Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Torokildiko46 => A témát indította: torokildiko46 - 2012 Június 16, 14:13:05

Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 16, 14:13:05
[ BIBLIAI IDÉZETEK!

V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!


szeretném kedves testvérek ha ehhez hozzá szólnátok!! :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 19, 07:23:04
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól; :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 19, 07:27:41
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!

 :afro:
 ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 19, 21:08:08
Rom:8.14-17:
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.Romans:8:14-17:
4
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
15
For ye received not the spirit of bondage again unto fear; but ye received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
16
The Spirit himself beareth witness with our spirit, that we are children of God:
17
and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with `him', that we may be also glorified with `him'.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 21, 01:20:03
 :igen:
Zsolt: 63: 4:Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
Zsolt:69:17:
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám
Zsoltárok könyve:5:8   Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.Zsoltárok könyve:13:6   Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
Zsoltárok könyve:17:7   Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.
Zsoltárok könyve:25:7   Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
Zsoltárok könyve:31:8   Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet
;Zsoltárok könyve:57:11   Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.Zsoltárok könyve:85:8   Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
Zsoltárok könyve:86:13   Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsoltárok könyve:88:12   Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén?
Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Zsoltárok könyve:92:3   Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
Zsoltárok könyve:94:18   Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21   De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26   Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1   Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsoltárok könyve:119:41   És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
Zsoltárok könyve:119:64   A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
Zsoltárok könyve:119:76   Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsoltárok könyve:119:88   A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsoltárok könyve:138:2   Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:138:8   Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
Zsoltárok könyve:143:8   Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsoltárok könyve:143:12   És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok.
 ámen! elég nekem Uram a Te kegyelmed! :afro: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 21, 01:26:49
 :afro:
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 22, 10:56:42

Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 23, 19:24:14
Jóel:2:28-32:28
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
32
De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr!
Ézsaiás:44:3:
Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.
Ap csel: 2:17-21:És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18
És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19
És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20
A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21
És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik! ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Június 23, 19:29:50
Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 15. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. 16. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, 18. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Apcsel 2,14-21
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 24, 01:08:40
 :igen:
ISTENNEK MINDENRE VAN VÁLASZA!

 Biztos lehetsz abban, hogy Isten szeret téged, és Mennyei

Atyádként fog gondoskodni rólad.
Isten válaszai:
Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy

Istennek van mindenre egy pozitív válasza.

Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges.
 Lukács 18,27 :Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges

az Istennél.
Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked.
 Máté 11,28-30:
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és

megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én

szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek. János 3,16:Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne

vesszen, hanem örök élete legyen.
 János 13,34:
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást
Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez. 2 Kor. 12,9:Egynek hit

ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy

Lélek által;
Zsolt. 91,15:Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok

háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet. Péld. 3,5-6:Bizodalmad legyen az

Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
6
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni. Fil. 4,13:3
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok. 2 Kor. 9,8:Az Isten pedig hatalmas arra,

hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor

teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri. Róma 8,28:
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van,

mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked. 1 János 1,9:Ha megvalljuk

bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson

minket minden hamisságtól Róma 8,1: Nincsen azért immár semmi

kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test

szerint járnak, hanem Lélek szerint.
Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet. Fil. 4,19:Az én Istenem

pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint

dicsőségesen a Krisztus Jézusban
Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked. 2 Tim. 1,7 :Mert

nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és

szeretetnek és józanságnak lelkét
Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat RÁM. 1 Péter 5,7:Minden

gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok
Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint. Róma
12,3:Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek

közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni;

hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit

mértékét.
Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked. Péld. 2,6:Mert az Úr ád

bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. 1 Kor.

1,30:Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn

nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged. Zsid.
13,5:Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled..
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 24, 09:14:14
 János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
 tehát elindulta egy igén és olvassátok el ez jött egy igéből :
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg  ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
 szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22   :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12   Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16   Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19   Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4   Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1   Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13   Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25   De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9   De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
 megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21   Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14   Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
 a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6   Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5   Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28   De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7   Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49   Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74   Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81   Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114   Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5   Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26   Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15   Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
 a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18   Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2   Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4   A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5   A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21   Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Róma levél:8:24   Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Galátzia levél:5:5   Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Hitből ! Hiszünk Istenben a Mindenható és örökkévaló Istenben a mennynek és földnek teremtőjében, Hiszünk Jézus Krisztusba az Atya egyszülött Fiában akit értünk adott:János 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.ha hiszünk benne örök életünk van! HIT:
Ábrahám is hit:Mózes I. könyve:15:6   És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. mások is hittek:Zsoltárok könyve:106:12   És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.Máté Evangéliuma:15:28   Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.Márk Evangéliuma:2:5   Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.Márk Evangéliuma:5:34   Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.Márk Evangéliuma:10:52   Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Az ÚR felszólit hogy legyen hitünk:Lukács Evangéliuma:8:25   És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? sokan pedig hitek :Lukács Evangéliuma:8:48   És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!Lukács Evangéliuma:18:42   És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.János Evangéliuma:4:50   Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.
János Evangéliuma:4:53   Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
HIT:miben hiszünk tehát:Apostolok Cselekedetei:3:16   És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.tehát hiszünk az ő nevében: kinek a nevében:JÉZUS NEVÉBEN:Máté Evangéliuma:1:21   Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.a szabaditó nevében: JÉZUS NEVÉBEN  HINNI:Apostolok Cselekedetei:4:10   Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Apostolok Cselekedetei:4:30   A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apostolok Cselekedetei:19:17   Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. és ezzel  el köszönök ma:II. Thessalonika levél:1:12   Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 30, 07:55:28
Ézsaiás:58:6-7:
AZ IGAZ ISTENI TISZTELET ÁLDÁSA:
6
Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
 EZÉKIEL:18:5-9:5
És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
6
Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertézteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik;
7
És senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja és a mezítelent ruhával befödi;
8
Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
9
Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten.


Máté: 25: 35-36:
35
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Jakab: 2: 15-16:15
Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16
És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?


ha az a böjt :Ézsaiás:58:7Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
 Ha ezeket teszed az Ige magától beszél mi lesz akkor::

Ézsaiás:58:8-14
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
12
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

 Ámen!!!
ha ezeket cselekszel akkor várhatod is  az áldást:Ézsaiás:60:5:
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 30, 08:07:43
 :igen:

1Péter5:6-8:
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
2Tess:3:1-5:
1
Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
2
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
3
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
4
Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk.
5
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Június 30, 08:08:03
 :igen:
János  1:1-16:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Június 30, 08:57:48
ÁMEN!

Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!
Ézs 6,2-3

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 01, 08:17:14
ÁMEN! :2smitten: :2smitten:
NÁHUM:1:7
Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 01, 08:32:24
Jeremiás:15:15-16:
Te tudod, Uram! Emlékezzél meg rólam és tekints reám, és állj bosszút értem üldözőimen; a te haragodnak halogatásaival ne ejts el engem; tudd meg, hogy éretted szenvedek gyalázatot!
Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!

Nehémiás:5:19:
Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én e néppel cselekedtem!elgondolkoztam ezeken az igéken: és tudom az Úr nem hagy el soha , és ha az Úrért gyaláznak és csúfolnak miket ,az igen is jó nekünk , mik a Mindenhatótól vesszük a jutalmat, ő nem felejtkezik el rólunk , és soha nem hagy el

 az Ő igéje az Ő beszéde tisztább mint az arany, élet és egészség azoknak akik megtartják az Ő beszédét!!

Az igéből tudjuk hogy áldott aki az Úrban bízik:

Jeremiás:17:7-8:

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;

Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.


 ugyan ezt olvassuk a zsoltárba :1:1-3

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen! legyünk áldottak , legyünk fák amit a folyó vizek mellé ültettek!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Július 01, 09:28:37
ÀMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 02, 07:30:06
Van Főpapunk

Zsoltár 110:1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg

ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.Máté:22:44:Monda az Úr

az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te

ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Márk: 12:36:Hiszen Dávid maga

mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb

kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Luk: 20:42-43:
Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én

Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Ap csel: 2:

34-35:4
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja:

Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.Zsid:1:13:Melyik

angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen

ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsoltár:110:2-4:A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván:

Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges

öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek

rendje szerint.
Zsid:5:6:Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy,

Melkisédek rendje szerint.
Zsid:6.20:Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap

lett Melkisédek rendje szerint.
Zsid:7:17:Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek

rendje szerint.

Zsidó levél:4:14Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az

egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidó levél:4:15Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk

hasonlóan, kivéve a bűnt.
Zsidó levél:8:1Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy

olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle.
Zsid:9:11-15:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb

és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron

keresztül,
12
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment

be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a

tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által

önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti

lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő

Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első

szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló

örökségnek ígéretét.
1Péter.1:18-21:Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy

aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent

pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és

dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
ámen!
Higgy a Szeretetben!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 02, 07:32:00
AZ ÚRNAK ÉLJÜNK!

Rom:14:8-9:Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak

halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy

mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

II Kor:5-15:

Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok

meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne

magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és

feltámasztatott.
I Tess: 5: 9:10:

Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget

szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt

éljünk ő vele.!

és ezek után mondhatom hogy:

Galátzia levél:2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig

többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most

testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és

önmagát adta érettem. Ámen!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 02, 07:37:27
 :2smitten: :2smitten:

MINDIG BENNE BÍZZÁL!
37 zsolt:4-6:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.Felhozza a

te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Ézsaiás:58:8-11
:Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod

gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt

vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és

hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt

megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod

olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban

is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert,

és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Zsolt: 1:1-3:
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg

nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről

gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán

megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó

szerencsés lészen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Július 02, 10:03:10
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 02, 22:26:50
 :igen:
Jób:10:12:
Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
Efézus:2:8-10.Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.ÁMEN!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 04, 00:57:30
 :afro:   Ézsaiás:54:3_17
3
Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.
4
Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
5
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
6
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
9
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
10
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
11
Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
12
Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;
13
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
14
Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.
15
És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad.
16
Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!
17
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.


 Ézsaiás:55:10_11:


Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 04, 01:02:31
 :igen: :igen: :igen:

Jelenések:21:6-7:És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
ÁMEN! :igen: :igen: :igen: :ima02: :064:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Július 04, 09:30:50
Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva a nemzedékeket? Én, az ÚR, vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok.
Ézs 41,4

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 05, 06:16:01
 :2smitten:
 Zsoltár:57:
Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!
10
Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
11
Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
12
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!
Zsoltár:145:2   Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
 Zsoltár: 63.
1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.

 zsoltár42:2:Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

Zsoltárok könyve:18:50   Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsoltárok könyve:35:18   Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:86:12   Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
Zsoltárok könyve:119:164   Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.


 legyünk hálásak hogy még tart a ma és tart a kegyelem!Zsoltárok könyve:25:10   Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Zsoltárok könyve:32:10   Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.
Zsoltárok könyve:62:13   Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15   Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
Zsoltárok könyve:103:4   Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Zsoltárok könyve:130:7   Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Efézusi levél:4:7   Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
Efézusi levél:6:24   A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen.
Filippi levél:1:2   Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 07, 08:40:48
Ézsaiás próféta könyve » 55. fejezet
1
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2
Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
4
Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5
Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
6
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.
7
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
8
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9
Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
12
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
13
A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Július 07, 08:49:49
ÁMEN!

 :030: :026: :081:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 08, 08:37:06
 Róma: 8.:1-'11
1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.Galata:3:13:
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

Galata:5:24:
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt

.Róma:7:22:
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

2 Korintus:5:21:Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Galata:6:8:Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

2 Korintus: 3:16-17:Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
1Korintus:15:51-58:
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
55
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
58
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 10, 09:04:09
A JÓ PÁSZTOR!!!
 JÁNOS:10:

1
Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
2
Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
3
Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
4
És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
5
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.
6
Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik.
7
Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
8
Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.
9
Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
10
A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
11
Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
12
A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
13
A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
14
Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
15
Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
16
Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
17
Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
18
Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
19
Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt.
20
És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá?
21
Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit?
22
Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;
23
És Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár vala.
24
Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!
25
Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.
26
De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:
27
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
28
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
29
Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
30
Én és az Atya egy vagyunk.
31
Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.
32
Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?
33
Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.
34
Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?
35
Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható),
36
Arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!
37
Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem;
38
Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
39
Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő kezökből.
40
És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt vala; és ott marada.
41
És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, amit János e felől mondott, igaz vala.
42
És sokan hivének ott ő benne.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 11, 01:14:09
JÁNOS 3:2-8:

Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6
Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.
7
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.
 ámen! :igen:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 11, 05:59:59
 :igen:

» Ézsaiás  » 35.
1
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj. ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 12, 08:37:26
JÉZUS AZ ÚT AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!!
 
 János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
 ámen!
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg  ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
 szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22   :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12   Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16   Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19   Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4   Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1   Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13   Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25   De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9   De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
 megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21   Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14   Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
 a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6   Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5   Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28   De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7   Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49   Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74   Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81   Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114   Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5   Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26   Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15   Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
 a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18   Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2   Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4   A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5   A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21   Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Róma levél:8:24   Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Galátzia levél:5:5   Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Hitből ! Hiszünk Istenben a Mindenható és örökkévaló Istenben a mennynek és földnek teremtőjében, Hiszünk Jézus Krisztusba az Atya egyszülött Fiában akit értünk adott:János 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.ha hiszünk benne örök életünk van! HIT:
Ábrahám is hit:Mózes I. könyve:15:6   És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. mások is hittek:Zsoltárok könyve:106:12   És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.Máté Evangéliuma:15:28   Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.Márk Evangéliuma:2:5   Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.Márk Evangéliuma:5:34   Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.Márk Evangéliuma:10:52   Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Az ÚR felszólit hogy legyen hitünk:Lukács Evangéliuma:8:25   És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? sokan pedig hitek :Lukács Evangéliuma:8:48   És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!Lukács Evangéliuma:18:42   És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.János Evangéliuma:4:50   Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.
János Evangéliuma:4:53   Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
HIT:miben hiszünk tehát:Apostolok Cselekedetei:3:16   És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.tehát hiszünk az ő nevében: kinek a nevében:JÉZUS NEVÉBEN:Máté Evangéliuma:1:21   Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.a szabaditó nevében: JÉZUS NEVÉBEN  HINNI:Apostolok Cselekedetei:4:10   Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Apostolok Cselekedetei:4:30   A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apostolok Cselekedetei:19:17   Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. és ezzel  el köszönök ma:II. Thessalonika levél:1:12   Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.
ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 12, 08:40:49
Itt az aratás ideje!
 :2smitten:

Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 14, 00:30:01
IGÉT KAPTAM AZ ÚRTÓL!!!!
Róma levél:12:2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.


János Evangéliuma:12:31Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:
János Evangéliuma:16:11Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.

János Evangéliuma:14:30Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije; :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 15, 08:49:44
 Róma:10. fejezet

1
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.
2
Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.
3
Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
4
Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
5
Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által.
6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza;)
7
Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)
8
De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
10
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
12
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.
13
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14
Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15
Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!
16
De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
18
De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.
19
De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
20
Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
21
Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.Ézsaiás:64:7-8:


Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
8
Oh ne haragudjál Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról; ímé lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk.
 Ézsaiás: 65: 1-2:Megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztenek; megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestenek. Ezt mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, amely nem nevemről neveztetett.
2
Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, amely nem jó úton járt gondolatainak nyomán;

Ézsaiás:65:9-10:9
És nevelek Jákóbból magot, és Júdából, aki hegyeimnek örököse legyen, és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott!
10
És lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Ákhor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresett.

Ézsaiás:65:17-25:Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;
18
Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
19
És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!
20
Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.
21
Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
22
Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
23
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak.
24
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
25
A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
Ézsaiás:66:10:
Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, akik gyászoltatok miatta!
Ézsaiás:66:12-14:
Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket.
13
Mint férfit, akit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!
14
Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.

Ézsaiás:66:20:És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.

Ézsaiás:61:6:
Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek

Ézsaiás:61:10-11:.

10
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
11
Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

Ézsaiás:62:

Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.
2
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg.
3
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
4
Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.
5
Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.
6
Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!
7
És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
8
Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mustodat, amelyért munkálódtál,
9
Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem pitvaraiban.
10
Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.
11
Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!
12
És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Július 15, 09:25:43
ÁMEN!

   
Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.
Hós 6,3    

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 16, 10:33:52
Titus levél:3:5   Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Efézus:2:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Roma:3:28:
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 16, 11:04:11
 :igen:
DÁNIEL:12:2-3:2
És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.
Ezékiel: 37:11-12:
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére
Ézsaiás:26:19:
Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!

Ézsaiás:25:8:
Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orcáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.

1Korintus:15:54-58:
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
55
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
58
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban!!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 18, 21:56:32
efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 18, 21:59:28
V Mózes:32:1-4:
Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 20, 14:58:34
 
ma egy nagyon nehéz percben mikor azt hittem hogy minden körülöttem összedöl kaptam 2 igét  2 kedves testvértől, és tudom hogy az Úr nem hagy el  hálás vagyok értetek testvéreim, és köszönöm az Úr igéjét ! ma nagyon szükségem volt az igékre!
 1 ige amit kaptam: jelenések 21.4:És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
2 ige amit kaptam:  Kolossé.2 : 10-18:
És ti Ő benne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
11
Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;
12
Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztá Őt a halálból.
13
És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
14
Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
15
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.
16
Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
17
Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
18
Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.

és ez csoda !! megjött a 3 ige  válasz a mai napra!

 Zsoltárok könyve » 139. fejezet
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
3
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
4
Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!


. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
2 Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
3 Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
4 Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
5 Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
6 Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
7 Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
8 Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

121 Zsoltár

 34 zsoltár:8:Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. :thanks:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: E.Edit - 2012 Július 20, 15:55:24
Veled orulok Ildiko en is. Dicsoseg az Urnak!
 :fel: :078:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Július 21, 08:15:09
Ildikóm, a 121. Zsoltárt küldöm most Neked eredeti nyelven...

http://www.youtube.com/watch?v=NSau4wKekOw# (http://www.youtube.com/watch?v=NSau4wKekOw#)


 :ima02: :026: :morning:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 21, 08:42:20
 :igen: :017: :161: :016: Köszönöm! ez csodálatos Draga Erzsike!! :026:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 01, 09:15:27

V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is

számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint

langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges

Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak

dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit

adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő

orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és

az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában

kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és

dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő

utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét,

és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh

szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez

az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én

hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei,

ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá

az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az

Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és

kiszélesítem a földet magamtól;
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám

méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el

engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől

szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel

hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem

az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek

megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás

napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy

megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek:

Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap;

mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és

amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert

megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe

fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak

szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek,

hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint

ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz

most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára:

Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket

ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök

zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon

hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a

földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én

vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak

foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a

kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom

meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól,

véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az

Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


ámen!

Rom:8.14-17:
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a

fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten

gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig

Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is

dicsőüljünk meg.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 04, 09:37:28
2 Mózes   15:1-2:
1
Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
2
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.

 Zsoltárok  111. :1-3:

1
Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban.
3
Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

Zsoltár:139:14:Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

zsoltár.145:17-21
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
18
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.
19
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21
Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 04, 09:38:19


 7 zsoltár:15-16:


Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül.
16
Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, amit csinált.

zsoltár:9:16:Besülyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak; a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a
Példa: 26:27:Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.

Példa: 28:10:0
Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót.
 :igen:


 Gal:6:9-10:
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
10
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

2 Tess : 3 : 13:
Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben
 2 Korintus:4.16
.Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 04, 09:38:59
 :igen: :igen: :igen:

Máté:37-38:

Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.


MÁTÉ:10:7-10:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 04, 09:40:25
 :ima02:

Krónikák I. könyve:29:10   Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké!
Zsoltárok könyve:45:3   Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.
Zsoltárok könyve:68:36   Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
Zsoltárok könyve:115:15   Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet.
Zsoltárok könyve:118:26   Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!
Zsoltárok könyve:119:12   Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 04, 09:41:40
 :2smitten:
 Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9 
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
 2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.  Jelenések:5:10
:És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig
 tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent  nekünk a Jézus vére:
 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
 Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 09, 07:32:37
János:13:34-35:
4
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
35
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
jános:14:27:Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!János Evangéliuma:16:33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot. :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 10, 08:25:39
Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. 2. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. 3. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. 4. Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos! 5. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja meg ezt az egész föld! 6. Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!
Ézs 12

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 11, 17:52:17
 Ézsaiás :51:
Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.
7
Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!
8
Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!
9
Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdanban! Avagy nem te vagy-é, aki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte?
10
Nem te vagy-é, aki a tengert megszáraztotta, a nagy mélység vizeit; aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?!
11
Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 11, 17:59:13
 :igen:
Máté:6: 31-34:
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.


 :2smitten: :2smitten:
Róma:14:17:
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.


 Zsoltár:37:4:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.


 :019: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 12, 18:17:07
4. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5. A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4,4-7

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 13, 00:49:15
 :igen:ámen drága Erzsike :017: :017: :016: :rozsa:!


zsoltár:40:2-5
Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
3
És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
4
És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
5
Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
zsoltár:38:16:
Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
zsoltár:69:3:
Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem.

zsoltár:69:15-19:

Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből;
16
Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!
17
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;
18
És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!
19
Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.
zsoltár:18:18:
Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálamnál.
zsoltár:18:20:
20
És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.
zsoltár:18:47:
Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
zsoltár:18:50:Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Roma15:9:

A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
2 Sámuel:22:50:
Dicsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek! ÁMEN!!! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 13, 08:30:23
Van Főpapunk

Zsoltár 110:1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg

ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.Máté:22:44:Monda az Úr

az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te

ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Márk: 12:36:Hiszen Dávid maga

mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb

kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Luk: 20:42-43:
Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én

Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Ap csel: 2:

34-35:4
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja:

Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.Zsid:1:13:Melyik

angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen

ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsoltár:110:2-4:A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván:

Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges

öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek

rendje szerint.
Zsid:5:6:Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy,

Melkisédek rendje szerint.
Zsid:6.20:Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap

lett Melkisédek rendje szerint.
Zsid:7:17:Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek

rendje szerint.

Zsidó levél:4:14Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az

egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidó levél:4:15Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk

hasonlóan, kivéve a bűnt.
Zsidó levél:8:1Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy

olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle.
Zsid:9:11-15:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb

és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron

keresztül,
12
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment

be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a

tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által

önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti

lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő

Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első

szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló

örökségnek ígéretét.
1Péter.1:18-21:Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy

aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent

pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és

dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 13, 08:49:23
ISTEN SZERET!
 


1 János: 4:11-19:
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő

szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi

bűneinkért.
11
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell

egymást.
12
Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk

marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
13
Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga

Lelkéből adott minékünk.
14
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ

üdvözítőjéül.
15
Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is

az Istenben.
16
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az

Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az

Isten is ő benne.
17
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet

napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
18
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet,

mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a

szeretetben.
19
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

1 Ján: 5:1-5:
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz,

aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.
2
Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az

Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.
3
Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő

parancsolatai pedig nem nehezek.
4
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a

győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
5
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
Isten beszéde!

