Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2006 November 24, 10:06:26

Cím: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2006 November 24, 10:06:26
Istenbe vetett Hitünk,és hitünk gyümölcse által lehetünk igazán jó közösségben Istennel.

A kegyelem nem a cselekedeteinkért árad ránk,nem a testünk fáradozásaiért kapjuk a kegyelmet.
Hiszen mit tudnánk mi adni Istennek?
Hiszen Övé minden Mennyen és Földön.

Mégis saját cselekedeteinkkel próbálunk Istenhez közel lépni.
Saját cselekedeteinkkel próbálunk megigazulni Isten elött.
Saját cselekedeteinkkel próbálunk "megvásárolni" a belépőt Istenhez...

Róm 3,23
"mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének."

Van egy egyszerű kis szó: Kegyelem

A Kegyelem beáradásával Istennel való közösségünk megnő,és egy új látóteret kap!

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2007 Január 20, 02:26:52
Csak kegyelem ami éltet és ami megtart
Mindenkinek kell, a kegyelem, de csak az Úr az aki ezeket kiosztja, vannak kiválasztottak, azt tudjuk, hogy egyre több ember tér meg a világból, és egyre jobban terjed a Keresztény családok létszáma. Mert régen több 100 éve csak Keresztény családok ápolták ezt az egészséges tudatot, így csak keresztény családok közzül kerülhettek ki az összeházasodni való fiatalok, ehez a keresztény szülök ma is ragaszkodnak, sokan de ezek vannak kevesebben ellenzik az olyan mennyegzőt ami nem Kereszténykörökben nevlkedeik, de az Úr nem tesz kivételt, mert Ő mindenkit egyformán szeret és egyformán osztja a kegyelmet és nekünk is ezt nyított szívvel kell befogadnunk. Az is biztos, hogy az Úr mindenkiben munkálkodik csak mi ezt nem vesszük észre, eleve fel sem foghatjuk azt amit Ő tesz, mert túl Hallad minden képzeleten, és vannak akik nem jutnak Isten országába, mert Ő ezt is megteheti.
Mindenkinek szól az Életében egyszer-kétszer, vagy töbszőr de ha te nem nyítod ki lelkifüleidet akkor soha nem tudod meg az Örömhírt.!
Szóljatok hozzá minél többen.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2007 Február 11, 13:27:02
- Törvény vagy kegyelem?

A törvény a kárhoztatásé, a kegyelem a megbocsátásé!
A törvény tilt, a kegyelem ad!
A törvény megátkoz, a kegyelem szabaddá tesz!
A törvény öl, a kegyelem életet ad!
A törvény a pokolba visz, a kegyelem a Menybe!
A törvény el távolít Istentől, a kegyelem közelvisz Hozzá! 
A törvény: "Gyűlöld ellenségedet!", a kegyelem: "Szeresd ellenségedet!"
A törvény elítél, a kegyelem megigazít!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kiscsillag - 2007 Május 04, 19:06:38
    Pál írja: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. (1Kor
          15,10)     
     Pál apostol magáról beszél ezekkel a szavakkal, mint a
     legkisebb apostolról, a torzszülöttről, akinek
     megjelent Jézus. Magát még arra sem tartja méltónak,
     hogy apostolnak nevezzék, és mégis Isten kegyelme
     által nagyobb lett az apostoloknál, és többet
     fáradozott náluk. De mindezt nem saját maga
     felmagasztalására írja le a korinthusiaknak, hanem
     ellenkezőleg: Isten kegyelmének nagyságát akarja
     éreztetni. Kegyelem. Sokszor elsiklunk e szó felett.
     Mikor használjuk ezt a szót a hétköznapokban?
     Leginkább jogi tételként ismerjük: kegyelmet kapott,
     megkegyelmeztek neki. Akkor használjuk, ha valamilyen
     megérdemelt büntetést, bűnhődést elengednek. De kinek
     van joga, kinek van hatalma elengedni a büntetést?
     Hogyan maradhat például egy gyilkos büntetlenül?
     Emberi igazságérzetünk lázadozik a kegyelem ellen. Ha
     valakit megkárosítanak, biztos, hogy az első dolga az
     lesz, hogy kártérítést követel, megtorlást akar, hogy
     helyrebillenjen a világ és önmaga egyensúlya,
     igazságérzete.
     Meglepő, sőt emberi gondolkodás számára igazából
     felfoghatatlan, de Krisztus megbocsáthat az ő megváltó
     szeretete által, és éppen ez az, ami anynyira
     megdöbbentő Krisztusban, hogy ő megbocsátja a bűnös
     vétkeit anélkül, hogy bűnhődnie kellene. Mi is csak
     szeretetben bocsáthatunk meg. Ha nem szeretetben történik
     akkor nem is nevezhető bocsánatnak.Bocsásd meg a mi
     vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
     vétkezőknek. És ennek fényében néha gondoljuk végig,
     hogy mi hányszor szorultunk Krisztus kegyelmére,
     megbocsátó szeretetére. Próbáljuk meg ebben is őt
     követni! Bocsássunk meg! Kegyelmezzünk!
     
          Az ellened elkövetett igazságtalanságokat olyannak
          tekintsd, mint amelyeket Isten tervezett és
          ellenőrzött valamilyen rejtélyes okból.     
     
      Uram, add, hogy szeretetedből éljek. Ámen.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2007 Május 04, 20:18:10
A kegyelem azt jelenti, hogy megkapjuk annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg!
Az irgalom azt jelenti, nem azt kapjuk amit megérdemelnénk!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: szolgáló - 2007 Május 16, 14:20:56
CSAK A KEGYELEM!

