell tanitanunk gyermekeinket a penzugyi felelosseg felvallalasara.De mit tegyunk akkor,ha mar felnottek es nyakig ulnek az adossagban?Nos,az alabbi 3 modszerrel segithetsz nekik anelkul,hogy kockara tenned a felretett penzedet:
1.-Csak bizonyos szamlakat fizess ki.Penzt kiadni a gondjaik miatt soha nem lesz hosszu tavu megoldas.A "letfenntartasra",mint lakber,etkezes,kozmuvek es egeszsegugy,irhatsz egy csekket az adott vallalatnak.Viszont,ha a legnagyobb problemajuk a hitelkartya adossag,akkor ne tegy semmit.Gyermekeidnek meg kell erteniuk,hogy a hitelkartya luxus es nem letszukseglet.
2.-Allits fel alapszabalyokat.Amikor felnott gyermekeid visszakoltoznek hozzad,meg kell egyeznetek az alabbiakban:
    a)mennyivel kell hozzajarulniuk a haztartas koltsegeihez;
    b)meddig lesz szukseges,hogy nalatok lakjanak;
    c)ha munkanelkuliek,hogyan fogjak kivenni reszuket a haz koruli munkabol,mialatt munkat keresnek;
3.-Ketszer is gondold meg,mielott adostarskent alairsz valamit.Szulokent te nem feltetlenul fogod latni a havi szamlat.Vagyis,ha gyermekednek hatraleke lesz,vegul te kapsz fekete pontot.Tovabbi ket javaslat:
    a)a sajat neveben 6-12 honap alatt fizettesd vissza vele a kolcsont;
    b)kuldesd a szamlat a sajat nevedre.
   Ilyen modon megbizonyosodhatsz rola,hogy a szamla ervenyes,a csekket pedig add at neki,hogy fizesse ki.
Isten mondja:"...semmifele fenyites nem latszik orvendetesnek...kesobb azonban az igazsag bekesseges gyumolcset hozza..."Bar neheznek tunhet gyermekeidet folyamatosan elszamoltatni,hosszutavon mindketten nyerni fogtok.
Ha kevesebbet teszel az nem szeretet!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 13, 10:52:47
Szia Edit!  :088:

Nahát, ilyen áhitatot még nem olvastam. Bölcs amit ír, azonban én úgy gondolom, hogy nem sablon.
Vannak olyan helyzetek, amiben a gyermek már nem tud kilábalni, ez lehet akár a hitelkártya adóság.

De mivel én nem vagyok "még" szülő ( :05: ), ezért nem okoskodom. :088:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 07:52:51
Kedves Antee!
Termeszetesen nem sablon.
Azonkivul,hogy ez az iras jott sorba,en egyetertek vele teljesen.Sajnos nagyon sok fiatal nem tud helyesen banni a penzzel.Legjobban a maguk "konyhajan" tanuljak meg,de ehhez sokszor kell a szuloi segitseg,akar ilyen modon is.Mindig kihuzni oket a maguk csinalta "pocslyabol",nem megoldas.Inkabb ravezetni oket,hogy ne menjenek bele,vagy,ha mar belementek,hogy kaszalodjanak ki belole-ezt tartom helyes szuloi hozzaallasnak.
Nekem is kellett mar nagyon "kemenynek" lennem a fiamekkal,es megvan a gyumolcse.Nem majomszeretettel kell oket szeretni mert az nem valik hasznukra.Az nem igazi szeretet.Tobbet artunk vele mint hasznalunk es a felelossegvallalasra sem tanitjuk meg oket igy.Ez az en meglatasom de termeszetesen esete valogatja.

Szeretettel ,Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 14, 08:09:12
TEDD JOBBA HAZASSAGOD-1 resz.

"...a szeretet egyre inkabb gazdagodjek bennetek ismerettel es igazi megertessel..."[Filippi 1:9-10]

Egy ejszaka egy asszony arra ebredt,hogy ferje nincs mellette az agyban.Mikor ratalalt a kinyhaban,a ferje arca nagyon komoly volt,ezert megkerdezte:"Mi a baj?"A ferfi igy valaszolt:"Emlekszel,hogy a kozepiskolaban apad rajtakapott minket amikor csokoloztunk es azt mondta,ha azonnal nem veszlek felesegul,akkor biztosan bortonbe jutok husz evre?Hat most itt ulok es azon gondolkodom,hogy ma kerultem volna ki a bortonbol!"
Valoban,egy eros hazassag azt jelenti,hogy ujra es ujra beleszeretunk ugyanabba az emberbe!A Biblia azt mondja,legyel biztos benne,hogy "...a szeretet...gazdagodjek bennetek ismerettel es igazi megertessel...".Ehhez vegig kell kuzdened magad a kihivasokon.Az alabbi gondolatok segitenek ebben:
1.-Rendszeresen toltsd ujra az akkumulatort.Lehetetlen elmenekulni a hazassag feszultsegei elol,de kezben tarthatjuk a dolgokat,ha szunetet tartunk a mindennapi robot utan.Egy seta kettesben,frizbizes,kavezas,barmi,ami ujra osszekapcsol benneteket.Mondjatok meg gyermekeiteknek,hogy most tartottok egy kis szunetet!
2.-Beszelgessetek.Meg ha neked egyertelmunek tunik is valami,ne feltetelezd,hogy tarsad tud olvasni a gondolataidban.Es sose alkalmazd a "csend majd mindent megold"-gyogymodot.Mond el mi zavar teged meg,ha emiatt nezetelteres is tamadna.Akkor kell majd aggodnod,ha mar annyira sem erdekel a dolog,hogy vitazz vele.
3.-Hallgass a tanacsra.A Biblia irja:"A kevelysegbol csak civodas lesz,de a tanacs megfogadasaban bolcsesseg van."[Peld.13:10].Amikor holtpontra jutsz,fordulj egy megbizhato barathoz vagy bizalmashoz,mielott valsagos lesz a helyzet.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 15, 07:52:55
TEDD JOBBA A HAZASSAGOD -2 resz.

"...kolcsonos egyetertes legyen kozottetek..."[Roma 15:5]

Jean Kerr mondta:"Meghazasodni olyan,mint mikor megveszel valamit,ami utan mar evek ota sovarogsz a kirakaton at.Rettentoen odavagy erte,de otthon aztan nem mindig illik bele a kepbe!"
Pal azt mondja:"...kolcsonos egyetertes legyen kozottetek...".Ime harom tanacs:
1.-Maradj tanithato.Salamon mondja:"Aki arra felel,amit meg sem hallgatott,azt bolondnak tartjak es megpirongatjak."[Peld.18:13].Legyen nyitott az elmed.Ne akarj valaszolni mialatt meg parod beszel.A Biblia szerint:"...es senkise a maga hasznat nezze,hanem mindenki a masoket is."[Filippi 2:4].Sose zarkozz be annyira,hogy nem veszed figyelembe tarsad nezopontjat.Az odafigyeles azt jelenti,hogy megerted es meltanyolod a masik allaspontjat.
2.-Ne veszitsd el a humorerzeked.Isten mondja:"Az orvrndezo sziv megszepiti az arcot,a banatos sziv pedig osszetori a lelket."[Peld. 15:13].Amikor anyagi gondok,betegseg,csaladi problemak sulytanak,vagy egyszeruen csak kimerultel,a humor oldja a feszultseget,es ujra helyes megvilagitasban latod a dolgokat.
3.-Ne hasznald a "V" betus szot.Habar Isten bizonyos korulmenyek kozott lehetove teszi a valast,szamara nem ez az igazi.Egy hazassagi problemakat atelt par mondta:"Orulunk,hogy nem adtuk fel a nehez evek alatt.Eleg sokaig kitartottunk ahhoz,hogy raebredjunk,idovel valoban jobb lesz."
Ha elkotelezetten dolgozol a kapcsolatodon,barhogy is vegzodjenek az egyes ugyek,sosem fogod megbanni faradozasaidat.


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 15, 19:17:29
Kedves Edit!

Számomra nagyon jó és nagyon építő amit itt a házasságról írtál. :thanks:

Van 3.rész is??? :019:

 :026: Szeretettel: GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 15, 19:25:06
Kedves Testvérek!  :05:

Ezt az áhítatot küldtem ma egy keresztyén levlistára..., gondoltam hátha itt is valakinek áldására lesz...

A kegyelem kapuja


Íme nyitott ajtót adtam eléd. Jel 3,8Az Úr Jézus azt mondja magáról, hogy nála van a Dávid kulcsa. Amit Ő kinyit, senki be nem zárja és amit bezár, senki ki nem nyitja. Csak az Újtestamentum alapján érthetjük meg ezt a kifejezést. A király után legnagyobb méltósága a királyi ház miniszterének volt. Nála volt a „Dávid házának kulcsa", azaz felügyelt a királyi palotára és kézben tartotta az uralkodó háztartásának ügyeit. Hozzá fordultak mindazok, akik bebocsátást kértek a királyhoz. Ézsaiás próféta korában egy bizonyos Sebna töltötte be ezt a tisztet. Õ azonban a saját becsvágya kielégítésére használta fel méltóságát, ezért az õ helyébe másvalaki került, egy Eljákim nevezetű ember, aki viszont atyai érzülettel viseltetett a nép iránt.

Isten háza felett az Úr Jézus ügyel fel. Az lép be oda, akinek Ő ajtót nyit. Nincsenek kegyeltjei és nem használja fel méltóságát saját érdekében. Igazságosan jár el s mindenkinek kinyitja Isten házának ajtaját, aki őszinte bűnbánattal közeledik és vágyakozik a kegyelem után. - A nyitott ajtó Isten házán valami minden mást felülmúló drága dolog. Annak, aki előtt feltárul, ki szabad jönnie végre vétkei börtönéből, hogy odajáruljon a kegyelem királyi trónjához. Minden gondját, terhét lerakhatja e királyi szék előtt és kérései meghallgatásra találnak. Ezen az ajtón keresztül mennyei levegő árad be életünkbe. Vele szemben a föld fojtogató levegője alig enged lélegzethez. Mit segít rajtunk, ha minden emberi ajtó nyitva is áll előttünk, de a menny ajtaja zárva! És mi árt nekünk, ha az emberi ajtók becsukódnak, de ezzel szemben a kegyelem kapuja kinyílik? Akinek az Úr kinyitja ezt a kaput, az előtt sok emberi ajtó bezárul. Ezt a veszteséget azonban könnyen elfelejti az ember, hiszen a kegyelem kapuja mellett egyéb olyan testvéri ajtók is megnyílnak, melyek többet érnek minden világi díszkapunál.

Ilyen nyitott ajtót adott Jézus a filadelfiai gyülekezet elé is. Vigasztalás volt ez nekik a tusakodások között, melyeket el kellett szenvedniük. Eléd is ad majd nyitott kaput, ha szíved odavisz és békesség után vágyódsz. De azután használjuk is ezt a nyitott kaput! Jézus azt mondja neked is: „eléd adtam". Csak azután lépjünk is be rajta és „járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk" (Zsid 4, 16). Ne álljunk meg töprengve és kételkedve az ajtó előtt. Nekünk magunknak kell belépni rajta.


Carl Eichhorn: Isten műhelyében

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 15, 23:12:19
Kedves Testvérek!

Ezt az áhitatot kaptam ma, ...gondolta felteszem, hátha valakinek itt is épülésére lesz  :063:

2008. március 15. szombat

ApCsel 16,6-10.

6 Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem
engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. 7 Amikor Mízia felé
mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. 8
Erre Mízián áthaladva lementek Tróászba. 9 Egy éjjel látomás jelent meg
Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte
őt: "Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!" 10 A látomás után
nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott
minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.

ISTEN NYITOTT AJTÓ POLITIKÁJA


Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki
sem zárhat be. (Jel 3,8)

Egy barátom elmondta, milyen volt, amikor közölték vele, hogy
lecsökkentik a munkaidejét, komoly anyagi nehézségeket okozva neki
ezzel. Az aggodalom reménybe csapott át, amikor meghallotta, hogy egy
másik munkaadó egy embert keres, olyan képességekkel, amivel ő
rendelkezik. Most már hálát ad Istennek a lehetőségért, hogy egy sokkal
jövedelmezőbb munkát végezhet. "Ott álltam remegve és idegesen a zárt
ajtó előtt. Nem vettem észre, hogy egy másik ajtó szélesre tárva vár
rám a közelben." Ez a hitben járó nő megtapasztalta, Isten hogyan zár
be egy kaput, és nyit ki egy újat.
Az ő története arra buzdított, hogy visszatekintsek saját életem
időszakaira, amikor Isten megnyitott egy új ajtót, gazdagítva életemet,
s erősítve hitemet. Ez soha nem következett volna be az azt megelőző
szituációban. A hívő emberek gyakran látják visszatekintve, hogy Isten
nyitott ajtót az életükben.
A fenti idézet a küzdő, hittel teli ókori filadelfiai gyülekezethez
szólt. De vajon nem igaz-e ugyanúgy ránk is, akik hűséggel akarjuk
követni Istent?

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy szeretsz minket és velünk vagy minden
nap. Segíts meglátnunk az általad megnyitott ajtókat és segíts belépni
rajtuk. Ámen.

Ha egy ajtó bezárul, Isten nyit egy másikat valahol.
Duane Ulleland (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK A MUNKÁT KERESŐKÉRT!


Testvéri szeretettel GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 15, 23:31:06
Sziasztok!   :088:

Köszönöm kedves Kövecske az áhitatot, áldásomra volt.  :088:

Kedves GLD!  :05:

Köszönöm neked is ezt a bizonyság megosztását!  :05:

Az Úr áldjon meg benneteket! :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 16, 00:55:02
 :D

Március 16. 

Idézet
Oswald Chambers: A MESTER ÍTÉL

 

   "Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt" (2Kor 5,10). 

Pál azt mondja, hogy mindannyiunknak: igehirdetőknek és hallgatóknak egyaránt "meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt". Ha megtanulsz itt és most Krisztus fehér fényében élni, az ítéletkor végül is gyönyörködni fogsz Isten benned elvégzett művében. Maradj állandóan Krisztus ítélőszéke előtt, járj most a legszentebb út világosságában, amit ismersz. A többiek iránti rossz gondolatok végül is az ördögtől erednek, bármilyen kegyes vagy is különben. Ha csak egyszer is test szerint ítélsz, ennek a vége az, hogy a pokol tombol benned. Azonnal hozd világosságra és mondd: "Uram, vétkeztem ebben." Ha ezt meg nem teszed, egészen megkeményedsz. A bűn büntetése, hogy megátalkodsz a bűnben. Nemcsak Isten bünteti a bűnt; hanem a bűn erőre kap és teljes mértékben visszafizet a bűnösnek. Se küzdés, se imádkozás nem tehet képessé arra, hogy abbahagyj bizonyos dolgokat. Bűnödnek az a büntetése, hogy fokról fokra megszokod s már észre sem veszed, hogy az bűn. A bűn következményeitől semmiféle hatalom meg nem szabadíthat, csak ha a Szent Szellem kiárad rád. "Ha a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van..." (1Jn 1,7).
Sokan közülünk világosságban járásnak nevezik, ha a mások számára felállított erkölcsi követelmények szerint járnak.
Azonban nem a képmutatás a legöldöklőbb álszentség,
hanem az öntudatlan elszakadás a valóságtól.
 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 16, 08:55:26
TEDD JOBBA HAZASSAGOD  3 resz.

"...legyen minden ember gyors a hallasra..."[Jakab 1:19]

Lattal mar polot,amin ez a felirat all:"Most en beszelek,es nem tudom befogni!"Az udvarlas idoszakaban orakon keresztul tudtok beszelgetni.De,ha mar osszehazasodtatok-hacsak nem figyeltek a dologra-a tarsalgas neha feluletesse valik es nezeteltereshez vezet.Isten mondja:"...legyen minden ember gyors a hallasra,kesedelmes a szolasra...",mert a kommunikacio kesz muveszet:
1.-engedd,hogy a parod iranyitson.Amikor erdeklodeseden kivul eso dolgokrol beszel,emlekezz arra amit Isten mondott:"Engedelmeskedjetek egymasnak..."[Ef.5:21].Ez azt jelenti,hogy neha meg kell kerdeznunk tarsunkat:"Mirol szeretnel beszelgetni?"
2.-van,amikor jobb minnel rovidebben.A "dragam,beszelhetnenk egy kicsit?" kevesbe fenyegeto,mint a baljoslatu "Beszelnunk kell!" felszolitas.Vannak,akik csak ennyi "lelekbanyaszatot" tudnak elviselni,ha surgetjuk oket,annak rossz vege lesz.Ha hazastarsad nem fogekony egy temara,akkor egy megbizhato barattal beszeld meg;parodnak pedig csak a tomor,kevesbe erzelemdus verziojat add elo.
3.-barat legy,ne tanacsado.Ne akard parodat veszekedessel megvaltoztatni.Inkabb a szulojenek tunsz,mint tarsanak,ha ezeket kerdezgeted:"Miert nem tudsz mar vegre...?" vagy "Miert kell mindig...?".Egyszer mond meg neki,mi zavar teged,ne ezerszer!Kerdezd meg magadtol:"Mondanam ezt egy nagyon jo baratomnak?"Ha a valasz nem,akkor ne mond.
4.-erositsd ot.Egyetlen kritika kozombositesehez 12 dicseret szukseges.Tarsad nem fogja tudni milyen csodalatos ember,ha te nem mondod meg neki!


-Idezet:Bob Gass-

[temanak vege]
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 16, 10:28:48
Köszike Edit... nagyon jóóó volt...  :2smitten:

Egy a  kis "előrejelzés"... tanácsadás, még a nem házasoknak is...  :08: :05:


Szeretettel:
kövecske


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 16, 11:06:20
Kedves Edit! :05:

Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az építő áhitatokat megosztottad velünk!  :2angel:
Áldás volt számomra!

Az Úr áldjon meg szolgálatodért!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 16, 11:46:25
Kedves Edit!

 :thanks:, nagyon építő és tanulságos dolgok ezek.

Szerintem mindannyian nagy érdeklődéssel várjuk a folytatást. Ugye Tesók? :088:
 :026: Sok szeretettel: Edit  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 16, 13:10:40
Ha megengeditek..., egy aktuális áhítat Liza nénitől...

VIRÁGVASÁRNAPI KIRÁLY

“És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon.” Lukács 19,41


Virágvasárnap Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Pálmaágakat, virágokat szórtak eléje az útra, és szívből kiáltották: “Áldott a Király, aki jő az Úrnak nevében!” A tanítványok arra gondoltak, most jön el az a pillanat, amikor Jézus átveszi az uralmat.

 Nézzük meg, hogy ezen a diadalmas napon mi megy végbe Jézus szívében. Jézus eljutott az Olajfák lejtőjéhez, és közeledett Jeruzsálemhez. Jézus - élete csúcspontján, amikor mindenki ünnepli, amikor úgy látszik beteljesedik minden - megáll a város előtt, és folynak a könnyei. Érthetetlen, hogy Jézus nem sír a korbácsütések alatt. Hogyhogy nem sír, amikor vádolják és gyalázzák? Amikor fejére teszik a töviskoronát, és folyik a vér - a könnyei nem folynak? Most sír, amikor senki nem sír?

 Szeretném, ha fölnéznél Rá ezen az örömteli napon, és megértenéd a könnyeit. Jézus a várost látta, és most lát téged és engem. Az egész könnyelmű belső életünket, amelyben semmit nem veszünk igazán komolyan. Lássuk a könnyező Királyt, hogy nagyhéten láthassuk majd a vérző Királyt. A felettünk síró és értünk vérző Királyt.

 Az Úr ma megállít az Ő szenvedéstörténete és útja elején. Jó volna, ha meglátnánk, hogy Valaki nem csak könnyezik, Valakinek nem csak szíve van számunkra, hanem odaadja az életét érettünk. A könnyei nem váltottak volna meg bennünket. Ehhez több kellett, ehhez a Jézus vére kellett.

 Ezen a nagyhéten legyen igazzá, teljessé számunkra, amit eddig a fejünkkel tudtunk, de a szívünkkel nem értettünk, és nem éltünk át igazán.


Trausch Liza: „…beszéded megelevenít…”
 

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 17, 08:30:01
Igazan orulok,ha epulesetekre vannak az irottak.
Egyben koszonom a batoritasokat is.Amig Isten es ti jonak latjatok folytatom :igen:
 :026: aldjon mindenkit.
Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 17, 08:44:35
ISTEN ALDASAI

"...jol van,jo es hu szolgam,a kevesen hu voltal,sokat bizok rad ezutan..."[Mate 25:23]

Mielott kezedet tobb isteni aldasert nyujtanad,emlekezz ra,hogy O figyeli,mivel rendelkezel ma!A szereny kezdet idejen tanit teged turelemre es kovetkezetessegre.Ekkor fekleszti ki azt a kepesseget,hogy ellenallj az aldassal egyuttjaro nehezsegeknek.Azok a nehezsegek valosagosak.Az atelt esemenyek verteztek fel engem,hogy banni tudjak azzal,amivel ma rendelkezem.Ha ezeket mar korabban megkaptam volna Tolle,tonkretettek volna,O azonban tulsagosan szeret engem ahhoz,hogy ezt megengedne.Peldaul:ha nehezen kezeled a kritikat,hogy birkoznal meg azzal,ha Isten lelkessze vagy egy vallalat igazgatojava tenne?
Minnel tobbet birtokolsz,annal tobbert vagy felelos.Akinek nincs autoja,annak nincs szuksege benzinre.Minden amit Istentol kapsz,gondoskodast igenyel.Isten Adamnak adta a kertet,de azt muvelnie kellett.Jezus mondta,hogy senki sem epit anelkul,hogy ne szamitana ki a koltsegeit[Lukacs 14:28].Keszen allsz arra,hogy megfizesd az arat?Azert akarunk dolgokat,mert azok jonak tunnek masok eleteben.Te ferjet szeretnel,de valojaban keszen allsz arra,hogy aldozatokat hozz masokert?Felesegre van szukseged,de hajlando vagy szeretni ot es "...onmagat[onmagadat]adni erte..."[Ef.5:25]?Gondold at,hogy mi az ara az aldasoknak.Kerd Istent,hogy segitsen neked fejlodni es igy kepes legyel megbirkozni mindazzal,amit szamodra adni keszul.-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 17, 08:53:16
 :D

Köszönöm kedves Edit, amit eddig elolvastam visszamenően is nagyon áldásos, de ez az utolsó most mind felül múlja, az eddig olvasottakat.

Koszönöm neked és az Úrnak.


 :084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 17, 09:09:02
Megtiszteltetes szamomra,hogy kozvetithettem Isten uzenetet barki szamara is-igy neked is.
Nem erzem magam meltonak ra,idetlen gyermeke vagyok csak az Urnak.De nagy orom tolt el,hogy megis tud valamire hasznalni.
Dicsoseg legyen erte neki! :ima02:

Edit.  :08:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 18, 09:35:13
OROKOLT IRANYVONAL MEGVALTOZTATASA

"...rombold le apad oltarat..."[Birak 6:25]

Mark Twain rengeteg penzt koltott arra,hogy felkutassa oseit,es aztan dupla annyit arra,hogy mindez titokban maradhasson!Ez arra a csaladra emlekeztet engem,amely azt akarta,hogy irasba foglaljak eletuketes megkertek erre egy eletrajzirot.Azonban,kisse aggodtak George bacsival kapcsolatban,aki a csalad fekete baranya volt es akit villamos szekben vegeztek ki gyilkossagert."Nem problema"-mondta az iro,"Majd azt mondom,hogy George nagybacsi az Elektromos Muvek vezetosegi szekeben ult,az allam egy jelentos intezmenyeben.Eros kotelekekkel ragaszkodott a poziciojahoz es halala igazi sokkot okozott."
Amikor a neveltetesed jon szoba vagy a csaladod multja,nem tehetsz tul sokat,csak tanulhatsz belole.De annal inkabb tehetsz a jovodert!A szuleid lehet,hogy lelki vaksagban eltek,de te elhetsz vilagossagban!Gedeon egy balvanyimado csaladban nott fel.Egy ejszaka Isten azt mondta neki:"...rombold le apad oltarat...azutan epits oltart Istenednek"[Birak 6:25-26] .Konnyu volt?Nem.Gedeon termeszetenel fogva felenk volt,sot a tobbiek meg is akartak kovezni.De atadta eletet Istennek,es vegul megvaltoztatta az egesz csaladjat!Nos,ki fogja hat megvaltoztatni a csaladodat jo iranyban?Ha te nem,akkor ki?Ha nem most,akkor mikor?
Gedeon felfedezte,hogy,ha Istennel egyuttmukodsz,akkor O is egyuttmukodik veled.Tehat Isten segitsegevel te is megvaltoztathatod a csaladod,azzal,hogy elosszor magaddal kezded!


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 19, 08:00:52
VEZETTETES   3/1-resz

"O vezet minket mindhalalig!"[Zsolt.48:15]

Miert van az,hogy ha valaki Istenhez beszel azt mondjuk,hogy "Jol van,imadkozik",de,ha valaki azt allitja,hogy Isten beszel hozza,akkor azt mondjuk,hogy "Ez bolond".Isten hirtelen abbahagyta volna a gyermekeihez valo szolast?Te abbahagynad a te gyermekeiddel?
Kalvin ugy irta le Isten vezeteset,hogy a "Szentlelek belso bizonysagtetele".Szent Ignacius ugy hivta ezt,hogy "a lelek mozdulasai-gondolatok,erzesek vagy vagyak,...Istentol szarmaznak".Ez tobb formaban tortenhet,peldaul egy bunrol valo meggyozodes,az Isten szereteteben valo bizonyossag vagy egy adott dolog megtetelere valo elhivas.Ezek mindig a "muszaj" kategoriaba esnek a Lelek altal vezetettek szamara.
Ahhoz,hogy meghalljad Isten hangjat,muszaly nyitottnak lenned Fele,neha pedig teljesen elkeseredettnek!Jakob eletenek egy nehez idoszakaban Isten megjelent neki almaban,azt monva neki,hogy "...en veled vagyok,megorizlek teged akarhova megy"[1 Moz.28:15]Amikor Jakob felebredt masnap reggel,azt mondta:"Bizonyara az Ur van ezen a helyen es en nem vettem eszre"[1 Moz.28:16]
"Nem vettem eszre"-mondanak neked ezek a szavak valamit onmagadrol?Nezd meg,mi tortent Samuellel,amikor fiatal volt.Isten szolt hozza egy ejszaka a templomban,de nem tudta,hogy Isten szol hozza.Eli pap segitsegere volt szuksege,hogy megtanulja felismerni Isten hangjat.De amikor ezt megtanulta,elete dramai modon megvaltozott-es a tied is meg fog!


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 19, 08:28:31
 :D

Köszönöm


 :084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 20, 07:46:02
VEZETTETES  3/2-resz

"O vezet minket mindhalalig!"[Zsolt.48:15]

Mielott megbeszelnenk,hogy mi is a vezettetes,ertsuk meg elobb azt,hogy mi nem az:
1-Nem belso informacio.Keveset gondolunk Isten vezetesere addig,amig nem kerulunk valami nehez dolog ele:mint peldaul,hogy kivel hazasodjunk,melyik hazat vasaroljuk meg,mibe fektessunk be.Ahhoz,hogy meglasd,igazan keresed-e Isten vezeteset,tedd fel magadnak azt a kerdest,hogy "Milyen gyakran keresem Ot,amikor nem nezek szembe nehezsegekkel?"
2-Nem jelent megkulonbozteto kituntetest.Isten egyszer szolt egy szamarhoz.Mi tortenne akkor,ha a szamar elbizna magat es lelkileg magasabb rangunak erezne magat a tobbi patasnal?
3-Nem jelent passzivitast.Valaki azt mondta,hogy ugy dontott,nem keres egy bizonyos munkat,mert szerinte,ha Isten akarata lenne,akkor megkapna azt probalkozas nelkul.Ezek szerint,akarmi is lesz passzivitasunk eredmenye,az Isten akarata lesz?Ez olyan,mintha egy forgalmas ut kellos kozepen ulnenk es azt mondanank,"Ha nem ut el egy auto sem,akkor tudom,hogy Isten munkalkodik es nem testi modon cselekszem."
4-Nem a kockazatok elkeruleset jelenti.Neha nem akarunk igazi vezettetest,csak biztonsagot!A donteshozatal felelmetes es maganyos feladat lehet!Meg a kis dontesek is aggodalmat valthatnak ki.Isten azt akarja,hogy jo itelokepesseget fejlesszunk ki magunkban,es ezt nem erhetjuk el dontesek,kockazatok es neha bukasok nelkul.Atyank erett gyermekeket akar,nem pedig robotokat.Vezetesenek celja nem csupan az,hogy helyes cselekedeteink legyenek,hanem hogy megfelelo emberekke valjunk.


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 20, 09:15:33
 AZ ISTENNEL VALÓ BARÁTSÁG


   "Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?" (1Móz 18,17)

Örömei: Ez a fejezet az Istennel való igazi barátság örömét fejezi ki, mint ahogyan néha imádság közben megérezzük jelenlétét. Ha olyan szoros kapcsolatban vagy Istennel, hogy már nem is kell kérned, mutassa meg akaratát neked, akkor ez azt jelenti, hogy közeledsz a hitből való élet iskolájának utolsó osztályához. Amikor helyes viszonyban vagy Istennel, akkor felszabadultan, szabadságban és örömben élsz, mert te magad vagy Isten akarata, s józan eszednek minden döntése is az Ő akarata számodra, kivéve, ha Ő meg nem állít. A vele való tökéletes, örömteli barátságban elhatározol dolgokat, és tudod, hogy ha elhatározásaid helytelenek, Ő mindig megállít. Amikor pedig Ő megállít, azonnal állj meg. Nehézségei: Ábrahám miért szakította félbe imádságát? Nem volt még eléggé bizalmas viszonyban Istennel, hogy bátran tovább kitartson mindaddig, míg az Úr be nem teljesíti kérését; Istennel való kapcsolata még kívánnivalót hagyott hátra? Valahányszor megakadunk imádkozás közben és így szólunk: "Nem tudom, talán mégsem Isten akarata ez", akkor tovább kell mennünk, mert még nem ismerjük Istent olyan közelről, mint Jézus ismerte és ahogyan szeretné, hogy ismerjük: "hogy egyek legyenek, mint mi" (Jn 17,11). Gondolj legutóbbi imádságod kérésére: Istennek vagy kívánságodnak adtad át magad? Szellemi ajándékot akartál-e nyerni, vagy azt, hogy Istenhez kerülj? "Tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle." Úgy imádkozz tovább, hogy Istent egyre jobban megismerjed. "Gyönyörködjél az Úrban és megadja néked szíved kéréseit." Mindig arra kérd Istent, hogy tökéletes egyetértésben maradhass vele.

 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Március 20, 22:37:03
Ámen!!!!!!!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 21, 08:39:05
 Isten gyermekeinek boldogsága


   "Én magamhoz fogadlak titeket és leszek nektek Atyátok, ti pedig nekem fiaimmá és leányaimmá lesztek - azt mondja a mindenható Úr. "
(2 Kor 6, 17. 18)   


Micsoda nagyszerű Ige ez. A mindenható Isten kitárt karokkal közeledik felénk: magamhoz fogadlak és szeretetem körébe vonlak titeket. Atyátok akarok lenni, aki gondoskodik rólatok, megtart, vezet és oltalmaz titeket. Ennél nagyszerűbb és boldogítóbb dolog nem történhetik emberrel. Van azonban egy előfeltétele ennek: menjetek ki közülük és szakadjatok el tőlük! Ezt az előfeltételt nem mellőzhetjük. Ha nem tudjuk elhatározni magunkat arra, hogy szakítsunk a világgal és a bűnnel, Isten a fent említett boldogságot megtagadja tőlünk.

Sokan mindkettőt szeretnék megtartani; Isten barátságát is, a föld és a menny javait, az érzéki és lelki örömöket is. Ez azonban nem megy; vagy-vagy. Ez az oka annak, hogy olyan sokan nem ismerik meg az igazi öröm ízét. Valami nyomás nehezedik rájuk, nem szabadultak még ki a világ vonzásából. Nem akar az ember bizonyos kapcsolatokat felbontani, titokban olyan viszonyt ápol, mely Isten akaratával összeütközésbe hozza. Lehet, hogy néhány gyökeret feltépett, mely odaköt e bűnös világ talajához, azonban az óember szívének gyökere nem lett átvágva. Ezért Isten az ilyen lelket nem tudja felüdíteni. Krisztus nem tud benne kibontakozni. Legfeljebb valami gyatra kezdetig jut el, valami kicsírázik, de az azután lassanként el is szárad megint. Milyen jó, hogy Isten segít minket gyengeségeinkben. Gyakran irgalmas irgalmatlansággal szakít el minket dolgoktól és a világ is segít ebben. Ő maga csapja be az ajtót előttünk, ha túlságosan nehezünkre esik a tőle való elválás. Valósággal kiközösít minket, hogy az elszakadást megkönnyítse.

Milyen bolondok is vagyunk mi, ha oly sokáig tépelődünk, a világ kegyeire pályázunk, pedig Isten kegyelme mindennél nagyobb. Ha az emberek el is vetnek minket, Isten felemel. Figyeljük csak meg, hogy is mondja: "a mindenható" Isten. Ehhez a mindenható Istenhez olyan bensőséges kapcsolat fűzhet minket, mint a gyermeket az atyjához. Hatalmában áll a testet és a lelket a kárhozatba vetni, de az is hatalmában áll, hogy örökre boldoggá tegye. Valóban semmit nem veszítünk, ha hátat fordítunk a világnak; Isten bőven kárpótol minket mindenért.


 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 09:32:57
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 21, 09:35:51
“ELVÉGEZTETETT!”


“Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.” János 19,30


Mai Igénkben az egész világ leghatalmasabb szava hangzik el. Sem azelőtt, sem azóta nem hangzott el ilyen szó, amelyik megrendítette volna a földet, amelyikre megrepedtek volna a falak, feltámadtak volna a halottak. Minden, ami azóta történt, áldás, gyógyulás, szabadulás, azért van, mert kétezer évvel ezelőtt a Golgota keresztjén elhangzott Jézus szava: “Elvégeztetett!” Isten győzelme elvégeztetett a Sátán felett.

Emlékezzünk, mit meg nem tett az Ördög, hogy ez a gyermek meg ne születhessen. Máriát, a terhes asszonyt, a hosszú út után nem fogadta be senki. Az sem emberi dolog, hogy egy tartományban minden két éven aluli gyermeket megöljenek. Egész életén keresztül Jézus nem tudott úgy lépni, hogy ne leselkedtek volna utána. Még Péternek is azt kell mondani: “Távozz tőlem, Sátán!”

Aztán mindent megtett a Sátán, hogy Jézus keresztre ne jusson. A Gecsemánéban kezdődött az igazi csata, amikor megitta a keserű poharat, amikor magára vette a világ bűnét. Bevet minden kínt a Sátán, lelki és testi gyötrelmek sorozatát. Jézus megkorbácsolva, töviskoronásan ott áll, bekötik a szemét és játszanak vele. Odakiáltják neki: szállj le a keresztről! Az embernek a legmélyebb fájdalma, ha az anyját látja szenvedni. Jézusnak ezt is végig kellett nézni, hogy az anyja összeesik a kereszt alatt.

Jézusnak egyetlen fegyvere volt: “Mivel hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket” (Jn 13,1). Az áruló Júdást, a tagadó Pétert, a szétfutott tanítványokat, téged és engem. Mindvégig szeretett, amíg csak ki nem mondhatta győztesen, diadalmasan ezt az egy szót: “Elvégeztetett!”

 
Trausch Liza: „…beszéded megelevenít…”
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 21, 09:48:52
VEZETTETES  3/3 -resz.

"O vezet minket mindhalalig!"[Zsolt.48:15]

Hogyan iranyithat bennunket a Szentlelek?

1).Ha folyamatosan figyelunk.Thomas Kelly azt irja:"Van egy modja annak,hogy a szellemi eletunket tobb szinten eljuk meg.Az egyik szinten gondolkodhatunk,beszelgethetunk,lathatunk...de...egy melyebb szinten ugyanabban az idoben imadsagban lehetunk...es egy gyenged nyitottsagban az isteni fuvallatok irant."
2).Ha keszsegesek vagyunk.Mire jo a vezetes,ha nem vagy hajlando kovetni azt?Es mi van azzal a vezetessel,amit a Szentirason keresztul mar megkaptal? Frank Laubach,akinek elete az Istenre valo figyeles kutatasanak jegyeben telt,azt irja,hogy:"Addig nem eltem,amig elnem ertem azt a pontot,ahol teljesen eltokeltem magam ujra meg ujra,hogy megertsem Isten akaratat,azt tegyem minden ellenszegulo rezdulesem ellenere,es,hogy megnyerjem a csatat a gondolataimban.Olyan volt ez,mintha egy mely artezi forras tort volna fel a lelkemben...penz,dicsoseg,szegenyseg,ellenallas-mar nem voltak hatassal ram,mert mindegyik el lesz felejtve ezer even belul,de az a lelki elet mely eljut oda,hogy folyamatos onatadasban el,ez a lelki elet idotlen elet."
3).Ha figyelsz ra,ketsegeid ellenere is.Szerinted szoktak azt a mondatot,hogy "Hiszem,hogy ezt az Ur mondta nekem"-rosszul hasznalni?Sajnos igen.Neha a lelkeszek ezt azert mondjak,hogy penzt szerezzenek.De ne ontsd ki a furdovizzel a gyereket is.Az az igazsag,hogy nem fejlodhetunk lelkileg addig,amig elzarkozunk a Szentlelek vezetesetol.El kell hinnunk,hogy barmilyen hihetetlenul is hangzik,Isten tenyleg tud beszelni hozzank es ezt meg is teszi.


-Idezet:Bob Gass-

[temanak vege]
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 21, 09:55:06
 :kereszt01: Ámen! Kövecske  :2smitten:

Neked is köszönet érte Edit, hogy feltetted, nagyon tetszik.

Szeretettel: GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 21, 10:32:08
 :(

Vajon rólunk nem lehet elmondani?


Rm 10,2 Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 22, 08:10:58
MARADJ EGYENSULYBAN

"Meg kell ezt irni a jovo nemzedekenek,hogy dicserje az Urat..."[Zsolt.102:19]

Konnyu kiesni az egyensulybol.Az egyik legjobb mod arra,hogy ezt elkeruld,ha lelki naplot vezetsz.A fegyelem,hogy leirod azt amit Isten mond neked es azt,hogy mit tanultal meg idokozben,sokkal inkabb meggyorsitja fejlodesedet,mint barmi mas.Ez nem egy esemenynaplo,hanem azon dolgok rogzitese,amiket egyszeruen nem felejthetsz el.Az iras segit abban,hogy letisztazd,mi az igazan fontos az eletedben.Dawson Trotman azt szokta mondani:"A gondolataid kigabajodnak,ha elhagyjak ujjbegyeidet".
Figyelj:"Mozes ugyanis feljegyezte az Ur parancsara az elindulasukat..."[4 Moz.33:2]
Az eleted egy utazas es megerdemli,hogy naplot vezess rola.Miert nem szansz egy kis idot mindennap arra,hogy belefogj lelki utazasod lepcsofokainak es kihivasainak leirasara?Es ne csak a jo dolgokat ird meg,hanem a rosszakat is.A problemak arra kenyszeritenek bennunket,hogy meginkabb Istenre nezzunk,kozelebb vonnak bennunket tarsainkhoz,dolgoznak a szemelyisegunkon,lehetoseget adnak arra,hogy masokat segitsunk es bizonysagul szolgalnak.Mas szavakkal,ha a problemak elboritanak,akkor lehetoseget kapunk arra,hogy meginkabb Krisztushoz hasonlokka legyunk!Egy nehezseg kellos kozepen allva egy zsoltaros ekkeppen szolt:"Meg kell ezt irni a jovo nemzedekeknek,hogy dicserje az Urat az ujjateremtett nep."[Zsolt.102:19]Tartozol ezzel szeretteidnek,hogy atadd nekik,Isten hogyan segitett abban,hogy felulkerekedj a problemaidon es,hogy betoltsd celjait eletedben.Gondold csak meg:amit irsz,akkor is tanusagul fog szolgalni,ha te mar a mennyben leszel!


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 22, 09:38:39
“KEZEIDBE TESZEM AZ ÉN LELKEMET”

“És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghalt.” Lukács 23,46

Jézusnak van még egy szava a kereszten. De ez a szó csak az “Elvégeztetett!” után érvényes az életedben. A múltadra nézve elég Jézus vére. A jövőre nézve pedig ez a mondat, amit Jézus utoljára mondott. Most már Atyám, hogy „Elvégeztetett, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet.” A jövőmet! Mindazt, ami rám vár ezen a földön és az örökkévalóságban. Ebben a mondatban benne van az Atya iránti teljes bizalom. Bármilyen nehezet ad rád Isten keze, mindig tudd, hogy a legjobb történik veled. Kapaszkodj bele, mert ez a kéz és az a szív, amelyik mögötte van, halálosan szeret téged.

 Jézus ismerte az Atya kezét, ezt a leghatalmasabb kezet. Szeretnéd-e Jézussal együtt kimondani: „Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet?” Az életemet, a jövőmet, a családomat, bajaimat, betegségemet. És a kezedbe teszem le a halálomat is. Minden félelmünk mögött ott húzódik a halálfélelem. Jézus azért jött, hogy „Megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak” (Zsid 2,15).

 Jézusnak át kellett menni a halálon is. Olyan megrendítő ez a mondat, hogy azután meghalt. Az Élet halt meg. Az egyetlen Ember, akinek nem kellett volna meghalnia. A halálon is átmegy érted, helyetted.

 A te életednek szüksége van erre a kézre. Tedd hát bele a lelkedet, és hidd el, amit az Ige mond: senki nem ragadhat ki ebből a kézből. „Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők...” (Róma 8,38-39).


Trausch Liza: „…beszéded megelevenít…”
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 22, 10:32:19
 :D
"KEZEIDBE TESZEM AZ ÉN LELKEMET”

“És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghalt.” Lukács 23,46

Jézusnak van még egy szava a kereszten. De ez a szó csak az “Elvégeztetett!” után érvényes az életedben.
A múltadra nézve elég Jézus vére.
A jövőre nézve pedig ez a mondat, amit Jézus utoljára mondott.
Most már Atyám, hogy „Elvégeztetett, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet.” A jövőmet!

Mindazt, ami rám vár ezen a földön és az örökkévalóságban.
Ebben a mondatban benne van az Atya iránti teljes bizalom.
Bármilyen nehezet ad rád Isten keze, mindig tudd, hogy a legjobb történik veled.
Kapaszkodj bele, mert ez a kéz és az a szív, amelyik mögötte van, halálosan szeret téged.

 Jézus ismerte az Atya kezét, ezt a leghatalmasabb kezet. Szeretnéd-e Jézussal együtt kimondani: „Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet?” Az életemet, a jövőmet, a családomat, bajaimat, betegségemet. És a kezedbe teszem le a halálomat is. Minden félelmünk mögött ott húzódik a halálfélelem. Jézus azért jött, hogy „Megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak” (Zsid 2,15).

 Jézusnak át kellett menni a halálon is. Olyan megrendítő ez a mondat, hogy azután meghalt.
Az Élet halt meg.
Az egyetlen Ember, akinek nem kellett volna meghalnia.
A halálon is átmegy érted, helyetted.

 A te életednek szüksége van erre a kézre.
Tedd hát bele a lelkedet, és hidd el, amit az Ige mond: senki nem ragadhat ki ebből a kézből.

 „Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők...” (Róma 8,38-39).


Trausch Liza: „…beszéded megelevenít…”
Köszönöm

Ámen és Ámen


:084:


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 22, 10:36:38
 AZ ÉGŐ SZÍV


   "Vajon nem gerjedezett-e a mi szívünk?" (Lk 24,32)

Fel kell fedeznünk azt a titkot, hogyan maradhat a szívünk égő szív. Jézus hirtelen megjelenik, a tűz lángra lobban, csodálatos látásaink vannak, de még meg kell tanulnunk a mindenen áthatoló égő szív megőrzésének titkát. Az unalmas, sivár, komor hétköznap a maga megszokott kötelezettségeivel és embereivel mindig újra kioltja az égő szívet, míg meg nem tanuljuk a Jézusban maradás titkát. Keresztyén életünk sok belső nyomorúságának nagy része nem a bűnre vezethető vissza, hanem arra, hogy nem ismerjük saját természetünk törvényeit. Például, hogy egy indulatnak szabad folyást engedjünk-e vagy sem, azt egyedül azon mérhetjük le, hogy megnézzük, mi lesz a következménye. Vond le a helyes következtetést és ha az eredmény olyan, amit Isten elítélne, ne engedj utat neki. Ha azonban azt az indulatot, amit Isten Szelleme lobbantott lángra, nem engeded érvényesülni az életedben, akkor majd alacsonyabb színvonalon jelentkezik a hatása. Ilyen módon lesz az ember érzelgőssé. Minél nemesebb, magasztosabb egy érzelem, annál mélyebbre aljasodik le, ha nem bontakozhat ki a neki szánt színvonalon. Ha Isten Szelleme felkavart téged, akkor engedelmeskedj a tőled telhető legteljesebb mértékben, ne törődj a következményekkel! Nem maradhatunk a megdicsőülés hegyén, hanem engedelmeskednünk kell az ott nyert világosságnak: tettekben kell a látást megvalósítanunk. Amikor Isten látást ad valamiről, akkor vidd véghez! Ne bátortalanítson el, hogy mibe kerül!

 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 23, 08:53:25
A FELTÁMADÁS TITKA

„A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról.” János 20,1


A feltámadás sok ember számára probléma. Amikor Jézus, az Istenből való Élet megszületett, romolhatatlan Lelkére felöltött egy romlandó emberi testet és ebben járt 33 évig. Nagyszombaton Jézus ezt a testet levetette. Jézus egy új, lelki testbe öltözött át.

 Mária Magdaléna jön a sírtól és izgatottan közli: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették Őt.” Nemrég történt csak, hogy Jézust - miután meghalt a kereszten - betették a sírba, és most nincs ott. „Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz.” János ért oda hamarabb! Az a szeretet, ami Jézushoz kötötte, gyorssá tette őt. Mégis Péter lépett be előbb, “és látta, hogy a lepedők ott vannak... bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz”. Óriási különbség! Péter „látott” János „látott és hitt”. Látta, hogy a lepedők úgy voltak ott változatlanul, ahogy a holttest beléjük volt csavarva. Azokat ember nem tekerhette le. Azokból Jézus kiment.

 A lelki testnek - Jézusnak - a feltámadás után semmire nem volt szüksége, de mindent megtehetett. Nem kellett ajtó, hogy bemenjen egy szobába. Nem kellett ennie, hogy éljen, de ehetett. Evett is a tanítványok előtt. Mondhatta Máriának: „Ne illess engem.” Ez a lelki test akkor ment ki a lepedőkből, amikor akart, és akkor ment be a szobába, amikor akart. A lelki test nem anyagi test. János volt az első, aki megértette a feltámadás titkát, amit később Pál olyan pontosan leír. Jó volna, ha olyan Jánosok lehetnénk, akik értik az Urat, és hittel párosítják azt, amit látnak.


Trausch Liza: „…beszéded megelevenít…”
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 23, 11:07:24
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 23, 15:45:05
Ámen. :2angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 24, 09:10:22
MÁRIA


“Elment Mária Magdaléna, hirdetve a tanítványoknak, hogy látta az Urat.” János 20,18

 

Mária volt az első, akinek Jézus megjelent. A másik két tanítvány csak azt látta, hogy Jézus eltűnt. Miután ők visszamentek az övéikhez, “Mária... künn áll a sírnál, sírva”. Ott maradt, mert úgy érezte, hogy nem tud Jézus nélkül élni. Fájt neki Jézus hiánya. Nem törődött bele abba, hogy Jézus nincs, mert neki az Úr volt a mindene.

 Ha már ismerted Jézust, és elveszítetted, tudsz-e továbbmenni a Vele való igazi kapcsolat nélkül? Nagyon fontos lenne, hogy olyan emberré válj, aki nem tud Jézus nélkül élni. Mária volt az, aki, amikor Jézus Simon farizeus házánál evett, bement, és könnyeivel öntözte Jézus lábait. Őróla mondta Jézus: “Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett” (Lk 7,47). Tudod-e, hogy a megbocsátott bűn Jézushoz köt?

Mária Magdolnának Megváltója és Szabadítója volt az Úr, azért nem tudott Nélküle élni. Tudsz-e sírni, ha valahol az úton Jézust elveszítetted? Mid marad ebben az életben, és az örök életben, ha Jézust elveszíted?

 Mária két angyalt látott ott, ahol Jézus teste feküdt. Megkérdezték tőle: “Asszony, mit sírsz?” A válasz így hangzott: “Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették Őt.” Megint csak azt mondja: ha Ő nincs, senkije sincs. Miközben behajolt a sírba, mögötte már fényesen, ragyogóan ott állt a feltámadott Jézus. Mária elsőként láthatta meg. Ő az első, akit a feltámadott Jézus megszólított. Egyetlen szót mondott: “Mária!” Mária azonnal felismerte és válaszolt: “Mester!” Jézus és Mária újra megtalálták egymást. Jézus egy asszonynak adta a megbízást, hogy feltámadásának örömüzenetével menjen a tanítványokhoz.

 

Trausch Liza: „…beszéded megelevenít…”
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Március 24, 10:50:04
Jézus Él! :05:
Üres a sír és már az Atya jobbján ül miközben esedezik érettünk!  :05:

Micsoda közbenjárónk van...

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 24, 16:06:36
Kedves Kövecske! :063:

Az Úr áldjon meg gazdagon ezért a szolgálatodért, hiszen annyira építőek.


Mária Magdolnának Megváltója és Szabadítója volt az Úr, azért nem tudott Nélküle élni. Tudsz-e sírni, ha valahol az úton Jézust elveszítetted? Mid marad ebben az életben, és az örök életben, ha Jézust elveszíted


[/quote]

Már a reggeli csendességemben is sokat gondolkodtam ezen a mondaton, illeve kérdésen:

"Tudsz-e sírni, ha valahol az úton Jézust elveszítetted?"....és bizony olyan szomorúan kellett bevallani Jézusnak, hogy sokszor azt sem veszem észre, hogy elhagyom....csak amikor már megszomorítottam akkor jövök rá, hogy milyen régóta a magam akaratát cselekszem.

E könyv írója egyszer azt mondta, hogy a mennyben, csak az marad meg, amit Isten ügyéért teszünk, minden más csak széna és pozdorja.

Biztos vagyok benne, hogy ezek a szolgálatok amit itt a testvérek végeznek, mind maradandóak és az örök életben meg lesz a jutalmuk.

Szeretettel:GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Március 24, 22:14:46
2 Tim. 2,3
Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.


1Kor 9,24
Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.

 :037:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 25, 08:14:00
A LEVAGOTT UTAK!

"Minden utadon gondolj ra,es O egyengetni fogja osvenyeidet..."[Peld.3:6]

Belefaradtal abba,hogy Istenre varj?Kisertve erzed magad,hogy a kormany moge ulj es atvedd az iranyitast?Mielott megtenned,emlekezz a kovetkezore:egy levagott ut rovidzarlatot okozhat az eletedben.Miutan Samuel felkente Davidot kirallya,felrekellett allnia es varnia kellet het hosszu evig,mikozben Saul veszelyeztette Izrael jovojet es David bujdosni kenyszerult elole.Azutan feltunt az egyik rovidebb ut.David egyik katonaja ratalalt a vedtelen Saulra amint aludt a satraban,es elment Davidhoz,hogy elmondja neki,hogy"Most kezedbe juttatta Isten az ellensegedet,hadd szegezzem hat a foldhoz..."[1 Samuel 26:8].
Micsoda lehetoseg!Megszabadulhatsz attol az embertol,aki meg akar olni.Gyere ki a rejtekhelyedrol es tudd magadenak a tront!Vegtere is mar felkentek kiralynak!Mindez igaz volt es jonak tunt,kiveve egy dolgot-ez nem Isten terve volt.Amennyire David Izrael kiralya akart lenni,annyira tudta azt is,hogy ahhoz,hogy sikeruljon,Istent kell kovetnie,maskulonben nem nyerte volna el Isten hozzajarulasat es aldasat.Amikor Abisaj felajanlotta,hogy megoli Sault,csak Daviddal akart jot tenni.Ez elkeserito!Jot akaro baratok olyan tanacsot adhatnak neked,ami ellenkezik Isten tervevel.Ilyenkor nehez nemet mondani,vagy megvedeni dontesedet azzal az esszerunek hato elvvel szemben,hogy vegulis a cel szentesiti az eszkozt.Soha ne engedd senkinek,barmily joindulatu,hogy meggyozzon teged olyasmirol,amirol tudod,hogy rossz.Ehelyett,"Minden utadon gondolj Ra,es O egyengetni fogja osvenyeidet".


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 25, 08:43:34
 :D

Segíts Uram
mert:

Préd 3,1 Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 25, 09:05:35
 A LEGKÉNYESEBB KÜLDETÉS A FÖLDÖN


   "A vőlegény barátja" (Jn 3,29).

A jóságnak és tisztaságnak sohasem szabadna önmagára vonnia a figyelmet, hanem mint a mágnesnek Jézus Krisztushoz kellene vonzania az embereket. Ha szentségem nem Őfeléje vonz, akkor nem is igazi szentség, csupán olyan hatás, amely oda nem illő érzelmeket ébreszt és mellékvágányra tereli a lelkeket. A legkomolyabb szent is akadály lehet, ha nem Jézus Krisztust mutatja meg, hanem csak azt, amit Krisztus tett érte. Az ilyen ember azt a benyomást kelti: "Milyen nagyszerű jelleme van!" - A Vőlegény hűséges barátja nem ilyen; mert ha ilyen vagyok, mindig én növekszem, és nem Ő. Hogy a Vőlegény barátságában és az iránta való hűségben megmaradhassunk, minden másnál több gondot kell fordítanunk a vele való eleven, benső kapcsolatra. Semmi más nem fontos ennyire, még az engedelmesség sem. Néha nincs is minek engedelmeskednünk, egyetlen teendőnk az, hogy fenntartsuk Jézus Krisztussal élő kapcsolatunkat és jól vigyázzunk, hogy semmi ne kerüljön kettőnk közé. Engedelmeskednünk csak adódó alkalommal kell. Amikor válságba jutunk, rá kell jönnünk arra, hogy mi az Isten akarata, de az élet nagyobb része nem tudatos engedelmesség, hanem annak a viszonynak a megőrzése, amiben a Vőlegény barátja maradhatok. A keresztyén munka is visszatarthat valakit attól, hogy egész figyelmével Jézus Krisztus felé forduljon. Ahelyett, hogy a Vőlegény barátai lennénk, műkedvelő gondviselést játszunk és saját fegyvereivel harcolunk ellene.

 :2smitten:   
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kislány - 2008 Március 25, 10:12:49
"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. " Rm 5,8.
Köszönjük Urunk   :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 25, 10:24:02
"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. " Rm 5,8.
Köszönjük Urunk   :2smitten:

En is halat adok erte,Uram.Amen. :ima02:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 25, 10:26:32
:D

Segíts Uram
mert:

Préd 3,1 Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.


:084:

Segits Uram ezt mindig szem elott tartanom es,hogy soha ne siettessem a dolgokat.
Amen. :ima02:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 25, 10:34:54
Kedves Salome,nem tudom kinek a gondolatai ezek,tied-e vagy mase,de nagyon tetszik es egyetertek vele.
A leirottakra csak AMEN-t tudok mondani.Sok igazsag van benne,amit igyekezzunk szem elott tartani.

Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 26, 08:29:30
Kedves Edit!

Nem az enyém, a napi ige, amit beküldök, itt az interneten találtam, és azóta küldöm sokfelé szeretettel. Ez a mai Carl Eichhorn: Isten műhelyéből való.

 Jézusban megszentelődve


   "Akik megszenteltettek a bennem való hit által. "
(Cselekedetek 26,18)   


A "szent" jelző Isten gyermeke számára megtiszteltetés, jóllehet a világ csúfondároskodásra használja. A hitetlenek úgy gondolják, hogy a hívők csak szenteskednek s az egész csupán látszat náluk. Persze nincs betekintésük a kegyelem csodájába, mely a bűnöst szentté teszi. A világ gyermekei nem nyugszanak, amíg valami hibát és gyengeséget fel nem fedeznek s azután úgy tekintik a hívőket, mint képmutatókat és szenteskedőket. Nem tudják, hogy minden őszinte megtért lélek alapjában véve megtisztult a bűntől és Istennek van szentelve. - Az, hogy valaki megigazult és megszentelődött, ugyanazt fejezi ki. A megigazulás felől nézve a bűn vétek, hiba, adósság; a megszentelődés szempontjából pedig tisztátalanság és lényünk romlottsága. A megszentelődés tehát azt jelenti, hogy az ember megtisztulást nyer ennek a világnak a szennyétől és el van különítve Isten számára. Igazában csak Isten számára létezik, neki áll rendelkezésére és szolgálatára.

Isten végzi el megszenteltetésünket is, és éppen olyan egyszeriben, mint megigazulásunkat. Nem apránként igazulunk és szentelődünk meg, hanem egyszeriben, midőn hitben megragadjuk az Úr Jézus Krisztust. Isten ajándéka, hogy megigazultunk, viszont az már a mi feladatunk, hogy igazán éljük, amit hiszünk és az elnyert megigazulást belső és külső életünkben kifejezésre juttassuk. Ha megszentelődtünk, akkor már tudunk "szentül" élni. Persze ez sok ingadozás és törés közepette megy végbe. De azért mégis szentek vagyunk, akiket Jézus vére megtisztított és megszentelt minden tisztátalanságtól. Lényünk legmélyén már tiszták vagyunk Isten előtt. Ezért mondta Jézus tanítványainak utolsó együttlétük alkalmából: "Ti már tiszták vagytok." Pedig még utána milyen sok hibát követtek el, sőt akkor hagyták őt cserben.

A megszentelődés, mint Isten cselekedete, egy pillanat alatt megy végbe, másrészt azonban egy egész életen át tart a megvalósulása. Mennyi csetlés-botláson, elsötétedésen át vezet az út. A Jézus Krisztusban ajándékozott szentséget nem őrizzük eléggé gondosan, néha helyet adunk a bűnnek, ahelyett, hogy ellene állapánk. - Tehát nem bűntelenül, de mégis megigazulva, nem szeplő nélkül, de mégis Jézusban megszentelődve, a felszínen gyakran meghomályosodva, de a szív mélyén mégis tisztán - ez az Isten gyermekeinek a titka.


Kedves Edit, és Testvéreim, mindenkinek áldott, szép napot kívánok!

Szeretettel: Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 26, 08:55:07
 :D

Ámen és Ámen


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 26, 09:01:33
Kedves Salome!
Koszi,hogy megosztod ezeket velunk.

Isten aldjon
Szeretettel
Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 26, 09:16:34
NAGYLELKU VAGY?

:Mert ahol a kincsed van,ott lesz a szived is."[Mate 6:21]

Azt mondjuk,ha valaha sok penzunk lesz,akkor nagylelkuek leszunk.Kit akarunk becsapni?A gazdagsagnak keves koze van a nagylelkuseghez.Mississippi allamban az atlagos egy fore juto jovedelem a masodik legkissebb az Egyesult Allamokban,megis a hatodik legjobb helyet foglalja el az adakozasban a tobbi allam kozul.Ezzel szemben,New Hampshire-nek a hatodik legjobb jovedelme van,s a 45-ik helyen allnak az adakozasban!
A nagy jovedelem nem azt jelenti,hogy nagy a szived!Henry Ward Beecher arra figyelmeztetett,hogy a gazdagsag eppen,hogy azt teheti velunk,hogy kevesbe adakozok legyunk:"Vigyazz,nehogy a gazdagsag tonkretegye a nagylelkuseget".
Az Egyesult Allamokban a leggazdagabb emberek elnek,a tortenelem egyik leggazdagabb korszakaban.Megis a jovedelmek pusztan 2,5 szazaleka megy jotekony celokra,ez kevesebb,mint amit a Nagy Vilagvalsag idejen adakoztak!Ha jotekonyabb emberre kivansz valni,akkor ne vard azt,hogy a kereseted valtozzon,hanem valtoztatsd meg a szivedet!Talalj arra okot minden nap,hogy adj.Keress egy nemes celt,vagy egy arra erdemes szolgalatot.Ott van minden korulotted.Figyelj:"Mikor latta a sokasagot,megszanta oket,mert elgyotortek es elesettek voltak,mint a juhok pasztor nelkul"[Mate 9:36]
Amikor vegul celhoz er,akkor jotekonysagunk reszesultjei sohasem templomok,nemes celok vagy intezmenyek.Az emberekhez jut el az vegul-emberekhez,akiket szeret es ertekel Isten;emberekhez,akikert Krisztus meghalt!
Nos,te mit teszel masokert?A valaszod lesz a megmondoja nagylelkusegednek!


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 26, 09:30:36
 :D


Köszönöm a beírást kedves Edit

ezt a saját bőrömön tapasztaltam.

Amikor azért imádkoztam, hogy gazdagodjak meg a teljes jószívűségre,
akkor olyan csekély összegből kellett megélnem
- megszüntették a munka köröm és csak a rokkantsági nyugdíjhoz kevés százalékot állapítottak meg, így minimál segélyt adtak - ,
hogy ma sem tudom hogy lehet, hogy a szekrénybe ahová betettem a pénzt,mindég tudtam kivenni, és adakozni is.

Mindég az jut eszembe, amikor Dávid Isten engedélye nélkül számolta meg a népet.
A jövedelem számolgatásakor, valami furcsa erő szabadul fel, mert ahhoz mérem a dolgaimat.

Legalább is én ezt tapasztaltam, és nem Istent keresem ebben is.

Gondolom a tetemes jövedelműek is ezt teszik.


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Március 27, 05:49:00
2008-03-27

Nem vagyok én a Krisztus, hanem őelőtte küldettem el.
Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja
pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény
szavának.
(Jn 3,28–29)

János boldog, hogy ott lehet a királyi menyegzőn mint a Vőlegény
barátja, mint vőfély, aki szolgálhat Jézus és az Egyház
házasságának ünnepén. A Vőlegény öröme az ő öröme,
a Vőlegény fájdalma az ő fájdalma.
Nem fenyeget sokakat ez a kitüntetés, hogy összetévesztik
Jézussal. Egy történet szerint Kínában egy misszionárius
Jézusról beszélt egy faluban – alázatosságáról, szeretetéről.
Majd megkérdezte: – Szeretnétek-e megismerni Jézust? –
Már ismerjük – mondták a falubeliek. A misszionárius döbbenten
nézett rájuk. – Ha akarja – mondták neki segítőkészen
–, megmutatjuk magának. Itt lakik az utolsó házban, cipész.
Mi vajon kire hasonlítunk, bennünket kivel kevernek össze?
Einsteintól megkérdezte kisfia: – Apukám, miért lettél te
olyan híres? – Einstein azt felelte: – Tudod, kisfiam, egyszer
volt, hol nem volt, volt egyszer egy pici, vak hangya, aki a
csápjaival végigtapogatta a földgolyót, és egy-két törvényszerűségre
rálelt. Ez a vak hangya én vagyok. Nem a nagy
Én! Csak egy parányi énecske, kisebb, mint egy méhecske.
János örvend, hogy tőle mennek az emberek Jézushoz.
Van-e olyan hívőségünk, hogy bennünket látva, tőlünk Jézushoz
menjenek?


--------------------------------------------------------------------------------
VISKY FERENC: MÉZ A SZIKLÁBÓL
– Áhítatok az év minden napjára –
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Március 27, 05:53:08
Az ékezetek miatt küldtem újra, így olvashatóbb.
Engem is meglep, hogy harmadszor jön elém ez az Ige, nagyon rövid időn belül.

2008-03-27

Nem vagyok én a Krisztus, hanem őelőtte küldettem el.
Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja
pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény
szavának.
(Jn 3,28–29)

János boldog, hogy ott lehet a királyi menyegzőn mint a Vőlegény
barátja, mint vőfély, aki szolgálhat Jézus és az Egyház
házasságának ünnepén. A Vőlegény öröme az ő öröme,
a Vőlegény fájdalma az ő fájdalma.
Nem fenyeget sokakat ez a kitüntetés, hogy összetévesztik
Jézussal. Egy történet szerint Kínában egy misszionárius
Jézusról beszélt egy faluban – alázatosságáról, szeretetér&otilde;l.
Majd megkérdezte: – Szeretnétek-e megismerni Jézust? –
Már ismerjük – mondták a falubeliek. A misszionárius döbbenten
nézett rájuk. – Ha akarja – mondták neki segítőkészen
–, megmutatjuk magának. Itt lakik az utolsó házban, cipész.
Mi vajon kire hasonlítunk, bennünket kivel kevernek össze?
Einsteintól megkérdezte kisfia: – Apukám, miért lettél te
olyan híres? – Einstein azt felelte: – Tudod, kisfiam, egyszer
volt, hol nem volt, volt egyszer egy pici, vak hangya, aki a
csápjaival végigtapogatta a földgolyót, és egy-két törvényszerűségre
rálelt. Ez a vak hangya én vagyok. Nem a nagy
Én! Csak egy parányi énecske, kisebb, mint egy méhecske.
János örvend, hogy tőle mennek az emberek Jézushoz.
Van-e olyan hívőségünk, hogy bennünket látva, t&otilde;lünk Jézushoz
menjenek?


--------------------------------------------------------------------------------
VISKY FERENC: MÉZ A SZIKLÁBÓL
– Áhítatok az év minden napjára –
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 27, 08:20:11
 Teljes győzelem Jézusban


   "Nincs tehát immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. "
(Róma 8, 1)   


Nem állnak többé kényszer alatt, akik Jézus Krisztusban vannak. Sem a bűn, sem pedig a Sátán, aki a bűn mögött áll, nem tarthat igényt többé rájuk. E két szövetséges, a bűn és a gonosz, nem tarthat minket többé leigázva és fogságban. Aki hittel az Úrra tekint és hitben van, megoldást kapott erre a kínzó talányra: ki szabadít meg engem, nyomorult embert? Jézus Krisztusban eldőlt a csata sorsa. És mégis, mindezzel még a belső hasadtság nem nyert végleges elintézést. Nem kerülünk egy csapásra a Római levél 8. fejezetének áldott talajára. Visszaesések és hanyatlások jönnek még. A hitbeli látás elhomályosulhat. Régi életünk sötét hatalmai ismét uralomra juthatnak és máris elbukunk. Ilyenkor új bűnbánatra, az üdvösség újból való megragadására van szükség.

Az Isten törvénye, a lelki törvény még nem tudott egyszeriben mindent teljesen bevilágítani. A lélek életében még vannak fel nem derített részletek. Az ember azt hiszi, hogy már mindenen túljutott, öröméneket zeng, mert még nem ismeri fel a maga mindent átható romlottságát. Idő kell hozzá, míg lassan mindenre fény derül. Rájövünk, itt-ott még nincsenek rendben a dolgok, ettől vagy attól a bűntől még nem vagyok szabad. Új harc keletkezik s lehet, hogy csak hosszas ingadozás után tapasztalunk újabb győzelmeket Krisztusban. Bizonyos kedvenc bűnök még mindig gonosz játékot űznek velünk s a harag, türelmetlenség, meggondolatlan beszéd újra előfognak minket. Ezzel ismét visszakerülünk a Róma 7-ben leírt állapotba.

Egyéb súlyos próbák is előjöhetnek, például a szenvedés. Igaz, hogy belső emberünk szerint elfogadjuk megnyugvással Isten akaratát, de mégsem tudunk könnyen beleilleszkedni abba. Itt is csak Jézusban arathatunk győzelmet. Ez azonban nem megy rögtön. Gonosz szellemi erők vesznek körül és legyőznek minket. Kedvetlenség, ellenszenv vagy gyűlölet lesz úrrá felettünk. Ilyenkor elítéljük önmagunkat és legszívesebben kifutnánk Isten iskolájából. - Az legyen a célunk, hogy a Róma 8-ban leírt állapotban maradiunk állandóan és teljesen s ne csak a bűnbocsánatnak örüljünk, hanem mindenekben győztesek is legyünk. A cél az, hogy Jézusban járjunk és mindenben az ő Lelke vezessen minket a győzelmes életben.


Minden kedves Testvéremnek, nagyon áldott, szép napot kívánok!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 27, 08:51:34
 ERTEKEK ALAPJAN ELD AZ ELETED

"Az allhatatossag pedig tegye tokeletesse a cselekedetet,hogy tokeletesek legyetek..."[Jakab 1:4]

Lelenlegi eleted annak az ertekrendnek egyenes kovetkezmenye,amellyel te magad rendelkezel.Ezek az ertekek dontoek,mert a kovetkezokeppen mukodnek:
a) horgonyodkent.Ertekek nelkul sodrodsz.Barmilyen vihar elsodorhat,barmilyen aramlat elvihet olyan helyekre,ahova nem akarsz jutni.De Istentol valo ertekekkel olyan horgonyod van mely erosen tart,meg akkor is,ha az idojaras rosszra fordul.
b)hu baratodkent.Alapveto ertekeid eleted vegeig veled vannak.Abraham Lincoln azt mondta:"Amikor atadom e hivatal gyeplojet,akkor azt akarom,hogy egyetlen baratom maradjon,az,aki belul vagyok-en magam."
c)iranytudkent.Az evszakok valtoznak,barati kapcsolataid valtoznak,a korulmenyeid valtoznak,celok valtoznak,de az ertekek nem!Olyanok mint az iranytu,mely a magneses eszak fele mutat.Konnyu igy elni?Nem.
A ketkedok bolondnak fognak nezni,amikor "hitben jarsz".Az olyan emberek,akiknek nincsenek csaladhoz fuzodo ertekeik,nem fogjak megerteni a csaladod fele valo odaadasodat.Azok az emberek,akiknek mas ertekeik vannak,megprobalnak meggyozni arrol,hogy kovesd oket,es a magaddal szembeni kovetelmenyeidet csokkentsd le.Az ertekrended naponta tesztelve lesz!Ami a valtozokori krizist illeti,melyet sok 35-50 ev kozotti ember megtapasztal,arrol Dr.James Dobson igy ir:"Hiszem,a valtozokori krizis olyan jelenseg,mely sokkal inkabb a teves ertekrenddel fugg ossze,mint a koral,amikor ez jellemzo.Hirtelen radobbennek,hogy a letra amelyre eddig masztak,rossz falra volt tamasztva."
Ha Krisztus kore osszpontositod eleted,akkor ezt elkerulheted!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 27, 12:26:40
Húúú... mennyi "morzsa"... de jóóóó... :2smitten:

Nagyon "táplálóak"... nem is "morzsák"... inkább keményebb eledelek...amiket jóóó  ha "megemésztek"... :088:

Köszike...

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 28, 08:26:46
 A hit előretekintése


   "És monda Elizeus (Jóás királynak): végy kézívet és nyilakat, nyisd ki az ablakot és lőjj. És lőtt. Ekkor monda: az Úrnak győzedelmes nyila ez a szíriabeliek ellen. "
(2 Királyok 13, 15-17)   


Elizeus próféta halálos ágyán volt. Jóás király lement hozzá és arcra borulva sírva fakadt: atyánkat veszítjük el, olyan férfi távozik tőlünk, aki Izrael számára harciszekerekkel és lovagokkal ért fel. - Egy hűséges imádkozó sokszor egy egész hadsereggel ér fel. Persze Jóás sokkal jobban ragaszkodott a próféta személyéhez, mint az Úrhoz magához. Isten emberét azonban a királynak ez a fájdalma nem befolyásolta. Nem hatódott meg tőle. Szívében szikrája sem volt az önszeretetnek és sajnálkozásnak. Izrael népének a sorsa foglalkoztatta őt, akiket akkoriban a szíriaiak erősen szorongattak. A haldokló Elizeus még egyszer lehetővé tette népe számára az ellenség felett való győzelmet. Megparancsolta a királynak, hogy vegyen kézívet és nyilakat s miközben az Úrhoz fohászkodott, kezét a király kezére téve megparancsolta, hogy a kelet felé kinyitott ablakon keresztül lőjjön ki. Az a nyílvessző, mely áthasított a levegőn, az Úr győzelmének és üdvösségének a nyila volt. A haldokló prófétának ebben a csendes órájában, ott, abban a kis szobában eldőlt a szír háború és győzelem kérdése.