Zsid:4:12:
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű

fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek

megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Jeremiás:23:29:

Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó

pőröly?


Sámuel II. könyve:7:28 Most azért, óh Uram Isten, (mert te vagy az

Isten, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád

felől),


Zsoltárok könyve:18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde

tiszta; paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.

Ézsaiás könyve:40:8 Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk

beszéde mindörökre megmarad!

Zsidó levél:11:3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által

teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Jelenések könyve:17:17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő

szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő

birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

Jelenések könyve:19:9 És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik

a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem:

Ezek az Istennek igaz beszédei.


ÁMEN!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 13, 10:18:37
 :D :D
MINDIG BENNE BÍZZÁL!
37 zsolt:4-6:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.Felhozza a

te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Ézsaiás:58:8-11
:Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod

gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt

vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és

hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt

megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod

olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban

is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert,

és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Zsolt: 1:1-3:
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg

nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről

gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán

megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó

szerencsés lészen.  :fel: :161:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 13, 10:29:12
Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, a ki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint?
5Móz 3,24
   
Mert kicsoda tudhatja, mi legyen az embernek jó e világon, az ő hiábavaló élete napjainak száma szerint, a melyeket mintegy árnyékot tölt el? Kicsoda az, a ki megmondhatná az embernek, mi következik ő utána a nap alatt?
Préd 6,12
   
Ezokért mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Nem halad tovább semmi én beszédem; a mit szólok, az a szó meglészen, ezt mondja az Úr Isten.
Ez 12,28

És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higyjetek.
Jn 14,29

Az ÚR pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem.
Jer 1,12

Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el."
Mk 13,31 

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.
Jn 12,48

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 16, 20:41:46
 :2smitten:

Kegyelmet Kaptunk!


Titus levél:3:5   Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Efézus:2:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Roma:3:28:
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
tehát kegyelmet kaptunk , és az ige világosan megtanít hogyan viselkedjünk egymással:

Filippi levél:2:2-3:Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;   Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

 Galáta: 5. :1-6:
1
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4
Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

 Efézus: 4.:1-7:
1
Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
2
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3
Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4
Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
7
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
 Efézus:5:21:Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

 Péter első levele » 5.:1-11
1
A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;
2
Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;
3
Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.
4
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.
5
Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 20, 08:56:43

Kolossé:4:2-5.
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
3
Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok;
4
Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell.
5
Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.


Gal:6:7-10
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is.
8
Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
9
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
10
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.


 Filippi:2:12-16:
2
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 Augusztus 21, 14:28:51
Közösségünk Jézussal és testvéreinkkel
   
Mert a rossz úton járókat utálja az ÚR, de a becsületesekkel közösségben van.
Példabeszédek 3,32


A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Római levél 12,13
   

Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.
1Korintusi levél 1,9


Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben,
1Korintusi levél 1,5

   
mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig.
Filippi levél 1,5

   
7 Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
1János levele 1,7


Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
1János levele 1,3

   
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!
2Korintusi levél 13,13
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 22, 08:41:09
I. Péter levél:5:10-11:
   A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
1Péter:1:15-25:

Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.

1Tessalonika: 2:12-14
És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
13
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
14
Mert ti, atyámfiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól,
2 Tess: 3:11-13:

Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
12
Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok;
13
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben
1Tess: 5:23-24 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi az


Zsid:13:20-21:A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 23, 08:22:31
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!

 
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 24, 12:57:56
Efézusi levél:4:27   Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
 
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
I. Korintus levél:1:10   Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
Apostolok Cselekedetei:20:28   Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
Róma levél:12:10   Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek
I. Thessalonika levél:3:12   Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok;

  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Galátzia levél:3:28   Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Efézusi levél:4:15   Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;
  :rozsa:
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban  :D
Efézus:6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Filippi:2:5-16:Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. sőt ezt az igét is olvasd el Figyelmesen áldott testvérem!:
Filippi:3:8-11:
.Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
9
És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
10
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
11
Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására .

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Filippi:3:14:
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára


Filippi:3:20-21:Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.


 :016:
Kolossé: 3:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.! :017:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 08:53:48
» Zsoltárok könyve » 133. fejezet
1
Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
2
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére;
3
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!
Prédikátor könyve:4:9-12:Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok van az ő munkájokból.
10
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
11
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegesznek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?   Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

Hóseás könyve:2:18-19:   És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat

János Evangéliuma:3:29   Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
 tehát Jézus a mi vőlegényünk mi az egyház a mennyasszony.


Zsoltárok könyve:19:6   Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
Ézsaiás könyve:61:10   Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
Ézsaiás könyve:62:5   Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.Jeremiás könyve:33:11   Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dícsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annakelőtte, azt mondja az Úr.Máté Evangéliuma:9:15   És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép amíg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
Máté Evangéliuma:25:1   Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
Máté Evangéliuma:25:5   Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
Máté Evangéliuma:25:6   Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
Máté Evangéliuma:25:10   Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
Márk Evangéliuma:2:19   Jézus pedig monda nékik: Avagy bőjtölhet-é a vőlegény násznépe, amíg velök van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velök van, nem bőjtölhetnek.
Márk Evangéliuma:2:20   De jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak azokon a napokon.
 tehát mi mint krisztus egyháza törekedjünk egységre:Efézusi levél:4:3-6   Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.Efézusi levél:4:13   Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
 Efézus: 2:19-22:
9
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
 2 korintus: 13: 13:
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.. Péter levél:5:10-11:
   A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
1Péter:1:15-25:

Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.

1Tessalonika: 2:12-14
És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
13
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
14
Mert ti, atyámfiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól,
2 Tess: 3:11-13:

Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
12
Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok;
13
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben
1Tess: 5:23-24 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi az

Zsid:13:20-21:A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.


Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 25, 09:05:43
2 Tess: 3:11-13:

Idézet
Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
12
Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok;
13
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben
1Tess: 5:23-24 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi az

Drága Ildikó, pont ezt az Ígét kaptam én is ma reggel erösítésként!

Mekkora bátorítás! Hü az aki elhívott! Nem kell félni, hanem teljes a bizalmunk a Békesség Istenéhez, hogy meg szentel minket az Ö akarata szerint.

 :fel: :taps: :081:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 10:03:42
119 zsolt:145-149
Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
146
Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
147
Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
148
Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
149
zsolt 119:171-175
171:Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!
Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
172
Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
173
Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
174
Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
175
Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 10:04:30
 :ima02:

Zsoltárok könyve:34:2   Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!

Sámuel II. könyve:22:47   Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
Zsoltárok könyve:18:47   Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
Z
Vers   Szöveg
Zsoltárok könyve:31:22   Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!
Zsoltárok könyve:41:14   Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen!
Zsoltárok könyve:68:20   Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
Zsoltárok könyve:72:18   Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!
Zsoltárok könyve:89:53   Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.
Zsoltárok könyve:106:48   Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.
Zsoltárok könyve:113:2   Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
Zsoltárok könyve:115:15   Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet.
Zsoltárok könyve:118:26   Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!
Zsoltárok könyve:124:6   Áldott az Úr, aki nem adott minket fogaik prédájául!
Zsoltárok könyve:135:21   Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok könyve:144:1   Dávidé. Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.soltárok könyve:28:6   Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.
Jeremiás könyve:17:7   Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;

Lukács Evangéliuma:1:68   Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,
  Hozsánna: Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 10:56:49
 Eféz:1:3:Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban!
 Eféz 2:8-10

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.! Ámen!
 itt a ige ki hangsúlyozza hogy áldottak vagyunk maga az Atya áldott meg minden szellemi áldással, ami azt jelenti hogy úgy is kell élni nekünk , mint áldott szeretet gyerekek, és ezeket nem azért kaptuk mert jár nekünk vagy megérdemeltük volna , hisz semmit sem érdemelünk meg , de Kegyelemből kaptuk, Isten megajándékozott minket!
 ez nagyon csodálatos  hogy a világ mindenség teremtője megajándékozz minket. :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 10:58:14
zsoltár:4:9   Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Zsoltárok könyve:3:6   Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. tudom hogy az Úr mindenkor mellettem van éjjel is 24 órából 24 ő nem alszik és akkor biztonságban érzem magam az ő kezeiben:Példabeszédek könyve:3:24   Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod. :2smitten
:Lukács Evangéliuma:4:10   Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged; ezért biztonságban fekszem le és tudom hogy valaki mindig mellettem van!  köszönöm Uram : ezt a nagy kegyelmet!!! :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 11:01:11
Zsoltárok könyve:63:2   Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
Zsoltárok könyve:5:4   Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok. nagyon fontos hogy kezded a napot, reggel mi az első??? Fontos hogy mindenkor az Úr legyen az első az életedben,, mert az határozza meg a napodat, mi a sorrend az életedben, ki az első??, Dávid nagyon jó példa arra hogy ki volt a legfontosabb neki minden reggel:Zsoltárok könyve:59:17   Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.Zsoltárok könyve:88:14   De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom: :2smitten :Mózes  is fontosnak tartotta a reggeli imádkozást:Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. 
Jeremiás is fontosnak tartotta a reggeli közösséget az ÚRRAL:Jeremiás siralmai: 3:23   Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
:AZ ÚR JÉZUS nak is fontos volt a reggeli ima:János Evangéliuma:8:2   Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
az apostolok is fontosnak tartották a reggeli tanítást:Apostolok Cselekedetei:5:21   Azok pedig ezt hallván, bemenének jó reggel a templomba, és tanítának. 
  Reggel én is csak ezt mondhatom az Úrnak:Zsolt:63:2   Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize!  Köszönöm Úram hogy megpihenteted a testem , hálát adok neked hogy felébresztettél a mai napon is és kérlek Te vezess a mai nap folyamán is Tanácsaiddal igazgass engem , szólj URAM hozzám , mert hallja te  te szolgád !Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm !
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 11:45:10
 
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
 áldott legyen a mi Mindenható Istenünk , hogy ma is  van egy  nap , tart még a kegyelem, hálát adok neki hogy békésségben és biztonságban kipihentük magunkat,és még tart a Ma!!!
Zsoltárok könyve:107:8   Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,
Zsoltárok könyve:107:15   Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,
Zsoltárok könyve:107:21   Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,
Zsoltárok könyve:107:31   Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért!
Zsoltárok könyve:109:30   Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette!
Ézsaiás könyve:12:4   És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. 
Zsoltárok könyve:103:1   A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
Zsoltárok könyve:103:2   Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérő

 Én áldom az a mai napon is  és imádkozom minden testvéremért!!! 
Mózes V. könyve:26:15   Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, amelyet nékünk adtál, amint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
Zsoltárok könyve:28:9   Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 11:49:01
 :igen: :igen:
Ézsaiás könyve:54:8   Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
Ézsaiás könyve:59:20   És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr!
ez csodálatos ígéret!
 Jób is azt mondja:Jób könyve:19:25   Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
 ez egy csodálatos hir!!! VAN MEGVÁLTÓ!!! VAN REMÉNY! VAN SZABADÍTÓ!!! VAN GYÓGYÍTÓ!!!
 És van VÉDŐ ÜGYVÉDÜNK!!! 
 ezért : áldom az Urat minden időben!!! dicsérete mindig ajkamon van!!!
34 zsolt:
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.

Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
 
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 12:08:24
 :igen: :igen: :igen:
ROM:8:1-31


Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? :Jezus04: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 25, 12:26:00
 :078:
 JÉZUS ÉL!!! :ima02:

I. Korintus levél:15:20   Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.

I. Thessalonika levél:4:14   Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
II. Timóteus levél:2:8   Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint
. János levél:2:17   És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Jelenések könyve:1:18   És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ámen!!! :2smitten: :2smitten: :igen:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 27, 11:22:30
 :igen: :igen: :igen:
Máté Evangyélioma 6. rész
1.    
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2.    
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3.    
Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4.    
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5.    
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6.    
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7.    
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8.    
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9.    
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10.    
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11.    
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12.    
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
13.    
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
14.    
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15.    
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16.    
Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.
17.    
Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg;
18.    
Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22.    
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23.    
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24.    
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25.    
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26.    
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27.    
Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
28.    
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29.    
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30.    
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31.    
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32.    
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33.    
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34.    
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 28, 08:57:55
 Sámuel első könyve » 2. fejezet
1
És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban, Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, Mert szabadításodnak örvendezek én!
2
Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sőt rajtad kivül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
3
Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jőjjön kérkedő szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket ő ítéli meg.
4
Az erős kézíjjasokat megrontja, És a roskadozókat erővel övedzi fel,
5
A megelégedettek bérért szegődnek el, Éhezők pedig nem lesznek; S míg a magtalan hét gyermeket szül, A sok gyermekű megfogyatkozik.
6
Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.
7
Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal;
8
Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.
9
Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.
10
Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettök az égben, Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát! :019:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 31, 21:48:33

V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is

számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint

langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges

Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak

dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit

adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő

orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és

az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában

kegyelmes.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 31, 21:57:03

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és

dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő

utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét,

és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh

szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez

az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én

hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei,

ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá

az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az

Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és

kiszélesítem a földet magamtól;
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám

méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el

engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől

szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel

hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem

az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek

megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás

napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy

megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek:

Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap;

mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és

amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert

megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe

fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak

szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek,

hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint

ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz

most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára:

Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket

ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök

zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon

hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a

földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én

vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak

foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a

kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom

meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól,

véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az

Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


ámen!  :2smitten: :2smitten: :019: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 01, 06:50:49
Zsolt 139,1-18
Zsolt 139:1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.; Uram, megvizsgáltál

engem, és ismersz.
Zsolt 139:2 Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted

gondolatomat.
Zsolt 139:3 Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
Zsolt 139:4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt

Uram!
Zsolt 139:5 Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
Zsolt 139:6 Csodálatos előttem <e> tudás, magasságos, nem érthetem

azt.
Zsolt 139:7 Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak?
Zsolt 139:8 Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat,

ott is jelen vagy.
Zsolt 139:9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére

szállanék:
Zsolt 139:10 Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna

engem.
Zsolt 139:11 Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a

világosság körülöttem éjszaka lesz,
Zsolt 139:12 A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a

nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
Zsolt 139:13 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám

méhében.
Zsolt 139:14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél.

Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
Zsolt 139:15 Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban

formáltattam és idomíttattam, <mintegy> a föld mélyében.
Zsolt 139:16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben

ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak;

holott egy sem volt még meg közülök.
Zsolt 139:17 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily

nagy azoknak summája!
Zsolt 139:18 Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s

mégis veled vagyok.

Jakab levél: 1: 2-3:
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe

estek,
Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
Jakab levél: 1:12:
Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána

megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt

szeretőknek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 03, 16:43:35

Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás

kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő

aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek

országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat

támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő

táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki

abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti

békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek

arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az

én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához

szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg

magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig

elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében

pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös

nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő

Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az

embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az

Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele

együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is

megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk

Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy

miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége

által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk,

bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy

megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a

halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az

Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az

Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek

néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek;

hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre

keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen!  :igen:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 05, 09:55:17

 Máté:11: 28-30:

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.


János: 17:3-21:
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
4
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
5
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
6
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
7
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál:
8
Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
9
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid.
10
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
11
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
12
Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
13
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
14
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16
Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
17
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
18
Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
20
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
21
Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.


 1 János: 5:20:
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. ámen! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 06, 15:19:00
Jézus igája személyre szabott. Minden nap fel kell venni. De az Ő igája nem terhel le bennünket, hanem vezet. Ami érdekes és különleges ebben az igában az, hogy ha Jézussal vagyunk nem nekünk kell kitaposni az utat. Ő megy előttünk, egyengeti az ösvényt. nekünk csak követni kell.

Mózes vezette a népet

2Mózes 13,21
   
21 Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek.


Biztonságban voltak. Bár 40 éves vándorlás várt rájuk az Úr soha nem hagyta el őket annak ellenére, hogy a többség időnként lázadozott helyzetük miatt.

Jézus a főpapi imájában azt mondta:

János 17,15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.


Az Úr megőriz mindnyájunkat. Bár a világ, és olykor még saját gyülekezetünk is ellenségnek titulál minket,  tudjuk, hogy hűségünkért, hitünkért az Úr meghallgatja Jézus kérését és megszentel minket.

Ildikó, köszönöm, hogy feltetted ezeket az igéket. Bátorkodtam megosztani gondolataimat ami olvasásakor kaptam.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 06, 18:08:19
Jézus igája személyre szabott. Minden nap fel kell venni. De az Ő igája nem terhel le bennünket, hanem vezet. Ami érdekes és különleges ebben az igában az, hogy ha Jézussal vagyunk nem nekünk kell kitaposni az utat. Ő megy előttünk, egyengeti az ösvényt. nekünk csak követni kell.

Mózes vezette a népet

2Mózes 13,21
   
21 Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek.


Biztonságban voltak. Bár 40 éves vándorlás várt rájuk az Úr soha nem hagyta el őket annak ellenére, hogy a többség időnként lázadozott helyzetük miatt.

Jézus a főpapi imájában azt mondta:

János 17,15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.


Az Úr megőriz mindnyájunkat. Bár a világ, és olykor még saját gyülekezetünk is ellenségnek titulál minket,  tudjuk, hogy hűségünkért, hitünkért az Úr meghallgatja Jézus kérését és megszentel minket.

Ildikó, köszönöm, hogy feltetted ezeket az igéket. Bátorkodtam megosztani gondolataimat ami olvasásakor kaptam. áldott Pista testvérem!
 én köszönöm hogy  hozzászóltál , és megosztottad velem  a gondolataid, és nagyon hálás vagyok hogy olvashatom az igéket amit te felraksz , bár sokszor nem szólok hozzá de mindig elolvasom, amit írsz  egy igét szeretnék neked küldeni:

 :igen:
Zsoltárok könyve » 20. fejezet
1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
3
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
4
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
5
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. :016: :ima02: :026:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 06, 18:39:56
Ámen.
Köszönöm Ildikó. Ez egy szép áldás számomra.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 08, 08:23:36
 :igen:

Róma: 8.:1-'11
1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által


 :2smitten: :2smitten:

Jelenések:22:12-20:
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
18
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.
20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.  :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 10, 22:14:39
A János :1:1-10
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki

higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 10, 22:15:18
Roma: 11: 32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken

könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen

kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.

Ámen.  :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 10, 22:17:51
Júdás levél:1:24 Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége

elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
Júdás levél:1:25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség,

nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.
Jelenések könyve:1:6 És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének

és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Jelenések könyve:4:9 És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és

hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, annak, aki örökkön örökké él,
Jelenések könyve:4:11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet

és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
Jelenések könyve:5:12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány,

hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet

és dicsőséget és áldást.
Jelenések könyve:5:13 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a

mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van,

ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és

dicsőség és hatalom örökkön örökké.
Jelenések könyve:7:12 Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és

hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,

Ámen.
Jelenések könyve:19:1 És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy

szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a

tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
Jelenések könyve:19:7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki,

mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,

Jelenések könyve:14:7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki

adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette

a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Zsoltár:103:20-22:20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét,

hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad

én lelkem az Urat!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 12, 13:27:03
 :igen:

Zsoltárok könyve:99:5 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok

le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!
Zsoltárok könyve:99:9 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok

le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!
Zsoltárok könyve:105:1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét,

hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
Zsoltárok könyve:106:1 Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó;

mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsoltárok könyve:118:1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő

kegyelme!
Zsoltárok könyve:118:29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő

kegyelme!
Zsoltárok könyve:136:1 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő

kegyelme.
Róma levél:15:11 És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és

magasztaljátok őt minden népek.

Zsoltárok könyve » 117. fejezet
1
Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!
2
Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké.

Dicsérjétek az Urat!
zsoltár:36:6-10
6
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot

te tartod meg, Uram!
8
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak

árnyékába menekülnek.
9
Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid

folyóvizéből.
10
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot!
és itt megmutatja nekünk az Ő villágoságát:
A János :1:1-10
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki

higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 12, 13:37:41
 :2smitten:

Hóseás könyve:2:18-19:   És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat

János Evangéliuma:3:29   Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
tehát Jézus a mi vőlegényünk mi az egyház a mennyasszony.


Zsoltárok könyve:19:6   Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
Ézsaiás könyve:61:10   Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
Ézsaiás könyve:62:5   Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.
Jeremiás könyve:33:11   Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dícsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annakelőtte, azt mondja az Úr.Máté Evangéliuma:9:15   És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép amíg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
Máté Evangéliuma:25:1   Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
Máté Evangéliuma:25:5   Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
Máté Evangéliuma:25:6   Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
Máté Evangéliuma:25:10   Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
Márk Evangéliuma:2:19   Jézus pedig monda nékik: Avagy bőjtölhet-é a vőlegény násznépe, amíg velök van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velök van, nem bőjtölhetnek.
Márk Evangéliuma:2:20   De jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak azokon a napokon.
tehát mi mint krisztus egyháza törekedjünk egységre:Efézusi levél:4:3-6   Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.Efézusi levél:4:13   Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
Efézus: 2:19-22:
9
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
2 korintus: 13: 13:
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.. Péter levél:5:10-11:
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 12, 20:19:12
Prédikátor:10:1:

Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad; mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít.

Ézsaiás könyve:54:7:17:Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
9
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
10
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
11
Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
12
Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;
13
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
14
Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.
15
És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad.
16
Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!
17
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Máté Evangéliuma:24:9   Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

János Evangéliuma:16:33   Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Róma levél:8:35-39:   Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Jób könyve:19:25   Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.   
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 15, 19:13:53
21. Ne térjetek el a hiábavalóságok után, a melyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert hiábavalóságok azok.
22. Mert nem hagyja el az Úr az ő népét, az ő nagy nevéért; mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válaszszon.
23. Sőt tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel; hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra.
24. Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből; mert látjátok; mily nagy dolgot cselekedett veletek.

1Sám 12,21-24

57. Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, a miképen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el minket, el se távozzék tőlünk,
58. Hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden ő útaiban, és őrizzük meg az ő parancsolatit, rendeléseit és végzésit, a melyeket a mi atyáinknak parancsolt.
59. És ezek a szavak, a melyekkel imádkoztam az Úr előtt, legyenek jelen az Úr előtt a mi Istenünk előtt éjjel és nappal, hogy ítéletet tegyen az ő szolgájának és az ő népének, az Izráelnek, minden időben,
60. Hogy megismerjék a földön minden népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy ő kívülötte nincsen más.
61. És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatit, miképen e mai napon.