Henry Moorhouse,híres igehirdető mondta el a következő történetet.
Régebben egy asszony azt mondta nekem:"Nem tudom belátni,hogy az,aki a parancsolatok közül egyet nem tart be,ugyanolyan rossz,mint aki ötöt,vagy az,aki egyet sem."
Elmondtam neki,hogy Isten sohasem adott öt vagy tíz törvényt,csak egyet,amely tíz parancsolatból áll.Majd így folytattam:"Nézze csak meg ezt az órát!Ha megszámolja a kerekeket,lehet,hogy tízet,vagy még többet is talál,de ha csak egyet is összetör,az óra megáll."
Az asszony még mindig nem értette,ezért tovább magyaráztam:"Tegyük fel,hogy ön egy láncon egy szakadék fölött függ.A lánc tíz szemből áll.Ha egy ember kalapáccsal összetör minden láncszemet,hova kerül ön?"
"A mélybe,természetesen."
"De tegyük fel,hogy csak egy szem törik el,akkor hova kerül ön?"
"Az ugyanolyan rossz lenne,ugyanúgy lezuhannék!"
"Ugyanannyi kegyelem kell a világ legjobb emberének a megmentéséhez,mint a leggonoszabbéhoz.Semmi más,csak a kegyelem tud felszabadítani a bűn törvénye alól a Jézus Krisztusban való hit által."

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,és ez nem tőletek van:Isten ajándéka ez,nem cselekedetekért,hogy senki se dicsekedjék"(Ef.2,8-9).
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 06, 15:36:27
Beleolvastam a régebbi írásokba és úgy gondolom, ez a kérdés nagyon jó, hogy tisztázhassunk néhány alapfogalmat, ahogy Mária is szépen rendszerezte. Azt hiszem - ott kapcsolódnék én is be - kegyelem és törvény. Mind a kettő fogalom felettünk áll. Mind a kettő tűzként hat, fellobbant, vagy megéget. Egyszer hallottam - mikor Péter igehirdetésére megtért 3000 ember, láthatóvá is vált a kettős tüznyelv - a kegyelem és a törvény - egyszerre. A kegyelem erősebb, nem megéget - hanem teljesen megváltoztat. Az ember Isten nélküli állapota kényszerpálya, kénytelen cselekedni amit tud Isten nélkül, pótcselekvések - és Istennek fáj, mert nekünk rossz. Tudja, hogy neki kell kiemelni minket - különben maradunk, reménytelen bármi erölködés - nem tudunk úgy csinálni, mintha Isten vezetne bennünket. A kegyelem ezt az állapotot látva - mikor megindul Jézus a Naini özvegy láttán, vagy az elcsigázott tömeget látva (5000 megvendégelése) - Neki kell lépnie.
Az embert, akit arra teremtett - hogy vele szoros közösségben éljen - kiesett a teremtési rendből és pusztul. Képtelen a jóra, szíve állandóan gonosz, megvakult és nincs hite. A kegyelem nem egy pillanat, hanem egy szeretet-állapot.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 06, 15:47:53
A kegyelem Isten féltő szeretetéből indul, vissza akarja helyezni az embert a neki szánt életbe. Ennek előízét szeretné megadni nekünk - és egyelőre csak mint a vőlegényt várjuk - a mennyegzőre. Tudja, mennyire eltorzult a gondolkodásunk, mennyire megromlott a szívünk - jobban, mint mi bármikor itt erre rájöhetünk. (azt hiszem ki sem bírnánk) Nagyon fontos az engedelmesség - helyes értelmezéssel. Ez egy nagyon szép és szelid szó - az enged a szótöve. Engedem. Nem szófogadást jelent - hanem elhiszem, hogy meggyógyít hűtlenségemből. Biztos, hűtlen vagyok, azért mondja. Eltörli álnokságaim - ezek szerint sok van. Ezért is jó nevén nevezni, amit már magam is észreveszek - bizony van jelentősége. Amit nem tudtam - készítette. Olyan jó, már most megköszönhetem amit igért, mert az biztos. Azt mondta, mert örökkévaló szeretettel szeretett. Ezért miveli ezt búzgó szeretete. Sokféleképpen lehet olvasni a bibliát - hogy úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket - hogy megpróbálom, mert kérte - vagy tudom, hogy képtelen vagyok. Lehetetlent kér - Úram, értem. Teremts engem újjá. Engedem - mert én nem vagyok alkalmas. Elhiszem. Nem tudok bizonyítani - hanem engedlek, végezd, hála Neked mindenért. Hittel jegyez el - ez a jegy-gyűrű. Akit elhívott - meg is igazítja, lássék rajta, hogy Ő létezik.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 06, 15:59:51
Szeretem, mikor Simonból Péter lesz, Saulusból Pál, Jákób-ból Izrael. Új nevet kap. Kicsit olyan ez, mint mikor egy lány férjhezmegy és vége a lánykorának - felveszi a férje nevét, mert hozzá tartozik. Egy szakasz lezárult, és kezdődik egy új. Valahol a menyasszony erre várt - hozzá tartozzak, látszon a nevemen is. Olyan szépen üzeni Isten - vár a mennyegzőre, ott van a ruhánk és meg akar fésülni belül, lemosni bennünket - amit nem tudunk megtenni magunktól. Jó, ha a Jabbók révéhez jutunk - és megüti ott, ahol kell és jön a hajnal, majd egészen a verőfényes délig nyilik az út.
szeretettel Sádor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 06, 16:36:45
Szeretem, mikor Simonból Péter lesz, Saulusból Pál, Jákób-ból Izrael. Új nevet kap. Kicsit olyan ez, mint mikor egy lány férjhezmegy és vége a lánykorának - felveszi a férje nevét, mert hozzá tartozik. Egy szakasz lezárult, és kezdődik egy új. Valahol a menyasszony erre várt - hozzá tartozzak, látszon a nevemen is. Olyan szépen üzeni Isten - vár a mennyegzőre, ott van a ruhánk és meg akar fésülni belül, lemosni bennünket - amit nem tudunk megtenni magunktól. Jó, ha a Jabbók révéhez jutunk - és megüti ott, ahol kell és jön a hajnal, majd egészen a verőfényes délig nyilik az út.
szeretettel Sádor

De szépen írtad! Köszönöm.  :088:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 06, 17:11:10
Chuck Smith írásából

A kegyelem

Ha egyszer felfedezzük Isten kegyelmének csodálatosságát, tovább már nem kell a törvény megkötözöttségében élnünk.Amikor ismerjük a Vele való közösség örömét, nem engedjük meg, hogy bármilyen gát és akadály közénk álljon.
  Sőt, minél többet megtapasztalunk Jézus szeretetéből, annál inkább ez válik az életünk elsődleges vágyává és középpontjával. Ez az élet legnagyobb öröme, megtapasztalni Istennel való szerető kapcsolat valódiságát. Tudni azt, hogy Ő velünk van, mellettünk van, hogy Ő szeret bennünket, és ez a legnagyobb biztonság forrása, amit bárki valaha is ismert.

