Alfa-Omega közösség

Evangélium => Vitás témák => A témát indította: ösztöke - 2013 Május 30, 13:51:49

Cím: Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Május 30, 13:51:49
Sziasztok!

A korai kereszténység szerint a közvetlen halál utáni mennybe szállás tanítása herezis (tévtan) volt, ami ellen felléptek az egyházatyák. Íme egy pár idézet, ami ezt bizonyítja:

(Forrás: Iraeneus, Against Heresies, 5. könyv)

“Némelyek azok közül, akik ortodoxnak mondatnak, túlmennek azon az előre meghatározott terven, ami az igazak felmagasztalását illeti, és tudatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen eljárás alapján kell felnevelődniük a romolhatatlanságra. Ily módon eretnek véleményeket táplálnak magukban. Mert az eretnekek a test üdvösségét be nem fogadva, azon a meggyőződésen vannak, hogy a halál után azonnal felkerülnek a mennyekbe. Így tehát azok a személyek, akik elvetik a teljes ember feltámadását, és mindent megtesznek azért, hogy az kikerüljön a keresztény tanrendből, semmit nem tudnak a feltámadást érintő (megváltó) tervről. Mert a maguk választásából kifolyólag nem kívánják megérteni, hogy ha valóban úgy lenne, ahogy ők állítják, akkor maga az Úr – akiben állítólag ők is hisznek – sem kelt életre a harmadik napon, hanem kimúlásakor azonnal a magasba szállt, testét a földön hátrahagyva. De a tény az, hogy az Úr három napon át a holtak birodalmában lakozott, ahogyan Jónás három napot és három éjjelt töltött a nagy hal gyomrában (Máté 12:40) … Dávid pedig eképp prófétált felőle: ‘Kiragadtad lelkemet az alvilág [sír] mélyéből.’ És miután harmadnap felkelt, ezt mondta Máriának: ‘Ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az Atyához (János 20:17). … Hogy ne lennének ezek az emberek zűrzavarban akkor, amikor azt állítják, hogy a belső ember [lélek] itthagyva a testet, felszáll a legmagasabb mennyei helyre? Mert amiképpen az Úr ‘a halál árnyékába került’ (Zsolt. 86:23), ahol a holtak szellemei voltak, és azután feltámadott testében, majd a feltámadás után a mennybe vitetett, világos tehát, hogy a tanítványainak szellemei szintén a láthatatlan helyre kerülnek [Hádesz, halál, sírgödör] … és ott maradnak a feltámadásig, várva azt az eseményt. Akkor visszakapják testüket, és teljes testükben kelnek fel, ahogyan az Úr felkelt, ők is az Isten jelenlétébe fognak kerülni. Ahogyan Mesterünk sem azonnal mennybe szállt, hanem megvárta a feltámadásának idejét, úgy [halálunkban] mi is várjuk a feltámadásunk idejét.

Amennyiben tehát egy bizonyos ortodox egyénnek a véleményei eretnek eszmefuttatásból fakadnak, mindkét fél [a hirdető és a hallgató is] tudatlan marad az isteni leosztást (diszpenzációt), valamint az igazak feltámadásának titkát illetően, és a földi királyságot illetően is, ami pedig a romolhatatlanság kezdete; e királyság által, mindazok, akik érdemesek lesznek, fokozatosan rávezettetnek az isteni természet felvételére.”

Vagy Justinusz:
Forrás: Justin Martyr, Dialógus Tryphóval, 80. Fej.

“Azok, akik a helytelen állásponthoz ragaszkodnak, azt mondják, nincs testben való feltámadás . . . Amint az igavonó ökrök esetében, ha az egyik vagy másik kiszabadul az igából, akkor egyik sem tud szántani tovább; hasonlóan, sem a lélek, sem a test nem képes önmagában cselekedni, ha megbomlik az egység igája . . . [értsd: a lélek vagy szellem nem képes önálló aktív létre].

Mert mi más az ember, mint egy értelemmel felruházott állat, aki testből és szellemből áll? A szellem maga az ember? Nem; az az embernek a szelleme. Vagy a test lenne az ember? Nem; azt csupán az ember testének nevezik. Márpedig ezek egyike sem nevezhető [önmagában] embernek, hanem csak az, amit e kettő együttesen alkot, nevezhető annak, és Isten, aki az életre és feltámadásra hívja el az embert, nem csupán egy részelemét hívja el annak, hanem a teljeset, ami a szellem és a test . . . Nos, ők azt mondják, hogy a szellem romolhatatlan, lévén Isten része, s Tőle eredő. . . . Akkor azonban milyen köszönet illeti Őt, és miféle erőt és jóságot nyilvánít meg, ha azt szándékozza megmenteni, ami természeténél fogva eleve megmenekül. . . . annak nem jár köszönet, aki azt menti meg, ami az övé; met azzal csak önmagát menti meg. . . . Miként élesztette fel Krisztus a halottakat? A szellemüket, avagy a testüket? Nyilvánvalóan mindkettőt. Ha a feltámadás csak szellemi, akkor annak velejárójaként az általa feltámasztott halott testének láthatóan külön kellene feküdni, a szellemnek pedig önmagában és attól külön élnie. De ezt nem így tette, hanem a testében támasztotta fel. . . . Miért tűrjük tovább az effajta hitetlen vitákat, és nem fogjuk fel, hogy visszahanyatlunk akkor, amikor az olyan érvekre figyelünk, miszerint a szellem halhatatlan, de a test halandó és képtelen a feltámadásra. Mert ezt hallottuk Platóntól, mielőtt az igazság ismeretére jutottunk. Ha a Megváltó ezt mondta volna, és csak a szellem megváltását hirdette, akkor ugyan mi többet mondott és hozott el számunkra azon túl, amit már Platóntól is hallottunk? –

Justin Martyr Tryphóval folytatott dialógusa:
(Dialógus Tryphóval, 80. fej. Ante-Nicean Fathers, 1. köt. 239. old.)

“Mert ha olyanokkal találkozol, akiket keresztényeknek neveznek, de nem vallják a feltámadás igazságát és káromlást követnek el Ábrahám, Izsák és Jákob Istene ellen; akik azt mondják, hogy a halottak nem támadnak föl, és a lelkeik a halált követően a mennybe vitetnek: ne véld azt, hogy ők valóban keresztények; csakúgy, ahogy a józan ítélőképesség birtokában senki nem mondaná azt sem, hogy a szadduceusok, vagy hasonló szekták, mint a genistaeusok, meristaeusok, galileusok, hellenisták, farizeusok, baptizmálók azok zsidók, holott csak zsidóknak neveztetnek, csupán ajkaikkal imádva Istent, ahogy ezt Isten maga kijelentette, miközben szívük messze állt Őtőle. De nekem és a többi, minden ponton helyesen gondolkodó kereszténynek bizonysága van arról, hogy lesz a halottaknak feltámadása, és lesz ezer év Jeruzsálemben, ami akkor újraépül, felékesedik és naggyá lesz téve, ahogy azt a próféták, Ezékiel és Ézsaiás is kijelentették. Továbbá azt is felfogjuk, hogy ‘Az Úr napja’ kifejezés kapcsolatban áll az itt beszéltekkel.”

Tertulliánus szintén a feltámadásban látta az igazságban meghalt emberek reményét:
(Értekezés a lélekről 55. fej.)

“Mi hát a különbség [kérdik ők] a pogányok és keresztények között, ha egyazon börtön [sír] vár rájuk, amikor meghaltak? Csakugyan, miként is kerülhet a szellem fel a mennybe, ahol már Krisztus az Atya jobbjánál ül, amikor az arkangyal harsonája még nem is szólalt meg az Isten parancsolata szerint? És amikor még nem ragadtattak fel azok sem, akiket az Úr eljövetele a földön ér, hogy az égben találkozzanak Vele azokkal együtt, akik Krisztusban haltak meg, s először támadnak föl? (1Tessz. 4:13) Amikor a világ valóban elmúlik, akkor nyílik majd meg a mennyek országa ….”

Hippolytus (170-236)

“De beszélnünk kell a Hádeszről is, ahová úgy az igazak, mint az igaztalanok [gonoszok] kerülnek . . .  Az igazak megkapják a romolhatatlan és maradandó Országot, bár ők jelenleg a Hádeszben marasztaltatnak, de nem ugyanazon a helyen, ahol a gonoszok . . . Ennyit a Hádeszről, ami mindenki szellemét őrizetbe veszi, addig az ideig, amit Isten meghatározott; és azután véghez viszi mindenki feltámadását, nem akként, hogy szellemüket egy másik testbe helyezi, hanem saját testüket támasztja fel” (Platón ellen, az Univerzum teremtéséről 1, 2).


Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Május 30, 14:03:58
Áldott Testvéreim, úgy gondoltam hogy új témát nyitok az ezzel kapcsolatos hozzászólásoknak.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Május 30, 14:11:34
Szia!
Kár, szerintem elfért abban is, hiszen ott téma volt az azonnali, halál utáni mennybe kerülés.
Ez még nem feltétlen tartozik bele, hogy most alvás van a feltámadásig, vagy nem.
Persze, te tudod.
Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Május 30, 14:15:13
Az a téma a tejjel táplálkozó alfórumban van és a téma amit felvetettél nem oda tartozik (keményebb eledel).
A Mennyországról van ugyan szó, de nem az idejéről, hogy mikor kerülünk oda.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Május 30, 14:25:55
Nézőpont kérdése, mert mondjuk a Zsidó levél írója a feltámadást és az örök ítéleteket mondja alap tanításnak, aminek alapjait nem kéne újra lerakni. "Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, 2. A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek."

Itt belesorolja a holtak feltámadását az alapokba, a kezdetlegesben, mint amilyen mondjuk a mosakodás (bemerítkezés), megtérés. stb. Vagy te másképpen érted ezt a részt?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Május 30, 14:30:07
Én úgy látom Testvérem, mivel így tapasztaltam, hogy nincs egységes látás a halál utáni időket tekintve. Azért is tettem a vitás témák alfórumába ezt a topicot, mert két tábor véleménye áll fent amelyre hoznak igéket:

1, a halál után vagy azonnal a pokolra vagy azonnal a Mennybe jutunk
2, a halál után alvás következik és majd egységes feltámadásunk lesz, mikor a testünk is megváltást kap

De igazándiból egy harmadik is ide tartozik, hogy az elkárhozók azonnal a pokolra kerülnek, viszont a megváltottak alszanak a feltámadás napjáig.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Május 30, 14:37:49
Rendben, ebben igazad van. (bár amit mondtam arra ez nem válasz, de jó, azt hagyjuk...)
Te melyik mellett teszed le a voksot? 1) vagy 2)? Van kedved róla beszélni?
Vagy várjuk meg, hátha más is hozzászól.

Mit szólsz a felvezetőben lévő idézetekhez?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Május 30, 14:43:13
Én őszinte leszek hozzád Testvérem, az igében találhatunk pro és kontrát, személyes véleményem van ugyan, de Isten még nem tett pecsétet rá. Talán ez azért is lehet, mert ezzel a témával nemigen foglalkoztam még és nem vizsgáltam meg az ehhez kapcsolódó összes igét a Szentírásból, hogy szilárd véleményt alkossak. De úgy érzem, hogy hamarosan ennek is eljön az ideje!

Beszélni nagyon szívesen beszélek erről, jó egymás hite, ismerete által épülni, de az még jobb lenne, ha más is csatlakozna a beszélgetéshez. :afro:

Az általad betett hosszabb gondolatsorokat olvastam, inkább tudományos iratnak éreztem, mint Isten élő igéjének. Majd még el fogom olvasni, csak időhiányban szenvedek és nemsokára dolgoznom is kell menni. De hála Istennek itt az írás nem száll el és így kisebb-nagyobb idő kihagyással is tudjuk folytatni a témát. :afro:
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Május 30, 14:58:49
Kedves Antee!

Örülök, hogy így vagy vele, és az még jobb, ha majd meg is vizsgálod jobban ezt a kérdést.

A bemásolt írást, az apologéták írásait én sem tartom egyenértékűnek a Bibliával, inkább csak közelebbinek, hiszen ezek az emberek még nagyon közel voltak az apostolokhoz, és tanításukhoz, úgymond második, harmadik generációsok voltak (I. II. századiak), ebből kifolyólag még tisztábbnak is kellett lennie, ha nem voltak alapból gnosztikusok, vagy hasonló. Jusztinosz írását különösen jónak találtam (Trifón ellen), ha nem is értek vele mindenben egyet, mégis átsüt rajta, hogy még nagyon közeli, szinte első kézből hallhatta az egyház elöljáróinak tanítását, akiket még ugye közvetlenül az apostolok állítottak be városonként.