1Kir 8,57-61

    
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
2Thess 2,17

Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.
1Thess 3,13

Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
2Thess 3,5

 :2smitten:Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 16, 22:32:42
 :igen: :igen: :igen:
 :afro:
Ámen kedves Erzsike! :2smitten: :2smitten: :2smitten: :161:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 16, 22:46:43
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. :019:
Kolossé:3:

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
5
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;
6
Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7
Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
10
És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
18
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban.
19
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
20
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
21
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
22
Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
23
És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
24
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
25
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás  :2smitten: :2smitten: :2smitten: :rozsa:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 17, 16:12:47
ÁMEN!

    
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
Zsolt 143,10

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2012 Szeptember 17, 16:45:49
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 17, 18:22:18


 :igen:
ÁMEN!

    
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
Zsolt 143,10

 :2smitten:


Zsoltárok könyve:5:9   Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat! :2smitten: :2smitten:

 :ima02:
Zsoltárok könyve:25:5   Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 20, 21:43:56
Efézus: 2:19-22:
9
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
2 korintus: 13: 13:
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.. Péter levél:5:10-11:
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
1Péter:1:15-25:

Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 22, 08:20:55
 :ima02:

Zsoltárok könyve:16:7   Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
Zsoltárok könyve:26:12   Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
Zsoltárok könyve:34:2   Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Zsoltárok könyve:54:8   Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
Zsoltárok könyve:145:1   Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké! :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Máté Evangéliuma:25:34   Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
Márk Evangéliuma:11:9   Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! :2smitten: :2smitten:


Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
I. Péter levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
4
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,
5
Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
6
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
7
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
8
Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
9
Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét. :161:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 22, 22:52:57
 :igen: :igen:


Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 23, 09:15:28
15 Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
16 Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem.
17 Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.
18 Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,
19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!

Ézsaiás 57, 15-19
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 23, 19:10:19
15 Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
16 Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem.
17 Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.
18 Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,
19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!

Ézsaiás 57, 15-19

Ámen! kedves Pista testvérem! :taps:


 :igen: :igen:


Zsoltár:51:19:

Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!  :2smitten:


:2smitten:


Hóseás:6:6:Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.
Zsoltár: 138: 6:
Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri.

Példa:10:31:Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.


  zsoltár: 119:36:
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. :igen: :igen: :igen:

:019:

 :thanks: :026: :027:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 23, 20:22:11
 :igen:
Zsoltár 110:1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.Máté:22:44:Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Márk: 12:36:Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Luk: 20:42-43:
Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Ap csel: 2: 34-35:4
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.Zsid:1:13:Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsoltár:110:2-4:A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
Zsid:5:6:Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Zsid:6.20:Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Zsid:7:17:Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

Zsidó levél:4:14Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidó levél:4:15Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 23, 20:25:09
 :rozsa: :019:

Titus levél:3:5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Efézus:2:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Roma:3:28:
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
tehát kegyelmet kaptunk , és az ige világosan megtanít hogyan viselkedjünk egymással:

Filippi levél:2:2-3:Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Galáta: 5. :1-6:
1
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4
Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.  :019: :026:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 30, 21:08:51
 :igen: :019:

Róma levél:12:2   És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból);
2
És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:
3
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
4
Aki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
5
Akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
6
Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
7
Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
8
De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.
9
Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen.
10
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
11
Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;
12
Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.
13
Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.
14
És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.
15
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,


Thessalonika levél:5:18   Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.


 Isten akaratát jobb cselekedni mint a saját akaratunkat:
I. Péter levél:3:17   Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.


 Péter Apostolnak közönséges első levele » 4. fejezet
1
Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől,
2
Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.
4
Ami miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.
5
Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat.
6
Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
7
A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.
9
Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.
10
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;
11
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
12
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
13
Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
14
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.
15
Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó:
16
Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
17
Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?
18
És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
19
Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. :rozsa:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 01, 14:22:18
 :019:
 Jeremiás : 31:1-14:

1
Az időben, monda az Úr, Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek.
2
Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izráelt.
3
Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
4
Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izráel leánya. Újra felékesíted magadat, dobokkal és vígadók seregében jösz ki.
5
Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.
6
Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén: Keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.
7
Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jákóbnak vígassággal, és ujjongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel maradékát.
8
Ímé, én elhozom őket észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttök lesz vak, sánta, viselős és gyermek-szűlő is lesz velök, mint nagy sereg jőnek ide vissza.
9
Siralommal jőnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem.
10
Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.
11
Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből.
12
És eljőnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az ő lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.
13
Akkor vígadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom őket az ő bánatukból.
14
És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.!


 Jeremiás: 30: 17-22:
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, aki tudakozódjék felőle.
18
Ezt mondja az Úr: Ímé, visszahozom Jákób sátorának foglyait, és könyörülök az ő hajlékain, és a város felépíttetik az ő magas helyén, és a palota a maga helyén marad.
19
És hálaadás és öröm szava jő ki belőlök, és megsokasítom őket és meg nem kevesednek, megöregbítem őket és meg nem kisebbednek.
20
És az ő fiai olyanok lesznek, mint eleintén, és az ő gyülekezete erősen megáll az én orcám előtt, de megbüntetem mindazokat, akik nyomorgatták őt.
21
És az ő fejedelme ő belőle támad, és az ő uralkodója belőle jő ki, és magamhoz bocsátom őt, hogy közeledjék hozzám: mert kicsoda az, aki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jőjjön, azt mondja az Úr.
22
És népemmé lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek.
 :Jezus04:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 03, 10:42:43
 :igen: :igen:

Jób: 19. 25-26:
25
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
26
És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.


 

Dániel:12:2-3:
És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.

 

Ap Csel:
24: 15-16:
Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.
16
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.


 János: 5:28-29:
28
Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
29
És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására :igen: :igen:

 :019:
 Máté: 25: 46:
46
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 ÁMEN!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 04, 17:25:53
 :019:I.
 János levél:2:17-29:És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten

akaratát cselekszi, megmarad örökké.18
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most

sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19
Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek

volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem

mindnyájan közülünk valók.
20
És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
21
Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek

azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.
22
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki

tagadja az Atyát és a Fiút.
23
Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az

Atya is megvan.
24
Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad

az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.
25
És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.
26
Ezeket írtam néktek azok felől, akik elhitetnek titeket.
27
És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek

arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre,

úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő

benne.
28
És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen,

és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
29
Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle

született.
 Péter levél:4:11-19:Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál,

mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben Isten

dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

Ámen.12
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt

köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
13
Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő

dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
14
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok

a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti

dicsőítitek azt.
15
Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy

mint más dolgába avatkozó:
16
Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
17
Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi

rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az Isten

evangyéliomának?
18
És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
19
Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű

teremtőnek, jót cselekedvén.
' PÉTER:5:6-11:
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon

titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán

szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő

atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a

Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen

tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
ZSIDÓ 13: 21:21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt

munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség

örökkön örökké. Ámen. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 04, 18:06:35
Köszönöm Ildikó az Igéket.

Azért ezt édekesnek találom:

Idézet
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most

sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19
Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek

volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem

mindnyájan közülünk valók.

Hogy értelmezzük ezt?

 :148:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2012 Október 04, 18:15:43
Szia Erzsike, jó kérdést vetettél fel.
Elsőként azt emelném ki, hogy antikrisztus azt jelenti; Krisztus helyett
Tehát ekkor már azt a jelentést is megkapja, hogy Krisztus ellen.

Rengeteg ember van, aki leminősíti Krisztus váltságművét és azt az utat, ami által üdvözülhetünk.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2012 Október 04, 18:23:50
A kérdésed második felére pedig: "közülünk valók lettek volna"

Létrejönnek szakadások, ennek egyik legvalószínűbb oka a testiség.
Nyilvánvaló számomra, hogy nem csupán a gyülekezeti tagokról beszél az ige, hanem a szolgálótestvérekről.
Mert ha egy gyülekezeti tag elmegy, még nem lesz szakadás a gyülekezetben. Számomra a szakadás egy meghasonlást jelent, amelyben van legalább egy szakadást okozó aki a gyülekezeti tagokból csipeget.

Szakadás csak ott lehet, ahol testiség van, ezalatt értendő például:
-saját dicsőség keresése
-juhokon való uralkodási vágy
-hatalomvágy

De bármilyen oka is van, a helytelen istenismeret mindenféleképp megtalálható.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 04, 19:02:56
Köszönöm Ildikó az Igéket.

Azért ezt édekesnek találom:

Idézet
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most

sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19
Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek

volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem

mindnyájan közülünk valók.

Hogy értelmezzük ezt?

 :148:

igaz kedves Anti ezzel teljesen egyet értek, és gondolom hogy az idők  végéhez érkeztünk:Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő,:
továbbra is az Igében olvassuk:
 :019:MÁTÉ:24:3-51:

Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
4
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
7
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
10
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11
És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.
12
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13
De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
15
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):
16
Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
17
A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
18
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
19
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
20
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
21
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
23
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
24
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
25
Ímé eleve megmondottam néktek.
26
Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
27
Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
28
Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.
29
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
31
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
32
A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
33
Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
34
Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
35
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
36
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
37
Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.
38
Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne.
39
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.
40
Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
41
Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
42
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
44
Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
45
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
46
Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50
Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja,
51
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. :?: :019:

Ap csel: 20 :28-29:28
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
29
Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
és ismét: :019:2 Tess: 2:3:
3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 04, 19:20:12
Reménység!
:019:
Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14 Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
a válasz az Igében van:  :019:
Zsoltárok könyve:62:6 Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28 De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49 Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74 Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5 Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15 Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4 A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.  :ima02:


Jelenések könyve:19:11   És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. :033:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 04, 19:52:13
A kérdésed második felére pedig: "közülünk valók lettek volna"

Létrejönnek szakadások, ennek egyik legvalószínűbb oka a testiség.
Nyilvánvaló számomra, hogy nem csupán a gyülekezeti tagokról beszél az ige, hanem a szolgálótestvérekről.
Mert ha egy gyülekezeti tag elmegy, még nem lesz szakadás a gyülekezetben. Számomra a szakadás egy meghasonlást jelent, amelyben van legalább egy szakadást okozó aki a gyülekezeti tagokból csipeget.

Szakadás csak ott lehet, ahol testiség van, ezalatt értendő például:
-saját dicsőség keresése
-juhokon való uralkodási vágy
-hatalomvágy

De bármilyen oka is van, a helytelen istenismeret mindenféleképp megtalálható.

Így van és kreálnak maguknak valami hamis Krisztus képet, ami sokszor vagy törvénykezö, vagy humanista módon elnézö.

Nem véletlen olvassuk Tituszhoz írt levélben:

Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással
Tit 2,1

Mert már annak idején is voltak, akik eretnekséget tanítottak.

De amit Ildikó is beidézett, nekem is eszembe jutott:

Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
Apcsel 20,29

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 05, 08:37:50
 :D
Mikeás könyve:6:8   Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr

te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy

alázatosan járj a te Isteneddel.

Mózes V. könyve:6:2   Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.
Mózes V. könyve:6:13   Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. :2smitten:


 5 Mózes: 10: 12-13:

2
Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,

3
Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

 :2smitten:Mózes V. könyve:10:20   Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél.

Zsoltárok könyve:119:11   Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Zsoltárok könyve:119:16   Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
Zsoltárok könyve:119:17   Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
 :019:

zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:130   A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.

II. Korintus levél:1:17   Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy amit akarok, test szerint akarom-é, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen?

 :019:
Jakab levél:5:12   Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek., ámen! :026:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 05, 08:51:47
  :019:
jelenések: 21:3-8:
És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az

emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz

velök, az ő Istenök.
4
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem

gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5
És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem:

Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a

szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
8
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és

paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak,

azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.
 jelenések: 22:6-17:6
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene

bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg

kell lenni hamar.
7
Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
8
És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam,

leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala.
9
Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te

atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az

Istent imádd.
10
Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az

idő közel van.
11
Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes

ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután

is.
12
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek,

amint az ő cselekedete lesz.
13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához,

és bemehessenek a kapukon a városba.
15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a

bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a

gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali

csillag.
17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És

aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
 :019:
jelenések 22: 20-21
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel

Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.
:016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 06, 09:31:57
 Róma: 11. :
1Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen;
 mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
2
Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:
3
Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
4
De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.
5
Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.
6
Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem.
Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.
7
Micsoda tehát? amit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:
8
Amint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.
9
Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá.
10
Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg.
11
Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
12
Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
13
Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
14
Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
15
Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
16
Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
17
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
18
Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
19
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
20
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
21
Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
22
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt akik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
23
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
24
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
25
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen.

26
És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
27
És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

28
Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
29
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

30
Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:
31
Azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;
32
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.

33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2012 Október 06, 09:46:37
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 06, 09:53:22
ÁMEN!

 :pasztor05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 06, 10:51:28
 :019:

AZ ÚR VEZET BENÜNKET EGY UTON!
János Evangéliuma:14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.


 Jézus az Út az ATYÁHOZ:
Zsidó levél:10:20-22:Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,21
És lévén nagy papunk az Isten háza felett:
22
Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével,

 Krisztus a mi Főpapunk!
zsidó 4: 14-16:
Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15
Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
 ALKALMAS IDŐBEN MEGNYERJÜK AZ IGÉRETET:
jános :16:23-27:

23
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
24
Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
25
Ezeket példázatokban mondottam néktek; de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyiltan beszélek néktek az Atyáról.
26
Azon a napon az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek;
27
Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

 ÉS VAN EGY IGÉRETÜNK  HOGY BIZZUNK BENNE: jános:16:33:
33
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 08, 08:05:55
ROM:8:1-31


Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 08, 08:29:33
MINDIG BENNE BÍZZÁL!
37 zsolt:4-6:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.Felhozza a

te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Ézsaiás:58:8-11
:Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod

gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt

vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és

hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt

megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod

olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban

is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert,

és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Zsolt: 1:1-3:
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg

nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről

gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán

megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó

szerencsés lészen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Jazmin - 2012 Október 08, 13:56:59
Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.  1 Peter 4:7
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 09, 09:23:41
 :afro: Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 09, 09:24:20
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
tehát elindulta egy igén és olvassátok el ez jött egy igéből :
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22 :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16 Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14 Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6 Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28 De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.  :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 09, 09:52:20
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 12, 06:30:43
 :igen: :igen:
1Péter:1:15-25:

Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.

1Tessalonika: 2:12-14
És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
13
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
14
Mert ti, atyámfiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól,
2 Tess: 3:11-13:

Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
12
Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok;
13
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben
1Tess: 5:23-24 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi az

Zsid:13:20-21:A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 13, 08:48:53
 :ima02:


103 zsoltár:1-4:


. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

32 zsoltár:

Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
2
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
3
Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.
4
Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela.
5
Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.
6
Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá.
7
Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela.
8
Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.
9
Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.
10
Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.
11
Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek!

86 zsoltár: 5-13
Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.
6
Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!
7
Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.
8
Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!
9
Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet.
10
Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!
11
Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.
12
Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
13
Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
:ima02:


Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
29
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
30
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
31
De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! :rozsa: :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 14, 07:54:42
 :igen:


János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
tehát elindulta egy igén és olvassátok el ez jött egy igéből :
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22 :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16 Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14 Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6 Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.  :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 15, 07:35:16

Efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban

Efézus:6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Efézus 2:1-2:
1
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

GALATA: 1:15-16:
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

Jetremiás:1:5:
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Filippi:2:5-16:Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
12
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába :rozsa:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 16, 08:58:13
 :ima02:


Dicsérjétek az Urat!
zsoltár:36:6-10
6
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot

te tartod meg, Uram!
8
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak

árnyékába menekülnek.
9
Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid

folyóvizéből.
10
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot!
és itt megmutatja nekünk az Ő villágoságát:
A János :1:1-10
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki

higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

Roma: 11: 32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken

könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen

kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.

Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 16, 20:35:05
Péter levél:4:11-19:Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál,

mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben Isten

dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

Ámen.12
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt

köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
13
Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő

dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
14
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok

a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti

dicsőítitek azt.
15
Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy

mint más dolgába avatkozó:
16
Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
17
Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi

rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az Isten

evangyéliomának?
18
És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
19
Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű

teremtőnek, jót cselekedvén.
' PÉTER:5:6-11:
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon

titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán

szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő

atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a

Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen

tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
ZSIDÓ 13: 21:21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt

munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség

örökkön örökké. Ámen.  :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 16, 20:47:13
ÁMEN!

 :pasztor05: :Jezus04: :thanks: :026:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 17, 10:01:24
 :ima02:

Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam Krisztus vére a bűnbocsánatunk alapja: olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.

maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
a Jézus Krisztus vére a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták , és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi megtisztulásunk alapja:1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek
szóval ezeket olvasva az Igéből tudjuk hogy megmos a bűneinkből: Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. Jelenések:5:10:És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig

tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent nekünk a Jézus vére: 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

A Jézus vére a közösségünk alapja is:1 Korintus: 10 :16:A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? zsid:10:19:
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
közösségünk van egymással is az ő vére által.:1Ján:1:7Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.


tudjuk tehát hogy csak az Ő vére által léphetünk isten szine elé :Efézus:2:13-18
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
a Jézus Krisztus vére le győzte a sátánt: Jelenések: 12:11:
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig. és a Jézus Krisztus vére által mik is diadalmaskodhatunk a sátán felett:Rom:8:37-39:De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusba
:2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 19, 09:45:56
 :019:

Filippi:4:13:
13
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
 

Filippi:3:3:
Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:

2 Korintus:12:9:
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. :019:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 19, 09:48:12
 :019:

Jeremiás: 23: 29:
Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
amint tudjuk Isten beszéde Isten igéje a :Názáreti Jézus Krisztus:
János: 1:1-4:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
1 Mózes: 1:1-4:Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten

Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Szóval Isten Igéje, Isten beszéde az Úr Jézus :megcselekszi az Atya akaratát:
János Evangéliuma:4:34   Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak

akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.
János Evangéliuma:6:38   Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam

akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Zsidó levél:10:7   Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon

rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
tehát igy értjük meg hogy Isten igéje élő és ható! nem üres Isten beszéde, nem

marad htás nélkül,megcselekszi az Örökkévaló akaratát:
Ézsaiás könyve:55:10-11   Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza

nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot

ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11:
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem

megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.  :igen: :016: :019: :ima02:  Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 Október 20, 18:51:32
Hóseás könyve:2:19   Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. :05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 20, 19:33:05
Hóseás könyve:2:19   Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. :05:


ámen! :taps: :030: :thanks: :027: :026: :031: :081:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 20, 23:56:01
 :019:

Sofóniás könyve:2:3   Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!

Krónikák I. könyve:16:11:
   Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen.
Krónikák I. könyve:22:19   No azért keressétek az Urat a ti Istenteket teljes szívetek és lelketek szerint, és felkelvén, az Úr Isten szentséges helyét csináljátok meg, hogy vigyétek az Úr szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba, amely építtetik az Úr nevének.
Krónikák I. könyve:28:8   Most azért az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására: őrizzétek s keressétek az Úrnak a ti Istenteknek minden parancsolatit, hogy bírhassátok e jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké.

Ézsaiás könyve:55:6   Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.

Máté Evangéliuma:6:19-34:


Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
20
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.


Lukács Evangéliuma:12:31   Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.
Kolosse levél:3:1-17:Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
5
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;
6
Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7
Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
10
És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 Október 21, 10:48:51
ÁMEN! Kedves Ildikó!

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 22, 10:01:46
1 Pérer: 1:2-9:

... kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
4
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,
5
Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
6
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
7
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
8
Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
9
Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét.

Efézus:1:3:
3
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Efézus: 2:4-10:
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
5
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Titus: 3:5-7:
5
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

1 Korintus: 15: :20
Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtakKolossé:1:12:

Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;


1Péter:5:4:
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 22, 10:40:05
Ézsaiás:53.4-5:
Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

 


1Péter: 2:24:Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 22, 10:41:40

Efézus 5:16:
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
 ez egy érdekes téma  szerintem: amit mik is tudjuk a minden napjainkban  mindennek megvan az ára! A kolosse 4:5 azt mondja hogy:Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
 Én elgondolkoztam  ezen hogy mit is jelent ez a kérdés?  = Ki  vagy mi a legfontosabb az életünkben???
 Szerintem az igaz válsz ez lenne: A LEGFONTOSABB az ISTENNEL való kapcsolatom az ÚR JÉZUS KRISZTUS engesztelő áldozatáért és a SZENT LÉLÉK  ajándéka HIT által!
Úgy gondolom hogy az idő amit kaptunk ISTENTŐL az egy valódi kincs!és az idő ami elmúlik az soha többé nem jön vissza, ezért bölcsen kell eltölteni azt a kis időt  amit kaptunk ,ahogy Mózes is mondta a :
90 zsoltárba
10:
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.!

 szóval mit is jelent az hogy áron is megvegyük az alkalmatosságot?
 Szerintem a legfontosabb az hogy megismerjük és felismerjük Isten akaratát és azt meg is cselekedjük követvén az Efézus:5-17 : 16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.


 Legyünk tehát  só és világosság! 
 
Ezrt minden nap az Igével kell élni és hagyni hogy Ő vezessen és szóljon hozzánk!!!
 kövesük a Sámuel példáját:
Sámuel I. könyve:3:10   Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád

 

Márk 9:50:
Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
Máté: 5:14-16=
14 :
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 János:8:12:
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 22, 19:52:53
 :019:

KI a JÓ PÁSZTOR?
 az Igében azt olvasuk hogy az Úr a Jó pásztor:
Zsoltár:80:2
Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; aki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
 tehát már Dávid is Pásztornak nevezte az Urat!  ISmerte a Jó pásztor hiszem ő maga is pásztor volt a juhoknál.
Az Úr a mI pásztorunk :
János :10:11:Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
János :10:14:Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
  Ő az életét adta értünk :meghalt a Golgotai keresztfán , csak azért hogy megmentsen mert  szeret minket:
Jeremiás:31:3:Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.
és Ő JÉZUS,  JESHUA ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA, ő a JÓ pásztor, és a jó pásztor törődik a nyájjal:
EZÉKIEL:34:8-16:Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették;
Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.
Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.
És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.
Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. :019: :pasztor05: :pasztor05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 Október 25, 15:29:05
 :afro: :afro: :igen: :igen:

igen! ez igy van ! a Jó pásztor az eletet adta a juhokért :pasztor05: :Jezus01: :Jezus02:!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 Október 25, 15:33:16
nagyon szeretem a példa beszédeket!  ezert ide másolok pár kedvenc igét :05: :05:!

 példabeszédek> 6.
1
Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:
2
Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
3
Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
4
Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
5
Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
6
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
7
Akinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
8
Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
9
Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
10
Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
11
Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
12
Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár,
13
Aki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
14
Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
15
Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
16
E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
17
A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
18
Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
19
A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!
20
Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
21
Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
22
Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
23
Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések. :afro:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 25, 21:33:36
 :161: :016: :rozsa:
köszönöm szépen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
 én is nagyon szeretem a Példa beszédeket:
 
 most például ezek a kedvenc igéim:
 Példa :8: 12-31:

12
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a

gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden

birái.
17
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek,

megtalálnak.
18
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a

válogatott ezüstnél.
20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket

megtöltsem.
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források,

vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját,

mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte

minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.