Ugyanez történt a kereszten is, abban a pillanatban, mikor Jézus így kiáltott: "Elvégeztetett!" Ott akkor véglegesen eldőlt a győzelem kérdése, de senkinek még csak sejtelme sem volt róla. A szíriaiak is, mielőtt még Izrael egyáltalán táborba szállt volna, már levert ellenség számba mentek. Ugyenez történt Kánaán népeivel is, akik felett kimondatott a megsemmisítésükről szóló ítélet, mielőtt még Izrael népe Kánaánba benyomult volna. Gedeonnak ismételten azt mondja az Úr: "kezeidbe adom Midiánt".

Hinni annyit jelent, mint a Jézusban tökéletesen elvégzett üdvösséget, győzelmet gondolkodás nélkül elfogadni. Némelyik ember így panaszkodik: rajtam úgy sem lehet segíteni, elveszett ember vagyok! Honnan jön az ilyen panasz? Hitetlenségből. A győzelem számodra is már régen eldöntött kérdés. Készen áll a segítség. Ha valóban szabadulni vágyol a bűn hatalmából, akkor tudd meg, hogy üdvösséged elvégezett tény! Tombolhat még az ellenség ellened, ahogy csak akar, már elveszítette a csatát. A Megváltó önmagára vállalta azt a bűnt, amivel még téged vádolni próbál, bűneid láncait már széttépte. Higgy és a győzelem a tied!

Áldott, szép napot mindenkinek!
Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 28, 08:53:42
A HIT  2/1

"Kozeledjetek az Istenhez es O kozeledni fog hozzatok."[Jakab 4:8]

John Bisagno mondja:"A hit eletunk szivekent mukodik.Elmesz orvoshoz,akinek a nevet nem tudod kiejteni,atad egy olyan receptet melyet nem tudsz elolvasni,elviszed a gyogyszereszhez,akit nem ismersz,egy olyan hasznalati utmutatast ad,melyet nem ertesz es elveszed az orvossagot." Ez hit!Mennyek Ura,segits az ateistan!Ha valami jo tortenik,kinek koszoni meg?Ha valami rossz tortenik,kihez fut?Ha addig varsz,amig meg nem tudod magyarazni Istent,soha nem fogsz hozzafordulni.
F.B.Mayer a kovetkezot mondta:"Hitetlensegunk miatt korulmenyeink elzarjak tollunk Istent.Hit altal viszont Isten fog korulmenyeink utjaban allni."Ki ne szeretne,hogy az univerzum alkotoja segitsen neki?
"De nem jartam templomba.A barataim vagy a csaladtagjaim kozul senki sem igazan vallasos,Hogyan talalhatok ra a hitre?"
D.L.Moody mondja:"Hitert imadkoztam es azt gondoltam,hogy egy nap majd eljon hozzam es megut mint a villam.De csak nem akart jonni.Aztan egyszer olvastam a Romai level 10-ik reszet:A hit hallasbol jon es a hallas Isten igejenek olvasasabol.Becsuktam a Bibliamat es hitert imadkoztam.Aztan kinyitottam a Bibliam es elkezdtem tanulmanyozni es hitem azota is folyamatosan novekszik"
"De nem tudom,hogyan kell imadkozni"-mondod.Csak terdelj le es mond:"Jezus,elfogadlak szemelyes Megvaltomkent es eletem Urakent."
Azutan kezd el olvasi Uzenetet es beszelj Vele minden nap.Miert nem tenned eppen most?Ez egy olyan lepes,melyet sohasem fogsz megbanni!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: éci - 2008 Március 28, 13:53:50
Dicsősség az Úrnak ezekért a "morzsákért",..van mit táplálkozni belőle mindenki számára.
 :019: :026: Salome és Edit
Mennyire fontos az Igét hangosan olvasni,mert hallanunk is kell amit olvasunk.
Amen :017:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 29, 07:37:27
A HIT  2/2

"Az apostolok igy szoltak az Urhoz:noveld hitunket!"[Lukacs 17:5]

S.G.Holland,Uj-Zeland egykori miniszterelnoke azt mondta:"A hit a gyasz minden merget hatastalanitja,minden veszteseg fullankjatol megszabadit es minden fajdalom tuzet lecsillapitja;es erre csak a hit kepes"
Henry Noywen azt mondja,hogy tanitvanykent a legnagyobb kihivas az,hogy "felismerd,hogy a varatlan esemenyek,nem csak zavaro korulmenyek...hanem Isten eszkozei,hogy formalja es felkeszitse a szivunket." Minnel melyebb a hited Istenben,annal tobb az eselye,hogy atsegit teged a nehez idokon.
Abraham Heschel igy fogalmazott:"Az olyan hitet,mellyel Job rendelkezett nem lehet megrenditeni,mert a megrendules eredmenye az."
De csak a Krisztusban valo hit adhatja meg nekunk a mennyorszag biztonsagat.Mi tortenik,ha meghalsz?John Maxwell elbeszeli,hogy milyen volt Jane Chapman temetesen reszt venni,aki egy jo baratjanak a felesege volt.Az alkalom soran a kovetkezo vers kerult felolvasasra:
"A tenger partjan allok.
 Feltunik egy hajo,kitarja feher vitorlait
 a reggeli szellonek
 es nekivag a nagy oceannak.
 Csodalat targya o,es csak nezem
 mig el nem tunik a hataron.
 Valaki mellettem csendesen igy szol-Elment;
 De hova?
 Csupan a szemem elol tunt el,ez minden.
 Most is akkora.mint amikor utoljara lattam.
 Nagysaganak es latvanyanak veszte
 csak bennem tortenik meg,nem vele;
 es abban a pillanatban
 mikor mellettem valaki azt mondja-Elment,
 masok figyelik jottet,
 es oromteli hangon hirdetik:
 Jon mar! "


-idezet Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 29, 07:44:17
 A célra törő hit


   "Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig. "
(2 Királyok 13, 19)   


Gyakran nagy hiba, hogy hitünkből hiányzik a buzgóság és a tettrekészség. Igaz ugyan, hogy felülről megadatott a győzelem, de ennek kiaknázásában nem megyünk el végig, hanem félúton elakadunk. Nem semmisül meg teljesen az ellenség. - Miután Jóás király a győzelem nyilát kilőtte, Elizeus próféta azt parancsolta neki, hogy a megmaradt nyilakat lőjje a földbe. Ez itt az alapvető gondolat, hogy az ellenség már elterült, de teljesen ártalmatlanná kell még tenni. Jóás mindössze három nyilat lőtt a földbe s azután abbahagyta. Elizeus szent haragra gerjedt a király hanyagsága miatt. Milyen gyakran megismétlődik ez a lazaság! Izrael népének is kezébe adta Isten Kánaán népeit és Józsué vezetése alatt le is győzték azokat. De a lendületes kezdet után a nép abbahagyta a harcot. Ahelyett, hogy felszámolta volna ezeket a népeket, hagyta, hogy maradványaik letelepedjenek, sőt szövetséget kötött velük. Később ezek a kánaániták vesztükre lettek és bevonták Izraelt a maguk bálványimádó és romlott életmódjukba.

Milyen fontos tehát, hogy a nekünk ajándékozott győzelmet a végsőkig kiaknázzuk. Ha nem számoljuk fel az ellenséget, az később ismét felülkerekedik. Ha ezzel vagy azzal a bűnünkkel továbbra is titkos kapcsolatban és szövetségben maradunk, hamarosan a rövidebbet húzzuk. Szakadj el teljesen és ragaszkodj Krisztushoz! Anániás és Szafira is megtűrték még a kapzsiság maradványait szívükben és nem szolgáltatták ki maradéktalanul Krisztusnak. Micsoda szörnyű következményei lettek ennek. - Jakab apostol is erre szólít fel minket: "Vessetek el - még pontosabban: vessetek el maradéktalanul - minden undokságot és gonoszságot!" Nem tudjuk elég maradéktalanul felszámolni a bűnöket. Pedig minden hanyagság a lelki életünkben előbb-utóbb megbosszulja magát. Még gonoszabb helyzet is keletkezhet, mint előzőleg volt. Igaza lesz ennek az ítéletes Igének: "jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy azt megismerve, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól." Elizeus próféta szent haragra gerjed amiatt, hogy Jóás idő előtt abbahagyta, amit elkezdett. Az Úr Jézust is nyilván szomorítja, amikor látja, hogy az ő nagy és diadalmas kegyelmét nem használjuk fel sokkal jobban.

Istentől áldott hétvégét kívánok, minden kedves Testvéremnek!

Szeretettel: Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 29, 08:19:15
 


:DIdézet

Oswald Chambers


Március 29. 

URUNK MEGLEPETÉSSZERŰ LÁTOGATÁSAI

 

   "Ti is azért legyetek készek" (Lk 12,40). 

A keresztyén munkásnak arra van a legnagyobb szüksége, hogy minduntalan szembenézzen Jézus Krisztussal.
Ez nem könnyű, bármilyenek is keresztyén tapasztalataink.

A harc nem a bűn, a nehézségek vagy a körülmények ellen folyik, hanem azért, mert olyan mértékben elmerülünk a munkába, hogy nem vagyunk készen mindig Jézus Krisztus elé állni.

Egyedül erre van szükségünk,
nem arra, hogy hitünket vagy hitvallásunkat és használhatóságunk kérdését vizsgálgassuk,
hanem hogy Őrá nézzünk.

Jézus Krisztus ritkán jelenik meg ott, ahol várjuk.

Éppen ott jelenik meg, ahol a legkevésbé várnánk, mégpedig többnyire egészen indokolatlanul és összefüggéstelenül.

Egyetlen módon maradhat hűséges a munkás Istenéhez: ha készen van az Úr meglepetésszerű látogatásaira.

Nem a szolgálat a döntő, hanem az a mély szellemi valóság, amely mindenkor Jézus Krisztust várja.

Ez adja meg életünknek azt a csodaváró gyermeki magatartását, amit Ő megkíván tőlünk.

Ha készen akarunk lenni Jézus Krisztus látogatására, fel kell hagynunk a vallásossággal (azaz azzal, hogy a vallást a kultúra magasabb fokaként műveljük) és szellemileg gyakorlatinak, valódinak kell lennünk.

Ha felnézel Jézus Krisztusra
és korod vallásos felhívásait félretéve,
szíveddel az Ő akaratán csüggsz,
az Ő szellemében gondolkodol,
akkor azt mondják majd rólad,

hogy nem vagy gyakorlati ember és álmodozó vagy;

de ha majd Ő a nap terhei és hősége közepette megjelenik,
te leszel az egyetlen, aki készen van.

Ne bízz senkiben, még a legnagyobb szentben sem, aki valaha e földön járt;

hagyd figyelmen kívül, ha akadályoz abban, hogy lásd Jézus Krisztust. Ne bízz senkiben, még a legnagyobb szentben sem, aki valaha e földön járt;

hagyd figyelmen kívül, ha akadályoz abban, hogy lásd Jézus Krisztust.

:084:
 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 29, 14:33:18
"Egyetlen módon maradhat hűséges a munkás Istenéhez: ha készen van az Úr meglepetésszerű látogatásaira.
Nem a szolgálat a döntő, hanem az a mély szellemi valóság, amely mindenkor Jézus Krisztust várja."


Ámen!

Add Uram, hogy hűséges maradjak, és maradjunk...  add, hogy Téged várjalak, és várjunk, minden időben, minden körülményeink között...mutasd meg számomra, és számunkra, hogy EZ a DÖNTŐ...
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Március 29, 17:15:17
Én választottalak

"Ti azonbanválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe" 1Péter 2.9

Isten az Úr a mennyei Atya, a Mindenható, személyesen neked mondja ezt: én választottalak.
Már a világ megteremtése előtt eldöntöttem létezésed. Hozzám tartozol és én hozzád tartozom. Neved kitörölhetetlen betűkkel be van írva a szívembe. Enyém vagy. Ismertelek mielőtt megszülettél volna. Szerett gyermekem vagy. Örökösömül választottalak. Nem utasítalak el, nem hagyom, hogy elessél, nem foglak sohasem elfelejteni. Mint ahogy az édesanya újszülött csecsemőjét nem felejti el soha, úgy én sem teszem ezt. És ha egy anya ezt mégis megtenné, én sosem tudnám. Szeretett gyermekem vagy. Kegyelemmel választottalak ki, mert kimondhatatlanul szeretlek. Figyelmem mindig rajtad van, nem tudok másként tenni, mint egész idő alatt gyengéden figyelemmel kisérlek, mert te vagy a szemem fénye.

Elgondolkodtató: Ez igaz a te életedre is! Hidd el, és élj ebből az igazságból: Isten szeretett gyermeke vagyok.

Fénysugarak...bibliaolvasó kalauz  2008 1.

Szeretettel: GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 29, 17:24:44
"Egyetlen módon maradhat hűséges a munkás Istenéhez: ha készen van az Úr meglepetésszerű látogatásaira.
Nem a szolgálat a döntő, hanem az a mély szellemi valóság, amely mindenkor Jézus Krisztust várja."


Ámen!

Add Uram, hogy hűséges maradjak, és maradjunk...  add, hogy Téged várjalak, és várjunk, minden időben, minden körülményeink között...mutasd meg számomra, és számunkra, hogy EZ a DÖNTŐ...

Ámen és Ámen


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Március 29, 18:56:09
Drága GLD46!  :2smitten:

Hogy ez  mennyire jóóó... :2angel:
Köszike, hogy ezt megosztottad velünk...  :088:

De nagy üzenet... nagyon-nagyon sokat mond nekem...  :2smitten:

Áldjon az Úr, gazdagon!

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 30, 08:23:36
 :DIdézet
Oswald Chambers:
Március 30. 

SZENTSÉG VAGY MEGKEMÉNYEDÉS ISTENNEL SZEMBEN

 

   "Álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró" (Ézs 59,16). 

Sokan azért hagyjuk abba az imádkozást és keményedünk meg Istennel szemben,

mert csupán érzelmileg vagyunk érdekelve az imádkozásban.

Jól hangzik, ha elmondjuk, hogy imádkozunk; könyveket olvasunk az imádságról, amelyek megmondják, hogy az imádságnak jótékony, áldott hatása van, lelkünk megnyugszik, szellemünk felemelkedik, amikor imádkozunk;

de Ézsaiás szavai arra mutatnak, hogy Istent ámulatba ejtik az ilyen gondolatok az imádságról.

Az imádatnak és a közbenjáró imádságnak kéz a kézben kell haladnia;

egyik sem lehetséges a másik nélkül. Másokért imádkozni azt jelenti:

figyelni, hogy Krisztus állásfoglalását felismerjük azzal szemben, akiért imádkozunk.

Ahelyett, hogy imádnánk Istent, gyakran csak megállapításokat tákolunk össze arról, miként hat az imádság.

Magasztaljuk Istent, vagy vitába szállunk vele?

"Nem látom, hogyan hajtod ezt végre."

Ez biztos jele annak, hogy nem imádjuk Őt.

Amikor elveszítjük Istent a szemünk elől, akkor kemények és dogmatikusak leszünk.

Önfejűen árasztjuk el trónját kéréseinkkel, és

szinte diktáljuk neki,

hogy mit tegyen.

Nem imádjuk Istent, nem törekszünk arra, hogy Krisztus gondolkozása kiformálódjék a szívünkben.

Ha Istennel szemben megkeményedünk,

akkor az emberek iránt is kemények leszünk.

Úgy imádjuk-e Istent, hogy magunkat összeszedve

Őt megragadjuk és

így felfoghatjuk az Ő gondolatait azokról,

akikért imádkozunk?

Szent,

szinte rokoni kapcsolatban élünk Istennel,

vagy kemények és dogmatikusak vagyunk?

"De hiszen úgy sincs senki, aki igazán közbenjár másokért!"

Akkor légy te magad az az egyetlen, aki imádja Istent és szent közösségben él vele!

Kezdd el a közbenjáró imádság igazi munkáját és

gondold meg, hogy ez olyan munka, amelyhez minden erőre szükség van;

de ez a munka nem ejt tőrbe.

Az evangélium hirdetése tőrbe ejthet, de a közbenjáró imádság soha

 Az evangélium hirdetése tőrbe ejthet, de a közbenjáró imádság soha  


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 30, 08:59:24
 SZENTSÉG VAGY MEGKEMÉNYEDÉS ISTENNEL SZEMBEN


   "Álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró" (Ézs 59,16).

Sokan azért hagyjuk abba az imádkozást és keményedünk meg Istennel szemben, mert csupán érzelmileg vagyunk érdekelve az imádkozásban. Jól hangzik, ha elmondjuk, hogy imádkozunk; könyveket olvasunk az imádságról, amelyek megmondják, hogy az imádságnak jótékony, áldott hatása van, lelkünk megnyugszik, szellemünk felemelkedik, amikor imádkozunk; de Ézsaiás szavai arra mutatnak, hogy Istent ámulatba ejtik az ilyen gondolatok az imádságról. Az imádatnak és a közbenjáró imádságnak kéz a kézben kell haladnia; egyik sem lehetséges a másik nélkül. Másokért imádkozni azt jelenti: figyelni, hogy Krisztus állásfoglalását felismerjük azzal szemben, akiért imádkozunk. Ahelyett, hogy imádnánk Istent, gyakran csak megállapításokat tákolunk össze arról, miként hat az imádság. Magasztaljuk Istent, vagy vitába szállunk vele? "Nem látom, hogyan hajtod ezt végre." Ez biztos jele annak, hogy nem imádjuk Őt. Amikor elveszítjük Istent a szemünk elől, akkor kemények és dogmatikusak leszünk. Önfejűen árasztjuk el trónját kéréseinkkel, és szinte diktáljuk neki, hogy mit tegyen. Nem imádjuk Istent, nem törekszünk arra, hogy Krisztus gondolkozása kiformálódjék a szívünkben. Ha Istennel szemben megkeményedünk, akkor az emberek iránt is kemények leszünk. Úgy imádjuk-e Istent, hogy magunkat összeszedve Őt megragadjuk és így felfoghatjuk az Ő gondolatait azokról, akikért imádkozunk? Szent, szinte rokoni kapcsolatban élünk Istennel, vagy kemények és dogmatikusak vagyunk? "De hiszen úgy sincs senki, aki igazán közbenjár másokért!" Akkor légy te magad az az egyetlen, aki imádja Istent és szent közösségben él vele! Kezdd el a közbenjáró imádság igazi munkáját és gondold meg, hogy ez olyan munka, amelyhez minden erőre szükség van; de ez a munka nem ejt tőrbe. Az evangélium hirdetése tőrbe ejthet, de a közbenjáró imádság soha.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 30, 11:36:22
GYOGYIR A GYASZRA

"Boldogok,akik sirnak,mert ok megvigasztaltatnak"[Mate 5:4]

Zig Zagler mondja:"Eletem leghosszabb 24 oraja akkor kovetkezett be,amikor a lanyom meghalt.Amikor el kellett rendeznem a temetessel kapcsolatos tennivalokat,vegig kellett hallgatnom egy eladot,akinek folyamatos beszelhetnekje volt es vagy 30-szor elmondta,hogy o nem is elado.Ketszer is ki kellett mennem a helyisegbol,mert nem tudtam,hogyan kezeljem a helyzetet.Elozo ejszaka,felig alomban-felig ebren,folyton azt kepzeltem,hogy a lanyom azt varja,mikor jon erte az apu.Kovetkezo reggel tettem egy setat es kozben vegig imadkoztam es sirtam.Mikor visszatertem,az Ur igy szolt hozzam hatarozottan:Jol van a lanyod,velem van,es te is jol leszel hamarosan.Csak Ram van szukseged,setalj tovabb,beszelj tovabb,imadkozz tovabb,sirj tovabb."
Jezus azt mondta:"Boldogok aki sirnak,mert ok megvigasztaltatnak"
A gyasz segit elfogadni feltoro erzelmeidet,hogy kifejezd es ezzel enyhitsd a fajdalmadat.A fajdalom nem tunik el marol holnapra,a fajdalom nagysaganak aranyaban fog enyhulni.Csak a kis vesztesegek gyogyulnak be gyorsan.Bar a gyasz es a veszteseg olyan elmenyek,melyeket nem konnyu megemeszteni,de nem is kell egyedul szembeneznunk vele.
"Ne felj...en veled vagyok,es ha folyokon kelsz at,azok nem sodrnak el.Ha tuzben jarsz,nem perzselodsz meg.Mivel draganak tartalak es becsesnek,mivel szeretlek..."[Ezsaias 43:1-4]
A Nap ujra kisut majd es visszater a jokedved-Isten igeri ezt!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 31, 07:45:08
 :2angel:


Idézetet írta: Oswald Chambers
Március 31. 

   ÉBERSÉG VAGY KÉPMUTATÁS BENNÜNK

 

   "Ha valaki látja, hogy az ő testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön és Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik" (Jn 5,16). 

Ha nem vigyázunk éberen arra, hogyan munkálkodik bennünk Isten Szelleme, akkor szellemi képmutatókká válunk.
Látjuk, miben buknak el a többiek és ezt a meglátásunkat kritikává torzítjuk, ahelyett, hogy imádkoznánk értük.
Nem éles eszünk révén részesülünk kijelentésekben,
hanem a Szent Szellem által;
és ha nem ügyelünk arra, honnan jön a kijelentés,
akkor a kritika gyűjtőhelyévé válunk,
elfelejtjük, amit Isten mond:

"...könyörögjön és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik."

Vigyázz magadra, különben képmutatóvá válsz,
idődet és erődet arra fordítod, hogy másokat megjobbíts, mielőtt te magad imádnád az Istent!

Az egyik legkényesebb teher, amit Isten valaha reánk rak, az éleslátás más lelket illetően.

Azért jelent ki felőlük bizonyos dolgokat, hogy ezeknek a lelkeknek a terhét eléje vigyük

és Krisztusnak felőlük való látása alakuljon ki bennünk.

Ha így járunk közbe értük, Isten azt mondja: "életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik".

Nem mi hozzuk kapcsolatba Istent a saját véleményünkkel, hanem ha helyesen ítéljük meg magunkat - Isten közölni tudja velünk saját gondolatait arról, akiért közbenjárunk.

 Lát-e bennünk Jézus Krisztus valamit saját szelleme fáradozásaiból?


Addig nem, amíg vele azonosulva fel nem emelhet oda,

 ahonnan meglátjuk, hogyan néz Ő azokra, akikért imádkozunk.

Bárcsak megtanulnánk olyan teljes szívből imádkozni másokért,

hogy Jézus Krisztus teljesen megelégedett legyen közbenjárásunkkal!
 


Bárcsak megtanulnánk olyan teljes szívből imádkozni másokért,
hogy Jézus Krisztus teljesen elégedett legyen közbenjárásunkkal.


Kérlek Uram segíts, mert ezt is csak Te alakíthatod ki bennem

Ámen és Ámen
:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Március 31, 08:16:32
Charles H. Spurgeon:
Isten ígéreteinek tárháza


Lélekjelenlét
"Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától"
(Péld 3,25-26)
Mikor Isten ítél, nem az övéit akarja megijeszteni. Nem azért ítél, hogy ártson az igazaknak, hanem éppen azért, hogy megvédje őket.

Azt akarja, hogy népe bátor legyen. Akiket Isten jelenléte örömmel tölt el, tanúsítsanak lélekjelenlétet. Mivel az Úr maga is hirtelen jelenik majd meg, nem szabad meglepődnünk semmi váratlan történésen. Isten szeretetének felséges ajándéka, hogy a váratlanul támadt baj közepette is tudunk nyugodtak maradni.

Az Úr választottainak legyen ítélőképességük, és lássák meg, hogy nem a gonosz támadása jelenti az igazi szerencsétlenséget a világ számára, hanem egyedül csak a bűn. A reá következő büntetés olyan, mint a tartósító só, amely megóv a bomlástól. Sokkal inkább féljünk a bűntől, amely a kárhozatra visz, mint a pokoltól, amely a bűn következménye.

Ezért legyen az Úr népe szellemében nyugodt, csöndes. Bár a Sátán és cimborái rendkívül ravaszak, akik Istennel járnak, nem esnek rejtett csapdáikba. Menj hát, hívő testvérem és bízzál az Úrban!  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Március 31, 08:57:29
CSELEKEDJ-AZONNAL!

"Mentsetek meg oket,kiragadva a tuzbol...felelemmel"[Judas 23]

Mi a teendod,amikor valaki akit szeretsz,belekeveredik egy olyan szituacioba,melyben baja eshet es tonkreteheti ot?Judas azt mondja:"Mentsetek meg oket kiragadva a tuzbol".A "mentes" kifejezes egy gorog szobol ered,ami "azonnali,hatarozott es meg nem szuno cselekedetet" jelent.A felelem szo szinten gorog eredetu,ami azt jelenti,"eros tisztelet valami irant,mely eletet fenyegeto,veszelyes es riaszto." Judas tudatja velunk,hogy akik nem engedelmeskednek Istennek,komoly veszelybe sodorjak magukat.Ez nem jatek!Ezert azt parancsolja Isten,hogy cselekedjunk azonnal.
Nagy felelossegunk van abban,hogy tegyunk meg mindent azert,hogy a felrevezetett es engedetlen embert visszahozzuk a biztonsagos utra.Nincs mas valasztasunk;gyorsan kell cselekednunk,hatarozottan,es erofesziteseink folyamatosnak es hatart nem ismeronek kell lenniuk,amig meg nem bizonyosodunk abban,hogy valoban visszakerult a biztonsagba.Tehat,a mai uzenet ez:"Cselekedj-azonnal!"
A kovetkezmenyek tul sulyosak ahhoz,hogy figyelmen kivul hagyjuk oket.Imadkozz bolcsessegert,hogy meg tudj tenni mindent ami tolled telik,hogy megmentsd azt,aki a hamissag halojaba keveredett,es cselekedj minnel gyorsabban.Miert ne imadkoznank igy:
Istenem segits,hogy tudjam mit kell mondanom es csinalnom.Add nekem a Szivedet,a Te bolcsessegedet es a Te mereszsegedet,hogy azt mondjam amit kell.Segits,hogy szeressem oket annyira,hogy megmondjam nekik az igazat.Hasznalj engem a kegyelem eszkozekent,hogy elerjem oket minnel hamarabb.Jezus neveben,amen.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Március 31, 09:11:41


 :2angel:


Idézet
  Istenem segits,hogy tudjam mit kell mondanom es csinalnom.Add nekem a Szivedet,a Te bolcsessegedet es a Te mereszsegedet,hogy azt mondjam amit kell.Segits,hogy szeressem oket annyira,hogy megmondjam nekik az igazat.Hasznalj engem a kegyelem eszkozekent,hogy elerjem oket minnel hamarabb.Jezus neveben,amen.


Ámen és Ámen


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 01, 05:14:29
 :D.


Idézetet írta: Oswald Chambers
Április 1. 

SZÍVESSÉG VAGY SZÍVTELENSÉG MÁSOKKAL SZEMBEN

 

   "Krisztus az, ...aki esedezik érettünk." "A Szent Szellem... esedezik a szentekért" (Róm 8,34.27). 

Van-e szükségünk más indokolásra ahhoz,
hogy közbenjáró imádkozókká legyünk,
mint az,
hogy "Krisztus mindenkor él, hogy esedezzék érettünk"
és hogy "a Szent Szellem esedezik a szentekért"?
Olyan eleven kapcsolatban vagyunk-e embertársainkkal,
hogy
mint Istennek
a Szent Szellem által tanított gyermekei
végezzük értük a közbenjáró imádság szolgálatát?
Kezdjük azokon a körülményeken, amelyek között élünk: otthonunk,
foglalkozásunk,

a minket,
vagy másokat érintő
jelenlegi
válságos idők
vajon letörnek-e bennünket?
Nem vonnak-e ki
Isten jelenlétéből,
hogy ne maradjon időnk
Őt dicsérni
és neki hálát adni?

Akkor álljunk meg
és lépjünk Istennel olyan élő közösségbe,
hogy a másokkal való kapcsolatunk megmaradjon
a közbenjárás talaján,
ezáltal Isten csodákat tehet.

Vigyázz, nehogy elébe vágj Istennek,
miközben túlbuzgóan
az Ő akaratát kívánod teljesíteni!

Ezerféle tevékenységünkkel túlfutunk rajta
és ennek következtében annyira túl vagyunk terhelve
emberekkel és nehézségekkel,
hogy már nem magasztaljuk Istent
és nem járunk közbe másokért.

Ha nyomorúság és szorongattatás tör ránk
és már nem imádjuk Istent,
akkor nemcsak vele szemben keményedünk meg,
hanem saját magunkban is kétségbeesés támad.

Isten olyan emberekkel hozhat össze minket,
akik iránt egy cseppet sem vonzódunk
és ha nem dicsőítjük Istent,
akkor mi sem természetesebb,
mint hogy szívtelenül bánunk velük.

Elintézzük őket egy bibliai Igével,
amely tőrdöfésként hat rájuk,
vagy egy futtában odavetett tanáccsal
magukra hagyjuk őket és odébbállunk.

A szívtelen keresztyén rettenetes fájdalmat okozhat Urunknak.
Urunk és a Szent Szellem közbenjárása alatt élünk-e?
 

 

A szívtelen keresztyén rettenetes fájdalmat okozhat Urunknak.

Urunk és a Szent Szellem közbenjárása alatt élünk-e?

:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Április 01, 07:55:20
Idézet
Vigyázz, nehogy elébe vágj Istennek,
miközben túlbuzgóan
az Ő akaratát kívánod teljesíteni!

Ez meg a másik véglet. Néha előfordul velem. :08:

A két csoport, amikor szívtelen, hanyag az ember, vagy amikor túlbuzgó, és az Úr elé vág, vagy legalább is igyekszik "besegíteni" Neki!
Egyik sem jó! Könyörügnünk kell ehhez is isteni bölcsességért, világosságért, amit csakis az Úr adhat. 

Szeretettel:
yeva
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 01, 08:36:14
Charles H. Spurgeon:
Isten ígéreteinek tárháza

A királyi út
"... csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá"
(Ézs 35,8)
A megszentelődés útja olyan egyenes és világos, hogy még a legegyszerűbb elme sem tévedhet el rajta, ha állhatatosan követi. A világ bölcsei furfangosak és köpönyegforgatók, mégis óriási baklövéseket követnek el, és többnyire elvétik céljukat. A világ bölcsessége valami nagyon szegényes és rövidlátó dolog, ha az ember ezt követi, bizony sötét hegyeken kell átmennie. A kegyelem által megvilágosított ember nem tud jobbat, minthogy az Úr parancsait teljesítse; ez megtartja őt a királyi úton és a Király védelme alatt.

Soha ne próbáld magadat csalárd módon kimenteni valamely nehéz helyzetből. Maradja keskeny úton, az igazság és őszinteség útján, és meglátod, ez vezet számodra a lehető legjobb megoldáshoz. Életünkben ne legyenek vargabetűk, se ügyes kibúvók. Legyünk igazak, és ne tartsunk semmitől. Kövessük mindenben Krisztust, és ne féljünk ennek következményeitől. Mert ha valami nagy bajt el tudnánk kerülni, de csak csalárd úton, akkor azzal, hogy megpróbálkoztunk a hamissággal, sokkal nagyobb bajt hoznánk magunkra, mint amekkora a baj, ami elől menekültünk. Számunkra mindig Isten útja a legjobb. Ezt kövesd, mégha az emberek bolondnak is tartanak érte, mert így leszel igazán bölcs!

Uram, vezesd szolgádat az egyenes úton és őrizd meg az ellenségtől!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Április 01, 08:47:59
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 02, 08:14:54
JEGHEGYEK

"Mert minden fat a gyumolcserol lehet megismerni."[Lukacs 6:44]

A Titanic 5 jeghegyre figyelmezteto uzenetet vett a katasztrofa elott.Kora hajnalban,mikor a 6-ik uzenet is megerkezett:"Vigyazat,jeghegyek!",a tavirdasz igy jelzett vissza:"Maradjatok csendben!Elfoglalt vagyok!"
30 perccel kesobb a hatalmas oceanjaro-melynek kapitanya ezt mondta:"Meg az Isten sem tudna elsullyeszteni ezt a hajot"-hihetetlenul gyorsan elsulyedt.Mi tortent?Elfelejtkeztek a jeghegyek alapveto tulakdonsagarol.Amit a viz szine folott lattak,nem tudta volna elsulyeszteni azt a hatalmas hajot.De sajnalatos modon a jeghegy nagyobbik resze a viz alatt van.Tudod mit?Az a jeghegy a te eletedet jelkepezi! A 10%,ami a vizfelszin felett van:a jo hirneved;a 90%,ami a viz alatt van:a jellemed.Es ami a felszin alatt van,elsulyesztheti a hajodat.Mi a jellem?
-a) onfegyelem-az a kepesseg,hogy helyesen cselekedjunk,meg akkor is,ha nem esik jol.
-b) belso ertekek-alapelvek,melyek szerint elsz akkor is,ha nagy a nyomas korulotted.
-c) identitastudat-olyan onkep,mely nem masok velemenyere,hanem arra epul,akinek Isten tart teged.
-d) erzelmi biztonsag-az a kepesseg,hogy erzelmileg stabil,kiegyensulyozott vagy.
Az eletedre nem az teszi a legnagyobb hatast,hogy mid van,hanem,hogy ki vagy.Jezus azt mondja:
"Mert minden fat a gyumolcserol lehet megismerni.Hiszen tuskebokorrol nem szednek fuget,csipkebokorrol sem szuretelnek szolot.A jo ember, szive jo kincsebol hozza elo a jot,es a gonosz ember a gonoszbol hozza elo a gonoszt..."[Lukacs 6:44-45].
Barmi is tortenik ma az eleted felszinen,az abbol kovetkezik,ami belul van.Isten elobbre helyezi azt,aki vagy,mint amit teszel.Neki tehat a legfontosabb az,hogy viselj gondot arra,ami a melyben van(a szivedre),mert ez fogja meghatarozni,hogy mi tortenik a felszinen(a viselkedesedben).Gondolkodj el ezen!


-Idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 02, 08:34:03
Charles H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


A szív igazi odaszánása
"Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt"
(1Tim 4,15)
Ez az ígéret gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Ige feletti szorgalmas elmélkedés és az Úrért teljes odaadással végzett munka révén fejlődni fogunk, és fejlődésünk mindenki számára látható lesz. Nem a Biblia sietős olvasása, hanem az olvasottakban való elmélyülés jár igazán szellemi haszonnal. Nem a felületesen végzett munka, hanem a munkának való igazi odaadás a gyümölcsöző. "Minden munkádban gyümölcsöző leszel", de nem a sietős kapkodás útján, hanem a szívünk igazi odaszánása által.

Ha megosztjuk magunkat Isten és a Mammon között, Krisztus és önmagunk között, nem fejlődünk semmit. Mindenestől oda kell szánnunk magunkat a szent feladatok végzésére, különben siralmas ügynökei leszünk a mennyei dolgoknak, és a hitben sem fogunk növekedni.

Igehirdető vagy? Légy egészen az, és ne fecséreld energiádat másodrangú dolgokra. Mi közöd akkor a világ dolgaihoz vagy a tartalmatlan szórakozásokhoz? Keresztyén vagy? Tedd Jézus Krisztus szolgálatát életed legfőbb feladatává, egyetlen céloddá! Először légy te magad mindenestől Krisztusban, csak azután cselekedj mindent Krisztusért, különben nem fogsz fejlődni, és fáradozásod hiábavaló lesz, mert sem a gyülekezet, sem a világ nem fogja tapasztalni rajtad keresztül azt az erőt, amellyel Krisztusról kellene bizonyságot tenned.  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 03, 08:33:50
Charles H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Érzékeny a figyelmeztetésre
"Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak! - Így szól az Úr"
(2Kir 22,19)
Sokan nem törődnek az intéssel, és elvesznek. Boldog az, aki féli az Úr szavát. Jósiás ezt tette, ezért Isten megkímélte ama pusztulás látványától, amely Júdára várt rettenetes bűnei miatt. Ilyen megtört szívű vagy te is? És ilyen alázatos? Ha igen, akkor téged is megkímél az Úr ama gonosz napon. Isten megjegyzi mindazokat, akik sóhajtoznak és sírnak koruk bűnei miatt. A pusztulás majd megálljt parancsol, amíg választottai mind menedékbe nem jutnak. Megtalálja őket, mert ismertetőjelük, hogy Istent és az Ő Igéjét őszintén félik. Vészterhes időkben élsz? Látod, hogy a babonaság és a hitetlenség mily nagy mértékben terjed, és félsz a romlott nemzetre elkövetkező rettenetes büntetéstől? Ha így van, bátorítson fel az ígéret folytatása: "... békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok" (22,20). Vagy ami még jobb, eljön maga az Úr, és akkor egyszer s mindenkorra vége a szomorúság korszakának.  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 03, 10:02:58
TANULJUNK ELCSENDESEDNI

"Csendesedjetek el,es tudjatok meg,hogy En vagyok az Isten!"[Zsolt.46:11]

Dan Rather.aki egykor a CBS televizio tarsasagnal volt musorvezeto,felkeszuletlennek bizonyult egy interjuban,melyet Terez anyaval keszitett.Ron Mehl igy irta le a talalkozast:
Dan szokasos megkozelitesei nem voltak megfeleloek.A kis kalkuttai apaca pedig nem ugy tunt,mint aki hajlando lenne megkonnyiteni a dolgat.
- Amikor imadkozik,mit szokott mondani Istennek?-kerdezte Dan
- En nem mondok semmit- felelte o- csak hallgatom.
Dan ekkor mas iranybol probalkozott:
- Nos,rendben...amikor tehat Isten beszel onhoz,akkor mit szokott mondani?
- O nem mond semmit.Csak meghallgat.
Abban a pillanatban azt sem tudta,mit mondjon.
- Es,ha on ezt nem erti-tette hozza Terez anya-en nem tudom onnek elmagyarazni.

A csendesseg az a hely,ahol a Szentlelek megmutatja nekunk a Szentirasbol vett uzenet lenyeget,helyes latast ad,azutan alkalmazza azokat a legbonyolultabb problemainkra es a legmakacsabb tevedeseinkre.Ahogy atformalja a szivunket,hogy az Ovevel egy utemre dobbanjon,a donteseink elkezdik betolteni az O akaratat,es elkezdjuk visszatukrozni az O jellemet.
Rajta,probald ki!Nyitsd ki Isten Igejet egy bekes helyen,es ulj csendben Isten elott.Nemsokara a Szentlelek megvilagosit egy reszt es az,elette valik az elmedben.Es meg mielott felfognad,a nehez helyzet,mely zaklatottsaghoz vezetett,megoldodik.Ha megtanulsz "lecsendesedni" Isten jelenleteben,a legnagyobb problemaid hirtelen sokkal kezelhetobbe valnak.O kijelenti magat neked.Lecsendesiti erzelmeidet es megnyugtat.Te uj iranyt fedezel fel,megszabadulsz az aggodalomtol,es a bekesseg uj erzeset talalod meg.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 03, 11:09:29
Köszönöm Salome és Edit a morzsákat!  :2angel:

 :thanks:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Április 04, 15:13:02


AZ IMÁDKOZÓ JÉZUS


“Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott.” Márk 1,35


Jézusnak állandó kapcsolata volt az Atyával. Mégis kiment kora reggel imádkozni. Annyi minden próbálta Őt elszakítani az Atyától. A Sátán akarta a megkísértés történetében elérni, hogy önállósítsa magát, és ne csak akkor cselekedjen, amikor az Atyát látja cselekedni. Változtasd a köveket kenyérré, éhes vagy, elégítsd ki magad. A világ minden országát neked adom. Vesd alá magadat! Tegyél csodát!

 Az emberek részéről is folyton ott van a kísértés. Az anyja mondja: Fiam, nincs borunk. Csinálj már valamit! Milyen egyszerű lenne cselekedni. Soha olyan élesen nem szólt Jézus az anyjához, mint akkor. Szemrehányás érte Márta részéről: Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, miért nem jöttél?! Péter kéri, építsünk három hajlékot. A kenyércsoda előtt mondják: küldd el az embereket, szerezzenek maguknak élelmet. Jézus olyan emberek között élt, akik állandóan befolyásolni akarták.

 Ismered a lázadó testet? “Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár!” Érted már, miért kellett Jézusnak csendbe menni, imádkozni? A 12 tanítvány elhívása előtt egy éjszakát imádkozott át. Biztos vagyok benne, név szerint megkapta őket. Imádkozott az övéiért, sőt egyes emberekért: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem őrizd meg őket. Imádkoztam érted, Péter, hogy el ne fogyatkozzék a hited. - Rászorulsz már Jézus imádságára? A mennyben látjuk majd, hogy milyen helyzetekben csak Jézus imádsága tartott meg. Adj hálát az imádkozó Jézusért, Aki a legjobban tudja, hogy a Sátánnak, a bűnnek milyen hatalma van ezen a földön. Isten az ítéletet Jézusra bízta, mert Ő ismer és szeret téged.

Bízd hát magad hittel az érted is imádkozó Jézusra!

Trausch Liza: "...beszéded megelevenít..."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 04, 16:57:42
Kedves Kövecske!  :05:

Nagyon jó az áhitat. Valóban nem szabad hagyni, hogy bárki is befolyásoljon minket Jézus követése közben. :088:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 05, 11:08:08
AZ IDENTITASOD TOLVAJA

"...Krisztus el bennem..."[Galata 2:20]

Az identitasod nagy ertek,nem csak szamodra,de a tolvaj szamara is aki meg akarja szerezni a nevedet es a hitelkartyadat,hogy leemelje a penzedet a szamlarol.Sokan nagyon messzire hajlandoak elmenni,hogy olyan identitast szerezzenek,amelyrol azt gondoljak,hogy az,bizonyos csoportok szamara jobban elfogadhato;peldaul neves divattervezok ruhait viselik,vagy markas autokat vezetnek.Vannak,akik azt gondoljak,hogy a kinezetuk a donto es plasztikai mutet mellett dontenek.Nehanyan a hivatasukkal vagy az uzleti ugyeikkel azonositjak magukat.Talan mar hallottal arrol az emberrol,aki pszihiaterhez ment azonossagtudatanak valsaga miatt es ezt mondta:"Doktor ur,meg vagyok gyozodve arrol,hogy kutya vagyok."Mikor a pszihiater megkerdezte tolle,hogy miota all fenn nalla ez a problema,ezt mondta:"Kolyokkutya korom ota!".
Kozulunk tul sokan vannak osszezavarodva vagy egyaltalan nem is tudnak arrol,hogy az igazi identitasunk:Isten megvaltott gyermekeinek lenni.Ez a zavar helytelen iranyu novekedest okoz,vagy teljesen meggatolja a novekedest.Pal igy nevezte meg identitasat:"...Krisztus el bennem...",aztan hozzatette:"Mindenre van erom a Krisztusban,aki megerosit engem."[Filippi 4:13]
Ha olyan tehetseged volna mint Mozartnak,nem lenne olyan zenemu,amit ne tudnal eljatszani.Ha olyan agyad lenne,mint Einsteinnek,nem volna olyan matematikai feladvany,amit ne tudnal megoldani.Ha Krisztus el benned,nincs olyan gyozelem,amit ne tudnal elerni.Az uj identitasod Krisztusban megoldja az elfogadas problemajat.Ha megerted,ki vagy Krisztusban,felismered,hogy Isten szemeben elfogadott vagy-es ezt senki sem tudja tulszarnyalni.Tehat ki vagy te?Olyan valaki,aki teljes bocsanatot,teljes elfogadast nyert,Isten gyermeke,akit O melysegesen szeret es nap mint nap megerosit.Ha ezt egyszer teljesen felfogod,olyan oromod lesz,melyet sohasem ismertel es olyan novekedesed,ahogy meg sosem novekedtel.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 06, 08:12:56
 :2angel:Idézetet írta: Oswald Chamberrs
Április 6. 

ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA

 

   "Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára" (1Pt 2,24). 

Jézus keresztje Istennek a bűn felett mondott ítéletét hirdeti.

Semmiképpen se tűrd meg Krisztus keresztjével kapcsolatban a vértanúság gondolatát.

A kereszt nagyszerű győzelem volt, amely a poklot alapjáig megrendítette.
Nincs semmi biztosabb sem az időben, sem az örökkévalóságban, mint amit Jézus Krisztus véghezvitt a kereszten:
helyes kapcsolatba hozta az emberi nemzetséget Istennel.

Az emberi élet alapjává a megváltást tette.
Minden embernek utat nyitott, hogy belépjen az Istennel való közösségbe.
A kereszt nem véletlenül jutott Jézusnak:
Ő azért jött.
Ő az a "Bárány, aki megöletett e világ alapjának felvettetése előtt".
Testté lételének (Jn 1,14) egyetlen értelme és célja a kereszt.
Őrizkedj attól,
hogy a "testben megjelent" Istent
elválaszd
a "bűnné lett" Isten Fiától.

Már testté létele is a megváltás céljából történt.

Isten azért lett testté, hogy elvegye a bűnt.

A kereszt az idő és az örökkévalóság középpontja, s mindkettő talányát megoldja.
A kereszt nem egy ember keresztje,
hanem Isten keresztje,
és Isten keresztje soha nem válhat emberi tapasztalattá.

A kereszt Isten természetének kiábrázolása, kapu, amelyen át minden ember közösségbe juthat Istennel.

Amikor eljutottunk a keresztig, nem tudunk keresztüllépni rajta; ott maradunk abban az életben, amelynek a kereszt a kapuja.

A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került.

A kereszt az a hely,
ahol egy hatalmas csapással
Isten egyesül a bűnös emberrel,
úgyhogy feltárul az életbe vezető út

- a csapás pedig Isten szívét éri.
 

.
.


Kérlek Uram segíts, hogy megérthessük.
Kérlek Uram segíts, hogy ez legyen nekünk a legfontosabb.
Csak TE segíthetsz ebben nekünk.

Ámen és Ámen:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 06, 10:54:14
Spurgeon:Isten ígéreteinek tárházaEgy király, egy Úr
"Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név"
(Zak 14,9)
Micsoda áldott reménység ez! Nem szeszélyes álom, hanem a csalhatatlan Ige kijelentése. Valamennyi nép megismeri majd az Urat, és kegyelmes uralkodását minden nemzetség elfogadja. Ma még távol vagyunk ettől. Ugyan ki hódol ma a Nagy Király előtt? Mennyien lázonganak! Milyen sok úr és milyen sok isten van e földön! Még a hitvalló keresztyének között is hány és hányféle eltérő felfogás uralkodik róla és evangéliumáról! De egyszer majd egy Király lesz, egy Úr és az élő Istennek egy neve. Ó Uram, bárcsak hamarosan eljönne ez a nap! Naponta kiáltunk hozzád: Jöjjön el a te országod!

Nem kérdezzük, mikor jön el, nehogy elveszítsük az eljövetel bizonyosságának vigasztalását. Amilyen bizonyos, hogy a Szent Szellem egykor a próféták által szólt, olyan bizonyos, hogy eljön az idő, amikor majd az egész földet betölti az Úr dicsősége. Jézus Krisztus nem hiába halt meg. Isten Szelleme nem hiába munkálkodik. Az Atya örökkévaló célja nem hiúsulhat meg! Itt, ahol most a Sátán zsarnokoskodik, az Úr Jézust koronázzák királlyá és a mindenható Isten uralkodik majd! Ebben a hitben megerősödve kezdjünk a mai nap munkájához és küzdelmeihez!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Április 06, 13:01:02
De jóóó... :05:

Aktuális, nagy üzenet... :2angel:

Köszike, Salome!  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Április 06, 14:31:52
I. Korinthus 3,9: Istennek vagytok szántóföldje.  

Isten szántóföldje az emberi lélek. Milyen csodálatos ez! A lelki munka mindig Isten műve, mi csak napszámosok és segédmunkások vagyunk abban. Aki közülünk plántál vagy öntöz, senki és semmi, az Isten minden, aki a növekedést adja. Ő lazítja fel a talajt. Kezébe veszi a szenvedések és nyomorúságok, külső és belső bajok ekéjét, feltöri vele a szívek kérges felületét, hogy a mag mély gyökeret ereszthessen. Idővel learatja, kicsépeli, majd malmában megőrli a magot. Nem azért, hogy megsemmisítse, hanem hogy ízes kenyér legyen belőle (Ésa. 28, 24-28). Micsoda türelem ez Isten részéről! "Csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztottál engem." Ebben a munkában Isten nem "legyen" szavával dolgozik, mint a teremtéskor. Akaratot adott az embernek. Ez az akarat gyakran akaratosságban és dacban jelentkezik, úgy, hogy Isten kénytelen így kiáltani: "Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után" (Ésa. 65, 2). Szeretné megragadni teremtményét, az azonban elhúzódik előle. Istennek sok harcába kerül, míg a megkeményedett szívű ember hajlandó alárendelni neki a maga akaratát. De milyen vigasztaló viszont, amikor ezt mondhatjuk: az Úr munkája ez bennünk. Sokszor elcsüggedünk, mikor hiányosságainkat látjuk. Belső életünkben nem látunk haladást és csak kevés gyümölcsöt, vagy éppen semmit. Ilyenkor szinte elvész minden bátorságunk. De micsoda áldás, mikor ilyen körülmények között is elmondhatjuk: az Úr munkája ez s Ő majd véghez is viszi.
Hagyom, hogy még többet munkálkodjon bennem, hiszen annyiszor beleszóltam már munkájába és magam akartam dolgokat megvalósítani. Most már nem akarok más lenni, mint agyag az Úr kezében. Ő formál engem, és amit ő elkezd, azt be is fejezi.
De arról a nagy felelősségről se feledkezzünk meg, ami abból következik, hogy Isten munkálkodik bennünk. Ellenszegülünk neki és Szentlelkének, amikor mégiscsak minden a régiben marad nálunk. Hányszor keresztezzük Isten szándékait! Szívünk vadonjából ő Édent akar varázsolni. Nosza, igyekezzünk ezen mi is, és ne sajnáljuk azokat a gyomokat kiirtani, amiket ő mutat nekünk. Igéjének drága magja hadd hulljon szívünk mélyébe, hogy ott teljes szépségében kibontakozzék. Van-e ennél nagyszerűbb, mint az olyan szív, mely gazos parlagból Isten kertjévé lett? Hadd magasztalja a mi életünk is Isten kezének munkáját!

Carl Eichhorn: Isten műhelyében
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 07, 09:14:58
Spurgeon:Isten ígéreteinek tárházaEmberektől nem félve
"A Föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled"
(5Móz 28,10)
Akkor majd semmi okunk nem lesz, hogy mi féljünk tőlük. Ez szegényes szellemiségre és inkább hitetlenségre vallana, mint hitre. Isten önmagához hasonlóvá alakít bennünket, hogy joggal viselhessük nevét, és valóban hozzá tartozzunk. Bárcsak valóra válna ez az Ige az életünkben (elnyernénk ezt a kegyelmet, hiszen) az Úr alig várja, hogy így legyen, azaz: hogy lássák a népek rajtunk, hogy az övéi vagyunk.

A valóság az, hogy az istentelenek félnek az igazi hívőktől. Gyűlölik őket, de félnek is tőlük. Így reszketett Hámán Márdokeustól, noha ő tört az utóbbi életére. Mert az istentelenek gyűlöletének oka valójában a félelem, de büszkébbek, semhogy ezt bevallanák. Ezért járjunk félelem nélkül az igazság útján. Nem nekünk van okunk félni, hanem a gonosztevőknek, akik a Seregek Ura ellen harcolnak. Ha valóban úgy élünk, mint akik az örökkévaló Isten nevéről neveztetünk, biztonságban vagyunk. Miként egykor a római birodalom polgárának csak annyit kellett mondania: római vagyok - és máris maga mögött tudhatta a hatalmas birodalom valamennyi légiójának védelmét, - ugyanígy Isten emberei a Mindenható védelmét tudhatják maguk mögött. Isten inkább elküldi az égből valamennyi angyalát, semhogy egyetlen hívő gyermekét is védelem nélkül hagyná. Légy bátor, mint az oroszlán, mert Isten veled van.  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 07, 09:15:14
A HIT AZT MONDJA:"EZ IGY VAN"

"Hit nelkul pedig lehetetlen Istennek tetszeni..."[Zsidok 11:6]

Tony Evans ezt irja:"A hitnek ez a gyakorlatban alkalmazhato definicioja,mely nekem tetszik:ugy cselekedni,mintha valami teljesen biztos lenne,amikor meg nem az,annak erdekeben,hogy azza valjon,hiszen Isten ezt mondta."Talan azt mondod:"Ez ugy hangzik,mintha tettetnem kellene valamit,amikor az nem valosagos." Nem!Arrol van szo,hogy hisszuk,hogy amit Isten mondott,az igaz;akkor is,ha nem all rendelkezesunkre bizonyitek.Ugy tudod meg,hogy hiszel-e,ha aszerint cselekszel.Talan azt gondolod,hogy az olyan embereknek mint Noe vagy Mozes,konnyebb dolguk volt ezzel mint nekunk,mert veluk kozvetlenul beszelt Isten.Igaz,hogy Isten beszelt veluk,de ez nem tette konnyebbe szamukra az engedelmesseget.Emlekezz ra,hogy Noe 120 evig epitette a barkat ugy,hogy sehol sem volt viz a kozelben,es kozben folyamatosan hirdette,hogy jonni fog az ozonviz,egyedul arra alapozva,amit Isten mondott neki.Mozes nem nezhette meg a "Tizparancsolat" cimu filmet,hogy megtudja,hogy vegzodik ez az egesz.Valojaban mi vagyunk kedvezobb helyzetben,mert nekunk megvan Isten teljes Igeje.De meg mi is tapasztaljuk az elet orvenyeit.Voltal valaha repulogepen,mely hirtelen razkodni vagy zuhanni kezdett?Emlekszel ra,amikor meghallottad a kapitany hangjat a hangosbemondoban,amint nyugodtan elmagyarazta,hogy ez nem nagy ugy.A lehetosegeid:hogy hiszel annak amit a kapitany mond,vagy annak hiszel amit latsz es erzel.A te dontesed,hogy vegig feherre valt ujjpercekkel kapaszkodsz az ulesedbe,vagy elengeded magad es elvezed a repulest.A hit atsegit a logikad,az ertelmed es az erzekeid hatarain.Kepesse tesz arra,hogy elhidd:ha Isten mondta,akkor ez igy igaz.Egyszerubben fogalmazva:a hit az,hogy ugy cselekszunk,hogy elfogadjuk:Isten igazat mond!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 08, 08:55:19
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 AZ Ő FELTÁMADÁSÁNAK RENDELTETÉSE


   "Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

Urunk keresztje a kapu az Ő életébe: feltámadása azt jelenti, hogy most már hatalma van átadni nekem az Ő életét. Ha újjászülettem felülről, a feltámadott Úrtól elnyerem az Ő igazi életét. Urunk feltámadásának az a rendeltetése, hogy "sok fiat vezet dicsőségre" (Zsid 2,10). Rendeltetésének betöltése adja neki azt a jogot, hogy minket Isten fiaivá tegyen. Sohasem vagyunk olyan kapcsolatban Istennel, mint Isten Fia, de a Fiú bevisz minket a fiúság helyzetébe. Amikor az Úr a halálból feltámadt, teljesen új életre támadt fel, olyan életre, amelyben testté létele előtt nem élt. Olyan életre támadt fel, amely nem is létezett azelőtt. Az Ő feltámadása azt jelenti nekünk, hogy minket is az Ő feltámadt életébe emel be, nem hagy meg régi életünkben. Jön egy nap, amikor majd a mi testünk is hasonlóvá lesz az Ő dicsőséges testéhez, de már most megismerhetjük az Ő feltámadásának erejét és járhatunk új életben. "Hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét" (Fil 3,10). "...amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket néki adtál" (Jn 17,2). Az örök élet tapasztalati elnevezése: "Szent Szellem", aki itt és most az emberekben munkálkodik. A Szent Szellem az az isteni személy, aki növekvő hatalommal tapasztalattá teszi nekünk a váltságot. Hála legyen Istennek azért a dicső és felséges valóságért, hogy a Szent Szellem ki tudja formálni bennünk Jézus Krisztus igazi természetét, ha engedünk neki. :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 08, 09:15:27
NAPI ADAG A SZENTIRASBOL

"Nem hevult-e a szivunk amikor beszelt hozzank az uton,amikor feltarta elottunk az Irasokat?"[Lukacs 24:32]

A ket Emmausba tarto vandor felfedezte a Szentiras hatalmat az elso husvetvasarnapon.A keresztrefeszites miatt megtort a szivuk:"...a szomorusag az arcukra volt irva..."[Lukacs 24:17].Hagytak,hogy a fajdalom elvakitsa oket es nem vettek eszre Jezus jelenletet.Jezus feltamadt a halalbol es bar a tanitvanyok nem ismertek fel Ot,O azert jott,hogy elvegye banatukat.Hogyan akarta ezt megtenni?"Jezus igeket idezett Mozestol es a profetaktol,es elmagyarazta nekik mindazt,amit az Irasok Rola mondtak".
Megnyitotta szemuket es nehez szivuket felemelte a Szentiras segitsegevel.Azt az eszkozt valasztotta,mely sohasem vall kudarcot:Isten Szavat!El tud ez erni valamit?Annal a ket vandornal eltudott:"Ugy ereztuk,mintha tuz egne bennunk amikor utkozben beszelt hozzank,megmagyarazva nekunk az Irasokat."
Ha anelkul probalsz gyozelmes keresztyen eletet elni,hogy naponta megkapnad a kello napi mennyiseget a Szentirasbol az olyan,mintha azt akarnad,hogy az autod ures tankkal is uzemeljen,vagy mintha egesz heten at ures gyomorral akarnal dolgozni,vagy kifizetni a szamlakat egy ures bankszamlarol.Steve Farrar azt irja:"Szuksegem van arra,hogy emlekeztessenek az igazsagra.Isten Szava megadja a realitas napi adagjat.A reggeli eligazitas az igebol olyan perspektivat nyujt,amit nem kaphatok meg a vilagban.Minden nap szuksegem van Isten eletemrol alkotott velemenyere.Egy keresztyen...ebben a tarsadalomban az arral szemben uszik.Az Ige folyamatos taplaleka nelkul hamar elfaradna,es magaval ragadna a sodras ereje."
Tehat fordits idot minden nap a Szentirasra!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 08, 11:05:48
Kedves Salome és Edit!  :05:

Nagyon köszönöm a mai lelki morzsákat!  :05:
Az Úr áldjon meg benneteket szolgálatotokért!
 :012:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 09, 08:17:20
Kedves Anti! :05:

Téged is áldjon az Úr gazdagon!

Szeretettel: Salome :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 09, 08:19:00
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 LÁTTAM ŐT?


   "Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban" (Mk 16,12).

Megváltottnak lenni és Jézust látni nem ugyanaz. Sokan részesülnek Isten kegyelmében, akik sohasem látták Jézust. Mikor végre megláttad Jézust, nem lehetsz többé az, aki voltál és a dolgok sem hatnak rád úgy, mint azelőtt. Mindig tégy különbséget két dolog között: hogy milyennek látod Jézust és hogy mit tett Ő érted. Ha csak arról tudsz, amit Jézus tett érted, akkor a te Istened nem elég nagy; ha azonban láttad Jézust olyannak, amilyen, akkor tapasztalataid jöhetnek és mehetnek, úgy fogod őket elviselni, mint "aki látja a láthatatlant" (Zsid 11,27). A születése óta vak mindaddig nem tudta, kicsoda Jézus, amíg közelébe nem jutott és Ő ki nem jelentette magát neki. Jézus azoknak mutatja meg magát, akikért tett valamit; de nem írhatjuk elő neki, hogy mikor jöjjön. Hirtelen, bármely szempillantásban jöhet. "Most már látom Őt!" Jézusnak barátod előtt éppúgy meg kell jelennie, mint előtted; senki sem láthatja meg Jézust a te szemeddel. Mikor az egyik már látta Jézust, de a másik még nem, ott különválás jön létre. Barátodat nem viheted addig Jézushoz, amíg Isten nem vonja őt. Láttad már Jézust? Akkor azt akarod, hogy mások is meglássák. "Ezek is elmenvén, megjelentették a többieknek; ezeknek sem hittek" (Mk 16,13). Még ha nem is hisznek, akkor is szólnod kell. Ha elmondhatnám, bizton elhinnétek! S bárcsak elmondhatnám, mit láttam én! De hogy mondhatnám el és hogy hinnétek, Míg Ő oda nem visz, ahol voltam én! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 09, 09:34:28
AMIKOR ISTEN VARAKOZTAT   3/1

"Az allhatatossag pedig tegye tokeletesse a cselekedetet..."[Jakab 1:4]

A Biblia azt mondja,hogy:"Mindennek rendelt ideje van..."[Pred.3:1]Tehat nem szamit,hogy milyen kitartoan imadkozol,eleted bizonyos szakaszait nem tudod kikerulni.Vannak olyan helyzetek,amelyeken nem kell valtoztatnod,csak tul kell elned!Pal ezeket az idoket igy hivja:"pillanatnyi konnyu szenvedesek:[2 Kor.4:17]Ha nem tudsz valtoztatni a korulmenyeiden,meg kell tanulnod novekedni altaluk,
Telen a fak megragadjak az evszak lehetosegeit arra,hogy helyreallitsak erejuket es felkeszuljenek a gyumolcsozo kovetkezo evszakra.Eletnedveik keringese lelassul.Aztan tavasszal nagy erovel indulnak meg ujra az uj rugyek novekedeseben.Visszanezve az eletedre azt fogod latni,hogy tetteid "idenyjelleguek".Novekedes jon,aztan kuzdelem,oda-vissza.Minden idoszaknak megvan a celja.Istennek megvan az oka arra,ha nem akarja,hogy mindig termest hozo legyel.Amikor megengedi a teli szeleknek,hogy atzugjanak az eleteden,akkor az elkovetkezo tavaszra keszit fel.
Jakab azt irja:"Tartsatok ajandeknak...ha probak ernek...hitetek nyomas alatt mutatja meg igazi minoseget.Ne akarjatok eretlenul kikerulni semmilyen helyzetbol.Hagyjatok,hadd vegezze el az a helyzet a munkajat,hogy erettek es jol fejlettek legyetek,minden fogyatekossag nelkul."[Jakab 1:2-4]
Az egyik dolog,amivel majd kuzdened kell egy varakozasi idoszakban,az a sietseg kenyszere,hogy maradando donteseket hozz atmeneti korulmenyekre alapozva.Ne tedd!Nem minden helyzet kivan azonnali cselekvest.Emlekezz,a turelem a bizalombol ered es nem tudsz bizni egy olyan Istenben,akit nem ismersz.Ezert tobb idot kell toltened azzal,hogy a Biblia olvasasa es az imadsag altal megismerd Ot.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 10, 00:00:59
 :D

Kedves Edit köszönöm.
Tényleg mindennek rendelt ideje van.  :044:

Azok a próbák, amin keresztül vezet Isten, azok is Őt ismertetik meg.

Addig nem tudom, hogy gondoskodó Isten, amíg nem jutok olyan helyzetbe, amit emberileg nem tudok megoldani, és teljes bizalommal támaszkodva rá, megismerem Őt abban a helyzetben.
Addig nem tudom, hogy gyógyító Isten, amig nem jutok olyan egészségi állapotba, amikor nem másban, hanem BENNE bízom.
Addig nem tudom, hogy szabadító Isten, amíg nem szabadít meg a kilátástalan helyzetemből, úgy, hogy az a helyzet már nem kilátástalan.
Addig amíg ezeken a próbákon nem vezetett át, addig csak hallottam róla, olvastam róla, mondták nekem, mint a Szamariaknak az asszony, de amikor ezekben a próbákban velem van, és ha a halál árnyékának völgyében megyek is, akkor is fogja a kezem.
Akkor, és csak akkor ISMEREM meg ŐT.

Gondolom, hogy Ő is csak akkor ismer meg engem, ha ezekben a helyzetekben VELE vagyok és Ő velem van.

Ezért mondhatja az Úr Jézus azoknak akik sok mindent tesznek az Ő NEVÉBEN nem ismerlek benneteket, mert nem volt velük a próbákban.

Mert kimenekülhetünk,de akkor korcsok vagyunk nem fiak.


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 10, 08:12:04
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Tekints fel rá, és élj!
"Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy érckígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint rá!"
(4Móz 21,8)
Dicsőséges előképe ez az evangéliumnak. A vétkesek közé számláltatott Jézus Krisztus függ előttünk a kereszten. Ha föltekintünk rá, meggyógyulunk a bűn kígyómarásától, éspedig azonnal. "Mindenki, aki feltekint arra, életben marad." Kedves olvasóm, ha bánkódsz bűneid miatt, jól jegyezd meg az Igét: "Mindenki életben marad, ha feltekint arra!" Mindenki, aki valóban feltekint Jézus Krisztusra, megtapasztalja ennek igazságát. Én ezt megtapasztaltam. Jézusra néztem, és azonnal megelevenedtem. Ebben bizonyos vagyok. Olvasóm, ha te feltekintesz Jézusra, te is élni fogsz. Bár most talán gyötör a kígyóméreg és nincs reménységed mert hát nincs is más reménység, csak ez az egy. Ez azonban nem kétes értékű gyógymód. "Mindenki ... életben marad, ha feltekint arra!"

Az érckígyót nem azért emelte fel Mózes, hogy az egészségesek kíváncsian nézegessék, hanem kizárólag azokért, akiket "megmart a kígyó". Jézus Krisztus az "igazán" bűnösök valóságos Megváltója. Akár részegessé, tolvajjá, tisztátalanná vagy Istentől távol élővé tett a "harapás", elég egy pillantást vetned Megváltónkra, és máris meggyógyulsz mindebből, és szentül tudsz élni Istennel szoros közösségben. Tekints fel rá, és élsz! :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 10, 08:39:24
 :D


Oswald Chambers:

Április 10. 

BELSŐ DÖNTÉS A BŰN TEKINTETÉBEN

 

   "Tudván azt, hogy a mi óemberünk Ővele együtt megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek" (Róm 6,6). 

Vele együtt megfeszítve! Elszántam-e már magamat arra, hogy a bűnt igazán ki kell ölni magamból? Sok idő eltelik, mire eljutunk erre a belső döntésre a bűnt illetően, de életem nagy pillanata az, amikor elhatározom, hogy amint Jézus Krisztus meghalt a világ bűneiért, úgy kell a bűnnek kihalnia belőlem. Nem megfékezni, elnyomni vagy megakadályozni kell a bűnt, hanem keresztre feszíteni. Senki sem juttathat el mást erre az elhatározásra. Lehet, hogy komolyan meggyőződtünk bűnösségünk felől, mégis arra van szükségünk, hogy eljussunk erre a döntésre, amit Pál itt követel. Szedd össze magad, jusson időd az Istennel való egyedüllétre, hozd meg ezt az erkölcsi döntést és mondd: "Uram, azonosíts engem a te haláloddal egészen addig, amíg magam is tudom, hogy velem együtt a bűn is halott bennem." Döntsd el, hogy a bűn benned halálba legyen adva! Nem valami isteni sejtésről van itt szó Pálnál, hanem mélyen gyökerező határozott megtapasztalásról. Felkészültem-e arra, hogy a Szent Szellem kutató fénye mindaddig átvilágítson rajtam, míg már tudom, mit jelent a bűnös természet, vagyis az, ami Istennek bennem levő Szelleme ellen tör? Ha igen, beleegyezem-e Isten halálos ítéletébe, amit erre a bűnös természetre is kimondott, hogy ti. teljesen azonosuljon Jézus halálával? Beleéltem-e magam abba a dicsőséges előjogba, hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem, és nem marad bennem, a testemben és véremben más, mint Krisztus élete? "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2,20 ´)Ebben mindenkinek egyen-egyenként magának kell döntenie, mert Isten nem erőszakos.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 10, 09:31:36
AMIKOR ISTEN VARAKOZTAT   3/2

"Nem hatalommal es nem eroszakkal,hanem az En lelkemmel!..."[Zakarias 4:6]

Valaki azt mondtamhogy a turelem az az ertek,amit tisztelunk a mogottunk halado auto vezetojeben,de nem az elottunk haladoeban!Isten,a rend Istene.Bizonyos idoket arra rendel,hogy megvalositson bizonyos celokat.Nem kifizetodo ,egelozni Ot.Vannak dolgok,amiket nem lehet elerni "erovel es hatalommal".Akkor hat hogyan lehet megis megvalositani? "...az en lelkem altal".
David azt mondja:"Eletem ideje kezedben van"[Zsolt.31:16].David megertette,hogy semmi sem tudja siettetni Istennek, eletere vonatkozo tervet.Ha egyszer te is felismered ezt,bekesseget talalsz es lemondasz arrol,hogy "tortenjen mar valami".Amikor Isten elvet egy magot az eletedbe,annak idore van szuksege,hogy meggyokerezzen es novekedjen.Neked pedig nem kell aggodnod a kimenetel miatt mert,ha termekeny,hittel teli szivbe lett plantalva,akkor az eredmeny garantalt.A nehez az,amikor tudod,hogy mar a cel kozeleben jarsz,es Isten azt mondja:varj.Ez az,amikor azt hiszed,elfeledkezett rollad,minden masodperc elethosszig tartonak tunik,es turelmed perobara van teve.
David azt mondja:"Varva vartam az Urat es O lehajolt hozzam...Sziklara allitotta labamat,biztossa tette lepteimet.Uj eneket adott a szamba,Istenunknek dicseretet.[Zsolt.40:1-3]Amikor tiszteletben tartod Isten idoziteset,mindig biztos talajon allhatsz es vegul lesz okod dicsoitani Ot.
Tehat,ha tudod,hogy megbizatast kaptal Istentol,de most meg varakozasban tart,maradj az oldalvonalnal,amig visszater hozzad.Megeri arra varni,hogy egyenesen Tolle kapd a valaszt.Gondolkodj el ezen!Mernel bizni barmilyen mas valaszban?


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 10, 12:36:46
 :D


Bizony így van!
Sok féle módon szól, csak halljuk meg, és ne kössük az ebet a karóhoz, hogy csak így, vagy csak úgy szólhat.

Még a  :balam: is fel tudta használni, a kövekből is tud fiakat támasztani, akkor hogy ne tudna, még a hitetlen ember szája által is szólni.

Csak mindég legyek figyelmes, hogy meghalljam, és ha
meghallottam, akkor cselekedjem is.
Ne legyen visszavonás az életemben.

Még ha kárára esküszik és meg nem változtatja, csak ez kedves Istennek.


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 11, 09:02:44
AMIKOR ISTEN VARAKOZTAT   3/3

"Varj az Urra,legy eros...!"[Zsolt.27:14]

Ha tapasztalt legi utazo vagy,akkor valoszinuleg ismert szamodra az a kifejezes,hogy "varakozo legi korozes".Van olyan,hogy a repuloter nem tudja fogadni a gepet,mivel az nem tudna leszallni a kedvezotlen viszonyok miatt.Ilyenkor altalaban tudatjak a pilotaval,hogy tennie kell nehant kort a legterben,kapcsolatba maradva a legi-iranyitassal,mig leszallasi engedelyt kap.Ez rendszeresen megtortenik,ezert a repulogepeknek mindig elegendo uzemanyaggal kell rendelkezniuk ahhoz,hogy a levegoben maradhassanak,amig foldet eresuk nem biztonsagos.A Biblia azt mondja:"Varjad az Urat,legy eros;batorodjek szived..."[Zsolt.27:14].Amikor Isten ugy latja jonak,hogy varakozasi koroket kell tenned,akkor nem csak az a kerdes,hogy van-e eleg hited elfogadni igeretet,hanem az is szamit,hogy van-e eleg lelki erod ami fent tart,amig ez tortenik.Ezert kell elegendo lelki uzemanyaggal rendelkezned,hogy kezelni tudd a keslekedest es varni tudj az engedelyre.
A Biblia ugy beszel a Szentlelekrol,mint"...sebes,nagy ereju szel..."[Ap.Csel.2:2].Miutan Isten sokaig kesleltette Noet,hogy megvalositsa tervet,"...szelet kuldott..."[1 Moz.8:1].Mindig amikor szel tamad Isten jelenletebol,elfuj minden gatat es akadalyt,felszaritja a talajt a labad elott,es igy kepes leszel haladni elore.Ledonti a felelem lelket es azokat a terheket,melyek mar-mar feladasra kesztettek.
David azt kerdezte Istentol:"Micsoda a halando...hogy torodsz vele,es az emberfia,hogy gondod van ra?"[Zsolt.8:4].Isten meg a varakozas es a remenyvesztettseg idoszakaban is gondol rad,es mindent javadra munkal.Az O kesleltetesei nem visszautasitasok.Tehat,amikor isteni szelet erzel lelkedben,orvendezz,ez annak a jele,hogy O mar tisztitja a leszallopalyat szamodra es hamarosan jo dolgok fognak tortenni!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 11, 09:59:15
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett
BELSŐ HASONLÓSÁG ISTENHEZ


   "Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk" (Róm 6,5).