Szerintem az első kérdés, amit tisztázni kellene, hogy mit ért a Biblia az alatt a szó alatt, hogy pokol. Mert szerintem már itt elcsúszik a modern kereszténység. Az a szó, amit pokolnak fordítanak valójában egészen más tartalommal bír. A halottak láthatatlan országát, vagy más néven a Hádészt. Ezek kívül van egy másik fogalom. A Gyehenna, ami véleményem szerint egyenértékű a tűztóval, ami a Jelenések végén van, amibe az ördög is vettetik. A Hádés (vagy más néven Pokol) nem a Gyehenna, tűztó. A kettő közé nem lehet egyenlőség jelet tenni. Krisztus feltámadására pl. azt mondja, hogy Hádészből (héberben ez a Seol) támadt fel. Az igaz emberek is a hádészba jutnak, az ószövetségben ez egyenértékű a testi halállal.

Innen - majd ha más is csatlakozik - lehet tovább gondolkodni, vagy megvizsgálni, hogy így vannak-e ezek.

Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Május 30, 15:23:53
Igen, az igéből egyértelműen kitűnik, hogy a pokol és a tűznek tava két különböző dolog:

Jelenések könyve 20,14
"A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava."
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 31, 17:42:12
Áldott testvérem, Ösztöke. Olvasva az általad beidézett írást, mely jó hosszan beszél, érdekes dolgokról, pár dolog fogalmazódott meg bennem...
Tehát ezen magasan kvalifikált pedagógusok szerint, az eretnekség az, ha valaki nem gondolja a test megváltását... Nos én botor eddig azt gondoltam az az eretnekség, ha valaki Istentelen...
A Felhozott példa pedig: A Messiás testben történő feltámadása volt ugye....
Debizony hogy testben támadott fel! De micsoda Testben... Mert elsőként ugye, az Testi anyja sem ismert rá, sem a tanítványai...
Pál erről így nyilatkozott: 2Kor 5,16   
Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.
Meg azután a Messiás ebben a testben jött-ment, mit neki falak-ajtók- tanítványok gyűrűje...
Pál erről a Testről ezt írja:I Kor.15, 33.    
Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
34.    
Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
35.    
De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
36.    
Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
37.    
És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
38.    
Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
39.    
Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
40.    
És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
41.    
Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
42.    
Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43.    
Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
44.    
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
45.    
Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.

46.    
De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
47.    
Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
48.    
A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
49.    
És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
50.    
Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
51.    
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52.    
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53.    
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54.    
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
55.    
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56.    
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57.    
De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
58.    
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Nos tehát mindezek ismeretében én nem látom, hogy ezen Teológiai processzorok miről írnak, mint ahogy azt sem, miért eretnekség erről a testről úgy gondolkodni, hogy ez csak erre a földi életre adatott...

Azután itt van a folytatás, ami ugye a testi élet utáni dolgokkal foglalkozik...
Nos én beismerem, erről én nem kaptam kijelentést, túrista sem voltam sem a Mennyben-sem a pokolban... Ebben a témában nem szállnék vitába senkivel.
Ám azt Antihoz hasonlóan én is elismerem, hogy a Szent Tanban, pro és kontra is megvannak az utaló igék, erre most így első blikkre azt mondanám: "majd meglátjuk...."  Ám ha mondjuk beszélgetnék is erről a témáról, ( mert miért ne...) akkor sem Görög vonatkozásában tenném...   :08:

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 01, 01:25:23
Most volt egy kis időm nem csak felszínesen elolvasni Iraeneus, Justinusz, Justin és a többi eszmefuttatást. Eléggé biztosan állítják azt, hogy a lélek nem tud élni a test nélkül. Justinusz:

Idézet
...a lélek, sem a test nem képes önmagában cselekedni, ha megbomlik az egység igája . . . [értsd: a lélek vagy szellem nem képes önálló aktív létre].


Viszont Iraeneus azt írja, hogy a földi halál után a Seolba kerülünk:

Idézet
"világos tehát, hogy a tanítványainak szellemei szintén a láthatatlan helyre kerülnek [Hádesz, halál, sírgödör] … és ott maradnak a feltámadásig, várva azt az eseményt."

Most tehát ha jól értelmezem, az egyik azt mondja hogy nincs az egyik a másik nélkül (test és a lélek), míg a másik azt írja, hogy van. Írásaik között tehát nem látok ebben egységet.

Jézus egy megtörtént esetet hagyott ránk, mégpedig a szegény Lázár és a gazdag történetét (Lk 16). A gazdag a pokolra (láthatatlan országba) került a halála után, Lázár pedig az Ábrahám kebelére. Láthatjuk, hogy a testük megváltása nélkül öntudatuk volt és léteztek. Most gondoljunk csak bele, mi a különbség az Ábrahám keble és a Mennyország között? Úgymond "földrajzi" különbség van. Arra akarok kilyukadni, hogy ha a gazdag és Lázár maguknál voltak a megdicsőült testük nélkül, akkor a Mennyországban miért ne lehetne lehetséges mindez?

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2013 Június 01, 12:02:04
És egy lehetséges pont erre a témára, egyenesen az Isteni bölcsességgel bíró Salamontól:  Prédikátor könyve 12. rész

  1. Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!
  2. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedből; mert az ifjúság és a hajnal hiábavalóság.
  3. És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket!
  4. A míg a nap meg nem setétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe; és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után.
  5. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők.
  6. És az ajtók kivül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá lesz; és felkelnek a madár szóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok.
  7. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utczán körül járnak a sírók.
  8. Minekelőtte elszakadna az ezüst kötél és megromolna az arany palaczkocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba,
  9. És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.
  10. Felette nagy hiábavalóságok, azt mondja a prédikátor, mindezek hiábavalóságok!
  11. És azonfelül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcs mondást.
  12. És igyekezett a prédikátor megtudni sok kivánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket.
  13. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól adattak.
  14. Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek.
  15. A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!
  16. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2013 Június 01, 12:07:39
Illetve, hogy a kiemelt sorok egyértelművé váljanak: I Móse 3,19. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz. [/size]

Hozzátenném, hogy ezen szavai a Testivé lett emberhez szólnak! A bűn miatt ugyanis a lelki a halál állapotába került, és attól a pillanattól Testivé vált az ember! A Tesi embertől pedig a lelkét is megvonja az Ő határozata alapján, amikor is így rendelkezik: I Móse 6,  3. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Jézus örök szavai szerint pedig:

És végezetül: Jn.3,6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Pál ezekre így tanít: I.Kor.15, 50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

A Test megváltásáról és jövőjéről tehát ezek alapján ezt gondolom...
Nagy vakmerőség lenne ezek után azt állítanom, hogy nem az az eretnek aki a lélek halhatatlanságáról és megváltásáról tesz vallomást, hanem az aki Testről?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 01, 12:36:44
Egyetértek Testvérem. :afro:
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 03, 10:26:03

Most tehát ha jól értelmezem, az egyik azt mondja hogy nincs az egyik a másik nélkül (test és a lélek), míg a másik azt írja, hogy van. Írásaik között tehát nem látok ebben egységet.

Jézus egy megtörtént esetet hagyott ránk, mégpedig a szegény Lázár és a gazdag történetét (Lk 16). A gazdag a pokolra (láthatatlan országba) került a halála után, Lázár pedig az Ábrahám kebelére. Láthatjuk, hogy a testük megváltása nélkül öntudatuk volt és léteztek. Most gondoljunk csak bele, mi a különbség az Ábrahám keble és a Mennyország között? Úgymond "földrajzi" különbség van. Arra akarok kilyukadni, hogy ha a gazdag és Lázár maguknál voltak a megdicsőült testük nélkül, akkor a Mennyországban miért ne lehetne lehetséges mindez?

Szerintem nem azt mondja, hogy az egyik nincs meg a másik nélkül, hanem hogy az egyik nem aktív a másik nélkül, és hogy a halálkor elválik. Az egyik a földbe kerül, a másik Istenhez. Az ember test és szellem egysége, így élő. Ha a kettő megbomlik, akkor halott az ember. Ha a kettő egymás nélkül is jól funkcionálna, nem lenne szükség feltámadásra testben, sőt akkor testre sem, alapból teremthetett volna Isten csak szellemnek. Szerintem a gazdag és Lázár egy példázat (van olyan szövegváltozat, ahol az írásokban az is benne van, hogy Jézus egy példázatot kezdett mondani), nem úgy értelmezem a párbeszédeket benne, mint ami szó szerint kellene venni, hanem úgy mint egy példázatot, amivel az Úr tanítani akar engem. Ha szó szerint venném, valami nagyon furcsa dolgok jönnének ki. (pl. hogy a nyelvük van a szellemeknek, amin a víz enyhít?).
A lényeg, hogy az apologéták valójában a Platónizmus ellen lépnek fel, ami szerint a léleknek nincs is szükség testben való feltámadásra, a lélek halhatatlan, és az is marad (sőt reinkarnálódik is).
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 03, 10:44:10

Jézus örök szavai szerint pedig:

És végezetül: Jn.3,6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Pál ezekre így tanít: I.Kor.15, 50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

A Test megváltásáról és jövőjéről tehát ezek alapján ezt gondolom...
Nagy vakmerőség lenne ezek után azt állítanom, hogy nem az az eretnek aki a lélek halhatatlanságáról és megváltásáról tesz vallomást, hanem az aki Testről?

Kedves Shomer ayin!

Az első idézeted az újonnan születésről szól, ez valóban a szellemet érinti, de még a testi életünk folyamán születünk Istentől, Szelleme által. Ez fontos, de jelenleg nem tartozik a témához.

A második idézetedet is csak a szöveg környezetben tudom értelmezni. Pál végig a test feltámadásáról beszél, - ha nem is földi, hús vér, romlandó, hanem szellemi, romolhatatlan testről van szó  - mégis testben való feltámadásról van szó, mint ahogy az Úr Jézus is testben támadt fel. Nagyon fontosnak tartom azokat a részeket az evangéliumban, ahol a feltámadott Jézus ezt megmutatja. Megmutatja az, hogy nem pusztán szellem, azzal, hogy eszik iszik, láthatók a hegek a testén stb. Az ő példája pedig a mi leendő feltámadásunkról is sokat elárul. Az Ige szerint az igazak feltámadása akkor lesz, amikor Krisztus visszajön a földre, egybeesik ezzel az igazak reménye, hogy úgy mint ahogy Krisztus, ők is feltámadnak. Tehát nem lehet kihagyni azt a lépést ( ha a köztes időről, állapotról most nem is ejtünk szót) hogy a testünk megváltása, azaz a feltámadásunk még hátra van. Mert az egész teremtett világ is várja az Isten fiainak megjelenését, és mi is a Szellem zsengéinke a birtokosai, várva a fiúságot, a mi testünknek megváltását, ami még hátra van. Ez a reménységünk. Ez a reménység azok felől is, akik elaludtak az Úrban, hogy az igazak feltámadásakor (ami az Úr Jézus szellemi testben való feltámadásához hasonló) őket is meglátjuk, hiszen az egy Pásztor alatt kelnek fel. A zsoltáros is írja, hogy elaludtam, és felkeltesz. Vagy Ézsaiásnál is van olyan, hogy menj be népem a szobádba egy kis időre, míg elmúlik a harag. Meg Jóbnál is, hogy az én Megváltóm él, és utoljára megáll a porom felett. Vagy Dániel végén, hogy sokan akik alusznak a föld porában felkelnek egyesek örök életre, mások örök gyalázatra. Krisztus is beszél az igazak feltámadása kapcsán, hogy olyanok lesznek mint az angyalok, nem házasodnak. Vagy Máriának Lázár testvérének, hogy ő a feltámadás, mikor az azt mondja, hogy tudja, hogy a testvére feltámad az utolsó napon. Tehát a feltámadás (az pedig a test feltámadása is, lásd Ezékiel látomását a tetemekről) nem lehet eretnek tan, tele van vele az ó és új szövetség, mármint a testben történő feltámadás, amit Pál a testünk megváltásának nevez a Római levélben. (8:32)

Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 03, 10:53:17

Szerintem nem azt mondja, hogy az egyik nincs meg a másik nélkül, hanem hogy az egyik nem aktív a másik nélkül, és hogy a halálkor elválik. Az egyik a földbe kerül, a másik Istenhez. Az ember test és szellem egysége, így élő. Ha a kettő megbomlik, akkor halott az ember. Ha a kettő egymás nélkül is jól funkcionálna, nem lenne szükség feltámadásra testben, sőt akkor testre sem, alapból teremthetett volna Isten csak szellemnek. Szerintem a gazdag és Lázár egy példázat (van olyan szövegváltozat, ahol az írásokban az is benne van, hogy Jézus egy példázatot kezdett mondani), nem úgy értelmezem a párbeszédeket benne, mint ami szó szerint kellene venni, hanem úgy mint egy példázatot, amivel az Úr tanítani akar engem. Ha szó szerint venném, valami nagyon furcsa dolgok jönnének ki. (pl. hogy a nyelvük van a szellemeknek, amin a víz enyhít?).
A lényeg, hogy az apologéták valójában a Platónizmus ellen lépnek fel, ami szerint a léleknek nincs is szükség testben való feltámadásra, a lélek halhatatlan, és az is marad (sőt reinkarnálódik is).

Szia Testvérem!

Az igében megtalálhatjuk azt a történetet is, mikor Sámuelt megidézték és még ráadásul prófétált is ami be is következett (1Sámuel 28).