és tudjuk hogy itt az UR JÉZUS rol van szó:

Kolossé:1:12-16:
12
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való

részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának

országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Kolossé:1:17-20
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy

mindenekben Ő legyen az első;
19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő

keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a

mennyekben!! :019: :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 26, 08:27:57
 :019:

zsoltár:51: 3-19:

3
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8
Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.
11
Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13
Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
16
Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
17
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
18
Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.
19
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

zsoltár: 34: 18-23:
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.


zsoltár 145:18-20:

Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.
19
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

Mózes V. könyve:11:16 Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
Ézsaiás könyve:45:22 Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 28, 07:53:33
 :019:   jános Evangéliuma:5:24   Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János Evangéliuma:6:35   Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:40   Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
János Evangéliuma:6:47   Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak
János Evangéliuma:7:38   Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
 és csodálatos ez az igéret!
Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
jelenések:3:11-12:Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

nekünk bizony gyözni kell mert győzteseknek hivott el az Isten:
jelenések könyve:2:7   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Jelenések könyve:2:11   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
Jelenések könyve:2:17   Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.
Jelenések könyve:3:21   Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. :igen:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 Október 29, 08:48:30
Ámen! :01: :afro:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 Október 29, 08:52:33
1János=2:20=

És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.

János= 1: 26=

Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.
1Kor. =1:21=
Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; :044: :044:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 30, 15:16:13
 :igen:
áldások HA HALLGATSZ :019:
:ima02:
» Mózes ötödik könyve - A törvény summája » 28. fejezet
1
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
2
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
3
Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.
4
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
5
Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
6
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
7
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
8
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
9
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
11
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
13
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 November 02, 21:17:16
 :05:
Zsoltárok könyve:90:12   Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Zsoltárok könyve:119:12   Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

I. János levél:2:27   És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 03, 12:18:32
 :019: :019:


Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen! :rozsa:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 03, 14:30:44
 :Jezus04:


Jézus megtanított imádkozni!

Máté Evangéliuma:6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

az imának van ereje , nem csupán üres beszéd! és imádkozni kell , a biblia is igy tanít minket:I. Thessalonika levél:5:17 Szüntelen imádkozzatok.
Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek az Ima az szívből kell induljon nem csak üres szavak , mert Isten a szíveket vizsgálja,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima a könyörgés az életünk legfontosabb részévé válik.A keresztény imája nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban.
Jézus megtanított imádkozni de nem az fontos hogy ismételjük az imát amit példa ként hagyott nekünk, mert tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr, hanem minden nap hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat!


Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.és itt már el lehet mondani:Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ( Gal:2:20)
A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek gyermekem! ami válaszunk: SZERETLEK URAM szeretlek Istenem ,szeretlek Megváltóm! ÁLDALAK ÉS MAGASZTALLAK A TE KEGYELMEDÉRT, a HŰSÉGEDÉRT ÉS MINDENÉRT AMIT TŐLED KAPTAM!
Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni.

Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja.

Máté Evangéliuma:26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Márk Evangéliuma:13:18 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
Márk Evangéliuma:13:33 Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Márk Evangéliuma:14:38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
Lukács Evangéliuma:6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
:ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 06, 11:57:48
 :019:

jános: 4:24:
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Efézusi levél:5: 15-20:
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem

mint bölcsek:
16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak

akaratja.
18
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be

Szent Lélekkel,
19
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak   Hálákat adván mindenkor

mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának

Kolossé:1:12-16:
12
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való

részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának

országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 10, 12:21:13
 :019:PÉLDA: 18:21:
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal

élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között,

hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is

lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké

megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az,

halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten

hasonlatosságára teremttettek:
Máté: 15:11:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az

fertőzteti meg az embert.

Máté:15:18-19:
8
Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az

embert.
19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,

paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
Máté:12:36-37:
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot

adnak majd az ítélet napján.
37
Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
Zsoltár: 140:1-4:
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg

engemet!
3
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
4
Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.
 :129: :085:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 13, 10:07:53
 :019:

1Pt.1:19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam Krisztus vére a bűnbocsánatunk alapja: olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
a Jézus Krisztus vére a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták , és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi megtisztulásunk alapja:1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek
szóval ezeket olvasva az Igéből tudjuk hogy megmos a bűneinkből:
 Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; :081:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 13, 10:13:14
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21   De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26   Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1   Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsoltárok könyve:119:41   És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
Zsoltárok könyve:119:64   A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
Zsoltárok könyve:119:76   Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsoltárok könyve:119:88   A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsoltárok könyve:138:2   Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:138:8   Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
Zsoltárok könyve:143:8   Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsoltárok könyve:143:12   És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 14, 08:56:19
 :2smitten:

 :019:

I. János levél:5:13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

jános Evangéliuma:11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

Márk Evangéliuma:16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik

jános Evangéliuma:5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János Evangéliuma:6:35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
János Evangéliuma:6:47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak
János Evangéliuma:7:38 Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
és csodálatos ez az igéret!
Jelenések könyve:21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
jelenések:3:11-12:Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 November 14, 13:05:34
ÁMEN!

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 November 17, 09:57:48
Márk Evangéliuma:13:7-13=
Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég.
8
Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok.
9
Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik.
10
De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.
11
Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szent Lélek.
12
Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.
13
És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 November 17, 11:17:36
 Zsoltárok könyve » 103. fejezet
1
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg

téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé!

ezért áldjuk Őt és magasztaljuk:
Lukács Evangéliuma:19:38 Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében!

Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

II. Korintus levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,

az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
I. Péter levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő

nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak

a halálból való feltámadása által,
Efézus: 3:19-21:
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb

hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről

nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 17, 14:58:55
 :026: :031: :027:


Efézus: 1:16-23:Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én

könyörgéseimben;
17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek

bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának

a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma

erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Róma: 5: 10-15:
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által,

sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
11
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által,

aki által most a megbékélést nyertük.
12
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál,

és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen

törvény.
14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének

hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete

miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az

egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
Zsidó : 1:23:
Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,
Efézus: 1:20-23:
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel!
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak

Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 20, 09:58:19
Zsidó levél:11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik
 Hogy mi a hit, azt Isten szolgáitól tanulhatjuk meg, akik rendíthetetlen bizalommal és engedelmességgel szánták oda életüket Istennek.
Zsidókhoz írt levél » 11:
1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidó:11:8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.:1Mózes:12:1-4És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked.
2
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
4
És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
Zsidó :11:9-32 Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11
Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.
12
Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
14
Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
15
És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
16
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.
20
Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
21
Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
23
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
24
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
25
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
26
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
27
Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
28
Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
30
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
31
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Zsidó:12:1Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
A hit engedelmesség Isten Igéjének A hit bizonyos afelől, hogy Isten létezett már a világ teremtése előtt is.A hit alapja a Biblia.AZ IGE ISTEN IGÉJE AKI  NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS   ROM:10:17.Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által
 Rom 10:10 -11:
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.:
Zsolt:116:100
Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
Ézsaiás :28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
 a szeglet kö az nem más mit az Úr jézus krisztus, ő az alap
Efézusi levél:2:20   Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 22, 16:51:39
 :019:
1Péter5:6-8:
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
2Tess:3:1-5:
1
Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
2
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
3
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
4
Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk.
5
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 22, 17:16:54
 :019:

Jeremiás: 17: 7-18:

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
10
Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
11
Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz.
12
Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye.
13
Izráelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!
14
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
15
Ímé, ők azt mondják nékem: Hol van az Úr szózata? Most jőjjön el!
16
De én nem siettem elhagyni a te útaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam, te tudod; ami ajkaimon jött ki, nyilvánvaló volt előtted.
17
Ne légy nékem rettentésemre: reménységem vagy te a háborúság napján!
18
Szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg; ők rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájok háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 22, 18:54:05
 :019:


Jóél: 2: 12-15:

12
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
14
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
15
Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!

Jeremiás:4:1:
Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr, hozzám térj vissza, és ha eltávolítod a te útálatosságaidat előlem és nem ingadozol;

2 Mózes: 34: 6:
És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. :ima05: :ima06:

Ámós: 5: 15:

Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.

Jónás: 3:8-9:
Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból, amely az ő kezökben van!
9
Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el :ima02: :ima05: :ima06:

Sámuel II. könyve:22:36   Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett engem.
Zsoltárok könyve:40:11   Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
:019:
Zsoltárok könyve:57:11   Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Zsoltárok könyve:86:13   Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsoltárok könyve:106:7   Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél.
Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod


 :ima02:


Jeremiás könyve:3:22   Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolástokat! Ímé, mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk!

Ezékiel könyve:18:32   Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!


Ezékiel könyve:33:11   Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

Máté Evangéliuma:3:2   És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. :Jezus04:

Apostolok Cselekedetei:2:38   Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
Apostolok Cselekedetei:3:19   Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
 :ima02:


Zsoltárok könyve:42:12   Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

Zsoltárok könyve:118:28   Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:119:7   Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
Dániel könyve:2:23   Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk!


 :ima02:

1. Korintus levél:1:4   Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott

 :ima02:

Zsoltárok könyve:18:2   És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!

Sámuel II. könyve:22:47   Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.


 :ima02:
Zsoltárok könyve:66:20   Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.

 :ima05: :ima06:


Zsoltárok könyve:68:20   Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
Zsoltárok könyve:68:36   Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
Zsoltárok könyve:72:18   Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!
 :ima02: :ima05: :ima06:


Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
I. Péter levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

 :019: :ima02:


Zsoltárok könyve:18:47   Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 23, 09:26:09
 :019:


Ezékiel: 36: 22-38:
2
Ennekokáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem ti érettetek cselekszem, Izráel háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertéztettetek a pogányok között, akik közé menétek.
23
És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára.
24
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

29
És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.
30
És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatját a pogányok között.
31
És megemlékeztek a ti gonosz útaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megútáljátok ti magatokat vétkeitek és útálatosságaitok miatt.
32
Nem ti érettetek cselekszem, ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útaitok miatt, Izráel háza!
33
Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak titeket minden vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépíttetnek.
34
És az elpusztult földet mívelik, ahelyett, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára;
35
És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, és a rommá lett s elpusztult s lerontott városokat megerősítve lakják.
36
És megtudják a pogányok, akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.
37
Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velök: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.
38
Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 :ima02:

Zsoltár:126.
1
Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.
2
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
3
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
4
Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!
5
Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
6
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Ezsdrás:3: 11:
És énekelének, dícsérvén az Urat és hálát adván néki, mert jó, mert mindörökké van az ő irgalmassága Izráelen! És mind az egész nép nagy felszóval kiált vala, dícsérvén az Urat, hogy az Úr házának alapköve immáron letétetett!

Ézsaiás :4.
1
És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának.
2
És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott.
3
Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével:
4
Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen;
5
És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.
 :019:
Ezékiel: 11: 18-20:
18
És bemennek oda és eltávolítják minden ő fertelmességeit és minden útálatosságait ő belőle.
19
És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökből, és adok nékik hússzívet;
20
Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök.

 :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 November 24, 10:43:08
 :igen:
 SALAMON IMÁJA !
 2 krónika=6: 12-42=
 12
És oda állott Salamon az Úr oltára elé, az Izráel egész gyülekezetével szemben, és kezeit kiterjesztette.
13
Salamon pedig egy széket csináltatott vala rézből, amelyet a tornácnak közepén helyeztetett el, melynek hossza öt sing, szélessége is öt sing, magassága pedig három sing vala. Felálla abba, és térdeire esvén az egész Izráel gyülekezete előtt, kezeit az ég felé kiterjeszté,
14
És monda: Oh Uram, Izráelnek Istene, nincsen hozzád hasonló Isten sem mennyben, sem földön, aki megtartod a te fogadásodat és irgalmasságodat a te szolgáidhoz, akik te előtted teljes szívvel járnak!
15
Ki megtartottad a te szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak, amit szólottál néki; mert te magad szólottál, és kezeiddel beteljesítéd, amint e mai napon megtetszik.
16
Most azért, oh Uram, Izráelnek Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak igértél, mondván: Nem fogy el előttem a te magodból való férfiú, aki az Izráelnek királyiszékiben üljön; csakhogy a te fiaid őrizzék meg az ő útjokat, hogy az én törvényemben járjanak, mint te én előttem jártál.
17
Most azért, oh Uram, Izráelnek Istene, bizonyosodjék meg a te beszéded, melyet szólottál volt a te szolgádnak, Dávidnak!
18
(Avagy lakozhatnék-é valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbbé e ház, amelyet én építettem.)
19
És tekints a te szolgád könyörgésére és imádságára, oh én Uram Istenem, meghallgatván kiáltását és könyörgését, amelylyel könyörög a te szolgád előtted!
20
Hogy a te szemeid éjjel és nappal figyelmezzenek e házra, e helyre, amelyről azt mondottad, hogy nevedet abba helyezénded, meghallgatván könyörgését a te szolgádnak, amikor e helyen könyörögne.
21
Hallgasd meg azért a te szolgádnak és a te népednek Izráelnek könyörgését, amikor könyörögni fognak e helyen; hallgasd meg a te mennyei lakhelyedből, és meghallgatván őket, légy kegyelmes!
22
Mikor valaki vétkezéndik felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék, és ő ide jő, megesküszik oltárod előtt ebben a házban,
23
Te hallgasd meg a mennyből és vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a te szolgáid között, az istentelent megbüntetvén, fejére fordítván az ő útját; és az igazat megigazítván, megfizetvén néki az ő igazsága szerint.
24
Mikor pedig megverettetik a te néped, az Izráel az ő ellenségeitől, mivel te ellened vétkeztek; és hozzád visszatérve vallást tesznek a te nevedről, könyörögnek és imádkoznak te előtted e házban:
25
Te hallgasd meg a mennyből, és bocsásd meg a te népednek, az Izráelnek bűnét, és hozd vissza őket arra a földre, amelyet adtál nékik és az ő atyáiknak.
26
Mikor az ég berekesztetik és nem lészen eső, mivel vétkeztek te ellened; és imádkozni fognak e helyen és vallást tesznek a te nevedről és megtérnek bűneikből, mert te sanyargatod őket:
27
Te hallgasd meg a mennyből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak és a te népednek, az Izráelnek; minekutána őket megtanítándod az igaz útra, amelyen járjanak; és adj esőt a te földedre, amelyet adtál a te népednek örökségül.
28
Éhség ha lesz a földön, ha döghalál, aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha az ő ellensége szorongatja az ő birodalmának földében; ha bármiféle csapás és nyomorúság jövend reájok:
29
Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki; vagy a te néped, az Izráel, ha elismeri kiki az ő csapását és fájdalmát, és kezeit e házban kiterjeszténdi:
30
Te hallgasd meg a mennyből, a te lakhelyedből és légy kegyelmes, és kinek-kinek fizess az ő útai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered az emberek fiainak szívét;
31
Hogy féljenek téged, járván a te útaidon, míg élnek e föld színén, amelyet adtál volt a mi atyáinknak.
32
Sőt még az idegent is, aki nem a te néped, az Izráel közül való, ha eljövend messze földről a te nagy nevedért és a te hatalmas kezedért és a te kiterjesztett karodért, mikor ide jutván, könyörögnek e házban:
33
Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izráel, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem.
34
Ha a te néped hadba megy ki az ő ellensége ellen azon az úton, amelyen elbocsátod őket; ha könyörögnek, hozzád fordulván e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:
35
Te hallgasd meg az égből az ő könyörgésöket és imádságukat, és szerezz nékik igazságot.
36
Ha vétkeznek ellened (mert nincsen ember, aki nem vétkeznék) és reájok megharagudván, az ellenség kezébe adándod és őket fogságba viendik azok, akiktől megfogattak, messze földre vagy közelre,
37
És ha az idegen földön, ahol fogva tartatnak, magokba szállnak, és megtérvén, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondandják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk;
38
És megtérendenek te hozzád teljes szívökből és teljes lelkökből az ő fogságuk földében, ahol őket fogva tartják, és könyörögnek hozzád, az ő földjüknek útja felé fordulva, amelyet adtál volt az ő atyáiknak, és e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:
39
Hallgasd meg akkor az ő könyörgésöket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezz nékik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett.
40
Most azért, oh én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva és füleid legyenek figyelmesek a könyörgésre ezen a helyen.
41
És most kelj fel, oh Úr Isten, a te nyugodalmadba, te és a te hatalmasságodnak ládája! A te papjaid, oh Úr Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és a te szenteid örvendezzenek a jóban.
42
Oh Úr Isten, ne utáld meg a te felkenetett királyod orcáját; emlékezzél meg Dávidhoz, a te szolgádhoz való nagy irgalmasságaidról!


 ámen!
 :ima06: :ima05: :ima05: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 25, 18:31:15
 :afro:

 Ámen! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 November 28, 11:59:04
Ámen

Köszönöm ezt az imát
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 November 29, 18:11:30
 :2smitten: ez egy kedvenc fejezett a bibliában
 Máte: 6:
 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2 Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3 Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4 Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10 Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11 A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16 Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
17 Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
18 Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 November 30, 20:17:46
 :igen: :igen: :igen:
 Kedves Karcsi!
 nagyon szép biblia idézetek ezek! nagyon köszönöm hogy ide  raktad! :161: :016: :love: :017: :030: :thanks: :027: :026:


Zsoltárok könyve:134:3   Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette az eget és a földet!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2012 December 01, 18:29:52
 :05: köszönöm!

  Ézsaiás könyve= 60
1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.
6 A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
7 Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
8 Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?
9 Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.
10 Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11 És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
12 Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
13 A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.
15 Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.
16 És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.
17 Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.
18 Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
19 Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

20 Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21 És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22 A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.


Ámen és Ámen!!!
 mert Isten IGÉJE ÉLŐ ÉS HATÓ!
:ima05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 December 04, 16:30:13
Idézet
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
 Ézsaiás 60, 19


 1És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.  2És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.  3Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;  4és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."  5A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: "Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!" 6És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.  7Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.  8De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál".
Jelenések 21, 1-8
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 04, 16:33:53
 :afro:
 Ámen kedves Pista testvérem!
 és Ámen Karcsi  :016: :rozsa: :026: :027:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 05, 09:22:52
 :019:
Ézsaiás:58:6-7:
AZ IGAZ ISTENI TISZTELET ÁLDÁSA:
6
Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
EZÉKIEL:18:5-9:5
És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
6
Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertézteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik;
7
És senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja és a mezítelent ruhával befödi;
8
Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
9
Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten.


Máté: 25: 35-36:
35
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Jakab: 2: 15-16:15
Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16
És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?


ha az a böjt :Ézsaiás:58:7Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
Ha ezeket teszed az Ige magától beszél mi lesz akkor::

Ézsaiás:58:8-14
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
12
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Ámen!!!
ha ezeket cselekszel akkor várhatod is az áldást:Ézsaiás:60:5:
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága! :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2012 December 06, 12:25:27
Így van Ildikó, ez az igaz istentisztelet. Amikor nem csak beszélünk róla, hanem meg is cselekedjük Isten dicsőségére.

Idézet
Máté: 25: 35-36:
35
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 07, 10:54:58
 :afro: ámen! :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 07, 10:57:02
 :019:

  János :17. fejezet:
1
Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
2
Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál.
3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
4
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
5
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
6
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
7
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál:
8
Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
9
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid.
10
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
11
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
12
Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
13
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
14
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16
Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
17
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
18
Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
20
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
21
Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
22
És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:
23
Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
24
Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
25
Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
26
És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, amellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.


 ÁMEN!
 
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 11, 08:32:31
Galátzia levél:3:5 Annakokáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é? mert csak Ő képes hatalmas dolgokat müvelni , és megváltoztatni az életünket, az Ő lelkét kaptukakkor hinni kell Őbenne:
Galátzia levél:3:6 Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
Galátzia levél:3:7 Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
Galátzia levél:3:8 Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.( ezért is vagyunk mik Ábrahám fiai)
Galátzia levél:3:9 Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Galátzia levél:3:11 Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
Galátzia levél:3:12 A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
Galátzia levél:3:14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Galátzia levél:3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. itt láthasuk hogy Isten fiakká fogadott minket, tehát Ő az apánk , az Igazi APÁNK!!!
Efézusi levél:2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert tudjuk hogy mindent amink van mindent kegyelemből kaptunk , mert Ő szeret minket, ezért küldte el az Úr Jézust:
Efézusi levél:3:17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Kolosse levél:2:7 Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással
minden nap Hálával tölt el , hogy van valaki a világ mindeségben aki gondol rám , szeret és mindet tud rólam.
és ha elesünk is ő ott van fogja kezünket és vezet, , ezért nem járhatunk a világ folyása után, hanem mivel Ő bennünk van az Ő akaratát kell teljesiteni:
I. Timóteus levél:6:11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
hát ezeket olvasván a hitről én szertném mondani mint PÁL:
Timóteus levél:4:7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
ez csodálatos lenne ha ezt tudnánk mik is mondani , én erre vágyok,
azért nem szabad elkalandozni csak Rá kell tekinteni:

Zsidó levél:12:2 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
Zsidó levél:13:7 Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
mert a bizonyságoknak oly nagy fellege vesz körül minket: igyekezünk hogy megtartsuk az Ő parancsolatait :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 16, 08:36:50
 :019:

1 Mózes:1: 1-3:
1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten

Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság!

János: 1: 1-4:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Példa :8: 12-31:

12
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a

gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden

birái.
17
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek,

megtalálnak.
18
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a

válogatott ezüstnél.
20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket

megtöltsem.
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források,

vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját,

mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte

minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.

János: 1: 12-14:
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,

azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem

Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya

egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
jános: 1:16:
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
jános: 3: 16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
jános: 4:24:
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Efézusi levél:5: 15-20:
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem

mint bölcsek:
16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak

akaratja.
18
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be

Szent Lélekkel,
19
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,

énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak   Hálákat adván mindenkor

mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának

Kolossé:1:12-16:
12
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való

részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának

országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és

láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár

hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Kolossé:1:17-20
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy

mindenekben Ő legyen az első;
19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő

keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a

mennyekben!