Feltámadtam vele? Annak a bizonyítéka, hogy valóban megfeszíttettem Krisztussal, az, ha határozottan hasonlítok hozzá. Ha megkapom Jézus Szent Szellemét, Ő újra rendbe hozza személyes életemet Istennel. Feltámadása által pedig Jézus hatalmat kapott arra, hogy isteni életet ajándékozzon nekem és ettől kezdve az én tapasztalati életemnek az Ő élete alapjára kell felépülnie. Már most elnyerhetem Jézus feltámadott életét és ez szent életben mutatkozik meg bennem. Pál apostolnak minden írásán átvonul az a gondolat, hogy ha megtörtént az a döntés, hogy eggyé lettem Jézussal a halálban, akkor Jézus feltámadt élete át meg áthatja emberi természetemet. Isten Fia életét élni ebben a halandó testben csak mindenható erő által lehetséges. A Szent Szellemet nem lehet csupán vendégként befogadni, Ő átjár mindent. Amikor egyszer eldöntöttem, hogy "óemberem", azaz a bűn öröksége mindenestől azonossá váljék Jézus halálával, akkor a Szent Szellem eláraszt engem, és mindenről Ő gondoskodik. Az én dolgom csak az, hogy a világosságban járjak és engedelmeskedjem az Ő kijelentéseinek. Amikor már valóban döntöttem a bűnt illetően, akkor könnyű a valóságban is számolni azzal, hogy meghaltam a bűnnek, azért, mert Jézus életét megtalálom magamban. Mint ahogyan csak egyféle ember van, úgy szentség is csak egyféle lehet: Jézus Krisztus szentsége, én pedig az Ő szentségét kapom ajándékba. Isten belém oltja Fiának szentségét és így szellemi szempontból új világrendbe tartozom.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 11, 11:10:37
AMIKOR ISTEN VARAKOZTAT   3/3

"Varj az Urra,legy eros...!"[Zsolt.27:14]

Ha tapasztalt legi utazo vagy,akkor valoszinuleg ismert szamodra az a kifejezes,hogy "varakozo legi korozes".Van olyan,hogy a repuloter nem tudja fogadni a gepet,mivel az nem tudna leszallni a kedvezotlen viszonyok miatt.Ilyenkor altalaban tudatjak a pilotaval,hogy tennie kell nehant kort a legterben,kapcsolatba maradva a legi-iranyitassal,mig leszallasi engedelyt kap.Ez rendszeresen megtortenik,ezert a repulogepeknek mindig elegendo uzemanyaggal kell rendelkezniuk ahhoz,hogy a levegoben maradhassanak,amig foldet eresuk nem biztonsagos.A Biblia azt mondja:"Varjad az Urat,legy eros;batorodjek szived..."[Zsolt.27:14].Amikor Isten ugy latja jonak,hogy varakozasi koroket kell tenned,akkor nem csak az a kerdes,hogy van-e eleg hited elfogadni igeretet,hanem az is szamit,hogy van-e eleg lelki erod ami fent tart,amig ez tortenik.Ezert kell elegendo lelki uzemanyaggal rendelkezned,hogy kezelni tudd a keslekedest es varni tudj az engedelyre.
A Biblia ugy beszel a Szentlelekrol,mint"...sebes,nagy ereju szel..."[Ap.Csel.2:2].Miutan Isten sokaig kesleltette Noet,hogy megvalositsa tervet,"...szelet kuldott..."[1 Moz.8:1].Mindig amikor szel tamad Isten jelenletebol,elfuj minden gatat es akadalyt,felszaritja a talajt a labad elott,es igy kepes leszel haladni elore.Ledonti a felelem lelket es azokat a terheket,melyek mar-mar feladasra kesztettek.
David azt kerdezte Istentol:"Micsoda a halando...hogy torodsz vele,es az emberfia,hogy gondod van ra?"[Zsolt.8:4].Isten meg a varakozas es a remenyvesztettseg idoszakaban is gondol rad,es mindent javadra munkal.Az O kesleltetesei nem visszautasitasok.Tehat,amikor isteni szelet erzel lelkedben,orvendezz,ez annak a jele,hogy O mar tisztitja a leszallopalyat szamodra es hamarosan jo dolgok fognak tortenni!


-idezet:Bob Gass-

Köszönöm Edit, a lelki "üzemanyagot".  :088:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 11, 11:13:02
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett
BELSŐ HASONLÓSÁG ISTENHEZ


   "Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk" (Róm 6,5).

Feltámadtam vele? Annak a bizonyítéka, hogy valóban megfeszíttettem Krisztussal, az, ha határozottan hasonlítok hozzá. Ha megkapom Jézus Szent Szellemét, Ő újra rendbe hozza személyes életemet Istennel. Feltámadása által pedig Jézus hatalmat kapott arra, hogy isteni életet ajándékozzon nekem és ettől kezdve az én tapasztalati életemnek az Ő élete alapjára kell felépülnie. Már most elnyerhetem Jézus feltámadott életét és ez szent életben mutatkozik meg bennem. Pál apostolnak minden írásán átvonul az a gondolat, hogy ha megtörtént az a döntés, hogy eggyé lettem Jézussal a halálban, akkor Jézus feltámadt élete át meg áthatja emberi természetemet. Isten Fia életét élni ebben a halandó testben csak mindenható erő által lehetséges. A Szent Szellemet nem lehet csupán vendégként befogadni, Ő átjár mindent. Amikor egyszer eldöntöttem, hogy "óemberem", azaz a bűn öröksége mindenestől azonossá váljék Jézus halálával, akkor a Szent Szellem eláraszt engem, és mindenről Ő gondoskodik. Az én dolgom csak az, hogy a világosságban járjak és engedelmeskedjem az Ő kijelentéseinek. Amikor már valóban döntöttem a bűnt illetően, akkor könnyű a valóságban is számolni azzal, hogy meghaltam a bűnnek, azért, mert Jézus életét megtalálom magamban. Mint ahogyan csak egyféle ember van, úgy szentség is csak egyféle lehet: Jézus Krisztus szentsége, én pedig az Ő szentségét kapom ajándékba. Isten belém oltja Fiának szentségét és így szellemi szempontból új világrendbe tartozom.


Köszönöm Salome!

Járjunk világosságban.  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 12, 08:48:27
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 AZ Ő URALMA BENNÜNK


   "A halál többé rajta nem uralkodik, ...hogy pedig él, az Istennek él. Azonképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek" (Róm 6,9-11).

Örök élet vele. Az örök élet volt az az élet, amit Jézus Krisztus emberi síkon bemutatott; és ugyanez az élet - nem pedig utánzata - bontakozik ki a mi halandó testünkben is, amikor Istentől születünk. Az örök élet nem Istentől való ajándék; az az örök élet, hogy Isten önmagát adja. Az a hatalom és erő, amely Jézusban testet öltött, bennünk is kiábrázolódik, egyedül Isten mindenható kegyelme által, mikor végre döntöttünk a bűn tekintetében. "Vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok" (Csel 1,8). Nem a Szent Szellem ajándéka ez az erő, hanem maga a Szent Szellem az erő; nem csak valami, amit Ő ad. Az az élet, ami Jézusban volt, a mienk lesz az Ő keresztje által, ha egyszer elhatározzuk, hogy azonosítjuk magunkat vele. Ha nehéz rendbe jönni Istennel, azért nehéz, mert nem akarjuk végleg eldönteni a bűnkérdést. Amint ebben döntünk, Isten teljes életében részesülünk. Jézus Krisztus azért jött, hogy az élet végtelen teljességét hozza: "...hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig" (Ef 3,19). Az "örök" életnek nincs semmi köze az időhöz, ez az az élet, amit Jézus élt, amikor itt lent járt. Az örök élet egyetlen forrása az Úr Jézus Krisztus. A legerőtlenebb szent is megtapasztalhatja Isten Fia istenségének hatalmát, ha egyszer kész arra, hogy önmagát "elengedje". Saját akaraterőnk legkisebb maradványa is kioltja bennünk Jézus életét. Meg kell maradnunk az "elengedésben" és lassan, de biztosan egészen át fog járni bennünket Isten nagyszerű, teljes élete, és az emberek úgy vesznek tudomást rólunk, mint akik együtt voltunk Jézussal (Csel 4,13). :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 12, 09:15:07
EHEZNI ISTEN IGEJET

"...mint ujszulott csecsemok a hamisitatlan lelki tejet kivanjatok,hogy azon novekedjetek..."[1 Peter 2:2]

Egy csecsemo nem fog megnyugodni addig,amig ehsege nincs kielegitve.Az lenyegtelen,hogy az edesanya egesz nap talpon volt es faradt.Nem szamit,hogy hajnali harom ora van.Amikor egy baba enni akar,megall a vilag.Peter ugy beszel Isten Igejerol,mint "hamisitatlan tej"-rol,mely azt jelenti,hogy nem felvizezett,hanem valodi anyag.Ahogyan a regi reklamban szoktak mondani:"nem tartalmaz hozzaadott anyagot".A tiszta tej ellentete a mesterseges ital,mely igazinak latszik,de nem tartalmaz tapanyagot.Sokan kozulunk lelkileg alultaplaltak,mert mesterseges potszereket fogyasztanak.Potszereken ragodunk ahelyett,hogy az Ige hamisitatlan tejet innank.Egyetlen baba sem tudna fejlodni,ha tej helyett hamisitvanyokat adnanak neki,Ne legy olyan ostoba,hogy elfogadsz barmit is a Szentiras hiteles,higitatlan igazsagan kivul!Sot,az egyetlen igazsag,mely novekedesedhez segithet:a hallott es megcselekedett igazsag!Es vedd figyelembe ezt is:a babak nem egyszerre isszak meg az osszes rendelkezesre allo tejet-vasarnap delelott ket ora alatt.Mi pedig pont ezt csinaljuk,aztan csodalkozunk,miert nem tudunk novekedni Istenben.A babak rendszeresen taplalkoznak,es erre egy nagyon egyszeru okuk van:ehesek.Miert nem taplalkozunk tobbet Isten Igejevel?Egyreszt azert,mert nem vagyunk ra ehesek,vagy azert,mert ehsegunket megprobaljuk mesterseges tapokkal es potszerekkel kielegiteni.Ertsd meg ezt:Isten Igejenek napi taplaleka nelkul gyenge,sebezheto es legyozott leszel.Csak akkor tudod fejleszteni az egeszseges,Ige utani lelki ehseged,ha jobban akarod hallani Isten Szavat,mint amennyire enni akarsz.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 12, 09:43:23
 :D


EHEZNI ISTEN IGEJET

"...mint ujszulott csecsemok a hamisitatlan lelki tejet kivanjatok,hogy azon novekedjetek..."[1 Peter 2:2]

Egy csecsemo nem fog megnyugodni addig,amig ehsege nincs kielegitve.Az lenyegtelen,hogy az edesanya egesz nap talpon volt es faradt.Nem szamit,hogy hajnali harom ora van.Amikor egy baba enni akar,megall a vilag.Peter ugy beszel Isten Igejerol,mint "hamisitatlan tej"-rol,mely azt jelenti,hogy nem felvizezett,hanem valodi anyag.Ahogyan a regi reklamban szoktak mondani:"nem tartalmaz hozzaadott anyagot".A tiszta tej ellentete a mesterseges ital,mely igazinak latszik,de nem tartalmaz tapanyagot.Sokan kozulunk lelkileg alultaplaltak,mert mesterseges potszereket fogyasztanak.Potszereken ragodunk ahelyett,hogy az Ige hamisitatlan tejet innank.Egyetlen baba sem tudna fejlodni,ha tej helyett hamisitvanyokat adnanak neki,

Ne legy olyan ostoba,hogy elfogadsz barmit is a Szentiras hiteles,higitatlan igazsagan kivul!Sot,az egyetlen igazsag,mely novekedesedhez segithet:a hallott es megcselekedett igazsag!

Es vedd figyelembe ezt is:a babak nem egyszerre isszak meg az osszes rendelkezesre allo tejet-vasarnap delelott ket ora alatt.
Mi pedig pont ezt csinaljuk,aztan csodalkozunk,miert nem tudunk novekedni Istenben.

A babak rendszeresen taplalkoznak,es erre egy nagyon egyszeru okuk van:ehesek.

Miert nem taplalkozunk tobbet Isten Igejevel?
Egyreszt azert,mert nem vagyunk ra ehesek,
vagy azert,
mert ehsegunket megprobaljuk mesterseges tapokkal es potszerekkel kielegiteni.

Ertsd meg ezt:Isten Igejenek napi taplaleka nelkul gyenge,sebezheto es legyozott leszel.

Csak akkor tudod fejleszteni az egeszseges,Ige utani lelki ehseged,
ha
jobban akarod hallani Isten Szavat,

mint amennyire enni akarsz.


-idezet:Bob Gass-
   


Ámen és Ámen


:084:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 13, 10:52:34
VAN EMBERED?   2/1

"Jobban boldogul ketto,mint egy..."[Pred.4:9]

Edward Farrel azt mondta:"Az igazi figyelem nagyon ritka.Vannak bizonyos emberek,akikrol ugy erezzuk,beszelgethetunk veluk,mert a figyelmuknek olyan nagy befogadokepessege van;nem csupan szavainkat,de szemelyunket is meghallgatjak.Ok olyan kommunikacios szintre tesznek kepesse minket,amilyet azelott sohasem tudtunk elerni.Sot arra is kepesse tesznek,hogy olyanna valjunk,amilyenek addig sohasem voltunk.Nem fogjuk igazan ismerni onmagunkat addig,amig nem talalunk egy embert,aki kepes meghallgatni,aki kepes segiteni abban,hogy feltarjuk,felszinre hozzuk ami bennunk rejlik,hogy felfedezzuk,kik vagyunk.Mi magunk nem fedezhetjuk fel fel onmagunkat."
Figyeld meg ezeket a szavakat:"vannak bizonyos emberek...akik kepesse tesznek arra,hogy olyanna valjunk,amilyenek addig sohasem voltunk."Az ilyen emberekre van a legnagyobb szukseg.Fontold meg ezt a kerdest:Ki iranyit teged?Ki az az idosebb,bolcsebb,tapasztaltabb szemely,aki az eleted oldalvonalanal all,es a teljes kepet latja elmejeben?Az edzo nem fog helyetted versenybe szallni.Nem,o az,aki eloirja a szinteket es ertekeli a teljesitmenyedet.Ki ez szamodra?Ki az,aki tagitja a gondolkodasodat?Ki az,aki elott nem tudsz szemrebbenes nelkul allni;aki leleplezi kozombosseged sokfele arcat;ki az,aki nem hagyja,hogy lelki es ertelmi feluletessegbe menekulj?Ki hallgatja meg es batoritja almaidat?Az almok nem csupan olyan elmeleti celkituzesek,vallalkozasok,amelyeket bizonyitani kell.Az almok a latnokok kepessegei,az almok meglepetesek,gyakran felelmetesek es neha jok.Vannak olyan emberek,akik-mig masok nevetnek es azt mondjak,hogy legvarakat epitesz-arra emlekeztetnek,hogy Isten "letre hivja a nem letezoket"[Roma 4:17].
Ilyen emberekre van szukseged!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 14, 08:11:26
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 A SZELLEM MUNKÁLTA LEGYŐZHETETLENSÉG


   "Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem" (Mt 11,29).

"Akit szeret az Úr, megdorgálja" (Zsid 12,6). Milyen szánalmas is panaszkodásunk! Az Úr éppen most kezd minket arra a helyre vezetni, ahol közösségben lehetünk vele, mi pedig nyögünk és sopánkodunk: "Ó, Uram, hadd legyek én is csak olyan, mint a többi ember!" Jézus arra kér, hogy vegyük magunkra az iga egyik végét. "Az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű." Jöjjetek csak mellettem, hadd húzzuk együtt. Azonosítottad-e már magad így az Úr Jézussal? Ha igen, akkor majd hálát adsz Istennek érte, hogy keze rád nehezedett. "Erőt ad a megfáradottnak és az erőtelen erejét megsokasítja!" (Ézs 40,29). Isten jön és kiragad érzelgősségünkből, panaszkodásunk pedig magasztaló és diadalénekké változik. Isten erejét csak akkor ismerhetjük meg, ha magunkra vesszük Jézus igáját és tanulunk tőle. "Az Úrban való öröm a ti erősségtek!" (Neh 8,10). Honnan veszik örömüket a szentek? Ha egyik-másik szent életét nem ismernénk jól, azt mondanánk: "Ó, neki semmi hordoznivalója nincs!" Lebbentsd fel a fátylat. Éppen az, hogy Isten békessége, világossága és öröme ott van, bizonyítja, hogy a teher is ott van. Az a teher, amit Isten rak ránk, kisajtolja a szőlőszemeket és kicsordul belőlük a bor. A legtöbben csak a bort látják. Sem földi hatalom, sem a pokol hatalma nem győzheti le Isten Szellemét az ember szellemében; az belső legyőzhetetlenség. Ha még jajgatás és siránkozás van benned, könyörtelenül vess véget neki! Kétségkívül bűn Isten ereje birtokában gyengének lenni.
 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 14, 08:13:17
Kedves Edit!

Köszönöm szépen a napi üzeneteket, igazán nagy áldás. Az Úr áldjon meg érte gazdagon!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Április 14, 13:25:05
Vasárnap vendégségben voltunk egy gyülekezetben, ahol a Pünkösdi Teológiai Főiskola héber-nyelv tanára volt a meghívott vendég.
Többek között beszélt a Máté 7-ben lévő szálka gerenda esetről. Lehet, hogy nektek nem fog újat mondani, én csak most értettem meg ezeknek a verseknek a jelentőségét.

Máté 7
3 Miért nézegeted a testvéred szemében levő szálkát, mikor a saját szemedben a gerendát sem veszed észre?
4 Vagy hogy mondhatod testvérednek: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! Mikor a te szemedben ott a gerenda?
5 Képmutató! Vesd ki előbb saját szemedből a gerendát, aztán láss hozzá, hogy testvéred szeméből a szálkát kivesd.

Eddig számomra annyit jelentett ez a rész, hogy ne akarjuk a másik életéből kivetni a problémát, hibát, amit látunk, mert biztos, hogy a miénkbe is van. Vagyis a magunk házatáján söprögessünk.
Pedig nem teljesen erről van szó.
Az ember tipikusan olyan lény, aki könnyen hoz ítéletet abból, amit látott. Nagyon könnyen kategorizáljuk az embereket egy olyan "lista" szerint, amit mi állítunk fel: "ha ezt meg, ezt éled, akkor keresztény vagy, ha nem éled, akkor nem jársz jó úton". Ezek a "listák" néha gyülekezeti szinten vannak meghatározva, néha csak mi bennünk élnek.
Jézus arról beszélt, hogy alapvetően nem nézegethetjük a másik életében lévő problémákat (amelyeket ezen lista alapján azonosítunk), és nem hozhatunk ítéletet a mi "kis" látásunk szerint, mivelhogy nem ismerünk mindent, a problémáknak sem ismerjük minden oldalát. Lehet, hogy tényleg van a tesó szemében egy szálka, de ha mi ezeket figyeljük, akkor a mi szemünkben gerenda van. Tehát maga, "én majd kiszedem a szálkát"-hozzáállás maga a gerenda. Amikor ettől a gerendától meg tudunk szabadulni, akkor helyes hozzáállásunk lesz arra, hogyan (vagy hogyan ne) piszkáljuk a másik szemében lévő szálkát...
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 14, 14:13:42
Ilyen modon meg en sem hallottam ezen igeresz magyarazatat,de tetszik.Sajnos valoban hajlamos az ember itelkezni csak a latottak alapjan,anelkul,hogy ismerne az egesz helyzetet.Tenyleg nagyon helytelen.
Koszi,hogy leirtad nekunk is,tanulhatunk belole.
Isten aldjon erte.

Szeretettel
Cs.Edit.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 14, 14:29:09
VAN EMBERED?

"Jobban boldogul ketto,mint egy..."[Pred.4:9]

Ki ved meg teged?Amikor a jeruzsalemi keresztenyek semmit sem akartak kezdeni a frissen megtert tarzuszi Saullal,Barnabas lett a partfogoja.A hangod nem eleg eros.Szukseged van ra,hogy masok emeljenek szot erted.Ki osztozik fajdalmadban?Betaniaban Maria volt az egyetlen,aki megertette,hogy Jezus min megy keresztul,ahogy halalanak oraja kozeledik.Egyedul o osztozott konnyeiben.Ki az,aki eleg kozel all hozzad ahhoz,hogy eszlelje a jeleket;hogy erzekelje,ha osztoznia kell a felelmekben vagy a konnyekben?Igen,vannak olyan idoszakok,amikor lelkesito szavakra,vagy biztatasra van szuksegunk,de vannak olyan idoszakok is,amikor arra kell batoritani minket,hogy elengedjuk magunkat,hogy utat engedjunk erzeseinknek.Ki teszi meg ezt erted?Ki az,aki inteni tud?Meg tokeletes latassal is-egyetlen szempar nem eleg.Mindig lesznek fekete foltok.A satan mindig kesz emlekeztetni a jo kepessegeidre.De az igazi barat az,aki ramutat onzesedre,hiusagodra es onfejusegedre,szembesit veluk es segit abban,hogy helyreallitsd Istennek azt a tekintelyet,amit elraboltal tolle.Ki jatszik veled?Ez talan lenyegtelennek hangzik,sot talan testiesnek.Nem!Soha nem szabad engedned,hogy az elet komoly dolgai fontossagban felulmuljak a pihenes,felfrissules szuksegesseget!Ez a szo csak akkor ertheto meg igazan,ha elemeire bontjuk:rekreacio=rekreacio,vagyis ujja-teremtes.Ki az,aki veled egyutt keresi Istent?Az egyutt imadkozas megorzi az oszintesegunket.Es megtart az Istentol valo fuggosegunkben.Sokszor vonakodunk megnyilni masok elott,nem akarjuk valoban feltarni azokat a teruleteket,amelyekben kyzdelmeink vannak.Pedig az oszinte egyutt-imadkozas az,ami kozelebb vihet minket Istenhez-es egymashoz is!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 15, 07:47:25
LEGY BATORITO!

"...a kedves beszed...gyogyulas..."[Peld.16:24]

Tommynak nehezen ment az iskola.Ugy tunt nem is lesz kepes folytatni.Vegul a tanar lemondott rola,hivatta az edesanyjat,es azt mondta neki,vigye haza a fiut mert keptelen tanulni es soha nem fogja sokra vinni.De Tommy edesanyjanak mas volt a velemenye,o nevelte es o hitt benne.Elkezdte otthon tanitani es mindig amikor a fiu kudarcot vallott,remenyt adott neki es batoritotta arra,hogy tovabb probalkozzon.
Vajon mi tortent Tommyval?Nos,vegul felnott es feltalalo lett,tobb mint ezer talalmanyt szabadalmaztatott,tobbek kozott a fonografot es az izzolampat.Bizonyara mar kitalaltad:o volt Thomas Edison.Huha!
Ha az emberek szeretetet es remenyt kapnak,el sem mondhato milyen sokra vihetik!Salamon azt irja:"a kedves beszed:edes a leleknek es gyogyulas a testnek."
Es milyenek a te szavaid?Felepitenek vagy lerombolnak?Hogy erzik magukat,akik a kozeledben vannak?Kicsinek es jelentektelennek erzik magukat,vagy ugy tavoznak tolled,hogy hisznek onmagukban es felismerik,hogy mive valhatnak?Istennel minden gyom rozsava lehet.Konyve,a Biblia,vegeredmenyben a remeny konyve.Elmondja,hogy Jonas kapott egy masodik lehetoseget,hogy elmehessen Ninivebe es az egesz varos megtert Istenhez.[Jonas 3;1]
Elmondja azt is,hogy a tekozlo fiu visszatert elvesztegetett eletebol es visszafogadtak a csaladba;es Peter,az az ember,aki megtagadta az Urat,o lett a vezetoje az ujszovetsegi gyulekezetnek es Krisztus martirjakent halt meg.
Akarsz naggya lenni Isten Orszagaban?Legy batorito,taplalo,helyreallito!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Április 15, 07:58:32
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 15, 08:02:34
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Az igazak kívánsága teljesül
"Az igazak kívánsága pedig teljesül"
(Péld 10,24)
Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

Ha azonban az igaz ember esetleg jogtalan dolgot kíván, az nem fog teljesülni. De rá fogunk jönni, hogy ezek nem is valóságos kívánságok, hanem félreértésből, vagy eltévelyedésből fakadtak, és így az szolgál javunkra, ha nem valósulnak meg.

Halogatja az Úr kívánságaink teljesítését? Ez a mai ígéret bátorítson a további könyörgésre. Vagy esetleg végleg megtagadta kérésünk teljesítését? Akkor is adjunk hálát Neki, hiszen mindig az a vágyunk, hogy csak akkor engedjen kéréseinknek, ha Ő is így látja jónak.

Bizonyos dolgokat viszont bátran kérjünk. Ilyenek: a szentség, a hasznosság, a szolgálatban a Krisztushoz való hasonlatosság, a felkészítés a mennyek országára. Ezek a kérések a kegyelemből, és nem a természetünkből fakadnak - a megigazult ember, és nem a természeti ember kérései. Isten nem zárkózik el az ilyen kérések elől, hanem bőségesen teljesíti őket. "Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4). Ezt kívánjuk ma!  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 15, 08:12:45
Idezet Salome irasabol:Akkor is adjunk halat Neki,hiszen mindig az a vagyunk,hogy csak akkor engedjen kereseinknek,ha O is igy latja jonak.

En most pont igy vagyok.Van egy bizonyos keresem az Urtol,de kizarolag azt szeretnem,hogy csak akkor adja meg,ha O is jonak latja.Kulonben nem tudja aldasat adni ra.

Koszonom Salome,hogy ezt a mai morzsat beirtad nekunk.
Azonkivul koszonom,hogy tarsam vagy ebben a szolgalatban.
Az Ur aldjon meg gazdagon erte.

"Jobban boldogul ketto,mint egy..."[Pred.4:9]
Ez erre is igaz.

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: kövecske - 2008 Április 15, 09:03:32
Drága Testvéreim!  :2smitten:

Nem is gondolnátok, mind a kettő mennyire sokat üzent most nekem!
De nem csak most... tényleg mindig nagyon építőek... de most különösen... és mind a kettő!  :2angel:

Tényleg áldás van ezen a szolgálaton!
Köszike!

Isten áldása, kegyelme Veletek! :2smitten:

Szeretettel:
kövecske

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Április 15, 09:13:58
 :2smitten:

Spurgeon: Isten ígéreteinek tárházából szóló igei és drága gondolatok megerősítőek valóban! Építően hat a lelkemnek! Köszönöm Testvéreim !!!

Drága Urunk kegyelme öleljen benneteket!

Szeretettel: Marietta  :afro: :088: :044:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 16, 08:07:37
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Minden megszentelődik
"Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úr szent tulajdona!."
(Zak 14
Boldog az a nap, amelyen minden szentté lesz. Még a lovak csengettyűi is az Urat dicsőítik. Ez a nap számomra már elérkezett. Mindent Istennek szentelek? Ruhám, amelyet fölveszek, majd levetek, Krisztusnak, az én Uramnak igazságára kell emlékeztessen. Munkámat úgy kell végeznem, mint aki az Úrnak szolgál. Bárcsak válna a mai napon a ruhám papi köntössé, ételem szentséggé, házam templommá, asztalom oltárrá, beszédem tömjénné, én magam pedig pappá! Uram, teljesítsd kérésemet és add, hogy körülöttem semmi ne legyen közönséges, tisztátalan!

Hitben számíthatok is erre! Ha hiszem ezt, az Úr segít, hogy így is legyen. Mivel én magam az Úré vagyok, az Úr leltárba veszi mindenemet, hiszen mindenem az Övé; én pedig ezt azzal akarom bebizonyítani, hogy ennek tudatában használom dolgaimat a nap folyamán. Szeretném, ha reggeltől estig boldogan és szent rendben folyna életem összes dolga. Csengőim csöngjenek - miért ne csöngenének? Még a lovaimon is csengettyűk legyenek - ugyan, kinek van több joga, hogy zengedezzen, mint a hívőknek? De csengőim, zeném, vidámságom mind-mind szent kell legyen, és azt kell hirdesse: "Az Úr szent tulajdona!"  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 16, 08:58:08
ORIZD MEG A HUMORERZEKED!

"Megtolti meg szadat nevetessel,es ajkaidat ujjongassal."[Job 8:21]

Az egyik legjobb modja a stressz csokkentesenek,ha megorzod a humorerzeked.Ne ess panikba,ne reagald tul a dolgokat es ne erolkodj feleslegesen!Ha ezeket teszed,az emberek el fognak kerulni.A boldog emberek sokkal tobbet tehetnek,mint a "hu-de-komolyan-veszem-magam" tarsaik.Igazabol,ha boldog vagy,akkor tudsz nevetni utkozben a bank fele.Vajon szivesebben vennel autot egy lathatoan tulfeszult,durvan beszelo eladotol,vagy valakitol,akinek a tarsasagat elvezed?Vajon szivesebben dolgozol egyutt valakivel,aki rokonszenves,vagy olyan valakivel,aki egesz nap azon morgolodik es panaszkodik,hogy mit kellene csinalni?"A vidam sziv a legjobb orvossag..."[Peld.17:22].Mindenesetre tarts eszben ket dolgot a humorral kapcsolatban:
-1) Figyelj oda arra,hogy a trefad ne mas karara tortenjen!Keruld az olyan vicceket,amelyek masokat erzekenyen erinthetnek!A testsuly,a frizura vagy a megcsalt ferjek tema valakit talan megnevettet,de vannak olyanok is,akik szamara ez cseppet sem szorakoztato.Senki sem szereti,ha o a viccelodes celtablaja.Legy ovatos a masok ugratasaban!Fontold meg jol,hogy szemelyiseguk kepes-e a humor feldolgozasara!Mindig bolcs dolog,ha sajat magadon trefalkozol,akkor biztos lehetsz benne,hogy nem bantod meg magadat!
-2) Emlekezz arra,hogy fontos a jo idozites!"Mindennek rendelt ideje van...Megvan az ideje a sirasnak es megvan az ideje a nevetesnek."[Pred.3:1,4].Ha az emberek nem latjak,hogy tenyleg torodsz veluk,akkor a trefad csak kenyszeredett,eroltetett valaszt fog eredmenyezni.Minden kapcsolatodat,minden lepesedet,minden beszelgetesedet Isten akarja hasznalni az O celjainak az eleresere.Legyel a munkahelyeden,otthon vagy jatek kozben,ezt mindig tartsd eszben!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 17, 08:15:46
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

Békesség az ellenségekkel
"Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti"
(Péld 16,7)
Vigyáznom kell arra, hogy útaim az Úr előtt kedvesek legyenek. De még így is lesznek ellenségeim. Talán éppen azért, mert bátor vagyok az igazat cselekedni. Milyen nagyszerű ígéret ez a mai! Amikor az emberek dühösködnek, az Úr megmutatja (nekem) dicsőségét: lecsendesíti haragjukat úgy, hogy nem kell félnem tőlük.

Istennek hatalmában áll ellenségemet megakadályozni abban, hogy ártson nekem, akkor is, ha nagy kedve volna hozzá. Lábán is üldözte Jákóbot, mégsem árthatott neki. Isten meggyőzheti haragos ellenségemet és barátságosra hangolhatja. Így tett Ézsauval, aki testvéri öleléssel várta Jákóbot, holott az attól tartott, hogy fivére kard élére hányja családjával együtt. Az Úr a legdühösebb ellenséget is Krisztusban testvérré és munkatárssá változtathatja, mint ahogyan Sault is azzá tudta tenni. Bárcsak mindenkor ez történne az evangélium üldözőivel!

Boldog az, akivel szemben olyanok lesznek ellenségei, mint az oroszlánok Dániellel: békességesek és barátságosak. Ha eljön halálom, a végső ellenség, kívánom, hogy békességben tudjak szembenézni vele. De most arra kell törekednem, hogy mindenben kedves legyek az Úrnak. Hitben és szentségben éljek, mert csak ebben gyönyörködik a Magasságos. :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 17, 09:26:48
EHEZO PEKEK

"En vagyok az elet kenyere:aki enhozzam jon,nem ehezik meg..."[Janos 6:35]

Kepzeld el,hogy ratalalsz egy uj peksegre.Szeretsz oda jarni,mert a pek uj receptek alapjan sut,finomabb dolgokat mint amit valaha is kostoltal.Hamarosan elterjed a hire es egyre tobben tolonganak nalla.A pek nem kap eleg segitseget,es egyedul probalja kiszolgalni az osszes vasarlot.Aprankent valtozast veszel eszre.A pek kezd lefogyni.Nagyon lefogyni.Mi tortent?Ugy dontesz,hogy leulsz az uzletben es szemugyre veszed a dolgot.Hirtelen a problema nyilvanvalova valik.A pek allandoan azon faradozik,hogy masokat kiszolgaljon,de soha nincs eleg ideje megallni,hogy o maga is egyen valamit.Bar korulotte mindenhol ennivalo van,o ehezik.Eszreveszed a hasonlosagot?Sokan kozulunk,foleg a vezetok,nem gondoskodnak magukrol elegge lelkileg,erzelmileg es szellemileg,es igy vegul keptelenek lesznek masokrol gondoskodni.
Elofordul,hogy csak masokert olvasunk Bibliat,vagy hallgatunk CD-ket,mindig csak masokert.Mi lesz a kovetkezmeny?Vegul elfoglaltak,de meddok leszunk,tesszuk a dolgunkat anelkul,hogy idot forditanank arra,hogy taplaljuk lelkunket az elet kenyerevel.Mindig megigerjuk magunknak,hogy jobban fogjuk csinalni:"ha majd a gyerekek felnonek...ha szabadsagra megyek...ha a dolgok kicsit rendezodnek...ha majd nyugdijba megyek".
Salamon azt irta:"...szolot oriztettek velem;a magam szolojet nem oeriztem."[Enekek eneke 1:6].
Az egyetlen mod arra,hogy a dolgok megvaltozzanak-ha te megvaltoztatod oket!Maskepp egyszeruen felcsereled az egyik kovetelmenyt egy masikra.Tanulj meg elmenni!Jezus megtette:"...miutan elbocsatotta a sokasagot,felment a hegyre maganyosan imadkozni."[Mate 14:23]
Kezdd el azt tenni amit Jezus tett,maskepp ugy vegzed,mint az ehezo pek!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 17, 10:44:49
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

Békesség az ellenségekkel
"Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti"
(Péld 16,7)
Vigyáznom kell arra, hogy útaim az Úr előtt kedvesek legyenek. De még így is lesznek ellenségeim. Talán éppen azért, mert bátor vagyok az igazat cselekedni. Milyen nagyszerű ígéret ez a mai! Amikor az emberek dühösködnek, az Úr megmutatja (nekem) dicsőségét: lecsendesíti haragjukat úgy, hogy nem kell félnem tőlük.

Istennek hatalmában áll ellenségemet megakadályozni abban, hogy ártson nekem, akkor is, ha nagy kedve volna hozzá. Lábán is üldözte Jákóbot, mégsem árthatott neki. Isten meggyőzheti haragos ellenségemet és barátságosra hangolhatja. Így tett Ézsauval, aki testvéri öleléssel várta Jákóbot, holott az attól tartott, hogy fivére kard élére hányja családjával együtt. Az Úr a legdühösebb ellenséget is Krisztusban testvérré és munkatárssá változtathatja, mint ahogyan Sault is azzá tudta tenni. Bárcsak mindenkor ez történne az evangélium üldözőivel!

Boldog az, akivel szemben olyanok lesznek ellenségei, mint az oroszlánok Dániellel: békességesek és barátságosak. Ha eljön halálom, a végső ellenség, kívánom, hogy békességben tudjak szembenézni vele. De most arra kell törekednem, hogy mindenben kedves legyek az Úrnak. Hitben és szentségben éljek, mert csak ebben gyönyörködik a Magasságos. :2smitten:Kedves Salome!  :05:

Köszönöm neked ezt a morzsát! Jó a mi Urunk, ellenségeinkkel is összebékíthet.
De nekünk vigyázni kell utjainkra, a kövekre is kenyérrel kell felelnünk.  :2angel:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 17, 10:50:26
EHEZO PEKEK

"En vagyok az elet kenyere:aki enhozzam jon,nem ehezik meg..."[Janos 6:35]

Kepzeld el,hogy ratalalsz egy uj peksegre.Szeretsz oda jarni,mert a pek uj receptek alapjan sut,finomabb dolgokat mint amit valaha is kostoltal.Hamarosan elterjed a hire es egyre tobben tolonganak nalla.A pek nem kap eleg segitseget,es egyedul probalja kiszolgalni az osszes vasarlot.Aprankent valtozast veszel eszre.A pek kezd lefogyni.Nagyon lefogyni.Mi tortent?Ugy dontesz,hogy leulsz az uzletben es szemugyre veszed a dolgot.Hirtelen a problema nyilvanvalova valik.A pek allandoan azon faradozik,hogy masokat kiszolgaljon,de soha nincs eleg ideje megallni,hogy o maga is egyen valamit.Bar korulotte mindenhol ennivalo van,o ehezik.Eszreveszed a hasonlosagot?Sokan kozulunk,foleg a vezetok,nem gondoskodnak magukrol elegge lelkileg,erzelmileg es szellemileg,es igy vegul keptelenek lesznek masokrol gondoskodni.
Elofordul,hogy csak masokert olvasunk Bibliat,vagy hallgatunk CD-ket,mindig csak masokert.Mi lesz a kovetkezmeny?Vegul elfoglaltak,de meddok leszunk,tesszuk a dolgunkat anelkul,hogy idot forditanank arra,hogy taplaljuk lelkunket az elet kenyerevel.Mindig megigerjuk magunknak,hogy jobban fogjuk csinalni:"ha majd a gyerekek felnonek...ha szabadsagra megyek...ha a dolgok kicsit rendezodnek...ha majd nyugdijba megyek".
Salamon azt irta:"...szolot oriztettek velem;a magam szolojet nem oeriztem."[Enekek eneke 1:6].
Az egyetlen mod arra,hogy a dolgok megvaltozzanak-ha te megvaltoztatod oket!Maskepp egyszeruen felcsereled az egyik kovetelmenyt egy masikra.Tanulj meg elmenni!Jezus megtette:"...miutan elbocsatotta a sokasagot,felment a hegyre maganyosan imadkozni."[Mate 14:23]
Kezdd el azt tenni amit Jezus tett,maskepp ugy vegzed,mint az ehezo pek!


-idezet:Bob Gass-

Kedves Edit! :05:

Erről Luther egyik mondása jut eszembe (már nem tudom pontosan):
"Ma sok munka vár rám, tehát ma többet kell hogy imádkozzak!"

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 18, 08:51:29
A NOVEKEDESETEK-ISTEN DICSOSEGE!

"...Neki legyen dicsoseg..."[2Peter 3:18]

Miutan azt irta:"...novekedjetek a kegyelemben es a mi Urunknak es megtarto Jezus Krisztusunknak ismereteben..."-Peter hozzateszi:"...Neki legyen dicsoseg...".A legerossebb inditek arra,hogy lelkileg novekedni akarjunk,nem az,hogy "csinaljunk jol mindent",vagy hogy jonak tunjunk sajat szemunkben.Nem,azert kell,hogy Isten dicsoseget kapjon!Pal azt irja:"dicsoitsetek...az Istent a ti testetekben es lelketekben..."[1Korint.6:20].Miert tartsuk ellenorzesunk alatt testunket es miert figyeljunk oda viselkedesunkre?Hogy ezzel masok elott Istent dicsoitsuk!A problema az,hogy szamunkra az a hangsulyos,hogy mi mit csinalunk,ahelyett,hogy Istenre es az O dicsosegere osszpontositanank.A dicsoseg szo arra utal,hogy valaki vagy valami nagy ertekkel bir.Akkor tehat mit kellene tennunk?Istenre iranyitani a figyelmet.Reklamozni Ot!Isten nyilvanossagra akar kerulni.Mivel O lathatatlan,embereket teremtett akiknek teljes munkaidoben lathatova kell tenni Ot,hogy a vilagot Hozza vonzhassak.Egy vallalat arra torekszik,hogy reklamja ne csupan egy aprocska szovegresz legyen az Arany Oldalak vagy a Szaknevsor lapjain.Lehet,hogy igy kezdik,de a terv az,hogy a reklamjuk valami sokkal nagyobba nojon,amely sokkal tobb emberhez eler.Mi Isten kegyelmenek oriasplakatjai vagyunk az elveszett vilag szamara.Azt akarja,hogy novekedjunk azert,hogy jobban megmutathassuk Ot.Valojaban Isten rank bizta,hogy "vallalatanak arculatat" a nyilvanossagnak bemutassuk.Az O dicsoitese a legcsodalatosabb kivaltsagunk es legnagyobb felelossegunk is.Hogyha ezt tulzasnak tartod,figyeld meg,Pal ezt irja:"Akar esztek tehat,akar isztok,barmi mast cselekesztek,mindent Isten dicsosegere tegyetek!"[1Korint.10:31].Istennek mindennel fontosabb a dicsosege."Miert novekedjek?"-kerdezed.Azert,mert lelki fejlodesed altal egyre kepesebb leszel hordozni az O dicsoseget.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Zoli - 2008 Április 18, 13:51:03
A NOVEKEDESETEK-ISTEN DICSOSEGE!

"...Neki legyen dicsoseg..."[2Peter 3:18]

A problema az,hogy szamunkra az a hangsulyos,hogy mi mit csinalunk,ahelyett,hogy Istenre es az O dicsosegere osszpontositanank.A dicsoseg szo arra utal,hogy valaki vagy valami nagy ertekkel bir.Akkor tehat mit kellene tennunk?Istenre iranyitani a figyelmet.Reklamozni Ot!Isten nyilvanossagra akar kerulni.Mivel O lathatatlan,embereket teremtett akiknek teljes munkaidoben lathatova kell tenni Ot,hogy a vilagot Hozza vonzhassak.Egy vallalat arra torekszik,hogy reklamja ne csupan egy aprocska szovegresz legyen az Arany Oldalak vagy a Szaknevsor lapjain.Lehet,hogy igy kezdik,de a terv az,hogy a reklamjuk valami sokkal nagyobba nojon,amely sokkal tobb emberhez eler.Mi Isten kegyelmenek oriasplakatjai vagyunk az elveszett vilag szamara.Azt akarja,hogy novekedjunk azert,hogy jobban megmutathassuk Ot.Valojaban Isten rank bizta,hogy "vallalatanak arculatat" a nyilvanossagnak bemutassuk.Az O dicsoitese a legcsodalatosabb kivaltsagunk es legnagyobb felelossegunk is.

-idezet:Bob Gass-

ÁMEN - Így legyen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 19, 09:21:47
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Gyakorlott kutató
"Mert így szól az én Uram, az Úr: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat"
(Ez 34,11)
Ezt először akkor teszi meg, amikor választottai még tévelygő juhok, akik nem ismerik sem a Pásztort, sem a karámot. Milyen csodálatosan meg tudja találni az Úr választottait! Jézus Krisztus a hatalmas Pásztor, aki megkeres és megment. Bár sokan azok közül, akiket az Atya neki adott, szinte a pokol kapujáig tévelyednek el, az Úr megtalálja és kegyelmesen magához vonja őket. Minket is megkeresett: legyünk hát jó reménységben azok felől, akikért imádkozunk, mert őket is meg fogja találni.

Azokat is keresi az Úr, akik már a nyájhoz tartoznak, de eltévelyedtek az igazság és szentség mezejéről (útjáról). Talán súlyosan tévelyegnek, bűnbe keveredtek vagy megkeményedtek. Az Úr azonban, aki az Atya előtt felelős értük, mégsem engedi őket olyan messze távolodni, hogy elvesszenek. Gondviselése és kegyelme követi őket az idegenbe, a szegénységbe, a szellemi sötétségbe és a kétségbeesés mélységeibe is. Egyet sem veszít el azok közül, akiket az Atya neki adott. Az Úr Jézus számára szent elkötelezettség, hogy megmentse az egész nyájat, annak minden tagját kivétel nélkül. Milyen drága ígéret ez számomra, ha most éppen így kell kiáltanom: "Bolyongok, mint az eltévedt juh" (,Zsolt 119,176).  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: yeva - 2008 Április 19, 09:40:05
Nagyon köszönöm, Salome, hogy ezt most olvashattam.  :05:

Bizony-bizony, olyan jó dolog az, amikor jó reménységben lehet az ember azok felől, akikért imádkozik. Csak is ilyen hittel érdemes imádkozni másokért.  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 19, 10:15:30
IMACSAPDAK

"...ha valamit az O akarata szerint kerunk,meghallgat minket"[1Janos 5:14]

Nehany gyulekezetben az imaalkalmakon ugyanazok az emberek,ugyanazokat az imadsagokat ismetlik es mindenki azt gondolja,hogy ezzel a dolog "le van tudva".Alljunk csak meg!Mi van,ha az ima nem igazodik Isten akaratahoz?Janos irja:"...meghallgat minket...barmikor kerjuk...az O akaratahoz igazodva"[1Janos 5:14].Nagy kulonbseg van akozott,hogy Isten akarata szerint imadkozunk,vagy egy dzsinnek tekintjuk Ot a palackbol,aki teljesiti minden kivansagunkat.Sok ima inkabb a mi akaratunkat tukrozi,mint Istenet.Peldaul:a hetkoznapi dolgokban.Szep idot kerunk a hetvegi kirandulasunkhoz,kozben Istennek fontosabb terve van.Lehet,hogy mar nem esett egy ideje es a gazdaknak szukseguk van a vizre.Keresd Isten celjait eleted viszontagsagaiban,es forditsd oket a bolcsesseg es az erettseg fele vezeto lepcsofokka.Es mi a helyzet az onzessel?Figyeld meg:"...imaitokra nem kaptok valaszt,mert...onzo okokbol imadkoztok..."[Jakab 4:3].
Egy asszony mondta egy imacsoportban:"A baratom egyseget eppen most vezenyeltek a Kozel-Keletre.Kerlek benneteket,imadkozzatok azert,hogy neki ne kelljen mennie!" Meg tudjuk erteni az aggodalmat,de kerese enyhen szolva celtalan.A baratja katona.Miert kellene a tobbieknek menni,neki pedig nem? Eletunkben gyakran talalkozunk kockazattal es nehezsegekkel,de Isten vedelmet iger,nem mentesseget es kenyelmet.Jezus mondta:"Ne alkudozz Istennel!Legy egyenes!Kerd azt,amire szukseged van"[Lukacs 11:10].
Miert akarod Istentol,hogy az emberek a te kivansagaidhoz alkalmazkodjanak,hiszen meg arra sem kenyszeriti oket,hogy az Oveihez alkalmazkodjanak?Jezus igy tanitott minket imadkozni:"...legyen meg a Te akaratod..."[Mate 6:10].Isten mindig valaszol,ha "az O akarata szerint" kerunk.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 20, 09:01:15
ALAZATOS VAGY?

"De nem igy van koztetek..."[Mark 10:43]

Csodalatos lenne,ha csupan attol,hogy alazatos emberek vesznek korul bennunket,automatikusan alazatossa valnank.A tanitvanyok bizonyitottak,hogy ez nincs igy.Mark leir egy esetet Jakabrol es Janosrol,a ket testverrol.Ez a tortenet a legtobb szulot egyeterto bologatasra es mosolyra keszteti.Meg azelott tortent,mielott Janos erette valt volna;bar tanitvany volt,meg fiatal,es meg mindid ez a kisertes leselkedett ra:"...Jakab es Janos,a Zebedeus ket fia...igy szoltak hozza[Jezushoz]:Add meg nekunk,hogy egyikunk a jobb,a masikunk a bal kezed felol uljon majd dicsoseges uralkodasod idejen.Jezus igy valaszolt:Nem tudjatok,mit kertek..."[Mark 10:35-38]Azutan Jezus odahivta tanitvanyait es ezt mondta:Tudjatok,hogy azok akik a nepek fejedelmeinek szamitanak,uralkodnak rajtuk,es nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk.De nem igy van kozottetek..."[Mark 10:42-43]
A mai vilag parancsok lancolata.A hadseregben a tabornokok parancsolnak az ezredeseknek,akik a szazadosoknak,egeszen le az egyszeru kozlegenyig,aki felmossa a padlot.Jezus rogton folytatta a ket uralom osszehasonlitasat:"De nem igy van koztetek".Isten orszagaban nincs kiemelt rang.Az egyszerubb pozicioban levok nem kenyeztetik a kivaltsagosakat,es forditva.Miutan magara vonta figyelmuket,Jezus pontosabban is elmagyarazta:"aki naggya akar lenni kozottetek,az legyen mindenki rabszolgaja."
A valoban alazatos emberekben van valami kozos-nem gondoljak magukrol,hogy alazatosak!Valojaban igazabol egyebkent is ritkan gondolnak sajat magukra!Tulsagosan lekoti oket,hogy Isten celkituzeseivel es masok jol-letevel torodjenek.
Nos,te alazatos vagy?


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 20, 09:25:38

Spurgeon
Isten ígéreteinek tárházaHit által, nem érzések által
"Az igaz ember pedig hitből fog élni"
(Róm 1,17)
Tudok hinni és hiszek is az Úr Istenben, és ez a hit életben tart. Szeretném, ha azok közé számláltatnék, akik igazságban éltek, de ha tökéletes is volnék mindenben, akkor sem próbálnék meg a saját igazságomra alapozva élni. Az Úr Jézus váltságművére támaszkodom. Csakis és egyedül az Őbelé vetett hit által élek. Ha képes volnék tűzre adni testemet az Úr Jézusért, akkor sem a magam bátorságában és állhatatosságában bíznék, hanem egyedül hit által élnék.

Hitben élni sokkal biztonságosabb és boldogabb dolog, mint érzéseinkre vagy cselekedeteinkre támaszkodni. A szőlővesszőnek jobb a szőlőtőkén, mintha attól elszakadva élne. Nagyszerű és szent dolog az Úr Jézushoz ragaszkodva élni, mindent Belőle meríteni. Ha a legigazabb ember számára is ez az élet egyetlen lehetősége, mennyivel inkább az nekem, szegény bűnösnek!

Uram, én Benned hiszek. Benned bízom. Mi más jelentheti számomra az életet? Csak az, hogy Benned bízom. Tudom, hogy ez így van, ezért Benned akarok maradni mindvégig.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 21, 08:06:58
Carl Eichhorn:
Isten műhelyében


 Elveszett és megtaláltatott (I.)


   "Atyám, add ki a vagyonból vámeső részt. "
(Luk 15, 12)   


A tékozló fiú szomorú bukása ott kezdődött el, amikor eltökélte, hogy függetleníti és az atya ellenőrzése alól kivonja magát. Ezáltal belsőleg elszakadt apjától. Az ilyen szabadságra való törekvésekben már ott van a bukás csírája. De tekintsünk csak Jézusra. Egy lépést sem tudott és akart az Atya megkérdezése nélkül tenni. Nem volt egy szava, amit ne az Atyától kapott volna ajándékba és csak azt tette, amire az Atya őt indította (János 5, 19-20). A legteljesebb függő viszonyban volt az Atyával.

A bűn lényegéhez hozzátartozik, hogy az ember nem akar Istentől függni, hanem a saját maga ura kíván lenni. Közben azokat az ajándékokat és erőket, azokat a képességeket, amiket Istentől nyert s amiket neki köszönhet, a bűnös ember a maga tulajdonába veszi. Úgy érzi, hogy azok őt illetik s ő akar azok felett rendelkezni ahelyett, hogy Isten állandó felügyelete alatt sáfárkodna velük. Ez az önállóságra való törekvés különösen az ifjúságban jelentkezik igen erősen. Saját belátásuk és akaratuk szerint akarnak cselekedni. És mivel az ember szíve gonosz, a sötét gondolatok is hamarosan felbukkannak és a gonosz tanácsok és az akarat is hamarosan megmozdul azok megvalósításra. Először a gonosz vágyak csíráznak ki szívében, azután szavakba is foglalja őket s végül tettre kerül a sor.

A tékozló fiú összeszedett mindent és elhagyta az atyai házat, hogy szabaduljon a terhes felügyelettől. Hamarosan lekerült életéről minden szép és elpocsékolt mindent. A tékozló fiú nem akart függeni atyjától, aki pedig szerette őt és csak a javát kereste, most azután függő viszonyba került vadidegen és szeretetlen emberekkel, akik még a disznóknak szánt moslékot is sajnálták tőle. "Elszegődött annak a tartománynak egyik polgárához." Kérni és könyörögni kellett valami nyomorúságos szállásért és a legalacsonyabbrendű munkáért is. Annak előtte a legínycsiklandozóbb falatokkal traktálta magát, most pedig szívesen megtöltötte volna gyomrát olyan eledellel, mely azelőtt csak utálattal töltötte volna el. Régebben alig tudott eleget tenni a sok társasági meghívásnak, most pedig teljes és szomorú magányba került. Az egykor boldognak tartott, fékevesztett életből csak boldogtalanság lett. Helyzetét, amibe került, bizonyára irtózatos szerencsétlenségnek fogta fel, pedig az előkészítője volt a későbbi boldogságnak. :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 21, 09:31:17
Köszönöm Salome!  :05:

Nagyon jó lelki morzsa! Az ÚR áldjon meg.Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 21, 16:39:53
AZ UJRA OSSZPONTOSITS,NE A REGIRE!

"...a regi elmult,uj jott letre!"[2Kor.5"17]

Sokan azzal vagyunk elfoglalva,hogy a regi termeszetunket javitgatjuk es probaljuk helyrehozni,hogy jol nezzen ki,mig Isten azon dolgozik,hogy kidobja a regit es valami vadonatujjat hozzon letre.Ha az autodat egy baleset miatt totalkarosnak minositik,akkor,ha van biztositasod,egy uj autot kapsz.De,ha nem tartod teljesen hasznavehetetlennek,akkor javitgatod es remenykedsz,hogy jol fog mukodni.Isten a regi termeszetunket teljesen "leirta",totalisan hasznavehetetlennek minositette.Azt akarja,hogy a Tolle kapott uj termeszetunkre koncentraljunk.Ha eveket toltottel azzal,hogy megprobald megjavitani,amit Isten javithatatlannak minositett,engedd,hogy Isten Igejenek igazsaga felszabaditson egy nagyon frusztralo eletmodbol.Ahhoz,hogy ezt jol megertsd,gondolj a hernyokra es a pillangokra.A hernyok nem valami szepek.De amikor kiszabadulnak a regi termeszetuk gubojabol es pillangova valtoznak,az atalakulas hihetetlen!Ami valaha ronda volt,most gyonyoru.Az a teremtmeny,mely csak maszni tudott,most repul.De ehhez az atalakulashoz a novekedes folyamata kell es ez nem mindig konnyu.Sok kuzdelem is jar vele.De a vegeredmeny megeri a faradsagot.A pillango nem egy megjavitott hernyo,hanem egy uj teremtes,uj eletlehetosegekkel.Es a jo hir az,hogy nem a sajat eronkbol leszunk pillangova.Isten szemszogebol nezve az akaratero nem ero.Pal azt irja:"mert Isten az aki munkalja bennetek mind az akarast,mind a cselekvest az O celkituzesenek megfeleloen."[Filippi 2:13].A mi dolgunk csak annyi,hogy vagyjunk kozelebb Hozza,engedelmeskedjunk es mukodjunk egyutt Istennel ebben a munkaban.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 22, 07:54:30
A LEGHIHETETLENEBB KONYV,AMIT VALAHA IRTAK   2/1

"...az Ur beszede megmarad orokke..."[1Peter 1:25]

William Gladstone,Anglia egykori miniszterelnoke mondta:"95 nagyszeru embert ismertem eletemben.Es ebbol 87 a Bibliat kovette."John Quincy Adams,aki amerikai elnok volt,kijelentette:"A Biblia minden konyv felett all,minden korban olvastak,benne van minden feltetel az emberi elethez"
Kepzelj el egy muzeumot,amely 40 kulonbozo muveszt biz meg egyetlen festmeny elkeszitesevel.Ok mind a sajat mutermukben dolgoznak,semmit sem tudva arrol,hogy halad a tobbiek munkaja.De amikor mindezek a vasznak egymas melle kerulnek a falon,egy csodalatos tajkepet eredmenyeznek.Mennyi erre az esely?Vagy kepzelj el 40 mernokot,akiket megbiztak egy  epulet megtervezesevel.Nehanyan tudjak,hogy masok mit csinalnak;masok mit sem sejtenek arrol,hogy barki mas is dolgozik rajtuk kivul.Aztan amikor osszeallitjak a jegyzeteiket,az eredmeny egy remek tervrajz.Megtortenhet ez?A Bibliaval megtortent.Egyetlen konyvkiado sem adott megbizast ra.Egyetlen bizottsag sem korvonalazta a vazlatat.Egyetlen foldi szerzo sem ellenorizte.Bar 16 evszazad torteneseit irja le,es hihetetlen csapat lett osszevalogatva a leirasara:kiralyok,pasztorok,foldmuvesek es halaszok;egyetlen tema vonul vegig az arab sivatagban Mozestol a szelfutta Patmosz szigeten Janosig.Ez a tema a megvaltas Jezus Krisztus altal.A Biblia a legelkepesztobb konyv,amit valaha irtak.Minden elmulo nap megerositi Peter profeciajat:"...az Ur beszede megmarad orokke...".A kerdes csak az,el-e a szivedben?Meghatarozza az  eletviteledet?Ez allitja fel az ertekrendedet?Ehezel ra?Mondod-e ezt:"Mennyire szeretem torvenyedet!Egesz nap azon elmelkedem."[Zsolt.119:97]?


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 22, 08:25:13
Carl Eichhorn:
Isten műhelyében


 Elveszett és megtaláltatott (II.)


   "Mikor azután magába szállt, ezt mondta: felkelek, elmegyek atyámhoz és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. "
(Luk 15, 17-18)   


Az atya meg se próbálta, hogy visszatartsa fiát, mikor az el akart menni hazulról. Magának kellett meggyőződnie arról, hogy hol jobb, az atyai házban vagy idegenben. Így hagyja Isten az embert a maga útján járni; sokszor egész népeket is. Hadd lássák meg maguk, mire jutnak Isten nélkül. A maguk urai akarnak lenni, de észre kell venniök, hogy vágyaik és szenvedélyeik uralma alá vagy emberi szolgaságba kerülnek (2 Krón 12, 8). A példázat nagy éhségről beszél, ami a tékozló fiú nyomorúságos helyzetét még jobban kiélezte. Isten sokszor engedi, hogy engedetlen teremtményei megtapasztalják, milyen fájdalommal és nyomorúsággal jár az, ha őt elhagyják és nem félik. Az éhség és a szeretetlen bánásmód lényegesen hozzájárultak a tékozló fiú elhatározásához a hazatérést illetően. Mily gyakran válik a baj és szomorúság tanítómesterré a Jézus Krisztussal való viszonyunkban.

"Magába szállt." Ez volt a nagy fordulópont. Előzőleg csak botorkált. Amíg az ember Istentől elszakadt állapotban van, nem Iát tisztán és nem gondolkodik helyesen. A sátán beköti áldozatainak szemét, hogy azok kacagva és tréfálkozva rohanjanak vesztükbe. A tékózló fiú is igazán az elhagyatottságban eszmélt magára. Szemei megnyíltak önmaga látására. Rájött arra, hogy akkor kezdődött a baj, amikor legjobb barátjának - atyjának - hátat fordított és olyan barátokkal adta össze magát, akik őt bajában nyomorultul cserben hagyták. "Felkelek, elmegyek atyámhoz." Nem volt könnyű elhatározás ez! Hiszen ezzel a világ előtt annak adta bizonyságát, hogy rossz útra tévedt és szégyenletes állapotba került.

Minden megforduláshoz nagy elhatározás kell. Nem szabad figyelembe vennünk az emberek ítéletét és vélekedéseit. Ismert dolog, hogy a világban jellemtelenségnek számít, ha valaki nézeteit vagy magatartását teljesen megváltoztatja s még inkább, ha azok bocsánatát kéri, akiket gőgjében és dacosságában megbántott. - Vétkeztem Isten és az emberek ellen - az ilyen vallomás nehezen jön ki ajkunkon; mintha torkunkat szorongatná valaki. A példázatbeli tékozló fiú ráébred méltatlan voltára s arra, hogy apját megbántotta, viszont éppen ez szorítja arra, hogy önmagát megalázva fenntartás nélkül elismerje bűnös voltát.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 23, 08:04:29
A LEGHIHETETLENEBB KONYV,AMIT VALAHA IRTAK   2/2

"...az Ur beszede megmarad orokke..."[1Peter 1:25]

Voltaire,a francia szkeptikus,egyszer ezt irta a parizsi hivatalabol:"Vegig fogok menni az Iras erdejen es kivagok minden fat,igy szaz even belul a keresztenyseg mar csak elenyeszo emlek lesz."Az isteni ironia csavarja,hogy az irodat ahol papirra vetette ezeket a szavakat,kesobb a Brit-es Kulfoldi Bibliatarsulat vette meg es telepakolta Bibliakkal.Mi tudna versenyre kelni a Biblia maradandosagaval?Megtapsoljuk az eladasi-listakat vezeto konyvet.Kituntetjuk az a konyvet,amely hetekig vezetni tudja a listat.Ha valamelyiknek evekig joga volna a listavezeto cimre,ercbe ontenenk minden lapjat.Es mi van azzal a konyvvel,amely 300 eve elso helyezett?A Biblia a legszelesebb korben forgalmazott es legtobb nyelvre leforditott konyv a vilagtortenelemben-tobb mint 2000 kulonbozo nyelvjarasban hozzaferheto.Miert?Mert mukodik!Alkalmazd az alapelveid eleted barmely teruleten es figyeld meg,hogy mi tortenik:
-a)Alkalmazd a penzugyeidre!Kezeld a penzed ugy,ahogyan a Biblia mondja:tized,takarekossag,csaladodrol valo gondoskodas,adakozas a szuksegben levoknek.Tedd probara Isten Szavat es gyarapodni fogsz!
-b)Tedd probara az Iget munkadban!Alkalmazd a Bibliat a Munka Torvenyekent!Legy tisztesseges!Ne kess!Legy hatekony!Eloleptetest kaphatsz.
-c)Tedd probara a Bibliat a kapcsolataidban!Bocsass meg az ellensegeidnek!Utasitsd el a pletykat!Elj mindenkivel bekessegben!Legy gyors a hallasra,lassu a szolasra!
-d)es ami a legfontosabb,alkalmazd a Bibliat a sajat lelkedre!
"...semmi mas,csak az Isten leirt Igeje mutatja meg neked az utat az udvossegre..."[2Timoteus 3:15]


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 23, 09:00:35
Carl Eichhorn:
Isten műhelyében

 Elveszett és megtaláltatott (III.)


   "Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atyja, megesett rajta a szíve, odafutott, a nyakába borult és megcsókolgatta őt. "
(Luk 15, 20)   


Bár a tékozló fiú méltatlannak érezte magát, mégis élt benne a bizalomnak egy szikrája, hogy atyja nem taszítja majd el őt. Ez a hite nem csalta meg. Sőt, az események minden várakozását felülmúlták. Az atya, aki maga a szeretet, felismeri az őszinte bűnbánat jeleit. A gőgösöket és elbizakodottakat éppen úgy felismeri "távolról", mint a bűnbánókat. Eléje jön a bűnösnek. Az embert éppen oly kevéssé fordítja meg erőszakkal, mint amilyen kevéssé tartóztatja őt erőszakkal magánál. De ugyanakkor mindent felkínál neki, hogy visszatérésre bírja és kezeit kinyújtja felé. Igaz ugyan, hogy néha úgy látszik, mintha nem akarná meghallgatni a kegyelemért való esedezést, de ez nem így van; csak gyakran igen soká tart, amíg egy ember eljut teljes belső csődjéig, ahol nem csupán felismeri vétkét, hanem fenntartás nélkül és alázatosan be is ismeri azt. Akkor az Úr kegyelmét kínálja.

"Megesett rajta a szíve." Nem úgy kezeli a tékozló fiút, mint valami megvetésre méltó, hálátlan és engedetlen embert, akivel jogosan történik meg minden, hanem mint egy sajnálatra méltó személyt, aki elvakultságában maga rohan a veszedelembe. Az embereknek ilyen irgalmas megítélése lenne a mi életfeladatunk is. Ő megbocsátott és mindent elfelejtett. Mi megbocsátunk és mégis felhánytorgatjuk alkalmilag a másik eljárását. Az elfajult fiú egyebet sem tud hozni, mint rongyait és vétke becsületes bevallását, az atya mégis szeretettel és gyöngédséggel veszi őt körül. A piszkos rongyok helyett a "legszebb ruhát" kapja meg. Isten a bűnöst a megigazulás drága köntösébe öltözteti, melyet Krisztus szerzett számunkra. Az ujjára húzott gyűrű tulajdonképpen pecsétgyűrű, mely minden szabad embert megillet, ellentétben a rabszolgákkal. Isten minden gyermeke teljesen szabad és senkitől sem függ, csak az Atyától. A lábakra húzott saru azt a szilárdságot és bizonyosságot jelzi, amivel felléphetünk. Ha Isten egy emberen megkönyörült, lehet, hogy még az emberek szemére vetik annak korábbi életét, mint ahogy az idősebb fiú tette. - Azután az atya válogatott ételekből készült lakomát készíttet a számára. A bűn nyomorúságában elsenyvedt lélek felelevenedik és életre kel. S ahol élet van, ott öröm is van.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Április 23, 09:19:25
Ámen!

Nagyon köszönöm!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 23, 10:32:45
A LEGHIHETETLENEBB KONYV,AMIT VALAHA IRTAK   2/2

"...az Ur beszede megmarad orokke..."[1Peter 1:25]

Voltaire,a francia szkeptikus,egyszer ezt irta a parizsi hivatalabol:"Vegig fogok menni az Iras erdejen es kivagok minden fat,igy szaz even belul a keresztenyseg mar csak elenyeszo emlek lesz."Az isteni ironia csavarja,hogy az irodat ahol papirra vetette ezeket a szavakat,kesobb a Brit-es Kulfoldi Bibliatarsulat vette meg es telepakolta Bibliakkal.Mi tudna versenyre kelni a Biblia maradandosagaval?Megtapsoljuk az eladasi-listakat vezeto konyvet.Kituntetjuk az a konyvet,amely hetekig vezetni tudja a listat.Ha valamelyiknek evekig joga volna a listavezeto cimre,ercbe ontenenk minden lapjat.Es mi van azzal a konyvvel,amely 300 eve elso helyezett?A Biblia a legszelesebb korben forgalmazott es legtobb nyelvre leforditott konyv a vilagtortenelemben-tobb mint 2000 kulonbozo nyelvjarasban hozzaferheto.Miert?Mert mukodik!Alkalmazd az alapelveid eleted barmely teruleten es figyeld meg,hogy mi tortenik:
-a)Alkalmazd a penzugyeidre!Kezeld a penzed ugy,ahogyan a Biblia mondja:tized,takarekossag,csaladodrol valo gondoskodas,adakozas a szuksegben levoknek.Tedd probara Isten Szavat es gyarapodni fogsz!
-b)Tedd probara az Iget munkadban!Alkalmazd a Bibliat a Munka Torvenyekent!Legy tisztesseges!Ne kess!Legy hatekony!Eloleptetest kaphatsz.
-c)Tedd probara a Bibliat a kapcsolataidban!Bocsass meg az ellensegeidnek!Utasitsd el a pletykat!Elj mindenkivel bekessegben!Legy gyors a hallasra,lassu a szolasra!
-d)es ami a legfontosabb,alkalmazd a Bibliat a sajat lelkedre!
"...semmi mas,csak az Isten leirt Igeje mutatja meg neked az utat az udvossegre..."[2Timoteus 3:15]


-idezet:Bob Gass-

Köszönöm Edit!  :05:

Ezt a történetet én is hallottam már. Isten felhasználta az irodát, saját nevének hírdetésére.
A Biblia a Best seller.


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 23, 10:34:44
Carl Eichhorn:
Isten műhelyében

 Elveszett és megtaláltatott (III.)


   "Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atyja, megesett rajta a szíve, odafutott, a nyakába borult és megcsókolgatta őt. "
(Luk 15, 20)   


Bár a tékozló fiú méltatlannak érezte magát, mégis élt benne a bizalomnak egy szikrája, hogy atyja nem taszítja majd el őt. Ez a hite nem csalta meg. Sőt, az események minden várakozását felülmúlták. Az atya, aki maga a szeretet, felismeri az őszinte bűnbánat jeleit. A gőgösöket és elbizakodottakat éppen úgy felismeri "távolról", mint a bűnbánókat. Eléje jön a bűnösnek. Az embert éppen oly kevéssé fordítja meg erőszakkal, mint amilyen kevéssé tartóztatja őt erőszakkal magánál. De ugyanakkor mindent felkínál neki, hogy visszatérésre bírja és kezeit kinyújtja felé. Igaz ugyan, hogy néha úgy látszik, mintha nem akarná meghallgatni a kegyelemért való esedezést, de ez nem így van; csak gyakran igen soká tart, amíg egy ember eljut teljes belső csődjéig, ahol nem csupán felismeri vétkét, hanem fenntartás nélkül és alázatosan be is ismeri azt. Akkor az Úr kegyelmét kínálja.

"Megesett rajta a szíve." Nem úgy kezeli a tékozló fiút, mint valami megvetésre méltó, hálátlan és engedetlen embert, akivel jogosan történik meg minden, hanem mint egy sajnálatra méltó személyt, aki elvakultságában maga rohan a veszedelembe. Az embereknek ilyen irgalmas megítélése lenne a mi életfeladatunk is. Ő megbocsátott és mindent elfelejtett. Mi megbocsátunk és mégis felhánytorgatjuk alkalmilag a másik eljárását. Az elfajult fiú egyebet sem tud hozni, mint rongyait és vétke becsületes bevallását, az atya mégis szeretettel és gyöngédséggel veszi őt körül. A piszkos rongyok helyett a "legszebb ruhát" kapja meg. Isten a bűnöst a megigazulás drága köntösébe öltözteti, melyet Krisztus szerzett számunkra. Az ujjára húzott gyűrű tulajdonképpen pecsétgyűrű, mely minden szabad embert megillet, ellentétben a rabszolgákkal. Isten minden gyermeke teljesen szabad és senkitől sem függ, csak az Atyától. A lábakra húzott saru azt a szilárdságot és bizonyosságot jelzi, amivel felléphetünk. Ha Isten egy emberen megkönyörült, lehet, hogy még az emberek szemére vetik annak korábbi életét, mint ahogy az idősebb fiú tette. - Azután az atya válogatott ételekből készült lakomát készíttet a számára. A bűn nyomorúságában elsenyvedt lélek felelevenedik és életre kel. S ahol élet van, ott öröm is van.


Köszönöm Salome! :05:

Bűnünket Isten elfeledte és többé nem emlékezik rá.
Legyünk azok, akik megbocsátják mások vétkeit és önmaguknak is megbocsátanak.


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 24, 08:44:40
Carl Eichhorn:
Isten műhelyében


 Az önigazultnak nem kell az Atya szeretete


   "Ekkor (a nagyobbik fiú) megharagudott és nem akart bemenni. "
(Luk 15, 28)   


"Meghallotta a zenét és a táncot." A szeretet öröméneke volt ez: "Ez az én fiam halott volt és megelevenedett; elveszett és megtaláltatott." A nagyobbik fiút már az is lehangolta, hogy távollétében került sor az ünneplésre. Ráadásul a szolgák egyike mintegy olajat öntött bosszúságának gonosz tüzére. A sekélyes gondolkodású ember tipikus képe ez, aki izgat és uszít ahelyett, hogy lecsendesítene.

