Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: maria - 2007 Október 18, 17:52:55

Cím: Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 18, 17:52:55
Szánjatok rá időt, megéri!

1.
Bábel
Írta: ifj.Lehotzky József

Az írás elkészítésében drága feleségem, Katka segített. Köszönet érte!

Kiadja: Abdai gyülekezet Felelős kiadó: ifj.Lehotzky József 9151 Abda, Kossuth u. 20. Rendelés, vélemények: 96/350-913 loviz@freemail.hu

A kiadvány mind részleteiben, mind egészében, hagyományos vagy elektronikus úton történő sokszorosítása, terjesztése szigorúan engedélyezett!

Minden jó' fenntartva! Abda, 2003.
 
Előszó

E füzetsorozat megírását azért kezdtem el, mert újjászületésem (1985.) óta foglalkoztat az az égető kérdés, mi a baj az Eklézsiában, ami miatt nem látjuk beteljesedni azt az egységet, isteni jelenlétet, erőket, jeleket és csodákat, melyet az Úr Jézus Krisztus megígért tanítványainak, s melyért imádkozott. Ennek legfőbb okát abban látom, hogy a hívők hitben csecsemőként élik az életüket, és nem növekednek fel az érett férfiúságra, sőt nem is törekszenek rá. Pedig csak az érettségben lehetünk egyek, mikor már nem hajt a tanítások szele ide-oda. Mikor az Úrtól elhívott „szolgák”, apostolok, próféták, tanítók, evangélisták, pásztorok, és egyéb szolgálók egymást kiegészítve, összhangban, harmóniában képesek munkálkodni, és nem túllicitálva egymást. A Sátán célja, hogy gyermeteg korban tartson minket, mivel így ő irányíthatja az eseményeket, és gátolhatja a Menyasszony felkészülését a Bárány menyegzőjére. A Szent Szellem várva-várt esője nem a missziós programjaink sikerétől függ, hanem a szívünk állapotától. A mi Urunk pedig meg akarja tisztítani a Menyasszonyt a „víznek fürdéjével, az IGE által”. Az Igében megtalálunk mindent, ami ahhoz kell, hogy felnövekedve felkészüljünk, mint egy test a Krisztus fogadására. Még a vezetők is éretlenek, nem azért mert most tértek meg, hanem mert nem kaptak kemény eledelt csak tejet. Ezért vannak a szakadások.
„És adok nékik gyerkőcöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok. És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;”  (Ézs. 3:5-6)
Ezekben a füzetekben adom közre azokat az igei kinyilatkoztatásokat, melyekre az Úr tanított az elmúlt 19 évben. Mivel résszerint van az ismeret, ez nem a teljesség, de hiszem, hogy hozzájárul a szentek felnövekedéséhez, ha nem csak hallgatói, de cselekvői is leszünk az Úr Igéjének. „Mindent megvizsgáljatok, ami jó azt megtartsátok.” Szeretném ha ezek az írások felkeltenék bennetek az Isten igéje utáni szomjúságot.
Az Ószövetség nem egy letünt korszak emléke csupán, hanem árnyéka a Krisztusnak, s így sokat elárul belőle, bár nyilvánvalóan nem testileg értendő. Mindez okulásunkra lett megírva, hogy elkerülhessük a Sátán csapdáit. Isten csak egyféleképpen értette, amit leiratott, és magunkat csapjuk be, ha mi nem úgy értelmezzük az Írást, ahogy Ő. Aki mást becsap, az csaló, de milyen az, aki magát csapja be? Az bolond! Ne legyünk hát bolondok! Kérjük az Urat, hogy tudjuk úgy érteni az Igét, ahogy azt Ő gondolta.
Nagy hiba a generációs ellentét, mely az Eklézsiában is működik. Egy-egy új mozgalom elveti az előző hibáit, ezzel együtt az értékeit is elveti, s így nagyon hamar hasonló hibákba esik. Csak a külsőségek változnak, de az elhajlások ugyanazok. Kiöntjük a fürdővízzel együtt a gyereket is.
A szakadásokban megsérült lélekkel nem a helyes következtetéseket vonják le. Talán nincs is olyan vezető aki ne élt volna át szakadást valamilyen gyülekezetben. Szükséges, hogy lelki gyógyulást kérjünk a Szent Szellemtől, és ne elégedjünk meg a felszínes, sematikus válaszokkal, hanem kutassuk az Igét, ássunk a mélyre, s a Kősziklára építsünk, csak így lehet helyes a látásunk.
„Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.”   (Ézs. 1:5-6)
Tudjuk, hogy Krisztus teste a Gyülekezet. Sajnos akik ma az Egyházban fejként vannak, azok mind lelkileg sérültek, betegek. Valóban néha az az érzése az embernek, hogy ebben a testben nincs egy ép tag sem. Sajnos a sérülések nem lettek kezelve, a szívek nem lettek ápolva, sokan sebesült lélekkel vezetnek gyülekezeteket, s így csak újabb sérüléseket okoznak egymásnak. A gyógyuláshoz  idő kell, várni kell az Úrra. Sajnos a hívők nem tudnak várni, hasonlóképpen mint Uzzá. A vezetők még kevébbé, akárcsak Saul. Ez biztos bukást eredményez. Csak az idő nem gyógyítja be a sebeket, meg kell térni, megbánni, bocsánatot kérni és megbocsátani, s ha lehet jóvátenni.
Most van az ideje, hogy Krisztus helyre állítsa az Ő testét, és megtisztítva felékesítse, mint egy menyasszonyt. Ő már felkészült a menyegzőre.
„Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre.” (Zsid. 6:1)

Mennyei Atyánk, kérünk nyisd meg az értelmünk szemeit, hogy úgy tudjunk Téged megismerni, ahogy Te ismersz minket, és megértsük a Te gondolataidat, hogy hasonlóvá váljunk Hozzád! Gyógyítsd be a sebeinket,  hozz megújulást, kérünk! Az Úr Jézus Krisztus nevében:
Ámen!
folyt. köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:18:34
2.
Bábel tornya ?? Isten temploma!?

1Móz.10:8-12
"Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a Földön. Hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalneában, Sineár földjén volt. Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbot-art, Kelahot és Resent, ezt a nagyvárost Ninive és Kelah között."
1 Móz.11:1-9;
"Az egész Földnek egy nyelve és egy beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építő kövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek a teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész Föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész Föld színére, és abbahagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész Föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész Föld felszínére."
Noé egyik fia volt Khám, aki tiszteletlen volt vele, ezért Noé megátkozta őt. Khám fia volt Kus, aki nemzette Nimródot. Tehát Nimród Noé dédunokája hatalmaskodni kezdett a többi ember felett. Ez volt az első a Bibliában, ahol hatalmaskodásról van szó. Azóta minden emberi rendszer azon alapszik, hogy az egyik ember a másikon hatalmaskodik. Ám Isten országában ennek nem így kellene lennie.
Itt nyolc város neve szerepel, amiket Nimród épített. Nyilván ő uralkodott is ezekben, ez volt az ő országa. A városok közé tartozott Ninive is, aminek későbbi történetét ismerjük Jónás könyvéből.
folyt. köv
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:19:05
3.
Nézzük a történetben megbúvó szándékokat, s hogy mi a tanulság belőlük az Eklézsia számára ma. Először az egész Földnek egy nyelve volt. Igen jó lehetett. Mindenki értette egymás nyelvét. A Pünkösdi csoda által mintha Isten ezt állította volna helyre, illetve ízelítőt adott abból a csodálatos egységből, mely egykor lehetett. Az első gyülekezetben Istennek a jelenléte és az Ő vezetése irányította és tartotta össze a hívőket. Az Ige azt mondja: "Szívük, lelkük egy volt." Mint ahogy Bábelben egy nyelvet beszéltek.
Az Úr első utasítása Noé számára az volt, hogy széledjenek szét, és hajtsák uralmuk alá a Földet. Ez az utasítás nagyon hasonlít arra, amit Jézus mondott tanítványainak a Mt.28:19-20-ban (misszióparancs) azaz, hogy "menjetek széles e világra, és hirdessétek az evangéliumot ..." Az első tanítványok ezt is tették. Így jutott el az evangélium az egész akkor ismert világba. Később a missziói aktivitás csökkent, és az evangéliumnak a világ minden tájára való eljuttatása helyett az összegyülekezés vált elsődleges céllá. Hogy a hívők ne széledjenek szét, a vezetők igyekeztek emberi eszközökkel összetartani a közösségeket. Hasonlóan ahhoz, ahogy Noé dédunokája (Nimród) idejében az emberek már letelepedtek. Az Úrban való bizalom helyébe az emberi biztonság keresése lépett. Ez megérthető, hiszen a 2. és 3. században igen erőteljes üldözés érte a hívőket. Minden ember biztonságra vágyik, és szüksége is van rá. Míg az ember (Ádám) Istennel jó kapcsolatban volt, Isten biztonságot adott neki, nem vette észre, hogy meztelen (kiszolgáltatott), hiszen az Úr gondoskodott róla. A bűneset óta az emberek állandóan emberi biztonságot igyekeznek keresni. Ezért alkotnak különböző szervezeteket. A torony építésnek is ez az egyik indítéka.
folyt köv
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:19:59
4.
Miután Nimródék letelepedtek, azt mondták: "Szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk a Földön!" Úgy gondolták, hogy valami külső dologgal biztosíthatják az egységüket, a fennmaradásukat és az "identitásukat". Ez jelenthet számukra biztonságot. Az ember becsvágya jut kifejezésre abban, amikor magának nevet akar szerezni. Az édenkerti kísértésnek is ez volt az egyik összetevője, és hasonló történt szellemileg az Eklézsiával is. Az egységesített szervezet lett a gyülekezet biztonsága. Biztonság a támadások ellen. A tömegben az ember biztonságban érzi magát, de ez egy hamis biztonságérzet. A történelem is azt bizonyítja, hogy a tömegek általában nem jól döntenek, nem a jó dolgok mellé állnak, és a vezetők által nagy mértékben manipulálhatók.
Az apostoloknak nem ez jelentette a biztonságot: a börtönből angyal szabadította ki Pétert; Pált a megkövezés után  a szentek imáira Isten feltámasztotta. Az élő Isten jelentette az egyedüli biztonságot, a megtartó, és egyben összetartó erőt. Nem külső erő, nem teológia (dogmák), vagy jól szervezett közösség, vagy akár közös anyagi célok jelentették az egységet. Szívük, lelkük volt egy; köztük valóság volt, hogy "egy testbe merítkeztek be" és "egy Szellemmel itattattak meg". Kívülvalók így tettek bizonyságot erről: "Az Isten van közöttetek", és nem tudtak újjászületés nélkül csatlakozni a gyülekezethez. Még látásbeli különbségek sem tudták őket szétválasztani vagy egymással szembefordítani, ahogy ezt Péterék és Pál közt is látjuk: A különbözőség ellenére egységben maradtak.
Az első század végén már mutatkoztak az elhajlás jelei. Erről az Igében is olvashatunk, hiszen a Szentírás említést tesz arról, hogy némelyek nem tiszta szívből, hanem versengésből hirdették az evangéliumot. Voltak, akik a gyülekezetben különbnek kezdték tartani magukat a többieknél. A 3Ján.9-ben olvassuk, hogy Diotrefész elsőbbségre vágyott, és ezért másokat kizárt a gyülekezetből. Még János apostolt sem fogadta el.
folyt köv
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:20:24
5.
Mindez párhuzamba hozható azzal a történelmi helyzettel, amikor Nimród hatalmaskodni kezdett az emberek fölött a korabeli világban. Az Ige azt írja, hogy Bábel volt az ő országának a kezdete. (1Móz.10:10)  Tehát az ő hatalomra való törekvése és Bábel tornyának építése szorosan összefüggött. A korai gyülekezetben hasonló folyamatok mentek végbe: a presbitériumokban némelyek a többiek véleményét elnyomva diktálni kezdtek.
Erről ír Pál a 2Kor.11:19-21. "Hiszen ti okosak vagytok, mégis szívesen eltűritek az eszteleneket:  mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve írok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk."
Egyre többen kezdtek a hívők közül evilági gazdagságra, elismerésre szert tenni. Egyre kevesebben voltak, akik teljes erővel szolgálták az Urat. Így azokat, akik ezt tették, különbnek tartották. Ami mindenkinél természetes kellett volna, hogy legyen; - hogy teljes odaszántsággal szolgálja az Urat, és az Úr bizonyságot tesz jelekkel és csodákkal - az egyre kevesebbek kiváltsága lett.  Őket különleges felkenteknek kezdték tekinteni.
A Jelenések könyvében a gyülekezeteknek szóló részekben olvasunk a nikolaitákról. Watchman Nee: A hét gyülekezet című könyvében részletesen kifejti, hogy a "nikolaosz" szó jelentése az, hogy a "népet legyőzni, uralkodni". Az efézusi gyülekezetnek azt üzeni az Úr, hogy "az megvan benned, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök." (Jel.2:6) A pergamoni gyülekezetnek azt írja: "Nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát!"  (Jel.2:15) Két dologról olvasunk itt: cselekedetekről ill. tanításról.
folyt. köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:20:50
6.
Tehát a Nikolaiták cselekedetei, amikor egyesek különleges felkentnek tartva magukat, a véleményükkel elnyomják mások vélekedéseit. A folyamat így alakult a századok során is: először némelyek kezdtek mások felett uralkodni, majd később a Bibliából tanításokat hoztak arra, hogy rajtuk keresztül Isten különleges módon tapasztalható meg, ami őket a többi hívő fölé helyezi. Sőt aki nem ért egyet velük, az Isten ellen lázad. Azt tanítják, hogy Kóré fiaihoz, illetve Mirjámhoz hasonlóan, betegségek, sőt még halál is lehet ennek az következménye. Isten a Jelenések könyvében határozottan kifejezi, hogy Ő ezeket a cselekedeteket gyűlöli, és hogy ezekből a tanításokból meg kell térni. Az apostoloknál ennek a cselekedetnek, és tanításnak nyomát sem találjuk, pedig ők mindenkinél különbnek tarthatták volna magukat, hiszen együtt jártak Jézussal, ismerték Őt személyesen. A folyamat ma is általában így zajlik, hogy mások kezdik a sikeres szolgálónak mondani, hogy az Úr rajtad keresztül különlegesen cselekszik, és Ő talán gyenge ezeknek a testvéreknek azt mondani, hogy ne mondjatok ilyeneket, mert nem akarja őket megsérteni. Mivel aztán sokan mondják ezt, kezdi elhinni, és kezd egyre arrogánsabban vezetni. Mások eleve hatalomvágyból ragadják meg a vezetést. Pál kicsit írónikusan  Péteréket  fő-fő apostoloknak nevezi, és azt mondja: velük én nem törődtem, hanem azt tettem amit Isten mondott. Nyilván nem Péterék tartották magukat fő-fő apostolnak, hanem a testies testvérek, és Pált sokszor hozzájuk hasonlították, és lenézték, mivel testileg nem ismerte Jézust.
folyt. köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:21:18
7.
Ma is sokszor a gyülekezet növekedési ambiciók mögött a vezetők hatalom vágya áll, ahogy Nimród hatalom vágya összefüggött a torony építésével. Nyilván ha egy vezető mögött egy nagy gyülekezet áll, az nagyobb tekintélyt jelent az emberek előtt, hiszen a demokráciában a szavazatok száma a döntő, s így a népszerűség igen fontos. Jézus ellenben azt mondja: "Jajj nektek, ha minden ember jót mond felőletek!"
Jézus a Mt.20:25-27-ben (Mk.10:42-43) azt mondja: "Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok."
Péter pedig ennek értelmében így ír: (1Pét.5:1-4.) "...Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak."
Az Istenhit önkéntes, arra senkit sem lehet kényszeríteni, mert ezáltal értelmét veszti. Aki helytelen indítékból fogadja el a keresztyén tanítást, és az Isten országát nyerészkedésre akarja használni, az nem lehet kedves az Úr előtt. Isten nem a külsőt nézi, hanem látja az ember szívét, legrejtettebb szándékait. Még magadat is be tudod csapni, de Őt nem lehet becsapni. Keresztyénné válni elsősorban nem külső változást jelent. Az csak következménye a belső szabadulásnak.
folyt. köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:21:46
8.
A harmadik századra egy-egy ember került a gyülekezetek élére. Írásos feljegyzések szerint a keresztények Róma püspökét kezdték az egyház legfőbb vezetőjének tartani. Nagy Konstantin idejére az elhajlás olyan mértékű volt, hogy a türelmi rendeletet mint Istentől jövő áldást üdvözölték. A politikailag megváltozott helyzetben a hívők gazdasági és politikai előnyre tehettek szert, ezért egyre többen csatlakoztak a gyülekezethez érdekből. Már nem az újjászületés és a megváltozott élet volt a gyülekezethez való tartozás kritériuma, hanem bizonyos hitbeli nézetek elfogadása, a keresztvíz felvétele, mely megtérés nélkül is lehetséges volt. Ezután egy hatalmas, világméretű szervezet jött létre, mely politikai és gazdasági nagyhatalommá vált, és minden másképpen gondolkozót üldözött. Több évszázaddal később, mikor teljes volt az elhajlás Isten Igéjétől (a Biblia tiltott volt az egyházban!), a reformáció által Isten egy megújulást hozott. Ám sajnos ugyanezek a negatív folyamatok az újdonsült egyházakban is nagyon rövid idő alatt végbementek, és a mai napig sajnos megfigyelhetőek minden új megújulási mozgalom életében.
Bábelben egy torony építéséről gondolták, hogy majd összefogja őket. Azt mondták: "Olyan tornyot építsünk, melynek teteje az eget érje!" Biztos, hogy nem csak a természettudományokban való járatlanságuk mondatta ezt velük. Szándékuk hasonló volt ahhoz, mint amikor az emberek saját cselekedeteik által akarják Istent elérni. A különböző egyházakban ez más és más módon jut kifejezésre, ám mindegyikben fellelhető.
Bábelben a tornyot égetett téglából építették. Isten ez által a leírás által nem technológiai ismereteket akart velünk közölni. A téglavetés példája is szellemi tanulsággal szolgál a Gyülekezet számára. Mint tudjuk, Isten gyülekezetét az Ige Isten templomához hasonlítja, mely nem fizikai, hanem szellemi ház. Érdemes akkor megnéznünk, hogy Isten templomának építéséhez milyen építőanyagot használtak! Az 1Kir.5:31 tanusága szerint faragott kövekből építették fel Isten templomát. Péter mondja, hogy mi magunk is ÉLŐ kövek vagyunk. (1Pét.2:5)
folyt köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:22:28
9.
Hasonlítsuk össze a kiégetett téglát és a faragott követ! A tégla úgy készül, hogy az alapanyagból képlékeny masszát készítenek, azt sablonba döngölik, majd magas hőfokon kiégetik. Így egyforma alakú "téglákat" nyernek. A téglákat nagyüzemben lehet előállítani, és gyorsan lehet belőlük építkezni, hiszen egyformák, mindegyik mindegyikhez illeszthető. Ezért gondolták azt, hogy ebből olyan hatalmas tornyot tudnak majd építeni, hogy teteje az eget éri. Mit jelent mindez szellemileg?
A képlékeny massza a gyülekezet építésénél úgy készül, hogy az emberek személyiségét megtörik. Sokszor nem tiszta, és világi módszerek segítségével érik ezt el: erős, tekintélyen alapuló tanítások, ezek tréningszerű sulykolása, managertréning jellegű tanfolyamok tartása, jelmondatok hangoztatása, megfélemlítés, nyilvános megszégyenítések Isten Igéjére és a Szent Szellem vezetésére való hivatkozással, lázadónak való kikiáltás, barátságok szétválasztása, beavatkozás az emberek magánéletébe Isten akaratára való hivatkozással, és még sorolhatnánk. Például egy magyarországi gyülekezetben a “Főpásztor” a vezetőkkel havonta kitöltetett egy kérdőívet (chekup), melyben még a szexuális életükről is számot kellett adniuk. Később az egyikük ellen az volt a fő vád, és a lázadásának bizonyítéka, hogy nem töltötte ki ezt rendszeresen. A cél, hogy így a tag a gyülekezetben uralkodó értékrendet, teológiai nézeteket és viselkedési formákat teljes mértékben magáévá tegye, olyannyira, hogy úgy érezze, ez ad neki szilárdságot.
folyt. köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:22:50
10.
Sablonosan kezd gondolkozni, hinni, viselkedni, és fél is ezeket a sablonokat elhagyni. Szinte kiégetődik, és egy vallásos keménység (bigottság) jellemzi. Nem csak a történelmi egyházakban, hanem a leghaladóbb karizmatikus gyülekezetekben is megfigyelhető ez. Az így tanított hívők bármilyen feladatot szívesen ellátnak, melyet vezetőik rájuk osztanak, mivel úgy tekintik a feladatot, mint Istentől számukra rendelt küldetést. Jobban figyelnek a vezetőikre, mint az Úrra. "A pásztor azt mondta!" kijelentés nagyobb tekintéllyel bír a szívükben, mint "az Úr azt mondta" vagy "a Bibliában ez áll". Sokszor az emberek közti szimpátiát, barátságokat, "lelki kapcsolatokat" károsnak tartják. A szervezet céljai és érdekei a személyes kiteljesedés elé kerülnek. S valóban sokan kiégettekké válnak. A vezetők azon igyekeznek, hogy mindenki ugyanúgy gondolkozzon, és viselkedjen, mert ezt gondolják egységnek. Így gondolják sikeresnek a gyülekezetet. Ez egy hamis, látszat egység, sablonosság.
Pál nem használta emberi tekintélyét a tanításnál, hanem természetesnek vette, hogy a Bérea beliek "naponta kutatják az Írásokat, hogy így vannak e ezek", ahogy Pál tanítja. Őket az Ige "nemesebb lelkűnek" mondja. (Apcs.17:11) Péter, mikor a jeruzsálemi testvérek számon kérték, hogy miért ment be egy pogány (Kornéliusz) házába, készségesen beszámolt az ott történtekről. Természetesnek vette, hogy el kell számolnia a tetteivel a testvéreknek. Mikor látták, hogy Isten cselekedett Kornéliusz házában, megváltoztatták egész teológiájukat, amit gyerekkoruktól kezdve tanultak, és dícsérték az Istent, mivel a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem. (Apcs.11:2-3.) Mindez azt mutatja, hogy alázattal voltak Isten és emberek előtt.
folyt köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 19, 09:27:03
11.
Sajnos ma sok vezető úgy gondolja, hogy az által építhet nagy gyülekezetet és biztosíthatja a gyülekezete egységét és növekedését, ha egyszemélyben vezeti, mint egy "diktátor". Sokszor már azt is lázadásnak tartják, ha a testvérek felvetik, hogy miért hozott bizonyos döntéseket. Úgy gondolják, hogy nem kötelesek az "egyszerű tagoknak" magyarázattal szolgálni, mert úgy sem értenék meg az Isten vezetését. Ebből alakult ki az a tanítás, miszerint csak bizonyos beavatottak, hozzáértők, "felkentek" képesek megtudni mit mond Isten, és hogyan kell érteni Isten Igéjét.
Ezzel szemben Isten temploma faragott kövekből épült. Mit jelent ez? Azt, hogy a kőnek az állagát nem változtatja meg az Úr, csupán a felesleget faragja le róla, formálja. A kövek különböző méretűek és alakúak lehetnek. A hasznosságuk nem attól függ, hogy mekkorák és milyen alakúak, mennyire látványosak, hanem hogy a helyükön vannak-e. Mindegyik követ külön-külön faragja a mester a terve szerint, attól függően, hogy milyen funkciót fog az adott kő az épületben betölteni. Azért kell őket egyenként faragni, hogy a melletük levő kövekkel minél jobban összepasszoljanak. Egy-egy kő csak a maga helyére illik. Ha nem kerül oda, hiányzik az épületből, és ugyanakkor haszontalanná is válik. Ez szellemileg tekintve azt jelenti, hogy az emberek személyiségét nem kell megváltoztatni, hiszen az Istentől való, veleszületett képességekkel és adottságokkal. Ő elhívott minket már a világ megalapítása előtt. Már az anyaméhben ismert mindnyájunkat. Isten mindenkit egyenként a kezébe vesz és átformál az Ő terve szerint, megszabadít a bűntől, kötelékektől, lelki gyógyulást ad. Az emberek közt különbségek vannak mind mentalitásban, mind képességekben, gondolkodásmódban, még az Isten megismerésében is. Ezek nem gyengítik az épületet; a fontos az, hogy mindenki kiformálódjon Isten terve szerint, arra a feladatra és elhívásra, amit Isten neki szánt az Ő templomában. Arra kell segíteni egymást, hogy Isten akaratát megtaláljuk és minél jobban be tudjuk tölteni. Ahogy egy követ sokféle eszközzel formálnak, úgy az Úrnak is sokféle eszköze van a mi átformálásunkra. Legfontosabb eszköze az IGE.
folyt köv
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:07:16
12.
A kövek közti kapcsolat létfontosságú az épület szilárdsága szempontjából. Mennél inkább egymáshoz simulnak a kövek, illenek egymáshoz, annál erősebben kötődnek egymáshoz. A templomépítésnél beszámol az Ige egy rendkívüli dologról:
1Kir.6:7 "Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor."
Vajon ez miért így történt, és mit jelenthet ez szellemileg az eklézsiának? Ha folytatjuk a gondolatmenetet, megláthatjuk, hogy a testvéreket nem a gyülekezeti munkások faragják, hanem az Úr alakít mindenkit, és a gyülekezet felépüléséhez már nem kell alakítani a tagokat a gyülekezet vezetőjének terve szerint, hanem segíteni kell megtalálni a helyüket. Az a rengeteg viszály, feszültség, szakadások az eklézsiában olyan, mint a kalapácsok és vasszerszámok hangja, mely abból adódik, hogy alakítani próbálják az embereket. Ezek sajnos megbotránkoztatják a kívülvalókat, és sokakat tartanak távol a hittől. Isten temploma csendben, zajok nélkül kell, hogy épüljön, mivel az Úr alakítja a tagokat, és helyezi el a gyülekezetben, ahogy Ő akarja. Jobban kellene az Úrra figyelnünk és Benne bízni. Pál bízott benne, hogy a jó munkát amit elkezdett az Úr bennünk, azt be is fejezi az Ő eljöveteléig. A szolgálók dolga, hogy Isten eszközei legyenek és szolgáljanak. Ha ezzel a látással és Úrra figyeléssel lennénk, akkor ez a csoda megtörténne Krisztus teste épülésénél is, hogy más szervezetekkel ellentétben a gyülekezet nem lenne hangos a belső összeütközésektől, viszályoktól, szakadásoktól. Az Úrra kell bíznunk az alakító munkát, és hagynunk kell, hogy Ő alakítson minket. A jól ismert Ige, az Ef.4:16. pont erről beszél:
"Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:07:41
13.
Azt hiszem, minden keresztyén vágya, hogy így épüljön az eklézsia, csendben, szeretetben, az Úr jelenlétében, nem emberek által, hanem Isten által.
A Zsid.11:10,16 arról beszél, hogy Ábrahám, aki hite miatt minden hívő atyja, "...várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten."
A templom lett a példája az Úr által tervezett és alkotott Isten egyházának, míg Bábel az emberek által alkotott szervezeteknek, egyházaknak amelyeket Isten elérésének szándékával hoztak létre. Ne mondjuk azt, hogy a mi gyülekezetünk nem lehet Bábel, mivel Jézusban hiszünk, vagy a Szent Szellemmel betöltekeztünk. Mindaz, amiben emberi ambíciók érvényesülhetnek Isten vezetése helyett, az hasonlóvá lett Bábelhez. Ez nem a külső megjelenéstől, az istentiszteleti rendtől függ, hanem a szívekben dől el. Isten országa nem láthatóan jön el, hanem a szívünkben van. Tisztítsuk hát meg a szívünket, és térjünk vissza az Úrhoz, Őrá bízva mindent, és   szolgáljunk alázattal az Ő testében.
Nézzük tovább, milyen tanulságokkal szolgál az Ige nekünk. "A földi szurok lett a habarcsuk", vagyis az tartotta össze a téglákat. Szükség volt valami külső összetartó erőre a tagok között, és a földi szurok volt ez. Ma is valóban földi, és sokszor nem éppen tiszta (szent) dolgokkal igyekeznek az egyházat összetartani. Ezek lehetnek nagy szervezetek, szervezeti szabályzatok, fenkölt beszédek, szép műsorok, kellemes időtöltések, anyagi érdekek, segélyek, pozíciók adása, fizetett álláslehetőségek, jó baráti társaság, klubok, üdvösség ígérete, áldás ígérete, vagy megfélemlítés, kitagadás, stb.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:08:05
14.
Ezzel szemben a faragott (élő) köveket nem kell semmi külső erővel összetartani, mert belső erő (gravitáció), a SZERETET tartja őket össze. Ez az Úr templomának az egyetlen összetartó ereje, és ha ez nincs, akkor szétesik. Ez a személyes kapcsolatokban jut kifejezésre, és nem valami tömeghatásban, "csordaszellemben". Isten nem tömegként kezeli a Test tagjait, hanem egyenként foglalkozik mindenkivel, tervezi és alakítja mindannyiunk életét, és a gyülekezet egybeépítését. Ef.4:15-16.
A tisztátalan földi szurkot leplezi le az Ef.4:14. "...akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától...."
Az Ef.4:11-16-ban ezeket állítja szembe Isten Igéje, és leírja az Eklézsia felépülésének módját, ahogy az Úr építi: "És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Istenfia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben."
Olvassuk el ezt újból figyelmesen!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:08:31
15.
Amelyik gyülekezet nem így épül és működik, az máris Bábellé vált.
Itt értünk el az Úr válaszlépéséhez. Összezavarta a beszédjüket, hogy ne értsék egymást, s így ne tudják befejezni a torony építését.
Az első gyülekezetben "szívük, lelkük egy volt". De később viszályok kezdődtek, mintha nem értenék egymás nyelvét.
Sokáig azt hittem, hogy az a sok szakadás az Ördög támadása és munkája. Lehet, hogy te is ezt hiszed? Nem értettem, hogy vajon a Sátán hogyan lehet ilyen erős, hogy ilyen hatásosan tud gyülekezeteket szétszakítani? Hiszen Jézus azt mondta, hogy az Eklézsián a Pokol kapui sem vesznek diadalt.
Az Úr világosan mondta nekem: "A szakadások nem a Sátán műve. Isten szállt le és zavarta össze a gyülekezetek építőinek nyelvét, hogy ne értsék egymás szavát, ne értsék meg egymást, és szétszélesztette őket, hogy ne építhessék tovább Bábelt. Mindegyik megújulási mozgalom Istentől indult, de később bejött a világgal való barátság, a világ szeretete, mely ellenségeskedés Istennel. Bejöttek emberi ambíciók, pozíciók, dogmák, szokások, és így váltak Bábellé, ezért szakadásokat támasztott az Úr, hogy ne győzhessen az emberek dicsőségvágya, "...hogy egyetlen ember se dicsekedhessék az Isten előtt." (1Kor.1:18-31.) Az Úr nem az emberekre haragszik, hanem tudja, hogy mivé válik az ember nagyra vágyásában, ha "megy a szekér", ha sikerülnek a tervei, ha Őnélküle épít egyházat. Az Úr ezzel minket akar megóvni a végső bukástól. Ez is az Ő eszköztárához tartozik. Lehet, hogy ezen most megütköztök, de ez is Isten Igéje, ahogy a Róm.1:24-ben is az Isten lép fel az emberek ellen. Isten keményítette meg a fáraó szívét, az Úr küldött egy rossz szellemet Saulhoz is, Ő verte meg Heródest is felfuvalkodottsága miatt, stb.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:08:53
16.
Tudom, nagyon keménynek tűnik a jó dolgokhoz szokott fülünknek,  de Isten nem csak a szeretet, hanem az igazság is. Az Ő Igéje igazság! Azt tanították nekünk, hogy minden kellemetlen dolog az Ördögtől van, de ez nem igaz. Lásd: Zsid.12:4-11; 1Kor.11:18-19.
A rossz dolgok vannak a Sátántól. Nem biztos, hogy ami nekünk kellemetlen, az rossz is.
A szakadás csak tünet, mely jelzi a korábban bekövetkezett elhajlást. Nem elég a tüneteket csillapítani, hanem meg kell találni az elhajlást, és visszatérni az Úr vezetéséhez.
(Találkoztam olyan vezetővel, aki egy gyülekezeti szakadásból azt a tanulságot vonta le, hogy azért történt a szakadás, mivel kiengedte a kezéből a vezetést. Ezért később még jobban diktált a gyülekezetben, és ez még durvább elhajláshoz vezetett.)
Elsősorban nem azzal lehet munkálni az egységet, ha közös találkozókat tartunk, bár ezek is jók és szükségesek, hanem ha szívből megtérünk a magunk választotta istentiszteletből, és megszívleljük a bábeli történet tanulságait, beleilleszkedünk az Úr templomába, alázatosan engedünk az Úr formálásának, betöltjük Isten tervét. Ha szívből megbocsájtunk egymásnak, ha nem tartjuk magunkat, vagy valaki mást nagyobbnak a többieknél, hanem elfogadjuk egymást olyannak, amilyenné Isten alakít, elfogadjuk a különbözőségeket, természetesen a közös alapra építve, aki Jézus, a Krisztus. Ekkor Ő felépíti csodálatos templomát, ahol az Ő jelenléte lakozik. Ahol nem hallatszik "vasszerszámok" hangja.
Bábel volt a kezdete Babilon városának, amely a fővárosa lett Babilon birodalmának.
Bábel tornya nem más, mint Babilon nagytemploma (ziggurat), mely a bálványimádás helye és az emberi kevélység, a szellemi paráznaság szimbóluma lett. Ellentéte Isten imádatának a helye, a Jeruzsálemi templom. Izráelt az Úr iránti engedetlensége, bálványimádása miatt Babilonba hurcolták fogságba. Ez is szellemileg példázza azt, ami az eklézsiával is történik. Az Úr a keresztyéneknek a tőle való eltávolodásuk, a világgal való szövetkezésük miatt engedte, hogy beleessenek ezekbe a szellemi csapdákba. Szellemileg babiloni fogságba jutottunk.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:09:16
17.
Az Ézs.14:12-14 Babilon királyát úgy hívja, hogy fényes hajnalcsillag, mely lehullott az Égről, a Földre esett. Mivel Sátán volt az égben a fény hordozója (Luciferos), de lázadása miatt letaszíttatott, Sátánnal azonosítja Babilon királyát, kinek az a szándéka, hogy az Isten csillagai fölé emelje magát, és a gyülekezet hegyén lakjon, hasonló legyen a Magasságoshoz. Tehát pont az igazak fölé akarja magát emelni, (mert az igazak fénylenek, mint a csillagok) illetve a gyülekezet fölé akarja helyezni trónját, hogy a keresztyének neki engedelmeskedjenek, őt imádják. Természetesen egy hívőt nem tud a Sátán nyilvánvaló bűnbe, bálványimádásba ejteni. Ezért igyekszik becsapni a keresztyéneket, hogy olyan dolgokat tegyenek és higgyenek, amelyek hasonlítanak a valódihoz, de nem az Úr akarata. Ezek emberi módszerek, ötletek, rendelések, szokások, hagyományok, kultúrális tradíciók, és nem Isten rendelései. Igyekszik az Ellenség a figyelmünket a szívünk állapotáról elvonni, és a külsőségekre irányítani. Így a gyülekezetek vezetőinek figyelme is hajlamos a külső dolgokra terelődni. Pl. milyen öltözet van, milyen hangszerek, milyen zene, milyen liturgia, a vezetők elöl üljenek, akadémikus teológiai képzés legyen, saját templom (imaház), reprezentáció, image, reklámok, politikai befolyás, és még sorolhatnám.
Az emberek biztonságra vágytak, mivel már nem voltak élő kapcsolatban a Teremtővel. Ezért építettek városokat. Tulajdonképpen a téglagyártás egy nagyszerű technológiai felfedezés volt, mellyel sokkal gyorsabbá és hatékonyabbá vált az építkezés. Elkezdtek ebben a módszerben bízni. Ez is hasonló a mai gyülekezet állapotához. Módszereket (sokszor világiakat) keresnek a hatékonyabb gyülekezeti fejlődéshez; ha valahol Isten nagy dolgot tett, azt tipizálni akarják, lemásolják, azt remélve, hogy így kaphatják meg Isten áldását. Ez történt az Úrtól adott rézkígyóval, amit Mózes állított. Amikor Isten adta, akkor a megmenekülést szolgálta, de nem a kígyó mentett meg, hanem az Úr. Később bálványként imádta a nép. Ezékiás volt az, aki végül darabokra törette a rézkígyót. (2Kir.18:4-5)
Ezékiás az Úrban bízott. Tehát nem a módszer tesz minket győztessé. Az Úr különböző módokon cselekszik, és a módszere nem tipizálható. Nem a jó "technológiák", módszerek által épül fel az Isten országa, hanem a Benne való bizalom, az Igéje, és a Szent Szellem vezetése iránti engedelmesség által.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:10:08
18.
Az Úr építi fel az Egyházát. Bábel példázza a technológiába vetett hitet is. A mai technikai társadalomban igazán látszik, hogy az emberiség problémáira a technológiai fejlődés nem hoz gyógyírt. A technikai forradalom sokkal több kárt eredményezett (környezetszennyezés, ásványkincsek kimerülése, még pusztítóbb fegyverek, az emberek eltunyulása, elidegenedés, magányosság, depresszió, stb.). Az emberek görcsösen próbálják az életüket biztonságosabbá, kényelmesebbé tenni, és egyre bizonytalanabb, egyre veszélyesebb lesz az élet. A probléma nem kívül van, hanem a szívekben. Ahogy a Rm.1-ben áll: "...a teremtményt imádták a Teremtő helyett...." Így az eklézsia állapota is a hívők szívének állapotától függ, és nem a módszerektől.
Az Újszövetség is beszél Babilonról. Most ezeket az igéket vizsgáljuk meg, az eddig leírtak fényében.
Jel.14:8; 16:19; 17:1-18:24
Nem szándékom részletesen írni a nagy paráznáról, sem a Fenevadról. Erről a témáról a "Babilon, misztérium vallás" című könyv szól. A parázna kifejezés azt jelzi, hogy olyan valakiről van szó, aki  házastársán kívül mással létesít intim kapcsolatot. Illetve érdekből (pénzért) adja bájait. Isten többször is mondja Izráelnek, hogy bálványokkal paráználkodtak. Ha Isten népe bálványokat imád, az szellemi paráznaság. Tehát a nagy parázna nem a világ, hiszen ők amúgy is a Sátán hatalma alatt vannak (a világi hatalmak a Fenevad), hanem amikor az egyház szövetséget köt a világgal, szellemi dolgokban hallgat a világra, szellemi befolyást enged a világnak, keresi a világ elismerését, kegyeit, világi módon építi fel a gyülekezetet, világi módszereket használ a vezetésben, stb. ez szellemi paráznaság.
Jk.4:4 "Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik  Istennek."
Pont ezek történtek a katolikus egyház kialakulásakor. A babiloni bálványimádó misztériumvallás (mely a Római Birodalomban is tovább élt) szokásai, szervezete, jelképei, babonái, ünnepei, szobrai, főpapi és elnyomó rendszere keresztyén köntösbe lettek öltöztetve. Nagy Konstantin türelmi rendelete után az emberek megtérés nélkül, tömegével csatlakoztak. Magukkal hozták a pogány szokásaikat, bálványaikat, és keresztény megfelelőket találtak nekik, hogy így elfogadhatók legyenek. Keveredés jött létre. Magyarországon szintén így történt István királynál. A hatalom megszerzéséért folytatott küzdelemben csak a katolicizmus elfogadása által kaphatta meg Nyugat támogatását, így az emberek érdekből vették fel a katolicizmust.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:10:37
19.
De azt olvassuk, hogy Babilon a paráznák anyja. Ez azt jelenti, hogy vannak gyermekei. Ahogy látjuk is, hogy a Róm. Kat. egyházból szakadtak ki más egyházak, és ők is szövetkeztek a világgal, államegyházakat hoztak létre, politikai, gazdasági hatalomra tettek szert, engedetlenek lettek az Úrnak. Mi köze az államnak az egyházhoz? Ma Magyarországon törvény van az állam és az egyház szétválasztásáról, mégis a Miniszterelnök 2001-es országértékelő beszédében keresztény államról beszélt. Mivel a hit mindenki saját, önkéntes, belső meggyőződése, ezért  nem lehet törvénnyel kikényszeríteni. Az állam nem rendelkezhet az ember hitbeli meggyőződése felett.
A nagy parázna a Fenevadon lovagol, ahogy az egyház hatalmat szerez a világban. Az egyházi vezetők tekintélyét a világi hatalom biztosítja, nem az Úr. Ez Babilon. A gyülekezetekben ma vagy diktatúra, vagy demokrácia működik, akárcsak az államban. Ez is a világ befolyása. A Mennyek országa Isten uralma, azaz teokrácia.
Vajon mely egyházak a nagy parázna lányai? Minden keresztyén gyülekezet, amelyik beengedi a világot a gyülekezetbe. Akiknek fontossá válik, hogy a világ elismerje őket, bejönnek a hatalmi pozíciók, a pénz szeretete, a politizálás, világi vezetési módszerek, szervezeti hierarchia. Az összejövetelek tele vannak világi hatással, show-műsor lett az összegyülekezésből. (Jak.1:27) A jól kidolgozott előadást, a tömeghatás által előidézett jó érzést azonosítják Isten jelenlétével. A pszihés hatást szelleminek mondják. A próféták is a saját lelkükből prófétálnak, akkor is, ha nem szólt az Úr.  Jobban kezdenek bízni a módszerekben, mint Istenben. Az ember kerül a középpontba (humanizmus), azt hirdetik, amit az emberek hallani akarnak. Ha az Úr már nincs köztük, akkor is megy minden szépen tovább. Hatalmaskodás, manipulálás működik köztük, a külsőségek fontosabbá váltak a szívek állapotánál. A tekintélyeseket, gazdagabbakat nagyobb tisztességben részesítik, mint a többieket. (Jak.2:1-4) Közbenjáró réteg alakult ki. Már nem működik az egyetemes papság a gyakorlatban. Sokszor szinte szolgáltató iparrá vált a gyülekezet.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:11:01
20.
Valaki így mondta: "Jó műsort adunk, ezért jó fizetés is jár." Ezt egy karizmatikus gyülekezet vezetője mondta. Ezzel akarta igazolni, hogy miért él királyi módon az adakozásból.
Elgondolkoztató, hogy a rendszerváltás előtt, mikor nehézségekbe ütközött keresztyénnek lenni, nem volt ilyen sok gyülekezet, és ennyi gyülekezeti tag sem. Ahogy a rendszerváltás jött, váltás lett a hívők közt is, sok új gyülekezet alakult, sokan kezdtek érdekből gyülekezetbe járni. Valahogy a világi változással együtt járt a keresztyének változása is, mintha a világ szelleme befolyásolná a gyülekezeteket. Jézus soha nem hibáztatta a társadalmi rendszert a hívők állapotáért, hanem azt mondta: "az Én országom nem e világból való...". Máshol pedig: "nem e világból vagytok." "Mi köze a hívőnek a hitetlenhez."- mondta Pál. A történelem is azt bizonyítja, hogy az üldözés nem töri meg az eklézsiát, hanem tisztán tartja, és annál nagyobb erővel terjed. "A szentek vére magvetés". A Szent Szellem munkáját külső erők nem gátolhatják meg csak belső bajok, a szellemi paráznaság az, ami erőtelenné teszi az eklézsiát, pedig Jézus szava szerint a "Pokol kapui sem vesznek rajta erőt".
Nézzük meg Bálám esetét, amikor prófétálni akar Izráel ellen, hogy ezáltal legyőzhetővé váljon Isten népe, de nem tudott rosszat mondani, mert az Úr tökéletesnek látta az Ő népét, és így csak áldást tudott adni. (4Móz.22) De Bálám jól ismerte Istent, és tudta, hogy ha Izráel elfordul az Úrtól, és bálványokat kezd imádni, akkor az Úr  fordul ellene, és az ellenség kezébe adja őket. Ezért azt tanácsolta Báláknak, hogy a lányaik csábítsák el a zsidó férfiakat, hogy házasodjanak velük, amit megtiltott nekik az Úr. Természetesen utána már könnyű dolguk volt a pogány feleségeknek, hogy bálványimádásra is csábítsák a hébereket. Ezért aztán az Úr ellenség kezébe adta őket, és így Bálák győzött végül. Azt olvassuk a Jel.2:14-ben: "De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbecsalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:11:19
21.
Érdekes, hogy pont utána említi a nikolaiták tanítását, ami ezek szerint összefügg vele. Azt hiszem, Bálám története világosan értelmezhető szellemileg az eklézsia mai helyzetére is. Külső támadások nem tudják elvenni a gyülekezet erejét, nem tudják megakadályozni az áldásokat, mert azok nem a módszerektől, pénzügyi vagy politikai lehetőségektől függnek. Csak ha a testvérek szívébe be tud férkőzni a világ. Az nem baj, ha a gyülekezet, a hívők a világban vannak. A baj az, ha a világ van a szívükben. Jak.1:27 "Tiszta és szeplőtlen istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól."
"Menjetek ki belőle, én népem" - mondja az Úr. Ez azt jelenti, hogy a szívünkből kell Babilonnak kijönnie. "A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat" - mondja az Úr!
A keresztyének állapota ma olyan, hogy igazán aktuális ez a felszólítása az Úrnak, "hogy ne legyetek részesek bűneiben, és a rá mért csapások ne érjenek titeket."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 Október 21, 10:11:36
22.
Bábel történetének a summája ez:

•   Az Eklézsia Isten temploma, amit Ő épít élő kövekből.
•   Ő formál egyenként minden tagot, és helyezi el a gyülekezetben.                     
•   A mi feladatunk az, hogy kapcsolódjunk össze szeretetben, és töltsük be a magunk elhívását.
•   Az Ő temploma így csendben, békességben épül szent házzá.
•   Ne engedjük, hogy a sikerorientált világ módszerei és lelkülete beférkőzzön a szívünkbe, és így a gyülekezetbe.
•   Az Úrba vessük a bizalmunkat! Ő a mi biztonságunk.
•   Ő az EKLÉZSIA feje, mi az Ő tagjai vagyunk egyenként.
•   Ne engedjük, hogy emberek az Úr nevében hatalmaskodjanak rajtunk!
•   Az Úrban bízzunk, és ne a Tőle kapott ajándékokban!
•   Kérdezzük meg Tőle, hogy mit tervezett a számunkra; mit akar, hogy cselekedjünk
•   Törekedjünk a szívbeli egységre, mert az Ő eklézsiája egy.
•   Ne szabjuk magunkat e világhoz, mert csak zarándokok és jövevények vagyunk itt. A mi otthonunk a mennyei Jeruzsálem.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: emcsi1 - 2007 December 15, 17:11:07
Köszönöm, Mária! Ez nagyon aktuális volt nekem, sokminden világos lett! :afro: Dicsőség az Úrnak! :ima01:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2007 December 15, 17:13:04
Nem semmi, sokat olvastál. :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2007 December 30, 00:36:54
Sziasztok! :05:

Egy férfi életét bemutató film, ahogyan éli életét végtagjai nélkül!

http://video.google.com/videoplay?docid=-110994457873269335&pr=goog-sl
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 December 30, 10:56:30
Huuuuuu de szégyelem magam!  :pityereg: Ehhez képest nekem mi a bajom? Boldogsággal töltötte el a szívem, hogy megértettem miért is kell hálásnak lennem Istennek!

Anti! Köszönöm, hogy ez nem maradt ki az életemből és megnézhettem. Sokaknak elküldtem. Legyen példaérték nekik is. NÉZZÉTEK MEG TI IS!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2007 December 30, 11:09:50
Sokszor megfeledkezünk Isten azon ajándékairól, amit már születésünkkor megkaptunk. Lehet kezünk, amivel ölelhetünk...
Megfeledkezünk a napról, az esőről és a többi nagy ajándékról. Talán attól már nem is ajándék, hogy nem csak személyesen mi kaptuk?
Ajándék mindenkinek. Akkor válik igazán értékűnek, amikor nincsen.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 December 30, 11:25:41
Tudod mi a döbbenet a számomra? Megszégyelnülve hallgattam ezt a Nicket, ugyanakkor meg, de jó hogy ilyen is van, mert Isten az emberek figyelmét feltudja hívni valamire. A hálaadásra, az egymás iránti szeretetre, odafigyelésre.... Szóval kijózanító vot nekem. Kiváncsian várom a többi testvérek hozzászólását, reakcióját. Mindenkinek azt javaslom, küldjék tovább ők is. Ez is egy evangélizálás.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2007 December 30, 11:30:39
Nekem is sokat üzent. Az igét kaptam az Úrtól topicban is a Jakab 1,2-3-at írtam. Ekkor még nem is láttam ezt a filmet Nick-ről.
Gondolataimban is a vakon született férfiról elmélkedtem a Jakab levelével kapcsolatban...és még más dolog is.

Isten a pár nap alatt nagyon sokat tanított. Ez nem véletlen az életemben, hanem 100% os Isteni munka! :05:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Adnama - 2007 December 30, 16:22:58
A gyülekezetemben ma az örömről volt szó, pont ugyanarról az örömről, ami ebben a fiúban van, ami belőle sugárzik... Nagyon nagyon megérintett engem ez a videó...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: kövecske - 2007 December 30, 17:04:15
Igen... engem is... és megértettem, hogy nincs olyan nyomorúság..., olyan  gyógyíthatatlan betegség..., ami el tudná venni az olyan ember örömét, akinek élete értelme Jézus ..., akinek  Megváltója az élete középpontja... aki mindent átadott Neki...

Dicsőség Istennek!  :05:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2007 December 30, 22:14:59
Megdöbbentett Nick öröme, életkedve.
'Uram, Jézusom! Hadd álmodhassak Veled én is nagyokat. Ámen.'
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 December 31, 00:31:06
Nicket jó lenne valahogy letölteni és kiírni DVD -re, majd ingyen tovább terjeszteni másoknak. Minél többen ismerjék meg az Úr munkáját e fiú életében. Valaki letudta tölteni?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2007 December 31, 00:36:12
Hát, nem vagyok benne biztos, hogy ott le lehet tölteni. De majd rákeresek az Interneten és ha megtalálom, akkor elküldöm neked a letöltés forrását.  :05:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Adnama - 2007 December 31, 12:34:53
Sziasztok!
Tegnap arra szántam az estém, hogy róla olvassak itt fenn, amit tudok mondani, hogy van egy saját honlapja: www.lifewithoutlimbs.org Itt mindent megtaláltok... És számtalan DVD-t adott ki... Tudom lehet bajos ide rendelni, de ha vki él a fórumról Amerikában akkor már nem annyira gáz... Én tegnap óta azon töröm a fejem, illetve bizakodom, hogy nem véletlen az ismerőseim és az én lelkesedésem, hogy hátha egyszer eljön Magyarországra  :06: Itt is áldott új évet kívánok mindenkinek Krisztusban!!! Amanda
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 December 31, 20:27:26
Ezt is nézzétek meg! Lenyügöző.
http://video.google.com/videoplay?docid=-4182706508672090089

Ez valóságot ad.
http://video.google.com/videoplay?docid=-5732557157868520918

Fantasztikus megtérés
http://video.google.com/videoplay?docid=-2938912255162221992

Megerőszakolt nő
http://video.google.com/videoplay?docid=-980115363652059729
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2007 December 31, 23:27:59
Jézus

http://video.google.com/videoplay?docid=-6494346851885456981&q=Jesus+golgota&total=66&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Január 01, 14:59:58
Én próbáltam letölteni, de csak az első 11 Mega-t lehetett, azután magától leállt. Párszor eljátszottam ezt.
Pedig nagyon kellene ide is, és a fegyházba is a Bibliakörösöknek, meg azoknak, akik, még nem Jézusé.
Tud valaki nekem ebben segíteni?
És persze nem lenne rossz, ha sok olyan videot  lehetne DVD-re írni, mint azok a bizonyságtételek, amiket megnézhettünk azon a honlapon.
Tényleg, itthon, Magyarországon, miért nincs ilyen? Már egy éve keresem az utat ehhez, de még nem sikerült megtalálni. De várok az ÚRra.
Tud valaki ezzel kapcsolatban többet?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 01, 18:14:01
Szia Katus!  :05: Esetleg beírnád ide a linket, amivel le lehet tölteni? Én is megpróbálnám...

Sajnos én még nem tudtam letölteni, pedig már keresgéltem.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Adnama - 2008 Január 01, 18:55:52
Sziasztok tesókák!

Hát tényleg jó lenne, ha le lelehtne tölteni, de gondolom, mivel az ő egyik fő támogatása ha megveszed a DVD-jét, gondolom nincs is fenn sehol... Vagy figyelnek erre... Bár tudom, hogy sok mindenhez manapság mégis hozzá lehet jutni ennek ellenére... Terjeszteni ezt egyenlőre csak úgy lehet, ha internetről levetíted... Bocsika, ha eseteg belekontárkodtam  :08:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 01, 19:05:19
Tehát akkor szerzői jog védi...
Akkor nem marad más, mint legálisan megvásárolni.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 02, 15:37:56
http://www.hirado.hu/nyomtatas.php?id=72945

Juszt László a TV ügyvédje c. műsor 35.40 percéhez tekerjétek. Megdöbbentő dolgot láthattok. Alul van a videoanyag

http://www.diaktv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=852

http://www.szlmbt.hu/verlag/show.php?lang=54&oid=1851&mid=

http://www.inaplo.hu/na/naput_2004/2004_02/049.htm

Gyurcsó Lajos
    Ösztöndíjas 1993. szeptember 1. óta
   
    Gyurcsó Lajos 1961. szeptember 21-én Újszentmargiton mozgássérülten született. Karjai és lábai össze voltak nőve, és azokat születése után műtétileg kellett szétválasztani. Nem tud ülni, és a hasán kell feküdnie, mert a csípőjét sem tudja mozgatni. Gyurcsó Lajos az általános iskola 8 osztályát végezte el. A művész 1975-ben kezdett szájjal festeni, és festő tanulmányokba kezdett. Már kiállításokon is részt vehetett. Hobbija: kézimunka (kötés), kerámiamunka, festés és rajzolás.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 02, 18:05:49
Download -this link nél lelehet tölteni Nekem sikerült
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 10, 15:15:50
47 emeletet zuhant
http://video.google.com/videoplay?docid=1744776696782075530
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Január 10, 15:44:04
Ha jól láttam ide szabad linket is hozni, ha mégsem, akkor, majd kimoderáltok. :)

Lehet, hogy ismeritek:
http://video.google.com/videoplay?docid=-110994457873269335&pr=goog-sl
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 10, 16:08:16
Hogyne lenne szabad.  :D Sőt! Követeljük a jókat  ;) :D De itt van már ez fent. Anti feltette.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Január 14, 16:21:50
Ja bocsi figyelmetlen voltam.

Viszont nem tudom hányan ismeritek és használjátok az alábbi "konkrét"  :D görög szótárt.
Ajánlom figyelmetekbe:
http://www.ehf.hu/ujszov/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 14, 16:24:08
Igen, ezt én ismerem és olykor-olykor használom is! :05:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: almácska - 2008 Január 14, 23:47:46

     
 

     http://www.youtube.com/watch?v=LnLVRQCjh8c&feature=related

 
Ez nem egy pps. De számomra tanulságos. Szégyelem magam azért met mindig csak panaszkodom az Úrnak. :pirul:

  :081:         :085:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 15, 00:01:01
FIGYELEM!  Csak akkor nézd meg, ha képes vagy elviselni!

http://www.youtube.com/watch?v=StTRdtvfMcQ&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Adnama - 2008 Január 15, 09:05:10
Ez gyönyörű volt!  :thanks: :028:  :ima06:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 15, 10:04:19
Jézus a kenyérben és a halban?

http://www.youtube.com/watch?v=neAIyuE1BAA&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: yeva - 2008 Január 15, 20:01:03
Drága testvéreim, erdélyi sorstársaim, fogadjátok szeretettel! :2smitten:

http://www.youtube.com/watch?v=aLK3s9k0Vs4&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: yeva - 2008 Január 15, 20:11:35
Kaptam még kettőt, hátha valaki nem hallotta. :05:

http://youtube.com/watch?v=PgzlbyiolR0

http://www.youtube.com/watch?v=vYYRXahBrk4
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: E.Edit - 2008 Január 16, 11:17:23
Kedves Almacska!

Ez FANTASZTIKUS volt.En meg ilyet nem lattam!!! :neee:
Tiszta libaboros lettem :060:
Nagyon koszonom,hogy feltetted, :026: erte.
Szia,Edit :rozsa2:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2008 Január 16, 13:15:27
Kedves Almácska!Nagyon köszönöm!Ez gyönyörű volt.Meghatodtam.
 :thanks: :026: :084:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 16, 15:48:35
almácska!  :rozsa: Ez nem semmi!  :pityereg: Köszönöm! Már el is küldtem sokaknak. Jégtáncosok voltak? A táncmozgásukból gondolom.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 19, 22:48:55
http://www.network.hu/videos/show/8353  :2funny:

http://www.network.hu/videos/show/2710  :2funny:

http://www.network.hu/videos/show/4576  :2funny:

http://www.network.hu/videos/show/3262  :2funny:

http://www.network.hu/videos/show/3762  :2funny: a végéért bocsi

http://www.network.hu/videos/show/3035  :2funny: a végéért bocsi

http://www.network.hu/videos/show/2624 a rendőreink ilyenek lennének?  :2funny:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 20, 21:18:50
Edit megkért, hogy tegyem fel a fórumra ezt a linket, amit Ő ajánlt!  :05:

Ez ám az ölelés. :063:

http://videa.hu/main.php?page=play&v=tL84D25H52pWewW3
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 21:21:18
Aha, tök ari, Bár az ÚrJézus jobban csinálj de ez is nagyon jó. :01:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 20, 21:52:30
Sziasztok! :05:

Figyelem állat szeretők! :05:
ISten csodálatos alkotásait láthatjátok:


http://videa.hu/main.php?page=play&v=07f0u1rK8NHK7I92
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 21:58:21
 :igen: Nekem egy magyar vizslám van 2 éves és nagyon ari, mindig kiviszem a szabadba. Azt bírom benne, hogy okos és figyel. A  feje mindig a fűbe a farka meg mint antena olyan egyenes és csak ezt lehet látni :01:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 20, 22:01:29
Én is örülnék egy kis kutyának, azonban a hely és az idő nem engedi meg hogy legyen. :060:

De talán majd egyszer.  :05:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: t.zoli - 2008 Január 20, 22:27:24
Kedves Antibá majd ha korosabb leszel, :D akkor már tutti lesz minden, unoka, kutya és még kitudja mi!
Én az Őszőn, fogtam egy vadkacsát, bizti megserülhetet, de azóta itt van és a család is befogadta, persze a kutya nem jó szemmel nézte, neki olyan volt, mint egy mozgó sültkacsa azota, ő is máshogy látja. :2funny:
Tőkés réce a fajtája és ha az udvarban megáll a víz akkor ő erőszerettel lubickol, olyan egyszerű nekik az élet. :01:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Január 20, 22:33:50
Kedves Antibá majd ha korosabb leszel, :D akkor már tutti lesz minden, unoka, kutya és még kitudja mi!
Én az Őszőn, fogtam egy vadkacsát, bizti megserülhetet, de azóta itt van és a család is befogadta, persze a kutya nem jó szemmel nézte, neki olyan volt, mint egy mozgó sültkacsa azota, ő is máshogy látja. :2funny:
Tőkés réce a fajtája és ha az udvarban megáll a víz akkor ő erőszerettel lubickol, olyan egyszerű nekik az élet. :01:

Mária is talált egy vadkacsát! :D Sajnos ennek a vadkacsának állatorvos kellett, de szerintem már azóta jól lehet. :igen:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: E.Edit - 2008 Január 20, 23:02:21

Megegyszer koszi szepen Antee! :017: :085:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Január 20, 23:39:07
Ha valaki állatkát fogad be az otthonába, nem kis felelősséget kell hogy vállaljon. Ezek az állatok teljes mértékben a gazdira vannak utalva.Nekünk is van: egy alaszkai malamut-unk, meg két cicánk és nagyon szeretjük őket.Sajnos nagyon sokszor tapasztalom, hogy milyen rosszul tudnak emberek az állatokkal bánni és ez nagyon szomorú.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: árpi - 2008 Január 21, 00:49:23
Sziasztok!  :044:
Nincsenek képek, de elgondolkodtató! Nekem teccet   :afro:
pá.á
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Január 21, 08:10:07
Én is szeretem az állatokat!
Nyulat, őzet (pörkölt), fácán(leves)...
Vizslát még nem ettem...

 :040:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2008 Január 21, 09:03:05
 :2funny: :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: E.Edit - 2008 Január 21, 11:13:26
 :040: Pihent egy agyad van tothg.
De tetszik a humorod :igen:  Remelem sose fanyarodsz szegeny vizslakra :072: :2knuppel: :2knuppel: :2knuppel:
 :085:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Január 21, 11:41:21
Én is.

"MInden állat alkalmas az evésre, ha hálaadással élnek azzal."

Nem tudom a vizsla levesnek jó, vagy sütni?  :?:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: árpi - 2008 Január 21, 17:32:21
Lehet, hogy a cseheket kéne megkérdezni ?!?!? :2funny:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 21, 17:33:53
 :?:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: árpi - 2008 Január 21, 17:38:28
a csehek szeretik a kutyahúst :060:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 21, 17:42:08
Ezt nem tudtam. Virslit csinálnak belőle? Vagy kutyarántotthúst, vagy pörköltet?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: E.Edit - 2008 Január 21, 18:15:54
Jaj!!! Ne mar!!! :035: :2tickedoff: :2tickedoff: :2tickedoff:

Lehet,hogy igy van,de nekem morbidnak tunik :( :pityereg:
En nagyon szeretem oket :037:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: t.zoli - 2008 Január 21, 18:32:45
  :2tickedoff:    Gábor, Légyszíves!

Één is tudom, hogy Kínába vagy Japánba direkt hizlalják ezeket a szegény kutyákat, szívtelenek :2tickedoff: :2tickedoff: :2tickedoff: :2knuppel: Jól ellkelene náspángólni Őket!

Oda kellene elküldeni a GreenPace aktivístáit!
na midegy hagyjuk ezeket a hülyüléseket, nem Fórumra valók :offtopic:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 21, 18:57:38
Ti nem is gondoljátok, hogy miért vetette föl velünk az Úr ezt a témát? Ha valóban kutyaevők, akkor van miért imádkozni. Én is állatbarát vagyok és ha rajtam múlna lenne Magyarországon állatrendőrség. Amit itt művelnek az állatokkal, az hajmeresztő.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 26, 11:01:03
http://gatveder.hu/adatlap.php?id=1002284

 :D :2funny: :2funny: :fetreng: :fetreng: Hu ezt nem tudja senki megcsinálni, csak egy nő. Figyeljétek a mentési munkálatokat. A sorrendet. Erre csak egy férfi képes. Hát ennyire udvariasságra csak ő képes.  :2funny:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 26, 12:17:15
Lányok! Tudjátok, hogy kell tankolni? Akkor nézzétek meg ezt.  :neee: Ezt alig hiszem el. :fetreng:
 :2tickedoff: :2funny:
http://gatveder.hu/adatlap.php?id=1002141
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 26, 19:10:08
http://gatveder.hu/adatlap.php?id=1004669  :2funny: Előfordul, hogy az ostya néha rossz helyre esik.


http://gatveder.hu/adatlap.php?id=1002716
Az embereknek mekkora türelmük kell legyen a hivatalokban. Döbbenet-
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 26, 21:51:24
Velem vándorol Jézus
http://www.indavideo.hu/video/Velem_vandorol_Jezus_

A Szabadító
http://www.indavideo.hu/video/A_Szabadito

Uram az életem
http://www.indavideo.hu/video/Uram_az_eletem

Üzenet a palackban
http://www.indavideo.hu/video/Uzenet_palackban_

USA a próféciákban
http://www.indavideo.hu/video/USA_a_profeciakban_

Petra
http://www.indavideo.hu/video/Az_aldozat

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: kövecske - 2008 Január 26, 22:19:50
Mária... :2funny: :2funny:

Az a női tankolás... no meg a másik kettő... nem semmi... :hehe: :hehe: :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Január 31, 14:59:21
 Kasza Tibor-Polyák Lilla_Nézz rám Istenem

http://www.youtube.com/watch?v=ueJcHJlunwI&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 06, 11:19:51
Dicsőítés

http://www.youtube.com/watch?v=hGhr68iq7ck&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QxHlfzAdP-M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CbeNpmqdfmg&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 09, 12:22:50
Szent Szellemről

http://video.google.com/videoplay?docid=2241359148241832959 1. rész

http://video.google.com/videoplay?docid=7847036015670292197 2. rész

Prófétákról

http://video.google.com/videoplay?docid=-7901113285204170763

Muzulmán megtérése

http://video.google.com/videoplay?docid=-5999843975853743064
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 12, 18:54:50
http://www.youtube.com/watch?v=hwdHVXp7DgQ

Ne törődjetek vele, hogy nem értitek a szöveget. Daniel pásztor volt Nigériában. Egy autóbalesetben meghalt. A menőautóban amikor még élt, látta az angyalt, aki érte jött és felvitte a mennybe. A felesége is vele volt, amikor haldoklott, de nem mondhatta el Daniel, hogy látja az angyalt. Majd felvitte a mennybe és megmutatta annak szépségét s utána a pokol borzalmait. A felesége nem akarta elengedni a férjét, hiszen éppen várták a gyereküket is. Annyira hitte Isten Igéjét, amire ráállt, hogy Danilet nem veszíti el, hogy egyik evangélista szolgálatára elvitték a halott testét koporsóstól. Ott feltámad és elmeséli az élményét. Erről szól ez a vido illusztráció.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 12, 19:10:08
Szia Mária!
Egyszer kölcsönkaptam egy VHS-t, egy dok. film volt rajta erről a férfiről, és a feleségéről, aki rá állt  Isten igéretére. Magyarul hallgathattam meg, és nagyon jó volt. Kár, hogy már nem tudom a címét. De megpróbálok utánajárni, hátha fent van  más videos oldalakon magyarul.
Katus
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: t.zoli - 2008 Február 12, 19:29:12
Köszönöm, Mária épülésemre szolgált, Áldott legyen az Isten, hogy Fiában mindent ide adott.

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 14, 14:09:10
http://www.videoplayer.hu/videos/play/118846

http://www.videoplayer.hu/videos/play/118958

http://www.videoplayer.hu/videos/play/118715

http://www.videoplayer.hu/videos/play/118899?addedtofavorites

Roma dicséret
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2008 Február 14, 16:28:55
Másfél hete, mikor hazajöttünk a templomból - láttam, hogy a Methodista felekezet félórája megy és bekapcsoltam a TV-t. Egy borsodi cigány Metodista gyülekezet csodáit láthattam, ahová Isten belenyúlt és az emberek ébrednek. Volt egy 30 év körüli asszony, aki azt mondta - Ő biztos megtért, mivel régen káromkodott és állandóan az Istent szídta, de ma máshogy látja valami miatt. Valahogy új élete kezdődött. Nem tudja ezeket a teológiai dolgokat, de nagyon örül, szeret ide járni és soha nem volt olyan boldog, mint mikor itt Jézushoz énekelhet.
Áldottam az Istent, gyönyörű ajándék volt. Arra gondoltam, senki sem akar megtérni, mégis megtérnek.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 15, 12:25:55
Ébredés Ugandában! Nézzétek meg ha időtök engedi.

http://www.youtube.com/results?search_query=%C3%89bred%C3%A9s+Ugand%C3%A1ban&search_type=

Ébredés Kenyában

http://www.youtube.com/results?search_query=%C3%89bred%C3%A9s+Keny%C3%A1ban&search_type=

Ébredés Skóciában

http://www.youtube.com/watch?v=Rqhy9nyII2E

Hányan látták Jézust?

http://www.youtube.com/watch?v=6-eDEc2Yr24&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 15, 13:43:36
Nem pontosan így van, de nem az a lényeg. Utolsó idők1-5
 
http://www.youtube.com/watch?v=PQu4uSS0Ep0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qc1c9BfX9sY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=0YDHgv9gFGE&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=_YNBi2x3rAw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=oPugXwDLQ0Q&feature=related
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tsDdlfac7D8&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=_Bew_G24M00
 
http://www.youtube.com/watch?v=wlz79qOLnss&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szolgáló - 2008 Február 15, 18:55:39
Sziasztok,

Mária megnéztem a linkekek és mondom ütős, aki nem figyel a jelekre az azt sem veszi észre hogy nincs számára több idő, vagy hogy meg öregszik.
Minden esetre köszönöm a linkeket!
 
Szeretettel szolgáló
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 15, 19:31:46
Dicsőség Istennek érte kedves szolgáló! Köszönöm  a visszajelzésedet.

Armageddon

http://www.youtube.com/watch?v=VufO9DeHAMw&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 18, 16:18:13
Huuuuuuuuuuu Ezt nézzétek meg

http://www.indavideo.hu/video/Sziami_ikrek
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 20, 16:58:40
Egy rendőr bizonyságtétele
http://video.google.com/videoplay?docid=-452247570647767613

Egy beteg gyógyulása
http://video.google.com/videoplay?docid=-2991939944888133072

Tinidzser misszó Vietnámban
http://video.google.com/videoplay?docid=-7681951764714730108
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 23, 17:44:34
http://www.szabkerdebrecen.hu/letoltesek.html

Debreceni Szabadkeresztyének oldala. S van itt egy számomra nagyon lendületes, építő, igei szolgálat Lakati Pétertől, A boldog élet elrablói címmel.
A többit még nem hallgattam, de ez tényleg nagyon jó.

 :fel:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 24, 10:56:14
Házzasságról
http://video.google.com/videoplay?docid=3989439814931880955

Lezbikus volt
http://video.google.com/videoplay?docid=6600921952752999055

Tanulmány a homoszexualításról
http://video.google.com/videoplay?docid=3303364041187580002

Bizonyság
http://video.google.com/videoplay?docid=3267390903948215388

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 24, 14:01:49
Nagyon köszi Mária!

Áldott az Úr ezekért a bizonyságtételekért.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 24, 14:18:48
Házastársi ima - bizonyságtétel

http://video.google.com/videoplay?docid=-1224963588603672554                   
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 26, 15:54:00
http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=13a4a045cd290bc2ae2d

Ez a video nagyon megrendített. Nézzétek meg!!! Érdemes!!!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 26, 16:43:17
Katus, megnéztem. huuuu
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 26, 18:27:28
Szia Mária!

Mit jelent hogy huuuuu?

Azt, hogy jó volt, vagy azt, hogy nem?!    :?:

Megdöbbentő, ahogy a vonaton ülök közül senki nem tudta, mi történt, mi történhetett volna. Nem így vagyunk mi is, hogy  sokan nem tudjuk mit tett értünk az Atya, hogy Kit adott oda értünk, hogy ne zuhanjunk bele a kárhozatba?

Nagyon elgondolkodtatott engem ez a video.

Katus
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 26, 23:07:03
Katus! A huuuuum arra szólt, hogy elgondolkodtató volt. Megrázó, megdöbbentő, fájdalmas... a vége is megdöbbentő.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: emcsi1 - 2008 Február 28, 12:50:39
http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=13a4a045cd290bc2ae2d

Ez a video nagyon megrendített. Nézzétek meg!!! Érdemes!!!

Ha ránézek a kislányomra, sokszor eszembe jut, milyen hatalmas az Atya szeretete irántunk! És mekkora fájdalom lehetett, amikor egy pillanatra el kellett hagynia Őt, hiszen a mi bűneink miatt nem tudott ránézni...Ketté kellett szakadni a kárpitnak, mert egyszülött Fiát küldte...Dicsőség az Úrnak! Köszönjük a videót! :thanks:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Február 28, 13:13:56
Én igazán akkor értettem meg a mondanivalóját, amikor másodszor néztem meg. Nem tudok angolul és csak a képek azonnal nem mondták el a lényeget. Az apa elvesztette a fiát, aki meghalt, hogy ennyi életet megtudjon menteni.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Február 28, 19:52:37
http://www.youtube.com/watch?v=8bmQYnU7id4

Sziasztok! Ez ugyanaz a video, a The Bridge - A híd, csak a YouTube-n. Hátha valaki le akarja tölteni magának, akár DVD-re. Igaz, kell hozzá egy konvertáló progi, de azt is írok ide nektek:

http://techline.hu/tudastar/20080118_youtubedl.aspx?s=rss

http://www.freedownloadmanager.org/download.htm

ISten áldjon meg benneteket gazdagon!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Március 02, 21:50:12
Közösen imádkozó házaspár
http://video.google.com/videoplay?docid=9195971961676029379

Erőszak a családban
http://video.google.com/videoplay?docid=6935423104694355255

Gyógyulás
http://video.google.com/videoplay?docid=3363458403015526097
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Március 02, 22:18:43
Hétköznapi csodák
http://video.google.com/videoplay?docid=6003561773550277422

Veterán harcos gyógyulása az üszkösöd
http://video.google.com/videoplay?docid=7346670387249981799

Acéllelkek
http://video.google.com/videoplay?docid=8836214752097119755
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Serenus - 2008 Március 06, 00:02:33
http://igazsag1.extra.hu/BOLDOG%20ASSZONY/AZ%20EN%20MIATYANKOM.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: kövecske - 2008 Március 06, 07:58:49
Mária, köszike! Ez nagyon jóóó... áldásomra volt...  :088:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Március 06, 09:31:56
Kedves Serenus!

Hálásan köszönöm, hogy feltetted, az Úr áldjon érte.

Mindegyik nagyon szép....

Nekem most különösen Dr Papp László verse, Az Én Miatyánkom tetszett a legjobban,
ami által sokat erősödtem.

 :thanks:  :026: Szeretettel:GLD46
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Március 06, 10:35:46
kövecske, nagy örömmel szolgálok felétek ezzel is.

http://video.google.com/videoplay?docid=-8854228869598339992
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Március 06, 21:40:00
Gyógyulásról Fantasztikus!!!

http://video.google.com/videoplay?docid=4131995492723800687
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Serenus - 2008 Március 06, 21:49:07
Kedves Serenus!

Hálásan köszönöm, hogy feltetted, az Úr áldjon érte.

Mindegyik nagyon szép....

Nekem most különösen Dr Papp László verse, Az Én Miatyánkom tetszett a legjobban,
ami által sokat erősödtem.

 :thanks:  :026: Szeretettel:GLD46
Nagyon boldog vagyok,hogy örömet okozhattam!!! :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Március 06, 22:12:27
Kedves Serenus!

A verssel nemcsak örömet okoztál, de tudtodon kívül vígasztaltál ill. erősítettél is.
 :026: meg a családoddal együtt.
Szeretettel:GLD46
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Serenus - 2008 Március 06, 22:15:03
Az Úr apró csodái,kedves GLD46! Köszönöm Neki! És Neked is! :029:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Március 06, 22:30:12
Én is köszönöm, ÁMEN  :2angel:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: kövecske - 2008 Március 06, 22:40:52
Én is... :2smitten: :08:

Ámen!  :088:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Március 17, 17:07:24
Interneten akadtam rá, nagyon hasznos és letölthető: párkapcsolatról, házasságról előadások dr.Pálhegyi Ferenctől

http://www.hazassaghete.hu/index.php?mp=osszlet

Továbbítom nektek, hátha másoknak is hasznos... :088:

Szeretettel:Marietta  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Március 20, 00:04:32
Egy hete találtam ezeket a videokat - nekem tetszenek. Sőt! még a fiamnak is.  :igen:


http://www.youtube.com/watch?v=UUkMYCGRrVs    Szelíd szemed Úr Jézus

http://www.youtube.com/watch?v=YqgqO24rW4U    2001. szeptember 11.

http://www.youtube.com/watch?v=v8N8UxVuGDc     Emlékezzünk... - holocaust

http://www.youtube.com/watch?v=VBdbHDfs9Vw      Szentföldi zarándoklat

http://www.youtube.com/watch?v=kQlzH3ryE7U        Olyan leszel...

http://www.youtube.com/watch?v=-dVw3qZJeHM      Följebb minden hatalomnál...

http://www.youtube.com/watch?v=Afd2gFqDYTU       Jöttem, Jézusom...

http://www.youtube.com/watch?v=KqiDW1S4_Mw      Tékozló fiúCím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Március 20, 07:36:46
 Mindenkinek ÁLDOTT NAPOT kivánok.

 Ennek a dicséretnek a címe: Sohase nézd a bőre szinét

 http://www.youtube.com/watch?v=l54pmIVXw50&feature=related

 Szeretettel: nyunyo    :084: :105:

 

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 19:15:48
Út a Menny felé
 

A vonat éppen befutott a pályaudvarra. A peronon egy kislány várt az "útipoggyászával", egy szatyorral, amelybe a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be.Út a Menny felé

 

A vonat éppen befutott a pályaudvarra. A peronon egy kislány várt az "útipoggyászával", egy szatyorral, amelybe a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be. A kicsi felszállt, és talált egy ülőhelyet egy még nem egészen teli fülkében. Kutatva nézett körül, és megnézte az utasokat, akik azonban mind idegenek voltak. Fáradt volt a hosszú várakozástól, és úticsomagját fejpárnának használta, hogy kissé kipihenje magát. Amikor jött a kalauz, nagy bizalommal megkérdezte tőle, hogy szabad-e itt aludni. Ő barátságosan igennel felelt, de utána látni akarta a jegyet. A kislány így felelt:
- Nincs jegyem.
Erre a következő beszélgetés alakult ki:
- Hova utazol hát?
- A mennybe megyek - hangzott a válasz.
A kalauz körülnézett, és csodálkozva válaszolt:
- Igen? És ki fizeti a vonatjegyet?
- Az Úr Jézus - felelte a kislány, és hozzáfűzte: - Ez a vonat nem a mennybe megy, és az Úr Jézus nem utazik rajta?
- Azt hiszem nem - válaszolta a kalauz, akit zavart a gyermek nyíltszívűsége. - De miből gondolod?
- Mert édesanyám gyakran énekelt egy éneket a vonatról, amely a mennybe megy, és az Úr Jézus kifizette az útiköltséget mindenkiért, aki azon utazik. De most már nem tudja többé énekelni. Nemrég meghalt. Ezért elhatároztam, hogy utána utazom, hogy ismét együtt legyek vele. Nem ismeri a dalt a vonatról, amely a mennybe megy? Nem énekli a kislányának, hogy el tudjon aludni? Vagy nincs kislánya? - kérdezte a kicsi, miután a kalauz csendben végighallgatta.
Megindult hangon válaszolt:
- Volt egy kislányom, körülbelül olyan idős, mint te, de már meghalt. Talán ő is a mennybe van.
- És most a bácsi odautazik, hogy viszontlássa? - kérdezte a kislány nagy együttérzéssel. Néhány utas érdeklődve hallgatta a beszélgetést. Egyesek mélyen meghatódtak a kislány furcsa kérdéseitől. Valaki ezt mondta:
- Ez egy angyal!
- Nem, Kati vagyok. Az angyalok az Úr Jézusnál vannak a mennyben. - Ezután nagy bizalommal megkérdezte az utasokat:
- Mindannyian a mennybe utaznak? Annak nagyon örülnék! Biztosan mind szeretik az Úr Jézust, és imádkoznak Hozzá, ahogyan anyukám is mindig tette velem. Anyukám azt mondta, hogy mindenki, aki valóban hisz az Úr Jézusban, minden nehézség nélkül a mennybe kerül.
- Édesanyád biztosan jó asszony volt - szakította félbe az egyik utas a kislányt.
- Az én anyukám azonban sosem akarta, hogy valaki azt mondja neki, jó ember. Mindig azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten; és hogy nem azok az emberek jutnak a mennybe, akik azt hiszik, hogy jók, hanem csak azok, akiknek az Úr Jézus megbocsátotta bűneiket.
- A kislány kék szemét a kalauzra emelte: - De még mindig nem mondta meg, hogy a mennybe utazik-e. Nem akarja viszontlátni a lányát a mennyben? Vagy nem is hisz az Úr Jézusban?
A kalauz csöndben állt, és nem tudta, mit kezdjen a kislánnyal. Az egyik utas értésére adta, hogy kifizeti a kislány jegyét. A kalauz azonban így felelt:
- Meddig vigyük magunkkal a kislányt? Nem hagyhatjuk, hogy valahol csak úgy kiszálljon. Mi lesz ebből a gyermekből? - Komolyan aggódott miatta.
Nyugodtan kérdezett tovább a gyermek: - Mit mondjak a kislányának, ha találkozom vele a mennyben? Mondjam neki azt, hogy az apukája most nem tud a mennybe jönni, de később eljön őt meglátogatni?
Azaz utas, aki tanúja volt ennek a beszélgetésnek, és tovább mesélte az esetet, sajnálta, hogy a vonat éppen ekkor ért lakóhelye vasútállomásához, és le kellett szállnia. Később azonban megtudta, hogy Kati dolga jól végződött. Valaki oltalmába vette a kislányt, és hazavitte, ahol a hozzátartozói már aggódtak a gyermek miatt. Előzőleg semmit sem mondott nekik tervezett "mennyei útjáról".
Talán kicsit megmosolyogjuk a kislányt. De talán el kellene tűnődnünk ezen: Mi a megfelelő vonatot választottuk-e, és ismerjük-e a célállomást? Hova vezet életünk útja? Eldöntöttük-e már, hogy mi az úticélunk?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Március 21, 20:18:18
Kedves Nyunyo!

Mire befejeztem az olvasást, igen csak kicsordult a könny a szememből. :pityereg:

Akár mosolyogva, akár könnyes szemmel, mégis csak el kell tűnödnünk, hogy valóban a megfelelő vonaton utazunk-e?
S ha már tudjuk a célállomást, mennyire fontos a számunkra, hogy megteljen a vonat???
Vagy talán ott állunk közvetlen az ajtóba, és miattunk nem férnek fel mások???

Köszike, hogy feltetted, az Úr áldjon érte.

Szeretettel: GLD46 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 20:28:45
Kedves GLD46!
Hát az én szemem is könnyes lett, amikor olvastam.
Fontos, hogy ennek a vonatnak rengeteg utasa legyen, hiszen Jézus megfizette a "jegy" árát.
legyél nagyon áldott.
Szeretettel: nyunyo  :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Március 21, 20:43:22
Kedves Nyunyo!

Fontos, hogy ennek a vonatnak rengeteg utasa legyen, hiszen Jézus megfizette a "jegy" árát.

ÁMEN :2smitten:Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 Március 21, 20:49:08
 :D

Én is köszönöm, és egyetértek veletek


:084:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 20:54:43
                                   
        :085:


                          ÁMEN                                               :105: :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2008 Március 21, 21:49:04
Sokszor vagyok úgy, ahogy nézem az embereket, mennek a kárhozatba - akár a szomszédom, vagy a közértben - mit fognak mondani majd rólam? Abban az értelemben értem, hogy - egy lélekért se érjen vád - hiteles vagyok-e? Látja-e rajtam, hogy én nagyon komolyan gondolom? Nehogy azt mondja, hogy biztos nem is igaz, én sem szóltam - és nem lehet, hogy ennyire szeretetlen vagyok, ha ekkora bajban volt - mégsem szóltam. Ment a kárhozat felé és én csak nyugodtan néztem - ma el se hinné, pedig ez a helyzet. Sokan tudják, hogy hívő ember vagyok, mert nekem ez a kapaszkodóm, másoknak pedig más a támasz. Kedvesen köszöntjük egymást, megkérdezzük egymástól - hogy vagy? - de semmi életbevágóan fontos. Ma ugyanúgy. Látta, megyek a templomba - és semmi különös. Fogalma nincs, mekkora nagy a baj - és én sem mondtam még el neki. Lehet, hogy nem szeretem eléggé?
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 22:08:06
 Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel és plakátokat rakott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Az érdeklődők csak úgy özönlöttek, mivel nagyon jó hátterű kutyák kölykeiről volt szó.

Egyik nap jött egy kisfiú.

– Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert már nagyon régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem őket?

– Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban vannak, de kihívom őket, – válaszolta a tenyésztő.

Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a házukból és hozzájuk futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal csak úgy süvített a kis fülük a szélben és oda-vissza előzgették egymást.

De egy a sok közül lemaradva, bicegve botorkált ki a kis házikóból. Szegényke nem tudott úgy futni, mint a többi kölyök, mert sántán született.

Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát, felcsillant a szeme és így kiáltott:

– Őt kérem!

– Ó, aranyos tőled, de ő nem fog meggyógyulni. Soha nem fog tudni úgy futni, mint a többi kölyök, és így csak nehézkesen fog veled játszani. Hallgass rám, jobb ha inkább nem őt választod,– reagált rá a tenyésztő.

Erre a kisfiú megfogta a bal nadrágszárát, és felhúzta a combjáig.

A tenyésztő döbbenten látta, hogy lábprotézisa van. Szóhoz sem jutott.

- Bácsi kérem, hagy vegyem meg azt a sánta kutyát! Én sem tudok úgy futni, mint az iskolatársaim. Szükségem van egy megértő társra, aki együtt tud érezni velem! – fakadt ki magából a kisfiú.

Végül a tenyésztő megfogta a sánta kiskutyát és a kisfiú kezébe tette.

– Mennyit kell önnek fizetnem, bácsi? – kérdezte kíváncsian a kisfiú.

– Neked adom ingyen! Ugyanis a szeretetért nem lehet pénzt kérni, és megvásárolni sem, légy vele boldog!

Szeretettel: nyunyo :081:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: nyunyo - 2008 Március 21, 22:14:23
Az ajándék

Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az egyetemet.

A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját.

Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába, és ezt mondta:

„Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot.” – és erre egy szép díszdobozt vett elő.

A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve. Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte: „Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy képes ajándékba adni!?” – végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban.

Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idős volt. A diplomaosztó napja óta nem látta. Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent!

Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra.

Amint belépett a házba szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle. Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt ő ott hagyta.

Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja kézírásával: „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?”

És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés: kifizetve.

Milyen sok alkalommal utasítjuk vissza Jézus ajándékait, csak azért, mert nem abban a csomagolásban kapjuk, mint ahogyan azt kértük!
Sok-sok szeretettel: nyunyo
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Március 21, 23:24:22
Kedves Nyunyo!  :088:

Nagyon jó volt olvasni a történeteket.  :2angel:

Az ÚR áldjon meg!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Március 21, 23:28:56
Sokszor vagyok úgy, ahogy nézem az embereket, mennek a kárhozatba - akár a szomszédom, vagy a közértben - mit fognak mondani majd rólam? Abban az értelemben értem, hogy - egy lélekért se érjen vád - hiteles vagyok-e? Látja-e rajtam, hogy én nagyon komolyan gondolom? Nehogy azt mondja, hogy biztos nem is igaz, én sem szóltam - és nem lehet, hogy ennyire szeretetlen vagyok, ha ekkora bajban volt - mégsem szóltam. Ment a kárhozat felé és én csak nyugodtan néztem - ma el se hinné, pedig ez a helyzet. Sokan tudják, hogy hívő ember vagyok, mert nekem ez a kapaszkodóm, másoknak pedig más a támasz. Kedvesen köszöntjük egymást, megkérdezzük egymástól - hogy vagy? - de semmi életbevágóan fontos. Ma ugyanúgy. Látta, megyek a templomba - és semmi különös. Fogalma nincs, mekkora nagy a baj - és én sem mondtam még el neki. Lehet, hogy nem szeretem eléggé?
szeretettel Sándor

Kedves Sándor. :05:

Nem hiszem, hogy feltétlen a szeretet lenne kevés benned. Csupán egy bizonytalanság, egy erőtlenség, esetleg egy képtelenségi érzet.
De ez áthidalható, ha Jézus képességével, erejével próbálod meg. Ma épp a munkahelyen az új munkatársamnak beszéltem az Evangéliumról!  :088:
Nem is tudtam igazán belekezdeni, de imára indítottam lelkemet, kérve, hogy Isten adjon rá alkalmat és bölcsességet. Azonban régebben gondot okozott nekem az evangélium megosztása...de hála Istennek már máshogy van!  :088:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2008 Március 22, 08:28:36
Kedves Anti,

Persze - alapvetően Isten harcosa vagyok - és nagyon boldog és meghatódott is ettől. A gondolat mégis előjött, hogy a szomszédommal nem vagyok az. 14 éve költöztünk ki Budapestről - és még el sem mondtam neki, mennyire nagy bajban van. Amit tegnap leírtam - nem általában jellemez, de nagyon sok ember felé igenis tartozom és még adós vagyok. Amit írtam - a szomszédom szeméből hogy néz ki - szóval nyugodtan gondolhatja, nem igazán hiszem el amit hiszek, mert akkor biztos szóltam volna már neki. Nem hinné, hogy nem mondok semmit, egy szót se szólok, mikor ég a háza. Ezt akartam valahogy leírni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: kövecske - 2008 Március 22, 09:48:00
Kedves Sándor!

Megértem amit írsz..., és így, ahogy olvasom... el kell gondolkozzam...
Sok mulasztás terhel engem is... :03:

Imádkozom...
És azért is, hogy tudd elmondani a szomszédodnak: "ég a háza"...

Szeretettel:
kövecske


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 Március 22, 10:12:27
Sokszor vagyok úgy, ahogy nézem az embereket, mennek a kárhozatba - akár a szomszédom, vagy a közértben - mit fognak mondani majd rólam? Abban az értelemben értem, hogy - egy lélekért se érjen vád - hiteles vagyok-e? Látja-e rajtam, hogy én nagyon komolyan gondolom? Nehogy azt mondja, hogy biztos nem is igaz, én sem szóltam - és nem lehet, hogy ennyire szeretetlen vagyok, ha ekkora bajban volt - mégsem szóltam. Ment a kárhozat felé és én csak nyugodtan néztem - ma el se hinné, pedig ez a helyzet. Sokan tudják, hogy hívő ember vagyok, mert nekem ez a kapaszkodóm, másoknak pedig más a támasz. Kedvesen köszöntjük egymást, megkérdezzük egymástól - hogy vagy? - de semmi életbevágóan fontos. Ma ugyanúgy. Látta, megyek a templomba - és semmi különös. Fogalma nincs, mekkora nagy a baj - és én sem mondtam még el neki. Lehet, hogy nem szeretem eléggé?
szeretettel SándorNekem is nagy szomorúságot okozott amit leírsz, több napon keresztül zokogtam az Úr előtt, azért is, hogy a búza nincs pelyva nélkül, és a pelyva még is megégetésre kerül.

Szóval sokat sírtam, és keseregtem és ez vígasztalt meg:

Jak 1,18 Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.


Amikor úton vagyok, amikor itthon vagyok, akkor nem én szólok, hanem Ő szól általam


:084:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2008 Április 02, 09:24:39
Alapvetően Isten csodája az is, hogy itt vagyunk a Fórumon és az Ö igéje, cselekedetei, munkálkodása foglalkoztat bennünket, mert értelmet adott hozzá. Nem a mi szintünk. Értem azt is, mennyire kivételezett helyzet ez - és azt is, hogy majd eltöröl minden könnyet.
Sokszor voltam erőszakos emberekkel, mintha lenne hatalmam - próbáltam ezt barátságosan is és nagyon olyan kelletem magam stilusban szintén - de nem történt semmi fontos, inkább az óemberek kezdtek szépen viselkedni, mint valami keresztény mázzal leöntött bálvány. A szomszédommal kapcsolatban azt várom, hogy Isten indítson, adjon alkalmat. Nem akarom, hogy nekem akarjon megfelelni. Én is egy éven át azt hittem, megtértem. Mégis - hallottam egy igehírdetést, ahol rájöttem, hazudni akar az óember, megjátszani magát, becsapni magam - de én legyek őszinte. Valljam meg Istennek - nem találom, csak megjátszom. Keresem, de nem tudom hogy kell. Buzdítottak a környezetemben - szegény Végh Tamás sokat küszködött velem, látta, mi a helyzet velem - és megkérte a gyülekezeti partizánokat, ne gyomrozzanak, ne buzdítsanak, majd az Úr elvégzi. Utána kezdődtek a csodák velem.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Április 14, 18:41:54
http://5mp.eu/web.php?a=grace

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Április 23, 16:53:41
Sziasztok.

Egy könyvet küldtek nekem e-mailon keresztül, amit itt csatoltam is.
A címe: Szüless meg újra!

Az e-mail szövege a következő:

Kedves Magyar Pasztor Ismeroseim, az Ur szolgai!

Egy kedves Szlovak pasztor baratunk kert meg arra, hogy juttassuk el konyvet
magyar pasztoroknak, gyulekezeteknek - melyet szeretne magyarul kiadni. A
konyv cime es temaja: 'Nem tetszik ahogy megszulettel? Akkor szuless ujja!'
Mivel Szlovakiaban is sokan vannak magyarok igy van ra igeny, hogy kiadjak a
konyvet, csupan azt szeretne tudni, hogy volna e ra Magyarorszagon is
kereslet, mert akkor kuldenenek peldanyokat - amihez persze azt is tudniuk
kellene, hogy hany peldanyt kellene ehhez nyomtatniuk. Csatoltam a nyers
valtozatot - ezt is nyugodtan hasznalhatjatok, ha aldasotokra valik (A
boritoja meg csak szlovak nyelven van meg)

A masik 'hirdetnivalojuk', hogy inditanak szeptembertol egy Word of Life
Bibliaiskolat Szlovakiaban - Pozsonyban, magyar nyelvu tolmacsolassal is,
tehat jelentkezhet ra barki Magyarorszagrol is. Itt a weboldaluk:
http://www.ulfekman.org/default.aspx?idStructure=4291

Ha tudjatok - tovabbitsatok masoknak is ezeket, ha angolul vagy szlovakul
tudtok kommunikalni, akkor kozvetlenul is felvehetitek a kapcsolatot veluk,
itt a Peter e-mail cime: "Peter Čuřík" <curik@slovozivota.sk>, maskulonben
nekem is irhattok.

Isten aldjon benneteket!
Gegeny Eva
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Május 16, 01:36:21
Az elragadtatásról...

http://www.youtube.com/v/yC6W5jF3uRY&hl=en
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 16, 17:59:01
Gabriel García Márquez (Száz év magány Nobel díjas írója)
egészségi okokból visszavonult a nyilvánosságtól
(nyirokrákja van). Úgy tűnik, egyre súlyosabb.

Búcsúlevelet küldött barátainak,
ez az Internet segítségével is terjed.
Ajánlom, hogy olvassátok el az utóbbi idők legzseniálisabb
latin-amerikai elméjének igazán megható írását:

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy
rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándkozna meg,
azt maximálisan kihasználnám.
Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de
meggondolnám azt, amit kimondok.

Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek,
hanem azért, amit jelentenek.

Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott
szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk.

Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék,
amikor mások alszanak. Ha Isten megajándékoznaozna még egy darab
élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon,
fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is.

A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt
hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig
valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést!

Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától
tanuljon meg repülni.

Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel,
hanem a feledéssel jön.

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... Megtanultam, hogy
mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a
boldogság a meredély megmászásában rejlik.

Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg
parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt.

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni
egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni.

Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában már nem
megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába,
már halott leszek.

Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gondolsz. Ha
tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek,
és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre lehessek. Ha
tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt
mondanám neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán,
hogy "hiszen tudod".

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra,
hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap
van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek,
és hogy sosem felejtelek el.

Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak.
Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért
ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap,
sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy
mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan
elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést.

Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a
fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd őket és bánj
velük jól, jusson időd arra, hogy azt mondd nekik,
"sajnálom", "bocsáss meg", "kérlek", "köszönöm" és
mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz.

Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért.
Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket.
Mutasd ki barátaidnak és
szeretteidnek, mennyire fontosak neked

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 19, 12:19:36
Szeretettel küldöm mindenkinek a következő írást:

http://www.calvarychapel.com/assets/pdf/translations/hu_whygrace.pdf

Legyen nagyon áldott, szép hete mindenkinek!

Szeretettel:Salome :2smitten:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Május 19, 16:56:15
Ez egy nagyon jó könyv salome! Volt alkalmam elolvasni.  :088:
Az alfa-omega.hu weboldalon is megtalálhatjátok, de sok egyéb más könyvet is: Kattints ide! (majd a lap alját nézd) (http://alfa-omega.hu/olvasmany/olvasmany%20kezdolap.htm)

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 20, 08:10:16
Kedves Anti!

Köszönöm, én ezt a neten találtam meg, megnézem a weboldalt, amit ajánlottál.

Isten áldjon gazdagon!

Salome
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 21, 18:29:10
Kedves Testvéreim!  :044:

Ezen a linken:  http://www.nezzjezusra.hu/igemp3/mp4.html   ifj. Zimányi József egyik evandélizációján elhangzott igehirdetéseinek hanganyaga található. Sajnos az elsőnek és az utolsónak nem igazán jó a hangminősége. Alig ismertem meg a hangját (mivel személyesen is jól ismerem, sokat hallottam beszélni). De a 2.3.4. az annyira áldott; és a minősége is elég jó - ha nem is a legkiválóbb. Ha van időtök, kérlek szépen hallgassátok meg. Utána lehetne akár beszélgeti is róla. Nem fogjátok megbánni ha meghallgatjátok.  :05:

Szeretettel:
olajág

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Évus - 2008 Május 22, 08:46:18
http://www.eurochrist.net/hungary/ind.htm (http://www.eurochrist.net/hungary/ind.htm)

Ezek is Zimányi prédikációk, szerintem megunhatatlanok, a fiaim is mindig őt választják a netről.  :06:
Én sajnos sosem láttam és hallottam sehol életében, kár hogy nem rögzítették minden igehirdetését, de ez is csodálatos ajándéka az Úrnak, ami megmaradt az utókornak.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 22, 08:57:26
Kedves Évus!  :05:

Ez az idősebb Zimányi József. Neki van egy weboldala is, rengeteg igehirdetéssel és egyéb áldott irodalommal www.zimanyi.hu
De én a fiáról beszélek, aki nem "maradt el" az édesapjától; akit az Úr szintén nagyon megáldott.  :05:
Ő még él, hála az Úrnak, és nagyon áldott szolgálatot végez.  :2smitten:
Kevés szolgálata van fent a neten. Ezért raktam fel ezt a linket, hogy legalább ezt hallgassa meg, aki akarja, akit érdekel.

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 22, 09:26:55
Szeretném megosztani Veletek ezt az írást, nekem nagy áldás volt! Nem saját, a neten találtam én is.
Forrás: Érted?!

Biztos menedék
___________________   

   

   A sasról nagyon sok mindent tudhatunk, pl. húsevő, kb. öt hét alatt kelti ki 2-3 tojását, vedlik (kihullanak a régi tollak és helyébe újak jönnek), mintegy két méter fesztávolságú a szárnyuk, ellenszélben emelkednek fel, magasból kémlelik ki a zsákmányt (sasszem) és körözve-ereszkedve hirtelen lecsapva kapják el nyolc erős karmukkal az áldozatukat.

   Ami engem leginkább megfogott, az a fiókáival való kapcsolata. Amikor a kicsiknek kinő a szárnyuk és elkezdenek repkedni, a szülők ott vannak mellettük és ha a kicsik elfáradnak, megpihenhetnek szüleik szárnyain. Biztonságban vannak.
Ahányszor magam elé képzelem ezt a képet (még a valóságban sohasem láttam), mindig nagyon megható az a szeretet, ahogyan ez az állat bánik a kicsinyeivel. Amikor pedig a földön vannak, akkor szárnyai alatt találnak a kicsik védelmet, pl. vihar esetén.

   Olyan sok rossz van ebben a világban napjainkban. Ezeket a dolgokat ti is látjátok: hűtlenség, kirekesztettség, meg nem értettség, drog, rohanás, idegesség, stb.      Hova futhatnánk ezek elől? Hogyan szabadulhatnánk meg ezektől? Hol találhatnánk biztos menedéket? Kinek a szárnyai alatt lehetnénk biztonságban?
Sokáig nem találtam senkit és semmit ezen a világon, ami biztos menedék lehetne.
Az emberekben csalódtam, a pénz ideig-óráig való, könnyen lehetünk munkanélküliek, még akár hajléktalanok is, illetve sok pénz mellett is belül magányosak, társ nélküliek.
 
   Istennél találtam megoldást a mindennapok nehézségeire, problémáira.
Egyedül benne találhatjuk meg azt, aki sohasem feledkezik meg rólunk, nem hagy el, nem használ ki, nem beszél ki a hátunk mögött. Ő ott lehet velünk a hétköznapok viharai között is biztos menedékként.
Isten így szeretne gondoskodni rólunk, mint ahogy azt a Bibliában olvashatjuk
(Mózes 5. könyve 32. fejezet, 10-11. versében):
"Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező-tollán hordozza őket."

   Rá merjük-e bízni életünket Istenre legalább annyira, mint amennyire a kis sasfióka bízza magát szüleire?
 :2smitten:

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Évus - 2008 Május 22, 09:31:06
Kedves Évus!  :05:

Ez az idősebb Zimányi József. Neki van egy weboldala is, rengeteg igehirdetéssel és egyéb áldott irodalommal www.zimanyi.hu
De én a fiáról beszélek, aki nem "maradt el" az édesapjától; akit az Úr szintén nagyon megáldott.  :05:
Ő még él, hála az Úrnak, és nagyon áldott szolgálatot végez.  :2smitten:
Kevés szolgálata van fent a neten. Ezért raktam fel ezt a linket, hogy legalább ezt hallgassa meg, aki akarja, akit érdekel.

Szeretettel:
olajág


Bocsánat Olajág, hogy nem tudtam melyikről beszélsz, csak itt a munkahelyen nem volt időm belehallgatni.  :08:
Ha van még ilyen szolgálatod és fel tudod tenni, nagyon köszönöm előre is.  :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 22, 10:07:47
Drága Salome!

Köszönöm, hogy megosztottad. Annyira jó, hogy van egy ilyen "menedékünk", Aki valóban soha nem feledkezik meg rólunk, és Akire rábízhatom életem. Megtapasztaltam, hogy valóban ott van életem minden viharában, és "szárnyaival befedez".
Megint eszembe jutottak az Igék.

Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet. Zsolt. 17,8

Mikor így kiálltok fel, megtapasztalva, boldogan tehetek bizonyságot:

Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Zsolt. 63,8
(De ezt inkább folyamatos jelenidőben mondom: örvendezem.)   :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 22, 10:15:18
Nincs semmi gond, kedves Évus, mert sokan nem tudják, hogy két Zimányi József van. Apa és fia.  :05:

És mindkettő Isten Szentlelkével felkent evangélizátor. Bár mindketten gyülekezeti lelkészek is, az erősségük, a Lélek kegyelmi ajándéka, a talentumuk, az az evangélizálás. Úgy az idősebb, áldott emlékű, már Uránál és Megváltójánál lévő Józsi bácsi, mint a fia, aki most aki most is hűségesen, teljes odaszánással él és sáfárkodik a talentumával.  :05:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Május 22, 10:32:27
Letöltöttem az ifj. Zimányi Józseftől azt az 5 igehirdetést. Lesz mit hallgatni a munkahelyen. :afro:
Van tőle több is más weblapon?


Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 22, 10:36:50
Egyelőre nem tudok róla, de ha lesz, felrakom azt is.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 22, 12:53:28
Drága Olajág!

 Az életemben én is megtapasztaltam, hogy csak Jézus Krisztus egyedül, Ő az Aki úgy szeret, ahogy vagyok, feltétel nélkül. És az Ő szeretete csodálatos, én is voltam bizony nagy "viharokban", de valóban "tollaival fedez be", ezt már sokszor átéltem, Ő biztos menedék! Nincs Urunkhoz fogható! Köszönöm, hogy ennyire szeret bennünket, Övé legyen minden dícsőség, örökké!!! :2smitten:

Salome
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Margó - 2008 Május 22, 17:46:57
Kedves Testvérek! :2smitten:

Takaró Károlytól szeretnék igehírdetéseket hallgatni. Tudja-e valaki,  hol lehet hozzájutni?
A netről már letöltöttem néhányat! Számomra nagyon sokat jelent a  rajta keresztül hangzó ige!

 :026: mindannyiótokat!

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 22, 18:37:25
Kínai Bibliagyár

http://atv.hu/hircentrum/2008_maj_duborog_a_kinai_bibliagyar___video_.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 22, 20:34:24
Kedves Margó!

Ezen találsz 4 igehirdetést: http://www.albaref.hu/igehirdetes.html
Ezen 7-et: http://www.nezzjezusra.hu/igemp3/mp350.html
Ha ezt végigpörgeted, akkor a lap alján találsz 2 db, Takaró Károlyt, többek között, akik szintén nagyon áldottak. :05:
http://kereftenyek.drk.hu/Kereftenyek/Oldalak/Oldalak/Predikaciok/Cseri_Kalman/Pasaretigek/2004/elemek/tartalom/2004.htm

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Margó - 2008 Május 22, 21:09:58
Kedves Olajág! :2smitten:


Köszönöm! :017:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 22, 21:24:30
Nagyon szívesen!   :2smitten:

Isten gazdag áldása kísérje az igehallgatásod!  :016:

Sok szeretettel:
olajág
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 23, 12:08:53
A szikla

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt.

Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiábavaló volt.
Ahogy az ember elbizonytalanodott, a Sátán elhatározta, hogy színre lép és gondolatot ültet el az ember agyában, hogy "Hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával és az mégsem mozdult meg." Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította és elcsüggesztette őt.

-Miért töröd magad ezért? - kérdezte a Sátán. -Felesleges annyi időt rászánnod. Csak éppen, hogy told egy kicsit, az is elég lesz.

Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.

-Uram - mondta - hosszú ideje fáradozom és keményen szolgállak téged, minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?

Az Úr könyörületesen válaszolt:
-Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van? Nézz csak magadra! A karod erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna, a kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől, a lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted. Most akkor, barátom, elmozdítom a követ.

Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne. Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyet elmozdítja.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Margó - 2008 Május 23, 13:57:07
Köszönöm Katus! :rozsa2:

Igazán tanulságos a történet!

Szeretettel!   Margó :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 24, 20:01:01
Talán 60 év múlva már nem akarják eltörölni Izraelt - video (32 perc) - ATV
http://atv.hu/hircentrum/2008_maj_talan_60_ev_mulva_mar_nem_akarjak_eltorolni_izraelt___video.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 26, 16:43:02
Jakab 1,22

Az igének pedig megtartói legyetek. És ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Indiában egy hindu család legkisebb leánygyermeke első osztályba kezdett járni egy keresztény misszió iskolájába. Minden délután hazavitte Bibliáját, hogy a házi feladatát elkészíthesse. Miután a kislány már néhány hónapja járt az iskolába, egyik reggel édesapja is elkísérte.
- Szeretnék keresztény lenni – mondta az apa kislánya tanítójának.
- Milyen keresztény szeretne lenni? – kérdezte óvatosan a tanító. – Talán munkát keres az iskola körül?
A férfi kezébe vette a Bibliát, s most rámutatott:
- Olyan keresztény szeretnék lenni, amilyenről ez a könyv beszél – válaszolta komolyan.
Mindnyájunknak a Biblia tanítása szerinti keresztényeknek kellene lennünk! Ez bizonyítja a legékesebben, hogy olvassuk és komolyan vesszük az Úr könyvét.