 :Jezus04:
Efézus: 1:16-23:Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én

könyörgéseimben;  :ima02:
17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek

bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának

a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma

erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt

a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden

néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az

anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Róma: 5: 10-15:
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által,

sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
11
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által,

aki által most a megbékélést nyertük.
12
Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál,

és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen

törvény.
14
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének

hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete

miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az

egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.  :026:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 21, 09:30:26
 :019:


Ézsaiás könyve:45:22   Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!
 
Máté Evangéliuma:3:2   És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
   

Apostolok Cselekedetei:2:38   Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Máté Evangéliuma:28:20   Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2012 December 21, 14:34:02
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 22, 19:22:25
 :019:

Márk 9:50:
Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
Máté: 5:14-16=
14 :
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 János:8:12:12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Rom:5-1:Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
 ezért nekünk is kell keresni mindenki iránt a békességet , türelmet,ki mutatni a szeretettetés átadni azt amit mi is kaptunk Ingyen  Kegyelemből!
 Zsid:12:14:
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
 ROM:13-11-15=1
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
12
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
13
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.


Rom:13:18-20:18
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
19
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. :056: :057: :175: :016:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 26, 08:23:43
 :019:
Máté:1:18-25:
A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:
23
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

 :pasztor05:

Lukács:1:31-39:
És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
32
Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
33
És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
34
Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
35
És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
36
És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak:
37
Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
38
Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.
39

 :ima02:
Lukács Evangéliuma:1:32   Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;János Evangéliuma:1:29   Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!
János Evangéliuma:1:36   És ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! :ima02: :ima05: :ima06: :ima02:Jób könyve:19:25   Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2012 December 27, 08:20:38
 :morning: :019:


V Mózes:32:1-4
:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is

számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint

langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges

Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak

dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit

adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő

orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és

az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában

kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és

dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő

utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét,

és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh

szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez

az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én

hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei,

ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá

az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az

Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és

kiszélesítem a földet magamtól;
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám

méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el

engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől

szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel

hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem

az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek

megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás

napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy

megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek:

Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap;

mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és

amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert

megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe

fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak

szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek,

hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint

ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz

most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára:

Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket

ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök

zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon

hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a

földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én

vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak

foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a

kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom

me :016:g fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól,

véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az

Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


ámen! :ima02:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 01, 11:21:41
 :ima02:

II. Korintus levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;

Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
I. Péter levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

Lukács Evangéliuma:19:38   Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

Zsoltárok könyve:135:21   Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!
 :ima02: :ima05: :ima06:
Zsoltárok könyve:118:26   Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!
Zsoltárok könyve:119:12   Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

Zsoltárok könyve:72:19   Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
Zsoltárok könyve:89:53   Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.
Zsoltárok könyve:106:48   Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.
Zsoltárok könyve:113:2   Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!

Sámuel II. könyve:22:47   Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
Krónikák I. könyve:17:27   Most azért tessék néked megáldani a te szolgádnak házát, hogy legyen állandó mindörökké előtted; mivelhogy te, Uram, megáldottad, legyen azért áldott mindörökké
Zsoltárok könyve:18:47   Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
Zsoltárok könyve:28:6   Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.
Zsoltárok könyve:31:22   Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!

Zsoltárok könyve:66:20   Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.
Zsoltárok könyve:68:20   Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
Zsoltárok könyve:68:36   Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
Zsoltárok könyve:72:18   Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!
Zsoltárok könyve:41:14   Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen!


 :265:Zsoltárok könyve:115:15   Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 02, 07:32:48
 :ima02:

 Zsoltár: 103.
1
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

   


 :ima02: :ima05: :ima06:


20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
jelenések:19.:

1
És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
2

Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén.
3
És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.
4
És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, aki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!
5
És a királyiszéktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok!
6
És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.
7
Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát
És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
9
És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
:019: :019:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 02, 21:05:35
 :019:

  Máté : 6. fejezet
1
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3
Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16
Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
17
Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
18
Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
20
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek
?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 03, 20:29:57
 :019:

Mózes V. könyve:4:24   Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

Mózes V. könyve:9:3   Tudd meg azért e mai napon, hogy az Úr, a te Istened az, aki átmegy előtted mint emésztő tűz, ő törli el azokat, és ő alázza meg azokat te előtted; és kiűzöd, és hamar elveszted őket, amiképpen az Úr megmondotta néked.
Mózes II. könyve:20:5   Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.

Mózes II. könyve:23:24   Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat
Mózes II. könyve:34:14   Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, akinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.

Krónikák I. könyve:16:29   Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jőjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében.


Zsoltárok könyve:29:2   Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
Zsoltárok könyve:55:2   Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;
Zsoltárok könyve:80:19   Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet
:ima02: :ima05:

Máté Evangéliuma:6:5   És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Máté Evangéliuma:6:7   És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.

Máté Evangéliuma:6:9   Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Máté Evangéliuma:24:20   Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
Máté Evangéliuma:26:41   Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 04, 07:54:39
 :019:
 Jóel próféta könyve » 2. fejezet
1
Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.
2
Sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülő alkonyat! Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre.
3
Előtte tűz emészt, utána láng lobog; előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tőle semmi.
4
Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.
5
Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztő láng ropogna; amilyen az ütközetre kész hatalmas nép.
6
Elrémülnek tőle a népek; minden arc elsáppad.
7
Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.
8
Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok.
9
Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
10
Reszket előttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket.
11
És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?
12
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
14
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
15
Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!
16
Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.
17
A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?
18
Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének.
19
És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között.
20
Az északi népet is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.
21
Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz, mert nagy dolgokat cselekeszik az Úr!
22
Ne féljetek, ti mezei vadak! mert zöldülnek a pusztának virányai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.
23
Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.
24
És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.
25
És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem.
26
És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.
27
És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.
28
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
32
De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 06, 09:30:42
 :019:
Dániel: 12:2-3:
És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.» Ezékiel próféta könyve » 37. fejezet
1
Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
2
És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
3
És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
4
És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
5
Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7
És én prófétálék, amint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
8
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
9
És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
10
És prófétálék amint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14
És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 08, 15:39:22
.
 :019: :ima02:


 mert az ÚR küld minket:
Márk Evangéliuma:16:15   És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
  :019:

I. Péter levél:2:5   Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
I. Péter levél:2:9   Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; :kereszt02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 08, 21:29:53
 :019: Róma levél:14:17   -19 :Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
19
Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók

I. Korintus levél:4:20   Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

» Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele » 2. fejezet
1
Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
2
Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
3
És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
4
És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
5
Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.

6
Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
7
Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
8
Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:
9
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
13
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.
15
A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
16
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 09, 08:36:18
 :019:
Róma: 12:9-21

9
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
10
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
11
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
12
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
13
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
16
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
17
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
18
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
19
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
21
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.
:019:ÁMEN!

Ámós :5:14-15:
14
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok.
15
Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene..

 A Zsidókhoz írt levél » 13.:1-2
1
Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
2
A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.


1Péter :1:13-25:
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15
Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.
 :019:
 Filippi:4:4-9:
4
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
9
Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 10, 10:40:28
 :019:

Zsoltárok könyve » 51. fejezet
1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;
2
Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.
3
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8
Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.
11
Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13
Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. :019:

 Zsoltárok könyve » 34. fejezet
1
Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment.
2
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
3
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
4
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
5
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
6
Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.
7
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
8
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
9
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.
10
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
11
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
12
Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
13
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
14
Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
15
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16
Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
17
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetöket a földről.
18
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.


Jeremiás: 17: 7-8:

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik
.

Jóel :2:12-14:
2
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
14
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?
! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 14, 14:01:55
 :019:

I. Korintus levél:1:27-31:   Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29
Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
30
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
31
Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
 :019:


János Evangéliuma:15:16   Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.


I. Péter levél:2:9   Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;10
10
Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok
.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 16, 20:57:24
Isten beszéde! az Ő igéje! Istennek szava, beszéde, kijelentése,
DABÁR (héberül)
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű

fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig,

és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Jeremiás: 23: 29:
Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
amint tudjuk Isten beszéde Isten igéje a :Názáreti Jézus Krisztus:

János: 1:1-4:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

1 Mózes: 1:1-4:Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten

Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.


Szóval Isten Igéje, Isten beszéde az Úr Jézus :megcselekszi az Atya akaratát:
János Evangéliuma:4:34   Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak

akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.

János Evangéliuma:6:38   Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam

akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

Zsidó levél:10:7   Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon

rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.

tehát igy értjük meg hogy Isten igéje élő és ható! nem üres Isten beszéde, nem

marad hatás nélkül,megcselekszi az Örökkévaló akaratát:
Ézsaiás könyve:55:10-11   Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza

nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot

ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11:
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem

megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem
.

tehát akkor nekünk is törekednünk kell cselekedni az Atya akaratát:mert kik

vagyunk mik hogy ne az ő karatát cselekedjük?
Dániel könyve:4:32   És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja

szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét

megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?Mikeás könyve:6:8   Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr

te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy

alázatosan járj a te Isteneddel.

és ha az ő akaratát akarjuk cselekedni akkor hallani kell mikor szól hozzánk például

mint Sámuél:
Sámuel I. könyve:3:10   Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak

előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád
!
én vágyom hogy Isten szóljon hozzám és küldjön az Ő akarata szerint:

Ézsaiás könyve:6:8   

törekedjünk tehát az Ő akaratát véghez vinni:
Máté Evangéliuma:7:21
   Nem minden,

aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki

cselekszi az én mennyei Atyám akaratát
.
Máté Evangéliuma:12:50   Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az

nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
jézus is ezt tanitotta ,és ezt mondja ma is nekünk

:János Evangéliuma:5:30   Én

semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem

igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki

elküldött engem, az Atyáét. PÉTER:5:6-11:
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon

titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán

szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő

atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a

Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen

tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen
.  :ima02: :Jezus04:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 18, 08:06:00
 
Máté : 6. fejezet
1
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3
Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16
Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
17
Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
18
Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
20
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Január 19, 10:21:54
Ámen Ildikó.
Az Úr nem szereti a magamutogató és képmutató embereket.

Ézsaiás 1

15 Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek; bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg: vér tapad a kezetekhez!
16 Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat!
17 Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!
18 Jöjjetek, szálljunk vitába! - mondja az ÚR. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.
19 Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 26, 18:10:08
 :igen: Ámen!


Jónás próféta könyve 2. rész
Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.
4.
Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
5.
És én mondám: Elvettettem a te szemeid elől; vajha láthatnám még szentséged templomát!
6.
Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött fejemre.
7.
A hegyek alapjáig sülyedtem alá; bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem!
8.
Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem,  megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.
9
Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat;
10
De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás.

 :ima02:


Zsidókhoz írt levél 12. rész 22-24

Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
23
Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,
24
És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Az Ima a legfontosabb a hit cselekedetei közül
Isten személyes kapcsolatot,közösséget akar kialakítani velünk. Ezért imáinkkal forduljunk Őhozzá,kéréseinket,szívünket tárjuk fel előtte,mert Ő az aki válaszol rá. :2smitten: :2smitten: :2smitten:

János: 16,23.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Jézus halálával egy közvetett utat teremtett számunkra az Atyához. Ha az Ő nevébem kérünk az meglesz nékünk.Bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Január 27, 00:57:49
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 27, 09:26:28
 :019:

Efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak

Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban


Efézus:6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Efézus 2:1-2:
1
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Január 29, 17:47:30
61 zsoltár:1-5=
Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.
2
Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.
3
E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok.
4
Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.
5
Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.

5 zsoltár:2-3=Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!
3
Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!


 :ima05:példa:18:10=10
Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 30, 10:59:52
Sámuel II. könyve:7:29   Legyen a te jóakaratodnak áldása a te szolgádnak házán, hogy legyen előtted mindörökké; mert te szólottál, Uram Isten, azért a te áldásoddal áldassék meg a te szolgádnak háza mindörökké.

Példabeszédek könyve:10:22   Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
Példabeszédek könyve:11:11   Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol

Efézusi levél:4:29   Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.


Jelenések könyve:7:12   Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 31, 12:32:59
 :pasztor05:

János Evangéliuma:10:11   Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.   

Zsoltárok könyve:23:1   Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Zsoltárok könyve:80:2   Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; aki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!

Ézsaiás könyve:40:11   Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ézsaiás könyve:44:28   Ki Círusnak ezt mondja: Pásztorom! ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!

Jeremiás könyve:23:1   Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr.

Jeremiás könyve:31:10   Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.
Jeremiás könyve:33:12   Ezt mondja a Seregek Ura: E puszta helyen, amelyen nincs ember és barom, és ennek minden városában pásztorok fognak még lakozni, akik az ő juhaikat terelgetik.

Márk Evangéliuma:6:34   És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani.


János Evangéliuma:10:2   Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
János Evangéliuma:10:11   Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Február 01, 07:31:08
Ki a jobb pásztor?

Gyülekezetek között nemegyszer erről hangzik a vita: Ki a jobb pásztor? És leszólják a másik gyülekezet pásztorát, és égig magasztalják saját pásztorukat.
Az Úr felszenteli pásztorait és vezeti őket. Aki az Úr vezetése alapján terelgeti nyáját ott nem ez nem lehet kérdés.

Mózes I. könyve:13:8   
Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 01, 08:32:06
Ki a jobb pásztor?

Gyülekezetek között nemegyszer erről hangzik a vita: Ki a jobb pásztor? És leszólják a másik gyülekezet pásztorát, és égig magasztalják saját pásztorukat.
Az Úr felszenteli pásztorait és vezeti őket. Aki az Úr vezetése alapján terelgeti nyáját ott nem ez nem lehet kérdés.

Mózes I. könyve:13:8   
Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk. igen én is hallottam sokszor  ezeket a beszédeket , sajnos, pedig tudjuk hogy egy pásztor van és egy nyáj
 :
János Evangéliuma:10:16   Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

 és az a jó pásztor aki az éltét adta értünk!
 JÖVEL URAM JÉZUS!
 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 04, 08:35:20


V Mózes:32:1-4:
Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:
Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Dániel:4:34:
Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3
És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
2 Mózes:15:2:
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 05, 16:21:11
Jóél: 2: 12-15:

12
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
14
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
15
Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!


Jeremiás:4:1:
Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr, hozzám térj vissza, és ha eltávolítod a te útálatosságaidat előlem és nem ingadozol;

2 Mózes: 34: 6:
És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.

Ámós: 5: 15:

Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.

Jónás: 3:8-9:
Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból, amely az ő kezökben van!
9
Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el

Sámuel II. könyve:22:36 Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett engem.
Zsoltárok könyve:40:11 Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.

Zsoltárok könyve:57:11 Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Zsoltárok könyve:86:13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsoltárok könyve:106:7 Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél.
Zsoltárok könyve:108:5 Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod

Jeremiás könyve:3:22 Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolástokat! Ímé, mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk!

Ezékiel könyve:18:32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!


Ezékiel könyve:33:11 Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

Máté Evangéliuma:3:2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.

Apostolok Cselekedetei:2:38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
Apostolok Cselekedetei:3:19 Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.Zsoltárok könyve:42:12 Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

Zsoltárok könyve:118:28 Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:119:7 Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
Dániel könyve:2:23 Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk!
1. Korintus levél:1:4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatottZsoltárok könyve:18:2 És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!

Sámuel II. könyve:22:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.Zsoltárok könyve:66:20 Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.
Zsoltárok könyve:68:20 Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
Zsoltárok könyve:68:36 Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
Zsoltárok könyve:72:18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!Efézusi levél:1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
I. Péter levél:1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által
,
Zsoltárok könyve:18:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 09, 08:14:35
Jób: 19. 25-26:
25
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
26
És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. 

Dániel:12:2-3:
És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.


 

Ap Csel:
24: 15-16:
Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.
16
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenko
r.


 János: 5:28-29:
28
Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
29
És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására
 

 
 Máté: 25: 46:
46
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 ÁMEN!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Február 09, 23:32:11
Ézsaiás =33:2
2
Uram, könyörülj rajtunk! Téged várunk; légy karjuk reggelenként, és szabadítónk a szorongatásnak idején!

Lukács Evangéliuma:17:13   És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!

Zsoltárok könyve:22:23   Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
Zsoltárok könyve:43:4   Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem! :05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 10, 10:38:19
ÁMEN, kedves Karcsi!

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Február 10, 17:29:51

    Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
    Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.
    Ki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
    Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek.

2 Sámuel 22, 47-50
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 10, 18:21:13
ÁMEN!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Február 13, 12:08:32
ma ahogy olvastam ezt a fejezettet nagyon sokat jelentett nekem mert épp tele voltam aggodalommal!
= Máté : 6. fejezet
1
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3
Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16
Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
17
Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
18
Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
20
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. :ima05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2013 Február 14, 19:25:10
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.
Dn 12,3    

A fejövö csillag


http://www.youtube.com/watch?v=dRxx9W7qm98# (http://www.youtube.com/watch?v=dRxx9W7qm98#)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 15, 22:40:30
 :igen: :igen: :igen:


ÁMEN!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 28, 10:43:37
 :019:


Jelenések:22:12-20:


És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
18
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.
20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek
. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Jazmin - 2013 Február 28, 12:05:39
Amen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 04, 08:12:26
 :019:

I. Péter levél:3:15   Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Március 05, 15:04:03

    Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
    Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
    Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
    És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
    Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
    Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
    És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
    Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
    Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
    Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
    Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Filippi 2, 5-15
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Március 05, 15:06:41
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 05, 17:07:04
ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Március 06, 07:48:43
A református Bibliaolvasó kalauz mai igetémája az alábbi idézet:

1Kor 6,1-8: „1.
Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni?
2. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek?
3. Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!
4. Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt?
5. Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között?
6. Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt.
7. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?
8. Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek!”


Sajnos ez így igaz a napjainkban is. Ennyire nem változott semmit az emberiség?

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Jazmin - 2013 Március 06, 09:21:37
Igen sajnos Testverem! :04: Sőt még rosszabb mint volt...
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: ditte - 2013 Március 06, 09:36:21
A református Bibliaolvasó kalauz mai igetémája az alábbi idézet:

1Kor 6,1-8: „1.
Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni?
2. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek?
3. Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!
4. Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt?
5. Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között?
6. Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt.
7. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?
8. Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek!”


Sajnos ez így igaz a napjainkban is. Ennyire nem változott semmit az emberiség?
Ámen!

Éppen ma olvastam ezt.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 08, 08:29:36
 :019:

 Példa: 31:10-31:
10
Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
11
Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
12
Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
13
Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
14
Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
15
Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
16
Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
17
Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
18
Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
19
Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
20
Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
21
Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
22
Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
23
Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
24
Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
25
Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
26
Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
27
Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
28
Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
29
Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
30
Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
31
Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 10, 09:42:31
Sámuel II. könyve:22:47
   Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
Zsoltárok könyve:18:47
   Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
:ima02:

Zsoltárok könyve:34:2   Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2013 Március 10, 10:04:30
ÁMEN!

 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 13, 09:04:21
 Zsoltárok könyve » 142. fejezet
1
Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor.
2
Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz.
3
Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat,
4
Mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tőrt hánytak elém.
5
Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne; nincsen számomra menedék; senki sem tudakozódik felőlem.
6
Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén;
7
Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál!
8
Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet! Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Zsoltár: 16: 5:
Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.


Zsoltárok könyve » 37. fejezet
1
Dávidé.
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre.
2
Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
3
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
4
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
6
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Március 14, 00:37:26
Idézet
  Írta Ildikó

4
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
6
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.

Ámen testvérem, így igaz.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Március 14, 10:22:27
 :05:
Zsoltárok 37,3
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

Zsoltárok 37,5
 
5 Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

Zsoltárok 42,6
 
6 Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért.

Zsoltárok 42,12


12 Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. :044:
 


Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 15, 07:57:29
 :afro:

Ámen!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:


I. Korintus levél:13:1   Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
I. Korintus levél:13:2   És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
I. Korintus levél:13:3   És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból

I. János levél:2:15   Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
I. János levél:4:18   A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
 :love: :161: :016:! mennyi  áldott üzenet a szeretetről,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 17, 07:19:34
 :019:

Példa:8:22-36:
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek

fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35
Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36
De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
 ján:1:1:1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge..
 
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Jelenések könyve:21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Március 17, 12:22:59
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 20, 09:39:42
57 zsoltár:
Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!
9
Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!
10
Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
11
Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
12
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged! 5 zsoltár:4
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.

Zsoltárok :108:2-4:
2
Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.
3
Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
4
Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között
!

zsoltár:36:6:
6
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!


 :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Jazmin - 2013 Március 20, 09:58:32
Amen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Március 22, 07:32:49
Rom: 3:23_25:

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
Rom:3:28

28
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Rom:5:1
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Efézus: 2:8-10:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.!!!!
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Március 22, 09:43:46
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 01, 08:56:13
 :019:

 Lukács: 24:

A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2
És a követ a sírról elhengerítve találák.
3
És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4
És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5
És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?

6
Nincs itt, hanem feltámadott: :ima02: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Április 01, 10:54:24
Máté 28

1
A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
2
És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
3
A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4
Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
5
Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6
Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr.
7
És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
8
És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
9
Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
10
Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
11
A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent ami történt.
12
És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
13
Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
14
És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
15
Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
16
A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket.
17
És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
18
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 02, 12:20:38
Máté: 8.
1
Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt.
2
És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
3
És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
4
És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.
5
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,
6
És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.
7
És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.
8
És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
9
Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
10
Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.
11
De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:
12
Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
13
És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
14
És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.
15
És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.
16
Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;
17
Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
18
Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra.
19
És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.
20
És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.
21
Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
22
Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.
23
És mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai.
24
És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala.
25
És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.
26
És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.
27
Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
28
És amikor eljutott vala a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.
29
És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
30
Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala.
31
Az ördögök pedig kérik vala őt mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!
32
És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.
33
A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírré adának mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek vala.
34
És ímé az egész város kiméne Jézus elébe; és mihelyt
meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.


JÉZUS ÉL! ÉS MA IS CSODÁKAT TESZ! :Jezus04: :pasztor05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Április 06, 14:08:05
ma olvastam a z egyik kedvenc szakasz a Bibliába:
 Efézusi levél | 4. fejezet:
1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. 
2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 
3 Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. 
4 Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; 
5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; 
6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. 
7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. 
8 Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. 
9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? 
10 Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) 
11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 
12 A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 
13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: 
14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; 
15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; 
16 Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. 
17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, 
18 Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; 
19 Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. 
20 Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; 
21 Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy amint az igazság a Jézusban: 
22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; 
23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 
24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. 
26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; 
27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. 
28 Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. 
29 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. 
30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. 