Azért írtam hogy megtörtént esetet adott tudtunkra Jézus, mert nevén nevezte a szegényt. Más példázatában nem használt neveket. Melyik irat írja azt, hogy Jézus itt példabeszédet mondott?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 03, 11:02:21
Kedves Antee!

Hát, mondjuk ez eléggé vitatott kérdés, amit felhoztál, hogy a szellemidézéskor mi is történik, mert van olyan érvelés, ami szerint a démonok, a tisztátalan szellemek is képesek kiadni magukat ilyenkor mintha ők lennének a megidézett ember szelleme, és azok (mint ahogy a jövendőmondó lányka esetében) is mondhatnak igazat (és Saul esetében semmi Istenit nem látok ebben, lázadásból idéztetett a saját parancsa ellen), de nem feltétlen igaz, hogy az valóban Sámuel szelleme volt. (meg ugye azt is mondja az endori asszony, hogy valami istenfélét lát feljönni a földből.)

Nem a néven nevezéstől lesz egy példázat példázat, hanem hogy van egy központi mondanivalója. Pl. itt a farizeusok istnetelensége ellen szólt, akik gúnyolták előtte, ha jól emlékszem.

A kérdésedre a válasz:

Károli:
"Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:"

Nestle lábjegyzetében (pl.: Codex Bezae Cantabrigensis (D) V. század, valamint a III-IV-dik századból való Codex Curetonianus Syriacus (syc), stb.): "Εἶπεν [monda] δέ [Es] καὶ [ismet] ἑτέραν [egy masik] παραβολὴν [peldazatot]: Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος....

Fordítás:
"19. És monda ismét egy példázatot: Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: 20. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele."

Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 03, 11:07:02
Testvérem, ezért nem fogunk zöld ágra vergődni, mert ahogyan hiszed, úgy hajlítod az igét magadhoz. Miért ne Sámuel lett volna az? Számomra egyértelmű hogy Ő volt az. Vagy akkor a Jelenések könyvében az oltár alatt levő lelkek is démonok voltak? Az általad beidézett rész pedig görög, azzal mi nem foglalkozunk mert az nem eredeti. Hébert hozz testvérem.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 03, 11:12:22
Kedves Antee!

Nem hajlítgattam én semmit, hanem elmondtam a véleményem, hogy a halottak megidézése micsoda is. Nem gondolom, hogy Istentől való, ha pedig nem az Istentől való, akkor a gonosztól való. Oda sorolom. Ugyanúgy, ahogy a Pál után szóló jövendőmondó asszonyka beszédét sem tartom Istentől valónak, habár igazat mondott, mégis egy démon szólt belőle akkor. Pál meg csöndre intette, holott igazat mondott, de mégsem Istentől való volt az, ahogyan. Ugyanezt látom Saul esetében is. Persze, nem muszáj egyet értenünk.

Nem tudom a göröggel mi a pobléma, mivel újszövetségről van szó, ami görögül íródott, görög kéziratok maradtak ránk, így mást nem is tudnék hozni.

Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 03, 11:25:31
"Vagy akkor a Jelenések könyvében az oltár alatt levő lelkek is démonok voltak?"

""Jel.6:9-10 „És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért. amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?”

- Ezeknek a társaknak és tagoknak megadatott és megadathat a tudatosság. Ez annyit jelent, hogy kaptak valamilyen felölthető formát, az oltár alatt. Hol voltak elhelyezve, hol nyugodtak? Néha úgy tűnhet, hogy minden olyan dolog, amely szellemben történik, mindenképpen a mennyben zajlik, ám ez nem így van. Ezek a lelkek nem röpködtek összevissza. Meg lett nekik mondva, hogy pihenjenek még tovább, amíg betelik a számuk. Másképp szólva olyan, mintha ezt mondanánk: "Emberek, hallak titeket. A nevek beírása még nem teljes. Legyetek türelemmel, mert enyémek vagytok, és nyugodjatok még egy kicsit.""  - Idézet
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 03, 12:56:19
Hallottam én is erről hogy az újszövetség görög nyelven íródott, de ez nem igaz. Lehet volt olyan rész amely igen, de többnyire héber nyelven íródott és a mai napig fellelhetőek. Nem kell hogy "repkedjenek" a lelkek, nem erről beszéltem, hanem hogy aktivitás történik a részükről. Mózes is megjelent Jézusnak és néhány tanítványnak, pedig az Ő testét Isten temette el. Vagy Ő sutyiban megkapta volna a testének megváltását?

Az, hogy a lélek test nélkül nem létezik, számomra nem igei. A Szentlélek sem azért öltött galambhoz hasonló formát, mert csak úgy tud létezni. János bizonyságáért történt ez. A test nem tud a lélek nélkül életre kelni, de a lélek életre tud kelni a test nélkül.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2013 Június 03, 17:58:48
Kedves Antee!

Nem hajlítgattam én semmit, hanem elmondtam a véleményem, hogy a halottak megidézése micsoda is. Nem gondolom, hogy Istentől való, ha pedig nem az Istentől való, akkor a gonosztól való. Oda sorolom. Ugyanúgy, ahogy a Pál után szóló jövendőmondó asszonyka beszédét sem tartom Istentől valónak, habár igazat mondott, mégis egy démon szólt belőle akkor. Pál meg csöndre intette, holott igazat mondott, de mégsem Istentől való volt az, ahogyan. Ugyanezt látom Saul esetében is. Persze, nem muszáj egyet értenünk.

Nem tudom a göröggel mi a pobléma, mivel újszövetségről van szó, ami görögül íródott, görög kéziratok maradtak ránk, így mást nem is tudnék hozni.

Üdv

Áldott Testvéreim. Tehát az "ominózus szellem idézés..."
I Sámuél 28,12.    
Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott. És szóla az asszony Saulnak, mondván: Miért csaltál meg engem? hiszen te vagy Saul!
13.    
És monda néki a király: Ne félj! Ugyan mit láttál? Az asszony pedig monda Saulnak: istenfélét látok feljőni a földből.
14.    
És ő monda néki: Milyen ábrázata van? Ő pedig monda: Egy vén ember jő fel, és palást van rajta. És megismeré Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá magát arczczal a föld felé, és tisztességet tőn néki.
15.    
Sámuel pedig monda Saulnak: Miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?
16.    
És monda Sámuel: Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és ellenségeddé lőn?!
17.    
És a szerint cselekedett az Úr, a mint általam megmondotta vala: elvette az Úr a királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak.

Jaaa-jaaa.... Én is hallottam már okfejtést szuper karizmatikus szó szólóktól, miszerint Sámuél nem Sámuél volt...
Ha a Szent Tan azt írja hogy Sámuél, akkor Sámuél!
Ráadásul: A Démon valóban így felelt volna, ha már úgy is helyzetbe került? Úgyértem az ő dolga a hazugság,és a félre vezetés...


A Görögről pedig: Nos a Görög fordítással együtt jár a Görög filozófia is.
Ez pedig az a dolog, amiből itt többen: NEM kérünk.
Tehát az Igénél maradva: I Mózes 3,19.    
Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Prédikátor 12,9.    
És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.

I Kor.15,38.    
Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
39.    
Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
40.    
És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 04, 10:06:16
Hallottam én is erről hogy az újszövetség görög nyelven íródott, de ez nem igaz. Lehet volt olyan rész amely igen, de többnyire héber nyelven íródott és a mai napig fellelhetőek.

Ez ellentmond az eddigi ismereteimnek. Kérlek bizonyítsd, azaz nevezd meg mely kéziratról van szó. A legrégebbi görög újszövetségi kéziratok a Vaticanus B, a Sínai kódex és az Alexandirai Códexek. (fenn vannak a neten digitalizált formában) A koruk III. és negyedik század. Előtte töredékesen vannak papirusz újszövetségi részletek. Mindennek utána járhatsz, ha pl elolvashatod  Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege" című könyvet. A Nestle-Aland kritikai apparátusa pedig, ami a legmodernebb görög újszövetség alapszövegét és lábjegyzetben a különböző kéziratok változatokat tartalmazza. Kérlek nevezd meg ezzel szemben, hogy milyen korú az általad említett héber nyelvű újszövetség (evangéliumok, levelek, Jelenések), mi a neve, hol olvashatok róla. Szóval engem érdekelne, ha tudnál konkrétumot mondani, én alapos ember vagyok, szeretek mindent megvizsgálni. Az is érdekelne, ha van ilyen, hol tudom megvenni, vagy ha esetleg van annak magyar fordítása, az hol, milyen néven szerezhető be? (ugyanis az összes mostani magyar fordítása a görög alapszövegre épül, pl. az újabbak a Nestle-Aland félére)

Nem kell hogy "repkedjenek" a lelkek, nem erről beszéltem, hanem hogy aktivitás történik a részükről. Mózes is megjelent Jézusnak és néhány tanítványnak, pedig az Ő testét Isten temette el. Vagy Ő sutyiban megkapta volna a testének megváltását?

Az, hogy a lélek test nélkül nem létezik, számomra nem igei. A Szentlélek sem azért öltött galambhoz hasonló formát, mert csak úgy tud létezni. János bizonyságáért történt ez. A test nem tud a lélek nélkül életre kelni, de a lélek életre tud kelni a test nélkül.


Elfogadom azt, hogy a halál állapotában is lehet valamiféle aktivitás, ha Isten ezt jóváhagyja (lásd az említett Jelenésekben részt), ettől viszont még ott van az, hogy az egész Írás a feltámadásokat tanítja, az igazakét, akik a föld porában nyugszanak és felserkennek (Dániel), Pál apostol meg a Krisztus eljövetelekor lévő feltámadást, a Krisztushoz hasonlóan, a feltámadások rendjében rendben. (első zsenge a Krisztus, utána az övéi az Ő eljövetelkor) Krisztus is mondja, hogy feltámadáskor olyanok leszünk, mint az angyalok, nem házasodunk. Előtte tehát nem voltunk olyanok.  Aki ezt kihagyja, az alaptanítást hagyja el és semmi többen nem mond, mint Platón (és ezzel megy a héber helyett a görög gondolkodás alá).

Mk 12,25    
Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.

Luk. 20:34. És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak: 35. De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak: 36. Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.

Mt 12,41    Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.

Ján. 5:28. Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, 29. És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Ján. 11:23. Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. 24. Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. 25.    Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

Csel 4,2    
Neheztelve a miatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást;

1Kor 15,14    
Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.

I. Kor. 1:15:22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 23. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 24. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.

1Kor 15,54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.

Jel 20,5-6 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

Jel 1,5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 04, 10:21:39
Jaaa-jaaa.... Én is hallottam már okfejtést szuper karizmatikus szó szólóktól, miszerint Sámuél nem Sámuél volt...
Ha a Szent Tan azt írja hogy Sámuél, akkor Sámuél!
Ráadásul: A Démon valóban így felelt volna, ha már úgy is helyzetbe került? Úgyértem az ő dolga a hazugság,és a félre vezetés...

Szerintem arról is beszámolhatott, hogy az ottainak Sámuelnek tartották, ezért mondja Sámuelnek. Persze nem mondtam 100%-ra, hogy igazam van, értsd meg, nem erősködni akarok. Viszont az tény, hogy a szellemidézés törvényszegés (azaz bűn), maga Saul ölette meg az ilyen asszonyokat, azért is félt annyira az asszony. ( 2Móz 22,18 "18. Varázsló asszonyt ne hagyj életben.")

Mózes V. könyve 18. rész  9. Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. 10. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; 11. Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; 12. Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. 13. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. 14. Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. 15. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!

Tehát felette nagy istentelenség volt, amit Saul ekkor tett. Gondolod, hogy az Isten Szelleme által felkent próféta egy törvényszegő szeánsz részeként azért csak beköszön? Tehát közreműködik - Isten akaratából - egy bűnben?

A démon meg nem minden esetben a félrevezetés eszközével él (lásd azt a lánykát, aki Pál után szaladgált Csel 16,17, és igazat kiabált, csak éppen nincs szükség Isten munkájának ilyen "reklámra". Mondjuk már az félrevezetés, ha Sámuelnek adja ki magát az a földből feljövő istenféle), hanem ez estben a rettegést idézte elő. Az Isten Szellemének gyümölcse  "öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." - Ezek közül gondolom egyik sem dominált, amikor Saul a saját halálhírére összeesett mint egy holt és még a halottidéző asszonynak kellett életet csiholni bele.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 04, 15:37:18
Szia Ösztöke!

Az hogy a legrégibb iratok 3-4 századból maradtak ránk és görögök, nem jelenti azt, hogy az apostolok levelei és a szinoptikusok görög nyelven íródtak. A mai napig fellelhető, de vas kézzel fogják vissza bizonyos egyház uralkodói (de ez vitatható, hiszen én sem láttam).

A Tanach-ot (ószövetséget) nagyrészt héberül írták és az egész újszövetség arról tesz bizonyságot. Nagyon sok igeutalás és igeidézet található benne, és ha azt összeveted az újszövetséget a héber tanach-al, akkor látni fogsz "némi" különbséget.