Életed forrása (Bibliai gondolatok…)
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 28, 18:01:45
Szemelvény Andrew Murrayről

A megingathatatlan szeretet apostola:"Egyszer egy misszionáriussal beszélgettem, " írja Andrew Murray " aki azt mondta nekem, Testvérem, emlékezzél arra, hogy amikor Isten vágyat helyez a szívedbe, valóra is váltja azt." Ez segített nekem , több százszor gondoltam erre a kijelentésre. Ugyanezt szeretném átadni mindazoknak, akik  a kilátástalanság és kétely mocsarában szenvednek és fulladoznak. A vágyat,  amit Isten  a szívedbe helyezett, valóra is váltja majd.
    "Ha bárki azt mondja, hogy Isten nem jelölte ki a helyüket, akkor ők bízzanak Istenben, várjanak és segíteni fog nekik, megmutatja hol van a helyük."
  " Megtanultam hogyan álljak Isten elé minden nap, mint egy edény, ami csak arra vár, hogy betöltse az ő Szent Szelleme. Isten betöltött engem azzal az áldott bizonysággal, hogy ő, az örökkévaló Isten garantálta bennem munkáját.  Ha van lecke, amit naponta megtanulok,  az ez: Isten az, aki minden munkát elvégez.  Ó, bárcsak segíthetnék a testvéreimnek, hogy észrevegyék ezt!"
      Idősebb Andrew és Maria Murray négy gyermeke közül egyikként, Andrew Murray a világ egyik legeldugottabb részén- a dél-afrikai Graaff-Reinet-ben (közel Fokvároshoz) -nevelkedett. Skóciai általános iskolai, és a hollandiai hároméves teológiai főiskola után, Andrew Murray ugyanide tért vissza, mint misszionárius. Murray első kinevezése Bloemfonteinbe szólt, egy távoli és báj nélküli vidékre, ahol 50 000 négyzet mérföldön 12 000 ember élt az Orange folyón túl. Már szolgálatának korai szakaszában megmutatkoztak annak jelei, hogy ismert szerző lesz. A " mélyebb keresztyén élet" volt Murray kedvenc témája. Arról írt, Isten mennyire hajlandó megmutatni önmagát azoknak, akik őt keresik.

   Prédikátorként hatalmas tömegeket vonzott és sokakat Krisztushoz vezetett, akik rajta keresztül Megváltójukat felismerték. Azonban Murray élete sem kerülte el a megpróbáltatásokat. Fiatalon hosszadalmas betegség után teljesen legyengült és kimerült. Később szolgálatának csúcsán egy komoly betegség két évre eltávolította a szószékről. Isten azonban minden megpróbáltatást arra használt fel, hogy kitisztítson mindent Murray életéből, ami Krisztusért való odaadását akadályozta.
   Murray azt írta: " A szörnyű büszkeség és önelégültség uralta szívemet. " Csatát vívott az alattomos büszkeséggel, de Isten végül győzelmet aratott. "Semmilyen teológia nem tanította, hogy az engedelmesség lehetséges, " -írta Murray. Megigazulásom világos volt, mint a nap. Tudtam, melyik órában kaptam Istentől a megbocsátás örömét. Emlékeztem a bloemfontein-i kis szobámra, és arra, hogyan ültem ott és gondolkodtam azon, mi a probléma? Most itt állok, tudom, hogy Isten megigazított engem a Krisztus vére által, de nincs erőm a szolgálatra. A gondolataim, a szavaim, a cselekedeteim, a hűtlenségem-minden zavart engem. "

  Murray lánya azt írta apjáról:"A csendesség ideje (betegsége) után volt az, hogy Isten közel került édesapámhoz, és ő egyértelműen megértette a teljesen odaadó és egyszerű hitű élet jelentését. Embertársaival tartott kapcsolataiban attól kezdve mutatta azt az állhatatos kedvességet, csendes szeretetet, és a másokért érzett önzetlen gondoskodást, ami életét attól a ponttól jellemezte. Ugyanakkor semmit nem veszített az erejéből és elhatározásából. " Amikor az ébredés elérte Cape Town-t, Andrew Murray habozott. Nem akarta, hogy magával ragadják az érzelmei. Azonban Murray hamar felismerte, hogy Isten ugyanúgy munkálkodott Dél-Afrikában, mint Amerikában. Ennek eredménye Isten dolgainak mélyebb ismerete lett.

  Az Áhitat titkában azt írta:"Szakíts időt. Adj időt Istennek, hogy kijelentse magát neked. Szakíts időt arra, hogy némán, és csendben megállj előtte, hogy az ő Szent Szellemén keresztül megkaphasd jelenlétének és a benned dolgozó hatalmának bizonyságát. Szakíts időt Isten igéjének olvasására az Ő jelenlétében, mert így megtudhatod, mit kér tőled, és mit ígér neked Isten. Engedd, hogy az ige körülötted és benned, egy olyan szent légkört, egy mennyei világosságot teremtsen, amiben a lelked felfrissül, és megerősödik a napi munka elvégzésére. "

  A barátok elmondása szerint Murray otthonát mindig valamilyen mozgalmas élet töltötte be. Neki és feleségének, Emmának, kilenc gyermeke volt, és otthonukat mindig elözönlötte a látogatók és barátok végeláthatatlan áradata. Murray volt a Keresztyén Ifjak Egyesületének (YMCA, Young Men's Christian Association) első elnöke. Nemcsak közel 240 könyv szerzője, hanem az imádság férfija is volt. A Megváltóval töltött csendességei során ráébredt arra, hogy a nevetés és a közösség az élet két legfontosabb dolga. Gyakran imádkozott úgy:" Életem egyetlen pillanatát se éljem Isten jelenlétének fénye, szeretete, és öröme nélkül, és egy pillanatig se éljek anélkül, hogy teljesen átengedem magam neki, mint egy korsót , amelyet Szent Szellemével és szeretetével tölt be."

 A Krisztusban való megingathatatlanság volt Murray életének és szolgálatának sarokköve. Murray azt írta:"Ragaszkodj Jézushoz:a benne élt élet olyan közösségre vezet Istennel, amelyben csakis Isten valódi ismerete létezik. Miközben ragaszkodsz Jézushoz szeretete, ereje, mindenható dicsősége naponta új erővel fog előtted kitárulni."

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 29, 09:29:26
Az imádságtalanság oka
(Kivonat az Andrew Murray:"Jöjj velem!" című írásából)

Hát testvéreim, ne igyekezzünk magyarázatot találni az imádságtalan életünkre, amely miatt annyit panaszkodunk. Ne a különféle körülményben keressük az okát. Hanem keressük ott, ahol az Isten Igéje szerint megtalálható: az ok az, hogy a szív titokban eltávolodott a szent Istentől.

Ha egy keresztyén ember nem adja át magát teljesen a Szellem vezetésének-ami pedig egészen biztosan az Isten akarata és kegyelmének munkája- akkor, anélkül, hogy tudná, a hústest hatalma alatt él.

Ennek a hústestnek az élete sokféleképpen megmutatkozik. A felfortyanó kedélyben, vagy haragban tör ki a napvilágra, amelyik olyan közvetlenül buggyan ki szeretetlenül belőled, és amely miatt gyakran vádolod önmagadat. Az evés és az ivás élvezetében, amely miatt a lelkiismereted olykor vádol. A saját akaratod és a saját dicsőséged érvényre juttatásának az igyekezetében. A saját okosságodban, képzettségedben vagy erődben való bizalomban. A törtetés miatt, amiért olykor szégyelled magadat Isten előtt. Mindez a hústest szerinti élet. "Nem vagytok-e  hústestiek?"- kérdi Pál a korintusiaktól.

1Kor 3:3 "mert hústestiek vagytok.  Amikor ugyanis vetélkedtek és civódtok, nem vagytok-e hústestiek, és nem viselkedtek-e nagyon is emberi módon?"

A hústestben lakó életnek lehetetlen Szellemben és erőben imádkozni. Ez a nyilvánvaló ok a gyalázatos imádságtalanságra.

A csata stratégiai helye

A mennyek országa és a sötétség hatalmasságai között vívott nagy öldöklő harccal összefüggésben gyakran használatos a "stratégiai pont", vagy hely kifejezés.

Mikor egy hadvezér kiválasztja a helyet, amelyről az ellenséget akarja támadni, figyelmét mindenek előtt azokra a pontokra koncentrálja, amelyeket a harcban a legfontosabbnak tekint. Például Wellington is így választott ki egy parasztházat a waterlooi csata előtt, amelyben azonnal felismerte a stratégiailag fontos pontot. Minden erőfeszítést megtett, hogy ezt az állást megtartsa, és ezért nem takarékoskodott a csapataival. A győzelem ettől függött. És ez valóban így is volt, azzal a ténnyel, hogy megtudta védeni ezt a kunyhót, a csata sorsa is eldőlt. A hívő és a sötétség hatalmai közti harcban is éppen így áll a dolog. A "kamrácska" az a hely, ahol a döntő harcot vívják.

Az ellenség minden hatalmát felhasználja, hogy a keresztyéneket-mindenek előtt a tanítókat-odáig juttassa, hogy elhanyagolják az imádkozást. Az ördög tudja:teljesen mindegy, milyen csodálatos a prédikáció, milyen vonzó az istentisztelet, mennyire hűséges a családlátogatás, semmi nem hat olyan hátrányosan "királyi birodalmára", mint az ima. Tehát neki legfontosabb az, hogy elhanyagolják az imát. Ha az egyház bezárkózik a belső kamrácska erejét keresve, és az Úr küldöttei térdeiken feltöltődnek a magasból erővel, megrendülnek a sötétség hatalmai, és lelkek szabadulnak fel. Az egyházban, a misszió mezején, a tanítónál és a gyülekezeténél minden attól függ, hogy az ember hűségesen ápolja az imaéletét.


A "Zarándok útjá"-ban a következőket olvastam:

Két ember harcol egymással. Nevezzük őket Keresztyénnek és Apollionnak. Apollion látja, hogy Keresztyén birtokában hatalmas fegyver van, amely biztos győzelmet jelent számára. Halálos csata alakul ki kettőjük között, és Apollion elhatározza, hogy elrabolja ellenfele fegyverét és megsemmisíti azt. A harc eredeti oka tulajdonképpen ebben a pillanatban háttérbe szorul. A fődolog most az: ki fogja birtokolni ezt a fegyvert, amelytől függ minden? Ennek a fegyvernek a megkaparintása létfontosságú a túlélés szempontjából.

Ez áll fenn a sátán és a hívő közötti küzdelemben is. Isten gyermeke az IMÁVAL mindent le tud győzni. Csodálkozol, hogy a sátán  minden erejét beveti, hogy ezt a fegyvert a keresztyének kezéből kiragadja, vagy pedig annak használatát megakadályozza?

Hogyan akadályozza a sátán az imát? Kísértés által, vagy hogy elodázzák és lerövidítsék azt. Netán elkalandoztatja a gondolatokat vagy mindenféle akadályoztató dolgot tesz az imádkozás útjába. Vagy hitetlenség, vagy csüggedés stb által. Boldog az az imahős, aki mindezekben őrködik, hogy erősen tartsa fegyverét, és eltökélten használja, ahogy azt a mi Urunk a Gecsemánéban tette. Minél hevesebben támadta az ellenség, annál komolyabban imádkozott, s nem hagyta abba, csak amikor elnyerte a győzelmet.

Mikor Pál felsorolja a fegyverzet minden darabját, végül ezt a mondatot említi:Ef 6:18 " Minden alkalommal imádkozzatok a Szellemben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért."


Ima nélkül sem az üdvösség sisakjának, sem a hit pajzsának, sem pedig a Szellem kardjának- az Isten Igéjének-nincs hatalma. Minden az imától függ! Juttasson el Isten minket oda, hogy higgyük ezt és ragaszkodjunk hozzá!     
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 29, 09:41:39
Ámen!
Köszönöm, Salome! :2smitten:

Igen. Az egyetlen megengedett harci eszköz a hívők számára az ima. És ha ezt a fegyvert nem forgatom, olyan hamar legyőzetettem...   :117:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 29, 09:59:34
Drága Olajág!

Igen, így van. Győzedelmes életet élni Krisztusban, csakis rendszeres imádkozással lehet!

Sok áldást kedves Olajág!

Szerettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 29, 14:33:47
Kedves Salome!

Köszi mk. írást. Az utóbbi időkben pont ezek a gondolatok foglalkoztatnak.
Az imádságaim, Igeolvasásom jelen vannak nap mint nap az életemben, de erőtlenné vált, valahogy nincs nyugalmam, türelmem. S láttam, és tudtam, szívem távol van Istentől. S kértem/kérem már egy ideje Őt, hogy segítsen ezt megváltoztatni, hogy újból az a vágy legyen bennem, mint annakelőtte. Volt bűnvallásom - többször is -, de bevallom, nem sokminden változott. Látom, hogy kikért kellene imádkoznom, de egyre inkább szinte befelé fordulok, és alig-alig hordozom imádságban azokat, akiket kellene. Ha teszem is, akkor sem azzal az erővel, örömmel, vágyakozással, ahogy kellene. Rettenetes állapot ez!
"Most itt állok, tudom, hogy Isten megigazított engem a Krisztus vére által, de nincs erőm a szolgálatra. A gondolataim, a szavaim, a cselekedeteim, a hűtlenségem - minden zavart engem." - szóról szóra ezt élem már napok óta, ahogy Murray is írja.
Nem tudom, mikor lesz ebből szabadulásom, de vágyom - szívemből vágyom - Áldott Uram szerető közelségébe, az Ő örömteli jelenlétére. Itt van - tudom, és hiszem, de szinte egy láthatatlan fal van jelen, amire még nem kaptam választ, mi az: bűn vagy más? Vagy csak türelemre, békességestűrésre való nevelés...?
Jó megadással lennem!
Vidd véghez Atyám akaratodat! Tudom, hogy ez is javamra válik, még akkor is, ha egyáltalán nem értem. Áldott a Te bölcsességed!! Ámen.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Május 29, 14:58:06
Ámen!


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Május 29, 15:03:54
Drága Katus!

Velem is megesik, hogy elfáradok, én ilyenkor az Úrhoz megyek imádkozni, van, hogy percekig szinte alig tudok mondani bármit, de kitartó vagyok, és egyszer csak jön az áttörés! Éppen ezt szeretné az ellenség, hogy ne legyen szoros imakapcsolatunk az Úr Jézussal. Egyedül ott tudunk igazán feltöltődni. Az Úr Jézusnak minél nehezebb volt, annál többet ment imádkozni, tudta ez az egyedüli, ami megmentheti Őt a szoros imakapcsolat az Atyjával!

Ő jó példát mutatott nekünk, hála Neki Ő mindvégig kitartott, hűséges volt, és alázatos! Csaodálatos Jézusunk van!

Drága Katus!

Egy igét szeretnék neked küldeni, fogadd szeretettel:
"De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" Ézsaiás 40:31

Nagyon fontos egymásért is imádkoznunk, mindig van aki éppen erőtlen, és ezért aki tud imádkozzon érte!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 31, 15:20:26
Sziasztok!

Ahogy egy testvérem feltette Mike Sámuel igehirdetését a Multiply-ra, és kerestem, honnan tudnám letölteni, megtaláltam a honlapjukat. Gondoltam megosztom veletek is, mert egy nagyon jól sikerült oldalról van szó. Lesz itt mit, nézni, olvasni, hallgatni. Legyen mindannyiunk áldására, épülésére!!!!

http://kbgy.hu/

És még két oldal, melyre a kecskemétieknél bukkantam:

http://olvass.cwi.hu/                              - keresztyén olvasnivaló

http://lelkigondozas.freeblog.hu/               - Merényi Zoltán egyik oldala


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Május 31, 19:59:09
Újabb honlap!!!

Egy drága Tesvérem, Salome, osztotta meg velem az itteni tanításokat, ebből is kettő volt, amit ő is, én is meghallgatttunk, és nagyon jó!!!!

http://ujremeny.hu/tanitasok.html

Szóval:
- Varga György - Let's about sex
- Varga György - Egy párkapcsolat, vagy 1 párkapcsolat

Mindkét előadás az Elgondolkodtató programsorozat keretein belül a Debreceni Egyetem Auditórium Maximum termében hangzott el a párkapcsolatok témakörében. Az előadó, Varga György, a Timóteus társaság korábbi vezetője, az ELTE-n végzett programozó-matematikusként, lelkész, 4 gyermek boldog édesapja.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 01, 12:25:29
Éntőlem lett-e dolog."

Életed csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem
van a számodra ma, gyermekem; ezt akarom elmondani neked, azért,
hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak,
és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell.
Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el azt szíved
mélyére. Legyen nyugvópárnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az
üzenet így szól:
"Éntőlem lett e dolog."
Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is
érint? Ami téged bánt, az az én szemem fényét bántja? (Zak 2,8) Mivel
drága és értékes vagy szememben, rendkívüli módon ügyelek
neveltetésedre. Amikor kísértések vesznek körül, ellenségek támadnak
rád, tudd meg: "Éntőlem lett e dolog." Én a körülmények Istene
vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem
azért, mert én választottam számodra azt a helyet.

Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a
helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő
emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi
gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? "Éntőlem
lett e dolog." Én vagyok az, akié a menny és a föld. Mert azt akarom,
hogy mindent tőlem kérj és teljesen tőlem függj. Gazdagságom
határtalan (Fil. 4,19). Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt
mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben.
A nyomorúság éjszakája vesz körül? "Éntőlem lett e dolog."Én, Jézus
tudom, mit jelent ez. Hisz én vagyok a "fájdalmak férfia, betegség
ismerője" (Ézs. 53,3) Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy
hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem. (2 Tesz 2,16.17)
Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a
szíved? "Éntőlem lett e dolog." Én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy
megtanuld: Én Jézus, vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged,
és harcolok érted küzdelmeidben. Azután vágyom, hogy meghitt
barátod lehessek.
Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál
közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha
igazságtalanság ért, én vagyok az, aki: "Felhozza a te igazságodat,
mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet" (Zsolt 37,6)
Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? "Éntőlem lett e
dolog." Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam
meg azokat. Pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. "Erőd
felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad" (2Móz 18,18). Te
csak szerszám vagy, s nem a cselekvő.
Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedj értem? És most
betegágyon szenvedsz!
"Éntőlem lett e dolog." Nem tudtam másként magamra irányítani
figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány
legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az
szolgálhatnak, aki megtanult türelmesen várni. Leghathatósabb
munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív
szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével.
Hirtelen rád szakadt egy felelősségteljes, nehéz feladat? Indulj csak
bátran, és számíts Rám. Azért helyeztelek téged ebbe a
felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald: "Megáld téged az Úr, a
te Istened mindenben, amit cselekszel" (5 Mózes 15,18)
Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és
szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és
vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért,
minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyöngeséged
minden megnyilvánulását. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és
bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek oly
mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden
dologban."Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én
bizonyságot teszek ellenetek e mai napon" mert ez a ti életetek (5
Mózes 32:46-47)
Laura A. Barton Snow

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 Június 06, 23:02:37
http://www.youtube.com/watch?v=wIYZ9HRKags   Freee!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Június 06, 23:12:48
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk!
Isten csodálatos!   :088:

Ide áthelyeztem a hozzászólásod, mert itt gyüjtjük ezeket a szabadon terjeszthető oldalakat.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 11:52:00
Részletek Watchman Nee: Ülni, járni, állni c. könyvéből

ÜLNI
„A mi Urunknak Jézus Krisztusnak Istene... Feltámasztotta Öt a halálból és ültette őt a maga jobbjára a Mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak ezen a világon, hanem a következendőkben is" (Ef 1,17-21). „És együtt feltámasztott és együtt ültetett a Mennyekben, a Krisztus Jézusban... Mert kegyelemből tartattatok meg hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék"  (Ef 2,6-9).

A keresztyén élet nem járással, hanem üléssel kezdődik. A keresztyén élete: Krisztussal kezdődött, akiről tudjuk, hogy miután minket bűneinkből megtisztított „odaült a Felségesnek jobbjára a magasságban" (Zsid 1,3). Ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy a keresztyén egyén élete Krisztusban azzal kezdődik, hogy hit által ott látjuk magunkat együtt ülni ővele a Mennyekben. Nem tettünk semmit a magunk megmentésére, hanem egyszerűen Őreá vetettük bűnös lelkünk egész súlyát. Keresztyén életünk azzal kezdődött, hogy nem támaszkodtunk többé saját cselekedetünkre, hanem arra, amit Ő tett. Amíg valaki idáig el nem jut, nem nevezhető keresztyénnek. Ha azonban eljutottam oda, hogy elmondhatom, „én nem tehetek semmit a magam megmentéséért, de Isten az Ő kegyelme által mindent megcselekedett értem Krisztusban", megtettem az első lépést a hivő életben. A keresztyén élet elejétől végig az Úr Jézustól való teljes függésen alapszik. A kegyelemnek, melyet Isten reánk akar árasztani, nincsen határa. Abból, amit Ő nekünk adni akar, semmit nem tudunk addig elvenni, amíg Benne meg nem pihentünk. Ülni a pihenés állapota
Tulajdonképpen mit jelent „ülni"? Amíg járunk, vagy állunk, a testünk teljes terhe a lábainkon van, de amikor leülünk, egész testsúlyunk a széken nyugszik, amelyen ülünk. Ha járunk, vagy állunk, elfáradunk, de ha leülünk egy időre, érezzük, hogy most pihenünk. Járva, vagy állva nagy energiát használunk fel, de ha leülünk, a megterhelés többé nem az izmokon és csontokon nyugszik, hanem valamin, ami teljesen rajtunk kívül van, és ez pihenés. A szellemi életben is hasonló a helyzet. Leülni itt is annyit jelent, hogy rávetjük teljes terhünket: megterhelésünket, önmagunkat, jövőnket, tehát mindent - az Úrra. Ezen túl ne mi viseljük a felelősséget, hanem Ő. Ez volt az isteni elv kezdettől fogva. A teremtésben Isten az első naptól a hatodik napig munkálkodott és megnyugodott a hetediken. Az első hat napon igen tevékeny volt. Mikor bevégezte a feladatát, melyet kitűzött önmaga elé, megszűnt munkálkodni. A hetedik nap Isten szombatja lett, amelyen Isten megpihent.
Mit jelentett ez Ádám számára? Hol az ő helye Isten nyugalmában? Ádámot Isten a hatodik napon teremtette. Világos tehát, hogy nem volt részese a munka első hat napjának, mert csak azoknak végén jött létre. Isten hetedik napja így valóban Ádám első napja lett. Míg Isten hat napon átmunkálkodott, aztán bement az ö szombati nyugalmába, addig Ádám élete a szombattal kezdődött. Isten munkálkodik, mielőtt megpihen, az embernek, pedig előbb be kell mennie Isten nyugalmába és csak így tud munkálkodni. Isten a teremtés munkáját teljesen befejezte, elindulhatott Ádám élete a nyugalomnak ebből az állapotából. Ez az evangélium: Isten tovább ment egy lépéssel és befejezte a megváltás munkáját. Nekünk tehát semmit sem kell tennünk, hogy ezt kiérdemeljük, csak hit által egyszerűen belépünk az Ő befejezett drága munkájának az eredményébe.
Pál azért könyörög, hogy világosodjanak meg a mi szívünk szemei, hogy megértsük, mit jelent számunkra az a két tény, hogy Isten az Ő hatalmas ereje által odaültetett minket is együtt Ővele. Az első feladat, amit meg kell tanulnunk, az, hogy ez egyáltalán nem a mi munkánk, hanem teljesen az Övé. Nem nekünk kell munkálkodnunk Istenért, hanem Ő munkálkodik miérettünk. Isten adja nekünk ezt a nyugalmas állapotot; az Ő Fiának teljes bevégzett művét, Ő az, aki szól hozzánk és meghív bennünket: „Tessék leülni". Az, amit Ő nyújt felénk, úgy gondolom, hogy nem fejezhető ki jobban, mint a nagy vacsorára való meghívás szavaival: „Gyertek el, mert immár minden kész" (Lk 14,17).
Keresztyén életünket nem tettekkel kezdjük tehát, hanem azzal a felfedezéssel, amit Isten már megtett értünk.”
 (Watchman Nee: Ülni, járni, állni)
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 14:10:33
Wilhelm Busch: Megalkudni?

Egyszer Essenben ültem a börtönben, és igen nyomorultul éreztem magam. Láz gyötört, rázott a hideg, éhség kínozott, teljesen „magam alatt” voltam, készen az abszolút vereségre. Akkor kihoztak a cellából, és felvittek kihallgatásra. Előttem ült a három vezető személyiség. Megtévesztően nyájasak voltak. Görcsbe szorult a szívem. Arra gondoltam: ha ti ilyen barátságosak vagytok…”Busch lelkész – mondták -, látjuk, hogy maga egyáltalán nem olyan rossz ember. Egyedüli butasága, hogy mindenáron ifjúsági lelkész akar lenni. Garantáljuk önnek, hogy tíz éven belül Németországban egyetlen fiatal sem fogja tudni, ki az ön elképzelt Jézusa. Efelől biztosítjuk önt. Mert erről gondoskodni fogunk. És ezért nem lesz többé szükség ifjúsági lelkészre. Felajánljuk önnek, Busch lelkész: azonnal szabadon engedjük, és tanácsosi állást kap, ha megígéri, hogy bibliás üzenetéről senkinek nem beszél többet. Hinni hihet, amit akar. Adunk önnek 24 óra gondolkodási időt.”

Barátaim, ez irtózatos. Ott ül az ember kimondhatatlanul éhesen, dideregve, lázasan a cellában, és arra gondol: ki innen! Hihetek, amit akarok, csak ne beszéljek többé. Holnap kikerülhetek, lesz rendes állásom, és az egész nyomás, üldözés megszűnik. Egyszerűen nem bírtam tovább, igazán nem bírtam. Csupán annyit kellene mondanom, hogy nem szólok többé, a magam számára hihetek, amit akarok. A Pokol összes démona ott volt a cellámban. Meg tudják érteni ezt? Mind arra noszogattak: „Tedd meg, tedd meg!” És akkor hozzám lépett az élő Úr, s elém tárta,milyen dicsőséges az élet az Ő szolgálatában. Világossá tette, hogy nem lehet megalkudni: magamban hinni, amit akarok, de hallgatni róla? Nem, az kizárt dolog! Akkor mondj le rólam! Lemondani arról, Aki a Golgotán megvásárolt? Elveszteni az Istennel való megbékélést, a Megváltót, az üdvösséges halál lehetőségét, az örök életet? Lehetetlen!

Másnap reggel odaléptem az emberek elé, és kijelentettem: „Nem tudom elfogadni az ajánlatukat.”
Barátaim, önök is fognak még hasonló próbába kerülni. Nem kell hozzá az Államrendőrség. Kérdezzék meg maguktól: hol állok tulajdonképpen? Hoztak már életükben valaha döntést? Mit gondolnak, Isten azért szakította le egyszülött Fiát a szívéről és küldte a világba, hogy vitázzunk felette? Hogy éljük a magunk életét, és kijelentsük: Tudunk mi boldogulni nélküle is? Hogy képzelik el ezt? A Golgota ténye teljes „igent” vagy „nemet” követel tőlem, mégpedig újra meg újra.
„Tíz év múlva egyetlen fiatal sem fogja már tudni, kicsoda Jézus.” Néhány évvel később, nem sokkal a háború befejezése előtt ismét a városban voltam. Légiveszélyt jeleztek, majd azonnal légiriadót, s már zuhogtak is az első bombák. Azt sem tudtam, hova meneküljek. Felfedeztem a közelben egy mély bunker bejáratát, ami azonban nem volt teljesen kész. A lépcső hiányzott, csupán egy ferde akna vezetett le. Ha azonban csattog az ember háta mögött a légtér, akkor nem keresi a lépcsőt. Egyszerűen leereszkedtem a nyirkos agyagon. Közben megcsúsztam, és szélsebesen szinte lezúgtam a bunkerba. Lent állt egy katona, és elkapott. A kissé kékes, homályos világításban felismertem: a titkosrendőrség főnöke volt! Várta az amerikaiak bevonulását, és átöltözött egyszerű kis gyalogosnak. A komor éjszaka kísérteties fényében rémülten dadogta: „Busch lelkész, maga még él?” Akkoriban iszonyú halállal haltak az emberek. Kit kivégeztek, kit egyszerűen eltettek láb alól; egyeseket likvidáltak, mások koncentrációs táborba kerültek, vagy bomba csapta agyon őket.
„És maga még él?” Hirtelen hatalmába kerített a hit önfeledt mámora. „Nohles úr – mondtam -, mi még sok embert túl fogunk élni.” Jól értette, kikre célzok azzal, hogy „mi”. Magam előtt láttam Jézust az élen, és vele a benne hívők egész seregét. Mit is mondott ez az ember pár évvel ezelőtt? „Tíz év múlva egyetlen fiatal sem fogja már tudni, kicsoda Jézus.”
Igen, sokan életben maradtunk. Az illető pedig egy hét múlva felakasztotta magát.
Én pedig még ma is itt állhatok önök előtt, és magasztalhatom a Megváltót, Aki nélkül nincsen élet.
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 15:46:56
A bűnvallás igei alapjai


 Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Róm 4,6-8       
 Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.             
 Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.      Zsolt 31,11       
 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.             
 Megvallottam Neked vétkemet, bűnömet nem takargattam.
 Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
                                                                                                                                                         Zsoltárok 32. 1-5.

     
         
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jak 5,16.
Istennek egy nagy ajándékára figyelmeztet bennünket ez az Ige. Olyan ajándékra, amit nem szoktunk eléggé megbecsülni, és amivel nem szoktunk eléggé élni: a gyülekezeti közösségre. Egyik legnagyobb kiváltsága a hívő embernek, hogy nincs egyedül.  Jakab itt most csak kettőt említ , két olyan gyakorlatot, amivel a testvérek kölcsönösen segítségére lehetnek egymásnak a Krisztus követésében: a bűnvallást és az egymásért való imádkozást. Azt mondja: Testvérek vagytok, ne felejtsetek el élni a testvéri közösségnek ezekkel a nagyszerű ajándékaival és lehetőségeivel! Vajon élhetünk-e vele mi is?
Egyik tehát a bűnvallás. Így szól a tanács: "Valljátok meg bűneiteket egymásnak!" (5,16a. v.) Nem Jakab találta ki ezt, már az Ótestamentum is úgy beszél róla, mint ami nagy segítségére van az embernek a bűntől való megtisztulásban. Mózes törvénye egyenesen elrendeli a magányos és a közös bűnvallást: "Ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűnt követ el, a mely által hűtelenné válik az Úrhoz; az a lélek vétkessé lesz. Vallja meg azért az ő bűnét, amelyet elkövetett..." (4 Móz 5,6-7.)
Keresztelő János azokat merítette be, akik előbb megvallották bűneiket nyilvánosan. János apostol levelében szinte a bűnbocsánat megnyerésének a feltételéül jelöli meg a bűnvallást: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." 1 Ján 1,9.) Miért? Azért mert Isten Jézus Krisztusban egészen valóságos gyógyulást akar adni. Az orvos sem nagy általánosságban gyógyítja a beteget, hanem ott kezdi el a kezelést és a gyógyítást, ahol kiderült, hogy baj van. A megváltás ereje is akkor lesz valóság a számunkra, ha életünknek a konkrét tényeiben, bajaiban érvényesülhet. A bűn nemcsak általános nyomorúságunk, hanem gyakorlati megnyilvánulásaiban annyira konkrét valami, hogy néven lehet nevezni, meg lehet határozni történésének a helyét meg az idejét, például így: tegnapelőtt este az édesanyámat megbántottam. A néven nevezett bűn válik számunkra igazán felismert bűnné. Elméletben mindnyájan beleegyezünk abba, hogy hibát követtünk el, hogy tökéletlenek vagyunk, de a gyakorlatban szívesen játsszuk tovább a tökéletest, a tisztát, a feddhetetlent önmagunk előtt és mások előtt.
Nagyon-nagyon nehezen tud összetörni bennünk a magunk igazsága.
 
A bűnvallásnak éppen az a jelentősége, hogy kiderüljön végre, ki vagyok én, – hogy őszintén, leplezetlenül állhassak ott végre Isten előtt a magam konkrét nyomorúságával, hogy Isten Jézus Krisztusban a Maga gyógyító kezét odahelyezze, ahol éppen a baj van: hogy a kegyelem és a bűnbocsánat a Krisztus vére árán konkrét, valóságos kegyelem és bűnbocsánat lehessen a számomra!
Ezért nincs konkrét bűnvallás nélkül valóságos bűnbocsánat sem! Erről beszél Dávid király is: "Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam Néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét. " (32. Zsoltár 3-5.)
A bűnvallásban az történik, hogy a bűnöm nem az én titkom többé, lelepleztem valamit, ami addig bujkált bennem, ami semmitől sem irtózik jobban, mint a leleplezéstől, kész vagyok arra, hogy Krisztus gyógyító vére odahulljon a halálos sebemre, hogy Isten megszabadítson tőle! A bűnvallás szabaddá teszi az utat Isten megváltó és megtisztító segítsége előtt le egészen az életemnek abba a mélységébe, ahol a baj van. Nem úgy áll a dolog, mintha Isten nem akarna megbocsátani, vagy mintha meg nem bocsátott volna már régen, hanem ez a bűnbocsátó kegyelem azáltal hatol belénk és működik bennünk, hogy a bűnvallás által megnyitjuk magunkat  Előtte.
De már most – azt mondhatná valaki, Jakab nem azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket Istennek, hanem azt, hogy egymásnak! Ez más valami, mint az előbbi? – Nem! Ugyanarról van itt is szó. Az egymásnak való bűnvallás segítő eszköz, ami hozzásegít bennünket az Isten előtt való őszinte bűnvalláshoz! Tulajdonképpen egyedül Istenre tartozik a bűnvallásom. De hogy ez valóban megtörténhessen, föl kell fednem a bűneimet,
napfényre kell huzigálnom őket a rejtekből. Ez ellen pedig ösztönösen tiltakozik minden porcikám. Hiszen a bűn lényegét tekintve nem egyéb, mint elrejtőzés Isten elől, menekülés az Ő jelenlétéből. A bűnvallásban odarakom bűneimet Isten elé.
Hogy ezt megtehessem, valóban ki kell szedegetnem őket a rejtekükből, láthatóvá kell tennem őket. És itt van szükségem egy másik emberre, aki előtt láthatóvá lesz a bűnöm és aki így segít valóban felfedni mindent és Isten elé vinni! Bűnömnek a realitása, a fölfedése és Isten elé való vitele függ attól, hogy megvallom valakinek, egy embernek! Minden olyan érv, amit az egymás előtt való bűnvallás ellen föl szoktunk hozni, az Ördögtől való, mert a Sátán nagyon jól tudja, hogy éppen ezzel, ti. az egymásnak való bűnvallással verjük be szilárd talajba az első cöveket, ami bennünket a lejtőn való továbbcsúszásban megakadályoz. Aki tiltakozik ez ellen, csak azt árulja el, hogy nem akar igazán megszabadulni, hanem tovább akarja őrizgetni, önmagának megtartani a bűnét.
Amíg egy embertársunk előtt nem vagyunk készek megalázkodva bűnt vallani, addig nagyon valószínű, hogy Isten előtt sem igazi a bűnvallásunk. Amíg féltjük a büszkeségünket, sajnáljuk a renoménkat az emberek előtt, nem valószínű, hogy igazán meg tudtunk alázkodni Isten előtt!
A híres nottlingeni gyülekezetben akkor indult el egy szinte lélegzetelállító nagy ébredés, amikor a testvérek kezdték komolyan venni azt a lehetőséget, amit Isten az egymásnak való bűnvallásban adott nekik. Ma is érvényes Istennek ebben az Igében adott ígérete: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."
(l János 1,9.) Szabad nekünk szaván fognunk a mi Urunkat és élnünk az Ő ajándékaival! Hiszen érvényes a bűnbocsánat: olyan valóság az, mint amilyen valóságosan meghalt Jézus Krisztus a keresztfán! Erre való tekintettel, hogy a bűneidért Jézus meghalt, merjed felfedni a bűneidet, megvallani, hogy elvehesse tőled, hogy megtisztíthasson tőlük!

*                                                 *                                                                   *                                                    *

„ Egy ennyire "keresztény" országban természetes, ha a Szentírásra hivatkozom.

 A dolgok elkenésére, a valós helyzet elferdítésére jó példa található Ezékiel próféta könyvében. Júda királysága végveszélyben volt és az illetékesek hitegették, áltatták a rájuk bízottakat:

"... hazugságot jövendölgetnek; ... eláltatták az én népemet, mondván: béke! holott nincsen béke; és ha a nép falat épít, íme ők bemázolják azt mázzal. Mondjad a mázzal mázolóknak, hogy leomlik" Ez.13,9-11. (Károli ford.)

Röviddel ezután bekövetkezett Jeruzsálem és egész Júda népére a pusztulás, a száműzetés, a 70 éves fogság, a nemzeti függetlenség megszűnése. Ide vezetett a hazugság, a mázolgatás.

 Mint ahogy a fizikai gyógyulás első és elengedhetetlen feltétele, hogy elismerjem a betegségem tényét - majd keresem az orvost, a gyógyszert, és változtatok az életmódomon -, az erkölcsi gyógyulás is elképzelhetetlen a beismerés, a bűnvallás nélkül. Izrael legendás királya Dávid is megtapasztalta ezt élete során, és a Biblia a Zsoltárok könyvében máig megőrizte a tanulságot. Hosszú ideig hordozta a be nem vallott bűn terhét, majd így tudósít:

"Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." Zsolt.32,3-5. (Bibliatársulat ford.)

Minden pedagógus és szülő tapasztalhatta, hogy soha nem a tévedhetetlenség és makulátlanság látszatában tetszelgő valaki a hiteles. Még egy kisgyerek előtt is erősödik a felnőtt hitele, ha ki tudja mondani alkalomadtán: "tévedtem!" Több fedezete lesz így annak is, amit állít.

 Hadd ajánljam hazánk minden rendű, rangú vezetőjének is ezt a magatartást, éspedig az Írás szavaival:

"Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Jak.5,16. (Károli ford.)

Erre a szegény országra és mind a tízmilliónkra de nagyon ránk férne már a kuruzslásmentes igazi gyógyítás!

(Szabados György előadása a Civil Rádióban /URH 98 MHz/ 2000. XII. 16. 22 órakor)

 *                                     *                                           *                                           *

Elisabeth Seiler:   Bűnbánat nélkül nincs ébredés
 
   Egy faluban történt, ahol néhány napig az összejöveteli házban laktam, hogy az evangéliumot hirdessem. Mélyen megérintett mikor hallottam, milyen odaadással és komolysággal imádkoznak ébredésért a hívők.
  De az Úr egy napon megmutatta, hogy nem adhat ébredést, míg egy bizonyos dolog el nem rendeződik. Világosan megmutatta azt is, hogy kell rendezni valamit, csak azt nem tudtam, miről van szó. Nem is kellett tudnom. Így szóltam hát a házban lakó testvérhez:
– Az Úr megmutatta, hogy szeretné meghallgatni az ébredésért mondott imákat, de ezt csak akkor teheti, ha bizonyos dolog elrendeződik. Kérem, menjenek el ide és ide, mert ott valami rendeznivaló van.
  A férfitestvér minden további magyarázat nélkül pontosan tudta, mi az a dolog.
– Lehetetlen, hogy odamenjek – felelte.
  Mivel nem tudtam, miről van szó – nem is óhajtottam tudni, csupán tovább kellett adnom, amit az Úr rám bízott –, azért így válaszoltam:
– Az én feladatom az volt, hogy közöljem, amit az Úr üzent. Ha nem tudja a dolgot rendbe hozni, akkor ne várjon tovább ébredésre.
  A testvér szívében heves harc kezdődött. Ám mivel szívügye volt a lelkek megmentése, mégis úgy határozott, hogy elmegy.
  Szobámban éppen a szombati nagytakarítást végeztem, mikor bekiáltott az ablakon:
– Erzsébet testvér, megyek. Imádkozzon értem!
 Csak a felmosó ruhát szerettem volna még a vízből kivenni, hogy aztán letérdeljek. De hirtelen úgy éreztem, mintha egy kéz a fejemet irtózatos erővel lenyomta volna a vödörhöz. Már a vizet érintettem, de a nyomás nem szűnt. A kéz valósággal bele akarta nyomni a fejemet a vízbe, hogy belefojtson. Az egész hihetetlen gyorsan történt. Rájöttem, hogy csak az Ellenség lehet, aki szörnyű dühét rám akarja árasztani, mert jól tudja, hogy a helyi ébredés kérdése forog kockán. Teljes erővel Jézus Véréért kiáltottam, mire a kéz elengedett. Azonnal térdre borultam, hogy imádkozzam a testvérért. Mikor hazatért, így szólt hozzám:
–Ó, minden sokkal könnyebb volt, mint gondoltam. Hála Istennek, minden rendben van.
  Kimondhatatlanul örültem. Most hát várhattuk az ébredést, ami később meg is érkezett.


  Háziasszonyom rövidesen halálos betegségbe esett. Bármennyire fájt, számolnunk kellett hazamenetelével. Isten kedves gyermeke volt, de sokat szorongott megtéretlen fiáért. Sírt és szomorkodott. Kértem a fiút, hogy fogadja el az Úr Jézust még édesanyja életében, nehogy anyja magával vigye a sírba ezt a nagy fájdalmat. És az Úr Jézus meghallgathatja az anya gyógyulásáért mondott imát is, bármilyen beteg.
  A fiú keservesen sírt az anyjától való elválás gondolatára. Háziasszonyom erőtlen hangján még egyszer kérte a fiát, hogy jöjjön az Úrhoz. Mindig azt remélte, hogy ezt az örömet a Mennybe való hazatérése előtt megérheti. A fiú letérdelt anyja ágya elé, szívet tépőn zokogott és teljesen átadta magát az Úrnak.
  Jézus kijelentette nekem, hogy az anya nem hal meg. És valóban, milyen csoda, miután a fiú bűneit megvallotta, életét rendezte, s ezzel anyját igen megvidámította, sok hívő buzgó könyörgésére Jézus a beteget megérintette, meggyógyította és felerősítette.
„Uram, fenséges a Te hatalmad és jóságod! Dicsérünk, magasztalunk  és imádunk téged. Ámen.”

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 15:54:47
W. Busch: Nincs benne szeretet!

Sivár, vörös téglaépület áll egy forgalmas utcában. A nagy iparváros ebbe helyezte az ellátatlan öregeket.
Különös kis csoportja ez az idős embereknek. Az a magas férfi ott egykor jobb napokat látott. Senki nem tudja, hogy került ide. Magányosan tölti a napjait. Még itt is elsáncolja magát sorstársaival szemben nagy előkelősége mögé.
És itt ez az anyóka. Mint valami izgalmas regény, olyan volt a sorsa, amit elmesél.
Az a másik meg szabómester volt korábban. A régi dicsőségből semmit nem mentett meg, csak fekete zakóját, amit állandóan varrogat meg vasalgat, hogy vasárnap mindig új fényben pompázhasson benne.
Valaki különösképpen feltűnt nekem. Mély, szomorú vonás ül az arcán. Egy napon elmesélte az élettörténetét. Nem volt benne semmi különös. Fáradságos munkával teltek el a napjai. Aztán a felesége meghalt, a lánya férjhez ment.
„Szokott a lánya néha látogatóba jönni?”
A férfi arca elborul. „Dehogy, egyáltalán nem szeret engem.”
Egy napon új kötött kabátot látok rajta. „Ez aztán szép, meleg darab! Honnan kapta?”
„A lányomtól.”
„Csomagot küldött? Igazán rendes tőle.”
„Na, igen – feleli a férfi. – Egyébként amire szükségem van, arról gondoskodik. Ezt illetően nem panaszkodhatom. Sok szép holmi volt a csomagban, de…”
Félbeszakítottam. „Ez mindenképpen dicséretes a lánya részéről. Itt a ’de’ egyáltalán nem helyénvaló!”
Az idős ember távozni akar. Megragadom a karját.
„Mondja hát meg, mi a kifogása a lánya csomagja ellen?”
A férfi végtelenül keserű tekintettel, szomorúan néz rám, és csak annyit mond: „Nem volt benne szeretet!”
Egyszerre megértem az öreget. Sőt, megértek ennél többet is. Értem most már, hogy az itt lakók közül miért járnak oly sokan mord ábrázattal. Tény, hogy van lakásuk, megkapják az ennivalót, a ruházatot, tény, hogy gondoskodnak róluk, de – nincs benne szeretet!
A megjegyzés nem hagy nyugodni. Hazafelé a munkaközvetítő előtt megyek el. Emberek százai tolongnak itt. Miért olyan elkeseredett az arcuk? Miért van a tekintetükben annyi szomorúság? Miért? Nem kellene hálásnak lenniük, hogy az állam, a társadalom amennyire tud, gondoskodik róluk? Persze ezt a gondoskodást nem lehet soknak mondani. De mégis, miért ennyire elkeseredettek ezek az emberek?
Úgy tűnik, mintha a sápadt arcok, szomorú tekintetek, nehéz szívek mind ugyanazt a mondatot hangoztatnák: „Nincs benne szeretet!”
Tudom, hogy ez nem politikai és nem gazdasági kérdés. A szívek vádló hangja ez a társadalmi rend ellen. S ez a vád így hangzik: „Nincs benne szeretet!” Századunk emberéből gépalkatrészt csínáltak, számokat, amiket tetszés szerint használnak, aztán eldobják.
Utam kocsma mellett visz el. Férfiak tömege a dohányfüstben. Pedig van saját lakásuk, otthonuk, feleségük, aki várja őket, vannak gyermekeik. Miért ülnek itt, és nem az otthonaikban? „Nincs benne szeretet!” Ó, de sokszor hallani ezt olyanoktól, akik a pálinka rabjai lesznek!
Sápadt asszonyok, elgyötört anyák! Mind vidám, fiatal lányok voltak, amikor férjhez mentek. Nem találták meg családjukban a boldogságot? „Nincs benne szeretet!” – suttogják fájdalmasan.
Naponta olvasunk öngyilkosokról. Miért menekülnek ki a világból? Ebből a világból, mely olyan szép tud lenni? Mintha a sírból szólnának vissza: „Nincs benne szeretet!”

                               

Isten gyermeke! A világnak, melyben élsz, szüksége van rád. Nem a kánaáni szóáradatodra, nem az erkölcsi szörnyülködésedre vagy más egyébre, amit olcsón kínálsz.

Keresztyén ember…a mai világ tőled – Jézus szeretetét várja.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Június 07, 16:16:03
Kedves Salome! :05:

Köszönöm, hogy mindezeket megosztottad velünk.

Az Úr áldjon gazdagon!

Sok szeretettel:GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 Június 07, 17:22:41
http://www.youtube.com/watch?v=FfQ-UG5Xp7E&feature=related

No Other One ! :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 17:49:17
Kedves GLD46!

Szívből, szeretettel küldtem minden kedves testvéremnek. Örülök, ha találok kincseket.

Téged is áldjon gazdagon az Úr Jézus, kedves GLD46!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Június 07, 19:15:18
Drága Salome!  :05:

Én is köszönöm ezeket az értékes írásokat, amit - fáradságot nem kímélve - bemásolod ide; épülésünkre. Nagyon szeretem Watchman Nee-t, és sok könyvem van tőle. Többek között ez is...
De van egy nagyszerű áhítatos könyve is az: "Asztal a pusztában", ami kis rövid ugyan, de nagyon mély tartalmú, igazi "kemény eledelt" tartalmaz. Nagyon áldott szolgája az Úrnak.

Idézet
Nem nekünk kell munkálkodnunk Istenért, hanem Ő munkálkodik miérettünk. Isten adja nekünk ezt a nyugalmas állapotot; az Ő Fiának teljes bevégzett művét, Ő az, aki szól hozzánk és meghív bennünket: „Tessék leülni". Az, amit Ő nyújt felénk, úgy gondolom, hogy nem fejezhető ki jobban, mint a nagy vacsorára való meghívás szavaival: „Gyertek el, mert immár minden kész" (Lk 14,17).
Keresztyén életünket nem tettekkel kezdjük tehát, hanem azzal a felfedezéssel, amit Isten már megtett értünk.”


Nagyszerű ez a rész. Nagyon sokan nem így értelmezik a dolgokat. Istenért kezdenek el tenni; "járnak", holott még nem is "ülnek". :05:
 Most arra gondoltam, hogy egy csecsemő is előbb ülni tanul meg; nem kezd azonnal járni. És így van ez egy lelki újszülöttel is...  :05:
 Meg eszembe jutott Márta, Mária története. Mária, aki ült Jézus lábainál, sokkal jobb rész választott, mint Márta, aki mindig rögtön a szolgálattal volt elfoglalva.
  Igen, jó most ez az üzenet... Többet ülni Jézus lábainál; és utána "járni" Jézus ügyében, Jézussal.  :2smitten:


 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: GLD46 - 2008 Június 07, 19:23:36
Kedves Meli77!

Nagyon szép volt, igazán tetszett. :05:

Nekem ez a kedvenc énekem: http://www.youtube.com/watch?v=AE4lnZObR-w&feature=related

Szeretettel: GLD46  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Június 07, 19:39:26
Drága Salome!  :2smitten:

Elisabeth Seiler misszionáriusnőtől olvastam a "Hirdessétek csodálatos dolgait" című bizonyságait, amit átélt a kínai missziója alatt. Igazi csodák. Már jó néhány éve olvastam, de még ma is emlékszem némelyikre.
Köszönöm, hogy most az írásod által felelevenedhetnek bennem, és rácsodálkozhatom így is Isten csodálatos szeretetére; arra, hogy neki minden népből és nemzetből kedves az ember, és nem akarja, hogy bárki is elvesszen közülünk, hanem kijelenti Magát annak, aki vágyik erre; akinek kell a szabadulás.  :05:

Áldjon az Úr, Salome! :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Június 07, 20:09:10
Drága GLD46!  :2smitten:

Ez gyönyörű; nagyon tetszik! Csodás tiszta hangok, mély értelmű szavak.  :05:
Köszönöm!

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Június 07, 20:43:27
Drága Olajág! :2smitten:

Köszönöm kedves soraid, Téged is áldjon az Úr nagyon gazdagon!

Hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen drága testvérem van, mint Te!

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: olajág - 2008 Június 07, 21:58:22
Drága Salome!  :05:

Én is ugyanígy érzek... :2smitten:

Wilhelm Busch-tól is olvastam a "Jézus a mi sorsunk" című könyvét, meg mást is, de most csak ennek a címe ugrik be. De erre a börtönös esetre emlékszem, hogy olvastam.
Nem semmi lehetett abban a kísértésben, megállni, és Jézus mellett dönteni. Mekkora nyomorúságban volt már, de minden kísértést le tudott győzni Jézussal. Csodálatos ez a bizonyságtétel.  :05:
Salome, kedves vagy nagyon, hogy gondoskodsz ilyen olvasnivalókról. Nagyon áldottak; és remélem mások számára is; nem egyedül vagyok ezzel... :2smitten:

Szeretettel:
olajág
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Margó - 2008 Június 07, 23:55:57
Drága Salome!  :016:

Én is szívből köszönöm a szeretetről szóló sorokat!
Az Úr nélkül én is szeretetlen voltam. Bizony, ha visszagondolok a megtérésem előtti időre, szomorúság tölti el a szívemet. :pityereg:
Az Úr Jézus  megváltoztatta gonosz természetem. Sajnos az elmulasztott és elrontott dolgokat már jóvátenni nem tudom, mert nem élnek azok, akikkel szemben sok tartozásom lenne, de a hatalmas Istentől bocsánatot kaptam, az Ő drága vére eltörölte mindazt, ami terhelt engem és szabadságot adott a szeretetre is!

Köszönöm az Úrnak, hogy ezen a fórumon is szerető testvéreket adott!

Szeretlek Benneteket! :017:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Június 27, 12:06:45
 :2smitten:


http://www.szabadszombat.hu/letoltes.html

Keresztyén udvarlás - Kézfogás a magasból?!
Fűtő Róbert: Érzelmeink - Figyeljünk rájuk vagy sem?
Fűtő Róbert: Konfliktus kezelés és megbocsátás mindennapi életünkben
Fűtő Róbert: Közösség, kapcsolat, bizalom, kommunikáció a mindennapi életünkben

Nagyon hasznos oldal, érdemes meghallgatni az  előadásokat! Úr áldása legyen mindenkin!!!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Június 28, 10:50:11
Életutak - Doki
Gönczi Gábor bizonyságtétele, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonból.

http://www.parokia.net/kozosseg/200801_index_rackeresztur.php

+ fotók:

http://www.parokia.hu/helyszini/kimm/index.html

Áldott az Isten!!!!

Katus
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Június 29, 14:11:20
A Rhema világméretű terjesztési hálózatát olyan keresztyén hívők alkotják, akiknek egyetlen küldetésük a legmagasabb színvonalú keresztyén irodalom terjesztése. Terjesztői munkánkat, melyet 40 országban és több mint 10 nyelven végzünk, az az alapelv vezérli, hogy minden irodalmat teljesen ingyenesen adjunk az emberek kezébe.

Olyan könyveket szeretnénk közkinccsé tenni, amelyek a legnagyobb segítséget nyújtották nekünk a Biblia megértésében, valamint Krisztus megismerésében és megtapasztalásában.

Minden rendelés ingyenes, nem jár semmilyen kötelezettséggel vagy térítéssel.

A keresztyén élet alapelemei, 1-2-3. kötet - Watchman Nee és Witness Lee

"A keresztyén élet igen jelentős és mély értelmű, ám sokan nem értik ennek az életnek az Isten Igéjében, a Bibliában feltárt alapvető elemeit. A Watchman Nee és Witness Lee igehirdetéseiből válogatott, A keresztyén élet alapelemei című gyűjtemény kötetei a keresztyén élet lényegét ismerteti meg az olvasóval."

https://secure.rldbooks.org/Order.aspx?LangID=38

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Június 30, 11:29:39
Apokalipszis, az utolsó idők.

http://www.youtube.com/watch?v=zB8tJznbKnw&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Június 30, 16:58:08
Pál apostol

http://www.youtube.com/watch?v=J-xG6UKRMvg
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Június 30, 17:15:54
Végidők jelei - részlet

http://www.youtube.com/watch?v=JIxcS79iavE&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Június 30, 17:28:27
Az Atya szerelmes levele  :060:

http://www.youtube.com/watch?v=qLo8_TtCCl4&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 02, 18:08:45
David Wilkerson-tól    1. rész
2005. június 13.     
__________

"Imé az én szolgám akit gyámolítok, az én választottam akit szívem kedvel, lelkemet adtam ôbelé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyerta belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped míg a földön tövényt tanít és a szigetek várnak tanítására." (Ézsaiás 42 1:4)

Ezek a versek Jézusról beszélnek. A Szent Lélek adta Ézsaiás prófétának ezt a látomást a Krisztusról és jövôbeli megjelenésérôl. És a megnyitó szó itt, "Imé" ami a hallgatóknak azt jelzi: "Készüljetek egy új kijelentésre a Messiásról".

A jelentés melyre ezek a versek irányítják a figyelmünket, világos: Krisztus nem azért fog jönni, hogy erôszakkal vegye rá az embereket, hallgassanak reá. Inkább úgy fog jönni, mint egy gyengéd, szeretô Megváltó.

Ézsaiás próféciájának betöltését Máté 12-ik fejezetében találjuk meg. A farizeusok ott azt tervezték, hogy miként öljék meg Jézust, mivel egy beteget a Szombat napján meggyógyított. Máté azt mondja, "Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan." (Máté 12:15)

Krisztus nem válaszolt haragos megtorlással. Nem látjuk ôt vitatkozni azokkal, akik halálát tervezték. Nem úgy cselekedett, mint tanítványai akik tüzet akartak lehívni az égbôl az ôket ellenzôkre, habár könnyen megtehette volna. Hatalma volt arra, hogy lehívjon egy angyal-sereget ellenségei ellen, de Jézus nem azért jött hogy bosszút álljon.

Ez a gyengéd szellem, Máté azt mondja, betölti Ézsaiás próféciáját: "Nem verseng, és nem kiált, az utcákon senki nem hallja szavát." (Máté 12:19).

Ézsaiás lényegében azt mondta, "A Megváltó nem azért jön, hogy valakit is Királyi Birodalmába erôszakoljon. Nem mint egy heves hangú, elnyomó személy jön. Nem, hanem egy szelíd, halk hanggal fog beszélni az emberi szívben."

Szóval mit tett Jézus miután visszahúzódott csendesen Jeruzsálembôl? Máté azt mondja, hogy azonnal kiment a városból és folytatta szolgálatát mindazokon, akik hozzá jöttek gyógyulást kérve. "És követé Ôt nagy sokaság, és meggyógyítá ôket" (Máté 12:15)

Amint az Evangélium lapjait kutatjuk, meglepetve olvassuk hányszor kérte Jézus a tömeget, miután csodákat mûvelt, hogy, "Ne mondjátok el senkinek". Miután meggyógyított két vak embert, Krisztus azt mondta nekik, hogy tartsák a csodatételt magukban, "és rájok parancsolt Jézus, mondván; Meglássátok senki meg ne tudja." (Máté 9:3o). Miután 5ooo embert etetett és a nép királlyá akarat Ôt kinevezni, "Bizonnyal ez az a próféta aki eljövendô vala a világra,...amint észrevette, hogy jôni akarnak és Ôt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre." (János 6:14-15).

Meg kell értenünk; Jézus nem akarta, hogy a nép kövesse Ôt csupán a csodatételek miatt. Szívüket megragadó szeretô szavai által kereste ragaszkodásukat. Az egész emberiség buzgalmát kereste, a jövô nemzedékeket is beleértve, azt akarta, hogy megértsék Ôt mint Megváltót, hogy nem bírálni jött: "Mert nem azért küldte az Isten az Ô Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy megtartassék a világ általa." (János 3:17).

Fontold meg Jézus gyengédségét két szempontból:
Amerika és a bûnös világ felé, és saját népe felé.

Többektôl hallom a kérdést manapság: "Miért nem bírálja Isten Amerikát? Miért nem kezelt minket bûneink szerint? Noét figyelmeztette 12o évig, de azután azt mondta, "Elég" és jött az özönvíz. Isten elszenvedte Amerika bûneit egy hosszú ideig, hát miért nem látjuk ítéletét?"

Szeretem ezt az országot, és egyike vagyok azoknak, akik nem kívánják Isten végsô ítéletét Amerikán. Sokkal inkább szeretném látni Isten türelmességét felénk. Nem kívánok könnyeket látni gyermekeim és unokáim szemében, mint sok keresztény, a társadalmunkra esett ítélet miatt. De teljes ámulattal figyelem, hogy miért halasztja Isten ítéletünket.

Hiszem, hogy látjuk a kezdetet. Rémes szerencsétlenségek történnek a világon, mint figyelmeztetés. Mégis, Amerika gazdasági élete nem omlott össze még, és még mindig mûködik valahogyan, látszólag botladozunk krízisrôl krízisre, és ismételten alkalmakat kapunk a javulásra.

Meggyôzôdésem, hogy csak egyetlen válasz van erre a tanácstalanságra: az ok pedig; Megváltónk gyengédsége és hosszan tartó türelmessége. Ézsaiás jövendölésében találjuk a választ: "Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki..." (Ézsaiás 42:3) Amerika "megrepedt nád" lett!

A nád egy hosszú, belül üreges szálú növény, általában posványos helyeken található, ahol elegendô víz van. Egy különösen törékeny növény, könnyen meghajol mikor a szél fúj, vagy mikor gyors vízfolyás éri el. De a nád csak egy bizonyos mértékig tud meghajolni mielôtt megreped és eltörik, és az árvíz elsöpri.

Mint egy nád a csöndes idôjárásban Amerika egyszer büszkén és magasan állt, tele céllal és ígéretekkel. Egész társadalmunk tisztelte Istent és a Biblia volt fenntartva, mint alap a törvényeinkben és az egész törvényszéki rendszerben. Még az én életemben, az iskolai könyvek bibliai történeteket tartalmaztak. Jézus elismerték Isten fiaként, aki kedvelte országunkat és számtalan áldással áldott minket.

De gazdagságunkban olyanokká váltunk, mint ôsi Izrael: büszkékké és hálátlanokká. És egy rövid idô alatt nagyon messze estünk. Istent kituszkolták a bírósági rendszerünkbôl, iskoláinkból, az Ô nevét kinevetik és gúnyolják. New Yorkban egy tanító a Koránt kiteheti asztalára még a "Playboy" folyóiratot is, de ha a bibliát behozza az osztályba akkor elvesztheti állását.

Társadalmunk teljesen elvesztette erkölcsi iránymutatóját és az eredmény; Amerika mely egyszer magasan állt most megrokkanva áll, mint egy megrepedt nád.

Még a legkeményebb szívû, legelveszettebb, Istentelen Amerikai is látja, hogy ez az ország óráról órára, egyre romlottabbá, erkölcstelenebbé válik. Mindenki tudja, érzi, hogy kölcsön idôn élünk. Mennyi ideig élhet egy birodalom, mely megöli a még meg nem született csecsemôit... ahol az apa molesztálja leányát, anyák molesztálják fiukat és gyermek molesztálás egy nemzeti szégyenné vált... ahol a rendôrök öngyilkosak lesznek, a félelemtôl és lehangoltságtól (New Yorkban nemrégen nyolc rendôr halt meg így)... ahol a fiatalok barbárokká váltak... ahol minden, ami Istenre és Krisztusra hivatkozik nemcsak hogy figyelemre sem méltatják, de kegyetlenül kicsúfolják? Mennyi ideig folytatódhat az erôszakosság, gyilkolás, molesztálás?

Ha megkapjuk amit megérdemlünk, Amerikának romokban kellene feküdnie, anarchiában elpusztulva. De Ézsaiás azt mondja, hogy gyengéd Jézusunk nem fog eltörni egy megrepedt nádat. És még akkor is mikor Amerika tökéletes zavarodottságban ül, bûneiktôl meghajolva, megrepedten, mégsem vagyunk megtörve; Urunk gyengéd szeretete nem engedte ezt még meg.

Jézus önmaga is egy "megrepedt" társadalomba született.

Mikor Krisztus a földre jött, Izrael Róma elnyomása alatt élt. A zsidóság a magas adózás és Róma törvényei alatt nyomorgott. Ugyanakkor a mohó papság özvegyeket, árvákat és szegényeket használt ki. A letört szegények ki voltak gúnyolva, ki voltak nevetve és a nép elvakult erkölcstelenségben élt. Ez volt az ok, amiért sok próféta megjósolta, hogy Krisztus egy sötét órában fog eljönni és a fényt fog magával hozni.

Jézus egy bûnnel és álszentséggel teli társadalomba lépett be. Amint ezt a helyzetet szemlélte sírva prófétált Jeruzsálemrôl, és annak sivár jövôjérôl. Mégis hetven évet adott ennek a társadalomnak az evangélium hirdetésére. És ezek alatt az évek alatt a szent szellem által felkent tanúk az utcákon csodákat mûveltek reményt és bûnvallást prédikálva, és erôteljes felhívással buzdítottak mindenkit Isten országába való belépésre. Jézus "nem törte el a megrepedt nádat" mely Izrael volt.

Most ez Amerika képe: egy társadalom teljesen "megrepedve" erkölcsileg. Mi ugyancsak egy lehangolt és zavarodott nemzet vagyunk, ahol emberek félelemben és az elme gyötrésében élnek. Manapság több elmeorvos és pszichológus van, mint történelmünkben valaha is, ugyancsak társadalmi munkások és tanácsadók, mégis mindezek képtelenek válaszolni a könyörgôknek, hogy még legalább egy órára segítsenek. És ez még az egyházra is igaz; növekvô szükséglettel vannak leterhelve a keresztény tanácsadók amint emberek problémáik megoldására jönnek segítségért.

Gyermekeink meg vannak "repedve" a szétesett családi élet és a molesztálások miatt. Fiatalok megrepedtek erkölcstelenségben, anyagiasságban és érzéketlenségben. Sátán ráengedte a gonoszság áradatát erre a földre és egy meghajolt, megrepedt népet hagyott maga után.

Az egyház nagy részében is ugyanez a "megrepedt" szellem él. Levél levél után érkezik hozzánk, és azt olvasom, hogy a "mega" egyházakban egyre kevesebben maradnak, mert bûnrôl és igazságosságról szóló tanítás nincs. Nem értik és csodálkozva kérdezik, "Hol találunk igazi Istenimádást? Krisztus jelenléte nem érzôdik, nincs bûnbánattól megtört szív." Pásztorok is írnak és vallják, "Dávid bátyám, visszaestem".

Nem régen a New York Times egy tíz ezer tagságú pünkösdi gyülekezetrôl írt, ahol a tanítás csak abból állt, hogy "Itt vagyunk, hogy boldoggá tegyünk titeket." De az ilyen üzenet hamis reményt kelt és csak ideiglenesen enyhít a bajokon.

"A pislogó gyertyabelet nem oltja ki" (Ézsaiás 42:3). Valahol ebben a nemzetben lát pislogó gyertyákat. Egyszer lángoltak szenvedéllyel az Ô szolgálatában, de most alig pislognak.

Lehetséges, hogy Isten Amerikára tekint és a hûség,
áhítatosság csak kicsiny, megmaradt szikráját látja?

Maradt egy népe kik emlékeznek az Úrra és megvédik nevét? Van egy kis maradék nép akik harcolnak Isten igazságosságának lángjáért?

Az Úr azt mondta, "Ha látok csak egy pislogó gyertyát nem fogom kioltani. A láng talán eltûnt, tûz nem látható, de egy kis parázs még ég és nem fogom megengedni, hogy kialudjon. Amíg csak hallok egy halk könyörgést valamelyik hûséges szolgámtól, nem engedem, hogy a megrepedt nád eltörjön."

Isten nem adott fel minket, de tény az, hogy az Ô gyengéd kegyelmén élünk. Mindenütt látom ezt, ahová utazásaim visznek, különösen Európában. A kontinens még sokkal világiasabb mint az Egyesült Államok. És saját választása szerint teljesen Istentelenné vált. Némely országban az utcán sétálva az ember érzi az antikrisztusi szellemet, valamiféle Isten ellenes gôgöt.

Svéd ország az egyik legmagasabb szinten élô nemzet, és minél gazdagabb lesz annál távolabb kerül Istentôl. Ugyanakkor az evangéliumi egyház egyre inkább elfásul a Krisztusi életben. Írország, mely évtizedekig szegénységben szenvedett most egyre sikeresebbé válik, de a szellemi élet ott is elfásult és a világiasság lopódzik be.

Az európai magatartás látszólag azt mondja, "Hát mi lesz ha az Ítélet eljön? Éljünk most, együnk, igyunk és töltsük vidáman az idôt." Nincs semmi sürgetô érzés az Istenre való szükségre.

Hiszem, hogy az Úr egy tisztán hangzó üzenetet küld az egész világra. Habár hatalma van megállítani akármelyik lehetséges terrorista támadást és akármikor csak egy szavával angyalai letudnák verni a gonosz erejét, ehelyett azt választotta, hogy megengedi a nemzetközi szerencsétlenségeket melyek mind jel arra, hogy az Ô gyengéd kegyelemi idejében élünk.


       
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Július 02, 18:10:07
    2.rész


Fontold meg az Úr gyengédségét saját népe felé.

Láttuk mit tett Jézus mikor Jeruzsálem falain kívül volt: "És követé Ôt nagy sokaság és Ô meggyógyította mindannyiukat." (Máté 12:15). Ebben a rövid versben felismerjük Ézsaiás próféciájának megvalósulását, "Egy megrepedt nádat nem tört el." (Ézsaiás 42:3)

A szónak; "megrepedt" több jelentése van. Sértett, darabokra tört, érzelmekben sértett, letört be nem töltött vágyak miatt. Érzem szellememben, hogy manapság sokaknak Isten népe között is szükségük van a Megváltó gyengéd kegyelmére, mert önmaguk is megrepedt nádak. A láng szívükben olyan kicsi, hogy életük csak kis füst.

Egy Istenfélô házaspár nemrégen visszajött külföldrôl, ahol misszionáriusok voltak és azt írják, hogy mennyire le vannak törve. Évekkel ezelôtt mindent feladtak és hét évet külföldön töltöttek, mindenüket erre áldozva. Üresen tértek vissza, mert mindent otthagytak, ahol szolgáltak, és ahová hivatásuk vitte.

Most pedig keresni kezdtek valami állást, de minden ajtó bezárult elôttük. Mindketten magas iskolázottsággal rendelkeztek és készen álltak akármilyen munkára. De mikor benyújtották kérelmüket egy állásra, végeredmény az volt hogy vagy el lettek utasítva, vagy második-harmadik tartalék lettek.

Végül egy keresztény cég kérte a férjet, hogy nyújtson be kérelmet egy állásra, melyre minôsítve volt. Egy teljes nap interjú után biztosították, hogy a pozíció az övé lesz, de megint másnak adták az állást.

Ennek a házaspárnak az állapota a szívben és lélekben mélyen "megrepedt". Azt kérdezik, "Életünket hûségesen a misszión töltöttük. Semmi nincs életünkben, ami Istentôl elválasztana. Mindig hittel imádkoztunk, hát miért kerültünk ebbe a helyzetbe?"

Ha szeretnél látni egy bibliai példát valakirôl, aki mélyen meg volt "repedve" testben és lélekben, gondolj Illés prófétára. Ez az ember majdnem teljesen letört.

Illés ismerte Istent és hallotta hangját, úgy, mint kevesen. Imái megnyitották és bezárták a mennyet. Olyan szellemi hatalma volt, hogy 4oo Bál bálványt imádó pappal félelem nélkül szembeszállt és leölte ôket egymaga. Isten Szent szellemével telve ereje volt gyorsabban futni Jezréel felé mint Akháb lovas szekere.

Mégis mindezek után, Illés hallván, hogy a gonosz királynô Jézabel meg akarta ôt ölni, megijedt, félelemmel eltelve egy fenyôfa alá ült le, fáradtan és elkeseredve bújt el.

Isten erôteljes szolgája elméletileg és fizikailag is "megrepedt". Illés valószínûleg azt gondolta, "Miért történt mindez? Isten keze volt rajtam egész életemben, láttam csodáit. De most olyan reménytelen állapottal és megpróbáltatással állok szemben, melyet emberileg nem tudok kibírni."

Ez ugyanaz az ember, aki egyszer a pokol erôsségei ellen megállt és lehívta Isten tûzét, most kétségbe esetten kiáltott, "Elég, most oh Uram vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!" (Királyok I. 19:4). Illés letörve sírt, "Uram nem bírok el többet!"

Némelyek most is Illés fenyôfája alatt ülnek,
túl fáradtak imádkozni.

Talán hasonló törés ponton vagy. Éltél mint hûséges szolga, hûségesen imádkoztál és ismerted Isten hangját. Nyertél gyôzelmeket a múltban, és mély szereteted van az Úr iránt. De most megsebesítve, mélyen "megrepedve" érzed magad, mint soha ezelôtt, annyira, hogy még imádkozni sem tudsz.

Azt gondolod, "Hûségesen kerestem Istent, tanulmányoztam az Igét, imádkoztam szorgalmasan, mégis ez a megpróbáltatás váratlanul zuhant rám és lelkem jobban "meghajolt" mint valaha". Nincs több könnyed, fáradtnak, letörtnek látszol és elutasítottnak, egyedül érzed magad. Mint Illés meggörnyedve ülsz a fenyôfa alatt, elkeseredve és lesújtva, életedhez ragaszkodva.

Szeretteim a keresztény élet egy harc, ami csatát, fáradtságot, sebeket jelent és egy vad ellenséget aki el akar téged pusztítani. Mikor letört vagy és megsebesített mint Illés, álmos és fáradt leszel és ebben az állapotban elitélô gondolatoknak vagy leginkább kitéve. Gyenge öntudatod azt mondja;

"Nem imádkozol úgy mint régen. Nem tanulmányozod eleget a Bibliát. Elszáradt, langyos vagy, nincs lángoló tûz benned egyszerûen nem vagy többé jó tanúbizonysága az Úrnak. Megengedted, hogy Sátán elrabolja békédet, mit Isten adott neked. Egyszerûen nem az vagy aminek kellene lenned. Testi természeted képtelen megváltozni."

Ezután pedig Isten szava próbál meg. Pontosan ez történt Józseffel: olvashatjuk, hogy amíg az elôre megrendelt ideje megérkezett az Úr Igéje megpróbálta Józsefet. Ugyanez történt Illéssel. És ugyanez igaz reánk is, mikor arra a helyre érkezünk el ahol "megrepedtnek" vagy megtörtnek érezzük szívünket, velünk is ugyanez fog megtörténni. Öntudatunk Isten szívünkbe rejtett Igéjét fogja felvetni, "Váltsd meg idôdet, vigyázz, hogy ne légy olyan, mint a bolond, lusta szüzek. Isten azt mondta, hogy népe elfelejtette ôt napokon keresztül."

Megtört szívünket és eszünket ezek a versek és elvek rohanva támadják meg. És azt gondoljuk, "Cserben hagytam Uramat, nem engedelmeskedtem szavának." Ingadozó hitünk mint egy gyertyabél csak pislog és az ördög lelkesen figyeli hogy mikor lehet kioltani. Mint Illés, olyan fáradtnak és kedved vesztettnek érzed magad, hogy csak aludni akarsz. Az Ige azt mondja, hogy ezt tette ez az Istenfélô ember: " és lefeküvék és elaluvék" (I Királyok 12:5). Egyszerûen nem bírta a terhet elviselni többé.

De az Úr nem fenyítette meg Illést ezért. Isten tudta, hogy szolgája el fog jutni erre a töréspontra. Képzeletemben látom mikor szeretett Atyánk szólt róla, "Nézzétek ezt a hûséges embert, megtörve és fájdalommal teli. Végére jutott és képtelen megmagyarázni fájdalmát. Megígértem neki, hogy nem fogom eltörni a megrepedt nádat".

Ezután mi történt hát? "És az Úr angyala eljött másodszor és megilleté ôt és mondta: Kelj fel, egyél, mert erôd felett való utad van."(19:7)

Itt van egy hihetetlen szó mindazoknak a "megrepedt nádaknak" akik most olvassák ezt az üzenetet. Mindegy, hogy mennyire vagy "megrepedve", mennyire hajtott meg a megpróbáltatásod, Isten megígérte: "Nem engedem, hogy eltörjél, nem engedem, hogy lángod kialudjon. Hited nem lesz kioltva".

Kedves szent, ez az üzenet hozzád szól a mennyekbôl. Az Ige téged érint, és hozzád szól. " Kelj fel most, Isten nem haragszik reád és nem fog téged elhagyni. Jól tudja, hogy helyzetedet nehéz elviselni. Természetfeletti erôvel fog ellátni és meg fogja adni amire szükséged van, hogy tovább haladjál."

Negyven napon és éjszakán át, Illés lassan visszanyerte erejét. Napról napra lassan haladt elôre csak elegendô erôvel minden napra. Végül az idô elérkezett és az Úr mondta, "Mit csinálsz Illés bujdosva a barlangban? Nem engedem meg, hogy eltespedve éljél életeden keresztül. Vissza adtam erôdet szeretô türelmemmel és most egy új irányt adok."

Milyen szóra van szükséged, milyen hangot kell hallanod,
ami ki fog hívni a barlangodból?

Vársz egy nyers, derékbatörô szót megtört állapotodban? Az Írások azt mondják, hogy amikor Illés a barlangban bujdosott, jött egy "Nagy erôs szél mely a hegyeket megszagatta és meghasongatta a kôsziklákat az Úr elôtt, de az Úr nem volt a szélben" (I Királyok 19:11) Isten nem volt abban az üzenetben.

Arra vársz, hogy lelked erôsen fel legyen rázva? "És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem" (19:11) Vársz egy tüzes szóra? "És a földindulás után tûz jöve, de nem volt az Úr a tûzben sem." (19:12)

Isten jól tudja milyen módon beszéljen, milyen szóra van szükséged "megrepedt nád" állapotodban. És szava nem ítéletszerû, nem a kemény vádoló szó, vagy tûz-vörös prédikáció. Hiszem, hogy az Úr azt mondja ebben az üzenetben, "Mikor le vagy törve megpróbáltatásokon keresztül nem foglak kemény szóval kezelni." Nem, Illésnek szüksége volt egy gyengéd hangra; "És a tûz után egy halk és szelíd hang hallatszék." (9:12). Némely írások "Gyengéd fúvás"-nak, üdítô szellônek fordítják.

Ugyanez a gyenge, csendes, kicsiny hang jön az Atya szívébôl hozzánk. És üzenete ugyanaz, "és az Úrtól való végét láttátok (Jóbról beszélve), hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes." (Jakab 5:11)

"Könyörülô és irgalmas az Úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmû. Nem feddôdik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké. Nem bûneink szerint cselekszik velünk és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtôl olyan nagy az ô kegyelme az Ôt félôk iránt. Amilyen könyörülô az atya a fiakhoz, olyan könyörülô az Úr az Ôt félôk iránt" (Zsolt. 1ö3 8-11, 13)

Ez a szó szabadulásodra: Kelj fel és bízzál! Itt az ideje annak, hogy higgy, Jézus veled van a viharodban. Ô fogja az erôt adni arra, hogy elviseljed azt.

Ne hidd el a hazugságot, hogy el leszel tiporva. Az ördög nem fog gyôzni feletted Az Úr azt mondja: "Akármennyire megsebesítettnek érzed magad, nem fogom megengedni, hogy véglegesen letörjél. Nem fogom megengedni, hogy tüzed kialudjon. Szent Szellemem fogja a parazsat fújni és az értem égô lángod meg fog újulni."

Dicsôség az Ô Szent Nevének!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Július 06, 20:49:47
Hello mindenki! Elnézést,hogy ide tettem, de nem találtam a szabadon terjeszthető topikot. Ezek humoros elragadtatás videók, NAGYON VICCES! :hehe:

http://www.youtube.com/watch?v=c94uuUBmsas
http://www.youtube.com/watch?v=47NxWc35QJY
http://www.youtube.com/watch?v=RIqi_lFVn5A
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 06, 21:16:01
Ide áttettem a hozzászólásodat. :088:

A macskáson jót nevettem.  :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 07, 23:00:47
Szépségkirálynő önértékelési problémákkal.
Koronát viselő tini, minden lány álmát teljesíti be, megszületése előtt küzdenie kellett az életéért, magzati korban kifejlődött rák, neuroblasztóma tumor, rányomta a bélyegét, nehéz gyermekkora, szerető keresztény családban nő fel, 6 évesen keresztény lesz, nővére is szépségversenyeket nyer, ő is indul, állandó nyomás a tökéletes megjelenés miatt, önértékelési küzdelem, állandóan azon gondolkodtam hogy mit tegyek hogy még szebb legyek, sokat éhezik, csont sovány test, étkezési rendellenesség, orvosnál, ott is sokan kövérnek tartották magukat, van remény számukra Jézus Krisztussal, kemény küzdelem, bátorít másokat hogy Istenben találják meg a belső békéjüket, nem értettem volna meg Isten kegyelmét, szeretetét, irgalmát és türelmét ha nem megyek át mindezeken, az Ő igazsága változtatta meg az önértékelésemet és arra emlékeztet hogy Őbenne vagyok teljes, Isten szeret engem és ez nekem elég.

http://www.bizonysagtetelek.hu/2008.06.23.I.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Július 08, 15:59:47
Bocsánat az akadékoskodásért, de szerető keresztény család akik szépségversenyre küldik-engedik a lányukat?  :2crazy: Hát ez nekem NAGYON amerikai!
Hasonló oldal a www.bizonysagok.hu érdemes megnézni! :01:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 08, 22:54:57
Ezt a hatalmas bizonyságot nézzétek meg!

Nicky Cruz a bandavezér
Hírhedt mao-mao banda vezéralakja, állatias brutalitás, úgy éltünk mint az állatok, szülei bántalmazták, okkult kapcsolat, szeánszok, egy boszorkány méhében fogantam, megszállottak, ha egyedül voltam sírtam, a magány rám tekeredett, David Wilkerson, híres prédikátor-próféta, életét veszélyeztetve, mégis van remény, ha megölsz én akkor is szeretni foglak téged, Wilkerson evangélizációján, Jézus engesztelő áldozata a kereszten, Isten gyermekévé lettem, hátrányos helyzetű gyermekeken segít, szülei megtérnek: megbocsátás a gyűlölet helyett, 1970-ben filmet készítenek róla: Nicky Cruz - Erik Estrada, David Wilkerson - Pat Boone

http://www.bizonysagtetelek.hu/2007.12.27.II.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 09, 23:05:35
A ZENEMŰVÉSZ MEGTÉRÉSE

http://www.bizonysagtetelek.hu/2007.12.04.II.html

vágyódás az elfogadásra és megbecsülésre, nem látja az élete értelmét, Zsoltárok könyve
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Július 11, 16:30:29
DÖBBENETES BIZONYSÁG! NÉZZÉTEK MEG FELTÉTLENÜL!

http://www.indavideo.hu/video/Vegtagok_nelkul_
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 11, 16:41:38
Igen, ezt pár hónapja feltettem a fórumra. Valóban nagy bizonyság. Sokakat megindít...és meg kell hogy indítson: hálaadásra.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Bence - 2008 Július 11, 20:15:07
Én is megnéztem a Végtagok nélkül c. kis filmet, nagyon megindító és elgondolkodtató. Ha valaki ilyen nyomorult és csonka testben ilyen erős és boldog tud lenni hit által, nekünk, akik egészségesek vagyunk mennyire hálát kellene adnunk Istennek azért mert egészségesek vagyunk. De Isten királyságában már neki is lesz keze és lába, ebben biztos vagyok.

Én is küldenék egy-két linket ide, nem tudom, hogy eddig ez felkerült-e ide, ha igen, akkor elnézést érte.

csodálatos gyógyulások:

http://www.youtube.com/results?search_query=miracles+in+Nigeria&search_type=&aq=f
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Bence - 2008 Július 11, 20:20:24
És itt egy általam kedvelt magyar fordítás, ami az eredeti görög írásokból lett lefordítva, a kifejezéseket megfelelően fordították benne. Szerintem nagyon jó!

http://cserfa.uw.hu/biblia.html

Ez a Csia Lajos fordítású újszövetség egyébként, lehet már valaki hallott róla.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Július 12, 06:40:05
Köszönjük Bence! Néztem ezeket a nigériai csodákat, és elgondolkodom, mi van nekik ott Afrikában, ami nekünk nincs meg? Alázatosabbak, elszántabbak, éhesebbek Isten iránt? Szegényebbek mindenképpen, lehet hogy a pénz, a jólét is akadálya lehet az ébredésnek? Adjon az Úr Európának is ilyen kenetet, jelekkel, csodákkal!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Bence - 2008 Július 12, 11:43:41
Nagyon szívesen!

Sok esetben a pénz és a jólét tényleg akadálya lehet az Isteni csodáknak, és az ébredésnek. No persze nem Istennek akadály ez, hanem az embereknek inkább.

Úgy legyen!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Július 15, 19:58:01
Hát, gondoltam ezen az oldalon osztom meg veletek ezt!

KOMMUNIKÁCIÓ A HÁZASSÁG SZÍVE
Ken és Lynette Hagin tanítása
 
 


A sikeres házasságok Isten Igéjére és egy párnak az Istennel való kapcsolatára épülnek. Amikor azonban a hétköznapi gyakorlatról van szó, akkor a középpontban a sikeres kommunikáció áll. Az erős, boldog házasságok jó párbeszéd készségére épülnek, a problémák viszont gyakran azért keletkeznek, mert a párok nem tudják, hogyan kommunikáljanak eredményesen.

Ha a saját házasságodon töprengsz, és úgy látod, hogy elkelne néhány jó tanács a párbeszéd területén, ne ess kétségbe! Nincsenek olyan párok, akik egymás megértésére már kezdetben hibátlan módszerrel rendelkeznének. A hatékony kommunikációt fejleszteni kell. Ha hajlandó vagy befektetni a szükséges időt és erőfeszítést, te és hitvesed, képesek lesztek sikeresen felépíteni házasságotok e területét.

Mi a kommunikáció? Az egyik definíció szerint az információ olyan módon történő verbális[1] és non-verbális megosztása, aminek során a másik személy megérti, amit számára át akarsz adni.

A kommunikáció, fogalmak, gondolatok és érzelmek cseréje. Az eredményes kommunikáció olyan közlés – és a másik részéről olyan figyelem –, ami megértést eredményez. A jó kommunikáció tehát, három készséget foglal magába: a beszédet, a meghallgatást és a megértést. Fejlesztened kell mind a hármat, ha sikeresen szeretnél kommunikálni a házastársaddal.
 

Első lépés: a beszéd

A beszéd tűnik a legkönnyebb résznek. Elvégre, a legtöbb ember élvezi véleménye kifejezését. De az igazság az, hogy sok ember nem tudja, hogyan ossza meg gondolatát világos és udvarias formában. Szerencsére vannak módszerek arra, hogy ezt tökéletesítsük.

Mielőtt megszólalsz, emlékezz Pál apostol intésére: „Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóságnak.” (Ef. 4, 29) Ha eredményesen szándékozol kommunikálni, úgy kell beszélned, hogy a másik javát tartsd szem előtt. Hogy építsd vele a párodat. Hogy a szavaid kedvességet és erőt közvetítsenek. A pozitív, a bátorító és szeretetteljes szavak nagymértékben képesek építeni a házasságot. Ne feledd azt sem, hogy a férfiak és a nők különböző módon osztják meg az információt. Például, ha felmerül egy probléma, a férfiak szeretik hallani a tényeket, hogy megoldást találhassanak, míg a nők, gyakran inkább az érzéseiket akarják megosztani, inkább várnak együttérzésre. Ha nem fogadod el, és nem veszed tudomásul ezeket a különbségeket, végül kudarcot vallasz.

Ha elfogadod a társad igényeit, és megtanulsz megfelelően reagálni, meglátod, a házasságod erősödni fog.
 

Második lépés: a meghallgatás

A meghallgatás, létfontosságú kulcs a valódi kommunikációhoz. Mégis, kutatások mutatták ki, hogy az emberek általában csak kb. a 20 százalékát hallják meg annak, ami elhangzott. Miért van ez így? Sokszor már jóval azelőtt elkezdünk a válaszunkon gondolkodni, mielőtt a másik befejezte volna mondandóját. Némelyikünk még félbe is szakítja a beszélgetést, csak hogy tehessen egy valójában lényegtelen megjegyzést.

Mindahányszor idő előtt kezdjük megfogalmazni a választ, vagy szakítjuk félbe azt, aki beszél, csak egy részét halljuk meg annak, ami elhangzik, azt kockáztatva, hogy még azt is félreértjük, amit meghallottunk.

A Példabeszédek 18,13 azt mondja: „Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.” Ha nem hallgatjuk meg a teljes történetet, válaszunk helytelen lehet a szituációhoz képest, vagy akár teljesen téves! Van módunk tökéletesedni e téren is. Először is, tanulj meg objektíven hallgatni. Az objektív – tárgyilagos – hallgatás azt jelenti, hogy figyelmet szentelsz annak, amit a másik mond, szigorúan a meghallgatása és a figyelembe vétele végett, és nem a magad védelme vagy a személyes érdekeid képviselése miatt.

Választhatod, hogy arra koncentrálsz, amit a hitvesed mond, a saját gondolataid helyett.

Ne foglalkozz a válasszal, amíg a másik maradéktalanul ki nem fejezte a gondolatait. A tárgyilagos hallgatás azt is jelenti, hogy akkor is figyelsz, ha éppen nem tetszik, amit hallasz. Lehet, hogy ez nehéz, de meglehet, hogy neked kell megváltoztatnod a vélekedésedet a vitatott témában.

Soha nem fogod felfedezni, hogy változtatnod kell, hacsak nem figyelsz mindarra, amit a társad mond. A hatékony hallgatás magába foglalja, hogy figyelemmel követed a részleteket is.

Könnyebb lesz, ha tudatosan törődsz azzal, amit a másik mond. Jó emlékeztetni magadat, hogy szereted az illetőt, akit éppen hallgatsz. Ismerd fel, hogy a másik kockázatot vállal azzal, hogy nézeteit és érzelmeit megosztja. Szembenéz a lehetőséggel, hogy elutasítod, amit mond Hatékony módja a párod iránti szereteted kimutatásának, ha tiszteletet mutatsz iránta véleménye bátor megosztásáért. A szeretet pedig soha nem vall kudarcot!
 

Harmadik lépés: a megértés

A harmadik lépés a jó kommunikáció megvalósításához, a megértése annak, amit a másik mond. Aki hallott már beszélgetést egy idegen nyelven, tudja, milyen érzés a megértés hiánya.

Hallhattál szavakat, és még az érzelmeket is elcsíphetted mögöttük, de mivel nem fogod fel az üzenetet, nem lesz a birtokodban a megértés, aminek ismeretében válaszolni tudnál.

Néha nehezen megy az embereknek a gondolataik átadása. Az, amit mondani akarsz, és az, amit valójában mondasz, olykor nagyon különbözhetnek egymástól.

Ha játszottad már valaha a „körbe üzenős” játékot, akkor tudod, hogy az emberek sokszor nem pontosan hallják, amit a másik súg. A félreértések mindenféle problémához vezethetnek – beleértve a zűrzavart, a sértődést és a fájdalmat –, ezért nélkülözhetetlen megbizonyosodni arról, hogyan érted, amit a másik mond. A Példabeszédek 3,13 azt mondja, hogy „Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki megértést szerez.”

A megértés nem csak úgy varázsütésre történik: erőfeszítést kell tennünk, hogy hozzájussunk. Addig kell hallgatnunk, beszélnünk és kérdeznünk, míg egy hullámhosszra nem kerülünk a párunkkal. Soha ne feledd, nem számít, milyen régóta házas két ember, nem képesek olvasni egymás gondolataiban. (Azt gondolhatnánk, hogy néha tudunk, de nem mindig fogjuk helyesen a másik jelzéseit.) A legjobb mindig kifejteni a dolgokat olyan tisztán, ahogyan csak tudod, figyelni, amennyire csak lehet, és addig kérdezni, amíg nem vagy teljesen biztos abban, hogy érted a másik nézőpontját.
 

Ken és Lynette 10 kulcsa a kommunikációhoz

Hogyan tudnád tökéletesíteni a kommunikációdat a házastársaddal? Íme tíz kulcs, ami segít ügyesebbé válni a beszédben, a meghallgatásban, és a megértésben.

1. Légy hajlandó felfedni, amit érzel és gondolsz. A felszínes, közhelyek nem fogják megerősíteni a házasságodat.

2. Higgy magadban és a házastársadban. Mindkettőtöknek van fontos mondanivalója, ami létfontosságúvá teszi a beszédet és a meghallgatást.

3. Légy őszinte, de ne sértő. Gyakorold az udvarias beszéd és az építő kritika művészetét. Ha túl feldúlt vagy, hagyj időt magadnak, hogy lehiggadj a vita folytatása előtt.

4. Az időzítés fontos. Megvan a megfelelő pillanat az őszinteségre. Ha ez nem most van, akkor várj a megfelelő pillanatra, hogy megoszd a gondolataidat.

5. A jó kommunikáció határozott, de nem agresszív. Beszélgetéseid ne a házastársad megbüntetésének eszközei legyenek! Légy higgadt, megfontolt. Ne kiabálj, ne szitkozódj.

6. Ne vonakodj megbeszélni az apró részleteket. Általában nem a nagy dolgok, hanem az apró, csip-csup ügyek felhalmozódása okozza a problémákat a házasságokban.

7. Maradj egy témánál, amíg megoldásra nem jutsz. Ha feladod és hagyod megoldatlanul, később fog felbukkanni, hogy még több gondot okozzon.

8. Értsd meg, hogy egy beszélgetésnek, egy megbeszélésnek, vagy nézeteltérés megbeszélésének nem a „győzelem” a célja. A kommunikációnak el kell érkeznie egy megállapodáshoz, ami olyan helyzetet teremt, amiben mindketten győztesnek érzik magukat.

9. Ügyelj arra, hogy a szavaidban naponta kifejezd a szeretetedet. Minél többet mondod, annál igazabb lesz ez neked és hitvesednek.

10. Soha ne feledd, kommunikálni nem luxus, hanem nélkülözhetetlen!

 

Forrás: Szigetvári Örömhírlevél 2007. januári száma
Fordította: Szalai Bálint


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Verbális = szóbeli; szóban, ill. beszédben megnyilvánuló
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Bence - 2008 Július 15, 21:22:49
Kedves Marietta!

Hasznos tanácsok, köszönjük, hogy leírtad. Bár nem vagyok még házas, de jó előre készülni... Sokat lehet belőle tanulni.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Július 16, 09:31:52
Én is "tanuló" vagyok az életben, meg mindenkinek kell még tanulnia! Én se vagyok házas, csak szeretek hasznos dolgokat megosztani, hogy egymás épülésére legyünk!

Ezen a honlapon is van sok-sok érdekesség, akit érdekli , megkeresheti és böngézhet rajta: http://www.bekevar.fw.hu/

Szeretettel az Úr kegyelméből: Marietta  :088:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 18, 11:34:47
Démonoktól szabadultan:

http://www.bizonysagtetelek.hu/2008.07.14.II.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Bence - 2008 Július 18, 20:32:25
Nem rossz!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 21, 22:55:20
Indiában több millióan nézik a keresztyén csatornát.
cím: Új élet, hindi nyelven, idős asszony, egyensúly vesztés, fájdalom, gyógyíthatatlan betegség, öngyilkossági gondolatok, megtérés, hamarosan felépülés, bizonyságtevő élet:

http://www.bizonysagtetelek.hu/2007.11.29.III.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Bence - 2008 Július 22, 22:10:48
Ez a 700-as klub-ból van, ha nem tévedek. ATV-n megy este. Szép történet.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 22, 23:06:30
Sajnos nem vagyok ezzel tisztában, ezeket a filmecskéket levelezőlistán kapom.
Valószínű a honlap tulajdonosa felveszi az adásokat és felteszi a weboldalára.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Július 25, 07:57:48
Csatoltam egy anyagot olvassátok el!
Kíváncsi lennék a véleményekre.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 Július 25, 08:43:33
Csatoltam egy anyagot olvassátok el!
Kíváncsi lennék a véleményekre.
 

Nagyon elgondolkoztató anyag,és sajnos megrontják az ifjuságot a negativ filmek.Átveszik teljesen azokat a viselkedés modokat.A mannyben eltőltőtt időt és a Jézussal való találkozást csodálatosnak tartom,kevés embernek adatik meg.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Július 25, 10:47:05
tothg! Isten áldjon meg téged amiért idetetted! Hát elszégyeltem magam néhány résznél. Az Úr bocsásson meg nekem és nekünk!!! Teszek ide részeket.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Július 25, 10:51:10
Egy kicsit távolabb a mennyei várostól, láttam egy személyt fehér ruhában lovagolni. Ahogy közelebb ért hozzám, ez a személy nagyon csodálatos volt! Sokkal csodálatosabb, mint a többi angyal! Azt vártam, hogy beszélni fog hozzám, de Ő csak nézett rám egy darabig és csak utána mondta: "Mihály arkangyal vagyok, és felelős vagyok azért, hogy őrizzem a Gyülekezetet a Földön." Szemtől szembe találkoztam Mihály arkangyallal, aki nagyon kedves lény. Elfordult, és megmutatta az utat, ahol bemehetek a mennyei Városba. Ezt mondta: "Lépj be! Az Úr Jézus vár reád." Ahogy a város felé mentem, az angyalok ott is dicsőítették az Urat, én pedig csak sírtam, ahogy néztem a várost. A város tiszta, átlátszó aranyból van készítve, a bejárati ajtók pedig gyöngyökből vannak. A padlózat kristálynak látszott. Soha nem láttam ehhez hasonlót a Földön, és ember nem is tudna ilyent készíteni! A mi Urunk Istenünk, a világmindenségnek mérnöke! A bejárati ajtók szélesen ki voltak tárva. Beláttam. A falakon rubinok, zafírok, briliánsok és gyöngyök voltak. A falakon belül pedig milliók és milliók dicsőítették az Istent! A falon kívül voltam még. Megremegtem attól, amit ott hallottam. Hallottam egy hangot, és ez a hang megrázta a Mennyet. "Szentek legyetek, mert én Szent Vagyok!" Csak szentek léphetnek be arra a helyre! Szentség nélkül senki nem láthatja meg az Urat!

"Mert meg van írva, hogy Szentek legyetek, mert én Szent Vagyok." (1Péter 1:16) "Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat!" (Zsidók 12:14)

Azután egy hang ezt mondta: "Lépj be!", és én beléptem. Egy csodálatos trónt láttam tűzben lebegni. Megfigyeltem, hogy tűz jött ki a trónból. Megláttam Jézust, a Királyok Királyát és az Uraknak Urát! Erőtlenül estem le a földre. Keze kinyúlt a tűzből, hozzám ért, és ezt mondta: "Állj fel lábaidra!" Összeszedtem az erőmet és felálltam. Az arcát nézve láttam, hogy nem olyan, mint ahogy bármely festmény ábrázolja a Földön. Sok ember isteneket csinál fából, és sok sok hasonmást, de meg kell nektek mondani Testvéreim, hogy Jézus nem hasonlít azokra a képekre. Ő egy nagyon erős Isten! "Nem kőből, vagy fából faragott Isten vagyok, hanem az Élő Isten, aki létezik!" Majd folytatta: "Mondd meg a Gyülekezetnek a Földön, hogy ÉN valóban VAGYOK. Igazán élek és létezem! Mondd meg népemnek, hogy a MENNYORSZÁG IGAZ VALÓSÁG, és ÉN VÁROK RÁJUK!" Majd ezt mondta nekem: "Gyere, jöjj velem, mutatok neked valami nagyszerűt." Lenéztünk, és láttam a Földet, és mindent, ami rajta van. Jézus ezt mondta: "Mindent látok, amit a Gyülekezet csinál." Jézus mindent tud, amit mi csinálunk. Láttam többeteket a Mennyből. Jézus mondta: "Nézd meg a Gyülekezetemet!" Láttam testvért testvér ellen, gyülekezetet gyülekezet ellen harcolni. Ekkor Jézus azt mondta: "A Gyülekezetem elvesztette a hitét, és nem akarnak hinni Bennem! A gonoszság megsokasodott a Földön, és az emberek nem akarják hinni azt, hogy létezem! Mondd meg az én népemnek, hogy nagy dolgot fogok cselekedni a Földön! Gyülekezetem visszafelé csúszik ahelyett, hogy növekedne!" Ekkor az Úr elkezdett sírni a Gyülekezete miatt, és azt mondta: "Ez a gyülekezet nem az én Gyülekezetem!" "Uram ne beszélj így - mondtam. - Természetesen mi vagyunk a te Gyülekezeted!" Így válaszolt: "Nem! Az én Gyülekezetemben erők, jelek és csodák vannak, de mondd meg nekik, hogy jövök, és felemelem őket újra."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Július 25, 11:17:28
"Ricardo, ha az elragadtatás most történne meg, ezt láthatnád:" Láttam az egész Földet. Majd egy ködöt láttam leereszkedni a gyülekezetbe, ami körülvett engem és én kérdeztem az Urat: "Mi ez?" Ezt mondta:
"Ez az, amit elragadtatásnak hívok."
Aztán láttam embereket, akik betörték a templom ajtaját, mert be akartak jönni és azt kiabálták: "Hol vannak a gyermekeim? Mind eltűntek!" Minden gyermek a Földről eltűnik, mert Isten nem hagy egyet sem itt a nyomorúságra. Az első, aki bejutott a templomba az énekkarvezető volt, ezt kiabálta: "Hol van a gyülekezet? Itt hagytak! Itt maradtam! Itt maradtam!" Utána láttam másokat, pásztorokat, testvéreket, testvérnőket, és gyülekezeti felvigyázókat sírni. "Hátramaradtam!!!" Sok szülő, házastárs kereste szeretteit, és az emberek a gyülekezetben így válaszoltak: "Szeretteitek nincsenek itt! Az Úr elvitte őket!" "Tehát mégiscsak igaz volt! Jézus visszajött és elvitte az Ő menyasszonyát!" Az emberek zokogtak, és kívánták, bárcsak hittek volna Jézus Krisztusban! Aki nem hisz Jézusban, mint személyes Megváltójában az elveszett! Láttam pásztorokat is sírni, és az emberek szemükre hányták: "Miért nem beszéltél az igazságról, miért nem tanítottál a szentségről, miért nem tanítottál ezekről? A te mulasztásod, hogy itt maradtunk!" Láttam, ahogy az elkeseredett emberek szinte darabokra szedték őket, kitépték hajukat. A pásztorok könyörögtek, hogy ne bántsák őket, de azok nem hagyták abba, mert démonizálva voltak! Sokan hátramaradnak, mert nem élnek szent, és tiszta életet! Nekünk beszélnünk kell a szentségről, és meg kell tanítani a népet a bűnök őszinte, szívből jövő megbánására, és elhagyására! Lesznek egész gyülekezetek hátramaradva! Láttam olyan testvért, aki elkeseredésében a saját szemét akarta kivájni. Az emberek a fejüket a földhöz és falhoz verték mert nem tudták megérteni, felfogni, hogy csak Jézus volt az egyetlen megoldás! Itt maradtak, mivel ők továbbra is bűnben, gonoszságban akartak élni, úgy, ahogy nekik tetszett. Az emberek vagdalták magukat. Szabadon folyt a vér a templomban. Aztán láttam egy fiatalt, aki így sírt: "Uram vigyél el engem is!" - de túl késő volt! Jézus itt volt, és már elvitte az övéit! Mindezek után a földre estem, mert még láttam nagyon sok borzalmas dolgot. Jézus ezt mondta: "A nagy nyomorúság idején olyan problémák lesznek, amik eddig még soha nem voltak!" Megkérdeztem Jézust: "Miért ugranak fel az emberek azután miután megsebesítik magukat?" Ő így válaszolt: "Abban az időben az emberek keresik majd a halált, de nem fogják megtalálni. A halál elmenekül a Földről." Kérdeztem az Urat: "Miért maradtak ezek a pásztorok és az emberek vissza?" Az Úr ezt mondta: "Mivel ismerem őket, és ismerem a szívüket." Isten ismer minket! Ismeri mindannyiunk szívét.
Jézus ezt mondta: "Meg akartam mindezt mutatni neked, hogy figyelmeztesd a Gyülekezetet és reményt adjál nekik. Mondd el, ha az emberek megbánják bűneiket, megbocsátok nekik. Nagy dolgot fogok cselekedni a Földön. Mondd meg az én népemnek is, ha megbocsátást kérnek, ma még megbocsátok nekik!"
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2008 Július 25, 13:51:11
Kedves Tesók !


http://www.youtube.com/watch?v=-GJ2BdOrQvc&feature=related

8 részes !

Mindannyiunkat érintő ....tanítások  ,,hogy eljuttassuk azokhoz ,akik nem is sejtik ezeket az Ígazságokat !

Tudom ,hogy azért mutatta  az ÚR nekem is , hogy minnél több ismerősnek  elküldhessem.. Isten áldásával!

Legyen áldássá  mindenki számára !

                                                                sziasztok      szép napot!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2008 Július 26, 13:07:40
 áldott  napot!


 Tennék még fel  linkeket, ami  nagyon foglalkoztatnak az  utóbbi  időben ! 

elgondolkodtatÓ!!!   AKTUÁLIS   és "szabadon  terjeszthető" :)   köszönöm  a lehetőséget .......... :088:

http://www.youtube.com/watch?v=zB8tJznbKnw&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=C9kjBm5wjvs&feature=related


ez borzasztó !!!!!!!  és elképesztő ez a fiatal  fiú  mennyire a sátán  szolgája ! sok róla készült videó anyag van még róla...........

http://www.youtube.com/watch?v=Di0O8wsGmMs&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 26, 16:24:40
Valójában az a borzasztó bejátszás megjátszás. Kamerai összevágások. Bérelnek közönséget és megjátszák az egészet.
Láttam már az ehhez hasonló videók lefülelését.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Július 26, 20:24:47
Keresztyén film!

Ajánlom szeretettel mindenkinek a Kelet könnyei c. filmet. Mgyar szinkronnal kapható a Good News könyvesboltban.

Bemutató:
http://www.youtube.com/watch?v=P45ZQ1-Va7w
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Július 28, 16:18:54
Híd Istenhez

http://www.youtube.com/watch?v=XhXQRgsGf5A

Már találkozhattatok ezzel a videoval, de akkor még csak angolul olvashattátok, és persze elfelejtettem a magyar fordítást felrakni. Közben egy ismeretlen ismerős (egy testvérünk) magyarra fordította, hogy azok is érthessék, akik nem beszélnek angololul. Hála érte Urunknak!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Július 29, 14:31:17
Tisztelt hölgyeim és uraim szeretném bemutatni sok tehetséges gyerek mellett a lányomat Tóth Hanna Bellát, a következő link alatt látható és hallható. A hátsó sor közepén van egy kilátszó fej, amin hajpánt van.
Konkrétan 1:20 másodperckor énekel szólót. :2smitten:


http://dics-suli.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=59
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Kingooo - 2008 Július 29, 16:13:07
Isten áldja meg a lányodat és persze a szüleit is  :igen: kedves tothg !
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Július 29, 16:37:26
Köszi Gábor, hogy feltetted. Sajnos nem lehet a leánykád arcát látni, de tuti hogy az apjára ütött!  :088:
Persze ugyanúgy az anyukájára is.  :01:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Július 29, 18:30:47
mmarietta! Nézd mire bukkantam.

http://www.youtube.com/watch?v=fizb4Lm7SX4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gjikLKpqPXE&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=64DEoZTDfmY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Qk8PlLgD6fQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GQ5elhqOiBs&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Július 29, 19:32:04
 :2smitten:  Kedves Testvérem az Úrban! Kedves Mária!

Hát megleptél...Nagyon jólesett ez a figyelmesség! Milyen csodálatos az Úr kegyelme! Nagyon tetszik! :afro:

Nagyon szépen köszönöm!!!!

Úr kegyelméből: Marietta  :044:

Közben továbbítotam siket ismerőseimnek, barátaimnak, akik szintén nagyon megörültek ennek!!!