Felfedezni azt, hogy Isten dicsőséges kegyelme volt az egyik legjelentősebb eseménye teljes lelki megtapasztalásomnak.
Megtanultam Istenhez egy teljesen új módon, új alapokra építve viszonyulni:nem az én cselekedeteimre vagy megigazultságomra, hanem Isten szeretetére, Jézus krisztuson keresztül.


Ez a kegyelem, ez adja meg az élet értelmét. Sőt, ez teszi az életet-igazi életté, bőséges, betöltött és megelégedett életté-egyáltalán lehetővé. Istennel való kapcsolatunk nem a mi törekvéseink kicsiny kövecskéitől függnek, hanem az Ő sziklaszilárd, változatlan és szerető jellemétől.
A kegyelem a sivár, kihalt, és puszta fennsíkot gazdag, zöld legelőkké formálja át. Átváltja a kényszerű feladatokat, lelkes, szerető szolgálattá. Botladozó törekvéseink könnyeit és bűnbánatát örökkévaló örömmé, nevetéssé és gyönyörűségekké változtatja, amelyek Isten jobbján vannak örökké.

  A kegyelem mindent megváltoztat! :2smitten:

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 06, 19:26:35
Amikor új nevet kapunk az nagyon komoly jelentéssel bír. Minden név beszédes és a természetünk megváltozását mutatja. Istennel való kapcsolatom nem egy szinvonalas konzultáció, hanem érzelmi. Kell, hogy egyre jobban megismerjem és ettől változom, ettől szeretem egyre jobban.
Egyszer egy Biatorbágyi igehirdetésben Liza néni mondta, aki csak a bibliát akarja megismerni és okos lenni az farizeus lesz, aki viszont csak hálás és imádkozik - de nem ragaszt hozzá ismeretet, az pedig szentimentális, vagy akár rajongó.
A kegyelem változtat meg mindent, még a haragot is, mert ott van a törvény, Krisztushoz vezérlő mesterünk.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2008 Február 06, 21:56:49
 :D   Olyan jó, hogy Ábrahám, a mi hitbéli apánk, aki megmutatta a cselekedeteit Istennek, ő belőle származunk, mert a hüs fák árnyékában fogant magvak, lettünk mi.
Vagyunk, mert csupán Jézus kegyelméből lettünk újjak és van egy remek adományunk a hitnek ajándéka, mert hinünk kell, a feltámadás az örök élet reményében.
Térj meg és én megváltoztattlak - mert szeretlek, az ára volt a véred./Jézus/
Így élhetünk tisztán, persze az a kegyelemben a legjobb, hogy soha nem fog vádolni ha elbuksz, mert Ő magát a Szent lelket testesíti meg benünk, mert ezt kaptuk Jézusban.
 :2smitten:
Szeretettel: Zotya
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 06, 22:04:54
Önnek egy új üzenete érkezett...

"Sokszor halljuk ezt a szlogent, gondolom, senkinek sem ismeretlen. Néha örülünk, hogy jön, néha rettegünk egy új hírtől. Egyszer lent, másszor fent. Soha nem tudjuk, mi jöhet még.
Akkor van baj, ha egy üzenetet sem nézünk meg, mert akkor előbb-utóbb a postaláda tele lesz, és a hol értékes, hol felejthető üzenetek törlődnek. Te mikor néztél bele utoljára szíved postaládájába? Mikor olvastad el mit írt neked az Atya? Mi??? Hogy te nem kaptál Tőle semmit? Ezt most ugye te sem gondolod komolyan! Hiszen Ő úgy szeret, hogy minden idejét azzal tölti, hogy hív téged. Hív, mert kegyelmes. Hív, mert aggódik érted. Hív, mert látott téged sírni párnádon és megesett rajtad a szíve. Hív, mert felajánl egy olyan életet, amelyben ugyan nem ígér aranyórát, házat medencével, és egy piros sportkocsit, de ad ennél sokkal fontosabbat.
Erőt ad a hétköznapokhoz.
Nehézségekben támaszod lesz. Örömödben veled örül. Hűséget ígér. Ő lehet a legjobb barátod. És ami a legfontosabb: az örök élet a tiéd lehet. Nem, ez nem trükk. Semmiféle hátulütője sincs.
Ja?! Most arra gondolsz, hogy mennyi mindent fel kell adnod, ha Őhozzá akarsz tartozni? Az nem tetszene neked. Aha! Már ne haragudj, de el kell, hogy mondjam, hogy én nem azért adtam fel a saját életemben a világi dolgokat, mert az így illik, hanem mert megtapasztaltam, hogy ezek csak átmeneti örömök, amelyek nem segítettek abban, hogy ne érezzem magam iszonyúan magányosnak. De rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy van valaki, aki olyannak szeret, amilyen vagyok. Aki átlát sminkemen, olcsó kifogásaimon, alattomos szándékaimon. Tudod, ki Ő?