Ezért van az, hogy az igéből Istent kell megismerni, hogy az által megértsük az Ő beszédét (igéjét). Mert ha csupán elemezzük a szavakat, akkor abban nem találjuk meg az életet. Sokan a Károli fordításból elemeznek szavakat és állítanak fel azokból dogmákat, pedig Károli a görögből fordított, a görög pedig a héberből lett fordítva és így elcsúszik az alap.

 
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 06, 11:35:35
Kedves Antee!

Az első bekezdéseddel nem értek egyet. Azért nem, mivel az apostoli levelek nagy része görög nyelvterületre íródott (Kolosszé, Thessalonika, Filippi, Róma, Galata, stb), vagy a diaszpórában lévő - már nagyrészt görögül beszélő - zsidóból lett tanítványoknak, vagy a pogányokból lett tanítványoknak, akik nyelve szintén a görög volt. Nem lett volna értelme számukra héberül írni, hiszen az anyanevük, vagy az akkori világnyelv már a koiné görög volt. (mint manapság az angol) Az evangéliumokról még el tudom képzelni (sőt, ha tudom, Máténak van héber nyelvű evangéliuma is a TOB, ami a neten is fenn van), hogy alapértelmezetten héberül (bár akkoriban Palesztinában inkább az arám valamelyik dialektusa volt a köznyelv, rengeteg aramizmus van az evangéliumokban, és van egy két hely, ami arámul maradt meg. Pl. Éli Éli lama sabaktani) Tehát ebben a kérdésben nem adok neked igazat, mivel 1. Nincs a kezünkben ilyen, általad említett héber újszövetség (ha elzárták azzal nem tudunk mit kezdeni. Pl. nem tudjuk megvizsgálni, hogy jól fordították-e, ha emlékszel miből indult ki a vitánk(!)) 2. Nem is feltétlen kellett, hogy azok a levelek eredetileg is héberül íródjanak, lévén diaszpóra zsidóság, és pogányokból lettek voltak a címzettjei. A görögöt pedig mind Pál, mind a munkatársai ismerték (Pálnak taníthatták Gamalielnél, pl. tudott Euripidésztől idézni, de a hivatalos ügyintézés nyelve is a koiné volt, Júdeában is. Pl.: Csel 21,37) és használták is, amikor prédikáltak, vagy felszólaltak. Nem zárkóztak tehát mereven el a görögtől, és ragaszkodtak a héberhez, mint ahogy ti állítjátok.

Abban sem értünk egyet, az ószövetség esetében, hogy a héber massoretták héber alapszövege minden bírálat felett. Tudható, hogy a Septuaginta, azaz az ószövetség hetvenes fordítása volt a korai kereszténység, és a diaszpóra zsidóság és prozeliták, istenfélők Bibliája, és véleményem szerint Isten előkészítette a pogányokat is ez által a Messiás, Jézus Krisztus eljövetelére ennek a fordításnak a létrejöttével (ami Kr. e. 2-3 századtól keletkezett, legalábbis a Törvény része), mivel a massoretták szövege később már módosult a pre-massorettikus szövegekhez képest, hatással volt rá a keresztényellenesség, így a Septuagintától is eltér. Az újszövetség Bibliahivatkozásai a pre-masorettikus (ami jelenleg a Qumráni tekercsekben maradt fenn, részben), vagy valamelyik Recenzió, pl. a Lukiánosz féle és a Septuaginta görög fordítás. A Septuaginta alapszövege korábbi és eltér az újabb massorettikus szövegtől, számtalan helyen, néha fontos Krisztus messiási voltára vonatkozó helyeken is (tipikus elferdítése a massorettának a "fiatal asszonyra" értelmezése a "szűz fogan méhében" Ézsaiás 7:14 résznek, ami a Septuagintában szűz, és a héberben is van külön szó a szűzre, de a új massorettában ezt megváltoztatták) Bővebben erről a kérdésről itt: http://churchofgod.hu/content.php?act=szeptuaginta-maszoreta (http://churchofgod.hu/content.php?act=szeptuaginta-maszoreta) olvashatsz, vagy a Wiki pda-n is. (ott angolul)

Még az is eszembe jutott, hogy egy nyelv nem szentebb a másiknál, tehát attól, hogy magyarul, héberül, görögül mondom ugyanazt, a tartalom ha nem változik, akkor az Isten igéje marad, egyik sem jobb a másiknál, a lényeg, hogy Isten Szelleme által legyen ihletve.

(u.i.: bár mondjuk ez nem a topic témája, kicsit félrementünk)

Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 06, 11:50:29
Persze hogy voltak görög nyelven íródott levelek, ez vitán felüli. Viszont nem igazán tudok/akarok mit kezdeni a második bekezdéseddel, mert én nem emberek tanulmányaiban hiszek vagy teóriájában, hanem az írott igében. A tanach nagy része héberül íródott és az az alap. Mit gondolsz, Izráelben mikor felolvasnak a zsinagógákban, görög szövegből fordított írásokat vesznek elő?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 06, 11:57:07
"A tanach nagy része héberül íródott és az az alap."
Melyik változat héber alapszövegre gondolsz? A masorettikus, amit az Aquila recenziója - már a kereszténység után - annak ellenhatásaként megváltoztatott (pl. a szűz helyett fiatal asszony), vagy a pre-masorettikus, ami mondjuk Qumránban maradt fenn - részben?

"Mit gondolsz, Izráelben mikor felolvasnak a zsinagógákban, görög szövegből fordított írásokat vesznek elő?"
Természetesen héberül (habár használtak arám targumokat is, lásd ott nem héberül beszéltek, hanem arámul), csakhogy azóta eltelt 2000 év, és már nem ugyanaz az héber alapszöveg, vagy olvasat van a kezünkben (erről beszélek), mint annó. Erre mutat rá, mind a Qumráni alapszövege, mind a Septuaginta alapszövege, ami ettől eltér a massorettától (aminek legrégebbi fennmaradt szövege, ha jól emlékszem IX. századi Leningrádi kódex, és Aleppó kódex).
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 06, 12:07:02
Idézet
Még az is eszembe jutott, hogy egy nyelv nem szentebb a másiknál, tehát attól, hogy magyarul, héberül, görögül mondom ugyanazt, a tartalom ha nem változik, akkor az Isten igéje marad, egyik sem jobb a másiknál, a lényeg, hogy Isten Szelleme által legyen ihletve.

Ezzel egyrészt egyet tudok érteni, mert pont ezt írtam én is előzőekben, hogy az Úr igéjének az egysége elvezet a tökéletes igazságra és az Istenismeretre. Ezért nem a szavak elemzésében találhatóak meg Istennek a titkai, hanem az igéjének az egységben.

Másrészt olyan szempontból nem tudok egyet érteni, hogy például az angolt én elég gyenge nyelvnek tartom a magyarhoz képest. A magyar nyelv sokkal precízebb és több mindent ki lehet fejezni vele és többféleképp elmondani egy ugyanolyan esetet.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 06, 12:13:13
Ebben igazad van. Viszont a görög eléggé cizellált nyelv (hasonlóan a magyarhoz), és ráadásul maga a Septuaginta fordítás is számtalan újítást vitt be a görögbe, héberizmusokat és egyes fogalmakat másképpen kell érteni. Az pl. igazi fordítás, és Istentől ihletett, amit mutat az is, hogy a korai kereszténység és a héber diaszpóra zsidóság szent Bibliája volt, mielőtt kigolyózták, mert a gyermek cipőben járó kereszténység túl sokat hivatkozott rá, és nagyon jól alátámasztotta Jézus Messiási voltát, majd ennek a folyamatnak a részeként előálltak a massoretták az új héber alapszöveggel, ami már módosult, és utána a kereszténység is átvette ezt. (pl. a Origenész a Hexaplájában már ezzel az alapszöveggel fésülte össze és hozta létre a saját ószövetség változatát, ami utána alapja volt a Jereomosféle latin Vulgátának is)
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 06, 12:15:10
"A tanach nagy része héberül íródott és az az alap."
Melyik változat héber alapszövegre gondolsz? A masorettikus, amit az Aquila recenziója - már a kereszténység után - annak ellenhatásaként megváltoztatott (pl. a szűz helyett fiatal asszony), vagy a pre-masorettikus, ami mondjuk Qumránban maradt fenn - részben?

"Mit gondolsz, Izráelben mikor felolvasnak a zsinagógákban, görög szövegből fordított írásokat vesznek elő?"
Természetesen héberül (habár használtak arám targumokat is, lásd ott nem héberül beszéltek, hanem arámul), csakhogy azóta eltelt 2000 év, és már nem ugyanaz az héber alapszöveg, vagy olvasat van a kezünkben (erről beszélek), mint annó. Erre mutat rá, mind a Qumráni alapszövege, mind a Septuaginta alapszövege, ami ettől eltér a massorettától (aminek legrégebbi fennmaradt szövege, ha jól emlékszem IX. századi Leningrádi kódex, és Aleppó kódex).

Az én tudomásom szerint a héber nyelvű írások kezdetben mássalhangzó alapú volt és a magánhangzókat csak ki lehetett következtetni az adott szóból és szövegkörnyezetből. Ezután jöttek a magánhangzók pótlása céljából a különböző jelek (pontok vesszők). De a héber nyelvet dialektusban lehet igazán megtanulni és nem írásban, de erről Shomer Ayin többet tudna mondani vagy esetleg kijavítani ha rosszul írtam. Amit ezzel mondani akarok, hogy teljesen mindegy hogy septuaginta vagy masoretta, nem a görög az eredeti hanem a héber. Az ószövetségi időkben is beszélték a héber nyelvet és nem az arámit vagy mást...
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 06, 12:23:39
"Amit ezzel mondani akarok, hogy teljesen mindegy hogy septuaginta vagy masoretta, nem a görög az eredeti hanem a héber." - Persze, csak nem mindegy melyik héber alapszöveg. Az a lényege a mondanivalómnak, hogy amit ma a kezedben tartasz héber ószövetség, a szövegében is eltér attól, amit Jézus korában pl. felolvastak. Ez pedig nem mellékes dolog, szerintem.

"Az ószövetségi időkben is beszélték a héber nyelvet és nem az arámit vagy mást..." - Mit nevezel ószövetségi időnek? Én Jézus koráról beszéltem, akkor pedig az arám volt Júdeában a köznyelv (ezt bizonyítják az újszövetségben lévő arámul maradt szövegrészek, mint a Abba, vagy a éli éli lama sabaktani, vagy amikor Jézus feltámasztja azt a kislányt), és a héber meg a szent nyelv, amiből felolvasták az Szent írásokat a zsinagógában. Mind a kettőt ismerték az emberek, sőt, még a görögöt is, azt meg a hivatalos ügyintézések miatt kellett tudni, mint amikor adóznak a császárnak.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ösztöke - 2013 Június 06, 13:06:39
Kedves Antee!

Szerintem kicsit eltértünk a topic témájától, szerintem maradjunk a halálból való feltámadásnál. És ha fordítási kérdés van, vegyük úgy, hogy ami a kezünkben van, akár héber, akár görög, mindegyik olvasatot (vagy szövegváltozatot) lehessen felhozni (de az legyen valós, nem egy állítólagos, előlünk elzárt), az ősiségéhez képest megfelelős súllyal. Pl. az is tudvalevő az újszövetség esetében is, hogy ami alapján a Károli fordított, görög alapszöveg, a Textus Receptus az sem a legősibb, hanem inkább kései V.-X századi kódexek, bizánci (vagy más néven szír) szöveghagyománya az újszövetség görög szövegének (Rotterdami Erasmus készítette a XIV. században a rendelkezésére álló bizánci szövegek alapján és azért lett sikeres, mert akkor találták fel a könyvnyomtatást), és aki jobban utána jár, felhozhatja a régebbit is. Olyanra viszont nincs értelme hivatkozni, ami nem is létezik, mert állítólag el van zárva. Azzal nem megyünk semmire, pl. egy vitában. (utalok itt a kiindulásra, hogy a gazdag és a Lázár példázat-e)

Üdv
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Június 06, 13:54:02
Igen, már szerettem volna én is javasolni, hogy térjünk vissza a témához. Majd még reagálok a hozzászólásaidra, csak jelenleg nincs időm hozzászólásokat írni.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2013 Június 06, 17:41:37
Kedves Testvérem,Ösztöke. A Héber nyelvről, ne az antiszemita tanítások szerint gondolkodj. Látom valahol fel lettél készítve az írástörténelemre, de annak nem sok köze van a valósághoz. Az Isráéliták soha és semmi körülmények között,és senki kedvéért nem írnák át a Szent tant! Az Igéhez való tiszteletük és ragaszkodásuk pedig példaadó lehetne... Meglep azonban, hogy te, aki ennyire felkészült vagy ezen a területen, mennyire könnyedén elsiklasz az felett az apróság felett, hogy a Görög fordítás, pont a Zsidó hozzáértők által-Tréflinek lett nyilvánítva, mert rengeteg ponton, még csak köszönő viszonyban sincs az "EREDETI" -vel.
Szerintem a nyelvészetet itt fejezzük is be, és indítványoznám a témára való visszatérést, mielőtt Pinokió és Dzsepettó tanaiból felmutatnád, hogy a Messiás valójában egy szépszál Görög férfi volt...
Nem a Görögöknek mondta a Messiás hogy" Tegyetek Tanítványokká minden népeket..."  Az Apostolok mind Zsidók voltak!
Bár tanítottak Nemzetek belieket,és Tanítókká is képezték őket, ámde azok csak azt tanították, amit az Apostoloktól tanultak!
Azt írod, hogy a Keresztények jobban ismerték a Szent Tant mint a Zsidók.... Testvérem: Bár úgy lenne! De még most is az van, hogy a Szentírást a legtöbb közösségben nem szokás olvasni, hanem sokkal inkább, a vezetők agymenéseit tartják Szentírásnak.
Még ma is viták vannak az felől, hogy kell-e olvasni a Tanach-ot egyáltalán.
Ezt nevezed te oly nagy Ige ismeretnek???
Testvérem: Amíg te : Lolkáról-Bolkáról-Dzsepettóról beszélsz, vagy rájuk utalsz, itt nem mész sokra!
Arról kezdj el beszélni, mit mond NEKED (!) A Szent Tan!
A Fórumra történő regisztrálás előtt, te is olvastad a fórum szabályzatot... Nem fogadunk el felekezeti tanításokat vagy dogmákat!
Ne arról írj nekünk tehát, hogy ki mit beszélt láztól hevült állapotban, hanem arról, hogy neked mit tanít az IGE!
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2013 Június 06, 17:57:07
"Amit ezzel mondani akarok, hogy teljesen mindegy hogy septuaginta vagy masoretta, nem a görög az eredeti hanem a héber." - Persze, csak nem mindegy melyik héber alapszöveg. Az a lényege a mondanivalómnak, hogy amit ma a kezedben tartasz héber ószövetség, a szövegében is eltér attól, amit Jézus korában pl. felolvastak. Ez pedig nem mellékes dolog, szerintem.