Az elsőszülött fiú megrontja a szépen induló ünnepség hangulatát. Jól ismerjük az ilyen zavarkeltéseket. Amikor az Úr irgalmas szívvel a bűnösök és vámszedők felé fordult, a farizeusok között zúgolódás támadt. Amikor a mélyre jutott bűnös asszony Jézus lábait könnyeivel öntözi, Simon farizeus megdöbbenésének ad kifejezést, hogy Jézus egy ilyen nővel szóba állt. Amikor pedig Mária Jézus lábainál ült hallgatva tanítását, Márta az, aki zavart kelt. (Lásd még Luk 19, 7; Máté 21, 15).

A nagyobbik fiú látszólag egészen közel vann az atyához, de szívében mégis olyan távol. Öccsének visszatérése teszi egészen világossá, hogy gondólkodása mennyire elüt az atyáétól. Hiányzik belőle a szeretet.Az örömnek még a nyoma sincs nála, hogy visszatért az elveszett testvér, sőt keserű szemrehányásokat tesz atyjának. Saját személye állt gondolkodása középpontjában. Rögtön úgy érezte, hogy mellőzték őt. Mindazok, akik elsősorban önmagukat szeretik, igen érzékenyen reagálnak mindenre. Könnyen lehangolódnak vagy feldühödnek. Ez a nagyobbik fiú tele volt igényekkel. Nem szeretetből és hálából szolgálta atyját. Ilyen gondolatok forrhattak benne: igazán csak örülhetne nekem. Nem becsül meg igazán, mert különben több elismeréssel lenne irányomban és jól megérdemelt jutalomban részesítene.

Az önigazult ember rendkívül igényes. Ugyanakkor semmibe sem veszi azokat a jótéteményeket, melyeket Istentől kap. Ha azonban Isten olyasmit bocsát rá, ami kellemetlen vagy nehéz, mindjárt azt kérdezi: "Miért éppen velem esik meg ilyesmi? Hiszen olyan állhatatosan imádkoztam, egy istentiszteletet sem mulasztottam s most mégis így jártam!" Itt mutakozik meg a teljes belső idegenség, sőt az Istennel való ellenségeskedés.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 24, 10:43:09
"Ilyen gondolatok forrhattak benne: igazán csak örülhetne nekem. Nem becsül meg igazán, mert különben több elismeréssel lenne irányomban és jól megérdemelt jutalomban részesítene. Az önigazult ember rendkívül igényes. Ugyanakkor semmibe sem veszi azokat a jótéteményeket, melyeket Istentől kap. Ha azonban Isten olyasmit bocsát rá, ami kellemetlen vagy nehéz, mindjárt azt kérdezi: "Miért éppen velem esik meg ilyesmi? Hiszen olyan állhatatosan imádkoztam, egy istentiszteletet sem mulasztottam s most mégis így jártam!" Itt mutakozik meg a teljes belső idegenség, sőt az Istennel való ellenségeskedés."

Valóban először hálát kell adnunk az ÚRnak az Ő ajándékaiért, áldásaiért, és letéve a lábaihoz saját kívánságainkat, semmit sem követelni.
Nem érdemlünk meg semmit... Semmit sem követelve úgy állani, mint egy kisgyermek, aki gyermeksége miatt kap és örömmel fogadja.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Április 24, 11:33:19
Akkor hozzájárulván az Ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Máté 15:12-14

Uram! Te nem tudod, hogy amit mondtál, megbotránkoztak rajta a vallási vezetők? Jézus azt mondja, hogy azokat a hagyományokat amelyeket az emberek alkottak, nem Isten ültette el és kifogják gyomlálni. Kifogják tépni gyökerestől, hogy ne tudjon visszanőni. Az életünkből ki kell gyomlálni, gyökerestől ki kell tépnünk dolgokat, ami nem Istentől van. Ez egyáltalán nem könnyű, hanem nagyon is nehéz és egyedül nem is megy a mi erőnkből. Azt mondja az Úr a tanítványoknak, hagyjátok őket, mert vakok. Nem látják meg az igazságot. Hagyjátok azokat békén, akik másképpen tudják Isten Igéjét. Ne menjetek bele teológiai vitákba, inkább bízd Istenre, neki gondja van rájuk is. Beleesünk a verembe, a sátán vermébe, ha elkezdünk vitatkozni az Ige igazságán. A csapda ebben az, hogy haragot szítson közöttünk és akkor levesszük a tekintetünket Isten akaratáról. Attól kezdve ha szembeállítja a keresztényeket egymással, vakká teszi őket. Attól kezdve csak arra törekednek, hogy a maguk igazát igazolják le. Vigyázzunk, hogy ne legyünk vakok, hanem lássuk meg a csapdát, nehogy beleessünk újból és újból.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 25, 07:56:35
Carl Eichhorn:
Isten műhelyében Az Atya őt is meg akarja nyerni


   "Atyja azért kimenve, kérlelte őt: fiam, te mindenkor velem vagy és mindenem a tied. "
(Luk 15, 28. 31)   


Mennyi gonoszság tört elő az idősebb fiúból pillanatokon belül! Megsérti atyját, amidőn igazságtalansággal vádolja és megvetőleg nyilatkozik testvéréről. Az utóbbit még csak nevén sem nevezi. "Ez a te fiad" - mondja megvetőleg és hidegen. Valóban, külsőleg kegyesek lehetünk, és a szívünk mégis távol, nagyon távol van Istentől. Ez az Istentől való eltávolodottság a tékozló fiú esetében napvilágra jött, de a nagyobbik fiúnál rejtve maradt. Az, aki nagyon meg van elégedve önmagával és cselekedeteivel, az semmit sem tud a meg nem érdemelt kegyelemről. Mivel az Írás azt mondja: "Mindnyájan elhajlottak, együttesen haszontalanokká lettek, nincs aki jót cselekedjék, nincs egyetlenegy sem" - ezért még a kegyes és külsőleg feddhetetlen embereknek is meg kell térniök. Persze a megtérés éppen nekik sokkal nehezebb, mint a tékozló fiaknak, hiszen ez nem emeli tekintélyüket a világ előtt. Belső, szívbeli megfordulás ez, melyet a távol állók sokszor észre sem vesznek, de a közel levők, különösen a családtagok előtt nem marad elrejtve. Megérzik a változást; aki előzőleg könyörtelenül ragaszkodott saját igazához, most irgalmas szívű.

A kegyelem csodája az, amikor valaki szabadulást talál a bűn mélységeiből. De nem kisebb csoda az sem, amikor a külsőleg kegyes és makulátlan ember keménységét meglágyítja vagy összetöri az isteni kegyelem. Isten az önigazultakat is szívére akarja vonni. "Fiam!" - mondja szeretetteljesen a felindult és megkeseredett embernek. Azt is biztosítja szeretetéről, aki abból kizárta magát; szeretetlenségét nem kárhoztatva, hanem szelíden és rábeszélőleg tárja elé. Milyen nagy az Úr jósága! Oly nagy, hogy a szeretetlen emberi szív alig foghatja fel. Már a tékozló fiú iránt is túláradó és megindító volt az atyai szeretet, de még sokkal inkább az a nagyobbik fiú felé. A fiatalabb szeretetre vágyva és megtörten jött vissza. Odasimult az atyához és hálás volt minden szerető pillantásért. A nagyobbik fiú eltaszította magától az atya szeretetét, amikor az befelé hívogatta a házba. Szavaiból gyűlölet áradt és szörnyű dacosság. És mégsem engedte őt az atya továbbmenni, hanem teljes szelídséggel igyekezett őt tévedéséről meggyőzni. Ilyen az isteni szeretet. Meddig védekezel még ellene és nem engeded, hogy a te szívedet is rabul ejtse?
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 25, 10:47:47
LEGY IMADKOZO BARAT!

"Nagy az ereje az igaz ember buzgo konyorgesenek."[Jakab 5:16]

Mark feljegyzi:"Oda akartak hozza menni egy benaval,akit negyen vittek.Mivel a sokasag miatt nem fertek a kozelebe,megbontottak annak a haznak a tetejet ahol o volt,es nyilast vagva leeresztettek az agyat,amelyen a bena fekudt.Jezus pedig latva a hituket,igy szolt a benahoz:Fiam,megbocsatattak a te buneid."[Mark 2:3-5].
Ebben a szakaszban egyszer sem talaljuk az imadsag kifejezest.De vizsgald meg kozelebbrol es meglatod cselekveseben;negy ember leengedi beteg baratjat a teton keresztul Jezus jelenletebe.O abbahagyja a predikaciojat,ranez az emberre es azutan kijelenti:"Fiam,megbocsatattak a buneid".Mi hivta fel Jezus figyelmet?Mark valaszol:"latta a hituket...".Negy barat hite megmozditotta Krisztus erejet e beteg erdekeben.Figyeld meg,a beteg nem mozdul,nem kap semmilyen kezelest,nincsenek valaszai se remenye.De vannak baratai akik tudjak,hogyan vigyek Krisztus jelenletebe.A bena talan nyelt egy nagyot("Le ne ejtsetek!").A haztulajdonos bizonyara morgolodott (a hazteto megbontasa hatarozottan antiszocialis).De Krisztus?O mosolyog!A baratok hite felelenkitette erejet.Meggyogyitotta az embert.A bena megtisztult lelekkel es eros testtel tavozik a haztol.Huseges baratok imadsagban Isten ele viszik azokat,akiket szeretnek.Es amikor igy tesznek,Isten valaszol.Hogyan?Mikor? A negy ember nem tudta.Es mi sem tudjuk,de ezt tudjuk:"Nagy az ereje az igaz ember buzgo konyorgesenek."
Tehat legyel ilyen barat!Gyerunk,vidd szeretteidet Jezus jelenletebe,es figyeld meg mi tortenik!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 26, 08:31:28
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 A LEGMAGASABB KAPASZKODÓ


   "Vedd a te fiadat... és áldozd meg égőáldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked" (1Móz 22,2).

A jellem határozza meg, hogyan értelmezi valaki Isten akaratát (Zsolt 18,26-27). Ábrahám úgy értelmezte Isten parancsát, hogy meg kell ölnie a fiát. Csak egy rettenetes próba kínjának elszenvedése juttathatta el odáig, hogy ezt a hagyományos értelmezést figyelmen kívül hagyta. Isten nem tudta másképp megtisztítani a hitét. Ha őszinte hitünk szerint engedelmeskedünk Isten szavának, Ő minket is meg fog szabadítani olyan hagyományos értelmezésektől, amelyek torzítva mutatják be Őt. Sok ilyen hamis hiedelemtől kell megszabadulnunk, amilyen pl. az, hogy Isten azért vesz el egy gyermeket, mert anyja túlságosan szereti. Ez ördögi hazugság és egyben eltorzítja Isten igazi természetét. Ha az ördög meg tud akadályozni abban, hogy megmásszuk a legmagasabb kapaszkodót, akkor meg is teszi. Az a célja, hogy ne szabaduljunk meg az Istenről alkotott rossz elképzeléseinktől. De ha hűek maradunk Istenhez, átvezet a tűzpróbán, amelyben jobban megismerjük Őt magát. Ábrahám hitében az volt a nagyszerű, hogy kész volt bármit megtenni Istenért. Nem törődött vele, milyen hittétellel van ellentétben engedelmessége. Ábrahám nem volt saját meggyőződésének kegyeskedő tisztelője, különben megölte volna Izsákot és az angyal szaváról feltételezte volna, hogy az az ördög szava. Csak a vakhitű viselkedik így. Ha hű maradsz Istenhez, Ő minden akadályon át egyenesen az Ő megismerésének belső szentélyébe vezet, csakhogy ott mindig fel kell adnunk saját meggyőződésünket. Ne kérd Istentől, hogy próbáljon meg! Ne mondd, mint Péter: "Veled kész vagyok... halálra menni". Ábrahám nem fogadkozott, hű maradt Istenhez és Isten megtisztította hitét.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Évus - 2008 Április 26, 08:39:51
Mindazonáltal…..

Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa.
(2 Sám. 5,7)

Amikor Dávid Jeruzsálemet kikémlelte Krisztus előtt 1000-ben, az egy félelmetes erőd volt, amiben ellenségei laktak, akik ezt mondták neki:” Nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged! mellyel azt jelenték: Nem jő ide be Dávid. (2 Sám. 5,6)”

És ez a vége a történetnek? Nem, ez csak a kezdete! A falak magasak voltak, az ellenség ijesztő, a hangjuk megfélemlítő, ’mindazonáltal Dávid bevette a várat… ott lakott…és elnevezték a várost Dávid városának.’

Ez aztán igazán nagy fordulat nem? Mi az a terület nálad, ahol a Sátán elég erősen tart téged? Az éles nyelv? Az ítélkező állásfoglalás? Alacsony önbecsülés? Egy vesztésre álló csata egy makacs szokással? Mikor az ellenség ezt mondja: ’Elkaptalak, sosem szabadulsz ki ebből többé’, Isten azt mondja mindazonáltal… (mégis, annak ellenére és dacára a felszínen láthatóaknak.) Isten számára az erősségek nem jelenetnek semmit, az Ő hatalmas fegyverei ledöntik az ördög erősségeit. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; (2 Kor. 10,4) Meg fogja tenni neked is, amit egykor Dávidnak de meg kell értened két egyszerű törvényszerűséget: 1, Két hang versenyez állandóan a figyelmedért; az egyik azt mondja, ’meg tudod tenni, ne add fel!’ A másik azt: ’Reménytelen, sosem leszel képes rá!’ Kövesd Dávidot és gyakorold a szelektív hallást. Ne is figyelj oda a gúnyolódó hangokra, ahelyett hogy még párbeszédbe is kezdenél vele, inkább csak mondd, ahogyan Jézus tette: ’Távozz tőlem Sátán’ (Mát. 16,23).
2. Nézd a dolgokat a hit szemével. Ahol mások falakat láttak.... Dávid alagutat, a problémára fókuszált, és mindaddig keresett, míg lehetőségeket nem talált. És mivel azt tette, amire senki nem számított, úgy teljesített, ahogyan mások még arról álmodni sem mertek, és Isten ma ugyanígy tud segíteni téged is ….

(Bocs a fordításért még kicsit nyers de most nem volt rá több időm)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 26, 08:40:19
ISTENI ADOMANY-A SIKER KEPESSEGE

"...az Ur ad neked erot[otleteket,kepesseget,kreativitast]a gazdagsag megszerzesere..."[5Mozes 8:18]

Mikor Isten megadja neked a kepesseget a siker eleresere,az legtobbszor egy otlettel kezdodik.De az az otlet csak akkor valik valosagga,ha tervet keszitesz es meg is valositod,maskepp a vetesed elrothad a kifogasok talajaban.Soha ne nevess mas otleten,mert ilyen otletek gyakran Istentol jonnek.Allj meg es gondolkozz:ha Isten Teremto,es mi az O hasonlatossagara lettunk teremtve,nekunk is kreativnak kell lennunk,nem igaz?
Az ajandek,amit Istentol kaptal a sikered kulcsa.Nem azert adta neked,hogy kirakatba tedd,elpazarold ertektelen dolgokra vagy,hogy letagadd hamis alazatossagbol.Nem,azert adta,hogy befektesd.Jezus mondta el annak a harom ferfinak a tortenetet,akik penzt kaptak befektetesre.Az elso ketto megduplazta amit kapott,a harmadik elasta a foldbe mert felt,hogy elvesziti.Emiatt Jezus igy nevezte:"...gonosz es rest szolga!"[Mate 25:26].Vigyazz!A felelem az egyik legnagyobb ellenseged.Megbenitja a lelkedet,es bilincsbe veri a kreativitasodat.Hasznald,amit Isten neked adott!Hasznald,vagy elveszited!
Talan azt gondolod,hogy tul idos vagy.Tevedes!Nincs semmilyen varazslatos eletkor,amikor a kivalosag vagy a siker hirtelen bekopogtat.Istennel sohasem vagy tul fiatal vagy tul idos ahhoz,hogy aldasban reszesulj,es masok szamara aldassa legy.Thomas Jefferson 33 eves volt,amikor megfogalmazta a Fuggetlensegi Nyilatkozatot.Michelangelo leghiresebb muvei 87 eves koraban szulettek.Ragadd meg a mat!Hasznald fel eleted pillanatait-az az ido,amire varsz,talan sohasem jon el!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 26, 09:24:48
Idézet
Mert a hit az emberi szívnek Isten előtt való meghódolása, és ez több, mint külső törvénytételek megtartása.

Isten és ember közös bizodalomban egymáshoz hajolnak, Isten, mint Atya, az ember, mint bízó gyermek. S az Isten, ki előre látja övéit, kiméri a hitnek útját, és előre megállapítja annak állomásait.

Ez az eleve elrendelés.

A hívő nem veszhet el.

Örök törvények biztosítják létét, melyeket az emberi értelem fel nem ér.

Örökkévaló kéz tartja.

Örökkévaló szeretet vonja, és annak ki állhatna ellen?

A hatalmas szív kicsiny gyermekké lesz – az Orvos előtt.

Budapest, 1939.
Csia L.
 
 

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 27, 08:53:08
MILYEN AZ IMAELETED?

"Szuntelenul imadkozzatok!"[1Tessz.5:17]

Az imadsag nem egy monolog,amelyben csak egy szemely beszel,nem egy rituale,amelyben megfelelo sorrendben kell mondanunk dolgokat,es nem egy mindennapi kotelesseg,mint a lefekves elotti fogmosas.Jezus elutasitja az imadsagnak ezt a teljesitmenyre alapozott felfogasat.
"Keress egy csendes,felreeso zugot,igy nem esel abba a kisertesbe,hogy megjatszd magad Isten elott.Csak legy ott olyan egyszeruen es oszinten amennyire csak tudsz.A fokusz majd elfordul rollad es Istenre iranyul,es majd elkezded erezni kegyelmet."[Mate 6:6]-a szerzo sajat forditasa
Sokak szamara az imadsagnak keves koze van a valosaghoz.Ugy gondolkodnak felole,mint a Nemzeti Himnuszrol egy meccs elejen:kedves kezdes,de semmi koze ahhoz,ami utanna tortenik a palyan.Masok ugy kezelik az imadsagot,mint egy kabalat,amelyet akkor veszel elo,mikor nehez idok jarnak:"Minden nap egy ima tavol tartja az ordogot."-mondogatod a mondokat gyerekesen.Pal azt irja:"Szuntelen imadkozzatok!"Ez nem ugy hangzik,mintha olyan dologrol lenne szo,amit csak ugy neha-neha teszel,vagy krizishelyzetben esetleg gyakrabban.Probald meg a lelegezni szot behelyettesiteni az imadkozni helyere:"szuntelenul lelegezz"-nem rossz oltlet,igaz?Nemcsak akkor lelegzunk,amikor szeretnenk.Nem dontjuk el,hogy "ma nem kerek oxigent" es abbahagyjuk a lelegzest.Vagy,esetleg csalodotta valva ezt mondjuk:"Sehova se visz ez az egesz.Tobbet nem csinalom."Nem,hiszen a testunk eletbenmaradasa a lelegzesunktol fugg.Tehat eppugy ahogyan a lelegzetvetel nelkulozhetetlen eleme a termeszetes eletunknek,ugy az ima is nelkulozhetetlen eleme a lelki eletnek.Nelkule lelki halott vagy.
Tehat milyen az imaeleted?


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Április 27, 10:45:23
 :thanks:

Legyen az életünk egy ima, ami folytonos kapcsolatban van Istennel. :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 27, 11:08:25
Amen  :ima02:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 27, 11:37:40
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Isten véghezviszi művét
"Az Úr javamra dönti el ügyemet"
(Zsolt 138,8)
Isten, aki elkezdte, el is végzi a munkát, amelyet lelkemben elindított. Az Úr törődik minden velem kapcsolatos dologgal. Figyeli, ami bennem jó, de nem tökéletes, megtartja és tökéletessé teszi azt. Milyen vigasztaló ez, mert magamtól nem tudnám tökéletességre vinni a kegyelem művét. Efelől egészen bizonyos vagyok, hiszen mindennap vétkezem, és idáig is csak az Úr segítségével tudtam fejlődni. Ha az Úr elhagyna, minden korábbi tapasztalatom semmivé lenne és elvesznék. De az Úr ezután is megáld. Tökéletesíti hitemet, szeretetemet, jellememet, életművemet. Mindezt azért, mert Ő elkezdte a munkát bennem. Isten adta belém a tökéletesség utáni vágyat. Ő segítette bizonyos mértékig már el is érni azt. Ő soha nem hagy semmit félbe, ez teljesen idegen lenne dicsőséges lényétől. Tudja, hogyan vigye véghez kegyelmes szándékát, és noha saját bűnös természetem szövetkezik a világgal és az ördöggel, hogy munkáját hátráltassa, én mégsem kételkedem ígérete beteljesülésében. Be fogja végezni munkáját bennem, és mindörökké dicsérhetem majd Őt.

Uram, add, hogy dicsőséges munkád ma is egy kicsit előbbre haladhasson bennem.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Április 27, 12:27:56
Ámen és Ámen
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 28, 07:20:13
NEHEZ KORULMENYEK KOZOTT IS GYARAPODNI

"Mint vesszoszal,sarjadt ki elottunk,mint gyoker a szikkadt foldbol..."[Ezsaias 53:2]

Ezsaias ramutat arra,hogy Jezus ugy bikant elo,mint egy "gyoker a szaraz talajbol".Nehez korulmenyekrol van szo!Isten emberi testet oltott,olyanok kozott elt,akik meg akartak olni csak azert,mert meg akarta oket menteni.Otthagyta a mennyet-amit meg elkepzelnunk is olyan nehez-,hogy eljojjon a foldre egy ellenseges kornyezetbe,tele arulokkal es mereven vallasos emberekkel,hogy szemtol szembe kialljon az ordoggel.Tehat eleg sokat turt es szenvedett.Milyen odaszentelt,odaszant eletet kellett elnie ahhoz,hogy eletben maradjon az ovei kozott,akik megvetettek,elutasitottak,es vegul keresztrefeszitettek Ot.Sok idot toltott imadsagban es az Atyanal tett latogatasokbol megbatorodva es megerosodve jott vissza.Jezus mindig szem elott tartott egy dolgot:azert jott,hogy tegye az Atya akaratat.Csak ennyi!Es azt mondta,hogy ahogyan az Atya kuldte Ot "en is elkuldelek titeket"[Janos 20:21].Ezerthat nekunk is szem elott kell tartanunk Isten akaratat minden helyzetben,amikor igyekszunk tulelni kuzdelmeinket.Emlekeznunk kell arra,hogy O kuldott es,hogy feladatunk van.Amikor tudatosul bennunk,hogy nem a magunkei vagyunk,hogy a mi joletunk es identitasunk nem masok elismeresetol fugg,bekesseget,oromet es megelegedettseget tapasztalhatunk meg a legnehezebb korulmenyek kozott is.Amikor tudatosul bennunk az,hogy Isten ertekel minket,akkor egeszseges onbecsulesunk lehet,nem pedig egy gyenge,masoktol fuggo enunk,amely allandoan tamasztekra szorul,mint egy meglazult jelzotabla.A nehez idok eros jellemet fejlesztenek,es az eros jellem Isten aldasat hozza magaval.
"Mert mindenkinek akinek van,adatik,es bovelkedni fog..."[Mate 25:29]


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 28, 09:13:22
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Kölcsönös érdek
"Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek"
(2Kor 6,16)
Íme, a kölcsönös érdek. A kölcsönös összetartozás. Isten az Ő népe osztályrésze, a választott nép pedig az ő Istenének osztályrésze. A hívők fő gazdagsága Istenben van, Ő pedig drága kincsének tartja népét. A vigasztalás valóságos kincsesbányája ez minden hívő számára.

A kölcsönös összetartozás boldog állapot; kölcsönös figyelemben nyilvánul meg. Isten szüntelenül gondol népére, és népe is szüntelenül megemlékezik róla. Isten a mai napon is mindent a javamra cselekszik, mit tehetek hát én Őérte? Gondolataim irányuljanak feléje, hiszen Ő is gondol rám! Bár így lenne ez valójában, és ne érném be azzal, hogy - ennek így kell lennie!

A kölcsönös összetartozás a közösségben is kifejezésre jut. Isten köztünk lakozik, mi pedig Őbenne élünk. Ő velünk jár, és mi Istennel. Milyen boldog közösség ez.

Bárcsak valóban úgy élnék, mint akinek az Úr az Istene: úgy bíznék benne, úgy szolgálnék neki, ahogyan az Őt megilleti! Bárcsak szellemben és valóságban tudnám szeretni és imádni Őt, és tudnék engedelmeskedni neki! Szívemnek ez a legfőbb vágya! Ha ez megvalósul az életemben, akkor megtaláltam a mennyet.

Uram, segíts ehben! Segíts, hogy megismerjelek téged mint Istenemet, és Krisztus érdeméért Uramnak nevezhesselek!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: almácska - 2008 Április 29, 07:54:48
Tanulj megbocsátani és felejteni!"Ne mondd: Megfizetek a rosszért! Reménykedj az Úrban, Ő megsegít tgedet"
 (Péld 20,22).

 

     Ne siesd el! Csillapodjék haragod! Ne mondj és ne tégy semmit a
     sérelem megtorlására! Nem cselekszel bölcsen, ha botot ragadva
          harcolod meg a magad harcát, és főként nem az Úr Jézus szellemében
       cselekszel. Nemesebb dolog megbocsátani és elfelejteni a sérelmet. A
       sérelem tartogatásával és a bosszú fontolgatásával akadályozod a régi
       sebek gyógyulását, és új sebeket ejtesz. Jobb elfelejteni és
       megbocsátani.
     Ha netán most azt gondolod: tennem kell valamit, különben alul
     maradok, akkor kövesd e mai ígéret tanácsát: "Reménykedj az Úrban, Ő
 megsegít téged". Ez nem kerül pénzbe, de éppen ezért sokkal többet ér.
  Légy hát csenden és várjad az Urat. Neki mondd el sérelmedet: mint
  Ezékiás a kincstárnok üzenetét (Ézs 36-37), és ez már önmagában
  könnyíteni fog megterhelt lelkeden. Ugyanakkor figyelj az ígéretre: „Ő
  megsegít téged". Isten megtalálja számodra is a szabadulás útját. A
  hogyant még nem sejted se te, se én, de hogy megszabadít, az biztos.
 Ha az Úr szabadít meg, az sokszorta jobb neked, mintha kicsinyes
  vitákba keverednél és beszennyeznéd magad a hitetlenekkel való
  küzdelemben. Ne légy többé haragos! Hagyjad az ügyedet a Legfőbb Bíróra!!

Tanulj megbocsátani és felejteni és tiszta lesz a szíved.....

Trausch Liza....Beszéded megelevenít....

 :084:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 29, 08:12:46
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


JÖTTÉL VAGY HOZTAK?


"Ímé hoznak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál, Fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid." Máté 9,2

 

Ebben a történetben voltak olyanok, akik jöttek, és volt egy ember, akit hoztak. Figyeljük meg Jézust, aki a legkisebb hitet is meglátja, ami bennünk van. Jézusnak szakértő szeme van, másképp lát és másképp hall, mint mi. Ő lélekszakértő, engedjük azért, hogy megvizsgáljon bennünket. Így mondja az Ige: "...látva azoknak hitét". Jézus nem csak a bajt látja, hanem a jót is. A Jelenések könyvében olvashat-juk a gyülekezetekhez írott levelekben, hogy látja a jót is. Nem kritikus szemmel néz. Ő látja azok hitét, akik cselekszenek, akik hozzák a gutaütöttet. Imádságban vittél-e már gutaütött embert Jézus elé? Vagy valahol letetted útközben? Abbahagytad az érte való imádkozást, mert nem volt hited hozzá? Jézus látja, hogy ez a gutaütött ember semmire nem képes. Sokszor vagyunk olyanok, mintha gutaütöttek lennénk. Nem tudjuk megtenni, amit kellene. Jézus előtt nem lehet szimulálni. Ő tudja, mi az, amit nem akarok, de azt is, amit igazán nem tudok. Jézus nem kísérletezik velünk, nem küld tovább szakvizsgálatokra, csak ránk néz, és tudja, hol a baj. A zon a ponton, ahol tehetetlen vagy, neked is azt mondja Jézus: Bízzál, megbocsáttattak a bűneid! Jézus pontosan tudja, hogy a bűn tesz tehetetlenné. Valld be tisztátalan kívánságaidat, anyagiasságodat, hiúságodat, dicsvágyadat, hogy elhangozhassanak fölötted is Jézus bűnbocsátó szavai. Gyógyulj meg tehetetlenségedből. Engedd, hogy megáldjon a bűnbocsánat ajándékával, hogy azután látszódjon életeden Jézus Krisztus hatalma, dicsősége, szeretete.

 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Április 30, 06:56:31
ISTEN ALTAL HASZNALVA   1/2

"Mert maga Isten teremtett olyannak amilyenek vagyunk..."[Efezus 2:10]

Figyeld meg hogyan keszitette fel Isten Mozest,es megfogod erteni,hogy hogyan keszit fel minket:
1)-A jellemeddel kezdi el,majd az eleteden munkalkodik.Altalaban ez a homalyban kezdodik el.Mozes eseteben Isten 40 evet toltott el a regi struktura lebontasaval es az alapoktol kezdve valo ujjaepitessel.Talan vegtelennek tunhetnek azok az evek a pusztaban.Megis ezalatt az ido alatt talalkozott Mozes Istennel az ego csipkebokorban,es megtanulta megkulonboztetni Isten hangjat minden mas hangtol.Hogy ez mikor fontos? Amikor makacs,sajat elkepzeleseihez ragaszkodo emberrel van dolgod!
2)-O sohasem engedi karbaveszni a tapasztalatot.Ha Mozes nem a palotaban nott volna fel,a farao bizonyara valami bolond pasztornak nezte volna,aki sulyos napszurast kapott,es megolte volna.De Mozest a multja felkeszitette a jovojere.A sivatagi kikepzese felkeszitette arra,hogy kepes legyen megovni es vezetni Izrael nepet a Sinai pusztaban.Az a teny,hogy rabszolganak szuletett,egyutterzove tette ahhoz,hogy elfogadjon egy ilyen feladatot.Tehat ne menekulj a multad elol - tanulj belole!
3)-Isten erzelmileg is befektet abba a munkaba amelyre elhivott.Milyen ironikus,hogy a farao megparancsolta minden 2 ev alatti zsido fiugyermek meggyilkolasat,egyet megis a palotajaban nevelt fel,azt aki felnove megszabaditja Izraelt es ledonti tronjat.Az izraelitak nem valami ismeretlen csoport voltak,hanem Mozes sajat nepe.Sirasuk 40 evig visszhangzott fuleiben,es most kesz volt eletet kockara tenni ertuk.Ez az ara annak,hogy Isten hasznalni tudjon;erzelmi beruhazas.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Április 30, 08:46:37
Chambers
Krisztus mindenek felett


A SZERETET SPONTÁN


   "A szeretet hosszútűrő, kegyes..." (1Kor 13,4-8).

A szeretet nem fontolgat előre, hanem szabadon, váratlan és szokatlan úton tör elő. Pál szeretetfogalmából hiányzik a számító bizonyosság. Nem mondhatjuk: "Ezentúl semmi rosszat nem gondolok; mindent hinni fogok". A szeretetre jellemző az önkéntesség. Jézus kijelentéseiből nem csinálhatunk szabványt; de mikor a Szent Szellem az Ő útján járat minket, akkor önkéntelenül is az Ő követelményei szerint járunk és ha visszanézünk, csodálkozunk a meghitt érzés önzetlenségén, amely bizonyítja, hogy az igazi szeretet kényszer nélkül való. A szeretet forrásai Istenben vannak, nem bennünk. Képtelenség Isten szeretetét a saját természetes szívünkben keresni; csak akkor van ott, mikor a Szent Szellem kiárasztotta ránk. Ha bizonygatni próbáljuk Istennek, mennyire szeretjük Őt, ez biztos jele annak, hogy nem szeretjük Őt. Iránta való szeretetünket a teljes önkéntesség bizonyítja, az magától értetődően jön. Visszatekintve nem tudjuk megmondani, miért tettünk bizonyos dolgokat: a kényszer nélküli szeretet hozta létre őket. Isten élete ilyen kényszer nélküli módon szabadon nyilvánul meg, mert a szeretet forrásai a Szent Szellemben vannak (Róm 5,5).
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Április 30, 10:19:53
Ez nagyon jó, nagyon mély elemzése a szeretetnek; és igaz!

Uram, áraszd ránk Szentlelked!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Április 30, 10:55:49

Figyeld meg hogyan keszitette fel Isten Mozest,es megfogod erteni,hogy hogyan keszit fel minket:
1)-A jellemeddel kezdi el,majd az eleteden munkalkodik.Altalaban ez a homalyban kezdodik el.Mozes eseteben Isten 40 evet toltott el a regi struktura lebontasaval es az alapoktol kezdve valo ujjaepitessel.Talan vegtelennek tunhetnek azok az evek a pusztaban.Megis ezalatt az ido alatt talalkozott Mozes Istennel az ego csipkebokorban,es megtanulta megkulonboztetni Isten hangjat minden mas hangtol.Hogy ez mikor fontos? Amikor makacs,sajat elkepzeleseihez ragaszkodo emberrel van dolgod!
...De Mozest a multja felkeszitette a jovojere.
...Tehat ne menekulj a multad elol - tanulj belole!

Nagy tanulság, és nagy üzenet. Isten elmegy az alapokig; azaz teljesen újjáteremt.
Talán ez a legnehezebb "feladat": megtanulta megkülönböztetni Isten hangját minden más hangtól.
Mert a mai időben nem szól Isten, mint ahogy Mózeshez szólt "élő" hangban; csak "lelkifüleinkkel" hallhatjuk.
De szerintem erre akkor is szükség van, ha fontos dolgokban kell döntenem, nem csak akkor ha "makacs" emberrel találkozom. Nagyon fontos hallanom, hogy Istennek mi a "véleménye". Helyesen döntök-e; az Ő akarata szerint járok-e el?

 És nagyon igaz: tanulni kell a múltamból...

Köszönöm ezt az áhítatot, Edit!  :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 09:24:59
ISTEN ALTAL HASZNALVA  2/2

"Mert maga Isten teremtett olyanoknak amilyenek vagyunk..."[Efezus 2:10]

Mielott masok megertenenek egy latast,az eloszor egy ember sziveben szuletik meg.Mielott egyetlen heber szolga megertette volna az Igeret Foldjere vonatkozo latast,Mozes mar "latta" azt.Latta,hogy az emberek mar nincsenek lancokhoz kotve,hazakat epitenek es uzleteket kotnek,gabonat termelnek es dicsoitik Istent.De hogyan tartotta eletben latasat a pusztaban?A Biblia azt mondja:"kitartott,mint aki latja a lathatatlant."[Zsidok 11:27]Mozes kitartott amellett amit latott.A te latasod is,ha az valoban Istentol van,megall a nehez idokben is.Valojaban latas nelkul elveszunk.
Isten soha nem ad olyan latast,amit egyedul kell beteljesitened.O ad majd melled tarsakat,akik ellensulyozzak a gyengesegeidet.O adta Jozsuet Mozes melle,szemelyi asszisztensnek.O adta melle Aront es Hurt,hogy kezeit a magasban tartsak,es igy megnyerjek a csatat.Melle adta az aposat,Jetrot,hogy megmentse a vezetok legrettegettebb vegzetetol -elveszni az adminisztracioban.Vegul adott melle meg 70 vezetot,hogy bevegezhesse munkajat.Lehet,hogy azt mondod "en mar oreg vagyok".Mozes 40 eves koraban vett nagy fordulatot es 80 evesen ertette meg kuldeteset.Ha lattad volna 40 evesen,biztosan ezt mondtad volna: "Ketsegtelen,hogy o a megfelelo ember erre a feladatra:kiralyi udvarban nevelkedett,hadvezerek tanitottak,szabad bejarasa volt a faraohoz".De tevedtel volna.A 80 eves Mozes ugy buzlott,mint egy pasztor,ugy beszelt mint egy paraszt,de o volt Isten valasztottja!Mikor alarendeled eletedet Istennek,valami csodalatosat fogsz felfedezni -Istent nem korlatozzak a te hataraid!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 01, 09:41:28
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Csupa dal
"A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak"
(Ézs 55,12)
Bűneink megbocsátásával vége legfőbb szomorúságunknak, és megkezdődik igazi örömünk. Ilyen örömet ad az Úr azoknak, akik iránt megengesztelődött. Az öröm kiárad, és eltölti az egész természetet. A világ telve van rejtett dallamokkal, és a megújult szív ért ezek megszólaltatásához. A teremtett világ a hangszer, és a kegyelmet nyert ember hamar megtanul játszani rajta. Keze nyomán az egész világmindenség egyetértésben dicséri Istent. A hegyek és a halmok, a nagyméretű teremtmények adják a basszust, míg az erdő fái és a többi kisebb dolgok viszik a dallamot.

Mikor Isten Igéje kivirágzik köztünk és lelkek térnek meg, akkor mintha minden dallal volna tele. Mikor halljuk a fiatal hívők vallástételeit és az érettebbek tanúságtételét, olyan boldogok vagyunk, hogy dicsérnünk kell az Urat. Akkor úgy tűnik, mintha a hegyek és a halmok, az erdők és a mezők visszhangoznák örvendező énekünket, és az egész világ egyetlen nagy zenekar lenne.

Uram, ezen az örvendező májusi napon hadd énekeljen a világ vidám és gazdag éneket, mint a pacsirta.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 10:36:40
Amen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 01, 11:06:29
 Köszönöm a nagyszerű morzsákat! :028:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 02, 13:34:13
JÉZUS ELMENETELÉNEK HASZNA

"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek. " (Jn 16,7)


   Amikor Jézus így szólt: "...most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem" (16,5), a tanítványok elszomorodtak. Mélységesen ragaszkodtak Mesterükhöz, de nem volt alapos betekintésük az ő munkájának természetébe és területére.
  A tanítványok nagyon jó illusztrációját adják annak a ténynek, hogy mi mindig félreértjük Isten szándékát, hacsak nincs bennünk a Szentlélek. Csak akkor lesz Isten szándéka a mi célunkká. Pünkösd előtt a tanítványok csak újabb és újabb szenvedést okoztak Jézusnak. Pünkösd után Isten munkatársaivá váltak. Az ember nem tud Istenért munkálkodni, hacsak Isten Szent Lelke nincs benne.
   Ezért volt olyan jó és szükséges, hogy Krisztus a földről a mennybe menjen, vagyis a harcmezőről a főhadiszállásra. Amint Isten jobbján hatalomra jutott, a Lélek ajándékában tudta részesíteni övéit. E nélkül az erő nélkül olyan céltalanok vagyunk, mint egy függetlenné vált kormánykerék. De a Szentlélek által Isten akarata a mi akaratunkká, az ő szándéka a mi szándékunkká válik.
   Krisztusnak volt egy földi szolgálata, és van egy mennyei szolgálata is Urunknak. Amikor Jézus készült befejezni földi szolgálatát, felkészítette tanítványait a második szakaszra. Tudta, hogy hamarosan a királyi székbe kerül, és hogy Isten trónjáról el fogja küldeni azt a félelmetes erőt, melynek neve Szentlélek, Vigasztaló vagy Szószóló, aki megnyeri az embereket Isten ügyének. Az isteni rend szerint a Szentlélek csak azután jön el, hogy Jézus elment a mennybe.
   Jézus mennybemenetele után Jézus megváltó munkájának egy új szakasza kezdődött el. Keresztyének, akik örökké epekednek az ő földi jelenléte után, akik romantikus hangnemben beszélnek Kapernaumról, a Galileai -tengerről, érzéketlenek Isten "előrelépése" iránt. Mi most jobb helyzetben vagyunk, továbbmentünk az úton. Jobb, hogy ő elment. De a Lélek világossága nélkül soha nem tudjuk meg, hogy mennyire jó nekünk és a világnak, hogy Jézus a mennyben van.


„Mindennap az Ige fényében”
Andrew Kuyvenhoven
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 03, 09:17:24
HAZASSAG MITOSZOK  1/4

"Isten...adja meg nektek az egyetertes lelket..."[Roma 15:5]

Tul sok hazaspar kuzd olyan "Gyogyithato" problemakkal,melyeket a negy hazassagi mitosz egyike okoz.A kovetkezo nehany napban tekintsuk at ezeket:
Meg tudom valtoztatni a tarsamat,ha igazan probalom.

Add fel ezt!Ha azt a "nagyszeru" tervet koveted,miszerint kemenyen kuzdesz es nem adod fel,gondold at ujra!A Biblia azt mondja""...ne gondold magad tobbnek,mint ami vagy..."[Roma 12:3].Az igazsag az,hogy te csak sajat magadon formalhatsz.Ha te valtoztatsz a tanclepesen,hazastarsad is ehhez kezdi igazitani lepeseit.Tovabba,ha felismered sajat hibaidat,es igyekszel kijavitani azokat,ezzel megnyered a tarsad bizalmat es olyan kornyezetet teremtesz,mely elosegiti a valtozast.Ime itt van nehany dolog,amit megtehetsz:
a)-Dicserd azokat a tulajdonsagait,melyeket legjobban becsulsz (emlekszel az udvarlas idejere?) es epitsd ezeket!Amikor pozitiv valtozast latsz,ismerd el es batoritsd!
b)-Ne hagyd,hogy a helyzet fokozodjon!Tedd szokasodda,hogy megkerdezed:"Foglalkoztat valami amirol nem beszeltunk mostanaban?" A Biblia azt mondja,ne fekudjetek le haraggal ld.Efezus 4:26,tehat kezeljetek a dolgokat mielott nehezteleshez vezetnenek es viszalyt okoznanak!
c)-Probalj megertobb lenni!Amikor az emberek megnemertest tapasztalnak,meginkabb megmakacsoljak magukat es ellenallnak a valtozasnak.
d)-Csokkentsd a tarsadtol valo fuggesedet!Emlekezz ra,senkisem toltheti be mindig minden szuksegedet!Szukseged van baratokra akikkel beszelgethetsz es kozos tevekenyseget folytathatsz.
e)-Mindezek mellett legy turelmes - te sem vagy tokeletes!Kerd Istent,hogy adja nektek az "egyetertes lelket"!
Tartsd eszben,hogy az onkontroll az Isten Szentlelkevel valo betoltes eredmenye,nem pedig emberi erofeszites.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 03, 11:20:49
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Figyelj a jelre!
"Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát"
(2Sám 5,24)
Mikor az Úr megindul és nekünk is jelt ad az indulásra, meg kell mozdulnunk. Az Isten Szelleme fúj, ahova akar, és mi halljuk a hangját. Ilyenkor legyünk nagyon éberek. Meg kell ragadnunk a rendkívüli alkalmat, és a lehető legtöbbet kell tennünk általa. A mi dolgunk, hogy szüntelen küzdjünk a filiszteusokkal, de mikor maga az Úr megy előttünk, akkor kiváltképpen erőteljesen kell küzdenünk.

A szél megmozgatta a fák tetejét, és ez volt a jel Dávid meg harcosai számára a támadáshoz, és amint megindultak, maga az Úr verte meg a filiszteusokat. Bárcsak adna az Úr a mai napon jelet a számunkra, hogy mikor beszéljünk Őróla sok ismerősünkkel! Legyünk éberek, hogy megragadhassuk a kedvező alkalmat. Ki tudja, hátha éppen ez a nap jelenti új ébredés kezdetét. Éberen figyeljük, hogy meghalljuk a szél zúgását, és jeladás esetén legyünk készen az azonnali indulásra. Az ígéret: "előtted megy az Úr" - legyen elegendő ahhoz, hogy felbátorodjunk. Ha az Úr megy előttünk, nem maradhatunk veszteg.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 04, 12:01:26
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Győzelem a kudarcok közt
"Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom"
(Mik 7,8)
Az elnyomott, legyőzött ember érzéseit fejezi ki ez az Ige. Ellenségünk egy időre kiolthatja világosságunkat, de az Úrban akkor is biztos reménységünk van. Ha Benne bízunk és megmaradunk az egyenes úton, rövidesen vége lesz a levertség és sötétség korszakának. Az ellenség támadása nem tart sokáig. Az Úr csakhamar jajgatásra változtatja kárörömét, a mi sóhajtozásunkat pedig örvendező énekké.

Ha a lelkek nagy ellensége egy időre mégis fölénk kerekedne, ahogyan már diadalmaskodott nálunk különbeken is, bátorodjék fel a szívünk, mert nemsokára eljön számunkra is a győzelem. Fel fogunk kelni elestünkből, mert olyan Istenünk van, aki nem esett el soha, és Ő emel fel minket. Nem maradunk a sötétben, noha most az vesz körül bennünket, hiszen Urunk a világosság forrása, és csakhamar örvendező, fényes napot virraszt ránk. Ne essünk kétségbe, még csak ne is kételkedjünk! Egyet fordul a kerék, és aki a legmélyebben volt, az a tetőn lesz. Jaj azoknak, akik most nevetnek, mert gyászolnak és sírnak majd, amikor az örök megvetés éri majd őket mostani dicsekvésükért De áldottak, akik itt szomorkodnak és sírnak, mert nekik viszont isteni vigasztalásban lesz részük.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 04, 12:47:22
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 05, 08:30:47
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Miért maradnál fogoly?
"Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr"
(5Móz 30,3)
Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek: megkötözi a Sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba.

Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban! Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, semhogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja: "Ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez". Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak.

Gyakran elmúlik szellemi fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk! Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal.

Urunk, szabadíts meg fogságunkból!


Mindenkinek áldott, szép hetet kívánok!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 05, 08:43:09
HAZASSAGI MITOSZOK   2/4

"Isten...adja meg nektek az egyetertes lelket..."[Roma 15:5]

Egyszeruen nem illunk ossze.

A hazassagban az egyet nem ertes 5 kategoriaba sorolhato: penz,sex,anyos-apos,gyerekek es a hazimunkaval kapcsolatos felelossegvallalas.Tul sok hazaspar azt gondolja,hogyha ezeken a dolgokon vitatkoznak,az automatikusan valashoz vezet.A konfliktus nem oli meg a kapcsolatot!Az a fontos,hogyan kezelitek,nem pedig az,hogy letezik.Egy asszony ezt mondta:"A ferjem gyuloli a konfrontaciot,ezert amikor problemak adodtak a hazassagunkban,o egyszeruen elment.En majd fel robbantam,es semmi sem oldodott meg.Vegul megtanultunk beszelni a nezetelteresekrol es kezelni azokat - o tobbe nem ment el es en nem kezdtem hisztizni.Ez mukodott...most egyutt dolgozunk azon,hogy megoldjuk a problemakat." A harag csak egy mod az erzelmeink kifejezesere;Isten nem tevedett amikor ezt is beletervezte.De azt akarja,hogy megfeleloen kezeljuk.ld. Mate 6:15]
Az,hogy ideges vagy,meg nem jogosit fel arra,hogy kiabalj es ajtokat csapkodj.Salamon azt mondta:"Szabadjara engedi haragjat a bolond...de a bolcs kontroll alatt tartja magat."[Peld.29:11]
A meggondolatlan szavak sebeket okoznak es nem lehet visszaszivni oket.David azt mondta:"Haragotokban ne vetkezzetek...csendesitsetek le sziveteket!"[Zsolt.4:5].Mas szavakkal:gondolkozz,figyelj es nyugodj le,mielott cselekszel!Es soha ne folyamodj a megbelyegzo szavakhoz[ld.Mate 5:22];ezek semmi jot nem szolgalnak,de szandekosan megbantjak a masik embert.
Manapsag a pereskedes es a megtorlas kulturajaban elunk,de a szemet szemert,fogat fogert elvre epulo hazassag csak szenvedeshez vezet.Isten azt mondja:"Ne alljatok bosszut onmagatokert...Enyem a bosszuallas,en megfizetek"[Roma 12:19].Fizikailag es erzelmileg belebetegedsz abba,ha a keseruseget taplalod.Tehat engedd el es kerd Istent,hogy toltse be szived szeretetevel.Es O meg is fogja tenni!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 06, 08:36:29
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

Gyógyulj meg irigységedből!
"Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg"
(Péld 23,17-18)
Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos: ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk.

Az irigység gyógyszere az, ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, Őt imádjuk és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést.

Halálos csapást az mér az irigységre, ha nyugodtan végiggondoljuk a jövőt. Az istentelenek gazdagsága és dicsősége hiú díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja, és örömétől senki sem foszthatja majd meg. Hagyd el azért az irigységet, és telj be édes megelégedettséggel!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 06, 08:38:02
HAZASSAGI MITOSZOK  3/4

"Isten...adja meg nektek az egyetertes lelket..."[Roma 15:5]

Mar nem szeretjuk egymast.

Hallottal mar arrol a norol,aki ujsaghirdetest adott fel a kovetkezo szoveggel:"Ferjet keresek." Nagyon sok valaszt kapott,mely mind ugyanazt tartalmazta:"Megkaphatod az enyemet!" Komolyra forditva,ha a negativ hozzaallas es a keseruseg alaassa hazassagodat,itt az ideje nehany valtozasnak,a kovetkezok segitsegevel:
1)-Emlekezz a tortenetetekre!Valoszinuleg jobaratkent kezdtetek.Tehat kerdezd meg magad,hogyan bannal a legjobb baratoddal,ha a kapcsolatotokban problemak merulnenek fel.Nem itelkezoen es vedekezoen,igaz?Kezdetben mi vonzott titeket egymashoz?Mikor lettetek szerelmesek?Hogyan viselkedtetek,amikor jol mentek a dolgok?Idezd vissza emlekezetedben a legjobb pillanataitokat es ismetelgesd oket!
2)-Osszpontositsd gondolataidat arra,hogy Isten mire kepes!Ne a tarsad legjobb tulajdonsagaiban bizz,hanem kezdj el hinni abban,hogy Isten teljesen at tudja formalni a kapcsolatotokat!Ne feledd,sokkal inkabb kepes vagy arra,hogy megvaltoztasd a hazastarsadra vonatkozo velemenyedet,mint azt gondolnad.Tehat koncentralj a hazassagoddal kapcsolatban azokra a dolgokra,melyek "johiruek" Filippi 4:8!
3)-Alakits ki magadban figyelmes viselkedest a kapcsolatotok erdekeben!Irj egy listat azokrol a dolgokrol amelyekrol tudod,hogy hazastarsadat boldogga tennek!Figyelj a reszletekre is!Peldaul oleld meg a ferjed,ha hazaerkezik a munkabol egy kemeny nap utan,vagy segits a felesegednek a mosasban!Legy figyelmes!Toltsd meg ujra a kapcsolatotokat figyelmesseggel,elozekenyseggel!
4)-Nezd a tarsad Isten szemevel!Megprobalni ugy szeretni masokat,ahogyan Isten szeret minket,ez jo szabaly minden kapcsolat szamara,nem csak a hazassagra.Es ha nem szereted magad,emlekezz arra,mit mond rollad Isten:aldott vagy...szeretett...ertekes...es csodalatosan megalkotott!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Doke - 2008 Május 06, 09:00:35
Mindazonáltal…..

Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa.
(2 Sám. 5,7)

Amikor Dávid Jeruzsálemet kikémlelte Krisztus előtt 1000-ben, az egy félelmetes erőd volt, amiben ellenségei laktak, akik ezt mondták neki:” Nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged! mellyel azt jelenték: Nem jő ide be Dávid. (2 Sám. 5,6)”

És ez a vége a történetnek? Nem, ez csak a kezdete! A falak magasak voltak, az ellenség ijesztő, a hangjuk megfélemlítő, ’mindazonáltal Dávid bevette a várat… ott lakott…és elnevezték a várost Dávid városának.’

Ez aztán igazán nagy fordulat nem? Mi az a terület nálad, ahol a Sátán elég erősen tart téged? Az éles nyelv? Az ítélkező állásfoglalás? Alacsony önbecsülés? Egy vesztésre álló csata egy makacs szokással? Mikor az ellenség ezt mondja: ’Elkaptalak, sosem szabadulsz ki ebből többé’, Isten azt mondja mindazonáltal… (mégis, annak ellenére és dacára a felszínen láthatóaknak.) Isten számára az erősségek nem jelenetnek semmit, az Ő hatalmas fegyverei ledöntik az ördög erősségeit. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; (2 Kor. 10,4) Meg fogja tenni neked is, amit egykor Dávidnak de meg kell értened két egyszerű törvényszerűséget: 1, Két hang versenyez állandóan a figyelmedért; az egyik azt mondja, ’meg tudod tenni, ne add fel!’ A másik azt: ’Reménytelen, sosem leszel képes rá!’ Kövesd Dávidot és gyakorold a szelektív hallást. Ne is figyelj oda a gúnyolódó hangokra, ahelyett hogy még párbeszédbe is kezdenél vele, inkább csak mondd, ahogyan Jézus tette: ’Távozz tőlem Sátán’ (Mát. 16,23).
2. Nézd a dolgokat a hit szemével. Ahol mások falakat láttak.... Dávid alagutat, a problémára fókuszált, és mindaddig keresett, míg lehetőségeket nem talált. És mivel azt tette, amire senki nem számított, úgy teljesített, ahogyan mások még arról álmodni sem mertek, és Isten ma ugyanígy tud segíteni téged is ….

(Bocs a fordításért még kicsit nyers de most nem volt rá több időm)
Köszönöm Évi.... :031: :026:
Megértettem amit mondani akartál  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 07, 09:07:26
Oswald Chambers:
Krisztus mindenek felett


 ÉPÍTS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZÁMÁRA


   "Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze?" (Lk 14,28)

Urunk itt nem arról a költségről beszél, amivel nekünk kell számolnunk, hanem arról, amit Ő számított fel: a Názáretben töltött harminc évet, aztán a népszerűség, majd a botránkozás és gyűlölet három évét, a Gecsemáné kikutathatatlan mélységű halálos harcát és a golgotai kereszthalált - ez az, ami körül az idő és az örökkévalóság forog. Jézus Krisztus felszámította a költséget. Rajta nem nevethetnek a végén és nem mondhatják: "Ez az ember elkezdte az építést és nem bírta befejezni." Ezek a tanítványság feltételei, amelyeket Urunk a 26., 27. és 33. versben említ. Azt jelentik, hogy az Ő hatalmas építési vállalkozásában csak azokat az embereket, férfiakat és nőket tudja felhasználni, akikben Ő mindent elvégzett. "Ha valaki utánam jön ...és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom." Egyedül azokat a férfiakat és nőket fogja Jézus Krisztus felhasználni építési vállalkozásaiban - mondja az Úr -, akik őt személyesen, szenvedélyesen és odaadóan szeretik, jobban bármilyen mély földi köteléknél. Ezek a feltételek kemények, de dicsőségesek. Isten mindent felülvizsgál majd, amit építünk. Emésztő tüzével fogja leleplezni, hogy nem építettük-e Jézus Krisztus fundamentumára néhány saját vállalkozásunkat? Ezek a napok a roppant vállalkozások napjai, olyan napok, amikor igyekszünk szolgálni Istennek és - itt van a csapda. Őszintén szólva mi magunktól soha nem munkálkodhatunk Istenért. Jézus a saját vállalkozásaiba állít bele. Az Ő épülettervei alapján, egy léleknek sincs joga meghatározni, hol alkalmazzák.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 07, 09:31:24
HAZASSAGI MITOSZOK   4/4

"Isten...adja meg nektek az egyetertes lelket..."[Roma 15:5]

Semmi sem tudja rendbehozni a kapcsolatunkat.

Egy asszony egyszer megkerdezte a baratnojet:"Miert nem a megfelelo ujjadon hordod a jegygyurudet?".A baratnoje igy felelt:"Mert nem a megfelelo ferfihoz mentem ferjhez". Ismerosen hangzik?A legnagyobb hiba,amit elkovethetsz,ha letudod a dolgot annyival,hogy azt hiszed,nem a megfelelo szemellyel hazasodtal ossze es semmisem mentheti meg a hazassagodat,legfeljebb egy csoda.
A jo hir ma az,hogy Isten meg mindig nem szallt ki a csoda uzletagabol,Vele "semmi sem lehetetlen" Lukacs 1:37.Ezert,amikor a problemak lekuzdhetetlennek tunnek,ez az Isten visz at rajtuk.Jeremias azt mondja:"Uram,Te alkottad az eget es a foldet nagy hatalmaddal...Neked semmi sem tul nehez."[Jeremias 32:17].Az a baj,hogy kozulunk tul sokan elnek a valoszinuseg birodalmaban,azt gondolva,hogy a dolgok valoszinuleg nem lesznek jobbak...valoszinuleg mindig lesznek penzugyi gondok...valoszinuleg el fogunk valni.Ehelyett a lehetosegek birodalmaban kellene elnunk!
"A hit a biztos bizonyossag abban,hogy meg fog tortenni,amit remelunk...es a nem lathato dolgoknak a bizonyiteka."[Zsidok 11:1]A Biblia azt mondja:"Mert csak en tudom,mi a tervem veletek -igy szol az Ur- bekesseget es nem romlast tervezek,es remenyteljes jovot adok nektek."[Jeremias 29:11]
Ha elcsuggedtel a kapcsolatotok miatt,probald a gondolataidat arra osszpontositani,amit Isten kepes tenni.A Biblia azt mondja,ha kitartoan keressuk Ot,meg fogjuk talalni ld.2Kronikak 15:2.O nem valami tavoli istenseg,akinek semmilyen kapcsolata sincs az eleted mindennapi kihivasaival.Nem,O azt szeretne,ha bensoseges kapcsolata lehetne veled,hogy hasznald az O erejet es hatalmat arra,hogy atalakitsd a hazassagodat valami maradandova es csodalatossa.


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 07, 10:47:49
Nagyon köszönöm a "morzsákat"! Nagyon építőek! :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 07, 13:24:46
Egyedül azokat a férfiakat és nőket fogja Jézus Krisztus felhasználni építési vállalkozásaiban - mondja az Úr -, akik őt személyesen, szenvedélyesen és odaadóan szeretik, jobban bármilyen mély földi köteléknél. Ezek a feltételek kemények, de dicsőségesek. Isten mindent felülvizsgál majd, amit építünk. Emésztő tüzével fogja leleplezni, hogy nem építettük-e Jézus Krisztus fundamentumára néhány saját vállalkozásunkat? Ezek a napok a roppant vállalkozások napjai, olyan napok, amikor igyekszünk szolgálni Istennek és - itt van a csapda. Őszintén szólva mi magunktól soha nem munkálkodhatunk Istenért. Jézus a saját vállalkozásaiba állít bele. Az Ő épülettervei alapján, egy léleknek sincs joga meghatározni, hol alkalmazzák.

   Nagyon mély és egyértelmű tanítás, ám nagyon nehéz felismerni, hogy valóban mindent szolgálatunk Istentől van-e?
Vagy sokszor csak a magunk elhatározta tervekkel állunk Isten elé; erre a tervre, erre a szolgálatra kérjük áldását.
   Milyen figyelemre méltó, milyen tanulságos, milyem megszívlelendő tanítás, igazság: "Egyedül azokat a férfiakat és nőket fogja Jézus Krisztus felhasználni építési vállalkozásaiban - mondja az Úr -, akik őt személyesen, szenvedélyesen és odaadóan szeretik, jobban bármilyen mély földi köteléknél."
   Vajon így van-e? Persze a számmal rögtön vallom ezt; de valóban Ő az akit a legszenvedélyesebben szeretek? A  legodaadóbban? Jobban bármilyen mély földi köteleknél? :08:
Jó ezt eldönteni; észrevenni.

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 08, 06:07:03
AKARSZ VALTOZNI?

"...Ahogyan az Ur lelke munkalkodik bennunk,egyre hasonlobba valunk Hozza."[2Korintus 3:18]

Hallottad mar a beka esetet,aki egy mely godorbe esett es nem tudott kijutni?Nehany baratja segiteni probalt,de vegul feladtak. "Mivel egy idore most ott leszel,mi elmegyunk valami elelemert."-mondtak neki.Nem sokkal azutan,hogy ott hagytak,a beka kiugrott utannuk."Azt hittuk,nem tudsz kijutni!"-kialtottak fel."O,nem is tudtam,de hirtelen arra jott egy nagy taliga,egyenesen felem tartott,es akkor rajottem,hogy ki tudok ugrani."-felelte.
Altalaban csak akkor vesszuk eszre,hogy kepesek vagyunk valtozni,amikor ra vagyunk kenyszeritve.Ez azert van,mert kenyelmesebben erezzuk magunkat a regi problemainkkal,mint az uj,eddig nem probalt megoldasokkal.Ha azt hiszed,hogy elsore semmi sem sikerulhet,akkor a dolgokat sohasem fogod elvegezve latni - es semmi sem fog megvaltozni.
Harom olyan eset van az eletunkben amikor leginkabb fogekonyak vagyunk a valtozasra:
1- amikor a fajdalom olyan magas szintet er el,hogy rakenyszerulunk a valtozasra;
2-amikor elfogadjuk a tenyt,hogy amit csinalunk,az tobbe nem mukodik;
3-amikor felismerjuk,hogy Isten kegyelme altal meg tudunk valtozni.
Semmi sem izzitja fel a hit tuzet,mint az a hirtelen felismeres,hogy "nem kell tobbe ezen az uton maradnom".Es nem is kell!Allj ra erre a ket szentirasi szakaszra:
Isten...kegyelmenek igeje eljuttathat titeket oda,ahol O akar latni,es meg tud adni mindent,amire szuksegetek lehet... [Ap.Csel.20:32]
...mivel az Ur Lelke munkalkodik bennunk,egyre jobban hasonlova valunk Hozza.[2Korint.3:18]

Tehat akarsz valtozni?


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 08, 09:16:04
Carl Eichorn
Isten műhelyében Az új élet: Krisztus mibennünk


   "Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. "
(Gal 2, 20)   


Pál számára az élet igazán akkor kezdődött el, amikor Krisztusra talált. Mi is akkor élünk igazán, ha Krisztus az életünk központja és hajtóereje. A hitetlen ember élete a világban zajlik le és énje körül forog. Tápláló forrásai idelent vannak, céljai földiek. Egész életük a birtoklásért folytatott hajszában merül ki. Ha elveszti pénzét vagy javait, az életnek nincs többé vonzóereje számára. Az emberek előtt való tekintély és elismerés körül forog minden. Ha ezeket elveszíti, mindent elveszített. Sokan véget vetnek ekkor életüknek.

Ahol szeretetünk, törekvéseink, gondolkodásunk és gondjaink szálai összefutnak, ott van az életünk. A hit bensőséges kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Úgyszólván beleplántálódunk az ő életébe és szoros kapcsolat teremtődik közte és köztünk. Részesei leszünk nemcsak az ő életének, hanem halálának és feltámadásának is. Énünk, mely eddig központi helyet foglalt el, vele együtt a keresztre kerül és meghal. - Krisztus csak a kegyelmet találtak szívében él és uralkodik az eddigi óemberük helyett. Az újjászületett ember nem maga él többé, hanem Krisztus él őbenne. Önszeretetünk helyét az a szeretet váltja fel, mely nem követelődzik, hanem ad; nem uralkodik, hanem szolgál; nem élvezetekre tör, hanem lemond.

Isten gyermekei számára Krisztus az élet. Távolítsd el őt életükből s az elveszti számukra minden értelmét. Mintha legfőbb idegszálukat vágták volna át. De ki akarná őt elvenni tőlem? Csak a magam bűne folytán veszíthetem őt el. Még a halál sem tudja elragadni. Éppen ellenkezőleg, őhozzá visz engem közelebb. Vajon Jézus ilyen értelemben életeddé lett neked is? Csak régi, értelemetlen életed elvesztése árán kerül birtokodba ez az igazi élet. Csak aki elveszíti életét, találja meg azt - mondja az evangélium. Aki pedig földi életét mindenáron meg akarja tartani, az elveszíti azt. Számára a halál valóban veszteség lesz, mert vele mindent elveszít. - Add tehát régi, bűnös életedet halálba! Oda való az, nem alkalmas semmi másra. Ekkor találsz Jézusban új életre, mely nem szalad el az idővel s nem lesz egyre szegényebb és elesettebb, hanem olyan életre, mely mindig gazdagabbá, erőteljesebbé válik, aszerint, ahogy Krisztus benned növekszik.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: E.Edit - 2008 Május 09, 07:53:25
NEHANY MEGFIGYELES A TAPINTATROL

"A bolcsek nyelve jol alkalmazza a tudast..."[Peld.15:2]

Hallottal mar arrol a ferjrol,aki meglehetosen ertetlen volt?Azon a napon,amikor a felesege elment egy uzleti utra,a kutyajuk elpusztult.Este a feleseg hazatelefonalt es a ferj elkottyantotta,hogy "a kutyad megdoglott!" A feleseg leszidta az erzeketlensegeert es ezt mondta:"Finoman kellet volna beadagonod nekem!Azt mondhattad volna,hogy a kutya felment a tetore.Aztan masnap hozzatehetted volna,hogy leesett.Azutan mondhattad volna,hogy az allatorvosnal van.Es a kovetkezo napon elmondhattad volna,hogy elpusztult." Mig a ferj elhallgatott,hogy atgondolja amit felesege kert tolle,az asszony ezt kerdezte:"Egyebbkent anya hogy van?" A ferj ovatosan igy valaszolt:"Nos,dragam...o felment a tetore...".
Egy szotar a kovetkezo meghatarozast adja a tapintat szora:keszseg az olyan helyzetekben,amikor az emberek erzeseit tekintetbe kell venni...osztonos erzese annak,hogy mi a helyes vagy helyenvalo.Ellentetben azzal,amit esetleg gondolsz,a tapintat nem jelent megtevesztest vagy szinlelest.Arrol szol,hogy figyelmesek vagyunk,es szuksegtelenul nem okozunk fajdalmat masoknak.
Chuck Swindoll azt irja:"Evekkel ezelott cipoket arultam...egy tapasztalt alkalmazott azt mondta nekem,soha ne mondjam:Holgyem,az on laba tul nagy ehhez a cipohoz!" Ehelyett ezt kell mondanom:Sajnalom holgyem,de ez a cipo egy kicsit kicsi az on labara. Mindketto egy tenyt fejez ki,de az egyik sertes...a masik tapintatos bok."
Tehat a kenyes helyzetekben hasznald inkabb az agyad,mielott kinyitod a szad! Emlekezz:
Van,akinek a fecsegese olyan mint a tordofes,a bolcsek nyelve pedig gyogyit.[Peld.12:18]
...a bolcsek nyelve a tudast elfogadhatova teszi...[Peld.15:2].
Vagy ahogyan egy amerikai fertotlenito kenocs reklamszlogenje mondja:"Hagyd abba a bantast es kezdd a gyogyitast!"
Tedd ezt celodda ma!


-idezet:Bob Gass-
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 09, 09:46:37
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Az én életem Krisztus


   "Nekem az élet Krisztus. "
(Fil 1, 21)   


Az élet Krisztus nélkül csak látszatélet. Ábrándozunk az életről, de amikor felébredünk ebből az álmodozásból, döbbenten jövünk rá arra, hogy ez az élet csak egy gondosan elleplezett halál volt; Isten szemében éppoly értéktelen valami, mint a pelyva. Jézusnak a bűnösök iránt való szeretete, mellyel Pálhoz is fordult, új élet alapja lett. Az Úr közel vonta őt az Atya szívéhez. Amikor Jézus a maga irgalmas kegyelmét közli valakivel s amikor Isten érthetetlen szeretetéből önmagát ajándékozza a bűnösnek, akkor már ott van az új élet is. "Amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem" (Gal. 2, 20). Az új élet, amely kiárad bennünk, ennek az isteni szeretetnek és az afelől való bizonyosságunknak az árjából táplálkozik.

Krisztus lett minden Pál számára, s viszont mindene, beleértve az életet is, most már Urához tartozott. Életének tartalma Krisztus lett. Belőle és neki élt csupán. Ő jelentette azt az életörömöt is, ami őt eltöltötte. Megízlelte és meglátta, hogy milyen jó is volt hozzá az Úr. Elveszíthetetlen öröm forrása lett az a tény, hogy Krisztus az övé és ő a szolgála lehet. Krisztus volt az életereje is, aki mindenre képessé tette. Szenvedni és tűrni tudott érte. A gyalázatot és szomorúságot egyaránt Jézus erejében hordozta. Életcélja is kizárólag Krisztus volt. Az ő szenvedésében és feltámadásában részesülni, hozzá hasonlóvá válni volt minden célja. Megszűnt régi, önző élete. Most már Krisztusból és Krisztusnak él. Vajon ilyen a te keresztyénséged is, vagy még mindig csak önmagad körül forgó élet? Ha valóban Krisztus az életed, akkor ez abban is megmutatkozik, hogy őt éled mások előtt. Látja-e környezeted Krisztust ragyogni a magatartásodból és egész életedből? -

Krisztus az én életem - milyen gazdagságot rejt magában ez a néhány szó! Tudjuk, hogy természeti életünk mulandóság alá vettetett. Ha azonban valóban Krisztus az életem, felesleges aggódnom azon, hogy könnyen elveszíthetem az életemet. Krisztus nem hal meg, s így egy örökké tartó élet birtokosa vagyok. És ha Krisztus az életem, akkor még a meghalás is nyereség, mert a halál még szorosabb kapcsolatot teremt Jézussal. E földi testünk egy bizonyos válaszfalat képez s a halálban éppen ez omlik le, hogy ővele maradjak elválhatatlanul.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 09, 10:56:41
Köszönöm Edit és Salome!
Nagyszerűek voltak ma is a "morzsák"! :05:

Valóban fontos a tapintatosság! Sokakban ez hiányzik, és nyers kemény beszédekben tarolnak embereket.
A cipő példájáról jutott eszembe: Nem mindegy, hogy rókán biciklizni, vagy biciklin rókázni!  :hehe: (bocsánat a viccért)

Az életem Krisztus, s a meghalás nyereség!
Ezt én is vallom, azonban hiszem, hogy Isten még fel fog használni ezen a földön (életkoromra való tekintettel.) :05:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 10, 07:17:19
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Csak Istent féljed!
"Ezért bizakodva mondjuk: Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"
(Zsid 13,6)
Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől.

Aki Istent féli, annak senki és semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma sem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és máglya már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen e világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk. Isten a segítségünk, legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye, mi nem félünk tőle!

Mindenkinek áldott Pünkösdi ünnepeket! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 10, 09:12:05
Ámen!

Köszönöm, Salome!  :2smitten:

Neked is adjon az Úr áldásokban gazdag, boldog ünnepet!

Köszönöm a morzsákat, amik már régen nem azok, hanem igazi áldott, lelki eledelek!  :2angel:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 11, 18:40:43
Kedves Testvérek!  :05:

Tudom, hogy legtöbbünk ma Úrvacsorás Istentiszteleten vett részt, de azért, ha valaki valami ok miatt nem tudott ilyenen résztvenni, olvassa ezen az ünnepi napon nagy szeretettel ezt az aktuális áhítatot.


BENNÜNK AZ ISTEN„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése."
Apostolok Cselekedetei 2,1-2


Pünkösd akkor következett be, amikor a tanítványok egy akarattal együtt voltak. Amíg valaki önmagában nagy, addig nem jöhet el számára a Szentlélek. A tanítványok csak a kereszt után tudtak egy akarattal együtt lenni, amikor mindegyik csődbe jutott. Péter sem mondhatta, hogy kitartottam, hős voltam.

Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten az embert a föld porából teremtette, és saját lelkét lehelte bele. így lett az ember élő lelekké. Amikor a bűneset bekövetkezett, az ember elvesztette az isteni életet. Isten pünkösdkor lehelt másodszor az emberi testre, amikor azt olvassuk: „És lett nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat." A tanítványok együtt voltak a felsőházban, és hallották ezt a hihetetlen nagy leheletet. Nem csak ők, hanem a többi összegyűlt ember is. Nem tudták, hogy mi akar ez lenni. Azóta a Szentlélek itt van, és Isten Lelke fúj, ahova akar.