Az a Valaki, aki az üzeneteket elhozta ide a földre, hogy személyesen adja át nekünk, embereknek. Az igét, az evangéliumot. Azt az üzenetet, ami igen, neked is szól. A "Postás", aki Isten üzenetét hivatott elhozni, minden embert személyesen ismer és hív. Ő, akit ki a történelemből, ki a nagymamától hallott, Jézus. Ő megváltoztatta eddigi életemet. Nem kényszerített, nem sürgetett. Egyszerűen csak szeretett. És én megláttam vele töltött éveim alatt, hogy minden, amit korábban tettem hiábavaló.
Hiábavaló az állandó megfelelni akarás, ha az már nem is én vagyok. Hiábavaló a sok elvárás, amit az emberek felé érzek. Hiábavaló az ivás, hisz eddig sem halottam olyan emberről, akinek ez oldotta volna meg a problémáit. Hiábavaló az álbarát, ha az csak összetöri az ember szívét.
Isten hív ma is, szól, küldi az üzeneteket szíved postaládájába.
Válaszolsz?"
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 09, 20:58:28
A kegyelem változtat meg mindent. Kicsit erről szeretnék beszélni. A kegyelem királyi széke Jézus áldozatával nyilt meg előttünk, és semmi jót nem tudunk felhozni a magunk érdemeként. Sajnos még azt sem, hogy képesek lennénk bármi Isten mércéje szerinti jóra.  Most nem akarok arról beszélni, mikor valakinek mégis az óembere tér meg, mert ez fából vaskarika, aztán még újjá is teremti magát, még imádkozik is. 
Először megint a gyermekeimmel egy példa. A gyermekeimnek nem az a kegyelem, hogy hitben járó szülei vannak, hanem az - mikor valamit elkövetnek, nagyon nem örülök, rossz nézni - de nem tart a harag soká és újra szeretet van, mindíg a gyermekeim maradnak. Nekik ez a kegyelem, kicsit gyenge változatban. Nem  értik meg, hogy hitből, mert látnak és ismernek. Tudják, hogy szeretem őket, nincs kétségük, szükségük is van rá. Tudják, mi az aminek nem örülök, miről mi lenne a véleményem - ha nem is vagyok ott - valami mégis nagyobb hatással van rájuk és gyakran átlépik. Ismernek - látásban járunk, tudják ki vagyok. Mennyei Édesatyánk viszont azt mondta, boldogok aki hisznek. Akik olvassák. Akik megfáradtak. Mind olyan - hogy vonz magához. A kegyelem első jelei. Az óember nem örül ennek és minden módon tiltakozik - mint akinek nincs sok ideje hátra, képtelen úgy dönteni, hogy pusztuljon, kegyelmet pedig nem kap - mert nem ajánlja fel neki Isten.  Az óember tud uramuramozni, tud igét mondani. Mindent megtesz, csak hogy ne jöjjön a mégerősebb. Mikor már valaki nagyon nehéz eset, nagyon esik szét és egyáltalán nem magabiztos már - és rángatja ide oda, de nyúlni akar a kegyelemért - akkor én már nem vagyok elkeseredett.  Nem az a kérdés, mikor tud majd dönteni. Mert aki tud jól döntenil - az üdvözül, aki pedig nem dönt jól - az megérdemli, hogy elkárhozik - ez a kegyelemmel nem illeszthető össze. Ez óemberi.
Elolvastam a fenti írásokat és ebben mindenki egyetértett, a kegyelmet nem érdemelte senki. A kérdés, hogy lesz az enyém? Az óemberem nyúl érte?
Sajnos bele kell kicsit mennünk - és muszály egyértelműbben fogalmaznom. Nem csak miattatok, hanem aki vendégként azért csak benéz ide hozzánk.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 13:04:49
Kegyelemből van minden - ezzel szeretném folytatni is. Mikor az ember nem hitte el, amit Isten mondott és kikerült Isten szava alól - és a hitető uralmába került, gondolkodása megromlott, természete megváltozott, akaratát az Isten nélküli kényszerpálya alakította. Az embernek szabadítóra is szüksége lett - és az is kegyelem. Biztos láttatok már olyat, mint akár egy Gadarénus - és képtelenség, hogy majd szépen felöltözve, nyugodtan ül az Ura mellett és meséli annak hatalmas dolgait - aki kihozta öt a maga természetéből és az Isteni természet részesévé tette. Ez a fiúság lelke, akit Isten lelke vezérel, Istennek fiai - Új Teremtés.
Nem akarom leértékelni azt, mikor valaki megtartóztatja magát és ellenáll a bűnnek, mert persze, hogy nem jó, ha démonizálódik - viszont mégsem szeretném, ha a / felekezet megnevezését töröltem -Antee- / erőfeszítéseket a bibliai fiúsággal összekeverni. Azt mondta, az én igám gyönyörűséges. Akik megfáradtak - azok jöjjenek. Nem azért, hogy a bokszmeccsek között kicsit feltöltődjek - hanem a meccseket letegyem, átadjam. Sajnos megint belekeveredek, tehát jönni kell megint - mert bennünk van, hogy a gravitáció ellen akarunk küzdeni.
Amikor a mi gyülekezetünket Isten elindította - az emberek építették a templomot és várták, hogy Isten lelkészt is fog küldeni. Az első Istentisztelet igehirdetése megmaradt - mikor az emberek az igéretekben bíztak - és a textus az volt - Légy hű mindhalálig. Sokan úgy értették, azoknak kell lenni - mig sokan örültek a legyen szónak, erre vártak - mint igéret, Isten szájából. Ez a legyen szó a teremtőtől garancia és nem biztatás.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 10, 18:18:34
  Kedves Sándor!

   Nem mindenben értek veled egyet, és minden vita nélkül, szeretném elmondani az én megtapasztalásomat, azt, hogy Isten Szentlelke ezt bennem, hogy világosította meg... és ahogy olvastam erről olyan "nagyoktól" mint C.H.Spurgeon, "Minden kegyelem" című könyvében!

  Úgy gondoltam, beidézem az egész írásod, és közbeírok ott, ahol nem igei , ami nem biblikus... :08:

 "A kegyelem változtat meg mindent. Kicsit erről szeretnék beszélni. A kegyelem királyi széke Jézus áldozatával nyilt meg előttünk, és semmi jót nem tudunk felhozni a magunk érdemeként. Sajnos még azt sem, hogy képesek lennénk bármi Isten mércéje szerinti jóra.  Most nem akarok arról beszélni, mikor valakinek mégis az óembere tér meg, mert ez fából vaskarika, aztán még újjá is teremti magát, még imádkozik is.

   Itt szeretnék megállni... ki tér meg ha nem az óember? Amikor eljutok a megtérésig... amikor felismerem, hogy egy elveszett bűnös vagyok... hogy kegyelemre van szükségem...és oda megyek Jézushoz...bűnbánattal leborulok Elé, bocsánatáért esedezem... AKKOR KI VAGYOK? Akkor még a régi meg nem tért ÓEMBER vagyok... akkor térek meg...
   Evidens, hogy újjáteremteni senki nem tudja magát... Imádkozni meg tud még a "hitetlen is"...aki sokszor felkiállt, hogy "oh Istenem, segíts"...de közben nagyon távol van Istentől...