"Az ószövetségi időkben is beszélték a héber nyelvet és nem az arámit vagy mást..." - Mit nevezel ószövetségi időnek? Én Jézus koráról beszéltem, akkor pedig az arám volt Júdeában a köznyelv (ezt bizonyítják az újszövetségben lévő arámul maradt szövegrészek, mint a Abba, vagy a éli éli lama sabaktani, vagy amikor Jézus feltámasztja azt a kislányt), és a héber meg a szent nyelv, amiből felolvasták az Szent írásokat a zsinagógában. Mind a kettőt ismerték az emberek, sőt, még a görögöt is, azt meg a hivatalos ügyintézések miatt kellett tudni, mint amikor adóznak a császárnak.

Látod? Erről beszéltem az imént...

Figyu: Ézsaiás 36,11. És mondá Eljákim és Sebna és Jóák Rabsakénak: Szólj, kérünk, szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt, és ne zsidóul szólj hozzánk, e kőfalon levő nép füle hallatára.
  12. És mondá Rabsaké: Avagy a te uradhoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam? és nem az emberekhez-é, a kik ülnek a kőfalon, hogy egyék ganéjokat és igyák vizeletöket veletek együtt?!

Ugye érted miről beszélek? Ha akkor a nép nem beszélte az ősi nyelvet, akkor pár száz év múltán már beszélték??(!)
Azok a szavak pedig melyeket te említesz, nem Arám, hanem Héber, és változtatás nélkül így vannak Ivritül is...
Azt pedig át kéne gondolnod hogy akár a Messiás idejében is, beszélték a Görög nyelvet általánosan...   ( Mert NEM!)
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Gabika - 2013 Október 04, 17:12:42
Kedves Testvérek!

Én nem szeretnék vitázni senkivel, csupán megosztanám, hogy én mit gondolok  kérdésről. Ezek a saját gondolataim, nem másé! Bár kaptam már olyan vádat, hogy a lelkipásztorom sugalmazott véleményét ismételem, de ez nem igaz. Kutatom az igéket és ennek megfelelően alakult ki egy véleményem:

1. Rengeteg olyan igét hoznak fel Jehova Tanúi és az Adventisták, amely szerintök arra utal, hogy a halál után alszunk, majd feltámadáskor mindenki megítéltetik és egyeseknek örök halál, másoknak örök élet. Én ezeket az igéket tanulmányozva arra jöttem rá, hogy ezek mind a testre utalnak. Valóban, a test meghal, és nem mozog többé. De itt nincs szó a lélekről. A lélek Istenhez tér vissza halál után, de Isten vajon a gonosz lelket magánál tartaná? Nem hiszem. Azzal érvelnek, hogy a seol sírgödröt jelent. Pedig a seol gödröt jelent, ahová a halottak kerülnek és itt nem írja a jelentés, hogy a halott test, vagy a lélek? A pokol a Bibliában is gödöként jelenik meg, ahová leesnek a lelkek. Lekerülnek. Mindig a lefelé az irány, a Föld belsejébe, egy láthatatlan hely, ami sötét. Isten a sátánnak és a bukott angyaloknak hozta létre.

2. Jézus nem példát, hanem egy történetet mondott, mikor szegény Lázár történetét mesélte el. Mert ő név szerint ismeri a juhait! Ez nagyon fontos, hisz a gazdag embernek nem említi a nevét! Ez is fontos momentum. De ha igaz lenne, hogy csak példázat, akkor az logikátlan lenne, mert Jézus nem példálózik egyszer sem valótlan dolgokkal. Ha nem létezne a pokol, akkor sosem említené.

3. Én úgy vélem kedves Testvérek, hogy már ebben az állapotunkban is nagyon tud fájni minden szervi baj nélkül a szívünk. Mondjuk szakítás után, vagy egy szeretett ember halála esetén. Ez azt hiszem elég kézzelfogható tény ahhoz, hogy ne lépjünk rajta túl. Szenvedtetek már nagyon-nagyon? A fizikai testetekben semmilyen elváltozás nem tapasztalható olyankor, a fájdalom mégis hatalmas. Ehhez nem szükséges az emberi testünk, ehhez a fájdalomhoz és ez miatt képes szenvedni test nélkül is a lélek a pokolban.

4. A Jelenések könyve azt írja, hogy a legvégén a halál és a pokol az örök tűzbe vetettnek, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. És számomra ez a legrémisztőbb, ami miatt ha tehetem, imádkozom azokért, akik még nem tértek meg, hisz képzeljétek el, ahogy megkapja mindenki az új testet, mert a feltámadás így történik, de többé nincs halál, van viszont örök tűz. Borzalom. Tudom én, hogy igazságos, hisz ha örök lét van, ami jutalom, akkor örök kín is létezik, mert az következménye a meg nem bánt bűnnek. Nem lesz többé halál! Nem lesz többé az, ami sokszor megváltás, ha az ember már fetreng a kínban.

Nem írtam igehelyeket, mert ahogy olvasom a soraitokat úgy látom, hogy Bibliában jártas emberek vagytok, így feleslegesnek véltem, de ha szükség van rá, akkor nagyon szívesen összeszedem az említett igéket.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Gabika - 2013 Október 04, 17:17:46
Még valami, ezt kifelejtettem. Péter első levele így ír:
1Pt 3:18 Hiszen maga Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt. Az Ártatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Testileg ugyan meghalt, de a Szent Szellem életre keltette.
1Pt 3:19 A Szent Szellem által elment és beszélt azoknak a szellemeknek, akik a börtönben voltak.
1Pt 3:20 Ezek azok, akik nem engedelmeskedtek Istennek Nóé idejében. Pedig Isten türelmesen várt rájuk, amíg Nóé a Bárkát építette. Kevesen, mindössze nyolcan mentek be a Bárkába. Csak ezek az emberek menekültek meg az Özönvízből és a víz által.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2013 Október 04, 18:12:50
Köszönöm Testvérem a hozzászólásodat. Nem kérdés számunkra, hogy van-e örök büntetésre szolgáló hely. Isten ugyanis nem csupán szerető Isten, vagy kegyelmes Isten, hanem igazságos Isten is! Ő sosem változik, a bűn kezdetben és a jövőben is el fog választani minket Istentől.

Vannak akik pokolként élik meg a földi létet, de a pokol jóval nagyobb kínokat tartogat, mégpedig a teljes Istennélküliséget. Nem fog sütni a nap, nem lesz eső, nem lesz semmi áldás sem Istentől. Ezt kérik ugyanis azok, akik nem Őt választották. Meg fogják kapni Istentől...
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ditte - 2013 Október 05, 08:18:41
Igen. Azt írja az Ige: "Az Úr kegyelmével telve a föld." A pokolban azonban már nem lesz Isten kegyelme.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: bacsipista - 2014 Május 26, 09:31:36
Köszönöm Testvérem a hozzászólásodat. Nem kérdés számunkra, hogy van-e örök büntetésre szolgáló hely. Isten ugyanis nem csupán szerető Isten, vagy kegyelmes Isten, hanem igazságos Isten is! Ő sosem változik, a bűn kezdetben és a jövőben is el fog választani minket Istentől.

Vannak akik pokolként élik meg a földi létet, de a pokol jóval nagyobb kínokat tartogat, mégpedig a teljes Istennélküliséget. Nem fog sütni a nap, nem lesz eső, nem lesz semmi áldás sem Istentől. Ezt kérik ugyanis azok, akik nem Őt választották. Meg fogják kapni Istentől...

Csak egy kérdésem lenne. Aki életében nem vált hívővé, az valamilyen formában mégis részesül Isten kegyelmében? Mert én úgy gondolom, hogy Isten áldásaiban egyaránt részesülhet hívő és hitetlen is.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2014 Május 26, 11:29:03
Az ige választ ad erre:

Máté evangéliuma 5,44-45
"Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/mate-evangeliuma/5/44-45/?page=2)
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: bacsipista - 2014 Május 26, 13:04:15
Igen, voltaképp én is erre gondoltam.   :afro:
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2014 Május 26, 13:49:49
:afro:

Az ige tudtunkra adja, hogy a természet értelmes vizsgálata révén is meglátható Isten. Ugyanis Isten ebben is el akarja érni gyermekeit. Annyi dolog körbevesz minket, amit amúgy természetesnek tartunk, de Isten kegyelme miatt részesülhetünk belőlük. A pokol nem ilyen lesz. Ott majd megtudják, hogy milyen Isten kegyelme nélkül élni.  :296:
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: bacsipista - 2014 Május 26, 14:23:12
Hát én nem szeretném megtapasztalni.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2014 Május 26, 14:43:55
Ezzel én is így vagyok Testvérem. Ezért viszont tennünk kell (hú de sokan nem így gondolják). Mert az általános keresztény felfogás, miszerint csupán el kell fogadnunk az Isten kegyelmét; téves! Mert nem egy nagyszerű és egyszerű döntésen múlik az üdvösségünk, hanem az Istennel való járásunkon. Ezért nem mondta egyetlen egyszer sem Jézus, hogy: "fogadd el a kegyelmemet". Sőt, az apostolok sem mondtak ilyet. Mert Isten kegyelmét nem elfogadni kell, hanem Isten kegyelmébe be kell kerülni, ez pedig nem a döntés alapján válik valósággá! Mert Isten kegyelme azoké, akik életében nem válik hiábavalósággá. Aki továbbra is istentelen életet él, annak az életébe hiábavalóvá vált, így nem is lesz az övé; vége kárhozat. Nem sok keresztény van, aki ne olvasta volna el a Máté evangéliumát. Mégis a 18.-fejezet (király és adósa) olvasásakor nem kapnak észbe. Pedig Jézus példázata az, és világos üzenettel. Aki nem cselekszik kegyelmességet, attól Isten visszavonja kegyelmét.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: bacsipista - 2014 Május 26, 14:51:36
Pedig sok tanításban hallható az alábbi kiragadott igerészek és azt hiszik, hogy ennyi elég:,

 "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
Apcsel 16, 31

vagy

"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz."
Róm. 10:9.   
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2014 Május 26, 14:58:32
Bizony, mert nem értik ezen igéknek a mondanivalóját, nem látnak túl a betűkön és nem olvassák el nemhogy az egész Szentírást, de még a szövegkörnyezetet sem.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: bacsipista - 2014 Május 26, 15:31:22
Ez miatt van az a téves felfogás, hogy a feleség gyülekezetbe jár, hisz Istenben, a férj és a gyerekek ez által már Istenhez tartoznak.
Nem véletlen mondták a régi igehirdetők, hogy jó azt tudni, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2014 Május 26, 15:34:36
:afro:
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Viz77 - 2014 Augusztus 10, 23:31:14
Épp a napokban olvastam-futottam at ezt a konyvet:

http://moly.hu/konyvek/raymond-avery-moody-elet-az-elet-utan

erdekes konyv ajanlom
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Január 16, 16:52:28
Mi történik azzal, aki meghal?
    "Arcod verítékével eszed a kenyered, míg vissza nem térsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza."-1Mózes 3:19.
     " Az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit sem tudnak..." "Mindazt, amit kezed megtehet, tedd meg a te erődből, mert sem cselekekedet, sem tervezés, sem ismeret , sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy"-Prédikátor 9:5,10.
       A János 11:11,13,14 verseiben Jézus a halált az alváshoz hasonlítja. Mikor alszunk nem megyünk sehova, nem gondolunk semmire,nem  érzékeljük a külvilágot. Amikor feltámasztotta  Lázárt,Jézus bemutatta hogyan fog történni a feltámadás. A János 5:28,29 kijelenti: "Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak hallani fogják az Ő hangját és kijönnek"
      Mégha a testünk el is porlik, Isten megőriz minket az emlékezetében a feltámadás idejére. Úgy ahogy egy asztalos is képes egy bútordarabot létrehozni, mint amilyen az előző volt,ami csak az emlékezetében maradt meg.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: ditte - 2015 Január 17, 10:11:18
Mivel mi Krisztusban vagyunk már, ezért ha földi sátorunk elbomlana is, az Úrhoz kerülnlnk a mennybe, mert Őbenne vagyunk már most, így hát vele leszünk.
 :2smitten:
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Január 30, 18:09:00
Van-e bármilyen reményük is a halottaknak?
MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS?
Mert élni akarunk, és élvezni az életet azokkal, akiket szeretünk. Az csak természetes, hogy szívből vágyunk rá, hogy újra lássuk elhunyt szeretteinket.
A BIBLIA EZT TANÍTJA:
A halottak többsége fel lesz támasztva. Jézus megígérte, hogy „akik az emléksírokban vannak . . . kijönnek” (János 5:28, 29). Isten eredeti szándékával összhangban azok, akik feltámadnak, paradicsomban élhetnek majd  (Ézsaiás 11:6; 35:5, 6). Ez a megígért jövő tökéletes egészséget és örök életet jelent az engedelmes embereknek. A Biblia ezt mondja: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).
Ha minden ember a mennybe megy, ki fogja örökölni a földet?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Valter - 2015 Január 30, 18:47:29
Szia Tünde.