 :031: :thanks: :026: :100:


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Július 29, 21:31:03
Drága Marietta! Örömömre volt, hogy örültél és örültetek. Isten jó! Mennyire gondoskodik rólunk, szinte szavakba nem önthető! Annyira megörültem amikor rátaláltam, hogy megoszthatom veled.  :rozsa2:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Július 30, 10:39:58
Jó kis keresztény zenei oldal, véletlenül találtam:
http://www.christhits.com/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Július 30, 23:58:12
A keresztyén ember és a szenvedés (Presbiteriánusok)

http://video.google.com/videoplay?docid=5046527789441505536&q=kereszty%C3%A9n&ei=eNuQSJ7BFJSu2gKG8IHuBg
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 Július 31, 07:24:42
A keresztyén ember és a szenvedés (Presbiteriánusok)

http://video.google.com/videoplay?docid=5046527789441505536&q=kereszty%C3%A9n&ei=eNuQSJ7BFJSu2gKG8IHuBg
Nagyon értékes anyagot raktál fel,köszönöm neked.Nagyon szeretem hallgatni ezeket a tanításokat. :angel2: :fel: :017: :031: :028: :026: :thanks: :morning: :048:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 01, 10:56:36
Szeretettel

Derek Prince
BÖJTÖLÉS ERŐTELJESSÉ TESZI AZ IMÁDSÁGOT

http://web.tvnetwork.hu/vaise/dp_bojtoles.html


Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Augusztus 03, 23:31:42
Ezt a videót nézzétek meg legyetek szívesek! Érdekes, és erősen megoszlanak a vélemények róla, szerintetek?
http://www.youtube.com/watch?v=vwbR1Cl-oeQ
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Augusztus 03, 23:48:30
Ilyen homályt a tűz körül könnyedén meg lehet csinálni, összevágani kamera trükként.
Persze nem lehet mondani 100%-osan, hogy az nem angyal volt, mert ki tudja?

De amúgy miért táncolna egy angyal a tűz körül, mint egy benszülött aki esőtáncot jár... :118:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Augusztus 05, 23:54:22
Nem dicséretet éneleknek a háttérben? Akkor érthető lenne a tánc, azért nekem gyanús! Vannak arany, és drágakőesőről is videók, amelyek keresztények fejére hulltak.
Ha viszont valaki ezzel foglalkozik, hogy ilyeneket hamisítson, vajon mi a célja vele? :051:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Augusztus 06, 00:43:27
Pál korában is voltak ehhez hasonló emberek:

Fil 1,12-17
"Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakaratból hirdetik a Krisztust: ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Augusztus 06, 10:45:24
Ezt már egyszer feltettem, de úgy érzem, hogy ismét fel kell tennem.  :2funny:

http://www.youtube.com/watch?v=I5ALIL7T764
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Augusztus 06, 10:54:27
Igen ez sokkal üdítőbb!
A múltkor ezen nevettem könnyesre magam:

http://www.youtube.com/watch?v=ilmEgH3XYrk&feature=related
 :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Augusztus 06, 11:06:21
 :D Jó volt
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Augusztus 06, 13:00:26
Ez a kedvencem:

http://www.youtube.com/watch?v=YF0ty00iHyQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tjTO-KrFG3k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZGScfeGRaBM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MMk5R82_2os&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EK0UYyfjhPo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VixVMaBqUm4&feature=related

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2008 Augusztus 10, 11:45:54
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe ezt a könyvet, ami hála az Úrnak, nekünk  nagyon sokat segített, házasság előtt állóknak is nagyon hasznos olvasmány.

Arnold Mol
Házaspárbaj
Nyerjünk mindketten!


Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Augusztus 13, 11:48:24
Csatolom a Károli család élettörtének egy napját. Olvassátok mosolyogva!  :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szbalint - 2008 Augusztus 13, 12:16:44
 :2funny:

Az röhögésnek nemkívánatos mellékhatási által földre kuporodván gyomrom görcsbe rándula, tenyerem pedig ökölbe szorulván ütlegeli vala az drága anyaföldet...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Augusztus 13, 13:02:21
tothg atyámfia! Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Ímé, lehet, hogy nem lesz kívánatos a te füleidnek vala az én mondásom, de attól még figyelmezz az én szómra vala, mert élet lesz ez te néked és lelkednek vígasz vala. Mert eltökéltem magamban, hogy leírám te néked, bizony nem vonám meg vala tőled az örömöket avval, hogy nem adám tudtodra, mily nagy örömet szereztél én nékem. Bizony bizony mondom néked, anyámra eskedvén, igen felemelő vala eme kegyes beszéd, mert lelkemnek orvosságul szolgála vala. Eredj el atyámfia a te bölcs írásoddal, ama szorongatóidhoz, hogy feloldassanak vala az ő erőtelenségükből, mert ez kívánatos a mennyei Atyánk előtt. Ímé, szorgalmasan tudakozódám és látám vala, hogy ez kedves mások színe előtt. Tehát atyámfia ne késedelmeskedjél vala. Avagy nincsen-é ez megírva: Ne fáradj bele a szüntelen való jó cselekedésben?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2008 Augusztus 13, 14:32:49
Ez igen Mária! Látom te is járatos valál, eme régi szép kiejtésekben...

Na egy kis televiziós programot csatolok, ha van kedvetek tévézni...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Augusztus 13, 14:45:26
Lehet, hogy sokat olvasom a Károlit és ragad rám valami abból.  :01:


23:00 – Esti bűnbánati ima
Azoknak, akik egész nap tévéztek
 :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szbalint - 2008 Augusztus 13, 14:47:49
Kimaradt a "Lehet egy kérdéssel több?"
"Péter! Szeretsz-e engem?" - Jézus három kérdése
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Augusztus 15, 14:57:20
"TÍZ LÉPÉS, HOGY JOBB APA LEGYÉL

A gyermekeink tőlünk várják a szeretetet, támogatást és vezetést azon az úton, amin járniuk kell. Ne becsüljük alá az apaság erejét.

1.  Tiszteld a gyermekeid édesanyját!

A legjobb családi nevelés, amit egy gyerek csak kaphat az, ha olyan szülei vannak, akik tisztelik és támogatják egymást – akár házasok, akár nem. Ahogy a Példabeszédek 31:28 mondja: „Felkelnek az ő fiai és áldottnak mondják őt; a férje ugyanígy, és dicséri őt.” (Új King James-fordítás)

2.  Tölts időt a gyerekekkel!

Az mutatja meg, mit értékel nagyra az apa, amire az idejét fordítja. A gyerekek akkor veszik észre, hogy értékesek az apjuk számára, ha figyelmes és úgy törődik velük, ahogy a többi számára fontos dologgal is. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor az apa áldozatot hozva átadja magát a gyermekeinek.

3.  Minden szinten kommunikálj a gyerekekkel – ne csak a kiigazítás területén!

Ne csak akkor beszélj a gyerekeiddel, ha valami rosszat tettek! Mindenféléről beszélgess velük! Mutass érdeklődést a véleményük, a dolgaik, az ötleteik iránt! Ha ezt megteszed, amíg még kisebbek, meglátod, hogy nem lesz nehéz a beszélgetés velük idősebb korukban sem.

4.  Fegyelmezés és kiigazítás szelíd szellemmel

„Ti atyák, ne ingereljétek, ne bosszantsátok, ne izgassátok fel, ne haragítsátok meg gyermekeiteket [ne legyetek velük kemények, igazságtalanok, ne zaklassátok őket], nehogy elkedvetlenedjenek, elcsüggedjenek, megkomorodjanak, rossz kedvük legyen, nehogy kisebbrendűnek vagy haszontalannak érezzék magukat [ne törjétek meg, ne sértsétek meg a szellemüket].” (Kolosse 3:21  – Amplified Bible)
Amikor fegyelmezed a gyermekedet, légy nyugodt, higgadt, de határozott! Amikor fegyelmezel, ne haragból tedd! A gyermekeinknek szerető útmutatásra és kiigazításra, fenyítésre van szükségük. Ahogy a Példabeszédek 3:12 mondja: „Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel [akiben örömét leli – ang. ford.].”

5.  Légy jó példa a gyerekeid előtt!

A gyermekeid figyelnek és tanulmányoznak téged. Így a cselekedeteiden keresztül lehetőséged van átadni nekik a személyiségedet, a tisztességet, becsületet, feddhetetlenséget. A fiúk „éppen olyanok akarnak lenni, mint az apjuk”. A lányok azt mondják, hogy olyan emberhez akarnak majd férjhez menni, „mint az apjuk”. Az 1 Thessalonika 2:10 szerint: „Ti vagytok a tanúi és az Isten, milyen szentül, igazul és feddhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek.”

6.  Légy tanító!

„Ti is atyák… [gyöngéden, szeretettel] neveljétek őket az Úr tanításával, feddésével, tanácsával és intésével.” (Efézus 6:4 – a bővített fordítás szerint)
Kedves édesapa, ne hagyd a tanítást az anyukára! Készülj fel olyan mindennapi példákkal, amikkel az élet dolgaira tudod őket tanítani! Az az apa, aki megtanítja a gyermekeinek, hogy a dolgok miért jók és rosszak, és arra ösztönzi őket, hogy a tökéletességre törekedjenek, jutalmat kap, amikor a gyermekei helyes döntéseket hoznak. (Lásd 5 Mózes 11:18-21)

7.  Légy része a gyerekek életének!

 Olvass nekik, játssz velük! Figyelj rájuk! Menj el a meccseikre, a színdarabjaikra, a koncertjeikre, táncbemutatójukra – tartsd meg a kapcsolatot az ő világukkal! Az iskolai dolgokat, a házi feladatot készítsétek közösen! Egyetek együtt, a teljes család, és gyakran imádkozzatok együtt!

8. Mutasd ki a szeretetedet, ragaszkodásodat!

Ebben a világban a gyerekek vágynak a biztonságos, nyugodt hely után. És ezt az édesapa meleg ölelésében találják meg. Ahogy növekszik egy gyerek, úgy nő az igénye az elfogadás és az összetartozás érzésére. Minden egyes nap töltsd fel a gyermeked szeretet-tankját egy öleléssel, egy puszival, egy bátorító szóval! Ragadj meg minden lehetőséget, hogy elmondhasd neki: Szeretlek! És aztán mutasd is ki azt a szeretetet!

9. Mondd el, hogy egyet értesz vele! 

A Máté 3:17-ben a következőt mondta az Atya Jézusról: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.” Gyakran előfordul, hogy a gyerekek egész életükben várnak arra, hogy az apjuk ezt kifejezze. Ne hozd olyan helyzetbe a gyermekedet, hogy könyörögjön az elismerésedért, vagy hogy nélkülözze! Nagyon fontos, hogy elismerd, értékeld a teljesítményüket, és hogy tudtukra add: hogy büszke vagy rájuk!

10. Légy tudatában, hogy egy apa munkája soha nem ér véget!

Kedves édesapák, a ti támogatásotok mindig fontos szerepet fog játszani a gyermekek életében – függetlenül attól, hogy mennyi idősek. Amikor már hosszú idő telt el a házi feladatok, meccsek és táncbemutatók óta, a gyermekednek még mindig szüksége lesz a szeretetedre, támogatásodra, tanácsodra és bátorításodra."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Augusztus 19, 18:41:21
KÖNYVAJÁNLÓ - Visky Júlia: Három kereszt

Visky Júlia 1922-ben született Budapesten. Az evangéliumhoz való ragaszkodása miatt szülei kitagadják a családból. A nemzetközi CE szövetség részét képező Bethánia Egyletben talál otthonra, itt végez missziói szolgálatot. A második világháborút követően férjével Erdélyben telepednek le. Szolgálatuk nyomán lelki ébredés indul el, melyet a kommunista hatalom megtorló intézkedései sem tudtak elfojtani. Önéletírásában döbbenetes őszinteséggel vall a gyermekkor és a férje börtönből való szabadulását átölelő időszak legfontosabb eseményeiről.
Különös asszonysors az övé, döntéseit nagyon gyakran mintha önmaga ellenében hozná meg. Ennek ellenére határtalanul szabadon ír gyarlóságairól, kísértéseiről, mindenek előtt azonban Isten ellenállhatatlan szeretetéről, akit maga mellett tud a legnagyobb megpróbáltatásokban is.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Augusztus 19, 18:42:03
DVD AJÁNLÓ - A dárda vége

Jim Elliot és társai története az ecuadori indiánok között.

Az Ecuadori dzsungelekben él a Waodani törzs, amely kegyetlenségéről hírhedt. A felnőtt emberek 60 százaléka nem természetes módon hal meg közülük a statisztikák szerint. Az ötvenes évek közepén néhány amerikai misszionárius érkezik családjával a dzsungelbe, hogy kapcsolatot teremtsen a Waodanikkal és a keresztény értékekre, a másik ember iránti tiszteletre, szeretetre és megbocsátásra próbálják őket tanítani.

Megvehető a Sorsfordító Könyvesboltban, itt:

http://sorsfordito.addel.hu/products.php?prcategory=23480

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 Augusztus 20, 21:17:01
DVD ajánló - János evangéliuma

Vizuális Biblia sorozat

3 órás, igényes megrendezésű film (az újfordítású Biblia szövegét követi). Feliratos.

Good News Könyvesbolt:

http://www.goodnews.hu/

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Augusztus 21, 17:04:43
http://www.youtube.com/watch?v=_OabJeyJr-Y&NR=1
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Augusztus 22, 09:07:48
http://zmc.lutheran.hu/index.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Augusztus 22, 17:55:56
http://www.indavideo.hu/video/mondex_vagy_apokalipszis
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2008 Augusztus 22, 22:36:39
Igen, erről már hallottam. Nagyon lehetséges, hogy ez lesz a fenevad bélyege.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 Augusztus 23, 06:47:07
Isten Igéje kimondja!!!!!
Jel:13:15.......akik nem imádják a fenevad képét megölettesenek.
""Jel:13:16azt is teszi mindenkivel,kicsikkel és nagyokkal,gazdagokkal és szegényekkel,szabadokkal és szolgákkal,
HOGY AZ Ő JOBB KEZÜKRE VAGY A HOMLOKUKRA BÉLYEGET TEGYENEK!!!!!!!!
""
Jel:13:17--És hogy senki se vehessen,se el ne adhasson semmit,hanem csak akin a fenevad bélyege van,vagy neve,vagy száma.  ....
De van ígéret is Istentől!!!
Jel:19:20  És meg fogaték a fenevad,és ővele együtt a hamis próféta,aki a csodákat tette ő előtte,amelyekkel elhitette azokat,akik a fenevad bélyegét felvették,és akik ímádták annak képét,ők ketten elevenen a kénkővel
égő tüzes tóba vetettének.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: mmarietta70 - 2008 Augusztus 27, 09:42:11
Aki szereti a verseket, ezen is megtalálható!  :afro:
http://kereftenyek.drk.hu/Izsman/izsman/keresztyenversek.htm

 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szbalint - 2008 Szeptember 02, 12:51:42
Testvéreim!
Szeretetből kaptam, szeretettel továbbadom!
http://www.videoplayer.hu/videos/play/207412
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 02, 14:54:45
Andrea Bocelli és Selne Dion énelki eredetiben

http://www.videoplayer.hu/videos/play/77245
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 02, 18:44:39
Itt a képeket is érdemes megnézni. Engem olyan boldogsággal töltött el, amikor az a kép jött, hogy Jézus átöleli az embert. Engem is és téged is így fog átölelni amikor szemtől szemben fogunk állni vele. Így vár haza mindenkit.

http://www.youtube.com/watch?v=CbeNpmqdfmg&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 29, 09:19:42
"Isten abban mutatta meg szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk"  Róma 5:8.

Kívülem még egyetlen élő sem mozdult a végtelen ürességben, már reád gondoltam.
Még sem ég, sem föld nem volt formálva, szívem már szeretettel telve sorsodat formálta. Számomra nincs idő, öröktől fogva voltam, és örökkön örökké leszek. De öröktől való életem gondja kezdettől fogva te voltál.
Érted határoztam el a teremtést.
Angyalok milliói népesedtek körém, de csak azért formáltam őket, hogy legyenek, akiket hozzád küldhessek. Szolgáló lelkekké tettem őket te érted.
Elgondoltam, a mindenség kitöltését. Óriási bolygók szédítő méreteit rajzoltam  ki egy szempillantás alatt, hogy benne utat szabhassak egy parányi csillagocskának, s rajta otthont készítsek neked!
Éretted alkottam a földet. Éretted feszítettem ki hatalmam szavával az égboltozatot, töltöttem meg gyógyító meleg fénnyel a Napot, hogy ne legyen hideg számodra a földi Otthonod.

Amikor a tengerek mély öblét  formáltam, gondoltam: habjai fölött visz utad, belemeríted evezőidet, hálával köszönöd meg kegyelmemet, amely mélyebb a tengernél.
S ahogy sorra emelték fel alázattal fejüket a felhőket szakító jeges hegycsúcsok, - újra reád gondoltam - mint fogod majd elérni a legmerészebb hegyormot is, és felém tárva karjaidat énekli szíved: "Az Úr kegyelme, hűsége magasabb a hegyek csúcsánál, és égig ér szerelme, kegyelmével telve a föld."
 Uralmad alá rendeltem mindent. Úrrá tettelek kezeim munkáin. Féltő szerelmem helyezett el az Éden-ben, és vett körül minden jóval, hogy csak a kezedet kelljen kinyújtanod, verítéked ne hulljon.
 Öröktől azzal telt meg a szívem: hogyan árasszalak el majd szeretetemmel, és hogyan viszonozod te azt.
 Ez elég öröm volt nekem, és a Mindenséget alkotni megérte a fáradtságot, hogy benne az enyém leszel.

De neked nem volt elég az, amit adtam. 
Hűtlen szíved megcsalt engem. Azzal vádoltál, hogy nem adtam meg mindent, - és a tiltott fáról szakítottál. Azóta is szakítasz mindenünnen, ahonnan féltve tiltalak.
Bár haragomban akkor kiűztelek az Éden-ből, de Szabadítót ígértem neked, Aki újra visszahelyezzen szentségem közelébe, s békével töltse meg szívedet.
Te ezt az ígéretemet is épp úgy neveted mint Igém minden szavát, s taposod sárba intéseimnek egész sorát.
Ellenségem lettél! Nem így akartam, és most sem így akarom

Várlak vissza! Hiányzol! Hiába szolgál nekem kívüled minden, amíg te nem leszel az enyém, minden kevés nekem.
ÍGY VALLOTT NEKED AZ ATYA. :kereszt01: :037: :092:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: gyermek - 2008 Szeptember 29, 09:53:17
Kedves Mária!

Ez a hozzászólásod, amelyet a szülő-gyerek kapcsolatról írtál, ki lehetne adni egy nevelési tanácsadó könyvnek. Minden benne van, amit be kell tartani egy szülőnek, hogy ne legyen se távolságtartás se félelem a szülő iránt a gyermek részéről.
A teljes bizalom az, amely segíthet megoldani a mindennapi gondokat.

Isten adja, hogy ilyen szülők nevelhessék a gyermekeiket.

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 29, 10:01:50
Nem tudom ezt ki írta, de ilyennel még soha sem találkoztam.
Nagyon mély, és bensőséges. Köszönjük, hogy megosztottad velünk!
Ahogy elolvastam eszembe jutott Jézus története a tékozló fiúról, és az apjáról.
Bennem erről mindig van egy kép: Az apja bár már nagyon idős, kibaktat a birtokán levő kert végébe, és vár.
Könnytől elhomályosuló tekintettel, fájó szívvel fürkészi a távoli dombok vonulatait, hátha egyszer megpillanthatja a fiát, aki bár itthon megvolt minden mégis elment messzi vidékre, hogy a saját életét élje. De az apja mindig haza várja...
Engem személy szerint ez a kép mindig nagyon megindít. Mint most is, ahogy írom e sorokat.
Bevallom néha úgy érzem, mintha én álnék ott és várnám a tékozló fiú hazatérését....
Mégegyszer köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt, kedves ircsi.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 29, 11:15:24
Kedves Jóska!

Zimányi József írását adtam közre.Református lelkipásztor volt,már az Urnál van.
Kicsiny kora óta az Urat szolgálta,áldott élete volt.
Telve volt Jézus szeretetével és ez sugárzik ki írásából,engem is nagyon megérintett.

 :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 29, 11:38:37
Ircsi, köszönöm én is ezeket a sorokat!
Megint az jutott eszembe, hogy nincs magassága, és mélysége, nincs szavakban kifejezhető mértéke az Isten irántunk érzett szeretetének! :2smitten:
Milyen nagyon szerencsések vagyunk!!! :063: 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Szeptember 29, 12:24:28
Olvassátok el! Félelmetes!

http://filadelfiaigyulekezet.org/LehetsegesAntikrisztus.html
 :140:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Serenus - 2008 Szeptember 29, 13:44:46
Olvassátok el! Félelmetes!

http://filadelfiaigyulekezet.org/LehetsegesAntikrisztus.html
 :140:

Bocsánat,de nem pont erről van szó a DaVinci Kód című könyvben? És ezt cáfolta a Vatikán? Hogy ez nem létezik?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 Szeptember 29, 13:45:56
Drága Hilda!

Valóban rémisztő belegondolni ami a világra fog várni ennek megjelenésekor, :117:nekünk azomban jó hír mert közel az Úr visszajövetele! :afro:

Szeretettel  Ircsi
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 29, 23:03:38
Szevasztok!
Most értem haza a munkából. De még mielőtt dolgozni mentem volna kicsit beleolvastam azokba a féééééélelmetes
sorokba, melyet Hilda volt olyan kedves ajánlani nekünk.
Érdekes. De ezenkívűl semmi több. Ez a véleményem. Ezek a hírmorzsák inkább csak mesterségesen próbálnak izgalmat gerjeszteni. Ami a valóságos azt már az Úr megüzente az Ő prófétái által. Tehát mondjanak bármit is a mai híradások, szenzációsak is lehetnek talán... De ismétlem semmi több ennél. Hogy ki lesz az antikrisztus? Ugyan kit érdekel, mikor Jézus Krisztus visszatér az Ővéiért. Teljes mértékben egyet értek ezen mondatom által veled kedves Ircsi. Az a helyzet, hogy mikor az Úr eljön és titokban elragadja az Övéit, s reményeim szerint én magam is köztük leszek, azután bármi is történjék itt a földön, mi mennyei polgárok odafentről mindezt páholyból fogjuk megtekinteni. Na nem kell tolongani! Mindenkinek jut hely bőven. Odafent az Úr hatalmas dicsőségében teljesen más szemszögből fogjuk látni az egész világon történő eseményeket. Én inkább Krisztusra szeretném szegezni a tekintetemet. Persze-persze, azért még itt élek a földön, és néha egyáltalán nem olyan könnyű. De azért én szeretnék nem a rossz oldalával foglalkozni a dolgokkal. Egyszer így szólt hozzám az Úr, (tisztán hallottam Jézus hangját a szívemben) amikor már állandóan csak rossz, negatív dolgokkal foglalkoztam: 'Gondolj már valami jó dologra!' Az Igének mindig igaza van. "Amik csak tiszták, szentek, erényesek, és ha van valami dícséret ezek felől gondolkodjatok". (Elnézést, ha nem pontosan idéztem.)  :angel2: :integet: :fel: :019:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 29, 23:17:55
Joschka írta: "mi mennyei polgárok odafentről mindezt páholyból fogjuk megtekinteni"

Tudod én ezen már gondolkodtam és ez elmélettan a részemről, de talán Igével is alá tudom támasztani, ill megmagyarázni. Amikor a szeretteink, ismerőseink, barátaink stb. itt fognak maradni az elragadtatás után, vagy már a pokolban vannak, vajon mi az Atya jelenlétébe, hogyan fogjuk ezt felfogni, elfogadni? A szívemben egy olyan kijelentés jött, hogy az Atya döntését ott nála már másképpen fogjuk fel, -igazságosan- hiszen ott már nem lesz sírás, rívás, fájdalom, bánat. Azt jelenti ez, hogy mi nem fogunk búslakodni, sírni ha mondjuk egy újjá nem született gyermekünk, szülőnk...nem fog a Mennybe kerülni, hanem látni fogjuk -ha látni fogjuk- a földi szemvedésüket netán az ítéletüket? Mi még az angyalokat is meg fogjuk ítélni. Ti mit gondoltok erről? Mibe fogjuk őket megítélni? Erről még nincs kijelentésem.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 29, 23:43:04
Elmondom, hogy miben áll az angyalok megitélése.
Először is gondolom, hogy az egyértelmű, hogy nem Isten angyalai kerülnek itélet alá, mivel azok megőrizték a pozíciójukat, és nem lázadtak fel az Úr ellen. Hanem, itt a lázadó angyalokról van szó. Konkrétan azok a bukott angyalok kerülnek elénk ítéletre, akik egész földi pályafutásunk alatt, nekünk akartak mindeféle módon ártani. Ebbe beletartozik az hogy kicsiny gyermekkorunktól fogfa már démonokat küldtek az életünkre, betegségekkel bombáztak, tönkre akartak tenni minden emberi kapcsolatunkat, meg próbálták megakadályozni a legagyafurtabb és galádabb módon, hogy üdvösségre juss Krisztusban. Másszóval  amikor majd azon a napon az Úr angyalai odavisznek egy láncokkal megkötözött bukott angyalt, aki rettegve várja majd a földön fekve, és remegve, hogy milyen ítéletet mond ki rá az ember. Hogy hol tölti el majd a büntetését az örökkévalóságban. Akkor ott minden világossá fog válni előttünk, hogy mi miért is történt a földi életünkben. Ott fogod meglátni, hogy a sátán mit követett el ellened. Ott majd minden világossá válik, és nem lesz semmi elrejtve előled. :064:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 29, 23:51:32
És hogy miért pont ezt a munkát bízza az emberre az Úr, hogy angyalokat ítéltet meg vele?
Nos a válasz egyszerű: Aki magát felmagasztalja az megaláztatik. Modja az Úrnak beszéde.
Nem azért mert az Úr mással akarja a piszkos munkát elvégeztetni. Ha Ő ilyen lenne, akkor nem vett volna fel emberi formát, és nem halt volna meg bűntelenűl, hogy minket a kárhozattól megmentsen.
Hanem azután, hogy a sátán és az angyalai úgy lettek elsőként megalázva, hogy kivettettek a menyből, a második megalázása abban áll, hogy az angyaloknál alacsonyabb rendű ember által mondatja ki rá a végső kárhoztató ítéletet Isten igazságos ítélete alapján. Az Úr ezt is lenyeletteti vele, mondhatnám így is.
És még valamit: Ha egyszer egy ember teljes lényét betölti az Úr dicsősége, az az ember nem foglalkozik olyan dolgokkal, amelyek régen olyan fontosak voltak a számára. Kérlek ne érts félre, persze, hogy fáj az ha valakit elveszítünk. Bár még én sem jártam a mennyben, de már itt a földön volt módom arra, hogy megízleljem az eljövendő világ erőit a Szent szellem által. Volt már úgy hogy annyira betöltött, hogy az elmém olyan békességet tapasztalt meg, mint még soha. Most ezt képzeld el ott a mennyben, mennyei méretekben. Szerintem el sem tudod képzelni, de én sem. Kaptam már olyan békességet a Szent Szellemtől, hogy meg sem tudtam szólalni, de még apróságokon töprengeni sem. De ami a legfontosabb, amit ekkor tapasztaltam: egy megelégedést. Na nem magammal voltam eltele, megelégedve. Hanem úgy éreztem az Úr megelégített... olyan jóóóóóóóó volt. (most sóhajtottam is hozzá.) Ha még ilyet eddig nem tapasztaltál, akkor kívánom, hogy az Úr elégítsen meg. :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: smaragd - 2008 Szeptember 30, 04:05:50
engem is foglalkoztat mostanában ez a téma, olyanyira hogy nem tudok aludni és keresem az urat mert külömböző tanitások hangzottak már el a nagy nyomorúsággal kapcsolatban tavaj vagy azelött én utána akartam járni és heteken át tanulmányoztam jézus szavait és a jelenések könyvét mert ugye nem az a gond ha az ember a jövőjét érintő kérdésekben az igazságot keresi amely a bibliában található én mindenesetre nem tudom magam elképzelni hogy esetleg a szeretteim nyomorusága hidegen hagyna mondjuk...és ne szeretném őket ott a bizonságot jelentő védelmező menyben hiszen isten is féltőn szerető isten és gondja van azokra akik elvesztek....persze nem a pokolra értem hanem azokra akik ittélnek a földön . belegondolok abba micsoda küzdelem lesz azok számára az élet akik nem veszik fel a fenevad bélyegét mert nem vehetnek meg semmit és nem adhatnak el semmit ...mert semmihez sem juthatnak hozzá sem élelem sem gyogyszerek nem lesz gáz áram  üldözés...nem vagyok teljesen biztos benne hogy az egyháznak ebbe nem kell belekostolni ...bocsánat a kifejezésért! jézus ugy jelenti ki ezt az időszakot mint sötét éjszakát éjfélkörüli időszakot amikor eljön mint tolvaj és elragadja az övéit több helyen is erről szolnak a kijelentések pl a tiz szüz példája és én nem tudom másként értelmezni azt a sötétséget mint a gonoszság sötét jelenlétére amelyben csak kizárolag a szenszellemel betöltött hivők számára lesz fény, akkor jön el az ur amikor a legnagyobb sötétség lesz a földön és megtörténik az elragadtatás a jelenések könyvében is sok dolognak megkell történni amikor is az ige kijelenti hogy eljön mint tolvaj az ur az övéiért.nem vagyok meggyőződve arrol hogy a nagy nyomoruság az elragadtatással kezdődik , bár lehetnék .ti mit gondoltok erről? :03: 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: josi777 - 2008 Szeptember 30, 05:59:18
szia  smaragd  nézz   csak   körül  a  nyomoruság   már   tart  ahogy  én  látom   a   lelki   sötétség    olyan   formákat   öltöt    a   földön   amit   csak   az   özönviz  elött   látot    azember :(
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 Szeptember 30, 09:04:55
Joschka írta: "mi mennyei polgárok odafentről mindezt páholyból fogjuk megtekinteni"

Tudod én ezen már gondolkodtam és ez elmélettan a részemről, de talán Igével is alá tudom támasztani, ill megmagyarázni. Amikor a szeretteink, ismerőseink, barátaink stb. itt fognak maradni az elragadtatás után, vagy már a pokolban vannak, vajon mi az Atya jelenlétébe, hogyan fogjuk ezt felfogni, elfogadni? A szívemben egy olyan kijelentés jött, hogy az Atya döntését ott nála már másképpen fogjuk fel, -igazságosan- hiszen ott már nem lesz sírás, rívás, fájdalom, bánat. Azt jelenti ez, hogy mi nem fogunk búslakodni, sírni ha mondjuk egy újjá nem született gyermekünk, szülőnk...nem fog a Mennybe kerülni, hanem látni fogjuk -ha látni fogjuk- a földi szemvedésüket netán az ítéletüket? Mi még az angyalokat is meg fogjuk ítélni. Ti mit gondoltok erről? Mibe fogjuk őket megítélni? Erről még nincs kijelentésem.

Azt gondolom, hogy csak annak lesz része az elragadtatásban, aki az Úr Jézusnak valóban a tanítványa,
Ő kijelenti, hogy kik nem lehetnek az Ő tanítványai.

Ez kemény beszéd, nagyon kemény, de beletartozik az is hogy itt már úgy kell viszonyuljunk a világhoz, és a világban élő, vagy ahhoz jobban ragaszkodó, vérszerinti rokonainkhoz, és legjobb ismerőseinkhez, ahogy akkor OTT;

nem gondolom, hogy az elragadtatás után lesz változásra lehetőség, ott nincs feljlődés, ott örök állandóság van az én gondolatom szerint.

Amit viszünk magunkkal az lesz ott is a miénk.
Azt pedig tudjátok, hogy milyen kincseket kell gyűjteni, ami OTT is megmarad.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 30, 09:11:17
Joschka! Valóban én is így tanultam ahogy te leírtad az angyalok megítéléséről. Talán Igét is tudnál erre? Ami így jelenti ki? Erre írtam, hogy kijelentésem még nincs, csak tudásom, amit hallottam mások tanításában. Persze ettől függetlenül így is lehet. De az Ige hol teszi ezt egyértelművé? Azt tudom, hogy angyalokat fogunk ítélni és a logika is azt diktálja, hogy nem a mennyeiket. Tudod, én szeretem ha kijelentődik az Ige. Mi sokat hallunk mások tanításáról, de az Ige a fontos nekem. Így talán világos vagyok már? Köszi a válaszodat.

Smaragd! Nem igen hinném, hogy nekünk végig kell menni a nagy nyomorúságon. A pusztító utálatosság nem tud addig a helyére kerülni, ameddig a Szent Szelem itt van, mert a szentek imája távoltartja őt. Ez egy haalom és erő Istentől. Majd ha kimozdul a helyérőlAntit a Szent Szellem a szentekkel, akkor már hatalomra fog tudni lépni. Most időhiányban vagyok és nem tudok írni, de teszek Igét is ide. De jobb lenne ezt nem ebben a topicban folytatnunk, hanem a megfelelőben.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: smaragd - 2008 Szeptember 30, 09:13:53
szia! josi777!látom te is korán kelsz ! azt gondolom hogy ez ami most van ez még nem a nagy nyomoruság .Bár  én is látom mindazt az erkölcsi romlást ami generációról generációig csak romlik erősödig a bün !de ugy látom hogy ez a sötétség még nem teljes hatalmával nyilvánul meg hála az urnak  hiszen amig itt az egyház és még itt van itt a világosság is ,és isten szentszelleme is itt munkálkodik a földön még visza van tartva az ördög teljes jelenléte most még...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 30, 09:18:41
Jossi! Ez az idők jelei. Valóban szét kell nézni a világban és már látjuk is az egész világgazdaság összeomlás felé halad, sőt....pokoli a helyzetük.


Magda! "nem gondolom, hogy az elragadtatás után lesz változásra lehetőség, ott nincs feljlődés, ott örök állandóság van az én gondolatom szerint."

Lehet, hogy megváltozik a véleményed, ha bele gondolsz, hogy ott a tudás már tökéletes lesz és nem rész szerinti. Ott megkapjuk a tökéletes tudást így már fejlődésről beszélünk. Számomra kizárt, hogy csak annyit tudnánk ott, mint amit itt összeszedtünk tapasztalatot. Ott az gyér lenne. Vagy nem erre gondoltál?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 30, 09:27:32
Feltámadott testben, amely teljesen más, s amelynek elméjét, gondolatait is megújjíthatja e csodálatos átalakulás.
És főleg az a mennyei környezet, melybe bekerülünk... én már alig várom, hogy benne lehessek e csodálatos létben.
A másik nem gondolom, hogy az elragadtatás megtörténtével az Úr Isten azt mondaná, hogy akkor a többieknek a földön annyi. Nem. Gondolok itt a két tanúbizonyságra, és a 144 ezer kiválasztottra. Ők a nagy nyomorúság idején is fogják hirdetni a megtérés szükségességét az élő Istenhez Jézus Krisztusban. Az Úr igéje ugyanis nem változik:
"Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!" (Ezékiel 18,32)
Mert gondolj csak arra, amikor Jézus a  juhok és a kecskék szétválsztásról beszél az Ő visszatérésével kapcsolatban. Az ítélet alapja az lesz, hogy hogyan bántak az Ő atyafiaival az emberek. Akkor is lesznek keresztények, és izraeliták is. És akik irgalmasak, könyörületesek voltak velük, azokkal népesíti be az Úr az ezeréves birodalmát. Mert azok a hívők akik részesei voltak az elragadtatásnak arról beszél Jézus -és az Úrral visszajönnek- hasonlóvá válnak, mint az Isten angyalai, tehát én ezt úgy értelmezem, hogy akkor Ők nem fognak természetes úton és máshogysem szaporodni.  :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Joschka - 2008 Szeptember 30, 09:41:20
Kedves Mária!

Még ha én tudnék erre igét is azon kívűl amiről Pál apostol által beszél a Szent szellem, még az sem biztos, hogy Téged ez megelégítene. Javaslom szeretettel, hogy várj inkább, és keresd az Urat ha mindenképpen több világosságot szeretnél ebben az ügyben. De az álláspontom az ebben a dologban, hogy amit az Úr meg akar mutatni az Ő népének, azt úgyis megfogja tenni, úgy ahogy akarja, ott ahol jónak látja. De szerintem mi még ráérünk ezzel foglalkozni, most más feladattal vagyunk megbízva, mondom ez csak az én saját látásom erről a kérdésről. Mindent a maga idejében a megfelelő helyen. Nem a mi dolgunk tudakozni az időket, és az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, hanem leszünk az Úr Jézus Krisztus tanubizonyságai a föld legvégső határáig. Áldjon meg az Úr mindannyiótokat!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 Szeptember 30, 09:48:12
Jossi! Ez az idők jelei. Valóban szét kell nézni a világban és már látjuk is az egész világgazdaság összeomlás felé halad, sőt....pokoli a helyzetük.


Magda! "nem gondolom, hogy az elragadtatás után lesz változásra lehetőség, ott nincs feljlődés, ott örök állandóság van az én gondolatom szerint."

Lehet, hogy megváltozik a véleményed, ha bele gondolsz, hogy ott a tudás már tökéletes lesz és nem rész szerinti. Ott megkapjuk a tökéletes tudást így már fejlődésről beszélünk. Számomra kizárt, hogy csak annyit tudnánk ott, mint amit itt összeszedtünk tapasztalatot. Ott az gyér lenne. Vagy nem erre gondoltál?


Most írjam, hogy igen is meg nem is, ez  :059:

Még is így van, itt a tudásunkat átválthatjuk gyakorlatba, sőt maga az Úr is azt mondja, hogy az a bölcs ember, ott pedig megtudom, de változtatni már nem tudok, szóval erre gondoltam.
Ott annál az ominozus idézetnél aminél a félreértésünk adódott, úgy emlékszem írtam, hogy az örökkévalóségot itt a földön kell bizonyos mértékben megtapasztalnom, sőt az időtlenséget is
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 30, 13:20:11
Joschka! írta: "Még ha én tudnék erre igét is azon kívűl amiről Pál apostol által beszél a Szent szellem, még az sem biztos, hogy Téged ez megelégítene."

De örülnék neki, ha tudnál, mert engem valóban érdekelne. Mint írtam, tényleg ezt tanultam én is és jó lenne Igéből is látni. Hiszen többnyire a kijelentés az Igéből jön és az Igével kell azonosnak lennie. Ha tudsz erre, akkor örömmel venném tényleg és előre is köszi. Egyébként látom azonos a tudásunk az elragadtatással kapcsolatosan.

"Gondolok itt a két tanúbizonyságra, és a 144 ezer kiválasztottra. Ők a nagy nyomorúság idején is fogják hirdetni a megtérés szükségességét az élő Istenhez Jézus Krisztusban."

Sőt, az angyalok is lejönnek és hirdetni fogják az Igét. Milyen fantasztikus az Úr, hogy még a mennyei angyali teremtményeit is leküldi.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 30, 13:23:30
Magda írta: ...hogy az örökkévalóségot itt a földön kell bizonyos mértékben megtapasztalnom, sőt az időtlenséget is.

Mire gondolsz, hogy tapaszataljuk meg az örökkévalóságot és az időtlenséget a fizikai, halandó testben? Jó téma.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 30, 14:28:02
Derek Prince: Jeruzsálemi megbizatás

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/DerekP%20Jeruzsalemi%20talalkozas.doc

Oral Roberts Önéletrajz

http://www.istenigyogyulas.extra.hu/index_elemei/ORAL.DOC

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 Szeptember 30, 14:32:44
Magda írta: ...hogy az örökkévalóségot itt a földön kell bizonyos mértékben megtapasztalnom, sőt az időtlenséget is.

Mire gondolsz, hogy tapaszataljuk meg az örökkévalóságot és az időtlenséget a fizikai, halandó testben? Jó téma.

Re: Gyógyulásról - betegségről
&laquo; Válasz #117 Dátum: 2008 Március 14, 19:45:43 &raquo;


Itt írtam erről egy picit
 :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Szeptember 30, 14:39:34
Most akkor engem arra késztetsz, hogy nézzek hátrafelé?  :2funny: Ok megnézem. Milyen volt a Lidia magazin?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 Október 14, 18:10:04
Ez ugyan nem vicc,most hirtelen nem találom a "szabadon terjeszthető" helyecskét :pirul:...sorry,látjátok ennyire nem szoktam itt lenni.Ígérem változtatok ezen rossz szokásomon.
Na szóval ezt küldöm minden szeretett önzetlen testvéremnek!És ajánlom Máriának:

http://www.youtube.com/watch?v=xPxDw7ajfGE

Meli :2smitten:


A hozzászólásodat ide áthelyeztem. -Antee-
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 Október 15, 07:16:49
Ez ugyan nem vicc,most hirtelen nem találom a "szabadon terjeszthető" helyecskét :pirul:...sorry,látjátok ennyire nem szoktam itt lenni.Ígérem változtatok ezen rossz szokásomon.
Na szóval ezt küldöm minden szeretett önzetlen testvéremnek!És ajánlom Máriának:

http://www.youtube.com/watch?v=xPxDw7ajfGE

Meli :2smitten:


A hozzászólásodat ide áthelyeztem. -Antee-

Máriának is azért ajánlom mert tudom hogy állatszeretetben egyívásúak vagyunk :01:,és ez az én ajándékom.Ha találok még ilyet megosztom  :igen:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Október 15, 07:32:49
Meli írta: Máriának is azért ajánlom mert tudom hogy állatszeretetben egyívásúak vagyunk ,és ez az én ajándékom.Ha találok még ilyet megosztom  

Köszönöm:  :105: Ezért kapsz cserébe ajándékul valamit. Természetesen a tiétek is a szívem szeretetéből. Engedd a szívedbe hatolni a szövegét.

http://www.youtube.com/watch?v=ueJcHJlunwI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4P5BBrNH61w&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 Október 16, 20:09:01
Köszönöm Mária!  :01:

http://www.youtube.com/watch?v=ukMix2pUpPo&feature=related

E pillanatban épp őket hallgatom,ajánlom mindenkinek a teljes  albumot,aki szereti ezt a stílust. :06:
Szeretettel:Meli77

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Október 17, 16:06:55
Hogyne szeretnénk! :afro:

Egy kicsit lágyabb dallamok, szeretettel küldöm mindenkinek! :08:

http://www.youtube.com/watch?v=KpaurbHiiS8

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Október 17, 16:13:23
Még egy másik, ugyanakkora szeretettel! :01:

http://www.youtube.com/watch?v=vNjH8QDpBFY
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 Október 18, 15:59:40
Nagyon köszönkéljük Hildám!
Kívánom hogy érintsen meg úgy ez mint engem... :060:

http://www.youtube.com/watch?v=MtadoAUH6ec
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 Október 18, 16:15:13
Nagyon szép volt, a többiek nevében is.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Október 19, 08:43:25
Van ám hangja. Istennel megáldott.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 Október 19, 23:24:42
Egy kis világ, de vidámító

http://www.youtube.com/watch?v=uqh_kWyj_iM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZGScfeGRaBM&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 05, 23:55:52
Sziasztok, remélem, jó helyre írtam...  :05: Tud valaki ajánlani szabadon letölthető keresztény grafikákat? Képmániás lettem...  :118:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 11, 16:16:00
erdei küldött könyvéből

Andrew Wommack: A kegyelem és a hit egyensúly c.könyvéből idézek

Előszóból.

Azok, akik a kegylemet tartják a legfontosabbnak, hajlamosak azt hinni, hogy a hit nem igazán számít, minden Isten kegyelmén múlik. A "hitpártiak" viszont nem sokat bíznának Isten kegyelmére.

1. Fejezet Elhibázott hit

Évezredek óta folyik a vita, vajon üdvösségünk egyedül Istenen múlik-e, vagy pedig cselekedeteinkkel érdemeljük ki. Ugyanez a kérdés fogalmazódik meg, amikor arról van szó, hogyan tarthatunk fenn egészséges kapcsolatot Istennel. Különösen szembe tűnő a konfliktus, ha a kegyelem és hit témája merül fel. Sokan ellentétes erőknek tekintik a kettőt. Van, aki azt mondja: "Úgy hiszem, az üdvösség kegyelemből van." Más így vélekedik: "Szerintem az üdvösséget hit által nyerjük" Mind ketten tévednek. Az Írás nem állítja, hogy kegyelemből tartatunk meg, sem azt, hogy hit által. Azt viszont állítja, hogy "kegyelemből hit által"

Eféz. 2,8-9
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.


Nem az egyik tart meg minket, sem a másik, hanem a kettő együtt. Hajlamosak vagyunk kiragadni egy igazságot Isten Igéjéből, és csak arra koncentrálni, miközben más bibliai igazságokat figyelmen kívül hagyunk. Így jutunk tévútra.

Az is hiba, ha túlhangsúlyozunk egy igazságot, az is, ha kizárólagosnak tekintjük. Isten Igéjének egyetlen igazsága sem független a többitől.

Nem egyedül a hit

Bármennyire is fontosnak tartom a hitet, jól tudom, hogy ha csak a hitről prédikálok, az tévútra visz. Ha figyelmen kívül hagyom a szeretet igazságát, már nem is prédikálhatom a teljes igazságot a hitről. A Biblia azt mondja, hogy a hit szeretet által munkálkodik (Galata 5,6). Még ha mindent helyesen és hitből teszünk is, nem lesz hasznunk belőle, ha cselekedeteinkből nem sugárzik Isten szeretete (1Korinthus 1,13). Nem szemezgethetünk Isten Igéjéből tetszésünk szerint. Képeseknek kell lennünk az Ige minden egyes igazságát a Biblia többi részével harmóniába hozni. A hit és a kegyelme olyan, mint a nártium és a klór. Mind a nátrium, mind a klór, mérgező. Ha tetemesebb mennyiséget fogyasztunk bármelyikből, meghalunk. Ha viszont megfelelő módon vegyítjük a kettőt, az eredmény nátrium-klorid, azaz konyhasó. Só nélkül pedig nem élhetünk!

Ugyanígy van a kegyelemmel és a hittel is. A kegyelem fontos, de ha a hit kizárásával csak erre koncentrálunk, problémáink lesznek. Vidéken lakom, ahol földutakat mindkét oldalon árok szegélyezi. A közlekedés egy ilyen úton mindig arra emlékeztet, hogyan kell kiegyensúlyozni a hitet és a kegyelmet. Ha az út szélefelé sodródik az ember, hajlamos erőteljes kormánymozdulattal megakadályozni, hogy az autó az árokba fusson. De ha nem vigyáz, túl messze lendül az ellentétes irányba és a túloldali árokba köt ki. Ugyanez a helyzet Isten Igéjének ez igazságával is. Ha felfedezzük Isten kegyelmét, és annyira tűzbe jövünk tőle, hogy elfeledkezünk az Ige többi igazságáról, könnyen "árokba hajthatunk". A leghelyesebb ha az út közepén maradunk és elkerüljük az árkot. Ki kell egyensúlyoznunk ezeket az igazságokat. Nem választhatjuk a hitet, vagy a kegyelmet a másik rovására. Első lépésként gondolkodjunk el: mi igazából a kegyelem?
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 11, 20:57:11
erdei küldött könyvéből

Andrew Wommack: A kegyelem és a hit egyensúly c.könyvéből idézek

Előszóból.

Azok, akik a kegylemet tartják a legfontosabbnak, hajlamosak azt hinni, hogy a hit nem igazán számít, minden Isten kegyelmén múlik. A "hitpártiak" viszont nem sokat bíznának Isten kegyelmére.

1. Fejezet Elhibázott hit

Évezredek óta folyik a vita, vajon üdvösségünk egyedül Istenen múlik-e, vagy pedig cselekedeteinkkel érdemeljük ki. Ugyanez a kérdés fogalmazódik meg, amikor arról van szó, hogyan tarthatunk fenn egészséges kapcsolatot Istennel. Különösen szembe tűnő a konfliktus, ha a kegyelem és hit témája merül fel. Sokan ellentétes erőknek tekintik a kettőt. Van, aki azt mondja: "Úgy hiszem, az üdvösség kegyelemből van." Más így vélekedik: "Szerintem az üdvösséget hit által nyerjük" Mind ketten tévednek. Az Írás nem állítja, hogy kegyelemből tartatunk meg, sem azt, hogy hit által. Azt viszont állítja, hogy "kegyelemből hit által"

Eféz. 2,8-9
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.


Nem az egyik tart meg minket, sem a másik, hanem a kettő együtt. Hajlamosak vagyunk kiragadni egy igazságot Isten Igéjéből, és csak arra koncentrálni, miközben más bibliai igazságokat figyelmen kívül hagyunk. Így jutunk tévútra.

Az is hiba, ha túlhangsúlyozunk egy igazságot, az is, ha kizárólagosnak tekintjük. Isten Igéjének egyetlen igazsága sem független a többitől.

Nem egyedül a hit

Bármennyire is fontosnak tartom a hitet, jól tudom, hogy ha csak a hitről prédikálok, az tévútra visz. Ha figyelmen kívül hagyom a szeretet igazságát, már nem is prédikálhatom a teljes igazságot a hitről. A Biblia azt mondja, hogy a hit szertet által munkálkodik (Galata 5,6). Még ha mindent helyesen és hitből teszünk is, nem lesz hasznunk belőle, ha cselekedeteinkből nem sugárzik Isten szeretete (1Korinthus 1,13). Nem szemezgethetünk Isten Igéjéből tetszésünk szerint. Képeseknek kell lennünk az Ige minden egyes igazságát a Biblia többi részével harmóniába hozni. A hit és a kegyelme olyan, mint a nártium és aklór. Mind a nátrium, mind a klór, mérgező. Ha tetemesebb mennyiséget fogyasztunkbármelyikből, meghalunk. Ha viszont megfelleő módon vegyítjük akettőt, az eredmény nátrium-klorid, azaz konyhasó. Só nélkül pedig nem élhetünk!

Ugyanígy van a kegyelmemel és a hittel is. A kegyelem fontos, de ha a hit kizárásával csak erre koncentrálunk, problémáink lesznek. Vidéken lakom, ahol földutakat mindkét oldaon árok szegélyezi. A közelekedés egy ilyen úton mindig arra emlékeztet, hogyan kell kiegyensúlyozni a hitet és a kegyelmet. Ha az út szélefelé sodródikaz ember, hajlamos erőteljes kormánymozdulattal megakadályozni, hogy az autó az árokba fusson. De ha nem vigyáz, túl messze lendül az ellentétes irányba és a túloldali árokba köt ki. Ugyanez a helyzet Isten Igéjének ez igazságával is. Ha felfedezzük Isten kegyelmét, és annyira tűzbe jövünk tőle, hogy elfeldkezünk az Ige többi igazságáról, könnyen "árokba hajthatunk". A leghelyesebb ha az út közepén maradunk és elkerüljük az árkot. Ki kell egyensúlyoznunk ezeket az igazságokat. Nem választhatjuk a hitet, vagy a kegyelmet a másik rovására. Elsőlépésként gondolkodjunk el: mi igazából a kegyelem?
 


Ez nagyon jó! :)
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 12, 12:13:39
Andrew Wommack: A kegyelem és a hit egyensúly c.könyvéből idézetek folytatása

A kiérdemeletlen kegyelem

Egy prédikátor egyszer megkérdezte a hallgatóitól, mi a kegyelem. Minden egyes jelenlévőtől más választ kapott.

A kegyelmet Isten ingyen adja, nem pedig a cselekedetek alapján. A kegyelem valami olyasmi, amit Isten azzal mutatott ki felénk, hogy mikor még bűnösök voltunk Krisztus meghalt értünk. Róma 5,8 Jézus meghalt értünk, mielőt tmi bármit tettünk volna érte.

Isten kegyelme nem cselekedeteken alapul, ezért mindenki számára egyformán rendelkezésre áll. Lehetünk bármilyen jól, nem kapunk több kegyelmet. Lehetünk bármilyen rosszak, nem jut kevesebb belőle. A kegyelem teljesen egészében Isten természetén és jellemén múlik, nem pedig a cselekedeteinken. Isten úgy döntött, hogy kegyelmet ad nekünk, függetlenül attól, hogy mit érdemelnénk. A Titusz 2:11 ezt írja: mert megjelenet az Isten üdvőzítő kegyelme minden embernek. Isten kegyelme - az üdvösséget hozó kegyelem - minden embernek megjelent. Ez azt jelenti, hogy  eljött minden egyes férfihoz, nőhöz, gyerekhez, aki valaha élt a föld színén. Jézus nem csak azokért az emberekért halt meg, akikről tudta, hogy keresztények lesznek. Az egész világ bűneiért halt meg. Az 1 János 2,2- ben azt olvassuk: Mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mienkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ez azt jelenti, hogy Adolf Hitler bűneinek bűntetését épp úgy kifizette, mint a tiédet, vagy az enyéimét. Amennyire tudjuk, Hitler nem fogadta el Isten kegyelmét; de attól azt Isten neki is felajánlotta. Isten váltságot készített minden egyes ember bűneiért, amit fel is ajánlott mindenkinek. Senki nincs kirekesztve Isten kegyelméből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek üdvössége van. Miért? Mert a kegyelem önmagában nem üdvözít. Ha a kegyelem önmagában üdvözítene, akkor mindenki üdvözülne, ahogy azt olvassuk a Titusz 2,11-ben: Isten üdvösséget hozó kegyelme megjelent minden embernek. Egyedül a kegyelem azonban nem hozza mozgásba Isten erejét. A kegyelmet hittel kell ötvöznünk. A hit a mi válaszunk. Beszéljünk hát arról, hogyan működik együtt a kegyelem és ahit harmóniában.


Azt gondolom, érdemes a könyvet megvennetek, sokat ad. erdei tudja mennyibe kerül.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 November 12, 17:55:59
GOD LOVES YOU :029:
/és egy kis babázás aki szeresse/ :161:

http://www.youtube.com/watch?v=Rk0QGfix31M&feature=related

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 November 12, 17:58:38
És egy vidám tanmese akli szeresse: :038:

http://www.youtube.com/watch?v=XwaqHfqJDDs
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Kingooo - 2008 November 12, 20:43:09
Pénzügyi válság

Ha valakinek problémája lenne a jelenlegi pénzügyi válság megértésével, a következő sorok segíthetnek:

1. Valamikor régen, egy indiai kis faluban egy ember bejelentette a falusiaknak, hogy majmokat vásárol fel, darabját 10$-ért.

2. A falusiak tudták, hogy a környéken sok a majom , elmentek hát az erdőbe összefogdosni őket.

3. Az emberünk majmok ezreit vásárolta fel, mindegyikért kifizette a beígért 10$-t. Ahogy a majmok fogyni kezdtek az erdőben, a falusiak abbahagyták az összefogdosásukat. Erre az ember bejelentette, hogy 20$-t ad egy  ért. A falusiak fellelkesültek és újra elmentek majmokat fogni.

4. A majmok csakhamar még jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Az ember 25$-ra emelte az átvételi árat, de már így is nagyon nehéz volt majmot fogni.

5. Erre a férfi közölte, hogy 50$-t ad egy  ért, de sürgősen el kell utaznia egy kis időre, addig egy helyettese fogja őt képviselni, aki a nevében átveszi a majmokat.

6. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a falusiaknak: "Nézzétek ezt a sok majmot a ketrecekben, amit a főnököm vett tőletek. Eladom nektek darabját 35$-ert, és amikor az emberünk visszatér, eladhatjátok neki 50$-ért."

7. A falusiak összeszedték minden megtakarított pénzüket,és megvették az összes majmot.

8. Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az embert, sem a
képviselőjét, csak a rengeteg  majom mászkált megint a környéken, úgy, mint azelőtt.

Isten hozott a Wall Streeten...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 13, 03:31:24
Kingooo, ez nagyon jó volt!  :009:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 17, 22:14:41
Egy kis prédikáció Afgán bizonyság

http://www.golgotabudapest.hu/component/option,com_sermonspeaker/task,singlesermon/id,10999/Itemid,501/lang,hu/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 18, 00:16:38
Áldott hangú gyerekek

http://www.youtube.com/watch?v=55kRKvK4AgM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Cco_IlYuqN0&NR=1

A kis zenészek

http://www.youtube.com/watch?v=hb1xkrs8ByA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-SNytfkJD4U&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=zufY6pm_SOk&feature=related

Számoló kis zseni

http://www.youtube.com/watch?v=EDw-nzqcLf4&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 November 18, 07:29:48
Kingoo

Ez tényleg nagyon jó :igen:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 25, 20:24:49
Ezt egy levelezőlistán kaptam. Azt érzem, talán szól itt is valakinek.

Idézet
2008. november 24. hétfő

Zsolt 147,1-11.

1 Dicsérjétek az URat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű
a szép dicséret!
2 Felépíti Jeruzsálemet az ÚR, összegyűjti a szétszóródott Izráelt.
3 Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
4 Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek.
5 Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan.
6 Támogatja az ÚR az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket.
7 Zengjetek hálaéneket az ÚRnak, énekeljetek hárfakísérettel
Istenünknek!
8 Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet
sarjaszt a hegyeken.
9 Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is.
10 Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik.
11 Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében
bíznak.

                         ÖSSZETÖRT SZÍVVEL

 

Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt
volna meg a testvérem." (Jn 11,21)


Évekkel ezelőtt maláriajárvány söpört végig a vidékünkön. Miközben egy
súlyosan fertőzött kislány életéért küzdöttem, 22 hónapos kisfiam,
Salem, elvett néhány malária elleni tablettát, megrágta, és lenyelte
őket. Néhány óra múlva meghalt.
Összetört szívvel, bűntudattal és megzavarodva hosszú éveken át nem
tudtam megbocsátani magamnak. Birkóztam Istennel, s folyamatosan
kérdeztem: "Miért?" Az imádság, a családom szeretete, a gyülekezetem
támogatása és Isten igéjének olvasása segített abban, hogy megbocsássak
magamnak. Ezzel a megbocsátással jött az életembe a gyógyulás és az
öröm, amelyre szükségem volt, hogy négy megmaradt gyermekemet
felnevelhessem.
Vannak emberek, akik különböző balesetek során veszítették el
szeretteiket. Azok, akik felelősek a balesetekért, bűntudattól és
lelkiismeret-furdalástól szenvednek. Bocsássunk meg nekik, hogy ők is
megbocsáthassanak maguknak. Jézus Krisztus - az út, az igazság, az élet
és a feltámadás (Jn 14,6; 11,25) - a mi példaképünk a megbocsátásra.


Imádság: Urunk, köszönjük, hogy szereteted által Jézus Krisztust
küldted a mi bűneinkért. Segíts, hogy általa tudjunk megbocsátani
magunknak és másoknak is. Ámen.


Isten a megbocsátás szabadságát adja, ha hibát követtünk is el.
Charlotte Mande Kasongo-Lenge (Nyugati-fok, Dél-Afrika)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MAGUKAT HIBÁZTATJÁK EGY TRAGÉDIA MIATT!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 November 26, 04:52:53
 Egy üzletember négy alkalmazottat foglalkoztatott. Újév reggelén rendszerint mind a négy felkereste a főnököt, és elmondták neki jókívánságaikat, ő pedig megajándékozta őket. Az üzletembernek egyszer eredeti ötlete támadt: felkínálta a dolgozóknak a választást 50 frank és egy Biblia között.

 Az első minden gondolkodás nélkül azt mondta:

- A Biblia nagyon szép dolog, de én már ismerem. - És elvette az 50 frankot.

 A második így mentegetőzött:

- Én ugyan nagyon szeretek olvasni, a Bibliában bizonyára sok érdekes történet van, de most éppen anyagi nehézségekkel küszködöm. - Ő is a pénzt választotta.

 A harmadik kijelentette:

- Nagyon szívesen olvasom a Bibliát, azonban gyenge a szemem, a betűk meg általában kicsik, bocsásson meg tehát… - És már nyúlt is a pénz után.

 - A negyedik sincs jobb fából faragva. – gondolta a főnök.

De tévedett, mert a soron következő így szólt: „Édesanyám mindig szeretett volna egy Bibliát, hogy Isten Igéje otthon is meglegyen. Ha tehát választhatok, úgy a Bibliát kérném, hogy esténként édesanyámnak felolvassak belőle.”

- Ez szép dolog – mondta az üzletember – örülök neki, de el ne veszítse belőle a könyvjelzőt!

 Az alkalmazottak alig hagyták el a házat, amikor egyikük megkérdezte a Biblia tulajdonosát:

- Mire gondolhatott a főnök a könyvjelzővel? A fiatalember utánanézett, és a lapok között 100 frankot talált.

 A másik három igen savanyú képet vágott, de már késő volt. A választás megtörtént, nem lehetett változtatni rajta.

 Máté 6,24: Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

Nem az anyagi helyzetünk határozza meg, hogy kapzsik vagyunk e. Tegyük mindig Istent az első helyre, és az Ő gazdagsága szerint fog megfizetni nekünk.

 Lk. 16,10: Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 November 26, 12:37:21
Ez egy nagyon szép történet. :044: :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 27, 00:53:42
Bocsi... úgy érzem, ez is szól... de ha gond van ezekkel az írásokkal, amit bemásolok, szóljatok. Köszi előre is.

Idézet
2008. november 26. szerda

Zsid 12,1-13.

1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő
pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki
az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a
keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 3 Gondoljatok rá, aki
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy
lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.
4 Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig,
5 és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól:
"Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd
téged, 6 mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz
mindenkit, akit fiává fogad." 7 Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy
bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem
fenyít az apja? 8 Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki
részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. 9 Azután: testi apáink
fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal
inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? 10 Mert ők
rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra
teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. 11 Pillanatnyilag ugyan
semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később
azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik
megedződtek általa.
12 Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek
meg, 13 és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon,
hanem inkább meggyógyuljon.

                        KÖZÖS TÖRTÉNETÜNK


Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és
mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. (Fil
1,3-4)

Nagyapám éppen a '97-es Hálaadás előtt hunyt el. Családunk nagy
veszteségként élte ezt meg, de ahogy összegyűltünk az ünnepi asztalnál,
valami nagyon kedves dolog történt. A temetésre érkezett régi családi
barátok csatlakoztak hozzánk az étkezésnél. Nagyapám hiányában apám
mondta az asztali áldást, és bár a szokásos együttlét másnak tűnt,
mégis ismerősek voltak a szavak és a szándék.
Valaki elkezdett régi történeteket mesélni. Eleinte nagyapám körül
keringtek a gondolatok, de ahogy mindenki mondott valamit rég letűnt
ünnepekről, lassanként rólunk, mindnyájunkról szóltak az elmondottak.
Arra gondoltam, nagyapám milyen büszke lenne a családjára, hogy a
történetek továbbra is összekötnek bennünket.
Az Isten népének közös története hasonló. Ami összeköt bennünket,
sokkal erősebb, mint ami szétválaszt. Az együttléteinkben
megtapasztalható szeretet ugyanolyan fontos, mint a tetteink. Isten
gyermekeiként testvérként egymás mellett is megtaláljuk helyünket.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy Krisztus által részesei lehetünk a
te történetednek. Segíts, hogy ebben a közösségben asztalodnál mindenki
megtalálja a helyét. Ámen.

Isten megterített asztalánál mindenkinek van helye.
Shane Stanford (Mississippi, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYÁSZOLÓ CSALÁDOKÉRT!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 27, 02:52:45
Ermaha, ez tényleg nagyon szép volt! :)
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 November 27, 07:50:34
Ámen
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 27, 08:47:59
Kenneth Copeland 

Dicséretre teremtve

 Arra lettünk teremtve, hogy dicsérjük Istent. Néhányan nem tudják ezt, és mikor elkezdődik a dicséret a gyülekezetben, hátradőlnek székeikben, és azt mondják: „nekem ez az egész éneklés és kiabálás túl kényelmetlen! Azt hiszem, a dicséretet az Úr nem nekem találta ki, nem erre van elhívásom.”

De, igenis neked is dicsérned kell az Urat! A Biblia szerint, ha te lélegzel, akkor dicsérned kell Istent.

S ne próbálj meg kibújni azzal, hogy azt mondod: „ó, én a szívemben dicsérem az Urat.” Ez nem elég. Isten Igéje azt mondja, szükséges, hogy a dicséret a szádban is legyen. „Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van.” (Zsolt 34,2.) A 132,9. Zsoltár azt mondja, hogy a „kegyeltjeid pedig örvendezzenek”. (A te szentjeid kiáltsanak örömmel – az angol King James Biblia.) Nem tudsz egy időben kiáltani, és kegyesen csöndben maradni. Amikor először kezdesz valóban dicsőíteni, akkor ez lehet, hogy kínos lesz számodra. De ha nem bátortalanodsz el, akkor életmódoddá válik. Miért? Mert a dicséret által Isten dicsősége megjelenik az életedben. Ez azt fogja eredményezni, hogy az Ő tekintetének világosságában fogsz járni. (Zsoltár 89,16.) Újra életre kelsz a bensődben.

„De Glória, ha én így kezdem el dicsérni Istent, akkor az emberek azt hiszik majd, hogy fanatikus vagyok.” Hát ez nagyszerű lenne! Tudtad, hogy a történelemben minden egyes ébredés olyan emberekkel kezdődött, akiket a világ fanatikusnak tartott? Isten a dolgokat másképp teszi, mint a világ. Tehát amikor a gátlásaidat félretolod a bensődben, és megengeded, hogy Isten Szelleme munkálkodjon rajtad keresztül, akkor furcsa leszel azok szemében, akik Istentől távol vannak. De csodálatos leszel az Úr szemeiben!

Egyébként nemcsak a gyülekezetben lehet dicsérni Őt. Dicsérd Őt az imakamrádban, és az otthonodban, egész napon keresztül is. Tanulj meg kifejleszteni egy dicsérő és hálaadó mentalitást. Amikor a dicséret természetessé válik számodra a magánéletedben, akkor nem lesz nehéz a gyülekezetedben sem.

Régóta vágysz már arra, hogy Isten megújító kegyelme megjelenjen az életedben? Unod már hallgatni az elmúlt idők emlékeit, amikor Isten ereje olyan csodálatosan munkálkodott, ehelyett szeretnéd te is meglátni? Akkor nincs más hátra, mint kinyitni a szádat és a szívedet, és azt tenni, amire Isten teremtett téged: dicsérd Őt, a Mindenhatót!

Fordította: Orbán Tibor
Engedélyezett fordítás
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 November 27, 08:56:13
Ámen  :036:   :144:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 November 27, 09:07:05
Én sem rajongtam a zenés dicsőitésért, mert azért nem mindig arról van szó, hogy Istent dicsőitenék.
De tegnap ezt olvastam:
2Kir 3:14  És monda Elizeus: Él a Seregek Ura, aki előtt állok, ha nem nézném Josafátnak, a Júda királyának személyét, [bizony] téged nem néznélek, és rád sem tekintenék; 
2Kir 3:15  Hozzatok ide egy énekest. És mikor énekelt előtte az éneklő, az Úrnak keze lőn ő rajta.

Ez nekem döbbenetes volt, hogy még Elizeusnak is szüksége volt rá. :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 27, 09:17:00
erdei! Ha csak miattad is kellett idetennem a cikket, hogy valamit megérts, már megérte.  :089: Istennek hála érte!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: reménylánya - 2008 November 28, 02:13:33
Bocsánat a offért, azért ide tettem, mert ide volt róla szó, de nyugodtan tegyétek át, ha útban van.

Én szinte vég nélkül tudok énekelni. Na nem mindig dicsőítek, de azért törkeszem rá. Nagyon szeretem a 24 órás dicsőítéseket, sajnos nálunk egyre rövidebbek, az utölsó előtti csak 12 órás volt, az utosló meg csak 6, de remélem, ennél már nem adják alább... :060:

Fantasztikus érzés, amikor az ember csak azt érzi, hogy fáj a torka, de akkor kezd csak belemelegedni. A vége felé nekem már egy hang sem szokott tudni kijönni a torkomon, de már a fáradtságot sem érzem (én az éjszakai részen szoktam ott lenni, akkor kevesen tudnak talpon lenni, én igen), volt, hogy a testem feladta: a lábom magától összecsuklott, de szellemben akkor voltam ott igazán az Úrnál. Ez még az első 24 óráson volt. Akkor csak 12 órát voltam ott egyfolytában éjjel, és szomoú, de tovább nem tudtam maradni, mert suliba kellett mennem reggel. Azt hittem, kész leszek az órán, mert nemhogy nem aludtam, szinte nem is ültem 12 órán át, de ahhoz képest én voltam a legéberebb: annyira pörögtem, hogy alig bírtam megülni az órán...  :01:

Jó lenne ilyet mégegyszer átélni...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szolgáló - 2008 November 28, 13:48:10
Szeretettel ajánlom figyelmedbe a következő programot :

A "Biblia Éve 2008" programsorozathoz kapcsolódva, televíziós műsor készült különböző területeken tevékenykedő vezetők és üzletemberek közreműködésével arról, mit is jelent számukra a Biblia, illetve hogyan élik meg a Biblia üzenetét és keresztény hitüket a mindennapokban.

A műsorban számos a Társasághoz közeli vezetővel hallhattok interjút.

A műsor a következő időpontokban kerül vetítésre:
m1 - november 30. 10:45 óra
m2 -november 30. 14:05 óra

A "Biblia Éve 2008" programsorozathoz kapcsolódva, televíziós műsor készült különböző területeken tevékenykedő vezetők és üzletemberek közreműködésével arról, mit is jelent számukra a Biblia, illetve hogyan élik meg a Biblia üzenetét és keresztény hitüket a mindennapokban.

A műsorban számos, Társaságunkhoz közeli vezetővel hallhat interjút.

A műsor a következő időpontokban kerül vetítésre: november 30. 10:45 m1 és 14:05 m2.

http://www.keve.org

Kedves Szolgáló! A hozzászólásodat áthelyeztem ide, mert itt jobb helye van. Szeretettel, Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szolgáló - 2008 November 28, 13:52:09
 :thanks:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 November 28, 14:34:51
Idézet
Ez nekem döbbenetes volt, hogy még Elizeusnak is szüksége volt rá.

Szia Erdei tesó!

Mindannyiunknak szüksége vann arra,hogy dícsérje az Urat, hogy ezálltal is kinyilvánítsa hodolatát,imádatát és  bemenjen az Úr jelenlétébe.Isten a dícséretek között lakozik.
Keresztény életünk eggyik fő feladata,szüntelen és állandóan dícsérni az Urat.Kifelezni énekkekl is az iránta érzett hódólatunkat.
Háladással bemenni a jelenlétébe,nincs ennél csodálatosabb mikor énekelsz az Urnak és megérint,áttjár jelenléte.
Amikor nyelveken is énekelsz kimondhatatlan énekeket,ott megszűnik minden és csak te és az Úr van,nagyon csodálatos.
Zenével igen régóta szólgálnak az URnak.Lásd Jubált.A hangszerekkel is csak akkor tudunk az Urnak játszani ha a szívünk is őt dícséri.

100. ZSoltár  Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.
Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!
Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!Szeretettel  Ircsi      :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 November 28, 17:28:05
Igen Ircsim, teljesen igazad van.
Igazán nem is ezze volt a bajom,hanem inkább néha azt érzem, éreztem, hogy nem Istennek, hanem magunkról. Biztosan érted, mire gondolok.
Ezért persze még nem kell, elzárkozni, mint ahogy én is tettem.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 November 28, 19:34:22
Akor épp itt az ideje,hogy megnyílj   :afro:

Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.

Szeretettel  Ircsi   :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 November 28, 20:20:04
Tudom, hogy van Menny és Pokol! 

Aki visszajött a halálból

 „Nevezettet heveny szívmegbetegedése alkalmából több alkalommal a klinikai halál állapotából élesztettük újra…” Ez a nem mindennapos mondat R. Laci bácsi kardiológiai leletén olvasható, amelyet a Károlyi Sándor kórház adott ki 1998-ban.

A mindig derűs, ősz hajú, pirospozsgás, 66 éves férfi jól ismert, tevékeny tagja a gyülekezetnek, ültetésnél, berendezésnél segédkezik rendszeresen. Tizenegy éve tért meg, nem sokkal ezután az Úr meggyógyította csúnya aranyeréből. Olyan boldoggá tette a gyógyulása, hogy megfogadta: ezentúl az Urat fogja szolgálni. S úgy is tesz. Mint mondja, boldogan teszi, mert a legnagyobb örömöt az jelenti számára, hogy az istentiszteleteken az Úr jelenlétét élvezheti, hallja Isten igéjét – mindezt testvéri közösségben.

Az egész élete meggyógyult

- Akkoriban a feleségem Újpesten járt házicsoportba – emlékezik a „kezdetekre”. Hiába invitáltak, közöltem: nekem nincs szükségem sem megtérésre, sem gyülekezetre. Én keresztény vagyok. Ez persze nem volt igaz, hiszen ha be is mentem a templomba, utána semmi sem változott. Nem vetettem meg a jó sört, cigarettáztam, és mondhatom, hogy eléggé irigy ember voltam. Egyszer mégis elmentem a H. Gyülekezet egyik istentiszteletére – előtte bevágtam egy féldecit -, és a prédikáció nagyon mellbevágott. Akkor döbbentem rá, hogy nekem Jézus Krisztusra van szükségem. Azonnal ki is mentem megtérni. Nem sokkal később bemerítkeztem vízbe, és Szent Szellembe, és nyelveken szóltam. Óriási élmény volt. Úgy éreztem, lebegek a levegőben.

Egy év múlva Mahes Chavda szolgált, és amikor imádkozott a betegekért, én is kimentem, hogy az aranyerem - amellyel már műtét előtt álltam - meggyógyuljon. Pénteken történt ez, szombaton még semmi változást nem éreztem, vasárnap azonban éppen a mellékhelyiségben tartózkodtam, amikor legnagyobb megdöbbenésemre az aranyér teljesen visszahúzódott, szinte az ujjam alatt. Rögtön elmentem az orvoshoz, és mondtam neki: „Doktor úr, meggyógyultam!” „Hogyhogy meggyógyult?” – kérdezett vissza csodálkozva. „Van nekem egy másik orvosom: Jézus Krisztus. Ő gyógyított meg.” Laci bácsi ekkor fogadta meg, hogy az Urat fogja szolgálni.

Nemcsak a teste vált egészségessé a megtérését követően, de az élete is. A sok rossz szokás, szenvedély elmaradt, irigy emberből adakozó ember lett. „Azt mondja Jézus Krisztus: jobb adni, mint kapni.” – fűzi hozzá kópés mosollyal, majd hozzáteszi: „Ugyanakkor az Úr gondoskodását még nagyobb mértékben érezzük. Szükség idején mindig kirendelte a segítséget.” Isten megáldotta a munkájában is: egész életében nehéz bányász munkát végzett Ajkán, a pécsi bányában. Tíz éve ezt jóval könnyebb tevékenységgel cserélhette fel: a Pénzügy Minisztériumban dolgozott ablak- és szőnyegtisztítóként egészen nyugdíjazásáig. Nagy öröme még, hogy az egész családja szereti az Urat. A házassága pedig 45 év múltán boldogabb, mint valaha. Büszkén említi: „Terike süti a legfinomabb réteseket!”

Laci bácsi halálból való visszatérésének nem mindennapi története egyébként úgy indult, hogy öt évvel ezelőtt kapott egy infarktust, amivel három hétig volt kórházban. Akkor gyógyultan hazaengedték, de rá egy hónapra megint elkezdett rendetlenkedni a szíve.
- Először azt gondoltam, biztosan gyomorrontás – emlékezik vissza Laci bácsi -, de a feleségemnek gyanús volt a dolog, s végül kihívtuk a mentőt. Az újpesti Károlyi kórházba vittek, és azonnal EKG vizsgálatot kezdtek. A vizsgálat közben haltam meg. Ám a világ nem szűnt meg a számomra, mert kívülről láttam, ahogy az orvosok serénykednek körülöttem: az intenzív osztályon megpróbáltak újra éleszteni, de sikertelenül.

Három és fél óra „odaát”

Akkor hirtelen egy hosszú alagútba kerültem, s azon mentem végig. Közben nagy sírást és jajgatást hallottam – nem kívánom senkinek ezt a szörnyű élményt. Végre az alagút végén világosságot láttam, és mintha egy láthatatlan kéz lökött volna ki egy nagy virágos rétre. Mint palackból a dugó, úgy érkeztem meg. Gyönyörű virágok voltak ott, Salamon király minden dicsősége és pompája kevés lehetett ahhoz, amit láttam. A szebbnél szebb virágok szirmai - bármilyen hihetetlen - gyönyörű zenét zizegtek. Én pedig boldogan nekiálltam táncolni ott a réten. Ha ráléptem egy virágra, az nem törődött össze, hanem a lépés után ruganyosan visszaugrott az előző helyzetébe. Majd egy nagyon fényes, egyenes útra léptem, amely mintha rubinból, gyémántból és más drágakövekből lett volna kirakva – először féltem is rálépni -, az vezetett egy nagy kapuhoz. Olyan hatalmasat még nem láttam, úgy kellett felnéznem a tetejére.

Ott két hatalmas angyal állt, emlékszem még a saru szíjára is a lábaikon, aranyöv fogta körül a derekukat, aranybojt lógott róla. Szólni akartam, hogy szeretnék bemenni, de intettek, hogy nem mehetek tovább, forduljak vissza. Abban a pillanatban zuhanni kezdtem, és visszaestem a testembe. Nem érzékeltem az időt, csak később tudtam meg, hogy három és fél órát voltam „odaát”.

Az első kérésem az volt, hogy adjanak enni és inni. A nővér, mikor meglátott, azt kiabálta: „Doktor úr, Doktor úr! Jöjjön gyorsan, Riba bácsi visszajött a halálból!” Elmondtam az orvosoknak, hogy mit láttam, és szemrehányást tettem, hogy miért hoztak ide vissza? „Ebben nem sok szerepünk volt, magát visszaküldték ide.” – válaszolták. Akkor megérkezett a feleségem, s azzal fogadták: „Riba bácsi most jött vissza a halálból!” A hullaszállító kocsi is ott volt már akkor, azzal vittek volna ki. De Isten kegyelméből nem volt rá szükség. Az egész családom: a gyermekeim, az unokáim és persze a feleségem oda voltak az örömtől, hogy az Úr Jézus visszaküldött.
Ezzel azonban még nincs vége a történetnek. Laci bácsi még egy nagy műtét, és további beavatkozások hosszú sora előtt állt. Átvitték a Szabolcs utcába, és amikor fölnyitották a mellkasát – így mesélték később az orvosok -, láthatóvá vált, hogy a szívén ujjnyi vastagságú gyulladás van, és a szívburok már cafatokban lóg. „Sugár adjunktus úr azt mondta, 25 éve dolgozik, és sok szívet megoperált már, de ilyet még nem látott. S a többi orvossal együtt leszögezték, hogy ezt már nem lehet megműteni.” – idézi fel Laci bácsi.

„Jézus - mindig ez a témám”

Akkor az altatóorvos emlékeztette a műtőorvost: „Mit is mondott Riba bácsi? Hogy fönt volt a Mennyországban, Istenhez közel, és onnan visszaküldték. Ha őt megsegítette Isten, akkor minket is megsegít. Operáljuk meg!” Így azután nekiálltak - kilenc és fél órás műtét volt.
- Közben otthon a feleségem imádkozott a gyógyulásomért, miközben potyogtak a könnyei – mondja elérzékenyülten Laci bácsi. - Hála a jó Istennek, a mi mennyei Atyánk vigyázott rám – és meggyógyultam. Azóta is szolgálok, teszem a dolgom, és semmi bajom sincs. Dicsőség az Úrnak!

Igaz, a lengő bordám nagyon elvékonyodott a sok műtét következtében, és könnyen elreped, de egyet tudok: aki bízik Istenben, és az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban, az biztos hogy meggyógyul. Én hiszek és bízom Őbenne, hogy teljesen helyre fog állítani: ha a nagy bajból kihozott, ebből a „kicsiből” is ki fog. Tudom, hogy Jézus ott a kereszten elhordozta ezt a fájdalmat is, keresztül szúrták a szívét, hogy nekünk egészséges legyen. Meghalt értünk, énértem és teérted – hogy örökéletünk legyen. Tudom, és érzem, hogy Ő most is itt van velem. S Ő gyógyít. Ma is gyógyít!

Azóta persze egy kicsit másként látom a világot – bizonyos vagyok benne, hogy van pokol, és van Mennyország. Kaptam egy kis ízelítőt belőle, és tudom, hogy ezek nem csak szavak. Nagyon is valóságos, amit láttam. És nagyon nagy felelősségünk van nekünk hívőknek, hogy az Isten szabadító kegyelméről szóló örömhírt mindenkinek elmondjuk. Amióta megtértünk, a feleségemmel 25 embert hoztunk megtérni. S vannak rajtuk kívül még jó néhányan, akiknek hallaniuk kell, hogy az Úr szereti, és meg akarja menteni őket. Újpesten élünk, jártunk evangelizálni utcára, lakásra – ezt a jövőben is tervezzük -, és ilyenkor elmondom, hogy mi történt velem. Ha megyek a csarnokba, ott Istenről folyik a szó. A zöldségesnek, a hentesnek az Úrról beszélek. Jézus - mindig ez a témám. Ő adta vissza az életemet, Tőle kaptam mindent, akkor hogyan is tehetném meg, hogy ne szolgáljam Őt?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 November 29, 20:46:04
Újra megnézem és érzem Isten milyen hatalmas,és mi milyen parányok vagyunk,mégis szeret!Utazz velem!

http://www.youtube.com/watch?v=JrWoCbt5f14&feature=related

 :161:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 02, 16:18:36
Gloria Copeland  Ne engedd, hogy az ördög terheket rakjon rád

 Ján 8,44: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja.”

Néhányan nehéznek találják, hogy elhiggyék Isten ígéreteit, mert a természetes világban annyi ellenpéldát láttak. Találkoztak hűséges tizedfizetőkkel, akik tönkrementek, olyan keresztény betegekkel, akik nem tudták megragadni a gyógyulásukat.

Pontosabban fogalmazva: úgy gondolják, hogy látták ezeket a dolgokat. De tudod, van egy csaló ebben a világban, aki munkálkodik. Egy megtévesztő, aki serényen ugyanazon dolgozik már az Édenkert óta. Átverni, becsapni az emberiséget, és megakadályozni az embereket abban, hogy higgyenek Isten Igéjében, hogy az igaz.

Évezredek óta ebben munkálkodva már mestere lett ennek. Gondolj erre, mikor a következő alkalommal megint megpróbálja azt a látszatot kelteni, hogy Isten Igéje a te életedben nem igaz. Amikor megpróbálja elhitetni, hogy minden remény elveszett, mondd azt: „nem törődöm azzal, amit látok. Hiszek Isten Igéjének, és visszautasítok minden kételkedést.”

Hadd magyarázzam meg, mire is gondolok. Láttál már olyan cirkuszi mutatványt, amikor valaki bebújik egy dobozba, és utána kettévágják? Saját szemeddel látod ezt. A fickó a lábait mozgatja a doboz egyik végén, miközben a kettévágott doboz másik végén a fejével mutatja, hogy jól van. Utána a mágus összetolja a két dobozt, és a kettéfűrészelt ember egy darabban kiugrik belőle. Mondd meg nekem: egy pillanatra is elhitted, hogy az az ember valóban ketté lett vágva? Természetesen nem. Tudtad, hogy trükköt láttál, megtévesztést, és bár úgy tűnt, hogy valóságos, tudtad, hogy mégsem igaz. Azt persze nem tudtad, hogyan csinálta. Nem lennél képes elmagyarázni, hogy mi is történt. De pontosan tudod, hogy egy személy nem lehet kettéfűrészelve, majd néhány pillanat múlva újra ép egész. Tehát a saját szemednek sem hittél.

Pontosan ez az a mód, ahogyan Isten Igéjével kapcsolatban is cselekedned kell. Szükséges megtanulnod, hogy bízz Isten Igéjében, és támaszkodj rá olyan mértékben, hogy amikor a sátán mutat neked valamit a természetes világban, ami ellentétes Isten Igéjével, csak annyit mondj: nos, én láttam ezt, de nem leszek balek, hogy elhiggyem - továbbra is ragaszkodom Isten Igéjéhez.”

Ha így cselekszel, a hazugság atyja soha nem lesz képes terheket rád pakolni.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 02, 16:43:13
Kenneth Copeland  A SZERETET VÉDELME ALATT

 „Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” Mt 5,44-45

Szeresd ellenségeidet,… fordítsd oda a másik orcádat…a legtöbb ember számára ez igen szánalmas, és gyenge módja annak, ahogy egy nehéz helyzetben az ellenfeleinkkel szemben viselkedjünk, azokkal, akik folyamatosan ártani akarnak neked.

De a valóság az, hogy a legbiztonságosabb, és leghatékonyabb út ez. Ez az az út, amin Jézus is járt, és ő sohasem hibázott. Emlékszel arra, amikor Jézus visszament Názáretbe, és a vallásos vezetők dühösek voltak rá, és le akarták lökni a szikláról? Egyszerűen átsétált közöttük, és senki még csak egy ujjal sem tudta érinteni. Más alkalommal elhatározták, hogy megkövezik, de meg sem tudták érinteni. Egyszerűen elsétált. Senki sem tudta megérinteni. Amikor Jézus átsétált a tömegen, nem félt, tudta, hogy nem árthatnak neki, mert Isten szeretetében járt.

Amikor Jézus azt mondta, hogy tartsuk oda a másik orcánkat, akkor nem arra gondolt, hogy állj meg, és engedd, hogy a fejedet szétverjék. Arra gondolt, hogy állj meg szeretetben és hitben, és higgy abban, hogy Isten hatalma megvéd téged, és ez a szeretet biztonságban fog tartani. Jézus arra gondolt, hogy ha valaki megpróbál téged megütni - nem lesz képes erre. David Wilkerson „Kereszt a dzsungelben” c. könyvében Nicky Cruse története tökéletes példája ennek. Nicky az egyik leggátlástalanabb gengsztervezér volt fiatalkorában. Mégis amikor David Wilkerson megállt előtte, és Jézusról beszélt, Nicky képtelen volt ártani neki. Nicky a késével David felé szúrt ugyan néhányszor, ám minden esetben, amikor ezt tette, David csak annyit mondott: Nicky, miszlikbe apríthatsz engem, de minden darabom ezt fogja mondani neked: szeretlek, és Isten is szeret téged. A szeretet miatt Nicky a kését nem tudta olyan közel vinni Davidhoz, hogy ártson neki. Egy természetfölötti erő mindig megállította.

Dehát nekem nincs ilyen szeretet a szívemben – mondhatod erre. De van! A Róm.5,5 azt mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Amire szükséged van, mindössze annyi, hogy hozz egy döntést: ezentúl a szeretet irányít majd az emberi érzéseid helyett. Barátom, a szeretet sohasem hibázik! Nem kell aggódnod, hogy hibázol a továbbiakban. Valójában semmi okod sincs arra, hogy bármi felől aggodalmaskodj. Ha Isten szeretetében jársz, akkor élheted a legbiztonságosabb, és a leghatékonyabb életet a földön.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2008 December 02, 17:29:03
Kedves Mária ezeket most külön is megköszönöm neked! :afro: Nagyon jó írások. :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 02, 17:30:07
Örülök neki Meli, nekem is bejönnek.  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 December 04, 10:14:28
Mindenkinek ajánlom szeretettel:
www.mobilbiblia.hu
www.awme.net
www.grull.hu
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 04, 12:57:58
Szia! köszi a sok hasznos linket.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 04, 15:20:36
Jesse Duplantis evangélista: Mennyei találkozások az mp3 pórtálról lelehet tölteni.

http://www.mp3portal.hu/viewtopic.php?f=71&t=34573&sid=6ba68d55d015850aa1ab2a193ed254c6&start=30

Ez a letőltő program telepítése.http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/?id=ZV6
AZ FFDSHOW TELEPITÉSE: rákattintasz
1- "I agre" gomb,
2- mindent kipipálsz "next"
3- "Install"
4- "close"

ezt telepitsd. ha kész akkor jobb egér gombjával kattints a  video fájlra
és a kibontás ide nevü opciot válaszd.


Szerettel  Ircsi     :2smitten:Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 04, 17:15:17
 :D

Szeretném figyelmetekbe ajánlani a

Jób könyvéből most az 5. fejezet 22. versét

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 04, 17:26:07
ÁMEN!

 :igen:

Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.


 :igen:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 December 04, 20:21:01
Ez szép Magdám. Kár, hogy a témáni Elifáztól idézel. :089:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 05, 05:08:58
Minden kedves olvasónak szíves figyelmébe ajánlom

1Kor. 15,32

 :2smitten:


Bálámtól is lehet jót idézni, sőt a szamártól is.

Kürt szót hallasz nem kürtöt idézel, hanem azt AKI AZT FÚJJA!


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 December 05, 05:36:37
Job:5.22.    A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz

l.Kor.15.32.    Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!

Jó volna Magdám,ha az Ige mondani valójáról is írnál,amiért ""Minden kedves olvasó figyelmébe ajánlod.
Mi volt vele a célod és mit akarsz vele közölni,és miért nem irtad le őket,ha már közölni akarsz vele valamit.

Vagy milyen céllal irtad Bálámot és emlegetted a szamarat?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 05, 05:46:31
Job:5.22.    A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz

l.Kor.15.32.    Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!

Jó volna Magdám,ha az Ige mondani valójáról is írnál,amiért ""Minden kedves olvasó figyelmébe ajánlod.
Mi volt vele a célod és mit akarsz vele közölni,és miért nem irtad le őket,ha már közölni akarsz vele valamit.

Vagy milyen céllal irtad Bálámot és emlegetted a szamarat?

És te?

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 December 05, 05:59:50
Mert érdekelne mit akarsz vele közölni.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 05, 06:20:43
Mert érdekelne mit akarsz vele közölni.

Engem pedig az érdekel, hogy kinek mit mond az ige, csak az IGE!
Ezért nem írtam le csak a helyét, mert akkor nem mondhatja senki, hogy ki van ragadva a szövegkörnyezetéből, annyit olvas ott amennyit ő akar, vagy semmit, ha nem akar.
Rá van bízva, mint az is, hogy testi keresztény akar maradni, vagy megöldökli szellemel azt amire a SZENT SZELLEM RÁMUTAT!

Mint ahogy az is rá van bízva mindenkire, hogy reagál e, vagy megtartja a reakcióját magának.
Mindenfajta manipulálási gondolat legyen távol tőlem és legyen távol KRISZTUS TESTÉTŐL!

Nem kívánom a saját közlésemet igébe csomagolni, ha magam akarok valamit közölni, akkor azt nyiltan megmondom, nem keresek hozzá idézetet, és főleg nem keresek a gonolatomhoz igei alátámasztást.

Azt kívánom, hogy a gondolataimat az IGE határozza meg, és azt szeretném, ha más is ezt kívánná, mert ez csak akkor válik az életében valósággá.

Ennyi a kérdéseidhez a hozzáfűzni valóm kedves Ermaha!

 :2smitten:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 December 05, 08:22:16
Kedves Magda!

Ha Te valamit nem teszel meg, akkor azt miért várod el másoktól?
Azt tudod, hogy Elifáz majd nem az életével fizetet azért amit mondott?
Jób 42:7  Miután pedig e szavakat mondotta vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból való Elifáznak: Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób.  Jób 42:8  Most azért vegyetek magatokhoz hét tulkot és hét kost, és menjetek el az én szolgámhoz Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égőáldozatot; Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti érettetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób.
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: szolgáló - 2008 December 05, 08:32:12
 :028:

Kedves Magda!

Ha a halál az utolsó szó, akkor az egyedüli bölcsesség azé az igazságtalané marad, aki ezt prédikálja: "Együnk, igyunk, hiszen holnap úgyis meghalunk!" (1Kor 15,32). E mottó a reménytelenek önző, erkölcstelen és céltalan létét foglalja össze. Pál már célzott arra, hogy a korintusiak egyfajta filozófiai zsákutcába jutottak. Ennek az érvelésnek az a valódi csalétke, hogy azok, akik oly buzgalommal vetik magukat a bölcsességre, valójában nem ismerik Istent. Mivel nem hisznek a feltámadásban, maguk is a hitetlenek közé számítanak, akiket megvetnek.


szeretettel:
szolgáló
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 05, 09:34:26
 :afro: Kedves Szolgáló, nagyon megragadott amit írtál.
Úgy is lehet értelmezni, hogy a halál az utolsó szó, ha emberi módon viaskodom.

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 05, 21:42:50
Andrew Kuyvenhoven

December 5. 

ITT VAN ISTEN KÖZTÜNK

A mai napon olvasandó igeszakasz: 2Móz 40,33-38

33 Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és rátette a függönyt az udvar kapujára. Így végezte el Mózes a munkát. 34 Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.   35 És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 36 Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai egész vándorlásuk alatt.   37 Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt. 38 Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
"És az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot."
"Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?" 
(2Móz 40,34; 1Kor 3,16) 

Az egy félelmetes pillanat volt. Amikor Mózes befejezte a szent sátor építését, a mindenható Isten beköltözött. Az Úr dicsősége töltötte be a sátrat.
Azt gondolnánk, hogy amikor Isten ennyire közel jön, és jelenléte ennyire látható lesz, akkor az emberek, akiket Isten így meglátogatott, napjaikat mélységes hódolatban és engedelmességben töltik. De tudjuk, hogy Izráel népe a pusztai vándorlás évei alatt sokszor volt lázadó és engedetlen.
Jézus személyének fenséges csodája az volt, hogy úgy jött hozzánk, mint testben megjelent Isten. Ahogy János mondja: "Az Ige testté lett, itt élt ("sátorozott") közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét..."(Jn 1,14).
Azt gondolnánk, hogy amikor Isten annyira közel jön hozzánk, hogy ő maga találkozik velünk testben, s így jelenvalóvá válik, akkor az emberek hinni és élni akarnak. Nagyon sok ember volt azonban, aki nem engedelmeskedett ennek az evangéliumnak. A hitetlen emberek mind a mai napig azt mondogatják, hogy Jézus nem lehetett Isten, hogy ő egy rendkívüli hittel bíró mindennapi ember volt.
Pünkösd napja óta a keresztyének együtt alkotják Isten templomát, mivel Isten Lelke lakik bennük. Most Isten az ő szent templomában van. Sok országban lakik, és sok nyelven beszél.
Sok ember viszont ezt nem hiszi el.
Manapság sok ember úgy gondolja, hogy ha Isten egyáltalán lakik valahol a Földön, akkor annak horribilis összegből felépített templomnak kell lennie, sok e világi berendezéssel.
Ezzel szemben az a teljes igazság, hogy Isten azokban a férfiakban, nőkben és gyermekekben lakozik, akik hisznek Jézusban. Isten jelenléte az olyan emberi életekben válik láthatóvá és kézzel foghatóvá, akiket az ő kegyelme megáldott, és akik az ő Lelkének uralma alatt élnek.
Az Úr dicsősége egy napon - nem is olyan sokára - be fogja tölteni a Földet. Akkor majd senki sem fogja mondani, hogy az lehetetlen, hogy az nem így van. Meg fogjuk tapasztalni azt, amit mindig hittünk. Mások meg fogják látni azt, amit szívük nem volt hajlandó elfogadni. 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2008 December 06, 07:27:08
Ezzel a dallal kívánok mindenkinek szép hétvégét!

http://uk.youtube.com/watch?v=FbzJYqj2xC4&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 07, 09:05:43
Egy kis felüdülés, ha nincs jó kedved ezt nézd meg, lesz.

http://okorszem.hu/funstuff/227
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 10, 17:52:22
A kis szabaduló művész  :hehe:

http://www.youtube.com/watch?v=4-3EyMPzMoo
 
:hehe:
http://www.youtube.com/watch?v=DQMwFY-J_M0&feature=related

Csiklandozós kutya
http://www.youtube.com/watch?v=DQMwFY-J_M0&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Kingooo - 2008 December 10, 18:45:52
http://okorszem.hu/funstuff/

Nyelvlecke  :2funny:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 December 12, 06:22:44
Jézusra várni

    *

Egy cipészmester azt álmodta, hogy a következő napon Jézus fog a háza előtt elhaladni. Boldogan ébredt föl. Bizonyos volt, hogy álma teljesül és megláthatja az Urat. Felkelt és rendet teremtett műhelyében. Magára öltötte ünnepi ruháját és így várt az Úr eljövetelére. Hogy jobban kilásson az utcára, az ablak elé helyezte a széket és miközben dolgozott, minden járókelőt alaposan szemügyre vett. Jöttek- mentek az emberek, de az Úr Jézus csak nem akart megjelenni. Most éppen egy szegény asszony ment el az ablak előtt gyermekeivel. A szegénység és a nélkülözés szinte az arcukra volt írva. A cipészmester megsajnálta őket. A cipészmester megsajnálta őket és behívta házába. A szegény asszonyt könnyekig meghatotta a cipészmester jósága. Elmesélte nyomorúságukat és a kilátástalan jövőt. Elhatározta épp ezért, hogy gyermekeivel együtt beleöli magát a folyóba. Akkor legalább vége lesz minden nyomorúságnak.
-Ne tedd ezt jó asszony, vigasztalta a cipészmester. –Emlékezz csak arra, hogy milyen szegény volt Jézusunk is, mikor a földön járt! Nem hagy el téged sem, csak bízzál benne! Minél nagyobb a baj, annál közelebb van hozzánk! Most pedig üljetek le és egyetek. Így segített rajtuk a jószívű cipészmester.
Alighogy a szegény asszony elment, egy hólapátoló ember ment el az ablak előtt. Látszott rajta, hogy nagyon fázik. A cipészmester megsajnálta és behívta műhelyébe. Meleg teával kínálta. Hamarosan egy koldus vetődött arra és a cipészmester őt is behívta. Csak Jézus nem jött.
Közben beesteledett és a cipészmester még mindig ott állt az ablak előtt Jézusra várva. Ekkor csalódottan elfordult az ablaktól és elhatározta hogy lefekszik. Előbb azonban szokásához híven elővette a Szentírást és találomra kinyitotta. Tekintete megakadt ezen a mondaton: „Amit egynek testvéreim közül tesztek, nekem tettétek…”
Ebben a pillanatban melegség és világosság járta át a cipészmester lelkét. Egyszerre megértette, hogy a mai napon háromszor is találkozott Krisztussal és háromszor is köszönthette lakásában.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2008 December 12, 06:38:47
Lábnyomok...

    *

Egy ember álmában a tenger partján sétált az Úrral. Az égen, mint valami vetítővásznon, életének jelenetei peregtek. Minden jelenethez lábnyomok tartoztak a homokban – saját lábnyoma, meg az Úr nyomai. Miután az utolsó kép is kialudt  a mennybolton, hátra nézett, és észrevette, hogy egyes helyeken csak egy sor lábnyom látható. Visszaemlékezett, hogy ezek épp életének legnehezebb, legszomorúbb korszakaihoz kötődnek.


- Uram – szólalt meg zavartan –, azt mondtad, ha a te utadat járom, végig velem maradsz, de most életutam legrögösebb szakaszain csak egy sor lábnyomot látok. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rád?
- Kedves gyermekem – felelte az Úr – , én szeretlek és sohasem hagynálak el.


A szenvedés

 és megpróbáltatások idején azért látszik csak egy lábnyom, mert ott a karomban vittelek.

//Ismeretlen szerző//
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 December 12, 08:15:12
A cípészes az nagyon szép :taps: :thanks:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2008 December 12, 08:44:00

 Köszi szépen Ermaha! :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2008 December 12, 10:37:42

   Tulajdonképpen hálás vagyok...
 
 -A feleségemért(férjemért/barátnőmért/barátomárt)aki panaszkodik a vacsorára,mert az estét velem tölti itthon,
és nem valaki mással.
-A lányomért/fiamért,aki azért panaszkodik,hogy mosogatnia kell,mert ez az jelenti,hogy itthon van és nem
az utcán kóborol.
-Az adókért amelyeket ki kell fizessek,mert ez az jelenti,hogy alkalmazott vagyok,van munkahelyem.
-A takarításért egy buli után,mert ez azt jelenti,hogy barátaimmal töthettem egy estét.
-A ruhákért,amelyek egy kicsit szűkek,mert van ennivalóm.
-Az árnyékomért,mert kint lehetek a napfényben.
-Hogy nyírhatom a füvet,pucolhatom az ablakot,javíthatom a csatornát,mert ez azt jelenti van házam.
-A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján,mert ez azt jelenti tudok járni és még autóm is van.
-A nagy fűtés számláért,mert ez azt jelenti,hogy melegben voltam.
-Hogy az Istentiszteleten a mögöttem ülő hölgy hamisan énekel,mert ez azt jelenti hallok.
-A mosni-meg vasalnivalóért,mert ez azt jelenti,hogy van ruhám.
-Az esti fáradságért és izomlázért,mert ez azt jelenti,hogy tudtam keményen dolgozni.
-Hogy meghallom hajnalba az óra csengését,mert ez azt jelenti,hogy élek.
-És végül a sok-sok e-mailért,mert ez azt jelenti,hogy van családom és sok barátom,aki szeretnek engem
és gondolnak rám.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2008 December 12, 11:11:57

   A kis hívő és a kis szkeptikus

 Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében.Az egyik egy "kis hívő",a másik egy "kis szkeptikus".
 A szkeptikus azt kérdezi:Te hiszel a születés utáni életben?
-Hát persze-mondja a kis hívő.Az itteni életünk arra való,hogy felkészüljünk a születés utáni életre,hogy elég
erősekké váljunk arra,ami ott kint vár bennünket!
-Hülyeség!-mondja a szkeptikus-Ez nem igaz!hogyan nézhet ki a kinti,külső élet?
-Pillanatnyilag még nem tudom,-mondja a kis hívő-de sokkal világosabb,mint itt bent!Talán lehet,hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal fogunk menni!
-Nonszesz,lehetetlen!-mondja a szkeptikus-Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal!?Micsoda hülyeség!Ez egy
fura ötlet,hogyan is müködhetne!Itt van a köldökzsinór,ami biztosítja a táplálékot.Nem lehetséges élet a születés
után,hiszen ez a zsinór már így is túl rövid!
-Hát persze,hogy müködni fog,csak minden egy kicsit másként fog kinézni.-mondja a kis hívő.
-Soha nem fog müködni!-véli a kis szkeptikus.-Még soha senki nem tért vissza a születés után!Születés után vége
az egésznek!Az élet nem más ,mint egy nagy sötét tortúra!
-Még ha nem is tudom pontosan,milyen lesz a születés utáni élet,-mondja a kis hívő-de azt tudom,hogy találkozni
fogunk az édesanyánkkal,és ő nagyon vigyáz majd ránk!
-Anya!?Te hiszel egy anyában?Hol van?-kérdezi a kis szkeptikus...
-Itt van körülöttünk,mi benne vagyunk,és általa létezünk,nélküle nem létezhetnénk!-válaszolja a kis hívő.
Mire a kis szkeptikus:
-Soha nem láttam még semmilyen anyát!Nincs is ilyen!

A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra.-Néha,amikor nagyon csendben vagyunk,hallhatod,ahogy énekel,vagy érezheted ,amikor megsimogatja világunkat!-mondja aztán halkan-Mindenesetre én hiszem,hogy az igazi életünk
a születés után kezdődik!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2008 December 17, 20:09:41
Sziasztok!

Remélem nem követek el nagy hibát.
Akit érdekel további Andrew Wommack könyvek, ingyen és bérmentve, kérem, hogy priviben közölje./ha lehet, mit mennyit/
Köszönettel Robi :2smitten:
Ha tudom, karácsonyig teljesítem a kéréseket. :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 18, 11:44:25
Jerry Savelle : Az ördög nem becsületes játékos Az egész cikk itt érhető el: http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=AGyPShKmif

Kiváló példa ez arra, az ördög hogyan kísérti, hogyan hívja ki Isten gyermekeit ma is. Készülj föl rá, ha elhatározod, hogy megállsz Isten igéjén, az ördög meg fog kísérteni, megpróbál ettől eltéríteni. Az ördög nem játszik becsületes módon. Nyomást akar gyakorolni rád, hogy hátat fordíts, hogy abbahagyd. Az elmúlt időszakban megtanultam: az ördög természete, hogy megalkuvást keres és köt, bár nem szereti ezt elismerni. Bizonyos esetekben ugyanis nincs más választása, vissza kell vonulnia. Emlékeztek, Isten azt mondta: legyen világosság, és lőn világosság.

Isten igéjében benne van: álljatok ellene az ördögnek, és az elfut tőletek. Ezt is Isten igéje garantálja. Ha ellene állunk, neki el kell futnia, mert ez Isten szava. Istennek ugyanaz a világteremtő szava, amivel az univerzumot megteremtette, lett kibocsátva az ördögnek is. Azt mondta neki: ha az én gyermekem ellened áll, neked el kell futnod, érted?! Azaz másképp úgy is mondhatnám: legyen világosság – ördög szaladj el. Ezért a sátánnak kompromisszumot kell kötnie, amikor nyomás kerül rá. Úgy tudsz nyomást gyakorolni és ellene állni a sátánnak, ha azt mondod: meg van írva, meg van írva, meg van írva...! Isten igéjében levő igazságokkal nyomást helyezhetsz az ördögre, és Isten igéjében benne van, hogy akkor el kell futnia. Nincs más választása: el kell távoznia!

Amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, az nem hezitált, hogy mit tegyen: lett. Amikor Jézus parancsolt a viharos szeleknek és vizeknek, hogy legyen csendesség, a vihar nem szólt vissza, hogy jó, majd egy órán belül! Amikor Jézus szólt Péternek, hogy az első halat fogja ki és a szájában levő pénzt adja oda templomadóként, a hal nem szólt vissza, hogy szólj légy szíves a madaraknak! Nem volt választásuk. Amikor Kérith patakja mellett Illést kellett táplálniuk a hollóknak, azok nem mondták: elegem van, a múlt héten is ezt csináltam, miért nem szólsz a rigóknak?! Nem volt választásuk. Amikor Isten szólt a szamárnak, hogy prédikáljon, akkor azt tette, nem volt más választása. Amikor Isten szólt egy ember kérésére a holdnak és napnak, hogy álljanak meg, azok megálltak, nem volt választásuk. Ugyanígy szólt Isten az ördögnek is: ördög, amikor az én gyermekem az élő Isten igéjét szólja ellened, és ellened áll, nincs más választásod, el kell szaladnod! Amikor Isten gyermeke Isten igéjével jön ellened, ugyanazzal az Élő igével, ami által Jézus Krisztus is feltámadt a halálból, ugyanazzal a Szóval, ami megteremtette a világmindenséget, amikor valaki hittel mondja ki és nyomást helyez rád ezekkel az igékkel, azt akarom, hogy tudd: egyedüli választásod az, hogy elrohansz! Nincs más választásod, el kell futnod!