31 Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; 
32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. 
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 07, 09:14:16
 :afro: :afro: ÁMEN!!! :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 07, 09:18:35
 :019:
 Efézus :6:10-16:

10
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
12
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
13
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
14
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amelylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 08, 09:00:01
 :019:
Zsoltárok könyve:5:4-9:   Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.5
Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
6
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
7
Elveszted, akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
8
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
9
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!Zsoltárok könyve:63:2-9:   Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem
.


Zsoltárok könyve:88:14   De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom:


Zsoltárok könyve:90:14-17:   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.

5
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.
16
Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
17
És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!
Zsoltárok könyve:92:3   Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.

Prédikátor könyve:11:6   Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 08, 09:43:07
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Április 09, 09:25:49
Ezek a gondolatok ma reggel jöttek elém. Mindegy, hogy milyen volt a tegnapom, bízom az Úrban és dicsérem őt.
Reggel amikor felébredek hálát adok neki amiért vigyázott rám és családomra éjszakai pihenésem idején  és újra megkérem, hogy a mai napon is ő irányítsa az életemet és vezessen az Ő útján.

"Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!"
Zsolt 106:1.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Április 09, 11:15:14
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 11, 09:55:23
Ézsaiás :60.
1
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
3
És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4
Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
5
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.
6
A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
7
Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
8
Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?
9
Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.
10
Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11
És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
12
Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
13
A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14
És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.
15
Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.
16
És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.
17
Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.
18
Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
19
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert Ézsaiás próféta könyve » 60. fejezet
1
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
3
És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4
Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
5
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.
6
A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
7
Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
8
Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?
9
Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.
10
Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11
És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
12
Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
13
A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14
És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.
15
Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.
16
És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.
17
Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.
18
Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
19
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21
És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21
És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.
Ámen! :ima02:


 ez egy csodálatos ígéret a Sion rézére!!!


 :igen: :rozsa:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 14, 07:56:24
:019:

Galátzia levél:2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Efézusi levél:5:1   Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
Efézusi levél:5:2   És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
II. Thessalonika levél:2:16   Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:I. János levél:4:11   Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. :2smitten: :2smitten: :2smitten: :017: :love: :161: :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Április 14, 08:31:03
Az alábbi  történetben is szerepel egy levél, amely félelmet és rettegést keltett az egyik királyban, majd szabadulást szerzett a betegségben szenvedőnek. Utalás Jézus Krisztusra, a szabadítóra, a büszkeség ledobására, az alázatra és az engedelmességre.

1. Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. 2. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. 3. Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. 4. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. 5. Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. 6. Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem! 7. Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem! 8. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben! 9. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. 10. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! 11. Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. 12. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. 13. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. 14. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.
2Királyok 5, 1-14


Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 15, 09:30:10
 :igen: ez valóban igy van kedves   Pista testvérem! ,
 nagyon köszönöm hogy megosztottad velünk! :026: :028:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 15, 09:37:40

5Mózes: 30: 8-20:
8
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én e mai napon parancsolok néked.
9
És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban.
10
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
11
Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14
Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
15
Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
16
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.
17
Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
18
Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, amelyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
19
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
20
Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 17, 09:25:10
Példabeszédek könyve:16:19   
Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

 Ézsaiás:57:15:

Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

138 Zsoltár:6:
Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

  Ézsaiás: 66:

Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?
2
Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 21, 09:09:45
Efézusi levél:6:17   Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait
.
 
ROM:8:37-39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban
! ÁMEN
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 21, 09:13:44
Titus levél:3:5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Efézus:2:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Roma:3:28:
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
tehát kegyelmet kaptunk , és az ige világosan megtanít hogyan viselkedjünk egymással:

Filippi levél:2:2-3:Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 23, 19:22:26
V Mózes:32:1-4:
Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
:ima02: :ima02: :ima02: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 23, 20:57:43
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Április 24, 11:26:55
ámen! :afro:

 Efézusi levél= 5. =1-17
1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
2 És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. 
3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; 
4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. 
5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. 
6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 
7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 
8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 
9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 
10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. 
11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; 
12 Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. 
13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, ami napvilágra jő, világosság. 
14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. 
15 Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: 
16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. 
17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. 
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 09, 10:09:52
ámen! :afro:

EZÉKIEL :28:25-26:
25
Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak.
26
És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök.


Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 09, 10:13:39
:019:

Ezékiel:36:26-28:
26
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.
 :ima02:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 09, 11:52:24
Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 09, 20:13:09
Jelenések:22:12-20:


És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
18
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.
20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek
. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 10, 09:54:09
Ezékiel: 36: 22-38:
2
Ennekokáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem ti érettetek cselekszem, Izráel háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertéztettetek a pogányok között, akik közé menétek.
23
És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára.
24
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.
29
És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.
30
És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatját a pogányok között.
31
És megemlékeztek a ti gonosz útaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megútáljátok ti magatokat vétkeitek és útálatosságaitok miatt.
32
Nem ti érettetek cselekszem, ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útaitok miatt, Izráel háza!
33
Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak titeket minden vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépíttetnek.
34
És az elpusztult földet mívelik, ahelyett, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára;
35
És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, és a rommá lett s elpusztult s lerontott városokat megerősítve lakják.
36
És megtudják a pogányok, akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.
37
Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velök: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.
38
Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

Zsoltár:126.
1
Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.
2
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
3
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
4
Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!
5
Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
6
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.
   

Ezsdrás:3: 11:
És énekelének, dícsérvén az Urat és hálát adván néki, mert jó, mert mindörökké van az ő irgalmassága Izráelen! És mind az egész nép nagy felszóval kiált vala, dícsérvén az Urat, hogy az Úr házának alapköve immáron letétetett!

Ézsaiás :4.
1
És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának.
2
És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott.
3
Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével:
4
Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen;
5
És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.
 
Ezékiel: 11: 18-20:
18
És bemennek oda és eltávolítják minden ő fertelmességeit és minden útálatosságait ő belőle.
19
És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökből, és adok nékik hússzívet;
20
Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 10, 17:07:18
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 11, 08:00:28
Eféz:1:3:Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban!
 Eféz 2:8-10

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.! Ámen!
 itt a ige ki hangsúlyozza hogy áldottak vagyunk maga az Atya áldott meg minden szellemi áldással, ami azt jelenti hogy úgy is kell élni nekünk , mint áldott szeretet gyerekek, és ezeket nem azért kaptuk mert jár nekünk vagy megérdemeltük volna , hisz semmit sem érdemelünk meg , de Kegyelemből kaptuk, Isten megajándékozott minket!
 ez nagyon csodálatos  hogy a világ mindenség teremtője megajándékozz minket.


 :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 12, 07:51:51
Filemon levél:1:3   Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Zsidó levél:4:16   Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Zsidó levél:10:29   Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
Zsidó levél:13:9   Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak.
Zsidó levél:13:25   Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!
I. Péter levél:1:2   Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
I. Péter levél:1:10   Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:
I. Péter levél:1:13   Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
I. Péter levél:5:10   A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
II. Péter levél:1:2   Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
II. Péter levél:3:18   Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
II. János levél:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 12, 20:01:29
ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 13, 09:00:31
Ézsaiás  61:1-2:
1
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
2
Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót!
 :ima02: :ima05:

Lukács:4:14-21:
14
Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.
15
És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.
16
És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.
17
És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:
18
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20
És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.
21
Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 13, 09:06:23
Ikdikó ez az ézsiási ige adta meg a szolgálati elhivásomat, az evangélizációt. Éppen erről beszéltem a tegnapi istentiszteleten.
Örülök, hogy feltetted.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 13, 09:23:35
Ikdikó ez az ézsiási ige adta meg a szolgálati elhivásomat, az evangélizációt. Éppen erről beszéltem a tegnapi istentiszteleten.
Örülök, hogy feltetted. ennek nagyon örülök kedves testvérem!Róma levél:8:14   Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.


 :068: :079: :066:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 13, 09:41:28
Ámen. Nem csoda hiszen tanitványai vagyunk és egy iskolába járunk.

 :Jezus04:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Május 13, 11:06:48
 :2smitten:
Római levél 8,38

38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban


http://www.youtube.com/watch?v=LJhIzWA_7L4# (http://www.youtube.com/watch?v=LJhIzWA_7L4#)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Május 13, 11:46:48
Ézsaiás  61:1-2:
1
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
2
Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót!
 :ima02: :ima05:

Lukács:4:14-21:
14
Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.
15
És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.
16
És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.
17
És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:
18
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20
És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.
21
Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.
 én meg épp ezt a dicséretet hallgatom most! :044:


http://www.youtube.com/watch?v=Mv12nv9-jmI# (http://www.youtube.com/watch?v=Mv12nv9-jmI#)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 16, 09:25:29
:ima02:
Zsoltárok könyve » 116. fejezet
1
Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.
2
Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.

Zsoltárok könyve » 112. fejezet
1
Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
2
Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.
3
Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
4
Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz.
5
Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.
6
Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.
7
Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.
8
Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
9
Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.
10
Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.


Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 17, 09:54:55
:019:


» Ezékiel próféta könyve » 37. fejezet
1
Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
2
És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
3
És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
4
És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
5
Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7
És én prófétálék, amint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
8
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
9
És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
10
És prófétálék amint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14
És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

Márk Evangéliuma:16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.


I. Péter levél:2:5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
I. Péter levél:2:9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 17, 09:57:18

Jóel próféta könyve » 2. fejezet
1
Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.
2
Sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülő alkonyat! Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre.
3
Előtte tűz emészt, utána láng lobog; előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tőle semmi.
4
Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.
5
Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztő láng ropogna; amilyen az ütközetre kész hatalmas nép.
6
Elrémülnek tőle a népek; minden arc elsáppad.
7
Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.
8
Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok.
9
Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
10
Reszket előttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket.
11
És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?
12
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
14
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
15
Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!
16
Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.
17
A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?
18
Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének.
19
És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között.
20
Az északi népet is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.
21
Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz, mert nagy dolgokat cselekeszik az Úr!
22
Ne féljetek, ti mezei vadak! mert zöldülnek a pusztának virányai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.
23
Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.
24
És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.
25
És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem.
26
És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.
27
És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.
28
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
32
De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr!
 
Dániel: 12:2-3:
És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.  :kereszt01:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 17, 23:42:36
Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 18, 08:14:12

Ézsaiás könyve:61:1   Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Lukács: 4: 17-21:
7
És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:
18
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
20
És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.
21
Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 23, 17:08:06
Róma:10. fejezet

1
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.
2
Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.
3
Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
4
Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
5
Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által.
6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza;)
7
Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)
8
De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
10
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
12
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.
13
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14
Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15
Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!
16
De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
18
De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.
19
De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
20
Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
21
Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.Ézsaiás:64:7-8:


Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
8
Oh ne haragudjál Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról; ímé lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk.
 Ézsaiás: 65: 1-2:Megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztenek; megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestenek. Ezt mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, amely nem nevemről neveztetett.
2
Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, amely nem jó úton járt gondolatainak nyomán;

Ézsaiás:65:9-10:9
És nevelek Jákóbból magot, és Júdából, aki hegyeimnek örököse legyen, és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott!
10
És lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Ákhor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresett.

Ézsaiás:65:17-25:Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;
18
Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
19
És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!
20
Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.
21
Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
22
Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
23
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak.
24
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
25
A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
Ézsaiás:66:10:
Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, akik gyászoltatok miatta!
Ézsaiás:66:12-14:
Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket.
13
Mint férfit, akit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!
14
Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.

Ézsaiás:66:20:És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.

Ézsaiás:61:6:
Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek

Ézsaiás:61:10-11:.

10
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
11
Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

Ézsaiás:62:

Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.
2
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg.
3
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
4
Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.
5
Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.
6
Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!
7
És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
8
Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mustodat, amelyért munkálódtál,
9
Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem pitvaraiban.
10
Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.
11
Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!
12
És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Május 23, 22:22:11
ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Május 24, 10:12:30
:rozsa:

Mózes V. könyve:28:2   És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
Mózes V. könyve:28:8   Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. :05: :161: :017: :love:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 27, 09:24:42
efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 03, 07:39:40
:019:   Példa:8:22-36:
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek

fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35
Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36
De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

   
 ján:1:1:1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge..
   
Jelenések könyve:21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Június 03, 08:22:45
Ámen Ildikó!

Példabeszédek  3,19   

"Az ÚR bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget."
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Június 03, 10:38:27
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 04, 15:10:23
Máté : 6. fejezet
1
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3
Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16
Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
17
Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
18
Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
20
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 04, 15:13:13
Mózes V. könyve:4:24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

Mózes V. könyve:9:3 Tudd meg azért e mai napon, hogy az Úr, a te Istened az, aki átmegy előtted mint emésztő tűz, ő törli el azokat, és ő alázza meg azokat te előtted; és kiűzöd, és hamar elveszted őket, amiképpen az Úr megmondotta néked.
Mózes II. könyve:20:5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.

Mózes II. könyve:23:24 Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat
Mózes II. könyve:34:14 Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, akinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.

Krónikák I. könyve:16:29 Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jőjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében.


Zsoltárok könyve:29:2 Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
Zsoltárok könyve:55:2 Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;
Zsoltárok könyve:80:19 Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet


Máté Evangéliuma:6:5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Máté Evangéliuma:6:7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.

Máté Evangéliuma:6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Máté Evangéliuma:24:20 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
Máté Evangéliuma:26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 10, 08:32:28
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!

 
 ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 18, 09:13:52
:019:  efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Június 18, 09:53:51
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 23, 07:26:41
Jóel próféta könyve » 2. fejezet
1
Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.
2
Sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülő alkonyat! Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre.
3
Előtte tűz emészt, utána láng lobog; előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tőle semmi.
4
Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.
5
Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztő láng ropogna; amilyen az ütközetre kész hatalmas nép.
6
Elrémülnek tőle a népek; minden arc elsáppad.
7
Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.
8
Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok.
9
Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
10
Reszket előttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket.
11
És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?
12
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
14
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
15
Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!
16
Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.
17
A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?
18
Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének.
19
És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között.
20
Az északi népet is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.
21
Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz, mert nagy dolgokat cselekeszik az Úr!
22
Ne féljetek, ti mezei vadak! mert zöldülnek a pusztának virányai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.
23
Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.
24
És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.
25
És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem.
26
És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.
27
És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.
28
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
32
De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 25, 19:58:34

 :019:
Titusz 3: 2-11:
Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
3
Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
4
De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
8
Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
9
A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
10
Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;
11
Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Június 27, 10:21:39
1 jános: 2= 15=
15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.  :05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Június 27, 11:06:34
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 27, 21:39:34
 :afro: :afro: :afro: Ámen!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Június 29, 15:58:02
:019:

I. Péter levél:2:5   Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
I. Péter levél:2:9   Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Mózes III. könyve:11:45   Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetekké legyek néktek; legyetek azért szentek, mert én szent vagyok.

Mózes III. könyve:20:7   Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
Mózes III. könyve:20:26   És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek
I. Péter levél:1:15   Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
I. Péter levél:1:16   Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Ézsaiás könyve:8:13   A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!


I. Thessalonika levél:5:23   Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére


Jakab levél:4:8    Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
I. Péter levél:3:15   Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

János Evangéliuma:17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. :ima02: :ima05: :ima06: :Jezus04:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Június 30, 14:13:54
Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 04, 02:57:15
Zsoltárok könyve:5:4-9:   Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.5
Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
6
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
7
Elveszted, akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
8
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
9
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!Zsoltárok könyve:63:2-9:   Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.


Zsoltárok könyve:88:14   De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom:


Zsoltárok könyve:90:14-17:   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.

5
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.
16
Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
17
És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!Zsoltárok könyve:92:3   Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.

Prédikátor könyve:11:6   Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind. :rozsa: :019: :016:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 09, 22:07:02
Ézsaiás :60.
1
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
3
És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4
Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
5
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.
6
A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
7
Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
8
Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?
9
Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.
10
Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11
És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
12
Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
13
A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14
És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.
15
Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.
16
És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.
17
Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.
18
Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
19
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert Ézsaiás próféta könyve » 60. fejezet
1
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
3
És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4
Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
5
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.
6
A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
7
Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
8
Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?
9
Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.
10
Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11
És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
12
Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
13
A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14
És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.
15
Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.
16
És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.
17
Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.
18
Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
19
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21
És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21
És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.Ámen!


 ez egy csodálatos ígéret a Sion rézére!!!


 
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: ditte - 2013 Július 10, 08:51:25
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Július 10, 11:08:22
Ámen Ildikó!

Valóban csodálatos ez az ígéret.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Július 10, 20:10:05
János Evangéliuma:6:51   Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
János Evangéliuma:6:58   Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.
János Evangéliuma:10:28   És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

jelenések könyve:1:18   És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Jelenések könyve:4:9   És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, annak, aki örökkön örökké él,
Jelenések könyve:4:10   Leesik a huszonnégy Vén az előtt, aki a királyiszékben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:
Jelenések könyve:5:14   És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.
:044:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Július 11, 07:50:21
Igen, Jézus az élet.

"Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek."

Jn 6:53.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 15, 11:50:26
Igen, Jézus az élet.

"Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek."

Jn 6:53.

:afro: :2smitten: :2smitten: :2smitten:


ámen!

János Evangéliuma:4:14   Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. :Jezus04:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Július 17, 09:39:15
Ámen.
Szükségünk van az élő vízre.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 24, 11:04:31
:019:
 ma ezt olvastam és csodálatosan  hozzám szól az ÚR az Ő igéjén keresztül:
Ezékiel próféta könyve » 18. fejezet
1
És lőn az Úr szava hozzám, mondván:
2
Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele?
3
Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben.
4
Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; amely lélek vétkezik, annak kell meghalni!
5
És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
6
Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertézteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik;
7
És senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja és a mezítelent ruhával befödi;
8
Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
9
Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten.
10
És ha erőszakos fiat nemz, aki vért ont, és csak egyet is cselekszik amazokból;
11
Mindezeket pedig nem cselekedte; hanem a hegyeken evett, és felebarátjának feleségét megfertéztette;
12
A szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragadományokat ragadozott, zálogot vissza nem adott, és a bálványokra emelte szemeit, útálatosságot cselekedett;
13
Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az útálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen ő rajta!
14
S ímé, ha fiat nemz, és ez látja atyjának minden vétkét, melyeket cselekszik; látja, de nem cselekszik azok szerint:
15
A hegyeken nem eszik, és szemeit nem emeli fel Izráel házának bálványaira, felebarátjának feleségét meg nem fertézteti,
16
És senkit sem nyomorgat, zálogot nem vesz, ragadományt nem ragadoz, kenyerét az éhezőnek adja és a mezítelent ruhával befödi;
17
A szegényre nem veti rá kezét, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeim szerint cselekszik, parancsolataimban jár: az ilyen ne haljon meg atyja vétkéért, hanem élvén éljen.
18
Atyja, mert nyomorgatást követett el, ragadományt ragadozott atyjafiától, és ami nem jó, azt cselekedte népe között: ímé meghal a maga vétkéért.
19
És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú az apa vétkét? Ám a fiú, törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatimat megtartotta s cselekedte azokat: élvén éljen.
20
Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.
21
És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon.
22
Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen; az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.
23
Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?
24
És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melylyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.
25
És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja! Oh, halljátok meg, Izráel háza: az én útam nem igazságos-é? nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é?
26
Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, és amiatt meghal: gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett.
27
És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik: ez az ő lelkét megtartja életben.
28
Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett: élvén éljen, ne haljon meg.
29
És azt mondja az Izráel háza: Nem igazságos az Úrnak útja! Az én útaim nem igazságosak-é, Izráel háza? nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é?
30
Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok
.
31
Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!?
32
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Július 28, 19:32:29
Ézsaiás 65:17-25

17
Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;
18
Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
19
És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!
20
Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.
21
Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
22
Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
23
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak.
24
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
25
A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Július 28, 20:15:09
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Július 29, 20:29:43
Idézet
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
Ézsaiás 65, 24

Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 01, 10:24:25
Efézusi levél:2:4-22
   De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,5
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Efézusi levél:3:18   A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Efézusi levél:3:19   És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Efézusi levél:4:2   Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
Efézusi levél:4:15   Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;
Efézusi levél:4:16   Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Efézusi levél:5:1   Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Augusztus 02, 18:59:56
Ámen.

És minden igéretnek az örökösei vagyunk.

   "Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."
Apostolok Cselekedetei  2, 39
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Augusztus 02, 19:20:44
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 06, 20:28:03
János Evangéliuma:14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Augusztus 06, 20:47:28
    Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által,  azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;
Zsidók  10, 19-20
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Augusztus 06, 21:43:44
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Augusztus 17, 11:07:11
Példabeszédek 31,10 =31
10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.     12 Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.     13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.    14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.     15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.     16 Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.     17 Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.    18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.     19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.   
20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.    21 Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.     22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.    23 Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.    24 Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.    25 Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.     26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.     27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.     28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:    29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!     30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!   
31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei! nevet a következő napnak.     26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.     27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.     28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:    29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!     30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!   
31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!

:044: :044:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 18, 14:50:08
ÁMEN!!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 21, 09:12:48
 :019:
János Evangéliuma:3:16-21:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18
Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20
Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21
Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Augusztus 21, 10:37:39
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Augusztus 22, 15:19:33
:019: ján: 3 :16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Róma :5 :8:
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Róma: 8:32:
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

1János: 4:9:
9
Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. :ima02: :ima05: :ima06: :Jezus04:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 14, 10:14:01
Mózes V. könyve:32:4   Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Mózes V. könyve:32:37   És ezt mondja: Hol az ő istenök? a Kőszikla, amelyben bizakodtak?
Sámuel II. könyve:22:32   Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

Zsoltárok könyve:18:32   Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

I. Korintus levél:10:4   És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. :Jezus04: :pasztor05:


Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Szeptember 14, 13:01:40
Ildikó a kőszikláról ez a gondolat érkezett:

[5] De az ÚR így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy magadhoz néhányat Izráel vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj! [6] Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt.
2 Mózes  17, 5-6

Jézus a kőszikla, az úr szava, élő Igéje, éltető forrása.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 15, 08:33:08
GYÖNYÖRŰ ÍGÉRET!
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak" Ézsaiás, 41:10;
II. Timóteus levél:1:7   Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Titus levél:3:5   Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Ap Csel: 20:32
És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 Szeptember 28, 14:42:51
Ézsaiás: 60=
1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.     2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.     3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.     4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.     5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.     6 A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.     7 Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.     8 Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?   
9 Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.     10 Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.     11 És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.     12 Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.     13 A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.     14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.   
15 Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.     16 És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.    17 Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.     18 Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.     19 Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,     20 Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.     21 És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.   
22 A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.

 :ima05:   Ámen!
ez egy csodálatos Igéret!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Szeptember 30, 18:57:09
 :019:
Titus levél:3:5   Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
8
Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsoltárok könyve:86:5   Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.
Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!