Karácsony annyit jelent: Velünk az Isten. A kereszt alatt megértjük: Értünk az Isten. Aztán eljön a pünkösd: Bennünk az Isten! Ujjong-e a szíved, hiszen pünkösdkor minden helyreáll? Isten újra lehel az emberre, aki már csak test, mert a bűn miatt elvesztette az életet. Eljött a pünkösd napja! A pünkösd üdvtörténeti esemény, amelyik egyszer történt. Ugyanúgy, mint ahogy egy karácsony, egy nagypéntek, egy húsvét van. Nincs második kereszt - nincs második pünkösd. Azóta a Szentlélek itt van, befogadhatod Jézust a Lélek által, ha kész rá a szíved.


Trausch Liza: "Beszéded megelevenít"
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 12, 08:45:57
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


A szolga tisztességet nyer
"Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik"
(Péld 27,18)
Aki gondoz egy fügefát, élvezheti annak gyümölcsét fáradságáért. Aki híven várja jó urát, tisztességet nyer jutalmul. Krisztus Jézus pedig az uraknak Ura, a legkiválóbb gazda, micsoda kitüntetés, ha érte a legkisebb szolgálatot is végezhetjük. A földi urak szolgálata olyan, mintha vadalmafát gondoznánk és jutalmul vadalmát kapnánk. Az Úr Jézus szolgálatában a legédesebb fügét termő fügefát gondozzuk. A neki való szolgálat maga a gyönyörűség: ha kitartunk benne, az előléptetést jelent, legnagyobb eredménye az áldott élet itt e földön, jutalma pedig az odaát ránk váró dicsőség.

A legnagyobb elismerést akkor nyerjük majd, amikor beérnek a fügék, tehát az eljövendő életben. Az angyalok, akik itt szolgálattevőink, hazavisznek, amikor földi munkánk lejárt. A menny lesz dicsőséges otthonunk, ahol az Úr Krisztus lakik, az örök élet lesz dicsőséges jutalmunk, és mi az Úr Jézus társai lehetünk a dicsőségben. Ki tudná teljes egészében felmérni ezt az ígéretet: "Aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik"?

Uram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam Gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet Te magad adsz majd! A Te Szent Szellemed tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 13, 09:29:55
Salome, várlak  :05: De addig is:

KI TUD SZABADÍTANI“Szántszándékkal nem tisztelitek-é az én istenemet, és nem imádjátok-é az arany állóképet?” Dániel 3,14

Dániel három társának a vizsgaidőszakát látjuk most. Ők is igazgatók voltak, de nem hajoltak meg az állókép előtt. Elhangzott a kérdés: Szántszándékkal nem hajoltatok meg? Ajánlatot is kapnak: “Ha tehát készek vagytok...” Sokszor ad a világ még egy lehetőséget. Még kibújhatsz! Nem kell menned a tüzes kemencébe, máglyára. A válaszban láthatjuk a három ifjút: “Nem szükség erre felelnünk néked.” Nem magyarázkodnak. Szavaikból érezhetjük az alázatot és határozottságot. Mi azt gondoljuk, vannak helyzetek, amikben az Úr nem tud cselekedni. Lelki dolgokban igen, de lakást nem tud adni.

 A három férfi tudja: “A mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani.” Majd az alázat szava: “De ha nem tenné is!” Ők nem tudták, Isten mit fog tenni. Olyat nem mondtak, amit nem tudtak. Ha Isten ígéretet adott, akkor megszabadít. De ne kötelezd el Istent, hogy biztosabban megtegye. Ő engedi, hogy szégyenbe kerüljön az ember, mert azt teszi, amit ő akar.

A tüzes kemence a legjobb hely. Ott van veled a Negyedik! Sehol nincs úgy veled Jézus, mint az Érte való szenvedésben. Csak a kötelek égnek le róluk! Abban a szenvedésben, ami számodra készíttetett, rólad is leégnek.

A három férfiúnak haja szála sem égett meg. Három alázatos ember jön ki a tűzből. Nem mondják a királynak: szagold meg a ruhánkat, van ezen füstszag? Igazgatók, számoljátok meg hajszálainkat, nem égett el egy sem. Egyszerűen járnak, szag nélkül, füst nélkül, kötelek nélkül. Az igazi csodát nem kell mutogatni. A csoda Istent dicsőíti. A király is azt mondja: “Áldott ezeknek Istene.” 


Trausch Liza:"...beszéded megelevenít"
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 13, 09:34:32
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett SZOKD MEG, HOGY JÓ LELKIISMERETED LEGYEN


   "Botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor" (Csel 24,16).

Isten az Ő parancsait Fiának bennünk lévő életéhez intézi. Ebből következik, hogy nehezek az Ő parancsai annak az emberi természetnek, amelyben az Ő Fia kiábrázolódott. Amint azonban engedelmeskedünk, csodálatosan könnyűvé válnak. A lelkiismeret az a képesség bennem, amely összekapcsol a legmagasabbal, amit ismerek és megmondja: mit kíván tőlem ez a legmagasabb. A lelkiismeret a lélek szeme, amely vagy Isten felé, vagy a legmagasabbnak tartott felé kutat, ezért más-más emberben másképp nyilvánul meg. Ha megszoktam, hogy mindennel mindig Isten elé állok, akkor lelkiismeretem Isten tökéletes törvényét tárja elém és megmutatja, mit tegyek. Csak az a kérdés, akarok-e engedelmeskedni. Igyekeznem kell lelkiismeretemet olyan érzékenyen tartani, hogy botránkozás nélkül éljek. Olyan tökéletes egyetértésben kellene élnem Isten Fiával, hogy gondolkozásom szelleme minden helyzetben megújuljon és azonnal "megvizsgáljam, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róm 12,2). Isten mindig nevel minket a legapróbb részletekig. Olyan éles-e már a hallásom, hogy meghallom a Szellem leghalkabb suttogását is és tudom, mit kell tennem? "Meg ne szomorítsátok Istennek Szent Szellemét" (Ef 4,30). Nem mennydörgő hanggal közeledik, az Ő hangja olyan halk, hogy könnyen semmibe vehetjük. Egyetlen dolog tartja meg lelkiismeretünket érzékenynek iránta: ha megszokjuk, hogy állandóan nyitva legyünk Isten előtt. Ha vita támad, hagyd abba! Ha ezt mondod: "Miért ne tenném meg?" - már rossz vágányra kerültél. Amikor a lelkiismeret megszólal, nem lehet tovább vitatkoznunk. Saját vesztedre engeded meg, hogy valami elhomályosítsa az Istennel való közösségedet. Ejtsd el, bármi legyen is az, és ügyelj arra, hogy belső látásod mindig tiszta maradjon!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 13, 11:49:56
Köszönöm nektek a "morzsákat".  :thanks:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 14, 08:44:11
AZ ÜZENET A LÉNYEG, NEM A HÍRNÖK!

"...aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be..." (János 13:20)

       Ha bölcs akarsz lenni, akkor az üzenetre figyelsz, nem az üzenet közvetítőjére. "De nem kellene a vezetőknek példamutatónak lenni, nem kellene nagyobb mércével mérni őket?" Igen, azok, akikre nagyobb felelősséget bíztak, nagyobb fenyítést is kapnak. De ezt Isten végzi, nem te. Habár Saul király újra meg újra megakarta ölni Dávidot, Dávid felismerte, hogy Isten kiválasztotta Sault. Amikor lehetősége adódott, hogy megölje, Dávid azt mondta:"Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére!" (1Sámuel 26:11). Lehet, hogy ez majd sokkolóan hat rád:Istennek nincsenek tökéletes hírnökei. Ezért azt használja fel, ami van.  És a legtöbbjüknek még mindig vannak harcaik bizonyos területeken. Akkor is fejlődőben vannak, amikor éppen ezt az üzenetet adják át,  amit Isten szerint hallanod kell.
     Tökéletes szavak, tökéletlen szájak által: így dolgozik Isten. Sámuel 40 éven át vezette Izráelt, Dávidot is ő kente fel királlyá, mégis a saját fiai elkallódtak. Dávid, akit Isten szíve szerint való embernek hívott, házasságtörést követett el és gyilkossággal takarta el a nyomokat. Mégis a Biblia azt mondja:"...Dávid a maga nemzedékében, az Isten akarata szerint szolgált..."(Apcsel 13:36). Péter sötét fejezete a tagadásáról, nem akadályozta meg abban, hogy ezreket nyerjen meg Krisztusnak. Ezért, ha bebizonyosodik egy vezetőről, hogy nem tökéletes, mi a tennivaló?
 a) Tanulj a hibáikból!
 b)  Imádkozz értük! Hiszen, ha Isten házában nem találsz irgalmat akkor hol keresd?
 c)  Hallgasd tovább az üzeneteiket, mivel Jézus azt mondta: "....aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be..."(János 13:20).

....Bob Gass
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 14, 11:12:52
Így van, mindenki vétkezett és híjával van Isten dicsőségének (Róm 3,23).
És minden igazságunk olyan, mint a koszos ruha...(Ézs 64,5)

Sokan az emberekre néznek és úgy vonnak le következtetést Istenről.
De a Biblia világosan megmondja, hogy:

Zsolt 118,8
"Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 15, 08:05:01

Spurgeon
Isten ígéreteinek tárházaIsten magas helyei
"Oltalmazom, mert ismeri nevemet"
(Zsolt 91,14)
Nekem mondja ezt az Úr? Ha ismerem az Ő nevét, akkor igen. Áldott legyen az Úr, hogy nem vagyok idegen a számára. Próbára tettem, megismertem Őt, és ezért bízom benne. Tudom, hogy az Ő neve bűnt gyűlölő Isten, mert Szent Szelleme ereje által megtanultam, hogy soha nem tűri el a gonoszt. De úgy is ismerem Őt, mint Krisztusban bűneimet megbocsátó Istent, mert vérével eltörölte minden vétkemet. Az Ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem.

Ez az ismeret kegyelmi ajándék, amelynek elnyerése szükséges ahhoz, hogy egy másik kegyelmi ajándékot is megkapjunk, a felmagasztalás ajándékát. Ez a kegyelmet tetéző új kegyelem. Figyeljük meg, milyen veszélyessé válhat helyzetünk, hogyha magasra kapaszkodunk, ha viszont az Úr helyez magasra minket, biztonságban lehetünk. Felemelhet bennünket azzal, hogy igen hasznossá tesz, nagy tapasztalatot ad, sikert a szolgálatban, vezető tisztet a munkában, vagy atyaságot a kicsinyek között. De felmagasztalhat másképp is: adhat szoros testvéri közösséget, tiszta látást, szent diadalt és az örök dicsőség boldog megsejtését. Ha Isten magasztal fel bennünket, a Sátán sem tud letaszítani. Bárcsak egész nap így történnék ez velünk!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 16, 10:18:31
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Úgy kapunk, ahogy adunk
"Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek"
(Mt 5,7)
Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsát meg, sem az, ha megelégítik a szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. "Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot" (Jak 2,13).

Próbáljunk a mai napon megbocsátani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni: legyünk hát irgalmasok, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldogmondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni? Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni? Hiszen a kedvesség önmagában is áldott! Hát még milyen gazdag jutalom az érte járó irgalom! Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni: mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 16, 11:44:21
Mt 6,12
"és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;"
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 16, 19:09:15
Kedves Salome!  :05:

Nagy üzenet! Kár, hogy nem reggel olvashattam. De így sem késő. :088:
Nagyon nagyon megszívlelendő.

Áldjon az Úr, gazdagon! :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 17, 13:28:34
Drága Olajág! :2smitten:

Téged is áldjon az Úr Jézus nagyon gazdagon, áldott, szép hétvégét Neked!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 17, 13:29:32
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárházaAki örökös, nem siránkozik
"A feddhetetlenekre szép örökség vár"
(Péld 28,10)
A Példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelemteljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dolgokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen Ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek.

Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra: ők maguk esnek majd a nekünk ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat.

Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által, Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai és mindenek felett pedig Isten Szelleme lakozik bennünk. Mindez valóban a mienk. "Akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek" (1Kor 3,22). Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak! Éljünk Istennek, és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Szellem segítségét!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 17, 16:36:46
Kedves Salome! :088:

Ez a mai morzsa nekem (is) szólt. :088:
Az Úr áldjon meg!


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 18, 11:08:28
Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
GONDOS GONDTALANSÁG
"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

Nézd, hogy nőnek a mező liliomai: egyszerűen csak vannak. Nézd a tengert, a levegőt, a napot, a csillagokat és a holdat - mind csak vannak, és micsoda szolgálatot végeznek. Valahányszor tudatosan igyekszünk hasznossá lenni, mindannyiszor megrontjuk azt a befolyást, amit Isten akar rajtunk keresztül kiárasztani. Jézus megmondja, hogy csak egy úton lehet szellemileg fejlődni: ha Isten az életünk középpontja. "Ne kínozd magad azzal a gondolattal, hogyan tehetnéd magad hasznossá mások számára, hanem higgy énbennem" - legyen gondod arra, hogy a forrásnál maradj, akkor "élő víznek folyamai ömlenek majd a bensődből" (Jn 7,38). Emberi józan eszeddel még a természetes élet forrásaihoz sem jutsz el. Jézus azt tanítja, hogy szellemi életünk nem akkor növekszik, ha vigyázunk, hanem, ha mennyei Atyánk a középpontja. A mi mennyei Atyánk ismeri körülményeinket, és ha figyelmünket Őrá összpontosítjuk, akkor úgy fogunk szellemileg növekedni, mint a liliomok.

Nem azok az emberek vannak ránk a legnagyobb hatással, akik gomblyukunkba akaszkodva beszélnek és agyonbeszélnek minket, hanem azok, akik úgy élik életüket, mint a csillagok az égen és a liliomok a mezőn, tökéletes egyszerűségben, minden mesterkéltség nélkül. Az ilyen életek formálnak minket.

Ha azt akarod, hogy Isten használjon, kerülj igazi kapcsolatba Jézus Krisztussal és ő életed minden percében hasznossá tesz anélkül, hogy tudnál róla.

 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Május 18, 15:49:04
Kedves Salome! :05:

Isten áldása és szeretetete kisérje életed mindennapjait ezért a szolgálatodért.

Nagyon szeretnék én is úgy szolgálni másoknak, hogy ne is tudjak róla. :2angel:

Szeretetettel:GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Május 18, 21:35:08
Köszönöm Salome - engem is megérintett az üzenet.

Eszembe jut egy fiatal lelkipásztor, kinek szíve ég az Úrért. Ő mondta egyszer, hogy jelek legyünk. Mint pl. egy közlekedési tábla, amely irányt mutat, csak mi Jézusra kell, hogy mutassunk. Viszont ne felejtsük el, hogy a közlekedési tábla sem mondja, hogy jó tábla vagy jó jel akar lenni, hanem egyszerűen csak egy jel, amely irányt mutat.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 19, 08:56:21
Kedves GLD46!

Nagyon kedves vagy, köszönöm soraidat! Téged is áldjon az Úr gazdagon!

Áldott szép hetet kívánok Neked!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 19, 09:00:48
Kedves Katus!

Milyen igaza volt a lelkipásztornak! Az igazi keresztyén valóban az életével mutat Krisztusra, az Ő természetét hordozza.

Neked is kívánok nagyon áldott, szép hetet!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 19, 09:07:04
Carl Eichhorn
Isten műhelyében


 Az üdvbizonyosság kincse


   "Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem semmi más... nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. "
(Róma 8, 38-39)   


Vajon szükséges és lehet-e nekünk is olyan bizonyosságunk, mint Pálnak volt? Feltétlenül! Sőt kell is hogy magunkban hordozzuk ezt a szilárd bizonyosságot a jelenre és a jövőre érvényes üdvösségünket illetően. Egyesek túlzásnak és elbizakodottságnak tartják ezt. Viszont éppen a refomáció derített fényt erre a tévedésre.

Senki nem juthat üdvbizonyosságra, ha nem törekszik komolyan arra. Hogyan lehetne valaki bizonyossá a bűnbocsánat elnyerése felől, ha még soha nem nyugtalanította az a kérdés: "Hogyan nyerhetem el Isten kegyelmét?" Csak amikor a lelkiismeret felébred és a lélek elé állítja bűneinek végnélküli sorát, lesz égetővé a kérdés: "ki biztosíthat engem arról, hogy eljuthatok bűneim teljes bocsánatára?" Csak amikor honvágy támad az atyai ház után a tékozló fiú szívében, jön elő a szorongó kérdés, vajon könyörületességre találhatok-e Atyámnál. De amikor ilyen kérdések vetődnek fel, akkor már megnyílt az Úr Jézus Krisztusban való hit útja.

A hit nem azt jelenti, hogy önmagunk cselekedeteire, imádságaira, komolyságára vagy buzgóságára alapozunk, mert az ilyen hitnek nem lenne szilárd alapja. Hitünk csak a Jézus Krisztus által szerzett megváltásra támaszkodhat. Isten nem azért szeret minket, mert mi szeretetre méltók vagyunk őelőtte. Ő Jézus Krisztusban fordul felénk. Ő az a szeretett Fiú, akin osztatlanul és maradéktalanul megnyugszik Isten jótetszése. Ő a tökéletes, engedelmes és igaz, s ha mi hitben ráhagyatkozunk erre a Megváltóra, akkor Isten tekintete jótetszéssel nyugodhat meg rajtunk is. Isten szeretete birtokába vesz minket, részünk lesz a bűnbocsánatban, melyet a kereszten hozott áldozat eszközölt ki. Ezt a szeretetet soha többé el nem ragadhatja tőlünk senki, a halál éppoly kevéssé, mint az élet. Csak saját bűneink következtében veszíthetjük el azt ismét. Bizonyosan tudjuk, hogy Isten mindaddig nem vonja meg tőlünk szeretetét, amíg minden egyes bukás után bűnbánattal visszatérünk hozzá, megragadva ismét a kegyelmet. Az a tudat, hogy Isten szeret minket, kimondhatatlanul gazdaggá tesz és nagy erőt ad. Különösen nehéz napokban és nagy nyomorúságok súlya alatt ez a bizonyosság segít minket győzelemhez: Isten szeret engem, az ő gyermeke és Jézus tulajdona vagyok!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 19, 09:42:19
Ámen és Ámen!

Idézet
Bizonyosan tudjuk, hogy Isten mindaddig nem vonja meg tőlünk szeretetét, amíg minden egyes bukás után bűnbánattal visszatérünk hozzá, megragadva ismét a kegyelmet. Az a tudat, hogy Isten szeret minket, kimondhatatlanul gazdaggá tesz és nagy erőt ad. Különösen nehéz napokban és nagy nyomorúságok súlya alatt ez a bizonyosság segít minket győzelemhez: Isten szeret engem, az ő gyermeke és Jézus tulajdona vagyok!

Igen! Ez az az egy dolog, ami valóban kimondhatatlanul gazdaggá, és boldoggá tesz; a megtapasztalás, hogy újból megragadhatom a  kegyelmet; hogy ez a kegyelem örökkévaló; Isten szeretete soha el nem múlik :2smitten:
Milyen csodás, boldog megtapasztalás: Isten szeret engem; szeret így is; így is tud szeretni; az Ő gyermeke vagyok; Jézus tujaldona vagyok; nem választhat el semmi Isten szeretetéről! Nincs ettől jobb, boldogítóbb dolog a világon! :2smitten:

( De jó, hogy ma ezt küldted, Salome! És nem másat.)
Köszönöm!  Legyen áldásokban, Isten szeretének megtapasztalásában gazdag heted! :05:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 19, 12:25:52
Kedves Olajág!

Nincsenek véletlenek, az biztos:). Csodálatos, hogy Isten mennyire szeret bennünket, ez felfoghatatlan!

Neked is legyen nagyon áldott, szeretetben gazdag heted, kedves Olajág!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 20, 07:58:15
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 A Szentlélek bizonyságtétele


   "Maga a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. "
(Róma 8, 16)   


Magában a hitben már bizonyosság van s ezt a Szentlélek még külön megerősíti, aki bennünk így szólal meg: "Abba, Atyánk!" Ez hatalmas bizonyságtétel.

A léleknek ez a bizonyságtétele nem folytonos és nem megszakítás nélküli. Mindig vannak különleges pillanatok, amikor istengyermeki voltunknak a bizonyossága egészen lenyűgöző módon jelentkezik bennünk és Isten szeretete mint valami áradat, tör be a szívünkbe. Ilyenkor az embernek felemelő érzései vannak és minden más teremtményt szeretne felszólítani, hogy vele együtt dicsérje és magasztalja Isten kegyelmének csodálatos és nagy voltát. Ezek a szívünk talajából feltörő érzések nem csupán érzelmiek, hanem Isten Lelke által munkált szent érzések, amiket Isten gyermeke világosan meg tud különböztetni mindenféle más érzelmi megindultságtól. Az utóbbiakban nincs erő, de a Lélek által felkeltett érzések felemelik az embert és képessé teszik nagy áldozatokra is. A Léleknek van azonban egy állandó és folyamatos bizonyságtétele és hajtóereje is, amely Isten gyermekeiben állandóan munkálkodik. Ez a hajtóerő kényszerít arra, hogy a test bűnös hajlamai elé gátat vessünk. Erőt érzünk magunkban, amely Isten iránti engedelmességre ösztönöz. Ha nem is ellenállhatatlan ez az indíttatás - hiszen ki tudunk térni előle -, de a Lélek ösztönzése mégis elég erős arra, hogy a test gonosz indulatait időnként legyőzze. "A test a Lélek ellen törekedik, a Lélek pedig a test ellen" (Gal 5, 17). De a Lélek az erősebb, ha engedelmesen átengedjük magunkat neki.

Isten Lelke indít arra is, hogy keressük a többi hívő emberrel való közösséget. Ő teszi az Isten Igéjével való foglalkozásunkat elkerülhetetlenül szükségessé. Isten gyermekei nemcsak kötelességszerűen olvasnak el egy-egy fejezetet a Bibliából; a Lélek az Igét napi táplálékká teszi. Ugyancsak a Lélek kényszerít minket az imádkozásra is. Az Úrral való kapcsolatunk ekkor már nem csupán megszokott ima-alkalmakra és időkre korlátozódik. Újra meg újra belső kényszert érzünk, hogy az Úrral kapcsolatban maradjunk és kegyelmének jeleit ismételten megköszönjük. Minél inkább engedünk a Lélek ösztönzésének, annál erősebbek leszünk és bizonyosabbak istengyermeki mivoltunkban is.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 21, 07:29:20
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 A HIT ISTENI KÖVETKEZTETÉSEI


   "Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

Mihelyt Jézusnak e szavait mélyebben átgondoljuk, úgy találjuk, hogy ezek a legforradalmibb állítások, amiket emberi fül valaha is hallott. "Keressétek először Isten országát." Mi, még akik a legszellemibben gondolkoznak is, fordítva következtetnek. "De élnem kell, ennyi meg ennyi pénzre van szükségem, ruházkodnom kell, ennem kell... azaz életünk fő gondja nem Isten országa, hanem hogy hogyan rendezzük be ügyesen az életünket. Jézus megfordítja a sorrendet: először Istennel jussatok helyes kapcsolatba, maradjon ez életetek legfőbb gondja, soha ne tegyétek a hangsúlyt más dolgokra! "Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől..." Urunk megmutatja, hogy az Ő szemszögéből nézve milyen értelmetlen a megélhetéshez szükséges eszközök miatt aggodalmaskodnunk. Jézus nem azt mondja, hogy áldott az, aki semmivel sem törődik; az ilyen ember bolond. Jézus azt tanította, hogy a tanítvány legfőbb gondja az Istennel való kapcsolata legyen, és ehhez képest minden másra csak gondos gondtalansággal nézzen. Jézus azt mondja: "Az étel és ital gondját ne engedd uralkodó tényezővé lenni életedben, hanem állandóan Istenre figyelj." Sok ember felelőtlenül nem törődik azzal, mit egyék és mit igyék és emiatt veszteséget szenved; nem törődnek azzal sem, mibe öltözzenek. Úgy járnak-kelnek, mint akiknek semmi dolguk; nem törődnek földi ügyeikkel, de Isten felelőssé teszi őket érte. Jézus azt mondja: legyen az életünk legnagyobb gondja az Istennel való kapcsolatunk, minden egyéb csak a második helyen jöhet számításba. Keresztyén életünk legszigorúbb iskolája, hogy megengedjük a Szent Szellemnek: hozza összhangba életünket Jézusnak ezzel a tanításával.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Margó - 2008 Május 21, 09:02:14
 


Zsolt 127,1-3.
1 Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.
2 Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.
3 Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.
 


ISTEN CÉLJA
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

Kétéves kisfiam így imádkozott ma este: "Úr Jézus, köszönöm neked ezt a szép napot, és az éjszakát, amikor aludni fogok. Áldd meg apát és anyát, a gyerekeket a gyülekezetben, és a barátaimat. Ámen." Olyan őszinte volt, hogy elsírtam magam.
Eszembe jutott a három évvel ezelőtti reakcióm, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok. Meglepett, és jócskán kellemetlenül érintett a hír. Azt terveztem, hogy az Úr szolgálatába állok. Egy ifjúsági csoportot vezettem, folytatni akartam zenei tanulmányaimat, majd teológiára akartam menni. Így imádkoztam: "Uram, épp most adsz nekem egy gyermeket?"
Megszületett a fiam, és időmet a nevelésének szenteltem, és hogy megtanítsam Isten szeretetére és szolgálatára. Férjemmel nagyon szerettük gyermekünket, és azon fáradoztunk mindketten, hogy otthonunkban Isten legyen a középpontban. Kisfiunk meggazdagította házasságunkat, és lelki életünket.
Most vasárnapi iskolai tanító vagyok. Addig nem is vettem észre, mennyire szükségük van a gyermekeknek rám, és hogy képességem van a tanításra, amíg a kisfiam fel nem nyitotta szememet a szolgálatnak erre a formájára.

Imádság: Urunk, segíts, hogy mindenben meglássuk a terveidet. Ámen.

Mindenütt szolgálhatunk Istennek, még ha nem is éppen ott szeretnénk lenni.
Jenny Facundo Hernández (Playa Ciudad Habana, Kuba)

IMÁDKOZZUNK A NEM VÁRT TERHESSÉGET HORDOZÓKÉRT!


 
 
 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 22, 08:40:33
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 EZ MEGMAGYARÁZ MINDENT


   "Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

Ha magányos úton jársz, olvasd el János 17-et! Ebből világosan megérted, miért vagy ott, ahol vagy: Jézus azért imádkozott, hogy mint Ő, egy légy az Atyával. Segítesz-e Istennek abban, hogy meghallgassa ezt az imádságot, vagy más célt tűztél ki magad elé? Amióta tanítvánnyá lettél, nem lehetsz többé olyan független, amilyen ezelőtt voltál. Istennek nem az a célja, hogy feleljen imádságunkra, de az imádság által fel tudjuk fogni Isten elgondolását, és ezt teszi világossá a főpapi ima (Jn 17). Egyetlen imádság van, amit Istennek meg kell hallgatnia, ez Jézus imádsága: "Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk". Ennyire szorosan egyek vagyunk-e Jézus Krisztussal? Isten nem törődik a mi terveinkkel; nem kérdi meg: "Akarsz-e átmenni ezen az elhagyatottságon, ezen a felforduláson?" Ő megengedi ezeket, hogy a célját elérje. Ezek a dolgok, amiken így át kell mennünk, vagy szelídebbé tesznek, jobb, nemesebb férfiakká és nőkké, vagy még gáncsoskodóbbak, hibakeresőbbek, még inkább a magunk útjához ragaszkodók leszünk. A velünk történő dolgok vagy gonoszokká vagy szentekké tesznek. Ezt pedig az dönti el, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ha azt mondjuk: "Legyen meg a te akaratod", elnyerjük a János 17 vigasztalását; az a tudat vigasztal, hogy a mi Atyánk a maga bölcsessége szerint cselekszik. Amikor megértjük mit akar Isten, többé nem leszünk hitványak és cinikusok. Jézus nem kevesebbet kért a számunkra, mint a vele való teljes egységet, mint ahogyan Ő egy volt az Atyával. Sokan távol állunk még ettől, de Isten mégsem akar magunkra hagyni, amíg eggyé nem leszünk vele, mivel Jézus imádkozott ezért az egységért.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 22, 10:22:54
Igen, Isten munkája érlelje meg bennünk az Ő gyümölcseit.

Köszönöm Salome! :088:


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Május 22, 20:24:06
Köszönöm a Chambers féle mai áhítatot, Salome!

Kaptam belőle sokat, és igen elgondolkoztam azon, hogy megszentelődök-e a próbákban vagy esetleg megkeményedek. Mentsen meg engem az Úr az utóbbitól. Oly sokszor nem értem Isten akaratát az életemre nézve, és bizony előfordul, hogy olykor értetlenkedve és lázadva szemlélem a velem történteket. De nem akarok lázadni Az ellen, Aki megmentette az életemet! Sőt! Legyen úgy Atyám, ahogy Te akarod!!!! Ámen.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 22, 20:38:45
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 23, 08:22:51
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Telve Isten iránti bizalommal
"Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője"
(Zsolt 72,12)
Aki bajban van, kiált; mi mást tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja; kell ennél több? Ha szűkölködöl, olvasóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten késszé tette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá! A legrövidebb út az egyenes út: fuss azonnal az Úrhoz, ne keress közvetítőket.

Gyakran így szólsz: "Sajnos, nincs barátom, aki segítségemre lehetne!" Nos, annál jobb. Így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj: mint szűkölködő és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörögj kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a szellemi szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson.

Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez! Magadra maradt barátom, támaszkodj az Ő segítségére! Engem Ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog cserbenhagyni. Jöjj hozzá koldusként, és Ő nem utasítja el kérésedet. Jöjj, és egyedül csak az Ő irgalmában bízzál! Gondolod, hogy az Úr Jézus, a Király enged téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy Ő Király? :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 23, 10:19:42
Milyen igaz ez! :088:

Erről egy ige jut eszembe:

Zsolt 118,8
"Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint emberben bízni."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 24, 08:48:09
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Egyedül és mégis többségben
"Közületek egy férfi elűz ezret, mert Istenetek, az Úr harcol értetek, ahogyan megígérte nektek"
(Józs 23,10)
Miért számolod, hányan vannak veled? Egyetlen ember Istennel több, mint ezer az ellenség oldalán. Olykor túl sokan segítenek ahhoz, hogy Isten erejét megláthassuk. Így volt ez Gedeon esetében is, aki nem kezdhetett a harcba, amíg létszámcsökkentéssel meg nem növelte csapata erejét; mert az Úr serege sohasem lehet túl kicsi. Mikor Isten népet akart alapítani, egyedül Ábrámot hívta el és áldotta meg. Mikor le akarta győzni a büszke fáraót, nem hívott elő hadsereget, csak egyetlen, nehezen beszélő embert. A Biblia gazdag olyan példákban, hogy Isten a szolgálatban gyakrabban használ fel egy-egy embert, aki bizalmát teljes egészében Őbelé vetette, mint begyakorolt seregeket, tisztekkel az élükön. Valamennyi izráelita együtt nem vágott le annyi embert, mint Sámson egymagában. Saul és seregei levágtak ezret, Dávid azonban tízezret.

Az Úr akár nagy előnyt is adhat az ellenségnek, mégis legyőzi azt. Ha hiszünk, akkor Isten velünk van, és mit számít akkor az emberek sokasága? Egyetlen terelőkutya ezernyi juhot elhajt maga előtt. Testvérem, ha az Úr küld téged, ereje el is fogja végezni isteni elhatározását. Ezért támaszkodj az ígéretre, és légy bátor!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 25, 08:11:47
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Isten tárháza
"Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát"
(5Móz 28,12)
Ez az ígéret az esőre vonatkozott, amelyet megad az Úr a maga idejében. De az eső csak jelképezi mindazt a mennyei felüdülést, amelyet az Úr készségesen megad népének. Milyen drága az az eső, amely az Úr népét üdíti fel!

Mi úgy gondoljuk, hogy Isten kincsesházát csak nagy próféták tudják felnyitni, mint Illés, pedig nem így van. Ez az ígéret mindazoknak szólt, akik hűségesek voltak Izráelben, és neked is, hívő testvérem. "Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát". Te is megláthatod a megnyílt eget, kinyújthatod kezed és elveheted a magad részét, sőt mindazt, amivel a körülötted élőknek szolgálhatsz. Kérj, amit csak akarsz, Isten nem tagad meg tőled semmit, ha Krisztusban maradsz, és az Ő beszédei benned maradnak.

Még nem ismerjük az Úr valamennyi kincsét, de Ő kitárja kincsesházát előttünk, és mindjobban megérteti velünk, milyen nagy gazdagságot jelent szövetsége és szeretete: egyáltalában az, hogy kijelenti magát bennünk. Ezt csakis az Úr tudja megtenni velünk, és itt most ígéri is, hogy megteszi. Ha szorgalmasan figyelsz szavára és engedelmeskedsz akaratának, tiéd lesz minden gazdagsága.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 26, 08:20:59
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


GONDOLKOZZ JÉZUS TANÍTÁSA SZERINT


   "Szüntelen imádkozzatok" (1Tesz 5,17).

Hogy helyesen, vagy helytelenül gondolkozunk az imádságról, az attól függ, milyen az elképzelésünk róla. Ha az imádságot úgy vesszük, mint a tüdő lélegzését vagy a vér keringését, akkor helyesen gondolkozunk. A vér szakadatlanul kering, a lélegzés is szakadatlan. Nem vagyunk tudatában ennek, mégis megállás nélkül folyik. Nem mindig vagyunk tudatában annak sem, hogy Jézus tökéletes kapcsolatban tart minket Istennel; mégis így van, ha engedelmeskedünk neki. Az imádság nem gyakorlás, hanem élet. Őrizkedj mindattól, ami gátolja feltörő fohászaidat. "Szüntelen imádkozzatok" - azaz mindig őrizd meg a szívedből feltörő fohászkodás gyermeki szokását. Jézus soha nem tesz említést meg nem hallgatott imádságról: határtalanul bizonyos volt abban, hogy az imádság mindig meghallgatásra talál. Megvan-e bennünk is a Szent Szellem által ez a kimondhatatlan bizonyosság, ami Jézusban volt az imádságról, vagy arra az időre gondolunk, amikor Isten látszólag nem felelt imádságunkra? "Aki kér, mind kap" (Mt 7,8). Még ha mondjuk is, hogy "de... nem...", Isten azonban a legeredményesebb módon hallgatja meg az imádságot nemcsak néha, hanem minden időben. Lehet, hogy a meghallgattatás bizonyítékát nem mindig azon a területen találjuk meg, ahol szeretnénk, vagy várjuk. Várjuk-e, hogy Isten feleljen az imádságra? A veszély abban van, hogy felhígítjuk a dolgokat, amikről Jézus beszélt és úgy értelmezzük, hogy megfeleljenek a józan észnek is, de ha csak józan ész kellene hozzá, akkor neki nem lett volna érdemes kimondania. Mindaz, amit Jézus mond az imádságról, természetfeletti kinyilatkoztatás.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 26, 11:09:44
Kedves Salome!  :05:

Köszönöm!

Idézet
Isten azonban a legeredményesebb módon hallgatja meg az imádságot nemcsak néha, hanem minden időben. Lehet, hogy a meghallgattatás bizonyítékát nem mindig azon a területen találjuk meg, ahol szeretnénk, vagy várjuk.

  Annyira igaz! Mindig meghallgatja, de nem biztos hogy úgy teljesíti, ahogy azt képzeljük, mert sokszor nem is tudjuk, hogy jó-e nekünk amit kérünk. De Isten mindig mindent jobban tud. Tudja mi, mikor és hol fog javamra válni, és úgy ad válasz az imákra, ahogy az a leginkább a javunkat szolgálja. Ezt sokszor tapasztaltam.
  Azt hittem nem hallgatta meg az imámat; de mikor válaszolt rá, egészem másként amint kértem, rájöttem, hogy Ő sokkal jobban tudta mi a jó nekem. Mert Ő az övéinek mindenkor csak a javát szolgálja mindennel, és itt a szó legszorosabb értelmére gondolva:  MINDENNEL.
  Legyen áldott imameghallgató Istenünk egyedülálló bölcsessége!  :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 26, 12:11:34
Kedves Olajág! :05:

Én is a napokban tapasztaltam meg csodálatos imameghallgatását! Ő mindig a legjobbat adja nekünk, és valóban csak Ő tudja, hogy mire van szükségünk! Köszönöm Megváltónk hatalmas szeretetét!  :2smitten:

Áldott, szép hetet kívánok Neked, kedves Olajág!

Szeretettel:Gyöngyi
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 26, 12:13:38
Kedves Olajág!

Most nézem, hogy nem a Salome nevemet írtam a végére, bocsi.:)

Mostmár tudod, hogy hívnak valójában, de itt a fórumon maradok továbbra is Salome.

Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 26, 13:43:57
Drága Salome!  :2smitten:

Semmi gond, mindenképpen Salome maradsz.  :05:
De ha észreveszel valamilyen elírást, tévedést a hozzászólásodban, akkor fent a bal sarokban a  a "Módosítás"-ra kattintva, visszajutsz a hozzászólásba, és javítani tudod.

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 26, 18:00:13
Drága Olajág!

Köszönöm a figyelmességed. Marad így, legközelebb jobban figyelek.

Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 27, 07:54:03
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Amilyen az élet - olyan a gyümölcse
"Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek"
(2Pt 1,8)
Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk (kívánjuk) dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, állhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon istenfélelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgyhogy nem leszünk az Igének csupán tétlen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk: bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk!

Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek és kedvező alkalmakat is kapnak, mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlük, ami föltétlenül szükséges a gyümölcsterméshez: az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája. Ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíd figyelmeztetés a gyümölcstelen "professzoroknak" és saját magunknak is.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 27, 09:34:51
Ámen!

Köszönöm a figyelmeztetést!  :08:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 27, 11:10:21
Kedves Olajág!

Szívesen, ez nekem is szólt.

Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Május 27, 15:06:55
Húúúú, nagyon köszönöm!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 27, 16:41:43
Drága Katus! :2smitten:

Szeretettel.

Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Katus73 - 2008 Május 27, 19:50:27
Spurgeon mondta:

"A Golgotával való kapcsolatod a legcsodálatosabb és legdrágább rajtad." - a mai W. MacDonald-os áhítatoskönyvben olvastam, és egész nap ekörül forognak a gondolataim.


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Margó - 2008 Május 27, 20:22:53

MENNYEI KENYÉR

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)

A második világháború alatt gyakran aggódtam amiatt, hogyan fogok élelmet adni a családomnak. Az egyik nap elmentem a pékségbe, hogy három kenyeret vásároljak az élelmiszerjegyemre. A pék azonban közölte, sajnos nem tud semmit sem adni, mert már felhasználtam az arra a hétre szóló jegyeket. Nem veheti el a következő havi jegyet, pedig én ebben bíztam. Mialatt a férjemmel és lányommal hazafelé tartottunk, nagyon kétségbe voltam esve. Mit fogok enni adni a családomnak? A férjem nyugtatgatni próbált, és bíztatott: "Isten gondot visel rólunk". Én azonban nehezen hittem neki.
Amikor hazaértünk, egy hatalmas kenyeret láttam az asztalon. Szótlanul meredtem rá. Úgy ragyogott, mintha aranyból lett volna. Később megtudtam, hogy a kenyeret az egyik tanítványom hozta, de én úgy vettem, mintha az égből küldetett volna. Sok-sok évvel azután is gyakran gondolok vissza erre az eseményre, amikor nehézségek érnek. Isten tud mindenről, és ez az élmény megerősítette a hitemet abban, hogy ő betölti minden szükségemet.

Imádság: Gondviselő Istenünk, köszönjük szeretetedet. Szabadíts meg a felesleges aggódástól, és mélyítsd hitünket, hogy megadod eledelünket, és mindig velünk vagy. Ámen.

Isten gondot fog viselni rólunk.
Lidia Mauri (Milánó, Olaszország)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉHEZŐ GYERMEKEKÉRT
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 28, 07:36:18
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 A MEG NEM KÉRDEZETT KIJELENTÉS


   "És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" (Jn 16,23).

Mikor van "az a nap"? Amikor a mennybe ment Úr eggyé tesz téged az Atyával. Azon a napon ugyanolyan eggyé leszel az Atyával, mint Jézus, és azon a napon - mondja Ő - "nem kérdeztek majd engem semmiről". Amíg Jézus feltámadott élete nem valóság még benned, folyton kérdezősködsz erről is, arról is. De egy idő múlva úgy találod, hogy minden kérdésed elhallgatott, nincs több kérdeznivalód. Eljutottál már oda, hogy teljesen rábízod magad Jézus feltámadt életére, amely tökéletes kapcsolatba hoz téged Isten szándékaival? Ezt az életet éled-e most? Ha nem, mi az akadálya? Sok minden homályos lehet még előtted, de ne engedd ezeket közéd és Isten közé furakodni. "Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" - nincs rá szükség, mert bizonyos vagy benne, hogy Isten a dolgokat az Ő akarata szerint viszi véghez. János 14,1 szíved szilárd sziklájává lett, nincs már több kérdeznivalód. Ha valami még rejtve van előtted és ez közéd és Isten közé jut, soha ne próbáld megoldani az értelmeddel; a hajlamaidban van a baj. Amikor egyszer kész vagy hajlamaidat alávetni Jézus életének, az értetlenséged tökéletesen feltisztul. Akkor az Atya és gyermeke között nincs távolság, mert az Úr eggyé tett Atyáddal; "és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről".
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 28, 10:29:53
Köszönöm Salome!  :088:

Milyen nagy és csodálatos nap lesz az! Én már nagyon várom.  :2angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 29, 08:34:43
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 A kegyelem mindenre elégséges volta


   "Elég neked az én kegyelmem! "
(2 Kor 12, 9)   


Pál apostolnak az a sürgető könyörgése, melyet az Úr Jézushoz intézett, hogy szabadítsa meg őt egy fájdalmas és terhes szenvedéstől, elutasításra talált. "Elég neked az én kegyelmem" - még akkor is, ha sok kívánság nem teljesül s ha sok, olyan szívesen melengetett remény hajótörést is szenved. A kegyelem teljes kárpótlást nyújt, mert megnyitja előtted Isten atyai szívét és szabad menetelt biztosít királyi székéhez. - A kegyelem az eljövendő dicsőséges örökség részesévé is tesz téged; nemcsak összes bűneink megbocsátásának a bizonyosságára nézve ad vigasztalást de arra is ad erőt, hogy legyőzd a bűnt. - Egész életünket áthatja. Minden vonatkozásban segítségünkre van. Lehetővé teszi, hogy a családi körben is megálljuk a helyünket s mint szülők, jól igazgassuk házunkat; mint élettársak, Isten akaratának rendeljük alá házaséletünket. - A kegyelem képessé tesz arra, hogy otthonunkon kívül is megfelelő módon viselkedjünk és úgy bánjunk az utunkba kerülő emberekkel, ahogy az Istennek tetsző. - A kegyelem ad megfelelő időben helyes szavakat a szánkba vagy erőt a hallgatásra, mielőtt valami helytelen szó hagyná el ajkainkat. - A kegyelem képesít arra is, hogy földi hivatásunkat Isten akarata szerint töltsük be, feladatainkat jól oldjuk meg. - A kegyelem ad türelmet a szenvedés elhordozására vagy annak elfogadására, hogy megszokott és kedvelt tevékenységeinket feladjuk. - És a kegyelem segít minket abban is, hogy a halált legyőzzük. Amikor elérkezik az idő, hogy innen távoznunk kell, nem akaratunk ellenére ragad el a halál, hanem megvigasztalódva búcsúzunk, hogy egészen Krisztussal legyünk.

Kimondhatatlanul gazdaggá tesz a kegyelem, mert vele együtt Jézus is a mienk. Ezért ez elválaszthatatlan tőle, csak az ő személyében nyerhető el. Ha tudom, hogy Jézus az enyém, másra már nincs is szükségem többé. Senki és semmi nem pótolhatatlan Jézuson kívül, s ő mindenért kárpótol, amit elveszítünk. Annyival inkább elegendő a kegyelem, mert éppen a gyengeségekben lesz nyilvánvalóvá az ereje. Ahol még tart a saját emberi erő, ott nem is tud még igazán érvényesülni. A teljes tehetetlenség állapotában tapasztaljuk meg igazán, hogy milyen erős Megváltónk van. - A kegyelem boldog részesei naponta térdre roskadnak Uruk előtt s ezért nem roppannak össze a földi élet terhei alatt.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Május 29, 09:20:10
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 30, 08:28:26
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Szent előrelátás
"Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben"
(Mt 26,60)
Ó Uram, a legnagyobb mélységben voltál, amikor bűnősként álltál vádlóid előtt. Hited szemével mégis túl tudtál tekinteni megalázott állapotodon, és láttad eljövendő dicsőségedet. Micsoda szavak: "sőt... mostantól fogva". Szeretném megtanulni ezt a szent előrelátást, és szegénységemhen, betegségemben vagy megrágalmazva szintén azt tudni mondani: "sőt... mostantól fogva". Gyengeség helyett - tiéd volt minden hatalom; szégyen helyett - minden dicsőség; a csúfolódások kőzött - minden hódolat. Kereszted nem homályosította el koronád fényét, sem a köpés arcod szépségét. Sőt, szenvedésed még inkább méltóvá tett a tiszteletre és a dicsőségre.

Ezért Uram, én is bátorságot szeretnék meríteni abból, hogy "mostantól fogva". El akarom felejteni a jelen nyomorúságát a jövendő diadal látomásában. Segíts eljutnom Atyád szerető közösségébe, hogy olyan béketűrő tudjak lenni, mint Te voltál. Ha csúfolnak a Te nevedért, meg ne tántorodjam, hanem mindinkább a jövendőt lássam, és egyre kevésbé a jelent. Nemsokára veled leszek, és meglátom dicsőségedet. Ezért nem szégyenkezem, hanem teljes szívemből mondom: "sőt... mostantól fogva".
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 31, 08:32:58
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 ADD ISTENNEK AZ ELSŐ HELYET


   "Jézus nem bízta magát reájuk, mert magától is tudta, mi volt az emberben" (Jn 2,24-25).

Urunk nem bízott senkiben sem, mégsem volt gyanakvó vagy elkeseredett. Sohasem esett kétségbe senki felől, mert bizalmát Istenbe vetette, teljes bizonyossággal hitt abban, amit Isten kegyelme elvégezhet minden emberben. Ha elsősorban emberekben bízom, végül is kétségbeesve csalódom mindenkiben, megkeseredem, mert azt vártam, hogy az ember olyan legyen, amilyen ember sohasem lehet - teljesen igazságos! Soha ne bízz senkiben, egyedül Isten kegyelmében, az Ő benned vagy másokban munkálkodó kegyelmében. Tedd első helyre Isten igényeit! "Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat" (Zsid 10,9). Az ember abban engedelmeskedik, amit szükségesnek lát; Urunk Atyja akarata iránt volt engedelmes. Ma hangzik a hívás: "Valami szolgálatot kell végeznünk! - A pogányok Isten nélkül halnak meg, mennünk kell, hogy beszéljünk nekik Őróla." - Arra legyen gondunk mindenekelőtt, hogy Isten velünk szemben támasztott igényeit személy szerint kielégítsük. "Ha késik is, bízzál benne..." (Hab 2,3). Ezeknek az igehirdetéseknek az a céljuk, hogy helyesen viszonyuljunk Isten igényeihez. Amikor az Ő igényeinek eleget tettünk, akkor Ő megnyitja előttünk az utat arra, hogy másutt is érvényre juttassuk kívánságait. Isten bizalmát tedd az első helyre! "Aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be" (Mt 18,5). Isten bizalma irántam abban mutatkozik meg, hogy úgy ajándékozza magát nekem, mint egy kicsi gyermek. Isten azt várja tőlem, hogy életem "Betlehem" legyen. Engedem végbemenni, hogy természeti életem lassan átformálódjék Isten Fiának bennem való élete által? Istennek az a végső célja velem, hogy az Ő Fia ábrázolódjék ki az én halandó testemben.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Május 31, 10:10:52
Köszönöm, ezt a nagyszerű morzsát.  :088:

 :thanks:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 01, 08:29:08
Carl Eichorn
Isten műhelyében


Tiszta és mély öröm


   "Azon örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a mennyben. "
(Lukács 10, 20)   


Az emberek olyan szívesen örökítenék meg nevüket. Ha már a világtörténelem lapjaira nem is tudják felírni - mert ez csak keveseknek jut osztályrészül -, legalább fába és kőbe vésik be azokat. Végső fokon mégis minden név a feledés homályába süllyed, mely nincs felírva a mennyben. Amikor Isten egy ember nevét felveszi a menny polgárainak listájára, annak örökkévaló érvénye van. A földi polgárok neve a föld porába van írva. "A hamisaknak neve megrothad" (Péld 10, 7). - Minden ok megvan az örömre, amikor Isten egy nevet, melyhez annyi szenny tapad - talán nem is annyira az emberek előtt, mint inkább az örökkévaló világosságában -, arra méltat, hogy könyvébe bejegyezze. Mennyi szenny, gyalázat, bűn és szégyen fedi nevünket! Micsoda meg nem érdemelt irgalmassága az Úrnak, amikor egy ilyen nevet beír az élet könyvébe, a mennyei polgárlistára, és e név hordozóját az ő királyságának polgárává teszi! "Nem vagytok már jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és az Isten házanépe" (Ef 2, 19) - írja az apostol. Tehát mindazzal az előjoggal rendelkeztek, ami a polgárokat és családtagokat megilleti. A Mindenható oltalma alatt állotok, minden időben meneteletek van őhozzá és egykor örököstársak lesztek országában. Mindaz, ami az Úr Jézus ereje által rajtunk keresztül történik, távolról sem olyan értékű, mint ami bennünk és rajtunk megy végbe a kegyelem folytán.

Amikor a 70 tanítvány visszatért első missziói útjáról, különösképpen annak örültek, hogy még a gonosz lelkek is meghátráltak szavuk elől. Jézus azonban egy magasabb rendű és tisztább örömre mutat rá. A gonosz lelkek kiűzésénél könnyen az önelégültség érzése léphetett fel - hogy olyan nagy dolgokat vittek véghez. Ez hamarosan gőggé és becsvággyá fejlődhet. És akkor hangzik majd egyszer: nem ismerlek titeket! Lehet, hogy az én nevemben ördögöket űztetek, mégis idegenek maradtatok a számomra, eltávolodtatok az én gondolkodásmódomtól, távozzatok tőlem ti gonoszok (vö. Máté 7, 23). - Abban az örömben, hogy a nevem fel van írva a mennyben, már nincs meg a becsvágy önző mellékíze. Itt nem én magam cselekszem, hanem megtapasztalom a meg nem érdemelt kegyelmet, amelyért Istennek még az örökkévalóságban sem tudok eléggé hálát adni.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Colhicum - 2008 Június 01, 09:45:37
C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza - a mai Igéhez

Május 31

Bízzatok!„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyõztem a világot!"
(Jn 16,33).

   Igazak Urunk szavai, a világon nyomorúságunk van. Kétségkívül nekem
is részem van benne. A cséphadaró még nincs szögre akasztva és nem is
lesz, amíg a szérû földjén fekszem. Hogyan is érezhetném otthon magam
az ellenség földjén, hogyan örvendezhetnék, amíg számûzött vagyok,
hogyan lehetnék kényelemben a pusztaságban? Ez nem az én nyugalmam
helye. Ez a tüzes kemence világa, a kohóé és a kalapácsé. Bizony,
tapasztalataim megerõsítik az Úr szavának igazságát.
   De Õ kér: „Bízzatok!", mert tudja, milyen hajlamos vagyok a
levertségre. A megpróbáltatásban szellemem könnyen elcsügged. De nem
engedhetem, hogy erõt vegyen rajtam ez az érzés. Ha az Úr arra kér,
hogy bízzam, nem szabad levertnek lennem.
   Mivel bátorít az én Uram? Gyõzelmével! Azt mondja: „Én legyõztem a
világot!" Az Õ harca sokkal keményebb volt, mint az enyém. Én „még nem
állottam ellen egészen a vérig" (Zsid 12,4). Miért kételkedem hát a
gyõzelemben? Lásd - én lelkem -, az ellenség egyszer már legyõzetett.
Legyõzött ellenséggel harcolsz. Ó, te világ, tudd meg, hogy az Úr
Jézus legyõzött, és kegyelme segítségével én is legyõzlek. Ezért
bízom, és dicséretet énekelek gyõztes Uramnak.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 01, 09:48:56
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 02, 08:37:02
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Az elvehetetlen öröm


   "Örülni fog a szívetek és senki sem veszi el tőletek a ti örömötöket. "
(János 16, 22)   


Jézus nem csupán valami felszínes örömöt, hanem mély, szívbeli örömöt ad. A világ örömét kívül csillogás, belül romlottság jellemzi. Néhány órára elfeledhetjük belső szorongásainkat, mint ahogy a testi fájdalmat is meg lehet szüntetni rövid időre egy-egy morfium injekcióval. Jézus a nyomorúságoknak legmélyebb okát veszi el: a bűnt. Megkönnyíti szívünket, miután a gonosz lidércnyomást megszüntette. Ő ad derűs lelkiismeretet. Az alvó lelkiismeret, mely az embert nem kínozza közvetlenül, még távolról sem jó lelkiismeret. Azt az örömet, melyet Jézus ajándékoz, senki sem tudja tőlünk elrabolni. Ez az "Ő" öröme. János 17, 13 szerint így imádkozott: "... hogy az én örömem teljes legyen őbennük."

Isten Fiának az volt a legnagyobb öröme, hogy az Atya szerette Őt és gyönyörűsége telt benne. Jézus szívét még a legsötétebb órában is áthatotta az a fiúi öröm, melyet az Atya szeretetének és dicsőségének gazdagsága felett érzett. Ez az öröm kell eltöltse a tanítványok szívét is: Istennek kegyelmet nyert és szeretett gyermeke vagyok Krisztus, az én Megváltóm által! - Ez az az öröm, amelyet senki és semmi el nem rabolhat és meg nem zavarhat. Elveszíthetetlen. Csak ha Jézust magát elvehetnék tőlünk, szűnne meg az örömünk, mert Ő örömünknek alapja. Külsőleg megszomorodhat az ember, de belül megelégedett és boldog az Úrban. Ezt az örömet a sokféle fájdalom és noyomorúság sem tudja elfojtani, hanem csak megtisztítja és elmélyíti.

Pál már három esztendeje volt fogságban; minden tevékenységében megakadályozták, és ő, aki csupa tűz és buzgóság volt, mégsem csüggedt el. Amikor a filippibelieknek ír, nem panaszos a levele, hanem az öröm hangja hatja azt át. Még a küszöbönálló halál gondolata sem tudja elnyomni ezt az örömet. "Ha kiontatik is vérem italáldozatként ... örülök" (Fil 2, 17). Még arra is gondol, hogy az elcsüggedt és levert filippibelieket a saját örömébe bevonja. - A pizidiai Antiochiában az újonnan hitre jutott keresztyének az üldözés viharába kerültek. Pált, lelkiatyjukat elszakították tőlük és elkergették a város határain kívül. Vajon búskomorságba esnek most? "A tanítványok megteltek örömmel és Szentlélekkel" (Csel 13, 52). Ilyen a hívő öröme. A sötétben világít a legtisztábban és legfényesebben.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 02, 08:54:18
Ámen!  :2smitten:

Eszembejutott két Ige.

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Fil 4,4

Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!  Neh 8,10
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 02, 08:54:52
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 03, 09:01:27
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Szüntelen öröm


   "Örüljetek az Úrban mindenkor! "
(Fil 4, 4)   


Vajon lehet-e parancsolni az örömet? Urai vagyunk-e érzéseinknek? EI tudjuk-e hessegetni magunktól a szomorúságot? Ha egy eladósodott embernek, akit igen szorongatnak a hitelezői, azt mondom: "Csak légy jókedvű!" - akkor az ilyen felszólítás lepattan róla. Vagy ha egy betegnek azt mondom: "Ugyan hagyd már abba a panaszkodást, sóhajtozást!" - akkor az joggal válaszol így: "Te könnyen beszélsz, de az én helyzetemben nem lehet az ember vidám." Ellenben ha azt az örömhírt viheted, hogy "adósságod ki van fizetve, szabad vagy!" és a betegnek azt mondhatod: "egész biztos, hogy ismét egészséges leszel!" - akkor van okod arra, hogyígy szólj hozzá: örülj!

Ebben a helyzetben van a hívő keresztyén. Van Megváltója, aki minden adósságát eltörölte. Orvost talált benne, aki minden baját meggyógyítja, aki a megkötözötteket megszabadítja és a foglyoknak a börtön ajtaját megnyitja. "Az Úrban" örüljetek mindenkor! És ez lehetséges, mert Ő nem változik meg. Életünk minden nyomorúságában velünk van; akkor is szeret minket. Belekiáltja sötétségünkbe: "Ne félj, mert én veled vagyok!" - És mivel ilyen nagy érték vagyunk szemében és meg akar dicsőíteni minket, azért rendez el mindent úgy, hogy ezt a célt elérjük. Benne rejtve vagyunk, Ő gondoskodik rólunk. Ez pedig örömre és nem gyászra ad okot. Amikor Luther Márton eljutott a Jézus Krisztusban való hitre, arra szólított fel minden hívő keresztyént, hogy vele együtt örvendezzenek. "Aki pedig nem akar örülni - tette hozzá -, az csak jajveszékeljen magában."

Rendkívül fontos, hogy naponta újra meg újra örvendezésre serkentsük magunkat, szemünk elé állítva mindazt, amit Jézusban kaptunk s hogy milyen gazdagon megáldott minket! Akkor majd szégyenkezünk, hogy milyen gyakran lenyomtak minket a földi és múló szenvedések. Hiszen minden nyomorúság és bánat "ideigvaló" és ezért könnyű. A kísértések csak valameddig tartanak, összehasonlítva az örökkévaló dicsőséggel. Emlékezzünk vissza mindarra a jóra is, amit már elvettünk és mindarra a segítségre, melyben részünk volt az Úr jóvoltából. És azt se feledjük el, hogy minden nehézségünk ellenére még mennyi jóban van részünk. A legjobb pedig az, hogy Ő a mienk!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 03, 10:45:05
Örüljünk mindenkor!  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 04, 08:27:20
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 ISTEN NEM HAGY EL SOHA


   "Mert Ő mondta; nem hagylak el, sem el nem távozom tőled" (Zsid 13,5).

Milyen irányba folynak a gondolataim? Arrafelé, amit Isten mond, vagy afelé, amitől félek? Megtanultam-e, hogy ne csak utána szajkózzam, amit Isten mond, hanem csak akkor mondjak valamit, ha már meghallottam kijelentését? "Ő mondta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, úgyhogy bízvást mondjuk: az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nekem!" "Semmiképpen el nem hagylak" - minden bűnöm, önzésem, nyakasságom és engedetlenségem ellenére sem! Megmondhatta-e már nekem Isten: "Nem hagylak el?" Ha meghallottam már Istennek ezt a biztatását, hadd figyeljek fel rá újra! "Sem el nem távozom tőled." Semmiképpen sem! Sokszor nem a nyomorúságban jutok erre a gondolatra, hogy Isten cserben hagy, hanem a lélekölő munka közben. Nem kell nagy teljesítményeket véghezvinnünk, nincsenek látomások, nem történik semmi csodálatos, nap mint nap csak a szürke hétköznapi munka! Ilyenkor is meghallom-e Isten biztatását? Azt gondoljuk, hogy Isten valami rendkívülit készül tenni velünk, hogy valami kimagasló feladatra készít elő és szerel fel; de amint növekedünk a kegyelemben, látjuk, hogy Isten itt és most ebben a percben dicsőíti meg magát. Ha Isten biztatása a hátvédünk, csodálatos erőt nyerünk és megtanulunk énekelni a hétköznap egyhangú ösvényein.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 04, 09:39:51
Ámen!

 Milyen csodálatos üzenet, csodálatos bíztatás fér bele egy ilyen áhítatba. Isten nem hagy el soha!  :05:
Úgy eszembe jut most ez az Ige:

Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ésa. 49,15
Mekkora szeretet, milyen felfoghatatlan kegyelem és irgalom! Isten soha, de soha nem feledkezik meg rólam, rólad...  :2smitten:

Köszönöm, drága Salome! Annyira jó volt most ezt olvasnom!
Légy áldott! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 04, 10:03:04
Drága Olajág!

Krisztus szeretetében soha nem csalódunk! Csodálatos Istenünk van!

Téged is áldjon Urunk nagyon gazdagon, öleljen át az Ő szeretetével!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 05, 09:25:05
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 ISTEN BIZTATÁSA


   "Mert Ő mondotta... úgyhogy bízvást mondjuk" (Zsid 13,5-6).

Az én szavamnak Isten szavára kell épülnie. Isten ezt mondja: "Nem hagylak el", így én bátran mondhatom: "Az Úr az én segítségem, nem félek..." - nem engedem, hogy elárasszanak a rossz előérzetek. Ez nem jelenti azt, hogy meg sem kísért a félelem, de akkor is emlékszem majd Isten biztatására. Megtelek bátorsággal, mint az a gyermek, aki "összeszedi magát", hogy atyja kívánságának eleget tegyen. Olyan sokan meginognak hitükben; amikor jönnek a félelmek, elfelejtik Isten biztatását, elfelejtenek mélyen lélegzeni szellemileg. Egyetlen úton űzhetjük ki a rettegést magunkból, ha Isten biztatására figyelünk. Mitől rettegsz? Nem vagy gyáva, készülsz bátran szembenézni a nehézzel, mégis ott lappang benned a rettegés. Mikor senki és semmi sem segíthet rajtad, akkor mondd ezt: "Az Úr az én segítségem, ebben a percben, mostani helyzetemben is." Megtanultad-e, hogy csak akkor állj elő dolgokkal, ha már hallgattál Istenre, vagy már kimondtad és azután próbálod összhangba hozni Isten Igéjével? Fogóddz meg erősen az Atya biztatásába és azután mondd nagy bátran: "Nem félek!" (Zsolt 118,6). Nem számít, milyen gonoszság, vagy igazságtalanság vár rád ezen az úton, Ő ezt mondta: "Nem hagylak el soha." A gyengeség is akadály lehet, odafurakodik Isten biztatása és a mi feleletünk közé. Amikor tudatára ébredünk, milyen gyengék vagyunk a nehézségekkel szemben, a nehézségek óriásokká nőnek, mi magunk pedig nevetségesen kicsivé leszünk, Isten pedig mintha nem is volna. Emlékezz ilyenkor Isten biztatására: "Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled." Megtanultunk-e már azon a hangon énekelni, amit Isten szólaltatott meg? Betölt-e mindig az a bátorság, amely így szól: "Az Úr az én segítségem"? (Zsolt 56,5)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 05, 10:23:54
Egy ige jutott eszembe:

Zsolt 59,17
"Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok."

 :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 06, 07:17:01
Carl Eichorn
Isten műhelyében


Segítőszolgálat az öröm gyarapítására


   "Munkatársai vagyunk örömötöknek. "
(2 Kor 1, 24)   


Az öröm első és legfontosabb forrása a hit. De a szeretet is örömforrás. Nem azok az emberek boldogok, akik kényelmes életet élnek, hanem azok, akik másokért fáradoznak. - Isten népe mindig örömmel énekelt az Isten által ajándékozott győzelmekről. Az Úr által adott kegyelmi napok és nagy segítségének megtapasztalásai is örömet szereznek és vidámságra hangolnak (Zsolt 118, 15. 24; 126, 3). Még az Úrért elhordozott szenvedések is örömmel töltötték el Pál szívét (Kol 1, 24). Az eljövendő dicsőség reménysége további nagy örömforrás, különösen a jelen nagy nyomorúságai között.

Hívő keresztyénnek lenni annyit jelent, mint örömben élni. A bűn uralma alatt nincs igazi öröm. A bűn romlására van az embernek és szétrombolja életörömét. Aki segít neked abban, hogy megszabadulj a bűntől, az a te örömöd munkatársa. Tekintsd nagy szeretetszolgálatnak azt, amikor valaki figyelmeztet hibáidra és az egyébként gyógyíthatatlan bajra orvosságot kínál. Ne tekintsd ellenségednek azt, aki megmondja neked az igazságot, hanem lásd meg benne örömed munkatársát (Gal 4, 16). "Ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek" - olvassuk János első levelében. Röviddel előtte ezzel jelöli meg levelének a célját: "... hogy örömünk teljes legyen." Ez a kettő egybe vág. Az öröm növekszik, fokozódik, minél inkább megszabadulunk a bűntől és minél inkább növekszünk a hitben. Ha a Megváltó egészen teret nyer életünkben, vele együtt a teljes öröm is behatol abba.

Az öreg János apostolnak az volt a boldogsága, hogy közösségünk lehet az Atyával és a Fiúval. Ezt a boldogságot kívánja olvasóinak is. Ezt tapasztaljuk meg, minél inkább eltávolodunk a világtól és saját énünktől. Miből erednek szomorú, borús óráink? Nem voltunk hűségesek és éberek az imádságban. A gonosz erőt vett rajtunk. Miért vagyunk olyan halálosan letörtek minden veszteségnél? Még mindig fölöttébb ragaszkodunk dolgokhoz, még mindig vannak bálványaink és ezért vigasztalanok vagyunk. Honnan ered a kedvetlenség, lehangoltság, érzékenység és keserűség, amikor emberek nagyon ránk telepszenek és megbántanak minket? Még mindig túlságosan a saját énünk körül forgunk. Ha mindenben Jézus lesz minden számunkra, akkor lesz mienk az a teljes, maradandó öröm, ami Jézusban volt, mert az Atya minden volt számára.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 09:24:14
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 MEG NE LANKADJ!


   "Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt" (Jn 14,13).

Betöltöm-e ezt a belső szolgálatot? A közbenjáró imádság nem válik rejtett csapdává, nincs ott benne az elvakultság vagy a gőg veszedelme. Rejtett szolgálat ez, olyan gyümölcsöket hoz, amelyek által az Atya dicsőíttetik. Szellemi életemet egyetlen középpontba kell gyűjtenem: Uram váltságműve köré. Jézus Krisztus uralkodik-e egyre inkább életem felett? Ha életem középpontja és nagy mozgató ereje az Úr engesztelő áldozata, akkor életem minden szakaszán gyümölcsöt hoz neki. Időt kell szakítanom arra, hogy világosan lássam, mi az én erőközpontom. Csak egy percet is kiszakítok-e a hatvanból arra, hogy ezen elgondolkozzam? "Ha énbennem maradtok" - csak ebből a központból kiindulva cselekedjetek, gondolkozzatok és munkálkodjatok folytonosan, akkor "kérjetek, amit csak akartok és meglesz az nektek" (Jn 15,7). Benne maradok-e? Szentelek-e erre időt, hogy benne maradjak? Mi a legnagyobb erőtényező az életemben? Másokért való munka, szolgálat, önfeláldozóan megpróbálok Istenért dolgozni? Az Úr engesztelő áldozata legyen az, ami a legnagyobb erőt árasztja az életembe. Nem az formál bennünket, amire a legtöbb időt szánjuk, hanem az, ami a legnagyobb hatással van ránk. El kell határoznunk, hogy hajlamainkat erre korlátozzuk és összpontosítsuk. "Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt." A tanítvány, aki Jézusban marad, maga Isten akarata! Látszólagos szabad elhatározása nem más, mint Isten előre megfontolt végzése. Titokzatos? Következtetéseinknek ellentmond és lehetetlen? Igen, de a szent életében dicsőségesen igaz.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 07, 10:43:25
Idézet
"Ha énbennem maradtok" - csak ebből a központból kiindulva cselekedjetek, gondolkozzatok és munkálkodjatok folytonosan, akkor "kérjetek, amit csak akartok és meglesz az nektek" (Jn 15,7). Benne maradok-e?


Igen, ha Benne maradok... Mit jelent ez? Nem azt olvasom: " Én bennetek  maradok, hogy bennem maradhassatok..." Tehát itt nekem kell megtennem az első lépést. Ebben az egyben lehet döntésem. Nagyon komoly és dicsőséges lépés; ha Benne maradok, és nélküle nem leszek egy lépést sem, akkor Ő  hozzám hajol, és csodálatos leereszkedéssel Ő akar bennem maradni. Ki tudná leírni; le lehet-e írni azt az áldást, azt a nyugalmat, azt a békességet és azt az örömöt, akik abban részesülnek, akik Benne maradnak!

Uram adj erőt, hogy mindig Benned maradhassak!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 11:33:19
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 08, 10:49:23
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett MI KÖVETKEZIK EZ UTÁN?


   Határozd el, hogy többet ismersz meg, mint mások."Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket" (Jn 13,17).

Ha magad nem akarod elvágni a horgonyköteleket, Isten viharral szakítja majd el és kiküld téged. Vess rá mindent Istenre, aztán indulj ki az Ő céljainak nagy, áradó vizeire, akkor majd megnyílik a szemed! Ha Jézusban hiszel, nem töltöd egész idődet csendes vizeken a kikötő gátjain belül -teli örömmel ugyan, de mindig lekötve. Ki kell menned a kikötőből, a gáton túl Isten nagy mélységeire, hogy ismerni tanulj és legyen szellemi ítélőképességed. Amikor tudod, hogy meg kellene tenned valamit és megteszed, mindjárt többet tudsz. Kutasd fel, hol rekedtél meg szellemileg és rá fogsz jönni, hogy ott, ahol tudtad: meg kellene tenned valamit és nem tetted meg, mert közvetlenül senki sem szólított fel rá. Csakhogy most már oda a felfogó- és ítélőképességed. Döntő válságok idején szellemileg szétszórt vagy, ahelyett hogy szellemileg fegyelmeznéd magad. Veszedelmes, ha a megismerés útján húzódozol a továbblépéstől. Az engedelmesség utánzata az az állapot, amikor az önfeláldozás alkalmait hajszolod. A buzgóság nem azonos a szellemi ítélőképességgel. Könnyebb feláldoznod magad, mint betöltened szellemi rendeltetésedet, amiről a Róma 12,1-2 beszél. Sokkal jobban teszed, ha Isten akaratát felismerve, az Ő célját igyekszel betölteni, mintha önfeláldozásból nagy tetteket viszel véghez. "Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál" (1Sám 15,22). Őrizkedj attól, hogy visszafelé figyelj és arra nézz, ami valamikor voltál, mikor Isten azt akarja, hogy azzá légy, aki sohasem voltál. "Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti..." (Jn 7,17).
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 09, 07:40:37
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Van mindig hívő maradék
"De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat"
(Zof 3,12)
Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom?

Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve a saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a "sót", amely megtartja ezt a romlandó világot.

Ismét csak felmerül a kérdés mindegyikünk számára: Én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem levő bűnt? Szellemileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki; bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban.

Uram, segíts, hogy betölthessem azt!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 09, 09:31:36
Ámen!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 09, 09:52:43
Drága Salome!  :05:

Nagyon építő ez az áhítat. Tényleg mindig az elesett, úgymond "kicsiny", szegény és nyomorult nép az Isten népe. De Isten ezeket áldja meg elsősorban. Mivel tudják, hogy Nála nélkül nem is léteznének. Aki minden földi jóval el van, annak nem is igazán kell az Úr. Az jól érzi magát ebben a világban.
De eszembe jut az Ige...és annyira vigasztaló:
Megáldja azokat, akik félik az URat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt.  Zsolt 115,13

Nagyszerű a sorrend. A kicsinyeket említi először; az elsők között vannak a kicsik.  :05:
"Kicsi a só" (itt a bors helyet); de erős. :05:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 09, 10:55:17
Drága Olajág!

Ámen!

Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 10, 07:53:34
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Pásztor vigyáz rájuk
"Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek"
(Zof 3,13)
Tegnap gondolataink a "szegény" és "nincstelen" népnél jártak, amelyet az Úr mint élő magot hagyott egy halott világban. A próféta azt mondja, hogy ez a nép "nem cselekszik hamisan" és "nem beszél hazugul". Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak: ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni.

Hát akkor? Elpusztulnak? Semmiképpen! "Legelésznek és heverésznek", és nemcsak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok igen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok, ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket és békességet ad nekik. Nem lesz "senki", sem emberi, sem ördögi formában, "aki háborgassa őket". Mert ugyan, ki riaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a Pásztor? Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Anikó ANCSI - 2008 Június 10, 09:27:48


Kedves Salome!  :05:


Valóban most tapasztalom.., hogy az ember önmagában rendkívül sebezhető. Fontos az akhol és a pásztori befedés. Néhány hónapja....Nagyon fontos számomra, hogy vagy a régi gyülekezetemhez találjak vissza, vagy valóban beépüljek egy gyülekezetbe (közösség, éda) Köszönöm ezt az értékes üzenetet! Érdekes pont erről írtam volna!