Ha azt mondod, ó már fáradt vagyok, hogy Isten Igéjén álljak, meddig kell még ezt tennem? Addig, amíg győzöl. És mikor fogsz győzni? Amikor már nem kell állni. Elfeledkezünk arról, hogy amikor Isten megfordítja a helyzetet, az ördög által ránk tett nyomást az ördögre helyezi. Jóbról azt írja az Ige, hogy az Úr megfordította a helyzetét, nem azt írja, hogy szabaddá tette, hanem: megfordította az ő fogságát. Vagyis azt a nyomást, amit az ellenség bocsátott rá, Isten megfordította és ráhelyezte az ellenségre, miközben ő szabaddá lett. Nagyon rossz érzés, amikor állandóan kárhoztató gondolatok jönnek, és nem tudsz mit tenni. S amikor másra is akarsz gondolni, nehezen megy, mert az ördög állandóan azt mondja: veszíteni fogsz, veszíteni fogsz, veszíteni fogsz...! Amit ilyenkor tenni tudsz, hogy párnát teszel a füledre, bekapcsolod a tv-t, beülsz a kocsiba és elrohansz valamerre, már a Bibliádat sem tudod olvasni, mert az agyad nem áll rá. Nem jó érzés. Amikor mégy hazafelé, nagyon rosszul érzed magad. Rossz dolog nyomás alatt lenni. Nem szeretem.

De hála legyen Istennek, megtanultam, hogy mit kell ilyenkor tennem: meg kell állnom Isten Igéjén. Hála Istennek, azt is megértettem, hogy Isten az én oldalamon áll. Hála Neki, megtaláltam ezt az igét: nem engedi, hogy feljebb kísértsen az ördög, mint ahogy azt elszenvedhetem. Isten menekülési utat fog adni, és elkezdi megfordítani a helyzetet. Mennyire más így figyelni a szituációt, és így elkezdeni nyomást helyezni az ördögre Isten igéjével, és megvallani, mondani egészen addig, míg az ördög teljesen összezavarodik, és kétségbeesésében megfutamodik.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 18, 11:56:05
2. rész
Ha azt mondod, Isten az oka a betegségednek – a sátán dicséred!

Sátán szereti a dicséretet, ő nagyon büszke. Szereti, amikor őt imádják. Szomorú, de ha azt mondod, lehet hogy Isten miatt vagy ebben a szituációban, vagy Isten az oka annak, hogy beteg vagy – akkor a sátánt dicséred. Ezt ő nagyon szereti. Ha egy keresztyén gyógyíthatatlan betegségben szenved, és belenyugszik abba, hogy meg kell halnia, akkor a sátán büszkén feszít, és fogadja alattvalói imádását, dicséretét. Ám a legnagyobb büszkeségre az adott okot neki, amikor Jézus ott volt a keresztre feszítve, és azt mondta: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” – akkor a pokol örömujjongásban törhetett ki és rendkívül büszke volt. És a pokol minden teremtménye örült, mert azt látták, hogy Isten Fia, Jézus hibázott, és nem tudta végrehajtani az emberiség megváltásának tervét, s mivel azt gondolták, hogy legyőzték Isten Fiát, úgy látták, Isten is le van győzve.

A sátán már elképzelte, hogyan fogja elfoglalni Isten helyét. Lám, gondolta, Jézus hibázott, és Isten hátat fordított neki. Amikor Jézus azt mondta, hogy „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”, akkor a sátán a saját királyi székén büszkeséggel telt meg, fogadta a gratulációkat, üdvözléseket az alvilág teremtményeitől. Mert azt hitte, legyőzte Jézust, akit Isten küldött a földre. A pokol teremtményei előtt ő volt a bajnok, aki legyőzte Isten Fiát ott a kereszten. Amikor Jézust ott látták, visszaemlékeztek, hogy három és fél évig semmit nem tudtak vele kezdeni, nem tudtak neki ártani, állandóan kudarcot vallottak. A démonok nem maradhattak nyugodtan, mert Jézus mindegyikőjüket kiűzte. Nem tudták az embereket vakságban és süketségben tartani, mert Jézus minden szemet, és minden fület megnyitott, sőt, feltámasztotta őket a halálból.. Akiket sátán megkötözött, Jézus felszabadította, egész tömegeket. Nem tudták Jézust megkövezni, mert egyszerűen átsétált közöttük. Képtelenek voltak az embereket a betegség igájában tartani, mert Jézus mindenkit meggyógyított. S a poklot három és fél évig állandó megaláztatás érte. Jézus ez idő alatt teljesen szétrombolta az ördög minden munkáját a földön.

Egy napon azonban Jézus eldobta a fegyvereit, és ott állt védtelenül, hagyta, hogy elfogják. Engedte, hogy megalázzák, megkínozzák és megfeszítsék, és Jézus azt mondta a kereszten, hogy „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” ... Az egész pokol nagyon örült az eseménynek, bár nem értettek semmit, hiszen három és fél évig hozzá sem érhettek. Amikor meg akarták kövezni Názáretben, átsétált közöttük. Amikor a vallási vezetők el akarták fogni, meg sem érinthették. Jézus minden helyzetet ellenőrzése alatt tartott 3,5 évig. De egy napon meg lehetett kötözni, és azt tehettek vele, amit akartak. Megkorbácsolták, megkínozták, úgy látták Jézust, ahogy még soha: megalázva, meggyötörve. Korábban meg sem tudták érinteni, most pedig ott volt megkötözve, megkínozva, ruhái szétszórva, teste felsértve, töviskoronával a fején – nem értették, mi történik. De azt látták, hogy amit a sátán akart, az megvalósult.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 18, 12:02:17
3. rész:
Bevégeztetett: az ár ki lett fizetve!

Jézus fogságban volt, s a pokol beindult: elkezdték az embereket felgerjeszteni, hogy feszítsék meg. A vallásos embereket arra ösztönözték, hogy bedühödve már mást nem is tudtak kiabálni, csak azt: feszítsétek meg, feszítsétek meg! Addig feszítsétek meg, amíg gyenge. Odavitték a kereszthez és megfeszítették, még egy lándzsát is az oldalába döftek. S a pokol úgy vélte: győztek. A mi bajnokunk, a sátán megsemmisítő vereséget mért Isten Fiára – gondolták. A pokol örült, ujjongott. Levették Jézust a keresztről, és betették egy sírüregbe. A pokol azt gondolta, az emberiség megváltása kudarcot vallott. Nem is sejtették, mit jelentett, amikor Jézus azt mondta: bevégeztetett! Ő kifizette az árat az emberiség bukásáért.

Az ördögnek akkor – biztos vagyok benne – nagy felmagasztalása kezdődött. Már terveket szőtt: íme, teljes uralmat vehet a földön, mehet a mennybe, hogy ledöntse Istent a trónjáról, mert Isten Fiát is legyőzte – így hitte. Tudjuk, hogy a sátán nagyon tévedett, és azt is tudjuk – Pál apostol mondja –, ha tudta volna ezt az ördög, akkor nem feszítette volna meg a dicsőség Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust. De nem tudta. Csak azt látta, hogy Isten Fia le van győzve, teste a sírban, szelleme a pokol mélyén van. És legalább három napos ünneplés zajlott a pokolban.

De három nap után valami történt, amit az ördög nem tervezett. Jézus feltámasztatott! A menny megelégíttetett, mert Jézus Krisztus vére kifizette az árat, és Isten elfogadta a vért engesztelő áldozatul, s a menny örült. Isten terve szerint az emberiség megváltása megtörtént, és másnap, mikor még tartott az ünnepség a pokolban, Jézus megkereste a sátánt, és első dolga volt, hogy levegye fejéről azt a koronát, amit még Ádám kapott, letépje a fegyvereit, amiben a sátán bízott, elvette a halál kulcsait tőle, s lefegyverezte a hatalmasságokat, az egész gyülevész hadat, és bátran mutogatta, diadalt vévén felettük.

Bizonyos vagyok benne, hogy a pokolban az ünneplés befejeződött. Egy pillanat alatt vereséget szenvedtek, Jézus megrázta a poklot, és a sátánt lefegyverezte, hatalom nélkül hagyta. Nincs hatalom, nincs jogosultság, nincs erő, az erejét lerombolta, megalázta. Az ünnepség ott abbamaradt, de a Paradicsomban akkor kezdődött, ahol Dávid és az Ószövetségi szentek voltak, még, mint foglyok. És Jézus prédikált nekik. Majd Jézus előtt megnyílt a menny kapuja, és az egész menny kiáltotta: a dicsőség Királya érkezik! Jézus megállt a Mindenható Isten trónja előtt, bemutatta a vérét, és Isten azt mondta: te vagy az én szeretett Fiam s én a te Atyád. Majd vette a teljes örömöt, és felkente vele Jézust. Az igazságosságot Jézus kezébe tette, és azt mondta, hogy a te trónod, ó Isten örökkévaló.

Az Atya leült, és az összes hatalmat, és az egész univerzumot Jézus kezébe tette. Jézus azonnal lejött a földre, megjelent a tanítványainak, s az első, amit mondott nekik, ez volt: minden hatalom nékem adatott mennyen és földön. Minden hatalom, minden erő a mennyben és a földön hozzám tartozik. Minden hatalom, amit az ördög meg akart szerezni, mostantól Jézushoz tartozik. Nemcsak az a hatalom, amit sátán elvett Ádámtól, és Ő visszaszerzett, de a menny hatalma is néki adatott. Majd azt mondta a tanítványoknak: ezért menjetek az én nevemben és gyógyítsátok a betegeket, űzzétek a démonokat! Majd Jézus felment és leült az Atya jobbján a trónra.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 18, 12:04:45
4. rész
A hatalom nekünk adatott

A történet tehát röviden: az Atya leült és az összes hatalmat átadta Jézusnak az univerzum fölött, Jézus leült, és átadta mindezt az egyháznak, a tanítványoknak – nekünk. Mivel ez a hatalom már nekünk adatott, nincs szükségünk kompromisszumra. Mi ülünk a kormánynál, miért adnád fel? A hatalom nekünk adatott, miért ne állnánk meg Isten Igéjén? Nem érdekes, hogy milyen helyzeten mégy keresztül, az az érdekes, milyen hatalmad és milyen jogosultságod van! Nem érdekes, mióta vagy már küzdelemben, ha kijelentésed van arról, hogy Jézus Krisztusban milyen hatalmad van, ezt a kijelentést senki, soha el nem tudja venni tőled – kész leszel örökké megállni. Nálunk van az erő. Pál apostol azt mondta: tudom, kinek hittem. Ő képes – erről teljes bizonyosságom van.

Ma mindazok, akik kompromisszumot kötnek, nem tudják, hogy a mi Urunk mire képes. Még azt sem tudják, mi az akarata? Ezért kötnek kompromisszumot. Ha valami nyomás jön, akkor összeesnek és feladják. Ha tudod, hogy milyen a mi Istenünk, akkor azt is tudod, Ő képes és meg is akar szabadítani! És azt is tudd meg, hogy soha nem hagy fogságban és megszabadít téged! Ha nem hajtod meg magad, nem kötsz kompromisszumot, akkor nem is égsz meg. Ha meghajtod magad, megalkuszol – megégsz. Ha föladod, veszítesz!

Isten egyszer azt mondta nekem: fiam, szeretném, ha minden alkalommal, amikor a nehéz helyzetben vagy, jusson eszedbe, mennyire közel van a szabadulásod. Emlékezz, hogy amikor a legnagyobb a nyomás, amikor úgy érzed, soha ilyen erős nem volt, és már azt hiszed vége – és a nyomás még erősebb lesz... Ha úgy érzed, hogy belül már összeroppansz, és már nem bírod tovább... ha azt mondod, hagyjanak békén, elegem van... ha mindenki azt mondja: miért nem adod föl, felejtsd el már ezt az egészet... Emlékezz rá, ha ilyenfajta nyomás alatt leszel, amely minden eddigi tapasztalatodnál rosszabb – de Isten Igéjén állsz! – azt mondom neked, ez az az idő, hogy örvendezz, mert ez a legbiztosabb jele annak, hogy az ördög az utolsó, legjobb lövedékeit mostanra tartogatta, és már nincs több neki. Ha ez elfogy, már nem marad semmije. Nem kell kompromisszumot kötnünk!

Tudjuk, hogy a mi Istenünk képes megszabadítani minket! És meg is akar szabadítani. Ha ismered Őt, nem hajolsz meg, mert tudod, hogy Isten a te oldaladon áll. Ha tudod, hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lehet jó szerencsés! Miért hajolnál meg, ha tudod, hogy nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a világban van! Ha tudod, hogy mindenre van erőd Krisztusban, aki megerősít téged! Ha tudod, hogy semmi sem választhat el Krisztus szerelmétől. És miért ne dicsérnéd az Urat, ha tudod, hogy a hited az, amely legyőzte a világot?! Nincs rá szükség, hogy meghajolj, hogy kompromisszumot köss!

A három zsidó fiú úgy döntött, hogy nem hajolnak meg. Tudjuk, hogy a mi Istenünk képes megszabadítani minket.– mondták. Nabukodonozor király azt mondta, fiúk, senki sem beszélt velem még ilyen szemtelenül és vakmerően, de adok még egy lehetőséget. Igazából nem azt akarom, hogy megégjetek és elpusztuljatok, hanem azt, hogy hajoljatok meg az én akaratom előtt. Ha nem, akkor viszont meghaltok. S mit válaszoltak a fiúk erre? Ha így is lenne... Nem dugták össze a fejüket, s mondták egymás között: látjuk, hogy a király komolyan gondolja, lehet, hogy ez esetben mégis meg kellene hajolnunk. Nem. Azt mondták: ha így is lenne... Ez azt jelentette: ha így is lenne, Isten akkor is gondot visel rólunk. Ki a nagyobb? Isten, vagy te, Nabukodonozor?

Ha az ördög legközelebb azt mondja: meg fogom állítani a vállalkozásod pénzügyeit, mi a válaszod? Ha így is lenne, ha így is van... Ha legközelebb azt mondja: elkapod az influenzát, erre te mondhatod: ha így is lenne... (Ne rohanj oda valakihez és panaszkodj, hogy az ördög azt mondta nekem ... – mondd: ha így is lenne...) Akkor vagyunk bűnösök, ha beengedjük ezeket. Íme Isten példát adott, s azt mondta: álljunk meg! Pál apostol azt mondta: megharcolta a hit nemes harcát, futását bevégezte. Azt szeretném, ha ezt én is elmondhatnám, és szeretném, ha az Úr azt mondaná, jól van hű és igaz szolgám, nem végeztél félmunkát, nagyon jó pályát futottál Jerry. És nem azt, milyen szégyen fiam, hogy veszítettél. Azt szeretném hallani, hogy jól van, jó és hű szolgám!

Nabukodonozor azt mondta: ki az az Isten, aki képes benneteket ebből a helyzetből megszabadítani? Sidrák, Misák és Abednégó pedig azt mondták (16. vers), nem szükséges, hogy bármit is feleljünk erre, ó király. Láthatod, nincs szükséged arra, hogy megalkudj. A három fiú azt mondta, van Istenünk, aki minket megszabadítson, nem szükséges erre válaszolnunk. Mert Ő ki tud minket szabadítani a te kezedből, sőt a tüzes kemencéből is. Amikor a három fiú azt mondta ennek a hatalmas, úgymond mindenható uralkodónak, hogy nem szükséges erre válaszolnunk – még soha senki nem beszélt így vele.

Kelj fel, és lepd meg az ördögöt! Az ördögöt sokkolja, amikor az az ember, aki vallásos agymosáson esett át, és eddig rugdosni és megalázni, gyötörni tudta, Isten Igéje által megerősödik, feláll, és azt mondja: elég, ne tovább, ördög! Az ördög - aki eddig azt hitte, hogy ez az ember megkötözhető és azt tehet vele, amit akar, megdöbben -, amikor azt hallja tőle: most vége van a terveidnek, most kijelentem, hogy nem működhetsz tovább az életemben! – Legközelebb, ha az ördög akar valamit tenni, nyisd ki a szádat, és vágd képen Isten Igéjével.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Évus - 2008 December 18, 12:24:34
Én mondjuk a link alapján nem értem el, pedig jó anyag, érdemes lenne továbbküldeni e-mailben sokaknak.
Mária ha elküldenéd olyan mailben ahogy szoktad....  :074:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 18, 12:26:09
Jajj bocsánat mindenkitől, csak regisztráltak érik el. Küldöm e-mailbe Évus.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Évus - 2008 December 18, 12:35:02
Én is regisztáltam, és mégsem érem el, igaz lehet a böngészőmet nem támogatja az oldal, köszi ha elküldöd.  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2008 December 18, 12:38:32
Már ott van.  :D
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2008 December 21, 22:47:20
Andrew Kuyvenhoven

December 21. 

A FELKÉSZÍTÉS

 
A mai napon olvasandó igeszakasz: Lk 1,13-17

 
13 De az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.   14 Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, 15 mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,   16 Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, 17 és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé."
 

 


--------------------------------------------------------------------------------
 

"Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát."
"És előtte jár Illés lelkével és erejével." 
(Mal 3,23; Lk 1,17) 


Mintegy 400 év van Malakiás könyvének befejezése és az Újszövetség kezdete között. Isten egyik utolsó üzenete, amelyet Malakiás közvetítésével küldött az, hogy ő elküldi majd Illést, a prófétát. És az első dolog, amit Gábriel Zakariás papnak mondott ez volt: "Fiad az Úr előtt jár Illés lelkével és erejével." Az Újszövetség ott kezdődik, ahol az Ószövetség véget ér. Az Úr eljön, és Illés őelőtte jár.
Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy felkészítse népét magának az Úrnak az eljövetelére. Keresztelő János teljesítette feladatát, mégpedig "Illés lelkével és erejével".
Illés volt az az ember, aki megmondta Izráelnek: "Hagyjátok abba a kétfelé sántikálást." Szakítaniuk kellett azzal a kellően át nem gondolt vallásossággal, amely nem mond igent, mert nem mond nemet. Illés felhívta Izráelt, hogy félreérthetetlenül döntsön: "Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek" (1Kir 18,21).
Ha készek akarunk lenni arra, hogy találkozzunk az Úrral, akkor először szembesülnünk kell Keresztelő János üzenetével: Ha az Úr az Isten, szolgáljátok őt, ha azonban a pénz az Isten, szolgáljátok azt.

Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáltok egy időben két különböző irányba menni. Térjetek meg, máskülönben...
Találkoznunk kell Keresztelő Jánossal, ha találkozni akarunk Jézussal. Ez azt jelenti, hogy hallgatnunk kell a bűnbánatra és megtérésre hívó szóra, hogy egyedül Jézusban bízhassunk. Csak akkor hihetünk Jézusban, ha minden más hitet feladunk. Ha igent mondunk Jézusnak, nemet kell mondanunk minden más úrnak.
Ez egy kissé nyersen hangzik a jóakaratnak ebben a karácsonyi szezonában. Keresztelő János igehirdetései nem alkalmasak arra, hogy szövegként kerüljenek rá a karácsonyi üdvözlőlapokra. De hát mindig is nagy szakadék van aközött, amit Isten mond nekünk, és amit mi akarunk hallani.
Nem kerülheted ki Keresztelő Jánost, ha találkozni akarsz az Úrral. 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 27, 16:13:38
NYOLC ÓRA A MENNYBEN
Komoly figyelmeztetés Isten Gyülekezetének!

RÉSZLETEK RICARDO CID CHILLEI EVANGÉLISTA TESTVÉR BIZONYSÁGTÉTELÉBŐL  
Utazás a második és harmadik égig — Angyalok szolgálatban
Az Úr üzenete: "Azért küldöm ezt az üzenetet az én népemnek a Földre, hogy elhiggyék azt, hogy én létezem a Menny Királyságban." "Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük." (Jelenések 4:1) "És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak hatalmas hangon: 'Méltó a megöletett Bárány, hogy Övé legyen az erő és gazdagság, bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, dicsőség és az áldás." (Jelenések 5:11-12)
Hallgassátok meg mi történt velem! Álmomban az Úr elkezdett foglalkozni velem. Emlékszem, hogy álmomban kisétáltam a házamból. Ott járkáltam a környező házak között, amikor úgy éreztem, hogy valaki karomnál fogva megragadott és felemelt a levegőégbe. A felhőkön jártam, és Istent dicsőítettem. Egy nagy fényesség borított be, és a fényességből egy hang ezt mondta: "Ricardo, Ricardo, hagyd ott a munkahelyedet, mert szeretnék valamit csinálni az életeddel és Gyülekezetemmel a Földön." Miután ezt hallottam, hevesen remegve ébredtem fel az álomból. Felkeltem és sírva kérdeztem az Úrtól: "Mi ez Uram?" Több napon keresztül újra jött ugyanez az álom: és megismétlődött az üzenet. Remegve ébredtem mindig, mert Isten hangja minden egyes alkalommal erősebb, és erősebb volt. A szüleim kérdezték: "Mi van veled?" Elmondtam nekik az álmaimat. Megértették. Édesanyám imádkozott és ezt mondta: "Ha az Úr beszél hozzád, akkor meg is fog értetni veled mindent." Egész éjszaka imádkoztunk, egészen addig, amíg dolgozni nem kellett mennem a következő reggelen. Édesanyám küldött, hogy készüljek és menjek. Kértük az Urat, hogy adjon valami jelt arról, hogy Tőle van-e ez az álom, vagy nem? Lezuhanyoztam és mentem dolgozni. A CHILLEI LABORATÓRIUMNÁL dolgoztam. Szerettem a munkámat, ahova autóbusszal jártam. Amikor leszálltam a buszról valaki ezt mondta: "Hát te mit keresel itt? Neked már nem szabadna itt dolgoznod!" Mások is mondták ezt nekem. A furcsa az volt, hogy ezek az emberek nem is voltak újjászületett keresztények. Ez volt a jel, amit az Úr adott nekem. Ezután döntöttem, hogy bemegyek a főnökhöz és felmondok. "Isten parancsára el kell hagynom a céget." - mondtam neki. Amikor Isten megparancsol valamit, nekünk teljesíteni kell. A főnököm aggódott értem és ezt kérdezte: "Mit fogsz csinálni? Hol fogsz találni még egy ilyen jó helyet?" Erre is csak azt mondtam, hogy Istennek kell engedelmeskedni. Egy nagy búcsúztatót tartottak nekem. Ezután összeszedtem a dolgaimat és hazamentem. Édesanyám már várt a verandán, és én sírva érkeztem haza. Elmondtam neki, hogy otthagytam a munkahelyemet, mert Isten megerősítette az álmomat különböző embereken keresztül.
"Ha az Úr beszélt hozzád, akkor úgy használjon fel téged, és életedet, ahogy Neki szüksége van rá!" - mondta. Besötétedésig beszélgettünk édesanyámmal, majd azt mondtam neki, hogy ágyba kell mennem, mert Isten szólni fog hozzám. Legalábbis ezt gondoltam, de nem így történt. Ő más úton közeledett. Amikor a szobámban levetettem a ruhámat az egész szoba remegni kezdett. Kiáltozni kezdtem, hogy földrengés van! Próbáltam elhagyni a szobát, de egy láthatatlan személy megakadályozott abban, hogy az ajtón kimenjek. Láttam édesanyámat, és a családomat a másik szobában, segítségért kiáltottam, de senki nem hallott engem. Most már tudom, hogy az Úrnak angyala volt az a láthatatlan személy. Majd egy hang szólt hozzám. A Szent Szellem a legcsodálatosabb hangon szólt: "Ricardo, most, hogy elhagytad a munkádat, szeretném, ha elmennél a templomba és minden nap 7 órán keresztül imádkoznál az életedért, és a Földön lévő gyülekezetekért!"
Amikor az Úr abbahagyta a beszédet a szoba sem rázkódott tovább. Átnyújtottam a kezemet az ajtókereten és láttam, hogy most már elhagyhatom a szobát. Édesanyámhoz rohantam és hangosan kiáltottam: "Hallottam a Szent Szellem hangját!" - aztán elhagytam a házat és kint is ezt kiáltottam. Sokan nem hiszik el, hogy Isten ma is tud szólni az emberekhez, de én az igazat mondom. Ő egy beszélő Isten! Ő ma is szól az emberekhez. Ha az Úr tudott Ábrahámmal beszélni, akkor ma is tud szólni az Ő Gyülekezetéhez. Elmentem a templomba, és beszéltem a lelkésszel. Beleegyezett, hogy minden reggel nyolc órakor kinyitja az ajtót, és én, ahogy Isten parancsolta, ott imádkozhatok. Minden reggel mentem és imádkoztam egy órát, kettőt, hármat, de aztán már nem tudtam, hogyan imádkozzam tovább, hát megkérdeztem Istent: "Uram mit mondhatnék még? Még mindig van négy órám az imádkozásra." Majd hallottam egy morajlást a templom hátsó ajtajától kezdve, aztán az egész templom himbálózni kezdett, mint egy részeg. Ezalatt az Úr szólt hozzám, de nem ugyanazon a hangon, mint álmomban. Előtte tekintélyes, hatalmi hang volt, most pedig bánatosan mondta: "Ricardo, imádkozz az én Gyülekezetemért! Az én Gyülekezetem nem az, ami volt! Az én népem a Földön megváltozott! Elvesztette a hitét! Nem hisznek Bennem. Nem hisznek létezésemben! Mondd el nekik, hogy én Vagyok! Járj közbe, mert sokan nem imádkoznak, és nem böjtölnek." Amikor az Úr befejezte a beszédet, megszűnt a remegés. Ezután le-fel járkáltam a templomban. Imádkoztam az emberekért, hogy szellemileg felébredjenek.
A második hét csütörtökjén nagy fájdalomban ébredtem fel. A csontjaim, az ízületeim sehogy sem akartak felkelni. Az édesanyám keltegetett, hogy menjek a templomba, de én csak panaszkodtam, hogy fájnak a csontjaim. Akkor azt mondta, hogy imádkozzam otthon. Én azonban emlékeztettem arra, hogy Isten azt jelentette ki, hogy a templomban kell imádkoznom! Így édesanyám segített felöltözni, és elvitt a templomba. Azon a reggelen sokan voltak ott, és én kértem őket, hogy imádkozzanak értem. Mondtam nekik, hogy nagyon gyenge vagyok az imára. Megkentek olajjal és imádkoztak a testemért. Ekkor természetfeletti erőt kaptam Istentől. Halleluja!
Elkezdtem imádkozni, és fel-alá járkálva kértem Istent, hogy kegyelmezzen meg az én nemzetemnek, a chilei családoknak, a kábítószereseknek és a gyülekezeteknek. Befejeztem a közbenjárást, majd később visszajöttem az esti istentiszteletre. A papi áldás után felemeltem a kezemet és éreztem, hogy valaki megérintette a hátamat. Amikor ezt éreztem minden erőm elhagyott, és a földre estem. A lelkész megkérdezte, mi van velem? "Nem tudom" - mondtam, - "nincs erőm, és szinte alig tudok beszélni." A gyülekezet körülvett és imádkozott értem. Ekkor néhányan a gyülekezetből látták az angyalt, aki bejött. Neki az volt a megbízatása, hogy közölje velem: Jézus elé kell mennem! Megkérdeztem az angyalt: - "Mennyi időre viszel el?" Az angyal azt mondta: - 8 óráig leszel a testeden kívül. Találkozol majd Jézussal, mert Ő beszélni akar veled. Még azt is mondta: "Nem én vagyok az az angyal, aki felkísér a Mennybe. Én az őrző angyalod vagyok, aki védtelek minden nap, mióta ezen a Földön vagy. Két angyal fog jönni a Mennyből, akik majd elvisznek a harmadik égbe, éjjel 12 órakor." Amikor ezt elmondtam, a lelkész kijelentette, hogy vigyenek el a pásztor lakására kocsival. A lakás második emeletén feküdtem, és ott hallottam az emberek kiabálását és a kutyák ugatását.
Ezután az átélésem után, később mondták el nekem, hogy két ember jelent meg az úton ragyogó hófehér köntösben. Bejöttek a házba, és feljöttek az emeletre, ahol én voltam. Ezek az angyalok nagyon csodálatosak voltak! Briliáns fehér hajuk volt, fehérebb a hónál. A szemük, mintha gyöngyszemek lettek volna. A bőrük nagyon puha volt, mint egy bébié, és mégis nagyon izmosak és erősek voltak. Mondtam a lelkésznek, itt vannak az angyalok, akik küldve lettek értem, hogy elvigyenek a Mennybe. Azután elhagytam a testem. Láttam a testvéreket, ahogy a testemet érintgették, és azt mondták: "Elment, elhagyta a testét!" De én még mindig ott voltam mellettük és próbáltam mondani nekik, hogy "Itt vagyok", de ők nem láthattak engem. Láttam, amint a testvérek az ágyon maradt testemet kezdték takarókkal takargatni. Az egyik angyal ezt mondta nekem: "Ideje, hogy menjünk, mert az Úr vár bennünket.” Mindkét angyal megfogta a karomat, felemeltek és vittek a Menny felé. Fénysebességgel száguldottunk. Meg kell, hogy mondjam nektek, még akkor is, ha vannak, akik nem hiszik, hogy Jézus Krisztus létezik, és él örökké!
Később, amikor az Úr azt mondta, hogy menjek vissza a testembe, én ezt mondtam neki: "Ki fog nekem hinni a Földön? Engedd meg, hogy Veled maradjak! Senki sem fogja elhinni ezt az átélést, mert nincs hitük! A hit hiánya óriási ezen a Földön! Ki fog hinni nekem?" De az Úr így válaszolt: "Lesznek, akik majd elhiszik a bizonyságodat, azok, akik az igazi Gyülekezethez tartoznak! Azok hinni fognak!"
Azon az éjszakán, amikor hihetetlen sebességgel mentem, hogy meglássam az Urat, le tudtam nézni a Földre. Láttam a nagyszerű Holdat, ami megvilágítja az éjszakát a Földön. Majd láttam az óriási Napot. Láttam, ahogy a lángok kicsapódnak a Napból, és melegítik a Földet. Aztán láttam a sok csillagot, ahogy elhaladtunk mellettük. Isten megengedte, hogy meglássam a Napot, és a csillagokat egy okból: hogy elmondhassam nektek, Isten a Teremtője ennek a világmindenségnek!!! Ő egy hatalmas Isten!
Azután nagyon nagy sebességgel tovább utaztunk arra a helyre, ahol csak sötétség van, és nincsenek csillagok. Nincs több teremtmény, csak sötétség! Ahogy lenéztem, a csillagokat magam alatt láttam. Kezdtem félni és megkérdeztem az angyalokat: "Hova visztek engem? Vigyetek vissza a testembe a Földre!" Szorosan maguk közé vontak. Átfogtak és úgy tartottak. Én teljesen meggörnyedtem, annyira féltem. Az angyal ezt mondta: "Légy csendben! A harmadik égbe viszünk, ahol Jézus vár rád, mert beszélni akar veled."
Most az angyalok megálltak. Ebben a pillanatban körültekintettem, de semmi teremtményt nem láttam. Nem tudom hol voltam, de azt hiszem ez volt a második ég. Közben megerősítettem magam, ahogy az angyalok tartottak, és akkor hirtelen szörnyű neszt hallottam, és valami eszeveszett menekülést felettem. Az angyalok megszorítottak és mondták: "Ricardo ne félj! Jézus velünk van! Emeld fel a fejed, és nézz felfelé!" Meglepődtem, mert felettem valamiféle teremtmények mozogtak. Az angyalok ezt mondták: "Nézd, megmutatjuk neked, mik is azok felettünk." Azután az egyik angyal intett a kezével, és egy hatalmas kört írt le. Erre a mozdulatára megvilágosodott az egész ég felettünk. Megkérdeztem az angyalt: "Milyen hely az ott?" A válasz ez volt: "Ez a sötétség birodalma, ahol a Sátán és az ő démonai laknak." Ezt mondtam: - Ezért van a sok gonoszság a Földön! Ezek a démonok ebből a birodalomból lejönnek a Földre, és mindenfelé pusztítást, gonoszságot okoznak az emberek között. Számuk milliók felett van, szinte megszámlálhatatlanok! Az angyalok azt mondták, nézzem meg őket közelebbről, és megmutatták az arcukat ezeknek a szörnyű teremtményeknek.
Sokakat közülük láttunk a televízióban! Némelyek óriásiak voltak! Láttam a "Thundercats"-okat, a "Power Rangers"-eket amik a karikatúra-, és rémfilmekben vannak. Ezeknek a rémfilmeknek, és rajzfilmeknek készítői között vannak olyanok, akik megállapodást kötöttek az ördöggel, hogy bemutatják őket a TV-ben, mozikban. Mindazok a rajzok, ebből a szellemi királyságból jöttek. Mit gondolsz, miért van manapság, hogy a gyermekek olyan lázadók?! Mert azok a démonok befolyásuk alá helyezik a gyermekeket, néha meg is szállják azáltal, ahogy nézik ezeket a filmeket. Ezért kell megtanítani gyermekeinket, hogy megválogassák, mit nézhetnek a TV-ben és mit nem! Az angyal elmondta nekem, hogy ez valóság és igaz! Mindezek a démonok léteznek, és az emberek szövetséget kötnek az ördöggel, hogy ezeket a démonokat a Földre hozzák. Azután a démonok elkezdtek engem átkozni, majd a Gyülekezetet, az Atyát, és a mi Urunk Jézus Krisztust, és az egész Földet, mert nem tisztelik sem Istent, sem az Ő teremtményeit. Megláttam ott a "Hugó" nevű gonosz szellemet, aki nagyon népszerű egy Chile-i rajzfilmben. Ijesztően nézett ki. Közel jött hozzám és ezt mondta: "Le fogunk menni a Földre és öljük a gyermekeket."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 27, 16:14:40
Mit gondolsz, miért van az, hogy a gyermekek ölik a gyermekeket? Néhányan a gyermekek közül el is mondták, hogy valami kijött a televízióból és azt mondta nekik, hogy tegyék meg ezt és azt a rosszat, és ők megtették. Ezek a démonok gyűlöletet ültetnek el a Földön. "Uram szabadítsd meg, és tisztítsd meg Chilét!" Az egyik angyal ezt mondta: "Nézd csak tovább!" Az egyik démon ezt mondta: "Mi megpróbáltuk tönkretenni Isten Gyülekezetét, de nem tudjuk megtenni, mert ha megölünk egyet, azután ezrek ébrednek fel, és pótolják azt az egyet."
Kezdettől fogva próbálja a Sátán elpusztítani a Gyülekezetet, és azokat, aki az Isten munkáját végzik, és hirdetik Isten Igéjét, de nem tudja, mert az Úr véd bennünket! Dicsőség Istennek! Akkor a démonok ezt mondták: "Csináljunk valamit! Menjünk be a templomokba, mert sokan vannak ott, akik hozzánk tartoznak. Használni fogjuk azokat az embereket, hogy terjesszék a pletykákat, és végzik a megosztásokat, hogy szakadások történjenek a hittestvérek között. Amikor ezt megtesszük, és a templomok a pletykák miatt elesnek, akkor majd a Szent Szellem megszomorodik, és elhagyja a Gyülekezetet! Az ördög mindenfelé megy, és keresi azokat, akik Isten igazságát akarják követni, hogy megsemmisítse őket. Ezért van a figyelmeztetés: "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el." (1Péter 5:8) Nem akartam több dolgot látni, de az angyal azt mondta, hogy mindent látnom kell! Láttam, ahogy a démonok menekülni kezdenek, mikor egy fényesen világító csillag jött felénk. De ez nem csillag volt, hanem több millió angyal jött, akik dicsőítették az Urat! Ezt kiáltották: "Szent, Szent, Szent, Ő, aki a kezdettől fogva van! Ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég." Minden hívőnek dicsőíteni kell az Urat!
Ezek után egy nagy csatát láttam, és utána már sehol nem láttam démonokat! Ne félj, mert sokkal több szent angyal van a mi oldalunkon, mint démon az ellenség oldalán! Az angyalokkal eljutottunk a harmadik égig, és ott volt előttem egy nyitott út a Mennybe! Elérkeztünk végre oda, és megláttam Isten mennyei városát. A mennyei város létezik! Megláthattam a dicsőséges és csodálatos útját az angyaloknak. Megtisztították az egész területet a démonoktól, és soha nem álltak meg a dicsőítéssel és az Ő nevének áldásával. Az angyalok aztán azt mondták nekem: "Itt várj!"
Egy kicsit távolabb a mennyei várostól, láttam egy személyt fehér ruhában lovagolni. Ahogy közelebb ért hozzám, ez a személy nagyon csodálatos volt! Sokkal csodálatosabb, mint a többi angyal! Azt vártam, hogy beszélni fog hozzám, de Ő csak nézett rám egy darabig és csak utána mondta: "Mihály arkangyal vagyok, és felelős vagyok azért, hogy őrizzem a Gyülekezetet a Földön." Szemtől szembe találkoztam Mihály arkangyallal, aki nagyon kedves lény. Elfordult, és megmutatta az utat, ahol bemehetek a mennyei Városba. Ezt mondta: "Lépj be! Az Úr Jézus vár reád." Ahogy a város felé mentem, az angyalok ott is dicsőítették az Urat, én pedig csak sírtam, ahogy néztem a várost. A város tiszta, átlátszó aranyból van készítve, a bejárati ajtók pedig gyöngyökből vannak. A padlózat kristálynak látszott. Soha nem láttam ehhez hasonlót a Földön, és ember nem is tudna ilyent készíteni! A mi Urunk Istenünk, a világmindenségnek mérnöke! A bejárati ajtók szélesen ki voltak tárva. Beláttam. A falakon rubinok, zafírok, briliánsok és gyöngyök voltak. A falakon belül pedig milliók és milliók dicsőítették az Istent! A falon kívül voltam még. Megremegtem attól, amit ott hallottam. Hallottam egy hangot, és ez a hang megrázta a Mennyet. "Szentek legyetek, mert én Szent Vagyok!" Csak szentek léphetnek be arra a helyre! Szentség nélkül senki nem láthatja meg az Urat! "Mert meg van írva, hogy Szentek legyetek, mert én Szent Vagyok." (1Péter 1:16) "Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat!" (Zsidók 12:14)
Azután egy hang ezt mondta: "Lépj be!", és én beléptem. Egy csodálatos trónt láttam tűzben lebegni. Megfigyeltem, hogy tűz jött ki a trónból. Megláttam Jézust, a Királyok Királyát és az Uraknak Urát! Erőtlenül estem le a földre. Keze kinyúlt a tűzből, hozzám ért, és ezt mondta: "Állj fel lábaidra!" Összeszedtem az erőmet és felálltam. Az arcát nézve láttam, hogy nem olyan, mint ahogy bármely festmény ábrázolja a Földön. Sok ember isteneket készít fából, és sok-sok hasonmást, de meg kell nektek mondani Testvéreim, hogy Jézus nem hasonlít azokra a képekre. Ő egy nagyon erős Isten! "Nem kőből, vagy fából faragott Isten vagyok, hanem az Élő Isten, aki létezik!" Majd folytatta: "Mondd meg a Gyülekezetnek a Földön, hogy ÉN valóban VAGYOK. Igazán élek és létezem! Mondd meg népemnek, hogy a MENNYORSZÁG IGAZ VALÓSÁG, és ÉN VÁROK RÁJUK!" Majd ezt mondta nekem: "Gyere, jöjj velem, mutatok neked valami nagyszerűt." Lenéztünk, és láttam a Földet, és mindent, ami rajta van. Jézus ezt mondta: "Mindent látok, amit a Gyülekezet tesz." Jézus mindent tud, amit mi csinálunk. Láttam többeteket a Mennyből. Jézus mondta: "Nézd meg a Gyülekezetemet!" Láttam testvért testvér ellen, gyülekezetet gyülekezet ellen harcolni. Ekkor Jézus azt mondta: "A Gyülekezetem elvesztette a hitét, és nem akarnak hinni Bennem! A gonoszság megsokasodott a Földön, és az emberek nem akarják hinni azt, hogy létezem! Mondd meg az én népemnek, hogy nagy dolgot fogok cselekedni a Földön! Gyülekezetem visszafelé csúszik ahelyett, hogy növekedne!" Ekkor az Úr elkezdett sírni a Gyülekezete miatt, és azt mondta: "Ez a gyülekezet nem az én Gyülekezetem!" "Uram ne beszélj így - mondtam. - Természetesen mi vagyunk a te Gyülekezeted!" Így válaszolt: "Nem! Az én Gyülekezetemben erők, jelek és csodák vannak, de MONDD MEG NEKIK, HOGY JÖVÖK, ÉS FELEMELEM ŐKET ÚJRA!"
Majd tovább mentünk. Egy ajtón mentünk át, ahol az út tiszta aranyból volt. Én kezdtem le-fel szaladgálni az aranyúton. Akkor azt mondta az Úr, menjek vissza és mondjam meg, hogy arany utak vannak a Mennyben. Azok mind az én népemhez tartoznak. "De az én Gyülekezetemben a Földön nagyon sok a tolvaj, akik ellopják a tizedet és az adományt. Mondd meg nekik, hogy egy tolvaj sem léphet be a Menny Királyságába!" Egyenesbe kell hozni az életünket az Úrért! Aztán láttam egy nagyon hosszú asztalt, több millió emberrel, étellel és itallal. Nagyon sok korona volt ott, és kristálytalpas poharak, amikből majd inni fognak a megváltottak. Az Úr ezt mondta: "Ricardo, MINDEZ EGÉSZEN KÉSZ VAN az én népemnek! Ez az az asztal, amely el van készítve a Bárány menyegzőjére." Halottam egy testvérnőről, aki szintén felvitetett a Mennybe. Ő látta az angyalokat, ahogy jöttek-mentek, készítették elő a menyegzői asztalt. Ezt mondtam az Úrnak: "Az a testvérnő miért látta a nagy készülődést és én nem látok itt most senkit készülődni?" Az Úr válasza ez volt: "MERT A KÉSZÜLŐDÉS BEFEJEZŐDÖTT!" A sok korona el van készítve azoknak, akik engedelmesek voltak az Úrnak. Az én kérdésem ez volt: "Uram, akkor mikor jössz vissza, ha már a készülődésnek vége? Mennyi idő van még hátra, amíg visszajössz? Mutasd meg nekem a mennyei órát, mennyi idő maradt még?" Sok ember látta álomban már ezt az órát. Azt mutatta, hogy NEMSOKÁRA ÉJFÉL LESZ, AMIKOR AZ ÚRNAK VISSZA KELL JÖNNIE. Kérdeztem: "Uram mikor fogja az óra a tizenkettőt ütni? Egy, vagy öt perc van még hátra?" Jézus nézte az arcomat egy kis ideig és válaszolt: "Ricardo, a Mennyben nincs idő." Én válaszoltam: "Uram, de ha nincs idő, akkor miért nem jöttél már vissza?" Ekkor Jézus felemelte kezét. Hüvelyk és mutató ujját összetéve, egy nagyon kicsi távolságot mutatott és azt mondta: "EGY KIS IDŐ MARADT MÉG ISTEN KEGYELMÉBŐL AZOKÉRT, AKIK MÉG ELVESZETTEK. MÉG EGY ESÉLY FEL VAN KÍNÁLVA NEKIK!" A mi Urunk még nem jött vissza, mert még egy kis időt adott nekünk az üdvösségre, amit Ő így hív: "Az Atya kegyelmi ideje."
A Biblia igaz! Minden, ami most a Földön történik, le van írva a Jelenések könyvében! Jézus hamarosan visszajön! Hogy tudjalak meggyőzni arról, hogy nagyon hamarosan jönni fog? JÉZUS MINDEN PILLANATBAN JÖHET! Kell, hogy nagyon gyorsan keressük Őt imádkozva, teljes szívünkből, az első cselekedeteket cselekedve. Jézus megismételte: "Isten kegyelmi idejében vagyunk." "Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, ..." (Jelenések 2:5)
Ekkor egy angyal jelent meg és így kiáltott: "ELJÖTT AZ IDŐ, AMIKOR VÉGE AZ IDŐNEK! MINDEN KÉSZÜLŐDÉSNEK VÉGE. Jézus megkapja az Ő menyasszonyát." AZ ÚR JÖN! MINDEN EGYES JEL AZ IGÉBŐL, AMI JÉZUS JÖVETELÉT ELŐZI MEG, MÁR BE VAN TÖLTVE! A filmekből is láthatjuk, hogy valami katasztrofális idő következik. A tudósok is tudják, hogy valami nagy dolog fog történni. Amikor az angyal befejezte a fennhangon való beszédet, az angyalok milliói kezdtek el örvendezni, hogy a menyasszony, Isten Gyülekezete végre meg fog érkezni a Mennyországba. Ezt kérdeztem: "Mi folyik itt?" - de senki nem figyelt rám, mindannyian örültek a jó hírnek! Akkor az angyalokkal együtt én is dicsőítettem Jézus nevét. Egy pillanatra felemeltem a kezem, és akkor éreztem, hogy valaki kiemelt a Mennyből és visszaküldött a Földre borzasztó nagy sebességgel. Ahogy visszaérkeztem, oda lettem letéve a pulpitus elé a templomba, ahol minden nap imádkozni szoktam. Visszaérkezésemkor az Úr velem volt, és ezt mondta: "Ricardo, ha az elragadtatás most történne meg, ezt láthatnád: "Láttam az egész Földet. Majd egy ködöt láttam leereszkedni a gyülekezetbe, ami körülvett engem és én kérdeztem az Urat:
"Mi ez?" Ezt mondta: "Ez az, amit elragadtatásnak hívok."
Aztán láttam embereket, akik betörték a templom ajtaját, mert be akartak jönni és azt kiabálták: "Hol vannak a gyermekeim? Mind eltűntek!" Minden gyermek a Földről eltűnik, mert Isten nem hagy egyet sem itt a nyomorúságra. Az első, aki bejutott a templomba az énekkarvezető volt, ezt kiabálta: "Hol van a gyülekezet? Itt hagytak! Itt maradtam! Itt maradtam!" Utána láttam másokat, pásztorokat, testvéreket, testvérnőket, és gyülekezeti felvigyázókat sírni. "Hátramaradtam!!!" Sok szülő, házastárs kereste szeretteit, és az emberek a gyülekezetben így válaszoltak: "Szeretteitek nincsenek itt! Az Úr elvitte őket!" "Tehát mégiscsak igaz volt! Jézus visszajött és elvitte az Ő menyasszonyát!" Az emberek zokogtak, és kívánták, bárcsak hittek volna Jézus Krisztusban! Aki nem hisz Jézusban, mint személyes Megváltójában [és nem vallja meg Őt élete Urává], az elveszett! Láttam pásztorokat is sírni, és az emberek szemükre hányták: "Miért nem beszéltél az igazságról, miért nem tanítottál a szentségről, miért nem tanítottál ezekről? A te mulasztásod, hogy ittmaradtunk!" Láttam, ahogy az elkeseredett emberek szinte darabokra szedték őket, kitépték hajukat. A pásztorok könyörögtek, hogy ne bántsák őket, de azok nem hagyták abba, mert démonizálva voltak! […]
Lesznek egész gyülekezetek hátramaradva! Láttam olyan testvért, aki elkeseredésében a saját szemét akarta kivájni. Az emberek a fejüket a földhöz és falhoz verték, mert nem tudták megérteni, felfogni, hogy csak Jézus volt az egyetlen megoldás! Itt maradtak, mivel ők nem tették Jézust életük Urává, nem fogadták Őt a szívükbe, és továbbra is gonoszságban akartak élni, úgy, ahogy nekik tetszett. Az emberek vagdalták magukat. Szabadon folyt a vér a templomban. Aztán láttam egy fiatalt, aki így sírt: "Uram vigyél el engem is!" - de túl késő volt! Jézus itt volt, és már elvitte az övéit! Mindezek után a földre estem, mert még láttam nagyon sok borzalmas dolgot. Jézus ezt mondta: "A nagy nyomorúság idején olyan problémák lesznek, amik eddig még soha nem voltak!" Megkérdeztem Jézust: "Miért ugranak fel az emberek, azután, miután megsebesítik magukat?" Ő így válaszolt: "Abban az időben az emberek keresik majd a halált, de nem fogják megtalálni. A halál elmenekül a Földről." Kérdeztem az Urat: "Miért maradtak ezek a pásztorok és az emberek vissza?" Az Úr ezt mondta: "Mivel ismerem őket, és ismerem a szívüket." Isten ismer minket! Ismeri mindannyiunk szívét. [Azok maradtak itt, akik nem fogadták el Jézust személyes Megváltójuknak.]
Jézus ezt mondta: "Meg akartam mindezt mutatni neked, hogy FIGYELMEZTESD a Gyülekezetet, és REMÉNYT ADJÁL nekik. Mondd el, ha az emberek megbánják vétkeiket, megbocsátok nekik. Nagy dolgot fogok cselekedni a Földön. Mondd meg az én népemnek is, ha megbocsátást kérnek, ma még megbocsátok nekik!"
Ezután még egy látást láttam. Tüzet láttam, ami betakarta az eget. Jézus kérdezte: "Láttad ezt? Tűzet, amit az egész Földön látsz? Tűz van Chile fölött is. Chile Jézusért fog élni. Isten megváltoztatja Chilét." A tűz mozogni kezdett és Chile felé akart menni, Jézus mondta: "Az én Atyámnak szemei Chilén vannak." Amikor a tűz leszáll Chilére, más országok is látni fogják Isten beköltözését oda. A gyülekezetek örülni fognak az egész világon, amikor látni fogják Isten bevonulását Chilébe. Az Úr látomásban elvitt egy helyre, aminek a neve Paseo Humada. Ott megcsonkított és nyomorék embereket mutatott nekem. Aztán láttam hívőket imádkozni a nyomorékok felett, a láb nélküliek felett és megparancsolták a végtagoknak, hogy nőjenek ki. A végtagok engedelmeskedtek, és kinőttek. Kéz nélküli embereknek is új végtagjai lesznek! Kreatív csodákat fog tenni az Úr! Ebben az időben nagy csodák történnek majd. A gyülekezetekben az emberek gyógyulni fognak. Ezekben a napokban a halottak feltámadnak, és ha hitben élsz, Isten használni fog téged is, hogy hasonló csodákat tegyél, mint amiket a Bibliában lévő apostolok vittek véghez. Ez az Isten kijelentése, amit adott nekem: Ő HAMAROSAN JÖNNI FOG!
Maranatha*! Ámen. — DICSŐSÉG ÉS HÁLA AZ ÚRNAK!
"Az Úr pedig a Szellem, és ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság." (2Kor. 3:17)

* Az arám eredetű kifejezés jelentése: "Jöjj el, Uram"!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2008 December 27, 18:28:50
Sziasztok!
Találtam egy oldalt nem is olyan rég, ahol keresztény filmeket nézhettek, és néhányat le is tölthettek. Pl. Végtelen hit; Left behind 1-2. (Hátrahagyottak); Az eskü; Jézus élete; Apokalipszis; és persze még sok más.

http://bekesibaptista.shp.hu/hpc/web.php?a=bekesibaptista&o=filmek_BCR

Illetve még egy filmes oldal keresztyén filmekkel (Feltámadás a halálból; A teremtés csodái; Az élet rejtélye; Salamon, és egyebek)

http://www.mennyeihir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=447:filmkavalkad&catid=128:kommentalhato
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 29, 15:00:30
Isten nem felejtett el téged!
(God has not forgotten you)David Wilkerson-tól
2005. március 21.
__________
Voltál valaha is depresszióban, levertségben? Voltál valaha is olyan aggódásban, olyan levert hangulatban, hogy alvás nélkül szenvedtél egész éjjel? Voltál olyan helyzetben amikor úgy érezted, hogy képtelen vagy nyugalmat találni mélységes gyötrôdésedben, és ebben az állapotban mindent fel akartál adni, mert úgy érezted, hogy az életed teljes kudarcot vallott?
Nem fizikai állapotról beszélek. Nem azokról beszélek akiknek talán kémiailag nincs egyensúlyban a szervezetük, vagy esetleg elme betegek. Keresztény hívôkrôl beszélek, akik idônként egy hirtelen elôbukkanó levertséggel harcolnak, és az ilyen állapotnak nem csak egy, hanem számos forrása is lehet; egyszerre több oldalról kapják a támadást, és teljes reménytelenség árasztja el életüket.
Ha mindez illik rád, akkor a 77-ik zsoltár rólad szól, mert kiutat mutat lesújtott állapotodból és félelmedbôl. A zsoltárt Aszáf írta aki az Izraeli papság lévita osztályából származott, és szintén a Dávid által szervezett kórus énekese volt. Tizenegy zsoltárt írt, melyek mindegyikében igazságosságra intette Isten népét, oly annyira, hogy prédikátornak is lehetne nevezni.
Aszáf akkor írta a 77-ik zsoltárt, amikor szörnyen levert hangulatba került, annyira, hogy képtelen volt nyugalmat találni. “Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szüntelenül; lelkem nem akar vígasztalást bevenni” (77: 3) Ez az Istenfélô ember olyan mélységesen lehangolt volt, hogy senki sem volt képes kimenteni levertségébôl, “hánykolódom, de nem szólhatok.” (77: 5) írta saját magáról.
Aszáf egy imádkozó ember volt, és szintén ebben a zsoltárban írja, “Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; hogy figyelmezzen reám”. (77: 2)
Biztos, hogy Aszáf hallott Dávid hasonló siralmairól a 34-ik zsoltárban. “Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ô fülei azoknak kiáltásán.” (Zsolt. 34: 16) Ugyanebben a zsoltárban Dávid azt írja, “Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembôl kimentett engem"… ez a szegény ember kiáltott, az Úr pedig meghallgatta és minden bajából kimentette ôt. (34: 5, 7)
Kétség kívül hallhatta Dávidtól, hogy miként menekült el Gátba Saúltól. Dávid ôrültséget színlelt, hogy megmentse saját életét. Ez az Istennek elűzött szolgája olyan mélységesen levert volt, hogy Istenhez kiáltott segítségért. Dávid bizonyságtétele szerint Isten kimentette ôt rémes helyzetébôl, és ezáltal született meg Dávid szívében az öröm éneke, amely az Úrnak szólt.
A 40-ik zsoltár Dávid hitének új éneke, és biztos, hogy ez az ének eljutott Aszáf kórus vezetô kezébe. A zsoltár azt írja, “meghallgatta kiáltásomat és kivont a pusztulás gödrébôl, a sáros fertôbôl, és sziklára állította fel lábamat, megerôsítvén lépteimet.” (40: 2-3)
Aszáf Mint a nemzet ének-mestere, énekelt a felszabadulásról, és az imádságról amely választ talált. Saját imádó énekében - a 78-ik Zsoltárban - Aszáf meginti az izraelieket hitetlenségük miatt. Eligazítja ôket és azt mondja, hogy Isten azért nem válaszolt imáikra, mert bűnben éltek.
“És szólának Isten ellen, mondván; avagy tudna Isten asztalt teríteni a pusztában?... vajon tud-e kenyeret is adni? …avagy készíthet húst az ô népének? És újra kísértették az Istent és ingerelték Izráel szentjét… megkísérték és megharagíták a magasságos Istent és nem ôrizék meg bizonyságait.” (Lásd 78-ik Zsoltárt)
Aszáf azonban most saját harcával állt szemben. Nem tudjuk meg a Bibliából, hogy mi okozta ezt a levertséget, csak azt tudjuk, hogy szörnyű bajában még aludni sem tudott: “Szemeimet ébren tartod; hánykolódom és nem szólhatok.” (77: 5)
Ekkor csalódottan írt Isten hallgatásáról, “Nyomorúságom idején az Urat keresem …avagy mindörökké elvet az Úr? És nem lesz többé jóakaró? Avagy végképpen elfogyott az ô kegyelme? Vagy megszűnik ígérete?... elfelejtkezett könyörülni Isten?” (77: 3-10) Izrael kórus-vezetôje úgy látta, hogy “Isten nem válaszol imáimra!”

Ez a történet csak egy lesújtott ember története
az Ó Testamentumban, vagy esetleg a mostani napok
sok imádkozó hívôjének története is?

Lehetséges, hogy Aszáf története a te lelki csatádról beszél? Aszáf nem egy érzéki gonosz ember volt. Ellenkezôleg, ô egy Istenfélô, imádkozó hívô volt. Szerette Isten szavát és tanította a gyülekezetet, de most rémes depresszióban szenvedett.
Mostani újságok adatai szerint Aszáfnak a 77-ik zsoltárban leírt magatartása a legtöbb amerikai hitét tükrözi. A szavazatok szerint a legtöbben hiszik, hogy Isten hallja imáikat, mégis kevesen hiszik, hogy Isten válaszol.
Az igazság az, hogy a mostani hívôk életében Aszáf története egyáltalán nem szokatlan, sôt, inkább egy tüzes-forró megpróbáltatásra mutat. Péter Apostol szerint minden keresztény számára szokásos az ilyen megpróbáltatás: “Szeretteim ne rémüljetek meg attól a tűztôl, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek” (1Péter 4: 12) Péter azt mondja , hogy “Megpróbáltatásod nem egy új dolog. Isten népe a századok folyamán átment ilyeneken.”
Úgy találtam, hogy az elmúlt 200 évben sok, híres prédikátor szenvedett ennyire mély és sötét letargiában. Például Charles Haddon Spurgeon akit az egyik leg- Istenfélôbb prédikátornak ismertek el, aki egy imádkozó ember volt és állandóan az Urat kereste, mégis egy mély levertségben szenvedett, (ezt azokban az idôkben “melankóliának” hívták)
John Fletcher, Istennek egy másik szolgája is rémes depressziótól szenvedett. John Wesley alatt szolgált, aki Fletchert a leg-Isten-félôbb embernek nevezte a földön. Krisztus jelenléte olyan erôs volt Fletcher életében, hogy gyakran nagy csend borította el a termet ahová belépett. Krisztus Szelleme sugárzott ebbôl az emberbôl.
Mégis Fletcher mint Aszáf, úgy szenvedett a borzasztó és mélységes levertségtôl. Borzasztó melankólia jött rá váratlanul, amitôl hosszú napokig képtelen volt megszabadúlni. Fletcher minden magyarázat nélkül szenvedett a lehangoltság megpróbáltatásától. Andrew Bonar, egy Istenfélô, imádkozó Pásztor a 19-ik században hasonlókról számolt be. Azt írta, “Vissza estem a mennyei versengésben …Isten nem használ engem mások megtérésében úgy mint régen, …Kell hogy megszabadúljak a félelem és bizonytalanság árnyékától …némely közeli barátom nem érti bajomat és szükségemet, …szégyen és szomorúság tölt el szentségtelenségem miatt.
Ó, amit elvesztettem! Szívem süllyed bennem. Szégyenkezve látom másokban a szentséget, …Úgy néz ki mintha egy felhô lenne az Igazságosság Fia és köztem. Úgy gondolom, hogy az Úr azt mondja, “Nincs most szükségem rád”."
Úgy látszik, hogy ezek a legszentebb, legodaadóbb és imádkozó szolgálók is szemben álttak ilyen helyzettel. Úgy beszélnek róla mintha kétségbeesés és elriasztó érzés árasztotta volna el ôket; és nem tudták elmagyarázni az érzések okát, hogy honnan eredt a sötét felleg, mely látszólag mint egy felhô borította el ôket. Bajuk legtöbbször nem egy okból eredt, inkább egyik baj a másikra halmozódott.
Még Pál apostol sem menekült el az ilyen levertségtôl. A Korinthusbelieknek írta, “…nyomorúságunk, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erônk felett megterheltettünk, úgy hogy életünk felôl is kétségben voltunk.” (2Korinthus. 1: 8)
A görög szó “ kétségben” ebben a versben úgy is fordítható, hogy “Nem tudtuk megérteni: Kétségbe estünk annyira, hogy még a halálra is gondoltunk.” Röviden szólva, “ Vágytunk a halálra, mert képtelenek voltunk megérteni azt amin keresztül mentünk. Ez több volt mint amit el tudtunk bírni.”
Nehéz elképzelni, hogy Pál mondott volna ilyesmit. Ki bízott az Úrban jobban mint ez a félelem nélküli apostol? Ki böjtölt és imádkozott többet mint Pál? Ki kapott több választ az imádságra? Mégis eljött az óra, amikor Pál annyira kétségbe esett, mint soha azelôtt. Vajon mi volt ennek az oka?
Némely biblia kommentátor azt mondja, hogy a különbözô megpróbáltatások kombinációja volt az ok. Például Pál egyeseket nagyon szeretett, de késôbb ugyanezek fordultak ellene és ez mély gyötrelmet okozott neki. Közeli barátai nemcsak elhagyták ôt, hanem hazugságokat is terjesztettek róla, nevét is becsmérelték. Pál emellett rémes betegségeken is átment. Többször részesült hajótörésben, és gonosz dolgokat is terveztek élete ellen. Pál a gyülekezetek egészsége miatt is szintén aggódott.
Mindez túl sok volt egy ember számára, és még ha mindezt összegezzük is, akkor sem kapunk magyarázatot szörnyű kétségbeesésére. Azt írta, “Olyan gyötrôdésben voltam, hogy azt hittem, meg fog gyilkolni.”
Természetesen Pál felszabadult és gyôzedelmesen a bajok fölé kerekedett, de soha nem felejtette el levertségét.
Istenfélô emberek - szent életű, odaadóan imádkozók és Jézust szolgálók - jól megértik, hogy miért sírt Aszáf. Mint ahogyan Pál apostol, ezek az Istent szeretô emberek is, akiket az ördög özönvíz szerűen árasztott el, kibírhatatlanul lesúlytottnak érezték magukat.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2008 December 29, 15:01:31
Krisztus a példánk életünk minden részében.

Krisztus megindúltan nézett gyarlóságunkra szívében, de ô is szemben állt, “megkisértetett hozzánk hasonlóan” a megpróbáltatás órájában. Azt mondta Andrásnak és Fileppnek, “Most az én lelkem háborog; és mit mondjak?” (János 12: 27) Amikor ezt mondta a kereszttel állt szemben és jól tudta, hogy halála közel van. A görög szó ”háborog” itt zaklatottat, vagy felzavartat jelent.
Jézus, életének legintenzívebb, legfeszültebb idejével és megpróbáltatásával állt szemben. Igazából ezt olyan mélységesen sötétnek érezte, hogy késôbb fel is kiáltott, “Istenem miért hagytál el engem?” Azoknak pedig akik keresztre feszítették, ezt mondta, “ez a ti órátok, és a sötétségnek hatalma.” (Lukács 22: 53)
Micsoda szavak Jézustól! Lényegében azt mondta, “Ez Sátán órája.” Az ördög arra használta halála elôtti óráit, hogy zaklassa és molesztálja ôt. Az ördög minden erejével bántalmazta és zaklatta ennek a Szent Embernek imádkozó szívét.
Biztos lehetsz benne, hogy neked is ugyanígy Sátán okozza sötét, bántalmazó óráidat. Az Úr nem helyez ilyen rettenetes levertséget szeretteire. Honnan tudjuk ezt? Mint Aszáf, imádkozunk, imádjuk Istent, keressük akaratát, teljes felszabadúlásra vágyunk a bűn hatalmából, és pontosan ez az az ok amiért az ördög zavart okoz.
Ugyanakkor abban is biztosak lehetünk, hogy Isten megengedi az ilyen idôszakokat egy nagyon jó okból. Jézus azt mondta követôinek, “…és mit mondjak? Atyám, ments meg ettôl az órától.” (János 12: 27) Lényegében azt mondta, hogy “Nem tudom teljes mértékben elmagyarázni, csak azt tudom mondani, hogy Isten megengedte a sötétségnek ezt az óráját.”
“Mit tudnék mondani? Nincsenek szavak amelyekkel eltudnám magyarázni, hogy min megyek át. Aggódok, zavart vagyok, de nem tudom megokolni. Ne kérdezzetek, mert nincs magyarázatom.”

Egy ilyen rémes órában mi lehet Isten célja?

Pál rámutat Isten speciális céljára ezekben a szörnyen megpróbáló, sötét idôkben:
“Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket. Mert amint bôséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseibôl, úgy bôséges a mi vígasztalásunk a Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére amelyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És reménységünk erôs felôletek. Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is.” (2Korinthus. 1: 3-7)
Érted Isten célját? Nyomorúságunkban a Szentlélek megvígasztal, és hasonlóan mi is képesek leszünk vígasztalást adni azoknak, akik mély szenvedésben élnek. Ez a Szellem munkája: Vígaszt hozni népéhez azok által, akik átmentek a megpróbáltatásokon. Ezért felismerhetjük azt a tényt, hogy amint saját szenvedésünk szigorúbb lesz, úgy lesz az Úr vígasza és oltalma is egyre nagyobb bennünk.
Két szeretett testvérünkkel levelezünk, Israellel és Jesse Martinnal. Israel 100 éves, Jesse pedig 102 éves. Az egyik 92 éves koráig, a másik 97 éves koráig dolgozott. Mind a ketten imádják az Urat, és évek óta olvassák ezeket a prédikációkat.
Természet szerint testvérek, de “az Úrban is igazi testvérek”. Mindkettô arról tanúskodik, hogy életükben szenvedtek, de a nagy és erôs megpróbáltatások megnövelték, mélyítették szívükben a Szellem örömét és drága jelenlétét. Rémséges dolgokon mentek át; a Nagy recesszión, két Világháborún, szörnyű szárazságokon, valamint egyénileg is szenvedtek hosszú életükben. Mégis magas koruk ellenére is mosollyal ajkukon hirdetik, “Mindezekben az Úr nem hagyta el ôket”. Bizonyságuk mindannyiunk számára nyugalmat ígér a Szentlélek vígasztalásában és nyugtatásában.

Milyen baj okozta Aszáf álmatlanságát?

Aszáf bizonysága az volt, hogy “Kiáltok az Úrhoz, imádkozom az éjszakán át és tudom, hogy meghallja siralmamat, de nem látok választ imáimra.”
Emlékszel, hogy ez az Izrael kórus-vezetôje tanúskodott Isten jellemérôl a zsoltárokban? (50: 15) “És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsôítesz engem.” Aszáf biztosan látott példát életében az ilyen megszabadításra amikor választ kapott másokért szóló imáira. Hűségesen szolgált és emlékeztetett mindenkit az Istenben való bizalomra, hogy ne csüggesszék Ôt hitetlenséggel.
Most azonban, hogy az elkeseredés szelleme rászált, Aszáf képtelen volt ettôl megszabadúlni. Azt írja, “Istenrôl emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem.” (Zsolt. 77: 4)
Aszáf ezután vissza emlékezett múltbéli megpróbáltatásaira, a nehéz idôkre, amelyekbôl az Úr kivezette. Azt mondja, “Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveirôl. Megemlékezem éjjel az én énekeimrôl…”. (77: 6-7) Ez a hűséges ember próbált vissza emlékezni, hogy miképpen válaszolt Isten imáira, utána pedig örömmel énekelt a hit gyôzelmérôl.
Most azonban életének legnagyobb megpróbáltatásával állt szemben! Fizikailag, szellemileg és értelmileg is letört volt. Azt mondja, “Panaszkodtam, mert mindezt túl sok elviselni.”
Mi volt Aszáf panasza? “Avagy mindörökké elvet-é az Úr? És nem lesz többé jó akaró? Avagy végképen elfogyott -é az Ô kegyelme? Vagy megszűnik-é ígérete nemzedékrôl nemzedékre? Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? Avagy elzárta-é haragjában az Ô irgalmát?” (77: 8-10)
Aszáf tele volt ilyen kérdésekkel, és azt írja, “Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.” (77: 11) Lényegében azt jelentette ki, hogy “ az bánt, hogy Isten megváltozott. Egy változás áltt be az Úrban, nem olyan mint amilyennek megismertem Ôt. Valamilyen oknál fogva megváltozott felém. Vissza tekintve életemre emlékszem a felszabadításokra, de azok az idôk elmúltak, és most minden más.
Isten nem kedvel többé, hanem félre tett. Ez nagyon fáj és zavar; úgy érzem magam, mintha az Úr eltávolodott volna tôlem megpróbáltatásom idején. Tudom, hogy hallja imáimat, de nem válaszol, megfeledkezett rólam. Úgy látszik, hogy megváltozott, és nem szabadítja ki népét a bajokból, úgy mint régen.”
Szeretteim, talán nem vagytok ilyen mély levertségben. Talán nem érzitek magatokat olyan elpusztítottnak mint Aszáf megpróbáltatásában. Nem kételkedtek abban, hogy Isten válaszol imáitokra, és abban is biztosak vagytok, hogy Isten nem haragszik rátok,de a szívetekben mégis csalódás van. Érthetetlennek tűnik, hogy az életben nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy elképzeltétek.
A csalódás különbözô helyen érintheti az életet; pénzügyekben, munkában, házasságban, gyermekekben, szolgálatban. Mások életében látszólag minden jól megy. Testvéreitek Krisztusban jól haladnak, de részetekre az élet mintha megállt volna vagy még ennél is rosszabb, és csodálkozva kérditek, “Hogyan kerülök ki ebbôl a spirális zuhanásból? Nincs semmi remény.”

Hogyan kerülünk ki az ilyen rémes
depresszióból és elkeseredésbôl?

Dávid dicsôítô éneklésével menekült ki hasonló depressziójából, Aszáf úgy szintén. A történelemben is Hasonlóképpen menekült ki a hívôk sokasága az ilyen mélységekbôl.
Az Írások szerint Dávid, Aszáf, Jób és a többi Ó Testamentumi szent ember, vissza emlékezve az elmúlt nemzedékek életében lévô isteni hűségre, képesek voltak kimenekülni a sötét idôszakokból. Dávid azt írta, hogy akármikor elhagyatottnak érezte magát szívében, “Megemlékezem a régi idôkrôl, elgondolom minden dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem.” (Zsolt 143: 5) Aszáf ugyanezt tette “Megemlékezem az Úrnak cselekedeteirôl, sôt megemlékezem hajdani csodáiról." (77: 12) Igazából Aszáf azt mondta, hogy Izraelben mindenki “És eszökbe vevék, hogy Isten az ô sziklájuk és a felséges Isten az ô megváltójuk.” (78: 35)
Valóban áldás, hogy a múlt megváltásaira emlékezhetünk. Mózes V-ik könyvében olvassuk, “Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr a te Istened…vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról a te Istenedrôl.” (V Mózes 8: 2, 11)
Azonban Isten megváltása többet jelentett az Ó Testamentum szentjeinek, mint csupán az áldásokra emlékezni. Szükséges volt fegyelmezésre is. Sok féle szertartás és ünnep emlékeztette az Izraelitákat életük megváltására, amely az Úr által történt.
Manapság ugyanúgy van; Jézus Krisztus temploma arra van hivatva, hogy emlékeztessen az isteni megváltásra, de sokkal jobb mód adatott nekünk erre az emlékezésre, mint amilyet az Ó Testamentumi idôkben Dávid és Aszáf kapott, mert Isten kiöntötte Szellemét, és Szent Szelleme bennünk lakozik.
A Szent Szellem nemcsak lecsendesít minket a sötét viharos idôkben, nemcsak vissza emlékeztet minket Isten hűségére, hanem megértést is ad arra, hogy miért megyünk át tüzes megpróbáltatásokon, és ezt azért teszi, hogy hitünket ne veszítsük el.
Aszáf életében láthatjuk a különbséget a régi és a mai idôk között. Ez az áhitatos, Istenfélô ember nem beszél arról az okról, nem osztja meg velünk a 77-ik zsoltárban azt amit megértett szenvedésébôl. Egyszerűen nem tudjuk mit eredményezett életének sötét órája. Csak azt olvassuk, „Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg”. (Zsolt. 77: 20) Aszáf így összegezte mindazt, amin átment, „Isten útjait nem lehet tudni. Nem tudom, miért engedte meg, hogy melankóliában és levertségben szenvedjek. Csak abban van örömöm, hogy felszabadított.”
Pál magyarázata az Új Testamentumban másképpen hangzik, „Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ô Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” (1 Korinthus. 2: 10) Aztán ezt a fontos állítást fűzi hozzá, „Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ô benne van? (2: 11) Vagyis, „a Szent Szellem nélkül, Isten léptei az életünkben, érthetetlenek.”

Képtelenek leszünk teljesen visszanyerni örömünket,
békénket, és nyugalmunkat, míg tisztán meg nem értjük,
miért engedte meg Isten a Jóbéhoz hasonló megpróbáltatásunkat.
Hogyan kerülünk ki az ilyen rémes depresszióból és elkeseredésbôl?

Egyszerűen nem nyerjük vissza Isten békéjét szenvedésünk idején, amíg célját fel nem fedezzük, és az lelkünkben megrögzött igazsággá nem válik. Meg kell értenünk, hogy sötét óránkat és fájdalmas próbánkat, az Ô dicsôséges céljából engedte meg az Úr. Mi ez a cél? Egyszerűen, hogy a Szentlélek hihetetlen békéjének tanúi lehessünk.
Megtisztítva és erôsebben fogunk kiemelkedni a tüzes próbából, és olyan szolgálatot fogunk kapni, amely nagyobb még a világ leghíresebb igehirdetôjénél is. Mi lesz ez a szolgálat? Egy bizonyságtétel a Szentlélek által kapott nyugalomról és gyôzelemrôl, hogy a szenvedôk merítsenek belôle. Dániel írja le, hogy mi lesz a végeredménye az ilyen szolgálatnak, „Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik.” (Dániel 12: 10)
Milyen hihetetlen hivatásunk van! Megpróbáltatásokon megyünk át, hogy Isten nyugalmat adó keze lehessünk mások szolgálatában.
Két évvel ezelôtt lányom Debbie és férje Roger eltemették 12 éves leányukat, Tiffanyt, ki agy-rákban halt meg. Tudom a szenvedést, amin átmentek; éjszakákon keresztül azt kérdezve, „Mi lehet Isten célja ezzel?”
Nemrég, Debbie vásárlás közben észrevett egy asszonyt akinek szemébôl hullottak a könnyek, miközben egyedül ült egy padon. Debbi megkérdezte, „Tudnék segíteni valamiben?” A nô így válaszolt, „Soha nem fogja megérteni, amin most keresztül megyek.” Debbie addig beszélt vele, míg végül a nô megosztotta fájdalmát és azt mondta, „Gyermekem meghalt rákban.”
Ekkor a mennyek nyugalma szált le rájuk. Debbie átkarolta az asszonyt, és elmondta neki a saját történetét. Mindketten megnyugodtak Isten gyógyító szeretetében.
Kedves szentjeim, Isten nem felejtett el titeket mély és sötét megpróbáltatásotokban. A zsoltár-író búzdító szavaival hagylak, „Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket bôségre,…ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tôlem.” (Zsolt. 66: 10-12, 19-20)
Dicsôség az Ô Szent Nevének!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Január 03, 20:04:52
Érdekesség: http://www.worldometers.info/hu/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Január 03, 20:30:26
 :hehe: Hát ez tényleg érdekes!

A villámcsapás ebben az évben, A földművelés miatt erodált termőföld ebben az évben (tonna), jobban prög mint bármi más. Ez vicc szerintem. Ha a születés és a halálozás pörögne így, azt jobban elhiszem.
A vízfogyasztás ebben az évben (milliárd liter) : Ez meg csak éppen, hogy megy, közben meg vizet folyamtosan fogyasszák.

A mai napon a születés 328.200 Hát nem semmi adat és megy fölfelé.
A mai napon a halázozás 144.330 és megy tovább
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Január 08, 13:12:41
Witness Lee: Az Ő feltámadásának ereje

1943-ban evangélizációs munkásságom miatt a japán katonai rendőrség börtönébe kerültem. Abban az időben a japán hadsereg Kína nagy részét megszállta, s a város is, melyben dolgoztam, japán megszállás alatt volt. A fogságom idején majdnem minden nap kihallgattak, reggel is és délután is. Délelőtt kilenctől tizenkettőig, és délután fél háromtól hatig kellett vallatóim előtt állnom. Elképzelni is nehéz, milyen szörnyű helyzetben voltam. Nem volt más segítségem, csak az Úr, s nem volt más módom segítségért folyamodni, csak hogy imádkoztam.

Magánzárkába csuktam, mert féltek, hogy megpróbálok valamilyen üzenetet küldeni. Nem tudtam mást csinálni, mint egész nap imádkoztam, és mondhatom, hogy minél többet imádkoztam, annál inkább úgy éreztem, hogy a Mennyekben vagyok! Nem börtönben voltam, hanem a Mennyben. Amikor a kihallgatóim elé vezettek, sokkal magasabbnak éreztem magam, mint ők. Nem alattuk, hanem felettük álltam. A börtön semmit, Krisztus pedig mindent jelentett számomra. Minden fenyegetésük ellenére a Mennyben éltem.

Három hétig bántak így velem, de végül semmilyen vétket sem találtak bennem. Az egyetlen ítéletük az volt: ez egy babonás ember. Azt mondták, hogy Isten megszállottja vagyok.

Egy alkalommal azért vezettek elő, hogy csúfot űzzenek belőlem.

- Mondd meg nekünk, - követelték – mi fontosabb, az Isten vagy a hazád?

Tudtam, hogy mire megy ki a játék. Ha azt mondom, hogy az ország fontosabb, akkor már nem babonásnak, hanem hazafinak ítélnének. Meg akarták tudni, hogy hazafias érzelmű vagyok-e, törődök-e a hazámmal vagy sem. Nem válaszoltam azonnal, mire nekem támadtak:

- Mondd meg gyorsan! Azonnal válaszolj!

Minél inkább sürgettek, hogy „gyorsan”, annál inkább haboztam és késlekedtem a válasszal. Végül ezt mondtam:

- Számomra Isten az első!

- Rendben van, akkor az Isten adjon ma kenyeret! Mi ugyanis nem adunk neked enni!

Én csak mosolyogtam rajtuk és visszamentem a cellámba.

Nem sokkal ezután egy görög fiatalembert tartóztattak le. A katonai rendőrség úgy vélte, hogy mivel ennek az embernek semmilyen kapcsolata sincs a városban, ezért nem fog tudni tőlem semmit sem továbbadni, nyugodtan betehetik az én cellámba.

Amikor a vacsora ideje eljött, az ételt osztó japán katona megjelent az ajtónál. Amikor a tekintetünk találkozott, mivel nem tudott kínaiul, ujjaival többször csúfolódva felfelé bökött, jelezve, hogy ő nem ad semmit, de majd Isten felülről bizonyára gondoskodik rólam. Odalökött néhány darab kenyeret a fiatal görögnek, majd távozott. Ezek után a görög fiú beszélgetni kezdett velem és a helyzetemről tudakozódott. Elmondtam neki a történetemet.

- Ó, Mr. Lee, én nem veszem el ezt az ételt. Fogyassza el Ön!

- De ez a maga adagja!

- Maga Krisztusért szenved. Szeretném ezt a szenvedést megosztani Önnel! – mondta, és belém erőltette a tejet és a kenyeret.

Másnap megint elővezettek, hogy gúnyolódjanak.

- Nos, gondoskodott rólad az Istened?

- Igen! – válaszoltam. Semmit nem tudtak kezdeni elem. Egy babonás embert láttak benne, aki senki mással nem törődik, csak Istennel. Végül feladták.

- Rendben van, hívunk egy borbélyt, hogy nyírjon meg és hozatunk neked valami ételt az étteremből.

Nem sokkal a börtönből való távozásom után súlyosan megbetegedtem tuberkulózisban. Hat hónapig csak ágyban feküdhettem teljes nyugalomban, majd két és fél évig lábadoztam igen korlátozott tevékenységgel. Kívülről nézve ezek igen sötét napok voltak, . de higgyétek el, amikor imádkoztam, úgy éreztem, hogy már nem az ágyban, hanem a Mennyben vagyok. Bár súlyos beteg voltam, imádkozás közben olyan érzésem volt, hogy nem a betegségemben vagyok, hanem magasan fölötte, a Mennyben. Nem is tudjátok elképzelni, micsoda örömöm volt azokban a napokban! Börtön és üldözés, majd szegénység és betegség… De dicsérjük az Urat, mert a felemeltetett Krisztus, a mindenek felett való Krisztus volt az utam! Megtapasztaltam valamit az Ő feltámadásának erejéből! Mindenen felülemelkedünk, minden alattunk van, semmi sem tud letörni bennünket!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Január 12, 11:40:14

 ÚJ TÖMLO
Subscribe    Unsubscribe    Change E-mail    View Archive

Szirtes Péter: Az Úr készíti papi menyasszonyát
Szirtes Péter
Jan 5, 2009

Szirtes Péter: Az Úr készíti papi menyasszonyát
 
Útravaló a 2009. évre. Engedjük, hogy minket is felkészítsen, és halljuk meg a kürt szavát.
 
Choo Thomas, kóreai származású, Amerikában élő, viszonylag fiatal hívő testvérnő, akit saját bevallása szerint, amit az Úrtól hallott, az utolsó idők egyik prófétanőjévé választott és képez az Úr. Prófétasága abban rejlik, hogy engedelmes Istennek és Jézus arcát keresi imádatban. Jézus és a Szent Szellem hosszú, éveken át tartó intenzív képzési folyamatának eredményeképpen nemcsak Isten erejében, hanem az Istenimádatban és a neki való engedelmességben, mennyasszonyi felkészíttetésében egyaránt növekszik.
 
Indulata az Úr indulata, a lelkek mentése, üdvösségre juttatása. Kijelentést kapott a mennyről és a pokolról. Ez utóbbiban meglátta rokonait, közeli ismerősei egy részét, akik elkárhoztak, mivel nem ismerték meg az Urat. Még a gyülekezetéből is mutatott neki az Úr olyan személyeket, akik nem fognak részesülni az elragadtatásban, azaz hátra maradnak a hitetlenekkel és az Urat Istenfélelemben és engedelmességben nem váró keresztényekkel együtt. Ezek közül sokan örökre elvesznek majd.
 
Az Úrtól kapott kijelentése szerint a keresztények és gyülekezetek és természetesen a pásztorok kb. 20 %-a nem él úgy, hogy részesülhetne a szentek mennybe történő elragadtatásában. Ez azt jelenti, hogy ezek a testvérek itt maradnak a nagy nyomorúság idejére, ami olyan megpróbáltatás, melynek során a hit megvallása és megélése sokkal nagyobb áldozatot követel a hívő részéről, mint bármely más korszakban.
 
Jézus int, hogy mindenkor imádkozzunk, hogy azok között lehessünk, akiket kiragad az Úr ebből a nagy nyomorúságból, mert nyomorúságos idők lesznek, amelyhez hasonló nem volt és nem is lesz, amikor Krisztus tanújának lenni betölti a tanú szó eredeti bibliai görög szavának jelentését: mártír. Boldog lehet, aki a nagy nyomorúságra hátrahagyottak közt képes lesz elérni hite célját, a lélek üdvösségét. Sokan meg fogják tagadni az Urat, és örök kárhozatra mennek.
 
Az Ige kijelenti Isten jobb tervét: Boldog, aki részesül az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. A második halál a lélek kárhozatba jutása. A lélek elkárhozásában a legszörnyűbb annak visszafordíthatatlanság örökkévalósága. Ez a csüggedtség és depresszió abszolútuma, ahol nincs megnyugvás, jó alvás, sem minden reggel megújuló kegyelem, felkelő nap vagy nevetés.
Nincs remény, csak gyötrelem, kín, fájdalom és rémsikoly. Nincs tiszta levegő, amit belélegezhetne az ember, ahol állandó szomjúság gyötör, lelkének nincs nyugalma, és állandó gyötréseknek és szörnyű, minden fizikai fájdalmon túltevő valóságos fájdalmaknak van kitéve a lélek. Senki nem tudja elképzelni ennek borzalmas voltát.
 
Akiknek csak az Úr kijelentette és megmutatta, és akikkel csak megéreztette ezt az Úr, nem tapasztalták meg teljességében az elveszettséget, és a pokol kínjait, hanem csak tompított formában és rövid ideig. Mégis olyan élmény volt ez azoknak, akik ebben részesültek, hogy Jézusnak gyakran lelki gyógyításban kellett részesítenie az illetőket ezt követően, és ki kellett vennie belőlük az emlék érzetét, oly annyira megrázta őket annak az élménye, amiben részesültek.
 
A prófétaság szelleme, a Jézus Krisztus bizonyságtétele, írja János apostol a Jelenések könyvében, ami a hamar elkövetkezendő időkről szól. De ez a folyamat már elkezdődött.
 
Az apostolok és a próféták igyekeznek az egyház figyelmét Jézusra, az Istenfélelemre, a Jézus Krisztusról és a mennyről és pokolról való bizonyságtételre és az igazságosságra, a társadalmi átalakulásban való munkálkodásra fordítani, azért, hogy ne a megtévesztés szelleme és a gonosz cselekedetek és rendszerek tőre emelkedjen és érje el célját az országban és közegben, ahol élünk és funkcionálunk, hanem az igazságosság és a hit.
 
Isten kegyelmi időt adott a földnek, amit nekünk kell kihasználni úgy, hogy az Ő arcát keressük és cselekedeteit cselekedjük. A kegyelmi idő azonban hamarosan lejár, és Isten nem fogja megvárni, hogy mindenki hitre és a hit üdvözítő megélésére jusson, mivel az emberi szabad akarat ennek útjába áll, ezért hamarosan eljön az óra, amikor idő nem lesz többé, hanem eljön a vég és a sötétség, amiről az Úr szólott, amikor intett: Munkálkodjatok amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat.
 
Az éjszaka a földön a nagy nyomorúság második fele, amikor a gonosz tevékenységét már nem gátolja az Úr gyülekezete és annak engedelmes része, mivel a mennybe ragadtatott. A jelenések könyve ír azokról, akik megtartják Jézus Krisztus bizonyságtételét, hitét és Isten parancsolatait.
 
Ebben az évben a menny valóságának, Isten királyságának, az Úr Jézus Krisztussal való személyes, időigényes és intim kapcsolatunknak, és a lelkek üdvösségre juttatására való törekvésünknek növekednie kell életünkben.
 
Sok hitetlenségen, csüggedésen és megkeseredésen alapuló haszontalan elfoglaltságunkat és szórakozásunkat meg kell tagadnunk és el kell hagynunk ahhoz, hogy olyan állapotba hozzuk magunkat, hogy meghalljuk a kürt szavát. Mert angyali harsonaszó fog szólni, amikor eljön az Úr, és hangos szózat, jön a vőlegény. És amikor ez bekövetkezik, addigra kell, hogy legyen bennünk Isteni erő. Ismerőssé kell lennünk a menny királyságának dolgaiban, életében, szellemben és igazságban.
 
Ha nem használjuk ki a jelen kegyelmi időt, ha nincs bennünk okosság és Isteni félelem, akkor bolond szüzekké válunk, akik előtt bezárult az elragadtatás ajtaja.
 
Az Ige írja: Boldogok, akik hallják a kürt szavát, és ezt is: az út mellett folyó patakból iszik, ezért emelem föl az ő szarvát. Ez az út a mennyei Jeruzsálem utcája, és ennek az utcának közepén folyik az élet folyója. Ez az a patak, folyó, amely Isten és Krisztus trónjából ered, melyből ha iszunk, Jézus szarva naggyá lesz bennünk. Akkor nem győzhet le bennünket semmi gonosz.
 
Jézus mondta: Higgyetek az evangéliumban és higgyetek énbennem. Az én atyám házában sok hely van, és én elmegyek és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
 
A gonosz el akar fordítani a gyermeki hittől és az Úr iránti buzgó, gyermeki, menyasszonyi szeretettől, szerelemtől, állhatatosságtól és rajongástól. Annak van itt az ideje, már jó ideje, hogy hitünk ne elméleti okoskodás és vita legyen általános dolgokról, hanem hogy ismerjük fel az idők jeleit és úgy éljük meg ezt a kapcsolatot, ezt a hitet, ezt a reményt és ezt a szeretetet, miképp az utolsó idők ezt megkövetelik.
 
Mert miképpen a sötétség és a gonoszság növekszik a földön, úgy nő a kegyelem, azaz a hit, remény és szeretet is, de csak szabad akarat és emberi cselekvés által.
Ha mi nem lépünk, ha mi nem hozunk helyes döntéseket, ha mi nem tanuljuk meg az állhatatosságot, ha mi nem igyekszünk megismerni az Urat, akkor mindezek a jó dolgok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy győzzünk és elérjük hitünk célját, lelkünk és más lelkek üdvösségét, csak mag vagy csíra formájában maradnak meg bennünk. Azt pedig tudjuk, hogy a mag vagy csíra, nem kifejlett gyümölcs, sem nem gyümölcstermésre alkalmas állapot, amit viszont az Úr megkövetel.
 
Ezért mondja: Boldog, aki hitt. És akik hisznek, azokat a hit jelei kísérik. Kell, hogy hitünk olyan élővé váljon, hogy jelei legyenek. Ez igei dolog. Nekünk egyik lábbal a menny valós és szilárd királyságában kell állnunk, a másikkal itt a földön, de lélekben és szellemben teljesen a királyságé és Krisztuséi kell lennünk.
 
Ha igazságban járunk, a mennyei igazságban itt a földön, akkor örülhetünk és üldözéseket szenvedhetünk. Jézus az igazságosságért való üldöztetés boldogságát emeli ki kétszer boldogmondásai közt. Talán ezért 8 boldogság és nem hét, mivel a hét a tökéletesség száma, de egyet az Úr kiemelt a hétből, hogy megduplázza, hogy létre hozhassa az új kezdetet, ami az örök királyságot jelenti. A 8 ugyanis az új kezdet száma, mivel a 8. nap egy új hét, új időszak kezdete.
 
Nem fog azonban senki üldözni téged az igazságosságért, ha nem konfrontálod a bűnt abban a közegben, amelyben élsz. És ha a bűn elleni harcod a végig, azaz véred ontásáig hat, ennek az Úrral való intimitás helyéből kell származnia. Ez az indulat legyen bennetek, szólít fel rá az Ige, mint ami Jézusban volt, aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot és a szenvedést, azaz vállalta keresztjét. Bár a földön járt, tekintete és járása folyamatosan az Atyán és a Mennyei királyságon nyugodott.
 
Az új Jeruzsálem, és az örök királyság volt folytonosan szellemi szemei előtt. Csak így győzhetett és mi is csak így győzhetünk, ha az Ő indulata fogan meg és növekszik bennünk.
 
Amikor egy hívőt vagy egyházat nem üldöznek egy bűnös társadalomban és rendszerben, ahol a bűn folyton növekszik, az nem jelenthet mást, mint hogy az egyház alszik, nem engedelmes Isteni elhívásának és Urának, nem szereti Jézust, nincsen olyan állapotban amilyennek a Jelenések könyvében Isten megmutatta Jánosnak a férje számára felékesített menyasszonyt.
 
Krisztus menyasszonya nem csupán egy város, az új Jeruzsálem, mennyei hajlék, hanem mi vagyunk. Az énekek éneke könyvből ez egyértelműen kitűnik. A vőlegény a szerelmes, aki maga az Úr Jézus Krisztus, nem egy városba szerelmes, hanem egy személybe.
 
És a menyasszonynak hosszú és intenzív utat kell megtennie Ura iránti hozzáállásában és szerelmében, Ura iránt érzett érzelmeiben és cselekedeteiben, mire eljut odáig, hogy önfeledten leszögezhesse saját fejlődése és tökéletességre jutottsága végét, Jézusközpontú hozzáállásának és állapotának valóságos voltát: Én az én szerelmesemé vagyok és engem kíván Ő.
 
Mi az, amit ez a szerelmes meg ne tenne Uráért, ha Ő akarja? Nem létezik olyan. Amit Ő akar, ahhoz megad minden kegyelmet. Az Én kegyelmem elég neked. Akkor járjunk Ővele 2009-ben is, még inkább, tudván, hogy az idő rövidre van szabva és az idők gonoszak. Áron is vegyük meg az alkalmas időt. Ne legyünk esztelenek, sem restek, se gyávák, hanem bölcsek, bizonyítván magunkban, hogy mi az Ő kedves és jó és tökéletes akarata.
 
Legyetek áldottak az Úr 2009. esztendejében. Péter apostol ír a kipróbált hitről, ami becsesebb a tűzben megpróbált aranynál. Ezt azon szenvedések kapcsán írta, ami a korabeli gyülekezetet próbálta. Aszerint tekintsünk erre az évre, miképp Péter apostol tanítja.
 
Eszköz ez az újabb kegyelmi esztendő arra, hogy hitünk megpróbáltasson és az Úr tökéletes akarata megbizonyíttasson bennünk és általunk a világban, hogy az Úr Jézus Krisztus megdicsőüljön bennünk, ami Isten és sokak örömére és üdvösségre jutására vezet.
 
Mert örül az Úr a mi engedelmességünknek, győztes tűzpróbáinknak és a lelkek üdvösségre jutásának. És sír az elveszők miatt.
 
Sokakat készít az Úr titokban és van terve, melyben az Isteni összhang, képzés és időzítés lényeges. Ezért senki ne csüggedjen el, látva sok elszomorító, gonosz dolgot, ezek növekedését, hanem mint engedelmes gyermekei, ajánljuk fel magunkat az Úrnak és engedjük, hogy formáljon minket tökéletes terve eszközeiként.
 
Nem szabad mindennapi gondolkodásmódunkat az eddigiekhez és e világhoz szabni, hanem meg kell újítanunk értelmünket Isten Igéje és szeretete által. Szükség felülvizsgálnunk életvitelünket, kapcsolatainkat, és változtatnunk úgy, hogy az Úrnak és a Vele való közösségnek és a királyságnak, amely szüntelenül növekszik, egyre nagyobb tere legyen bennünk, mivel az idő rövidre van szabva, és hamarosan megkapja ki-ki cselekedetei jutalmát, amit itt a földön cselekedett.
 
Sok dolgot méltánytalannak érzünk és gondolunk, igazságtalannak, hogy nem nyertük el az életben és ezért hajlamosak vagyunk Istent vádolni bizonyos nyomorúságainkban, iránta megkeseredni és bolondságra vetemedni. Ezért szükséges, hogy fordítsuk arcunkat a menny felé, mivel közelebb van hozzánk az örökkévaló királyság és a teljes megváltásunk, mint valaha.
 
Mert nem késik az Úr, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek. Ha csak e világban reménykedünk, vagy ha a mennyei reménységünk távoli és elhomályosult, poros, használaton kívüli bútordarab a tárolóban, akkor nehezen fogjuk tudni megőrizni magunkat az Istenkáromlástól és az Istentagadástól, mivel nem az odafenn valókkal törődünk, hanem a földiekkel.
 
Vannak, akik a földieket elhanyagolják és egyszercsak rájuk tör a méltatlanság. Ha egyszer az eke szarvára vetettük kezeinket, akkor többé soha nem engedhetjük meg magunknak, hogy visszatekintsünk. Ez csak arra jó, hogy ne legyenek illúzióink magunkkal kapcsolatban, és hogy nyilván legyen saját magunk előtt, hogy mi lakozik a szívünkben azért, hogy megértsük kegyelemre utaltságunkat, amely megértés bűnbánattal üdvösségünket jelenti.
 
A hitünk hősei örömnek tartották még vagyonuk elkobzását is a mennyei reménységért. Ezek példaképeink, és boldog, aki az Ő hitük nyomdokaiban jár, akikre nem méltó e világ.
 
Az Úr jól tudja, hogy por vagyunk, ismeri gyengeségeinket. Mégis, ha nem vagyunk képesek elfogadni segítségét és tekintetünket az Úron és eljövendő királyságán tartani, akkor nem leszünk képesek megmaradni a hitben az elkövetkezendő idők során. Nem gondoljuk, hogy a magunk módján, a magunk törvényei szerint és az Úr szavától eltávolodva élve győzhetünk?
 
Az Úr nyomatékosan figyelmeztet az Igében. Elkerülhetetlenül jönnie kell egy megpróbáltatásnak, azzal a céllal, hogy megpróbálja az egész földet. A te hitedet is. Az Ige arra figyelmeztet minket, akikre ez utolsó idők ráköszöntöttek, hogy egyen egyenként és testületileg is szükség ehhez a megpróbáltatáshoz mérnünk az Úr Jézus Krisztus iránti szeretetünk őrültségének, hűségünknek és a neki való engedelmességünknek mértékét.
 
Egy szerelmes olyan dolgokat képes megtenni, amit egy normális ember soha meg nem tenne, még ha kényszerítenék sem. Pontosan erre a szerelemre, az Úr iránti szeretet olyan fellángolására lesz szükségünk ezekben az utolsó időkben, ami őrültség.
 
Ebben is követnünk kell a Mestert, akiért saját rokonai jöttek, hogy megfogják és hazavigyék, mivel úgy mond, megint magán kívül volt. És Jézus felujjongott szívében. Ujjongása és a Szent Szellem örömhullámaiban való fördőzése azonban nem jelentették, hogy odaszántsága hangulatfüggő vagy bizonytalan lett volna. Ellenkezőleg, ebben is és abban is engedelmes volt.
 
Sírtunk a sírókkal és nevettünk a nevetőkkel, de ti nem sírtatok és nem nevettetek velünk együtt, jegyzi meg visszafogott kritikusairól. Majd hozzáteszi: A bölcsesség azonban bizonyítást nyer fiaiban. De Pálról is hasonlóképpen, ezt mondta Festus: Bolond vagy te Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. (Lásd: ap.csel.26.24)
 
Ebben az évben, inkább, mint valaha, oda kell szánnunk magunkat, hogy maga az Úr Jézus tanítson és felkészítsen minket. Szükség megtanulnunk az engedelmességet ahhoz, hogy valóban a királyság követei legyünk, de magáért a győzelemért, lelkünk üdvösségbe jutásáért is. Ne feledjük, amíg e földön élünk, végig meg van a lehetőségünk arra, hogy elvesszünk. Ezért írja: aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ezért senkit ne kárhoztassunk, hanem féljük az Istent.
 
Természetesen mindezekhez kegyelemre van szükségünk. Azt kívánja az Úr, hogy találjuk meg a helyes pihenés időszakait is napjaink és heteink során. Szükség tudatosan dolgoznunk azon, hogy rendszeres, minőségi időt tölthessünk az Úrral, legyőzve minden belső és külső akadályt és a helyes kikapcsolódás, nyugalom, béke, szeretet és feltöltekezés helyét is meg kell találnunk. Ez élet jelen földi kihívásai, feladatai, csapdái és tőrei közepette ezt csak természetfeletti módon tudjuk megvalósítani.
 
Feltétlenül szükséges magától Istentől nyernünk vezetéseinket, benyomásainkat és az erőt, helyes döntéseinkhez, lépéseinkhez és a jóban való állhatatosságunkhoz. Ehhez szükségünk van mind egyéni, mind testületi imádatra és az Igében való elmélyedésre, Krisztus gyülekezetére. Szüntelenül imádkozzunk, és valami módon mindenképp kapcsolódjunk Krisztus testéhez, ami az áldások átadásának és átvételének helye.
 
Tekintsünk Ábrahámra, aki hite révén mindnyájunknak atyánk, aki reménység ellenére hitt, mert hitt annak, aki személyesen szólt hozzá. Hozzád is szól az Úr. Juhai halljuk az Ő hangját. És ha vannak olyan időszakok, amikor úgy érzed, el vagy szakítva Tőle, akkor is veled van, csak megpróbál, hogy hited növekedjen, mivel terve van veled, jó terve, és szeret.
 
Szabjuk magunkat Őhozzá. Keressük az Ő arcát. Ha szereted Őt, akkor kívánsz Vele időzni. Ha ezt egyedül nem vagy képes megtenni, ott az Ige, Isten Szava, ami élő és ható segítséged. Kezdd el imádkozni az Igét, és dorgáld meg az ördögöt, aki akadályoz és lépj tovább. Imádd Őt. Énekelj egy éneket, ami eszedbe jut. És tartsál csendességeket. Istennel töltött időd íze így változni fog, és ez lesz a te üdvösséged.
 
Mert ha nem szeretjük Őt, és nem keressük Őt, akkor miképp vagyunk győztesek? Gondold meg. Lehet, hogy eddig nem dolgoztunk szőlőskertjében, de most mégis elmegyünk és dolgozunk abban, miképp a fiú, aki azt mondta apjának, hogy nem megy el abban dolgozni, de aztán mégis elment? És Isten erre tekint, a cselekedeteinkre. Szükség vele együtt akarnunk, hogy kiképezzen.
 
Próbáltunk szolgálni intimitás nélkül. Aztán abbahagytuk a szolgálatot, és most az intimitást keressük. Isten azt akarja és az a terve, hogy az intimitásból szolgáljunk. Így maradhatunk meg őbenne. Csakis intimitás és tevékenységek útján.
 
Mit ácsorogtok itt tétlen, szólítja meg az ücsörgőket. Gyere, dolgozz az én szőlőskertemben. És én neked is annyit adok bérül, mint azoknak, akik a nap hevét szenvedték, mert én jó vagyok…
 
Majd így szólt hozzájuk: Miképp engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. És íme, én veletek vagyok, a világ végezetéig. Majd felemelkedett és felhő takarta el szemeik elől.
 
És egy angyal jelent meg nekik ezt mondva: Názáreti férfiak, mit álltok az égre meredt tekintettel? Ez a Jézus Krisztus ugyanúgy fog visszatérni, miképp felszállni láttátok.
 
Áldásokkal,
 
Szirtes Péter
 
Új Tömlő hírlevelek
www.ujtomlo.injesus.com
ujtomlo@invitel.hu

Ez egy Új Tömlő hírlevél. Engedélyezzük (és bátorítunk), hogy az Új Tömlő hírleveleket fénymásold, kinyomtasd, e-mail listádra kiküldd és saját honlapodra feltedd, csak a Weboldal, e-mail cím, és a szerző elérhetősége legyenek feltüntetve.

EZT AZ „ÚJ TÖMLŐ" LEVELEZÉSI SZOLGÁLATOT AZ ALÁBBI BANKSZÁMLASZÁMON TÁMOGATHATOD
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Január 13, 00:01:02
Magda! Áthelyeztem ide a Beszélgessünk szabadon topicból. Légyszíves ide tedd ezeket az írásokat. Köszönöm. Mária

Andrew Kuívenhoven

Január 12. 

ISTEN BÖLCSESSÉGE

 
A mai napon olvasandó igeszakasz: 1Kor 2,1-9

 
1 Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. 2 Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. 3 És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.   4 Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; 5 hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. 6 A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét,   7 hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8 Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. 9 Hanem hirdetjük, amint meg van írva: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.

--------------------------------------------------------------------------------
 

"Isten titkos bölcsességét szóljuk... Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel." 
(1Kor 2,7-8) 

Pál nem olyanféle titkos tudományról beszél, amelyet némely kultusz és titkos társaság magának tulajdonít. Az elrejtett bölcsesség az evangélium, a Krisztusról szóló örömhír. Istennek ez a bölcsessége a Krisztus, mégpedig mint megfeszített Isten Fia, aki meghalt a mi üdvösségünkért. Ez a bölcsesség el volt rejtve. Ez azt jelenti, hogy senki nem ismerhette azt, amíg ki nem jelentetett.

És ember nem találhatta ki azt, mert Isten bölcsessége.
Isten olyan módon készített üdvösséget, mely az Ő bölcsességét árulja el és gúny tárgyává teszi minden vallás üdvözítési sémáját.

Szem nem látta és fül nem hallotta azt korábban, ti. Krisztus halálát és feltámadását.

A kereszten a bűn teljes erővel Krisztusra támadt.
Krisztus nem "magányos harcos" volt, aki szörnyű halált halt.
Nem!
Ő az új emberiség feje volt.
Népe képviselőjeként tette, amit tett.
Azután feltámadt.
És megint nem csak egy magányos hős volt, aki visszatér sírjából: az új termés "első zsengéje" volt Ő.

Krisztus halálában a Sátán adta ki maradék erejét.
Krisztus feltámadásában pedig Isten mutatkozott meg ereje teljében.

Abban a pillanatban egy új korszakhoz vezető ajtó nyílt meg.

Leszállt a menny ereje.

A Szentlélek új és örök életet ad mindenkinek, aki Jézus Krisztusban hisz.
Ez az evangélium.
A Krisztusban elnyerhető üdvösség útját mutatja meg most Isten.
Egyszerű szavakkal történik az igehirdetés és szerte a világon folyik az igei magvetés.
Ennek az Igének kell megmentenie az emberiséget és helyreállítani a világot.

Időt kell szakítanunk és fáradságot kell magunknak vennünk, hogy elsajátítsuk, hogy magunkévá tegyük ezt.

Mivel csak Isten Lelke tanít meg minket Isten bölcsességére, ezért könyörögnünk kell a Szentlélekért, míg tanulmányozzuk Isten igéjét. 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Január 14, 23:01:16
Andrew Kuyvenhoven

Mindennap az Ige fényében

Január 14. 

A BÁRÁNY KARDJA

 
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 1,9-18

 
9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, 11 amely ezt mondta: "Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába".   12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja;   15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. 17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
 

 


--------------------------------------------------------------------------------
 

"...szájából kétélű éles kard jött ki." 
(Jel 1,16) 

Mindaz, amit az Ószövetség megjövendölt a Messiásról, Jézusban teljesedik be. Mégis, kiderült, hogy minden annyira más, mint ahogy bárki remélte. Isteni módon más. Például Izrael arra a következtetésre jutott, hogy olyan szabadítót kell várnia, aki harcos lesz. A Messiás (azaz a Felkent, a Király) szét fogja szórni minden ellenségét. Szent háborúba vezeti majd népét. Tartós békét teremt és visszahozza az aranykort Izráelnek és a világnak. Mi történt hát a harcos királyra vonatkozó próféciákkal? Jézus máris a "Király". Legalábbis egy ember látta Őt királyi pompájában. Ez a valaki János volt, Patmosz szigetén. De hogy is állunk ennek a királynak a kardjával? Igen van neki kardja. Csakhogy nem ott viseli, ahol minden más katona hordja a kardját, nevezetesen baloldalt, kihúzásra készen. A kard az ő szájából jön ki. Minden tekintetben fontos része ez a nagy meglepetésnek, az Isten országáról szóló örömhírnek. Az oroszlán úgy jelent meg, mint bárány. A bíró irgalmazni jött. Az arató vetni. És a Király kardja, szablyája jött ki a szájából. Az Ige az Ő harcosa. Mégis, az Úr igéje, szava - az Úr kardja, szablyája. Krisztus annak idején figyelmeztette a városokat, ahol hallották igéjét, hogy ha nem figyelnek rá és nem engedelmeskednek neki, akkor nem lesz remény számukra az ítélet napján. Krisztus ugyanazt mondja a mi kontinensünknek is, mely egykor tele volt templommal és Bibliával. Nem szabad rászednünk magunkat az evangélium látszólag ártalmatlan jellegétől, sem attól a könnyedségtől, ahogy az emberek bánnak az igével (akár szeretik, akár megvetik, akár befogadják, akár elvetik azt). Valójában az evangéliumnak megvan a hatalma arra, hogy megnyissa vagy bezárja Isten országa ajtaját. A szablya - Isten szava, Isten szava - szablya. 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Január 15, 23:57:22
Andrew Kuyvenhoven
  bejelentkezve:     adatmódosítás     kijelentkezés 
   
 Január 15. 