Jeremiás siralmai:3:22   Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
II. Korintus levél:1:3-4   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;4
Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Júdás levél:1:21   Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 13, 09:39:01
Ma olvastam egy pár igét a megtérésről , mennyire fontos megtérni  , elfordulni a búnőktől:


Krónikák II. könyve:6:37   És ha az idegen földön, ahol fogva tartatnak, magokba szállnak, és megtérvén, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondandják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk;
Jeremiás könyve:18:8   De megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam.
Jeremiás könyve:26:3   Hátha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, amelyet nékik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsága miatt.
Jeremiás könyve:36:3   Hátha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, amelyeket én néki szerezni szándékozom, hogy kiki megtérjen az ő gonosz útáról, és megbocsássam az ő bűnöket és vétköket.
Jeremiás könyve:36:7   Hátha az Úr elé száll könyörgésük, és mindenki megtér az ő gonosz útáról, mert nagy az Úr haragja és felháborodása, amelylyel szólott az Úr e nép ellen!
Jeremiás könyve:44:5   De nem hallgattak, és a fülöket sem hajtották arra, hogy megtérjenek az ő gonoszságokból, és idegen isteneknek ne áldozzanak.
Ezékiel könyve:18:21   És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon.
Ezékiel könyve:18:23   Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?
Ezékiel könyve:18:27   És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik: ez az ő lelkét megtartja életben.
Ezékiel könyve:33:11   Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?
Ezékiel könyve:33:15   Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, és meg nem hal.
Jónás könyve:3:10   És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre.
Malakiás könyve:3:18   És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 13, 10:16:22
:019:

I. Péter levél:1:18-25Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 Október 13, 11:59:17
Igen, nagyon fontos, a jövőnk múlik rajta. A probléma viszont ott van, hogy sokan, többféleképpen gondolkodnak a megtérésről. Valakinél ez kimerül beszédben, valakinél gondolatban, másnál meg cselekedetekben való próbálkozásokban.

De mindez nem elég, mert Isten határozott felszólítása az az ember felé, hogy kövessük őt! A követését pedig nem ímmel-ámmal kell tenni, hanem meg kell halnunk önmagunk számára, hogy Jézus élhessen bennünk. Meghalni a saját akaratunknak és élni Isten akaratának. Csak ez sokaknak macerás, vagy éppen kényelmetlen, ezért maradnak a langymeleg állapotban, amiről Jézus úgy nyilatkozik, hogy kiköpi a szájából.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 29, 13:24:47
1 korintus: 6 : 9-20:

 :019:
9
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
10
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
12
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
13
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.
14
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.
15
Nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
17
Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.
18
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
19
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
20
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Október 29, 14:00:38
Ildikó ugye az 1 Korintus 6:9-20-ra gondoltál?
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Október 29, 14:09:11
Kedvenc igerészem, és, mint látható is aláírásként használom.
Nem az a baj, ha eszünk, iszunk, játszunk szórakozunk, ezért is mondja az ige, hogy mindent szabad nekem. Nem találtam eddig a magyar biliafordításokban olyan szót, hogy tilos. Isten szabad akaratot adott nekünk, ezért semmitál sem tiltott el bennünket, De segítőül küldte Jézus a Szentlelket, hogy az vezessen minket és figyelmeztessen ha az Úr tanítása, útmutatása ellen akarunk cselekedni.
Feltétlenül vigyáznunk kell arra, hogy ne legyen semmi ami meg tudna minket kötözni, és nélküle már értelmetlennek találnánk életünket. Vagyis ne legyünk más szolgája , rabja. Mert  Isten szabadságra teremtett minket.
Testünk a szentlélek temploma. A paráznaság nem csak  a testi paráznaságra utal, hanem a szellemi paráznaságra is. Arra amikor bűnös gondolatokkal kacérkodunk. Amikor arra készülünk, hogy megcsaljuk Istenünket.
Az már ha meg is tesszük akkor szerződésszegés, házasságtörés.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 29, 14:15:07
Ildikó ugye az 1 Korintus 6:9-20-ra gondoltál?

  igen köszönöm!!!! :afro: :afro: :08: módositva :taps: :017:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 Október 29, 14:25:11
Bocsáss meg Ildikó, nem a hibát kerestem, csak mivel a kevés kivülről is ismert igehelyet tartok fejben,  felkeltette a figyelmem. Na meg tudjuk, Isten nem igehelyeket adott nekünk hanem Igét adott. És amit írtál, nagyon is fontos, és időszerű.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 Október 29, 16:39:03
Bocsáss meg Ildikó, nem a hibát kerestem, csak mivel a kevés kivülről is ismert igehelyet tartok fejben,  felkeltette a figyelmem. Na meg tudjuk, Isten nem igehelyeket adott nekünk hanem Igét adott. És amit írtál, nagyon is fontos, és időszerű.

nincs mit megbocsájtani , én köszönöm szerintem véletlenül írtam 8  a 6 helyett :08: :08:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 01, 09:51:06
:019:És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
János Evangéliuma:8:12   
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
János Evangéliuma:1:4   
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
 2Korintus:4::6:
Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.

Jelenések:21:23
És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 November 01, 10:34:52
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 November 01, 16:00:47
Jelenések  21, 23   

Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány:Zsoltárok  84, 11   

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 04, 08:46:47
ámen!
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsoltárok könyve:40:9   Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
Zsoltárok könyve:143:10   Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
Máté Evangéliuma:6:10   Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 November 04, 09:23:51
Áme.

Zsoltárok könyve 40, 9

Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 04, 09:43:04
JÓB : 5:17-27:
17
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
18
Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
19
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
20
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
21
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
22
A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
23
Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
24
Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
25
Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
26
Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
27
Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 07, 12:35:50
:019:

Ésaaiás:48:6-14
 Az igaz Istentisztelet áldása:
6
Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
12
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 11, 09:39:47
V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is

számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint

langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges

Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak

dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit

adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő

orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és

az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában

kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és

dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő

utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét,

és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh

szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez

az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én

hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei,

ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá

az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az

Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és

kiszélesítem a földet magamtól;
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám

méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el

engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől

szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel

hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem

az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek

megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás

napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy

megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek:

Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap;

mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és

amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert

megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe

fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak

szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek,

hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint

ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz

most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára:

Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket

ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök

zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon

hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a

földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én

vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak

foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a

kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom

meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól,

véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az

Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!


ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 November 11, 09:52:06
Ámen.

Nagyon fontos, hogy úgy tekintsünk az Úrra, hogy elismerjük az Ő nagyságát, hatalmát és megmentésünkért tett kegyelmét. tudjunk felé fordulni,  és megköszönni mindazt amit tett és cselekdett értünk.

"Az ÚR hűségét magasztalom, az ÚR tetteit dicsérem: mindazt, amit az ÚR tett értünk, sok jótéteményét Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen."

Ézs 63:7.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 17, 09:01:06
:019:

Ézsaiás könyve:55:10-13:   Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:11
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
12
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
13
A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik.
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/ezsaias-konyve/55/10/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: tomi - 2013 November 17, 10:45:01
 ÁMEN
 Ján.17,17: Válaszd külön őket a magad számára, Atyám, a valóság megismerése által - s a te beszéded, az a valóság! (http://urszava.net/biblia/egyszeru/janos-evangeliuma/17/17/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 November 17, 12:12:05
Ámen és Ámen :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 November 17, 18:18:03
ÁMEN
 Ján.17,17: Válaszd külön őket a magad számára, Atyám, a valóság megismerése által - s a te beszéded, az a valóság! (http://urszava.net/biblia/egyszeru/janos-evangeliuma/17/17/?page=1)

Ámen.

2 Sámuel  7, 28   
"Valóban, Uram, ó, URam, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót."
(http://urszava.net/biblia/mbt-uj-forditas/2samuel/7/28/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Jazmin - 2013 November 18, 08:00:14
ÁMEN
 Ján.17,17: Válaszd külön őket a magad számára, Atyám, a valóság megismerése által - s a te beszéded, az a valóság! (http://urszava.net/biblia/egyszeru/janos-evangeliuma/17/17/?page=1)

Amen! Ma reggel hasonlo iget olvastam!  " Bekeritett forrás,lepecsételt kút." Énekek Éneke 4:12  (http://urszava.net/biblia/mbt-uj-forditas/enekek-eneke/4/12/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 18, 08:09:35
 :019:
5 zsolt: 4-9:
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
5
Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
6
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
7
Elveszted, akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
8
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
9
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/zsoltarok/5/4/?page=1)
 :019:


Zsoltár: 63.
1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.
10
Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.
11
Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei.
12
A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, aki ő reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/zsoltarok/63/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Jazmin - 2013 November 18, 08:33:14
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 November 18, 09:22:27
Nagyon jó már rögtön ébredés után az Úrral kezdeni a napot.

Zsoltárok 5,4

"Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak." (http://urszava.net/biblia/mbt-uj-forditas/zsoltarok/5/4/?page=1)

És az Úr is vár bennünket. Nem csak reggel. Bámikor. És tudjuk, hogy Jézus is gyakran ment az Atyához imában.

Lukács 6, 12.

Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. (http://urszava.net/biblia/mbt-uj-forditas/lukacs-evangeliuma/6/12/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 November 18, 11:06:53
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 November 18, 12:18:59
:019:
5 zsolt: 4-9:
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
5
Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
6
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
7
Elveszted, akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
8
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
9
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/zsoltarok/5/4/?page=1)
 :019:


Zsoltár: 63.
1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.
10
Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.
11
Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei.
12
A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, aki ő reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/zsoltarok/63/?page=1)


   ámen! ez nem véletlen mert én a 63 zsoltárhoz nyitottam ki ma  a bibliám , és Ildikó az 5 zsoltárhoz , épp mosolyogtunk és mind a tetőnknek eszünkbe jutott hogy akiket Isten lelke vezet azok Isten fiai :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 November 18, 12:27:55
:afro:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 November 20, 13:53:16
Igen, menjünk az Úr elé, reggel ébredés után a legjobb ha rögtön vele kezdjük a napot.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 22, 16:48:33
Zsoltárok könyve » 132. fejezet
1
Grádicsok éneke. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról;
2
Aki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének:
3
Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba;
4
Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert;
5
Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot!
6
Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein:
7
Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!
8
Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája!
9
Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek!
10
Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől!
11
Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;
12
Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.
13
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:
14
Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem;
15
Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel;
16
Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.
17
Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.
18
Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.
 (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/zsoltarok/132/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 November 28, 12:12:49
 :019:

János: 8: 12:Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága! (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/janos-evangeliuma/8/12/?page=1)
ámen!
 János: 9: 5:Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/janos-evangeliuma/9/5/?page=1)
 ámen! :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 December 02, 17:55:04
ámen!

II. Thessalonika levél:2:16   Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

Júdás levél:1:17-25:
   Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.18
Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak.
19
Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.
20
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
21
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
22
És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
23
Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.
24
Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25
Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Júdás levél:1:21   Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 05, 19:58:12
Efézusi levél:2:4-22
   De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,5
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/efezusi-level/2/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 December 05, 23:49:08
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2013 December 07, 19:28:53
Jób könyve:33:4-6=   Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.5
Ha tudsz, cáfolj meg; készülj fel ellenem és állj elő!
6
Ímé, én szintúgy Istené vagyok, mint te; sárból formáltattam én is.
1 Mózes: 2-7=És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké :ima05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 11, 13:47:51
ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 December 12, 22:05:07
Zsoltárok  104, 30   

Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 December 12, 23:36:08
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 14, 07:14:51
ámen! Jób: 19: 25-26:

25
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
26
És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.
:ima02:


zsolt: 17:15:
Én igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek.

Dán: 12: 2-3:
2
És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké


Ap Csel:24: 15-16.
Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.
16
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor

Filippi levél:3:10   Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
Filippi levél:3:11   Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.


Jelenések könyve:20:6   Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 December 14, 07:56:00
Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 17, 19:08:03
Kolossé:4:2-5.
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
3
Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok;
4
Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell.
5
Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.


Gal:6:7-10
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is.
8
Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
9
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
10
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 26, 06:23:15
Menjünk elébe hálaadással; vigadozzunk Neki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. (Zsoltárok 95, 2-4)A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé
.Zsolt 103: 1-5 
:019: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 27, 08:16:03
János: 1:14-18:

14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.


János: 1: 27-30:

27
Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
28
Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala.
29
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!
30
Ez az, akiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.


Ézsaiás: 53:Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
2
Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!
3
Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.
4
Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
6
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
7
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
8
A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!
9
És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
10
És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
11
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
12
Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!
Jelenések: 5: 12:
12
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2013 December 28, 08:04:20
Zsoltárok könyve:95:2   Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.

Filippi levél:4:6-7   Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2013 December 28, 12:18:01
Ámen.

Idézet
Filippi levél:4:7
"És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

János  14, 27   
"Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2013 December 28, 12:30:40
Ámen

Nem úgy adja ahogyan a világ: pénz, egészség, zavartalan élet. Jézus üldöztetések, éhezések, kirekesztések, elítélések, betegségek ellenére is békességét tudja adni. Mert az Istentől való békességünk az Ő ígéreteiben van elrejtve.

Máté evangéliuma 5,10-12
"Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/mate-evangeliuma/5/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2014 Január 01, 16:58:03
ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2014 Január 01, 17:01:11
Mózes IV. :6:24-27   Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.25
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
26
Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.
27
Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.
ámen!
zsolt:67:
1
Az éneklőmesternek, hangszerekkel; zsoltár; ének.
2
Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. Szela.
3
Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat.
4
Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan.
5
Örvendnek és vígadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket e földön te igazgatod. Szela.
6
Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan.
7
A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk;
8
Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa!


ámen!
Zsoltárok könyve:134:3   Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette az eget és a földet!
ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 02, 08:19:08
ámen és ámen!


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 02, 08:19:36
II. Korintus levél:13:11   Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek
(http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/2korintusi-level/13/11/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 11, 09:04:26
És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen

János:4:361. Az emberek úgy kaphatnak örök életet, hogy Isten Igéje szerint hisznek Jézus Krisztusban.
 
János 3:14-16 - És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. 15 Hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 
János 3:36 - Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
 
János 5:24 - Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az Én beszédemet hallja és hisz Annak, Aki Engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 
János 6:40 - Az pedig Annak az akarata, Aki elküldött Engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz Őbenne, örök élete legyen; és Én feltámasszam azt az utolsó napon.
 
János 6:47 - Bizony, bizony mondom néktek: Aki Énbennem hisz, örök élete van annak.
 
2. Az örök élet felszökellő vízforrássá lesz a szívünkben.
 
János 4:14 - Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet Én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik; hanem az a víz, amelyet Én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.
 
3. Az embereknek örök életre szóló gyümölcsöt kell gyűjteniük.
 
János 4:36 - És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
 
4. Az örök életet a Szentírás tanulmányozása és elhívése által kaphatjuk meg.
 
János 5:39 - Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam.
 
5. Az embereknek munkálkodniuk kell az örök életért - NEKED is szereped van abban, hogy megkaphasd azt.
 
János 6:27 - Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert Őt az Atya pecsételte el, az Isten.
 
6. Az örök élet Jézus Krisztus vére javainak hit által való ivásából (vagyis az abban való részesülésből) származik.
 
János 6:45 - Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, Énhozzám jő.
 
7. Jézus Krisztusnál van az örök élet beszéde.
 
János 6:68 - Felele néki Somon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van Tenálad.
 
8. Jézus Krisztus örök életet ad az Övéinek - azoknak, akik betöltik a feltételeket (lásd még János 6:27).
 
János 10:27-29 - Az Én juhaim hallják az Én szómat, és Én ismerem őket, és követnek Engem: 28 És Én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az Én kezemből. 29 Az Én Atyám, Aki azokat adta Nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az Én Atyámnak kezéből.
 
9. Isten azt parancsolja az embereknek, hogy szerezzék meg az örök életet.
 
János 12:50 - És tudom, hogy az Ő parancsolata örök élet. Amiket azért Én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta Nékem.
 
10. Isten azért küldte el Jézust, hogy örök életet adjon mindazoknak, akik Krisztus által Őhozzá jönnek.
 
János 17:1-3 - Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre és monda. Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a Te Fiadat, hogy a Te Fiad is dicsőítsen Téged; 2 Amiként Te hatalmat adtál Néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit Néki adtál. 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és Akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
 
11. Ismerni, ill. megtapasztalni Istent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, az maga az örök élet (János 17:2-3).
 
12. Jézus Krisztus az örök élet.
 
1 János 1:1-3 - Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. 2 És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk; 3 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
 
13. Ezt az örök életet valóban látni, hallani lehetett, és meg lehetett érinteni (1 János 3:1-3).
 
14. Az embereknek nemcsak be kell tölteniük bizonyos feltételeket ahhoz, hogy örök életet kapjanak, hanem miután megkapták, arra kell törekedniük, hogy az megmaradjon bennük.
 
1 János 2:24-25 - Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. 25 És az az ígéret, amelyet Ő ígért nékünk: az örök élet.
 
15. Ha az emberek engedik, hogy az örök élet megmarad bennük, akkor megmaradnak a Fiúban és az Atyában (1 János 2:24).
 
16. Az örök életet Isten mindenkinek megígérte (1 János 2:25), azonban csak azok kapják meg, akik betöltik annak megszerzésére, ill. megőrzésére vonatkozó feltételeket (János 6:27).
 
17. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, nem rendelkezik örök élettel.
 
1 János 3:15 - Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne.
 
18. Az örök élet Istentől származik.
 
1 János 5:11 - És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van.
 
19. Örök élet csak Isten Fiában van (1 János 5:11).
 
20. Minden embernek tudnia kell - bizonyosnak kell lennie abban -, hogy rendelkezik örök élettel (lásd még János 3:16; 5:24; 17:2-3).
 
1 János 5:13 - Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
 
1 János 5:20 - De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2014 Január 11, 14:36:56
ámen! :044:


5 Mózes: 8:1
Mind azt a parancsolatot, amelyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.
2
És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?
3
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.

Máté Evangéliuma:4:4   Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.
Lukács Evangéliuma:4:4   Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével. amely Istennek szájából származik.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 12, 09:06:10
ámen!!!
35 zsolt:Vigadjanak és örüljenek, akik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki kivánja az ő szolgájának békességét.
28
Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 14, 09:13:27
Zsoltárok könyve:9:19   Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.

Luk: 12:6-7:
6
Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.
7
De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok. :ima02: :ima02: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 14, 09:33:55
zsolt 89:36-37:

Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?
37
Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.
zsid : 9:13-17:
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
16
Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.
17
Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes

2 Sámuel:7:16:
16
És állandó lészen a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké

Luk : 1 32-33:
32
Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
33
És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 14, 09:44:41
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 15, 09:24:51
Rómabeliekhez írt levele » 3. fejezet
1
Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
2
Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit.
3
De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
4
Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
5
Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
6
Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?
7
Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?
8
Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? – amint minket rágalmaznak, és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos.
9
Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképpen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
10
Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
11
Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.
12
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
13
Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
14
Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
15
Lábaik gyorsak a vérontásra.
16
Útjaikon romlás és nyomorúság van.
17
És a békességnek útját nem ismerik.
18
Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
19
Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
20
Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
23
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
26
Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.
27
Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
28
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
29
Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
30
Mivelhogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
31
A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 15, 10:30:04
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 16, 08:35:03
Lukács :21:31.33:
   Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa32
Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.
33
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 16, 08:46:45


V Mózes:32:1-4:
Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 16, 11:20:49
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 17, 07:54:33
Titus levél:3:5-7   Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 17, 09:50:02
Ámen! :2smitten:

8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 17, 11:53:55
 :175: :thanks: ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 22, 08:08:13
Filippibeliekhez írt levele » 4. fejezet
1
Annakokáért szerelmes atyámfiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!
2
Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban.
3
Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.
4
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
9
Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
10
Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok.
11
Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.
12
Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.
13
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
14
Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek.
15
Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül:
16
Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre.
17
Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra.
18
Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
19
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
20
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.
21
Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, akik velem vannak.
22
Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.
23
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 22, 10:22:15
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 25, 08:13:52
Ézsaiás: 43:
1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! 2 Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. 3 Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted. 4 Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért: 5 Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek. 6 Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről, 7 Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem! 8 Hozd ki a vak népet, amelynek szemei vannak, és a süketeket, akiknek füleik vannak! 9 Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek: ki hirdethet közülök ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanuikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek hallván, ezt mondják: Igaz. 10 Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz! 11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító! 12 Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. 13 Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen; cselekszem, és ki változtatja azt meg? 14 Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izráel Szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és leszállítom mindnyájokat, mint menekülőket a Káldeusokkal együtt vídámságuk hajóiba. 15 Én az Úr vagyok, szent Istenetek, Izráelnek teremtője, királyotok. 16 Így szól az Úr, aki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt,

17 Aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt; együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél elhamvadának! 18 Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok! 19 Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. 20 Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és strucok, hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. 21 A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet! 22 És még sem engem hívtál segítségül Jákób, hanem megfáradtál én bennem Izráel! 23 Nem adtad nékem égőáldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem; nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak. 24 Nem vettél pénzen nékem jóillatú nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engemet. 25 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg! 26 Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál! 27 Az első atyád vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem! 28 Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adám Jákóbot, és gyalázatra Izráelt!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2014 Január 26, 09:03:26
Csodálatos ez az ígéret, ez a prófécia!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 28, 08:17:18
Filippi levél:4:13Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 28, 08:19:03
Róma levél:6:11   Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 28, 09:35:56
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 29, 18:11:39
1 Kir: 3:7
És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királylyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni.
8
És a te szolgád a te néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt.
9
Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?
10
És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért.
11
Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre:
12
Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te.
13
Sőt még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 30, 09:55:45
ma a következő  fejezett sokat mondott nekem!

Róma » 6.
1
Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
2
Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?
3
Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
14
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban!

 ámen!!!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Január 30, 10:01:25
Ámen

János evangéliuma 8,31-36
"Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/janos-evangeliuma/8/31/?page=1)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Január 30, 10:08:35
 :afro: Hallélujá! ámen!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 01, 06:11:05
III. János levél:1:2   Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 01, 08:01:38
Ésa. 66,2
Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, a ki szegény és megtörött lelkű, és a ki beszédemet rettegi.

Zsolt. 34,19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.