Először megint a gyermekeimmel egy példa. A gyermekeimnek nem az a kegyelem, hogy hitben járó szülei vannak, hanem az - mikor valamit elkövetnek, nagyon nem örülök, rossz nézni - de nem tart a harag soká és újra szeretet van, mindíg a gyermekeim maradnak. Nekik ez a kegyelem, kicsit gyenge változatban. Nem  értik meg, hogy hitből, mert látnak és ismernek. Tudják, hogy szeretem őket, nincs kétségük, szükségük is van rá. Tudják, mi az aminek nem örülök, miről mi lenne a véleményem - ha nem is vagyok ott - valami mégis nagyobb hatással van rájuk és gyakran átlépik. Ismernek - látásban járunk, tudják ki vagyok. Mennyei Édesatyánk viszont azt mondta, boldogok aki hisznek. Akik olvassák. Akik megfáradtak. Mind olyan - hogy vonz magához. A kegyelem első jelei. Az óember nem örül ennek és minden módon tiltakozik - mint akinek nincs sok ideje hátra, képtelen úgy dönteni, hogy pusztuljon, kegyelmet pedig nem kap - mert nem ajánlja fel neki Isten.

Sándor... ezt hogy kell érteni...? Mi az hogy nem ajánlja fel neki Isten??? Isten Jézusban mindenkinek felajánlotta a kegyelmet...MINDENKINEK...

Tit 2,11
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,

Ha az Ige ezt állítja...te hogy mondhatsz mást...?

 Az óember tud uramuramozni, tud igét mondani. Mindent megtesz, csak hogy ne jöjjön a mégerősebb. Mikor már valaki nagyon nehéz eset, nagyon esik szét és egyáltalán nem magabiztos már - és rángatja ide oda, de nyúlni akar a kegyelemért - akkor én már nem vagyok elkeseredett.  Nem az a kérdés, mikor tud majd dönteni. Mert aki tud jól döntenil - az üdvözül, aki pedig nem dönt jól - az megérdemli, hogy elkárhozik - ez a kegyelemmel nem illeszthető össze. Ez óemberi.

De igen Sándor... az a lényeg... és nagyon fontos , döntő lépés, hogy tud-e helyesen dönteni... dönt-e Jézus mellett... és kinyújtja a kezét a kegyelemért, vagy benne marad a gyötrelmekben... és nem fogadja el ezt a feléje kinyújtott ajándékot... természetesen "lelki kezeit" kinyújtja ezután a kegyelem után, és hittel megragadja...

Fil 3,12
Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.


Elolvastam a fenti írásokat és ebben mindenki egyetértett, a kegyelmet nem érdemelte senki. A kérdés, hogy lesz az enyém? Az óemberem nyúl érte?

Igen... az óemberem nyúl érte... és hittel megragadja... miután Isten Szentlelke újjászüli... és lesz egy új teremtés...

Sajnos bele kell kicsit mennünk - és muszály egyértelműbben fogalmaznom. Nem csak miattatok, hanem aki vendégként azért csak benéz ide hozzánk.
szeretettel Sándor

Igen... muszáj volt egyértelműen... biblikusan fogalmaznom, Igékkel alátámasztva, nehogy bárkit is tévútra vezessünk... :08:


Szeretettel:
Lídia, alias kövecske
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 20:28:51
Kedves Kövecske,

Tudod - Spurgeon nem úgy értette, ahogy te most elmondod. Az óemberemet vitte fel Jézus a keresztfára, ami képtelen a jóra és szüntelenül gonosz, másrészt az óemberemnek nem kínálja a kegyelmet. Az óember olyan, mikor Isten szentlelke elkezdi a jó munkát - mint akinek nincs sok ideje.
Az óember soha nem tér meg. A magam megromlott természete helyett egy Isteni természet részese leszek.
Nem mondok ellene az igének - csak máshogy érted Te és máshogy értem én. Te úgy érted, hogy ez azt jelenti - minden embernek megjelent, és lehetőség rajta áll. Kicsit zavarban vagyok - mert tudom, nagyon szilárdan hiszed amit hiszel, és szerinted ez a megdönthetetlen igazság. A hit hallásból van és a szentlélek teszi érthetővé, különben csak tudás. A szentlélek jelenti ki azoknak, akiket az Atya Jézusnak ad - és hatalommal. Az óemberem képtelen erre. Elrejtette az okosak elől, tanulnak, tanulnak - de az igazság megismerésére nem jutnak el. Kegyelemből van és abban semmi érdem. Ha valakinek az óembere meg tud térni - akkor nem kell Jézus kereszthalála. A szentlélek Jézusról tesz bizonyságot, valósággá teszi számomra amit tudok, személyessé válik ami információ volt és megérteti velem, hogy nekem szól. Ez nem az én óemberem már, hanem az a csíra, ami már válaszolni tud. Isten csak azt áldja meg, amit már Ő teremtett újjá, test nem is értheti a lélek beszédét - tehát nem tud válaszolni, de nem is válaszolna pozitívan (mint ahogy nem is teszi, nagyon rugózik az ösztöke ellen - mint vágóhidra terelt marha).
Tudod szeretném majd folytatni - úgy gondoltam ezen a szón keresztül mindent meg lehet érteni. Nem bántásból - hanem bizonyságként.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 21:01:20
Azt hittem, szép kényelmesen majd folytatom lépésről lépésre - de hogy ne legyenek indulatok, jobb ha kicsit gyorsabbra fogom.
Kegyelem változtat meg mindent. Olyan jó, hogy ebben a világban törvények vannak testileg és lelkileg, mert tudjuk, hogy minek mi a következménye, miből mi lesz és érthetővé teszi Isten lelkileg is a vas törvényeit. Igy teremtette a világot. Fizikailag is, lelkileg is - a gravitációról már beszéltem. Mikor a Sátán kiprovokálja az embert a hitből - Isten vissza akarja helyezni a hitbe, kegyelemből -hit által fog megigazulni. Mondok egy példát - mikor Káin megöli Ábelt, lelkileg Káin hal meg. Ott még csak testvérgyilkos - viszont Lamekh pedig már dicsekszik - embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Az őt ért sérelemért már halállal kell lakolni. Isten pedig azt mondta, ha eszel - meghalsz. A ördög pedig azt mondta, olyan leszel, mint Isten. (Az ördög céljairól majd külön) És törvényszerűen jön, hogy vér nélkül nincs bocsánat. Törvény - és nem azért mert akarta. Az akaratát az Isten nélküli állapot befolyása, deformálása, elfajzása - halált nemz. Nem lehet ellene állni, hiába tudunk gonosz létünkre is jókat cselekednünk (szerintünk) - fiának halat kigyó helyett (kicsit groteszk ez a szint).
A törvény akkor is működik - ha pillanatnyilag nem látom, vagy ellene akarok állni - illuziókat táplálok magamnak, annyira leleményes az óemberem.
A bűnöm egy állapot, aminek gyümölcsei vannak. A bűn törvénye törvény. A kegyelemnek is törvényei vannak. Holnap folytatom.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 10, 21:22:20
Idézet
Kegyelemből van és abban semmi érdem. Ha valakinek az óembere meg tud térni - akkor nem kell Jézus kereszthalála.