A KARD ÖLNI IS TUD

 
A mai napon olvasandó igeszakasz: Ézs 66,18-24

 
18 Ismerem tetteiket és gondolataikat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet! 19 Csodát teszek majd köztük, és a megmentetteket elküldöm a népekhez: Tarsísba, Púlba és Lúdba, az íjászokhoz, Tubalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek.   20 Elhozzák minden honfitársatokat az összes népek közül ajándékul az ÚRnak: lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, öszvéreken és tevéken, szent hegyemre, Jeruzsálembe - mondja az ÚR -, ahogyan Izráel fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az ÚR házába. 21 Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat - mondja az ÚR.   22 Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok - így szól az ÚR -, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. 23 Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem - mondja az ÚR. 24 Amikor eltávoznak, meglátják azoknak a holttestét, akik hűtlenül elhagytak engem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük.
 

 


--------------------------------------------------------------------------------
 

"Amikor eltávoznak, meglátják azoknak a holttestét, akik hűtlenül elhagynak engem." 
(Ézs 66,24) 

Isten bosszúállással és szabadítással alapítja meg királyi uralmát. Fenséges munkájának ez a két oldala mindig együvé tartozik. Az egyház feladata az, hogy hirdesse a jó hírt, a szabadítás evangéliumát. De nem tisztességes dolog, ha nem figyelmeztet az ítéletre is. Még ha kevésbé értjük is Isten végső büntetésének természetét, azt tudjuk, hogy ez a büntetés jönni fog. Sokan közülünk nem egykönnyen beszélnek a Krisztus által való üdvösségről, mert nincsenek kellőképpen meggyőződve arról, hogy Krisztuson kívül viszont kárhozat van.
Nincs az Ószövetségnek még egy olyan könyve, amelyik ujjongóbban beszélne Isten szabadításáról, mint Ézsaiásé. A vigasztalás halhatatlan szavai vannak ebben a könyvben. Isten szeretetét úgy állítja elénk, hogy az a látszat, mintha ennek az isteni szeretetnek a Jézusban történt megjelenése után írták volna. Mégis, ez a könyv zokogással ér véget. Az elkárhozottak képével fejeződik be.
Természetesen, ha valaki örömét leli ezekben a képekben, azt meg kell róni. Mindnyájan hallottunk már kénköves és tüzes esőt hirdető prédikátorokról, akik visszaélnek a képek kifejező erejével, hallgatóik gyomrozása céljából. De nem lenne szabad eltekintenünk attól, hogy felvessük az örök kárhozat témáját. A mennyben szomorúság van a hitetlenség miatt, és öröm, ha egy bűnös megtér. Isten népének a földön tükröznie kell mind az örömöt, mind a szomorúságot. Ha szomorúságunk nem elég mély, bizonyára örömünk sem nagyon nagy.
Ézsaiás legalább harminc ízben nevezi Istent Izráel Szentjének. És még ha mi, Jézus vére és lelke által bizalmasabban és személyesebben ismerhetjük is ugyanezt az Istent, Ő mégis megmarad Istennek, a Szentnek. Nem szenvedheti el a bűnt. Bosszúállással és szabadítással kell jönnie. Vagy hisszük, hogy Jézus Krisztus elviselte a bűneinknek büntetését, vagy nekünk magunknak kell majd elhordoznunk a büntetést.
Óh, Isten, légy irgalmas nekünk és felebarátainknak! 
 
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Január 16, 23:53:50
139 Zsoltár... Csodálatos!

http://uk.youtube.com/watch?v=6_HEP-yhCWg
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Január 17, 02:21:06
139 Zsoltár... Csodálatos!

http://uk.youtube.com/watch?v=6_HEP-yhCWg

Ámen és Ámen
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Január 17, 16:54:18
Legyen ahogy Te akarod!
http://www.youtube.com/watch?v=0EvpAFlVFFk

Imádság a párkapcsolatért
http://www.youtube.com/watch?v=6RBLWMlay8A

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Meli77 - 2009 Január 17, 17:06:21
139 Zsoltár... Csodálatos!

http://uk.youtube.com/watch?v=6_HEP-yhCWg


Tényleg lélekmelengető! :2smitten:

Zene :Michael W. Smith :Freedom: 11.Thy Word :06:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Január 17, 17:07:33
Paul Washer - amerikai baptista lelkipásztor bizonyságtétele, ill szolgálatai, amik magyarra vannak fordítva.
Nagyon jók. Szívből tudom ajánlani minden testvéremnek.

Paul Washer bizonyságtétele
http://www.youtube.com/watch?v=xKpQJ8libgM


Az együttjárásról - a Biblia szemszögéből - 1. rész
http://www.youtube.com/watch?v=OwJ0P0oUEOc

Az együttjárásról - a Biblia szemszögéből - 2. rész (sajnos a többi 4 résznek még nincs magyar fordítása)
http://www.youtube.com/watch?v=TA0loqTLUSI


Sokkoló üzenet - 1. rész
http://www.youtube.com/watch?v=MNr-dHGgFw4

Sokkoló üzenet - 2. rész
http://www.youtube.com/watch?v=cRkeF8HaW5k

Sokkoló üzenet - 3. rész (sajnos a többi 3 résznek még nincs magyar fordítása)
http://www.youtube.com/watch?v=ebV6MXONRNE

Hogyan evangelizáljunk őszintén?
http://www.youtube.com/watch?v=rJJgVVXilwc
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Január 17, 17:26:40
Ez nem semmi - érdemes megnézni.

Hitre jutás...
http://www.youtube.com/watch?v=bPiqCwtrEDo

Mark Spence és Tony Miano (becenevén a "Lawman") a Kaliforniában a Long Beach-i tengerparton találtak rá erre a fiatalemberre. A fiú éppen a vizet bámulta, mikor Tony odament hozzá és felkérte az interjúra. Először nemet mondott, de néhány perc múlva odaszaladt Markhoz és Tonyhoz és azt mondta, hogy meggondolta magát és mégis szeretne beszélni.
Hallgasd meg, mi történt ezután!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 02, 18:40:03
Az Úr Jézus visszajövetele tanítás mp 3ban.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 02, 19:01:30
folytatás holnap   :pirul:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 03, 07:43:20
Szeretettel küldök egy tanítás sorozatot.
Az Úr JÉzus visszajöveteléről.
Kérlek töltsétek le .
Legyen épülésetekre.
Szeretettel

Ircsi

http://www.karmel.hu/index.php/media/podcast.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 03, 11:17:01
Kenneth Copeland: „Úrrá tetted őt kezeid munkáin”
Kenneth Copeland
Feb 3, 2009Kenneth Copeland: „Úrrá tetted őt kezeid munkáin”
 
„Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél” (Zsolt.8,7).
 
„Maga Isten helyezte uralomra az embert. Nem avatkozik bele a földi dolgokba, amikor csak kedve tartja. Tiszteletben tartja azt az uralmat és hatalmat, amit nekünk adott. Ezért amíg az ember bérleti joga ezen a bolygón le nem jár, Isten korlátozza erejét a földön, és csak akkor lép közbe, amikor megkérik erre.”
 
Hogyan is működik Isten szuverenitása?
 
Van egy kifejezés, amit számtalanszor hallottam az elmúlt évek alatt, és minden alkalommal egyre kevésbé szeretem. Nincs kétség felőle, hogy már te is hallottad.

Leggyakrabban olyankor halljuk, ha valami tragédia történik. Akkor szokták mondani – többnyire elnyújtott, vallásosan hangzó hangsúllyal – amikor úgy tűnik, a körülmények nem vágnak össze azzal, amit Isten ígért nekünk az Ő Igéjében.

A kifejezés a következő: „Nos, testvérem, nem szabad elfelejtened, hogy Isten szuverén."

Bármilyen szellemien is hangzik ez a kijelentés, igazából nagyon zavar engem. Nem mintha nem hinném, hogy Isten szuverén. Természetesen az. A Webster szótár szerint a szuverén a következőket jelenti: „minden más felett álló vagy felsőbb; legfelső/páratlan erőben, rangban vagy hatalomban.” Nem kérdéses, hogy Istenre mindez igaz.

Azonban túl gyakran, amikor az emberek Isten szuverenitására utalnak, igazából azt mondják: „Soha nem tudhatod, mit fog tenni Isten. Végülis, Ő mindenható és teljesen független, tehát azt teszi, amit csak tenni akar.” A szuverenitás ilyen megközelítésével az a probléma, hogy minket minden felelősség alól mentesít. Végülis, ha Isten szuverén, Ő mindenképpen azt teszi amit akar, ezért mi akár mehetünk is TV-t nézni és elfeledkezhetünk az egészről, nem igaz?

Ez helytelen. Az Ige több mint 30 éves tanulmányozása és az evangélium hirdetése után rá kellett jönnöm, hogy ezen a földön Isten igen kevés dolgot – ha egyáltalán van ilyen – tesz az ember közreműködése nélkül. Habár a föld Istenhez tartozik- az Ő teremtése és Ő birtokolja, a Zsoltár 8:6 elmondja nekünk, hogy Isten az embert „úrrá tette (Isten) kezeinek munkája felett.”

Maga Isten helyezte uralomra az embert. Nem avatkozik bele a földi dolgokba, amikor csak kedve tartja. Tiszteletben tartja azt az uralmat és hatalmat, amit nekünk adott. Ezért amíg az ember bérleti joga ezen a bolygón le nem jár, Isten korlátozza erejét a földön, és csak akkor lép közbe, amikor megkérik erre.

Miután azok, akik általában megkérik Őt (a közbenjárók), többnyire igen csendes emberek, akik félrevonulva imádkoznak, sokszor úgy tűnhet, hogy Isten önkényesen cselekszik. A látszat ellenére azonban, a Biblia elejétől a végéig azt tanítja, hogy Isten kapcsolata az emberrel imádság és hit összeköttetés. Amikor látod Őt hatalmasan cselekedni, biztos lehetsz abban, hogy valahol valaki imádkozott és közbenjárt, hogy Ő színre léphessen.


Több mint külső szemlélők

Sokkal inkább mint valaha, most létfontosságú hogy ezt minden keresztény megértse. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten dicsősége leghatalmasabb kiáradásának peremén vagyunk, amit a föld valaha is látott. Döbbenetes, természetfeletti dolgok vannak készülőben, pontosan úgy, ahogy a Biblia mondja.

Mégis, sok hívő egyszerűen csak hátradől, és szellemi szemlélőként figyeli ezeket az eseményeket. Úgy tűnik, azt hiszik, hogy Isten önhatalmúlag felborít néhány mennyei dicsőség kosarat, és széthinti a jeleket és csodákat a földön. De nem így fog történni.

Hogyan fog megtörténni? Az Apostolok Cselekedetei 2: 17-19 megmutatja nekünk:

„És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn…"

Ha újra elolvasod ennek a résznek a végét, figyelmen kívül hagyva a fordítók révén bekerült írásjeleket, észre fogsz venni egy isteni összefüggést, amit legtöbben elvétenek. Látni fogod, Isten azt mondja, hogy amikor az Ő szolgái és szolgálóleányai prófétálnak, amikor közbenjárásban és hitben kimondják az Ő szent akaratát és célját, az ő beszédükre válaszolva Isten jeleket és csodákat fog tenni.

Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a dicsőségnek ez az utolsó kiáradása a teljességében eljöjjön, Isten valamennyi szolgájának és szolgálólányának a helyén kell lennie. Milyen helyen?

Az imádság helyén!

Néhányan mondhatják: „Nos, Copeland testvér, most az idővégi eseményekről beszélünk, és én úgy hiszem, Isten egyszerűen előhozza ezeket egyedül is. Nincs szüksége a mi segítségünkre. Hiszen ezek a dolgok túlságosan fontosak ahhoz, hogy puszta emberekre bízza őket.”

Volt idő, amikor én is ugyanígy gondoltam. Azonban néhány évvel ezelőtt Isten kiigazított engem. Akkoriban az ember hatalmát tanulmányoztam, és az Igében újra és újra láttam, hogyan előzték meg Isten népének imádságai Isten cselekvését a földön. Ennek ellenére továbbra is ragaszkodtam ahhoz a nézethez, hogy a legfontosabb munkáit Isten az embertől függetlenül végzi.

Egy nap, ahogy efelől imádkoztam, azt mondtam: „Uram, Jézust mindenki mástól függetlenül hoztad a földre, ugye?”

Nem, nem így volt – válaszolta.

„Úgy érted, voltak emberek, akik közbenjártak Jézus megszületéséért?" – kérdeztem.

Igen.

Majd megmondta két ilyen ember nevét: Simon és Anna.

50 év imádság

Lukács 2. fejezetében találod az igei beszámolót erről a két közbenjáróról. Itt elmondja nekünk a Biblia, hogy amikor Jézus 8 napos volt, a szülei elvitték a templomba, hogy odaszenteljék az Úrnak és körülmetéljék az ábrahámi szövetségbe.

A zsidó nép számára ez a szertartás igen szentnek számított, a kellős közepén egy Simon nevű férfi mégis besétált és karjaiba vette a csecsemő Jézust. Senki nem szólt hozzá egy szót sem. Senki nem próbálta megállítani őt. Tehát egyértelmű, hogy mindenki jól ismerte őt a templomban, és igen szellemi embernek tartották.

Honnan tudta Simon, hogy pont abban az időben kell a templomba mennie? Valaki talán odament hozzá és elmondta, hogy Jézust épp most mutatják be az Úrnak? Nem, a Biblia azt mondja nekünk, hogy „ő a Szellem indításából" ment a templomba (27. vers). Isten vezette őt oda.

Sőt mi több, bár akkor még maga Mária sem értette igazán, kicsoda is az ő gyermeke, Simon pontosan tudta és így prófétált felőle: „Mostan bocsátod el, Uram a Te szolgádat, a Te beszéded szerint békességben; Mert látták az én szemeim a Te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a Te népednek, az Izraelnek dicsőségére" (29-32. versek).

Simon tudta, hogy kicsoda Jézus, mivel közbenjárt érte; kérte Istent, hogy küldje el a Megváltót. Olyan buzgón és olyan régóta imádkozott, hogy Isten megígérte neki, hogy „addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát” (26. vers).

Már az is elég döbbenetes, hogy Simon felismerte Jézust, mint Izrael Megváltóját, de szavaiból kitűnik, hogy még ennél is többet tudott. Olvasd el újra amit Simon mondott és látni fogod, hogy ő tudta, hogy Jézus üdvösséget fog hozni a pogányoknak – azt a tényt, amit a gyülekezet többi része nem értett meg addig, amíg 10 évvel Pünkösd napja után Péter el nem ment Kornélius házához!

Miért volt Simon ilyen bölcs? Közbenjáró volt. A közbenjárók tudnak olyan dolgokat, amiket mások nem. Isten szent titkokat és rejtélyeket árul el nekik. Belső információkkal látja el őket.

Aznap, miután Simon befejezte a prófétálást Jézus felett, besétált egy Anna nevű, apró, 84 éves özvegyasszony. Simonnal ellentétben ezt az asszonyt nem kellett a Szellemnek a templomba vezetnie – ő már ott volt. A Bibliából megtudjuk, hogy ő tulajdonképpen „nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és könyörgésekkel szolgált éjjel és nappal" (37. vers).

Nem is csupán egy vagy két hetet töltött ott. A templomban tartózkodott azóta, hogy a férje meghalt. Mivel csak hét éven keresztül volt házas, és történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a zsidó nők 16 éves kor körül mentek férjhez, kiszámolhatjuk, hogy valószínűleg már több mint 50 éve imádkozott ott a templomban.

Ezt nevezem elkötelezettségnek!

A Lukács 2:38 azt mondja, hogy Anna „abban a pillanatban bejött és hasonlóképpen hálákat adott az Úrnak (KJV), és szólt Őfelőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a megváltást várták". Nem volt szüksége rá, hogy valaki elmondja neki, kicsoda Jézus. Tudta abban a pillanatban, amikor meglátta Őt, mert – akárcsak Simon – ő is sok éven át imádkozott Istenhez, hogy küldje el Őt.

Gondolj csak bele – habár Isten a világegyetem Mindenható, Legfelsőbbrendű Teremtője, nem önkényesen küldte el Jézust a földre. Az emberrel együttműködve tette. Az Ő népének hittel teljes szavaira és imádságaira adott válaszként tette.

A Máté 18:19 azt mondja: „ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám." Simon és Anna – akár tudtak róla, akár nem – egyetértésben imádkoztak. Mindketten közbenjártak, kérték Istent, hogy küldje el az Ő Megváltóját, és Isten megválaszolta az imájukat.

Kapcsolódj be a programba!

Mit jelent ez ma a számunkra? Azt jelenti, hogy ha látni akarjuk a dicsőség utolsó kiáradásának ezt a teljességét, akkor be kell kapcsolódnunk a programba, ahogy Anna is tette. Le kell térdelnünk és el kell kezdenünk imádkozni érte. El kell kezdenünk kimondani Isten Igéjét és erre az utolsó órára vonatkozó akaratát próféciában és közbenjárásban, hogy Ő jeleket és csodákat tehessen.

Látjátok, vannak bizonyos dolgok, amik soha nem fognak megtörténni a földön, hacsak valaki ki nem mondja őket. Ha végigolvasod a Bibliát, fel fogod fedezni, hogy bizonyos eseményeket a prófétáknak előre meg kellett jelenteniük, mielőtt Isten véghez vihette volna őket.

Most nem azt akarom mondani, hogy ha nem imádkozol, Jézus nem fog visszajönni. Jézus eljön az Ő népéért – és hamarosan el fog jönni. A világban annyi bűn van már, amennyit csak elbír, és közel van ahhoz, hogy darabokra hulljon. Az egész teremtés ennek nyomása alatt fohászkodik és nyög. Isten le fogja zárni ezt a korszakot, ahogy az Ő Igéjében ezt megígérte – nem számít mit teszel te vagy én. Valahol találni fog egy Simont és egy Annát, hogy elvégezze a feladatot.

Azonban ha mi hívők mindannyian imádkozunk, nemcsak néhányan, Ő megnöveli a dicsőség kiáradását, amely az Ő visszatérését kíséri majd. Ha egy szívvel felkiáltunk Istenhez, ahogy a korai gyülekezet tette az Apostolok Cselekedetei 4-ben, akkor Isten ereje meg fogja rengetni ezt a földet.

Isten nem tud tétlenül ülni, amikor az Ő népének kiáltását hallja!

Az a probléma, hogy Isten népének nagy részét túlságosan lefoglalják az egyéb dolgok, és nem szánnak időt arra, hogy közbenjárjanak és felkiáltsanak Hozzá. Nem tulajdonítanak jelentőséget az imádkozásnak. Sokan annyira elfoglaltak, ahogy Istennek „dolgoznak", hogy azt hiszik, nincs szükségük arra, hogy imádkozzanak.

De legvégül ki fog derülni, hogy a szolgálatok valamennyi sikere mögött a közbenjárók állnak. Egy nap a mennyben, amikor majd a jutalmakat osztják, Nagy testvér ott fog ülni az első sorban, várván az arany trófeát, mivel ő indította az első gyülekezetet az országában. Odahajol majd a mellette ülőhöz, és azt mondja: „Igen, ámen. 47 évig pásztoroltam azt a gyülekezetet. 2000 embert vezettem az Úrhoz és ezren keresztelkedtek meg a Szent Szellemben 1919-ben. Mindent el fogok mesélni erről, amint megkaptam a trófeámat."
Ám amikor az Úr elkezdi átadni a jutalmat, ahelyett hogy Nagy testvér nevét szólítaná, azt fogja mondani: „Hol van Kovács testvérnő?" Majd leküld egy angyalt a hétmilliomodik sorba hogy Kovács tesvérnőt előrehozza.

Amikor az asszony odaér, az Úr a kezébe helyezi a jutalmat és azt mondja: „Kovács testvérnő, ezt szeretném neked adni annak a 25 évnek az elismeréseként, amikor közbenjártál és arcra borultál Előttem. A te imáid által elhívtam Nagy testvért, hogy elkezdje az első gyülekezetet az országodban. Az imáid miatt több ezer ember nyert üdvösséget és töltekezett be Szent Szellemmel abban a gyülekezetben."

Ezután az első sorhoz fordul és azt mondja: „Nagy testvér, azzal jutalmazlak, hogy viheted Kovács testvérnő trófeáját helyette."


Megfelelő helyen megfelelő időben

Megmondhatom, én kiknek a trófeáit fogom hordozni, amikor eljön az idő. Egyik az édesanyámé lesz, a másik pedig egy kis asszonyé, aki mindig együtt imádkozott vele. Ez az asszony mindig bement a szobámba és elvette a párnát az ágyamról. Utána magával vitte, ahogy az emeleten sétálgatott és közbenjárt értem, a párnámon hagyva könnyeit. Biztosan tudom, hogy Isten ezért nem hagyott engem magamra az ágyamban éjszakánként.

Ennek a két asszonynak köszönhető, hogy üdvösséget nyertem és ma az evangéliumot prédikálom. Semmi elismerés nem jár nekem ezért.

Kapok némi elismerést azokért az időkért, amikor én is közbenjártam és Istenhez kiáltottam valaki más érdekében. De nem a jutalmak miatt mondod el azokat az imákat. Azért imádkozod el őket, mert szolgatársa vagy Annak, aki a Vérét adta érted. A szeretet miatt imádkozol.

Ez az egyetlen elég erős motiváció, mivel a közbenjáró feladata a legnehezebb feladat Isten Királyságában. A közbenjáró cipeli mindennek a szellemi terhét, ami Krisztus Testében zajlik, és ez a létező leghálátlanabb szolgálat.

Amikor prédikátorok alkalmakat tartanak, ahol emberek üdvösséget nyernek, a legtöbb ember azt gondolja, a mi erőfeszítéseink hozták az embereket az Úrhoz. De mi nem tettünk mást, mint prédikáltuk azt az üzenetet, amit Istentől kaptunk. Az elveszettek üdvösségre vezetéséhez szükséges kenet a közbenjárók imádsága által jött elő.

Az ébredéseket nem a jó prédikáció hozza elő. Az ébredést az imádság hozza elő. Péter nagyszerű prédikációja Pünkösd Napján nem azért született, mert Péter olyan remek ember lett volna. Azért született, mert az emberek sok napon át imádkoztak egységben. Körülbelül 120-an imádkoztak, amíg Isten Szelleme a színre nem tört.

Azok az emberek imádkozták le a Szent Szellem első hatalmas kiáradását. Amikor Ő eljött, mit gondolsz, hol nyilvánította ki Magát legelőször? Azon a helyen, ahol imádkoztak.

Isten nem változott meg. Napjainkban is ugyanazt teszi, mint amit az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében. De most még erőteljesebben és dicsőségesebben mozdul, mint akkor.

Éhezik a szíved arra, hogy megtapasztalja ezt az idővégi kiáradást? Szeretnéd első kézből látni a természetfeletti dolgokat és csodákat, amiket véghez fog vinni az utolsó időkben? Akkor kerülj az imádság helyére! Legyél közbenjáró, nyisd meg magad Isten Szellemének az imádságban és mondd ki az Ő akaratát.

Ha ezt megteszed, nem kell majd beérned másodkézből származó beszámolókkal Isten dicsőségéről. Nem kell majd azt mondanod: „Bárcsak ott lettem volna!"

Akárcsak Simon és Anna, a megfelelő helyen leszel, a megfelelő időben. Belső információkkal fogsz rendelkezni, mert nem csak külső szemlélő leszel. Segíteni fogod előhozni az Úr dicsőséges visszatérését!
 
Kenneth Copeland
Kenneth Copeland Ministries
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 05, 09:16:28
Kurucz Lídia

Miért is nagyon fontos beszélnünk az Úr Jézus visszajövetelét megelőző eseményekről? Azért, mert arra teljes szívvel és hittel készülnünk kell.
Amikor vendéget várunk és már ott az idő, hogy meg kell érkeznie, addigra ugye mindent előkészítünk. Hányszor leellenőrizzük, minden rendben van-e, megpróbáljuk az ő szemével nézni, hogy fog neki tetszeni, elég szépnek, jónak talál-e mindent? Aztán pedig állandóan figyelünk minden zajra, na, talán most jött vagy jöttek meg. Micsoda izgalom! Minden mást félreteszünk, még csak a gondolatainkat sem engedjük másra koncentrálni.
Hát így figyeljük mi is a „világ zaját és hangjait”, mert ezekből tudjuk, hogy közel a mi Urunk és Megváltónk.
Mivel más testvéreim olyan pontosan és részletesen írtak már az interneten az utolsó idők fizikai történéseiről és jelenségekről, ezért inkább a lelki és szellemi résszel szeretném azokat kiegészíteni, hiszen erről kevesebb szó esik, pedig nagyon fontos. Bármely keresőbe beütve a kulcs-szavakat, mint: utolsó idők, elragadtatás, Antikrisztus, mikrochip és a hasonlók, mindenütt igen konkrét leírásokat találunk. Külön kiemelném a mikrochipről szóló tudósításokat, mert azok a legaktuálisabbak. Később valamennyire visszatérek erre.
Valaki úgy fogalmazott a mostani háborúkról, hogy ezek a háborúk a értékek háborúi. Különösen találó, és amikor a szellemi részről szólok, pont innen közelítem meg.
Pál Apostol a 2.Tim.3:1-5-ben ezt írja:
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
KIKNÉL MEGVAN A KEGYESSÉGNEK A LÁTSZATA, DE MEGTAGADJÁK ANNAK EREJÉT. ÉS EZEKET KERÜLD.”
Külön mindegyiket érdemes átgondolni, mennyire így van ma. Más témában valaki úgy mondta, de ide is illik, hogy nem Isten teremtése változott meg, hanem a mi értékrendünk. Igaz. Ahogyan fizikailag egyre több és több földrengés van, ami szintén jel az Úr szava szerint, úgy a hihetetlen erejű szellemi földrengések idejét is éljük. Ha tetszik, ha nem, de nagyon nem tetszik, viszont Krisztusban elrejtve át kell mennünk rajta.
Gyülekezetekben gyakran prédikált és ismert dolog, amit a Jelenések Könyve a Laodiczeabeli gyülekezetről ír. Úgy közismert, hogy az utolsó gyülekezeteknek ilyen az állapota. Utánanézve olyat találtam, hogy Laodiczea állapota, az a langymeleg, semmi felé érdeklődést nem mutató állapot egy cinikus állapot. A cinizmus egy ókori görög filozófia volt, amely a közönyt, az igénytelenséget fő erénynek tekinti, az élet szépségeit és örömeit, a fennálló intézményeket és erkölcsöt megvető filozófia, semmi értéket nem tisztel, keserű kiábrándultsággal kigúnyol, rombolóan szól mindenről.
Hát ez is olyan ismerős a mai világban, ugye? Hányan és hányan szenvedünk ettől?! Ezek is a masszív jelei Urunk visszajövetelének, amiket bizonygatnunk aligha kell, mivel lépten-nyomon ezzel találkozunk.
Mi akkor a mi dolgunk?
Egyrészt nagyon vigyázni, hogy ne kerüljünk ezen dolgok befolyása alá a legkisebb mértékben sem, és mentsük ami menthető, tehát a közbenjáró ima.
Lukács Evangéliumában így buzdít az Úr:
„Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emejétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.” (21:28)
Tegyük ezt, és örüljünk, hogy közel a cél, közel a mi Urunkkal való találkozás. Persze, hogy nem a nyomorúságnak és a bajoknak örülünk, de tudjuk, hogy előbb ezeknek meg kell lennie, és azon repes mégis a szívünk, hogy utána megnyílik majd a Menny…
Miért kell szólni ezekről? Erről is szól az Ige:
„…az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” (ezt várjuk és nem az égést!!)
„Annakokáért szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben…” (2.Péter 3:10-14)
Azt is mondja Megváltónk, hogy „Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor haza megy, vigyázva talál.”
Erre mit is mondhatnánk mást mint:
„Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt.” (Zsoltár 130:6)

Mi lehet még a dolgunk?
Eszembe jut Ábrahám, aki annyira szerette a népét, és tulajdonképpen azokat is, akik ellene voltak, hogyan szállt vitába  az Úrral, és kezdett el alkudozni az emberi lelkekért, hogy úgy mondjam lefelé licitálva azokért, akik olyan sértően viselkedtek vele szemben. És az Úr meghallgatta Ábrahámot, és kimentette az igaz lelkeket, még a kialkudott számon alul is. Hát legyünk Ábrahámok, és könyörögjünk a pusztulás felé haladókért! (1.Mózes 18:22-33)
Eszembe jut Nehémiás, amint sír és kesereg napokon át, böjtöl és imádkozik a mennyek Istene előtt és vallást tesz Izrael fiainak a bűneiről, amit személy szerint nem ő követett el, de eggyé tette magát Izráel gyülekezetével, és kegyelemért könyörög. És az Úr meghallgatta, és felépítették Jeruzsálem kőfalait és helyreállították az isteni rendet. (Nehémiás könyve) Legyünk Nehémiások, és sírjunk és könyörögjünk a Gyülekezetért, és hogy az Úr hozza vissza Sion foglyait!
Eszembe jut Dániel, aki maga úgymond ártatlan lévén ugyan, de bűnbánatot tartott Izrael népéért és magára véve azok bűneit megvallotta, hogy vétkeztek és gonoszságot műveltek, hitetlenül cselekedtek, és az ő arca is pirult ezek miatt. (Dániel 9 részben) Legyünk Dánielek és könyörögjünk testvéreinkért az Úr előtt!
Eszembe jut még Mózes és Pál Apostol, akik olyan mélységét láthatták meg az istentelenség következményének, hogy inkább magukat is feláldozták volna, csak az Úr könyörüljön meg a Népén. (2.Mózes 32:32, és Róma 9:1-3) Ha nagyon mélyen megbántanak hittestvéreink, akkor is a kegyelmet kívánjuk és kérjük a számukra az utolsó pillanatig!

Ahogyan a közelgő időjáráshoz viszonyítjuk az életünket, akképpen viszonyítsuk illetve igazítsuk az életünket a Messiás közelgő visszajöveteléhez. Amint az időjárás nem rajtunk kívül és nélkülünk történik meg, hanem velünk és felettünk, úgy az utolsó idők történései sem nélkülünk és kívülünk zajlanak, hanem azoknak részesei vagyunk, és ez nem a személyes döntésünk alapján történik. Nincs módunkban kívülállóként végignézni, de arra van lehetőségünk, hogy Krisztusban elrejtve, győztesen és megmentve haladjunk át rajtuk. Sidrákot Misákot és Abednégót a tüzes kemencébe vetették, mert nem voltak hajlandók más Istent imádni, Dánielt pedig az oroszlánok vermébe vetették hitéért. Ha ezzel a hittel haladunk át a nyomorúságokon, akkor a mi részünk is ugyanolyan dicsőséges lesz:
„Imé, a mi Istenünk, akinek mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádjuk.” „…a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, … egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.” (3:27)
„…és semmi sérelem nem találtaték ő rajta (Dánielen), mert hitt az ő Istenében.” (6:23)

Hamarosan folytatom.

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 05, 09:36:58
Salome, köszönöm és várom a folytatását. Hu de jó, kaptam egy üzenetet belőle. Volt kérdésem az Úrhoz régebben és megjött a válasz rá. Ki is viszem a gyüli elé vasárnap.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 06, 08:06:09
Szeretettel, drága Mária!Kurucz Lídia

Nem lehet eleget hangsúlyozni vagy túl sokat mondani, hogy közel van az Úr Jézus visszajövetele, nézzük a jeleket és készítsük magunkat, hogy részesei lehessünk az elragadtatásnak.
A jelek, legyenek bármennyire masszívak, bármilyen mértékben érintik is az életünket, mégiscsak csupán információk, amik arra kell serkentsenek bennünket, hogy szorosra és szorosabbá tegyük az életünket, a kapcsolatunkat az Úrral, és amennyire rajtunk áll, egymással is. A jelek nem adnak erőt a kitartásra, a felkészülésre, a szerepük annyi, hogy ráirányítsák a figyelmünket az erőforrásra, Krisztusra, Akiben megerősödnünk, elrejtőznünk kell. Tehát a jeleknél „csak" annyit időzzünk, mint egy ugródeszkán, amiről a cél felé törünk. Ha megállapodunk és túl sokáig rácsodálkozunk a jelekre, hogy „tényleg…nahát…" az olyan, mintha a sötét és gomolygó viharfelhők alatt álldogálnánk és csodálnánk a villámokat ott, kint a szabadban. Ugyan ki teszi ezt? Inkább rohanunk és menedéket keresünk, mégpedig haladéktalanul.

Ebben a hatalmasan leereszkedő sötétségben nem szabad visszafordulnunk a múlt világossága felé, hanem egyenesen és eltökélten mennünk kell előre! Át kell küzdenünk magunkat a sötétségen az Úr Jézus segítségével. Oda is leereszkedik a sötétség, ahol valamikor fény volt, amihez sokan visszafordulnának, de ott már nincs fény, nincsen senki, aki segíthetne. Valakinek a próféciáját idézném, ami pont erről szól: „Ne tekingessetek ide-oda, ne keressétek a kutakat, amelyekben valamikor víz volt, hiszen azok nincsenek többé."
Több, a legkülönbözőbb helyről és testvérektől származó próféciák szerint:
- Erősödjünk meg az Igében és az Úr Jézussal való személyes kapcsolatunkban, imában.
- Ne alapozzuk a hitünket emberekre, un.nagy vezetőkre, gyülekezetekre, ezek nem alapok, hanem eszközök lehetnek csupán.
- Csak az Úrnak adjunk minden dicsőséget, szünjék meg minden emberdicsőítés.
- Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy merre tart, akkor is, ha nem akar dönteni. Annyira kiéleződik a helyzet, hogy az állásfoglalás elkerülhetetlenné válik.
- A Szent Lélek késői esője soha nem tapasztalt erővel kiárad. Hirtelen, röviden, szökőár erejével. A hierarchiákat, a diktátorságra épült közösségeket, a diktátor vezetőket lemossa ez az áradás. Aki most nem gyökerezik meg személyes életében az Úrban, azt ez az áradás magával rántja, maga alá temeti. Ne légy ezek áldozata és foglya! Ha láttad a Ben Hur című filmet, emlékeztetlek arra a jelenetre, amikor jöttek az ellenséges gályák, és Ben Húrnak a hajóhoz bilincselt lábát kiszabadították az összecsapás előtt, és így életben maradt, megmenekült. Igy küldi az Úr most szerte a világon az üzenetét, hogy megszabadítson azoktól a bilincsektől, amik fogva tartanak. Vizsgáld meg, igaz-e ez, és az Úr legyen az, aki megmutatja Neked, így vannak és így lesznek-e ezek, de kérlek, vizsgáld meg imában az Úr előtt!

„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán: ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?" (1.Péter 4:18)

Isten Népének nagy része plágiumban él. (Plágium=idegen szellemi alkotás részben vagy teljes mértékben való eltulajdonítása, saját névvel való közlése, feltüntetése.)
Nem kezelhetjük az Úr ajándékait, hatalmát és erejét úgy, mintha annak birtokosai lennénk és akaratunk szerinti felhasználói – nem tehetjük ezt büntetlenül. Térjünk meg ebből, alázzuk meg magunkat és adjunk minden dicsőséget az egyedül Mindenható Úrnak. Tanuljunk meg ismét alázattal esedezni, könyörögni. Alázattal esedezni és könyörögni csak akkor tudunk, ha teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy semmire, de semmire nem vagyunk képesek, semmit nem tudunk, semmit nem tehetünk a mi Megváltó Jézus Krisztusunk nélkül. Ha megint tudatossá válik bennünk, hogy nem Ő a mi asszisztensünk, akinek csak úgy odaszólunk: „szikét, ollót…", hanem esedező várakozással nézzük a mi Urunk kezét, hogy megkönyörül rajtunk, hogy aztán neki adjunk minden tiszteletet, dicsőséget, imádást és hódolatot! Keressük Őt így, menjünk elébe ilyen szívvel – hiszem, csodálatos válaszban lesz részünk!

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem."
(Jelenések 21:7)

Hamarosan folytatom.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 07, 08:46:47
Írtam korábban, hogy a mikrochipre visszatérek, most megteszem.
Bármelyik keresőbe ezt a mondatot beírva: MAI ESEMÉNYEK A PRÓFÉCIÁK FÉNYÉBEN, elolvasható egy nagyon fontos cikk a mikrochipről. Ez a cikk talán már több mint tíz éve körbejár a keresztyén körökben, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy valaki föltette az internetre. Azóta már nagyon sok és félelmetes dolog történt ezzel kapcsolatban, amit talán nem is érdemes minden részletében tudni ahhoz, hogy teljes szívvel és erővel ügyeljünk arra, hogy el ne ragadjon minket az ördögi áradat. Néhány dolgot szeretnék ezekből itt figyelmeztetésül megosztani.

Van egy nagyon nagyon fontos szó ezzel kapcsolatban, az pedig ez: szoktatás, hozzászoktatás.
Egyik korábbi diktátor se máról holnapra került hatalomra és igázta le az emberek szívét, értelmét és életét, hanem szoktatással, évekig, leginkább lassú és nehezen tettenérhető szoktatással, aminek az egyik leggonoszabb becsapó eleme az, hogy nekünk lesz így jobb.
Szükséges elolvasni a fent jelzett cikket a továbbiak jobb megértéséhez.
Címszavakban:
- Divattá vált a tetoválás, leginkább okkult szimbólumok tetoválása a testen szinte mindenhova.
- Testékszerek a leglehetetlenebb helyein a testnek, fülbe, orrba, ajakba, nyelvbe szemhéjba, stb. Idézet: „Mindez a fenevad bélyegének felvételéhez vezeti az agymosott lakosság nagy részét, amikor elérkezik annak az ideje, méghozzá anélkül, hogy az emberek felfognák a bélyeg igazi jelentését és célját.”
- Idézet: „Olyan chipek kifejlesztésén dolgoznak most az USA-ban, melyek az emberi agyba beültetve hozzákapcsolódhatnak az agy ideghálózatához, lehetővé téve az egyén gondolatainak és cselekedeteinek az irányítását kívülről.
- Már rengeteg mikrochipet ültettek be állatokba, célcsoportokba, mint például a bűnözőkbe, beteg emberekbe.
- Az ellenérzések, a félelem és irtózat miatt szoktatnak, például a számítógépek minimalizálásával, kábel nélküli távközléssel.
- Ilyen szoktató játék volt a tamagochi, amivel a gyerekvilágot is hozzászoktatták ahhoz, hogy egy „képpel” beszélgessen, táplálja, személyes kontaktust tartson fenn vele. Sőt, megszületett az az egyik legistentelenebb ötlet, miszerint tamagochi temetőt nyitottak!
- Lassan hozzászokunk, hogy egyre többen és egyre több helyen fizetünk készpénz nélkül, bankkártyával. Hamarosan teljesen meg fog szűnni a készpénz, csak a beültetett mikrochippel lehet majd adni és venni.
- Az, hogy mindenütt és mindenki nyomon követhető, szinte már természetes. A mobiltelefon, a számítógép, és a legtöbb bankkártya, a legtöbb bármilyen kártya, amelyekbe már be van építve a mikrochip, lehallgathat és nyomon követhet bennünket.
Eszembe jut erről a szoktatásról, hogy mennyire nem szeretem az állatkertek rácsos ketreceit, mennyire sajnálom azokat a szerencsétlen, kiszolgáltatott állatokat, amelyeket akaratuk ellenére elraboltak a saját környezetükből, hogy pénzért mutogassák őket. Nos, persze, hogy hozzászoknak ehhez a méltatlan körülményhez, sőt, a kicsinyeik már nem is tudják, milyen az igazi szabadság, csodálatos szabad élet – a Teremtőtől nekik rendelt helyükön. Ilyesmit akarnak tenni velünk is – de mi nem vagyunk védtelenek és kiszolgáltatottak, hát ne engedjünk a nyomásnak, álljunk ellen a teljes győzelemig. A teljes győzelem pedig az, hogy bármit tesznek a testünkkel, a lelkünket soha, de soha nem kaparinthatja meg a gonosz, mert az Jézus Krisztusban el van rejtve, be van biztosítva minden támadással szemben.

Bármennyire régóta és lassan is folyik a szoktatás, az események mégis egyre inkább gyorsulnak, azt hiszem, ezt egyre inkább érezzük – a bőrünkön. Úgy is mondhatnám, egyre szorul a hurok, és egyre kevesebb eséllyel lehet kibújni az új rendeletek, törvénykezések, szabályozások gyűrűjéből. Látom, még sokan a régi „szocialista” gondolkodással azt hiszik és remélik, hogy találnak majd kiskaput; ahol meg kapitalizmus volt, ott meg az idegződött be, hogy a pénzükkel minden megvehető – hát nem fognak találni kiskaput és nem fogják tudni akaratuk szerint használni a pénzüket akkor, amikor az egyetlen túlélési lehetőség az lesz, ha magukba engedik ültetni a mikrochipet.

Az igazi túlélési esély viszont csak Jézus Krisztus által van, akinek a Nevében ellenállunk ennek, és megyünk Őhozzá, oda, ahol nincs többé a gonosznak sem nyoma, sem emlékezete.

Ahhoz, hogy elérhessék gonosz céljaikat, ahhoz minden normális és egészséges piaci gazdálkodást tönkre kell tenni, hogy a „nagyok”-tól kapjunk mindent és nekik legyünk kiszolgáltatva. Erről felesleges részletesen írni, ezt mindannyian és naponta, a bőrünkön érezzük Az egyik napilapban érdekes cikk volt erről, ebből idézek: „Arra a kérdésre, hogy a baromfihús jelentősebb drágulása esetén elképzelhető-e, hogy a háztartások egy része önellátásra térjen át, a szakértő a következőket mondta: – Nem tudom, hogy a mai háztartások közül hányan volnának hajlandóak csirketartásra, de nem is ez a fő kérdés már, hanem az: hányan tudnák megtenni ezt törvénysértés nélkül. A háztáji állattartást annyi jogszabállyal, tilalommal lehetetlenítették el, hogy gyakorlatilag vétkezik az is, aki két tyúkot tart az udvarában.”
Tehát szoktatnak ahhoz, hogy csak megvásárolni tudjuk az életfentartáshoz szükséges dolgainkat. Ettől már csak egy lépés az, amit a Jelenések könyvében olvasunk, az ugyanis, hogy aki nem veszi fel a Fenevad bélyegét, az se venni se eladni ne tudjon semmit. Amikor erről beszélgettünk a napokban, akkor vált világossá az, hogy az a pillanat, amikor már nincs kiút és nincs kiskapu, és nincs egyetlen esély sem a kegyetlen törvények kijátszására akkor jön el, amikor megjelenik a mindenkire kötelező mikrochip.
Hallgassunk a fent jelzett cikkben a testvérünk felhívására és ne vegyük fel a Fenevad bélyegét! Hadd tegyem még hozzá az Ige szavaival, hogy legyünk éberek és józanok, és ne engedjünk a szoktatásnak. Ebben segítségül lehet az, ha éberen figyeljük, mik a világ tendenciái, mert akkor pontosan tudhatjuk, mi ellen védekezzünk, hiszen ezek a gonosz irányzatok nem kímélik a gyülekezeteket sem, Isten Népe közé is beszivárogtak és folyamatosan beszivárognak.

Úgy emlékszem, az időjárásjelentésben a piros, illetve vörös jelzés a legkomolyabb, ezért most ezzel a színnel írom:

„Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő!”
(Márk 13:33)

Hamarosan folytatom. Hadd javítsam ki magamat Jakab Apostol tanácsával: „Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt , vagy amazt fogjuk cselekedni, (tehát én újabbat írni, Ti pedig azt elovasni” (Jakab 4:15). Ezután ezzel fogom zárni az újabb fejezeteket: Jakab 4:15. Váljék mindannyiónk napi megvallásává!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 08, 11:16:36
Kurucz Lídia

„A körülöttük való pogányok után indultak, akik felől pedig azt parancsolta nékik az Úr, hogy azokat ne utánozzák.” (2Királyok 17:15)
Ennek az egyik újszövetségi párja pedig: „Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől.” (Ap.Csel.2:40)

Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy én csak Krisztus Testében, abban a Gyülekezetben gondolkodom, ami egy és oszthatatlan, amelynek alapja Jézus Krisztus, és nem felekezetek, helyi gyülekezetek szempontjából, melyek természetesen részei a nagy egésznek.

Tehát úgy az Ótestamentumban, mint az Újszövetségben egyformán kifejezett tiltást kapunk arra nézve, hogy hogyan viszonyuljunk, illetve hogy ne viszonyuljunk a világhoz.

Ma: az a fal, amelyet Isten helyezett körénk, amely kizárja azt, aminek nem szabad bejönnie és bezárva megvédi azt, aminek nem szabad kimennie, ez a fal eltűnőben van, romokban hever.
Zavartalanul jön be a világ és fékezetlenül megy ki a világba, aminek ott sem keresnivalója, sem helye nincs. Az Úr mindig figyelmeztetett arra, hogy ne keveredjünk a világgal semmiképpen, mert abból nagy-nagy elfordulás és végzetes bajok származtak és származnak. Isten Népe mindig is zárt egység volt, természetesen az Úr Jézus szavai illetve imája értelmében, amikor nem azt kérte az Atyától, hogy kivegyen minket a világból, hanem, hogy őrízzen meg a gonosztól.

Tehát radikálisan szakítanunk kell a világgal ahhoz, hogy a Szent Lélek késői esőjének a részesei lehessünk.
Amikor a nép nagyon mélyen vétkezett az Úr ellen és Isten kígyókat bocsátott rájuk, akkor Mózes Isten parancsára felemelt egy rézkígyót, amire aki csak felnézett, kigyógyult a halálos kígyómarásból. Minket is megmart a "világ" nevű kígyó, és ha nem kapnánk sürgősen ellenszert, elpusztulnánk... Az Ige tanúsága szerint ahogy Mózes felemelte a rézkígyót, úgy kellett Jézus Krisztusnak is felemeltetnie a keresztre – helyettünk –, hogy amennyiben felnézünk Őreá hittel, meggyógyuljunk. Ez az egyetlen esélyünk, bűnbánattal visszatérni a kereszthez, Jézus Krisztushoz a Megváltónkhoz.
Éppen ezért üresjáratnak látszik az, amikor „nagy embereket” importálunk ahhoz, hogy ébredés legyen. Az elmúlt több tíz évben a legnagyobb „export-import testvérek” sem hozták meg a kívánt eredményt. Lehettek jó bizonyságaik, volt akitől sokat lehetett tanulni, és nem vagyok ellene a testvéri látogatásoknak, de ébredést és Szent Lélek áradást ők nem tudtak és nem tudnak produkálni. Hogy miért hallunk távoli országokból rendkívüli ébredéseket? Hiszem én is, hogy azokban az országokban nagy ébredések vannak, sokan megtérnek, a Lélek ajándékai működnek, leginkább azért, mivel ezzel együtt kegyetlen üldözésben is részük van, és ez a kettő mindig együtt jár.

Megintcsak az az Ige jut az eszembe, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor annak sem hisznek, ha a halottak közül támad fel valaki.
Itt a kulcs: Azokban az országokban, ahol most hatalmas ébredés van, ott sem import ébredés lett, hanem elkezdtek hinni Mózesnek és a prófétáknak, azaz az élő Igének, aszerint cselekedtek és az Úr Szent Lelke és ereje ezáltal ugyanúgy kiáradt – üldözéssel együtt - mint az Apostolok idejében és mint bármikor, amikor a nép megalázta magát és az Úr orcáját a szívük megszaggatásával elkezdte keresni.
Számunkra és senki számára nincs más út.

Alázzuk meg magunkat az Úr előtt, keressük az Úr orcáját, higgyünk ígéreteiben és rendíthetetlen hittel várjuk Őt!
Az Úr jön, az Úr közel. Azok, akik nem jönnek ki száz százalékig Egyiptomból, tehát a világból, azok kimaradhatnak a késői esőből. Minden eddigi prófécia szerint eddig nem látott erővel és hatalommal jön a Szent Lélek kiáradása, és nem lesz idő arra, hogy átértékeljük, részesévé akarunk-e válni, azt most kell eldönteni, arra most kell előkészíteni a szívünket, az életünket!

Az, hogy az egész teremtett világ sóhajt és nyög, és érzi, hogy valaminek történnie kell, az, hogy háborúk és rendkívüli természeti csapások és katasztrófák vannak világszerte, az, hogy mindent megtörténni látunk, amik az Úr visszatérésének közeledtét jelzik, mindannyiónk előtt ismeretesek és egyértelműek. Van egyetlen Ige viszont, ami lehet, hogy nem csak rám hatott az újdonság erejével, pedig annyiszor hallottam és olvastam. Egy prédikációban hívták fel rá a figyelmünket, mint a leglényegesebb jelére annak, hogy hamarosan végez az Úr a földön:

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; ÉS AKKOR JŐ EL A VÉG.” (Máté 24:14)

Persze, hogy nincsenek teljesen pontos adataink arról, hogy minden nép hallja ma az evangéliumot, de mégis azt hallhatjuk, hogy tényleg minden nép hallja ma az evangéliumot.
Hát ez félelmetesen szép és rendüljön bele a szívünk, hogy ez így lehet, tehát az Úr bármelyik pillanatban jöhet! Azt mondta ez a testvér, hogy ez mintegy utolsó jel, ami ahogyan ő tudja, ma tényleg így van. Ámen!
Maranatha! Jövel Uram Jézus!

Hamarosan folytatom, Jakab 4:15. :2smitten:

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 09, 07:45:05
Kurucz Lídia

„…Minden forrásaim tebenned vannak" (Zsoltár 87:7)

CSAK AKKOR bírjuk ki az utolsó napok feszültségét, ha minden forrásunk az Úr Jézus Krisztusban és az Ő Szent Igéjében van. Mert: „Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll." (Zsoltár 125:1) Ha nem tanulod meg ezt, akkor nem fogod kibírni azt, ami elkövetkezik.

Ha a szükségesnél jobban kötődsz személyekhez, pozicióhoz, ranghoz, anyagiakhoz, közösségekhez, gyülekezetekhez. Ha két dolog között választanod kell, és azt választod amit a rövidtávú érdeked diktál.

VESS EL MINDENT, ami nem Isten Igéjén alapszik, és amiben bizonytalan vagy, annak gyorsan járj utána. Az antikrisztusi áradat hömpölyögve közeledik, amelyben csak az a ház áll meg, amelyik a sziklára épült, amelyik pedig a homokra, azt ez az áradat úgy elmossa, mint egy szökőár.

IMÁBAN és krisztusi szeretetben összekapaszkodva, egymást tisztelve, elfogadva, igényelve tudunk csak megállni. Őrállók kellenek, mint egyes madaraknál. Ha ellenség vagy ismeretlen közeledik, az őrállók azonnal figyelmeztetik társaikat a veszélyre.

SOKAN olyan kapaszkodókban fogódznak, ami nincs kistabilizálva. Az ütközés jön, a kapaszkodóval együtt zuhannak el. Keresd a stabil, biztos támaszt! Ez pedig Isten Igéje, az ima, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit és élet.

Lehet, hogy azokat az Isten gyermekeit, akiket kiszorítottak a perifériára, hamarosan felemeli Isten, hogy általuk szóljon, mielőtt eljön?

NE LATOLGASS, nem az számít, hogy kihez (és számszerint hány emberhez) mégy, hanem az, hogy KI küldött.

VIGYÁZAT!!! Provokatív, provokáló lélek szabadul rá erre a világra minden területen! Éppúgy beszivárog kicsi környezetünkbe, mint nagy helyekre! Az Úr Jézus oltalmát kérjük, hogy be ne dőljünk neki!

KÖZELEDIK A döntés pillanata. (Úgy a világban, mint a keresztyénségben felszaporodtak az ún. útkereszteződések, amikor el kell dönteni, merre haladunk tovább….) Minden Isten gyermeke megkapja a helyes döntés lehetőségét, mielőtt elkezdődik a legnehezebb, amikor már sokan képtelenek lesznek az egészséges és jó döntésre.

„Annakokáért szerelmes atyámfiai…EKÉPPEN ÁLLJATOK MEG AZ ÚRBAN ÉN SZERELMESEIM!...AZ ÚR KÖZEL!"   (Filippi 4:1,5)

Hamarosan folytatom/Jakab 4:15 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Február 09, 09:28:13

 Kedves Salome!
 Köszönöm ezeket az írásokat,nagyon építőek,van benne üzenet bőven! :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 10, 08:18:26
Kedves Moncsi, szeretettel:) :2smitten:

Kurucz Lídia

Az Úr Jézus ezekkel a szavakkal figyelmeztetett, amikor az utolsó napokról szólt:
„De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap.
Mert mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.
Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Lukács 21:34-36)
Amikor az utolsó időkről beszélünk, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy annak a kulcsa és középpontja az kell, hogy legyen, hogy mit csináljunk mi, és hogyan készítsük magunkat és tartsuk készenlétben az életünket.

Ma, amikor beszélgettem a nagybátyámmal, különös dolgot mondott a saját életéről. Bár nem túl öreg és amúgy is nagyon fiatalos, mégis állandó készülődésben van. Elmondta, hogy érzi magát a saját életének a végét illetően. Amikor valahonnan utazik haza busszal, és még távol van a busz a megállótól, már szedi össze a táskáit, kistáskát, nagytáskát, és tudja, hogy a következő állomás a végállomás. Tudja és érzi, hogy emberi szempontból az élete is a végállomás felé közeledik, és azt is tudja, hiszi és látja és nagyon figyeli, hogy a teremtett világ is a végállomáshoz közeledik. Azt mondja, hogy most már nagyon erősen lehet érezni, amit Pál Apostol így ír: „Mert amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra.” (1Thess.5:3) Azt mondja, hogy ez a szülési fájdalom már rajta van a világon, látható, érezhető, tapasztalható. Igen ez így van, „…az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig” (Róma 8:22)

Közeledünk a végállomásunkhoz mindannyian – az Úr Jézus visszajövetele a küszöbön van! Ügyeljünk testvéreim, és vizsgáljuk meg a "csomagjainkat", mit viszünk magunkkal. Kistáska, nagytáska ittmarad, azokat magunkkal vinnünk nem lehet. Azt visszük, ami a szívünkben van, ami a szavainkból és tetteinkből felhalmozódott az életünkben és a szívünkben.

Ha hallgatjuk, nézzük, olvassuk a híreket, mindenütt halljuk, látjuk és olvassuk a jelek masszív jelenlétét. Internetes keresztyén honlapokon sok információt kapunk az aktuális történésekről, tehát információból több van, mint elég. Természetesen szükségünk van az információkra is, és még sokkal, de sokkal nagyobb szükségünk van arra, hogy ezek hallatán készüljünk, hogy az a nap tolvaj módra ne lepjen meg minket.
Azt is mondta még a nagybátyám, hogy szeretne rendezett dolgokat hagyni maga után.
Nagyon jó gondolat arra nézve is, hogy nézzük át, mit hagynánk itt, ha az Úr ma jönne, ha az Úr bármelyikőnket még ennél is előbb hazahívná! Meg vagyunk-e tisztulva Jézus Krisztusunk vérében minden bűnünktől és vétkünktől? Megbocsátottunk-e mindenkinek mindent? Mindkettő visszahúz és itt tarthat, hát gyorsan számoljuk fel a maradék akadályt, az örömünk és a várakozásunk sokkal nagyobb és szebb lesz így. Meg a reményünk és hitünk is erősebb és rendíthetetlenebb!
Azt is mesélte még a nagybátyám, hogy járt egy csillogó-villogó üzletközpontban, és számára az maga volt a pokol. Ez meglepett és elgondolkodtatott, pláne miután említette, hogy minden, de minden csak a pénzről szól, ami viszont Pál Apostol szerint, és akkor mi szerintünk is minden bűnnek a gyökere.
Igen, ma a külső megjelenés, csillogás-villogás, „minden luxus legyen”, kényelem és gazdagság a fő szempontok. Ugyanez a szellem betört a gyülekezetek életébe is, szétrombolva és megtépázva a még maradék összetartást, testvéri szeretet is. Nem nagy szavakat használok, látom, hogy így van. Kacsalábon forgó gyülekezeteket látok – kiüresedett, egymástól elidegenedett hívőkkel. Ismeretem és tapasztalatom szerint azok a gyülekezetek, akik luxus épületeket építettek, mind összetörtek és széthullottak lelkileg. Mind, amelyeket én ismerek. Miért, hogy az első keresztyéneknek, testvéreinknek jó volt a házankénti és napontkénti  egybegyűlés, és olyan szellemi kincsek birtokában voltak, ami azt mutatta, hogy igazán Isten Házában és háztartásában élnek? Miért nem jó nekünk is ugyanaz, ami az apostoloknak volt? Elvben lehet palotákban is Isten hatalma és ereje? Elvben igen. De a gyakorlatban nem. Nem, mert romlott és bűnben született emberi természetünket a gazdagság eldeformálja, jaj de nagyon eldeformálja. Nos, akkor adjunk annyit a testnek és a szemnek, amennyi nem viszi el az egész életünket a mennyei gazdagságoktól, és ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, ahogyan Pál Apostol tanácsol minket.
Még van visszaút ahhoz, hogy naponként és házanként megtörjük a kenyeret, amint azt az első hívő testvéreink tették. Ma még van lehetőségünk letenni a gazdagság, a pénz, a rivalizálás, a nagyratörés szellemét, és Isten Országát és Igazságát keresni nem pénzzel, nem anyagiakkal, nem épületekkel, nem nagy propagandával és reklámmal, hanem a térdeinken. Tegyük hát azt, amire elhívott az Úr, kérjük azt a kenetet, ami Rajta is volt!
„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét..." (Lukács 4:18-19)

Hamarosan folytatom. /Jakab 4:15

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 10, 09:11:27
Mennyire igaz ez a gyülekezetekre, ránk. Szomorúan tapasztalom, hogy mennyire távol vagyunk egymástól mi még testvérek is. A tanításaink is lassan már ég és föld lesz egymáséhoz képest, ahogy múlik az idő. Még abban is különbözünk, hogy az épületek más más terve alapján épültek. Úgy tűnik, mintha lenne Istennek egy szegény és egy gazdag asztala, különböző ételekkel. Az egyik az egyikhez, a másik a másikhoz ülhet csak. Acsarkodunk egymásra, mintha nem is egy úton lennénk. Mennyire mások a szokásaink, szeretetünk, alázatunk, irgalmunk.... A házainkba se engedünk be akárkit. Némelyekbe csak a puccos ruhákba mehetnek és elől ülhetnek, mert dagad a pénztárcájuk. Szomorú látni, hogy milyen becsben tartják a summa miatt, pedig a szíve távol van az Úrtól. Sajnálatos módon, nem a szíve van kezelve, hanem a tárcája. Mennyire szomorú látni, hogy a vezetők fennhordják az orrukat, mert ők annyira tiszták és felkentek, annyira tökéletesek, megközelíthetetlenek.... A baj ezzel ott van, hogy ők nem is látják már meg, Jézus mikor lép be az ajtón. Azt sem látják, hogy Jézus csak egy olcsó saruban, egy olcsó köntösben lép be és a zsebében nem pénz van. Ő belép és a legszegényebbnek néz ki közöttünk, még az ottlevő koldusnál is. Viszont, Ő a legalázatosabb, legkegyesebb, legőszintébb.... Mi pedig nem is figyelünk Rá, mivel érkezett. A legnagyobb gazdagságot hozta! Nem a földit, hanem a mennyeit! Le fog valaha omlani ez a fal közöttünk? Le fog omlani a rágalmazó, káromló, sértegető beszéd közöttünk és végre odatudunk figyelni a testvéreinkre? Be tud végre lépni Ő, a Nagy Király az Ő Testébe úgy, hogy ne rekesszünk ki egymást? Vagy csak papolunk róla? Vajon el jön az idő, amikor a "szegényt" beengedik maguk közé? Eljön az idő, amikor tudjuk egymást szeretni, megbecsülni mert mást tanít? Vagy azt mondjuk, ne hozd ide a szemetedet! Mitől is váltunk ilyenné?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Február 10, 10:00:04
Szia Mária

Látom nincs jó napod.

Idézet
Acsarkodunk egymásra, mintha nem is egy úton lennénk.....rágalmazó, káromló, sértegető beszéd közöttünk ........

Ezt akkor minek neveznéd?:

Idézet
Némelyekbe csak a puccos ruhákba mehetnek és elől ülhetnek, mert dagad a pénztárcájuk. Szomorú látni, hogy milyen becsben tartják a summa miatt, pedig a szíve távol van az Úrtól. Sajnálatos módon, nem a szíve van kezelve, hanem a tárcája. Mennyire szomorú látni, hogy a vezetők fennhordják az orrukat, mert ők annyira tiszták és felkentek, annyira tökéletesek, megközelíthetetlenek.... A baj ezzel ott van, hogy ők nem is látják már meg, Jézus mikor lép be az ajtón. Azt sem látják, hogy Jézus csak egy olcsó saruban, egy olcsó köntösben lép be és a zsebében nem pénz van.

 :2smitten:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 10, 10:23:53
II. Timóteus levél 3. fejezet

1.    Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2.    Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
3.    Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
4.    Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
5.    Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
6.    Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
7.    Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
8.    Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
9.    De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.
10.    Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
11.    Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
12.    De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
13.    A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.
14.    De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad,
15.    És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
16.    A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17.    Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 10, 11:03:56
Szia Mária

Látom nincs jó napod.

Idézet
Acsarkodunk egymásra, mintha nem is egy úton lennénk.....rágalmazó, káromló, sértegető beszéd közöttünk ........

Ezt akkor minek neveznéd?:

Idézet
Némelyekbe csak a puccos ruhákba mehetnek és elől ülhetnek, mert dagad a pénztárcájuk. Szomorú látni, hogy milyen becsben tartják a summa miatt, pedig a szíve távol van az Úrtól. Sajnálatos módon, nem a szíve van kezelve, hanem a tárcája. Mennyire szomorú látni, hogy a vezetők fennhordják az orrukat, mert ők annyira tiszták és felkentek, annyira tökéletesek, megközelíthetetlenek.... A baj ezzel ott van, hogy ők nem is látják már meg, Jézus mikor lép be az ajtón. Azt sem látják, hogy Jézus csak egy olcsó saruban, egy olcsó köntösben lép be és a zsebében nem pénz van.

 :2smitten:


erdei, te miről beszélsz? Mi ez a kötekedés? Reagáltam az előttem lévő írásra. Ez nem az én hangulatom hanem ez van. Megkérlek az idézettel is vigyázz, ne tegyél hozzá, mert hazuggá teszed amit írtam!! Ha nem érted mit írtam, akkor légy kedves mellőzd a hozzászólásodat, vagy kérdezz meg! Megköszönöm.

Idézem magam: Acsarkodunk egymásra, mintha nem is egy úton lennénk.


idézlek téged amit megmásítottál:

Idézet
Acsarkodunk egymásra, mintha nem is egy úton lennénk.....rágalmazó, káromló, sértegető beszéd közöttünk ........

Ha Kurucz Lídia írását elolvastad volna, amit betett Salome, akkor megértetted volna mire írtam amit írtam és nem kötekednél. Vedd a fáradságot és olvasd el.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Február 10, 11:28:36
Mária

Mikor más írta ugyan ezeket, akkor helyre raktad.
Most pedig olvasod valakinek az írását, és ugyan azt írod, amiért mást /szerintem helyesen/ megróttál.
 :(

Idézet
Ez nem az én hangulatom hanem ez van.
Hol? Mond meg.
 :?:

Nem tettem hozzá, azért van kipontozva, mert a közbe eső részt nem idéztem.
Idézet
Le fog omlani a rágalmazó, káromló, sértegető beszéd közöttünk és végre odatudunk figyelni a testvéreinkre?

 :016:

Nem kötekedek.
Hidd el!

Ircsikém
Az emberek, és az eklézsia egy része, mindig ilyen volt. /ha megnézed, a saját kortársát figyelmezteti, igaz minket is, mert ez a "korszak" sem különb/
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 10, 11:36:24
Ha ilyen galád módon kiveszed a szövegkörnyezetéből, akkor valóban bármi is lejöhet, amit te felakarsz használni ellenem.  :08: Meg is tetted. Én is kivehetem így, amiket írsz és elég durva dolgokat tudok kihozni belőle, de irántad való tiszteletből nem teszem. Ez nem volt tőled tisztességes felém.  :08: Ettől függetlenül áldást kérek rád, lásd nem haragszom és nem is rossz a kedvem attól függetlenül amivel vádoltál. Most látom, dobálod a köveidet mert megigazítottalak valamikor. Te személyeskedtél akkor, én viszont nem! Ez a különbség közöttünk. Ez nem szép tőled, de nem is várható más mint ahogy írtam is.  :044:

Most is csak azt tudom ismételni:
Ha Kurucz Lídia írását elolvastad volna, amit betett Salome, akkor megértetted volna mire írtam amit írtam és nem kötekednél. Vedd a fáradságot és olvasd el.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Február 10, 13:33:26
Mennyire igaz ez a gyülekezetekre, ránk. Szomorúan tapasztalom, hogy mennyire távol vagyunk egymástól mi még testvérek is. A tanításaink is lassan már ég és föld lesz egymáséhoz képest, ahogy múlik az idő. Még abban is különbözünk, hogy az épületek más más terve alapján épültek. Úgy tűnik, mintha lenne Istennek egy szegény és egy gazdag asztala, különböző ételekkel. Az egyik az egyikhez, a másik a másikhoz ülhet csak. Acsarkodunk egymásra, mintha nem is egy úton lennénk. Mennyire mások a szokásaink, szeretetünk, alázatunk, irgalmunk.... A házainkba se engedünk be akárkit. Némelyekbe csak a puccos ruhákba mehetnek és elől ülhetnek, mert dagad a pénztárcájuk. Szomorú látni, hogy milyen becsben tartják a summa miatt, pedig a szíve távol van az Úrtól. Sajnálatos módon, nem a szíve van kezelve, hanem a tárcája. Mennyire szomorú látni, hogy a vezetők fennhordják az orrukat, mert ők annyira tiszták és felkentek, annyira tökéletesek, megközelíthetetlenek.... A baj ezzel ott van, hogy ők nem is látják már meg, Jézus mikor lép be az ajtón. Azt sem látják, hogy Jézus csak egy olcsó saruban, egy olcsó köntösben lép be és a zsebében nem pénz van. Ő belép és a legszegényebbnek néz ki közöttünk, még az ottlevő koldusnál is. Viszont, Ő a legalázatosabb, legkegyesebb, legőszintébb.... Mi pedig nem is figyelünk Rá, mivel érkezett. A legnagyobb gazdagságot hozta! Nem a földit, hanem a mennyeit! Le fog valaha omlani ez a fal közöttünk? Le fog omlani a rágalmazó, káromló, sértegető beszéd közöttünk és végre odatudunk figyelni a testvéreinkre? Be tud végre lépni Ő, a Nagy Király az Ő Testébe úgy, hogy ne rekesszünk ki egymást? Vagy csak papolunk róla? Vajon el jön az idő, amikor a "szegényt" beengedik maguk közé? Eljön az idő, amikor tudjuk egymást szeretni, megbecsülni mert mást tanít? Vagy azt mondjuk, ne hozd ide a szemetedet! Mitől is váltunk ilyenné?

 Sajnos úgy van, ahogy Mária írja, a szegényeket lenézik "tisztelet a kivételeknek"
 Sokszor érzem és tudom, hogy kibeszélnek a hátam mögött, hogy "albérletben lakunk, nincs menő ruhánk,
 cipőnk és sorolhatnám" Isten nem ilyen, ő a szívünket nézi és nem a "bukszánkat"
 Hogy mitől váltunk ilyenné? Igazából csak találgatni tudok. Hát talán ha az életünk minden területét az
 Úr elé tennénk, és megtanulnánk elfogadni embertársainkat, keresztény testvéreinket, olyannak amilyennek Isten 
 is elfogad. Akkor talán nem a szegénységet néznék, hanem az értékeket az ajándékokat megbecsülnénk Isten
 gyermekeiben. Hiszen Istennek a szegény és a gazdag is egyformán fontos. Sokszor nem értem a testvéreket
 akik sok millióval rendelkeznek, miért nem segítenek annak, aki kevés pénzből élnek. Egy évbe 2-3-szor
 mennek nyaralni stb. Persze menjen és mindenki élje az életét lehet, hogy csak én gondolkodom így.
 Tudom, hogy a szegénység nem Istentől van, de talán a gazdagok, ha odafigyelnének a szegényekre és segítenének. Lehet a szegény is lehetne "gazdag" :(
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 10, 13:57:45
Teljesen egyetértek Máriával és Moncsival.

Sajna ezek gyakori esetek a gyülekezetekben.
Egy példázat jutott erről eszembe. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.   Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.    Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
Ahogy mondod Moncsi, a gazdagabb testvéreknek kellene segíteniük a szegényebbeket. Úgy ahogy Jézus is tanítja. Akkor nem lenne szegény senki.
Nálunk ez úgy működik, hogy a harmadik héten  egy böjtnapot tartunk és annak összegéből amit élelemre költenénk segítjük a szegényeket.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 10, 14:12:32
Zsid. 7,7
Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.


ircsi írta: Nálunk ez úgy működik, hogy a harmadik héten böjtnapot tartunk és annak összegéből amit élelemre költenénk, segítjük a szegényeket.

Ez követendő példa kellene legyen. Bizony észre kell venni, hogy nincs a helyén ez sok gyüliben amiről írtok. Vasárnap egy anyuka jött messziről a pécsi gyülinkbe a problémás kisfiával. Nagyon szükségük van, hogy erősödjenek az igeismeretében, de kiderült anyagilag ez nem megoldható. Amikor az anyuka bizonyságot tett arról, hogy a hitetlen férje megtiltotta, el ne merjen menni gyülibe és az összes dicsőítő CD-t összetörte, a könyveket kidobta, akkor két testvérnek is indította az Úr a szívét és azonnal anyagi áldást adott neki, hogy ott tudjanak lenni a következő héten is. Sőt bátorították, hogy imával hordozzuk a férjét, hogy ő is térjen meg. Nem a láthatókat nézzük. A férjek így viselkednek ameddig nem térnek meg. Hisszük, hogy irgalmasok leszünk egymáshoz máskor is.

Idézem magamtól: "Mennyire igaz ez a gyülekezetekre, ránk. Szomorúan tapasztalom, hogy mennyire távol vagyunk egymástól mi még testvérek is."

Ez ma is kiderült és bizony szembesülünk ezzel, ameddig az Úr nem jön el.


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 10, 14:16:21
  Szia Erdei!
Idézet
Ircsikém
Az emberek, és az eklézsia egy része, mindig ilyen volt. /ha megnézed, a saját kortársát figyelmezteti, igaz minket is, mert ez a "korszak" sem különb/


Idézet
1.    Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2.    Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,.................  

Igazad van ez a korszak sem különbb, de nem csak a saját kortársait figyelmezteti ez egy prófécia az útólsó időkre.
Amelyet látunk is napjainkban beteljesülni.   :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 10, 14:28:51
ircsike által betett Igéket hozom elő:

1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
5. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
6. Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
7. Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.

Miről is szól ez? Az utolsó időkről, nem a korai egyházról. Soha nem volt ekkora fertő az egyházakban mint manapság. Túlságosan is fel van hígulva. Ha ez az akkori nemzedéknek szólt volna, akkor Pál nem teszi oda, hogy az utolsó időkben mi lesz. Ezt jelként hozza föl Pál. Prófécia az Úrtól. Már ők tudták mi lesz ebben a nemzedékben. Akkoriban még nem volt ennyire elszabadulva a bűn mint manapság. Testvér, testvérre támad, anya a gyerekére stb. Az 5. vers, ami megerősít, hogy nem a hitetlenekről beszél: Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A kegyesség látszata sok hívőben meg van, de csak látszat.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Február 10, 17:04:01
Sziasztok

Szeretnék válaszolni mindenkinek, de azt gondolom, hogy ez nem az a topic már amiről beszélgetünk. /mindjárt keresek egyet/
Azért két dolog:
Máriám nem, nem bántottál meg, nem engem tettél helyre.
Olvastam az írást.

Tudjátok a gyülekezetek olyanok amilyenek.
Azt viszont tudom, hogy ha bánt valami, és szóvá teszed, és nincs érdemi reakció, akkor azt a gyülekezetett bátran ott lehet hagyni.
(Ellenben ha már az ötödik gyülekezetett hagyod ott, akkor nem árt önvizsgálatot tartani.)
Azért nem kell mondani rá semmit. /gyülekezetre/
A hívőkre meg végképpen nem, a vezetőkre meg pláne nem!
Én ezt itt tanultam meg.
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: B.Miklós - 2009 Február 10, 20:12:14
Vigyázzunk hogy a mi életünkben  ne így legyen.
Böjtöljünk és Imádkozzunk egymásért.
Egy se vesszen el közülünk. :2angel:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 11, 08:57:24
Kurucz Lídia

„Minden megszületett szervezet magában hordja a halálát már a születése pillanatában.", fogalmazta valaki az emberi szervezkedésre, alapításokra, gyülekezetekre.
A Gyülekezet egy és oszthatatlan azóta, amióta azt az Apostolok megalapították Jézus Krisztus parancsának megfelelően, és elmentek, hogy tanítványokká tegyenek minden népeket. Sok-sok megtért, új tanítvány lett, akik helyi gyülekezetekben, naponként és házanként imádták, szolgálták az Urat és egymást. Minden más szervezés falakat emel és emelt, kisiklott kísérletezések, emberi keretek. DE ezek között a keretek között ott él Krisztus láthatatlan Teste és Gyülekezete, és működik mindazokban és mindazok által, akik magukat és életüket Krisztusnak teljesen és mindenestől odaadták. A keretek nem az Úrtól vannak, a tartalom igen. A keretek elválasztanak, falakat emelnek, elszigetelnek. Azok, akik ezt felismerték és felismerik, egyre inkább a perifériára szorultak és szorulnak, mivel a keretek egyre több és egyre elviselhetetlenebb akadályát képezik a Szent Lélek kiáradásának, az ébredésnek.
Miért?
Egy háborúban mi az, amit legelőször igyekeznek elpusztítani az egymással szemben álló felek? Az ellenség infrastruktúráját: hidakat, utakat, víz, telefon, villany.
Tehát: megszüntetni minden összeköttetést az ellenség csapatai és emberei között, megszüntetni minden információcserét, elszigetelni őket egymástól.
Nos, a felekezeti falak ezt tették és egyre erőteljesebben ezt teszik. Ehhez még jön a gyülekezeti diktátorok munkája, amely a gyülekezeten belüli, az egymás közötti „infrastruktúrát" igyekszik elpusztítani, s végül mindenki mindenkitől fél, tart, bizalmatlan. S a diktátorok tejet adnak a népnek, mert nem akarják, hogy azok felnövekedjenek az érett férfiúságra a hitben, hiszen akkor nem lehetne őket leuralni.
Hamarosan nélkülözhetetlenné fog válni az egészséges és bibliai alapokkal bíró szellemi, lelki, (mindegy, hogy mondjuk) állásfoglalás ahhoz, hogy az utolsó napok rettenetes káoszában Krisztusban gyökerezve megállhassunk.
Nincs „igazi" gyülekezet, nincs legjobb gyülekezet, gyülekezetek vannak, ahol sokan átélhettünk rendkívüli áldásokat, minél kevésbé volt emberi a keret, annál többet, és ma ez egyre inkább elmúlóban van, azzal együtt, ahogy erősödik a keret fontossága és gyengül a tartalom ereje.
Ami elválaszthat minket, az csak a bűn lehet. Ha a csonttá keményedett felekezeti falak választanak el, akkor azokat nem Isten emelte. Ne fogadjuk hát el őket, csak az élő krisztusi hit és szeretet köthet össze bennünket. Viszont az a híg és semmitmondó és semmit adó ökuménia nem tud öszzekapcsolni bennünket, amit évente eljátszanak az egyébként egymással a legmélyebben hadban álló felekezetek és egyházak. Közösségünk csak Krisztus keresztjénél és kereszthalála által lehet, semmi másnak nincs létjogosultsága.
Hallunk olyat, hogy „büszke vagyok, mert x felekezethez tartozom." Mely Ige alapján? Hallunk olyat, hogy én nem váltok egyházat? Melyik egyházat lehet váltani? Hol van erre pro és kontra utalás az Igében? Kétféle szövetség létezik: Ószövetség, a mi zsidó atyáinkkal, gyökereinkkel, a szelíd olajfával, és az Újszövetség, velünk, a pogányságból beoltott ágakkal. Más nincs. Van? Hol? Mi alapján?
Van egy ének, szabadon fordítom angolból: „Akár baptista is lehetsz, és nem születtél újjá, református, methodista, és meghalsz bűneidben. Lehetsz akár karizmatikus, s kiálthatsz örömtől, de ha nem fogadsz be egy testvért, nem üdvözülsz…Nem egy adventista ül majd a trónon és nem egy pünkösdi fújja majd a trombitát..." Valahogy így hallottam és így igaz. A felekezeti nevek és szervezések nem bibliai fogalmak, arról sehol semmi utalást nem találhatunk. Egyik sem igazi, és mindben ott vannak az újjászületett Krisztus gyermekei, akik egyre inkább megszenvedik az eredetitől, az apostolitól való egyre mélyebb elhajlás következményeit. Pedig mind azt érzi egy kicsit, vagy nagyon, hogy mi vagyunk az igaziak. Testvérem, ezt a gondolatot irtsd ki a szívedből és kezdjél el Krisztus Testében gondolkodni, akkor még a saját helyi gyülekezetednek is sokkal hasznosabb tagjává leszel, mint valaha is gondoltad, de másként, krisztusian, bibliaian. „Igazi" csak kettő van: az Ószövetséges Nép és az Újszövetséges Nép.
Az Úr pedig hitünk és reményünk szerint hamarosan „ablakot fog nyitni az égen" és elküldi Szent Szelleme késői esőjét, reményünk és vágyunk szerint. És lehet, hogy akkor majd megint a kitaszítottak fognak szólni a népnek, a királyoknak, a főembereknek, hogy gyertek, itt az élelem, gyertek és éljetek vele, meg ne haljatok. Lehet, hogy így lesz.
Készítse mindenki a szívét a hamarosan bekövetkezendőkre, és mindenekfelett ragaszkodjunk a mi vallásunk Főpapjához, Jézus Krisztushoz, mert más vallásunk nekünk nem lehet, mint az, hogy Jézus Krisztus drága árat fizetett azért, hogy nekünk közösségünk legyen egymással, mondja az Ige. S ha valaki hiszi ezt, annak kevés lesz az az ellenérv, hogy „azt hiszed talán, hogy te tudod a legjobban?" Ez nem érv. Ez nem Ige. Ez ellenállás azzal szemben, amit az ember mégiscsak meglát, de nem akarja kényelmes, beidegződött vallási és egyéb szokásait feladni az Úrért. Pedig érdemes, pedig kell és ma még nem késő. Érdemes minden árat megfizetni a legjobbért, a legtöbbért, azért az egységért, azért a szeretetért amit csak a Feltámadott Jézus Krisztusba vetett bibliai hittel nyerhetünk el. Ehhez segítsen az Úr Jézus.

Hamarosan folytatom./Jakab 4:15

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 11, 10:14:19
Salome! Köszönöm. Annyira a valóságot tükrözi. Csak a vak nem láthatja meg ezt az igazságot. Valóban ez uralja a gyülekezeteket, hívőket.

Egymásnak esünk és közben nem látjuk Jézust.  :117:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 11, 10:25:11
Mind idézhetném, de talán ez a legnyomósabb:


Idézet
Nincs „igazi" gyülekezet,
nincs legjobb gyülekezet,
gyülekezetek vannak, ahol sokan átélhettünk rendkívüli áldásokat, minél kevésbé volt emberi a keret, annál többet,
és ma ez egyre inkább elmúlóban van,
azzal együtt, ahogy erősödik a keret fontossága és gyengül a tartalom ereje.

Ami elválaszthat minket, az csak a bűn lehet.
Ha a csonttá keményedett felekezeti falak választanak el,
akkor azokat nem Isten emelte.
Ne fogadjuk hát el őket, csak az élő krisztusi hit és szeretet köthet össze bennünket.

Viszont az
a híg
és semmitmondó
és semmit adó ökuménia nem tud öszzekapcsolni bennünket,
amit évente eljátszanak az egyébként egymással a legmélyebben hadban álló felekezetek és egyházak.

Közösségünk csak Krisztus keresztjénél és kereszthalála által lehet, semmi másnak nincs létjogosultsága .
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 12, 09:26:10
Kurucz Lídia

Mennyire megrázóak a kínai földrengésről érkező híradások! Mennyi drága teremtménye Istennek veszett oda, és mennyien lehetnek közöttük, akik megtéretlenül, megváltatlanul távoztak...pedig lett volna lehetőségük megtérni. Ezt onnan tudhatjuk, hogy tudjuk azt, hogy erről a mi Urunk gondoskodik és gondoskodott mindenki számára, és mert tudjuk, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet.
Sőt, valamelyest – hogy mennyire, azt nem tudjuk – még menekülni is lett volna lehetőségük, ha kapnak figyelmeztetést azoktól, akik tudtak az előjelekről. Azt olvashattuk egy hírben, hogy:

Voltak előjelei a földrengésnek! Rengeteg varangyos béka jött elő, és a zebrák ki akartak törni.

Ezt lehetett olvasni szó szerint. Nem akarnám ezt pro és kontra taglalni, lehet hogy ez így még sok mást is felvetne, csak a példáért használom.
Példa ez arra, hogy az Úr mindig időben szól és figyelmezetet. Mindig előre és mindig időben!
A holokausztra is évtizedekig megvoltak az előrejelzések, a figyelmeztetések. Nem hitték…Megmenekülhettek volna…
A tavaly augusztus 20.-i rettenetes viharra is megtörténtek az előrejelzések…nem hitték …megmenekülhettek volna…
A cunaminak is megvoltak az előjelei, úgy hallottuk akkor, hogy nem mondták meg az embereknek…Micsoda felelősség…
Hát elhallgathatja-e Isten gyermeke, aki tudja, ismeri és látja az előjeleket, hogy:

FIGYELJETEK, VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK!

Hamarosan folytatom/Jakab 4:15 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 13, 07:55:59
Kurucz Lídia

„Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.” (1.János 5:1)

Ha szeretem az én mennyei Atyámat – nagyon szeretem – akkor szeretem azokat is, akik Tőle születtek.
Nagyon szeretem Izraelt, nagyon szeretem a zsidó népet, nagyon szeretem a mennyei Atya elgondolását, hogy teremtett magának egy Ószövetséges Népet, a zsidóságot, és egy Újszövetséges Népet, minket, pogány hívőket felekezettől és névtől függetlenül.
Leírhatatlanul szép, ahogyan Pál Apostol leírja a Római levélben a szelíd és vadolajfával példázva a kettő egybeolvasztását, eggyé válását.

„Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba.” (Róma 11:24)

Bátyám szeret kertészkedni, és ő hívta fel a figyelmemet arra, amit sose vettem észre korábban: „…természet ellenére beoltattál…”, azaz a gyümölcsfaoltás mindig úgy működik, hogy a vadalanyba oltják be a „szelíd” ágat, mi pedig vadágként oltattunk be a szelídolajfába, teljességgel a természettel ellentétben!
Nagyon figyelemre méltó ez a tény, és mélységes istenfélelemmel és dicsőítéssel tölt el a felismerés, micsoda kegyelem, micsoda isteni munkának és műnek a részesei vagyunk, és hogy „…részesei lettünk az olajfa gyökerének és zsírjának;…” (Róma 11:17)

Az élet pedig, amit ezáltal kaptunk, nem abból táplálkozik, hogy mit csinálnak jól, vagy pedig milyen hibákat, áthágásokat követnek és követtek el az izraeliták, a zsidók, hanem abból, amit a Mindenhatónk, a mi Urunk és Istenünk adott és teremtett az Ő drága jótetszése és kedve szerint.

„Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájuk bízta az ő beszédeit. De hát ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?” (Róma 3: 1-3)

Ha valakire rábízok valami értéket, az nem attól válik értékké vagy értéktelenné, hogy miképpen kezeli azt. Hányszor mondják nekünk, keresztyéneknek is, hogy ti mondjátok, pedig…Nem lenne igaz és Istentől való a Biblia, az Ige csak azért, mert rosszul éljük meg? Ezen múlik a Szentírás igazsága és isteni volta, hogy hogyan mutatjuk be? Semmiképpen sem.
Tehát aki a zsidókat támadja, az Isten tervét, gondolatát és szívét támadja. Aki a keresztyéneket támadja, az ugyancsak Isten tervét, gondolatát és szívét támadja. Ezért felmérhetetlenül súlyos dolog ez a fajta ellenállás, és nem lehet súlyos következmények nélkül tenni.

Azt kérem, hogy ne máshoz, de egyedül a Szentíráshoz mérjük a zsidókhoz, Izráelhez való hozzáállásunkat, ne rossz vagy szélsőséges példákhoz!
Hiszem és érzem, ha Izráelt szeretjük, ha a zsidókat szeretjük, ha az Elsőszövetséges Népet szeretjük – akkor szeretjük az Atyát is, akkor önmagunkat is szeretjük, és ezek elválaszthatatlanok. Ha arra gondolok, hogy az Úr Jézus visszajövetele a küszöbön van, hamarosan jön és elragadja a Gyülekezetet, akkor vigyázz testvérem, itt ne maradj amiatt, hogy nem szereted azt, nem törődöl azzal, aki az Atyától született, akit az Atya szeret. Igaz, hitetlenség miatt kitörettek, mi pedig hit által állunk:

"FEL NE FUVALKODJUNK, HANEM FÉLJÜNK! " (Róma 11:20) :2smitten:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 14, 09:26:26
Kurucz Lídia


Ma reggel, amikor beszélgettem a nagynénémmel az utolsó idők történéseiről, és arról, mennyire a zsigereinkben érezzük ennek valóságát, ezt mondta: „Tudod, én olyan jóleső érzéssel vagyok a jövőt illetően, ami előttünk van!” Igen, ahogy Corrie ten Boom is mondta: „A legjobb még hátra van”.
Az Úr Jézus arra buzdított, hogy amikor látjuk a jeleket megtörténni, akkor emeljük fel a fejünket, mert közel a mi váltságunk.

Érdekes: a világ, a félhívő keresztyénség meg struccpolitikát folytat. A homokba dugja a fejét, ahol nem lát semmit abból, ami körülötte történik. Semmit. Pedig azok ott vannak, nagyon is ott vannak.

Ha felemeljük a tekintetünket magasra, akkor sem látjuk teljes valóságában azt, ami alul van – és nem is kell látnunk, mert lehet hogy halálra rémülünk. Annyit lássunk csak, amennyit muszáj. Mert ha felemeljük a tekintetünket, akkor az Úr Jézus Krisztust, a Messiást, a Megváltót, a Vőlegényt látjuk, aki hamarosan jön, aki megígérte, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, Aki eljön és elvisz minket magához.. Úgy, ahogyan a nagynéném, jóleső érzéssel nézünk a jövőbe, mert túllátunk és túlnézünk azon, ami lefelé húz.

NE analizáljuk, ami alul van, ami alul történik, nem vagyunk erre felszólítva. Tudunk róla, persze, amiről tudnunk szükséges. De ne mélyedjünk el benne, és főként ne azt hirdessük, hanem azt, amire az Isten Igéje felszólít bennünket, az Evangéliumot, és hogy mindenki és mindenütt megtérjen. A Jó Hírt vigyük az utolsó pillanatig – a rosszat amúgy is mindenki látja.

Ha a messzi katasztrófákat halljuk, elborzadunk. De ha a mi házunkat, utcánkat, falunkat, pincénket, javainkat mossa el, rongálja meg a szélsőséges időjárás, akkor meg kétségbe esünk? Ne essünk kétségbe hát, hanem készüljünk és vigyázzunk, amennyire rajtunk áll. Takarítsuk ki az árkokat, cseréljük ki az eltört cserepeket, söpörjük el a sarat – takarítsuk ki a szívünket, jobbítsuk meg az életünket Isten tetszésére és dicsőségére, és a magunk üdvére.

Lehet, hogy ezen felhívásaim nem annyira izgalmasak, mintha arról írnék, hogy mi minden szörnyűséges történik a politikában, gazdaságban, a világ háttérben húzódó irányításában. Azok izgalmasak, és úgy tűnik, azt az érzést keltik, mindez rajtunk kívül történik. Ezek kevésbé izgalmasak, viszont folyamatosan arra kívánok emlékeztetni, hogy mindez nem rajtunk kívül történik, hanem egyre inkább velünk, körülöttünk és minket megcélozva. Minket! Téged! Engem! Minket!

Az Úr Jézus azt mondja az Evangéliumban, hogy őrizkedjünk a farizeusok és a Heródes kovászától. A farizeusok kovászára rá is mondja, hogy az a képmutatás, a Heródes kovászát nem magyarázza meg. Sokszor hallottam, hogy a Heródes kovásza a politika. Lehet. Őrizkedjünk hát a politikától, nem a mi dolgunk abba bármilyen szinten belekeveredni, nem a mi dolgunk! Maradjunk távol a politikától és a politikai állásfoglalástól. Miért? Azért, mert még senki nem tudott választ adni arra, hogy miért menjünk bele! Az Ige alapján persze. Egyszer megkérdezte tőlem valaki: Nem akarsz képviselő lenni az önkormányzatban? De, mondtam. Az első alkalommal felszólítom a kedves testületet, hogy mindenki térjen meg a bűneiből, és ezen munkálkodjunk a lakóhelyünkön is. Legyen itt naggyá Isten dicsősége, ez lenne a vágyam, és mindezt persze a Szentírás útmutatása alapján. Nem lettem képviselő…
Mi már választottunk: Isten Királyságát választottuk, a földieknek pedig engedelmeskedünk – bármelyiknek – amíg nem akadályoz bennünket az Úr Jézus követésében.

Amikor a thessalonikabeli levélben az elragadtatásról olvasunk, ott úgy fejezi be Pál a mondanivalóját, hogy „vígasztaljátok egymást e beszédekkel.” (1.Thess.4:18) Mert mi nem végről beszélünk, nem azzal vígasztalódunk, hogy közel a vég, hanem azzal, hogy közel a örök élet kezdete. Ez a mi vígasztalásunk, erre gondolt az én idős drága nagynéném, amikor azzal vígasztalta meg ma reggel a szívemet, hogy olyan jóleső érzéssel gondol a jövőre. 84 évesen!!! Halleluja! Mi ezt a jövőt várjuk és nem a véget, hanem a NAGY KEZDETET…

Amikor pedig „Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld”, akkor tudjuk és hisszük, hogy „A seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” (Zsolt.46:7-8)

„VIGASZTALJÁTOK EGYMÁST E BESZÉDEKKEL!”

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 15, 10:05:03
Kurucz Lídia

Időjárási frontok jönnek-mennek, egyre több, egyre gyakrabban és egyre nehezebb elviselni. Mindannyiónkat érint vagy testileg, vagy lelkileg, de nem lehet a hatását kizárni az életünkből. Ezért hívják fel a figyelmünket naponta a frontokra, hogy amennyire lehet vigyázzunk, főként a közlekedésben.
Szellemi időjárásfrontok jönnek-mennek, egyre több, egyre gyakrabban és egyre nehezebb elviselni. Mindannyiónkat érint ez is, és lehetetlen elzárkózni előle. Ezért hívom fel én is a figyelmünket, hogy vigyázzunk, és főleg a szellemi közlekedésünkben. Merthogy az életünk abból áll zömében, hogy naponta találkozunk egymással és naponta viszonyulnunk kell egymáshoz és dolgokhoz ezeknek az időjárási és szellemi időjárási frontoknak a hatása alatt. Nem várhatjuk ki a frontok végét ahhoz, hogy elvégezzük a dolgainkat, szolgáljuk egymást, nem várhatjuk meg, míg „átmegy a front" és nyugodt körülmények lesznek. Az Úr Jézus azt imádkozta érettünk:

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrízd meg őket a gonosztól."

Az Úr Jézus Krisztus menet közben erősít meg és emel fel bennünket, menet közben mutatja meg, hogy nézd csak, már szakadoznak a sötét felhők, hamarosan kiderül, nemsokára eljövök értetek.

„Ne félj, csak higgy !"

Az Antikrisztus közeledtének a jelei, frontjai már itt vannak, ezt egyre erőteljesebben érezzük, ez megvisel mindannyiónkat.
Hallottam egyszer egy riportsorozatot a rádióban Teller Edével, a hidrogénbomba magyar származású feltalálójával. Megkérdezték tőle, hogy mi az, amit a 20. század legjelentősebb vívmányának tekint. Azt mondta, hogy azt, hogy egy falu lett a világ. A hírközlés olyan világméretű lett, hogy ha bárhol történik valami, szinte azonnal mindenütt lehet tudni. Szerinte ez egyrészt a káoszt növeli a világban, másrészt pedig gyorsabban lehet segíteni egymáson. Hozzátette még, hogy a dolgok menetét figyelve egy valamitől nagyon fél, kihangsúlyozta, hogy nagyon fél. Attól, hogy jön egy világuralkodó, egy világdiktátor, aki majd mindent a kezébe véve akar uralkodni. Amikor ezt mondta, kiváncsivá tett, vajon hívő ember-e, ismeri-e a Jelenések könyvét? Hiszen az Antikrisztusról szólt. Hamarosan kiderült, amikor a riporter feltette neki a kérdést: Ön hisz Istenben? A válasza: Nem, én ateista vagyok, nem hiszek Istenben. Ez mélységesen megdöbbentett. Az ugyanis nagyon különös, hogy egy tudós ember, akinek a matematikai logikája zseniális, csupán azon dolgok látásából, összefüggéséből és megfigyeléséből, amik a világban zajlanak, a tiszta logika révén rájön, hogy miből mi következik, és hogy a történések egy világdiktátor fellépése felé sodorják a világot.
Mi őnélküle is tudjuk és hisszük, a drága Szentírásból, hogy mik következnek, mi felé haladunk. Nagy különbség azonban, hogy mi nem félünk, mert a mi Urunk azt mondja nekünk a legnagyon zűrzavar közepette is, hogy „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy", és felemelt fejjel várjuk a mi Messiásunk visszajövetelét.

Néhány dolgot említenék most a gyülekezetek állapotáról:
Nagyon nehéz erről írni, csak akkor könnyebb kissé, ha arra az Igére gondolok, amit a Jelenések könyvében olvasunk: „Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek."
A Lélek azt mondja: ÉBREDJETEK!
Amit említeni szeretnék, azok félresöprendő akadályok, jelenségek, vagy bűnök, amikből meg kell térnünk.
Azt olvassuk a Bibliában, hogy a Lélek osztja az isteni ajándékokat, amint akarja a gyülekezet tagjainak. Nem ad hozzá bizonyítványt igazolásul ahhoz, hogy megfelelő végzettséggel rendelkezik valaki, tehát szolgálhat. Bizonyítványt, papírt nem ad, csak képességet és tehetséget, az isteni hatalomnak és erőnek a jeleit.
A bibliaiskolák és teológiák, tanfolyamok és egyetemek, főiskolák pedig papírral bizonyítják, hogy kérem: itt egy Isten szolgája, aki képesítést nyert arra, hogy egy gyülekezetet pásztoroljon, irányítson, eldöntsön kérdéseket, amiket a végzettsége következtében átlát, kinevezzen alvezetőket és különböző funkcionáriusokat, mert ő már ezt is tudja, mindent tud, mindent átlát, mindenkit nyugdíjba küld, aki szerinte „öreg", a fiatalra meg ráfogja, hogy vén, a gyülekezet véne – ez az egyik legelképesztőbb. Képtelen vagyok megérteni, hogy lehet egy fiatal vén?
Hol vannak testvéreim a Lélek ajándékai, hol vannak a testnek drága tagjai, akik az ajándékok hordozói? Itt vannak közöttünk. Nincs papír a kezükben arról, hogy elvégezték a megfelelő magasiskolákat.
Vegyük hát észre, hogy amiképpen a világban szinte már csak a papír számít, a tehetség pedig nem, ugyanez bejött miközénk is.
Vakmerően apostolnak, pásztornak, tanítónak, evangélistának, prófétának nevezik ki és cimkézik magukat olyanok, akik ezt a címet egy iskolában kapták, vagy demokratikus és titkos szavazással nyerték el címüket, vagy egy másik „nagy embertől" megkapták. Eképpen azután azok, akik a Lélek ajándékainak hordozói, szóhoz sem juthatnak. Túl kicsik, túl jelentéktelenek, túl kevés a címke rajtuk.
Nem tisztem lehúzni senkit az ember emelte poziciótrónusról, és nem szándékom, mert nem az én dolgom. De tisztünk és feladatunk kimondani amit látunk, és azt, hogy abból térjünk meg és alázzuk meg szívünket, tartsunk bűnbánatot!
Amit szeretnék, amiért mindezt leírom, az az, hogy bátorítsalak titeket, ti névtelen Dávidok, Jeremiások, Nehémiások, Dánielek, Istennek drága edényei, hogy el ne forduljatok a nektek adott ajándékoktól, kincstől, csak várjatok kicsit, várjatok türelemmel, míg majd az Úr elhozza reményeink, vágyódásunk szerint annak idejét, amikor nem a hierarchiák döntik el, hol és mit szolgáljatok, amikor nem lesz emberi hatalom,  rang és gőg, amely megakadályozhatja Isten drága ajándékainak, a Lélek ajándékainak kiáradását általatok. Mondom, amit Dániel is mondott: ha nem tenné is, akkor se hódoljatok meg az emberi hatalom előtt, akkor se sodródjatok bele a sötét pozicióharcokba, lelki karrierháborúkba, mert az a lelketekbe kerülhet!

Ahogy a legveszélyesebb időjárásban narancs (vörös) riasztást adnak ki, úgy írom én is pirossal:

„NEM ERŐVEL SEM NEM HATALOMMAL, HANEM AZ ÉN LELKEMMEL! AZT MONDJA A SEREGEKNEK URA." (Zakariás 4:6)


 :2smitten:

Salome! Betettem pirosba ahogy írtad./Mária/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 15, 10:20:36
Salome döbbenet jó ez az írás!!!! Ha megengeded, felteszem a weboldalunk Olvasok Fórumába.


Kiemelek belőle:

Azt olvassuk a Bibliában, hogy a Lélek osztja az isteni ajándékokat, amint akarja a gyülekezet tagjainak. Nem ad hozzá bizonyítványt igazolásul ahhoz, hogy megfelelő végzettséggel rendelkezik valaki, tehát szolgálhat. Bizonyítványt, papírt nem ad, csak képességet és tehetséget, az isteni hatalomnak és erőnek a jeleit.
A bibliaiskolák és teológiák, tanfolyamok és egyetemek, főiskolák pedig papírral bizonyítják, hogy kérem: itt egy Isten szolgája, aki képesítést nyert arra, hogy egy gyülekezetet pásztoroljon, irányítson, eldöntsön kérdéseket, amiket a végzettsége következtében átlát, kinevezzen alvezetőket és különböző funkcionáriusokat, mert ő már ezt is tudja, mindent tud, mindent átlát, mindenkit nyugdíjba küld, aki szerinte „öreg", a fiatalra meg ráfogja, hogy vén, a gyülekezet véne – ez az egyik legelképesztőbb. Képtelen vagyok megérteni, hogy lehet egy fiatal vén?
Hol vannak testvéreim a Lélek ajándékai, hol vannak a testnek drága tagjai, akik az ajándékok hordozói? Itt vannak közöttünk. Nincs papír a kezükben arról, hogy elvégezték a megfelelő magasiskolákat.
Vegyük hát észre, hogy amiképpen a világban szinte már csak a papír számít, a tehetség pedig nem, ugyanez bejött miközénk is.
Vakmerően apostolnak, pásztornak, tanítónak, evangélistának, prófétának nevezik ki és cimkézik magukat olyanok, akik ezt a címet egy iskolában kapták, vagy demokratikus és titkos szavazással nyerték el címüket, vagy egy másik „nagy embertől" megkapták. Eképpen azután azok, akik a Lélek ajándékainak hordozói, szóhoz sem juthatnak. Túl kicsik, túl jelentéktelenek, túl kevés a címke rajtuk.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Február 15, 12:44:05
Egyrészről sok az igazság abban amit írsz Mária.
Másrészről, meg nagyon sok az önjelőlt.
Ha végig gondolod, nem igazán lehet feloldani ezt a problémát.
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 15, 21:12:27
erdei! Ebben mi is az igazság?: "Salome döbbenet jó ez az írás!!!! Ha megengeded, felteszem a weboldalunk Olvasok Fórumába. Kiemelek belőle:"
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Február 15, 21:20:25
Bocsi Igazad van.
 :(
Egyébként erre gondoltam:
"A bibliaiskolák és teológiák, tanfolyamok és egyetemek, főiskolák pedig papírral bizonyítják, hogy kérem: itt egy Isten szolgája, aki képesítést nyert arra, hogy egy gyülekezetet pásztoroljon, irányítson, eldöntsön kérdéseket, amiket a végzettsége következtében átlát, kinevezzen alvezetőket és különböző funkcionáriusokat, mert ő már ezt is tudja, mindent tud, mindent átlát, mindenkit nyugdíjba küld, aki szerinte „öreg", a fiatalra meg ráfogja, hogy vén, a gyülekezet véne – ez az egyik legelképesztőbb."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: exbattery - 2009 Február 15, 21:32:57
nagyon jó, köszi ezt a szöveget. regisztráltam is Kurucz Lídia honlapján.. bár szerintem anélkül is minden szolgáltatás elérhető.
akit esetleg érdekel: http://lidia-honlapja.gportal.hu/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 16, 07:47:32
Salome! Ide tettem át a próféciát./Mária/

http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,147.0.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 16, 09:15:18
Keith Moore: Párom a kincsem

  Ha jól állsz a házassághoz, akkor élvezni fogod, és örömöd lesz benne. Köszönjük Istennek. Én nem elviselem Phillist, hanem élvezem az ő társaságát. Azt hiszem, ő sem csak elvisel engem. Lehet, hogy évekkel ezelőtt voltak olyan időszakok, amikor ez volt a helyzet, de nem adtuk fel. Ahogy növekedtek egyre jobb lesz, egyre könnyebb lesz. Sokkal könnyebb, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt. Köszönöm Istennek, hogy nem adtuk fel. Mert ő egy ékszer, egy kincs.
 
Isten tudja, hogy kire van szükséged, hogy ki a megfelelő társ a számodra, és a legtöbb ember megérdemli a másikat. Igen, ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Mit próbál az ellenség tenni? Megosztani, szakadást hozni.
 
 „Mint aki árvizet szabadít el, olyan a viszálykodás kezdete; azért, mielőtt kihatna, hagyd el a perpatvart.”  Péld. 17,14

Mikor kell foglalkozni a viszállyal? Amikor elkezdődik, még a legelején. Akkor még csak olyan, mint a csöpögés. Arra mész, és látsz egy kis víztócsát az asztalon. Másnap arra mész, és a víztócsa már kétszer akkora, mint volt, de nem nagyon figyelsz rá. Azt gondolod, hogy ez semmiség, nem aggódom felőle, amíg nem lesz elég nagy. De ha van egy kis józan eszed, akkor ezt idejekorán megállítod. Mert, hogyha már elég nagy lesz a tócsa, akkor eljuthat oda, hogy teljesen elmos. Akkora lesz a repedés, és a csöpögés, annyi lesz a stressz, és a probléma hogy minden összeomlik, amivel pusztulás jön és romlás. Mit kell tenned? Abban a pillanatban, ahogy egy nagyon pici csöpögést észreveszel, azt a picit meg kell állítanod. Nem kell várnod. A kis problémák, hogyha idejében foglalkoznak velük, soha nem lesznek nagy problémák. Az ellenség arra számít, hogy átsiklasz felette, és nem foglalkozol vele. Hogy megengeded azt a kis repedést köztetek. Ó, csak egy kis apróság, igazán kis dolog. De minden alkalommal, amikor erre a területre kerülsz, rosszul érzed magad, kényelmetlenül, és ezért nem beszélsz róla. Ez nem egy jó ötlet. Az ellenség arra számít, hogy ez folyamatosan így megy majd, évről, évre, amíg nem lesz egy jó nagy lék, és hatalmas kudarc. Amikor a veszekedés, a viszály elkezdődik, akkor kell foglalkoznotok vele. Hogyan kell foglalkozni vele? Nézzük a Példabeszédek 13-ban.
 
ÉKEK
 
„Csak kevélység, büszkeség által jön a háborúság; azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van.”  -Péld. 13,10

Ez történik, és ha egy ideje házasok vagytok már, biztosan felismeritek ezt a dolgot. Az emberek túlságosan dogmatikussá [merev, hajthatatlan, szigorú] válnak bizonyos dolgokban. Az egyik fél eldönti, hogy valamit erőltet. Tehát erőltet. A másik félnek ez nem tetszik. A kezdeményező mégsem hajlandó visszavonulni, és csak erőlteti továbbra is ugyanazt. Így verődnek be az ékek. Nyomás, passzírozás. Az emberek belekezdenek egy hadjáratba, és nem hajlandóak befogni a szájukat. Folyamatosan nyomatják és erőltetik. És még mindig erőltetik. A másikat ez rendkívül felbosszantja, és bár az, aki erőlteti, tudja ezt, mégsem hagyja abba. Folyamatos a követelőzés, hogy ezt vagy azt tegyék meg nekik, és hogy változzanak meg, és követelik, hogy csak az ő útmutatásuk szerint csináljanak dolgokat, vagy szerezzenek meg valamit. Ez nem jó taktika. Igazán nagy oknak kell lenni ahhoz, hogy valamit ennyire kitartóan, eltökélten erőltess.

Hány házaspár van itt, akik már több mint 10 éve házasok, és hányan értetek egyet azzal, hogy a siker egyik kulcsa az, hogy megtanultátok, hogy mikor kell visszavonulni. Szeretném látni a kezeteket, akiknek segített a kapcsolatában, hogy megtanultátok, mikor kell visszavonulnotok. Mikor kell azt mondani, rendben, nem csinálok ebből nagy ügyet, nem erőltetem. Mert nagyon sok dolog van, ami nem annyira fontos, hogy ilyen nagy ügyet csináljunk belőle. És ezt sok fiatal nem érti. Fogkrém-tubusok és WC ülőkék, és ehhez hasonló dolgokon vitáznak. Sokszor ilyen dolgok miatt lett három napos hidegháború a házaspárok között. Ismerős, amiről beszélek, ugye? Mikor valaki rá akarja venni a másikat arra, hogy megtegyen valamit, és aztán passzírozza. Az Isten áldjon meg, már 39-szer elmondtam neked! Ez nem hangzik valami jól. Hányszor mondtam neked, hogy hogyan csináld! Nem figyelsz rám?
A Példabeszédek azt mondja, hogy a hosszútűrés által lehet meggyőzni a fejedelmet, és a szelíd szó, a szelíd felelet megtöri a csontot, az ellenállást. A legnehezebb ellenállást is megtöri a szelíd, lágy szó, és a szelíd felelet elfordítja a haragot. Mondjátok, hogy szelíd. Amikor a viszálykodás azért kezd elterjedni, mert keménység van jelen, amikor az emberek nem hajlandóak mozdulni; mert ragaszkodnak a jogaikhoz, hogy ez így vagy úgy legyen, s nem változnak meg valamiben, te legyél biztos abban, hogy nagyon jó okod van erre, és legyen hozzá Igéd is. Igével tudd alátámasztani, mert a legtöbb dolog egyáltalán nem olyan fontos. Mozdíthatatlan vagy, erőszakos, és minél jobban erőszakolod, annál nagyobb már az ék, és távolság kerül közétek, melyből szakadás, elkülönülés jön létre. Pusztán azért, mert erőlteted.