Szerettel: Anikó :044:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 10, 09:49:43
Drága Anikó! :05:

Nincsenek véletlenek. Kívánom, hogy találd meg a helyed, egy gyülekezetben!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 11, 10:58:27
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 HA ELJUTUNK ODÁIG


   Ahol a bűn és a bánat megszűnik, megkezdődik a hálaének és a szent élet."Jöjjetek énhozzám!" (Mt 11,28)

Szeretnék én is odajutni? Most lehet. Feltűnően kevés az igazán fontos kérdés az életben, de Jézus szavaiban erre is van felelet: "Jöjjetek énhozzám!" Ha hozzá megyek, akkor őszinte vágyaimból valóságos élet lesz; valósággal elszakadok a bűntől és énekelni kezdek az Úrnak. Mentél-e már valaha Jézushoz? Figyeld meg, milyen megátalkodott a szíved, bármit inkább megtennél, mint ezt az egyszerű, gyermeki lépést: "Jöjj hozzám!" De ha szeretnél valóságosan elszakadni a bűntől, akkor Jézushoz kell menned. Jézus Krisztus saját magát teszi próbakővé. Figyeld meg csak, mikor használja Ő ezt a szót: Jöjj! Azokban a pillanatokban, amikor a legkevésbé várod, hallod az Úr halk suttogását: "Jöjjetek énhozzám" és máris vonzani kezd magához. A Jézussal való személyes kapcsolat mindent megváltoztat. Légy eléggé együgyű és menj! Bízd rá magad arra, amit Ő mond! Akkor megyünk, ha akaratunkat határozottan elengedjük és mindent önként átadunk neki. "...én megnyugtatlak titeket", azaz megerősítlek. Nem: "lefektetlek és a kezedet fogva álomba ringatlak", hanem: "Kihúzlak az ágyból, megszabadítlak erőtlenségedtől és bágyadtságodtól, kihozlak abból az élőhalott állapotodból, amibe jutottál - holott élsz. Betöltelek az élet lelkével és felruházlak felülről való, megelevenítő erővel." Mi pedig meghatódva arról beszélünk, hogy "el kell szenvednünk az Úr akaratát". De hát akkor hol marad Isten Fiának fenséges hatalma és életereje?!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 12, 07:14:17
Carl Eichorn
Isten műhelyében Szent félelem és gyermeki bizalom


   "Vedd fontolóra azért Isten jóságát és keménységét. "
(Róma 11, 22)   


Gyakran megfeledkezünk arról, hogy a "mi Istenünk megemésztő tűz" és azt gondoljuk, hogy az csak az Ószövetség Istene. Az újszövetségi Isten csupa jóság, mindenkinek Atyja, aki minden embert egyformán körülvesz szeretetével. Az apostol azonban kifejezetten azt mondja: "A mi Istenünk megemésztő tűz. Rettenetes az élő Istennek kezébe esni" (Zsid 12, 29; 10, 31). - Amint Isten a népekhez is közbe-közbe félelmetesen komolyan szól, ugyanúgy megtapasztalja az egyes ember is belső és külső életében Isten ítéletének komolyságát. Ez sokszor külső szenvedések által történik. De ha Isten szent haragjának tüzéből szívünkbe hullt egy szikra, akkor ez olyan belső tüzet gyújt, amiről fogalma sincs annak, aki ezt nem tapasztalta meg.

Isten gyermekei semmiképpen sem mentesülnek az ítélet alól. Sőt igen gyakran éppen az Isten házán, az Ő népén kezdődik az ítélet. "Titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért" (Ámos 3, 2). Azoknak az ítéletes időknek az elején vagyunk, amelyek Isten népére jönnek majd, mielőtt a dicsőséges Krisztus ismét megjelenik. "Az igaz is alig tartatik majd meg" - mondja Péter és maga Jézus is hangsúlyozza, hogy a kiválasztottaknak részük lesz az utolsó idők nyomorúságaiban. "Az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten Ő." Néhány verssel később pedig ezt olvassuk, hogy kegyelmes Úr a te Istened (5 Móz 4, 29-31). Mind a kettő így igaz. Tűz veszi Istent körül. Ítélet és igazság királyi székének fundamentuma. De nála van a kegyelem és hűség is.

Irgalmasság az Isten tulajdonképpeni lényege. De csak az tudja igazán, hogy mi az irgalmasság, aki megtapasztalta az ítélet tüzét. Soha nem szabad megfeledkeznünk Istennek erről a keménységéről, még akkor sem, ha már megtapasztaltuk irgalmasságát is. Őrizkedjünk, hogy Isten jóságát magától értetődő dolognak tekintsük. Belső életünk akkor marad egészséges, ha mindkettőt, Isten jóságát és keménységét, egyformán és egyidőben fontolóra vesszük. Figyeljük meg, hogy az apostol mennyivel gyakrabban hangoztatja az istenfélelem gondolatát, mint sok szentimentális keresztyén. "Félelemben járjátok földi vándorlásotok idejét." Ha ilyen szent félelem van a szívünkben, mindig csodálatosabbnak találjuk majd a kegyelmet.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 12, 09:37:51
Köszönöm kedves Salome az áhitatot! :088:

Egy ige jutott eszembe erről:

Róm 9,20
"Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?"


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 12, 09:51:09
Kedves Anti! :05:

Ámen!

Áldott napot neked!

Szeretettel:Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 12, 20:35:26
Drága Salome!  :2smitten:

Kemény eledel ez a mai "morzsa"; nagyon elgondolkodtató. Mert, hogy általában az emberek valóban nem szeretnek beszélni Isten "keménységéről"; inkább csak a "Jóistenről". Számomra nagyon megszívlelendő ez az áhítat.
Egyértelmű, hogy Istennek kegyelme és szeretete nagyobb mint a haragja, de több Igét is eszembe juttatott most ez az áhítat.

"...félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket..." Fil 2,12

"Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" 1Kor 10,12

És akkor itt egy nagyon komoly parancs:

"Mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban,
úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok."1Pt 1,15-16

Köszönöm, drága Salome! :2smitten:

Nagy intés, feddés, és figyelmeztetés ez ma számomra...

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 13, 06:51:42
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Isten gyermeke a hit embere


   "Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. "
(Zsoltár 118, 8)   


Isten gyermekei bizalommal vannak Istenhez. Mindent felülről várnak s tudják, az Atyától csak jó és tökéletes ajándék jön. A meg nem tért emberben viszont mély bizalmatlanság rejtőzik Isten iránt. Ha van is benne valamiféle bizalom, azt hamar elveti magától, ha reménységeivel, vágyaival vagy könyörgéseivel ellentétben történik valami. Isten gyermekei nem kételkednek abban, hogy Isten jót gondol felőlük még akkor is, ha pillanatnyilag ennek ellentétét érzik. Reménykednek ott is, ahol kevés a reménység és tudják egész bizonyosan, hogy amit Isten megígért, azt meg is cselekszi. A hit nem arra támaszkodik, amit Iát. "Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra" - mondja az apostol. Azt is mondhatnánk, hogy a hívő embernek az öt érzékén túl van még egy hatodik érzéke is: képes meglátni a láthatatlant, ami örökké megmarad. "Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük azt, aki igaz" (1 Ján 5, 20).

Milyen szegény is az olyan ember, aki bizalmát a láthatókba helyezi, amelyek mulandók. Emberekben bíznak, akik semmik és ha nem Isten gyermekei, nem is érdemlik meg a teljes bizalmat. Mert "minden ember hazug" (Zsolt 116, 11). Nem igazolják azt a bizalmat, amit az emberek beléjük helyeznek, nem tartják meg és gyakran nem is tudják megtartani azt, amit ígérnek. Pénzbe, anyagi javakba vetik bizalmukat, pedig ezek olyan könnyen kifutnak kezeink közül, amint ezt nem egyszer megrendítő módon tapasztalhattuk. Máskor egészségükben, testi erejükben bíznak, pedig még az ifjak is, akik erejük teljében vannak, megfáradnak és ellankadnak; de akik az Úrban bíznak, mindig új erőt kapnak. A mi külső és belső erőtartalékaink előbb-utóbb kimerülnek. Sokan, akik friss erővel, derűs lélekkel kezdték el pályafutásukat, idővel szárnyszegetté válnak. Kénytelenek szomorúan búcsút venni magasra törő céljaiktól és kedvetlenül alkusznak meg a kemény valósággal. A hit emberei azonban újra meg újra szárnyra kelnek, mint a sasok. Van egy erőforrásuk, amely soha ki nem merül. És ha a külső emberük megromol is, van Istenük, aki dicsőségének gazdagsága szerint erőssé teszi őket a belső emberben. Nem aggodalmaskodnak, bátrak s nem félnek még akkor sem, ha ez a világ megremegne és a hegyek a tenger közepébe omlanának. Dáviddal együtt ezt mondják: "Egyedül te adsz nekem bátorságos lakozást" (Zsolt 4, 9).
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 13, 06:54:16
Drága Olajág! :2smitten:

Köszönöm az értékes hozzászólásaidat, minden szavad igen és ámen.

Az Úr áldjon gazdagon Téged, és kedves családodat!


Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 13, 10:06:05
Drága Salome!  :2smitten:

Köszönöm az áldást, családom nevében is! :05:
Én is kívánom, hogy Isten kegyelme, szeretete és őrző gondviselése legyen Veled, és Családoddal minden időben, minden helyzetben; életetek minden pillanatában!  :2angel:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 14, 06:02:50
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 IGYEKEZZ!


   - elhatározásaidat illetően."Maradjatok énbennem!" (Jn 15,4)

Az Úr Jézus az Ő Szellemét a váltság alapján helyezte belém, nekem pedig ki kell formálnom magamban azt a gondolkozást, amely teljes összhangban van Urammal. Nem Isten fogja véghezvinni, hogy Jézushoz hasonlóan gondolkozzam, nekem magamnak kell ezt megtennem; foglyul kell ejtenem minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. "Maradjatok énbennem" - a szellemi élet kérdéseiben, a pénzügyekben és minden olyan dologban, ami az emberi életet azzá teszi, ami. Nem élünk beskatulyázva. Nem hárítom-e el, ha Isten belenyúl életkörülményeimbe, mert azt gondolom, hogy ez akadályozza a vele való közösségemet? Micsoda orcátlanság ez. Nem számítanak az életkörülményeim, éppolyan biztosan maradhatok Jézusban ezek között is, mint az imaórán. Nem nekem kell a körülményeimen változtatnom. Urunk zavartalanul megmaradt az Atyában, otthon volt Istennél, bárhova vitte is Őt. Soha nem Ő maga választotta meg életkörülményeit, hanem mindenben alázatos volt Atyja rendelkezései iránt. Gondolj Urunk életének csodálatos nyugalmára! Mi izgatottan kapaszkodunk Istenbe; nincs meg bennünk a Krisztussal az Istenben elrejtett élet derűs nyugalma. Gondolj azokra a dolgokra, amelyek kilendítenek a Krisztusban maradásból - "Igen, Uram, benned maradok, de várj csak még egy percet, ezt meg kell tennem; Igen, amikor ezt befejeztem, benned maradok; Csak teljen el ez a hét, és minden rendben lesz, akkor benned maradok." Rajta! Maradj benne most! Eleinte még igyekezned kell erre, amíg annyira törvényévé válik életednek, hogy öntudatlanul is benne maradsz. Határozd el, hogy Jézusban maradsz, bárhova állítson is téged!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 15, 07:11:01
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Isten gyermekei a reménység emberei


   "Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre. "
(1 Péter 1, 3)   


Isten gyermekeit nem elégítik ki a jelenvalók. Az Úr Jézus az övék és éppen ezért vágyakozva tekintenek a Megváltó visszajövetele elé. Tele vannak azzal a vággyal, hogy egyszer közvetlenül és maradéktalanul szemléljék Istent. Az élő reménység olyan, amely nem hal meg. Minden földi reménységnek vége abban a pillanatban, amikor az ember meghal. És mennyi reménységet kell már életünk folyamán is eltemetnünk! Sokan ennek következtében megkeserednek és életunttá válnak. De mégha a földi reménységek egy része teljesül is, messze mögötte marad várakozásainknak.

Van azonban egy olyan reménység, amely nem süllyed velünk együtt a sírba. Ennek a teljesedése minden korábbi elképzelést és várakozást messze felül múl majd. Amilyen bizonyos, hogy Jézus feltámadott és bement a dicsőségbe, éppoly bizonyos az is, hogy vele együtt mi is élünk majd, örököstársai leszünk és osztozunk az Ő örömében. Ez az öröm kibeszélhetetlen és csodálatos lesz. Akármennyit beszélünk is róla, nem tudjuk eléggé kifejezni szavakkal. A mostani öröm még Isten gyermekeinek életében sem mindig maradéktalanul és teljes mértékben tiszta. Egyszer azonban olyan tiszta, örökkétartó lelki örömöt nyerünk majd, amelynek nem lesz semmiféle keserű utóíze. Azonban ez a reménység egy nagy előfeltételhez kapcsolódik. Csak azok juthatnak birtokába, akik újjászülettek. Isten gyermekének lenni és a nagy isteni örökségre várni, ez a kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik. - Még az újjá nem született emberek is reménykednek egy jobb túlvilági életben, bár alapjában véve nem jogosultak arra, hogy ezt a reményt táplálgassák magukban. Ha valami nehézség merül fel életükben, abban a pillanatban vigasztalanok. És amikor a halál közeledik, észrevehető, hogy semmi bizonyosság nincs bennük, ami a halálfélelmet legyőzhetné. Ezzel szemben Isten gyermekeiben szilárd reménység él, hogy egyszer majd mennyei Atyjuk minden gazdagságának a teljes birtokába kerülnek. Ez a remény kiemeli őket a földi élet mélységeiből; erősíti a szenvedésekben és örömmel tölti el őket a legnehezebb időkben is. Ez nem valami fantázia, hanem szilárd alapja van, mert nekünk élő Megváltónk van!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 15, 20:32:57
Ámen!

De jó, hogy meglehet ez a szilárd reménységem! És még csak ez sem az én érdemem, ezt is ajándékba kaptam kegyelemből; ezt a reménységet, ezt a bizonyosságot. Áldom és magasztalom élő Megváltómat azért a szeretetért, hogy újjászült, élő reménységre. Én magamtól mindent megtettem, hogy ezt a szeretetet "eljátszam"; de Isten olyan kegyelmes, olyan dicső, olyan hatalmas és irgalmas, olyan hűséges és olyan türelmes, ami minden emberi értelmet meghalad.
Dicsőség, dicséret háromszorosan Szent Nevének! :2smitten:

Köszönöm, Salome!  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 15, 20:49:14
Drága Olajág! :2smitten:

Igen, minden ingyen kegyelemből van, ez csodálatos!

Az Úr áldjon nagyon gazdagon Téged és kedves családod!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 16, 07:29:43
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Isten gyermekei szeretik az Urat


   "Feletted való jóm nincsen. "
(Zsoltár 16, 2)   


Az embernek meg kell tapasztalnia, milyen túláradó lesz a szíve, amikor Isten szeretetét a maga teljességében megérezheti. Szeretetének napja előtt minden fény elhalványul. Péter igazán őszinte volt, amikor így kiáltott fel: "Uram, hová mehetnénk? Örök életnek beszédei vannak nálad!" És akkor is becsületes volt, amikor azt bizonygatta: "... még a börtönbe és a halálba is elmegyek veled!" De azután az élethez való ragaszkodás mégis felülmúlta a szeretetet. Félelemből tagadta meg Jézust, pedig szíve legmélyén Ő volt számára a legdrágább. Ezért volt utána olyan vigasztalhatatlan és sírt keservesen.

Mindig különbséget kell tennünk a között, ami a lélek legmélyén van és ami esetenként felszínre kerül. A szív alapvető magatartása a döntő, azonban kétségtelenül egyre inkább ténnyé és élő valósággá kell válnia annak, ami legbelsőbb érzésem; ti. annak, hogy számomra valóban Jézus az egyetlen és minden. Ezt szolgálják a különféle próbák, amelyek jönnek: veszteségek és csalódások, csapások és halálos sebek. Akinek nincs teljes és igazi kapcsolata az Úrral, az elbukik. Jób nem szakadt el soha egészen Istenétől. Nem tudott volna nélküle létezni, de keserű érzések és letörtség támadt benne, olyan szavakat ejtett, amiért utána porban és hamuban bűnbánatot tartott. - Ilyen az emberi szív. A kegyelem óráiban bizony sokszor csordultig telve van azzal az érzéssel: "Keresztfán én üdvösségem" - Őt szeretem legjobban. És azután ismét olyan vigasztalan és lesújtott, mintha minden elveszett volna. Vajon miért? Hát nem Ő a mi legfőbb jónk, akihez mérten minden más csak kár és szemét? Helyes ez így? Még mindig sokkal jobban ragaszkodsz a múló dolgokhoz és drágább számodra az életed, mint ahogy elképzelted. A kegyelem óráiban mindeneknek fölébe kerültél. Ilyenkor az ember túlértékeli önmagát. De azután jönnek a sötét órák és az ilyen próbákban tűnik ki, hogy valójában milyen az ember. Újra bűnbánaton kell keresztülmenni.

Sok nyomorúságon, megaláztatáson át jutunk el odáig, hogy örömben és fájdalomban, hivatásunkban és emberekkel való kapcsolatunkban Ő lesz a mindenek felett kiemelkedő örömünk kiapadhatatlan forrása, akiben a lélek minden időben gyönyörűséget talál. Ekkor nem feledkezik meg többé róla az örömben, és a szenvedésben sem szakad el tőle.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 17, 07:29:15
Spurgeon
Isten ígéreteinek a tárháza


A mi harcterünk
"Mert Istenetek, az Úr, veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket"
(5Móz 20,4)
Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a szellemi romlottság ellen. Az ördög ellen viselünk hadat, az istenkáromlás, a tévelygés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az iszákosság, elnyomás, hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek.

Az Úr, a mi Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, Ő is mellettünk marad. Mivel ilyen hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert a mindenató Isten az Atyánk, azért mert Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, és mert a Szent Szellem ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között.

Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a szellemi fegyverzetet! Hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást! Ne múljon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért és a megszentelődésért folytatott küzdelem nélkül.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 17, 10:12:10
Köszönöm Salome a mai üzenetet, azthiszem ez mindenkinek szól.  :088:
Naponta harcot vívunk, legyen ez a nap a győzelem napja!

Krisztus harcosai vagyunk, akiknek lelki fegyverek adatott.
Amikor problémánk és összetűzésünk van egy emberrel, akkor fel kell ismerni minnél hamarabb,
hogy a gonosz az, akivel igazán harcunk van és nem azzal a másik emberrel.

Ezért az ima a hatásos fegyver.  :088:

Préd 8,8
"...Háború idején nem engednek szabadságra senkit..."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 17, 14:25:32
Kedves Anti! :05:

Minden sorod igen és ámen!

Nekem a következő ige jut erről eszembe:

"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. " Efézus 6,12

Igen, az ima a leghatásosabb fegyver, enélkül nem élhetünk győzedelmes életet Krisztusban. :088:

Szeretettel:Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 18, 07:52:19
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 NE GONDOLKOZZ TOVÁBB, INDULJ EL!


   "És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült" (Mt 14,29-30).

A szél tényleg viharos volt, a hullámok valóban magasra csaptak, de Péter eleinte nem látta ezt. Nem számolt velük, egyszerűen csak megismerte az Urat és kilépve a hajóból, járt a vízen. Amint elkezdett a valóság tényeivel számolni, azonnal süllyedni kezdett. Miért ne tudta volna az Úr arra is képessé tenni, hogy járjon a víz alatt éppúgy, mint a víz színén? Sem az egyik, sem a másik nem volt lehetséges az Úr Jézus megismerése nélkül. A nehézségeken keresztül mi is Isten felé lépkedünk talán, de azután magunkra nézünk és süllyedni kezdünk. Ha felismerted Uradat, nem a te dolgod többé, merre irányítja életed körülményeit. A dolgok valóban itt vannak, de ha rájuk nézel, azonnal legyőznek. Nem tudod felismerni Jézust és Ő megfedd: "Miért kételkedsz?" (31. v.) Hagyd a körülményeket, ahogy vannak, maradj meg Jézus megismerésében és bízd rá magad teljesen! Ha csak egy másodpercig is meginogsz, miután Isten szólt, akkor mindennek vége. Ne mondd ezt soha: "Kétlem, hogy Ő szólt volna." Légy nyomban vakmerő, vess mindent Őreá. Nem tudhatod, mikor hangzik fel a szava, de ha az, az elképzelhető leghalkabban szól is, bátran add át magad neki. Csak az átadás által ismerheted meg Őt! Tégy kockára mindent, hogy tisztábban halljad az Ő hangját.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 19, 08:13:11
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

A SZENVEDÉLYES ODAADÁS SZOLGÁLATA


   "Szeretsz-e engem? ...Őrizd az én juhaimat!" (Ján 21,16)

Jézus nem azt mondta: "A te gondolkozásmódodhoz térítsd az embereket", hanem nézz az én juhaim után, láss utána, hogy táplálékhoz jussanak az én megismerésemben. Mi szolgálatnak tekintjük mindazt, amit a keresztyén munkában végzünk; Jézus azt nevezi szolgálatnak, amik vagyunk az Ő számára, nem amit teszünk érte. A tanítványság alapja: önmagam átadása Jézus Krisztusnak, nem pedig valamilyen hitbeli irányzatnak. "Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26). Nincs indokolás, nincs kényszer, de egyszerűen "ha az én tanítványaim akartok lenni, át kell adnotok magatokat nekem". Akit a Szent Szellem érint, az egyszerre így szól: "Most látom, kicsoda Jézus!" és ez az átadás forrása. Manapság a személyes hit helyére a hitvallásba vetett hitet tettük; ezért szentelik magukat olyan sokan ügyeknek és olyan kevesen Jézus Krisztusnak. Az emberek nem akarják magukat odaszentelni Jézusnak, csak annak az ügynek, amit Ő kezdett el. Jézus Krisztus a botránkozás köve az észember számára, aki Őbenne csak az embert látja. De Urunk elsősorban Atyja akaratának kívánt engedelmeskedni. Nem arra nézett, mit várnak tőle az emberek, mire van szükségük az embereknek; megmentésük az Atyja iránti engedelmességének volt természetes következménye. Ha csak az emberiség ügyének szánom oda magam, hamar kimerülök és eljutok odáig is, hogy a szeretetem meginog. De ha személyesen és szenvedélyesen szeretem Jézus Krisztust, az emberiségnek is szolgálhatok még akkor is, ha úgy bánnak velem, mint a lábtörlővel. A tanítvány életének titka a Jézus Krisztus iránti odaadás, és jellemző rá a tartózkodó szerénység. Hasonlít a búzaszemhez, amely a földbe hull és meghal, de nemsokára kikel és megváltoztatja az egész tájat (Ján 12,24).
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 20, 06:55:53
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

ELJUTOTTÁL-E MÁR A "MIUTÁN"-HOZ?


   "Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

Sehol sem található az Újszövetségben panaszos, maga körül forgó, beteges imádság, amely mindenáron bizonygatni igyekszik, hogy "nekem van igazam". Maga az a tény, hogy igazolni próbálom magam Isten előtt, mutatja, hogy a váltság ellen lázadozom: "Uram, megtisztítom a szívemet, ha meghallgatsz; becsületesen élek, ha megsegítesz." Én nem tudok rendbe jönni Istennel, nem tudom az életemet tökéletessé tenni: csak akkor jöhetek rendbe Istennel, ha az Úr Jézus Krisztus váltságát ingyen ajándékként elfogadom. Elég alázatos vagyok-e, hogy elfogadjam? Le kell mondanom minden igényről, fel kell hagynom az erőlködéssel, végleg és kizárólag Isten kezére kell hagyatkoznom, csak azután kezdhetem el a közbenjáró imádság papi szolgálatát. Sok imádság abból fakad, hogy nem hisznek a váltságban. Jézus nem most kezd megmenteni minket, Ő már megmentett, elvégezte a váltságot és gyalázzuk Őt, ha kérjük, hogy váltson meg. Ha nem kapsz százannyit Isten Igéjének megismerését illetően, akkor kezdj el a barátaidért imádkozni, lépj be a belső papi szolgálatba. "Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott barátaiért." Megváltott lélek! A közbenjáró imádság életed legfontosabb foglalkozása. Akármilyen helyzetbe visz bele Isten; imádkozz azonnal, imádkozz azért, hogy az Ő áldozati halála mások életében is valósággá váljék éppúgy, mint a tiedben: Imádkozz barátaidért most; imádkozz azokért, akikkel most kerülsz kapcsolatba!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 20, 10:00:13
Milyen igaz!

Egy ige jutott eszembe:  :088:

Jak 5,16b
"...Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."

Félre kell tenni a nehézségekben a "miért"-et, és nem azt keresni hogy kiben van a hiba. Bizonyára saját magunkban kell keresni akkor.
Isten előtt kedves a megtört és alázatos szív.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 21, 06:53:45
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


A BELSŐ PAPI SZOLGÁLAT


   "Ti pedig... királyi papság... vagytok" (1Pt 2,9).

Milyen jogon válunk "királyi papsággá"? A váltság jogán. Felkészültünk-e arra, hogy önmagunkkal nem törődve elkezdjük az imádság papi szolgálatát? A folytonos tépelődés bensőnkben, hogy lássuk, olyanok vagyunk-e már, amilyennek lennünk kellene, csak beteges, énközpontú keresztyénséget hoz létre, nem Isten gyermekének erőteljes, egyszerű életét. Ha nem jutunk helyes viszonyba Istennel, akkor hajszál híján ezt mondjuk: "Ó, milyen csodálatos győzelmet éltem át." Ez nem a váltság csodájának ismertetőjele. Indulj el abban a bátor hitben, hogy a váltság teljes, nem kell többé nyűglődnöd magad miatt; kezdd el megtenni, amit Jézus Krisztus mondott: imádkozz barátodért, aki éjféltájban jön hozzád, imádkozz a szentekért, imádkozz minden emberért! Imádkozz azon az alapon, hogy egyedül Jézus Krisztusban vagy tökéletes, nem pedig az efféle mentegetődzés által leszel az: "Uram, megtettem, ami tőlem telt, kérlek hát, hogy hallgass meg." Meddig tart, míg Isten megszabadíthat a magunk körül forgás beteges szokásától? Torkig vagyunk magunkkal és már nem döbbenünk meg semmin, amit Isten mond rólunk. Elérhetetlenek a bennünk levő aljasság mélységei. Csak egy hely van, ahol igazak vagyunk és ez Krisztus Jézusban van. Amikor benne vagyunk, akkor el kell égnünk ebben a belső szolgálatban teljesen.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 21, 10:11:28
Mennyire mélyek ezek a Chambers áhítatok! Valóban csak egyetlen egy hely létezhet számomra, és ez Jézus Krisztus! Sehol máshol nem akar látni az Atya sem, csak ott! Ez tuti!  Csak ha, végleg elmerültem Benne, kezdhetem el a szolgálatot, és akkor lesz rajta gazdag áldás, akkor lesz Isten szerinti. Addig csak a magam elképzelegései, a magam tervei szerint "teszek-veszek".
Eszembejutott egy ének, hogy akkor:
Záporként hull majd az áldás, így szól a Mindenható,
Gazdag üdítő időket, ígér az isteni szó..."  :2smitten:


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 22, 08:27:03
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Jézus szeretetét engedelmesség által


   "Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket; maradjatok meg ebben az én szeretetemben. "
(János 15, 9)   


Jézus igen kevés alkalommal bizonygatta irántunk érzett szeretetét. Nem szavakkal szeret Ő, hanem tettekkel és valóságban, amint az Atya szerette Őt. Tehát Jézus isteni és szent szeretettel szeret. - Isten nem azért szereti az embereket, mert szeretetre méltóak és vonzók; Ő szereti a világot, mely vele szemben hidegen és ellenségesen viselkedik. Teremtményei elfordultak tőle, menekülőben vannak előle és szemben állnak vele. Ő szereti a lázadók világát és igyekszik megnyerni azt. Így Jézus szeretete is a bűnösök iránt érzett szeretet. Aki önmagát bűnösnek ismeri fel, azt mélyen megszégyeníti és megalázza ez a szeretet és alig tudja felfogni, annyira meg nem érdemelt szeretet ez. Amint valamikor a Megváltó számára földi életének napjaiban az Atya szeretete kimondhatatlan gazdagságot és mély örömet jelentett, így Jézus szeretete is vigasztalás, gazdagság és erő Isten minden gyermeke számára. Ez a szeretet megmarad akkor is, amikor bennünk és körülöttünk minden összeomlik. Vigasztalást ad, amikor a test és a lélek szenved. Nyugodttá és csendessé tesz a csalódások között és kárpótlást nyújt a veszteségekért. És amint az Atya szeretete Jézust mindenért kárpótolta, ami ezen a földön vele történt, úgy Jézus szeretete is az élet napsugarát jelenti övéi számára a hideg és sötét világban. Nem mindig érezzük ezt, de újra és újra megtapasztaljuk.

Jézus nem úgy szeret minket, mint ahogyan mi szeretjük önmagunkat, hanem sokkal tisztábban és jobban. Az Ő szeretete mindig szent, mindig a mi igazi és örök javunkat tartja szem előtt. Az Ő szeretete nevel, tisztit és fegyelmez bennünket. Gyakran fájdalmat okoz, de csak azért, hogy abból is örökkévaló jót adjon. Szeretete kitartó és fáradhatatlan, hordoz és naponta megbocsát. Nem engedelmességünk révén érdemeljük meg ezt a szeretetet, de megőrizzük a magunk számára, ha megtartjuk Jézus parancsolatait. Ő maga megmaradt az Atya szeretetében, mert minden időben azt tette, ami az Atyának tetszésére volt. Mi úgy maradunk meg Jézus szeretetében, ha követjük Őt. Ne játsszuk el tehát könnyelműen vagy hanyagságból ezt a szeretetet! Az Ő szeretete erőt ad az engedelmességre és az engedelmesség révén megmarad és megsokasodik bennünk az Ő szeretete. :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 22, 10:39:00
Igen, Jézus szeretete számunkra meg nem érdemelt szeretet. Valódi, önzetlen, tiszta és becses. :2smitten:

Köszönöm ezt az áhitatot neked.  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 22, 19:10:26
Drága Salome!  :2smitten:

Biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, hogy éppen ma, éppen ezt az áhítatot kellett elküldened. Nagyon "ittam" minden szavát.  :05:
És ma valahogy olyan különleges erővel tapasztalom az Úr szeretetét, jelenlétét, mintha ma csak egyedül az lenne a célja, hogy velem törődjön. :2angel:
Na, nem vagyok önző, ez csak poén, mert tudom, hogy mindenkire, és mindenre Ő visel gondot. :114:
De ez a mai nap, ez ma  mindenképp az én napom! Reggeltől, egész nap csodálatos igéket, tanításokat, vigasztalásokat feddéseket, intéseket sőt, megrovásokat kapok. Csak nem ilyen sorrendben.  :05:
Ez az Isten szeretetéről szóló tanítás, ez a csúcs. :2smitten:
Köszönöm!
 

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 23, 08:01:38
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Mária szeretete az Úr iránt (I.)


   "Ekkor Mária elővett egy font igazi nárdusból való drága kenetet. "
(János 12, 3)   


Az Isten és Jézus iránt érzett szeretet elválaszthatatlan egymástól, mint ahogy a Fiút nem lehet elválasztani az Atyától. Isten végtelen szeretete abban lett nyilvánvalóvá, hogy áldozatul adta Jézust. A mi Jézus iránt való szeretetünk pedig abban az engedelmes áldozatban nyilvánul meg, amit neki hozunk. Olyan sok zavaros, megosztott élet és hamis kegyesség van! Utánzatok. Jézus képmutatás nélküli hitet kíván tőlünk, mely nem keres mást, csak Őt és a lelkek megmentését. Valódi szeretetet kíván tőlünk, mely nem vegyül önszeretetünkkel, becsvágyunkkal és az emberek tetszésének keresésével. Ilyen szeretet élt Máriában; olyan tiszta, mint az a kenet, amit hozott. Nem becsvágy, nem is fontoskodás indította arra, hogy az Úr lábait megkenje. Egyszerű lélek volt és ebben az egyszerűségben nem voltak mellék- vagy hátsó gondolatai. Csak egy cél volt szeme előtt, és szívének ez az osztatlan odaadása jobban illatozott, mint a mulandó kenet.

Utánzott áru mindig olcsóbb. Ami valódi, az többe kerül. Máriát nem érdekelték a költségek. Júdás, aki igen járatos volt anyagi ügyekben, ennek a kenetnek az árát 300 dénárra becsülte (egy dénár egy napi munkabér volt), tehát ez az összeg Mária számára igen nagy összeget jelentett. Talán mindenét készpénzzé tette érte. Felvetődhet a kérdés, helyes volt-e, egy tovaillanó kenetre ennyit költeni? De Mária úgy érezte, hogy Jézus mindent megér. Lehetséges, hogy régebben sokat költött önmagára, de miután a Megváltó kivonta őt a maga régi világából, többé képtelen volt arra, hogy önmagára ennyit költsön. Sokan vannak, akik mindenféle jó illatba burkolják magukat, mégis valami belső romlottság rossz levegője árad belőlük. Amikor a Szentlélek Jézus nevével tölt be egy szívet, az olyan mint a kiöntött drága kenet. Az ilyen emberből Jézus illata árad. Többé nem fordít talán annyit a külső dolgokra, de fontos lesz számára, hogy mindent Jézusnak adjon. - Mária valami egész különös módon akart tisztességet adni az Úrnak és erre a célra csak a legjobbat és legértékesebbet választhatta. Aki meggondolás nélkül oda tudja tenni a Megváltó lábaihoz a legdrágábbat is, nemcsak örömet szerez vele neki, de a kívülállók előtt tisztességet is. Elgondolkoztatja őket: valami kell legyen ebben a Jézusban, ha valaki annyi mindent képes odaáldozni érte!


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 23, 10:29:32

Áldozzuk hát oda életünket Jézusnak. Legyen életünk kedves, és jó illat neki!  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 24, 07:52:43
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Mária szeretete az Úr iránt (II.)


   "Odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom szelence drága kenet volt és az Ő fejére öntötte, amint az asztalnál ült. És a ház megtelt a kenet illatával. "
(Máté 26, 7; János 12, 3)   


Hogyan tehetnénk meg mi is azt, mint Mária, hogy a legjobbat szenteljük az Úr Jézusnak? Ha megkérdeznénk önmagunkat, vajon az emberi életen belül mi a legjobb, kétségtelenül azt válaszolnánk, hogy az ifjúság. Tehát a Megváltóé kellene legyen az ifjúság ereje, frissesége, tüze. Van valami elszomorító abban, mikor valaki csak öreg napjait szenteli oda a Királynak. Persze, Ő az ilyen áldozatot is kegyelmesen fogadja és nem taszítja el magától az öregeket sem. De mégis leverő, ha az ember életének csak nyomorúságos kis maradékát adja át az Úrnak. Emlékszem egy idős asszonyra, aki 80 éves korában fogadta be az Urat és ismételten azt mondogatta: "Úgy fáj nekem, hogy csak olyan későn találtam hozzá. Vajon még mindig hajlandó elfogadni engem?" Mindig bizonyos nyomasztó érzés marad, ha valaki életének legszebb idejét visszatartotta önmagának.

Aki azonban ifjúságát adja az Úrnak, annak Ő viszonzásul nem egy esetben friss öregséget ad. Ilyenekre vonatkozik, amit a 92. zsoltárban olvasunk: "Még a vén korban is gyümölcsöznek." Ha az ember ifjú erőit átadja, abból Ő valami nagyszerűt tud kihozni nevének dicsőségére. Keresztyén jellemmé, igazán áthatott lelki emberré nem egy csapásra lesz valaki. Csak az válhat az Úr kezében sokak áldására jó eszközzé, aki már ifjúságában beiratkozott Jézus iskolájába. Öreg, megtört emberekből nem formálhat harcos sereget. Háború esetén sem küldenek ki öregeket és nyomorékokat a frontra. A 110. zsoltár úgy írja le a mennyei Királynak harcos seregét, mint harmatot, mely "a hajnalpír méhéből támad". Azok a lelkek, akik ifjú éveikben adták át magukat a Megváltónak, sok örömöt árasztanak maguk körül.

Mint a drága illat, olyan egy ifjú élet odaszánása az Úrnak. Különösen amikor mindent átadunk és akaratunkat feltétlen engedelmességben kiszolgáltatjuk neki. És ha az övé az akaratunk, akkor anyagi javaink is az övé. De kényelmünket, egészségünket, sőt életünket is ajánljuk fel az Úrnak. Így minden napunknak a legjavát, a kora reggeli időt is. Ha a vele való kapcsolatunk ápolása mindennél fontosabb nekünk, akkor szívesen szakítunk rá időt. Jó illat lesz ez, ami megörvendezteti Őt.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 24, 09:16:55
Drága Salome!  :2smitten:

Ez nagyszerű üzenet. Valóban, így van,  "háború esetén nem küldenek ki a frontra öregeket". De olyan jó, hogy a lelki/szellemi  harcokban nincsenek úgymond "öregek", akik ne lennének hasznosak. Mert az imádkozó "hátvédek" nagyon sokat jelentenek ilyenkor.  :05:
Ismeretes a történet; Mózes, Áron, és Húr mint imádkozó hátvéd, Izráelnek az amelekiták elleni harcában. Csak így adott az Úr győzelmet.  :05:
Nagyon jó az, ha ifjú éveit nem tékozolja el valaki. Én is 9 év körüli voltam, amikor elfogadtam az Úr Jézust, és úgy döntöttem, hogy az Övé leszek, hogy kell nekem az Úr Jézus, mert nagyon szeretem Őt. De sajnos csak 30 évesen adtam át az életem. Sajnálom az elpazarolt időt... :04:
És sajnálok minden percet, amit még ezalatt az évtizedek alatt a magam terve szerint töltöttem, amikor a gonosz csapdájába estem. De olyan jó, annyira vigasztaló, hogy a mi Megváltó Jézusunk attól a perctől kezdve, amikor valaki Mellette dönt, elfogadja; és  hűségével, kegyelmével, szeretetével követi őt a maga tervezte útjain is, ha kell egészen a mélységekig. És nem mond le róla, addig keresi, míg az elcsavargott bárány nélkülözni nem kezdi a friss legelőt; amíg a Jó Pásztor el nem kezd hiányozni, és akkor amikor már látja, hogy hallótávolságba került a "csavargó", hallatja hangját. Hívja újból és újból. Addig szólongatja, míg végül az elcsavargott nem kezd kiálltani Érte, Hozzá. És akkor örömmel megy hegyen-völgyön, szakadékon át, és kiszabadítsa bárányát, bármilyen bozótban, bármilyen mélységben  is van.  :2smitten:
Dicsőség a minden szeretet és kegyelem Istenének!  :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 24, 17:05:57
Drága Olajág! :2smitten:

Valóban így van, az Úrban nem a kor számít, sokszor egy idős keresztyén ember, többet tud imádkozni, több ideje is van rá. Én ismertem ilyen áldott életű idős bácsit, szinte egész nap imádkozott, és a Bibliát olvasta. A gyülekezetnek nagy áldás volt. Ma már az Úrnál van. Az Úr akit csak tud, csodálatosan használ! Dicsőség legyen Neki, örökké!!! :2smitten:

Valóban Ő a jó Pásztor, Aki otthaggya a 99-et, hogy megtalálja azt az egy báránykát, aki elcsavargott.

Köszönöm a drága Megváltónak, hogy Ő naponta utánunk néz, az eltévedtek után megy!

Csodálatos példája ez is az Úr szeretetének.

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 25, 07:20:08
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Mária szeretete az Úr iránt (III.)


   "Tanítványai pedig ennek láttára bosszankodtak és ezt mondták: mire való ez a tékozlás? "
(Máté 26, 8)   


Erre a beszédre Júdás biztatta fel őket. A jó szó, de még sokkal inkább a gonosz beszéd olyan, mint a vetőmag, mely hihetetlenül megsokasodik az aratásra. Ezért vigyázz a nyelvedre! Légy lassú a beszédben! Még attól is óvakodj, hogy helyeselj, amikor gonosz hangot ütnek meg.

A kegyességet színlelő Júdás legbensőbb érzéseit árulta el itt. Hidegen, szinte gyűlölködve áll a Megváltóval szemben. Az olyan lélek, mint Mária, aki a maga gyöngéd szeretetében mindent odaadott a Megváltónak, az ilyen sötét ember számára ellenszenves. Nyilvánvalóvá lesz Júdás gyűlölködő érzése, de ugyanakkor el is rejti azt. A szegényekről beszél, látszólag nagy jóakarattal, de nem a szegények dolga volt a szívügye, hanem szívesen vette volna, ha ez a komoly pénzösszeg valami módon az ő zsebébe kerül. Az Úr Jézus azonban átlát rajta. Meg is mondja: "A szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek." A szegények ügye iránt érzett gond csak üres kifogás. Júdás tékozlásnak minősítette Mária tettét, pedig a valóságban az a tékozlás, amikor valaki az Úr Jézustól megtagad valamit.

Mi mindent tékozoltunk már el időben, energiában, anyagiakban! Hányszor költekeztünk talán saját erőnkön és anyagi lehetőségeinken is túl, sokszor adósságot is csinálva, csakhogy önző vágyainkat kielégítsük. Micsoda összegeket nyel el a bűn szolgálata: az iszákosság, dohányzás, a tisztátalan élet, a szórakozás vagy az öltözködés! Amit az Úrnak áldozunk, az soha nem tékozlás, viszont amit a bűnnek vagy a hiábavalóságnak áldozunk, visszavonhatatlanul elvész. Amit neki adunk és az Ő szolgálatában használunk el, azt sokszorosan visszakapjuk gyakran már itt, de még inkább az örökkévalóságban.

Lehet-e egyáltalán túlságosan sokat tenni Jézusért? Még ha "mindenedet oda adod is", ő már régen odaadott mindent érted és életét az utolsó vércseppig feláldozta. Vajon nem tarthatta volna Jézus is tékozlásnak azt, hogy bűnös emberekért ontja vérét és áldozza életét? Ő azonban nem így gondolkozott. Neki semmi sem volt sok, semmi sem volt túl nagy, amit oda ne adott volna értünk - bűnösökért. Mindenét: életét, tisztességét, végül még a ruháját is odaadta. És ezért a Megváltóért tehetünk mi "túl sokat"?

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 25, 11:07:06
Bizony, nagy árat fizetett értünk! Áldott legyen az Ő neve. Áldott is.  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 26, 08:09:57
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Mária szeretete az Úr iránt (IV.)


   "Jézus így szólt nekik: Miért bántjátok ezt az asszonyt? "
(Máté 26, 10)   


Jézusnak ez a megnyilatkozása világossá teszi előttünk, hogy mennyire túlteszi magát mindenféle emberi érzékenykedésen. Júdás ezt a megkenetést tékozlásnak nevezte. Gonosz és haragos beszéd ez. De Júdásnak Máriára irányított nyila tulajdonképpen Jézust érte. Hogyan viszonyul ehhez a Megváltó? Úgy, mint minden magatartásában és megnyilatkozásában: páratlan módon és szentül. Mindenféle képmutató alázatoskodás, mely a megtiszteltetést látszólag elhárítja magától, idegen volt számára. Neki tetszésére volt ez a tiszteletadás, mert megillette Őt. De éppen így távol volt tőle mindenféle érzékenykedés is. Az Úr joggal mondhatta volna: "Hogy lenne ez tékozlás? Hát nem adtam minden időmet, erőmet oda nektek és mindezt minden külön jutalmazás nélkül?! És most tékozlás lenne az, amikor egy lélek szívből jövő hálaadással valamit nekem szán?" - Ő azonban egy szóval sem hivatkozott jótetteire vagy érdemeire.

Az Úr Jézus soha nem tudta a maga személyét kikapcsolni az eseményekből, sőt bizonyos értelemben a középpontba állította; mert az Ő személye egyszer s mindenkorra és valamennyiünk számára döntő. A hozzá való viszonyulásunk dönti el itt e földön és az örökkévalóságban is sorsunkat. Jézus ugyanakkor soha nem volt kedvetlen és keserű. Ha személyét megvetették és elutasították Őt - mindig szelíd és higgadt maradt. Nem érintette Őt ez a sértés, csak a végén mondta: "... nem leszek mindenkor veletek". A tanítványoknak mennyire szívébe hasíthatott az utólagos felismerés, hogy még röviddel a távozása előtt is ilyen nemtelen magatartással szomorították Őt. Intő és helyreigazító szavaink csak akkor érintik meg valakinek a szívét, ha teljesen szabadok vagyunk mindenféle személyes ingerültségtől. Ha el tudunk tekinteni saját személyünktől és csak a tényekről beszélünk, akkor érzi magát a vétkező igazán megszégyenültnek. -

Ebben a pillanatban a Megváltót nem a maga személye foglalkoztatta, hanem sokkal inkább Mária. Mintha csak azt mondta volna: ne okozzatok neki nyugtalanságot. Melléje áll. Mária pedig hallgat. Nincs szüksége védekezésre. Jézus intézi a dolgát. Íme, a mi Megváltónk: "Én szelíd és alázatos szívű vagyok!"

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Június 26, 09:37:28
Ámen!

Nagyszerű... :05:
Igen. Erről is hallottam egy remek prédikációt, hogy Jézus azt mondta: "tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok." Nehéz lecke, és egyedül csak Isten magasiskolájában tanítják; csak ott lehet megtanulni.
Csodálatos, ahogy Mária nem magyarázkodik, és nem védekezik... :05:
 Nagyon sok mondanivalója, üzenete van ennek a történetnek, de számomra a legtanulságosabb, a legcsodálatosabb Mária hite; ahogy Jézust előre megkeni a temetésére. Mikor Jézus jelenti halálát a tanítványok hitetlenkedve fogadják; Péter kijelenti: "Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!"
Mária nem kételkedik... elhiszi; és minden vagyonát rááldozva a szeretett Megváltójára, megkeni Jézust, amíg van ideje. Tudjuk, hogy az asszonyok amikor meg akarták kenni halála után már nem volt idejük, hisz már nem találták a sírban, feltámadt.
Jézus megajándékozza, megjutalmazza Máriát, mert halála után neki jelenik meg, vele beszél először. Micsoda "sorozat" megtapasztalása a kegyelemnek.  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 27, 08:20:54
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

SZEMÉLYES ÉLETÜNKET KÖRÜLVEVŐ ISTENI OLTALOM


   "Veled vagyok én, hogy megszabadítsalak téged - mondja az Úr" (Jer 1,8).

Isten megígérte Jeremiásnak, hogy személyesen megszabadítja: "A te lelkedet (életedet) zsákmányul adom neked" (Jer 45,5). Ez minden, amit Isten az Ő gyermekeinek ígér. Bárhova küld is, megoltalmazza életünket. Személyes tulajdonunk vagy birtokunk lényegtelen, csak egész lazán fogjuk őket, mert ha nem, akkor könnyen ránk tör a félelem, a szívfájdalom és a nyomor. Ilyen szorosan körülvesz minket Isten személyes szabadítása. A Hegyi beszéd arra mutat rá, hogy amikor Jézus Krisztus szolgálatában vagyunk, nincs időnk önmagunkért síkraszállni. Jézus valóban mondja is: "Ne törődj azzal, hogy igazságosan bánnak-e veled, vagy nem." Ha igazságot vársz a magad számára, elhajoltál a Krisztusnak átadott élettől! Ebben a világban ne keress igazságot, de te mindig légy igazságos! Ha igazunkat keressük, zúgolódni és méltatlankodni kezdünk, önsajnálkozásnak és elégedetlenségnek adunk helyet. "Miért kell velem így bánni?" - Ha Jézus Krisztusnak kiszolgáltattuk magunkat, nem kell törődnünk azzal, ami ér, akár igazságos az, akár igazságtalan. Jézus így szól: "Folytasd csak hűségesen, amivel megbíztalak, és én megőrzöm az életedet. Ha magad próbálod védeni magadat, kimozdulsz az én oltalmamból." Ebben a tekintetben még a legkegyesebb élet is istentelenné válik: nem hiszünk Istenben; józan eszünket ültetjük a trónra, Isten nevét pedig csak fölé akasztjuk. Saját értelmünkre támaszkodunk, ahelyett, hogy egész szívünkkel Istenben bíznánk.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 27, 10:40:31
Bizony így van ez. Isten igazságos de az élet igazságtalan.
Az igazságszolgáltatás sem a mi feladatunk, hanem rá kell bíznunk arra, aki igazságosan ítél.  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 27, 10:43:16
Ámen!

Áldott hétvégét Anti Neked!

Szeretettel:Salome :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 27, 10:45:11
Neked is és mindenkinek egy áldott, nagyszerű hétvégét.  :088:

De jó lenne elmenni a fórumozókkal, egy közös nyaralásra. :2angel: Már megint nem a munkán jár az eszem.  :063:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Június 27, 23:00:24
Sziasztok!

Nekem a hetem is nagyon áldott volt.  :06:

Áldásokban gazdag hétvégét kívánok minden kedves Testvéremnek!

Szeretettel: GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 28, 08:46:04
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Mária szeretete az Úr iránt (VI.)


   "Bizony mondom nektek, hogy mindenütt, ahol az egész világon hirdetik az evangéliumot, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetik majd, az ő emlékezetére. "
(Máté 26, 13)   


Az igazán jó cselekedetek nem merülnek feledésbe. Isten emlékezetében maradnak, egyszer pedig mindezek napvilágra kerülnek, amikor Isten könyvei megnyittatnak. Isten nem feledékeny (Zsid 6, 10). Mindent megjegyez magának, amit tiszta szándékból tesznek. Malakiás prófétánál olvasunk arról, hogy Istennek van egy emlékkönyve, melybe mindazok beíratnak, akik Őt félik és nevéről emlékeznek. Mindazok a jó cselekedetek, melyeket az Úr dicsőségére tesznek, talán nem kerülnek emberi krónikákba, Istennél azonban fel vannak jegyezve. Lehet, hogy amiket itt a földön nagy tettekként ünnepelnek és dicsérnek, azok az örökkévalóságban feledésbe mennek. A rejtve, csendben véghezvitt jótetteket azonban Isten nyilvánvalóvá teszi az örökkévalóságban, minden gyermekének nagy örömére. Ha valaki körül nagy hűhót csapnak, könnyen lehetséges, hogy ezzel már el is vette jutalmát. Kempis Tamás mondotta, hogy "jobb, ha itt ismeretlen maradsz".

Máriának ezt a szeretetszolgálatát már itt sem borítja feledés. Lehet, hogy amíg élt, hallgattak róla, de az Úr Jézus gondoskodott arról, hogy később az egész világon ismertté legyen. Az Úr iránt való engedelmességből az evangélisták hűségesen leírták a megkenetés történetét és így az, ami akkor Bethániában egy egyszerű házban történt, az egész világ tudomására jutott. Mindenütt, ahol a Bibliát forgatják és Jézus Krisztust prédikálják, a bethániai megkenetés is újra meg újra szóba kerül.

A szó megszokott értelmében ez nem volt valami hasznot hajtó cselekedet, és mégis végtelenül sok haszon származott belőle. Mert mindenütt azt hirdeti, hogy a Jézus iránt való tiszta szeretet az egyetlen dolog, ami Isten jótetszését kiváltja. Az a szeretet, mely ebben a cselekedetben nyilvánvalóvá lett, már több mint 1900 éve illatozik és számtalan szívet hasonló szeretetszolgálatra indít.

A Jézus iránti szeretet a lélek igazi élete. Ahol ez hiányzik, ott csak a halál és gyümölcstelenség uralkodik, az ember pedig megérett a büntetésre.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 29, 08:09:25
Oswald Chambers

Krisztus mindenek felett

INTÉS ÖNFEGYELMEZÉSRE


   "És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül és ne az egész tested vetessék a gyehennára" (Mát 5,30).

Jézus nem azt mondta, hogy mindenkinek le kell vágnia jobb kezét, hanem - "ha a te jobb kezed bűnre visz téged" mialatt velem jársz, akkor vágd le. Sok olyan dolog van, ami törvény szerint megengedett, de ha Istenre akarod összpontosítani az életedet, akkor nem teheted azokat többé. Jobb kezed egyik legértékesebb kincsed, de - mondja Jézus - ha akadályoz az Ő akarata teljesítésében, akkor vágd le. Ez a legszigorúbb szabálya az önfegyelmezésnek, amit ember valaha hallott. Amikor Isten az újjászületés által átformál valakit, a kezdődő új életre jellemző a csonkaság. Száz meg egy olyan dolog van, amiket nem mersz megtenni; olyan dolgok ezek, amelyek a te szemedben és a téged ismerő világ szemében úgy hozzád tartoznak, akár a jobb kezed és szemed, és aki nem szellemi gondolkozású, ezt mondja: "Ugyan, mi van abban? Milyen lehetetlen vagy!" Nem volt még olyan szent, aki ne ilyen csonkán kezdte volna az új életét. De jobb belépni az életbe csonkán és Isten szemében mégis kedvesen, mint az emberek szemében kedvesnek lenni és bénának Isten előtt. Jézus Krisztus eleinte sok olyanban akadályoz meg Szelleme által, amit mindenkinek szabad, csak neked nem. Ügyelj, nehogy saját megfegyelmezett életedet mások bírálgatására használd. Csonka élettel kezdünk, de a 48. versben Jézus már a tökéletesen kibontakozott élet képét mutatja meg: "Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes." :2smitten:


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 29, 10:51:42
Ámen! :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 30, 09:33:22
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

Vissza, azután előre
"De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled"
(Ez 16,60)
Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok! Az Úr azonban nem szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon. Nem, Isten az Ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az Ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni.

De Ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. "Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad" (2Tim 2,13). Ünnepélyesen kijelenti: "Örök szövetségre lépek veled!" Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent Neve. Ő a szent pecsétre, az "örök szövetség vérére" (Zsid 13,20), drága közbenjárónkra (kezesünkre) tekint, tulajdon Fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg szövetségi fogadalmát. "Ő hű marad, mert Ő meg nem tagadhatja magát" (2Tim 2,13).

Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Június 30, 10:42:52
Sajnos mi nem vagyok mindig hűek. De milyen jó az, hogy Isten mindig hű marad.  :088:
Ábrahámot is elaltatta az ÚR, mikor szövetséget kötött vele. Nehogy bármiféle ígéret jöjjön ki a száján, mivel az emberek ígéretei ingadozóak.
Feltétel nélküli szövetséget kötött velünk az ÚR, áldott legyen az Ő neve mindörökké (áldott is)!  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 01, 08:28:33
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett :2smitten:

 KIKERÜLHETETLEN BÜNTETÉS


   "Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig" (Mt 5,26).

Nem lehet mennyország az, ahol egy kis sarok a pokolnak van fenntartva. Isten elhatározta, hogy tisztává, szentté és igazzá tesz téged; nem engedi meg, hogy egy percre is kibújj a Szent Szellem felülvizsgálata alól. Sürgetett, hogy jöjj azonnal az ítéletre, amikor Ő megítélt. De te nem tetted; így elkezdődött ellened a kikerülhetetlen per és most fogságban vagy és csak akkor szabadulsz ki, amikor kifizetted az utolsó fillért is. "Hát ez a könyörülő és szerető Isten?" - mondod. Ez a szeretet dicsőséges szolgálata - Isten oldaláról nézve. Istennek az a terve, hogy téged onnan tisztán, mocsoktalanul és szeplőtelenül hozzon ki; de azt akarja, hogy ismerd be azt a hajlamodat, ami kiderült rólad: hogy jogot formálsz magadhoz. Abban a percben, amikor kész vagy rá, hogy Isten megváltoztassa ezt a hajlamodat, az Ő teremtő ereje munkálkodni kezd. Amikor felismered Isten tervét, hogy helyes viszonyba akar állítani önmagával és embertársaiddal, abban a pillanatban az egész világmindenség végső határáig mindent igénybe vesz, hogy a helyes útra segítsen téged. Határozd el most: "Igen, Uram, meg akarom írni azt a levelet még az éjjel; ki akarok békülni azzal az emberrel most". Jézus Krisztusnak ezek az üzenetei nem az értelemhez, hanem az akarathoz és a lelkiismerethez szólnak. Ha csak értelmeddel vitatkozol a Hegyi beszédről, eltompítod a szívedhez szóló felhívást. "Csodálkozva kérdezem magamat, Isten útján miért nem haladok előre?" Fizeted-e adósságodat, amire Isten figyelmeztet? Tedd meg most, amit előbb-utóbb úgyis meg kell tenned. Minden erkölcsi felszólítás mögött ott van egy "kellene".
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Július 01, 10:14:02
Tudjátok nagyon hálás vagyok az írásért.
Az ember nagyon instabil, olyan, amilyen éppen a kedve és azt csinálja, amit éppen jónak lát (tisztelet a kivételnek).
Én keresztény létemre is, ha elérek egy pontot kibukok. Van, hogy emberekre, van, hogy Istenre. Az írás viszont "könyörtelenül" emlékeztet arra, hogy bárhogy is döntök a vége Isten ítéletének a napja.
Van a Jelenések könyve elején szó egy lepecsételt könyvről, amit senki kézbe nem vehet, senki bele nem nézhet, csak egyedül, a megöletett Bárány.
Ez a könyv (tekercs) a Föld helyreállításának a könyve. Eljön az idő (legalábbis a mi szemszögünkből, hiszem Ő az időn kívül van), amikor elkezdi a Bárány feltőrni a pecséteket, és visszavonhatatlanul elkezdődik az ítélet az egész Földön.
Tudjátok, hogy az ítélet nemcsak csapásokat jelent, hanem olyan történéseket, amelyek lerántják a leplet az emberek szívéről és nyilvánvalóvá válik az emberek szívének az állapota. Ezt segítik elő ezek a történések.
Amikor ezekről olvasok, mindíg meghúzom magam és elismerem, hogy bármennyire is igazam van egy dologban, Istennek mindíg nagyobb igazsága van, és Ő Isten, vagyis azt csinál, amit akar...
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 01, 10:29:46
Igen, Isten azt csinál, amit akar.

Róm 9,20
Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?"  

Úgy gondolom, hogy sok keresztyén nem gondolja meg azt, hogy kihez is beszél. Könnyen csak az a Jézus van szeme előtt, aki csak alázatos és szelíd.

Így tehát sokan csak szeretik Istent, de igazándiból nemigen félik.

2Móz 19,16-19
"A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai-hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az ÚR. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki."

Izráel népe nem bírta elviselni ezt és kérték Mózest, hogy csak ő beszéljen az Úrral.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 02, 07:44:26
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

A TANITVÁNYSÁG FELTÉTELEI


   "Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

Ha életünk legbensőségesebb kapcsolatai ütköznek Jézus Krisztus igényeivel, Ő azt mondja: feltétlenül neki kell engedelmeskednünk. Tanítványnak lenni annyit jelent, hogy egy személynek, a mi Urunk Jézus Krisztusnak szenvedélyesen és személyesen odaszánjuk magunkat. Nagy különbség, hogy egy személynek vagy egy bizonyos ügynek, elvnek szentelem-e oda magam. Urunk sohasem hirdette, hogy egy ügynek, hanem, hogy neki magának szenteljük oda magunkat. Sokan keresztyénnek mondják magukat, akik nem adták át magukat Jézus Krisztusnak. A tanítvány Jézus Krisztus alázatos rabszolgája - szeretetből. Ezen a földön senkiben sincs meg a Jézus Krisztus iránti szenvedélyes szeretet, csak ha a Szent Szellem adta belé. Talán csodáljuk, nagyra becsüljük és tiszteljük, de nem tudjuk szeretni Őt. A Szent Szellem az egyetlen, aki szereti az Úr Jézus Krisztust; Ő árasztja ki Isten valódi szeretetét a szívünkbe. Valahányszor a Szent Szellem lehetőséget lát arra, hogy megdicsőítse Jézust, elfoglalja szívedet, idegeidet, megragadja egész személyiségedet és az odaadástól izzóvá és lángolóvá leszel. A keresztyén életre jellemző az "önkéntes erkölcsi eredetiség", ezért a tanítványt is érheti az a vád, ami Jézus Krisztust érte: a következetlenség vádja. De Jézus Krisztus mindig következetes volt Istennel szemben. A keresztyénnek is következetesnek kell lennie Isten Fiának benne való életéhez. Sokan belevetik magukat hitvallásukba. Istennek ki kell őket ragadnia előítéleteikből, csak ezután tudják odaszentelni magukat Jézus Krisztusnak.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 08:34:03
De nagy üzenet, de nehéz lecke...
Mert valóban úgy van, legtöbben amikor megtérünk, elkezdünk szolgálni anélkül, hogy igazán Jézusnak szenteltük volna életünket, Tőle kérnénk a feladatokat; elkezdünk Jézus ügyében munkálkodni a magunk terve szerint.
Egészen más az, ha teljesen odaszentelem magam Jézusnak, és Tőle várom a feladatokat, a szolgálatot azok szerint, amit Ő tervezett nekem. Azon lesz az igazi áldás.  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: szbalint - 2008 Július 02, 09:58:27
Milyen igaz, olajág!!
Lehet, ez az én nagy bajom is, amiről beszéltünk.
Hitből fakadó akarat kérdése, hogy Krisztustól várom-e a feladatom.
Na akkor megtaláltam a tennivalóm, erőt gyűjtök, imádkozom, imádkozzatok Ti is mindnyájan!!
Hogy én mennyire szeretlek Benneteket!! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 10:18:49
Bálint, eszembe jutott egy ének:

"Imádkozzatok és buzgón kérjetek!"
Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg!
Tiszta szívet és Szentlelket adj nekünk,
Hallgass meg Fiad nevében ha kérünk.

"Keressetek buzgón és megtaláltok!" -
Téged keresünk, Uram: hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nekünk
Égi utunk, igazságunk, életünk!

"Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!" -
Elfáradtunk, Uram e világ zaján;
Ó, nyisd meg az égi béke szép honát,
Add, hogy zenghessünk örök halleluját!

Na, az utolsó két verssor nem mindenkire vonatkozik; nem úgy értelmezendő... :05:
Én ezt most úgy értelmezem, hogy itt a földön tudjuk úgy végezni a feladatunk, hogy az égi hon békéje már itt legyen a miénk; itt tudjunk halleluját zengeni az Úrnak, hogy Vele járunk, az övéi vagyunk, és a Tőle kapott feladatokat hűséggel végezzük. Ezért zengjük az örök halleluját!  :2smitten:Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Július 02, 11:55:43
Szerintem ez megint nem ilyen egyszerű (bocs, hogy kötekedésnek látszik a hozzászólásom).
Sokkal árnyaltabb a helyzet. Nagyon nyitott szívünek kell lennünk ahhoz, hogy tényleg olyanokat tegyünk, amiket Isten bíz ránk, de nem szól mindenkihez füllel hallhatóan az Úr. Sokan éveken keresztül csak ülnek és várják, hogy Isten jelentse ki a szolgálati területeiket.
Én se konkrét kijelentésre álltam be a dicsőítés szolgálatába, hanem vágytam rá és kaptam helyet benne.
Aztán eljött amikor nyiltak lehetőségek más területeken való szolgálatra, ott már én is megálltam és kérdeztem az Urat, mi legyen: mehetek, vagy nem. Mondtam, hogy addig nem vagyok hajlandó elindulni, amíg Isten nem ad egy konkrét választ. 4-5 nap múlva egy imaalkalom közepén volt egy pár másodperces látomásom, de szerintem ezt leírtam már itt egyszer, ha valakit érdekel akkor mégegyszer leírom.
A lényeg az, hogy nyilvánvalóvá vált: Isten megengedi, hogy elinduljunk szolgáljunk és Ő fog ebben vezetni bennünket. Persze a nyitott szívet meg kell őrizni (de ezzel szerintem semmi újat nem mondtam).
Gondoljátok el Ábrahám is kiment az ígéret földjére, aztán mégis éhség lett, erre úgy döntött lemegy egyiptomba (ezt persze rosszul tette). Attól, hogy valami nem megy jól, nem azt jelenti, hogy rossz úton járunk, vagy nem Isten vezetésében lennénk...
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 12:46:26
Szerintem nem állította senki, hogy egyszerű, és hangokat kell hozzá hallani, hogy megtudjuk mit kell tennünk. :2angel:
Valóban kötekedésnek tűnnek a hozzászólásaimra adott reagálásaid, de tudod mit: lehet, hogy nem fogod elhinni, de nem lep meg... már megszoktam...:05:
De megtanított az Úr tolerálni. Isten hatalmas!  :2smitten:
Légy áldott!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Július 02, 14:02:01
Nem baj, mindenkinek kell tanulni. Rájössz, hogy lehet, hogy tényleg nem kötekszek, csak általánosságok hangoznak el a hozzászólásban, ami nem jó, mert félreérthető.
 ;)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 14:46:20
(http://www.fullsmilies.com/get.php?dir=q/Smiley/utangac/shy01.gif&img=shy01.gif)

Nem vitatkozom. Kinek mi az általánosság... :05:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 02, 16:37:30
A megtérésemtől számított eddigi évek alatt, Isten nem mutatott egyetlen konkrét utat sem a szolgálatban.
Kiléptem és megragadtam minden adandó lehetőséget (amit időm és helyzetem engedett) és szolgáltam ahogyan tudtam.
Ezt a weboldalt és a hozzá kapcsolódó vizuális oldalakat sem Isten utmutatása általi felismerésemben csináltam.

Én úgy gondolom, hogy megtérésünk után ki lehet lépni bizonyos szolgálatokra és áldás fogja kísérni, ha a szívünkben Jézus iránti tiszta dicsőítés él.
Ha egy szolgálat nem eredményes, akkor Isten egy másik szolgálati elhívást tartogat. Esetleg pihenést és növekedést.

Pál idejében voltak versengők, akik a szolgálatukat nem Istenért, hanem saját magukért cselekedték.
Pál úgy nyilatkozott róluk, hogy ennek csak örül. Nem annak, hogy versengésből, hanem hogy Jézus neve hirdettetik! (Filippi levél)
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Július 02, 18:02:09
Sziasztok Kedves Testvérek! :05:

Hozzászólásaitokat olvasva, úgy gondoltam, hogy én is írok egy pár sort a szolgálataimról...bár lehet, nem ebben a topikban lenne a helye. :08:

Olyan jó, hogy Istennek nem "futószalagon gyártott" gyermekei vagyunk! :05:
Pl. én még sosem láttam látomást, de tudom, hogy szolgálataim az Úrtól vannak. A legutóbbi Biatorbágyon volt egy gyermekhéten. Tavaly a gyermekmunkás vezetője kérdezte meg, hogy elvállanék-e egy hetet a gyermekekközti szolgálatban. Sajnos akkor egy műtétem kapcsán ez nem volt lehetséges. Év elején ismét felkértek a szolgálatra. Természetesen nagy örömmel vállaltam. Meg sem kérdeztem az Urat, mert tudtam, hogy mindez Tőle volt.
Nekem is vannak olyan szolgálataim, amit én sem kérdezek meg Istentől.Ilyen, ha valamit adok valakinek.(termény, ruha,stb.)
Viszont kértek már olyan szolgálatra is, amikor a válaszadás előtt, komoly csendességet kellett tartani Istennel, mert úgy éreztem, hogy alkalmatlan vagyok rá.

Véleményem szerint nagyon sok mindennel szolgálhatunk az Úrnak, pl.az adakozással, amit nem versengésből teszek, hanem csak azért mert az nekem is jó érzés.Szolgálhatunk még az időnkkel, szeretetünkkel, alázatosságunkkal, anyagiakkal és minden olyan jó tulajdonságunkkal amit a mi Urunktól kaptunk.

Szeretettel:GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 20:01:23
Kedves GLD46!  :05:

Egyetértek. Minden jó tulajdonsággal, amit az Úrtól kaptunk szolgálhatunk, ez egyértelmű.  :05:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 20:07:20
Antee, szeretném megkérdezni, mi volt a baj azzal a hangulatjellel, amit kitöröltél a hozzászólásomból? Nem tűrt "nyomdafestéket"?
Azért bátorkodtam feltenni, mert a "Hogyan találom meg a jövendőbelimet" témába Hilda is feltett kettőt, és azt nem törölted. Gondoltam, hogy akkor talán én is feltehetem. De úgy látszik tévedtem. Tudomásul vettem.

Isten áldjon!  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 02, 22:34:20
Én ugyan semmit sem töröltem.  :040:

Ha annak a hozzászólásnak a "módosítás" gombjára kattintasz, magad is meggyőződhetsz arról, hogy érintettlen!
Tehát ahonnan hoztad a szmájlit, ott van valami probléma. Lehet ott törölték (akkor nem fog visszajönni), de lehet, hogy csak leállásuk van (majd ha minden okés lesz ott, ismét benne lesz a hozzászólásodban).
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: olajág - 2008 Július 02, 23:05:42
Köszi a választ. Tényleg valami baj lehet az oldallal, ahonnan hoztam. Nem jön be. Erre nem is gondoltam, hogy ilyen akadályok is lehetnek; amikor beraktam, működött. Este nézem, nincs ott csak a hűlt helye.  :118:
Arra gondoltam, hogy törölted...
Mindig van valami gond velem. A múltkor viszont a "módosítás" gomb nem volt...
De úgy látszik visszaállítottad. Köszi!  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 02, 23:10:07
A módosítási időt kb: 1 hete állítottam be 10 órára.
Tehát üzenés után 10 óráig lehet módosítani 1 óra helyett.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 03, 06:56:13
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Vezérel egész utunkon
"Ő vezet minket mindhalálig"
(Zsolt 48,15)
Szükségünk van vezetőre. Sokszor mindenünket odaadnánk azért, ha valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezető!

Az Úr, a mi Istenünk leszáll, hogy vezetőnk legyen. Ő tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetőt. Adjuk hát át teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen Ő a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetőnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk Vele járni, minden lépésünkben rá támaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját.

Az a vigasztalásunk, hogy Ő, aki öröktől fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szűnik meg a vezetőnk lenni. "Mindhalálig" Ő vezet minket, azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozö fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent: azonnali üdvösséget, vezetést utolsó óránkig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán és ebben megbékélnünk öregségünkben? Keressük hát ma is az Ő vezetését, még mielőtt kilépnénk lakásunk ajtaján.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 04, 06:58:20
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Határozott keresztyén


   "Mert nem félénkség lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. "
(2 Tim 1, 7)   


Természetünk szerint mindnyájunkban van emberfélelem. Bátorság kell ahhoz, hogy a kicsiny és megvetett nyájhoz tartozónak valljuk magunkat. Péter Jézus szenvedése előtti estén bátornak érezte magát, de amikor vallást kellett volna tegyen Megváltójáról, elvesztette bátorságát és - megtagadta Őt. Valóban erő kell ahhoz, hogy az ár ellen ússzunk. Ezért adja Isten nekünk az erőnek a Lelkét. Jézus Lelke által belsőleg megerősödünk a világiakkal szemben, régi barátainkkal szemben, akik szeretnének visszacsalogatni korábbi, nem tiszta életünkbe, ellentétben minden veszéllyel és szenvedéssel, amelyek Jézus követéséből adódnak. - Mint ahogyan van félelemnek lelke, miáltal az emberfélelem és a szenvedéstől való félelem úrrá lehet rajtunk, úgy van az erőnek is Lelke. Ez nagy bátorságot, erőt önt belénk, és véghez tudjuk vinni azt is, amire soha nem lettünk volna képesek.

De az Úr a szeretet Lelkét is adja az övéinek. Szeretet nélküli erő, melegség nélküli határozottság van a világban is. Minden korban voltak hősök,akiket megcsodáltak. A hívőket azonban elárasztja a szeretet, ezért van bennük valami szeretetre méltó. Az ő erejük nem válik keménységgé. A gyengébbeket szeretettel emelik fel magukhoz. Nemcsak az igazság tőre, hanem a vigasztalás balzsama is náluk van.