Kedves Sándor!

Senki nem vitatja, hogy üdvösségünk kegyelemből van. És azt sem, hogy ebben lenne valami érdemünk. Nincs!!! Semmi - de ha ezt a kegyelmet nem fogadom el, akkor nem lesz az enyém automatikusan. Ennyi!

Ha halálos beteg vagyok - és ott az éjeliszekrényemen a gyógyszer, amitől tudom, hogy meggyógyulok - de nem kelek fel, és nem veszem be - meghalok! Hiába ott van mellettem egy karnyújtásnyira. Nem az én érdemem, hogy valaki kitalálta azt a gyógyszert...de nekem kell bevenni. Senki nem fogja le a kezem, és nem önti belém...

Isten adta Jézust...minden ember bűnéért, engesztelő áldozatúl... igenis kell Jézus halála... enélkül nincs üdvösség!
Nem az újászületett ember tér meg - hanem az Istentől távol élő, bűnben leledző ember... aki meghalja Isten Igéjét..., kap lehetőséget a megtérésre... és él ezzel a lehetőségével.

Másképp nincs megtérés... erőszakkal senkit nem fog Isten megtéríteni... ez van!

És további minden vita fölösleges, mert merőbben mást vallasz. Itt Veled ezzel senki nem ért egyett, a Te nézetedet senki nem vallja. Nem látom értelmét a további hozzászólásnak. És nem haragból írom... de tényleg nincs értelme...

Isten áldjon!

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 10, 21:37:00
Kedves Sándor.

Szeretném, ha válaszolnál egyértelműen a kérdéseimre.
Visszamegyek a teremtéshez:
Ádám, Éva, fák és a fák között egy tiltott fa. Miért van ott az a tiltott fa? Miért helyezte oda Isten?
Mi volt a célja? Nem egy szababon választás? ( 1, ide kérek egy igen-t, vagy egy nem-et! )

Isten szándékosan tette oda vajon a tudás fáját? Igen! Szándékosan. De mi célból tette oda?
Előre eltervezte azt, hogy levegyék a tiltott gyümölcsöt, avagy egy szabad akarati döntés végett helyezte oda a tudás fáját?
( 2, eltervezte vagy egy szabad akarati döntési lehetőséget adott? )

A sátánt ( kígyót ) is odarendelte? ( 3, igen vagy nem )

Akkor most egy előre kiötlött "színházi" esemény, vagy egy szabad akarati döntésből létrejött esemény történt? ( A, vagy B? )

Miről beszélnek akkor ezek az igék?:

Mk 16,16   
"Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Szerintem ehhez nem kell nagy tudás, vagy értelem, hogy ne vegyük észre a szabad akarati döntésről szóló üzenetet.

Jel 3,20
"Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem."

Szintén egy szabad akarati döntésről beszél az ige. Ha valaki ajtót nyit Jézusnak. Jézus minden ajtón kopog! De a döntés rajtunk áll, hogy ki nyitjuk-e.
Nem másról szól az ige, hanem erről.

Nagyon sok igét még írhatnék...de úgyhiszem, ennyi is elég, hogy meglásd a valóságot a versekben.
A kegyelem is ajándék. De kiknek is ajándék? Mindenkinek. Kérdés az, hogy ki fogadja el? Ha valaki nem fogadja el, akkor már nem is ajándéknak neveztetik, hanem egy "képeslapnak", amire az van írva: vissza a feladónak. Többen nem is értékelik és úgy gondolják, hogy nincs szükségük rá.

Nagyon szép dologról akarsz írni nekünk Sándor, de az nem igaz. Szépnek hangzik, hogy "KIVÁLASZTOTT VAGYOK!" de ugyanakkor másnak meg: "örök kárhozatra vagyok rendelve".

Amennyiben ha a mocsárba belemarkolt kézt hírdeted, akkor egy személyválogató Istent hírdetsz.
Továbbá egy olyan Istent, aki megszomorítja és felingereli saját magát a gonoszok miatt. Merthát a gonoszokat is ő rendelte el...és megvonja tőlük kegyelmét.

Úgy érzem, hogy itt mindent leírtam, amit gondolok. Nem érdemes regényeket írnom és fújnom ugyanazt...