Felsoroltál néhány ígét, gondolom amiket ismersz, de szeretném ha elmondanád hogyan értelmezed ez igéket:

2Kor 5:1  Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
2Kor 5:2  Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat;
2Kor 5:3  Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk!
2Kor 5:4  Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet.
2Kor 5:5  A ki pedig minket erre elkészített, az Isten [az], a ki a Lélek zálogát is adta minékünk.
2Kor 5:6  Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
2Kor 5:7  (Mert hitben járunk, nem látásban );
2Kor 5:8  Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.
2Kor 5:9  Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.

hasonló reménysége volt péternek:

2Pét 1:13  Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket;
2Pét 1:14  Mint a ki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, a miképen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem.

Van még egy érdekes dolog, kíváncsi vagyok ezt hogyan érted:

1Kor 5:3  Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,
1Kor 5:4  Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával
1Kor 5:5  Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.

Kérdésedre "Ha minden ember a mennybe megy, ki fogja örökölni a földet?" - a választ megtalálod a Jel.22 - ben

 :309:

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Február 09, 18:35:02
A 2 Timóteusz 3:16 szerint a TELJES Biblia Istentől ihletett és hasznos a tanításra, ami azt jelenti hogy a kiválasztott témában minden verset figyelembe kell venni. A Biblia nem mondhat ellent önmagának, ezt is figyelembe kell venni. Vannak versek, amelyek nyíltan közlik Isten szándékát a földdel kapcsolatban. A BIBLIA azt írja Istenről, hogy „őnála nincsen változás, nem fordul, mint az árnyék”. Megnyugtató, hogy maga Isten is ezt mondja: „én vagyok Jehova, én meg nem változom” (Jakab 1:17; Malakiás 3:6).Isten nem hazudhat ( 4 Mózes 23:19), ezért mikor kijelenti ,hogy a föld mindörökre megmarad (Prédikátor 1:4, Zsoltárok 104:5, 115:16,  37:29 stb.)az biztosan úgy is lesz. Maga a föld úgy lett megteremtve, hogy fontos szerepe legyen Isten eredeti szándékában, ez kitűnik az 1 Mózes 1:11 -ből, amelyben Isten elmondja, hogy az édenkertet a földön hozta létre:" Majd ezt mondta Isten: „Hajtson a FÖLD füvet, maghozó növényzetet, gyümölcsfákat, melyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek annak neme szerint e FÖLDÖN.” És ez így is lett"vagy az 1 Mózes2:8,9 ből:"Jehova Isten ezután egy kertet hozott létre Édenben, keleten, és odahelyezte az embert, akit megformált.  És Jehova Isten sarjasztott a FÖLDBŐL mindenféle fát, amely a szemnek kívánatos, és eledelnek jó, az élet fáját is a kert közepén, valamint a jó és rossz tudásának a fáját, vagy pedig az 1 Mózes 1:28 -ból:"Isten ezután megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a FÖLDET és hajtsátok uralmatok alá; uralkodjatok a tenger halain, az egek repdeső teremtményein, és minden élő teremtményen, amely a földön mozog.”.." Tudományos szempontból az hogy a föld képes regenerálódni és képes folyamatosan fenntartani az élethez szükséges feltételeket, mindenféle külső segítség nélkül, szintén egy örökkévalóságra utal. Ezekből, és azokból a versekből, amiket idéztél, azt a következtetést vonhatjuk le,hogy a Biblia kétféle csoportról beszél: egy földi reménységű csoportról, és egy másik csoportról akik égi feltámadásban reménykedhet. De vajon ki, és mi alapján dönti el hogy ki melyik csoportba tartozik? Jézus szavai világosak:"Így szólt hozzájuk: „A poharamat kiisszátok ugyan, de a jobb, illetve bal kezemhez való leülést nem az én dolgom megadni, hanem azokat illeti az, akiknek elkészítette az én Atyám.”Máté 20:23
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Imrepapa - 2015 Február 13, 03:13:29
Mi történik azzal, aki meghal?
    A János 5:28,29 kijelenti: "Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak hallani fogják az Ő hangját és kijönnek"
   Kedves  Tünde és Ibolya!

„Mi történik azzal, aki meghal?”

Végig olvastam az előttem szólókat, arra a következtetésre jutottam, hogy nem sok újat tudnék mondani.

  Azonban a kérdésetek felidézett bennem néhány  dolgot, melyeket szinte állandóan szem előtt kell tartanom, hogy soha ne feledkezzek meg róla.

Számomra a halál azt jelenti, hogy nincs többé lehetőségem új felismerésre térni. Nem kérhetek kegyelmet az elrontott bűnös életem ujjá teremtésére. A megszentelődésem folyamata megszakadt és abban az állapotban kell megjelenni „a Krisztus ítélőszéke előtt”, ahogy addig éltem.

2Kor 5,10  Mert nyilvánvalóvá lesz Krisztus bírói széke előtt, hogy milyenek vagyunk, hogy ki-ki megkapja jutalmát a test által tett dolgokért, aszerint, amiket cselekedett, akár jó, akár hitvány az.

Cselekedetek 17:31
  Kitűzött ugyanis egy napot, amelyen megítélni szándékozik a lakott földet igazságosságban egy férfi által, akit kinevezett, és minden embernek biztosítékot adott azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül.


Jelenések 22:12
  »Íme! Hamar eljövök, és nálam van a jutalom, amit adok, hogy megfizessek mindenkinek a cselekedete szerint.


Mt 12,36-37
  Mondom nektek, hogy minden haszontalan beszédről, amit az emberek mondanak, számot fognak adni az ítéletnapon;   mert szavaid által leszel igazságossá nyilvánítva, és szavaid által leszel elítélve.

Dániel 12:2
  A föld porában alvók közül pedig sokan felébrednek: ezek időtlen időkig tartó életre, azok meg gyalázatra és időtlen időkig tartó iszonyatra


Tehát számomra a legfontosabb kérdés a témával kapcsolatban az, hogy a szavaim és cselekedeteim azon az eljövendő ítéletnapon kiállják a próbát. Amíg élek, addig van lehetőségem a helytelenségeket megbánni és bűnbocsánatot kérni. A hit általi tetteim fogják meghatározni, hogy életre vagy iszonyatra fogok felébredni.

János 14:2-3
 Az én Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek, mert elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.   És ha elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz fogadlak titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek

Jézus elment nékem is helyet készíteni. Ezért nem töröm a fejem, hogy földrajzilag hol van ez a hely.


Héberek 10:19
......Jézus vére által bátran beléphetünk a szent helyre ......
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Február 27, 15:37:34
A Biblia azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy „minden ember idvezüljön” (1Timótheus 2:3, 4). A megmentés tehát bárki számára elérhető, aki elfogadja. De mit is jelent megmentésben részesülni? A „megmentés” szó ’veszélytől vagy pusztulástól való megszabadulást’ jelent.Azt jelenti, hogy az ember megmentésben részesül a dolgok jelenlegi gonosz rendszerének elpusztítása idején, és végül magától a haláltól! De hát ki az, akit Isten meg fog menteni? Válaszul vizsgáljuk meg, hogy mit tanított Jézus Krisztus erről a témáról.
Jézus felfedte a megmentésre vonatkozó nézetét, a farizeusokkal — a judaizmus előkelő vallási szektájával — kapcsolatban. A farizeusok felépítettek egy imádati rendszert, és abban hittek, hogy ez Isten helyeslését élvezi. De figyeld meg, milyen szavakat intézett Jézus a farizeusokhoz: „Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai” (Máté 15:7–9).
Jézusnak ezek a szavai kijózanító következtetésekre indítanak. Azt jelzik, hogy sok hitbuzgó ember kudarcot vall ’az Atya akaratának cselekvésében’. Akkor hát hogyan nyerhet valaki igazi megmentést? A Timótheushoz írt első levél 2:3., 4. verse (NW) ezt a választ adja: „[Isten] azt akarja, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön és az igazság pontos ismeretére jusson.” (Vö. Kolossé 1:9, 10.)Az ilyen ismeret létfontosságú a megmentés elnyeréséhez.
Fontos megtudnod az igazságot Jézusról. Hogy miért? Azért, mert a Biblia kijelenti: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3). Igen, ha tudjuk az igazat Jehova Istenről és Jézus Krisztusról, akkor örök életet nyerhetünk a paradicsomi földön (János 14:6)
Például sokan hisznek Jézusban és az ő váltságáldozatában, de hányan tudják azt hogy ki ő? Te mit válaszolnál?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Imrepapa - 2015 Március 06, 19:38:57
...... sokan hisznek Jézusban és az ő váltságáldozatában, de hányan tudják azt hogy ki ő? Te mit válaszolnál?

Válaszom a következő:

Az üdvösség útja a Jézus Krisztusnak való engedelmesség.  Nincs más út, ismerned kell Jézust.   Ismered Jézust?  Engedelmes vagy Neki?  Életed minden pillanatában Őt követed?    Egyedül Jézus az Út, az Igazság és az Élet.  Nincsen más.  Ismerd meg Jézust és kövesd Őt mind végig!

János 3:36
 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem Isten haragja alatt marad.

Aki hitet gyakorol a Fiúban, annak örök élete van; aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta


Csak EGY VALAKI van. Akiben meg lehet bízni, és Akit követnünk kell, Ő pedig a PÁSZTOR.  Az Ő juhai hallják az Ő hangját, és figyelnek Rá.  Nem figyelnek az idegenekre.  Ne hagyjátok, hogy az idegenek átverjenek titeket, tartsátok szemeteket Jézuson,  és  kövessétek Őt. 
Egyedül Jézus az Út, az Igazság és az Élet, és ha tanácstalan vagy, hogy mit tegyél, akkor térdelj le, kiálts az Élő Istenhez és mondd: „Uram kérlek segíts!” És Ő majd vezet téged.  Nincs másik vezető, nincs senki más, akiben megbízhatsz, csak egyedül Jézus Krisztus.  Ismerd meg Jézust, és kövesd Őt   utad minden lépésében, életed minden napján, mind végig.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Március 14, 16:44:33
AHHOZ, hogy el tudjuk fogadni Jézus tanításait, és hinni tudjunk bennük, ismeretet kell szereznünk róla. Ki volt valójában? Honnan származott? Mi volt az életcélja?
GONDOLKODTÁL MÁR EZEN?

▪ Miért nevezzük Jézust Isten egyszülött Fiának?

(János 1:3) Minden őáltala jött létre, és tőle függetlenül semmi sem jött létre.. . .
(János 1:14)  A Szó tehát testté lett, és közöttünk lakozott, és mi szemléltük a dicsőségét — olyan dicsőséget, amilyen egy egyszülött fiúé, aki az atyától jött; és telve volt ki nem érdemelt kedvességgel és igazsággal. . .
(Jelenések 3:14) . . .A laodiceai gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete. . .
(Kolosszé 1:15) . . .Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte. . .
Isten közvetlenül teremtette Jézust, amikor még teljesen egyedül volt, éppen ezért találóan hívják Jézust az ’egyszülött fiúnak’ és ’az egész teremtés elsőszülöttjének’

▪ Miért hihetünk abban, hogy Jézus Isten Fia?