Nem vagyunk tudatlanok az ellenség eszközeit illetően. Mindazok, akik feltettétek a kezüket, hiszem, hogy nem csak azért tették, hogy támogassák az üzenetet, hanem azért is, mert komolyan gondolták, hogy segített a házasságuknak, amikor megtanulták, hogy kell befogni a szájukat, és hogyan kell visszavonulni. Fiatal házasok figyeljetek! Középkorúak, vagy akik még esetleg nem vagytok házasok, figyeljetek. Vannak időszakok, amikor érzékelitek a feszültséget, a viszálykodás szelét. Mit kell ilyenkor tenni? Nem kell elővenned a csavarhúzót, és csak azért is neki esni. A szeretet elfedezi a bűnök sokaságágát. Nem lehet a saját tapasztalatodat másra ráerőltetni. Az ötven éve házasok nem tudják kézrátétel által a saját tudásukat és tapasztalatukat az emberekbe beplántálni. Bárcsak így lenne, de nem lehet. De ha bölcs vagy, akkor oda tudsz figyelni. Évekkel ezelőtt én is vétettem ebben. Phillis is, és én is, tehát mindketten sok hibát elkövettünk és erőltettünk dolgokat. Arrogánsak voltunk. Keményen viselkedtünk. Problémákat generáltunk. De ahogy növekszünk, tanulunk.

Pár évvel ezelőtt történt, amikor is sok minden zajlott, és Phillis véletlenül kimosta a pénztárcámat. Minden benne volt, és ezért nagyon elkeseredett, és azt mondta: Ne haragudj, úgy sajnálom. Én azt feleltem: Koszos volt. Talán már ideje volt kimosni. Ki lett mosva. És akkor mi van? Miért csináljak ebből nagy ügyet? És emellett, mi a legfontosabb? Az emberek, a kapcsolatok. Így van. Megéri-e, hogy engedjünk ennek a viszálynak egy szombat reggel, ami elronthatja az egész napunkat? Megéri ez? Miért nincs az embereknek annyi esze, hogy észrevegyék már az elején, és azt mondják: álljunk csak meg, ez rossz irányba halad, állítsuk meg, még mielőtt kihatna. A kezdetnél kell leállítani a torzsalkodást. Tehát nézzük meg, hogyan is működik, mert az ellenség mindig ugyanúgy viselkedik, mindegy milyen kapcsolatról van is szó.

Tudjátok nem csak az a kérdés, hogy mit mondasz, hanem, hogy hogyan mondod. A társunk azt mondja, hogy: – Ezt a nyakkendőt fogod felvenni, mert a másik nem illik hozzád! Ezt az utasító hangnemet te nem szereted. Hány férj van, aki ezt szereti? Nem szeretjük. Mi lenne, ha azt mondaná a feleség: – Drágám, nem gondolod, hogy ez a nyakkendő kicsit jobban illik hozzád? Ez egy kérdés. Sokkal jobban hangzik, ugye? Még mindig eldöntheted, hogy nekem ez akkor is jobban tetszik. Megéri, hogy az asszony erőltesse, és azt mondja: – Nem és nem, ebben a nyakkendőben nem fogsz innen kimenni! De már rajtam van, anya. Egyetlen intelligens, életerős férfi sem szeretné, hogy a felesége édesanya legyen, és úgy viselkedjen. Van édesanyám. Hálát adok érte Istennek.

De Phillis nem az anyukám, én meg nem vagyok az ő apukája. Értitek? Az emberek összekeverik a dolgokat, összezavarodnak. Inkább kérdést tegyél fel ahelyett, hogy követelőznél. Teljesen más megvilágításba helyezed a dolgokat, ha kérdést teszel fel ahelyett, hogy azt mondanád, hogy ez márpedig így lesz! Nem, vegyél le a hangerőből, fogd vissza az indulataidat, és tégy fel egy kérdést. Gondoltál már erre? Megnézted már ezt? Tegyél fel kérdést, kezdeményezz egy beszélgetést, ahelyett, hogy erőltetnél valamit. Hogyan kerülnek be az ékek? Valaki beerőlteti őket. Hogyan kerül az ék a fába? Valakinek be kell vernie. Egy külső erő kell hozzá. Ha senki nem erőlteti, senki nem nyomja, akkor az nem kerül oda soha, és a fa nem szakad részekre, átvitt értelemben pedig ha nincs ék, nem jön létre az elkülönülés. Mondjatok egy Áment erre!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 16, 10:40:56
JOYCE MEYER TANÍTÁSOK

Ma az emberek irányt keresnek az életükben, jobban mint bármi mást. A jó hír az, hogy Isten megígéri hogy vezet minket, ha bízunk Benne.

Találd meg és töltsd be rendeltetésed!

Amikor Isten akaratában élünk, a lehető legjobb helyen vagyunk. Itt találunk örömet, megelégedést és itt találjuk meg azt a rendeltetést, amit Isten nekünk szánt.

Merre tart az életed? Kivé leszel? Milyen úton jársz? Ma az emberek irányt keresnek az életükben, jobban mint bármi mást. Szeretnék tudni, hogy miért vannak itt – szeretnék felfedezni életcéljukat.
Szeretem Zsolt.139:13,16-ot. Itt ezt olvassuk: Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében… Látták szemeid az én alaktalan testemet és könyvedbe ezek mind be voltak írva: a napok is amelyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük.

Van rendeltetésed. Isten formált téged édesanyád méhében és megalkotott téged a világ megalapítása előtt. Efézus 2:10 mondja, hogy Isten az idők előtt eltervezett számodra egy utat, amelyen járnod kell!
A rendeltetés egy rendeltetési hellyel van összefüggésben – ahová majd megérkezünk. Isten álmokat és látásokat helyez szívünkbe és azt akarja hogy együtt működjünk Vele és lássuk, hogy ezek az álmok valóra válnak. De meg kell értenünk, hogy az előrehaladás Isten teljes akaratában, fokról-fokra, lépésről-lépésre történik. Isten nem azonnal végzi el a teljes munkát, miután valamit elkezd az életünkben – mindig van egy kezdet, egy középső rész és egy befejezés.
Volt idő, amikor Isten teljes életemre vonatkozó tervét tudni akartam, mielőtt elindulok – „távoli előrejelzést” akartam. De Isten általában nem így dolgozik. Legtöbbször nem mutatja meg egyszerre az egész képet. Egy részletet mutat meg egyszerre, vagy egy lépést. És miután megléptük azt a lépést, akkor mutatja a következőt.
Minden szintnél ki leszünk próbálva, mielőtt továbbléphetnénk a következő szintre. És Isten Igéje figyelmeztet, hogy a lehetőségek minden új szintjénél, újabb vagy nagyobb ellenállásba fogunk ütközni. Gyakran mondom: „új szint, új támadás” (lásd: I.Kor. 16:9).
Sátán nem akarja hogy betöltsük rendeltetésünket, mert tudja, hogy akkor Isten kezében erőteljes eszközök leszünk az ellenség királyságának lerombolásában.
Az ellenség szereti játszani a „kössünk üzletet” c. játékot. Ha nem tud valakit teljesen visszatartani Isten akaratától, a következő taktikája az, hogy kompromisszummal kísértse vagy azzal, hogy kicsit kevesebbet tegyen mint amit Isten mondott.
Mielőtt elkezdtem a szolgálatomat, stabil, jó állásom volt a könyvelés területén. Isten kezdte a szívemre helyezni, hogy hagyjam ott a munkahelyemet, maradjak otthon és készüljek fel a szolgálatra, de féltem feladni a biztos bevételemet. Ekkor mondta ezt Sátán: „Kössünk üzletet… mi lenne, ha rész munkaidős lennél?” Így tehát rész munkaidős lettem és néhány hónap múlva elbocsátottak! Nem dolgoztam rosszul, de hála Istennek, hogy Ő nem engedte, hogy kevesebbel beérjem, mint az Ő teljes akarata. Vigyázz, nehogy Sátán Isten „megrövidített” akaratát adja el neked. Ne köss semmiféle üzletet a gonosszal. Ragaszkodj ahhoz, amit Isten szívedre helyezett és fejezd be, amit elkezdtél!
A halogatás az ellenségnek egy másik nagyon megtévesztő eszköze. Ez így szól, „Tedd meg, de egy kicsit később.” A halogatás emberek tömegeit tartja vissza küldetésük betöltésétől. Akarnak engedelmeskedni és mindazt meg akarják tenni amire Isten elhívta őket, de valahogy sosem teszik meg azt a nagyon fontos lépést, amit tettnek hívnak.
Isten időzítése mindig tökéletes és az akarati döntésünk - hogy azonnal engedelmeskedünk Neki, - a mentőkötél szívünk vágya és a befejezett termék között. Az egyetlen út, mely igazán bevezet Isten áldásaiba az engedelmes életvitel. Bíztatlak, hogy bátran állj ellen az ellenségnek. Kezd el megvallani, „Nem fogok kompromisszumot kötni, nem fogok halogatni, Isten akaratában fogok járni!”
Azt hiszem sokan nem használják ki teljes potenciáljukat mert nem értenek dolgokat és valahol félúton feladják. De Istennek nem ez a terve – Ő arra vágyik, hogy véghezvigyük azokat a nagy dolgokat, amit szívünkre helyez és egy kiteljesedett életet éljünk.
Sokan küszködnek hogy irányt és választ kapjanak az életükre. De Isten megígéri, hogy vezetni és irányítani fog, ha keressük Őt és bízunk Benne (lásd: Példabeszédek 3:5-6).
Évekig féltem attól, hogy ha elindulok, rossz irányba fogok menni. Állandóan ezt mondtam, „De Istenem, mi van ha nem talállak meg (félreértelek)?” Egy nap a Szent Szellem szólt hozzám és ezt mondta, „Joyce, ha te elvétesz engem, én megtalállak téged.” Isten nem akarja hogy féljünk és ingadozzunk. Azt akarja, hogy bízzunk Benne és higgyük, hogy Ő tud és fog szólni hozzánk életünkre vonatkozó tökéletes tervéről amint keressük Őt.
Ha nem tudod hogy ezen a ponton mi Isten akarata számodra, legalább kezdj el így gondolkodni, „Most nem tudom Isten pontos tervét, de azt tudom, hogy Ő szeret engem. Bármit is tesz, az jó lesz és áldott leszek.”
Lazíts és engedd, hogy Isten, Isten legyen. Örülj és nézz minden nap elé reménységgel és eltökéltséggel. Ne félj, hogy nem fogod hallani Isten hangját, hanem szilárdan hidd, hogy Isten vezet és a megfelelő időben pontosan tudni fogod, mit kell tenned.

folyt köv
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 16, 10:48:33
2. rész Mi rabolja meg örömünket?

Évekkel ezelőtt az Úr számos különböző dologra mutatott rá az életemben, melyet az ellenség újra és újra felhasznált, hogy ellopja az örömömet. Például megmutatta, hogy ha élvezni akarom az életet akkor abba kell hagynom az arra irányuló „küzdelmemet” hogy mindig nekem legyen igazam – főleg férjemmel, Dave-vel szemben. Isten azt akarta, hogy valahányszor más véleményen voltunk, ne próbáljam egyre bizonygatni az igazamat, hanem maradjak csendben és engedjem el az ügyet. Ha igazam van, Isten úgyis igazol. Ő az aki kimunkál dolgokat és én közben megtarthatom az örömömet és békémet.
Hogy élvezzem az életet, meg kellett tanulnom hogyan mondjak nemet. Rájöttem, az Úr segítségével, hogy „ép ésszel” nem tehetünk meg mindenkinek mindent amire csak kérnek. Ez egyszerűen túl sok feszültséggel járna és nagyon fárasztó lenne. Ma, férjemen kívül ott van négy gyermekem, nyolc unokám szüksége és kívánsága és több mint 500 beosztottam és számtalan ember szerte a világon, akik igényelnek az időmből valamennyit. Ha nem támaszkodnék a Szent Szellem vezetésére, hogy mire mondjak igent és mire nemet, állandóan túlterhelt és boldogtalan lennék.
És talán a legnagyobb „örömlopó” amit felismertem, az állandó fáradtság és kimerültség érzés, amikor úgy érzem, beteg vagyok és tele vagyok fájdalommal. Szerencsére megtanultam hogy nagymértékben legyőzhető az állandó rossz közérzet életvitelünk megváltoztatásával. Eldönthetjük hogy helyesebben étkezünk, hogy elég vizet iszunk, tornázunk, és éjszakánként kipihenjük magunkat. Ezek lehet hogy jelentéktelen dolgoknak tűnnek, de hatásuk jelentős.
A rossz fizikai közérzet befolyásolja örömünk szintjét. Szellemi lények vagyunk, van lelkünk és testben élünk. És amikor hármas lényünk valamelyik részét elhanyagoljuk, mindhárom rész szenved. Nem tudom te hogy vagy vele, de én elhatároztam, hogy megteszem a szükséges változtatásokat hogy jobban érezzem magam és jobban tudjam élvezni az életet. Erre biztatlak téged is.

Hogyan győzhetünk le tartós problémákat?
Tudom hogy vannak akik most ezt gondolják, „Hogyan élvezhetem az életet, amikor egy olyan nehéz helyzetben vagyok, ami - úgy tűnik - soha nem fog megváltozni?” Én is sokszor feltettem ezt a kérdést, főleg az egyik emlékezetes időszakomban, amikor rákos voltam. De végül eljutottam oda hogy döntést hoztam, hogy megelégedett leszek és nem mondok le az örömről.
Hogy „átvészeljem” ezt az időszakot, elkezdtem mondogatni magamban, „Ez nem fog örökké tartani. Ez is el fog múlni.” Ugyanakkor Isten ezt mondta, „Joyce, akarom, hogy napjában többször elmondd: Istenem, szeretlek téged. Tudom, hogy te is szeretsz engem. Bízok Benned és hiszem, hogy ez is javamra lesz, mert az Igéd azt mondja, hogy mindent a javunkra fordítasz.”
Annyit ismételgettem ezt, hogy amikor a műtét után felébredtem, állítólag akkor is ezt mondtam, „Minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik, akik az Ő végzése szerint hivatalosak.” És most itt vagyok, évek múltán, épen és egészségesen szolgálva Istent!
Azt hiszen van itt egy alapelv, amit minden nehéz helyzetre alkalmazhatunk. Örömünk megtartása egy döntéssel kezdődik (az akarat cselekedete), hogy a legjobbat hisszük. Aztán gondolatainkat és beszédünket Isten szavához kell igazítanunk. Ez tartja nyitva a csatornát Isten örömének olaja előtt.
Nem számít milyen rosszak a körülményeid, Isten szeret téged. Ezt az igazságot soha ne engedd el. Legyen ott a gondolataidban és a szádon. Ha jelenlegi helyzeted elrabolja örömödet, kezdj el imádkozni: „Istenem, nem szeretem ezt a helyzetet, de valamiért szükségem van rá hogy ezáltal terved megvalósuljon az életemben. Hiszem, hogy jót hozol ki belőle, még ha most rossz is. Rád vetem gondjaimat és kérlek hogy segíts át ezen a helyzeten. Jézus nevében, Ámen.”
Mint hívők, „felettébb diadalmaskodunk” mert Jézus velünk van a problémáinkban. Legrosszabb napunk Jézussal jobb, mint a legjobb napunk Nélküle.

A stressz elkerülésének és enyhítésének néhány módja

Hiszem, hogy leginkább úgy kerülhetjük el a stresszes helyzeteket, ha engedelmeskedünk Isten Igéjének és a Szent Szellem ösztönzésének. Sokszor a kis dolgokban való engedelmesség nagy változást hoz és elősegíti a békés életet. Ha olyan dolgokat teszünk, amin nincs Isten tetszése, akkor Ő nem köteles kegyelmet adni hozzá!
Van még számos más „stressz oldó” ami segít hogy égj, de ne égj ki…
Add meg magadnak a szükséges pihenést: Váljon szokásoddá, hogy eleget alszol és minden héten szánsz rá bizonyos időt hogy tested, elméd és érzelmeid megpihenjenek és kikapcsolódjál a szokásos tevékenységből.
Ne vállalj túl sokat: Fel kell ismernünk korlátainkat és meg kell tanulnunk nemet mondani magunknak és másoknak is. Csak azt vállald el, amit az Úr mond hogy tegyél.
Tölts időt Istennel: Ez a válasz a kiégés áldozatainak. Amikor fáradtak vagyunk az Úr tud megerősíteni és felfrissíteni (Máté 11:28,  Ésaiás 40:31).
Ne a problémáidról gondolkodj és beszélj: Ez csak súlyosbítja a helyzetet és téged is felidegesít.
Legyen pozitív magatartásod: Sokszor nem a körülményeink jelentik az igazi problémát, hanem a körülményeinkhez való hozzáállásunk! Változtasd meg magatartásodat és Isten a megfelelő időben megváltoztatja körülményeidet.
 folyt köv
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 17, 07:34:02
Köszönöm kedves Mária! :2smitten:

Kurucz Lídia

„Amiképpen pedig Nóé napjaiban vala, aképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Nóé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is." (Máté 24:37-39) :2smitten:

Látjuk a szellemünkben, mi és hogyan történt Nóé napjaiban az Ige leírása alapján. Aztán elkezdett esni az eső…és mindenki és minden odaveszett ami csak a bárkán kívül volt.

Szeretteim, Testvéreim! Esik az eső, már megeredt az eső!

Lehet-e másra gondunk, mint arra, hogy igyekezzünk be a bárkába, hívjunk és mentsünk be a bárkába mindenkit akit csak lehet!

EZ AZ ISTENI AKARAT, SZERETET, INDULAT, TELJESEDJÜNK BE EZZEL AZ INDULATTAL! :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Február 17, 13:46:51

 Mária!Nagyon köszönöm Keith Moore: Párom a kincsem című írását!Szólt nagyon... :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 17, 13:50:36
Moncsikám, építő ugye?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Február 17, 13:51:32
Moncsikám, építő ugye?

Igen Kedves,építő!!!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 17, 16:11:08
Akkor kaptok még ennivalót.  :086:

Keith Moore Képmutató vagy?   

Sokan azt mondják: – Ó, már nem úgy szeret engem, ahogy régebben. Nem úgy bánik velem, mint régen. Nem úgy, ahogy kellene. Nem teszi meg ezt nekem, nem teszi meg azt nekem.

Phillishez jött egyszer egy asszony, aki nagyon elkeseredett. Házassági évfordulójuk volt, és a férj nem vett neki virágokat. Az asszony mérges lett. Azon gondolkodott, hogy elhagyja őt néhány napra. Beszélt erről Phillissel, és Phillis megkérdezte őt: te mennyi virágot vettél neki? Döbbenten kérdezett vissza, miért kérdezel egyáltalán ilyesmit?
Miért van az, hogy az egyik féltől elvárunk valamit, a másiktól pedig nem. Ez nem biblikus. Ez a társadalom.

Te képmutató vagy? Haragszol és mérges leszel valamiért, amit nem tettek meg érted, de te sem tetted meg? Képmutató vagy? Mondtam neki már ötször, hogy szeretném, ha fogyna kicsit. Kérdezem, te mennyit fogytál?
De hát nem úgy bánik velem, mint amikor először találkoztunk. Nem úgy bánik velem, és nem úgy érez irántam, ahogy annak idején. És te, hogy érzel iránta? Te úgy kezeled őt, ahogy annak idején? Nem, én nem, mert ő sem úgy kezel engem. Képmutató vagy. Képmutató. Te, nem teszed, és nem is vagy hajlandó megtenni, de a másikra haragszol, hogy nem teszi meg.

Ugye milyen jó mulatság ez? Kérdezik, hogy nem lehet-e ezt egy kicsit lazábbra venni? Nem, nem. Nem akarsz képmutató lenni ugye? Nem akarsz mérges lenni a másikra, mert nem tesz meg valamit, amit te sem teszel meg, és nem is akarod megtenni. Majd ha ő elkezdi, én is megteszem, még gondolkodom rajta. Hallottál már a vetésről és az aratásról? Először vetned kell, és azután, később aratni fogsz.

Sokaktól halljuk, hogy nem jól bánnak velem. Amikor először találkoztunk, azt sem tudták, mit tegyenek értem. Ó, ezt is megtette, azt is megtette, annyira kedves volt. Olyan édes volt. És most soha nem tesz értem. És te mit tettél? Te mit teszel?
Olyan sok dolog egyoldalú, és ez képmutatás. És ha ítélőbíró vagy, akkor te nem cselekszed az Igét. Ezt mondja Jakab. Ha ítélőbíró vagy, akkor nem vagy cselekvője az Igének. Ha igazán cselekvője vagy, akkor nem ítélkezel, nem ítéled meg a másikat, mert hitben jársz.
Hányan értitek? Ha azt mondod: ő soha nem teszi meg ezt, vagy, hogy ezt meg azt csinálja, vagy éppen soha nem teszi.
 
Hallottatok már a megvallásról? Hogy meg van neked, amit mondasz? De te csak a negatívat mondod ki a másikra. Nekünk hitembernek kell lennünk. Hitembereknek. Hajlandónak kell lennünk úgy nevezni azokat, amik nincsenek, mintha meglennének. És nem szabadna, hogy az mozgasson, amit látunk, és érzünk.

Ha igazán hitemberek lennénk, akkor, ha a társunk valami ostobaságot csinál, azt mondanánk: Ó, milyen okos! Briliáns, briliáns. Jézus nevében! Ha elfelejtett valamit kilencvenedszer, azt mondanád: mindig emlékezik. Mondd ki felette: mindig emlékszik. Köszönöm, Uram. Mindig emlékszik. Mindig időben elkészül. Mindig tudja, mit kell mondani, amikor együtt vagyunk. Nem mond rossz dolgokat. Dicsőség Neked Uram. Az Úr vezeti a lépteinket. És nem szarkasztikusan (ironikusan), nem gúnyosan kell ezeket mondani. Arról beszélek, hogy légy pozitív, hitben mondd, hiszen annyira Ige-emberek és hitemberek vagyunk!

Te képmutató vagy? Van okod arra, hogy elkeseredj, megharagudj, hogy nem tesznek valamit, amit amúgy te sem teszel? Amit nem vagy hajlandó megtenni, és a másiktól kéred, hogy tegye meg érted?
Van egy Ige, amit erre kaptam. Tehát, tudom, hogy hallottátok már.
 
„Tegyetek úgy másokkal, ahogy szeretnétek, hogy ők tegyenek veletek.”   -Luk. 6,31

Tedd fel a kérdést, ellenőrizd magadat időről, időre. Legközelebb, amikor észreveszed, hogy megharagszol a párodra valamivel kapcsolatban, amit tett, vagy nem tett, tedd fel a kérdést magadnak: Én képmutató vagyok? Én megadom neki azt, amit tőle elvárok? Én abbahagytam azt, amit tőle kérek, hogy hagyjon abba? Képmutató vagyok, vagy valóban hitember?

Feltételezhetően felnőttek vagytok, ha házasságot kötöttetek. Ha elég öregek vagyunk a házassághoz, akkor az igazi, komoly kérdésekhez is, hogy foglalkozzunk azokkal. És embernek kell lenni a talpunkon, hogy kiigazítsuk magunkat.

Nincs senki, aki megérkezett volna a teljes tökéletességre, Krisztus és a gyülekezet hasonlatosságára. És senki sem mondhatja, hogy nincs szüksége kiigazításra, változásra. Nincs olyan házaspár. Mindegy mióta vagytok házasok, mióta jártok Istennel, mennyi Igét tudtok idézni, mennyit beszéltek nyelveken. Nincs itt olyan házaspár, akit feltehetnénk a színpadra, rájuk irányítva a fényeket, és azt mondhatnánk: Ők már megérkeztek!
Ők megérkeztek a Krisztushoz hasonló dicsőséges gyülekezet tökéletességére. És ezért, ha bármikor rájuk nézel, Krisztust és a gyülekezetet fogod látni bennük.
 
Mindenkinek van még miben növekednie, és van olyan területe, amiben kiigazításra van szüksége. A kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e erre? Hiszem, hogy ti igen, mert itt vagytok, és ez hajlandóságot mutat.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Február 17, 17:15:09
 :2smitten: köszönöm!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 18, 07:29:42
Kurucz Lídia

Egyre inkább körvonalazódnak az utolsó napok masszív történései.
Nem nevezem próféciának szellemi időjárás jelentéseimet, bár az előzőekben lehettek benne ilyen elemek.
Figyelmeztető szavak ezek, tesvéri figyelemfelhívások, merre nézzünk, mit figyeljünk, mire koncentráljunk.
Nem jó az – általában – ha a még be nem teljesedett, meg nem történt bibliai próféciákat egy nevezett irányból várjuk, amit valaki valahol buzgalmában, egyéb miatt, idő előtt behatárolt. Olyan ez, mintha azt mondanám, nézz balra, onnan jön a veszély; mindenki arra fordul, majd más irányból rátör az, amitől el kellett volna rejtőznie.

Elöljáróban valami fontosat a mondanivalóhoz: úgy a keresztyénségben, mint a zsidóságban két meghatározó szál húzódik. A testi keresztyénség illetve testi zsidóság, akik szájukkal közelítenek Istenhez, de a szívük távol van Tőle. A másik pedig tulajdonképen eggyé vált Gyülekezet, a szelíd és a vadolajfa új egyesített élete, ahol minden faj és minden szín megtalálható, akiket Jézus Krisztus hamarosan magához vesz az elragadtatásban.
Az első a hangadó, irányítja a világot, a második háttérben van, csak Istenére figyel.
A testi mindig feltétlen uralomra törekszik, valamint feltétlen engedelmességet követel. Kisajátítja alattvalóját, vak szófogadást vár el. Ennél fogva akár a testi keresztyénségben, akár a testi zsidóságban, hamarabb elpusztítja a szellemi részt a saját uralkodó rétege, mint a közös ellenség. Megtenné az ellenség is, mert ő viszont nem választja szét, mert csak a másik oldalt látja egyben.

Ami körvonalazódni látszik, amire érdemes odafigyelni annyira, hogy még sokkal inkább fedezéket keressünk a Mindenható árnyékában, az Ő szárnyai alatt, ahogyan azt a 91. Zsoltárban olvassuk, az a következő:
Különleges cikket olvastam egy zsidó professzor előadásáról. Azt fejtegette, az iszlám szerint a mai világuralomért folyó háború a keresztyénség és az iszlám között folyik, majd többes szám első személyben is így említette. Mintha a zsidóság ebből kimaradna.
A tendencia elgondolkodtató és megdöbbentő az alábbiak miatt:
Sok töprengést okoz az a közelgő esemény, miszerint az Antikrisztus, akinek a személye minden állítással szemben még mindig nem ismeretes, be fog ülni az újra felépülő jeruzsálemi templomba, Isten gyanánt mutogatva magát, és az egész világot uralma alá hajtja. Ami elgondolkodtató, az az, hogy ma szinte az egész világ Izrael ellen van, viszont egy antikrisztusi uralom mégiscsak onnan fog kiindulni. Tehát a kocka – talán egy pillanat alatt – fordulni fog, és a világ úgymond el fogja fogadni Izráelt. Lehet, hogy ekkor mondják majd ki, hogy békesség és biztonság a thessalonikai levél szerint? Kérdés, de fontos kérdés.
A jelenlegi egyre inkább felhevült indulatok még Izráel ellen irányulnak, és lehet, hogy amikor a sátáni indulat a tetőpontjára ér, mégiscsak hirtelen egyesítik erőiket, és lecsapnak a keresztyénségre, és egy rettenetes keresztyén holokauszt veszi kezdetét? Amit a Biblia nagy nyomorúságnak nevez?
Ez a gondolat akkor merült fel bennem, amikor olvastam a Ben Gurion Egyetem professzorának az előadását, amiben arról értekezik, hogy egy második holokauszt felé haladnak az események. Ez pedig szerinte sokkal rettenetesebb lesz, mint az első volt. Szerinte ez a holokauszt Izráelre következik hamarosan, mint országra és mint népre.
Figyelemre méltó előadásában egy hiba lehet. Ez a holokauszt nem a zsidóságot fogja érni, hanem a szellemi keresztyénséget – természetesen a fizikai megsemmisítés szándékával.

Érdemes még arra is figyelnünk mindezekkel kapcsolatban, hogy hol, kik kerülnek a világ irányításában vezető pozicióba.

„Pusztító jön fel ellened; őrizd a várat, nézzed az utat, erősítsd derekadat, keményítsd meg erődet igen.” (Náhum 2:1)

Ezért a mi dolgunk változatlan:

„Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok mikor jő el az az idő.”
(Márk 13:33)

Egy pillanatig se feledjük:

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom! Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az Ő hűsége!” (Zsoltár 91:1-4)
 :2smitten:
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Február 19, 09:06:03
Kurucz Lídia

Különös dolgot olvastam az amerikai elnökválasztásról, amit a  magam szavaival irok  le:

A világtörténelemben az első eset, hogy valaki az internettel nyert választást. Ezt történt most Amerikában, ami nagyon figyelemreméltó a számunkra, akik figyeljük a világ eseményeit a Biblia tükrében.

Az internettel tömegek mozgósítása történt. Az elnökjelölt beszivárgott és becsatornázott minden létező mérvadó közösségi hálózatot, videomegosztót és bloggyűjtőt. Gyakorlatilag elöntötte a netet. Párbeszédet folytatott a lehetséges választókkal, mivel azt akarta, hogy az emberek csak róla beszéljenek. Témákat dobott fel, majd a választókra bízta azokat véleményalkotásra, ezzel érzelmileg lekötelezte őket, és azok úgy érezték, minden értük történik. Összefogta a választóit, és érzelmileg elkötelezetté tette őket, majd azok már egy közösség tagjainak érezve magukat, a cselekvésre is készek voltak. Ez részben abban nyilvánult meg, hogy továbbadták, és másokat is hívtak, valamint ezen közösség értékeinek és erejének un. szószólóivá is váltak. Másrészt pedig hatalmas adományokat lehetett így begyűjteni. Nagy részüket nem is érdekelte a politika, csupán un. techőrültek, internetrajongók, akiknek az internet nem csupán az információ forrása, hanem itt élnek közösségi életet, ez számukra a párbeszéd, és a beszélgetések, kapcsolatok terepe.

Mindez összekapcsolódik egy új fogalommal: netokrácia, netokrata.

Ilyen meghatározást lehet olvasni róla:

“netokrácia -az internet és a demokrácia szavakból képződött mozaik”

„Bájos illúziója a szabadságnak. Paradox módon, lényegében a demokrácia ellen hat.”

„Gyakorlatilag az derül ki, hogy netokrata az, aki a hálózatot (legfőképpen az interneten létrejött szociális hálózatokra gondol) eszközként használva jutott társadalmi, anyagi vagy karrierbeli előnyhöz.”

Egy interjúban pedig egy újságíró a következőket mondta el:

A netokrata a régi idők iskoláin felnőtteket semmibe veszi. A politikát, és mindent a napi árfolyamon nézi, mint a brókerek.

Megkérdezte az újságírót a beszélgetőpartnere, hogy nem ez a lendület viszi-e előre a dolgokat, mire a válasz nemleges volt. Elmondta, hogy a netokrata megbotlik egy megfagyott gyerekben az utcán, és csak akkor hiszi el, hogy ez igaz, ha a youtube-on látja és letöltheti. Elmondta még, hogy a mostani vezetők között már sok a netokrata, akiknek csak a folyosón lehet érezni az illatát, az embereivel nem tart személyes kapcsolatot, és csak az elsuhanó hatalmas autóikat lehet látni.

Hasonlítsuk ehhez a mai gyülekezetek vezetőit! Amennyiben nekotratákká váltak, akkor ők nem azok, akiket követnünk kell. Ellenkezőleg, minél előbb és minél gyorsabban szakítani kell a hatásukkal és azzal, hogy ők irányítsák az életünket!

Mindez azért is nagyon különleges, mert láthatóan, érezhetően, tapinthatóan látszik ezekből, hogy az antikrisztusi idő, valamint maga az Antikrisztus (akinek a személye még mindig nem ismert)  a küszöbön van, amire a Jelenések könyve azt mondja:

„És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések 13:15-18)

Most még mi is használhatjuk az internetet, és tegyük ezt a legnagyobb elővigyázatossággal, imádkozva, és az Úr vezetését kérve. Semmiképpen ne törekedjünk jólinformáltságra, mi több a lejobban informáltnak lenni, amely versengés erősen él Isten népe között, hanem csak annyira, hogy a készülődésben segítsen és buzdítson. Ha soha nem nyitnánk ki a rádiót,  a TV-t, az újságokat, a számítógépet a hírekért, hanem csak Isten Igéjét olvasnánk, és kilépnénk az utcára, boltba, postára, emberek közé, akkor is világosan meglátnánk, hogy az utolsó napokban élünk.

Ha  határvonalat kellene húzni, akkor ott húznám meg, hogy annyi hírt hallgassunk, nézzünk és keressünk, amennyi ahhoz elegendő, hogy a mi szeretett Urunk Istenünk karjaiba és védő szárnyai alá kergessenek bennünket.

Olyan "buszmegállóba" érkezett az életünk ezekben a napokban, amikor egy meleg és biztonságos váróteremben várjuk ki Urunk érkeztét, azaz az Ő jelenlétének melegében és biztonságában.

Törekedjünk minden erőfeszítésünkkel az Úr közelét keresni a legnagyobb buzgósággal, az Igében és az imádkozásban.

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.”

(Jelenések 21:7) :2smitten:
   
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 19, 09:16:22
"Most még mi is használhatjuk az internetet, és tegyük ezt a legnagyobb elővigyázatossággal, imádkozva, és az Úr vezetését kérve. Semmiképpen ne törekedjünk jólinformáltságra, mi több a lejobban informáltnak lenni, amely versengés erősen él Isten népe között, hanem csak annyira, hogy a készülődésben segítsen és buzdítson. Ha soha nem nyitnánk ki a rádiót,  a TV-t, az újságokat, a számítógépet a hírekért, hanem csak Isten Igéjét olvasnánk, és kilépnénk az utcára, boltba, postára, emberek közé, akkor is világosan meglátnánk, hogy az utolsó napokban élünk.

Ha  határvonalat kellene húzni, akkor ott húznám meg, hogy annyi hírt hallgassunk, nézzünk és keressünk, amennyi ahhoz elegendő, hogy a mi szeretett Urunk Istenünk karjaiba és védő szárnyai alá kergessenek bennünket.

Olyan "buszmegállóba" érkezett az életünk ezekben a napokban, amikor egy meleg és biztonságos váróteremben várjuk ki Urunk érkeztét, azaz az Ő jelenlétének melegében és biztonságában.

Törekedjünk minden erőfeszítésünkkel az Úr közelét keresni a legnagyobb buzgósággal, az Igében és az imádkozásban.

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jelenések 21:7)
"

Azt gondolom ez a lényeg nekünk! Igyekeznünk kell egyre több embert megnyerni Istennek. Fel kell buzduljon a szívünk és végre látni kell, hogy Jézus már a küszöbön van! Aki ezt nem látja az vak! Ne álljunk meg, hanem menjünk ki az elveszettekért és már nem csak beszéljünk róla, hanem tegyük is meg! Össze kellene végre fogni a keresztényeknek és abbahagyni a sok ostoba teológiai belháborúkat, vitákat és összefogva kimenni az utcákra, hogy kivigyük Jézust nekik.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 21, 11:54:19
Jezabel szelleméről itt találtok anyagot: http://ujteremtes.hu/1/viewtopic.php?f=4&t=10&p=252#p252
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 21, 13:31:54
Más:

 
2009/02. D. Nagy Tamás: Az Úr Jézus visszajövetele I. - Ez tény 2009.01.11.


 (128Kbps 70,5Mb) / (32Kbps 16,7Mb)

2009/03. D. Nagy Tamás: Az Úr Jézus visszajövetele II. - Készülj 2009.01.18. (128Kbps 62,9Mb) / (32Kbps 12,9Mb)


2009/04. D. Nagy Tamás: Az Úr Jézus visszajövetele III. - A küldetés 2009.01.25. (128Kbps 60,0Mb) / (32Kbps 14,2Mb)


2009/05. D. Nagy Tamás: Az Úr Jézus visszajövetele IV. - Egység 2009.02.01. (128Kbps 51,4Mb) / (32Kbps 12,2Mb)

Nem tudom miért nem él az előhívás.
Levélben kaptam és most hallgatom, tehát levélben működött!

 :059:

Megkerestem a fórrást  :hehe:

http://www.karmel.hu/index.php/media/podcast.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 21, 16:27:29
Szia Magda!

Menj rá a Karmel honlapjára ott letöltheted újra.Nagyon építő igehirdetések.

/Megsúgom D Nagy Tamás  az én pásztorom és ezért ajánlom/

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 21, 17:26:49
Javítva:

http://www.karmel.hu/index.php/media/podcast.html
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: exbattery - 2009 Február 21, 22:37:51
be fog ülni az újra felépülő jeruzsálemi templomba, Isten gyanánt mutogatva magát, és az egész világot uralma alá hajtja.

Már elkezdték építeni a templomot?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Február 21, 23:27:54
A templomot még nem kezdhetik el építeni, mivel a Mecset azon a helyen áll, ahova a templomot kellene építeni. :118:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Február 23, 07:20:38
Szia Magda!

Menj rá a Karmel honlapjára ott letöltheted újra.Nagyon építő igehirdetések.

/Megsúgom D Nagy Tamás  az én pásztorom és ezért ajánlom/Szia Ircsi!

Én úgy tudom, hogy D. Nagy Tamás lemondott a pásztori szolgálatról és "helyközi" szolgálatot vállalt. Nem?
Vagy ebből van a pletyka?  :2crazy:  :2funny:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 23, 08:03:17
 :2angel:

Köszönöm Ircsike!
A problémát az okozta, hogy ide nem tudtam működő "szabadon terjeszthetőt"  :pirul: feltenni!
Mivel én azt meghallgattam és az első tanítást jónak találtam tettem fel.

Aztán találtam rá ott:
Robert O. Vidaurri2008 Június 29. - 09:00
A kereszt célja (tolmácsol - Prekopa Viktor)

És a név alapján ismét csak ott nagyon értékes tanítására amit gyakorlati megvalósításra mindenkinek nagyon ajánlok-
Ezek a tanyítások közel féléve hangoztak el, és bizonyságot teszek, hogy ez csak most került a tudomásomra, de a Szent Szellem ezekről megtanított a gyakorlatban, és most kezdtem elbizonytalanodni a környezeti nyomások hatására.
Ekkor kiáltottam az Úrhoz, ha helytelen úton vagyok akkor tegyen helyre.
Ez után kaptam meg ezeket a tanításokat, és ezen az úton jutottam el az említett EVANGÉLISTÁHOZ!

Robert O. Vidaurri 2008 Június 29. - 09:00
A kereszt célja (tolmácsol - Prekopa Viktor)

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 23, 14:50:54
Idézet
Én úgy tudom, hogy D. Nagy Tamás lemondott a pásztori szolgálatról és "helyközi" szolgálatot vállalt. Nem?
Vagy ebből van a pletyka?   

Ez nem a teljes valóság.Már hosszú ideje kapott kijelentést az Úrtól,hogy más területen fog szolgálni.
Mostanra teljesedett be.A missziós pásztorok vezetője lesz,itt hazánkban és a környező országokban.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 23, 14:52:24
Szia Magda!

Tényleg nagyon építő tanítások,ajánlom mindenkinek.   :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Jules - 2009 Február 23, 15:23:36
Most találtam. Bocs, tudom hogy hosszú, de szerintem megéri elolvasni:

Charles Studd: A csokoládévitéz,
avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja

(The Chocolate Soldier, or Heroism - The Lost Chord of Christianity; kivonatos fordítás)

"A hősiesség az elveszett akkord; a mai kereszténység hiányzó hangja!"


Minden igazi katona hős! A hősiesség nélküli katona csokoládévitéz! Kit nem indít gúnyos nevetésre a csokoládévitéz puszta gondolata is? Békeidőben az igazi katonák ketrecben sínylődő rab oroszlánok. A harc visszaadja szabadságukat, és elindítja őket, mint az iskolából kiviharzó fiúkat, hogy elérjék szívük vágyát, vagy afelé törekedve elvesszenek. A csata jelenti a katonának a létfontosságú levegőt! A békétől asztmás rohamot kap. A harc ismét ép emberré teszi, s felruházza egy hős szívével, erejével és energiájával.

Minden igazi keresztény Krisztus katonája - a szó szoros értelmében vett hős! Bátrabb a legbátrabbaknál - kineveti a béke csábító szavait, melyekkel az gyakran óvja az embert a nehézségektől, betegségtől, veszélyektől és haláltól, amelyeket ő a legjobb barátai közé sorol.

A többiek csokoládékeresztények - a vízben feloldódnak, s elolvadnak, ha tüzet szimatolnak. Édességek ők - bonbonok, nyalókák! Életüket üvegtálban vagy kartondobozban élik le, egyenként puha védőrétegbe burkolva: fodros kis fehér papírba csomagolva, amely megtartja féltve őrzött, finom szerkezetüket.

Íme, néhány csokoládévitéz képe, melyeket maga az Úr Jézus Krisztus festett meg. "Ő... így felelt: Megyek, uram - de nem ment el" [Mt 21,30]. Azt mondta, hogy elmegy a missziós munkába, de inkább a nyugati világhoz ragaszkodott.

"Beszélnek ugyan róla, de nem teszik" [Mt 23,3] - másokat elküldenek, de maguk nem mennek. "Sose mondd valakinek, hogy tegye meg azt, amit magad félsz megtenni" - mondta Gordon tábornok egy tizedesnek, miközben Szevasztopol előtt felugrott egy lövészárok mellvédjére, hogy megigazítson egy sánckosarat, melyet a tizedes nem akart megigazítani, hanem egy közlegényre bízta a feladatot.

A csokoládévitéz már a harc gondolatától is erős maláriarohamot kap, s a harci riadó hangjára lebénul. "Igazán, mozdulni sem bírok - mondja. - Bárcsak tudnék! De tudok énekelni, s ezek a kedvenc soraim:


Vigyenek engem az égbe
Könnyedén, virágszőnyegen,
Mások küzdjenek meg érte
Átvágva véres tengeren.


Hívő hősöm, maradj veszteg!
Sose indulj el a harcba;
Figyeld csak a kisgyermeket,
Hogyan játszik a sarokba'.
Fürdesd, öltöztesd és tápláld
Minden héten negyvenötször,
Hadd legyen csak a kis drágád
Tutyimutyi hizlalt ökör!


Refrén:
A bölcsiben a jussunkat
Követelve járjunk körbe:
Cuki, csoki s mi jó falat,
Tálunk azzal legyen tömve!"

"Hála a jóságos Úrnak - mondta egy igen törékeny, fehér hajú hölgy -, Isten sosem akarta, hogy tehetetlen puhatestű legyek!" Nem is volt az!

Isten sosem volt csokoládégyáros, és nem is lesz az soha. Isten emberei mindig hősök. A Szentírásban követhetjük óriási lábnyomaikat az idő futóhomokján (pl. Nóé, Ábrahám, Mózes, Dávid, Dániel, Pál, Keresztelő János). Nátán is igazi keresztény katona volt. Odament királyához, és szemtől szemben megfeddte őt, akárcsak Péter tette Anániással (csak Dávid kihasználta a lehetőséget, és megvallotta bűnét), de eltérően napjaink csokoládévitézeitől, akik csupán suttognak, nem akarva ítéletet mondani, feddeni vagy eltávolítani a gonoszt az ezzel járó botrány miatt. Hát persze! Igazi Mézesmázos Miskák! Azt mondják: "Semmiség, nem történt semmi! Félreértés az egész!" Mintha Isten ügyének többet ártana az igazság bátor kimondása és megvédése, a kés használata, mint a bűn eltussolása és a tag biztos elhalása, ami az egész testre halált hoz. "Aki az igazságot cselekszi, az igaz", és "aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van" - s nevén kell nevezni [1Jn 3,7k]. Akit másodszor is foglyul ejt az ördög, annak nem ragtapasz és szirup kell, hanem az, hogy egy igaz ember bátran megfeddje, és megtérésre szólítsa föl, eljuttatva őt az üdvösséghez. Nagy szükségünk van ma "Nátánokra", akik semmi mástól nem félnek, mint Istentől - még a botránytól sem.

A mai csokoládévitézek legalább ősi származásukkal dicsekedhetnek. Vannak rúbeni csokoládék, akik nagy fontolgatásokat tartanak, és komoly elhatározásokat is hoznak. Azonban valahogy továbbra is ott ülnek a karámok között, hallgatva hőn szeretett orgonáik sípjait vagy gitárjaik pengését [Bír 5,15k]... Vannak mérózi csokoládék [Bír 5,23], bálámiak [4Móz 22,1kk] és démásziak (2Tim 4,10). Egy időben Márk is beállt közéjük (ApCsel 13,13).

Sok ígéretes fiatalt tesznek csokoládévá az öreg próféták. Azok az idős próféták, akik elveszítették tüzüket, vagy akik tettek helyett szavakkal tüzelnek, általában nagy csokigyártókká válnak. Az a szegény fiatal próféta! Olyan jól haladt, amíg egyedül Istennek engedelmeskedett, de mindennek vége szakadt, amint egy másik hangra hallgatott, noha az egy idős próféta hangja volt. Nem azt mondta az öreg, hogy ő próféta, és közvetlenül Istentől kapta az üzenetet? Micsoda aljas hazugság! A kereszténység talaján és másutt szanaszét hevernek az idős prófétáknak köszönhető RONCSOK. Isten senkinél sem tűri el az ostobaságot. Mindenkinek választania kell Krisztus és Barabbás között, s minden kereszténynek Isten és egy öreg próféta között. Inkább légy buta szamár egy öreg próféta szemében, mint hogy hallgass édeskés beszédére és hízelgésére, majd ronccsá válj. "Ez az én szeretett Fiam, REÁ hallgassatok!" [Mk 9,7.] "Kenetetek van" Istentől, "ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket" [1Jn 2,20.27]. Azt mondod, hiszel a Bibliának. A tetteid meghazudtolják-e a szavaidat? (1Kir 13.)

A csokoládék előszeretettel ágálnak azok ellen, akiket fanatikusoknak neveznek, mintha manapság az a veszély fenyegetne, hogy a keresztények fanatikussá válnak! Hiszen a keresztények között olyan ritkák a fanatikusok, mint a dinoszauruszok! Ha a langymelegség ellen emelnének szót, annak volna értelme. Isten igazi embereit mindig fanatikusoknak nevezték. Jézust őrültnek mondták, akárcsak Pált, meg Whitefieldet, Wesleyt, Moodyt és Spurgeont. Nem jutott messzire Isten iskolájában az az ember, akit még nem dicsértek meg azzal, hogy fanatikusnak titulálták. Mi, mai keresztények valóban langymeleg társaság vagyunk. Ha csak feleannyi tüzünk és lelkesedésünk volna, mint az egykori szüfrazsetteknek [a nők politikai egyenjogúságáért, elsősorban választójogáért harcoló nőknek - a ford.], a világ pillanatok alatt megismerné az evangéliumot, és Krisztus visszatérne közénk...

Ó, borzalom! Ami közönséges emberek vérét fölkavarja, és hősökké teszi őket, attól a keresztények zöme rémült birkanyájként menekül. Katonák naponta kockára teszik életüket saját ügyük érdekében, s oly módon azonosulnak vele, hogy megszégyenítenek minket, keresztényeket, akik általában "istenkísértésnek" nevezzük, ha valaki dacol a veszéllyel, és szembeszáll a túlerővel.

CSOKIS KARAMELLÁK (a fiúk szájragasztóknak nevezik őket), akik így szájalnak: "Megyek, uram", de beleragadnak a keresztény világba! Garantált biztonságban nincs hódítás, és Krisztusnak biztosan nem hódíthatunk így.

Mi, keresztények nagyon gyakran imádsággal helyettesítjük a cselekvést. Az imádság jó dolog, de ha az engedelmesség helyébe lép, akkor csupán kirívó képmutatás, megvetésre méltó farizeusság. Legalább annyiszor kellene összejönnünk cselekedni, mint imádkozni - ha nem többször... Az imádság a hithez hasonlóan halott cselekedetek nélkül. Ezért jellemezhető így számos imaalkalom: "sok hűhó semmiért". Zerubbábel nemcsak imaalkalmakat tartott, hanem elment fát vágni, és építkezni kezdett. Ezért mondta Isten: "ettől a naptól fogva áldást adok" [Hag 2,19].

Állítólag valaki fölfedezte a régi tanítómesterek titkát. Vajon mi, keresztények nem fedezhetnénk föl és gyakorolhatnánk nagy Tanítómesterünknek és korábbi tanítványainak titkát, a hősiességet? Ők nem kímélték magukat; nem szerették annyira az életüket, hogy visszariadjanak a haláltól, s így rendre megmentették az életüket azáltal, hogy elvesztették Krisztusért.

Rengeteg időt és pénzt fecsérelünk el a sok gyűléssel, konferenciával és csendes nappal, miközben egyenesen és teljes gőzzel a csatába kellene indulnunk.

A "vox humana" ("emberi hang" az orgonán) túl fontos szerepet játszik mai keresztény orgonáinkban és szervezeteinkben. Bárki játszik is a hangszeren, halovány lesz a zene, ha hiányoznak belőle vagy kihasználatlanok az "azonnali engedelmesség" és a "szenvedélyes vitézség" szünetei. Nélkülük lehetetlen megszólaltatni a hősiesség "Elveszett akkordját"...

Induljunk el végre - tüstént

Winkle úrhoz hasonlóan évekig hirdettük, hogy mindjárt nekivágunk, de aztán mégsem vágtunk neki. El kell válnunk Csokoládétól és Engedetlenségtől, összeházasodva Hittel és Hősiességgel.

"Ki kezdje meg a harcot?" - kérdezte a király. "Te magad!" - felelte a próféta. S amikor a király és a fiatal katonatisztek előrenyomultak, bár szörnyű túlerővel álltak szemben, nevetségesen könnyedén győztek (1Kir 20,14; vö. Károli).

Így vezették az apostolok is Isten harcát a föld végső határáig.

Isten hívja ma a Brit Nemzetközösségben, Amerikában és Európában, valamint a harmadik világ országaiban élő fiatal férfiakat és nőket, akik Krisztus nevét viselik.

"Az új bort új tömlőbe kell tölteni" - mondta Krisztus [Lk 5,38]. Azok a fölöslegesen megjelölt és összetákolt, régimódi tömlők olyan reménytelenek, mint az "Új teológia". Nem mozdíthatók, különben szétrepesztheti őket a büszkeség, és rossz helyre ömlik a bor.

Figyelj! "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok (hitbeli) látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak (a hősies engedelmességről), még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn... Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül" [ApCsel 2,17-21]. De hogyan hívják segítségül azt, akiről nem is hallottak? Maradnia kell, fiatalember? Nem mehet el, hogy elmondja nekik, kisasszony? Valóban az utolsó - a laodiceai - szakaszban vagyunk, a langymeleg egyház korában [Jel 3,14kk].

Krisztus számára trónjának támogatója leszel, vagy hánytatószer (Jel 3,16)? Katona vagy csokoládékeresztény?

Félni fogsz vagy harcolni? Testvéreid menjenek az ütközetbe, te pedig itt üldögélsz? Amikor eljön az Úr, talál-e hitet a földön?

Ezerszer megvallottad, hogy Krisztus...

"Szeretete bámulatos és isteni,
élted, lelked és mindened követeli."


Fukar leszel-e, visszatartva, amit a tisztesség követel tőled? Úgy fogsz-e adni, mint Anániás és Szafira, akik úgy tettek, mintha az egészet odaadnák, de csak egy részét adták oda?

A szőlőt birtokolva és élvezve a szőlőmunkásokhoz hasonlóan te sem adod meg a megállapított bért (Lk 20,9-11)? Félni fogsz a haláltól, az ördögtől vagy az emberektől, de nem fogsz félni a SZÉGYENTŐL? Egyesek örök életre támadnak fel, mások szégyenre és örökös megvetésre. Elvetjük-e a régi hősök követését, vagy kétszeresen beteljesítjük ezeket a dicsőséges szavakat:

Mindezek a harcosok tiszta szívvel érkeztek, hogy az egész világ királyává tegyék Jézust. Mindnyájan háborúban kiváló vitézek voltak! A legkisebb is fölért százzal, a legnagyobb meg ezerrel! Arcuk olyan volt, mint az oroszláné, és olyan gyorsak voltak, mint a zergék a hegyen (Uruk parancsainak teljesítése közben)!

Annak idején azt kívántad, hogy Jézus a királyod legyen. AKKOR MOST TEDD AZZÁ! (Vö. 1Krón 12,9.34.39 és 2Sám 3,17-18.) Nem így felelünk-e: "Tied vagyunk, Jézus, veled tartunk. Bánjon el velem Isten, bármilyen kemény is lesz, ha nem teszem meg azt, amit az Atya esküvel ígért neked: nem veszem el az országot a Sátán házától, és nem állítom fel trónodat az egész világon" (vö. 1Krón 12,19 és 2Sám 3,9-10).

Jöjj hát, adjuk vissza a kereszténység "elveszett akkordját" - a HŐSIESSÉGET - a világnak, s a világ koronáját Krisztusnak. Maga Krisztus kérdezi tőled: "Szimuláns leszel vagy katona?"

Térdre, ember! És a Bibliádhoz! Dönts azonnal! Ne keress kibúvót! Repül az idő! Hagyd abba Isten sértegetését. Ne tanácskozz tovább testtel és vérrel. Vess véget az átlátszó hazugságoknak és gyáva kifogásoknak.

Jelentkezz! Itt vannak a papírjaid és a hűségesküd. Húzd át az egyiket, és írd alá a másikat Isten és a jegyzetelő angyal színe előtt. Figyeld meg alatta Isten jóváhagyását.


MOSTANTÓL...

Számomra
Az élet Krisztus,
A meghalás nyereség
Katona leszek,
Isten embere,
Krisztus hazárdjátékosa,
Hős

----------
aláírás

Csokoládé a nevem,
Langymeleg
a hőmérsékletem
Színlelő vagyok,
Kisgyermek,
Mentegetőző,
Hóhányó

----------
aláírás

Isten ígéretei mindkét esetben biztosak:
"Mindig veled vagyok" VAGY "Kiköplek a számból"


Jó Urunk!
Keresztelj meg minket a Szentlélekkel és tűzzel!
Gyógyíts ki bennünket az álomkór e félelmetes nyavalyájából,
ebből az őrületes alvajárásból és álmunkban beszélésből, hogy szüntelenül imádkozzuk:

Mindenütt szenteltessék meg a te neved,
Hamar jöjjön el a te országod,
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Ámen, ámen!

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: exbattery - 2009 Február 23, 16:26:50
"hóhányó"  :2funny:

Tényleg megéri elolvasni, nagyon jó.
Az jutott eszembe, amikor erdei testvérem azt tanácsolta, hogy szerinte nem kellene foglalkoznom másokkal. Vasárnap meg, Németh Sanyi bácsi azt mondta, hogy a keresztényeknek kell hogy legyen egy egézséges véleménye, és fel merjék emelni a szavukat, ha rosszat látnak valamiben, vagy valakinek a tetteiben, hiszen a prófétáknak is ez volt az egyik alapvető feladatuk; még a királyoknak is beolvastak, ha azok valami Istennek nem tetszőt tettek.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 23, 16:41:49
 :D
Nekem is nagyon szimp.
Kérdés kivel kell harcolni és miért? :172:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Jules - 2009 Február 23, 17:11:10
Szerintem a kivel és miért nagyjából egyértelmű: az ördöggel és a világgal az emberek lelkeiért  :afro:

Semmi esetre sem a saját testvéreinkkel!  :061:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 23, 17:40:16
Szerintem a kivel és miért nagyjából egyértelmű: az ördöggel és a világgal az emberek lelkeiért  :afro:

Semmi esetre sem a saját testvéreinkkel!  :061:

Köszi a választ !
 :05:
Pedig ha megnézem az Újszövetséget, akkor pont a saját testvérekkel volt a harc.
A kívülvalókkal nem, de a magukat belül valóknak mondokkal igen, és ettől félünk a legjobban, ennek a kimondásától.

Ma döbbent belém amikor Pál arról beszél, hogy vannak atyafiak akik versengésből hirdetik az IGÉT, most akkor velük nem kell harcolni - az őket mozgató rugókkal.

Szóval azért legalább ebben jó lenne az egyetértés  :062:

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 23, 18:24:17
2008/19. Robert Ortega Vidaurri: Isten megismerésének lépései (Tolmácsol: Prekopa Viktor) 2008.05.11.
(128Kbps 37,4Mb) / (32Kbps 8,9Mb)

http://www.759.hu/karmel/
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Február 23, 22:00:09
Egy keresztyén fiatalember oldala...

http://www.mataisti.try.hu/

- egyszerű fordítású Újszövetség

- Örömhír szerver - ingyenes tárhely keresztyének számára

- Győri Márti - keresztyén énekesnő - CD-i
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 08:32:01
Szerintem a kivel és miért nagyjából egyértelmű: az ördöggel és a világgal az emberek lelkeiért  :afro:

Semmi esetre sem a saját testvéreinkkel!  :061:

Ehhez kapcsolódik, hogy néhány nappal ezelőtt jött egy hírlevél valakinek,aki átküldte nekem, hogy az új tömlő küldte, amit én már 1 éve töröltem, így nem kaptam meg. Az áll benne, hogy felszólítják őket, menjenek hétfőn  a parlament elé "lázadni". Annyira megdöbbentett amikor olvastam. Majd jött egy másik email, hogy a keresztény testvérek kör emailbe szólítják föl, hogy "Gyere tüntetni.... ha magyar vagy ... ha szereted Istent, akkor..." Igen, magyar vagyok, mert ide teremtett az Atyám, itt van dolgom, itt kell az emberek felé szolgálnom.... Jobb vagy baloldalon? Nekem teljesen mindegy, csak vigyen az Atyám oda, amelyik oldalon látni akar. Jobb és baloldalon van munkája Istennek. Nem vagyok hajlandó ellenségeskedni emberek felszólítására sem. Ha arra hívták volna föl a figyelmünket, hogy menjünk jobb és bal oldalra, hogy kinyúljunk az elveszettekért, az elsők között lettem volna, aki menne. Így teljesen megszomorított, hogy keresztények szívében még mindig a gyűlölet, az igazság keresése a vezető motiváció. Az én Kormányom, az én Miniszterem, az én Országom Istennél van. Ők pedig nem a lázadásra szólítanak föl, hanem a békére, imádkozásra... Itt élek, de nem háborúra vagyunk felszólítva. Nekünk nem az emberek ellen kell menni és gyűlöletet közvetíteni feléjük, hanem a szeretetet ami mindent legyőz. A Biblia világosan beszél, nem is értem, keresztények miért nem látnak ebben világosan!?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 08:48:39
Kedves Mária a leírtakkal teljesen egyet értek.

Csak én értem, hogy miért teszik,
gondolom te is érted!
Te is tudod: "mert belopódzkodtak hamis atyafiak" ők vannak már többségben, és ők a nikolaiták!

Ők azok akik nem mennek be, de akik be akarnak menni, azokat megakadályozzák, mert magukat rakják példának, és a kereszt botrányát már nem hírdetik.

Robert O. Vidaurri2008 Június 29. - 09:00
A kereszt célja (tolmácsol - Prekopa Viktor)

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 08:56:59
Szia Magda! Igen értem valóban, hogy miért teszik. Az Ő szívük meg van tévesztve és már rég nem Isten akaratát követik akik lázításra szólítanak föl! A lázadást Isten soha nem szerette, mert azt csak haragból, gyűlöletből teszik.

Kérdésem: Tudjátok mikor lépett be a lázadás a földre? A bűnbeeséskor vagy már előtte itt volt?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: exbattery - 2009 Február 24, 09:44:30
Hát, lázadni annyit tesz, mint valaki ellen lenni. Tehát, nem azt csinálni, amit az a valaki szeretne, ellenezni ennek a személynek az akaratát. Ha nagyon ki akarom élezni, akkor az egyetérteni ellentétje..
A lázadás, úgy gondolom elöször a sátánban testesült meg, de hogy ez a bűnbeesés előtt volt-e, azt nem tudom.  :03:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 10:13:20
Hát, lázadni annyit tesz, mint valaki ellen lenni. Tehát, nem azt csinálni, amit az a valaki szeretne, ellenezni ennek a személynek az akaratát. Ha nagyon ki akarom élezni, akkor az egyetérteni ellentétje..
A lázadás, úgy gondolom elöször a sátánban testesült meg, de hogy ez a bűnbeesés előtt volt-e, azt nem tudom.  :03:

Bűn pedig a HITETLENSÉG!

Tit 2,12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Zsid 3,19 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.
Zsid 4,11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.


1Móz 3,1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

Nekem úgy tűnik, hogy őt nem a mezei vadakkal teremtette az Úr Isten.

A kérdés feltevése pedig már a lázadás meglétét mutatja.  :118:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 24, 10:25:23
A lázadás már a bűnbe esés elött megtörtént.

A Sátán felfuvalkodott szívében és fellázadt Isten ellen.

13.    Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.
14.    Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
15.    Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
16.    Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül

Rászedte ez első emberpárt,hogy legyenek engedetlenek Istennek és olyat tegyenek ami megvolt tiltva nekik.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 11:23:48
ircsike: A lázadás már a bűnbe esés előtt megtörtént.

Ésa. 14,12
Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

Már akkor itt volt a földön a lázadás, amikor Isten teremtette az embert. A Szent Szellem lebegett a vizek felett és a föld kietlenné és pusztává vált. Mitől? Valamitől védte. De vajon mitől? Az is kérdés, az idő mikor lépett be? Ezt sem tudjuk, nem derül ki. Hiszen a sátán már előtte le lett vetve a földre. Az Úrnál egy nap, olyan mint ezer esztendő. Földi hat nap, vagy mennyei hat nap? Ez is titok. Nem beszélhetnénk engedelmességről, ha nincs mellette az engedetlenség, vagyis a döntés lehetősége. A szabad akarat erről szól. A mennyben is van szabadságuk dönteni. Ezt bizonyítja, hogy az angyalok Luciferrel tartottak az elbukást és lázadást választották. Ők láncon várják az ítéletet. Akkor kik a démonok? Az odakerült emberek szelleme?

13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél

Éden van a mennyben, vagy a földi Édenről van szó? Ha az utóbbi, akkor megint fogas kérdés jön elő.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Február 24, 12:09:25
A  lázadás egy olyan teremtményben  fogant meg, akit Isten után a legnagyobb tisztelet vett körül a Mennyben, a leghatalmasabb angyalfejedelem volt.
“Fényes csillag, hajnal fia”-ként emlékezik meg róla a Biblia. Ésa. 14,12.
Felkent oltalmazó kérub volt, feddhetetlen, teljes bölcsességgel és tökéletes szépséggel rendelkezett. Ezék. 28,12. 14-15.
Nem elégedett meg azokkal a kiváltságokkal, amiket Isten biztosított neki, “nem maradt meg az igazságban”, másra és többre vágyott.
Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakozom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibők hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz”. Ésa. 14,13-14.
Úgy gondolta, hogy teremtmény létére képes lehet Isten lenni, sőt még nagyobb is.
Itt kezdödött el a lázadás Isten ellen.
Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 12:30:48
Ez 28,
13.  Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél
14 Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

1Mózes 2. fejezet 
15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Február 24, 13:31:47
Ez nem a teljes valóság.Már hosszú ideje kapott kijelentést az Úrtól,hogy más területen fog szolgálni.
Mostanra teljesedett be.A missziós pásztorok vezetője lesz,itt hazánkban és a környező országokban.


Ja igen így gondoltam. Hallottam róla, hogy apostoli elhívása van. Csupán a Pünkösdi Gyülekezetben betöltött tisztségét tekintve lett "helyközi szolgáló", vagy valami ilyesmi.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Február 24, 13:43:48
Hát igen, a tüntetni induló keresztények elfelejtették, hogy Jézus azt mondta: "Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak."

Elfelejtik sokan, hogy abban a korban sokkal nehezebb volt az élet és Jézus ott se engedte meg a "vitézkedést"...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 15:01:02
Ez 28,
13.  Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél
14 Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

1Mózes 2. fejezet 
15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.


Magda! Minek ezek az Igék ide? Mi az üzeneted vele? Kommentálnád? Mert így nemigen érti senki mit is kartál vele.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 17:56:56
Pedig kiemeltem a vezér szavakat, csak gondolkodni kell
 :01:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 18:02:39
Én ezt írtam: Éden van a mennyben, vagy a földi Édenről van szó? Ha az utóbbi, akkor megint fogas kérdés jön elő.

Erre az a válaszod, hogy igen? de melyikre?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 18:03:29
Én ezt írtam: Éden van a mennyben, vagy a földi Édenről van szó? Ha az utóbbi, akkor megint fogas kérdés jön elő.

Erre az a válaszod, hogy igen? de melyikre?

Hú ha én erre nem emlékszem
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 18:07:46
ircsike: A lázadás már a bűnbe esés előtt megtörtént.

Ésa. 14,12
Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

Már akkor itt volt a földön a lázadás, amikor Isten teremtette az embert. A Szent Szellem lebegett a vizek felett és a föld kietlenné és pusztává vált. Mitől? Valamitől védte. De vajon mitől? Az is kérdés, az idő mikor lépett be? Ezt sem tudjuk, nem derül ki. Hiszen a sátán már előtte le lett vetve a földre. Az Úrnál egy nap, olyan mint ezer esztendő. Földi hat nap, vagy mennyei hat nap? Ez is titok. Nem beszélhetnénk engedelmességről, ha nincs mellette az engedetlenség, vagyis a döntés lehetősége. A szabad akarat erről szól. A mennyben is van szabadságuk dönteni. Ezt bizonyítja, hogy az angyalok Luciferrel tartottak az elbukást és lázadást választották. Ők láncon várják az ítéletet. Akkor kik a démonok? Az odakerült emberek szelleme?

13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél

Éden van a mennyben, vagy a földi Édenről van szó? Ha az utóbbi, akkor megint fogas kérdés jön elő.

Nem tudom miért kerülte el a figyelmem, de az ige is, mert úgy kerestem ki és nem innen másoltam.

Nekem a MENNY egy összefüggő terület, és csak a földre korlétozódik a KERT
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 18:15:15
Az ember viszont a föld porából teremtetett, és az az asszony pedig az emberből.

Az emberbe lehelte életnek leheletét, az asszonyba semmit nem lehelt.

Az emberre azt mondja saját képünkre és hasonlatosságunkra, de az asszonyra ezt nem mondja.

Sőt az oltalmazó kerubra sem, pedig azt nem romlandó anyagból alkotja.

A föld pora már megteremtetett, és belőle lett alkotva az ember.
Az az ember nem gyermeke ISTENNEK csak akik felülről születtek az ÚR JÉZUS KRISZTUS által azok lettek ISTEN GYERMEKEI.

A fényképem elküldöm neked/nektek az az én képem és hasonlít hozzám, de nem várja senki, hogy meg is szólaljon  :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 18:27:58
 :118:


1Móz 5,3 Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt

, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek  

Két ágon terjedt el az emberiség

Káin  és Séth

4Móz 24,17
Látom őt, de nem most;
nézem őt, de nem közel.
Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből;
és általveri Moábnak oldalait,
és összetöri Sethnek minden fiait.

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 18:35:34
Magda írta: Nekem a MENNY egy összefüggő terület, és csak a földre korlátozódik a KERT

Ha ez így van és neked van igazad, akkor a Lucifer milyen Édenkertbe lett teremtve? Én még nem tudom a választ, hogy van e  éden a mennyben is. Ha van akkor egyszerű a magyarázat, viszont ha nincs... Ez azt jelentené, hogy a földön az Édenkert már igen régen meg volt, -mert Lucifer nem fiatal, vagy az idő nem volt és akkor nem régen és ki be járkált a földön és a mennyben. Vagy, volt más élőlény a földön....  Mondtam, így érdekes dolog jön ki. Nézzük tovább, mi lehet még:

Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél

A kérdés, hogy itt az Édenben, Isten kertjében voltál; van e jelentősége a pontos vesszőnek? Ha van akkor világos. A földi édenről van szó. Miért érdekes? A görögben egybe írtak mindent pontosvessző és pontok, vesszők nélkül. Akkor kinek így mit mond ez az Ige? Miért kell a pontos vessző?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 19:16:29
Ef 1,10
Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban,
mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

Gondolom a lázadás előtt egybe volt szerkesztve.
Az egység léte volt az alap, ez elszakadt a lázadással.

Ezzel az elszakadással indult be az idő óra, mert az egység időtlen, nincs kezdete és nincs vége;

befejezése is az ismételt egységgel lesz!

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 20:15:28
Na, ez az Magda. Még nem volt halál, nem kell az idő. Miért kellett volna legyen, ha nem volt elmúlás? Istennel közösségben volt az emberpár. Így, ha nem volt idő még akkor, csak a bűnbeesés után, akkor fogalmunk nincs, mikor buktak el. Mennyi ideig éltek ott az Édenben. Viszont ha nem volt idő, akkor minek beszél úgy, szaporodjatok sokasodjatok? Az nem jelen, hanem jövő. Az is lehet, akkor nem is ezt jelentette? Szóval ez titok. Nincs kijelentés róla.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 20:29:56
Azt gondolom, ha nem lett volna, akkor Isten nem mondja:

1Móz 2,17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

A kigyó pedig nem negligálja:

1Móz 3,4 És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 21:15:21
Az idő létezését pedig az bizonyítja, hogy lőn este és reggel, tehát estéből teremt a TEREMTŐ!
Másik bizonyíték az első nap,   .  , . ..... egészen a hetedik napig.

Tehát amikor az embert a földnek porából megalkotja, létre hozza, akkor ez egy célra létrehozott test!

Zsid 10,5 Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,

Ebbe a testbe kellett beleköltöznie az Úr Jézusnak.

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 21:24:21
Tehát, mondhatjuk volt idő, de elmúlás nem. Örök fiatal marad volna az édenben. Minden a jelenben élt, ha nem volt elmúlás. Na ez elég érdekes nem? A kérdés, 24 óra volt e 1 nap? Az is lehet, csak a pihenésre kellett az éjszaka a testnek. De ha nem volt fáradság, akkor minek kellett az alvás, a pihenés? Vajon volt? Tudok agyalni mi?  :afro:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 21:54:32
A 24 órás nap nem lehet kérdés!

A kérdések azért jönnek elő, mert a poklosság törvénye még nem érintett meg, és a testi ember akar kérdezni, ettől csak határozott elhatározással lehet elszakadni, kérve, hogy az emberi elfajultságtól szabadítson meg ISTEN.
Én is ezt kérem folyamatosan, de csak magamra és KRISZTUS TESTÉRE kérhetem.
A KRISZTUS TESTÉNEK  részesei maguk is csak a saját kérésükre szabadulnak meg a testi gondolkodástól, és veszi át folyamatosan a saját szellemük az irányítást.

1Móz 1,14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
1Móz 1,15 És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
1Móz 1,16 Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 24, 22:36:54
Valóban a megtisztulás ideje még nem jött el a fejünkben, -szerintem itt nem is fog teljesen, de azt gondolom, a kérdések sok mindenre jók. Pl előre visz a tudásban.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 24, 22:57:22
Valóban a megtisztulás ideje még nem jött el a fejünkben, -szerintem itt nem is fog teljesen, de azt gondolom, a kérdések sok mindenre jók. Pl előre visz a tudásban.

Valóban csak a nyílt megnyilatkozások viszi előre KRISZTUS ügyét!

Abban pedig biztos vagyok, hogy:
Ef 3,
17.  Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben
18.  A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
19.  És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20.  Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21.  Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!

Tehát ennek itt ebben a testi létünkben kell beteljesedni, vagy soha nem fog.

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Február 25, 08:01:01
Természetesen Istent nem korlátozom, mert nála semmi nem lehetetlen, de én vagyok korlátozva több dologgal.

Mit kell megértenünk, Mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának? Szélesség: Az Ő szeretete, amit meg kell ismerjünk. Hosszúság: Isten bejárt azért, hogy megmenthessen minket. Mélység: Meg kell ismerni azt a mélységet, ahová került Jézus értünk, hogy megváltson. Magasság: Megértsük azt a magasságot, ahová Isten el akar juttatni minket, hogy Jézussal egy helyen ültessünk a mennyekben. Mi magunktól ezt soha nem lennénk képesek felfogni. Soha nem tudunk eljutni itt a földön a teljességig, a tejes ismeretig, mert rész szerint van bennünk az ismeret. Kijelentések által, ismeret által vagyunk képesek felfogni Isten segítségével dolgokat, de a teljesség, a teljes tudás csak nála lesz az Ő jelenlétében. Nem tudjuk felfogni fizikai síkon. Ha már itt elnyernénk a teljes tudást =teljesség, akkor itt lenne a tökéletesség. Ezt pedig tudjuk ki van zárva. Te hogy látod? Kérdezem, mert azt írtad:"Tehát ennek itt ebben a testi létünkben kell beteljesedni, vagy soha nem fog."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Február 25, 08:33:13
Természetesen Istent nem korlátozom, mert nála semmi nem lehetetlen, de én vagyok korlátozva több dologgal.

Mit kell megértenünk, Mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának? Szélesség: Az Ő szeretete, amit meg kell ismerjünk. Hosszúság: Isten bejárt azért, hogy megmenthessen minket. Mélység: Meg kell ismerni azt a mélységet, ahová került Jézus értünk, hogy megváltson. Magasság: Megértsük azt a magasságot, ahová Isten el akar juttatni minket, hogy Jézussal egy helyen ültessünk a mennyekben. Mi magunktól ezt soha nem lennénk képesek felfogni. Soha nem tudunk eljutni itt a földön a teljességig, a tejes ismeretig, mert rész szerint van bennünk az ismeret. Kijelentések által, ismeret által vagyunk képesek felfogni Isten segítségével dolgokat, de a teljesség, a teljes tudás csak nála lesz az Ő jelenlétében. Nem tudjuk felfogni fizikai síkon. Ha már itt elnyernénk a teljes tudást =teljesség, akkor itt lenne a tökéletesség. Ezt pedig tudjuk ki van zárva. Te hogy látod? Kérdezem, mert azt írtad:"Tehát ennek itt ebben a testi létünkben kell beteljesedni, vagy soha nem fog."

Nem tudok többet mondani, mint amit az ÍROTT IGÉBEN idéztem.
Illetve az idézettek előzménye és következménye mond.
Amit te lefordítottál emberi értésre, az nekem még nem olyan egyértelmű, mert a bennem munkálkodó erő még nem egyszerűsítette le azt.

Az eljutás nem egyen-egyenként történik, henem azok akik nem csak mondják, de a SZENT SZELLEM által összekötettnek KRISZTUS TESTÉVÉ, azokban itt a földön, a résszerinti ismeret, - ami nem emberi testi értelemből ered - összeadódik.

Mint ahogy az emberi test minden részére eljut a táplálék, és az oxigén, ugyan úgy KRISZTUS valóságos TESTÉNEK minden tagja részesül abból, amiből egy tag.

Ahogy együtt szenved, úgy együtt örül, és ugyan úgy részesülök abból ami a másiké, mint abból ami az enyém részesül más!

Ez szellemen keresztül kerül az emberi értelembe, és nem magyarázgatás eredménye. BELÜLRŐL KIFELÉ! Szellemből lélekbe ez a menetrend!

Csak az a mienk, amire itt a földi létben szert tehetünk, fenn lehet ahá élményem, de ez olyan, hogy az elégtelen viszga után megmondhatják mit kellett volna mondani, de a jegyen ez már nem változtat.
 :2smitten:

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2009 Március 01, 11:49:43
Feltétlenül nézzétek meg!!!

http://www.youtube.com/watch?v=MNr-dHGgFw4 1.
http://www.youtube.com/watch?v=cRkeF8HaW5k 2.
http://www.youtube.com/watch?v=ebV6MXONRNE 3.
http://www.youtube.com/watch?v=0LgwEORlRA4 4.
http://www.youtube.com/watch?v=cyx825lLENg&feature=related 5.
http://www.youtube.com/watch?v=cBZzKDVotR8&feature=related 6.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Március 01, 19:10:22

 Köszi,drága Hilda!Érdemes volt megnézni!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Március 01, 19:12:35
Hilda! Köszönöm, hogy betetted. Kicsit törvénykezőnek tűnik, de van igazsága bőven. Ma annyira felhígult az evangélium, hogy az erkölcs sem számít már. A Biblia azt mondja, állj elő akár alkalmas, akár alkalmatlan időben és hirdesd az Igét. Amikor hirdetem az Igét, bizony van aki azt hiszi nem alkalmas az idő. Hát bizony ez egy nagyon nagy tévedés. Éppen ezért szeretek utcákon, tereken, boltokban és ha kell a fórumtalin is -tapasztaljátok- szólni az Igét. Lehet, hogy az Úr éppen ott tud szólni valakihez. Van aki nem kedveli, de nem embernek engedünk. Ha valaki leakar állítani ebben az nem más mint a sátán. Engem nem tud. Annyira igaza van ennek a fiúnak sok mindenben. A mai kereszténységgel komoly baj van. Pálék soha nem éltek erkölcstelenül. Nem hirdették felhígulva az Igét. Odasóztak ha kellett. Bizony nem népszerűsíti ez az embert, de nem számít. A legjobban az döbbent meg, amikor azt mondják: "Mária, te evangélista vagy és ez a te dolgod." Hát ez hamis beszéd. Jézus nem azt mondta, hogy az evangélisták menjenek a széles világra..... Bizony meg van fertőzve a kereszténység és nem véletlen, hogy a sátán teret kap.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Március 05, 19:41:09
Kérlek Mennyei Atyám segíts, hogy tisztelni tudjuk egymást, és én is tisztelni tudjam a másik embert.
Az Úr Jézus Krisztus NEVÉBEN kérlek
Ámen
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Március 07, 17:26:27
Az Örömhír Alapítvány újabb könyve, az Elrejtett kincs V. kötete készül, Szellemi harc címmel. Ezt a kötetet is  ajándékba adják mindenkinek, aki kéri - úgy, ahogy ezt az előző négy kötet esetében is tették, hogy anyagi okok ne gátoljanak meg senkit, az Isten Igéjére alapozott keresztyén irodalom olvasásában.

Szeretnénk felmérni az igényt, ezért a katus73@gmail.com email címen várjuk pontos névvel és címmel a kéréseket.

http://www.oromhirek.hu/katus73/

Az első négy kötet letölthető PDF-ben a Könyvek menüből:
- Imádkozás + Isten szól hozzánk
- Megbocsátás + Örök élet + Szenvedés
- Gyermekek nevelése
- Munka + Szegénység, gazdagság + Adakozás
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Március 14, 16:28:34
      David Wilkerson

ÉRTÉKEK AZ UTOLSÓ IDŐKBEN

NE FECSÉRELJ EL EGYETLEN TOVÁBBI ÓRÁT SEMLegnagyobb bánatom, hogy oly sokáig voltam távol Isten útjától. Éveket töltöttem el azzal, hogy szenvedélytől hajtva végeztem dolgokat. Szellemileg vak voltam, mert nem tudtam, hogy Istennek minden lépésemet világosan irányítani kell. Nemzetközi szószékem volt – ezreknek prédikáltam – túlzsúfolt nézőtérrel. Hála legyen Istennek, amiért megmutatta nekem, hogy ennél sokkal több van. Se a számok, se a tömeg semmit sem számítottak. Azt szerettem volna ugyanis látni, hogy az emberek jobban elmélyülnek Istenben. Azt akartam, hogy többé semmi közöm ne legyen sekélyes döntésekhez. Istennek teljesen meg kellett változtatnia gondolkodásomat és most Gedeonhoz hasonlóan tudom, hogy a legnagyobb nem mindig a legjobb.
Ne engedd, hogy ez Veled is megtörténjék. Vess számot életeddel és értékeiddel. Zárd össze magad Istennel egy titkos kamrában. Kitartóan imádkozz szellemi éhségért. Kérj Istentől megtört szellemet, amiért ennyi időt elpazaroltál. Imádkozz, hogy még nagyobb vágy fejlődjék ki Benned Igéje iránt. Imádkozz megtört, szomorú szívért. Imádkozz, hogy életed tisztuláson menjen át. Azután készülj fel rá, hogy bevessenek a tüzes megpróbáltatásokba.
„Tűzzel tisztítja meg Lévi fiait” (Malakiás 3,3)
Elárulhatom Neked, megéri! Ez a tüzes megtisztulás nem látszik örvendetesnek, sőt, inkább fájdalmasnak. Rövidesen utána viszont dicsőíteni fogod az Urat az életedben elért eredményekért. Az aggodalom mind a múlté lesz. Minden világi ambíciód kihal. Szellemi szemeid megnyílnak az Igazság előtt. A Szent Szellem jelenti meg Neked az ismeretet. E világ gazdagságát felváltod majd a Krisztus Jézusban való igazi gazdagságra. Minden reggel túláradó örömmel ébredsz. Lelked így kiált fel: „Magtaláltam, ami után a lelkem vágyakozott – nyugalmat, gyönyörű nyugalmat az én Uramban.” Akkor majd elmondhatod Dáviddal együtt:
„A Te színed előtt örömnek teljessége van; a jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké.” (Zsoltár 16,11)
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Március 15, 14:52:10
Kenneth E. Hagin
Hitünk tápláléka napi adagokban


Dávid és Góliát

Dávid ezt felelte a filiszteusnak: „Karddal, dárdával és lándzsával jössz ellenem. Én azonban a Seregek Urának, Izrael csatasorai Istenének nevében közeledem feléd, akit kigúnyoltál. Az Úr ma kezembe ad. Legyőzlek, és fejedet veszem. Testedet és a filiszteusok seregének testét még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, hadd tudja meg az egész világ, hogy van Isten Izraelben. És tudja meg az egész sereg, hogy az Úrnak nincs szükséges kardra és lándzsára ahhoz, hogy győzelmet adjon. Mert az Úr dönti el a csatát, és a kezünkre ad benneteket.”
1 Sámuel 17, 45-47.

Megkértem az Urat, hogy adjon még olyan Igéket, amelyek ugyanezt az elvet működtetik. Jézus mosolygott, és azt mondta: „Rendben van. Ez egy Ószövetségből való történet, amit fiatal korod óta ismersz, Dávid és Góliát története.”

– Ezt tette Dávid is? – kérdeztem.

– Pontosan – válaszolta Jézus –, ezt a négy lépést tette meg Dávid is.

Miután véget ért a látomás, újra elolvastam Dávid és Góliát történetét. Felfedeztem, hogy Dávid ötször mondta ki azt, amit azután meg is cselekedett! Olvasd el magad.

Dávid tudta, hogy megkapjuk azt, amit kimondunk. Tudta, hogy mi kitölthetünk csekket Isten nevével. Honnan tudta, hogy Isten meg fogja tenni? Dávid tisztában volt azzal, hogy Isten bármi olyat megtesz neki, amit ő hajlandó elhinni Istennek. És Isten neked is megteszi!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Magda - 2009 Március 16, 07:56:53
 :D :igen: :D

Cigány sors – Felhívás
 
Tatárszentgyörgy - Olaszliszka és a többiek Kérdések és újabb és újabb kérdések. Miért?
 
A cigány magyar konfliktus nem új keletű, mint tűz a hegy gyomrában, már régen fortyog, s kitörni kész. Fájdalmas és nagyon nehéz, de végre kinyíltak a kráterek és elindult a lavina. Be kell ismerni, csődöt mondtunk. Cigány és magyar retteg és fél, s ami borzasztó -egymástól fél.
 
Válság van. Gazdasági válság, társadalmi válság, politikai válság, kapcsolati válság. Ha csak ezt nézzük elég reménytelen minden. Valahol ezt olvastam: A válság nem más, mint kikényszerített fejlődés. Ezért örülök, mert végre előjönnek a problémák, végre foglalkozunk vele, s így esélye is van annak, hogy megoldást találunk. Ha valaki nem ismeri fel (el), hogy beteg, nem keresi a gyógymódot sem. Eddig a cigány magyar kérdés a szőnyeg alá volt seperve. Voltak lelkiismeret megnyugtató intézkedések, szónoklatok, látszat programok, de igazi gyógymód, megoldás nem. Ma végre rádöbbenhetünk arra, hogy beteg a társadalmunk, beteg a kapcsolatrendszerünk, beteg a toleranciánk, beteg a szeretetünk, elfogadásunk.
 
Ma végre változtatni lehet…
Meggyőződésem, hogy a cigány - magyar kérdésre is az evangélium ereje az egyetlen igazi megoldás. Az országban különböző egyházakban, gyülekezetekben, kb 10.000 megtért -megváltozott életű cigány van. A megtérés azt jelenti, hogy eddigi életmódjától elfordulva Jézus Krisztushoz fordul, beismeri elveszett állapotát és elfogadja Krisztus helyettesítő halálát. Mindezért felszabadul a bűn következményétől, a haláltól és Jézus által egy teljesen új életet kezd. Ezt az életet már isteni segítséggel, tisztán, szabadon élheti. Sok száz településen élő cigány csoportok mondhatják el, mit végzett Isten bennük az újjászületés megtérés által. Életük gyökeresen megváltozott. Az újjászületés, megtérés csodát tesz az emberek életében. Erre van szüksége a romáknak, de a magyaroknak is.
 
Megvallás: Heves megyében lévő cigány gyülekezetünkkel történt, hogy egy támadás után a romák félelemmel és bosszúvággyal telve gyülekeztek botokkal, késekkel, vasrudakkal felfegyverkezve. A tömegben ott voltak a hívő cigányok is. Mielőtt elszabadultak volna az indulatok, a gyülekezetvezető tanácsára néhányan elkezdtek Isten dicsőítő éneket énekelni és imádkozni. Legyőzték a félelmüket és bíztak abban, aki ebben a helyzetben segítségükre lehet. A feldühödött tömeg lassan lenyugodott és késő éjszakába nyúló istentiszteleti alkalommá vált a gyülekezés. A megbocsátás csodákra képes! Bosszúval, haraggal semmit nem ér el az ember, csupán felszítja a parazsat, illetve szó szerint tönkre teszi magát.
 
Felhívjuk az egyházakat, gyülekezeteket, hívő embereket, hogy nagypénteken tartsunk országos böjt és imanapot a magyar-cigány megbékélésért, társadalmunk felemelkedéséért. Ezen a napon teljenek meg a templomok, gyülekezeti termek, otthonok imádkozó emberekkel, akik szívükön viselik társadalmunk helyzetét, benne pedig a roma magyar viszonyt.
 
Akik csatlakoznak e felhíváshoz, kérjük egy e-maillel jelezzék, milyen időpontban, kb. hány résztvevővel fognak ima-összejövetelt tartani. Az információkat az info@remenyhir.hu címre várjuk.
 
Durkó Albert az EPK Országos Cigánymisszió valamint az Aliansz (Magyar Evangéliumi Szövetség) Roma Hálózatának vezetője
 
KÖZÖS EREDET
 
Nem én választottam meg az én bőrömnek a színét, és te sem! És mivel nem én választottam meg és te sem választottad meg, ezért nem szabadna, hogy túlságosan büszke legyél reá, vagy hogy szégyellned kelljen azt. Ugye? Egyik sem helyénvaló, mert nem te teremtetted és nem te választottad. Azok az emberek, akik a legnagyobb rasszisták, azt kívánom, bárcsak ki tudnák nyitni a szemüket, és meglátnák, hogy honnan is jönnek ők. Ki az ő ük-ük-ük ükapjuk, vagy anyjuk. Hogyha te előítéletekkel rendelkezel, akkor előítéleteid vannak a te őseid irányában is. Mert mindannyian visszavezethetők vagyunk egy vérre. Ugye? Egy vér. És azt mondod, hogy ó, nem, bennem nincs az a vér! Igenis ott van benned!
 
Mert mindannyian egy vérből vagyunk. Mondjuk ki hangosan: egy vér. S azt mondod, ó bennem ilyen vér van, olyan vér van... Egy vérből vagyunk! Egyből! A rasszizmus tudatlan dolog – és igen kimondom hangosan – tudatlan! Vannak „jó” fehér emberek és vannak „kevésbé jó” fehér emberek. Vannak „jó fekete” emberek és „kevésbé jó” feketék. Vannak „jó” ázsiaiak és „kevésbé jó” ázsiai emberek. Az, hogy milyen színű a bőröd, honnan származol, nem tesz téged jóvá vagy rosszá, hanem az, ami benned van! Mindannyian egy vérből származunk. Még egyszer mondjuk ki hangosan: egy vérből származunk.
 
Ez nemcsak az én véleményem, ez Isten Igéje. S tovább folytatja: egy közös eredetből, egy közös vérből teremtette az összes nemzetséget. Tehát, fizikai értelemben, mindannyian testvérek vagyunk. Ugye? Mindannyian egy vérből származunk. S azt mondja: meghatároztam az előre elrendelt idejüket, és az ő lakhelyüknek meghatározta a határait. A NIV Biblia azt mondja: Isten meghatározta azt az időpontot, amikor élniük kell és azt a helyet, ahol lakniuk kell. Hallottad ezt? Tehát van oka annak, hogy miért vannak különböző nemzetek és törzsek különböző helyekről származnak a világban.
 
Részlet Keith Moore: Istentől rendelt helyed című tanításából

 :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Március 18, 07:55:13
Ezt egy drága testvérnőtől kaptam.


Jákob találkozása Ráhellel

Jákob találkozása Ráhellel, erről szól a történet, de ennél azért sokkal többről van szó. Három fontos dolgot fogunk ma megtanulni. Az egyik, hogy Isten folyamatosan szemmel tartja az életünket, a másik, hogy folyamatosan gondoskodik az életünkről, a harmadik pedig az, hogy folyamatosan szeret bennünket. Szeret, gondoskodik és nevel még a nem-szeretem dolgokon keresztül is, a nem-szeretem élethelyzeteken keresztül is. Amikor két dolog van előtted, jó és rossz, s te a jót választanád, de Isten a "rosszabbat" adja... aztán a rosszabbnak hitt dologról kiderül: bizony, pont arra volt szükséged. Pont az kellett, hogy megformálhasson. Mert amit rosszabbnak láttál, nem volt a szemednek, a szívednek kedves, Istennek mégis alkalmas eszköze volt. De ne szaladjunk előre, nézzünk meg mindent szépen, sorjában.

, Isten szemmel tartja Jákobot... A csodálatos mennybe vezető létra látomása, álma után Jákob tovább megy. Próbál elrejtőzni Ézsau szemei elől, és eljutni egy biztonságot jelentő helyig, ilyennek ígérkezett a számára Lábán háza. Míg ő egyik helyről a másikig szaladt, nehogy út közben érje utol Ézsau haragja, sietett biztonságot jelentő területre Lábánhoz, Isten szemmel követe végig, s így tekintett rá, amikor csodálatos álomban részeltette őt. Azonban Isten nem csak szemmel tart bennünket, de az a tény, hogy Isten keze alatt van az életünk folyamatos nevelést is jelent. Jákob talán úgy gondolta, hogy Isten  lapozott  már az elsőszülöttség csellel való megszerzése óta, de nem ezt tette. Látjuk, hogy megtetszett neki Ráhel és elhatározta, hogy szolgálni fog a lányért. Amikor eljött az idő, hogy bemenjen hozzá, furcsa dolgot tapasztalt másnap: Lea ébredt fel mellette. Képzeljük csak magunkat a helyébe, ugye mi is méltatlankodnánk, de sokat tesszük ennél kisebb mértékű  méltánytalanságok  esetén is. Egyszóval talán jogosnak véljük, hogy Jákob felfortyant apósának, de nézzük pontosan mi is történt? Ha Izsák és Rebeka elhatározták volna, hogy két fiukat Ézsaut és Jákobot beházasítják Lábán családjába, akkor Ézsau mint elsőszülött kapta volna Leát és Jákob mint másodszülött Lábán fiatalabb lányát, Ráhelt. Amit Lábán tett nem volt méltánytalan, pláne, hogy Isten megengedte ezt Jákobbal. Jákob megszerezte az elsőszülöttséget csellel, de azzal úgy is veheti, hogy az  jár, hogy elsőszülött lányt kap feleségül.
Igen, Isten emlékeztette Jákobot, hogy ne méltatlankodjék, mintha azt mondta volna:  volt ugye az az elsőszülöttségi ügy, Jákob, amit még nem beszéltünk meg...  Hát Jákob emlékezhetett rá. Nem is mondja Lábánnak, hogy nem kell mindenáron az elsőszülöttnek elsőbbséget élveznie a fiatalabb testvére felé, nem mondja, mert tudja, hogy  vaj van a füle mögött .
De nézzük meg ezt a helyzetet. Amikor méltánytalanságok érnek, nem Isten gonoszságával hanem Isten nevelésével találkozunk.. Bizony, van amikor egy-egy minket ért méltánytalanságban valami visszaköszön. Visszaköszön az hogy másokkal szemben én is kemény vagyok, visszaköszön az, hogy én is olyan nehezen engedek el, visszaköszön az, hogy még köt valami ahhoz a dologhoz, amit sebként vagy sértettségként hordozok a szívemben és csodálkozunk, amikor Isten egy-egy dologban nehézséget ad. Mért panaszkodsz a teher miatt, hogy terhet tettem rád, hiszen olyan jól bírod a terheket, hogy nem tetted le amikor kértem... mért várod, hogy elnézzek neked bármit, ha te sem nézel el az atyádfiának?... Igen, ilyen kérdéseket tesz fel ilyenkor Isten, ha a szívünk mélyére figyelünk. Nagyon megbántottak, aztán megint nagyon megbántottak és csodálkozol, hogy mért bántanak meg téged mindig? Mért viseled nehezen? Aztán rájössz, hogy még az előzőt sem engedted el, hát persze, hogy nehezen viseled.
Egyszóval Isten nem felejt, nem lapoz, enged tovább menni, de nem enged előre jutni. Jákob tovább mehetett, de nem jutott előbbre. Lábán házáig jutott és még mindig nem kapta meg a lányt akit szeretett, mert -mondjuk ki- Lábán rászedte... pont úgy ahogy ő a saját apját szedte rá...
Ha ér valami baj, mindig gondolkozz el ezen... Nem arról van-e szó, hogy még az előzőből ottmaradt valami amit nem rendeztél el Istennel megfelelően? Még nem kaptál feloldozást, vagy még nem oldottad el a haragosodat...

Isten tehát szemmel tart. Elrendezetlen lapokat megjelöl és visszalapoz hozzá. És mért csinálja ezt? Mert Isten nem csak szemmel tart, hanem gondoskodik is.

Mialatt Isten szemmel tartotta Jákobot és figyelmeztette, hogy nem lépett még tovább, Isten megmutatja a gondoskodó arcát is. Elgondolkodtam azon, milyen kegyelmes volt isten. Úgy gondolta, hogy most a Vele szembeni adósság legyen másodlagos, előbb Jákobot biztonságban akarta tudni Lábán házában. Nem mondta, hogy menj és állj Ézsau szeme elé azonnal és rendezd vele a dolgodat, meg velem is, hanem azt gondolta: a lényeg, hogy biztonságban legyen ez a csaló. Furcsa. A csalóval törődik látszólag és nem Ézsauval, de miért van ez? Dehogy is. Ézsauról is gondoskodott, hogy ne jusson Káin sorsára, elválasztotta őket egymástól, elkülönítette őket. Jákóbot biztonságba helyezte és gondoskodott az egzisztenciájáról.
Bizonyára van az életedben olyan helyzet, talán a te hibádból, talán máséból, hogy úgy érzed magad, mint egy űzött vad. Úgy érzed magad, mintha a megpróbáltatások útvesztőjébe kerültél volna. Jákob is így érezhette magát. S látod, mialatt Jákob lába alatt ég a talaj, mialatt  nem szeretem  utat kell járnia, mialatt menekül az őt üldöző elől, Isten elkészít egy helyet a számára ahol hatalmasan meg fogja őt áldani.
Isten mialatt űznek, hajtanak minket, mialatt sodródunk, mialatt történnek velünk a rossz dolgok, gyakran egy váltást készít elő az életünkben. Mint amikor sátortáborban vagy, s a sátorból be akarsz menekülni a házba. Egyszer velem ez megtörtént. Sátoroztam, erőltettem a szüleimet, hogy állítsák fel nekem a sátrat. Aztán hamarosan megtudtam miért: hatalmas vihar volt és el kellett döntenem: kint fagyoskodom és ázik be a sátor vagy bemenekülök a házba? Bemenekültem természetesen mert kicsi voltam. Bőrig áztam, nem volt könnyű út, de biztonságba kerültem. Isten hoz változásokat az életünkbe, de hogy mi is ott legyünk ahol változtatni akar rajtunk, gyakran nem abból áll, hogy átsétálunk, hanem esetleg úgy jutunk oda mint Jákob.
Meghozta az ő életében is a töltekezés helyét, a megerősödés helyét, meghozta az életébe a regenerálódás helyét, amikor kiformált belőle egy új embert mialatt menekült.
Imádkozunk változásért, hogy legyen jobb, forduljon jobbra a dolgunk. Azt hisszük Isten nem hallgat meg? Meghallgat és ez egy kedves kérés neki. Komolyan is veszi, hogy ezt kérjük, de nem akkor kezdődik el a jobb, amikor véget ért a rossz. A jobb már akkor kezdődik, amikor elszakadunk a rossztól. Amikor először megfogan a szívünkben a hálaadás gondolata. Jákob életében az áldás nem akkor kezdődött el, amikor Rebeka tanácsolt neki, nem akkor amikor a meghomályosodott szemű apja tanácsolt neki, hanem akkor amikor Isten lenézett rá és Jákob felnézett Istenre. Lehet, hogy még érezzük, lehet, hogy még fáj, de már elkezdődött az imameghallgatás.

Végül azt értettem meg a történetből, hogy Isten nem csak szemmel tart, nem csak gondoskodik, de kimondhatatlanul szeret. Mindez a kettő már a szeretete jele egyébként is, de azért az Isten szeretete... kibeszélhetetlen, kimondhatatlan szeretet.

Jákob csalóként ment Lábánhoz. Lábán túljárt az eszén. Jákob vesztesnek érezhette magát, de mégis... Olyan drága kincset kapott Leában, amit nem érdemelt meg emberi számítás szerint. Két lányt látott, egy rossz szeműt és egy gyönyörűt. Azt választotta amit a szeme kedvesnek látott és nézd meg, mit kapott, kit kapott. Egy asszonyt akinek a szíve szebb volt mint hitte volna. Gyermeket szült (Rubent) és azt mondta: TALÁN megszeret a férjem... de nem szerette meg Jákob, kemény volt a szíve Lea felé még. Hisz a másik gyermeke is a megvetettsége miatt kapott nevet (Simeon) , Jákob még ekkor sem ragaszkodott hozzá, hát újabb fiút kapott (Lévit), hogy hátha talán már végre ragaszkodni fog..., s harmadszorra tudósít minket Lea arról, hogy most már oka van a férje miatti hálaadásra, hiszen ezért nevezte el Júdának a negyedik gyermeket. Igen. A feleségében Jákob megláthatta az Isten türelmes szeretetét. Ahogy ad, és nem veszünk tudomást róla, ad és még mindig nem, újra ad, és akkor talán... Igen. Lea formálta Jákob szívét Isten Leán keresztül formálta Jákob szívét. Kapott egy ajándékot, Leát, kapott négy gyermeket, négy fiút. Isten kimondhatatlanul szerette ezt a csalót. Hidd el, téged sem szeret kevésbé a bűneid ellenére is meg engem sem szeret kevésbé. Lám épp azáltal formál akit nem szeretsz. De őt is formálja, hiszen megtapasztalhatta Lea milyen Isten eszközének lenni.
Jákob két lányt látott a szemével. Egyet amelyik nem tetszett, egyet, amelyik tetszett. Választotta szemével. Mint ahogy mi is az érzelmeinkre hagyatkozva tanácsot adunk Istennek, hogy melyikre van nagyobb szükségünk, s nagy bölcsen eldöntjük, hogy a rossz és a jó, a nem tetsző és a tetszetős közül mi a jót a tetszetőset választanánk. Aztán csodálkozunk, hogy nem azt kapjuk. Csodálkozunk, hogy Isten mást ad, amikor adhatna "jobbat" is. Adhatna "szebbet" is. Próbába járat amikor adhatna kimenekedést is azonnal... csakhogy Isten tudja, hogy Éppen MOST neked mire, kire van szükséged. S amire Jákobnak ott és akkor kellett a feleség, hogy rajta keresztül a szívét formálhassa Isten, erre Lea alkalmasabb eszköznek látszott az Isten kezében. Nem könnyű munka volt ez. Nem könnyű szolgálat. De Isten elérte a célját, s a könnyekből, a megvetettség könnyeiből hálaadás könnyeit "nevelte".

Isten szeret és ez nem közhely. Szeret és szemmel tart. Szeret és gondoskodik, szeret és szeret és szeret. Mennyi futás, mennyi aggodalom, mennyi szorongás, mennyi seb és mennyi bűn van abban amíg Jákób a lencsefőzéstől eljutott idáig. De mindez azért volt, hogy eljusson idáig. A te életedben is meg van az értelme a szenvedésnek, a fájdalomnak. Nem a fájdalom sosem az Isten célja, de olykor eszköze lehet abban, hogy megértsük, változtatni akar rajtunk és megformálni bennünket, értékesebbé akar tenni, mert kimondhatatlanul szeret.


Salome :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Március 18, 08:27:20
Salome, köszönöm, már tovább is küldtem másoknak táplálékul. Isten áldjon meg érte!  :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: h.isro - 2009 Március 18, 08:42:25
Akikhez nem jut el a meghívó, azoknak mondom, hogy mindenkit, akinek van gyermeke vagy gyermeknek érzi magát:

A színpad felállítva,
Mi készen állunk,
Ne hagyd ki a
Húsvéti Bábjátékunk!

Szeretettel megvívunk téged, és családodat a Húsvéti előadásunkra. 2009. március 22-én 10 órától.
Helyszín: Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. (SZŰV székház)
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Gyöngyike - 2009 Március 19, 07:50:34
Drága Mária!

Szeretettel. Áldott, szép napot! :2smitten:

Salome
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Március 19, 13:27:51
itt  egyik klubomban tették  fel  én is  továbbítom....

Egy sürgős üzenet
EGY VILÁGOT MEGRÁZÓ CSAPÁS KÖZELEG :03:

by David Wilkerson | March 7, 2009


March 7, 2009

A Szent Szellem indított, hogy küldöm ki ezt a sürgős üzenetet a levelezőlistára, barátaimnak és elöljáróknak, akikkel a világ minden táján találkoztam.EGY VILÁGOT MEGRÁZÓ CSAPÁS KÖZELEG. ANNYIRA IJESZTŐ LESZ, HOGY MINDANNYIUNKAT MEGRÁZ MAJD, MÉG AZ ISTENHEZ LEGKÖZELEBB ÁLLÓKAT IS.

Már tíz éve hirdetem azt a figyelmeztetést, hogy ezer tűz jön majd le New York városára. Az egész várost beborítja majd, még New Jersey és Connecticut egyes részeit is. Amerika nagyobb városaiban zavargások és lángoló tüzek lesznek, olyanok, mint a Los Angeles-i Watts-ban voltak évekkel ezelőtt.

A világ sok nagyvárosában lesznek zavargások és tűz. Fosztogatások is lesznek, a Times Square-en is, New York városában. Amit most tapasztalhatunk, az nem recesszió, még csak nem is gazdasági válság. Isten haragja alatt vagyunk.EGY VILÁGOT MEGRÁZÓ CSAPÁS KÖZELEG. ANNYIRA IJESZTŐ LESZ, HOGY MINDANNYIUNKAT MEGRÁZ MAJD, MÉG AZ ISTENHEZ LEGKÖZELEBB ÁLLÓKAT IS.
Azt írja a 11. zsoltár:
"Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember?" (3.igevers)
Isten megítéli Amerika felháborító bűneit és a nemzeteket. Lerombolja a világi alapokat.

Jeremiás próféta így próbálta jobb belátásra bírni a romlott Izraelt:
"Most azért mondd meg Juda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az ÚR: Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket! De ők ezt mondták: Nem érdemes! Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk!" (Jeremiás 18.11-12)
A Zsoltárok 11.6-ban Dávid így figyelmeztet: "Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük!"
Hogy miért? Dávid így válaszol
"Bizony, igaz az ÚR..."
Ez egy igazságos ítélet, mint ahogyan Szodoma ítélete is az volt, Noé idején.

Mit tehet az igaz ember? Mi van Isten népével?

Először is egy praktikus útmutatás, amit én kaptam: Hacsak lehetséges tároljatok 30 napra elegendő nem romlandó ételkészletet, tisztálkodószereket és más elengedhetetlen dolgokat. A legnagyobb városokban a szupermarketek kínálatát a katasztrófa hallatára egy óra alatt kiürítik az emberek.
Ami a hitben járást illeti, két választásunk van. Ez is a 11. zsoltárban található: "Menekülj a hegyre, mint a madár?! " vagy ahogy Dávid írja: "Az ÚR ott van szent templomában, az ÚR, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket." (4. vers) "Az Úrhoz menekülök." (1.vers)

Azt mondom lelkemnek: Nem kell elfutnom...nem kell elbújnom. Ez Isten igazságos munkája. Tudom, az Úr a trónján ül, szemei szerető kedvességgel vigyázzák minden léptemet. Bízom benne, hogy Ő megmenti övéit vízen, tűzön, csapásokon és mindenféle próbán keresztül.

Megjegyzés: Nem tudom mikor fognak ezek a dolgok megvalósulni, de tudom, hogy már nincsenek messze. Ezzel az üzenettel teljesítettem amit az Úr kért tőlem. Te úgy fontold meg, ahogyan jónak látod.

Isten áldjon és tartson meg,

Krisztusban,
David Wilkerson
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Március 19, 13:56:33

 Szió Iréne!Köszönöm a próféciát,éppen tegnap halottam róla.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Március 19, 14:30:49
Prófétai látás népünkről
David Wilkerson prófétai látást is kapott országunkra vonatkozóan. Napokig ott állt Isten előtt, és kérte, jelentse ki magát. És ez az ember, aki olyan próféciákat kapott évtizedekkel ezelőtt, amelyek azóta szinte kivétel nélkül mind beteljesedtek, azt mondta ország-világ előtt, hogy ő nem próféta, hisz ilyet senki nem mondhat, főleg magáról, de volt már olyan, hogy Isten tudta profétikus üzenetek átadásában használni. És hiszi, most is tudja. És bár nem akar senkit sem megbántani, de Isten azt mutatta meg neki, hogy Magyarország felett az apátia, a megfáradás felhője van. Ez megfáradást, a hit válságát jelenti. A bővölködés, a jó élet sok keresztényt elaltatott. Az emberek több órát töltenek a tévé előtt, mint az amerikaiak, pedig eddig ők vezették a statisztikát. Kevés az ima, a sírás, a megtört szív. Megfáradt a hit.