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 22:18:41
Kedves Anti

Nagyon jó kérdések. Isten tudta, a bűn a földön van (levetette) és bekerült, idekerült a földjére. Tudta, hogy egy új teremtésre lesz szükség. Válaszom - igen. Ez a fa - mint jelkép - a próbatétel, miszerint az ember elbukik, ahol a bűn van. Az embert egy bűn nélküli világba teremtette - ott tud emberi életet élni, nincs benne halál, fájdalom, ami az Új teremtésben valósulhat meg, oda már nem engedi be a bűnt.
Nem színházi esemény, hanem egy véresen komoly dráma a valóságban.
Aki hisz - és megkeresztelkedik. A hitet nem mi termeljük magunkból. Nem akarjuk elhinni - hogy Isten van, nem akarunk engedelmeskedni, teljes romlottságban, gondolkodásunk rengeteg esemény által befolyásolt - és az eszünk nem szabad, nem ismeri a teljes igazságot. Hit - pedig a remélt dolgokban való bizonyosság - amit Isten kijelent. Erről szólnak az igék. Nem is értettem régen, és most is csak töredékesen - ma sem szabad az akaratom, csak hiszek.
Abban biztos vagyok, hogy aki elkezdte - az fogja folytatni. Nálam Ő kezdte, mert nekem lehetetlen volt. Úgy kezdte, hogy megkeresett - aki elveszett. Tudod a kegyelemről akartam beszélni. A kegyelem ott kezdődött, hogy megkeresett - mert én nem kerestem volna.
A Jel.3,20 a gyülekezeteknek felsorolt leveleknél találjuk, és nem a mindenkinek zörget. Zörget a református egyházban - mert nem eléggé igei, sok katólikus vonást látni már újra, szükséges, hogy szakadások legyenek, sajnos ezt látjuk Kárpátalján és sajnos látni fogjuk itthon is.
Amikor a szentlélek kijelentését már mint lelki ember értem - az formál engem és nem szabad akaratról beszélünk. Az Ő szava teremtő szó - és az Újjáteremtésem, megszentelődésem (lefoglalva számára) hatalmi eszköze. Mikor megértek valamit, már más leszek,mint mikor nem értettem. Nem a szabad akaratom a kérdés - hanem a hitem. Kérlek hidd el, fontos lenne azért még néhány igét hozzátenni, mert Isten nem beszél össze-vissza és nem mond ellent magának. Aki hisz - és nem az, akinek akarata jó, vagy szabad. Hitből - hogy senki se dicsekedjék - mert a lelke érteti meg velem. Semmi nem tőlem, minden kegyelem. Lehet választanom, hogy cethallal, vagy hajóval megyek Ninivébe. Azt szeretné, ha hajóval - meg akar győzni és teszi az akadályokat elém, mikor máshová mennék. Nem az ördög. Nem a segítségét kérem, hogy az ördög támad - hanem mit akarsz Uram tanítani nekem, észrevettem hogy megállítottál. Nagyon szeret, tudom. A legnagyobb kisértésem, mikor ezt elfelejtem - jönnek is a gyümölcsok.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2008 Február 10, 22:18:59
 :047: :044:  Sziasztok!

Szeretnénk írni, bár nem érdemlem, de azért teszem mert szeretlek benneteket!
Teremtés, döntések lehetősége -Antee /igen nem/, ma nem ezt teszük, kéredm én, neked is van egy fa nekem is, és ezt vigyétek el magatokban, ma is vannak utak kövezettek és Követlenek, mindegyik Út, nem de melyik a jobb?

Személyválogatás/Teremtés: -Sándor/Antee: Isten szeret, ha kivagy választva ha nem, pontossan ott bukik minden, ahogy az Édenben történik, de a kegyelmet ne felejtsük soha kedves Testvéreim, mert ennélkül soha nem lenne jegyünk a MENYBE, ezt ne felejtsük el.
A DÖNTÉS a mi kezünkben van: igen nem, jó vagy rossz.
Isten nem kivételezz ahogy velem se tette, pedig én aztán eléggé elhagytam és nem érdekelt, de itt vagyok ISTEN kegyelméből, mert szeret, és megismertem őt a csüggedés mocsarában, erős kézzel hozott ki!
Hit= cselekdet---azonnal meglátszik, hogy kié vagy--- én ilyen voltam(állapot) Isten kihozott(kegyelem)
>> mert szeret <<  :2smitten:
Üdvözlettel: Zotya
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 22:26:46
Kedves Kövecske,

Tudod nagyon kicsi a különbség - mégis nagyon más az egész. Isten kezdte el - mondta. Nem attól, hogy te elfogadod, vagy nem - ha elkezdte, akkor semmi nem jelent neki akadályt. Értem, hogy szeretnéd, hogy rajtad fordult meg az ügy - mert különben nem üdvözültél volna - nem baj. Te így gondolod ma - lehet, hogy holnap úgy fogod gondolni, ahogy én. Ne zárd ki. Hidd el, nem meghülyültem.
Sokan - szeretjük az igét, nem vesszük könnyedén és valljuk, hogy ha rajtunk múlt volna, biztos, hogy elkárhozunk - ne bántsd ezeket, akik ezt vallják, nem hisznek kevésbé mint te.
Nagyon jó, hogy Isten valakinek felfedte azt a titkot, hogy kitalálta azt a gyógyszert - ami most segít, ha beteg vagy, tudta, hogy kell - és ott gondoskodott már róla. Arra kérlek, ne légy indulatos - jó lesz ez. Kicsit nagyobbnak fogod látni Istent - és sok mindent máshogy fogsz érteni. Ez a reményem.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 22:36:17
Kedves Zoli,
Tudod a hited abból épült, amit emberektől hallottál - nem baj. Ami válaszol a hívásra az nem a mennydörgésben van, nem a viharban, hanem egy csendes hangban ott belül, ami majd átveszi a hatalmat. Képzeld el Ádámot. Ott van a paradicsomban, Istennel boldog közösségben, olyan felesége van, amit álmodni sem lehet - felújjong, hogy ez igen, ez már csontomból való, na ez az - és igen jó Isten szerint is. Ez a manus kételkedni kezd Isten szavában, a felesége kedveskedése, egy tiltott gyümölcs, egy túl jó dolga van állapot - és belebukik, olyan, hogy az ember azt mondja - elment az esze. Megbolondult és nem normális. Szabad akarat egy rossz szó már.
Ha Ádám elbukott - akkor Te? Aki már nem a paradicsomba születtél, hanem ahol már elveszett - csak mégis létezik valahol. Pilinszky János úgy mondta (pedig katólikus volt) - Valamikor a paradicsom állt itt, még hallani óriás fáit. Ott van valahol.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 10, 22:39:43
Idézetet írta: Sándor
Aki hisz - és megkeresztelkedik. A hitet nem mi termeljük magunkból. Nem akarjuk elhinni - hogy Isten van, nem akarunk engedelmeskedni, teljes romlottságban, gondolkodásunk rengeteg esemény által befolyásolt - és az eszünk nem szabad, nem ismeri a teljes igazságot. Hit - pedig a remélt dolgokban való bizonyosság - amit Isten kijelent. Erről szólnak az igék. Nem is értettem régen, és most is csak töredékesen - ma sem szabad az akaratom, csak hiszek.
 

Kedves Sándor!

Tudod, mindenki hisz valamiben. Isten ajándéka ez minden embernek. Elültette mindenki szívében, csak valaki a földönkívüliek felé fordult vele, valaki önmagát istenítve és van aki elnyomja magában ( ateista ). Ez a hit már a születéskor megvan az emberben. Egy tudat, egy űr, amit muszáj hogy valami betöltse. Isten kopogtat...