A szeretet Lelkéhez csatlakozik a fegyelem Lelke is; a kettő együtt szent szeretet. A szeretet fegyelem nélkül csak jóságos gyengeség, ami többet ront, mint használ: Fegyelem ott van, ahol az ember először Isten parancsát keresi és az Ő akaratának a korlátai között mozog. Természetünk szerint fegyelmezetlen teremtések vagyunk. Mindenki csak azt szeretné tenni, amihez hajlama van. - Ma borzalmas fegyelmezetlenség tárul szemünk elé. Minden korlátot lerontanak, a tekintélyt kigúnyolják, sárba tapossák az isteni paracsolatokat. Ez az Antikrisztus lelke. Jézus Lelke a fegyelem Lelke. Bár az ember bizonyos mértékig tudja magát fegyelmezni és uralkodhat magán, a fegyelem Lelke mégis egészen más. Ezt a Lelket akkor nyerjük el, ha önfejűségünket, könnyelműségünket, féktelenségünket és ellenkezésünket fájónak találjuk és magunkra vesszük Jézus igáját. Az erő, a szeretet és a fegyelem teszi az embert igazán keresztyénné.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 04, 11:25:27
Idézetet írta: Salome
A szeretet fegyelem nélkül csak jóságos gyengeség, ami többet ront, mint használ: Fegyelem ott van, ahol az ember először Isten parancsát keresi és az Ő akaratának a korlátai között mozog.
 

Köszönöm Salome!

Sokat üzent nekem! Az Úr áldjon meg.  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 05, 06:11:12
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Egy őszinte, egyenes ember


   "Mind e mai napig állok. "
(Cselekedetek 26, 22)   


Sokatmondó Ige ez! Mennyi vihar támadt az apostolra a látható és láthatatlan világból egyaránt. De semmi nem tudta leteperni. Élete csodálatos láncolata volt Isten megmentő segítségének. Mióta állt ilyen erősen az apostol? Amióta az Úr Jézus előtt a földre hullt és összetört előtte. "Kelj fel, állj lábadra!" - mondta neki az Úr. Senki nem juthat szilárd álláspontra, amíg összetörve nem hever az Úr előtt. Amikor Pál még Saul volt, úgy látszott, hogy erősen áll. Erősen állt a saját igazsága, a saját szándékai talaján. Amikor a damaskusi útra készült, ráállt a felhatalmazásra, amit a főpapoktól kapott, hogy elfogja és börtönbe vesse a keresztyéneket. Erősen állt a tévedéseiben és a saját akaratában. "Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem."

De amikor fölébe került az Úr Jézus, Saul összeesett. Az ember minden gondolata összetörik, mint a nádszál, amikor Isten Lelke hatalmat vesz rajta. És akkor valóban az igazság kősziklájára vethet alapot. Így erősen állhatunk a kegyelemben (Róm 5, 2), a hitben (1 Kor 16, 13), az Úrban (Ef 6, 10). Nélküle az ember olyan mint a részeg, mint az ingadozó nádszál vagy szélkakas. Azt gondolja, hogy áll, de ez a beképzelt állhatatosság, erény és vélt igazság bukással végződik. A világ emberei kifelé erősnek, következetesnek mutatkoznak, belül mégis ingatagok.

Akit az Úr állít fel, az úgy áll, mint a cövek. Magában ugyan gyengének és sokszor teljesen tehetetlennek érzi magát. De előbb Krisztusnak kellene elesni, mielőtt elesne az, aki reá épít. A száraz ágak lehullanak a viharban, a polyvát elfújja a szél. Aki Jézussal jár, az biztosan megáll és a szenvedések tengere sem nyeli el. Az ilyen ember az ítélet napján is megállhat majd az Embernek Fia előtt és nem vetik ki, mint salakot.

Életünket ne alapozzuk se e világ javaira, se a saját erőnkre! A világ elmúlik és a hatalmunk hamar odavan. Ne a saját igazságunkra építsünk, mert az korhadt, ne is szívünk érzéseire, mert azok ingadozók; s végül emberi gondolatokra vagy véleményekre sem, mert azok olyanok, mint a lidércfény. Legyen életünk alapállása Jézus Krisztus és az Ő Igéje. Akkor Pállal együtt így kiálthatunk fel: "Mind e mai napig állok!"

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 06, 11:01:40
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Krisztusban megszenteltek vagyunk


   "Szentek legyetek, mert én szent vagyok. "
(1 Péter 1, 16)   


A fenti Ige alapján azt gondolhatnánk, mintha a megszentelődés a mi munkánk lenne. De nem így van, különben Péter apostol ellentmondana önmagának, mert utána rögtön így folytatja: "megváltattatok hiábavaló életetekből". A hiábavaló élet üres, hiányzik belőle minden mélyebb erkölcsi és isteni tartalom. Ebből a tisztátalan, bűnös életből váltott meg minket a Bárány drága vére. Amint hittel megragadjátok a vér erejét, már szabadok vagytok és megszenteltettek Isten szolgálatára. Most tehát úgy viselkedjetek, mint szentek, amivé Isten kegyelme által lettetek! A szent Isten szent életű gyermekeket akar.

Rendkívül fontos, hogy ez a drága igazság áthasson bennünket és abbahagyjuk a megszentelődéssel kapcsolatos minden igyekezetünket; rá kell álljunk a hit és kegyelem talajára. Krisztus Jézusban megszenteltek vagyunk (1 Kor 1, 2), Ő szentségünkké lett nekünk. Amint hittel megragadjuk Őt, nagy változás történik: Őbenne már nem vagyunk tisztátalanok, hanem tiszták. - De hát nem talál-e az ember a hívőkben is sok hibát? És mégha mások nem is látják, nem érzik-e ők maguk, hányszor vesz erőt rajtuk a régi, tisztátalan természet? Mégis szentek ők, amíg minden tisztátalanságot engednek magukban megítélni, bűnbánatban meghajolnak és Megváltójukat újra meg újra megragadják. Már nincsenek a tisztátalanság uralma alatt, a bűn többé már nem életelemük; nem élnek benne úgy, mint a hal a vízben. A Szentlélek befolyása alatt állnak; aki Jézusban hisz, mind elnyeri a Szentlelket. Szívük mélyén elszakadtak a bűntől, az a vágyuk, hogy tisztán és szentül éljenek. Minden hibájuk, bűnük és beszennyeződésük ellenére is szenteknek nevezhetik magukat. A korinthusiakban még nagyon sok kifogásolni való volt, mégis szenteknek nevezi őket az apostol.

De ha valaki Isten kegyelme által szentté lett, az járjon is úgy és engedje, hogy a Szentlélek határozza meg gondolkodását, beszédét, cselekedetét. A szentség adománya feladattá lesz: amivé lényünk mélyén lettünk, az mutatkozzon meg életünkben és magatartásunkban! "Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk" (Gal 5, 25). Az új természet és az új irány, amit kaptunk, életünk minden megnyilvánulásában érvényesüljön. Minden tettünkben, kapcsolatunkban, beszélgetésünkben, rejtett belső döntéseinkben és lelki előhaládasunkban ez a szentség mutatkozzék meg!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 06, 11:09:01
Ámen!

A megszentelődés Isten munkája. A szent szónak a jelentése az, hogy: elkülönített.
Isten megszentelt minket. Különválasztott magának. Tehát így is kell élnünk.  :afro:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: tothg - 2008 Július 06, 12:39:37
Igaza van mind a kettőtöknek.
Mi valóban szentek vagyunk, mert Isten választott minket el, de ebben a szentségben meg is kell maradni.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 07, 08:35:57
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Krisztusban meghaltam


   "Meghaltatok ... öldököljétek meg azért tagjaitokban, ami földi. "
(Kol 3, 3. 5)   


A megszentelődés az Ige szerint soha és sehol sem a mi munkánk. Isten kegyelme formálja és viszi ezt véghez. Nem mi öljük meg az óembert - az Úr Jézus feszítette őt a keresztre. Ha terhes és szeretnénk szabadulni tőle, akkor bízzuk rá magunkat az értünk megfeszített Megváltóra. Akkor részt nyerünk az Ő halálából, vele együtt meghalunk. Véget vet régi természetünknek. Őbenne, a Feltámadottban, új természetet és életet kapunk. Amilyen kevéssé tudjuk eltüntetni a bűnt, éppoly kevéssé tudunk újat teremteni.

"Meghaltatok" - mondja Pál a kolossébelieknek. Ha az énünk középpontjában régi természetünk halálos döfést kapott, akkor kell a test cselekedeteit megölni (Róm 8, 13). Jakab ezt mondja: "Vessetek el azért minden undokságot és gonoszságot, amely még megmaradt bennetek" (Jak 1, 21). Nagy része már le van győzve, de a gonosz maradéka még létezik; a fa kidőlt, de még megvannak a gyökerei. Amit a kegyelem megteremtett, azt most tegyétek valósággá (1 Kor 5, 7-8). A régit csak akkor tudjuk eredményesen legyőzni, ha Isten kegyelme által új emberekké lettünk. "Újjászülettetek Isten élő és maradandó beszéde által. Vessetek le azért minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást" (1 Pét 1, 23; 2, 1). Amiket itt Péter felsorol, gonosz gyökerek maradványa, amelyek éppen az újjászületetteknél mutatkoznak még meg, és éppen nekik lehet és kell alaposan elbánni azokkal (Kol 3, 8). A Biblia semmit sem tud önmagunk megöldökléséről vagy önmagunk megújításáról. Kol 3, 9-ben nem ez áll: vetkőzzétek le a régi embert cselekedeteivel együtt, hanem - "Miután levetettéket az óembert cselekedeteivel együtt és felöltöttétek az új embert, aki Teremtőjének képe szerint újul meg Isten ismerésére." Csak ezután folytatja az apostol: "Azért mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, öltsetek fel könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget ..." Ezeket is öltsétek fel, miután Krisztusban új alaptermészetet vettetek! Ef 4, 20-25 pontos fordítása pedig így hangzik: "Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan hallottatok róla és oktatást nyertetek felőle úgy, amint ez megfelel az igazságnak, hogy Jézus Krisztusban levetkőztétek az óembert és szüntelen megújultatok és felöltöztétek az új embert."

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Július 07, 12:29:11
Kedves Testvérek!

A mai Csendes percek-ben kaptam, szeretettel megosztom Veletek.

2008. július 7. hétfő

1Kor 2,9-16.

9 Hirdetjük, amint meg van írva: "Amit szem nem látott, fül nem
hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az
őt szeretőknek. 10 Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által;
mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. 11 Mert ki
ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az
emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami
Istenben van, csak Isten Lelke. 12 Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk,
hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten
ajándékozott nekünk. 13 Ezeket hirdetjük is, de nem emberi
bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a
lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. 14 A nem lelki ember
pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket
bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon
lehet azokat megítélni. 15 A lelki ember azonban mindent megítél, de őt
senki sem ítéli meg. 16 Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy
őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

VEZETÉS


Mert hitben járunk, nem látásban. (2Kor 5,7)

Connie barátnőmnek sok problémája volt a szemével. Kórházba került,
ahol fontos dolgot tanult meg az Istenbe vetett hitről. Megoperálták,
és mindkét szemére kötés került. Semmit nem látott, így teljesen
ápolónőire, az ő látásukra bízta magát, minden teendőt ők végeztek el
körülötte. Amikor levették a kötést az egyik szeméről, és már látott
valamennyire, nyomban azon volt, hogy ellássa magát. Ám mivel még nem
látott jól, gyakran előfordult, hogy ügyetlennek bizonyult, kénytelen
volt feladni, és segítséget kérni.
Connie elmondta nekem, amit megtanult ebből: legtöbben hasonló módon
ügyetlenkedünk életünk során. Képességeink korlátozottak, amikor magunk
akarunk megküzdeni problémáinkkal. Mivel egy kicsit látunk,
megpróbáljuk a magunk módján megtalálni az utat - pedig azt csak a
mindent látó, hatalmas Isten tudja. Isten arra vágyik, hogy kézen
fogva, gyengéden átvezessen bennünket a nehéz időkön.

Imádság: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól." Ámen. (Mt 6,9-13)

Isten előre látja az utat, és végig akar vezetni rajta.
Janet George (Cheshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZEMÜK VILÁGÁT VESZÍTETTÉK!
_____________________________
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 08, 09:31:12
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 AKARJ HŰSÉGES LENNI


   "...válasszatok magatoknak még ma, akinek szolgáljatok" (Józs 24,15).

Az az akarat, amikor az egész ember csupa cselekvés. Akaratomat szüntelen gyakorolnom kell. Akarnom kell engedelmeskedni, akarnom kell megnyerni Isten Szent Szellemét. Amikor Isten látást ad nekünk az igazságról, soha nem az a kérdés, hogy Ő mit fog tenni, hanem, hogy mi mit teszünk. Az Úr nagy feladatokat állít elénk, és a legjobb, amit tehetünk az, ha visszaemlékezünk: mit tettünk, amikor Isten megérintett, amikor megmentett, vagy amikor először láttuk meg Jézus Krisztust, vagy amikor felismertünk egy drága igazságot. Akkor könnyű volt Istennek hűséget fogadnunk. Ezekre a pillanatokra emlékezz vissza most, amikor Isten Szelleme új feladat elé állít! "Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok." Ez tehát tudatos számvetés, nem olyasvalami, amibe könnyen belesodródsz. Amíg ebben nem döntöttél, addig minden más függőben marad. Ez az ügy csak Istenre és rád tartozik; ne tanácskozz testtel és vérrel. Minden új javaslatnál a többiek egyre inkább "kívülállnak"; itt kezdődnek a nehézségek! Isten megengedi, hogy szentjeinek a véleménye számítson neked, mégis egyre kevésbé vagy bizonyos abban, hogy a többiek megértik-e a lépésedet, amit tenni készülsz. Nem a te dolgod megállapítani, hova akar Isten vezetni! Csak egyet akar megértetni veled: Önmagát. Ígérd meg neki: "Hű leszek hozzád." Amint elhatároztad, hogy hű leszel Jézus Krisztushoz, önmagad ellen tanúskodsz. Ne kérdezz más keresztyéneket! Előtte valld meg: "Neked akarok szolgálni." Akarj hű lenni és bízd másokra, hogy ők is azok legyenek.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 08, 10:38:02
Jó Isten mellett dönteni a szolgálatban. Megbánhatatlan!  :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Kingooo - 2008 Július 08, 16:27:04
9 Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, 10 amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait! 11 De maga a mi Istenünk és Atyánk, és ami Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok,  12 titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt ás mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. 13 Erősítse meg a szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen.  1Thessz.3, 9-13ADJUNK HÁLÁT MINDENKOR

„Hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja....” (Jer.30:19)

Van az a mondás, hogy „Jobb adni, mint kapni.” Amikor 10 évesen a szüleim városi iskolába irattak s közeledett a Karácsony , eszembe jutott, hogy én is kéne ajándékot vegyek a családtagjaimnak. Olyan nagy örömmel töltött el, hogy adhatok én is valamit a „saját” pénzemből. Sokmindent vettem akkor. Idővel rájöttem, hogy nem a mennyiség a fontos, hanem a gesztus. Mióta Istent közelebbről ismerem , tudatosult bennem , hogy a tőle kapott ajándékok  a legdrágábbak s ezekért minden alkalommal hálával tartozom Neki . Minden apró ajándékért, csodáért hálát adok az Úrnak s olyankor szárnyalni tudnék a boldogságtól, mert érzem, hogy kedves Neki az én hálaadásom.

Imádság
Drága Atyám ! Hálát adok Neked, hogy Vagy nekem s nem szűnsz meg szeretni . Ámen.

Imádkozzunk, hogy észrevegyük az apró ajándékokat !
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 08, 16:31:56
Igen kedves Kingooo. :05:

Jézus is azt mondta, hogy jobb adni mint kapni.  :05:
Az ige is mondja, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül!

Az ÚR áldjon meg!


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 09, 06:52:50
Oswald chambers
Krisztus mindenek felett

A NAGY PRÓBA


   "Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

Bízol-e még csak egy parányit is bármi másban - Istenen kívül? Bízol-e még egy kicsit a természetes erényben vagy a körülmények alakulásában? Nem építesz-e magadra csak egy kicsit is abban az új feladatban, amit Isten eléd állított? Erre vonatkozik a próba. Teljesen igaz, ha ezt mondod: "Nem tudok szent életet élni". De azt elhatározhatod, hogy megengeded Jézus Krisztusnak: tegyen téged szentté. "Nem szolgálhattok az Úrnak" - de odaállhatsz arra a helyre, ahol Isten mindenható ereje munkálkodhat rajtad. Annyira rendben vagy Istennel, hogy várhatod tőle: tegye nyilvánvalóvá benned az Ő csodálatos életét? "?mi az Úrnak szolgálunk" - mondta a nép (21). Ezt nem hirtelen indításból, hanem jól megfontolt kötelezettségvállalásból mondták. Lehet, hogy te azt mondod: "De Isten soha nem hívhatott el engem erre! Én méltatlan vagyok, nem rólam van itt szó." De rólad van szó, és minél gyengébb és gyarlóbb vagy, annál jobb. Akinek van miben bíznia, az utoljára jut el oda, hogy kimondhatja: "Én az Úrnak szolgálok"! Ilyeneket mondunk: "Ó, ha igazán tudnék hinni..." Azt kellene mondanod: "Ó, ha igazán akarnék hinni..."! Nem csoda, hogy Jézus Krisztus annyira hangsúlyozza a hitetlenség bűnét. "Nem is tett ott sok csodát az Ő hitetlenségük miatt" (Mt 13,58). Ha valóban hinnénk, hogy Isten úgy is gondolja, ahogyan mondja - hol lehetnénk már azóta! Isten elmondja, hogy mi mindenné akar lenni a számomra - megengedem-e, hogy mindazzá legyen?

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 10, 07:58:14
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Teljes megszentelődés (I.)


   "Arra törekedjetek, hogy hitetekben mutassátok meg az erényt, az erényben az ismeretet. "
(2 Péter 1, 5)   


A tetterős keresztyénséggel együtt kell járjon az ismeret ápolása is. Legtöbbször azonban a különben komoly keresztyéneknél megrövidül az ismeretben való elmélyülés. És ezzel nagyon lényeges dolog hiányzik. Bizonyos, hogy a keresztyén életben fődolog a határozott akarat, hogy az Úrnak szolgáljunk. De Isten értelmet is adott nekünk. A hit nemcsak az akaratnak ad új irányt, hanem megvilágosítja értelmünket is. Isten a Krisztusban nyilatkoztatja ki magát. Betekintést kapunk Isten titkaiba, a jelenvaló és az örökkévaló országát átfogó terveibe. A hitben kapott erőhöz hitben való világosság is járul s ez utóbbit a megismerésnek kell kifejleszteni. Sokaknál nagyon elsatnyult ez az oldal. Elfelejtik, hogy Krisztusban nemcsak váltságot kaptunk, hanem a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse benne van elrejtve. Ezeket a kincseket ki kell emelnünk. Természetesen van terméketlen ismeret is, amely nem a lelki életből származik és nem is segíti azt előre; csupán az értelem munkája. Az elbizakodottság befészkeli magát az emberbe, fölényben látja magát és különbnek tartja magát állítólagos mély tudásával. De ez csak a kíváncsiságát elégíti ki. Nem a központi igazságok, hanem a mellékes dolgok állnak a középpontban; megvan a kedvenc véleménye és a "vesszőparipája". Szeret vitázni, szóharcot folytatni, hogy neki legyen igaza.

A termékeny ismeret megvilágosodásból és lelki életből fakad, és hogy ezt elnyerjük, kérnünk kell Istentől a bölcsességnek és a kijelentésnek a Lelkét. Ez a Lélek elvezet minket Istennek és az Úr Jézusnak a megismerésére. Megvilágosítja szemünket, hogy mélyebben betekinthessünk annak a csodálatos gazdagságába és reménységébe, amit már most megkaptunk a Krisztus Jézusban. Végül belevisz Isten túláradó erejébe, amely a hívőben megvalósul. Az ilyen megismerés Isten imádásához vezet és megerősíti a belső életet. Ennek gyógyító ereje van. Nagy és termékeny gondolatokkal tölt meg, felemeli a lelket Istenhez és szentséget ad.

Az igazi keresztyén Isten boldog gyermekeként él a megbocsátó kegyelem alatt, bízva és gondtalanul AtyJára támaszkodva. Mint ifjak, legyenek erősek, meggyőzve a gonoszt; mint atyák, az érett kor világos tekintetével hatoljanak be Isten örökkévaló Fiának megismerésébe és szeretetébe, amely minden ismeretet felülhalad.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 11, 09:32:14
Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

Soha el nem szakadni Istentől
"És aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?"
(Jn 11,26)
Igen Uram, hisszük, hogy nem lesz részünk az örök halálban. Lelkünk ugyan elszakad majd a hústestünktől, ez egyfajta halál lesz. Istentől azonban soha nem szakadunk el, mert ez az igazi halál lenne, a bűn büntetése a legrettenetesebb büntetés. Mi hisszük ezt, és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi "választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban?" (Róm 8,39). Krisztus testének tagjai vagyunk; elveszíthetné Krisztus az Ő testének tagjait? Krisztus jegyesei vagyunk; felbontaná velünk a jegyességet az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az Élet, amely nem szakítható el Istentől. A Szent Szellem lakozik bennünk, hogyan is halhatnánk meg? Maga Krisztus az életünk, nem halhatunk meg, hiszen Ő nem halhat meg még egyszer. Benne is meghaltunk a bűnnek, a halálbüntetés pedig nem hajtható végre kétszer! Most már élünk, és örökké élni fogunk. A megigazulás jutalma az örök élet, mi, akik megigazultunk Isten előtt, számíthatunk erre a legfőbb jutalomra.

Élünk már és hiszünk. Biztosak vagyunk abban, hogy örök élet és örvendezés vár ránk. Ezért teljes bátorsággal haladunk előre életutunkon, míg majd örökké együtt lehetünk Krisztussal, akiben hiszünk.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 11, 10:52:32
Köszönöm Salome ezt a bátorító, vígasztaló áhitatot!  :morning:

De jó lesz majd ott, ahol nincs több fájdalom.  :2angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 12, 09:21:40
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 SZELLEMI EMBEREK KÖZÖSSÉGE


   "Míg eljutunk mindnyájan... a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére" (Ef 4,1).

A "rehabilitáció", azaz jogaiba való visszaállítás azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a megváltásban az egész emberiséget újra abba a kapcsolatba hozza Istennel, amiben az Ő terve szerint lennie kell. A Gyülekezet megszűnik szellemi emberek közössége lenni, ha saját szervezetének fejlesztését tartja szem előtt. Jézus Krisztus terve szerint az emberiség úgy kerül vissza jogaiba, hogy mind az egyéni, mind a közösségi életben Jézus Krisztus valósul meg. Jézus Krisztus azért küldött ki apostolokat és tanítókat, hogy megvalósulhasson személyisége testületileg. Nem az a rendeltetésünk, hogy saját szellemi életünket kifejlesszük, vagy hogy élvezzük a szellemi visszavonultságot. Azért vagyunk itt, hogy Jézus Krisztust megvalósítsuk úgy, hogy Krisztus Teste felépüljön. Építem-e én a Krisztus Testét, vagy csak a magam szellemi fejlődését keresem? A döntő az én személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal: "hogy megismerjem Őt..." Akkor töltjük be Isten tervét, amikor teljesen átengedjük magunkat neki. Valahányszor magamnak kívánok valamit, ez eltorzítja a vele való kapcsolatomat. Nagyon megaláz majd engem, ha rájövök, hogy csupán az érdekelt, amit Jézus Krisztus tett értem, de nem az, hogy Ő valósuljon meg az életemben. Célom Isten maga, nem öröme s békéje, sem áldása; csak Ő, a lelkem Istene! Ezzel a mértékkel mérem az életemet, vagy valami olyannal, ami ennél kisebb?
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Kingooo - 2008 Július 12, 11:39:19
JÓ VETÉS

Jaj azoknak, ...akik azt állitják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Ézs. 5,20

  Nem sajátságos kijelentés ? Egyáltalán, hogyn állithatja, az ember azt, hogy a sötétség világosság, és megforditva ? De itt nem a természetes fényről van szó, hanem Isten megismerésének szellemi "világosságá"-ról. Abban az időben Izráel népe között tévtanitók működtek, akik Isten kijelentéseit elferditették, és igy lezárták az Istenhez vezető utat azok előtt a jóakaratú emberek előtt, akik Őt keresték. Fölöttük kellett Ézsaiás prófétának többszörös "jaj"-t kiáltania.
 Igy manapság is vannak a keresztyénségben emberek, akik azt állitják, hogy "a sötétség világosság, és a világosság sötétség", és ezzel eltorlaszolják az Istenhez vezető utat. Bölcseknek mutatják magukat, és megkisérlik a sötétség tévtanitásait Isten Igéje világosságának helyébe tenni. Csakhogy egyedül Jézus Krisztus a "világ világossága". Ő azt mondja: "Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága", és "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 8, 12; 14,6)
 A biblikus igazság helyes hirdetését mindig arról lehet fölismerni, hogy Krisztust magasztalja. Senki, aki Isten világosságában él, nem fog vonakodni attól, hogy Jézus Krisztust örömmel Úrnak ballja, ás bizonyságot tegyen arról, hogy Ú Isten Fia - öröktől fogva -, és akkor is az volt, amikor annak idején emberként élt itt a földön.
 Csak az Őbenne való hit vezeti ki az embert a sötétség birodalmából, az Istentől való elszakdottság állapotából az Ő csodálatos világosságába.   - Ne engedd hát magad megtéveszteni ! 

   Miközben olvastam ezt az áhitatot eszembe jutott, hogy az akkori embereket azért volt könnyű megtéveszteni, mert   a legtöbben tanulatlanok voltak. Elhitték azt is, amit nem kellett volna s voltak olyanok is, akik már nem tudták kinek higgyenek, melyik prófétai beszéd származik Istentől. Tovább gondolva semmivel sem vagyunk különbek az akkori emberektől még akkor sem, ha több diplománk van, rendelkezünk a modern technika vivmányaival.  Mindenünnen hiábavaló szövegek, beszédek áaramlanak ránk s sokszor azt sem tudjuk melyik az igaz, kinek higgyünk. Inkább hiszünk a médiából áramló ember butitó ostobaságoknak, mint Istennek.  Sokan nem mennek templomba, mert a lelkész ilyen meg olyan, vagy csak azért mennek, hogy a megtudják a legújabb pletykákat. Nagyon kevés ember van, aki azért megy Isten házába, hogy meghallgatva Isten üzenetét feltöltekezzék s ezek között sem mindegyik forgatja otthon a Bibliát. Nekünk Istenhivő embereknek oda kell figyelnünk s meg kell hallanunk a mai kor prófétáinak az üzenetét és könyörögnünk kell a többi testvérünkért, akik szeretnlnek közeledni Istenhez, de még nem tudják letenni a vétkeiket, nem tudják hogyan induljanak el a keskeny úton.


   Mindenható Istenünk hálát adunk neked, mert nekünk megadatott, hogy különbséget tudjunk tenni a világosság és a  sötétség között. Igaz néha mi is eltévedünk, de Te Atyánk még idejében felnyitod a szemünket, s visszavezetsz magadhoz. Kérünk add, hogy minden hozzád vágyó ember igaz hittel fogadja szivébe megváltó Jézus Krisztusunkat. Ámen.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 13, 07:39:02
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 A LÁTOMÁSNAK ÁRA VAN


   "Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat" (Ézs 6,1).

Lelkünk történetében gyakran ismétlődik meg, hogy "eltűnik a hős". Isten újra meg újra elvesz valakit barátaink közül azért, hogy saját maga foglalhassa el a helyét. Ilyenkor ájulás környékez, elgyengülünk, gyávákká leszünk. Vegyük személyesen: amelyik évben meghalt az a valaki, aki olyan drága volt nekem, mint Isten - odadobtam mindent? - beteg lettem? - elcsüggedtem? Vagy - megláttam az Urat? Jellemem állapotától függ, hogy meglátom-e Istent. A kijelentés a jellem szerint alakul. Mielőtt ezt elmondhatom: "Láttam az Urat", kell lennie valaminek a jellememben, ami összhangban van vele. Míg újjá nem születtem, míg nem láttam meg Isten országát, csak a saját előítéleteim vonalában látok. Szükségem van a külső események sebészi beavatkozására és a belső megtisztulásra. Csak akkor tudjuk életünket összhangban tartani Istennel, ha Ő áll az első, a második és a harmadik helyen is, és más nem is számít többé. "Az egész világon nincs más, csak Te, én Istenem, rajtad kívül senki sincs." Fizesd az árát állandóan! Hadd lássa Isten, hogy hajlandó vagy a tőle nyert látás szerint élni.
 

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 14, 07:36:40
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 SZÁMOLJ AZ ÜLDÖZTETÉSSEL!


   "Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

Ezek a versek megmutatják, milyen megaláztatás keresztyénnek lenni. Természetes gondolkozásunk szerint valaki azért nem üt vissza, mert gyáva; de szellemi értelemben véve, ha nem üt vissza, alkalma van Isten Fiát kiábrázolni. Nemcsak nem kell rossz néven venned, ha megbántanak, hanem ezt az alkalmat felhasználhatod arra, hogy Isten Fiát kiábrázolhasd. Jézus természetét nem lehet utánozni; vagy megvan vagy nincsen. A szentnek a személyes bántás alkalmat nyújt arra, hogy kiábrázolja, milyen hihetetlenül drága az Úr Jézus szelídsége. A Hegyi beszéd nem azt tanítja: teljesítsd a kötelességedet, hanem ezt: tedd meg, ami nem kötelességed. Nem kötelességed két mérföldre elmenni, vagy odafordítani a másik orcádat, ha megütnek; de Jézus azt mondja: ha az Ő tanítványai vagyunk, megtesszük ezt. Akkor már nem az él benned, hogy: "Jó, de nem tudok többet tenni, annyira hamisan állítottak be és annyira félreértettek." Valahányszor ragaszkodom az igazamhoz, mindannyiszor fájdalmat okozok Isten Fiának. De ha felfogom az ütést, megkímélhetem Jézust ettől a fájdalomtól. Ez az értelme ennek az Igének: "Betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek..." (Kol 1,24). A tanítvány tudatában van annak, hogy nem a saját becsülete forog kockán az életében, hanem Urának becsülete. Ne kutasd, hogy igazságos-e a másik, de légy te magad mindig igazságos! Mi mindig az igazunkat keressük: de a Hegyi beszéd azt tanítja: "Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos."
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 15, 07:18:39
Zimányi József
Szolgálat követés nélkül


A boldog rettegés gyermekei
 
Mivel tehát ilyen igéreteink vannak szeretteink, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. 2Kor7;1
 
Majd nézzük meg a Filippi levél 2. fejezetében a 12. verset: Ezért tehát szeretteim, ahogy mindenhogy engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket.
 
Amiről most fogok beszélni, azt az egyszer született ember nem érti meg. HOgyan lehet valaki boldog, ha retteg? Pedig lehet. Az igazi boldogság ott van, amikor az ember megkapja azt a kegyelmi ajándékot, a hitéletnek arra a fokára jut, hogy retteg még a gondolatától is a bűnnek. Ez az életmentő rettegés. Ez az Istent megörvendeztető rettegés.
Sok mindentől rettegünk, amitől nem kellene. Emberektől sose kell rettegni. A bűntől kell. A testi ember ezt nem érti meg. A kétszer született - az újjászületett - ember már megérti és tudja, hogy ez a bűntől való rettegés természetes dolog.
 
Mutatni fogok erre negatív és pozitív példát is. Volt egy király, aki 8 éves korában lett király. Királysága idején találták meg az elhangyagolt törvényt a templomban, s amikor olvastak belőle megrettent. Király volt, de nem merte magyarázni, nem értett hozzá. Üzent tehát Hulda prófétanőnek. Nagyon nagy alázat kellett hozzá, hogy egy király üzenjen egy egyszerű asszonynak:
- Kérdezzétek meg... mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi... 2Kir22;13
És mit válaszolt a prófétanő?
- Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt... ezért én is meghallgatlak! ...békességgel kerülsz sírodba 19-20. versek
Sajnos Jósiás király élete végén hibás lépést tett. Sodortatta magát a saját indulataival, és csatába rohant Nékó? fáraóval, de Isten felajánlotta neki a békességes kimenetelt a világból, mivel meglágyult a szíve.
 
Az Úr azonnal észre veszi, ha meglágyul a szív. Vannak kemény szívű emberek, akik soha nem adják meg magukat Krisztusnak. Értsétek meg, hogy az összes ismeret a Bibliából csak növeli a bűnünket, ha a Biblia kézben van ugyan, de Jézus nincs a szívben. Sokszor elmondtam a szolgálati helyemen: Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe! :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 15, 11:08:52
És a szívet lágyan tartani!  :D
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 16, 06:36:23
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 ISMERD FEL, HOGY MINDENT ISTEN IRÁNYÍT


   "...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

Jézus Krisztus azoknak ad életszabályokat, akikben az Ő Szelleme van. Ennek a versnek egyszerű érvelése által felhív arra: töltse be gondolkozásmódunkat az, hogy minden mögött ott van Isten irányítása, s ez azt jelenti, hogy a tanítvány őrizze meg teljes bizodalmát és legyen buzgó a kérdezésben és a keresésben. Töltsön be az a tudat, hogy Isten mindig itt van! Ha egyszer ezzel telt meg az elméd, akkor minden nehéz helyzetben is könnyű lesz emlékezetedbe idézni: "Atyám mindezt tudja!" Ez már nem kerül erőfeszítésedbe, hanem egészen természetesen erre gondolsz, amikor tanácstalanság szorongat. Régebben ehhez vagy ahhoz az emberhez mentél oda tanácsért; de most olyan hatalmasan eltölt az isteni gondviselés tudata, hogy nehézségeiddel Istenhez mégy. Jézus azoknak állítja fel életszabályait, akikben az Ő Szelleme van: ezeknek az az alapgondolatuk: "Isten az én Atyám, szeret engem, soha nem tételezem fel, hogy Ő megfeledkeznék valamiről, hát akkor miért aggódnék?" Vannak idők - mondja Jézus -, amikor Isten nem hozhat ki a sötétségből, de bízzál benne akkor is! Talán úgy jelenik meg, mint szeretetlen barát, pedig nem az; vagy úgy, mint kegyetlen Atya, de mégsem az. Talán igazságtalan bíróként áll előtted, de Ő nem az. Erősödjék meg benned mindig jobban az a gondolat, hogy Isten ott van minden mögött! A legkisebb esemény sem történhetik az Ő akarata nélkül; ezért teljes bizalommal támaszkodhatsz rá. Az imádság nemcsak kérés; az imádság a lélek magatartása, amelynek légkörében a kérés egészen természetes: "Kérjetek és megadatik nektek!"
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: maria - 2008 Július 16, 09:25:14
"Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és: Méltó a munkás a maga jutalmára." 1Tim. 5:18

Nyomtató - dolgozó - ökörnek ne kösd be a száját. Mit jelent ez? Az ökör dolgozik, és dolgozik, de ha nem adsz neki enni, akkor mi lesz az ökörrel? Engedned kell, hogy egyen, ha azt akarod, hogy dolgozzon. Nehéz munkát végez az ökör, és nem tudsz helyette egy nyulat befogni. Te azt hiszed, a pásztor nem dolgozik, csak imádkozik és felkészül az alkalomra. Ez nem munka, ez semmi. Amikor te iskolába jártál és tanultál, mert felelni kellett, mennyi ideig tanultál, hogy megfelelő legyél? Ahhoz, hogy a szolgáló tanítani tudjon, nem kis időt tölt el a Bibliával. Aki dolgozik, fáradozik, méltó a bérére. 1Kor. 9:14. Ez a megfelelő dolog, de nem motiválhatja a szolgálót. Amikor a munkahelyeden dolgozol, és csak dolgozol, és nem kapsz bért, mi lenne? Mégis mit tennél? Mit javasolna a családod? Isten azt mondja: Méltó a munkás a maga jutalmára. Ha eltöltenél egy napot figyelőként egy szolgáló otthonában, megdöbbennél. Talán azt is mondanád: "Ezt én nem csinálnám. Erre nem is gondoltam, hogy így telik el egy napja a szolgálónak." Bizony sok kitartó munkát igényel. Jézus, és a tanítványok is az adományokból tartották fenn magukat. Neked fel kell növekedned oda, hogy támogasd a pásztorodat. Ha ezen megbotránkozol, Isten Igéjén botránkozol meg.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 17, 06:33:28
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 A HIT CSODÁJA


   "...az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek megtévesztő szavaiban állott" (1Kor 2,1-5).

Pál tudós és elsőrendű szónok volt. Nem alázatoskodó módon beszél itt, mégis ezt mondja: "Elhomályosítottam volna Isten hatalmát, ha az evangélium hirdetésénél mint ragyogó szónok kívántam volna hatással lenni az emberekre." A Jézusban való hit olyan csoda, amit csak a megváltás hatóereje teremthet meg. A hatásos beszéd, csalogatás és hívogatás mit sem ér, csak Isten hatalma. A megváltás teremtő hatalma az evangélium hirdetése által árad szét, de nem az igehirdető személye miatt. Az igehirdető igazi böjtje nem az, hogy eledelektől tartózkodik, hanem inkább az, ha az ékesszólástól őrizkedik, hogy ne akarjon hatást kelteni választékos beszédjével, tehát őrizkedjék mindattól, ami megzavarhatná Isten evangéliumának tiszta vonzását. Az igehirdető Isten képviselője, "mintha Isten kérne mi általunk" (2Kor 5,20). Az a dolga, hogy Isten evangéliumát szólja és ne emberi eszméket. Ha az emberek csak azért kívánnak jobbak lenni, mert én prédikáltam nekik, akkor soha nem fognak közelebb jutni Jézus Krisztushoz. Ami az igehirdetésemben nekem hízelgő, az végül is Jézus Krisztus árulójává tesz engem, mert az a váltság újjáteremtő hatalmát akadályozza. "És én, ha felemeltetem e földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32) - mondta az Úr Jézus.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 18, 06:53:01
Carl Eichorn

Isten műhelyében

Vegyük nagyon komolyan


   "Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? "
(1 Kor 5, 6)   


Vigyázz a kis dolgokra! Mindenütt fontos és sokszor ijesztő szerepet játszanak. A gonosznak nagyobb, erősebb a fertőző ereje és terjedése, mint a jónak, vagy - amint a prédikátor mondja - "A bölcsességnél és tisztességnél hathatósabb egy kevés balgatagság." - Fenti Igénk éppen úgy vonatkozik az egész gyülekezetre, mint az egyesekre. Az egész közösséget megmérgezheti egy kicsiny dolog, de éppen úgy megronthatja a gonosz valami kicsiny kezdet által az ember egész benső életét. Parányi bacilusok, amelyeket csak erős nagyításban láthatunk, terjesztik a súlyos fertőző betegségeket. Hihetetlenül gyorsan szaporodnak és az egész testet megmérgezik. A kovász parányi sejtjei rohamosan megsokszorozódnak és az egész tésztát áthatják. Ez a bűn képe.

Egyetlen tekintet gonosz kívánságot ébreszthet a szívben. Ha ezt a csírázó mérget ki nem dobod, akkor tovább terjed mindaddig, amíg egész lelki életedet áthatja és gonosz cselekedetek lesznek belőle. Egyetlen gondolat tovább szövődik, egész szövevény lesz belőle, amely behálózza és megkötözi a lelket. Egy tisztátalan szó megmérgezi a fantáziát és tisztátalan képeket teremt a lélek rejtekében. Ezek felkeltik a szenvedélyeket, mámorossá teszik és félrevezetik az embert. Egy másik kép: egy tűzszikrát könnyen eltaposhatsz, de ha tovább izzik, olyan tűzvész támadhat, amit alig lehet eloltani. Így van ez a foltokkal és a rozsdával is. Aki nem távolítja el azokat mindjárt, az ne csodálkozzék, ha ruhái, edényei, szerszámai tönkremennek. Végezzünk mindig radikálisan és azonnal a gonosszal, különben befészkeli magát és megnehezíti harcunkat. Ha játszunk a rossz gondolatokkal, végül borzalmasan komoly dolog lesz belőle. Ha a sötét vágyakat nem utasítjuk el már a küszöbön, akkor lakhatási jogot szereznek a házban. Ha nem öldököljük meg a test cselekedeteit, halálba sodornak minket. Mint a gyom a természetben, olyan szívósan tartja magát a gonosz és sokkal erősebben szaporodik, mint a jó. A bölcs ember óvatosan viselkedik. Balga az, aki nem ügyel a kis veszélyekre és nem végez velük mindjárt kezdetben. Hanyagság és rendetlenség keservesen megbosszulja magát a belső életben. Aki a kegyelem által új tésztává, azaz új emberré lett, az védekezzék minden újra betolakodó régi ellen és ne tűrje meg a kovászmaradékot sem!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: GLD46 - 2008 Július 18, 13:09:41
Drága Salome! :2smitten:

Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kiartóan küldöd nekünk a"napi lelki morzsákat".


Carl Eichorn

Isten műhelyében

Vegyük nagyon komolyan


   "Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? "
(1 Kor 5, 6)   


Vigyázz a kis dolgokra! Mindenütt fontos és sokszor ijesztő szerepet játszanak. A gonosznak nagyobb, erősebb a fertőző ereje és terjedése, mint a jónak, vagy - amint a prédikátor mondja - "A bölcsességnél és tisztességnél hathatósabb egy kevés balgatagság." - Fenti Igénk éppen úgy vonatkozik az egész gyülekezetre, mint az egyesekre. Az egész közösséget megmérgezheti egy kicsiny dolog, de éppen úgy megronthatja a gonosz valami kicsiny kezdet által az ember egész benső életét. Parányi bacilusok, amelyeket csak erős nagyításban láthatunk, terjesztik a súlyos fertőző betegségeket. Hihetetlenül gyorsan szaporodnak és az egész testet megmérgezik. A kovász parányi sejtjei rohamosan megsokszorozódnak és az egész tésztát áthatják. Ez a bűn képe.


Tapasztalataim szerint, ezt ma sajnos sokan nem veszik komolyan.

Még egyszer köszönöm Salome, az Úr áldjon érte gazdagon!

Szeretettel: GLD46  :2smitten:

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 19, 07:42:37
Drága GLD46! :2smitten:

Én is sajnos ezt tapasztalom. :-(

Legyen nagyon áldott, szép hétvégéd!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 19, 07:43:53
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


 URALMA A HÍVŐ FELETT


   "Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok" (Jn 13,13).

Urunk sohasem hangsúlyozta tekintélyét. Sohasem mondta: "Meg kell tenned." Teljesen szabadon hagyott minket, olyan szabadon, hogy akár arcába is köphetünk, mint ahogy meg is tették ezt; olyan szabadon, hogy megölhetjük - mint ahogy meg is tették: és nem szól rá egy szót sem. De amikor élete bennem megszületett váltsága által, azonnal elismerem, hogy teljes fennhatóságú joga van felettem. Erkölcsi uralom ez: "Méltó vagy..." (Jel 4,11). Csak a méltatlan részem vonakodik meghajolni a méltó előtt. Ha találkozom valakivel, aki szentebb nálam és mégsem ismerem el méltó voltát, s nem engedek annak, amit mond és ami megállja a helyét, akkor nyilvánvalóvá válik a bennem levő méltatlan rész. Isten embereket használ a nevelésünkre, akik kicsit tovább jutottak, mint mi - nem értelmileg, hanem szentség tekintetében -, míg végre magának az Úrnak uralma alá jutunk, s akkor már egész életünk afelé van beállítva, hogy neki engedelmeskedjünk. Ha Urunk megkövetelte volna az engedelmességet, akkor mint rabszolgahajcsárnak nem lenne tekintélye felettünk. Ő soha nem erőlteti az engedelmességet, de amint meglátjuk Őt, azonnal engedelmeskedünk neki, így Urunkká lesz és szüntelen az Ő imádatában élünk. Aszerint növekedhetem a kegyelemben, ahogyan az engedelmességet felfogom. Az engedelmesség szót ki kell emelnünk a mocsárból. Az engedelmesség az apa és fiú közti viszonyra vonatkozik, nem az úr és a szolga viszonyára. "Én és az Atya egy vagyunk." Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet" (Zsid 5,8). Isten Fia engedelmes volt küldetéséhez mint Megváltó - mégpedig azért, mert Fiú volt, és nem azért, hogy fiúvá lehessen.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 20, 08:44:23
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Előre a megszentelődésben!


   "Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki szennytől és Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelődésünket. "
(2 Kor 7, 1)   


A második korinthusi levél 6. fejezetének nagy ígéretei indítsanak erőteljesen a megszentelődésre! A megtisztulás eszköze Jézus vére. Ha a lélek e vérben bízva alapvető megtisztuláson ment át, akkor őrizze meg magát tisztán. A mázoló kabátján néhány folttal több nem jelent semmit, de ha új és nemrégen kitisztított ruhát viselünk, arra vigyázunk, mert a legkisebb folt is zavaró rajta. A megszentelt keresztyén is tartsa tisztán belső ruháját, amit Jézus vérében megmosott! Isten gyermekeinek a lelkét is eltorzítja a bűn. Érvényre jutnak még bennük is a testi bűnök: tisztátalanság és mértéktelenség; és a szellemi jellegűek, mint az irigység, gyűlölködés, szeretetlen ítélkezés, hamisság, érzékenykedés, akaratosság, önfejűség.

Legyenek mások a hívők, mint a meg nem tért emberek! Azok ugyanis egyre mélyebbre jutnak a tisztátalanságba, mert megtűrik a szennyet. A Bárány vérében megtisztult lélek azonban nem vak, látja foltjait és utálatosnak érzi azokat. Nem is nyugszik, míg meg nem szabadult tőlük. Egyre előbbre jut a megszentelődésben, nem áll meg! Sajnos, mégis elég sok olyan hívő ember van, akiknél nincs előrehaladás, még mindig a régi utakon járnak.

Pál apostol szüntelenül futott, nem volt megállása. Így kell előrehaladnunk a megszentelődésben. Aki nem törekszik tökéletességre, az visszaesik, eltompul és elhal. Megszokja régi hibáit, beletörődik, elfogadja a megjegyzést: "Mindenkinek megvan a gyenge oldala." Ezeket cipeli magával, mintha elkerülhetetlenül szükséges lenne és elszárad, ahelyett hogy lelki élete naponként gyökeréig megújulna. Vegyük komolyan ezt a figyelmeztetést: "Isten félelmében vigyük véghez a megszentelődésünket!" Ne álljunk meg félúton, ne elégedjünk meg gyatra részeredményekkel!

Isten adja az erejét: engedd magadba hatolni! Az Úr Jézus minden hibát, minden bűnt le tud győzni. Még régi, megrögzött szokások, kedvenc bűnök, vérmérsékleti hibák alól is felszabadít! Harcold meg te is Jákób harcát: "Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem!" Ne add át magad a gonosz szokásoknak, mintha ennek úgy kellene lenni! Ne vigasztalódj másokkal, hogy ők sem különbek. Hatolj előre a hit és imádság harcában! Sokan futnak ugyan, de nem teljes odaadással. Csak egy nyeri el a jutalmat!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 21, 06:41:23
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK KAPUJA


   "Boldogok a szellemi szegények" (szellemben koldusok) (Mt 5,3).

Vigyázz, Urunkat ne tanítónak tekintsd elsősorban. Ha Jézus Krisztus csak tanító, akkor gyötör engem egy mérték felállításával, amit sohasem érhetek el. Mit használ, ha van eszményünk, amit nem érhetünk el? Boldogabb vagyok, ha mit sem tudok róla. Mi jó van abban, ha azt mondják nekem: legyek olyan, amilyen sohase lehetek, legyek tisztaszívű, tegyek többet a kötelességemnél, teljesen szenteljem magam oda Istennek? Ha nem ismerem meg Jézus Krisztust, tanítása olyan eszményt állít elém, amely kétségbeesésbe sodor, mert képtelen vagyok elérni. De mikor Isten Szelleme által újjászülettem, akkor tudom, hogy Jézus Krisztus nemcsak azért jött, hogy tanítson, hanem hogy engem azzá tegyen, amivé tanítása szerint lennem kell. A váltság azt jelenti, hogy Jézus Krisztus minden emberbe belehelyezheti a saját lelkületét, az életét irányító szándékait és mindaz, amit Isten tőlünk kíván, ezekre van alapozva. A Hegyi beszéd tanítása a természetes embert kétségbeejti - de éppen ezt akarta Jézus Krisztus is. Amíg bennünk van az az ön igaz, magabiztos elképzelés, hogy meg tudjuk valósítani az Úr tanítását, addig Isten ránk hagyja, míg csak nem jutunk csődbe. Csak akkor megyünk hozzá, mint koldusok, hogy kapjunk tőle valamit. "Boldogok a szellemben koldusok." Isten királyi uralmának ez a legelső alaptörvénye. Jézus Krisztus királysága nem a birtoklásra, hanem a szegénységre épül. Nem a Jézus melletti döntésünk az első, hanem a teljes semmiségünk átérzése: "El sem tudom kezdeni"! Erre mondja Jézus: "Boldog vagy!" Így lépünk be, és sokáig tart, amíg igazán elhisszük, hogy nincstelenek vagyunk! Szegénységünk tudata visz át azon az országhatáron, ahol elkezdődik Jézus Krisztus munkaterülete.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 21, 10:04:02
Köszönöm Salome!  :thanks:

Nem tudunk bűntől mentesen élni, de erre kell törekedni!

Az Úr áldjon meg.  :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 22, 06:56:55
Kedves Anti! :044:

Így igaz. Téged is áldjon az Úr gazdagon!


Szeretettel:Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 22, 06:59:17
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

MEGSZENTELŐDÉS


   "Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

A halál oldala. Istennek a megszentelődésünkben az élet és a halál oldalán egyaránt formálnia kell minket. Egyesek túl sok időt töltenek a halál helyén, végül olyanok lesznek, mint a sír. Mindig heves harc folyik a megszentelődés előtt, mindig van valami, ami éles ellentétben áll Jézus Krisztus kívánságaival. Amint Isten Szelleme elkezdi megmutatni, mi a megszentelődés, elkezdődik a küzdelem. "Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli... a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26). A megszentelődés folyamatában Isten Szelleme megfoszt engem mindentől, míg nem marad más, csak "önmagam", s ez a halál helye. Hajlandó vagyok-e csak "magam" lenni és semmi több - barátok, szülő, testvér és önző érdek nélkül -, készen a halálra? Ez a megszentelődés feltétele. Nem csoda, hogy Jézus ezt mondta: "Nem békességet hozni jöttem, hanem fegyvert" (Mt 10,34). Itt kezdődik a harc, itt sokan elcsüggedünk. Nem akarjuk azonosítani magunkat Jézus halálával ezen a ponton. "De ez olyan rettenetes és kérlelhetetlen" - mondjuk, Urunk szigorú és elvárja ezt tőlünk. "Nem kívánhatja, hogy ezt tegyem." - Pedig kívánja. Akarok-e egészen "magam" lenni, mindent határozottan lehántani magamról, amit barátaim vagy saját magam gondolok magamról és kiszolgáltatom-e ezt a mezítelen valómat Istennek? Amint kész vagyok erre, Ő megszentel egészen, és életem megszabadul minden nyűgtől, mindentől - Istent kivéve. Amikor így imádkozol: "Uram, mutasd meg, mi nekem a megszentelődés" - Ő megmutatja. Azt jelenti, hogy eggyé lettem Jézus Krisztussal. A megszentelődés nem olyasvalami, amit Ő helyez belém, hanem Ő maga az bennem.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 23, 07:23:08
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Lelki mámorosság


   "A részegek éjjel részegednek meg. "
(1 Thess 5, 7)   


Amíg az ember az Istentől való elszakadottság éjszakájában él, olyan, mint aki mámoros. Nem látja világosan a dolgokat, nincs józan ítélőképessége. Elfeledkezik mindenről, ha elkapja a harag, vagy a kívánság fellobban benne. Nem gondol a szomorú következményekre, sem súlyos felelősségére. Engedi, hogy magával ragadja a mámor, és a pusztulásba rohan. Ha azután már késő, akkor fájdalmas kijózanodással ébred rá a valóságra. Éppen így ködösít el a gond is. Rémületbe hajt, úgy hogy az ember nincs is igazán magánál. A gőgösség, elbizakodottság is olyan mint a köd, körülfogja a lelket. Az ember önmagával van eltelve, álmodozik a saját nagyságáról, ügyességéről és kiválóságáról. Önmagával kapcsolatban elvesztette józan ítélőképességét. Hamis lélek csapja be, a hízelgők csak fokozzák rossz állapotát, annyira, hogy szinte a talajt is elveszti a lába alól. - Néha egy egész népet elfog a gőg. A jelszavaknak félelmetes hatalmuk van, mégha nincs is bölcsesség bennük. A korszellem szinte varázslatos igézete alatt tartja az emberek lelkét.

A Biblia lerántja a leplet mindenről és megmutatja az ilyen mámorosság sátáni eredetét. A démoni hatalmak egész tömegeket elvakíthatnak és majd isznak Isten haragja mámoros kelyhéből, aki odaadja őket a sátáni befolyásnak, hogy napról napra a tévelygést tartsák igazságnak és a gonosztettet erényként dicsőítsék.

Csak egy mód van rá, hogy kijussunk a lelki ittasság állapotából: az igazság Igéje! Aki hallgat rá, józanná lesz. Az Igében a Szentlélek munkálkodik és ha Ő befolyásolhatja az embert, akkor az magához tér, világosan és értelmesen gondolkodik, mint az a megszállott, aki azután Jézus lábainál ült, miután meggyógyult (Lk 8, 35). A világ ugyan az igazi hívőt rajongónak, túlzónak és józantalannak tartja, de valójában a világ szelleme teszi az embert bolonddá és rajongóvá. Önmaguktól várnak mindent, azt hiszik, hogy felfelé haladnak, holott lefelé zuhannak. Azt remélik, hogy az emberiség a külső körülmények megjavítása által is megteremtheti a boldogság állapotát, megtérés és a gondolkodás megváltoztatása nélkül is. Úgy vélik, az emberek csak azért rosszak, mert rosszul megy a soruk. Mindez józantalanság!

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Július 23, 10:10:16
Mk 4,35-41: Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. (39.v.)


Jelek a vihar idején  

Jézus tanítása befejeződött, a tanítványok hazaküldik a sokaságot, és csak ők maradnak Jézussal. Jézusnak is jó alkalom ez, hogy egy fárasztó nap után megpihenjen. Végre nyugalom van. De ez csak vihar előtti csend. Méteres hullámok keletkeznek, és a csónak vízzel kezd megtelni. Csupán pár órával ezelőtt magyarázta el tanítványainak, hogy a töviseknek mi a rejtett értelme (18.v.). Most mégis mintha mindezt elfújta volna a szél. A pánik eluralkodik rajtuk. Szemrehányással teli hangvétellel teszik végül az egyedül helyes dolgot: Jézushoz fordulnak. Ők nem tudnak úrrá lenni a helyzeten, de egy valaki igen: az Úr Jézus. Néhány szó elég, a szél és a hullámok engedelmeskednek neki. Ez a bizalom iskolájának első leckéje. Akkor is, ha a víz már a nyakadig ér, Jézus a kezében tartja a dolgokat. Ő annyira biztonságban érzi magát az Atya kezében, hogy a veszélyesen imbolygó hajóban is teljes lelki nyugalommal alszik.

Elgondolkodtató: Jézus kívánsága: Viharban is szeretné uralma alatt tartani nemcsak a tanítványok, hanem a te szívedet is.

Ajánlott igeszakasz: Ap.Csel 27:13-44

 :2smitten: :044: :088:


Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 24, 07:06:27
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Súlyos bukás


   "Péter elkezdett átkozódni és esküdözni: nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. "
(Márk 14, 71)   


Ilyen mélyre eshetnek Jézus tanítványai! Néhány órával előbb még bizonygatta: kész vagyok veled a halálba menni - most pedig megtagadja Jézust. Azt állítja, hogy nem ismeri, tudni sem akar róla, átkozza magát és hamisan esküszik. Hogyan lehet ilyen rövid idő alatt ilyen nagyot esni? Péter bízott az érzéseiben, a szíve hangulatában, amely olyan melegen dobogott Mesteréért. Nem hitt Jézus szavának: Most nem jöhetsz utánam! Mindenre képesnek tartotta magát és elbukott. Belekeveredett a gonosz bandába a főpap udvarában és melegedett a tüzük mellett.

Ha hivatásunk folytán kerülünk istentelenek társaságába, akkor bízhatunk az Úrban, hogy sértetlenül megőriz minket. De komolyan kell keresnünk az Ő védelmét, engednünk kell, hogy felfegyverezzen és oltalmazzon, amikor olyan emberek közé megyünk, akik semmit sem akarnak tudni Istenről. Tapasztaltuk már, hogy a hitetlen környezet gyengít és lehúz? - Minden embernek van valamilyen lelki atmoszférája. Isten gyermekei mennyei levegőt hordoznak, köztük megerősödünk és felfrissülünk. A világ embere sokszor pokoli légkört áraszt, s ha ilyenek vesznek körül, nem könnyű szilárdan megállnunk. - Péter elbukott; aztán elbukott másodszor és harmadszor is! Péter egyre mélyebbre zuhant, megátkozta saját magát, ha nem igaz, amit mond. Hazudott! - Nem dobunk rá követ, mert aki ismeri saját magát, az tudja hogy az ember minden rosszra képes, ha az Úr erős keze meg nem tartja hit által. Még az is lehetséges, hogy egyazon órában a lelki felemelkedettség magaslatán az Úrnak elkötelezve magunkat, kész vagyunk érte meghalni, de kész vagyunk megtagadni is Őt. Ne higgy a szívednek! Aki a szívére bízza magát, az balga. Csak az Úrban bízzál, önmagaddal szemben légy bizalmatlan.

Péter bukása a mi vigasztalásunkra van feljegyezve. Vajon mi mindig hűségesek voltunk? Soha nem tagadtuk meg az Urat? Megálltunk a próbákban? Soha nem volt vereségünk a hit harcában? - Egyikünk sem hős, ha magunkra maradunk. A test erőtelen, csak az Úrban, az Igébe vetett hitben lehetünk erősek. Vereségeken át visz az út, míg teljesen megszabadulunk gőgös önbizalmunktól.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 25, 07:47:38
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Újrakezdés kegyelemből


   "Ekkor hátrafordult az Úr, rátekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint neki mondta: Mielőtt ma a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. És kiment Péter és keservesen sírt. "
(Lukács 22, 61-62)   


Az Úr felemelte elbukott tanítványát. Már bukása előtt imádkozott érte, hogy a hite el ne fogyatkozzék és most, amikor a főpap udvarában Péter mellett vezették el, odafordult feléje. Jézus nem merült el oly mélyen a saját szenvedésébe, hogy ne lett volna egy pillantása tanítványa számára. Még az sem tartotta vissza, hogy Péter olyan gyalázatosan megtagadta Őt. Nem gondolkodott úgy, mint mi: "Ha te nem akarsz tudni rólam, te sem létezel többé a számomra." Komolyan, de nem lesújtóan nézett rá; mély irgalom csillant fel tekintetében. Ez át meg átjárta tanítványát és felébresztette tompa kábultságából. Magához tért és visszaemlékezett az Úr elfelejtett szavára: "Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem." Ekkor zuhant rá teljes súlyával a bűn. De mégis úgy érezte: "A Megváltó nem vetett el teljesen, még van számomra egy pillantása, még tudomást vesz rólam." Ez megolvasztotta kemény szívét, kiment és keservesen sírt.

A Megváltó nem veti el mindjárt az elesett tanítványt. Péterért már bukása előtt imádkozott, hogy el ne fogyatkozzék a hite, nehogy meghasonlásában és kétségbeesésében úgy fejezze be életét, mint Júdás. Nekünk is Ő az egyetlen szószólónk az Atyánál, ha vétkezünk. Ránk is vet egy tekintetet, ha eltévedünk, és ez mindig kijózanítólag hat. - János látja Isten Bárányát, akinek hét szeme van. Ez Isten hét Lelke. Egyszer nyugtalanít és megijeszt, ha elvetnivalót fedez fel bennünk, máskor ismét kegyelmesen néz ránk, úgy hogy a bűne miatt aggódó szív megvigasztalódik. Sokszor az Igét teszi hathatóssá egy-egy ilyen ránknézésével és teljesen személyessé válik a szava, vagy egy régebben befogadott Igét juttat eszünkbe és világosság árad szét bennünk.

Jézus nem vonja meg tőlünk "szelíd szemét", ha ránk rohant a gonosz és mint Pétert, minket is legyőzött. Ez a tanítvány tudatosan, de mégsem szándékosan vétkezett, mint Júdás vagy Ananiás és Safira. Nagy bukása és a még nagyobb kegyelem, amit átélt, irgalmassá és alkalmassá teszi Pétert arra, hogy megtévedő, gyenge testvéreit hitben és kegyelemben erősítse. Amint Jézus feléje fordult, úgy fordult később ő is elesett testvéreihez.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Július 25, 10:36:42
Köszönöm Salome!  :thanks:

Olyan jó tudni, hogy van pártfogónk az Atyánál.
Jézus, aki esedezik érettünk. Imádkozik érettünk, amikor nehézségben és megpróbáltatásokban vagyunk.  :088:

Isten áldjon kedves Salome! :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 25, 21:32:43
Kedves Anti! :044:

Igen, ez csodálatos, hogy Jézus esedezik érettünk, micsoda kiváltság, kegyelem!

Téged is áldjon az Úr nagyon gazdagon, áldott, szép hétvégét Neked!

Szeretettel:Salome :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 26, 07:12:46
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

TISZTASÁG


   "...a szívből származnak..." (Mt 15,18-20).

Azzal kezdjük, hogy a tudatlanságunkban bízunk és elnevezzük ártatlanságnak; aztán ártatlanságunkba helyezzük bizodalmunkat és elnevezzük tisztaságnak; mikor aztán Urunk éles kijelentéseit halljuk, vállat vonva mondjuk: "Soha nem éreztem a szívemben semmit ezekből a borzalmas dolgokból." Rossz néven vesszük, hogy Jézus Krisztus leleplezi ezeket a dolgokat. - Vagy Jézus Krisztus a legfőbb tekintély az ember szíve felett, vagy arra sem érdemes, hogy figyelemre méltassuk. Merek-e bízni az Ő átható éleslátásában, vagy inkább bízom a magam ártatlanságnak nevezett tudatlanságában? Ha tudatosan próbálok ártatlan lenni, valószínűleg eljutok arra a pontra, ahol borzadva ébredek rá, hogy igaz, amit Jézus Krisztus mond; és egészen elrémülök a bennem rejlő rettenetes lehetőségektől. Amíg az ártatlanságom mögé menekülök, addig "bolondparadicsomban" élek. Csak a gyávaság és a civilizált élet őrzött meg attól, hogy nem züllöttem el, de amikor mezítelenül állok Isten előtt, akkor látom, hogy Jézus Krisztus diagnózisa igaz. Egyetlen biztos oltalom van: ez Jézus Krisztus váltsága. Ha kész vagyok magam kiszolgáltatni neki, nem kell megtapasztalnom a szívemben szunnyadó szörnyű lehetőségek valóra válását. A tisztaság elérhetetlenül mélyen van, természetes úton nem érem el; de amikor a Szent Szellem lakozást vesz bennem, azt a szellemiséget teszi életem középpontjává, ami Jézus Krisztus életében nyilvánvaló volt, és ez a Szent Szellem, aki a szeplőtlen tisztaság.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 27, 07:36:15
Carl Eichorn
Isten műhelyében

Sikeres ellenállás


   "Vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon és mindent elvégezve megállhassatok. "
(Ef 6, 13)   


A teljes fegyverzetről van itt szó, amelyből egy darabnak sem szabad hiányozni. Legyünk mindig annak a tudátában, hogy a Sátánnal és az ő szolgáival van dolgunk. De azért ne hárítsunk rá mindent és ne tegyük őt ún. bűnbakká. Mindent vagy a legtöbb rosszat a Sátánra próbálunk hárítani. De a gonoszság elsősorban bennünk van. Jakab apostol ezt nyomatékosan hangsúlyozza: "Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága." Alázkodjunk meg minden rossz gondolattal kapcsölatban, ami felülkerekedik bennünk! A Sátán nem tudná azt felkelteni, ha nem rejtőzne bennünk a gonoszság magva. De már maga az is vigasztaló, ha elmondhatjuk: az ellenség van e dolog mögött! Isten gyermekeit sokszor környékezi az a veszély, hogy kishitűvé válnak, ha ismételten előjönnek a régi kísértések, amikre már úgy néztek, mint megharcolt és legyőzött dolgokra. Saját magukat sem értik, és olyan rejtélyes előttük; hiszen nem akarják a gonoszt, könnyek között vágynak tőle szabadulni, s azután jönnek pillanatok és órák, amikor a gonosz mégis félelmetes, lenyűgöző módon csalogatja őket. Ilyenkor közel állnak az elcsüggedéshez. Vigyázz! Az ellenség az, ne hagyd, hogy leverjen!

Vagy gyűlölködő emberekkel van dolgunk, talán legközelebbi hozzátartozóink gyötörnek. Kísértésünk, hogy megkeseredünk velük szemben. Felszabadító már az is, ha felismerjük: az ellenség áll mögöttük, az uszítja őket ellenünk, hogy féltékenységgel, daccal, engedetlenséggel és mindenféle gonoszsággal gyötörjön. Így csak eszközök és csak sajnálnunk kell, hogy a gonosz felhasználhatja őket. Nem vesszük tevékenységüket személyünk elleni támadásnak; látjuk azt a nagy harcot a világosság és sötétség között, amibe mint hívők belejutottunk.

Vannak gonosz napok, amikor az ellenség különösen erőteljesen száll síkra és támad ránk. Ilyen volt az Úr Jézus 40 napja a pusztai kísértéskor. De az ellenség sem dühönghet folyton. Isten mindig ád gyermekeinek kíméleti időt. Csak ne legyünk magabiztosak és ügyeljünk a gonosz napokra! Ilyenkor a kegyelem egét felleg borítja, nem érezzük az Úr közelségét. Úgy tűnik, mintha a Megváltó kiszolgáltatott volna az ellenségnek. Ez azonban csak látszat. Ő mégis ott van és ha rejtve is, de tart minket.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Július 27, 09:20:31
Efézus 3,20: Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erőnk szerint.  


Az imádkozó ember csak akkor fordul bizalommal Istenhez, ha Isten csodálatos erejének megtapasztalásában él. Pál apostol megtapasztalta ezt az erőt. Általa lett az üldözőből Jézus nevének hitvallója. Amit senki nem tartott lehetségesnek, amit maga Pál is kizártnak tartott, azt Isten megtette. Ez az erő szakadatlanul munkálkodott benne, ezért kiált fel így: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!" Máskor pedig: „Felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett." Ezért bízott abban, hogy Isten mindent megtehet (2 Kor 9, 8); az apostol sziklaszilárdan hitte ezt. Imádkozásán mint ragyogó korona, ott van Isten dicsőítése és imádása. Isten véghetetlen bőséggel mindent megtehet, azaz feljebb, mint valaha is megtapasztalhattuk.
Megtapasztaltuk már mi is Isten kegyelmének ezt a csodálatos erejét, amellyel új embert teremt? Új mederbe sodorta-e életünk folyamát ez az erő? Megtörtént bennünk is az a nagy változás, amit Pál ezekkel a szavakkal ír le: „A régiek elmúltak, íme, újjá lett minden"? Amire semmiféle emberi rábeszélés vagy ékesszólás nem képes, amit az ember legjobb szándéka sem vihet véghez, azt elvégzi Isten hatalma. Elveszi belőlünk a kőszívet és ad helyette újat, mely készségesen követi az &Otilde; vezetését. Azután naponta új erőt és új bátorságot ad arra, hogy legyőzzük a gonoszt. Segít elhordozni a nehézségeket. - Csak ha átéltük és mindig újra átéljük Istennek ezt az erejét, tudunk igazán bizalommal imádkozni.
Életünk legnagyobb csodája: az ember szívének megújulása. Aki ezt megtapasztalta, abban eldőlt az a kérdés, hogy léteznek-e csodák vagy sem, mert saját magában látja Isten csodálatos hatalmának legnagyobb bizonyítékát. Halálosan beteg lelke csodálatosan meggyógyult és most naponta Isten gyógyító erőiből él. Aki a legnagyobbat megtette, hogyne tenné meg a többit is? És ahogyan megmentette az én lelkemet, úgy másokat is életre vezethet. Imádságunk meghallgatásában is túlmegy azon, amit kérünk vagy elgondolunk. Isten bennünk munkálkodó ereje által - ami által fenntart és mindenen átsegít - fogalmat alkothatunk arról, hogy ennek a hatalomnak nincs határa. Mindent úgy tud és úgy akar irányítani az életünkben, hogy célhoz érjünk. (Carl Eichorn)

 :2smitten: :044: :afro: :088:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 28, 10:23:18
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 A tulajdonképpeni ellenség


   "Nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. "
(Ef 6, 12)   


Az Ószövetségben Isten népének külső, látható ellenséggel kellett harcolnia: a Kánaánban és körülötte lakó népekkel. Az Újszövetség népének láthatatlan ellenséggel van dolga. Végső fokon harca a Sátán és a sötét hatalmak ellen irányul. Eredetileg az lett volna az ember rendeltetése, hogy legyőzze a Sátánt és visszaszerezze Istennek a földet, amit a Sátán megrontott. Ehelyett a Sátán győzte le az embert és ismételten győzött felette, amíg az asszony magva, a második Ádám, Jézus Krisztus, aki erősebb, le nem győzte az erőset és zsákmányát el nem vette tőle. Most Jézus győzelmének erejében nekünk is győznünk kell a Sátánon, de végül is Isten bénítja meg és kapcsolja őt ki teljesen.

Az óember mögött a Sátán áll. Ő szítja fel a gonosz szenvedélyek tüzét, ő indítja fel a bennünk rejtőző gonoszt. Azonnal kezdeményez, ahol erre alkalma nyílik. Ravaszul és módszeresen fog a munkához. Gyakorlott ellenség, aki évezredek óta sok millió esetből gyűjtött tapasztalatokat. Megkeresi gyenge oldalunkat, ahol könnyű bukást előidéznie. Kikutatja a legkedvezőbb időpontot, amikor a legjobban megközelíthet. Talán nem állunk az őrhelyünkön, kicsit szabadjára engedjük magunkat, hanyagok vagyunk, szinte félálomban ringatózunk. Vagy talán kimerít a munka és túl fáradtak vagyunk. Ő mindezt kihasználja. Eközben a gonosz dolgokat ártalmatlannak tünteti fel, hogy gyanútlanná tegyen; nem a legsúlyosabb csábításokkal jön, hanem finom kísértésekkel, amelyek nem látszanak veszélyesnek. Aztán lépésről lépésre halad előre és mindig több teret nyer. Szívós, állhatatos, tolakodó és fölényesen viselkedik. Hatalmas szellemi erő, akit bizonyos értelemben respektálnunk kell. Legalábbis őrizkedjünk attól, hogy megvetően és lekicsinylően beszéljünk róla, szidalmakat szórjunk rá. Ez sokba kerülhetne és csak a rövidebbet húznánk az ilyen merészséggel. A Sátánnak és gonosz szellemi hadának a földfeletti területeken van birodalma, tehát a földi teremtmények felett állnak. Csak az Úr Jézus tud megküzdeni ezzel az ellenséggel. Hittel kell megragadnunk az Ő győzelmét, hogy azt magunkévá tegyük. Jézus elől menekül a Sátán.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 29, 11:11:16
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett :2smitten:


MIT LÁTSZ A FELHŐIDBEN?


   "Íme, eljő a felhőkkel" (Jel 1,7).