Naponta megújítani a hitet, ez is David titkainak egyike.

Nem építhetünk nagyobb házat, mint amelyet elbír az alap. És a hit az alap. És ha ez meginog? Erősítsük meg!

Amerikában kitiltották Jézust az iskolákból. Nem lehet róla beszélni, és azóta szinte elszabadult a pokol. Gyilkosságok, tragédiák sora következett be. És Isten ezt mind látja. Amikor eljön az ideje, akkor Ő meg fogja védeni a nevét. Néha úgy tűnik, az Ördög van nyerő helyzetben, de Isten fel fog kelni neve érdekében! Isten az eseményeket uralma alatt tartja. Majd eljön az én napom – azt mondja az Úr!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Március 19, 16:08:47
-  lehet  igazad  van  Gáborom................ :02:  -talán  nem  kellett volna  kitennem a próféciát...  sorry
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Március 19, 16:13:23
Nem értem, miért nem kellett volna kitenni ezt a próféciát? Vagy ezt nem nekem írtad?

Mellesleg David Wilkerson eddigi próféciái eléggé jól beteljesedtek, nem hagynám figyelmen kívül, ha ezt mondta...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Március 19, 16:17:36
-de  igen  Neked  :169: csak  furcsállottam, hogy erről a  bejegyzésről viccek  kerültek  ide ...
bocsáss meg :2smitten:

-de most  hova tűntek? :03:


egyébként itt a forrás .......  http://www.worldchallenge.org/hu/node/6308
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Jules - 2009 Március 19, 16:19:53
-de  igen  Neked  :169: csak  furcsállottam, hogy erről a  bejegyzésről viccek  kerültek  ide ...
bocsáss meg :2smitten:

-de most  hova tűntek? :03:

Ahova valók  :hehe:
Átraktam őket a vicces topicba.  :167:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Március 19, 16:20:47
A viccek nem e miatt kerültek ide, csak ez a cím volt a legpraktikusabb, mert ez "szabadon terjeszthető"  :169:
Gondoltam, hogy egy kis jókedvvel szolgálok...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Március 19, 16:22:59
Ahova valók  :hehe:
Átraktam őket a vicces topicba.  :167:

Nem gáz Jules. Csupán azért nem oda raktam, mert a múltkor Antee mondta, hogy oda keresztény vicceket rakjunk.  :integet:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Jules - 2009 Március 19, 16:25:10
Akkor majd jól le leszek tolva.  :08: :001:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Március 19, 16:38:47
Azt gondolom ezt nagyon komolyan kell venni. Eddig a legjobb próféta ő. Érdemes vezetést kérni az Úrtól erre. Nagyon köszönöm, hogy betetted. Isten áldjon meg érte!!! Át teszem az elérhetőséget a prófécia topicba is.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Március 19, 16:53:57
   :063: :044:  ok Gáborom   értelek  :119: :169:  -lehet  én  nem  raktam  jó helyre :pirul:

szeretlek  benneteket   :2smitten:         köszi    modik  :169:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Március 19, 17:01:51

Mellesleg David Wilkerson eddigi próféciái eléggé jól beteljesedtek, nem hagynám figyelmen kívül, ha ezt mondta...

Azt gondolom én se! Továbbítottam is és mindenki kezdjen vele amit jónak lát.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Március 19, 17:19:33
--- huúúúha  milyen    "állapot"  lett itt  hirtelen  köztünk    :168:- mi lesz  amikor  valóssá  válik? :03:
- én  nem nagyon  várom...  szívesebben elkerülném ...........  :04:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Március 19, 17:24:18
irene! Nem biztos, hogy nem fogjuk elkerülni, mert a nagy nyomorúságban nem leszünk itt, mert nem haragra vagyunk rendelve. Mi már kegyelem alatt élünk. Jézus a Megváltói munkát elvégezte. Erre lehet számítani ami következni fog. Eléggé forrong a levegő égbeliek.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Április 06, 12:12:56
Antikrisztus - a Biblia szerint 1.rész
http://www.youtube.com/watch?v=5GkYCUIIgh0

Antikrisztus - a Biblia szerint 2.rész
http://www.youtube.com/watch?v=L4_-mxJswcU&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 07, 16:16:49
Morzsák az élet kenyeréből
Összegyűjtötte: Vida Sándor

A mai ember boldogtalansága abból fakad, hogy nem engedi Istent szóhoz jutni.
Az a hajlam bennünk, hogy Isten közelségét kerüljük, minden erőtlenségünk kútforrása.
Éva bűnbe esett, mert nem maradt ura mellett. Minden bűn abból származik, hogy nem maradsz Urad mellett.
Noét saját keze gyümölcse szédítette meg. Elbukott, hogy mélyebben megváltottá legyen mindattól, amit tudattalanul átmentett a régi világból az újba.
Sok embernek olyan a kedvenc bűne, mint Jákobnak Benjámin; nem engedi el, mert azt hiszi nem élhet nélküle.
Aki csak a jelennek él – akár Ézsau –, eljátssza a jövőjét.
A bűnt csak egyféleképp fojthatjuk el csírájában: ha nem engedjük bejutni gondolatvilágunkba.
Az ördögnek két nyelve van. Az egyikkel ezt mondja: Tedd meg, nem nagy bűn ez. Amikor imádkozni akarsz, a másik nyelvével ezt súgja: Túl nagy bűnt követtél el, nincsen számodra többé reménység!
A hazugság tulajdonképpeni magva az én. Az ördög azért hazug, mert mindig sajátjából szól (Jn. 8,44).
Egy hazugság körüljárja a világot, amíg az igazság felhúzza a cipőjét. De jaj a hazugságnak, ha az igazság felhúzta a cipőjét.
Vannak területek, ahová a sátán nem követhet bennünket. Ilyen terület: a magasztalás és a hálaadás.
A világ olyan, mint Absolon öszvére. Amikor legnagyobb szükséged lenne rá, kiszalad alólad, cserben hagy.
Minél közelebb vagy a mennyhez reménységben, annál távolabb vagy a földtől kívánságaidat illetőleg.
A tanítványnak Jézus szívén (Jn. 13,23), nem pedig világi tűznél (Jn. 18,18) van a helye.
Izsák csak a találkozás után szerette meg Rebekát. Az Úr bennünket sokkal előbb szeretett (Ef. 1,4).
Istennek nem kell már semmi többet nekünk adnia, hiszen már mindent ideadott. De amit Isten adott, csak az új ember számára adta. Az óember számára csak egy valamije van: a kereszt.
Krisztus ereje a keresztben volt. A mi erőnk is a keresztben van. Csak azok tudják legyőzni a világot, akik fel tudják venni érte a keresztet.
Azok, akik megtanulták a keresztet magukra venni, azt fogják tapasztalni, hogy az lelkük számára az lesz, ami a madárnak a szárnya és a hajónak a vitorlája.
Ahová Isten keresztfája elhat, csoda történik: visszakapod elvesztett erőd, örömöd és békességed, amely nélkül nem tudsz munkálkodni (1.Kir. 6,6).
Ábel áldozata egy emberért; a pászkabárány egy családért; a szövetség sátrának áldozata egy népért; Krisztus áldozata mindenkiért történt.
Krisztus halála: az érckígyó. Krisztus élete: a manna, az Élet Kenyere. Minden bűnünk bocsánata az Ő halála által van, a bűnöktől megtisztulásunk pedig az Ő élete által. Krisztus halála: életünk kapuja. Ha Krisztus halálával kapcsolatba léptél, élsz az Ő élete által (Róm. 6,4).
Nem a halál, hanem az élet az igazi áldozat végcélja (l.Móz. 22).
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: krisz - 2009 Április 07, 22:18:49
Sziasztok!

Szeretnélek megkérni benneteket, hogy továbbítsátok ezt a hirdetést közösségetekben annak, akinek érdekeltsége lehet ilyen módon Fehérváron. Nagggyon-nagyon hálás lennék érte.

krisz

Szoba kiadó

Május 1-től!  

Fehérvár Cserepes közben, felújított panelben, alacsony fűtési költséggel, bútorozott szobába (kb 20m2) nemdohányzó nő lakó(ka)t keresnék. Konyhában hűtő, tűzhely, fürdőben mosógép van. Tévé nincs bekötve (ha szükséges, megoldható), internet van (digi).
Fizetendők lennének: a lakbér 30.000.-Ft (ez osztódik a szoba lakószáma arányában), és a rezsi arányos része. Kaució nem kell, de az első hó lakbére költözéskor szükséges.
A kisszobában egy nagyon kedves keresztyén lány/barátnőm lakik.
Ha érdekel, vagy tudsz vkit, akit érdekelhet, kérlek hívj a 20/886-2281-es telefonszámon.
 
     
Fonyódi Krisztina
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 09, 14:57:33
DEREK PRINC :  A KIRÁLYSÁG EVANGÉLIUMA

-          Jegyzet  –

Isten Királysága Krisztus első és második eljövetele között.

Fontos, hogy tudatosan és ne ösztönösen  éljünk Isten Királyságában. Az Ő Királyságában hihetetlen rend van, ha megértjük akkor nem  akarunk ebből kilépni, hanem inkább igényeljük az állampolgárságot.

Isten Királyságában a siker titka abban rejlik, hogy meg kell tudnunk mit akar tenni Isten és abba bele kell állnunk.

Isten nem vesztette el a dolgok irányítását, minden miértünk van és mindent értünk tesz.

Három építménye van, mint Isten lakóhelye:

1.       Mózes sátora – amely a sivatag közepén állt, felhő és tűzoszlop vette körül

2.       Salamon temploma – Ez volt az emberi faj által felépített legdrágább épület.

                                                             71 millió dollár értékű volt Dávid hozzájárulása a templomhoz.

3.       A világegyetem legdrágábbika, ahol Isten lakik, az élő kövek, az emberek

Isten végső célja a HELYREÁLLÍTÁS:


Isten folyamatosan két nép helyreállításával foglalkozik: Izrael – és az Egyház, mert ma Isten célja Izrael és az Egyház helyreállítása,a megfelelő helyükre és az eredeti állapotukba. Isten népének helyreállításra van szüksége. Izrael helyreállítása kezdetben földrajzi helyreállítást jelentett, mostmár az Istennel való kapcsolatok visszaállításáról van szó.De Jézus Krisztus gyülekezete éppen olyan távol volt Istentől, mint Izrael a szétszóratás alatt távol volt a saját örökségétől.

Az Eklézsia helyreállítása ma ugyanúgy telve van küzdelemmel, agóniával, mint Izraelé. Ennek a két helyreállításnak a folyamata a XX. század elején kezdődött el. A sok zűrzavar közepette lássuk  meg ezt a helyreállítási folyamatot az Egyházban.

 Csel.3:19-21

„ Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust akit Messiásul rendelt nektek.”

I.                    Térjetek meg.  Az ítélet az Isten házán kezdődik. Ha az Egyház nem hajlandó meghajolni, akkor a világ sem fog megtérni. Isten népének meg kell térnie. Ez pedig abban áll, hogy változtassa meg a gondolkodását, forduljon meg.A valódi probléma a megtérés hiánya >>>>>>>>>>>>>>> felszabadul Isten áldása, eljön a felüdülés a megtéréssel, de nem ez a végállomás.         A helyreállításnak ára van:agónia,önmegtagadás,háború,zűrzavar

II.                 Visszatérés.               Isten programja jön vissza. Jézus a helyreállítás előtt nem jön vissza.

Ma  romokban hever Izrael,  ahogy az Egyház is.  Egyetlen tartós valódi megoldás létezik a földi problémák megoldására, ez pedig Isten Királyságának felállítása a földön! A szociális evangélium nem oldja meg a problémákat! Isten földi Királysága az egyetlen végső válasz és megoldás a szenvedő emberek kiáltásaira, imádságaira.

 I.A helyreállítás első fontos területe:

A Szent Szellem ajándékainak helyreállítása
amelyek a természetfeletti világ kapuját képviselik. Az Apostolok cselekedeteiből ha kihagyjuk a természetfelettit akkor egyetlen fejezet sem marad. A nyelveken szólás ajándéka volt az  Isten első természetfeletti megnyilvánulása az Egyházban. – Istenhez beszélü

                                                            -Titkokat beszélünk

                                           - Építi önmagát is az illető
II.              Az Egyház helyreállításának második lépcsője:

A szolgálati ajándékok helyreállítása, amelyek építik az Egyházat.
Efézus 4:11 „És  Ő adott némelyeket apostolokul,,másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. „ – ezek nélkül soha nem lesz teljes a helyreállítás folyamata.

III.               A helyreállítás harmadik fontos területe:

Az  üzenet helyreállítása: Az Evangélium = Örömhír helyreállítása

 

Az emberek nem szoktak hozzá a Királyság kormányzásához. Isten országában a Királyság az nem reprezentáció, hanem a kormányzás gyakorlatias valósága. Isten kormányzása alatt kell élnünk. Ez a királyság üzenetének lényege, amit az Egyház már rég elfelejtett.

Az Evangélium üzenetének az a lényege, hogy Isten készen áll átvenni az uralmat az emberi faj felett.

Ézsaiás 9:5-7   „ Az uralom az Ő vállán lesz……Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal…” – erről szól a kormányzás.

isten föláálítja uralmát és az mindvégig növekedni fog. Uralkodni fog, nem elnökként, nem miniszterelnökként, nem diktátorként, hanem Királyként.  Ahol első helyen áll a jogosság, az igazság és a békesség ebben a kormányzásban!

Vissza kell térnie az emberiségnek Isten uralma alá! Nézzük meg hogyan valósult meg Ézsaiás próféciája. Hogyan reagált a fennáló hatalom erre az üzenetre? Máté 2:1-6-ban. Hol van a zsidók Királya, aki most született? Amikor ezt Heródes meghallotta,nyugtalanság fogta el…”

heródes felháborodott,mert felismerte az uralma elleni fenyegetést. A világi hatalomnak ez a reagálása semmit sem változott ma sem. Ha nem tudjuk felidegesíteni a világi hatalmakat, akkor valószínű nem a megfelelő üzenetet tolmácsoljuk.

Folyt.köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2009 Április 10, 06:29:33
Csak azért teszem be,hátha valakit érdekel,most hívták fel a figyelmemet rá!
-TV2-2009 április-11 szombat 00:55-kor vetítik  A PASSIÓ -című filmet a tv-ben.

Nem tudom hova kellene betenni azért tettem ide.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 10, 10:09:08

DEREK PRINC :  A KIRÁLYSÁG EVANGÉLIUMAA Királyság első bejelentése:

 

Máté 3:1-2 „ Elközelített a mennyeknek országa…” – ez az üzenet lényege.

Ézsaiás 53:6 „

„ Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr Őt sujtotta mindnyájunk vétkéért. „

 

Ezért kell a megtérés üzenetét hírdetni, mert az emberiség eltévedt és a saját útját járja. A megtérés egy döntés, e nélkül nem lehet bejutni Isten országába. ( -  Itt vagyok Istenem, fenntartás nélkül alá vetem magam neked. Mert eddig a saját gondolataim szerint, a saját útjaimat jártam, amely lehet, hogy néha egyeztt a te útjaiddal, de nem voltam teljesen a Te uralmad alatt. ) Van sok ember,aki állítólag megtért, de nem működik az életükbe Isten Királysága, ők valójában soha nem tértek meg. Jézus nemcsak hírdette a Királyságot, hanem be is mutatta.

A bűn , a betegség és a démonok soha nem tudtak megmaradni ezelőtt a Királyság előtt, mindig teljes vereséget szenvedtek. A gyógyulás üzenete azoknak szól ,akik elfogadják a királyság üzenetét. A királyságon kívül nem érvényes a gyógyulás örömüzenete. Isten országa minden problémával leszámolt.

  Ha hírdetjük és szemléltetjük Isten Királyságát, ez autómatikusan létrehív egy ellenséges rivalizáló királyságot, a Sátán királyságát. Ha Isten országa valahol valóban megnyilvánul akkor ott megjelenik egy ezzel ellentétes üzenet is a Sátán királyságának üzenete.

Máté 12:26

„ Ha pedig  a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával és akkor hogyan maradhat fenn az országa? ”

A Sátánnak is van tehát egy országa. Itt két láthatatlan királyság összecsapása folyik, Isten országa és a Sátán királysága, amelyet a démonok képviselnek.

De Isten országa diadalmaskodik a Sátán királysága felett, amikor valaki megszabadul!

Ez azt a tényt szemlélteti, hogy Isten Királysága magasabb rendű, és győzelmet arat minden esetben!

 

Isten kormányzása nem demokráciára épül. A Királyság előfutára keresztelő János is ezt hírdette. Jézus pedig bemutatta a királyságot jelekkel és csodákkal. Nekünk azt az üzenetet kell hírdetnünk amit Isten szeretne bemutatni.

Máté 12:22 „ Ekkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat és Ő meggyógyította. „

 ez az esemény nyilvánosságra hozta két láthatatlan szellemi királyság létezését. Teljes szembenállás van a két királyság között. A Sátán minden jó dolgot akadályozni próbál, ha  országát valami veszélyezti, akkor bevet mindent.

 Megmenthetünk akárhány lelket, megnyithatunk akárhány gyülekezetet, a sátán királysága akkor is állni fog.

legfontosabb célja az, hogy megőrízze az országát. kell, hogy látást kapjunk arra, hogy a Sátán országa hogyan dönthető meg.  Ha ennek az országnak a megdöntésén fáradozol, akkor jól teszed, ha szembe nézel erős támadásokkal, olyanokkal, amelyekkel   más keresztényeknek nem kell szembenézniük.

I.Korintus 4:20

 

„ Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. „

A királyság nem doktrinákból vagy teológiai alapelvekből áll, hanem erők összecsapásából.

A Sátán építi a saját erőit, azt pedig meglátjuk, hogy az egyház él e Isten erejével. De nem teológiai szintű összecsapás ez. A Sátán rendelkezik természetfeletti hatalommal, de Mózes kígyója felfalta az egyiptomiak kígyóit. Az első  három természetfeletti jelet a varázslók is meg tudták tenni. A negyediknél már azt mondták: ez Isten ujja.

Ez a kor nem teológiai érvekkel fog befejeződni, hanem természetfeletti erők demonstrálásával. isten népének egy olyan erővel kell előállnia,amely hatalmasabb,mint az okkult emberek ereje. Az Egyház jelenleg semmilyen erővel nem rendelkezik. Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben!

Nemcsak beszéd,doktrinák,rituálék, hanem az erők az ami számít.

 

Prédikátor 8:4

„ Mert a király szava hatalmas! És ki mondhatná neki mit művelsz ?”

Lukács 17:21

„ Mert az Isten országa közöttetek van! „

Az Egyház fővárosa a mennyben van, onnan irányítják,mert ott van a vezető, Tőle kell kapnunk az utasításokat, de Isten országa bennünk  van.

Folyt.köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 14, 10:11:50
DEREK PRINC :  A KIRÁLYSÁG EVANGÉLIUMA


Hogyan tudunk belépni a Királyságba?

 

Kolossé 1:12-14

„ Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében,


a világosságban részesüljetek.Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. „

A Sátán Istentől kapott hatalommal rendelkezik, ez fontos hogy megértsük. Meg vagyunk váltva az egyik királyság hatalma alól és Isten átvitt minket egy másik királyságba. A megváltás visz ki minket a sátán országából. A királyságba kizárólag születés  által  lehet bejutni. Megváltani = visszavásárolni.

Mi el voltunk adva a bűnnek, Jézus megváltott minket az Ő vérével. A Sátán rabszolgaságából kiváltott minket Isten.

Isten megteremtett minket, aztán eladtak minket a Sátán rabszolgapiacán , de az Úr visszavásárolta az embert, és azt mondta: mostmár az enyém vagy!  Ez a megváltás! Én alkottalak és meg is vásároltalak!

Mostmár kétszeresen is az Övéi vagyunk, így nézzünk magunkra. Isten alkotott, Ő átölel és meg is vásárolt magának, Ő szeret minket!

Két egymással szemben álló királyság.

 

Efézus 2:1-3

 

„ Titeket is életre keltett,akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek

e világ életmódja szerint;igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez,ahhoz a lélekhez,amely most az engedetlenség fiaiban működik.”

 

Megláthatjuk ki tartozik a Sátán királyságához, mindenki tartozik valamelyikhez a kettő közül. Az engedetlenek,akik lázadnak autómatikusan a Sátán királyságához tartoznak.

Kulcsszó: >>>>>>> a MEGTÉRÉS

A Sátán az uralkodója annak a hatalmi szférának, ami a levegőéghez tartozik. Ő szellemi lény, aki most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Mi láthatatlan gonosz szellemek ellen küzdünk, személyek ellen folytatjuk a harcunkat, ezt meg kell értenünk.  Külön területek fölött hatalmat gyakorló uralkodók ellen folytatjuk a harcunkat.

Leszálló hatalmi rendek azok a kisebb hatalmi uralkodók. Sátán Istentől kapta kiváló szervezőképességét, jól megszervezett hadserege van. Világbíró – ezek a jelenlegi sötétség uralkodói. Sátán célja az egész világ felett megszerezni az uralmat. A gonoszság szellemei, szellemiségei, a legalsó a hierarchiában. Tehát a Sátán királysága test nélküli személyekből épül fel, lázadó angyalokról van szó.

Struktúrája: különböző területek fölé emelt, és rendenként csökkenő mértékű hatalommal felruházott uralkodókból áll, ahol minden uralkodó a felettesének tartozik elszámolással. Két fő hatalomgyakorlásuk:

-          DOMINÁCIÓ

-          MANIPULÁCIÓ

Isten soha nem gyakorol dominációt és soha nem manipulál!

Abban a pillanatban ahogy beleszületünk Isten krályságába, egy olyan királyságba születsz bele, amelyik háborúban áll sátán királyságával. Nem békeidő van! 

Róma 14:17

„ Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm „


Isten országa nem az anyagi világban van tehát, hanem igazság,békesség és Szent Szellem által való öröm.

Szent Szellem nélkül nincs sem Egyház, sem Isten Királysága. Ki hozta létre az Egyházat? A Szent Szellem!

Bármi olyasmi amit a Szent Szellem nem tesz nem része az Egyháznak. Szent Szellem nélkül egy nagy nulla minden az Egyházban! Szent Szellem által létezik az Egyház!

Szent Szellem az erőteljes tevékenység szelleme, óriási szellemi erő.

Isten országának tulajdonságai:


-          igazság

-          békesség

-          öröm

Isten országán kívül nincs igazság csak lázadás, ha erre törekszel, a békesség jön magától.
Igazság: nem a szabályok betartása, hanem Jézus személyes vezetése kell. ( 43.Zsoltár )

Öröm: szellemi dolog, nem a lélek területére tartozik, hanem Istenhez kötődik.

Kizárólagos forrása  Isten, ezért nem ingadozik,csak az élvezet a boldogság. Ap.Csel.13 Az öröm az üldöztetések között is van.

Boldogság: a körülményekhez kötődik, az átélt szituációkhoz, dolgokhoz.

 Fólyt,köv.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 15, 08:57:58
Papok  királysága

Szent Szellem nélkül csak teóriáink,doktrináink, vallásunk van. Ha nem a mienk a Szent Szellem, akkor az ország sem a mienk. Az Egyház XIX évszázadon keresztül megpróbált felfedezni valamilyen biztonságos rendszert annak érdekében, hogy ne kelljen a Szent Szellemtől függnie, de ilyen rendszer nem létezik.

A megváltás elsődleges célja az, hogy minket magához vegyen Isten. Az embereket az Egyházban az érdekli, mit kaphatnak Istentől, de Isten már kevésbé érdekli őket. Kevesen ismerik fel,hogy Isten személyes kapcsolatot akar az egyházzal, az emberrel. Isten azt várja el az embertől, hogy tartsa meg a Vele kötött szövetséget.

Isten kizárólag a szövetség által létesít állandó kapcsolatot. Meg kell hallani Isten hangját és meg kell tartanunk a Vele kötött szövetséget.” lesztek ti népem, papok birodalma, szent nép. „

Mit jelent a papok birodalma?  

I.Péter 2:9

„ Ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe,

hogy annak nagy tetteit hírdessétek, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”

A szolgálatban papok országa vagyunk.

Jelenések 1:5,6

„ Aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az Ő Atyja előtt.

Istennek az a célja, hogy papok királyságává legyünk, ez a központi célja. Isten országában ma sokan nem felelnek meg  a papság feltételeinek. A király tevékenysége: uralkodni. Mi a pap funkciója:- áldozni!

Mit teszünk az áldozattal? Felajánljuk!  Áldozatot és ajándékot ajánl fel a pap Istennek. Kizárólag a pap ajánlhat fel valamit Istennek, ez egy alapvető Bibliai igazság.

A Zsidókhoz írt levelet az  Újszövetségi  léviták könyvének is szokták nevezni, ez leírja a papi szolgálatot.

Isten Jézust tette a Főpappá Melkisédek rendje szerint, mert az eredeti papság nem a Lévi rendje szerinti, hanem a Melkisédeké. Melkisédek = igazság királya Ebben a rendben ötvöződik a papság és a királyság. Amikor Melkisédek találkozott Ábrahámmal két dolgot adott, két alapvető dolgot: kenyeret és bort adott Ábrahámnak.  Itt történt egy érdekes  helycsere: Ábrahám pedig tizedet adott Melkisédeknek. Az utolsó vacsorán Jézus kenyeret és bort adott tanítványainak, hogy Isten népe most már visszakerülhessen Melkisédek papi rendjébe, amelyben ötvöződik a papság és a királyság.

Jézus főpapi szolgálata: Annak érdekében, hogy pap lehessen áldozatot kellett felajánlania. Nekünk nem a Lévitai papság rendjét kell követnünk, hanem a Melkisédekét.

Zsidók 5:1

„ Mert minden Főpap,akit emberek közül választanak, az emberekért rendezi az Isten elé tartozó dolgokat, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. „

Jézus áldozata, amelyet felajánlott az imádság volt és önmaga.

Zsidók 6:19,20

„ … ahová elsőként bement értünk Jézus, aki a Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. „

Jézus Főpapi szolgálatának folyamatos kifejeződése: a közbenjárás. Jézus Főpapi szolgálata mintaként áll előttünk, most a mi Főpapunkként folyamatosan közbenjár értünk. Az Újszövetségben nekünk követnünk kell ennek a szolgálatnak a mintáját, mindaddig amíg meg nem tanuljuk a papi szolgálatot, addig nem tudunk papként tevékenykedni, de addig királyként sem tudunk uralkodni. A Királyság a papok számára van fenntartva. Isten nem megfoghatatlan dolgokat kér most; a  testünket kell odaszánnunk. Tegyétek testeteket az én szolgálatom oltárára,

„ élő áldozatul „ 

 Tehát kell tudnunk átadni  Istennek a tulajdonjogot, ez felel meg az Ő áldozatának. Ő felajánlotta saját magát, nekünk is ezt kell tennünk; ezután pedig meg kell újítanunk a gondolkodásunkat és meg fogjátok tudni  és látni fogjátok, hogy mi Isten akarata az életetekre nézve. Azért nem tudod pontosan Isten akaratát, mert soha nem szántad oda teljesen testedet áldozatként. Ezután Ő hozza meg a döntéseket, Ő lesz a te tulajdodnod, Ő szab meg mindent.                                                  Zsidók13:15,16

– papi szolgálatunk másik aspektusa

„Általa vigyük Isten elé a dicséret áldozatát mindenkor: nevéről vallást tevő ajkaink gyümölcsét.

A jótékonyságról és az egymással való közösségvállalásról pedig el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. „

Ezután 4 szellemi ajándékot tehetünk:

 - dicséret  - hálaadás - jótékonyság   - adakozás  áldozata

Ez az a négy központi áldozat, amelyeket felajánlhatunk Istennek, miután felajánlottuk a testünket, nincs alku.

Ha már szent papság vagyunk akkor szellemi áldozatokat ajánlhatunk fel  Istennek.

Feltámadás után felemeltetés van, Vele együtt felültünk a trónra, ott vagyunk a Szentek Szentjébe.

   Mindaddig nem tevékenykedhetünk királyként, amíg meg nem tanulunk papként szolgálni, amíg a megfelelő áldozatokat be nem mutatjuk.

Papként szolgálni, ez egy titkos szolgálat, Isten közvetlen jelenlétébe,

a Szentek Szentjébe!

Jézus 3,5 évet töltött a földön, de már 2000 éve végzi a főpapi  közbenjáró szolgálatát, ez elmond valamit ennek a fontosságáról!

Sokkal több közbenjáróra lenne szükségünk! A papi szolgálatra alaposan fel kell készülnünk, ha lusta közömbös és testi vagy, soha nem lehetsz királyi szolgálattevő! Most felkészítésben részesülünk a királyság következő szakaszára.

A Biblia bőséges jutalmat ígér a hűséges szolgálatért. Ha valaki hűségesen ellátja szolgálatát a jelenlegi szakaszban, az a következő szakaszban uralkodni fog.

Ézsaiás 33: 22-24

„ Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi törvényadónk,az Úr a mi Királyunk, Ő segít meg bennünket.”

Ahol az Isten Királysága előáll, ott visszaszorul a sötétség és ezzel együtt  a sötétség munkája is, a bűn és a betegség.

Elkötelezettség: = ha már odaszántad magad nincs visszaút.

1.       Bíránk

2.       Törvényadónk

3.       Királyunk

Amikor mind a hármat elmondhatod magadról, akkor az Úr megváltottja vagy.

Mit jelent az, hogy az Úr az én bírám?

Amikor nem én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem teljesen alárendelem magam Isten ítéletének. Ő a bíró és nem én. Ha azt mondja valamire, hogy rossz akkor kivetem, ha azt mondja jó, azt befogadom. Egyszerűen nem hozok saját döntést valami felől.

Mi a törvényhozó?

Ő szabja meg számomra hogyan éljek. Ő az, aki rögzíti az életben  követendő mintákat. Nem te döntöd el, hogy milyen életstílust folytatsz, az Úr dönti el.

Vége
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Április 15, 10:16:18

 Szia Ircsike! Köszönöm az írást amit betettél,épülésemre van.  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Április 15, 11:32:34
http://www.youtube.com/watch?v=MNr-dHGgFw4 1.
http://www.youtube.com/watch?v=cRkeF8HaW5k 2.
http://www.youtube.com/watch?v=ebV6MXONRNE 3.
http://www.youtube.com/watch?v=0LgwEORlRA4 4.
http://www.youtube.com/watch?v=cyx825lLENg&feature=related 5.
http://www.youtube.com/watch?v=cBZzKDVotR8&feature=related 6.

 Egy kis tanítás!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 15, 11:37:36
Szia Moncsi!

Én is köszönöm a tanításokat,nagyon jók.   :igen:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Április 15, 11:46:04
Azért egy aranyláncot idetennék én is hogy megnyugvást találjatok. Nekem békességet adott ez az ige.

Róm8,30 - Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított azokat meg is dicsőítette.

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Yehudith - 2009 Április 15, 11:49:35
Szia Ircsike!

Nagyon köszönöm a tanítást!

 :028:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 15, 14:05:52
Nagyon szívesen,annyira aktuális ma ez az üzenet.
Már régóta forgolódott a szívemben és végre megtaláltam írott formában.
Látom a gyülekezetünk életében a fejlődést,ahogyan az Úr tisztogat és készít a királyság szolgálatára bennünket.
Engem is nagyon megerősített, köszönet érte az Úrnak.   :igen:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 15, 14:34:22
Ircsike, hol érhető el ez a forrás?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Április 15, 14:36:17
Szi Mária!

Küldöm a linket.

Az Úr áldjon meg.


http://www.gportal.hu/gindex.php?pg=25454686


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 15, 18:41:35
Mark Braze: A hivők hatalma részlet

Nincs többé sem pokol, sem ördög, akinek hatalma lehet a keresztényeken. De miért munkálkodik akkor ma mégis? Őt Jézus megbénította, nincs ereje, nincs hatalma többé az Egyház fölött! A világon még mindig van hatalma, de rajtunk már nem uralkodik!

Az emberek újjászületnek és megmaradnak a keresztnél, ez jó, de tovább kell mennünk, meg kell ismernünk a feltámadás erejét! Aztán haladj tovább az üres sírhoz, majd a Felházhoz, egészen a menybemenetelig, utána pedig ülj fel Vele a trónra, ahol Isten hatalmat adott neked!

Az az erő ami jelen volt a feltámadásnál az a pokol minden erejénél nagyobb! A sátán ma is öl és rabol, de Jézus megbénította őt az Egyház érdekében! Krisztus Teste felett nincsen hatalma! Ez az erő, amit Jézus feltámadásába belefektetett!

Ki él tebenned? Ki volt az az erő aki Jézust feltámasztotta a halálból?

Róma 8:11 „ Ha pedig annak a Lelke lakik bennetek aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, életre kelti halandó testeteket is a  bennetek lakó Lelke által.”

Jézust felemelte az Atya a maga jobbjára, ez a világmindenség legmagasabb poziciója, Isten jobbján és ide Jézus ült. Az az erő ami feltámasztotta Őt a halálból, felvitte a menybe, leültette ott, mindent a lábai alá vetett. A félelmeket, a betegségeket, a frusztráltságot, a kudarcokat, a betegségeket, fejedelemségeket, hatalmasságokat mindent… De mi van velünk, mert mi itt maradtunk a földön?

Kolossé 1:18 Ő a feje a testnek, az egyháznak….

Isten Őt tette fejjé, Jézus a fej és az Egyház a teste. Minden dolog a lábai alá vettetett! De a lábai az Ő testén vannak, tehát minden dolog Krisztus Testének a lábai alá vannak vetve! Ha te benne vagy ebben a testben, akkor minden dolog a te lábad alatt is van! Ha téged Jézus Krisztus vére megmosott, te újjászülettél, akkor minden dolog a te lábad alá helyeztetett. Mert Ő a fej, az Egyház a test, akkor minden a mi lábaink alatt vannak.

A fejnek és a testnek ugyanaz a hatalma van. Az a hatalom amit Isten Jézusnak adott az ugyanúgy tartozik a fejhez is, mint a testhez. Ezt a hatalmat a testnek kell gyakorolnia. Jézus már mindent megtett az ördöggel, az ezeréves birodalomban fog még vele foglalkozni, mert megkötözi 1000 évre. De az Egyház korában mindent megtett. Ő már leült az Atya jobbján és a hatalmat az Egyháznak kell használnia!

Ha a fej azt mondja, hogy menj és a láb nem akar, - nos ilyen nincs. A fej nem jut messze a test nélkül, szükség van a testre, hogy véghez vigye a fej tervét, akaratát, elgondolását. Minden hatalmat úgy gyakoroljunk az ördög fölött, hogy a fej a testen keresztül működik! Ez a fej átruházza a hatalmat a testre.

Máté 28:18  Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tegyetek tanítvánnyá minden népet….

De azt mondja Jézus ahová én megyek ott nekem nem kell gyakorolni ezt a hatalmat, mert nincs mi fölött gyakorolni a menyben. Az egészség és a béke fölött nem kell hatalmat gyakorolni. Ez a hatalom idelent kell a földön, és Ő adja az útmutatást az Egyház számára. Ő átruházta a hatalmát az Egyház számára, amit el akar végezni azt a testen keresztül  fogja tenni. Ő fölötte van a sátánnak.

Emlékeztesd az ördögöt mindennap: Jézus a Fej, én a Test és te az én lábaim alatt vagy. Nem te fogsz engem  lökdösni, te az én lábaim alatt vagy, csak emlékeztetlek erre téged. Én Isten gyermeke vagyok és ma egész nap terajtad fogok sétálni!

Isten nem tudja feltámasztani a fejet a test nélkül. Ahhoz, hogy a fej feltámadjon a testnek is  fel kell támadni. Ugyanabban a hatalmi helyzetben vagyunk, mint Jézus. Megkaptuk azt a hatalmat, ami az ellenségre elég, el kell kezdenünk használni! Nincs olyan pokol és nincs olyan ördög, ami ellenállna nekünk! Az olyan, mintha Jézussal kezdene ki.

Én erős vagyok az Ő nevében, az Ő hatalmában! Az Ő hatalma az enyém, én Jézus nevének a hatalmát kaptam! Halleluja!

 Ezekben az utolsó napokban Isten felállítja a Szent Szellemmel megtelt keresztények hadseregét az egész világon, aki fölkel, megérti a hatalmát és használja azt. Az elmúlt 2000 éve elvesztette az Egyház ezt a helyet, de most képessé válik arra, hogy kontrollálja a sötétség minden erejét.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 15, 19:07:42
"Az emberek újjászületnek és megmaradnak a keresztnél, ez jó, de tovább kell mennünk, meg kell ismernünk a feltámadás erejét! Aztán haladj tovább az üres sírhoz, majd a Felházhoz, egészen a menybemenetelig, utána pedig ülj fel Vele a trónra, ahol Isten hatalmat adott neked!"

Én pont ezért ágálok ellene, amikor hallom a keresztényektől, hogy a kereszt lábához mennek, ahol már nincs Jézus. Nekünk a Trónterembe kell menni, mert Jézus ott van.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Április 15, 19:33:48
Kedves Mária,

A keresztények a kegyelem királyi székéhez mennek és nem a kereszt lábához. Viszont nem beszélnek az ördöggel sem. Tudom, nem értek ezekhez a dolgokhoz, de szerintem jobb lenne igéket tanulmányozni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 15, 20:30:29
 :040: no comment
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 06:40:03
Kedves Mária
Lehet, hogy a Fórum nyitólapjára ki kellene írni, hogy karizmatikus keresztények fóruma, hogy mindenki lássa egyből.
Szerintem a rangsorral mindenképpen baj van, ha ezeket a "próféciákat" (bár tudjuk, hogy nincsenek új kijelentések) - fontosabbnak tartjuk, mint az igéket. A bibliánk bőven ellát minket üzenettel - csak a töredékét is egy élet során megértjük - még akkor is ámulni fogunk a mennyben, mennyire töredékes volt amit felismertünk. Ezek a zúrzavaros, igen sajátságos hangulatú "próféciák" belőlem is ilyen arcot váltottak ki, mint amit ideraktál. Pont ilyet.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 16, 07:46:44
Sándor! Újra csak kitehetném ezt a kedves nevető szmájlit. Látom azt se érted miért írtam no comment  :08:
1, Hol találsz itt próféciát? Te már mindenben próféciát látsz? Egyébként arra is szükség van, hamár benne van a Bibliában! Vagy tagadod? Írok igét is róla ha kell.
2, Karizmatikus fórum? Hát ha bajod van a karizmatikusokkal, miért nem mész a "tieid" közé? Ott nem érzed jól magad? Ott talán azt írják, amit itt szeretnél ránk ragasztani.
3, Tudod mit jelent a karizmatikusság?  :118: Te úgy írsz, mintha az valami rákfene lenne.
4, Tudod egyáltalán mi a prófécia? Ha soha nem fogadtad el a próféciát, akkor hogyan témázol róla?
5, Miért mész Isten ellen?  :08:

Kedves Sándor! Mi tanulni szeretünk egymástól és semmi szükségünk a te lehúzó erődre. Egyfolytában lepocskondiázod amit írtunk. Volt belőle bőven részünk, már nem kérjük. Ha nem viseled el ami itt van, nem kötelezett senki, hogy ide gyere. Kérlek, ne commentáld amihez nem értesz és a fejedből okoskodod ki, mert csak zavart csinálsz itt és a "kicsiket" megtéveszted. Még szinte egy értelmes dolgot nem írtál, csak kritizálsz. A reformátusoknak is van külön fóruma, látogasd meg őket, biztosan ott azt fogod olvasni, ami kedves a szívednek. Értünk meg imádkozz ha feltételezed, hogy rossz vonalat követünk. Hagyd fel a szurkapiszkáiddal légyszíves, mert már unják mások is. -jelezték privibe- Kérlek esetleg, ne terjeszd rólunk azt, hogy mi nem az Igét vizsgáljuk, mert nem vitatjuk ki veled azokat. Azért nem tesszük, mert te az élő fába is belekötsz.

 Köszönöm, ha megértetted amit írtam és hozzáteszem nem is türelmetlenül írtam, hanem a szíves figyelmedet hívtam fel valamire..
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 09:10:20
Kedves Mária,

Köszönöm a tanácsodat. Egy dolgot kérek Tőled - mivel nem vagyunk tévedhetetlenek - lehet, hogy nem én tévesztem meg az embereket.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 16, 09:41:53
Minden lehetséges Kedves Sándor, de az Úr majd kiigazít bennünket ha mi tévedünk. Sőt, ha olvastad írtam azt, hogy: "Értünk meg imádkozz ha feltételezed, hogy rossz vonalat követünk."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Április 16, 11:23:42
Kedves Mária
Lehet, hogy a Fórum nyitólapjára ki kellene írni, hogy karizmatikus keresztények fóruma, hogy mindenki lássa egyből.
Szerintem a rangsorral mindenképpen baj van, ha ezeket a "próféciákat" (bár tudjuk, hogy nincsenek új kijelentések) - fontosabbnak tartjuk, mint az igéket. A bibliánk bőven ellát minket üzenettel - csak a töredékét is egy élet során megértjük - még akkor is ámulni fogunk a mennyben, mennyire töredékes volt amit felismertünk. Ezek a zúrzavaros, igen sajátságos hangulatú "próféciák" belőlem is ilyen arcot váltottak ki, mint amit ideraktál. Pont ilyet.
szeretettel Sándor

Kedves Sándor!

Ez nem a karizmatikusok fóruma. Ne kategorizálj. Keresztyén közösség, ahol a felekezeti különbségeket nem nézzük.
Ha csak egy református tanaival megeggyező keresztyén fórumon szeretnél irogatni, akkor távozz tőlünk, mert ezt a fórumot nem fogod csak a te nézeteiddel és tanaiddal megeggyező lelkületté formálni.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 16, 12:25:39
Tisztázzuk már le mi a karizmatikusság fogalma. Néhányan úgy kezelik, mintha az rákfene lenne. Nem más, mint Istentől jövő, szellemi ajándékok, karizmák működése. Előfordulhat testiségek is benne, de legyen Isten dolga megítélni, hogy hol és mikor. Nem az hivatott el annak elbírálására, aki tagadja ezeket az ajándékokat. Ma is vannak és működnek, még ha tagadjátok is. Ott vannak a gyümölcsei. Attól senki nem megy a pokolba, mert esetleg túlkapás is van benne. Higgyétek el, Isten ki is fogja igazítani őket, mert nekik is van szellemi vezetésük a Szent Szellemtől! Hallanak ők is Istentől. A karizmatikusok nem a pokolba tartanak, kedves testvéreink, akik tagadjátok a karizmákat, hanem éppen veletek a Menny felé. A Mennyben nem lesz külön szobátok, ahol elkülönülhettek úgy mint itt most, vagy az gyülekezetekben! Ők is Isten gyermekei mint ti. Ők se rosszabbak mint ti. Talán inkább vizsgálni kellene mint ítélkezni. Hol van visszavonva a karizma?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 13:31:09
Kedves Anti,

Én elég közel vagyok ahhoz, hogy tényleg befejezzem. Már egyszer abbahagytam - valami miatt mégis visszakerültem. Nem azért, hogy bántsak valakit, hanem úgy láttam, hogy hozzá kell szólnom. Ma már Máriától is megkaptam, hogy egy értelmes hozzászólásom sem volt. Most Te kéred, hogy távozzak. Nem a magam igazát mondtam, meg vagyok győződve erről - mindíg én akartam ragaszkodni az igéhez minden egyéb feldolgozás helyett.
Ha úgy gondoljátok, hogy zavarok - és tényleg semmi haszna nincs, hogy itt bármit is írjak - akkor semmi sértődés nincs bennem, nincs az egómnak semmi vágya - tényleg kiszállok, valahogy a stílus is igen mélyre szaladt már.
Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 16, 13:39:55
Sándor! Elkezdtem a korinthusi levelet megnéznéd? Mit mond a Biblia topicban van.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Április 16, 13:46:05
Láttam, és szívesen bekapcsolódnék. Egy kicsit kisebb szakaszokat vennék.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Április 16, 13:49:33
Kedves Sándor.

A próféciák nem csupán azért kerülnek bemásolásra, mert egyet értünk velük. Megvizsgálásra is bekerülnek, hogy összevessük az ige fényében.
Én szeretlek téged, mint Testvért az Úrban. Egy felé megyünk.

Nem engem zavarsz, eltudlak viselni szeretetben. De vannak többen, akik már kicsit kiakadtak rajtad.
Javaslom a szmájlikat hogy érezzük az írásaid lelkületét. Javaslom azt is, hogy ne írj le senkit (még ha nem is konkrétan írod) tudatlannak.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Április 17, 11:39:17
Istentől kapott tálentum:

http://shphatszel.blog.hu/2009/04/17/szemek_kikerekednek_allak_leesnek
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 17, 12:15:35
Épp most néztem a déli híradóban. Egy keresztény nő aki egy kórusban énekel.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Április 17, 12:18:33
vvvaa...:pityereg:   -gyönyörű hangja  van ,ez  megható és különleges élmény... köszi  Antikám  :042:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2009 Április 17, 19:24:48
Csodálatos hang,csak Isten adhat ilyet!

 :fel: :017: :taps: :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Április 25, 09:45:27

http://gyonyorkodjel-az-urban.try.hu

Keresztyén oldalam a multiply ( http://katus73.multiply.com/ )   mellett. Innen letölthetők: könyvek, zenei anyag, videok...

Isten áldjon mindannyiotokat,
Katus
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Zsotza - 2009 Április 25, 18:20:21
Kedves Fórumtársak! Engem mindíg az ilyen történetek nyűgöznek le... :afro: Mert ha valaki kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik,és jó anyagi körülményekkel indul a zenei pályán..-nos,az is nagy dolog...-De ekkora hátrányból,amiből Susan Boyle indult...munkanélküliség,_relatíve_idősebb kor,előnytelen megjelenés,gúnyos mosolyok a zsűritagok részéről...->és innen fordítani :2angel: Ez csodálatos!! Nem tudom,hogy mennyire van tisztában Susan Boyle,hogy az az Isten,aki az Élet (és a csodálatos Hangok) Alkotója mekkora lehetőséget adott Neki! Imádkozom,hogy a pályafutása Istent dicsőítő Bizonyságtétel lehessen. Végezetül hadd ajánljak olvasnivalót Susan Boyle életéről a Wikipédiáról:http://hu.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle (http://hu.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle) Testvéri tisztelettel:Zsoca
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Április 25, 20:10:03
Kenneth E. Hagin Tudd, hogy új teremtés lettél


Azért ha valaki Krisztusban van; új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. (2Korinthus 5,17)

Ez az igerész az egyik legkedvesebb Igém. Már akkor megragadtam az értelmét, amikor tinédzserként ágyhoz voltam kötve. Amikor pedig gyógyultan keltem föl a betegágyamból, mindenkinek elmondtam, akivel csak találkoztam: Én egy új teremtés vagyok.

Elmélkedj ezen a versen, mert ha nem érted meg az újjászületés igazságát, akadályozni fogja a hitedet és visszatarthat azoknak az áldásoknak az átvételétől, amiket Isten szán neked.

Látjuk, hogy az ember szellemi természete bukott természet - sátáni természet. Az ember ezt a természetet a sátántól kapta, amikor Ádám bűnbeesett, és senki sem képes arra, hogy megváltoztassa saját emberi természetét. De Isten képes rá!

Amikor újjászülettél, valami belekerült a bensődbe. Ez azonnal megtörtént! A régi sátáni természet kikerült belőled. És Isten saját természete került beléd! Isten, mint egy vadonatúj teremtményt teremtett meg: új teremtménnyé lettél. A valóságos éned, a belső ember, a szellemi ember Krisztusban új emberré lett.

Ezért ne tekints magadra fizikai illetve természetes szemmel. Tekints magadra szellemi nézőpontból. Úgy lásd magadat, mint új teremtményt a Krisztusban, hiszen Isten is így lát téged.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Yehudith - 2009 Április 28, 07:52:39
Rodney Howard-Browne - Szívből jövő üzenet

 ÚJJÁSZÜLETÉS
 
"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, 4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra." 1 Péter 1:3-9
Az "újjászületés"-re itt használt görög szó az anagennao, ami "újonnan való születést" jelent. Az 1 Péter 1:3-ban és az 1 Péter 1:23-ban "újonnan születésnek" fordították. "Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké." Mi, akiket Jézus vére megtisztított nemcsak egyszer születtünk meg - egyszer természetes születésünk által a földi családunkba, másodszor pedig a mennyei családunkba, Isten családjába születtünk bele! A második születés szellemi születés. A János 3:3-8-ban Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy ha valaki - szellemi születéssel - nem születik újjá, nem láthatja Isten országát. Nikodémus ekkor ezt nem értette. A hívő a világosságban való járás által őriztetik meg a bűntől.
 
Az ember arra teremtetett, hogy Istennel, az Ő kegyelmével és jóakaratával harmóniában legyen. Az ember kiesett ebből a pozícióból, és hogy visszakerüljön Isten kegyelmébe egyedüli megoldásként csak az újjászületés maradt.
 
Az újjászületés tényei:
 
1. Az újjászületés nem fizikai, hanem erkölcsi és szellemi változás.
2. Az újjászületés a szív, az akarat, a motivációk, a kívánságok, az élet és a viselkedés megváltozása.
2 Korinthus 5:17-18 - "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 18 Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát."
3. Gazdát cserélünk.  (Lásd Róma 8:1-4 és Róma 6:11-123)
Róma 6:11 - "Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban."
4. Isten a sátáni családból örökbefogad bennünket az Ő családjába. (Lásd Róma 8:14-16)
Galata 4:5 - "Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot."
Efézus 1:5 - "Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint."
5. A természetes születéssel ellentétben nem a test, a lélek, illetve a szellem vesz fel egy létezésformát, hanem a Sátánnak és a bűnnek való szolgálatunk helyett az Isten szolgálatára szánjuk oda magunkat. (Lásd Róma 8:1-13, Kolossé 3:5-10 és Galata 5:16-26)
Róma 6:16 - "Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?"
Kolossé 3:5-7 - "Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás; 6 Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; 7 Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban."
Galata 5:16 - "Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek."
6. Nem egészen úgy születtünk a Szent Szellemtől, ahogy Jézus, Akinek a neve Isten egyszülött Fia - egyedül Ő született így a földre -, hanem a már létező személynek igazságban és valóságos szentségben való megújulásáról van szó.
Efézus 4:23-24 - "Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, 24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben."
Kolossé 3:10 - "És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt."
Zsoltár 51:12 - "Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem."
7. Természetünk megváltozásáról, nem pedig létrejöttéről van szó.
Róma 3:24 - "Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által."
Titus 3:5 - "Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által."
8. A jóakarat átalakulása, az Isten előtt való igazlelkűség ez. (Lásd Efézus 2:1-9, Titus 2:11-14 és 1 János 3:8-10)
Efézus 2:1 - "Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt."
Róma 5:1-2 - "Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében."
Titus 2:11 - "Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek."
1 János 3:8 - "Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa."
9. A személyiség, állapot és szolgálat megváltozása. (Lásd 1 Korinthus 13 és Titus 2:11-14)
Galata 5:22-23 - "De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 23 Az ilyenek ellen nincs törvény."
2 Timótheus 2:21 - "Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
Titus 2:14 - Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt."
10. Ez egy választás. A szellemi születésed felett nem rendelkezhettél: fogantatás, embrió, növekedési folyamat és maga a megszületés. De abban a pillanatban, ahogy elég felnőtt vagy ahhoz, hogy felismerd bűnös voltodat, és ha megbánod a bűneidet és elhiszed az evangéliumot, akkor erkölcsi és szellemi változás történik.
Róma 10:9-10 - "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. 10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: irene - 2009 Április 28, 11:24:19
Kedves Fórumtársak! Engem mindíg az ilyen történetek nyűgöznek le... :afro: Mert ha valaki kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik,és jó anyagi körülményekkel indul a zenei pályán..-nos,az is nagy dolog...-De ekkora hátrányból,amiből Susan Boyle indult...munkanélküliség,_relatíve_idősebb kor,előnytelen megjelenés,gúnyos mosolyok a zsűritagok részéről...->és innen fordítani :2angel: Ez csodálatos!! Nem tudom,hogy mennyire van tisztában Susan Boyle,hogy az az Isten,aki az Élet (és a csodálatos Hangok) Alkotója mekkora lehetőséget adott Neki! Imádkozom,hogy a pályafutása Istent dicsőítő Bizonyságtétel lehessen. Végezetül hadd ajánljak olvasnivalót Susan Boyle életéről a Wikipédiáról:http://hu.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle (http://hu.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle) Testvéri tisztelettel:Zsoca

- :049: :028:-valahogy  megint  "Susan Boyle" videójánál kötöttem ki ami  elkápráztat újból  és újból..
sőt "Zsoca tesó  jóvoltából a wikipédián  is  olvashattam róla.   köszi Zsoca  :044:

http://shphatszel.blog.hu/2009/04/17/szemek_kikerekednek_allak_leesnek
 
itt a magyar szövege az
 "Álmodtam egy álmot"című dal sikernek:

"Álmodtam én egy álmot rég…
Mikor még gyermek hittel éltem.
Álmodtam őt, ki értem él.
S hittem egy megbocsátó Istent.
Nem féltem senkitől se még,
Csak álmok voltak, dal és játék.
Fizetni nem volt még miért,
Az élet bőkezű volt, s gyöngéd.
De jött a tigrisléptű éj,
Sárga láng, egy éhes szempár.
Álmom karmok tépték szét,
Lelkem sírt gyalázatán.
Ott feküdt karjaim közt Ő,
Egy nyáron át, oly jó volt hozzám.
Asszonnyá Ő tett gyermekből,
S hogy jött az ősz, már messze járt.
Álmodom még, hogy visszatérj,
És úgy, mint rég, velem lesz mindig.
Hazug az álom, bármily szép.
Ő nem jön már, s hiánya pusztít!
Álmodtam én egy életről.
Hogy lehet más, hogy lehet jobb is!
Hittem, mert voltak álmaim.
Az élet megölte most mind."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Epafras - 2009 Április 29, 08:30:17
Kedves Testvérek!
Felteszem ezt a hirdetést,akinek szüksége van rá érdeklődjön nálam.
Megkérnék mindenkit hogy ha ismer olyan embert akinek szüksége lehet erre a segitségre kérem ajálja neki!
Előre is köszönöm.
Epafras„Így szól az Úr: Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11)

„Padlóról talpra”
Felépülés válásból

Keresztyén szellemiségű konferencia elváltaknak és hozzátartozóiknak

2009. június 24. szerda – 28. vasárnap
Békésszentandrási Református Egyházközség

Mindenkit szeretettel várunk, azokat is, akik nem tartoznak egyetlen felekezethez sem

Gyermekeket is lehet hozni, nekik külön foglalkozásokat tartunk


A konferencia célja: 1.A válás friss vagy régmúlt lelki sebeinek gyógyulása
         2. Válásból gyógyító szolgálathoz munkatárs képzés

Helyszín: Református Egyházközség, 5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 14.

Jelentkezés, információ:    istvan.horvath@h.om.org tel: 06-20-886-1121, 06-1-217-3775

Jelentkezési határidő: 2009. június 10.

Részvételi díj: 14.000. Ft a helyi iskolai kollégiumban emeletes ágyakon 12 fős szobákban,
ill. korán jelentkezőknek 18-20 ezer Ft-ért a helyi vadász házban vagy autósoknak Körös-parti nyaralókban magasabb komfortfokozat
   Az ár a szállást és a napi három étkezést tartalmazza.   Gyermekek részére kedvezmény kérhető

Befizetés: 5000 Ft június 10-ig a Magyar Evangéliumi Aliansz számlájára 11706016-20464132
   kérésre csekket tudunk küldeni

Szervezők: „Misszió az elváltakért” munkacsoport
Támogatók:    Magyarországi Református Egyház Missziói Osztály
   Magyarországi Evangélikus Egyház Női Misszió
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottság
Magyar Evangéliumi Szövetség-Aliansz

Előadók: Hivatásos pszichológusok, lelkigondozók, családterapeuták, az érintett téma szakemberei. A beszélgető kiscsoportok vezetői az ökumenikus munkacsoport tagjai, és felkért munkatársai. Többen közülük korábbi években már részt vettek hasonló konferencián.

Békésszentandrásra érdemes eljönni! www.bekesszentandras.hu weboldalon bővebb információ olvasható a településrőlProgram:


2008. június
24. szerda
16.00-18.00 érkezés, regisztráció
19.00. vacsora
20.00. Áhítat, ismerkedés

10,11,12. csütörtök-péntek-szombat
8.00. Reggeli, egyéni csendesség
9.00. Bibliamagyarázat, ima
10.00. Előadás, a téma kiscsoportos  és közös feldolgozása
13.00. Ebéd, szabadidő
17.00. Előadás
19. 00. Vacsora
20.00.  Az előadás beszélgetős, játékos feldolgozása ill. gyermekek fektetése
21.30.-21.45. Nap záró áhítat

13. vasárnap
7.30. Reggeli
9.00. Istentisztelet
10.30. Konferencia kiértékelése, záró előadás
13.00. Ebéd
14.00. Hazautazás

Az előadások témái:
1 Csüt. de. Elmúlik-e valaha is a fájdalom? (A gyógyulás fázisai)
2 Csüt. du. Hátam mögé vethetem a múltat? ( A harag, gyűlölet és keserűség elengedése)
3 Péntek de. Kapcsolattartás gyermekeimmel
4 Péntek du. Kapcsolattartás volt házastársammal
5 Szombat de. Az egyedüllét magányosságot jelent? (Újból egyedülállóként élni)
6 Szombat du. Új kapcsolat kialakítása (Mit tegyek, hogy a múlt kudarca és fájdalma ne forduljon még egyszer elő?)
7 Vasárnap de. A gyülekezet mint jövőbeni családom és szolgálatom
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2009 Május 03, 05:25:34
http://www.elza.eoldal.hu/cikkek/aktualis/az-edesanya-egy-ures-szo-nekem

Egy nagyon aktuális oldal,ha van időtök böngésszétek át.Sok hasznosat tartalmaz.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Yehudith - 2009 Május 04, 08:01:50
Kedves Testvérek!

Ermaha által ajánlott oldalon találtam egy figyelemre méltó cikket Ruff Tibor tollából a házasságról. Érdemes elolvasni.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Május 04, 16:22:08
Kedves Testvérek!

Ermaha által ajánlott oldalon találtam egy figyelemre méltó cikket Ruff Tibor tollából a házasságról. Érdemes elolvasni.

 Köszi az infót mindjárt meg is nézem.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Shaly - 2009 Május 07, 19:45:22
Hello
Én nagyon szeretem a filmeket.
csak az a bajom, hogy most már jobban oda kell rá figyelnem. :2knuppel:
Segitsete néhányat kiválasztani.
Mert keveset ismerek.
Köszike.

Árnyék!
 :angel2:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Május 08, 20:11:41
 Kedves Árnyék! Itt találsz néhány keresztény filmet: http://merenyi.site90.net/1_10_V-gtelen-hit.html

 Szeretettel:Moncsi
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 09, 08:42:05
Moncsi legyél nagyon áldott a linkért.   :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 09, 08:43:41
Nyereség ajándékozás által"Az ajándékozó bővelkedik..." (Péld 11,25).

   Ha szeretném, hogy a lelkem gazdagodjék, nem szabad felhalmoznom a
javaimat, hanem szét kell osztanom a szegényeknek. A számítás és
fösvénység csak a világban vezet gazdagsághoz, de ez nem Isten szerint
való, mert Ő ezt mondja: "Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik,
más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut" (Péld 11,24). A
hit gazdagodik, miközben ad. Ezt kell újra meg újra kipróbálnom, és
számíthatok rá, hogy bőkezűségemnek olyan nagy gazdagság lesz a
jutalma, amilyen csak a javamat szolgálja.
   Lehetséges, hogy gazdag leszek. De nem leszek túl gazdag. A túl
nagy anyagi jólét olyan nehézkessé tenne, mint amilyenek rendszerint a
kövér emberek: a világiasság "emésztési zavaraival" küszködnék, már
nem érezném Isten áldásainak ízét. Ha elég javam van ahhoz, hogy
egészséges legyek, érjem be vele; ha kielégítő anyagi helyzetet ad az
Úr, legyek megelégedett.
   Van azonban lelki-szellemi gazdagság is, amelyre sóvárogva kell
törekednünk. Ez az Isten ügye, a gyülekezet és embertársaink iránti
bőkezűségünk révén növekedik. Ebben nem szabad fukarnak lennünk,
nehogy megszégyenedjünk szívünkben. Légy nagylelkű adakozó, mert így
hasonlítasz majd egyre jobban az Úrhoz. Ő az életét adta érted, hogyan
is tagadhatna meg bármit is tőled?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2009 Május 09, 17:28:33
Sziasztok!


Feltettem néhány új keresztény filmet a honlapra. Ha van időtök nézzétek meg! Tartalmas szórakozást!

Zoli

http://www.bekesibaptista.site90.net/1_28_Filmek.html

A Zarándok útja
Megmentő Isten
Időváltoztató
Azonosítatlan

Most kaptam,d nem tudom hova tegyem be.Hátha hasznát veszitek és érdekel valakit!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Május 09, 18:48:07
ermácska, Moncsi, köszi nagyon okés.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 10, 15:17:07
Erma köszike az Úr áldjon meg érte.   :044:   :2smitten:

Találam én is egy másik honlapon, de sehogysem sikerült megnézni,   :pirul:  mégegyszer köszi. :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Aata - 2009 Május 13, 08:12:26
Én is küldök két dalt, nagy kedvenceim ezek! Az első csak "egyszerűen" gyönyörű, és ezzel az animációval együtt még több értelmet nyer. A második egy hívő dal, csodálatos szöveggel, gyönyörű hangzással. Ez utóbbi egyébként attól is egyedi, hogy ebben a zongora verzióban csak itt a youtube-on találtam meg eddig, és az a gyanúm, hogy nincs is meg sehol sima hangfájlként. Még az előadó honlapján sincs meg a CD-k listáján, csak gitár verzióban. Akkor hát a dalok:

http://www.youtube.com/watch?v=Sr64NI33qUo
http://www.youtube.com/watch?v=tmU67sQOkCw
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 13, 12:56:01
Anton Schulte:
AZ ÖREG JIM LÁTOGATÓJA

Egy afrikai gyülekezet lelkésze arra lett figyelmes, hogy egy szegény öreg férfi mindennap betér a templomba, de viszonylag hamar ismét elhagyja. Arra a kérdésre, hogy mit csinál a templomban, azt felelte: "Bemegyek, hogy imádkozzam."
A csodálkozó lelkész további érdeklődésére, hogy "De te sohasem vagy elég hosszú ideig bent, hogy imádkozhass", azt felelte az öreg férfi:
- Én nem tudok hosszú imát mondani, de mindennap délben eljövök ide, és ezt mondom: "Jézus! Itt van Jim...". Aztán várok egy percet, és Ő meghallgat engem.

Az öreg Jim nemsokára kórházba került. megállapították, hogy fölöttébb jó hatást gyakorolt betegtársaira. Az akadékoskodó betegek barátságosabbak lettek, és sokat nevettek abban a kórteremben.
- Jim! - szólt hozzá egyik nap az osztályos nővér -, a többiek azt mondják, te hoztad ezt a változást erre az osztályra. Te mindig boldog vagy.
- Igen, kedves nővér, én nem tehetek róla, hogy mindig boldog vagyok. Ezt a látogatómnak köszönhetem.
A nővér még sohasem látott Jim-nél látogatót, mert nem volt sem rokona, sem szűkebb baráti köre.
- A te látogatódnak? - kérdezte -. Mikor szokott jönni?
- Mindennap délben - felelte Jim -. Jön, megáll az ágy lábánál, és azt mondja: "Jim! Itt van Jézus!"...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 13, 17:23:38
Egy sikeres üzletember már idős volt és érezte, hogy eljött az ideje, hogy kiválassza az örökösét, aki továbbviszi az üzletet. Viszont nem az egyik igazgatót vagy az egyik gyermekét választotta, hanem valami egészen mást tett. Összehívta az összes fiatal alkalmazottat.
Ezt mondta nekik: "Eljött az ideje, hogy visszavonuljak és kiválasszam a következő vezérigazgatót. Elhatároztam, hogy közületek fogok választani valakit." A fiatal alkalmazottak megdöbbentek. A főnök így folytatta:
"Mindegyikőtöknek adok egy MAGOT - egy nagyon különleges MAGOT. Szeretném, ha elültetnétek ezt a magot, öntöznétek és jöjjetek vissza mához egy évre azzal, amit neveltetek a magból. Akkor majd megnézem a növényeiteket és kiválasztom, ki lesz a következő vezérigazgató."
Volt a fiatalok közt egy Jim nevezetű is aznap, aki a többiekhez hasonlóan, szintén kapott egy magot. Nagyon izgatottan tért haza, s elmondta a feleségének is a történteket. A felesége segített cserepet, földet és komposztot keríteni és Jim elültette a magot. Minden nap meglocsolta és figyelte, nőtt-e a növénye. Körülbelül három hét elteltével a többi alkalmazott már a kikelt növényekről beszélgetett.
Jim mindig megvizsgálta az ő magját, de semmi nem kelt ki belőle. Eltelt három, négy, végül öt hét, még mindig semmi. Addigra már mindenki a növényéről mesélt, de Jimnek nem volt növénye, úgy érezte, kudarcot vallott.
Már eltelt hat hónap és még mindig nem volt semmi Jim cserepében. Tudta, hogy biztosan elpusztította a magját. Mindenkinek fái és magas növényei voltak, de neki semmije sem. Jim mégsem szólt egy szót sem a kollégáinak. Tovább locsolta és trágyázta a földet. Annyira akarta, hogy kikeljen a mag.
Amikor végre letelt az egy év a cég minden fiatal alkalmazottja elhozta a növényét, hogy a vezérigazgatónak megmutassa. Jim azt mondta a feleségének,
hogy õ nem fog bevinni egy üres cserepet. De õ azt válaszolta, hogy őszintén el kell mondania, ami történt. Jimnek kavargott a gyomra, úgy érezte, ez lesz életének legkínosabb pillanata, de tudta, hogy a feleségének igaza van. Elvitte az üres cserepét a tanácsterembe. Amikor Jim megérkezett, csodálattal nézte a sokféle növényt, amit a többi alkalmazott nevelt. Gyönyörűek voltak, mindenféle alakú és méretű növények. Jim letette a földre az üres cserepét, sok kollégája kinevette, páran sajnálták őt.
Amikor a vezérigazgató belépett, körülnézett és köszöntötte fiatal kollégáit. Jim próbált meghúzódni valahol a sarokban. "Istenem, milyen gyönyörű növényeket, fákat és virágokat neveltetek" - mondta a vezérigazgató. "Ma az
egyikőtöket kinevezem vezérigazgatónak." Hirtelen a vezérigazgató megpillantotta Jimet az üres cseréppel a terem végében. A pénzügyi igazgatót arra kérte, hogy hívja Jimet elõre. Jim megrémült. Azt gondolta: "A vezérigazgató tudja, hogy kudarcot vallottam! Talán kirúg!" Amikor Jim előrement, a vezérigazgató megkérdezte, hogy mi történt a magjával. Jim elmondta a történetét.
A vezérigazgató mindenkit arra kért, hogy üljön le, kivéve Jimet. Ránézett Jimre és mindenki elõtt bejelentette: "Íme az új vezérigazgatótok!" "Jimnek hívják." Jim nem hitt a fülének. Hisz még ki sem kelt a magja.
"Hogyan lehetne õ az új vezérigazgató?" - mormogták a többiek.
A vezérigazgató akkor azt mondta: "Egy évvel ezelőtt az itt lévők közül mindenkinek adtam egy magot. Arra kértelek titeket, hogy ültessétek el, öntözzétek és hozzátok vissza nekem e napon. Én mindenkinek főtt magot adtam; halottak voltak - lehetetlen volt, hogy kibújjanak a földből. Mindegyikőtök, Jimet kivéve, fákat, növényeket és virágokat hozott nekem. Amikor észrevettétek, hogy a magok nem kelnek ki, kicseréltétek a tőlem kapott magot egy másikra. Jim volt az egyetlen, akiben megvolt a kellő bátorság és őszinteség, hogy egy olyan edényt hozzon ide, amiben az én magom van. Ezért ő lesz a következő vezérigazgató!"
Ha őszinteséget vettek el, bizalmat arattok.
Ha jóságot vettek el, barátokat arattok.
Ha alázatot vettek el, nagyszerűséget arattok.
Ha kitartást vettek el, elégedettséget arattok.
Ha megfontoltságot vettek el, reményteli kilátást arattok.
Ha kemény munkát vettek el, sikert arattok.
Ha megbocsátást vettek el, megbékélést arattok.
Tehát, vigyázzatok, mit vettek el ma, mert ez határozza meg, mit fogtok késõbb learatni. "Bármit adtok az életnek, az élet visszaadja azt nektek."
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Május 13, 18:05:36
Kedves Ircsi!
Te tipikusan az a testvérnő vagy, 'akinek a cserepéből nem nőne ki semmi ' ez az egyik oka annak, hogy nagyon,de nagyon kedvellek!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 13, 18:14:20
 :031:   :thanks:   :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Május 14, 09:07:01
Kedves Ircsi,

Egy nagyon szép történetet osztottál meg velünk és nagyon jó lenne, ha így működne a világ. Arra kérlek, hogy ha mégsem azt aratnád itt a bún alatt nyögő világban, amit vetettél - az csak azt jelenti, hogy nem vetted el e jutalmad itt. El ne csüggedj, ha a segítőkészségedet, jóságodat gonoszsággal, kihasználással és cikizéssel fogják jutalmazni - mert nem fognak örülni a tükörnek. Tudod, mi mennyei karrieristák vagyunk.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 14, 09:17:01
 
Idézet
Tudod, mi mennyei karrieristák vagyunk.

 :igen::thanks:   :031:   :026:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Shaly - 2009 Május 15, 20:11:24
Itt valami gubavc van.
Lehet, hogy én hibázta és nem voltam elég világos.
Olyan világi filmek(pl ide tartóti a Ben Hur is) amit egy keresztémy is nyugodtan megnézhe.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Május 15, 20:38:02
Szia árnyék! Mi a baj?!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Shaly - 2009 Május 16, 08:40:46
Baj az nincs!
Csak arra voltam kiváncsi, hogy melyek azok a filmek amit a TV-ben nyugodtan megnézhetek.
ilági filmek amik nem rombolják a keresztények hitét.
Mert szerintem van ilyen.
Kevés, de van.
Na erre várok én még film cimeket.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ermaha - 2009 Május 16, 12:15:44
Szerintem,azt az embernek éreznie kell,hogy mit néz meg.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Shaly - 2009 Május 16, 12:35:57
De én csak egy kicsi segítséget kérek.
 :?:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 16, 14:02:42
Kedves Árnyék!

Valóban nagyon ritka  az amit a tvben érdemes megnézni,keresztény müsorok szinte alig vannak.
Amikor volt Pax tv elérhetőség, abban voltak jó műsorok,de sajna már levették nálunk a spalettáról.
Vannak természettel kapcsolatos adások is,de nem mindeggyik építő,mert rendszerint az evolociót hírdetik,
meg sokszor a természetet és az állatokat is fontosabbnak titulálják mint az emberiséget.
Rengeteg szennyes sorozat van,amik undórítóak,eggyes adók televannak okkult műsorokal.
Néha szeretem megnézni a főzős,müsorokat,de ott is kihagyom ami a vegetáriánus.
Van aki szereti a sportot nézni abban nincs semmi rossz,kivéve a boxot mert ott agyonra ütik egymást,veszélyeztettve testi épségüket a pénzért, hírnévért.
Szerintem egy embernek mindig tájékozott nak kell lennie,azért a híreket jó megnézni,mégis tudjuk mi történik körölöttünk és a világban.
Kivéve egy csatornát a hírtvét,mert az alapban lázítóan , kitekerve közki a tényeket.
Szinte besem érdemes kapcsolni a tv-t.Szerintem is mindenkinek magának kel eldőntenie,mi az amit nézhet,hiszen ebben is szabadságunk van.Mindent megvizsgáljatok,ami jó megtartsátok.

Szeretettel Ircsi   :044:  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Május 18, 20:21:22
Szia Aata! Áthelyeztem ide ebbe a topicba a kérdésedet.

http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,79.0.html

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 19, 08:12:18
Részlet  DAVID WILKERSON – AZ EMBER, MINT ISTEN TULAJDONA -


 Az Újszövetség ígéretei, melyekre Isten Saját magát kötelezi.
Nem tudsz megmenekülni valamilyen bűntől? Meg vagy győződve, hogy ez a bűn elpusztítja életed? Isten Újszövetségének ígéretei nemcsak felszabadítanak téged, de nyugalmat és győzelmet is hoznak számodra:

1. Isten megígérte, hogy bűneinket legyőzi, leigázza. „Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!” (Mikeás 7,19) A szó, „eltapossa” itt halált, megölést és győzelmet jelent. Az Úr ígéri, hogy leöli bűnös szokásainkat és az erősségeket a hitünkön és az igazi bűnbánaton keresztül.
 
2. Isten megígérte, hogy szent életet fog teremteni bennünk. Azon töprengesz, hogy „szabadulni szeretnék bűnömtől, de képtelen vagyok hátat fordítani annak”? Az Úr válasza: „…megtisztítlak titeket … új szívet adok néktek … és új szellemet adok belétek és megteszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.”(Ezékiel 36,25-27)
3. Megígérte, hogy soha nem fogja elhagyni az övéit. Az Úr megfenyít bűneinkért, de soha nem hagyja el magvát: „Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú.” (Zsoltárok 89,31-38)

4. Megígérte, hogy Őiránta való félelmet ültet szívünkbe. „… és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem.” (Jeremiás 32,40) Azokhoz szeretnék szólni, akik küszködnek valami titkos bűnnel, kétséggel vagy lelki fáradtsággal: hitetlenség az egyetlen dolog, ami a győzelemtől visszatart. Isten megígérte, hogy minden erőt megad ahhoz, hogy megtartsad szavát. Igen, szövetségi ígéretét adta erre, hát hagyd abba a próbálkozást, hogy saját erődből kerekedj bűnöd fölé. Itt van a kulcs az Újszövetség megértésére: Istennél nincsenek határok vagy korlátok. Mi korlátozzuk az Urat emberi gondolkozásunkkal. De Ő megadta szövetségi ígéreteit, hogy le tudjuk vetni a bilincseket, melyeket mi tettünk Őreá.
 
Éden kertjében, Sátán Isten természetének korlátlanságát használta, hogy megcsalja Ádámot és Évát. Azt mondta nekik: „Olyanok lesztek, mint Isten. Nincsenek határai, korlátai. És ti is olyanok lehettek.” (Ebből a csaló ideából ered az a hamis tanítás mely szerint: „Amit csak el tudsz képzelni, azt mind el is tudod érni.”)
Az Úr törvényeket kellett hogy adjon, hogy megértsük, hogy mi nem vagyunk olyan, mint Isten. Egyszerűen képtelenek vagyunk eltűntetni testi mivoltunk határait és korlátait. Az Úr a törvénnyel, segített, hogy felismerjük teljes erőtlenségünket. Jézus is demonstrálta ezt az igazságot. Önmagát a testi képességek határain belül tartotta, monda: „Az Atya nélkül semmit sem tudok tenni.” De Krisztus ugyancsak feltárta, hogy egy bízó hívő részese lehet az Újszövetség ígéreteinek: „Istenetek leszek minden határ és korlát nélkül.”
Talán úgy gondolod, hogy házastársad, aki nem született újjá még, soha nem fog az Úr Jézushoz járulni, de Isten azt mondja: „Korlátozol engem, részemre nincsenek határok.” Ugyanígy egy időben az Egyház azt gondolta, hogy kommunizmus fogja uralni a földet. Úgy okoskodtunk: „Az Úr nem tud működni ilyen diktatúra alatt.” De korlátoztuk Isten képességét. Az Ő idejében az egész rendszer, kezdve a Berlini fallal megdőlt. Szent Szellem átsöpört Kelet-Európán és még Oroszországon is.
Ugyanezt gondolták a keresztény hívők a bambusz függönyről. Korlátokat állítunk Isten köré, hogy nem lesz képes Kínában működni. Ma ez az óriási nemzet Isten Szent Szellemének szenvedélyes tűzében lángol. Kuba köré ugyancsak határokat építettünk. De nemrég láttam egy filmet, mely szerint 100 ezer metodista lelkében lángol Isten Szent Szelleme.
Higgyétek el, hogy Istennél nincs korlát, vagy határ, még az Iszlámot illetőleg sem. Újjáéledés kezdődhet bárhol a földön. Otthonodban, gyermekeidben, a meg nem tértek között is. És Isten képes véget vetni az abortusznak és a pornográfiának akármikor. A mi feladatunk az, hogy „lerontva okoskodásainkat” fogadjuk el Isten hűséges ígéreteit. Kell, hogy higgyünk az Ő csodáiban.
Amint saját problémáiddal állsz szemben, emlékezz, hogy Isten nem fog téged elhagyni. Barátjának nevez és keze rajtad van. Amit kér tőled az csak bűnbánat és abszolút bizalom az ígéreteiben. De figyelmeztetését hallanod kell: habár Isten nem fog téged elhagyni, te elhagyhatod Őt. És ez megkeményedett szívhez vezet. Emlékezz Saul példájára, ha az a megkeményedett szívű ember az Úrhoz fordult volna bűnbánattal, Isten megmentette volna őt.
Most két dologgal állsz szemben: az égő bokorral és egy prófétai kijelentéssel. Biztosan tudom, hogy a Szent Szellem beszél szavaimon keresztül, mondva: „Itt van a szabadságod órája, ne tedd le ezt az üzenetet anélkül, hogy megváltoznál. Ne engedd meg, hogy tovább haladj kedvedet szegetten, bűnösnek érezve magad, lelkileg megbilincselve, hordozva valami titkos bűnt vagy ellenséges erősséget. Ehelyett ragadd meg az Újszövetségi ígéreteket. Te az Úrhoz tartozol és Őneki szüksége van rád. Hamarosan zöld mezőkre fog terelni és csendes vizekhez. Szóval, hittel fogadd el szeretetét, erejét, bocsánatát és szabadságát. Legjobb napjaid még előtted vannak.”
„Bizony nem veti el az Úr az Ő népét és nem hagyja el az Ő örökségét.” (Zsolt. 94,14)

Dicsőség az Ő Szent Nevének!

Forrás: www.tscpulpitseries.org
Közzétéve a World Challenge engedélyével. P. O. Box 260, Lindale, Texas 75771, USA.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2009 Május 19, 10:12:03
Szeretettel küldöm ezt a dalt mindenkinek!  :01:

http://www.youtube.com/watch?v=uHdcyue0bSw
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Május 19, 12:05:11
Ábrahám  12  áldásai

Noé után ahhoz,hogy Isten a megváltási folyamatot tovább tudja folytatni újra embert kellett találnia, akit hit által el tud választani és az Ő akaratát ki tudja vitelezni
I.Mózes 12:1-2  „ Eredj ki a te földedről….”
Zsidók 11:8  „ Hit által engedelmeskedett Ábrahám és kiment nem tudva hová megy…
Isten kezdeményezte ezt a kapcsolatot fölülről,mert Ábrahám nem cselekedetekből igazíttatott meg, nem ő kereste Istent. Ábrám = magasztos atya
Így kezdődött el az üdvtörténet új szakasza. Az ember megváltása is így kezdődik, hogy kijövünk valahonnan, a világból, a régi életből.
Ábrahámnak Úr Kaszdinból kellett kijönnie, ez a város a Babilon népe volt. Ez egy szellemi centrum volt, ott olyanok laktak akik továbbra is Bábel tornya körül tartózkodtak. Ez pedig a bálványimádás, a hamis  istenimádás központja volt, tehát innen indult ki a vallásosság, az okkultizmus.
Innen hívta ki Isten Ábrahámot először Háránba, ami még nem az ígéret földje volt, kijöttek a sivatagba.
Ábrám az Isten szavára hittel és engedelmességgel reagált, ezt fel kellett vállania. Ekkortól kezdve Isten különböző áldásokat kezdett megígérni Ábámnak.

12 különböző ígéretet kapott, ezek Ábrahám 12 áldásai:

Galata 3:13-14
„ Krisztus megváltott minket a törvény átkától ,úgy hogy átokká lett értünk, azért hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen. „

Jézus Krisztus azért lett a fára függesztve, hogy megváltson az átoktól és mi is megnyerhessük hit által Ábrahám áldásait. Ahhoz, hogy ezt birtokba vegyük hitre van szükség, hinni viszont akkor tudunk valamiben, ha van róla ismeretünk. Ábrahám áldása magában foglalja az üdvösséget, a megváltást, az örök életet. Ábrahám 12 áldását  minden kereszténynek ismernie kell ahhoz, hogy működni tudjon az életében.
Azokra vonatkozik Ábrahám áldása akik követni tudják nyomdokait. Így a hit mellé kellenek a hit cselekedetei is, és így jön át ez az áldás.
A hit cselekedetei:
-        Elfogadni Isten beszédét
-        Megcselekedni Isten beszédét
-         Elszakadni minden családi hagyománytól,tradíciótól,
amelyek az Istennel ellentétes dolgokra ösztönöznek.

Ki kellett jönnie Ábrahámnak abból a vallásos közegből egy ismeretlen helyre, de ki kellett jönnie utána Háránból is. Ekkor jött az első ígéret:

I.                    NAGY  NEMZETTÉ TESZLEK!  ( I.Mózes 12:2 )

Sokasodás,növekedés,gyarapodás áldása.  / anyagilag,értelmileg,szellemileg stb./
Teremtéskor istennek ez volt az első parancsa: „ szaporodjatok, sokasodjatok…”
A Biblia első áldása tehát a szaporodás,sokasodás áldása. Mert Isten a növekedés és a sokasodás Istene!
Ma már a föld benépesedett,ez inkább a szellemi eklézsiára vonatkozik.
De azt mondják a zsidók,hogy egy házasságban a 3 gyerek a szaporodás, 4 gyerek pedig a sokasodás, ezen van Isten áldása! Tehát amint kijössz a vallásból , az okkultizmusból Isten ráállít téged egy növekedési pályára, és megszabadít a szellemi meddőségből!

II.                 MEGÁLDALAK TÉGED!

Ez az ígéret az egész ember teljes szellemi,lelki,testi jólétére,növekedésére vonatkozik.
Egészséget,gyarapodást jelent. Az áldás egy szellemi valósát és az egész ember egész személyiségére,sőt a családra is vonatkozik és hatással van.Megvalósulása szellemben kezdődik, lelki területen folytatódik és  az egész testre kihat. Van egy időrend benne, de előbb-utóbb áttör minden területen.
Az áldás minden jót tartalmaz. V.Mózes 28 rész alapján
Megáldja gondolkodásodat, akaratodat, munkádat és átfogják az emberi élet minden területét, kapcsolataid, házasságod ,társadalmi kapcsolataid,gyermekeiddel való kapcsolataid,üzleti kapcsolataid, anyagi életed,egészséged stb.
Lelki területen megnyilvánul az örömben,vidámságban,életkedvben,dinamizmusban,vitalitásban.
Ábrahám áldása nem ideiglenes áldás,hanem örökkévaló, a halál nem tudja elvágni.

III.               FELMAGASZTALOM  A TE NEVEDET!

Ebben benne van a hírnév,amely az emberek számára áldást jelent. Ez nem egyik napról a másikra történik meg. Ábrahám is és Jézus is híres emberek még ma is, de ez nem feltétlen az elfogadást jelenti.
Híres leszel a városodban jó híred lesz, és híres a gyülekezetedben is.

 
IV.               ÁLDÁS LESZEL!

Ez az áldás már nem csak rajtad van, hanem belőled árad ki.
A te jelenléted egy csoportban,egy városban áldásá válik a városodnak.
Kezdd el a gondolkodásodat  ebbe az irányba átformálni. Ezentúl ne úgy gondolkodj,hogy te egy csapás
vagy a környezetedre. Ha te valahova megérkezel oda áldást viszel!
Így gondolkodj magadról, ebbe kell hinni!


V.                  MEGÁLDOM AZOKAT AKI TÉGED ÁLD, MEGÁTKOZOM AZOKAT AKIK TÉGED ÁTKOZNAK!

Ameddig az Ábrahám áldása nincs rajtad addig ez nem érvényes.

Aki téged áld arra ráárad az Isten áldása. Isten átkot bocsát viszont azokra, akik átkozzák az Ábrahám áldása alatt lévőket. Ez megtérésre megszünik. Veszélyes dolog az Isten gyermekeit, a  pásztorokat, a gyülekezetet bírálni ás vádolni! De ugyanez vonatkozik azokra is a kik a zsidókat átkozzák, az antiszemiták – átkot von maga után.


VI.               ÉS MEGÁLDATNAK BENNED A FÖLD MINDEN NEMZETSÉGEI

Ezek az áldott emberek jelentik az Ő nemzeteiknek a legnagyobb áldást. Lásd a zsidók minden  országban áldottak, rajtuk keresztül árad ki a népekre az áldás.
Az első 6 áldást a hit cselekedetéhez kötötte. Először ki kellett jönnie Ábrahámnak valahonnan,de ez nem feltétlen fizikai kijövetelt jelent, de az biztos, hogy az Ige ellenes dolgokat ott kell hagyni,amelyeket a családod, a nemzeti tradíció rád akar kényszeríteni és el kell ezektől szakadni.


VII.             A TE MAGODNAK ADOM EZT A FÖLDET! ( I.Mózes 12:6 )

Az új Jeruzsálemet a szellemi Izraelnek adja Isten.  Ez az ígéret e jelen üdvtörténeti korszakban Izraelre vonatkozik. De a szellemi Izraelnek, az isten népének is meg van a saját maga ígéret földje, amelyet bírtokba vehet.


VIII.          ÉN VAGYOK  A PAJZSOD! ( I.Mózes 15:1 )

Ezt az ígéretet a Lóttól való elválás után kapta. Ábrahám teljesen el kellett hogy választódva legyen attól,amit a családi örökségben hozott magával,mert ez korlátozta őt a hitben való járásban.
Aztán itt volt egy feltétel is: „ nézz szét,kelj fel,nézd meg….” Hogy a hited megnövekedjen. Kezd el Ábrahám látni azt, amit Isten neked adott.
I.Mózes 13:14-17   
 Ez a látás törvénye:
Nézd meg mit akar adni neked a te Istened. Kijelentést kell kapnod arról, hogy Isten mit akar adni neked,mi a te ígéret földjét. Ábrahám itt szellemben teherbe esett, ezután elindult, hogy a látást megszerezze és majd megszülje. Aztán volt még egy feltétel: „ Ne félj! „ Ábrahám a félelemtől is el kell, hogy válaszd magad.
Aztán én vagyok a pajzsod! Az Úr jelenléte mint egy védőpajzs körülvesz,ha előbb nem félsz!


IX.               JUTALMAD IGEN BŐSÉGES!

Ábrahám eddig közösségben volt Istennel,de most Isten szövetségre lép vele.
A szövetség = elkötelezettséget jelent, egy kapcsolatba való belépést jelent. Ez már különböző jogokat és kötelezettségeket is jelent a felek között.  ( I.Mózes 15:9 )
De Ábrahámnak és utódainak kellett várakoznia az áldásra, Isten ígérete még nem érkezett el!
Itt van még egy feltétel: „ Járj énelőttem és légy tökéletes! „
Vagyis: Zárd le a múltat Ábrahám,  élj úgy, hogy Isten mindent lát, amit csinálsz, Jézus vére elmossa a múltat, és a félrelépéseidet is Ábrahám, de légy tökéletes ezután.
 

X.                  MEGAJÁNDÉKOZLAK  SZÖVETSÉGEMMEL,

NAGGYÁ  TESZEM UTÓDAIDAT,
KIRÁLYOK   IS  SZÁRMAZNAK TŐLED! ( I.Mózes 17:6 )

Ezekben az ígéretekben Isten megismétli és megerősíti az eddigi áldásokat.
Itt kapja Ábrám az új nevet is és most lesz Ábrahám = a sokaság atyja!
Isten az egyház tagjaiból is felemel sok embert igen magas pozicióba, de a zsidók éáletében is ez jól látszik.
Sok magas poziciójú zsidó van a földön, a világban, és kiárad rajtuk keresztül Isten áldása.


XI.               SZÖVETSÉGRE  LÉPEK UTÓDAIDDAL IS, ISTENED LESZEK  ÉS UTÓDAIDNAK IS, NEKED ADOM ÉS UTÓDAIDNAK EZT A FÖLDET!

Ezért nem jogos a keresztények azon kérdése,hogy mi lesz a fiammal? Mert isten a te magodnak is meg fog jelenn, ezt ő ígéri. Kijelentés által lehetünk Isten országának polgárai, a gyermeket nem lehet bele nevelni.
Tehát a te gyermekednek is ki fogja jelenteni magát a te Istened!
Ahogy Izsáknak, Jákóbnak is kijelentette magát, Ábrahámtól függetlenül, mert addig nem volt látásuk Istenről. Ezért ne aggódj a gyermeked üdvösége miatt,hanem higgy ebbe az ígéretbe!
Ne akard őr rákényszeríteni a vallásos cselekedeteidre, ezt csak Isten tudja elvégezni benne!
A fiadnak gyermekkorban általad van üdvössége, utána pedig Isten ki fogja magát jelenteni neki.
Mert ez az ígéret ezt tartalmazza!
Az újszövetségben a gyermek nem beleszületéssel üdvözül,hanem az újjászületéssel, ehhez pedig kijelentés kell. Kijelentést pedig csak felnőtt ember kaphat, akinek már van tudata.
A szülőknek csak az a feladatat, és ez egy következő feltétel, hogy a hitre tanítsa:

„ Megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrízzék meg az úr útját, cselekedjenek az igazságnak és a jognak megfelelően…”
Az erkölcsi parancs betartatása a családfő feladata, ez az Ábrahám áldásának a feltétele.
 Mert az engedelmességgel jár az áldás!


XII.             A TE MAGOD BÍRTOKOLNI  FOGJÁK  AZ  ELLENSÉG  KAPUJÁT!

MEGÁLDVÁN  MEGÁLDALAK, MEGSOKASÍTVÁN  MEGSOKASÍTALAK.I.Mózes 22:16

Isten eddig ígérni ígért,de nem esküvel. Most megesküdött Ábrahámnak, önmagára esküdött, ráadásul NÉGYZETRE EMELTE AZ EDDIGI ÁLDÁSOKAT, hatványozza az eddigi ígéreteket, amelyek már meglévő áldások voltak. A konkrét 12.áldás pedig az, hogy aki téged megtámad, annak a javai tereád szállnak át!!!
Nem úgy hogy te megszerzed őket,hanem örökség szerint! Az Isten által rendelt időben Isten automatikusan áthárítja rád! Ebbe benne van az is, hogy aki téged megtámad, annak a hacában te mindig győzelmet fogsz aratni! Ebben élni kell,látni kell és működni fog!
Azonban itt is van egy feltétel,mégpedig az Isten Igéjének való engedés.
I.Mózes 24.1  Ábrahámot az Úr  mindennel megáldotta!

Betelve az élettel 175 évesen halt meg.

Nem agyérelmeszesedésben, nem Parkinson kórban halt meg, mert az Isten népének az öröksége az, hogy sokáig élvezi a gyermekeit és az unokáit is.
 

 

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Klara Erdelyi - 2009 Május 19, 17:54:36
Hurrá Ircsi,

de jó hogy így egybe feltetted az Ábrahám 12 áldását......
Mert nekünk is tudnunk kell hogy Ábrahám megígért áldásai  a MI áldásaink is - ha követjük az Ábrahám hitét:

.....Rom 4:16  Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret AZ EGÉSZ MAGNAK; nemcsak a törvényből valónak, HANEM AZ ÁBRAHÁM HITÉBŐL VALÓNAK IS,  aki mindnyájunknak atyánk........
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Hilda - 2009 Május 20, 12:32:40
Keresztény zene kicsit szokatlan stílusban:
Nekem teccccik!  :089:

http://www.youtube.com/watch?v=ZIkVRmgzGIo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KnGysO-eNhE&feature=related
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Május 21, 17:49:25
Szellemi Hadviselés

Harc az égi szférákban

- Idézett szöveg megjelenítése -
Ausztria / Obsteig, kongresszus 2000 novemberében, John Mulinde előadása:

Egy férfi még az anyja méhében volt, amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották. Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. Szülei elkezdtek félni tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt a boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkányok tartottak tőle. Még fiatal fickó volt, de kimondottan rossz dolgokat művelt. Mintegy 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán akaratán keresztül. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni. Néha meditációval elhagyta testét, és a nélkül mozgott a világban ahol csak akart. Ezt nevezik "asztrál" utazásnak.

Ezt az embert hatalmasan használta a *sátán,(*a "sátán" szót szándékosan írom kisbetűvel, mert e szó ugyanúgy mint a "boszorkány" szó nem tulajdonnév; megj.ford.) hogy gyülekezeteket és pásztorokat tönkre tegyen.
Egy napon elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, ezért a pásztor böjtölésre hívta fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott és böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkoztak. Kérték Istent, hogy kegyelméből rendbe hozzák életüket. Ez idő alatt jött ez a varázsló démoni szellemekkel e gyülekezet ellen. Azonban ebben az időben prófétai üzenetet kapott a gyülekezet, keljenek fel és harcoljanak a démoni szellemek ellen, akik megtámadták őket.Egy napon elhagyta ez az ember a testét, és asztrál utazásra kelt. Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze és felvezette e gyülekezet ellen. - Ez az ő bizonyság tétele, amit én itt elmesélek. - Ők a gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkísérelték a szellemi atmoszférán áthatolni és támadni. Azonban egy fény 'plafon/védősánc' volt az egész gyülekezet fölött. Hirtelen egy sereg angyal volt ott, akik ő ellenük harcoltak. Ez a harc a "mennyei szférákban" zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Maga látta amint hat angyal fogva tartja. A tetőn átvitték egyenesen az oltár elé. Ott keresztények voltak imába mélyedve, ott álltak egy szellemi harcban, lerontották a gonosz erőket és széttörték a láncokat. A pásztor a pódiumon vezette a szellemi harc imáját. Az Úr Szelleme szólt a pásztorhoz: "A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik - segíts neki és vezesd ki a szabadulásba!" Amint a pásztor kinyitotta a szemét, látja ezt a fiatalembert ott feküdve, teljesen összetörve. Ő újra a testében volt és mondta, hogy nincs fogalma arról hogyan találta meg a saját testét; azt otthon hagyta, de most itt van a testében. Egyáltalán nem értette, hogyan jött ide, csak azt tudta, hogy az angyal a tetőn áthozta. A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet. Aztán megkérdezte a fiatalembert: "Ki vagy?" Akkor el kezdett reszketni és a démonok elhagyták őt. A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé, és azután elkezdett az életéről beszélni.Ez a fiatalember most már az Úrral él, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban.
Egy napon enni mentem, és mert valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről kíváncsi voltam, látni akartam őt. Így voltunk együtt egy vacsoránál és amint lehetőség nyílott, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, közben sírt azokon, amiket elkövetett. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologara felhívta a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt és azt mondta nekik:"Pásztorok! Kérlek benneteket, tanítsátok az embereket imádkozni! Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni. Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek van képessége arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa." Azon kívül még ezt mondta: "Tanulmányozzátok a Bibliát, miként tudjátok a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!"Továbbiakban elmesélte, amint ő rendszeresen expedíciókat csinált: Más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőbe, a szellemi szférákba nyomultak.
Neki rendszeresen kellett ezt tennie, ez volt az ő feladata, olyan volt ez, mint a műszak. Aztán elmagyarázta: "Ha egy ország befedeztetett a sötétséggel, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött olyan vastag sokszor a '*plafon' (végig az írásban ezt a vastag szellemi-burkot fordítom *plafonnak, mert nem találtam jobb kifejezést rá. megj.ford.) mint egy szikla, mely az egész régiót befedezi. A démoni szellemek, és a szolgák az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszínén és a 'plafon' alatt működni. Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik, ami lent történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat az oltárra viszik. Sokféle áldozat van: Varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt abortusz vagy háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverziók. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat és adnak nekik új erőt."Nagyon megrázott az, amit ezután mondott: "Amikor ott fent ezeken a helyeken voltak, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.
Minden ima, mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül, mint füstoszlopok jelentek meg, amelyek egy kicsit ide-oda imbolyogtak és utána egyszerűen eltűntek. Azoknak az embereknek - akik ilyen imákat imádkoznak - gyakran bűn van az éltükben és nem készek arra, hogy elhagyják azt, ami köti őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerűen elfújja őket. Ezek az imák feloldódnak ebben a szellemi atmoszférában.
Második módja az imának: a füst, amely a 'plafonnak' ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életűek és tisztán élnek, de kevés a hitük amikor imádkoznak. Gyakran ignorálják azt a területet, amiért imádkozniuk kell.
Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Mint füst, de tüzes füst jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst felszáll, ez olyan forró, hogy a szikla, mint viasz kezd olvadni. A tűzoszlop áthatol a sziklán és széthasítja."
Még ezt fűzte hozzá: "Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak, változik a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem benne maradnak, akkor hirtelen ez a tűz eltölti imájukat és erővel hatol át a 'plafonon'."

Tovább mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy az ima változik, és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről és megbízták őket: "Tedd tönkre azt a személyt, aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki."
Folytatta: "Nagyon gyakran hagyják a keresztények, hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön. Van, hogy erővel imádkoznak, bűnt vallanak, akarják, hogy a Szó megvizsgálja lelküket-szellemüket és hitükben növekedni akarnak, imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik erősek lesznek, és akkor megkísérli, hogy zavarást okozzon: A telefon csörög, amikor átadottan imádkozol, és azt gondolod, hogy egyszerűen felállhatsz, hogy felvedd, aztán visszajössz, hogy ahol abbahagytad ott folytasd, - nem fogod tenni. Amikor visszajössz, elölről kell kezdened. És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon jön a zavarás. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet, hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja, hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon, mert akkor legyőzött téged."Figyelmeztette a pásztorokat: "Tanítsátok az embereket, hogy minden nap vegyenek időt - nem egy megszokott napi kis imára - hanem egy időt, amikor az Úrra figyelnek, és nem hagyják, hogy a figyelmüket valami is megzavarhassa. Mert amikor az emberek szilárdak, és kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja, mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ez a tűz jön, felszáll a sziklához és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az 'emberi szellem sem tudja elviselni, menekül, rohan onnan'. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az ima harc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi amint imája könnyű lesz, és valódi öröm tölti el. Rájöttem, hogy abban a pontban érjük el ezt az állapotot, amikor időnek és egyéb dolognak nincsen már szerepe. Ez a pont az, amikor mindent leteszel és egyszerűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól, amikor az ima áttör, nincsen ellenállás többé, semmi nem tarthatja fel az imádatot és az a személy olyan sokáig tud az imádatban lenni ameddig csak akar.
Az ilyen imádat után az áttörés nyitott marad, és az imádkozó feláll és elhagyja az ima helyet, ez a nyitott 'plafon' megy vele. Ők nincsenek már a 'plafon' alatt, hanem minden, amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből, mint tartó oszlopa és védelme az ő életüknek. Az életük olyannyira betöltött mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak, ez más embereket megérint. Amit az ellenség ezek ellen a más emberek ellen tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek. Mindaddig, amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébbek lesznek. Ha ezek az emberek, akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni."
"Az ördög gyűlöli ezeket az embereket"- folytatta a férfi. "Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnlátásra jutnak és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás és nem kapnak segítséget a bűn kötelékeiből kijönni, akkor elmennek úgy, hogy kötelékeik nem lettek megoldva, sőt szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza, hogy ilyen környezetbe újra eljöjjenek."El tudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta a dolgokat, amiket tett és látott. Aztán mondta tovább:"A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek pl. fantázia világát megnyitja tisztátalan gondolatoknak, amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe, azaz a kenet alá jönni.

Vannak dolgok, amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket és kérdezzük: "Miért engedi meg Isten?" Azonban ha tudnánk, hogy tulajdonképpen megőrzött és megmentett, akkor hálásak lennénk. Ha megtanultunk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenben hálásak lennénk.""Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk, mit mond a Biblia; az angyalok szolgáló szellemek, ha az ember imádkozik, jön a válasz az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.
Az angyalok, akik a választ hozzák, felfegyverezetteknek kell lenniük a harcra. Viszont ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. A harcra egyáltalán nincs felszerelve. Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben és nem harcolnak a gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül jön. Mindegy hogy melyik fegyvert ignorálod, - amelyiket ignorálod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Ha jön az angyal, a démonok megfigyelik pontosan, melyik terület nincs védve, és ezen a ponton megkísérlik a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérlik az ő fejét célba venni és eltalálni. Ha nincs mellvédje-pajzsa, megkísérlik a mellét eltalálni. Ha nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy "mezítláb" :menjen át a tűzön."

Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük őt: "Az angyalok tudják érezni a tüzet?"
Tudjátok mit válaszolt? "Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk. A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első, amit tesznek, hogy a választ elveszik tőle, amit ő hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: "A varázslásom által kaptam választ."
A Jakab levélben ezt olvassuk: "Minden jó adomány Istentől jön." Honnan veszi az ördög a dolgokat, amiket az embereknek ad? Némely asszonyok, akiknek nincs gyermekük, elmennek a varázslóhoz vagy a boszorkányhoz és egyszer csak terhesek lesznek. Honnan kapják ezt a gyermeket? A sátán egy teremtő, tudja ezt tenni? Nem! Ő ellopja attól, aki feladja az ima harcot. Jézus azt mondja: "Szüntelen imádkozzatok!"
Ezek a démonok nem elégszenek meg azzal, hogy ellopják a válaszokat, arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene néha eredménnyel, midőn foglyul ejtik és megkötözik. Ha ez megtörténik, akkor a keresztény egy áldozat lesz, akivel a démoni erők azt tesznek, amit akarnak."


Megkérdeztük a férfitől: "Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?"
Elbeszélőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákról. Így válaszolt: "Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön másik angyal erősítésként és kiszabadul a fogoly angyal. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek feladata lenne, akkor megkötve marad. Akkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit, mint "világosság angyala" és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, és megcsalja hamis vezetéssel és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott minden fajta támadásra és kötözöttségre."
Utalás:
http://www.zsidok-keresztenyek.eu/reload.html?szellemi_hadviseles/forditasok/harc_az_egi_szferakban.html
 

Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: "Uram, mégcsak, meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!" Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:
1. Igazolta a férfi elbeszélését és megnyitotta szellememet, hogy még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, amit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.

3. Három dolgot kell tudatosítanunk:
1. Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia "Isten fegyvereinek" nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.
2. Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az, amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.
3. A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt, amit szeretnénk! Az, az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.
Néha felébreszt az éjszakában és mondja: "Imádkozz!" És te azt mondod: "Nem, az időpont nem alkalmas rá." De Ő mondja: "Imádkozz most!" - Miért? Mert Ő látja, ami a szellemi világban történik. Néha azt mondja: "Holnap böjtölnöd kell!" És te azt mondod: "Holnap nem, de hétfőn elkezdem." De a Szent Szellem az, aki érti, ami éppen szükséges. Meg kell tanulnunk a Szent Szellemmel szemben érzékenynek lenni. Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Katus73 - 2009 Május 23, 22:41:19
http://gyonyorkodjel-az-urban.try.hu/

Sziasztok!

Ez az új oldalam!

Katus
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Május 29, 19:53:27
Te miben hiszel?