Maga az Atya erősítette meg, hogy a testet öltött Jézus az ő Fia. Jézus megkeresztelkedésekor Keresztelő János szem- és fültanúja volt annak, hogy az egek megnyíltak, és ez hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (Máté 3:16, 17). Nem csoda hát, hogy János ezt mondta a tanítványainak: „láttam, és tanúskodtam róla, hogy ez az Isten Fia” (János 1:34)

▪ Hogyan válik a javadra, ha hiszel abban, hogy Jézus Istennek a Fia?

(János 17:3) . . .Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.
(Róma 8:32) 32 Aki még saját Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, hogyan ne adna nekünk kedvesen minden mást is vele együtt. . .
 Igen, Jézus csak úgy tudta ’lelkét váltságul adni cserébe sokakért’, ha meghal (Máté 20:28). Kijelenthetjük, hogy az egész történelemben senki más nem mutatott nagyobb szeretetet az emberiség iránt, mint Jehova és az ő elsőszülött Fia.
Egyetértesz ezzekkel?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Imrepapa - 2015 Március 21, 17:30:57


(János 17:3) . . .Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.


Ez az Ige az én bibliámban nem így van fordítva.

3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
3 Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél.


  Megismerni Valakit sokkal többet jelent számomra, mint ha csak tudok róla.

Nem szeretnék azokhoz az emberekhez hasonló lenni, „ Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.” II. Timóteus 3:7

„akik mindig tanulnak, ámde soha nem képesek eljutni az igazság pontos ismeretére.”

A Szamáriai asszony beszélt Valakiről, akivel a kútnál találkozott. Az emberek pedig  saját bizonyosságot kaptak, amikor maguk is találkoztak Jézussal.

János 4: 42. És azt mondják vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus

„Már nem a te beszéded miatt hiszünk, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ez az ember a világ megmentője.”


Tehát a megismerés nem egyoldalú, (" ismeretet szerezzenek rólad") hanem kölcsönös. Úgy kell megismernem Őt, hogy az után már Ő is tudja, hogy ki vagyok, hogyan élek, miként engedelmeskedek Neki.  Ez számomra azért nagyon fontos, mert van feljegyzés olyan emberekről, akiket Jézus nagyon határozottan elutasít.

Máté 7: 23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget műveltek!


Ilyen dolgokról a halál után már nem beszélgethetünk. Ez utóbbi megjegyzést csak azért tettem, hogy jelezzem a moderátor felé, hogy igyekszem a témánál maradni.

.

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Március 27, 17:45:39
Nos, minden amiről eddig beszélgettünk,ehhez a témához kapcsolódik:
-a feltámadás az egy olyan reménység, amely biztos, és az Isten által meghatározott időben fog bekövetkezni. János 5:28,29
-addig is a halottak öntudatlan állapotban vannak Prédikátor 9:5,10 vagy 9:7,12(Károli),
-Isten Szava kétféle feltámadásról beszél: egy csoportról akik a földet öröklik majd Zsoltárok 37:11,29 és egy másik csoportról akiknek Jézus megígérte hogy helyet készít nekik az égben ,János 14:2 Azokra, akik az égbe mennek, az ő ’kicsiny nyájaként’ utalt Lukács 12:32.Hányan lesznek ebben a hűséges keresztényekből álló, viszonylag kis létszámú csoportban?
A Jelenések 14:1 János apostol következő szavait tolmácsolja: „láttam, és íme, a Bárány [Jézus Krisztus] ott állt a Sion-hegyen, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az ő neve és az ő Atyja neve
-Csak Isten az aki eldöntheti kinek, milyen reménysége van. Máté 20:23
-de ahhoz ,hogy örök életet kapjunk fontos, hogy pontos ismeretet szerezzünk mind Istenről ,mind Jézusról. János17:3.Tudnunk kell hogy Jézus Isten Fia, nem egyenlő Istennel, azért született meg hogy feláldozza az életét az emberek bűneiért, és hogy megismertesse Istent és az Ő szándékát János 17:6,26
-nekünk kell ismeretet szereznünk Istenről ,mivelhogy Isten jól ismer minket, hajlamainkat és korlátainkat is, hiszen Ő teremtett minket .Minden ember számára lehetőséget ad, hogy válasszon vagy az életet vagy a halált 5Mózes 30:19
Hozzászólásaidból kiderül ,hogy te vágysz arra, hogy helyeselt legyél Isten előtt, és teszel is érte és minden bizonnyal Isten is értékeli az őszinte erőfeszítéseidet. Mint ahogy láttuk az örök élethez fontos a pontos ismeret. Például Mit szeretne Isten tudatni az emberekkel?

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2015 Március 28, 10:06:24
Kedves Tünde, bár jól tudom, hogy minden adott felekezetnek vagy akár szektának a tanítása kiforrottnak és egyértelműnek látszik az ige szerint, ámde Isten igéje minden bizonnyal nem hasonlik meg önmagával, így mindenkor egy irányba mutató üzenete kell hogy legyen. Tudom, hogy ezt a bolygót amin jelenleg élünk, Isten meg fogja semmisíteni, mint ahogyan Péter is beszél arról, hogy a tűznek tartatik fent, vagy amikor János a Jelenések könyvében új földet és új eget lát mert az első ég és föld elmúltak. Mégis ezt vannak, akik lelki értelemben értelmezik, vagyis hogy nem szó szerint kell érteni. És így születnek a legnagyobb félreértések, mert amíg szabadon döntünk afelől, hogy mit kell szó szerint érteni, mit lelki értelemben, ráadásul mikor valamire azt mondjuk, hogy az már nem érvényes, azaz eltöröltetett, akkor addig Isten igéjéből azt faragunk, ami nekünk tetszik. Csakhogy Isten megadta, hogy az oltárhoz nem szabad vassal nyúlni, nem szabad azt faragni, ugyanígy Isten igéjéhez sem nyúlhatunk hasonlóan, hanem mindent a helyén és változatlanul értelmezni.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2015 Március 28, 14:14:16
Tudod Tünde, elgondolkodtat engem az, amit te-illetve az egyházad hirdet... Mégpedig azon gondolkodom, hogy téged pl. mi tart hitben? Nem vehetsz Úrvacsorát, az Úrral való közösségben szerinted nincs helyed, Az ígéretek nem neked adattak, Nem lehet részed a Szentek Örökségében...stb.
Pál mondja: 1Kor 15,19   
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
Tolni egy Amerikai társulat szekerét,(Őrtorony); Az Igének több mint a felét kihúzni-míg a másik felét emberek ötletelésével magyarázva megtartani,Állandó emberi ellenőrzések és fenyegetések rabjaként élni, emberi elvárásoknak-elő irányzatoknak élni... Szabadságot hirdetni rabként... nos szóval alaposan elgondolkodtatsz...( nem is te, hanem a gyülekezeted hirdetményei...)
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Március 28, 19:58:08
Nos,örülök hogy ilyen öszinték vagytok, ez fontos. De had mondjam el mit gondolok. A Biblia az egy különleges könyv. Sok mindenen ment keresztül, sokan próbálták meg elpusztítani, mégis napjainkban, mindenkinek lehet Bibliája, sőt akár ingyen is. Az ahogy a testünk meg lett teremtve,hogy folyamatosan képes regenerálódni, mígnem egy meg nem fejtett ok miatt a sejtek elkezdenek pusztulni. Ezt a Biblia a bűnnel magyarázza Róma 6 :23
Mark Benecke ezt írta: „Szinte az egész szervezet többször is megújul egy életidő alatt . . . Körülbelül hét év elteltével a szó legszorosabb értelmében új emberré válunk.” Ez azonban nem folytatódik a végtelenségig, mert a sejtek egy előre meghatározott számú osztódás után nem szaporodnak tovább. Ám ha ez nem lenne így, Mark Benecke szerint „az emberi szervezet nagyon sokáig, akár egy örökkévalóságon át regenerálni tudná magát” (The Dream of Eternal Life).
Vagy gondoljunk az emberi agy elképesztő kapacitására, mely sokkal nagyobb annál, mint amennyit kihasználunk viszonylag rövid életünk során. Egy enciklopédia azt írja, hogy az emberi agyban „jóval nagyobb lehetőségek rejlenek, mint amennyit ki lehet aknázni egy életidő alatt” (Encyclopædia Britannica, 1976-os kiadás, 12. kötet, 998. oldal). David A. Sousa könyve pedig kijelenti, hogy „az agy gyakorlatilag végtelen mennyiségű információ elraktározására képes” (How the Brain Learns, 2. kiadás, 78. oldal, copyright 2001).
Miért nem tudják a kutatók fiziológiai okokra visszavezetni a halált? És miért ilyen hatalmas az emberi agy kapacitása? Lehetséges, hogy úgy lettünk megtervezve, hogy egy örökkévalóságon át képesek legyünk új ismeretek befogadására?
És még valamia Bibliát nem lehet emberi gondolatokkal pótolni. És Istent sem lehet hazugnak beálitani. Mert ő se nem hazudik se nem mond ellent önmagának-4 Mózes 23:19 ,Jakab 1:17, Malakiás 3:6
Tehát a Bibliában talált igazságok nem mondhatnak ellen egymásnak. Ezért buzdítalak titeket bizonyosadjatok meg arról amit állítanak nektek, kérdezzetek és kérjetek választ a Bibliából, mert az igazság egyszerű és logikus. És Isten azért tette elérhetővé a szavát hogy mindenki meg tudja érteni. És végűl egy egyszerű kérdés, nem jobb lenne élni örökkè a szereteinkkel egy csodálatos édeni környezetben, mint az égben lenni angyalként?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Március 28, 20:14:56
El fog égni a föld?
A BIBLIA EZT ÍRJA: „[Isten] alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (ZSOLTÁROK 104:5).
A 2Péter 3:7-ben olvasható szavak azonban fejtörést okozhatnak: „A mostani egek és föld . . . tűznek vannak félretéve”. Nem arra utal ez, hogy mégiscsak elég a föld? A Biblia néha jelképes értelemben használja az „egek”, a „föld” és a „tűz” szót. Az 1Mózes 11:1-ben például, ahol az áll, hogy „az egész földnek pedig egy nyelve és egy szókincse volt”, a föld szó az emberi társadalmat jelenti.
A 2Péter 3:7 szövegkörnyezete rámutat, hogy itt is jelképesen kell érteni az egeket, a földet és a tüzet. Az 5. és 6. vers párhuzamot von Noé napjainak Özönvizével. Az akkori világ elpusztult, de a bolygónk nem tűnt el. Inkább arról volt szó, hogy az Özönvíz elsöpörte az erőszakos embereket, azaz a „földet” (1Mózes 6:11). Ezenkívül átvitt értelemben az „egeket” is elpusztította, hiszen azok is meghaltak, akik a társadalom élén voltak mint uralkodók. A 2Péter 3:7 ehhez hasonlóan arról jövendöl, hogy a gonosz társadalom és a korrupt kormányok véglegesen elpusztulnak majd, mintha csak elégnének.
Melyik magyarázat tűnik logikusabbnak ?
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Antee - 2015 Március 28, 22:30:04
Számomra az a válasz tűnik logikusabbnak, amelyet Isten szólt. Mint ahogyan utaltam is előzőleg rá úgy most is újra mondom, nem célom meggyőzni, mivel nem lehet meggyőzni, ahhoz fent kell tartani a tévedés lehetőségét, plusz ami még nagyobb akadály: minden emberi tanítást és felekezeti hitvallást félretenni, és csak önmagát az igét az igével magyarázni.
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Április 25, 18:01:21
(1Mózes 1:2) 2 A föld ekkor még kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mély vizek színén. És Isten tevékeny ereje lebegett a vizek felett. . .
(1Mózes 1:3) 3 Ekkor Isten ezt mondta: „Legyen világosság!” És világosság lett.
(1Mózes 1:9, 10) 9 Majd ezt mondta Isten: „Gyűljenek egy helyre az egek alatt lévő vizek, és jelenjen meg a szárazföld!” És ez így is lett. 10 Isten elnevezte a száraz részt földnek, az egybegyűjtött vizeket pedig tengereknek. És látta Isten, hogy EZ JÓ
(1Mózes 1:12) . . .Azóta a föld füvet hajt, maghozó növényzetet a maga neme szerint, valamint fákat, melyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek annak neme szerint. És látta Isten, hogy EZ JÓ( tökéletesen megfelelt Isten mércéjének)
(Ézsaiás 45:18) . . .Mert így szól Jehova, az egek Teremtője, Ő, az igaz Isten, a föld Megformálója és Alkotója, Ő, aki MEGSZILÁRDÍTOTTA ,AKI NEM PUSZTÁN A SEMMIÉRT TEREMTETTE, AKI AZÉRT FORMÁLTA MEG, HOGY LAKJANAK RAJTA:„Én vagyok Jehova, és nincsen más. . .
(4Mózes 23:19) 19 Isten nem ember, hogy hazudjék, Nem is embernek fia, hogy sajnálkozzék. Vajon mond olyasmit, amit meg nem tesz, És beszél olyasmiről, amit nem visz véghez?
(Jelenések 11:18) . . .De megharagudtak a nemzetek, és eljött a te haragod, és a meghatározott idő arra, hogy megítéltessenek a halottak, és megadd jutalmukat rabszolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek és azoknak, akik félik a nevedet, kicsiknek és nagyoknak, és PUSZTULÁST HOZZ AZOKRA AKIK PUSZTÍTJÁK A FÖLDET...
(2Péter 3:7) 7 A mostani egek és föld pedig ugyanazon szó által tűznek vannak félretéve, s fenntartatnak az ítéletnek és AZ ISTENETELEN EMBEREK ELPUSZTÍTÁSÁNAK NAPJÁRA.
(2Péter 3:9) . . .Jehova nem lassú az ígéretét illetően, amint némelyek a lassúságról vélekednek, hanem türelmes hozzátok, mert nem kívánja, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt kívánja, hogy mindenki megbánásra jusson. . .
A versek helyes megértéséhez ismernünk kell a szövegkörnyezetüket, másrészt össze kell vetnünk a Péter levelében írtakat a Biblia más részeivel is. A szó szerinti értelmezés azt jelentené, hogy az egek, vagyis a világegyetem a milliárdnyi csillagával és minden egyéb anyagával együtt elégne, pusztán azért, mert egy picinyke részén gonosz emberek élnek. Megszüntetnél például egy kilométerekre terjedő homokos tengerpartot, mert nem tetszik az egyik homokszemcséje? Ez értelmetlen lenne. Ugyanígy Jehova sem fogja elpusztítani művét, a világegyetemet, csak mert az egyik bolygón lázadás tört ki.
Emellett ez a nézet szöges ellentétben áll Jézus Krisztus szavaival: „Boldogok a szelídek, mivel örökölni fogják a földet” (Máté 5:5; Zsoltárok 37:29). El tudod képzelni, hogy egy szerető apuka pusztán azért épít kényelmes otthont a családjának, hogy amint elkészült, felgyújtsa? (Zsoltárok 115:16). Biztosan nem tenne ilyet! Nos, Jehova nemcsak a teremtőnk, hanem szerető atyánk is (Zsoltárok 103:13; 1János 4:8).
Péter jelképes értelemben használja a „föld” szót, az emberi társadalmat szemlélteti vele, pontosabban a gonosz embereket. Figyeljük meg, hogy párhuzamot von a Noé napjaiban bekövetkezett Özönvízzel (2Péter 3:5, 6). Akkor csak a gonosz emberek haltak meg, a földet nem érte baj, és az igazságos Noé, illetve a családja is életben maradt. Az „egek” kifejezést is jelképesen kell értenünk, a bibliaversben Péter az emberi uralmakra utal vele. Tehát azok az emberek fognak elpusztulni, akik megrögzötten ragaszkodnak helytelen útjukhoz. Isten égi Királysága megszünteti és helyébe lép a gonosz kormányzatoknak (Dániel 2:44)
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2015 Április 25, 19:40:35
kezdem kapiskálni, hogy van ott nálatok egy kis keveredés a dolgokat illetően. Amikor az Írás a földről - mint bolygóról beszél (világ), akkor Olam-szót használ-
amikor földről mint anyagról, akkor Ádámát- amikor pedig : A SZENT FÖLDRŐL- akkor Erec a megfelelő szava.
Ez szerint nálatok az általános nézet az, hogy mindenkor a föld nevű bolygóról van szó.... pedig NEM! Csak abból gondolom, hogy az írásaidból kitűnik, hogy a SZENT FÖLDRŐL szóló Próféciákat, te következetesen a Föld nevű bolygóra-tehát az egész világra értelmezed...
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Május 05, 16:25:02
Dicséretes az, hogy érvelsz, mert ez azt jelenti hogy kutakodsz. De, úgy tűnik félre értetted a mondandónkat. Tisztában vagyunk azzal, amit írtál,hogy a„föld” szónak a Szentírásban több jelentése van. Általában arra a bolygóra gondolunk, amelyet Jehova nagylelkűen alkalmassá tett az emberi élet fenntartására, mégpedig azzal a céllal, hogy gazdagon kielégítse életünket. Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy a „föld” átvitt értelemben is használható, és ilyenformán vonatkozhat a bolygón lakó emberekre vagy bizonyos jellemvonásokat magukon viselő emberi társadalmakra.
 Zsoltárok 37:29.  „Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak”, a Károli fordítás szerint idéztük. Ahogy sok más fordítás, ez is a héber érec szót „földnek” fordítja. Érec utalhat egy konkrét területre vagy egy országrészre; lásd a „Sineár földje” vagy az „Egyiptom földje” kifejezésekben (1Mózes 10:10, 11; 21:21; Zsoltárok 78:12; Jeremiás 25:20).
A Zsoltárok 37:11, 29. verse tehát utalhatott arra is, hogy az izraeliták állandó lakosai lehettek, sőt, kellett is volna hogy legyenek az Ígéret földjének. Isten Ábrahámmal kötött szövetségével összhangban, ezen az Isten adta területen maradhattak volna nemzedékről nemzedékre, és élvezhették volna ott Isten áldását. De nem így történt, mert az izraeliták hűtlenek lettek Istenhez (1Mózes 15:18–21; 17:8; 5Mózes 7:12–16, 22; 28:7–14; 31:7; Józsué 21:43–45).
Amellett egyetlen szentírási érv sem szól, hogy a Zsoltárok 37:11, 29. versében szereplő érec szót csupán az izraelitáknak adott földre kellene korlátozni.
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament szerint (szerkesztette: Gesenius, Brown, Driver, and Briggs; 1951-ben) az érec szó jelentése: „1. a. föld, az egész föld (ha annak egy részével szembeállítva szerepel) . . . b. föld [mint az ég ellentétje] . . . c. föld, a föld lakói jelentésben . . . 2. föld a. mint egy ország vagy terület . . . b. mint kerület vagy vidék . . . 3. a. földdarab, szántó . . . b. talaj, mint termőföld.” William Wilson: Old Testament Word Studies című mű ezt írja az érec-ről: „Legtágabb értelemben a föld jelenti a lakható vagy lakhatatlan részeket, szűkebb értelemben jelenti a föld felszínének egy részét vagy egy földterületet vagy országot.” A héber szó elsődleges és alapjelentése tehát maga a bolygónk, földgömbünk, a Föld.
Figyelemre méltó, hogy amikor a Zsoltárok 37:11, 29. versét görögre fordították, a Septuaginta fordításban az érec szót a görög ge szóval adták vissza. Ez a „föld” szónak a művelhető föld vagy szántóföld jelentését mutatja. A ge szó fordul elő a Máté 5:5-ben is, Jézus sokatmondó próféciájában: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”
 „Mert a jók öröklik a földet és rajta laknak mindvégig” (Zsoltárok 37:29, Fenton).
A mintaimában Jézus arra kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak azért, hogy legyen meg Isten akarata „mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10). Vajon lenne értelmük ezeknek a szavaknak, ha a föld megsemmisülne, vagy pusztán jelképesen az égre utalna? Vagy lenne értelmük akkor, ha minden igazságos ember az égbe menne?