A Biblia a felhőket mindig Istennel hozza kapcsolatba. A felhő az a gond, az a fájdalom vagy gondviselésszerű esemény személyes életem körén belül vagy kívül, ami miatt bizonytalannak tűnik, vajon igazán uralkodik-e Isten. És éppen ezek közt a felhők között tanít Isten Szent Szelleme arra, hogy hitben járjunk. Ha nem lennének felhőink, nem lenne hitünk sem. "A felhő Atyánk lábanyomában a por." Éppen a felhő jelzi, hogy Ő itt van. Micsoda meglepő felfedezés megtudni, hogy a szenvedés, gond, fájdalmas veszteség olyan felhők, amik Istennel együtt járnak. Nem közeledhet hozzánk felhők nélkül; nem jön ragyogó napsütésben. Nem igaz, ha azt mondjuk, Isten a próbákkal meg akar tanítani valamire. Minden felhővel, amit felhoz egünkre, el akar feledtetni valamit. Hitünket akarja egyszerűvé tenni, mígnem úgy járunk vele, mint atyjával a gyermek. Ő meg a lelkem, mindenki más csak olyan mint az árnyék. Amíg mások árnyékká nem válnak, addig újra meg újra felhő és homály vesz körül. Vajon egyre egyszerűbb lesz-e a kapcsolat Isten és közöttem, olyan amilyen még sohasem volt? Összefüggés van Isten különös gondviselése és a között, amit tudunk róla. Meg kell tanulnunk életünk titkait Isten megismerésének a fényében értelmezni. Amíg a legsötétebb, legfeketébb valóságokkal nem tudunk szembenézni anélkül, hogy Istent kárhoztatnánk, addig nem ismerjük Őt. "Ők pedig megijedtek, amikor azok belekerültek a felhőbe..." (Lk 9,34). Jézuson kívül van-e még valaki a felhődben? Ha igen, akkor még nagyobb lesz a sötétség. El kell jutnod odáig, ahol már senkit nem látsz, "csak Jézust egyedül"! (Mt 17,8).
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 30, 09:57:10
Surgeon
Isten ígéreteinek tárháza

Az eljövendő találkozás ígérete
"...ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek"
(Jn 16,22)
Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket és mi is megláthatjuk Őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez!

Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent "ismét" megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de "ismét eljön" és feloldoz, valahányszor új meg új hűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megérttette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön és megerősít. Azt mondja: "békesség néktek"; és újra megörvendezteti a szívünket.

A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk: "Újra itt vannak". Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert Ő nem sokáig rejtőzik el. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk máris örvendezni, hiszen ma is azt üzeni: "Ismét meglátlak majd titeket".
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: szolgáló - 2008 Július 31, 08:28:26
Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

AMÍG EGÉSZEN AZ ÖVÉ LESZEL

"A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül" (Jak 1,4).

A legtöbbünknél általában rendben van minden, csak néhány terület van, ahol rendetlenek vagyunk. Nem bűnökről van itt szó, hanem a test szerinti élet maradványairól, ezek tesznek rendetlenné. A rendetlenség megbántja a Szent Szellemet. Semmiben sem lenne szabad rendetleneknek lennünk, akár evésről, ivásról, vagy Isten szolgálatáról van is szó.

Nemcsak Istennel való kapcsolatunknak kell rendben lenni, hanem e kapcsolat külső kifejezésében is. Végül is Isten nem enged kibújni semmi alól, legapróbb részletekig átvizsgál mindent. Nem fárad bele, hogy mindaddig visszavigyen minket arra a pontra, amíg megtanuljuk a leckét, és Ő az, aki be is fejezi a munkát. Lehet, hogy ingerültségünk az a bizonyos pont, ahova Isten állhatatos türelemmel újra meg újra visszavisz; lehet hogy szellemi szétszórtságunk vagy féktelen egyéniségünk. Isten igyekszik belénk vésni, hogy mi az az egy, ami nincs teljesen rendben.

Áldott időt éltünk át, amikor Isten váltságáról elmélkedtünk; szívünk egészen Isten felé fordult. Bennünk végzett csodálatos munkája tudtunkra adja, hogy legnagyobbrészt rendben vagyunk vele. "Most tehát" - mondja a Szent Szellem Jakab apostol által - "a kitartásban tökéletes cselekedet legyen". Ügyelj a kis hanyagságokra, ne mondd: "egyelőre így is jó lesz". Bármi is az, Isten állhatatosan rámutat mindaddig, amíg végleg és teljesen az övéi nem leszünk.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 31, 08:51:18
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Harc a kapzsiság ellen


   "Öldököljétek meg a ... kapzsiságot, amely bálványimádás. "
(Kol 3, 5)   


A testi ember test szerint gondolkozik (Róma 8, 5), de akiben Isten élete van és lelki ember, azt minden törekvés felfelé vonzza. Lehetetlen a földi gondolkozást legyőzni, amíg Isten Fia értelmet nem adhatott nekünk, hogy megismerjük az igazat (1 Ján 5, 20). Csak ekkor szabadulunk meg a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és tanulunk meg az élő Istenben bízni, aki megad nekünk mindent gazdagon (1 Tim 6, 17). Ha Krisztussal meghaltunk a világnak, akkor teljes buzgósággal keressük azt, ami odafelvaló!

Folyamatosan öldököljük meg magunkban a pénzszeretetet és a kapzsiságot, amire nézve Jézus szabadulást hozott. Pál sokakról tudott, akiket a pénz szerelme eltávolított a hittől és sok fájdalommal szegezték át magukat (1 Tim 6, 10). Mert ha valaki egyszer megízlelte az Úr jóságát és mégis boldogtalan, ez csak azért van, mert belekeveredett földi törekvésekbe. Minél mélyebben merül bele az ember a földi dolgokba, annál erősebb benne a földi gondolkodás. És minél inkább elmerül Istenben és minél többet foglalkozik az Ő dolgaival, annál inkább növekszik benne a mennyei gondolkodás. - Olyan a természetünk, hogy magunkhoz ragadnánk mindent, amit csak lehet; Isten jellemvonása az adás. A legdrágábbat adta oda ennek a hálátlan világnak. Isten Fia önmagát és mindenét odaáldozta értünk. Aki megtapasztalja magán Istennek ezt az ajándékozó szeretetét, új emberré lesz, olyanná, aki maga is képes adni.A thessalonikai és filippibeli keresztyének Isten kegyelme által olyan örömmel adakoztak, hogy szinte zavarba hozták az apostolt. Jeruzsálemi testvéreik szorultságának megkönnyítésére erejükön felül adtak (2 Kor 8, 1-3).

Isten gyermekei megértik az Ige szavát: Jobb adni, mint venni! A jókedvű adakozót szereti az Isten és megáldja. Az ilyen ember megtapasztalja az Igét: "Adjatok és nektek is adatik. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak majd az öletekbe" (Luk 6, 38). Aki fösvény és nem tud adni, ne gondolja, hogy Isten gyermeke, mert megcsalja magát. Talán valamikor kapott már kegyelmet, de letért Isten útjáról, mivel újra elfoglalta szívét a pénzszeretet. A kapzsiság és fösvénység bálványozás. Aki a mammonnak szolgál, bálványimádó (Ef 5, 5). A fösvénység szívesen ölt kegyes ruhát, pedig a pénz embere Isten ellensége.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 01, 08:45:10
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Harc a harag és gyűlölködés ellen


   "Vessétek el magatoktól a haragot, indulatosságot, gonoszságot,káromlást. "
(Kol 3, 8) 


A gonoszt csak jóval lehet legyőzni: a tisztátalan gyönyöröket azzal,hogy az Úrban gyönyörködünk. A fösvénységet és kapzsiságot az adakozás készségével, bármennyire mást mond is az önző óember. Így a haragot, keserűséget, érzékenységet, viszálykodó természetet is csak úgy lehet levetkőzni, hogy mint Isten megkegyelmezett gyermekei, felöltözzük a szívbeli könyörületet, szívességet, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Mindenekelőtt a büszke szívnek kell megalázkodni és meglágyulni az Ő meg nem érdemelt irgalma előtt. Jézus báránytermészetére van szükségünk, hogy eredményesen harcolhassunk a harag feltörő indulatai, a gyűlölködő, bosszúálló lelkület, a keserűség és érzékenység, minden mérges szó és szidalom ellen, amelyek az óemberből törnek elő.

Természetünk ezt az alapelvet vallja: "Kölcsönkenyér visszajár!" Ragadozó állat szunnyad bennünk. Amint ingerlik, kitör. Ez a gondolkozás élt Kainban és nemzedékében egyre jobban elburjánzott ez a lelkiség, amelynek semmi sem tetszik s amely mindenkivel szembeszáll, ha büszke énjét sérteni merik. Dávid is bosszút akart állni Nábálon, aki érzékenyen megbántotta őt, de aztán megköszönte Istennek, hogy még idejében hozzáküldte Abigailt, aki lelkiismeretéhez szólt és megakadályozta, hogy vérontással terhelje magát (1 Sám 25, 32-33). Amíg azt hisszük, hogy igazunk van, ha haragszunk, ha engesztelhetetlenek, érzékenyek és dacosak vagyunk, addig nincs szabadulás ebből. Mindez elhordozhatatlan teherré kell váljon számunkra. Gondoljunk arra a szeretetre, amely számtalan mulasztásunkkal és hibánkkal együtt szüntelenül hordoz minket, akkor megszégyenülünk türelmetlenségünk miatt.

A sértések és mellőzések nevelésünkhöz tartoznak. A legjobb eszköz, hogy a szívünkben levő tövistől megszabaduljunk, ha Jézus szavát követjük: "Imádkozzatok azokért, akik bántanak és kergetnek titeket." Ha valakiért imádkozunk, azt a szívünkbe zárjuk, és végül elcsendesedik a szívünk, ha Jézus példája szerint mindent az igazságosan ítélőre hagyunk (1 Pét 2, 23). Ha helyet adunk a haragnak, a keserűségnek és az engesztelhetetlenségnek, magunk szakítjuk el magunkat Isten szeretetétől és a megbocsátó kegyelemtől. Ezért hát el a szeretetlenséggel, indulattal, bántó szavakkal!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Augusztus 01, 09:38:04
Bizony, uralkodni kell magunkon és nem bántóan, szeretetlenül viselkedni. :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 02, 07:29:09
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Harc a tisztátalan vágyak ellen


   "Takarítsátok el a régi kovászt! "
(1 Kor 5, 7)   


A régi kovász a pogány természet. A pogányság két alapbűne a fajtalanság és a kapzsiság. Mielőtt bármely hibától megszabadulhatnánk, felülről kell szabadulást kapnunk. Csak akkor tisztulhatunk meg alaposan, ha először Krisztus vére megtisztítja egész lényünket. Talán saját erőnkből is eltávolíthatjuk a gonosz hajtásokat, de ezzel soha nem juthatunk el a szív tisztaságáig. Ha a kegyelem által nem kerülünk át új talajba, eredménytelen fáradozás a bűnnel való harcunk. Ezért mondja az apostol: "Takarítsátok el a régi kovászt ... hiszen ti kovász nélkül valók vagytok!" Ez ellentmondásnak látszik, pedig nem az. Aki megragadja Jézus Krisztus kegyelmét és eggyé lesz vele, az új természet. A régi természetet azonban nem fújja el a szél. Megmozdulnak a vágyak és a kívánságok; erőlködnek hogy érvényesülhessenek, de már nem kell engednünk nekik (Róma 8, 12). Ha Jézus lelkének új hajtóereje visz előre, nem engedünk többé a test kívánságainak (Gal 5, 16). Kisöpörjük a régi kovászt azzal, hogy hitben magunkhoz öleljük azt az új természetet, amit Jézusban ajándékba kaptunk (Máté 11, 12). Az igazi hit nem álmatag, hanem hatalmas, erőteljes és munkálkodó valami. Teljes határozottsággal áll rá a győzelem talajára. Ha a gonosz kívánság hevesen támad, a hit így kiált fel: "Uram, segíts rajtam, tied vagyok, nem szolgáltathatod ki saját tulajdonodat!"

A győzelemhez fontos a harci gyorsaság. Ha a tisztátalan kívánság már talajra talált, fertőzése könnyen tovább terjed. Aki sokáig szolgált és sokszor engedett neki, annak akaratereje annyira meggyengülhet, hogy egyedül nem birkózik meg vele. Aki ennyire a bűn hatalma alá került, az Jak 5, 16 szerint beszéljen egy hívő keresztyénnel: "Valljátok meg egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért." Az Úr megáldja azt, aki megalázkodik az emberek előtt, és annak a szeretetét is, aki kiáll a megkötözöttért. A testi kívánságok hatalmasan felburjánzanak, ha a testet a szükségesen felül ápolgatjuk és pihentetjük (Róma 13, 14). A gonosz kívánság legyőzésére jó eszköz a munka és a mértékletesség. Újabb vereségek könnyen kishitűvé s kedvetlenné teszik az embert, de ne csüggedj! Magad miatt ugyan elcsüggedhetsz, de nem az Úr Jézus miatt. A tisztátalan kívánság mint a penész lepi be a szívet, de Jézus megtisztíthatja és dicsősége ragyogó tükrévé teheti. "Boldogok akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják."
 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: szolgáló - 2008 Augusztus 02, 08:18:19
VISSZATÉRÉS 

Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. (Fil 3,12)  

Amióta az eszemet tudom, mindig hittem az Úr Jézus Krisztusban. Kisgyermekként rendszeresen jártam templomba.
Tizenéves koromban abbahagytam a templomba járást. Dolgozni kezdtem a hétvégéken és iskola után, hogy pénzt gyűjtsek a főiskolára. A viselkedésem megváltozott. Semmi sem volt krisztusi abból, amit mondtam, vagy cselekedtem. Eltávolodtam Krisztustól.
Jó néhány évvel később éreztem, hogy nem teljes az életem. Beletelt egy időbe, mire ráébredtem, mi az, ami hiányzik. Krisztus volt az. Azonban úgy éreztem, hogy már túl késő; túl sok rosszat tettem. Egyszerűen nem éreztem magam elég jónak, hogy Krisztushoz visszatérhessek.
De ettől függetlenül újra elkezdtem templomba járni, és rájöttem, nincs még késő. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mindannyian visszatérhessünk hozzá. Ha bocsánatért könyörgünk, Isten megbocsát nekünk - nem azért, mert mi elég jók vagyunk, hanem Jézus Krisztusért.

Imádság: Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk, hogy mindig visszatérhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük irántunk való szereteted és megbocsátásod! Ámen.

Soha nem késő Krisztushoz térni.
John R. Adair (Kalifornia, USA)

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 03, 09:54:24
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Küzdelem a szabadság megőrzéséért


   "Minden szabad nekem, de rajtam semminek se legyen hatalma. "
(1 Kor 6, 12)   


"Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek." Természetünk szerint mindannyian ebben a szégyenletes rabszolgaságban vagyunk. Csak Krisztus teremt szabad embereket, akik fölött nincs más úr, csak az Isten. Minden más szabadság csak látszatszabadság, hamis csillogású szolgaság.

De nemcsak a szenvedélyek kötöznek meg! Van sok ártatlan, talán a maga nemében értékes és fontos dolog, amelyek azonban mégis elvonnak Istentől és megfosztanak szabadságunktól. Sokan úgy vélik, addig dohányoznak, amíg akarnak, pedig tévednek; megkötözi őket a dohányzás. A mindennapi kenyér "nem lesz szenvedélyünkké, de különben bármilyen élvezeti cikk úrrá lehet rajtunk. Pál tud olyan keresztyénekről, akiknek istenük a hasuk. - Mindennapos munkánk Isten akarata, de a munka is leigázhat és rabszolgájává lehetünk. Az egészség érték, vigyázzunk rá, de ha túlságosan aggódunk egészségünkért, ez is bilincsbe verhet. A gyermek Isten ajándéka, de milyen könnyen megtörténhet, hogy parancsolója lesz szüleinek.

Nekem, Isten gyermekének, minden meg van engedve, de semmi nem tarthat fogva. A hívő ember mindenek felett úr, de könnyen a dolgok alá kerülhet, ahelyett hogy királyi szabadságban felettük állna! Aki meg akar maradni abban a szabadságban, amire Krisztus felszabadította (Gal. 5, 1), annak naponta harcolnia kell, hogy semmi ki ne szorítsa az Úr Jézust. Mert csak akkor vagyunk szabadok, ha Istent imádjuk és csak neki szolgálunk. Két dolog szükséges ehhez a harchoz: 1. Őszinteség. A Szentlélek int minket, ha a szívünk valamihez nagyon odatapad. Hallgass rá, ne magyarázkodj, valld be, hogy meg vagy kötözve. 2. Határozottság. Sok mindenről határozottan le kell mondanunk, meg kell tagadnunk magunkat. A legértékesebb dolog is csapdává válhat. Nincs szükségünk arra, hogy mindenünk legyen és mindent élvezzünk. Adjunk át mindent az Úrnak. Ami fogva tartja szívünket és újra meg újra erőt vesz rajta, azt dobjuk el, különben Isten sokkal radikálisabban távolítja majd el. "De mindenekben diadalmaskodunk őáltala, aki minket szeretett." Az a szeretet, amely megszabadításunkért a legdrágább vételárat tette le, erőt ad arra is, hogy mindent odaadjunk, ami nem egyeztethető össze ezzel a szeretettel.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 04, 08:56:00
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Harci fegyverzetünk (I.)


   "Álljatok meg tehát, körülövezve derekatokat igazlelkűséggel! "
(Ef 6, 14)   


Ne felejtsük el, hogy minden lelki fegyverzet Istené! Tőle való, nem mi gyártjuk. El kell fogadnunk és kérnünk kell tőle. Az "igazság" tehát nem a mi személyes igazunk, hanem a felülről ajándékozott igazság bennünk. Isten Igéje, mindenekelőtt az evangélium: "az igazság". A Szentlélek árasztja ezt a szívünkbe, így lesz személyes tulajdonunkká. Ez őriz meg a tévedéstől. - A világ tele van csaló nézetekkel, amelyek igazságnak adják ki magukat. Az idők vége felé a Sátán mindent kockára tesz, hogy az embereket elfordítsa az igazságtól és csalóka gondolatainak hálójába vonja őket.

Isten igazsága szabadít meg a tévedésektől, hamis látszatoktól. Ha Isten gazdagsága és teljessége árad reánk, akkor leszünk a legmélyebb értelemben igazzá és lépünk ki a hazug látszatok világából. Amíg ebben mozgunk, szavunk és magatartásunk nem viseli magán a teljes igazság pecsétjét; mindaddig nem Isten előtt állunk, hanem emberek előtt. Gondunk van a szép külső megőrzésére, hogy kellemes benyomást tegyünk. Szerepet játszunk, színészkedünk. A külső nem egyezik meg a belsővel.

Bosszankodunk, de nem akarjuk mutatni. Uralkodunk magunkon, de belül mar és forr bennünk a harag. Lenyeljük azt, de nem győzzük le. Tehát látszat az egész! - Gőgből nem mutatjuk gyengeségünket; összeszedjük magunkat. Erős magatartást mutatunk, míg egyszer törés áll be és megmutatja bensőnk igazi képét.

Isten előtt is valaminek látszani akarunk: jónak, adakozónak, kegyesnek, de szívünket hideg önzés, fösvénység, világi gondolkozás tölti be. Csak ha ezt a látszat-lényünket felismerjük és a kífogásokkal, görbe utakkal, külszínnel palástolt valódi magatartásunkat Isten előtt szégyenkezve elismerjük, jöhet Jézus Szentlelke, aki maga az igazság, hogy magáévá tegyen. Akkor letehetjük végre a hazugságot. Belülről kell igaznak lennünk, mielőtt igazak lennénk magatartásunkban külsőleg is. Az apostol övnek mondja áz igazságot, amivel a hosszú, bő ruhát össze lehet fogni, hogy ne akadályozzon a járásban. Azok, akiket az igazság szabadokká tett, felszabadultan élnek. A nem tiszta, színlelt magatartás gátol a szabad mozgásban. Ha nem vagyunk őszinték, önmagunkat kötözzük meg. Az igazság emberei egyenességben járnak.

 :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Augusztus 04, 09:07:17
Köszönöm kedves Salome!  :088:

Valóban nem a "pohár" és az "tál" külselyét kell tisztogatnunk, hanem belülről kell szívben megváltozni.
Ne a kegyesség látszatát gyakoroljuk, hanem a tiszta, békeszerető kegyelemmel legyünk mások felé.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 05, 09:48:13
Kedves Anti! :088:

Ámen!

Salome
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 05, 09:48:53
Carl Eichorn

Isten műhelyében

 Fegyverzetünk (II.)


   "Álljatok meg tehát ... felöltözve a megigazultság páncéljába! "
(Ef 6, 14)   


A fegyverzet második darabja a megigazultság páncélja. Ezt is csak Isten adhatja ajándékba. Imádkozva hozzuk elő ezeket a fegyvereket Istenünk fegyvertárából. Az Ő ajándékait mindig újra kell kapnunk. Nem hasonlítanak földi kincsekhez, amelyek egyszer s mindenkorra megvannak és szépen őrizgetjük őket az ékszerdobozban. Ha egyszer megkaptuk az igazság övét és a megigazultság páncélját, akkor minden nap újra fel kell vennünk őket.

Isten maga készítette el a megigazulást Fia keresztjén! Minden bűntől, hamisságtól megtisztít és megszabadít a Bárány vére. Ezt hasonlítja az Ige a páncélhoz. A páncél befedi a mellkast, ahol a szív dobog. Az az ember, akit Isten megigazít, védett helyzetben van. Bátor lehet akkor is, ha mindenféle vádaskodást és támadást indítanak ellene. "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? ... Kicsoda vádolja az Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít" (Róma 8, 31. 33). Akkor is bizakodunk, ha a Sátán, ez a vádló, nyugtalanítani akar. Valóban erősen állhatunk, bukás nélkül. Sokan a saját igazságuk páncéljába öltöznek. Büszkélkednek, hogy ők milyen jók és kötelességtudók, magatartásuk kifogástalan és semmi gonosz nem terheli őket. Úgy vélik, egykor nyugodtan nézhetnek majd a Bíró szemébe. De ez a páncél nagyon törékeny, szúette, korhadt fából készült. Ha valaki egy ilyen erkölcsös, a saját szemében kifogástalan embert kérdőre von, az felháborodik és elveszti önuralmát. Ha azonban Isten kegyelme által bizonyosságra jutottunk, nyugodtak lehetünk. Felindulás és felháborodás azt bizonyítja, hogy mégsem vagyunk olyan biztosak a dolgunkban. Saját igazságunk mindig rossz fedezék. Ha felülről megújult a lelkiismeretünk, minden ilyen bizodalmunk szánalmas véget ér, de ha egyedül arra a megigazultságra hagyatkozunk, amit Isten a hitnek ajándékoz, akkor igazán szilárdan állunk.

Isten megigazított gyermekeinek az életéből valóban nem hiányoznak a támadások, árulások, gyalázások. Mindezek azonban nem verik le őt. Nem találja el az ellenséges fegyver. Szíve sértetlen és erős marad, annál inkább örvendezik Istentől kapott megigazultságának. Akik kifogástalanságukkal büszkélkednek, könnyen elesnek, de aki egyedül a kegyelemből való igazságban bízik, nem szégyenül meg, erősen áll a kísértések között is.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 06, 08:47:55
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Fegyverzetünk (III.)


   "Felsaruzva lábatokat a békesség evangéliumának hirdetésére való készséggel. "
(Ef 6, 15)   


A fegyverzet harmadik darabja: készség az evangélium hirdetésére. Hát erre nemcsak az igehirdetőknek van elhívásuk? Sajnos, sok gyülekezetben megszokták, hogy hallgatnak és ráhagyják a lelkészre az evangélium képviseletét. Jézus és az apostolok véleménye szerint azonban minden keresztyén, aki békességre jutott, elhívatott, hogy a békesség követe legyen; az a feladata, hogy szóljon, bizonyságot téve Jézusról, aki egyedül ad nekünk békességet. Természetesen nem mindenki van elhíva a nyilvános igehirdetésre, de minden hivő keresztyén tegyen vallást Megváltójáról; ez az Ő akarata. Képessége azért van erre, mert maga már békességre jutott Jézusban. A készséget viszont mindig újra felülről kell kapnia. Kegyelem, ha szabadon és bátran tehetünk bizonyságot az evangélium erejéről. Az ilyen tanú bátran és biztosan léphet fel, mint az a harcos, aki jól fel van saruzva. Akinek Isten ajándékba adja, hogy örömmel szóljon, az ne húzódjék zavartan és szégyenlősen félre, hiszen Isten gyermekének van valamije, ami a világnak nincs: a drága békesség.

Bármennyi pénze, hatalma, becsülete van is a világ gyermekeinek, békességük nincs. Olyanok, mint a nyugtalan tenger, amelynek hullámai iszapot és sárt hánynak ki. Igen nagy szüksége lenne a világnak arra, hogy megmutassák neki a békesség útját. "Mily szépek az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond" (Ézs 52, 7). Lépéseik könnyűek és mégis határozottak. Igaz, semmibe veszik őket, lemosolyogják és kigúnyolják őket, de mégsincs okuk rá, hogy félénken visszahúzódjanak a sarokba. Ha megkapták a bizonyságtételhez a bátorságot és határozottságot, akkor még gyenge asszonyok, tanulatlan, egyszerű emberek is olyan bátran szólnak, hogy elképed a világ. Csel 4, 13-ban olvassuk: "Amikor látták az apostolok hitvalló bátorságát és megértették, hogy tanulatlan, egyszerű emberek, csodálkoztak."

Mennyivel gyorsabban száguldaná be a világot az örömhír, ha a keresztyének nem lennének olyan félénkek és némák! Vigyázz, nehogy valaki vádoljon majd, akivel gyakran találkoztál, hogy soha nem beszéltél neki Jézusról! De egész lényünkből a békességnek kell áradni, hogy még szavak nélkül is ezt érezzék meg az emberek. Akkor áldott lesz a bizonyságtételünk. :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 07, 07:44:55
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Fegyverzetünk (IV.)


   "Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát kiolthatjátok. "
(Ef 6, 16)   


A fából készült, bőrrel bevont pajzs az egész embert, fejétől a lábáig fedezte. Ez a hit képe. Voltak tüzes nyilak, amelyekkel meg akarták gyújtani a pajzsot; ekkor a harcos védtelenné vált. Ősi ellenségünk mindenekelőtt a hitet akarja elvenni, mert akkor nyert ügye van. Csak a hit őrizhet meg és tehet ellenállóvá a Sátán tüzes nyilaival szemben. A kétségek, sötét gondolatok, sőt Isten elleni káromlások ezek, amelyeket nyílként dob a lélekbe. Különösen a nyomorúság és szenvedés idején jön ezzel: Hol van a te Istened? Mit segít rajtad minden imádságod? Ha Isten igazságos és a szeretet Istene, hogyan győzedelmeskedhet az igazságtalanság, hogyan lehetnek a gyermekei elhagyottak? A jelen idők sok alkalmat adnak ilyen gondolatokra, amelyek elnyeléssel fenyegetik a hitet. Az Úr Jézus előre megmondta, hogy az utolsó időkben súlyos próbák alá kerül hitünk. Sokakat elhitetnek majd a Sátán követei és elbuknak. "Az Embernek Fia, mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?" Sokan hűtlenül elhagyják majd a "zászlót" és hitüket is eldobják.

A hit pajzsát is újra meg újra kell kapnunk. Csak az Isten Lelke által belénk plántált hit áll meg. Nem a könyvből tanult "hit", hanem a szív élő hite vezet győzelemre. Maga Isten erősít meg. A kételkedésnek a hit ellen intézett támadásait ismételten vissza kell vernünk a hit "mégis" szavával. Es ha úgy tűnik, hogy minden ígéret semmivé válik, annál erősebben kell ragaszkodnunk Hozzá és a mindig szavahihető Igéhez, még a legnagyobb sötétségben is.

Jób erősítő példa. Megingott a hite, de nem szenvedett hajótörést. Kételkedett Isten szeretetében, Isten kegyetlen ellenségnek tűnt fel előtte, de mégsem engedte el Őt. Megrázó, hogy kisiklásai ellenére mégis mindig őbelé kapaszkodik: "Szemem könnyezik Isten felé." - "Az én tanúm az égben van." - "Tudom, hogy az én Megváltóm él." A hitnek ezekkel a szavaival védekezik, amikor az ellenség a hitetlenség szakadékába szeretné taszítani őt. "Istenem, a te utad szentséges" - mondja súlyos hitpróba idején a zsoltáríró. Úgy látszik, mintha vége lenne az ígéretnek (Zsolt 77, 9), de ő nem veti el bizalmát. Bár nem érti Isten homályos útjait, mégis "szentnek" látja azokat. Isten soha nem olyan, mint a szeszélyes emberek. Megtartja szavát, hű marad.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 08, 08:57:25
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Fegyverzetünk (V.)


   "Vegyétek fel az üdvösség sisakját is és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. "
(Ef 6, 17)   


Az üdvösség sisakját más helyen a reménység sisakjának nevezi az Ige (1 Thess 5, 8). Itt tehát az eljövendő üdvösségről van szó, amely Urunk visszajövetelével lesz nyilvánvaló. Ezt a reménységet sisakhoz hasonlítja, amely megvédi a fejet az ellenséges ütésektől. Isten gyermekei számára is nehéz sorscsapások jönnek, de az eljövendő reménység dicsősége erőt ad nekik a kitartásra. Mindez most csak rövid átmenet, bármilyen fájdalmas is. A végén öröm int felénk.

"Vegyétek fel a sisakot!" Ez kétféleképpen történhet. Először: Emlékezzetek reménységetekre, mélyedjetek el benne, kutassatok szorgalmasan utána! Mélyedjetek el mindenekelőtt a reménység nagy könyvében, János Jelenéseiben. Itt bontakozik ki reménységünk egész gazdagsága. A jelen sötétségében erősítő látásokat kapunk, így derűsek leszünk a nyomorúságban és erősek a tűrésben. Másodszor: Reménységünket újra meg újra fentről kell kérnünk, mert sokszor minden szürke körülöttünk. Mit ér a legszebb kilátás, ha ködben van a táj? Istennek kell szétoszlatnia a homályt, hogy szemünk csodálkozva lássa, mit készített Ő nekünk. Akkor elfelejtjük a meredek kapaszkodó fáradságát és veszélyeit.

A keresztyének nemcsak védekezésre vannak elhíva, hanem támadásra is. Le kell sújtaniok, ütéseket kell adniok, de nem testi fegyverekkel, nem a gúny és szidalom szavaival, hanem a Lélek kardjával, amely Istennek valamelyik Szava. Az ilyen Igét felülről kell kérnünk. - A felülről ajándékozott szó átütő erejű, hatalma van és villámként hat. Jézus így kapta meg minden szavát az Atyától.

Talán mi sem vagyunk szónokok és nincs természetes beszédkészségünk, de Isten a gyermekek és csecsemők szája által erősíti meg hatalmát ellenségei miatt (Zsolt 8, 3). Hányszor megszégyenítette már az okosok hitetlenségét így! Szívesen veszi, ha gyenge és tanulatlan emberek megdicsőítik Őt. Péternek a Lélek erejével tett bizonyságára a nagytanács is elhallgat, meg Simon mágus is (Csel 8, 22; 23, 9). Ellenségei nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, ahogyan István beszélt (Csel 6, 10). De a legdicsőségesebb az, amikor az ellenséget nemcsak elhallgattatja, hanem elvezeti az igazság megismerésére. Ez a legszebb győzelem, aminek az angyalok is örülnek a mennyben.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 09, 07:48:46
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Összeegyeztethetetlen ellentétek


   "Mi köze van az igazságnak a gonoszsághoz? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? És hogyan egyeznék meg Krisztus Béliállal? "
(2 Kor 6, 14-15)   


Ne próbáljuk mi összeegyeztetni azt, amit Isten szétválasztott. Ahol igazság van, ott békesség, igazi élet van, de az igazságtalansággal és bűnnel békétlenség jár együtt. Ott a halál uralkodik. Nagyon gonosz dolog elmozdítani azokat a határköveket, amelyeket Isten állított. Élesen szét van választva egymástól az igazság és igazságtalanság, a világosság és a sötétség területe. Nem bizonytalan határ ez. Nem lehet egyszerre mind a két területen mozogni. Jól ismert az a fáradozás, amivel el akarják tolni a határokat: "Nem kell azt olyan komolyan venni!" - "Ne légy olyan merev és türelmetlen!" - "Egyszerűen nem él meg ma az, aki a Biblia szerint akar élni!" Igaz, az egész üzleti életet átszövi az igazságtalanság és a társadalmi életet a hamisság. Aki isteni szabály szerint cselekszik, megütközést kelt, és sokszor lehetetlenné teszi magát. De mégsem szabad elegyíteni. Aki a sötétség területének szabályait követi, az kizárja magát a világosság birodalmából.

Krisztus és Béliál, a két vezér kiengesztelhetetlenül állnak egymással szemben. Krisztus az üdvösség hozója és közvetítője, Béliál a pusztító. Krisztus megmenti az embert, Béliál szakadékba taszítja. Az első összegyűjti az embereket, a másik szétszórja, harcra uszít mindenkit mindenki ellen. Az első jó magot vet, a másik konkolyt. Maga Isten szerzett ellenségeskedést a kígyó és utódai, Éva és utódai között. Az asszony magva, Jézus, az egyetlen igaz ember; örök ellenségeskedéssel áll szemben vele az ördög és követői. Akik Jézuséi, soha nem elegyedhetnek össze a sötétség embereivel - azok gyűlölik őket és nem is érzik jól magukat a társaságukban. Nem tudják elfogadni életmódjukat. De éppen így elviselhetetlen a világosság fiai számára a Sátán gondolkozásmódja. Szakadék ez, amelyet nem lehet és nem is szabad áthidalni. Hívőnek a hitetlennel nincs közössége. A hívők azonnal megértik egymást még akkor is, ha előzőleg nem ismerték egymást. A világ csak az övéit szereti, Jézus gyülekezete neki idegen test. Milyen visszás és érthetetlen, amikor egy hívő hitetlennel köt házasságot, vállalva vele a legbensőbb közösséget a természetes élet területén. Együtt élnek és belsőleg mégis idegenek egymás számára.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: ermaha - 2008 Augusztus 09, 08:46:49
Nem tudom megállni szó nélkűl,bár tudom,hogy itt hívők vannak,sajnos én végig éltem és szenvedtem sok mindent ami a hívő és hitetlen kapcsolatból származik...Házassági és családi téren és dicsősség Istennek,hogy az elkezdett utat,amit Ő adott folytatni tudtam/mindent feladva és Őtet választva/az Ige sokszor állit választás elé,én azt mondom,"inkább Istennek kell engedni,mint az érzelmeknek,és embereknek,és dicsősség neki,hogy ehhez erőt ad elviseni!!!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 10, 08:26:04
Ámen és Ámen!

Salome :2smitten:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 10, 08:35:32
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Felemás iga


   "Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában! "
(2 Kor 6, 14)   


Kétféle iga van, ami nagyon is különbözik egymástól. Az egyik Krisztus igája, amit tanítványai hordanak, a másik pedig az, ami alatt a világ gyermekei járnak. Mindenki viseli a maga igáját. Még a szabadság rajongóinak is, akiknek zászlajára ez van írva: "Szaggassuk le köteleiket és vessük el bilincseiket!" - van igájuk. Sőt, nekik van csak igazán! Mindenki alá van vetve valamilyen parancsoló hatalomnak, akár akarja, akár nem. Minden embert állandó behatások érnek, amik alól nem vonhatja ki magát. Aki nem akar Krisztus igája alatt élni, az a világ és a bűn igáját hordja. Vállalnia kell a világ szerint való életet, nyugtalanságot; követi barátait, a "társaság" igézete alatt áll; engednie kell örömeinek és szenvedélyeinek, és végre kell hajtania a Sátán akaratát. Magával ragadja a világ széles sodra, s mindez kemény igát jelent. Mögötte ott álla sötétség irgalmatlan fejedelme.

Milyen más a Megváltó szelíd igája! Aki ismeri ezt, csak magasztalja. Idegen igával azonban nem fér össze. Krisztus egyedüli parancsoló ura akar lenni övéinek. Közel van a kísértés, hogy egy időbben a másik igát is húzzuk, főleg emberekre való tekintettel. Így volt ez a korinthusiaknál is. Ha a pogányak áldoztak, nagy lakomával fejezték be, és ezen részt vett a szűkebb és tágabb család. A keresztyén rokonokat is meghívták. Sokan úgy vélték, nem utasíthatják ezt vissza. "Nem vagyunk szabadok? Miért kötözzön meg a törvény és állítson korlátokat? Hiszen úgysem hiszünk már a bálványokban, nincs közünk a pogány babonákhoz." Ilyen gondolatokkal nyugtatták meg lelkiismeretüket. Az apostol másként lát. Tudja, milyen kísértésekbe jut az ilyen ember. Először csak udvariasságból, mások kedvéért teszi, aztán a maga kedvéért is. Olyan befolyás alá kerül így az ember, ami Jézus Lelke ellenére van, amely elragadja őt Jézustól. Az ember nem akar senkit megbotránkoztatni. De ne gondolja senki, hogy egyetlen lelkét is megnyer azáltal, ha hamis módon megy elébe és hidat ver feléje. Előbb fogsz te átmenni hozzájuk azon a hídon, mint amazok hozzád. Nem szabad feladnunk az álláspontot, amit Isten határozott meg. Minden megalkuvás a gonosztól van. Ha meg is haragusznak ránk, a lelkiismeretükben mégis ott maradhat egy tövis. Végül majd hozzád jönnek, csak várd ki! Csupa veszteség, amit az igázság feladása árán nyerünk, ezért ne építs hidakat a bűn világa felé!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Augusztus 10, 15:27:47
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény eledel, érdekel, hogy ti mit gondoltok róla :

Andrew Kuyvenhoven
Augusztus 10.

ÜDVÖZÍTI AZOKAT, AKIK ENGEDELMESKEDNEK
A mai napon olvasandó igeszakasz: Zsid 5,1-10
1 Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2 Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. 3 Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni.       4 Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. 5 Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: "Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged." 6 Ahogyan másutt is mondja: "Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint."       7 Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. 8 Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, 9 és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. 10 Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.


________________________________________

"Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki."
(Zsid 5,8-9)


 Amikor a Biblia azt mondja, hogy az Isten Fia "megtanulta az engedelmességet", ez nem azt jelenti, hogy azt kellett megtanulnia, hogyan engedelmeskedjék.

Mindabban, amit szenvedett, az engedelmesség teljes súlyát kellett megtanulnia.
 
A Zsidókhoz írt levélnek ez a szakasza minden bizonnyal Krisztusnak a Gecsemáné-kertben lezajlott haláltusájára történő utalás.

Ő ott kiáltozott és könnyezett, s megtanulta Isten szent és félelmetes akaratát (Lk 22,39-46). Szenvedése árán megtanulta az engedelmesség szó teljes jelentését.
 
Aztán "tökéletességre jutott", ami nem azt jelenti, hogy "bűntelen", hiszen ő már bűntelen volt, hanem hogy célba ért.

Elérte munkájának célját azáltal, hogy teljes engedelmességet tanúsított a leggyötrőbb körülmények között. 
Most hát "örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki".
A Fiúnak az Atya iránti engedelmessége megfelel a mi engedelmességünknek, amelyet a Fiú iránt tanúsítunk.
Az üdvösség, amelyet a Megváltó engedelmessége szerzett meg, elérhetővé válik a megváltottak számára, akik engedelmeskednek.
 
Mindig meg kell őriznünk azt a sajátos távolságot, amely Krisztus és saját magunk között van. Krisztus a mi Üdvözítőnk.
Az ő engedelmessége következtében van üdvösségünk, nem a sajátunk következtében.

 Ugyanakkor nem szabad azt képzelnünk, hogy annyira mások vagyunk, mint Krisztus, hogy az engedelmességet ráhagyhatjuk, mialatt mi továbbra is engedetlenkedhetünk.
Nem mondhatod, hogy hiszel Krisztusban, ha nem vagy hajlandó engedelmeskedni neki.
A Biblia nem ismeri az engedelmesség nélküli hitet.
 
Ha valaki futva bejönne egy gyűlésre, és azt kiáltaná: "Tűz van, meneküljetek!" - csak úgy tudjuk megmutatni, hogy elhisszük szavát, ha megtesszük amit parancsol.
Csak akkor hiszed el, hogy tűz van, ha futva menekülsz.

Így függ össze a hit és az engedelmesség, mint a bizalom egyetlen aktusa.
 
Bíznunk kell és engedelmeskednünk.
Egyszerűen nincs semmi más út.

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 11, 08:31:31
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Elvilágiasodott keresztyénség


   "Ne szabjátok magatokat e világhoz. "
(Róma 12, 2)   


Ez nemcsak külső fellépésünkre és magatartásunkra vonatkozik, hanem egész életmódunkra, egyszóval mindenre. Földi hivatásunkban, az üzleti életben, a társadalmi érintkezésben, otthon, a gyermeknevelésben, öltözködésben, mindenben más Isten gyermeke, mint a világ. Idővel kialakult és elterjedt egy világias keresztyénség. Az igazi keresztyén élet az óember halálát jelenti, a világias keresztyén azonban szerződést köt vele. Ha keresztyén ruhát visel, ha formái, szokásai keresztyén jellegűek, akkor életben maradhat. A tövisek, szúrások elmaradnak, amelyek az óembert halálra sebzik. Az önmegtagadást és a világ megtagadását, mely kemény dolog, törvényeskedésnek, szűkkeblűségnek, a világ elől való menekülésnek bélyegzik, egészségtelen, pietista életmódnak csúfolják. Az óembernek meghagyott szabadságot igazi "keresztyén" magatartásnak mondják. Aki barátja a világnak és nem különbözik tőle, az elkerüli a Krisztusért elszenvedett gyűlöletet és szégyent. "De hiszen mi nem pogányok között élünk, hanem csupa megkeresztelt keresztyén között!" - "Az üldözések kora a múlté" - mondják. De sajnos, az evangéliumi keresztyének elleni gyűlölet a világias keresztyének között éppolyan erős, mint régen a pogányoknál volt.

A világias keresztyénség sem nem hideg, sem nem hév, csak ingadozás Isten és a világ között. A megosztott szívű emberben nincs erő. A világ sem becsüli ezt a fáradt, laza keresztyénséget. Az evangéliumi, hívő keresztyéneket a világ ugyan kerüli és gyűlöli, titokban azonban tiszteli. A megosztott szívűek össze akarják kapcsolni azokat a dolgokat, amelyeket lehetetlen összeegyeztetni. Aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz, akár akarja, akár nem. Csak a határozott keresztyénségben van erő, csak ez tud biztosan fellépni. "Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak" (2 Krón 16, 9). Az ilyeneket megerősíti úgy, hógy rémületére vannak a Sátánnak és titkos szolgáinak, a világias keresztyéneknek. "Meddig sántikáltok még kétfelé?" Álljatok már egyszer egészen az Úr oldalára!

Mi nem ebbe a világba tartozunk, amely tele van látszattal, hazugsággal, lelkiismeretlenséggel és tisztátalansággal, hanem a másik világba, ahol igazság, tisztaság és szeretet uralkodik.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 12, 09:22:12
Carl Eichorn
Isten műhelyében


Könyörgés megtartásért


   "Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. "
(Zsolt 16, 1)   


Rendkívül szükséges könyörgés ez, tegyük magunkévá. Ne mások imádságát mondjuk vagy olvassuk, nekünk kell megtanulnunk könyörögni. Jézus arra kéri az Atyát, hogy őrizze meg az övéit a gonosztól. A megdicsőült Megváltó erős kezében tartja megváltottait; senki nem ragadhatja ki őket a kezéből. Megőriz testileg és lelkileg egyaránt.

Testi életünk is szüntelen veszélynek van kitéve. Bármilyen óvatosak vagyunk, nem tudjuk egészségünket eléggé védeni. A parányi baktériumok, amiket szabad szemmel nem is látunk, egészségünknek veszélyes ellenségei. A piciny bacilusok, vírusok ott rajzanak körülöttünk, belélegezzük őket, nem sejtve, hogy talán rövidesen megfertőznek, betegségbe döntenek minket, amiből esetleg fel sem gyógyulunk. A ragályos beteghez például vigyázva közeledünk, de mégsem biztos, hogy megőriztetünk. Ha Isten őriz minket, még ápolhatunk is ilyen beteget, vagy az Igével szolgálhatunk is neki és nem fertőződünk meg.

Még fontosabb a lelkünk megőrzését kérnünk. Ha az kárt szenved vagy tönkremegy, végtelenül nagy a veszteség. Testünk azonban előbb-utóbb úgyis az enyészeté lesz. - Lelkünk ebben a világban a tisztátalanságok, hazugságok, becstelenségek fertőző hatásának van kitéve. Ezt a fertőzést a tisztátalan, bűnre csábító beszéd és a tisztátalan tekintet terjesztik. Ezek a lelket mérgezik meg, s végül egész bensőnket megrontják. Legjobb akaratunk mellett sem kerülhetjük ki a könnyelmű, rossz emberek társaságát, különben ki kellene mennünk a világból. Ha igyekszünk is kerülni őket, hivatásunk, a köznapi érintkezés vagy utazásaink melléjük sodornak. Megtehetjük, hogy belső fülünket bedugjuk és így igyekszünk megszabadulni a gonosz behatásoktól, de csak Isten segíthet ellenük igazán hatékonyan. Tűzfalként vesz minket körül, lelkünket ellenállóvá teszi, hogy a gonosz befolyás lepattan róla és belsőleg sértetlenek maradunk. Ha pedig mégis behatolna a rossz, csak Ő adhat kegyelmet, hogy újra kidobjuk a mérget magunkból, és annak még a nyomait is Ő tisztítja el Jézus vérével. Új beszennyeződéstől is Ö őriz meg. "Isten hatalma őriz az üdvösségre - de hit által." Bíznunk kell az Úrban és komolyan számolnunk vele. Amennyire bízunk benne, annyira tapasztaljuk majd meg megőrző hatalmát külső és belső életünkben.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 13, 10:20:01
Fény a sötétben

Te vagy, Uram, a mécsesem, AZ Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben" (2Sám 22,29).

Világosságban élek? Igen, mert Te vagy Uram a lámpásom. Ha eltávoznál, megszűnne örömöm, de mert velem vagy, nincs szükségem sem a jelenkor fáklyáira, sem AZ emberi vigasz gyertyáira. Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent. Tudunk világítótornyokról, amelyek húsz mérföldnyire (32 km) is láthatók, de a MI Urunk nemcsak egészen közelről megtapasztalható Isten, Ő a távoli messzeségből is látható, még AZ ellenség birodalmából is. Ó Uram, boldog vagyok mint AZ angyalok, ha szereteted fénysugara betölti szívemet! Csak Téged kívánlak, semmi mást.

Sötét úton kell járnom? Igen, de AZ Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben". Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik AZ életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet se látnám, AZ Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy AZ Úr, aki a világosságot teremtette - most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Nem fogok meghalni, hanem élhetek. Már közeledik ez a nap. Ez a vigasztaló Ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, nemsokára ujjongani fogok örömömben.
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Antee - 2008 Augusztus 13, 10:32:17
Köszönöm Salome! :088:

A Mennyországban pedig nem lesz nap, mert maga az Isten ragyogása fogja betölteni a mennyet!  :2angel:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 14, 07:59:01
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett

 FENYÍTÉS


   "Ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged" (Zsid 12,5).

Nagyon könnyű Isten Szellemét megoltani. Akkor is ezt tesszük, amikor megvetjük az Úr fenyítését és elcsüggedünk, ha dorgál. Ha csak felszínesen tapasztaltuk meg a megszentelődést, akkor az árnyékot valóságnak tartjuk, és amikor Isten Szelleme elkezd dorgálni, azt mondjuk: Ó, ez bizonnyal a Sátán. Soha ne oltsd meg a Szellemet és ne vedd semmibe, amikor ezt mondja: "Ne légy tovább is vak ezen a ponton; nem ott vagy, ahol gondolod magad! Eddig nem tudtam ezt megmutatni neked, de most kijelentem". Engedj az Úrnak, mikor fenyít téged. Hadd állítson helyes viszonyba Istennel! "Meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged!" Még Istennel is perbe szállunk és így beszélünk: "Nem tehetek róla; annyit imádkoztam már, mégsem sikerült; most már abbahagyom". Gondold meg, mi lenne, ha az élet bármely más területén így beszélnél! Kész vagyok-e arra, hogy Isten Szelleme megragadjon erejével és engedem-e, hogy véghezvigye bennem azt a munkát, ami méltó Őhozzá? A megszentelődés nem az én elképzelésem arról, amit szeretném, ha megtenne nekem Isten. A megszentelődés Isten elgondolása arról, amit Ő akar tenni értem: ebbe a szellemi és lelki állapotba visz bele, amikor engedem magam egészen megszentelni bármi áron.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: stefike0 - 2008 Augusztus 14, 10:52:51
Szeretnék én is berakni a mai napi áhitatot.

A hit és a közösség megélését segítő tanácsok
" 21Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókhiába. 22Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. 23Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek." (Apostolok cselekedetei 14,21-23)
 
Valamennyien ismerjük a mondást, mely szerint "jobb félni, mint megijedni".
Lehet, hogy különösen hangzik a hívő élettel kapcsolatosan, ám
nem véletlenül hívta fel az Úr Jézus a tanítványok figyelmét arra, hogy "ha
e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból
valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl
titeket a világ" (Jn 15,19).
Életünk természetes vágya, hogy nyugodtan és békésen élhessük az életünket.
Hívő emberekként Istenben bízva talán még inkább várjuk, hogy
hatalmával távol tartsa tőlünk a keserűséget és a fájdalmat. Isten azonban
nem emel ki természetes környezetünkből - így a kísértésekből, harcokból,
kudarcokból stb. sem -, hanem megőrző kegyelmét árasztja ki életünkre.
Lássuk meg, hogy "nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus,
az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! Mert nem olyan főpapunk
van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk
hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk
tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet
találjunk, amikor segítségre van szükségünk!" (Zsid 4,14-16) /HZ/

Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: szbalint - 2008 Augusztus 14, 10:55:22
Nagyon szép és nagyon igaz és nagyon bátorító!
Köszönjük! :05:
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: stefike0 - 2008 Augusztus 15, 08:29:56
Beszámoló Isten tetteiről
"24Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, 25hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. 26Innen Antiókhiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. 27Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. 28Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal." ( Apostolok cselekedetei 14,24-28)
 
Pál Istennek áldott eszköze volt, akin keresztül emberek sokasága ismerhette meg az evangéliumot, aki által gyülekezetek alakulhattak számos helyen. Munkatársaival int az Istentől elnyerhető örök életet munkáló eszközök mentek városról városra, hátterüket - forrásukat - azonban a szíriai Antiókhiában lévő gyülekezet jelentette. Visszatérésük a kiinduló állomásra egyaránt fontos volt a gyülekezetnek és a szolgáknak. A gyülekezet bátorítást kaphatott, amikor a misszióútról visszatérők "elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten". Egyben új távlatok nyíltak meg hitük számára, amikor azt is vallhatták, hogy Isten "kaput nyitott a pogányoknak a hitre". Pál és Barnabás pedig megerősödhetett a tanítványi közösségben, amikor megoszthatták örömeiket és gondjaikat a kiküldő gyülekezettel. Készek vagyunk megosztani átéléseinket, bizonyságainkat a gyülekezetünkkel? Mennyire vagyunk készek arra, hogy amit Istentől nyertünk, azzal bátorításul lehessünk testvéreink számára? Gyülekezetként tudjuk-e szinte odafigyeléssel hallgatni testvéreink örömeit és terheit? Nem az a fő kérdés, hogy "vajon hogyan fogják fogadni", vagy "mit fog már megint mondani", sokkal inkább az, hogy vágyunk-e egymás hite által erősödni és épülni. /HZ/

 
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 15, 09:05:02
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Nem elég a kegyes beszéd


   "Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni; mert amit az ember vet, azt aratja is. "
(Gal 6, 7)   


"Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói" - mondja Jakab apostol. Különben magunkat csaljuk meg és megcsúfoljuk Istent. Itt nem a gúnyos istenkáromlókra kell gondolnunk, hanem azokra az emberekre, akik kegyesek akarnak lenni, de nem veszik komolyan Istent. Kegyes beszédekkel, külsőséges megnyilvánulásokkal akarják jóltartani Őt, ürességüket látszattal takargatják. Őhozzá tartozónak vallják magukat, de szavakkal és tettekkel megtagadják Istent. Ő azonban mindent pontosan lát, "szemei a napnál sokezerszer világosabbak", előtte minden leplezetlen.

Az ember sokszor csak kerülgeti az engedelmességet, és ha bizonyos dologban valóban cselekednie kellene Isten akaratát, akkor csődöt mond. Egyik ilyen pont az áldozatkészség kérdése. "Akit az Igére tanítanak, közölje minden javát oktatójával" (Gal 6, 6). Az apostolok idejében nem volt fizetésük az elöljáróknak, tanítóknak, véneknek (presbitereknek). A gyülekezet lelkiképpen gondolkozó tagjai természetesnek találták, hogy javaikból juttassanak azoknak, akik idejüket, erejüket a gyülekezet szolgálatára adták, s emiatt földi keresetük csekély volt. A kapott lelki áldásokért a Szentlélek a hála érzését kelti a szívben. Önkéntesen adakoztak. - Az óemberben azonban ott trónol a hálátlanság, önzés, fösvénység. Tetszik neki a lelkigondozó szeretete és szolgálata, de nem viszonozza ezt a szeretet ajándékaival. Galáciában is voltak olyanok, akik kegyes beszéddel csak húzódoztak a cselekedet elől. Az ilyenek kegyességükkel gonosz játékot űznek Istennel. Hallgatják az Igét, kegyesen beszélnek, sokat imádkoznak, néha adnak is valamit, hogy jó látszatot keltsenek, de Pál szerint adományuk nem "áldás", hanem csak kényszerűség (2 Kor 9, 5). A fösvénység izzadta ki, és ezért csekély és hideg. Még mi is megérezzük az ilyen adomány terhes voltát, Isten előtt pedig egyenesen utálatos. Ő a készséges és jókedvű adakozót szereti.

Minden cselekedetünk vetés s annak megfelelő lesz majd az aratás. Igaz, hogy csupán kegyelem, ha adhatunk és jót tehetünk, s nem a mi érdemünk. A kegyelem Igéje ad erőt hozzá, hogy anyagi dolgainkat hűséggel kezeljük. Szomorú jövő vár azonban ránk, ha az ítélet képmutatónak talál majd, mert Istent és embereket egyaránt félrevezettünk.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Zsotza - 2008 Augusztus 15, 14:12:12
 Szomorú,ha emlékeztetni kell az adakozásra.Amikor szolgálok anyagiakkal,akkor arra emlékezek:Nem az enyém a fizikai áldás (sem)-csupán SÁFÁR vagyok-talán mai szóval:vagyon-kezelő.Amikor adok,akkor nem könyöradományt nyújtok-hanem -VISSZAADOK az Úrnak-az Övéből.Mennyei Atyánk könyörüljön Rajtunk-rajtam,hogy emlékezzünk arra,hogy mindenünk az Övé,és Ő nem hagy bennünket szükségben
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: szbalint - 2008 Augusztus 15, 14:29:43
Szépen megfogalmaztad Zsoca, valóban nem a mienkből adunk, hanem az Úrét adjuk vissza.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 16, 09:37:19
Carl Eichorn
Isten műhelyében Cselekvő hit (I.)


   "Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. "
(János 13, 17)   


A tudást nagy lépés választja el a tettől. Tudásban lehet jó előmenetelünk, elménkkel gyorsan megragadjuk a dolgokat, különösen ha jó a felfogóképességünk. De a cselekedet gyakran csak mögötte sántikál, mint a koldus, vagy teljesen el is marad. A keresztyénség azonban nem tanítások és igazságok halmaza, amit az ember az iskolában magába szed. Az igazi keresztyénség lélek, élet és erő. Sajnos az élő lelki embereket lámpással kell keresnünk. A Megváltó az utolsó vacsoránál példát adott tanítványainak, hogyan előzzék meg egymást a szeretetben. Ne akarjanak elsők lenni, ne irigyekedjenek, ki-ki közülük tekintse magát a legkisebbnek. A szolga nem lehet nagyobb az ő uránál. Ha az Úr megalázza magát, akkor a szolga ne uraskodjék. Mindezt gyorsan felfogjuk értelmünkkel, de ki cselekszik e szerint? Isten igazsága elsősorban életünket akarja átformálni. Jó a tudás, de csak azért, hogy tettre késztessen. Ne feledjük el, hogy aki ismeri az ő Urának akaratát és nem aszerint cselekszik, azt sokkal büntetik. Amit tudunk, az megsokszorozza felelősségünket is, vétkünket is (Luk 12, 47-48).

Tudod, hogy Isten mindentudó és mindenütt jelen van? Akkor mintegy az Ő jelenlétében járj! Tudod, hogy Jézus vére érted hullott? Akkor keresd a bocsánatot és a megtisztulást benne! Tudod, hogy Isten Fia megszabadít minden bűntől? Akkor ne nyugodj, amíg a te bűneid láncát is le nem törte! Tudod, hogy Jézus visszajön és ítéletre von? Akkor készülj fel arra a napra! Jézus boldognak mondja azokat, akik a cselekvésben, engedelmességben haladást mutatnak. Boldogok, mert nem ámítanak másokat és ők sem fognak csalódni.

Aki nem cselekszi Isten Igéjét, az minden tudása mellett üres marad. Csak ha komolyan vesszük áz Igét, akkor lesz igazán a mienk. "Feledékeny hallgató" az, aki csak felszínes benyomásokat kapott, az Igének nincs benne gyökere. A valódi, igazi keresztyének benne élnek Isten Igéjében, ezért bizonyosságuk van és nem gyötri őket állandóan a kétség. Ezek boldogok az ő cselekedetükben. Az Úr már itt vallást tesz róluk, hát még majd ott, azon a nagy napon - ellentétben azokkal, akik "Uram, Uram"-oznak, de akiket el kell majd utasítania magától.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 17, 08:38:06
Carl Eichorn
Isten műhelyében


 Cselekvő hit (II.)


   "Aki hallja tőlem e beszédeket és cselekszi azokat, hasonló ahhoz a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. "
(Máté 7, 24)   


Isten szava nem csupán olvasásra van, hanem élő, azaz megélésre való Ige - mondja Luther. Az Ige mindig gyakorlati útmutatást ad, magatartásunkat irányítja.

Jézus cselekedetekre vonatkozó szavát mindenesetre helyesen kell megértenünk. Nem külső, hanem elsősorban belső cselekvés ez. A szív először odahajol az Igéhez, majd elhatározások születnek benne, amelyek az ember akaratát érintik. A hívő keresztyén engedi, hogy az Ige beléhatoljon, majd ő is rááll az Igére. Belső szobájában (Isten előtti csendességében) imádkozik felette, igyekszik komolyan venni, tetté formálni azt. Mit ér, ha az alvó felretten ugyan az ébresztő szóra, de megint elalszik, ahelyett hogy felkelne? Ha az Ige valamire rámutat, ami Isten ellen van, szakíts a gonosszal, távolítsd el a régi romokat, ne nyugodj, míg határozottan állást nem foglaltál a bűn ellen és Isten mellett!

Az ilyen magatartás nincs ellentétben a hittel, mert az igazi hit nem puszta gondolat, nem hittételek ismerete. Ezt reformátoraink is fáradhatatlanul hangsúlyozták. Az élő hit cselekedet; megragadja a bűnösök Megváltóját, él az isteni kegyelemmel, felhasználja szabadulására, tisztulására. Az apostolok a hitet többször engedelmességnek is mondják. Aki hisz, alárendeli magát a mentő szeretet üzenetének és dacos, csüggedő szívével kiszolgáltatja magát az evangéliumnak.

Aki így komolyan veszi az Igét, az kősziklára épít. Számíthat Istenére, ha a nyomorúság vizei áradnak és vihar tombol körülötte. Isten megtartja azt, aki teljes szívvel ragaszkodik hozzá. Az ember nem látja az alapot, de érzi annak szilárdságát és tartósságát. Így a legjobb cselekedetünk, tettünk, vagyis az Úrnak való tiszta és teljes átadásunk is rejtett. A nyomorúság napjai és mindenekelőtt majd az Úrnak az az utolsó nagy napja bizonyítja meg, hogy valóban kősziklára építettünk-e.

Áll a szikla mindörökké, Melyet Isten épített. Fáradt szívem menhelyévé Zúgó hullámok felett.

Ó, én szirtem, sziklaváram! Otthonom, mely oltalom! Menhelyem a pusztaságban, Én Megváltó Jézusom!
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 18, 08:49:06
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Két ellentétes rendeltetés


   "Aki a testének vet, a testből arat veszedelmet; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat örök életet, "
(Gal 6, 3)   


Két ellentétes életfelfogás és életmód lehetséges. Az egyik saját érdekeink ápolása, a másik Isten ügyének előbbre vitele. Az első az élet sima élvezete, a második pedig az önmegtagadás. A testnek vetni nem más, mint önző céljainknak mindent alárendelni. Az Ige összefüggése szerint itt éppen a pénz felhasználásáról van szó. Aki ebben az értelemben vet a testnek, az vagy magának halmozza fel a pénzét, vagy mindent arra fordít, hogy önmaga jól éljen. - A Léleknek vetni azt jelenti: arra ügyelek, hogy Isten Lelke nyerjen tért, hatoljon be mind saját életembe, mind mások szívébe. A test vagy a Lélek tehát az a kétféle talaj, amin az ember mozoghat, ahol élete, munkája lejátszódik, de egyben cél is, ami felé irányul. Aki erre az utóbbira, azaz a legmagasabb célra törekszik, az szívesen megadja az árát időben, erőben, pénzben, hogy Isten ügye terjedjen, az evangélium eljusson az emberekhez. Átadja magát ennek a nagy célnak és támogatja mások munkáját. Szívén viseli a misszió és az evangélizáció ügyét.

Az önzés szolgálatába állított élet felemészt mindent. Elveszett élet. Minél inkább táplálja valaki testi ösztöneit, élvezetvágyát és becsvágyát, annál jobban erősödnek és nőnek azok. És a vége? Pusztulás. A test nem adhat nekünk mást. A test semmi; elmúlik, mint a fű és a mező virága. Aki ennek hódol, az romlásra jut. Mennyivel más a Léleknek vető ember! A Lélek örök, elmúlhatatlan. Aki mindent latba vet azért, hogy saját bensejében és másokban is uralomra jusson, azt ez a Lélek örök életre viszi. A menny számára érik az ilyen ember. Így hát valóban igaz, hogy mindenki maga kovácsolja a saját sorsát: örök boldogságát vagy örök boldogtalanságát. Az örök élet ajándék, de jutalom is. Ölébe hullik annak, aki igazán hisz a Megváltóban, de heves harcba is kerül. Ezért mondja az Ige: Ragadd meg az örök életet! - azaz tégy kockára mindent, hogy ezt megtarsd és soha el ne veszítsd!

"Vetés ez a földi élet, követi az aratás. Amit itt lenn szórtam széjjel, azt kapom majd odaát. Ha a testért jártam-keltem, veszedelem a bére. Csak aki megmarad Benne, az megy be az életre!"
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 19, 08:14:35
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 A Lélek vezetése alatt


   "Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. "
(Róma 8, 14)   


Isten gyermekeinek nemcsak dicsőséges előjogaik vannak, hanem nagy elkötelezettségeik is. Mint gyermekeknek engedelmeskedniök kell és engedni, hogy Isten Lelke vezesse őket.

Csak azok Isten gyermekei, akik követik a Lélek ösztönzéseit, akik tehát nem elégszenek meg kegyes szólamokkal, hanem véghez is viszik a mennyei Atya akaratát. Olvassuk csak el az előtte levő igerészt! Feltétlenül szükségesnek mondja itt az apostol, hogy a test cselekedeteit a Lélekkel megöldököljük. A test cselekedeteihez tartozik például a harag és a türelmetlenség. A Szentlélek ezek ellen törekszik. Engedünk-e gyengéd és mégis erőteljes indításának? Hallgatunk-e intésére, amikor forrni kezd bennünk az indulat? Ő hallgatást parancsol. Helyet adunk-e neki, vagy kitörnek belőlünk a haragos szavak? Ha tisztátalan kívánságok mozdulnak bennünk, elvágjuk-e útjukat azonnal, amint a Lélek int? Vagy elhallgattatjuk Őt és átadjuk magunkat tisztátalan fantáziánknak mindaddig, míg képzelődéseink tetté érnek? Ha gondolataink ferde utakon bolyongnak, visszahívjuk-e őket, amint a Lélek emlékeztet, vagy odadobjuk nekik a gyeplőt? A Szentlélek a szeretet királyi parancsára ösztönöz. De vajon nem talál-e minket éppen ezen a ponton restnek, mivel féltjük a kényelmünket és nem akarunk mások szolgálatában áldozatot hozni és elégni? Azonnal követjük-e Őt, ha int, hogy tegyük jóvá a szeretet parancsának megsértését és kérjünk bocsánatot?

A Szentlélek a Jézusról való bizonyságtételre indít. Nem talál-e ellenállásra, mert emberfélelem és a szenvedéstől való félelem gátol minket? - A Lélek imádkozásra és az Istennel való közösségre indít, de néha késlekedünk, elfecséreljük erőinket mindenféle munkában, ahelyett hogy összpontosítanánk azokat az Ő szolgálatára. Isten Lelke arra int, hogy kutassuk az Ő Igéjét, de nincs időnk rá, értéktelen fecsegéssel és kapkodó sokat-akarással gyengítjük saját magunkat. Pedig Isten olyan gyermekeket akar, akikre úgy jellemző az engedelmesség, mint ahogyan a "gonoszság gyermekeire" jellemző a gonoszság. Az engedelmesség új természetükké lett az övéinek, ha nem is vagyunk mindjárt tökéletesek benne. Fáj-e vajon minden engedetlenséged? Megszomorítjuk a Szentlelket, valahányszor nem engedünk indításainak. Ha tartósan megszomorítjuk, végül is eltávozik tőlünk.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Magda - 2008 Augusztus 19, 08:40:21
Kedves Salome, azt kívánom, hogy mindenkinek aki olvassa ezt a beírásod, legyen valóság az életében, így persze az enyémben is.
Ne a magam/magunk emlékezetével, hanem a csodálatos isteni Szellem vezetésével, mindég, és mindenkor juttassa eszembe/eszünkbe, hogy megcselekedjem/megcselekedjük.

 :D
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: mmarietta70 - 2008 Augusztus 19, 09:22:09
Alfred Christlieb
Bizonyságaid - örökkévaló örökségem

"Egyik győzelmet a másik után aratják, úgy, hogy az embereknek meg kell látniuk: az az igaz Isten, Aki a Sionon van. Uram, Seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet." (Zsolt. 84: 8-9) /Luther fordítása/

Ennek az igének a lutheri fordítása drága bibliai gondolatokat tartalmaz. Először is azt kérdezhetjük: ki az, aki egyik győzelmet a másik után aratja? Az lehetne a látszat, hogy ez csak a Kóráh fiaira vonatkozhat, akik ezt a zsoltárt írták. Az ő életük lehetett ilyen áldott. De nem ez az igazság. Ez a zsoltár általában beszél olyan emberekről, akik mély, állandó vágyat éreznek a Istennel való közösség után, és akiknek tulajdonképpeni otthonuk a csendes imádság helye, az Isten oltáránál. Ezek azok, akik nem tartják önmagukat erősnek (akkor vereséget után szenvednének!), hanem erősségük az Úr, és szívből követik Őt. Csak ezek aratna győzelmet győzelemre, s lesznek áldássá embertársaiknak is. Ezek azok, akik a siralom völgyében kutakat ásnak, és áldást nyernek.- S miért ad Isten nekik győzelmet győzelemre? Talán hogy dícsőségük nagyobb legyen? Nem!
A 8. vers ezt mondja: " hogy lássák meg az emberek, hogy az az igaz Isten, Aki a Sionon van". Még egy Akhábnak is kettős győzelmet adott Isten (1.Kir.20: 13, 28) , hogy Akháb is és a szíriaiak is megtudják: Isten nemcsak a völgynek Istene, hanem hegynek is.
Mi hát a titkuk ezeknek az embereknek, akik győzelemről győzelemre jutnak? Ezt a 9. vers mutatja meg: "Uram, Seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet"! Az imádság fegyverével szállnak szembe az ellenséges hatalmakkal, s így állnak meg szilárdan a nehézségekben, szükségekben, a gyalázásban és dícsőségben, a szegénységben és gazdagságban egyaránt. Az Istennel való közösség számukra a legfontosabb. - Hogyan állunk mi ezekkel a kérdésekkel?
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 20, 14:57:30
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 A gyümölcstermés titka


   "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt. "
(Ján 15, 5)   


Az Úr Jézus nem vallásalapító. Működése nem csupán a múltra korlátozódik, nemcsak az írott és szájhagyományon keresztül munkálkodik. Jézus nem csupán gondolatainkat termékenyíti meg, mint a nagy emberek szokták. Ő az "életünk élete, lelkünk lelke, ereje". Személyes kapcsolatba léphetünk vele. "Krisztusban" - mondja sokszor az Ige.

Ezt a bensőséges életközösséget a szőlőtő és szőlővesszők példájában helyezi szívünkre az Úr Jézus. Szerves kapcsolatban vannak egymással, nekünk is így kell lennünk a Megváltóval. Amint hozzákapcsolódunk, átjár az Ő életereje. Maga Jézus viszi ezt véghez: "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket." Keresi velünk a kapcsolatot. Szeretetével igyekszik megnyerni minket. Igéjén át adja ezt a könyörülő szeretetet. Ha engedjük, hogy beszéljen velünk és magunkba fogadjuk szavát, akkor Őt magát fogadjuk be. Ha beszédei bennünk maradnak, Ő maga marad meg bennünk (Ján 15, 7). Szeretete tisztító, megszentelő szeretet. Nem vet meg senkit, mégha undok mocsárból jön is elő, de a tisztulás utáni vágynak ott kell lenni! Csak a megtisztulás alapján egyesülhetünk Jézussal. - Ekkor élet támad halott szívünkben, zöldell, virágzik és jön a gyümölcs. Tőle elválasztva lehetetlen gyümölcsöt teremni. Hiányzik az élet. Saját igyekezetünkkel sok mindent gyárthatunk, ami gyümölcshöz hasonló, de a mesterséges gyümölcs egészen más, mint a valódi. Ahol az Úr Jézus munkálkodhat, ott minden magától jön, kényszer nélkül és nem erőszakoltan. Ha savanyú ábrázattal tesszük a jót, az a savanyú vadszőlőhöz hasonlít, ami senkit nem üdít fel (Ézs 5, 2).

Az eredmény még nem jelent gyümölcsöt. Minden életnek van valamilyen eredménye; az egyik vagyont hagy hátra, amit fáradsággal, szorgalommal, talán becsületesen keresett meg. Ez is valami, de nem gyümölcs Jézus szerint. A másik tisztességre, megbecsülésre jut. Ez is ér valamit, de nem örökkévaló gyümölcs. Csak ami Isten előtt is számít, ami Istent és embereket felüdít, az gyümölcs. Van, akinek szomorú az aratása: adósság a könnyelmű élet után, vagy kiélt, szétrombolt test, mert a kicsapongás aláásta egészségét, eltékozolta teste és lelke nemes erőit. Csak Jézusból fejlődhet ki az az élet, amely majd Isten mérlegén megfelel.
Cím: Re:Napi lelki morzsák
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 21, 09:55:00
Carl Eichorn
Isten műhelyében

 Maradj Jézusban


   "Maradjatok énbennem, és én tibennetek! "
(János 15, 4)   


Először Jézushoz kell jönnünk. Ha megtesszük ezt a lépést, szakítunk addigi életünkkel és Jézusban újra építjük. Elveszítjük magunkat benne és megtaláljuk magunkat őbenne. De benne kell maradnunk! - Benne maradni azt jelenti: szeretetében maradni, amit nekünk ajándékoz. Úgy maradhatunk meg a szeretetében, ha "megtartjuk parancsolatait". A Megváltó szeretetét nem lehet megszerezni engedelmességgel sem, de az engedelmesség útján maradunk meg benne. Jézus maga is az engedelmesség útján őrizte meg az Atya szeretetét. "Megtartom az én Atyámnak parancsolatait és megmaradok az ó szeretetében" (Ján 15, 9-10). Az engedetlenség lazítja és végül megszakítja a kapcsolatot. A gyümölcs egyre kevesebb lesz, végül teljesen elmarad. Előtörnek a régi természet gonosz gyümölcsei. Szeretet helyett megjelenik az irigység, ez a mérges gyümölcs. A szeretet megelevenít, az irigység szétroncsol, mindent szétrág. Az irigy közben maga is mindig szegényebb lesz. Ha