Jel. 4,11
Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Február 01, 10:53:46
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 10, 18:44:35
"Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz,
nem szomjazik meg soha." Jn. 6,35
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Február 10, 20:41:49
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2014 Február 14, 16:44:51
Kol 3, 17:
„Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Február 14, 17:30:10
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 26, 17:59:18
Lukács :1: 41-55:
41
És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;
42
És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
43
És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?
44
Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.
45
És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.
46
Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
47
És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
48
Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
49
Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
50
És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik.
51
Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
52
Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
53
Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
54
Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
55
(Amiképpen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Február 26, 18:16:57
Zsoltár 91. :
1
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!
3
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége.
5
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6
A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.
7
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: ditte - 2014 Február 26, 19:37:24
Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Március 06, 08:28:28
Róm. 8,1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Róm. 8,2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

Gal. 5,24
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.


Róm. 7,22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint


Róm. 8,9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
Róm. 8,10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért


Róm. 8,11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

Róm. 8,12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

Gal. 5,24
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.


Róm. 6,7
Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól.

Róm. 6,18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Március 06, 10:04:48
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Március 06, 21:55:33
Ésa. 9,6
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Luk. 1,32
Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét.

Luk. 2,11
Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.


Jer. 23,5
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
Jer. 23,6
Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!
Üzenet módosítása
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2014 Március 10, 13:54:45
ámen!!
1 Kor. 13,2
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Március 10, 14:12:04
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2014 Március 11, 10:20:40
Szeretet ha nincs bennem hiányos az életem. Isten a szeretet. És ha Ő ne munkálkodik az életemben akkor valóban senki vagyok.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Március 11, 10:49:08
Àmen, igy van !  :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Április 09, 16:56:18
33 zsoltár:
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2
Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
5
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7
Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8
Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
9
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
10
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11
Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
12
Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.
13
Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14
Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
15
Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
16
Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
17
Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18
Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
19
Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
20
Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
21
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
22
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned :2smitten: :2smitten: :2smitten:


.Kol. 3,16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

Jak. 5,13
Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.

Fil. 4,4
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!


Zsolt. 40,4
És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.

Zsolt. 146,6
A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Április 09, 17:02:15
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Április 13, 09:32:54
Efézus: 3: 14-21:


14
Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15
Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
16
Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
17
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
18
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
19
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Roma:8-35-39:
35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Április 30, 07:57:28
Zsoltárok könyve » 23. fejezet
1
Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
3
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
4
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
5
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Április 30, 09:32:14
Ámen :317:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Május 08, 16:35:59
Zsoltárok könyve » 63. fejezet
1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.
10
Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.
11
Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledele
i12
A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, aki ő reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája. ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Június 02, 09:00:57
119 zsolt:
169
Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.
170
Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
171
Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
172
Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
173
Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
174
Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
175
Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Június 09, 08:59:41
Mát. 6,25-33
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Június 09, 11:31:57
Ámen! :afro:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Június 09, 11:39:45
Zsidó levél:9:11-12:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
   És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
Zsidó levél:9:13   Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
Zsidó levél:9:14   Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Június 15, 07:59:19
:rozsa:

Istennél van szabadulásom és dicsőségem; ő az én erős kősziklám, Istennél van menedékem. (Zsolt 62,8)

Zsolt. 61,4
Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.
Péld. 18,10
Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen


Zsolt. 18,3
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Június 15, 11:10:34
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Június 16, 14:12:28
Zsoltárok könyve » 1. fejezet
1
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
5
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
6
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2014 Június 16, 14:22:22
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Augusztus 23, 12:41:54
Jeremiás könyve:23:29   Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2014 Augusztus 23, 19:31:16
Jeremiás könyve:23:29   Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?

Zsidók  4:12   
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2014 Augusztus 23, 19:34:57
ámen!!! :afro:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Szeptember 20, 08:13:05
:2smitten: :2smitten: :2smitten:

Siral. 3,24-25:
Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.
Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.

Zsolt. 16,5
Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Szeptember 20, 08:18:07
Zsolt. 63,2-4:
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;

Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.

Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged
:ima02: :ima02:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Szeptember 20, 08:23:10
Zsolt. 42,2-3:
Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?

Zsolt. 27,4-5:
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.

Zsolt. 23,6
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 Október 30, 14:12:04Mózes V. könyve:10:12   Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,


Lukács Evangéliuma:10:27   Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.
   :317: :317: :317:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2014 November 11, 14:40:31
János Evangéliuma:14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 03, 07:11:12
Zsidó levél:1:8   Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 06, 19:37:30
Ézsaiás könyve:40:28   Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló

Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére

mehetetlen bölcsesége!
90 zsolt 2
Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.
rom:11:33-Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Január 20, 07:43:16
Zsoltár:59:17   Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 03, 09:26:55
2 Tim. 1,7
Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Gal. 4,5
Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot
Gal. 4,6
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!Eféz. 1,13-14
A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 14, 09:59:15
"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha."
1Kor(13:4-8)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2015 Február 17, 14:31:02
Példabeszédek 10,12
A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.


A szeretet nem dicsekvő, hanem önzetlen szívet takar. Megtalálja a bűnöst, de nem azért, hogy rá rója a vétkeit, hanem azért, kiszorítsa a bűnt, és betöltse magával a bűnös szívét.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 18, 20:44:34
ámen!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 18, 20:47:55
Jel. 21,3-4:
És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 20, 09:46:33
Zsolt. 40,8-9
Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 21, 09:49:39
Ézsaiás :54:10   Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2015 Február 21, 10:39:04
Ámen

(http://pctrs.network.hu/clubpicture/7/9/_/ezsaias__5410_709868_86798.jpg)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 21, 10:44:19
ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 24, 10:07:54
ma  egy  igével amit az előbb olvastam szeretnélek bátorítani titeket:
Ézsaiás: 40:
28
Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
29
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
30
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
31
De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
:ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2015 Február 25, 14:28:52
"Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelküeket megsegíti."
Zsolt 34,19


(http://s26.postimg.org/96dmata5l/541232_2165175586115_182508944_n_large.jpg)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: István_2 - 2015 Február 26, 15:50:54
Péld 2:1 Fiam! ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál,
Péld 2:2 Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
Péld 2:3 Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
Péld 2:4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
Péld 2:5 Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
Péld 2:6 Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem [származik].
Péld 2:7 Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak,
Péld 2:8 Hogy megőrizze az igazságnak utait, és kegyeseinek útját megtartja.
Péld 2:9 Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó utat.
Péld 2:10 Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 27, 09:00:28
Ámen  Köszönöm kedves István:
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

  2  kor: 9:8-15
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
9
Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.
10
Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,
11
Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.
12
Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt;
13
Amennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangyéliomát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségtekért,
14
Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt.
15
Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: István_2 - 2015 Február 27, 22:38:50
Az Úré a dicsőség mindenért Kedves Ildikó.  :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 28, 21:44:06
Az Úré a dicsőség mindenért Kedves Ildikó.  :2smitten: :thanks: :026:  ámen  köszönöm kedves  István :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Február 28, 21:45:25
Ján : 1:4:
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

csodálatos a Világosság: szent és hatalmas hálás vagyok azért hogy eljött a világa hogy élhessünk általa
,Ján. 12,46
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
hogy lehessünk mik is világosság mások felé :
Máté Evangéliuma:5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
és senki nem marad a sötétségben aki őbenne hisz:
János Evangéliuma:3:15 Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2015 Március 01, 22:00:17
Ámen.


János 5:26   
Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.

János 11:25   
Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;

János 14:6   
Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

János 8:12   
Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."

János 9:5   
"Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok."

János 12:46   
Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

János 3:11   
Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Guti Tünde - 2015 Március 02, 13:45:36
"És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata." Róma 12:2.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Március 02, 16:51:30
ámen és  Ámen!! köszönöm drága testvérek az igéket :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsoltárok könyve » 24. fejezet
1
Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2
Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3
Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6
Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Szela.
7
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8
Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10
Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Március 03, 08:36:48
Eféz. 1,17-19:
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: bacsipista - 2015 Március 03, 12:33:48
Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Guti Tünde - 2015 Március 08, 11:15:16
„Boldog, aki az Urat féli, aki az Ő útjain jár.” Zsoltárok 128:1.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokkarol - 2015 Március 08, 15:53:24
ámen , ámen !!
Dávid zsoltára. Magasztaljátok az URat, ti mennyei lények, magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 2. Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben! 3. Az ÚR hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az ÚR, a nagy vizek fölött. 4. Az ÚR hangja hatalmas, az ÚR hangja fenséges. 5. Az ÚR hangja cédrusokat tördel, összetöri az ÚR a Libánon cédrusait. 6. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szirjón, mint egy bivalyborjú. 7. Az ÚR hangjára lángok törnek elő. 8. Az ÚR hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az ÚR Kádés pusztáját. 9. Az ÚR hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. 10. Az ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 11. Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.
Zsolt 29 :ima05:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 01, 09:30:11
40. Zsoltár 2-4:

"Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám,
meghallotta kiáltásomat.
Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból.
Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét.
Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 04, 08:19:51
Róma :5:8   Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 09, 08:27:05
Zsoltár: 23:
1
Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
3
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
4
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
5
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 15, 15:51:39
Zsoltárok könyve » 63. fejezet
1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 15, 15:54:01
119 zsolt: 1-12:
1
Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
2
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
3
És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.
4
Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.
5
Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
6
Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
7
Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
8
A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
9
Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
10
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
11
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
12
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 16, 09:28:38
Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 20, 07:47:10
Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 20, 07:57:46
Zsoltárok könyve:139:4   Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 21, 08:38:49
Ézsaiás:41:10   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 21, 08:40:51
Ézsaiás :41:13   Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 22, 09:22:11
Zsoltár:51:19   Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 23, 09:38:09
Ján. 15,1-4:
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.

Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.

Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 28, 20:45:31
Dán. 12,2
És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra
Dán. 12,3
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Április 28, 20:47:16
Csel. 24,15
Reménységem lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
Csel. 24,16
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 03, 07:36:51
Zsoltárok könyve:50:23   Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 06, 07:09:34
Jóel: 3: 16:16
Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 06, 07:13:50
Ézsaiás könyve:41:10   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás könyve:41:13   Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2015 Május 06, 10:39:50
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 15, 10:04:02
Ézsaiás :35:
1
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: Antee - 2015 Május 15, 11:46:58
Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 16, 09:09:05
Ézs 50:3
Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat.
4
Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.
5
Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.
6
Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés előtt.
7
És az Úr Isten megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok.
8
Közel van, aki engem megigazít, ki perel én velem? Álljunk együtt elő! Kicsoda peresem? közelegjen hozzám!
9
Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem? Ímé, mindnyájan, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket!
10
Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, aki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 18, 09:04:38
Máté :6:25   Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 19, 16:07:48

1 János  3:
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
2
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.
3
És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.
4
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
5
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.
6
Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
7
Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is igaz:
8
Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
9
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
10
Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.
11
Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;
12
Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreéi pedig igazak.
13
Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ!
14
Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.
15
Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne.
16
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
17
Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?
18
Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.
19
És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.
20
Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.
21
Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
22
És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.
23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.
24
És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 25, 11:19:18
Ézsaiás: 56.
1
Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:
2
Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 26, 08:39:34
jeremiás 29:
11
Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
12
Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.
13
És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 27, 10:12:47
8 zsolt :

Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
2
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet.
3
A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
4
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:
5
Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
6
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
7
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
8
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
9
Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár.
10
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 28, 08:37:50
77 zsoltár:
14
Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
15
Te vagy az Isten, aki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.
16
Megváltottad népedet karoddal: a Jákób és a József fiait. Szela.
17
Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a mélységek is megrázkódának.
18
A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak.
19
Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.
20
Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg.
21
Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 29, 10:13:02
1 Timoteus 1:
14
Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
15
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.
17
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 29, 10:18:59
Rómabeliekhez írt levele » 8. fejezet
1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 30, 07:42:05
Ján : 8:12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 30, 07:46:57
Zsoltárok könyve:94:19   Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 31, 08:31:53
Ézsaiás:44:3   Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Május 31, 08:37:52
Zsoltár:63:2   Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 03, 09:12:21
Máté :18:11   Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 06, 20:58:36
Zsoltárok könyve:18:3   Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.
Zsoltárok könyve:59:17   Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 08, 08:44:20
91 zsolt:14
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 09, 08:46:14
Fillipi : 2:5-10:5
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 11, 10:38:09
Zsoltár:42:8-12   Örvény örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára; minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem
Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.
10
Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak: Miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt?
11
Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem: Hol van a te Istened?
12
Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 11, 10:43:33
1 Péter  2:9-10:
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10
Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 14, 08:01:49
1 Korintus: 3:
16
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 15, 07:49:25
25 zsolt:2-5:
 Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.3
Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár; szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled.
4
Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
5
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 15, 08:15:29
Jelenések könyve:3:12-13:   Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.13
Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 16, 09:05:24
37 zsolt:3
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
4
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
6
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 17, 09:31:51
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 18, 08:28:44
János: 8:32:
Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket
.János :14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 18, 18:12:01
össze kerestem pár igét a szeretet -ről :nekem ma sokat jelentet mind elolvasni ezért megosztom veletek is:
I. János levél:3:1Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
I. János levél:3:16Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
I. János levél:3:17Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?
I. János levél:4:7Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
I. János levél:4:8Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
I. János levél:4:9Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
I. János levél:4:10Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
I. János levél:4:11Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
I. János levél:4:12Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
I. János levél:4:16És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
I. János levél:4:17Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
I. János levél:4:18A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
I. János levél:4:19Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
I. János levél:5:3Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
II. János levél:1:3Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
II. János levél:1:6És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok.

III. János levél:1:2Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 20, 12:49:31
Zsoltár:23:4   Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 21, 08:50:22
Zsolt. 11,5
Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 21, 08:51:01
Zsolt. 26,2-3
Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet
3 Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek..
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 23, 08:53:30
Ézsaiás :57:19   Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 23, 09:01:59
2 János:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 24, 12:00:48
zsolt :91:

Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 24, 20:19:33
Zsolt. 119,10
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól
Zsolt. 119,15
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
Zsolt. 119,58
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!

Zsolt. 123,3
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal.

Zsolt. 119,16
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
Zsolt. 119,105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
Zsolt. 119,108
Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
Zsolt. 19,15
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.
Zsolt. 104,34
Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;
Zsolt. 104,1
Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!
Zsolt. 104,24
Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.
Ésa. 6,3
És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével
1 Tim. 6,16
Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 25, 18:18:57
Össze állítottam  egy ige  csokrot  ! megosztom veletek :
Ján. 1,4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Ján. 1,5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Ján. 9,5
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
Ján. 8,12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága
Ján. 12,46
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Ján. 8,32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
János :14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János :1:14   És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Ján. 8,36
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
János :17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Róma :3:22   Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
Gal. 3,28
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal. 3,27
Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel
Róm. 6,3
Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
Róm. 6,13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
Róm. 6,14
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt

1 Pét. 4,2
Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt

Róm. 6,22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet

1 Ján. 2,17
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1 Pét. 4,11
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
2 Pét. 3,18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 26, 20:45:22


 ismét össze állítottam egy  ige  csokrot 
1 Móz. 1,1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
Zsolt. 33,6
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
Zsolt. 89,12
Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundálta
Zsid. 11,3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Csel. 17,24
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
Ján. 1,1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge
Ján. 1,10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
János Evangéliuma:1:29   Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit
Ján. 1,36
És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!

Róma levél:4:7   Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.
Róma levél:4:25   Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
Róma levél:11:27   És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
Zsolt. 32,1
 Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Zsolt. 32,2
Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
Jer. 31,31
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.

Jer. 31,32
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.

Jer. 31,33
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
II. Korintus levél:5:19   Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
Róm. 3,24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Róm. 3,25
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
1 Ján. 2,2
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is
Zsidó levél:7:27   Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
Zsidó levél:8:12   Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem

I. János levél:1:9   Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
1János levél:4:10   Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

1 Ján. 4,11
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást

1 Ján. 4,18
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

1 Ján. 4,19
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
1 Ján. 3,23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.
Jel. 1,5
És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,

Jel. 1,6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 27, 08:16:08
Ezékiel : 20: 41-42:
41
Kedves illatban kedvellek titeket, mikor kihozlak titeket a népek közül és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyeken elszéledtetek, és megszenteltetem ti bennetek a pogányok szemei előtt.
42
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor beviszlek titeket Izráel földjére, arra a földre, melyért fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 28, 11:14:58
Zsid. 12,1
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Zsid. 12,2
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 29, 08:18:23
Zsolt. 25,4
Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Június 29, 08:18:57
1 Ján. 3,23
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 01, 09:49:13
Zsoltár:32:10-11   Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül
11
Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 01, 09:55:25
Zsoltár: 130.
1
Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram!
2
Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra!
3
Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
4
Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
5
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.
6
Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.
7
Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
8
Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.
 ámen!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 01, 10:01:15
János :1:17-18:   Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett
.18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 02, 09:29:11
I. Korintus :13:12   Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 03, 05:48:45
Efézus:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 05, 10:00:58
Zsolt: 108:2-6:
Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.
Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 07, 08:59:53
119 zsoltárból:
40
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
41
És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
42
Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
43
És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
44
És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 08, 09:31:47
Zsolt. 90,14
Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 09, 09:10:26
Zsoltár: 34:
1
Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment.
2
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
3
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
4
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
5
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
6
Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.
7
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
8
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
9
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.
10
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
11
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
12
Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
13
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
14
Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
15
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16
Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
17
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetöket a földről.
18
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.
23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 11, 07:33:50
jer sir : 3:22
Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
23
Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
24
Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 12, 17:30:25
Fil. 4,19-20
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Róm. 11,36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 15, 20:42:44
1 Ján: 5: 4-5:

4
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
5
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 17, 07:45:14
zsolt :119
33
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
34
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
35
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 21, 07:53:12
Ézs: 38:
17
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
18
Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
19
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
20
Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 22, 09:44:41
Ézs: 9:6-7:
6
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
7
Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 23, 08:33:31
Róm. 5,5
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 28, 11:41:07
Zsoltár :24: 3-5:

Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 28, 11:48:34
I. Korintus :13:12   Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 29, 09:07:56

Ma egy csodálatos napunk van! Ma tart még a Kegyelem!
mert kegyelemből tartottunk meg hit által ez Isten ajándéka

Efézusi levél:2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 29, 20:04:38
Luk. 6,45
A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája-
Mát. 12,35
A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 30, 14:51:12
Amit az Úr elkezd, azt be is fejezi. „Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig” (Fil. 1,6)
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 30, 15:27:11
Zsolt. 106,1
Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsolt. 107,1
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsolt. 136,1
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
:ima02: :ima02: :ima02:
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 31, 10:27:42
Jel. 22,12
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.

Jel. 22,13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.

Jel. 22,14
Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Jel. 22,15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

Jel. 22,16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.

Jel. 22,17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

Jel. 22,18
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

Jel. 22,19
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.

Jel. 22,20
Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 01, 09:59:00
Mózes III. könyve:19:30   Az én szombatjaimat megtartsátok; szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 03, 09:45:52
Zsolt. 119,88-90:
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
Cím: BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 03, 10:28:43
Zsolt. 19:
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható
Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűtAz Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 05, 09:01:00
Eféz. 1,3
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 12, 17:54:04
Zsoltárok könyve » 139. fejezet
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
3
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
4
Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
5
Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
6
Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
7
Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak?
8
Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
9
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
10
Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.
11
Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz,
12
A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
13
Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
14
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
15
Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
16
Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
17
És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
18
Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
19
Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!
20
Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.
21
Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é?
22
Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!
23
Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
24
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 20, 09:46:08
1 Thess. 3,13
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 20, 11:46:10
Fil. 3,20
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;

Eféz. 2,19-22:
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 24, 10:10:55
Ézsaiás próféta könyve » 35. fejezet
1
Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
2
Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
3
Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 25, 09:27:01
Példb 25, 21-22
Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret;
és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
Mert eleven szenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 27, 09:02:39
1 Kor. 3,16
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
1 Kor. 6,19
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 30, 09:09:18
1 Ján. 4,6
Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 31, 07:21:01
Zsoltár: 106: 1-5:
1
Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
2
Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét?
3
Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.
4
Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám szabadításoddal,
5
Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 01, 06:33:34
Ámós. 9,14
És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szőlőket plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét.

Ámós. 9,15
És elplántálom őket az ő földjökbe; és nem szaggattatnak ki többé az ő földjökből, a melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 03, 08:09:54
Józs. 1,6-7:
 6 Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt.
7
Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 07, 19:40:55
Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.
Gal 5,13

1 Pét. 2,16
Mint szabadok, és nem mint a kiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 08, 08:38:44
Ésa. 57,15
Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívé
t.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: ditte - 2015 Szeptember 08, 09:21:08
Ámen!
Nekem is eszembe jutott ez.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 12, 06:10:50
Zsolt. 17,15
Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 13, 10:46:39
Péld. 3,13-14:
Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.

Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Péld. 8,11
Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 15, 08:31:42
Zsolt. 123,1-3
Grádicsok éneke. Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó!
Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 16, 06:05:40
Ézsaiás könyve:60:1   Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 17, 11:52:53
Kol. 3,23
És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 18, 18:01:14
2 kir  20: 5/b:
Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 19, 07:42:44
Zsolt. 119,57
Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 21, 08:17:16
Róm. 12,18-21
Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 21, 08:22:06
Fil. 4,19
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban
Fil. 4,7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Kol. 3,15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
2 Kor. 9,8
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 22, 06:57:10
Mát. 15,25
Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!

Mát. 15,26
Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.

Mát. 15,27
Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.

Mát. 15,28
Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 23, 07:10:23
Zsolt. 33,1
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 23, 07:15:56
Kol. 3,16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 25, 10:13:37
Zsolt.:8:2   Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 26, 06:53:03
Ján. 3,36
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 28, 11:07:38
A mai imámból :

Zsolt. 25,4
Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Zsolt. 143,10
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
Zsolt. 5,9
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat
Zsolt. 27,11
Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.Zsolt. 25,4
Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

Zsolt. 25,5
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

Zsolt. 25,6
Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.
Zsolt. 25,7
Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!

  :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 30, 19:28:43
Ézsaiás próféta könyve » 60. fejezet

1
    Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2
    Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
3
    És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4
    Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
5
    Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.
6
    A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
7
    Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
8
    Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúcaikhoz?
9
    Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.
10
    Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11
    És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
12
    Mert a nép és az ország, amely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
13
    A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14
    És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 03, 09:33:55
Zsolt. 119,30-36
Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 04, 08:56:16
Jak. 4,8
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 04, 09:04:13

1Pét. 1,3
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által
2 Pét. 1,7
A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
Ján. 1,13
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek
Ján. 3,3
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Jak. 1,18
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Zsid. 4,12
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 06, 08:03:49
2 Krón. 15,7
Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne ereszszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 06, 08:08:17
1 Kor. 15,58
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrba
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 07, 09:15:17
Zsolt. 47,2-3:
Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 08, 08:43:58
Ján. 3,18
A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 11, 06:11:54
Zsolt. 119,5-8:
Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 17, 06:34:44
Zsolt : 19:10
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

Zsolt. 19,11
Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is
.Zsolt. 19,12
Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van
Cím: Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 18, 08:50:15
Zsolt. 19,2-3
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.