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2015 Május 06, 18:30:53
Áldott Testvérnő... Nem jó irányban tapogatóztok! Ezt fogadd el egy hébertől....
Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Tunde1983 - 2015 Május 14, 10:13:56
Nos, számunkra a Biblia  tekintély ezert gondosan vizsgáljuk az írásokat. Nem a személyek a fontosak hanem Isten Szava. A Biblia egyértelműen alátámasztja, hogy a Teremtő szándéka az, hogy a föld az istenfélő emberek biztonságos, békés otthona legyen. Tekintsd át a következő bibliaverseket.
  „Ő alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5)
  „Megszilárdítottad a földet, hogy fennmaradjon” (Zsoltárok 119:90)
  „Egyik nemzedék megy, a másik nemzedék jön, de a föld időtlen időkön át fennmarad” (Prédikátor 1:4)
  „Telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert” (Ézsaiás 11:9)
  „[Jehova] a föld Megformálója és Alkotója, Ő, aki megszilárdította, aki nem pusztán a semmiért teremtette, aki azért formálta meg, hogy lakjanak rajta” (Ézsaiás 45:18)
„GONDOSAN elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket” (Lukács 10:21). Jézus itt idézett szavai, melyeket égi Atyjának mondott, megmutatják, hogy ahhoz, hogy megértsük a Bibliát, nem mindegy, milyen a szemléletmódunk. Jehova bölcsességéről tanúskodik, hogy olyan könyvről gondoskodott, melyet igazán csak az alázatos, tanítható emberek érthetnek meg.
Egy magas rangú férfi, aki az etióp királynő, a kandaké szolgálatában állt, nagyszerű magatartást tanúsított. Hazafelé tartott Afrikába a szekerén, amikor Fülöp, egy tanítvány odafutott hozzá, és megkérdezte tőle, hogy érti-e, amit olvas. A tisztviselőben volt annyi alázat, hogy így tudjon felelni: „Hát hogyan is érthetném, hacsak valaki útmutatást nem ad?” Amint megértette Isten Szavát, megkeresztelkedett. Utána „folytatta útját örvendezve” (Cselekedetek 8:27–39).
 A Biblia a legjobb életvitelre tanít, elmondja, mi az emberiség egyedüli biztos reménysége, és megmutatja, hogyan ismerhetjük meg Istent. Ezért milliók tapasztalták, hogy a Biblia tanulmányozása és az, hogy megérthetik, amit mond, mérhetetlen öröm forrása.

Cím: Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
Írta: Shomer ayin - 2015 Május 16, 19:59:03
Ez szép volt... Ezzel például mihez kezdjünk? : Péter Apostol II. levele 3. rész

1.    
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
2.    
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
3.    
Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
4.    
És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
5.    
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;
6.    
A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
7.    
A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
8.    
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
9.    
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
10.    
Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
11.    
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
12.    
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
13.    
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

Számunkra a Szentírás több mint tekintély, és ezért komolyan vesszük minden betűjét! Az Örökkévaló-Örökkévaló! Tehát számunkra világos, hogy az Igéje is Örökkévaló! Számunkra az Isten Igéje,( Szent Írás) Pásztor-Tanácsos-Megváltó-Világosság és Minden.
Mi ha beszélünk a Hitünkről, nem azért tesszük, mert bizonyos emberek megkövetelik, és ellenőrzik is a munkánkat, hanem szabad akaratunkból engedelmeskedve az Istennek! Beszélünk róla, mert ez Öröm is számunkra. Nálunk bár ki, aki az Istenhez adta magát, részesülhet az Úr vacsorai közösségben, és csak a résztvevő dönt arról, hogy van-e akár mi az életében, ami miatt jobb, ha nem vesz részt az Úr vacsorán...
( apropó: Igaz az, hogy a ti gyülitekben, csak az vehet részt az Úrvacsorán, aki a 144 ezer tagja?  ezt is picit félreértettétek, pedig oda is van írva, hogy kik alkotják a 144-ezret... )
Mi nem emberi agymenések szerint értelmezzük az Igét, hanem Isten magyarázata által.
Érdekes és tanulságos eset volt, amikor két-majd a második körben 4 hit társaddal beszélgettem a Hitről... Bár kértem hogy csak az Igéről beszéljünk, ők az Őrtorony társulat "ki nyilvánításairól" tudtak beszélni-elismerve, hogy az Igében nem "igazán" járatosak... Így tehát rövid kis beszélgetés volt a mienk...
Sajnáltam mert őszintén szerettem volna velük megvitatni egy-két dolgot, az Ige fényében... nem jött össze.
Miért érzem azt, hogy amiket te ide beírsz, valahogy olyan a számomra, mintha ez egy forgatókönyv lenne, előre megírva?
Miért érzem azt, hogy te nem érdeklődsz-hanem terelgetni szeretnél miket, bár azt el kell ismernem: Példás fegyelemmel-udvariassággal és türelemmel teszed.
Nézz csak ide kérlek. Ha és amennyiben szeretnéd velünk megvitatni ezeket a látásmódokat, ( Persze csak az Ige alapján) Akkor abban partnerek lehetünk.
Az is biztos, hogy az itteni tagokból, akik valóban elszántak az Isten mellett, nem fognak csatlakozni a ti gyülitekhez.
Beszélhetnénk a földről- mint bolygóról.... a földről, mint országról... beszélhetnénk olyan kérdésekről is, mint Úrvacsora... és elmondhatnád nekünk pl. azt is, hogy azok akik közülletek élhetnek azzal, mi alapján állítják magukról, hogy ők a 144 ezerhez tartoznak... és azt is meghallgatnánk, hogy ezek, mi alapján tiltanak el másokat az Úrvacsorai alkalomtól...
Kíváncsiak lennénk arra s, ha ti annyira Tisztelitek az Örökkévalót, akkor miért nem veszitek komolyan a parancsolatát, miszerint: S'má Yisráél: II Mózes 20,7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
Bár az Ő neve titkos, de ti azt állítjátok az az Ő Neve, amit ti percenként használtok.... Nyilván tudod te is, hogy az Ő Nevét, egy évben- egyszer, és kizárólag a Főpap mondhatta ki.
Szóval lenne nekünk egy csomó kérdésünk feléd... így mit szólsz a beszélgetés lehetőségéhez?