 Mintegy negyven éve tanítok a Bibliából, és ezalatt sok olyan dologgal találkoztam, amik furcsa módon nagy hatással vannak a keresztyének hitére. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy sok keresztyény igazán sose engedi meg a Bibliának, hogy valójában meghatározza azt, hogy ő miben hisz.
Egy nemrég elkészült felmérés is ezt erősítette meg, hogy manapság az amerikaiak nagy része, a hitét inkább a saját logikájára, hagyományaira és tapasztalatára alapozza. Csak kevesen alapozzák hitüket Isten Igéjére. Így nem csoda, hogy azt az eredményt kapjuk, amiről Jézus beszélt a Márk  7:13-ban:
“és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal…”
Manapság sok keresztyén nincsen tudatában annak, hogy régi, jó vallásuk mennyi olyan hagyományt tartalmaz, ami hatástalanná teszi Isten igéjét. Azt nyilván sok keresztyény tudja, hogy sok olyan emberi hagyomány van, amelyek károsak, de a hívők nagy részében biztos nagy megdöbbenést váltana ki a következő kijelentés: vannak olyan hagyományok amelyeket Isten vezetett be és mégis hatástalanítani tudják az Ő igéjét.
Ha már sikerült magadhoz térned, engedd meg, hogy megmagyarázzam ezt a talán megbotránkoztató állításomat. Teljesen más volt ugyanis az az Isten és ember közti kapcsolat, amely az Ószövetség idejében volt, mint amilyen nekünk most az Újszövetségben lehet. Az Ószövetség törvénykező volt és az számított, hogy te milyen jól teljesítetted Isten parancsolatait. Ezzel szemben az Újszövetség egy kegyelemmel teli szerződés, és azon alapszik, hogy elfogadjuk-e Jézus értünk hozott áldozatát. Ebből fakadóan, hatalmas különbség van abban, ahogy az ószövetségi időkben kellett az embernek Istenhez közelíteni és aközött ahogy most, az Újszövetségi időkben, kéne.
A Zsidókhoz írott levél különös hangsúlyt fektet arra, hogy összehasonlítsa a két hozzáállást és, hogy megmutassa hogy milyen új és élő az az út, ami most Istenhez vezet. Évtizedeken át elmélkedtem ezen a könyvön, és ennek egy szakasza különösen is elgondolkodtatott, hiszen szerintem nagyszerűen összefoglalja az egész Zsidókhoz írott levél mondanivalóját. Ez pedig nem más mint a 10. fejezet 16-23-ig terjedő versei:
“ Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom azokat; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig ezek megbocsátásáról van szó, ott nincs többé bűnért való áldozat. Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van, aki Isten háza felett áll: járuljunk oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. ”
Az Ószövetség megkövetelte, hogy egy kiengesztelő áldozatot kell bemutatni minden egyes alkalommal, mikor valaki bűnt követett el. Ezen felül pedig, minden évben egyszer, a vezeklés napján, a főpap is bemutatott egy kiengesztelő áldozatot az összes bűnért,  mindenki helyett is, aki ezt nem tette meg a kellő időben. Mindezek ellenére, ezek a kiengesztelő áldozatok  csak képmásai, előképei és árnyékai voltak annak a végső engesztelő áldozatnak, ami akkor még nem jött el.  (Zsidóhoz írt levél 9:8-12 és 24-28)
Azonban ez az ószövetségi gondolkozás még mindig meghatározó Krisztus testében. Egy átlagos keresztény ugyanis azt a tanítást kapta, s ezért abban is hisz, hogy újjászületésekor azokra a bűnökre nyert bocsánatot, amelyeket újjászületése előtt követett el. Így az ezt követően elkövetett bűnöket minden egyes alkalomal le kell mosni Jézus vérével és meg kell őket vallani Istennek.
A szélsőséges törvénykezők szerint pedig, ha egy keresztyény nem vallja meg bűneit, akkor egyenesen a pokolba kerül. A kevésbé szélsőségesek úgy tartják, hogy ebben az esetben az illető minimum elveszti az Úrral való közösségét és imái is majd süket fülekre találnak. Mindkét gondolkozás téves. Hiszen, ha Jézust uraddá fogadtad, akkor új teremtéssé lettél, így a bűn többé nem lehet akadály az Istennel való kapcsolatodban.
A Zsidókhoz írott level 10:10-es részében Isten így szól hozzánk:
“Az Ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra.”
A 14-es versben pedig így folytatódik ez a gondolatmenet:
“Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.”
Tehát Jézus MINDEN bűnért megfizetett és így nekünk nem maradt mit megfizetni! Másképpen nem lehet ezt kifejezni, mint, hogy minden és mindenkor meg van bocsátva (Zsidókhoz írt levél 10:10 és 14). Ha ezt sikerült megértened, akkor ez elég bátorságot ad ahhoz, hogy teljes bizalommal menj be a szentek szentjébe, a Jézus Krisztus vére által (Zsid. 10:19).
Dávidnak sajnos nem adatott meg ez a csodálatos lehetőség  az új típusú kapcsolatra Istennel, mivel ő az ószövetségi időkben élt. Ezért ő így imádkozott, mikor a Betsabéval és Úriással kapcsolatos bűnéért kért bocsánatot az Úrtól:
“Engedd meg, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsoltárok könyve 51,10-12).
Ha mi, újszövetségi hívek, így imádkoznánk, akkor azzal semmibe vennénk Krisztus értünk hozott áldozatát. Hiszen Isten egy új szívet adott nekünk újjászületésünkkor  (2 Kor. 5,17) és az Ő Szentlelkével lepecsételte azt, hogy ne szennyeződjön be soha többé (Ef. 1,13).
Megígérte továbbá, hogy sohasem hagy minket cserben (Zsid. 13,5), és az Ő szeretete, öröme és békéje állandó lakója lesz a mi újjászületett szellemünknek (Gal. 5,22)
Mégis, nagyon sok újszövetségi keresztyény pontosan ennek az ellenkezőjéről énekel és imádkozik.
Ezek miatt sajnos sok keresztény egyáltalán nem mer bátran közeledni az Úrhoz. Inkább a büntetéstől és elutasítástól való félelem uralja őket Isten közelében. Attól tartanak ugyanis, hogy ők nem elég jók és nem érdemelték ki a jogot arra, hogy a Mindenható közelében lehessenek. Még mindig abban hisznek, hogy az ő teljesítményük az Istennel való kapcsolat alapja, és megpróbálják valahogy az Ó- és az Újszövetséget összepréselni. Ennek pedig az az eredménye, hogy Isten igéje nem tudja kifejteni az áldó hatását életükben.
Ezt találjuk a Zsidókhoz írott levél 10:22-es részében: “ járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől.”   Így a mi tudatunk az, ami megromlik rendszeresen és távol tart minket attól, hogy bátran menjünk Isten közelébe (Zsid. 9,14) De mi rontja meg a  tudatunkat? A törvénykező, ószövetségi gondolkozás. A törvény az, ami bűntudatot kelt bennünk és elveszi az önbizalmunkat.    A Zsidókhoz írt level 10,1-2-es részében így szól hozzánk Isten ígéje:
“Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkl, amelyeket évente rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semi bűntudatot.”
(a szerző kiemelése).
Az a szó, amit bátorságnak fordítottak le a Zsidókhoz írott level 10,19-es részében, egy kicsit később a 10,35-ös versben már bizalomként jelenik meg, a következőképpen:
“Ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.”
Sajnos kevés ember fordul nagy bizalommal Istenhez. Ezért csak nehezen mernek az Ő közelébe menni.
Tisztába vagyok vele, hogy amit most írtam, az sokakat szíven üthetett, de ha megértjük azokat ígéreteket, amelyek a Szentírásban vannak és többé nem próbáljuk meg összekeverni a régit az újjal, akkor ez biztos megváltoztatja az életünket. Pontosan erről beszél Jézus az új borról szóló példázatában a Máté 9,17-ben:
“Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő
megmarad.”
Az Újszövetség olyan, mint az új bor. Az új bornak pedig új tömlőben van a helye. Ez az új tömlő, pedig nem más, mint te magad. Amikor ugyanis újjászülettél, valóságos igazságban és szentségben lett teljesen újjá szellemed(Ef. 4,24). János első levele 4:17-es részének tanúsága szerint újjászületett szellemünk teljesen azonos Jézus szellemével: “…mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.”
Tehát a te szellemed változott meg újjászületésedkor, nem a lelked vagy a tested. János evangéliumának 4,24-es része szerint az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ha tehát valaki ilyet talál mondani, hogy “Ó, de hát én nem imádkoztam eleget, nem olvastam elégszer a Bibliát” vagy csak azt, hogy “ Nem tartom magam elég értékesnek”, akkor az illető nem imádja Istent Lélekben és igazságban.
Hiszen ilyen esetben szabad utat enged az ember a bűntudatnak, amit csak felerősít az Ószövetség törvénykező szelleme, és így állandó ítéletben élünk. Ilyenkor  ahelyett, hogy a szellemünkön keresztül néznénk a világra, csak a fizikai valóságon át látunk.
 Hagyjunk fel minél hamarabb az Ó és az Újszövetség keverésével és menjünk Isten jelenlétébe az új és élő úton!
Nemrég fejeztem be egy új tanítássorozatot, aminek központi témája a Zsidókhoz írott levélben rejlő fontos üzenet.  A tapasztalatok szerint nagy hatással volt a résztvevőkre ez az erővel teli tanítás. Hiszek benne, hogy ezek az igazságok téged is hozzásegítenek majd a szabaduláshoz és képes leszel Isten közelébe menni lelkiismeretfurdalás vagy bűntudat nélkül. Talán ez lesz az első alkalom az életedben, mikor bűntudat nélkül kezded el látni magadat.

Isten áldjon!

Andrew Wommack

 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Harang - 2009 Május 30, 00:00:01
Keresztény zene kicsit szokatlan stílusban:
Nekem teccccik!  :089:

http://www.youtube.com/watch?v=ZIkVRmgzGIo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KnGysO-eNhE&feature=related

   :137:  http://www.electronicgospel.hu/ :126:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Május 30, 07:43:38
 :044: erdei! Köszönöm, hogy idetetted ezt az értékes tanítást. Ha valaki még ezzel is ellenkezik, az valóban nem ismeri Jézust - csak a szájával - és a munkáját! Sokszor törvények alá viszik kiragadott Igékkel az amúgy is bűntudattól gyötrődő kisdedeket, hogy az ő törvényeiken- amik megnyomorítják a hívőket, nőjenek föl. Amikor megpróbálják a keresztényeket az ó szövetségbe visszavinni, akkor azt kell mondjam, nem értik Isten megváltását. Olvassátok el, ami a Zsidókhoz van írva levél. Ha még az sem érteti meg velük az igazságot, akkor vagy vakok, vagy a saját börtönökbe akarnak maradni, odacipelve másokat is, hogy az egész életüket bűntudatban éljék le. - A bűntudat és a bűnbánat között óriási a különbség. Nem értik, hogy azért követnek el vétkeket, mert nincs megújítva az elméjük és a testük. Isten nem a testemet és az érzelmemet vizsgálja, hanem a szívemben lévőket. Micsoda megtévesztés, ha folyton a testre néznek ami még nincs megváltva. Az Ige fogja megváltoztatni, de nem tökéletessé tenni! Annak növekedése ad ismeretet arról, hogy nem az ószövetségi - halott emberek törvénye a miénk! Soha nem is volt! Így ne is tegyétek magatokévá a 10 parancsolatot, mert nem mi kaptuk. Mi a kegyelem alatt élők vagyunk! /Most ne gyere azzal, hogy azt teszek amit akarok?/ Mindenkinek javaslom, hogy olvassa el. Szánjatok rá idő, megéri.

 erdei. Ha javasolhatom, legközelebb több részletben tedd ide, mert sokan nem szeretnek olvasni és elriasztja őket ez az értékes eledel így egyben.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Május 30, 11:24:05
Megfogadom a tanácsodat, tényleg sok egyben. :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Május 30, 13:35:51
erdei. Én kérek még, mert nagyon hasznos tanítás.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Május 31, 11:30:24
Én is elolvastam, méghozzá telefonon. Ott bizony még hosszabbnak tünt! :hehe:

Egyet értek a tanítással, azonban az egyik résznél meg-meg álltam.
Azt teljesen elfogadom, hogy Krisztus meghalt a jövőben elkövetett bűneimért is.
Azonban azt, hogy a bűnünk nem rontja az Istennel való kapcsolatunkat, azt megkérdőjelezném.


Nem azt mondom, hogy a bűneink által távolodik Isten tőlünk, hanem azt, hogy a bűneink által mi távolodunk az Istentől, így az Istennel való kapcsolatunk közelségén, valamennyi csorba esik.

Ti hogyan látjátok?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Május 31, 13:10:53
Kedves Erdei
 
Azt hiszem, nem az az alapvető baj, hogy valaki egy történelmi egyházban Isten gyermeke vagy egy szükség szülte új gyülekezetben.
Azt írod, hogy az Isten akarata szentel meg bennünket. Ő az, aki újjászül minket és újjá teremt.
Ezek után pedig hibáztatod azokat, akik nem szentelik meg magukat és nem szülik újjá magukat és nem viselkednek úgy, mintha Isten megigazította volna őket. Ezt egyszer már mondtam neked, hogy valójában Istent vádolod. Itt most egészen jól látszik - egymás utáni mondatban.
Isten gyűlöli a bűnt - és szereti a megtört szívet, a bűnbánó szívet. Az Ő lelke vezet el a búnlátásra és a megszomorodásra - amely megbánhatatlan megtérést eredményez - ez a megszentelődés folyamata. Enélkül nem megy, ha nem utálom meg szép sorban a bűneimet.
Az Ószövetség Istene és az Újszövetség Istene ugyanaz. Jézus Krisztus nem változik, mindörökké ugyanaz.
Az Ószövetségben egy bárány vére mosta el a bűnt, de csak ideiglenesen. Jézus vére pedig végérvényesen. Ettől még a vér nélkül nincs bocsánat - ugyanúgy igaz.
Az Isten üdvtervében van egy kronológia - de az alapelv és alapcél ugyanaz. A bűnből az életre menteni.
Ma nem divat a bűnről beszélni és arról, hogy Isten gyülöli a bűnt, mert tönkretesz minket. Ma inkább azt szeretik, hogy Isten szeret, meggyógyít, majd hatalmat ad és uralkodunk - ez egy nagyon nagy tévedés.
Bárki - aki új életet kapott - nem maradt ki az, hogy Isten előtt, aki szent - mint bűnös állok meg és kegyelmet kaptam. A kegyelem királyi széke megkerülésével nincs üdvösség - képtelenség. Az ördög diplomamunkáját sokszor látom - és elhiteti az embereket, hogy van. Sok ilyet látni - meg is lesz a gyümölcse.
A zsidókhoz írt levél párhuzamot von az ószövetség és újszövetség között - mivel zsidóknak írták. Ami az ő hagyományaikban és előírt szertartásaikban megvolt - mit jelképezett, mit szimbólizált - hogy teljesedett be és micsoda mit jelent - próféciák és kijelentések alapján. Arról szól a zsidó levél, hogy minden meg volt írva és valóságosan beteljesedett. Egy pogánynak, akinek fogalma nem volt az ószövetségről - ez a levél nem szól. Egy zsidót pedig ez alapján lehet a legjobban rávezetni - mi is történt.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Május 31, 14:44:23
Sziasztok!
Véleményem szerint a legnagyobb bűn a hitetlenség, azaz a hit hiánya!
Ez az a bűn, ami nyíltan és kertelés nélkűl elszakítja az embert Krisztustól, és hát az Úr szavai számomra elég meggyőzőek:
'Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam.'
És másutt:
'Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.' Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Május 31, 15:12:17
Antee!

Igen, egyetértek veled, én távolodom Istentől a bűn miatt, nem Ő én tőlem.
Az ember, nem tud magának megbocsájtani.
Van valamiféle elvárás magunkkal szemben, mint ahogy másokkal szemben is van.
Ez nem helyes. Sem magunkkal szemben, sem másokkal szemben.
Ha eltudjuk fogadni Isten kegyelmét, szeretetét akkor ezt mások felé is tudjuk közvetíteni. Akkor viszont hinnünk kell, hogy Isten úgy szeret minket amilyenek vagyunk. Ha akarunk (szabad akaratból) akkor változhatunk, ha nem, akkor is szeret minket, de nem csak minket, hanem mindenkit. Isten minden teremtményét szereti, mindegyikről gondoskodik. Még a gonoszokról is!
(nem az üdvösségről beszélek, hanem Isten szeretetéről)

Sándor


Őszinte leszek hozzád.
Én azt érzem, látom, gondolom, hogy egy vallás rabja vagy. /ezt nem rosszindulatúan mondom/
Ebből lenne jó, ha kijönnél. Nem a közösségből, amiben vagy.
Jó lenne a számodra, ha a bibliát, mint Isten egyetlen kézzelfogható kijelentését fogadnád el, és mint kiindulási pontot, mindent ezzel vetnél össze. Nem a tanításokat, teológiákat, a bibliával, hanem fordítva.
Jó lenne, ha igei (bibliai) alátámasztást is olvashatnánk arra amiket írsz. Ha a bibliából érvelnél, mert így nincs számomra alapja. Üres, mert csak az Ige ami megelevenít. Így halott amit írsz. Teológia, vallás, filozófia minden ami nem az igéből táplálkozik.
Jézus nem vitatkozott az ördöggel, hanem a bibliából felelt. Nekünk sem adatot más. Mint ahogy a zsidóknak sem, és neked sem. Mert nincs más igazság!
Ezért kérlek, hogy támaszd alá a mondani valódat, a bibliából. Versekkel, idézetekkel.
Nem zárom ki, hogy én látom rosszul, de nem fogadok el más igazságot a biblián kívül.  
 :044:

Daba

Egyetlen halálos bűn van, tehát az a legnagyobb bűn.
Tudod mi az?
Mert nem a hitetlenség az.
 :08:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Május 31, 18:51:26
Kedves Róbi!
Te most a Szentlélek elleni káromlásról beszélsz, aminek az alapja a hitetlenség, Krisztus tagadása.
Olvasd el Márk3:20-30 részt!
Aki nem hisz a Megváltóban, a Szentléleknek is ellenáll!
Ugyan ezt cselekszi az is, aki a Krisztuson kívűl más üdvösséget hírdet!
Olvasd el újra: Jn.3:16-18
Acs.4:12
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Május 31, 19:56:05
Dabát idézem: Te most a Szentlélek elleni káromlásról beszélsz, aminek az alapja a hitetlenség, Krisztus tagadása.

és pont. Ez az egyetlen halálos bűn, nincs több. A bűn következménye a halál. Egyetlen ilyen bűn van és ez nem a cselekedeti bűn, hanem amit Daba már leírt. Nem lehetünk tisztábbak már az Úr előtt szellemben. A vér megmosott Isten előtt. Jézus az egyedüli Út az Atyához! Ez pedig csak a véren keresztül lehet és nem a tetteinken keresztül. Mi szellemben voltunk halottak és nem fizikai síkon. A szellemünk volt távol Istentől. Isten szellemből szellembe szól, és nem testből testbe. Ameddig nem jön el Jézus a test halára van ítélve. Ha eljön, akkor megdicsőül. A test cselekedetei nem halálosak, mert egy folyamat mire az megszentelődik, megváltozik és Jézusnál ér végett. Senki nem lesz azonnal testben szent, amikor Jézushoz jön és a vér megmossa. Isten nem a cselekedeteket nézi, hanem a szíveket, mert ha azt nézné, akkor már senki nem élne. A megszentelődésünk egy folyamat, de az üdvösségünk azonnali. Olyan nincs, hogy majd üdvözülök ahogy viselkedünk.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Május 31, 20:01:04
Sziasztok!
Véleményem szerint a legnagyobb bűn a hitetlenség, azaz a hit hiánya!
Ez az a bűn, ami nyíltan és kertelés nélkűl elszakítja az embert Krisztustól, és hát az Úr szavai számomra elég meggyőzőek:
'Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam.'
És másutt:
'Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.' Szeretettel:
Daba


Daba! "Véleményem szerint a legnagyobb bűn a hitetlenség, azaz a hit hiánya!" Ez félreérthető így. Én értelek, de nem biztos, másokat nem téveszt meg. Az Igék miatt értettelek meg. Magában ha valamire nincs hitem, az még nem halálos és nem is a legnagyobb bűn. -elég sok mindenre még nekem sincs hitem- De az viszont igen, ha Jézusban nem hisz. Gondolom így értetted - az Igére hivatkozásod miatt.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Május 31, 21:16:43
Igen Mária, így értettem!
Az hogy valamiben 'hiszek', vagy 'nem hiszek',mint pl. az eleve elrendelés, vagy a szabad akarat, az egyfajta teológiai meggyőződésre utal, amely meggyőződés sem nem üdvőzít, sem nem kárhoztat!
Ez semmiképpen sem keverendő össze az üdvösség 'alapfeltételeként' lefektetett
ISTEN HITTEL, ill.
KRISZTUS HITTEL, mert:
'Hit nélkűl pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járúl, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.'
Zsid. 11:6
És:
'Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében'
Jn. 3:16
Továbbá:
'Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!'
Ésa. 57:21 
 
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Május 31, 21:20:46
A Szentlélek kàromlàsa tulajdonképpen a Jézusban valò hitetlenség.
Mikor Jézus ràmutatott a megbocsàtatlan bünre, akkor a farizeusok vàdjàra vàlaszolt.
Ugyanis azok azt mondtàk, hogy a Sàtàn segìtségével üzi ki a démonokat.
Még merték ezt is mondani, annyira nem akartak hinni Öbenne...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 01, 07:20:36
Kedves Erdei,

Már többször elmondtad ezt a véleményedet - én már először is értettem, hogy mit akartál mondani.

Sajnos nem írtam oda az igehelyeket - elfelejtettem, tényleg. Tudod sokszor írtam a válaszomat igékből, azokat idézve írtam a válaszom, szerintem sokaknak világos is volt, mivel ismerik az igéket. Te viszont kérted, hogy írjak igét ahhoz, amit írtam. Sokszor zavarba hoztál már, de leközelebb odafigyelek, hogy a hivatkozási helyet odaírjam.
A hit ajándék. Nekem az eljegyzési igém is erről szólt, minden hozzászólásom után ott szerepel alul. Nem lehet számonkérni, hogy ha valakinek nincs - viszont azt igen, hogy nem kéri. Jézus mondta, hogy kérni kell - magától nem lesz.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 01, 08:30:12
Sándorom!
Hogy is van ez?!
Azt nem lehet számonkérni, ha valakinek nincs hite, csak azt ha nem kéri?
Na de miként kérje, ha szerinted szabad akarata sincs hozzá?!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 01, 08:44:50
Igen Antee, a farizeusok mondtak dolgokat, de ettől még nem volt halálos a bűnük. Hiszen később, sokan megtértek,(farizeusok) elfogadva Jézust.
Én is ismerek olyan embert, aki szidta Istent, aztán megtért.
A farizeusok Istent soha nem szidták volna tudatosan, mint ahogy Isten Lelkét sem, Jézust szidták, az pedig nem halálos bűn.
Máté 12:32  Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.
Daba
Aki nem hisz Jézusban, az nem is ismerheti a Szent Szellemet, tehát ellene sem tud szólni, mert számára nem létezik.
1Tim 1:13  Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
Tehát a hitetlenséget megbocsájtja az Úr, mint nekem is, aki sokáig nem hittem.
Akkor mi a halálos bűn? Mi a Szellem káromlása?
Zsid 6:4  Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
Zsid 6:5  És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
Zsid 6:6  És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.
Ezt a bűnt, csak olyan keresztény emberek tudják elkövetni, akik meg ismerték a Krisztust.
Ezekre pedig ezt mondja János:
1Ján 2:18  Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
1Ján 2:19 Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
"Az hogy valamiben 'hiszek', vagy 'nem hiszek',mint pl. az eleve elrendelés, vagy a szabad akarat, az egyfajta teológiai meggyőződésre utal, amely meggyőződés sem nem üdvőzít, sem nem kárhoztat!"
Daba, ezzel nem értek veled egyet, hogy mindegy hogyan látjuk vagy gondoljuk. Bizony nagyon félre mehet a dolog.
Gondolj bele, hogy akik a máglyákat meggyújtották teljes bizonyossággal hitték, hogy helyesen cselekedtek.
Sándor
Azért kértem, hogy írd le az ige helyeket, mer sok igét összemosol. Abban igazad van, hogy sok dolog amit írsz, az ott van a bibliában, csak nem úgy és nem ott. Össze kevered az igéket, aztán ezt a keveredést értelmezed, ami egészen más következtetésre vezethet.
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 01, 10:52:17
Kedves Erdei,

Tudod jobban örülnék, ha példát is mondanál. Eddig azt mondtad, nem írok igét, csak beszélek - igei alátámasztás nélkül. MOst pedig azt mondod, hogy irok igéket - de összemosom. Arra szeretnélek kérni, hogy fogadd el- hogy a fórumon van olyan tag, aki ilyen - szerinted vallásos. Szerinted összemosó.Te csak írj világosan, igeileg megalapozott dolgokat - és mi is megpróbáljuk. Nem kell Neked velem csatázni - hidd el.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 01, 10:55:52
Drágáink!  :2police: Most, hogy jól "megmondtátok" egymásnak, a határ itt van. Ezen ne lépjetek túl. Köszönöm.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 01, 11:36:06
Sándor

Bár, Mária meg kért minket, hogy ne tovább, azért, hogy megértsed, mi a különbség.
Máté 4:6  És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Ez szó szerinti ige! (Zsolt 91:12  Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.)
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy te lennél az ördög, vagy hasonló butaságot. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha még igét mondunk is , de nem a jó és meg fellő helyen akkor értelmét veszti.(ez mondjuk a te írásaidra nem teljesen igaz, mert szó szerint, még egyet sem sikerült idézned :063:)
Meg is kaptuk rá a magyarázatot: [nb]Sajnos nem írtam oda az igehelyeket - elfelejtettem, tényleg.[/nb] (elhiszem, ez velem is megesik) Viszont nem is idézem, vagy érvelek azzal amit elfelejtek, ilyenkor utána nézek, át olvasom. Van úgy, hogy valamire emlékszem, de nem vagyok benne biztos, biblia elő, és elolvasom, sokszor jobb is, hogy megnéztem, mert éktelen butaságot írnék, ami így is előfordul. Azt is meg kell mondanom, hogy ha más ír igét, és nem emlékszem pontosan a szöveg környezetre, azt is elolvasom. Ezért jó ez a fórum, mert sok olyan ige is elő jön amit, én átugrottam, vagy rosszul értelmeztem. 2Tim 3:16  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Tehát ha oda írnád, hogy ez és ez az ige alátámasztja amit mondok, az nagy segítség lenne, megérteni, hogy miért gondolod azt amit írsz.

Azért Daba kérdése feléd, az sem rossz. Ezen sem kéne átugranod.  :089:

[nb]Azt írod, hogy az Isten akarata szentel meg bennünket. Ő az, aki újjászül minket és újjá teremt.
Ezek után pedig hibáztatod azokat, akik nem szentelik meg magukat és nem szülik újjá magukat és nem viselkednek úgy, mintha Isten megigazította volna őket.[/nb]/Sándortól
Ezt  is be idézhetnéd, hogy én hol írtam ilyet? :118:
Még mielőtt bárkit ezzel vádolnál:
[nb]Ezt egyszer már mondtam neked, hogy valójában Istent vádolod. Itt most egészen jól látszik - egymás utáni mondatban[/nb]. /idézet Sándortól
 :044:
 
Bocsánat mindenkitől, aki már a végtelenségig unja!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 01, 12:07:20
A teológiai "vita" magyarázása mehet, csak egymásnak ne essetek.  :2police:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 01, 13:00:34
Kedves Daba,

A beteg fiú apja kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg, ha tudja. Ha tudja - mert a tanítványok nem tudták. Már van egy skeptikus véleménye ezekről az Isteni dolgokról. Jézus pedig visszakérdez , ha tudom? Ha hiszel, meglátod. Az apa pedig világosan megértette, hogy a fia gyógyulása az ő hitétől függ - jön a világos válasz, könyörülj az én hitetlenségemen. Felfogta, hogy ha az ő hitétől függ a gyógyulás, akkor a fia beteg marad. Jót kért. Nem azt, hogy hiszem, ha látom - hanem nincs hitem és akkor végem.
A szabad akarat - vagy szabadnak nevezett akarat témakörét újra és újra előhozzuk, látom sokakat izgat. Mikor Isten beleszól ennek az embernek az életébe - világosan meglátja, hogy nincs neki. Nem tud elkezdeni hinni, nincs lehetősége rá, nem tudja akarni, hogy higgyen. Kegyelemre szorul. Ez a titka annak, mikor Isten valakit megszólít. Egyből tudja, hogy baj van.
Nincs bajom a két részre bontott kérdéseddel - sőt, teljesen logikusan függ össze.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 01, 15:23:14
Kedves Róbi!
A teológiai meggyőződés mellé esetlegesen csatlakozó szélsőséges
fanatizmust, ne keverd kérlek  össze, magával a teológiai meggyőződéssel!
Mert én rólad sem feltételezem, hogy mágjára küldenél valakit csak azért, mert másként lát dolgokat. S ezt Sándorról sem vagyok hajlandó elfogadni, mert benne él a Krisztus!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 01, 16:03:07
Kedves Sándor!
Szeretném összegezni, azt amit idáig elmondtál:
Senkin sem lehet számonkérni, ha nincs hite, csak azt ha nem kéri, hogy kaphasson hitet.
Viszont, csak akkor fog tudni hitet kérni, ha Isten lehetővé teszi számára.
Csak, hogy ebből az a lehetetlen végkifejlet fog következni, hogy Isten azt fogja számonkérni az embertől, hogy ő maga (mármint Isten) miért nem adott erre lehetőséget az embernek!
Nem az a kérdés, hogy joga lenne-e mindehez Istennek, mert bizony joga lenne!
Nem is az a kérdés, hogy megállhatna-e szeretetben, igazságosságban, kegyelemben az ember előtt, hiszen Ő nem előttünk, hanem felettünk áll!
Az itt a nagy kérdés testvérem, hogy miként állna meg Önmagával szemben a szeretet Istene, ha csak egyetlen emberrel szemben is szeretetlen, igazságtalan vagy személyválógató lenne?!
Ha az embernek nincs szabad akarata, akkor Isten mindennek az oka és okozója!
Ha az Isteni szuverenítás ílly kisarkított formáját eltudod fogadni, s hittel megélni, akkor mást nem mondhatok, mint
hogy 'legyen meg néked a te hited szerint!'
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 01, 16:32:09
Kedves Daba,

Az emberek nem azért fognak elkárhozni, mert Isten nem adott nekik lehetőséget - hanem azért, mert bűnösök. Ez az alaphelyzet - mindenki jogosan kárhozna el, semmiféle kegyelem nem jár, semmiféle megoldás nem kérhető számon Istentől. Egyszerűen ha akár 1 bűnt elkövetett - természetes következménye, hogy a Szent Isten előtt nem áll meg - kárhozatra való. Nos ennél még rosszabb a helyzet.
Jogos volt-e az özönvíz? Jogos volt-e, hogy az Egyiptomi elsőszülöttekre ráküldte a halál angyalát? Van-e valami, ami alapján bárki ember szólhatna egy szót is? Perelhetne Istennel? Jób barátai is sírtak egy hétig - utána pedig vádolták Jóbot. Csak az alaphelyzetet nem értették, egyébként remek teológusok lettek volna. Isten nem vádolható - ha nem küldte volna Jézust és nem ad lehetőséget, hanem csak hagyja, hogy a Sátán teljesen eluralkodjon, mi pedig a bűnben vergődve mennénk a következményeket learatni.

Tudod én már próbáltam nagyon finoman - hogy ne legyenek illuzióink magunkról. Hogy örömünk teljes legyen. Azt is elmondtam, hogy ha valaki a maga cselekedeteit tartja olyan nagyra, hogy ő döntött, az magát magasztalja és fogalma nincs az igazi helyzetéről. Tudom, hogy nehéz - az ego nehezen adja fel.
Nem akartam ebbe ennyire belemenni - csak látom, hogy nem tudod magad ezen túltenni. A bibliánk világosan tanít a kiválasztásról. Pál leveleinek zöme a kiválasztottakhoz szól - nekik címezte. Egyáltalán nem tesz elbizakodottá - sőt, szerintem a predestináció tesz igazán alázatossá és biztos hitet ad, ami nem ingadozik. Az igéket is megértem egyre jobban. Isten hatalmas. Soha nem üdvözültem volna a magam akaratából és ki is esnék a kegyelemből, ha rajtam múlna.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 01, 16:43:37
Kedves Sándor!

Értem amit mondasz, s ezért tiszteletben tudom tartani a hitbéli meggyőződésedet, s újra csak azt tudom mondani: 'Legyen meg néked a te hited szerint'

Szeretettel: Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 01, 19:14:40
Szia Sándor

Gondolkodtam azon amit írtál.
Ha nem zavaró, akkor én be másolnám a történetet, már csak azért, hogy képbe legyünk. Elsősorban Márkot, a másik kettőből, csak amennyiben kiegészíti Márkot, szerintem.

Márk 9:14  És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala.
Márk 9:15  És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté őt.
Márk 9:16  Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?
Márk 9:17  És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van.
Márk 9:18  És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.
Márk 9:19  Ő pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám.
Márk 9:20  És hozzá vivék azt; és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala.
Márk 9:21  És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta.
Márk 9:22  És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.
Márk 9:23  Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
Márk 9:24  A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.
Márk 9:25  Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!
Márk 9:26  És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt.
Márk 9:27  Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkele.
Márk 9:28  Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék őt külön: Mi miért nem űzhettük ki azt?
Márk 9:29  Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel.

Szerinted ez a történet azt bizonyítja, hogy az embernek nincs szabad akarata, valamint, hogy nincs hite, ellenben a "elhívottaknak" van hitük, mert a hit kegyelemből van.
Nagyon nehéz és összetett igerészt választottál, nem véletlen.
Elsőnek nézzük a szabad akaratot: az apa, teljesen szabadon vitte a fiát Jézushoz,mikor a tanítványok nem tudtak vele mit kezdeni, nem szaladt el, nem szidta őket, hanem várt a Mesterre, szabad belátása szerint.
Tehát látható, hogy ennek az embernek szabad akarata volt, nem kényszerítette senki.
Hitről. Ez már sokkal nehezebb, mert itt nem "csak az elfogadásról" hanem a Szellem ajándékáról is szó van.
Te azt gondolod, hogy ez az apa nem hit Jézusban. Ezt a cselekedetei cáfolják a leginkább.
Ha nem hitte, hogy Jézus tud segíteni, akkor miért ment oda? Ha pedig látva, hogy a tanítványai nem tudnak mit csinálni, miért nem ment el?
Tudod miért? Mert hitt Jézusban!
A csodában nem hitt!
Nem neki mondja Jézus, hogy "hitetlen", hanem a tanítványoknak.Máté 17:19  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?Máté 17:20  Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
A tanítványok hittek Jézusban, abban nem hittek, hogy az a gyermek meg fog gyógyulni. Melyik "hit" akkor ez ami hiányzott még belőlük? Ez a hit:1Kor 12:9  Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Ez a hit már a hívőknek adatik, Isten ajándéka ként. (nem reklám de Derek Princnek van egy nagyon jó könyve a témával kapcsolatban," A Szellem Ajándékai" címmel)
De nézzük tovább.
"ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk." Róm 10:13  Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Nincs itt eleve kiválasztásról szó, mert "minden" még csak nem is mindenki hanem "minden".
Jézus pontosan érti, ami nincs oda írva mert élő volt a kommunikáció, nem volt szükséges mondani, hiszen egymáshoz beszéltek: "légy TE segítségül nékünk, Te könyörülvén rajtunk"
Ezért Jézus nem azt mondja, "higgyél bennem", mert hisz benne. Mit mond:"Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek." "Azt" amiben nem hiszel, abban a csodában, hogy a fiad meg fog gyógyulni!
Ma is sokan hiszik, hogy Jézus a Krisztus, de nem hisznek a csodákban, a gyógyulásban! Ezeknek az embereknek mondja, "ha hiheted azt", mikor hiheted,? ha a Szellem adja! Mikor adja?, ha be tudod fogadni!
Mit mond a kétségbe eset apa, aki megértette, hogy nem tudja bevenni a "hitet": "Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek." Azt mondja "hiszek Uram" benned, hiszek, de a csodában nem tudok hinni, segíts!
Még nem jött el a vigasztaló, ezért ez az ember nem tudott még kapni abból a "hitből" mely képes elfogadni azokat a dolgokat, amik nem evilágiak, ami Isten hitéből fakad. Ez valóban nem szabad akaratunkból fakad, hanem Isten ajándéka.1Kor 12:7  Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.1Kor 12:9  Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
Hogyan védi ki Jézus, ennek az embernek a "hitetlenségét"?
A legtöbb gyógyulásnál azt mondja, hogy legyen, a gyógyulni  vágyó hite szerint, vagy akarata szerint. Itt viszont mit mond: "Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!" Mit is mond: "én parancsolom"! Nem kötöm semmihez, ÉN szóltam, a Teremtő Isten. Az Én Hitem, az Én Szavam, az Én Akaratom!
Még sokat írhatnék! Mert még van itt mit mondani.
De summázom, ennek az apának, volt szabad akarata, és megtartásra való hite is!
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 01, 21:23:55
Kedves Erdei,

Az apa azt mondj Jézusnak - ha valamit tehetsz. (22 vers). Ez azt jelenti, hogy mutasd meg, ha tudsz segíteni. Ez nem hit. Ez egy kétségbeesett apa, aki próbálkozik mindenkivel, a tanítványok nem tudták, most nézzük meg, talán Jézus - ha tud egyáltalán. Ez inkább egy szkeptikus, reménykedni akaró (akar reménykedni - de mégis kételkedik). Nem tudja elhinni - ez az igazság.
Ha hiheted azt - válaszolja Jézus.(23.vers) Hiheted - vagy tudod hinni? - minden lehetséges a hívőnek. Amit az apa produkál - az kétségbevonja a teremtő Isten mindenható hatalmát - és ez ki is derül abból, ahogy mondja.
Mikor felfogja, hogy a hite a feltétel - ami nincs - bár először mondja még, hogy hiszek Uram (csak azért, hogy gyógyítsd már meg) - de jön a következő mondat - légy segítségül az én hitetlenségemnek. Beismeri, hogy nincs hite - csak mondta.
Jézus lelkigondozza az apát, aki teljesen tehetetlen, hite sincs csak a beteg fia. Jézus nem összetöri, hanem öszinteségre vezeti és könyörül.
Az ördögvilág viszont nagyon jól tudja, hogy kicsoda áll ott a fiú mellett - már örjöng és tudja, hogy nincs sok ideje - mert mennie kell. Az ördögi lélek tudja - nem hite van, hanem tudja. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 02, 11:35:58
Jézust szeretik, de az egyházat nem.
Nézzétek meg a videót:

http://videa.hu/videok/nagyvilag/mit-uzen-a-kultura-pasztorbot-tonhal.portal-www.theologion.hu-cL06UPzCnnuMj4m4
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 02, 19:32:15
Szia Sándor!

Nézzük akkor csak az apát.
Ez egy izraelita ember. Miben is kell hinnie? A törvényben és J.H.V.H.-ban.
Azért ne feledjük, hogy nem történt meg a megváltás.
Mit kérdez Jézus?
Azt, hogy hiszel bennem, vagy hiszed e hogy Én vagyok a Krisztus? Nem, nem kérdez ilyet. Ettől az embertől a legkevésbé kérhető számon, hogy miért nem hisz benne.
Két okból, mert a törvény alatt van még, a második ok, mert hiszi, hogy Jézus tud segíteni.
Azért gondold végig, ez az ember hall egy "Mesterről" "Rabbiról" aki gyógyít, ördögöket űz stb. Oda megy a gyerekével, mert elhiszi amit hallott, /Róm 10:17  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által./hogy ez az ember megtudja gyógyítani a fiát. Találkozik a tanítványokkal, és kétségek nélkül azt mondja nekik: "Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, " Itt nincs semmi kétség. Hitte, hogy ezek az emberek megtudják gyógyítani a fiát.
Nem. Nem tudták.
Az apa még sem megy el, marad. Kétségei támadnak, meg rendül. Talán még sem igaz? Meg inog a csodába vetett hite.
Sok példát tudnék mondani, a saját életemből, hogy emberek elmennek egy közösségbe amiről minden jót hallanak, hogy ez meg az történik ott, aztán elmennek, kérik a gyógyulást vagy valami mást, és nem történik semmi. A legtöbben elfordulnak ilyenkor, jó esetben csak a közösségtől, rosszabb esetben Istentől.
Ez az apa nem ezt teszi. Nem fut el./megtehetné, szabad akarata van/ Pedig a Sátán nagyon ezt szeretné, hiszen egy kísérletet már meghiúsított. Ez az ember még mindig hiszi, hogy a "Mester" Ő talán. Drága barátom, itt rejlik a hit és a szabad akarat. Mikor a kétségek és az ördög támadásai mellett is képesek vagyunk kitartani, nem el futni, nem megalázkodni, nem becsmérelni, hanem ott maradni, a kétségek közt is szabadon, hittel. Hinni, hogy a "Mester" talán tud tenni valamit.
Mikor én már elvesztem a reményt a csodában, mikor már kétségeim vannak, hogy meg fog gyógyulni, de van hitem, hogy Te vagy a "Mester". Neked lehet, mert az én "hitem" itt már kevés. Mert nem benned kell hinnem, hanem abban, hogy Te képes vagy rá!
A te értelmezésedben ez az ember hazudott, mert azt mondta "Hiszek Uram" én azt gondolom, hogy nem hazudott, mert hitt. Mint ember, mint apa, mint zsidó!
Nem tudott hinni, Isten "hitével" mert nem volt benne a Szent Szellem ajándéka. Már a csodákban nem hitt!
Sok keresztény sem hisz már a csodákban! Mint emberek hisznek! Hiszik, hogy Jézus a Krisztus, de nem hiszik, hogy meggyógyulnak, hogy Isten szereti őket!
Jézus nem lelki gondozó! Ő teremtő Isten. Nem a lélekkel foglalkozott, hanem a szellemmel. 1Kor 15:45  Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Ádámé a lélek, Istené a szellem!
MEGELEVENÍTŐ SZELLEM! Freud lelki gondozó volt, de nem is volt Isten. :063:
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 02, 20:04:26
Szia Antee!

Neked mit mond ez a videó?
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 02, 20:24:20
Sziò.
Nem értem, hogy mire is gondolsz pontosan.
Nem élek burokban, (ahogyan Pàl is ìrta) mindenkinek pròbàlok minden lenni, hogy megnyerjek valakit Krisztusnak.
A video igazsàgot tartalmaz. Sajnos a vilàgnak meg van a véleménye Isten gyülekezetéröl, egyes keresztyének miatt.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 03, 07:15:53
Nyilván arra gondolsz Erdei, hogy az egyháznak változtatni kell.
Kíváncsi lennék az egész filmre, bár ez a bemutató, illetve ezek a tények csak arra jók, hogy felhívja a figyelmünket erre a problémára, de azért sok ilyenfajta nyűge a világnak a keresztényekkel szemben akkor is megmaradna ha tökéletesek lennénk. Pont ezért hívják világnak, nem lát tisztán csak megkeresi a számára nem tetsző pontokat a kereszténységben és azt gondolja, hogy már van jogalapja nemet mondani a gyülekezetbe való járásra.
Azt se felejtsük el, hogy ez Amerika, itt hasonló, de más jellegű problémáink vannak...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 03, 08:07:34
A gyülekezet nem tökéletes, ahogy a sátán elhiteti a világgal. Sokszor még a keresztények is azt hiszik, hogy rajta kívül senki nem vétheti el. Csakhogy kimarad a megszentelődés ami egy folyamat és Jézus előtt ér végett. Így bizony előjön, hogy mennyi hibánk van, amin az Úr formálni akar. Az a baj, elvárom másoktól, hogy ne hibázzanak, miközben hemzseg bennem a hiba, rossz dolgok. Újjal mutogatunk egymásra. Ilyen emberek járnak a gyülibe. Ilyen tökéletlenek. Azt se felejtsük el, a búza között ott a konkoly, amit nem a mi dolgunk kihúzni. Alapvető gazt igen, ki is kell, de a konkoly az Úr dolga a végén. A világ meg mindegy hogyan lát bennünket a sátán szemével. Soha nem leszünk nekik jók, és nem ismerik az igazságot, hogy a keresztény is ember és nem makulátlan.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 03, 08:46:32
Kedves Erdei,

Ha hitt az apa - akkor miért kéri Jézust, hogy könyörüljön az ő hitetlenségén? Akkor ez a mondata tévedés? Írtál egy jó hosszú hozzászólást - amit el akartál mondani, mert szerinted engem meg kell győznöd arról, amit te hiszel - függetlenül az igétől.
Leírtad a történetet versről versre - tehát nem csak elolvastad - mégis a magad eszméit akarod tukmálni. Ez az apa egy olyan csodán ment keresztül, mikor a hitetlen felfedezi önmagát. Rádöbben a maga nagyszájúságára, elveszettségére - és életében először egy értelmes mondatot mond. Könyörülj! Így kezdődik minden jó kérés. Mikor felfedezi az árva önmagát, az elveszettség és hiszékenység helyébe belép a hit - az Isten csodája. Én világosan látom, hogy mi történt. Velem is hasonló dolog esett meg és sokunkkal.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 03, 09:01:23
Kedves Mária,

Tudod nekünk is sok kérdésünk van, amire jó lenne tudni a választ. Sok újjászületett testvérem van és imaóráink, bibliaórák minden héten. Be kell lássuk - hiányzik, hogy Jézus személyesen vezessen, ott álljon a gyülekezetünk élén Ő maga. Viszont azt igérte, hogy a lelke által épít minket és elvezet minket az igazságra. Szeretnénk, ha olyan hegyen épült város lennénk, ami messziról látszik és világos üzenete van a világ számára. Világítson - és tisztán, semmi disznózsír ne kerüljön a tiszta olajba, semmi korom, semmi idegen tűz. Nos ez van a szándékunkban - aztán jön a valóság. Isten látja, hogy mi van a szívünkben és tudja, hogy szeretjük és várjuk a vezetését. Sokszor megtapasztaljuk, hogy gondja van ránk. Sokszor elpirulunk - kell is. Sokszor nagyon hálásak vagyunk. Egy viszont nagyon valóságos - nagyon szeretjük egymást, jobban, mint amire a világ képes. Testvérek vagyunk. Sokszor beszélünk arról, hogy majd a mennyből hogy fogunk visszagondolni ezekre a napjainkra. Hogy fogjuk látni majd onnan. Nincs másban dicsekedésünk mint a mi Urunkban.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 03, 10:15:18
Sándor: Ha hitt az apa - akkor miért kéri Jézust, hogy könyörüljön az ő hitetlenségén? Írtál egy jó hosszú hozzászólást - amit el akartál mondani, mert szerinted engem meg kell győznöd arról, amit te hiszel - függetlenül az igétől.

Kérdésedre a válasz: Mert az apa rájött, hogy baj van a hitével. Rossz lóra tett. A hitünk sokfélében lehet. Önmagunkban, a szolgálókban, emberekben, Istenben. Behelyezhetjük a hitünket rossz dolgokba is. erdei nagyon jól levezette miben van az apának a hite. Visszakérdezek. Ha nem hitt az apa, hogy a fia meggyógyulhat, akkor miért is vitte Jézus elé a panaszát, a fia betegségével? Hiszen bepanaszolta a tanítványokat, hogy hiába küldte ki őket, nem tudnak gyógyítani. Nézd csak meg mit mond az apa: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 03, 10:41:48
És az egész sokaság meglátván Őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté Őt. Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel? Márk. 9:15-16

Jézus  megkérdezi: - Mit vitatkoztok ezekkel? De azok nem felelnek semmit. Amikor megérkezik a pásztor, elnémul a tolvaj és felvidul a nyáj.
  
És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma szellem van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékzik, a fogát csikorgatja, és kiszikkad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. Márk. 9:17-18

Akkor valaki odalépett az Úrhoz és elpanaszolta mi a baj a fiával. Képzeljük csak el, milyen lehetett az apának ilyen állapotban látni a fiát. A gyereke néma, rohamai voltak, gyakran belevetette magát a tűzbe, belevetette magát a vízbe, vonaglott a teste amikor egy démon gyötörte, habzott a szája, csikorgatta a fogait. Hét ez nem egy derűs látvány lehetett egy szülőnek. A tanítványok, akik lent maradtak a völgybe, azok megpróbálták kiűzni a démonokat, de nem tudták. Mi az oka? - Ők a te tanítványaid, akiknek hatalmat adtál, hogy a kígyókon, skorpiókon tapossanak, de most azt látom, semmit nem tudtak tenni. Ma is így van ez. Sok keresztény nem is veszi figyelembe, hogy van Jézus nevében hatalma a sátáni erők felett. Ők azok, akik tagadják ma Jézus gyógyító szolgálatát. Vallási vitákba mennek inkább, hogy téged meggyőzzenek az ellenkezőjéről. Saját okoskodásaikban vesztegelnek. Nem ismerik Jézus hatalmát, erejét! Inkább arra tanítanak, hogy fogadd el, ha Isten ezt mérte ki rád. Ostoba vallásos hit és nem Igei. Nem számít mi van veled, amíg élsz! Van rá esélyed, hogy Isten csodát tegyen! Isten képes rá, hogy meggyógyítson, mindegy mit mondanak az orvosok, az emberek! Miben hiszel? A vallásos ostobaságba, mert ők nem tudják a választ és inkább kitalálnak valamit, vagy Istennek? Legyél olyan mint a kisgyerekek, akik feltétel nélkül megbíznak az apjukban.

Ő pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. Márk. 9:19

Jézus azt mondja a vallásos vezetőknek: “Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket?” Jézus szinte felsóhajt. Szomorúságot találunk ezekben a szavakban. Úgy kell mennünk az Úrhoz, hogy várjuk, hogy áldást kapunk Tőle! Hinned kell ezt. Ne a láthatókra, ne az érzéseidre támaszkodj. Isten megjutalmaz, ha szorgalmasan keresed Őt! Az Úr nem volt velük, akkor már nem is működtek a dolgok. Ha az Úr nincs velünk az imáiknál, akkor nem is fog működni semmi. A hitetlenség nem orvosság. Csak azért gyulladunk be, mert Jézus nincs fizikailag jelen?

És hozzá vitték azt; és mihelyt a szellem meglátta Őt, a szellem azonnal szaggatni kezdte a fiút; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala. És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Márk. 9:20-22

Itt kiderül sátán romboló munkája, mert ő öl, pusztít, nyomorba dönt. Mindent elvesz amit eltud. Megkaparint amit csak átadsz neki. Célponttá váltál. Ameddig a lelkedet nem tudja megkaparintani, addig nem adja fel, mert gyűlöl téged Jézus miatt. Jól szemlélteti ez az Ige, hogy gyermekekben is lehet démon, nem csak felnőttekben. Az apa, felismert valamit. "Ha tehetsz valamit, tedd meg könyörületedben." - nem volt ekkor még a megváltás, így te ezt ne mond már! Nekünk ki kell jelenteni, hogy meggyógyultam!

Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Márk. 9:23

Felemelő a számomra ez a mondat: “Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.” olvasd el újra és újra ezt az áldott ígéretet. Nincs kizárás semmiből, mert azt mondta, minden lehetséges, csak higgy. Dicsőséges ígéret ez: Minden lehetséges annak, aki hisz!

A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Márk. 9:24

Ez az apa felismerte és beismerte a gyengeségét és sírva kérte Jézust, hogy segítse abban megerősödni. Ő a tanítványokba helyezte a hitét, ez a panaszáradatból kiderült. Meggyógyulhatott volna a fia már a tanítványoknál is, ha Istenre tekint. Rosszba helyezte a hitét. Miért nem gyógyult meg? Az apa kire tekintett? Olvassátok vissza Jézus dorgáló szavait. Ne felejtsétek el, Jézus még nem végezte el a megváltói munkát, amiben a gyógyulásunk is benne van, de a tanítványok kaptak hatalmat amikor kiküldte őket gyógyítani. Ők még törvény alatt éltek és nem kegyelem alatt. Rá kell jönnünk, hogy gyenge a hitünk, vagy nincs, mert nem kérjük, vagy nem jól kérjük. Keressük Jézust, hogy segítsen. Fel kell ismernünk a gyengeségeinket és bevallani Neki. Hozzá kell kiáltani és Ő megfelel, nagy dolgokat tesz. Megfogod látni a változást az életeden! Betölt a hit és elkezd munkálkodni. Drága Úr Jézus! Kérlek, segíts az életem azon területein, ahol még hitetlen vagyok! Milyen érdekes amit az apa mond: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Akkor most hisz, vagy nem, mert ha hisz, minek mondja, segítsen a hitetlenségén? Mert az apa hitte, hogy meggyógyul a fia, hiszen azt mondta Jézusnak, hiszek. Viszont azt is felismerte, hogy rosszba fektette a hitét a fia gyógyulásának és azért kérte, hogy ebben segítsen neki, hogy ezután ne így legyen.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 03, 16:43:07
Mária

Köszönöm, a kiegészítést, mert így lett kerek.
 :afro:

Antee

Olyan dolgok is elhangoznak amivel, én a magam részéről nem értek egyet. Mivel ez egy előzetes(reklám) lehet, hogy a filmben kifejtik pontosan az álláspontjukat. Ha, esetleg meg lehet nézni a filmet?
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 03, 16:49:10
Azt úgytudom, hogy meg lehet vásárolni.
Sajnos nem tudok többet, én is csak úgy kaptam a linket.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 03, 18:18:59
Kedves Mária és Erdei,

Értem amit mondani akartok. Tényleg úgy gondoljátok, hogy az apa, aki azt mondja, hogy - ha valamit tehetsz - akkor gyógyítsd meg, ez a hit? Amire Jézus vissza is kérdez - hogy tényleg ennyi?

Sajnálom, hogy a gyógyítás körül kezdünk súlyozni - pedig szerintem nem az a lényeg. Ha nem gyógyította volna meg a fiát, akkor is hinnie kellett volna, mint a kananeusi asszony. Ott mondta is Jézus - hogy ez igen, ez hit. Itt viszont éppen azt firtatja, hogy miről is beszél ez az apa? Ha tehetsz valamit? Kinek beszél? Kitől kérdezi?
Mint mondtam, értem azt, amiről írtok - de nem osztom. A gyógyítás mint messiási jel tényleg megjelenik - de a hit nem a gyógyítás miatt éled fel, hanem JÉzus kérdésétől. Mielőtt meggyógyítja a fiút - már mondja az apa, hogy a hitetlenségem a betegségem. Betegebb vagyok a fiamnál. A fiam látványosan - én belülről. A gyógyítás már csak hab a tortán.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 03, 19:09:08
Sándor: Mielőtt meggyógyítja a fiút - már mondja az apa, hogy a hitetlenségem a betegségem. Betegebb vagyok a fiamnál. A fiam látványosan - én belülről. A gyógyítás már csak hab a tortán.

Drága Sándor! Hol mondja ezt az apa?  :03: Az apa nem mond ilyent, hogy ő betegebb a fiánál. Te belemagyarázod ezt és ez a saját véleményed. :08: Ezt mondta: "Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek." A hitetlenség mióta betegség? Megkérlek, Igével támaszd alá ezt az állításodat. Én soha nem találkoztam ezzel. A szívedben hihetsz úgy, hogy kételkedik az elméd. Nagy harcban volt az elméje a szívével. Ez a férfi a szívében hitt azért ment Jézushoz és ezt vette észre Jézus. Nézd csak meg az Igében, hogyan reagált azokra, akik a szívükben nem hittek. lásd farizeusok, írástudók. Nézd meg Názáretben mit is mondott nekik? Megdorgálta őket. Jézus Tamásnak is mit mondott? Ezek az emberek belül betegek voltak? Ez az apa Jézus egyetlen szavára előhozta ami a szívében benne volt. Ugyanis a szívből szól a száj. Hiszek Uram! Ha ez az apa nem hitt volna, akkor hazament volna a fiával a tanítványok esete után, hogy a fia nem gyógyult meg, de ő a hitével tovább lépett Jézushoz. Ez az apa nem reménykedett, hanem hitt. Meg is lett az eredménye. A szívében lévő hit felszínre jött és megkapta amiben hitt.

Sándor: Sajnálom, hogy a gyógyítás körül kezdünk súlyozni - pedig szerintem nem az a lényeg.

Ezt nem választhatod ketté ebben az esetben. Pont a hit és a gyógyulás összetartozik. Ezen van a hangsúly.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 03, 19:45:38
Sándor

Az apa nem mond olyat, hogy "akkor gyógyítsd meg". Csak annyit mond "de ha valamit tehetsz".
Azért azt remélem észrevetted, hogy sem én, sem Mária nem tesz hozzá az igéhez. Ha tovább gondolom, akkor mindig ott van, hogy ez az én gondolatom,és ez nem idézet. Ami nem jelenti, hogy igaz lenne vagy az az igazság amit gondolok, de sem nem veszek el, sem hozzá nem teszek.

Jézus nem kérdez vissza ilyet, "hogy tényleg ennyi"?
Az alábbi kérdéseket teszi fel:Mit versengetek ezekkel? Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Mennyi ideje, hogy ez esett rajta?
"A gyógyítás mint messiási jel tényleg megjelenik - de a hit nem a gyógyítás miatt éled fel, hanem JÉzus kérdésétől."
Sándor melyik kérdésére?

Jézus egyetlen gyógyítását, ami bekerült a bibliába, sem szabad összekeverni, pont azért, mert mindegyiknek más a mondani valója.
Jelen esetben ezt a gyógyítást, pont te hoztad fel példának, hogy az apának nem volt sem hite, sem szabad akarata.
Ez nagyon összetett történet, és valóban kell a Szellem segítsége, hogy mélységében megértsük, mert itt van még egy mélyebb dolog is elrejtve, amivel még nem is foglalkoztunk, mert nem az a témánk, /bár szorosan kapcsolódik ide/ hanem a hit és akarat szabadsága.
Első olvasatra, vagy felszínesen olvasva még igazat is adnék neked, de ott van hogy: Zsid 11:6  Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Itt pedig a jutalom, az hogy a fiú meg gyógyul! Ha hazudott volna, vagy nem hitt volna, Jézus bizonyosan nem jutalmazta volna meg. A másik fontos dolog, "hogy hinnie kell", itt nem azt mondja, hogy Istentől kapott hittel kell rendelkeznie, hanem az egyénnek kell hittel bírnia. Nekem kell hinnem! Nekem kell keresnem, mert "akik őt keresik", szabad akaratból. Ez az apa mind két kitételnek eleget tett. Különben nem gyógyult volna meg a fia.

"Mielőtt meggyógyítja a fiút - már mondja az apa, hogy a hitetlenségem a betegségem. Betegebb vagyok a fiamnál. A fiam látványosan - én belülről."
Márk 9:24  A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.
Látod, megint olyat írtál ami nincs ott.
A hitetlenség, nem betegség. Ez a fajta "hitetlenség", meg pláne nem az. Akiket nem elevenít meg Krisztus Szelleme, az nem beteg, hanem alszik, ha tetszik halott, de nem beteg.
Kol 2:13  És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,

Tudod miért fontos ragaszkodnunk ahhoz, ami a bibliában van?
Mert Isten, nem adott más kijelentést! Ez nagyon fontos! Sem neked, sem nekem, sem senkinek!  
Ezért ha ragaszkodunk az Igéhez, az nem teológia, hanem evangélium.

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 03, 19:48:05
Mária

Mindig gyorsabb vagy nálam.  :nem:
Hogy csinálod :?:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 03, 19:54:29
Mária

Mindig gyorsabb vagy nálam.  :nem:
Hogy csinálod :?:

Lehet, hogy tömörebben fogalmazok, így kevesebbet írok mint te, meg lehet gyorsabban is. Így biztos elolvassák.  :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 03, 20:08:39
"Nem volt hite és szabad akarata"?

Gal. 5,13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

Ez az ige alátámasztja, hogy van szabadságunk, de nem jó visszaélni vele, inkább járjunk szeretetben..

Gal. 5,14-15 Mert az egész törvény ez egy Igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.  Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.

Még csak törvény alatt sem vagyunk. Sőt, a 10 parancsolat sem érvényes ránk, soha nem is volt. Ez törvény és mi nem is voltunk alatta. Jézus betöltötte.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 04, 08:52:46
Kedves Mária és Erdei,

Szívesen belemegyek mélyebben, komolyan - ha tényleg megfelelő komolysággal és alázattal vizsgáljuk mindannyian a történetet. A Szent szöveg értelmezése a lélek által lesz világos - szerintem ebben mindannyian egyetértünk. Számomra az üzenet mást tanít.
Mint minden cselekedetnek - mozgatórugója van, indítása - valamelyik szellemi hatalom felől. Mindegyiknek gyökere, ura van. A történet kicsit nagy falat, ezért azt tanácsolom, mint egy elefántot is meg lehet enni szeletenként - vegyünk részeket.
A történetben szereplő lelkeket szeretném röviden átfutni - melyik résznek ki a gazdája, mik a jellemzői - honnan gyökerezik.
Az apa először megvádolja Jézusnál a tanítványait - hogy nem tudták meggyógyítani. Vádoló.
Utána azt mondja Jézusnak, ha tehetsz valamit - szóval ha tényleg Isten fia vagy, akkor ... ismerjük ezt, ezt Isten kísértésének nevezzük. Mutass csodát, valami mutatványt - ha tényleg tudsz. Utána azt mondja - hiszek. Nagyokat mondó száj - azok után, amiket eddig tett, tudjuk, hogy ez a hit kigúnyolása.
Ott van a fia - akivel tehetetlen - nincs hatalma, csak a következményeket szenvedi. Bűn alá rekesztve, várja a csodát. Jeleket akar látni. Mutatványt. Isten tud csodát tenni, de nagyobbakat annál, mint hogy meggyógyul egy ember. Minden gyógyítás mellett egy sokkal nagyobb dolog is történik - egy ember magába száll, felfedezi önmagát, áttör a sötéten Isten szava - úgy benyúl a páncél alá - és rádöbben, hogy kegyelemre szorul.
A csodát a két mondat között látjuk - mikor azt mondja, hogy Hiszek uram! - és a Légy segítségül az én hitetlenségemnek - között. Ez az apa átkerült az eddigi hitetlen, kétségbeejtő állapotából az Isten gyógyító kezébe. Isten műveli ezt. Az apával pedig történik. Ő csak bizonyságot tesz arról, hogy éppen hol tart, milyen állapotban van éppen. Ennek a szép folyamatnak az eseményeit követhetjük nyomon.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Picur85 - 2009 Június 04, 09:06:21
Nem tudom, hogy nekem szabad-e beleszólnom ebbe a beszélgetésbe, de a szabad akarattal kapcsolatban két ige jutott eszembe.

Az egyik II. Kor. 3:17 Az Úr pedig a  Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

A másik I. Kor. 10:23 "Minden szabad  nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.

Réka
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 04, 09:28:34
Kedves Réka!
Nem csak, hogy szabad, de 'kötelező' is beleszólnod egy-egy beszélgetésbe!
Minnél több az építő gondolat, annál színesebb a fórum!
Köszönettel és
szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 12:06:40
Sándor írta: "Utána azt mondja Jézusnak, ha tehetsz valamit - szóval ha tényleg Isten fia vagy, akkor ... ismerjük ezt, ezt Isten kísértésének nevezzük. Mutass csodát, valami mutatványt - ha tényleg tudsz. Utána azt mondja - hiszek. Nagyokat mondó száj - azok után, amiket eddig tett, tudjuk, hogy ez a hit kigúnyolása.
Ott van a fia - akivel tehetetlen - nincs hatalma, csak a következményeket szenvedi. Bűn alá rekesztve, várja a csodát. Jeleket akar látni. Mutatványt. Isten tud csodát tenni, de nagyobbakat annál, mint hogy meggyógyul egy ember. Minden gyógyítás mellett egy sokkal nagyobb dolog is történik - egy ember magába száll, felfedezi önmagát, áttör a sötéten Isten szava - úgy benyúl a páncél alá - és rádöbben, hogy kegyelemre szorul."


Sándor testvérkém, ismét csak azt kell írjam, belemagyarázás ez. Sokaknál ezzel van a baj, hogy olyant magyaráznak bele, amit nem is tartalmaz az ige üzenete és így félre viszi az igazi mondandóját, ezzel kihagyva a lényeget. Nem kell Jézus és az apa szájába adni a szót. Az apa nem akarja ezt mondani: "szóval ha tényleg Isten fia vagy, akkor ..." mert ha akarta volna mondani, be is írja Máté, de ez nem Isten üzenete, hanem a tiéd. Te ezekkel a szavakkal beleadod az apa szájába a szót, amire ő messzemenőkig tiltakozna. Nem hinném, hogy megkérdőjelezi Jézus hatalmát, mert nem igen kérte volna sírva, hogy segítsen a hitetlenségén. Egy síró ember lázad? Itt ismét megjegyzem az elmebeli hitetlenségén, mert a szívében hitte, hogy a fia meggyógyul, mert nem vitte volna oda a beteg fiát. Ez egy lényeges mozzanat. Ha elviszed a gyereked az orvoshoz, nem vádolod meg semmivel, hanem kéred, hogy gyógyítsa meg. Ha viszont előtte másik orvosnál voltál és nem gyógyult meg, nem esel neki ennek az orvosnak....  Gondolj abba, miért ment oda a fiával az apa? Balhézni? Vagy azért, hogy jól beolvasson az Úrnak? Szemére vesse, ahogyan te állítod? Akkor Máté azt írta volna, hogy megkísértette az Urat az apa, ahogy a farizeusoknál is olvassuk. 

A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Márk. 9:24

Egyszer nem kárhoztatta Jézust és nem is kísértette az apa. Nem követett el istenkáromlást. Azt állítod nagyokat mondó száj. Hát az a száj, sírva kiáltott fel. Nagyon alázatosan viselkedett az Úr előtt. Drága Sándor. Ez az apa össze volt törve a szívében. Gondolj bele, gyerekkora óta beteg a fia. Nem is akármilyen látvány lehetett. Ez az apa alig várja, hogy végre egészségesen lássa a gyerekét. Bizony mi szülők ilyenek vagyunk. Azt írod: "Nagyokat mondó száj - azok után, amiket eddig tett, tudjuk, hogy ez a hit kigúnyolása." Nem hinném, hogy gúnyolta volna a hitet.

Te egy nagyon érdekes teológiát képviselsz. Egy folytonos kárhozattó, vádakkal teljes evangéliumot hirdetsz egyfolytában. Isten nem a vádló! A te üzeneted engem nem tenne szabaddá, hanem folyton kárhoztatás alatt lennék. Isten kíméljen meg ilyen üzenetektől mindenkit. Engem Isten végtelen szeretete vezet és az visz el a felismeréshez a Szelleme által, hogy istenfélő életet éljek. Ez a szeretet szégyenít meg, ami megváltoztat, megszentel. Számomra örömhírt jelent az evangélium és nem földbedöngölést. Hidd el, felismerem ha hibázok, mert szabad vagyok rá.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 04, 12:07:32
Szia Sándor

"Mint minden cselekedetnek - mozgatórugója van, indítása - valamelyik szellemi hatalom felől."

Ez így igaz, csak az a baj, amiért nem értek veled mégsem egyet, hogy ki hagyod az embert mint hatalmat. Csak két hatalomban gondolkodol, mintha az ember valamiféle üres báb lenne, vélemény, vagy akarat nélküli test. Mint amolyan marionett figura. Ez pedig nem igaz.
Nem tudod elfogadni, hogy valakit sem a Szellem, sem az ördög nem irányít, hanem a saját akarata,saját lelke, saját szelleme.
Mivel ez az alapja az eszmefuttatásodnak, ezért az egész építmény instabil.

"Az apa először megvádolja Jézusnál a tanítványait - hogy nem tudták meggyógyítani. Vádoló."

Igazat mondott az apa. Miért lenne ez vádlás? Ha elmondod, valakinek amit megtapasztaltál, akkor az vádlás?
Egyik ismerősöm, rendszeresen járt egy orvoshoz, mert időnként fájdalmai voltak. Évek alatt egyre erősebb, és erősebbek voltak ezek a fájdalmak. Bízott ebben az emberben, és nem akart menni másik orvoshoz, de rá kellett jönnie, hogy nem javul az állapota. Elment egy nagyobb tapasztalattal bíró orvoshoz. Elmondta, hogy az előző orvos nem tudta meggyógyítani, ezért jött ide. Mikor megvizsgálták, kiderült, hogy rákos. Évekig huruttal kezelték!
Vádolhatta volna azt aki félre kezelte, de nem tette. Boldog volt, hogy talált egy olyat, aki segíteni tudott neki.


"Utána azt mondja Jézusnak, ha tehetsz valamit - szóval ha tényleg Isten fia vagy, akkor ... ismerjük ezt, ezt Isten kísértésének nevezzük."

Hozok egy pár példát arra, hogy mi az Isten kísértés:
Máté 4:6  És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Máté 19:3  És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?
Máté 22:36  Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
Luk 20:22  Szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?
Mit mond az apa:Márk 9:22  És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Ez bizony nem kísértés, hanem kérés.

"Utána azt mondja - hiszek. Nagyokat mondó száj - azok után, amiket eddig tett, tudjuk, hogy ez a hit kigúnyolása."

Mit is tett? Várt a Mesterre?
Vagy mit tett, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, ha már azt nem tudtuk meg, hogy Jézus melyik kérdésére éledt fel a gyógyítás.
Olyan szépen átugrod azokat a kérdéseket, mintha azok nem is lennének, vagy azt amit az apa mond:"légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk."
Mert ez a mondat rész bizony fontos. Mert bizony ez a hit szavai!
Mert mit mond Jézus:"Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek." Maga Jézus jelenti ki erről az emberről, hogy hívő! Nem azt mondja neki amiket te mondasz rá, nem ítéli meg, nem mondja neki, hogy kísértő,hogy vádló, hitetlen, nagy szájú, hazug, azt mondja neki "minden lehetséges a hívőnek".
Ebben higgyél, hogy "ha hiheted azt" akkor meglesz neked. Márk 11:24  Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
Látod nem becsmérli a hitét, hanem tovább vezeti.

Picur85

Szabad akarattal bírsz!
Én örülök, ha hozzá szólsz, és azt gondolom,hogy igazad van.
 :044:

Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Picur85 - 2009 Június 04, 12:35:35
Sziasztok!

Köszönöm nektek a kedves biztatást, ezek után elmondom, hogy nekem mi jutott eszembe a témáról, és arróül, amit írtatok.

"Nem tudod elfogadni, hogy valakit sem a Szellem, sem az ördög nem irányít, hanem a saját akarata,saját lelke, saját szelleme."

Erről úgy gondolom, hogy az ember csak azt tudja irányítani, hogy melyik hatalomnak engedelmeskedik, mert egy adott helyzetben több lehetséges utat választhatunk, de ezek az utak vagy Isten szerint valók, vagy Sátán csapdájába esünk velük.

Szerintem az apa esetében Isten szerint való utat választott, mert az már Isten munkálkodásának eredménye, hogy hinni akar, még akkor is, ha egyelőre nem képes erre.

"Utána azt mondja Jézusnak, ha tehetsz valamit - szóval ha tényleg Isten fia vagy, akkor ... ismerjük ezt, ezt Isten kísértésének nevezzük."

Ehhez annyit tennék hozzá azon kívül, amit elmondtatok, hogy szerintem az, hogy azt mondja, hogy "ha tehetsz valamit", nem is biztos, hogy arra vonatkozik, hogy Isten Fia vagy-e. Egyszerűen vonatkozhat arra is, hogy van-e akkora hited, hogy az imádat, a kérésedet az Atya meghallgatja. Persze, az utána lévő részben már elismeri, hogy Jézus Isten Fia, de szerintem ez még nem arra vonatkozik. (Gondoljatok arra, hogy pünkösd után mennyit tudtak gyógyítani az apostolok, mert volt hozzá elég hitük).

"Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek."

Ezzel kapcsolatban csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem ilyet sokszor az ember is érez, vagy legalábbis néha én is szoktam érezni. Ezt úgy értem, hogy néha érzem azt, hogy hiszek Istenben , hiszek azokban a cselekedeteiben, amik le vannak írva a Bibliában, és az Ő szavában, de nem tudom elhinni azt, hogy abban a helyzetben, amiben vagyok, tud segíteni, tud megoldást adni. És szerintem ezt érezhette az apa is. Tudta, hogy Isten Fia áll előtte, de nem tudott hinni abban, hogy lehetséges, és meggyógyul a gyermeke.

Réka


Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 04, 12:55:31
Kedves Mária és Erdei,

Csak azért, mert hosszúak a hozzászólásaitok, egy kicsit összefoglalnám azt, amit Nektek üzen az ige. Van egy apa, akinek beteg a fia és hittel odamegy Jézushoz és az meggyógyítja. Az apának is rendben a hite és Jézus sem lát semmi bajt - ezért meg is gyógyítja, mivel a tanítványoknak nem volt elég hitük, mert még a szentlélek nem áradt ki.
Ugye jól értem? Emellett van az Isten és a sátán uralma között egy semleges terület, ahol egyik sem hat rám - ahol szabad vagyok mind a kettőtől és gyarkolom a szabad akaratomat és szabad választásomat.
Amit én mondok - szerintetek az földbedöngölés és semmi örömhír nincs benne, belemagyarázok és félrebeszélek, ami nagyon veszélyes.

Ha jól szedtem össze a főbb pontokat - szerintem akkor ezt most itt zárjuk is le, mivel nincs egyetlen közös pontunk sem. Mind a két nézet leírta amit lát és ért az igék alapján. Ne menjünk indulatokig - szerintem ennyi.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 13:09:02
Sándor: Az apának is rendben a hite és Jézus sem lát semmi bajt - ezért meg is gyógyítja, mivel a tanítványoknak nem volt elég hitük, mert még a szentlélek nem áradt ki. Ugye jól értem?

Nem, nem jól érted és nem jól látod. Ezért nem értesz minket meg. Az apának volt hit a szívében, hiszen valami odavitte Jézushoz, de az elméjében nem hitte, hogy meggyógyul a fia. A láthatókra nézett, mert a tanítványokkal jött elő. Azok nem tettek csodát a fia életében. Ez okozott káoszt neki, ahogy nekünk is szokott. Sokszor az elménkben tudjuk elfogadni és a szívben nem, de fordítva is így van. Legtöbbször az elménk hitetlensége vezet a szívünk helyett. Az Apa azért mondta, hogy hiszek, de légy a segítségemre amiért nem hiszek. Válaszd szét az elmét és a szívet. A hit nem csak egy helyen van. Az apa ezt ismerte föl amikor ezt mondta sírva. Valami olyasmit jelent. Hiszek Uram a szívemben, de az elmémben nem. Legyél segítségül, hogy teljes legyen a hitem. Az apa nem volt hitetlen, mert akkor nem ment volna oda Jézushoz, de nem volt teljes a hite. A szív és az elme együtt kell higgyen, mert csak akkor tud a szívéből harmóniával szólni a száj. Pál azt mondja: Mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról és a szívedben hiszed....

 A tanítványok vették a Szent Szellemet, mert Jézus rájuk lehelt, de még nem lakott bennük, csak kiáradt rájuk. Hatalmat adott nekik Jézus a gyógyításra, ördögűzésre amikor kiküldte őket kettesével. A Szent Szellem csak Jézus feltámadása után jött el pünkösdkor. Nézd meg Péter micsoda erővel hirdette az Igét, aki előtt Jézust megtagadta, most nem félt már, mert benne volt Isten Szelleme.

Igen, vezethet bennünket Isten, sátán és a saját akaratunk. A saját akaratom nem semleges terült én nem fogalmaznák így.

Drága Sándor, nem hiszem, hogy indulat volt bárkiben is, csupán a teológiánk nem azonos, de ettől még nem esett senkinek senkit. Rád se mondható el. Legfeljebb rosszul esik neked, hogy nem osztjuk a véleményedet.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 13:59:43
Sándor! Megpróbálom leírni. Van egy apa, akinek az egy szem fia nagyon beteg és szenved gyerekkora óta. Ez az apa hallotta, hogy vannak Jézusnak tanítványai, akik gyógyítanak. Azonnal hit ébredt benne, hogy az ő fia is meggyógyulhat. Ezekkel a reményekkel telve a szívében, ment a tanítványok elé. A tanítványok gyakorolták a hatalmukat, de a betegség csak nem hagyta el a beteget. A tanítványok hitetlensége bizony közrejátszott. Kérdezték Jézust ők miért nem tudták meggyógyítani? Máté 17: 19-20. Jézus megmondja nekik, hogy miért nem. Éppen ott vitáznak a közönség előtt, vallási vezetők előtt, amikor Jézus megkérdezi miért van köztetek ez a vita? Márk 9:14- Az apa kiáltva könyörög: Mester! Kérlek téged, tekints az én fiamra, mert nékem egyetlenem és elmondja mi történt. Luk. 9:38-  Jézus megdorgálja őket, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Majd Jézus kéri a fiút, hogy vigyék hozzá. Az apa elismeri, hogy van hite de az nem elég. "Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek." Tömören ennyi. Érdemes egy egy tanulmánynál összevetni a másikakkal is és így érthetőbbé válik.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Sándor - 2009 Június 04, 14:04:17
Kedves Mária,

Hidd el, értem a történetet és át is tudom élni, az ebből eredő lelki és testi terheket is felfogom. Amikor elismeri, hogy nincs hite - az a kulcsmozdulat. Jézus az apát gyógyítja először.

Nem esik rosszul, hogy nem értünk egyet. Nem erről van szó, miattatok kértem, hogy inkább álljunk le, már nagyon sok személyeskedés volt az írásotokban. Nem tudjátok megállni. Azt is értem, hogy máshogy látjuk. Nem is akarlak meggyőzni, magamnak mondanék ellent. Én elmondtam, hogy az apa arra döbbent rá, hogy nincs hite, pedig azt hitte. Jézus is ezt firtatja, oda teszi az ujját erre a pontra és nem tolja odébb semmi, ott tartja. Nem a gyógyítás és csodatétel a nagy dolog. Jézus is - ahogy idézted a kiküldött tanítványok történetét - mikor megjöttek és belekezdtek a nagy élménybeszámolókba - lehűtötte őket, hogy ne annak örüljetek, hogy az ördögök engedtek, hanem hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Ebben a történetben sem a fiú meggyógyításán van a hangsúly.
Péterért pedig imátkozott - Judásért pedig nem. A különbség ebből adódik - mert mind a kettő elárulta Jézust.

Szerintem ezt a témát amennyire lehet és még viszonylag komoly indulat nélkül el tudtunk menni - megbeszéltük, ha őszintén akarjuk összefoglalni  - semmiben nem értettünk egyet. Nem kell szépíteni.
Várom a következő témát. Hátha az könnyebb lesz. Szerintem ne legyen benne gyógyítás - az talán növeli az esélyt.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 14:30:01
Sándor: "Hidd el, értem a történetet és át is tudom élni, az ebből eredő lelki és testi terheket is felfogom"

Lehet a történetet érted, de látod megint elmész amellett amire én válaszoltam. Azt írtad: "Sándor: Az apának is rendben a hite és Jézus sem lát semmi bajt - ezért meg is gyógyítja, mivel a tanítványoknak nem volt elég hitük, mert még a szentlélek nem áradt ki. Ugye jól értem?"

erre írtam én: "Nem, nem jól érted és nem jól látod."
Te minket fogalmaztál meg, hogy mi hogyan értjük és arra írtam, hogy nem jól érted. Figyelmesebben olvasd el és akkor nem megyünk el egymás mellett. Köszi és legyen szép napod.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 04, 14:54:35
Uj (bocsi, nincs ékezetem egyes betükön) témàt dobnék be. :D
Làtok utalàst arra az igében, hogy Jézus jàrt a Mennyben a feltàmadàsa utàn nemsokkal.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 04, 15:04:48
Szia Sándor!

Igen személyeskedek, mert személy szerint rólad van szó. Már ha ez személyeskedés.
Na, ami a lényeg.
"A gyógyítás mint messiási jel tényleg megjelenik - de a hit nem a gyógyítás miatt éled fel, hanem JÉzus kérdésétől."
Sándor melyik kérdésére?
"Utána azt mondja - hiszek. Nagyokat mondó száj - azok után, amiket eddig tett, tudjuk, hogy ez a hit kigúnyolása."
Mit is tett?

Sándor, miért nem válaszolsz?
Egy egy mondat, nem sok.
Csak idézned kéne a Bibliából.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 04, 15:29:24
Utalàs:
''Mondà neki Jézus...menj az én atyàmfiaihoz és mond nékik; felmegyek az én Atyàmhoz és a ti Atyàtokhoz...''

Miért kellene olyasvalamiröl üzenetet küldenie, amit el tudott volna mondani személyesen? Hisz 40 napon ezek utàn a tanìtvànyokkal volt.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 15:48:49
"Nem tudod elfogadni, hogy valakit sem a Szellem, sem az ördög nem irányít, hanem a saját akarata,saját lelke, saját szelleme."

Nem tudom ki írta, de ez nem is baj.

Pedig látni kell, hogy nem minden csak fekete, vagy csak fehér. Az ember nem robot, hogy vagy az egyik, vagy a másik írányítja csak. A szabad akarat pont erről szól. Az ember "ténfereg" az útján, amit a sátán erőteljesen berfolyásolni akar (tegyük hozzá ez többnyire sikerül is neki). Isten is fel akarja kelteni a figyelmet, hogy engedjünk az Ő irányításának, mert az jobb nekünk. Amikor átadjuk az életünket Istennek, Ő nem veszi át a totális uralmat felettünk, hanem hagyja, hogy minden döntést magunk hozzunk meg. Pont az emberi természet (amit le kell gyűrni az új természettel) miatt tudunk utána is rossz döntéseket hozni.
Szeretnénk ha csak fekete és fehér lenne, mert akkor egyszerűbb lenne minden, de nincs így.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 15:56:07
"Utána azt mondja Jézusnak, ha tehetsz valamit - szóval ha tényleg Isten fia vagy, akkor ... ismerjük ezt, ezt Isten kísértésének nevezzük."


Nagyon megdöbbentő. Erről a részről soha nem jutott volna eszembe, hogy Istenkísértés, már csak ha megnézzük az illető aktuális lelkiállapotát azért sem. Honnan vonnak le ilyen következtetéseket???????
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 15:59:12
Ja most látom, hogy már témát váltottatok... bocs  :08:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 16:01:16
Megkérlek benneteket, hogy az idézetekhez írjátok oda kit idéztek, mert ezzel leegyszerűsítjük a dolgokat és nem kell az egészet átolvasni a válaszadónak, hanem személyesen ki tudja igazítani a hozzászólót és a másik, hogy így legalább tudjuk ki írta amit írt. Köszönöm.  :044:

Gábor írta: Pedig látni kell, hogy nem minden csak fekete, vagy csak fehér. Az ember nem robot, hogy vagy az egyik, vagy a másik irányítja csak. A szabad akarat pont erről szól.

Egyetértek.

Maradhat a téma is párhuzamosan.  
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Aata - 2009 Június 04, 16:02:31
Erről a vitás történeti értelmezésről jutott eszembe egy kérdés, melyre nem találtam még választ. A Szentírást nagyon sokféle képpen értelmezték eddig, másként magyaráznak történeteket: mondatokat ragadnak ki, vagy éppen a történet egészének lényegére hivatkoznak, a Szentírás szellemiségét próbálják megragadni, vagy éppen szó szerint értelmezni, ami le van írva. Hogyan értelmezzem akkor hát a Bibliát én, aki még olyan keveset tudok a témáról, és majdnem minden nap kiderül egy-egy gondolatomról, hogy téves, vagy éppen hiányos? Ki monda meg, hogy melyik a jó? A legtöbb vita eredője az értelmezés kérdése. A legutolsó alkalmon azt mondta a lelki vezetőnk, hogy csak az tanítson Istenről és az ő Igéjéről, aki a Szentlélek által vezéreltetik. De kérdem én, ha a Szentlélek munkálkodik a vezetőkben, akkor miért értelmeznek akár csak egyetlen betűt is másképpen? Ugyanaz a Szentlélek nem magyarázna másként. Azt hiszem a kérdés további boncolgatásával itt állok le, mert ilyenkor mindig összezavarodok, és nem tudom, miképpen kellene megkülönböztetnem a nem Istentől származó gondolatokat.
Bocsássatok meg a zavart fogalmazásért, de nehezen viselem, amikor nincs egyetértés a környezetemben, és haragot, düht érzek. :060:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 16:09:29
Aata! Nem hiszem, hogy itt harag vagy düh lenne. Nem tudom kiben fedezted ezt föl, mert én elég tapasztalt vagyok ezekben és akkor azonnal le is állítom. Mindössze próbáljuk felnyitni az ige igazságát. Másképpen tudjuk, de ettől ez még nem megy ölre. Az se jó ha a véka alá rejtjük a dolgokat. Megértés jöhet elő belőle. Nem üdvösség kérdése, de beszélni lehet róla, hiszen azért fórum a fórum. Lehetnek ellentétek abból, hogy nem mindenki egy gyüliből való, így másképpen tudja.

Nem tudod kinek van igaza? Azért figyeld és a Szent Szellem ki fogja jelenteni a szívedben és tudni fogod melyiket fogadd el. Mi is ezt tesszük. Ezért él bennünk Isten Szelleme, hogy elvezessen az igazság megismerésére. Áldott tanulmányozást.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 16:17:55
Szia Aata!

Ha fogalmazhatok így: itt egy kicsit túlzásba visszük a magyarázatokat, de erre nincs ilyen szükség. A teológia fontos (a feleségem is teológus lesz), de lássuk be, hogy ilyen mélységekre nincs szükség lemenni. Inkább úgy fogalmazok, hogy ilyen mélységekig való helyes megértés nem mindenkié. Akinek megadatik az lesz tanító és a többi...
Ne felejtsd el, hogy Péterék tanulatlanok voltak, oly annyira, hogy ezt mások is észrevették rajtuk (írja az írás). Az ő számukra az Élet nyílt meg, ami érthetővé tette az írásokat, a Szellem, ami beléjük lett lehelve nyitotta meg a szívet és az elmét az írás megértésére.
Itt csak kedvtelésből teológizálgatunk, elmondjuk a véleményünket.
Neked is lesz majd egyre több dologról saját véleményed, de egyet javaslok: Jézuson kívül soha ne legyél semmibe vakon biztos. Tudd, hogy mivel nem látunk tökéletesen ezért legyél nyitott megváltoztatni az álláspontodat, ha annak van itt az ideje.
Én olyan vagyok, hogy ráteszem az életem bizonyos teológiai igazságokra és harcolok azok által, de nyitva van a szívem és ha látom, hogy lehet valamit másképpen és jobban csinálni, akkor arra állok.
Az elmúlt évben teljesen új teológiai látásokat kaptam, amik ha nem is teljesen más irányba, de teljesen más látással visznek előre. Mondjuk úgy, hogy letettem 14 év teológiáját, mert úgy látom, hogy váltanom kell, Isten másképp és más irányba vezet, mint eddig. Nem félek, hanem hittel megyek előre... Az én Apám rám fóg szólni, ha nem jól csinálom.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 04, 16:19:58
Antee, itt van némi bibliai bizonyíték a kérdésedhez:
'Monda néki Jézus: Ne illes engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz...'
Jn. 20:17
Viszont!:
'Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járúlván, MEGRAGADTÁK AZ Ő LÁBAIT, és leborulának előtte.'
Mt.28:9
A logika azt diktálná, hogy a két esett között már járt az Atyánál, hisz megengedte, hogy megfogják a lábait!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 04, 16:37:57
Kedves Aata!
Ahogy azt szeretett Gábor testvérünk is mondta a teológia fontos,de csak egy bizonyos mélységig és pontig!
'Lényeges, hogy naponta hajlandóak legyünk újat tanúlni!'- ezt is ő mondta!
:hehe:
Többféle teológiai beállítottsággal vagyunk jelen itt a fórumon, s ezért a véleményünk egyes témákban eltér!
Azonban van egy 'teológiai alap', amely a 'szűkséges minimum', amelyben egységessek vagyunk:
Üdvösségünk kizárólag kegyelemből, a Jézus Krisztusba vetett hit által van!
Ez az az alap, amely a legélesebb vitát is testvéri szeretettel éli túl!
Nem a teológia, hanem Krisztus üdvőzít, ezért reá figyelj elsősorban!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 04, 16:42:04
Köszi Daba, hogy nem hagytad figyelmen kívül a kérdésem.  :05:

Az egészet azért elemzem, mivel Jézus azt mondta a keresztre feszítése előtt, hogy elmegyek az Atyához és elküldöm a pártfogót.
Tehát ha a feltámadása után közvetlen el is ment az Atyához, akkor bizony lehet az is, hogy már pünkösd előtt elküldte a Szentlelket.

Persze jöhetnek a válaszok, hogy pünkösd alkalmával töltetett ki a Szentlélek, nagy szélroham, lángnyelvek...stb... De ezt nem látom bizonyítéknak, hogy pont akkor jött el a Szentlélek. Előtte is itt lehetett, Krisztus feltámadása után, mikor felment Krisztus.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 16:49:01
Hogy miért pünkösdkor történt, azt nem tudom, de nemhiába halt meg Jézus a pászka bárány megölése idején és nem véletlenül jött a Szellem pünkösdkor.
Végül is állíthatjuk azt, hogy pünkösd előtt már itt volt a Szellem, csak "bújkált"  :hehe: mert még a tanítványokra nem szállt rá...
Ezek a fajta időhöz való kötés annyit mindenképpen megmutat, hogy Isten nem rohangászik és mindennek rendelt ideje van...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 04, 16:53:11
Antee, az hogy a Szentlélek a világban volt a Teremtés kezdetétől 1Móz.1:2!, nem egyenlő azzal, hogy kitöltetett az emberekre!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 16:54:42
Anti! Jóel próféciája teljesedett be pünkösdkor. Kitöltötte Isten minden testre még a pogányokra is, akik befogadták Jézust. Előtte csak a kiválasztottakra szállt rá, -királyok, papok, kiválasztottak, prófétákra, de nem lakott bennük. Magyarázat, hogy miért nem? Mert bűnös testben nem élhet Isten. A tanítványokra lehelt Jézus és rájuk szállt a Szent Szellem. Gábor tudásával ellenkezően írom.  :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 04, 16:55:29
Antee, az hogy a Szentlélek a világban volt a Teremtés kezdetétől 1Móz.1:2!, nem egyenlő azzal, hogy kitöltetett az emberekre!


Nem erre értettem.  :088:
Persze, ez így van!

Én csupán arra értettem a hozzászólásaimat, hogy pünkösd előtt kb: 40 nappal már elküldte Jézus a Szent lelket.  :D
Szerintem fontos.  :020:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 16:57:08
Anti! Jóel próféciája teljesedett be pünkösdkor. Kitöltötte Isten minden testre még a pogányokra is, akik befogadták Jézust. Előtte csak a kiválasztottakra szállt rá, -királyok, papok, kiválasztottak, de nem lakott bennük. Magyarázat, hogy miért nem? Mert bűnös testben nem élhet Isten. A tanítványokra lehelt Jézus és rájuk szállt a Szent Szellem. Gábor tudásával ellenkezően írom.  :hehe:

Mondtam én, hogy bújkált... hát bújkált a királyokba, a prófétákba, meg a papokba...  :hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 17:01:17
 :2funny: Gábor: Mondtam én, hogy bújkált... hát bújkált a királyokba, a prófétákba, meg a papokba...   :hehe:

Dehogy is bujkált.  :2funny:
Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 04, 17:04:09
ügyes válasz!
:hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 04, 17:21:22
:2funny: Gábor: Mondtam én, hogy bújkált... hát bújkált a királyokba, a prófétákba, meg a papokba...   :hehe:

Dehogy is bujkált.  :2funny:
Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

(folytatom Károli stílusban:) ...és búja beléjük abban az órában...  :fetreng:

Na ugye, hogy ugye!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 17:46:01
:2funny: Gábor: Mondtam én, hogy bújkált... hát bújkált a királyokba, a prófétákba, meg a papokba...   :hehe:

Dehogy is bujkált.  :2funny:
Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

(folytatom Károli stílusban:) ...és búja beléjük abban az órában...  :fetreng:

Na ugye, hogy ugye!

Nem, nem buja beléjük abban az órában, hanem csak 50 nap múlva buja beléjük.  :2funny:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 04, 20:31:56
Antee

Ezzel a kérdéssel, magam is foglalkoztam.
Nem jutottam előre.
Biztos van rá valami "magyarázat", de ezt én nem kaptam meg.
Nekem ez "titok" maradt.
Igaz nem is nagyon feszegettem.
Még azt is eltudom képzelni, ha te megkapod rá a választ, akkor sem fogod tudni elmondani.

Gábor

"Ha fogalmazhatok így: itt egy kicsit túlzásba visszük a magyarázatokat, de erre nincs ilyen szükség. A teológia fontos (a feleségem is teológus lesz), de lássuk be, hogy ilyen mélységekre nincs szükség lemenni. Inkább úgy fogalmazok, hogy ilyen mélységekig való helyes megértés nem mindenkié. Akinek megadatik az lesz tanító és a többi..."
Ebben nem egészen értek veled egyet.
Zsid 5:12  Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek,......
Szóval minden hívőnek a mélységekig kellene le ásni.
Ézs 32:4  A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.
Ez nem teológiai kérdés.
Minden hívőnek, még a legbutábbnak is meg kell ismernie Isten igazságát. Mert Isten dolgai, nem elme kérdése, hanem nyitottság kérdése.
Arról meg nem is beszélve, hogy a Jézus meg azt nevez ki akit jónak tart:Ef 4:11  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul./ Pl.. Smith Wigglesworth/
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 04, 21:00:59
Kedves Erdei!

Eszembe jutott amit az ige ìr: és foglyokat vitt magàval.

Amikor meghalt Jézus, akkor lement a Hàdészba, Åbrahàm kebelére, ahonnan kiszabadìtott lelkeket.

Talàn ez is egy lehetséges teòria.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 04, 21:13:35
Sőt, a Hádészban még az Igét is hirdette. Ábrahám azt mondta a gazdagnak, aki a pokolban volt, hogy közbevetés van közöttük. Senki nem mehet át a másik területre. Emlékezzetek, hogy a latornak mit mondott Jézus. Ma még velem leszel a Paradicsomban. Jézus a Paradicsomban volt a Hádész azon részében ahol a foglyok voltak fogva Ábrahám kebelében  és tanította őket, majd felhozta a halott területről Isten. A foglyok Jeruzsálem utcáin járkáltak és meg is mutatkoztak néhányan. Jézus nem ment azonnal föl a Mennybe, hanem elment a sírhoz a testéhez és megmutatkozik Magdalénának, aki még nem érintheti meg mert az áldozatot még nem mutatta be a Trón előtt. Amikor már bevitte az áldozati vért, akkor visszatért és meg is mutatkozott  a felsőházban. Ott már megérinthették.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 04, 22:12:31
Kedves Erdei!
 Hogy milyen mélyen tudunk leásni a teológiában, az függ az egyén képességeitől is,
valószinűleg erre utalt Gábor, amikor azt írta Aatának, hogy nem szűkséges olyan mélyre ásnunk!
Abban igazad van, hogy Krisztus a Szentlélek által hívja el a szolgálat különböző területeire az embereket. Tanítónak, evangélistának, pásztornak,prófétának stb.
Sajnos gyakorlati tapasztalatból mondom neked, hogy sokan éltek már vissza ezzel a bibliai igazsággal!
Valóban szűkséges a teológiai ismeret egy bizonyos mélységig, de vannak olyan témák amely olyan összetett ismeretanyagra támaszkodnak, (pl. az 'ősi nyelvek' ismerete), amellyel egy 'átlag hívőnek' nem kell rendelkeznie. Ezeket jobb a teológusokra bízní!
Viszont, ha egy képzett teológus leás a kútforrás mélységéig, egy ismerős üzenettel fog találkozni:
'Üdvösségetek Isten kegyelméből van, a Jézus Krisztusba vetett hit által!'
Ezt a teológiai üzenetet lehet cifrázni az eleve elrendelés és a szabad akarat teológiai megközelítésével.
De ez az a teológiai alap, amit bárki megérthet és elfogadhat, s ez az a teológiai alap amely nélkűl a legképzettebb teológus sem üdvözűlhet!
Isten kegyelméből több igaz Keresztyén egyházból vannak lelkész,pásztor,presbiter barátaim. Mondhatjuk mindegyikük képzett teológiailag, bizonyos kérdéseket másként láttnak, de a fenti alapban, a kútforrásban mindegyiküknek közös gyökere van!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 05, 08:37:23

Gábor

"Ha fogalmazhatok így: itt egy kicsit túlzásba visszük a magyarázatokat, de erre nincs ilyen szükség. A teológia fontos (a feleségem is teológus lesz), de lássuk be, hogy ilyen mélységekre nincs szükség lemenni. Inkább úgy fogalmazok, hogy ilyen mélységekig való helyes megértés nem mindenkié. Akinek megadatik az lesz tanító és a többi..."
Ebben nem egészen értek veled egyet.
Zsid 5:12  Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek,......
Szóval minden hívőnek a mélységekig kellene le ásni.
Ézs 32:4  A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.
Ez nem teológiai kérdés.
Minden hívőnek, még a legbutábbnak is meg kell ismernie Isten igazságát. Mert Isten dolgai, nem elme kérdése, hanem nyitottság kérdése.
Arról meg nem is beszélve, hogy a Jézus meg azt nevez ki akit jónak tart:Ef 4:11  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul./ Pl.. Smith Wigglesworth/
 :044:

Igen csak a kérdés, hogy milyen mélyen, és, hogy kinek milyen mélyen. Gondolom egyetértesz, hogy nem mindenkinek van szüksége ugyanolyan mélységű ismeretre, hiszen nem egyforma az elhívásunk se. Az más dolog, hogy van egy alapszint, egy kőszikla, amin állunk...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: tothg - 2009 Június 05, 08:40:30
:2funny: Gábor: Mondtam én, hogy bújkált... hát bújkált a királyokba, a prófétákba, meg a papokba...   :hehe:

Dehogy is bujkált.  :2funny:
Ján. 20,22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

(folytatom Károli stílusban:) ...és búja beléjük abban az órában...  :fetreng:

Na ugye, hogy ugye!

Nem, nem buja beléjük abban az órában, hanem csak 50 nap múlva buja beléjük.  :2funny:

Nem gondolnám, hogy Jézus rájuk lehelt és nem vettek semmit csak 50 nap múlva. Vettek, csak még nem kaptak mérték nélkül, úgy, ahogy a pünkösdkor eljött, biztos vagyok, hogy már akkor megértettek igazságokat és ezért kitartva jártak imádkozni és vártak...
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Moncsi - 2009 Június 05, 12:18:21

 Ha filmezni szeretnétek: http://www.kma-hu.com/online-tv/filmcsatorna/tuzallo.htm  :2smitten:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 05, 17:04:16
Szia Gabi és Daba

Én azt gondolom, hogy Jézus nem "vallás" alapító.
Ezért nincs szükség úgynevezett "elitre", ha tetszik papságra.

Ma több mint 170 keresztény gyülekezet, egyház van!
 :(
 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 05, 20:09:07
Szia Róbi!
Egyetértek veled!
Jézus nem  a rossz értelembe vett vallásalapítók népes táborába tartozik! Jézus, egyházat alapított, önmagát adva alapként!
Az un. 'papi elÍt' valóban szűkségtelen!
De aki lelkészi, pásztori,presbiteri szolgálatot tölt be, szűkséges, hogy az átlagosnál mélyebb teológiai ismerettel rendelkezzék, különben 'vak vezet világtalant!'
Ez persze nem azt jelenti, hogy bármely keresztyén ne lenne képes, az üdvőzítő igazság hírdetésére, de nem mindegyikünk alkalmas az előbb említett feladatok ellátására!
Éppen abból van a legtöbb probléma, amikor önjelölt
'teológusok',tanítók lépnek színre, s hintik a megfelelő ismeretet nélkűlőző  teológiájukat!
Itt vannak pl. Jehova Tanúi, akik az un. 'Komoly bibliakutatók' csoportjából váltak ki, vagy az 'Adventista egyház', amely az
'őszínte bibliakutatók' csoportjából indult el.
Megfelelő mélységű teológia ismeret hiányában mindkét felekezet sok-sok tévtanítást hozott létre!
Ma már mindkét felekezet saját teológiai képzéssel rendelkezik.
(A vatikánról nem is beszélve!)
Ezért is kell a 'teológiai elÍt', hogy megfelelő mélységben tudja felvenni a harcot a tévtanokkal szemben!
Szeretettel:
Daba
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 06, 09:15:51
Szia Daba

Értem amit írsz,és sok igazság is van benne.
Viszont azt gondolom, hogy a biblia mindenki számára elérhető, (még akkor is, ha éppen nem tud olvasni) és mindenkinek törekednie kell a megismerésre.Ján 17:3  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez pedig kizárólagosan a bibliából történik meg. Nem attól lesz valakinek örök élete, hogy más mély ismeretre jut, hanem attól, ha ő maga "megismer".
A biblia kutatása helyén való dolog, de azt kijelenteni, hogy "csak én tudom" az igazságot, csak nálam van az "üdvösség" hihetetlen butaságra vall. Arról meg nem is beszélve, hogy amely közösségek ezt állítják magukról, ott nagyon komoly problémák lehetnek. Leginkább az anyagiak terén, a szellemiségről nem is szólva.
Egyébként azt gondolom, hogy a teológia, és a filozófia hozta az egyházba a legnagyobb rombolást. Ezek kiszorítják a Szellemet, a tiszta hitet, emberi logikának és gondolatoknak engedve teret.
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 06, 10:42:43
Egyetértünk Tesókám!
Bár aki olvasni sem tud, az csak másra támaszkodhat, na és itt nem mindegy, hogy kire!
:hehe:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 06, 10:59:24
Gábor: Nem gondolnám, hogy Jézus rájuk lehelt és nem vettek semmit csak 50 nap múlva. Vettek, csak még nem kaptak mérték nélkül, úgy, ahogy a pünkösdkor eljött, biztos vagyok, hogy már akkor megértettek igazságokat és ezért kitartva jártak imádkozni és vártak...

Venni vették a Szent Szellemet, -rájuk szállt, de nem lakott bennük, ahogy írtam is, mert halott volt a szellemük- és az azzal járó hatalmat is megkapták, hiszen ki lettek küldve gyógyítani is. A Szent Szellem nélkül nem ment volna. 50 Nap múlva beléjük költözött, mert élők voltak szellemben. Addig nem ismerték ezt az Erőt amivel pünkösdkor prédikált Péter. Ez be is bizonyosodik hiszen 3000 ember tér meg. A Szent Szellem beköltözik, de fel kell gerjeszteni a bennünk lévő ajándékot. Timótheusnak is mondta Pál.

Daba! MA már vannak nagyon jó hangzó Bibliák, ha valaki valamiért nem tud olvasni.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 06, 11:04:34
Úgy gondolom, kicsit összekeveredett a Szentlélek bizonyos megjelenési formái.
Amikor csak mellettünk van, akkor még nem vagyunk megtértek, csupán vezetni akar az igazságra.
Amikor már bennünk is van, akkor vagyunk megtértek, mivel lakozást vett rajtunk.
Amikor pedig ránkszáll, az az erő a szolgálatra.

1.,Szentlélek mellettünk van.(Jn 16,8   "És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.")
2.,Szentlélek bennünk van.(Jn 14,17   "...ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.")
3.,Szentlélek rajtunk van.(ApCsel 1,8   "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek")
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 06, 13:33:05
Szívemcsücske!
Köszönöm az infót! De tudod, megint az a cirádás gondolkodásom...
Erdeinek azért említettem a másokra való utaltságot, mert a többség igenis a teológusokra van utalva!
Csak az eredeti nyelven írt szöveg ihletett, s ne feledjük el, hogy a bibliát szerencsére nem tolmácsok, hanem teológusok fordították magyar nyelvre.
Károli, Csia, Ravasz, Békés, Dallos mind-mind teológusok is egyben, akiknek a munkája gyümölcséből részesülünk mindannyian, akár írott, akár hangos bibliáról beszélünk!
De hát néked ezt nem kell magyaráznom! 
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 06, 14:48:29
Szia Daba

Csak az eredeti nyelven írt szöveg ihletett, s ne feledjük el, hogy a bibliát szerencsére nem tolmácsok, hanem teológusok fordították magyar nyelvre.
Az, hogy csak az eredeti lenne ihletve, nos ez szerintem butaság. A másik, ha ez igaz is lenne, mi az eredeti?
Ezt különben, sokáig hangoztatta a Római Egyház is, még sem volt igazuk.
Szerintem jók a fordítások, és bizonyos, hogy az adott időben fordított biblia, a kornak megfelelően adta vissza Isten Igéjét.
Egyébként olvastam Csia más könyvét is, és nekem nem igazán tetszett. Ettől független a fordítása jó.
Drága Daba, Isten bárkit tud használni a céljaira, ha az kellőképpen nyitott. Senki nem mondta, hogy a teológusok ne lennének hívő emberek. Sőt nagyon is buzgók. Mert azért ne feledjük, hogy az inkvizíciót is teológusok csinálták. (egyrészt)
Maradjunk annyiban, hogy szerinted szükséges, szerintem meg nem.
Én azt gondolom, "csak tiszta forrásból" az meg a bibliád!
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 06, 15:05:59
Róbi lehet, hogy szerinted butaság, hogy csak az eredeti nyelven írt szöveg az ihletet,de ez egy olyan téma, amiről érdemes megkérdezni a többiek véleményét is!
Tehát tesókáim, mi a véleményetek erről?!
Szerintetek pl. Pál, avagy Károli, vagy egyéb biblia fordítók is ihletés alatt áltak
amikor a fordítást végezték?!
Nem az a kérdés, hogy vezethette-e őket a Szentlélek, hanem hogy ihletés alatt állhattak- e?!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 06, 15:11:18
Már ha az eredeti görög írásra tértünk, akkor élnék a saját példámmal, amit ezen az oldalon írtam legelőször.
A görögben pl: megkülönböztet Szentlélek aspektusokat. Ugyanis vannak előjáró szavai, mint pl:
-"en", mikor a Szentlélek lakozást vesz az emberben.
-"epi" mikor rászáll a Szentlélek és erőt kap az alany. Talán ezt lehet nevezni Szentlélek keresztségnek.

Amikor pedig a magyar fordítások akármelyikét olvassuk, ott csak a Szentlélek van megnevezve (pl: Szentlélek kiáradt), de a hogyan módja nem (mellette van, beléjük költözött vagy rájuk szállt).

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Június 06, 16:05:11
Idézet
Nem az a kérdés, hogy vezethette-e őket a Szentlélek, hanem hogy ihletés alatt állhattak- e?!

Nagyon érdekes kérdés,én mint laiikus csak a magam véleményét írnám.

Mivel az Atya,Fiu,Szentlélek egy egységet alkotnak igy szerintem a fórdítok mindenképpen ihletés alatt kellett,hogy megírják fordításukat.
Igen hosszadalmas és felelősség teljes munkájukat külömben nem tudták volna elvégezni, eggyáltalán neki fogni,ha nincsenek ihletés alatt.Mindenképpen kellett,hogy legyen indítításuk, inspirációjuk, az Urtól.Szerintem ha ez nem lett volna meg teljesen téves fordítások keletkeztek volna.Isten megeggyező akaratában,jelenlétében állhattak.Külömben szerintem Isten közbelépett volna és nem lennének most olvashatóak ezek a fórdítások.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Csaba - 2009 Június 06, 16:40:35
ircsike a biblia 'Új Világ Fordítása' is olvasható, mégsem ajánlanám senkinek sem!
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Június 06, 16:53:56
Károli, Csia, Ravasz, Békés, Dallos , Vida, én ezekre a régi fordítokra gondoltam, nem pedig azokra akik kifordítják.

Lehet,hogy nem voltam egyértelmű,bocsi.  :pirul:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: ircsi - 2009 Június 06, 17:27:48
Fólytatnám,hogy nelegyen félreérthető.
Igen vannak hamis írások is amellyek gonosz munkásoktó erdenek,Gurámi tekercsek,Apokrif íratok,Mormon biblia stb.
Természetesen ezek nincsenek az Úr ihletése alatt,mert megmásítják,kiforgatják Isten igéjét.
Vannak az Urnak hasznos edényei és vannak olyanok amik haszontalanok,gyümölcseikről ismerhetjük meg őket.
 II Tim. 2 20.    Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: erdei - 2009 Június 06, 20:24:58
Daba

A bibliát, már mint az ószövetséget, nagyon korán nyelvekre fordították, és gondold meg, hogy Jézus, arámi nyelven beszélt, az Evangéliumokat meg görög nyelven írták, már ez is egy "fordítás".
Akkor mi is az eredeti?
Vagy az evangélisták teológusok voltak?
Látod, Istennél ez nem probléma, csak nálunk. /nálam nem annyira, mert ha valaki Szuahéli nyelven olvassa, és hisz, a Szellem úgy is vezetni fogja, és ez nem teológia, ez az élő hit/
 :044:
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: maria - 2009 Június 06, 21:07:58
Valószínű, hogy inspirálta Isten őket, hogy fordítsák le, de az is biztos, hogy emberi is volt benne.  :08: Mire alapozom? A Szellem és Lélek fordításra. Nem igen hiszem, hogy Isten azt inspirálta volna, hogy így fordítsa a félelem miatt. Elképzelhető, hogy mást is másképpen fordítottak le. Viszont a verebek csiripelik, hogy a vatikán nagyon sok más levelet nem tett be a Bibliába és kivettek belőle. Pl ó szövetségben sincs minden benne. Károli a Judith könyvét se írta le. Isten inspirálta volna? Mit tudtok erről? Daba, jó a kérdés.
Cím: Re:Szabadon terjeszthető
Írta: Antee - 2009 Június 06, 21:30:53
Biztosra veszem, hog