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kati - 2008 Február 10, 22:41:49
Sándort idézem: "Az óember soha nem tér meg. " Ha valakinek az óembere meg tud térni - akkor nem kell Jézus kereszthalála."

Róm. 6,6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:

Kol. 3,9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 22:44:14
Kedves Anti,

Teljesen egyetértek veled. Jákób már az anyaméhben be volt oltva az áldásért, Pál is először az anyám méhétől, később már a világ teremtésekor - időpontra datálja. Én , ha ma visszanézek - ahogy van már egyre több mindenre - és Keresztanyám mondta, hogy mikor ott tartott, biztos volt Isten igéretében. Sok minden változik, minden igeolvasás és megértéssel. Ez a jó , folyik amit megígért.
Ha úgy érzitek, feszültséget teremtek - szóljatok. Szeretném folytatni a kegyelmet - mert a kegyelem törvénye szép lesz. (bún és törvény - tudjátok nem a napos oldal, csak érteni kell a kegyelemhez)
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 10, 22:50:55
Idézetet írta: Sándor
Teljesen egyetértek veled. Jákób már az anyaméhben be volt oltva az áldásért, Pál is először az anyám méhétől, később már a világ teremtésekor - időpontra datálja. Én , ha ma visszanézek - ahogy van már egyre több mindenre - és Keresztanyám mondta, hogy mikor ott tartott, biztos volt Isten igéretében.
 

Én hitetlen családba születtem. Kamaszkoromig elég nehéz életben volt részem. De valami megváltoztatott. Valami Istenhez vitt közelebb.
Ez a szeretet volt. Egy szeretet kapás, ami egy döntést hozott az életemben. A szeretet vitt Istenhez és utána megláttam a kegyelmet.
Kegyelem elfogadtam és vagyok, ami vagyok.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 22:54:59
Kedves Anti,

Ahogy mondtad - kezdte a munkát, szeretetét megéreztette veled és neked leesett a tantusz és felfedezted - mi is ez, amire azt mondtad - ez az ami kell. Nagyon jó. Nem attól, hogy te döntöttél - erről vitatkozunk, de nem szeretnék. Neked szükséged van arra, hogy a te részedet megtetted - hát akkor tartsd. Van oka. Nem akarom kivenni a kezedből - mert nem ez a cél. A cél a magvetés - amitől ez majd elmúlik.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kati - 2008 Február 10, 22:59:46
Nekem ez kezd már unalmas lenni :001: :035: :097:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 10, 23:00:29
Kedves Sándor!

Mikor írtam azt a hozzászólást nem voltam indulatos!
És Istent kérem, hogy most se legyek...

 De nem igazán értem, hogy miért gondolod, hogy beleláthatsz, és megítélheted a szívem érzéseit...
Isten tudja csak, hogy én milyen nagynak látom Őt! Egyedüli Mindható Istennek, az Örökkévalónak, Akinek a nevét sem merhetném kimondani, ha nem Jézus Krisztuson keresztül mehetnék Hozzá, ha nem Rajta keresztül, az Ő érdemein keresztül nézne rám, akkor egyértelmüen semmi - de semmi esélyem nem lenne...
De hála neki addig keresett - egy elveszett bárányt - mármint engem - amíg én is megtalálhatam... és KEGYELMÉBŐL IGENT mondhattam a kereső, HIVÓ szóra... tudod, arra hogy "Jöjjetek én hozzám..."

A gyógyszeres példa csak "illusztráció" volt... nem lesz senkié a kegyelem, az örök élet automatikusan... ennyi... :05:

Nekem meg az a reményem, hogy Isten ad világosságot annak aki kéri... és az Ige... hogy "aki kér az kap... aki keres az talál... és a zörgetőnek megnyittatik"... Isten nem személyválogató... mindenkinek adja aki kéri... "mert könyörületes és irgalmas az Úr..."
És az a reményem, hogy nem lesz senki, aki a kegyelem párnáján fog "heverészni", és azt hinni, hogy nála minden okés... :08:
Isten majd mindent elvégez... mindent megtesz... még azt is amit egyértelműen neki kell megtenni... vagyis még a "gyógyszert is beleerőszakolja"...

Isten áldjon, kedves Sándor!  :05:

Szeretettel:
kövecske

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 10, 23:00:33
Azt hittem, hogy megérted az üzenetem mondanivalóját. Az a szeretet darab, amit kaptam, nekem elég volt a döntéshez!
Isten mindenkit megszólít valamiképpen! Kit így, kit úgy...én ebben hiszek. Tehát kopogtat!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 23:10:48
Kedves Kövecske és Anti,

Én a saját bizonyságomat írom, ti pedig a tiéteket. Nem a kegyelem párnájára rendelt, nem tudom, miért gondolod, hogy Istennek ilyen terve volt velem. A kopogtatásra válaszoltam. Úgy gondolom, inkább holnap folytatom az igéretekkel. Aki elkezdte - az folytatja a munkát - kijelentést vallom és én ezen fogok továbbhaladni, előre szólok, ha valaki ezen felindulna. Ennek a fórumnak sok topicja van - én ebben a témában tudok aktivabb lenni, mert számomra ez a kulcskérdés.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2008 Február 10, 23:21:36
 :2smitten:

1Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. 2És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. 3Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. 4Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. 5Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. 6A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie.  7Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts.
11Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. 12Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.  13Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.

Én ma este ezt olvastam, és bátorítást adott, szeressük egymást.
Bár igaz emberektől vettem, mégis Szent lélektől volt az !
Olyan vagyok, mint Adám, rá vesznek dolgokra, de ha elbukok is felállok, nem azért állok fel, mert elestem, nem azért kellek, hogy lefeküdhessek, hanem, könyérgésben megemlékezzek arról a kegyelmeről, amit kaptam.
Amúgy meg nem érdekell, hogy hól estem ell, tudod!!!!! - Isten nem emléksz rá, csak mi gyarló húsemberek!4
Tapad a sár a por ránk, mivel a földdel együtt megvagyunk átkozva , oda hullunk, komposztként, ennyi a jutalom, de a megváltott Lélek Istené!!Mózes levelek, de Isten rámutatt, hogy van kimenekedés, pont a fenti ige írja.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 23:25:42
Kedves Zoli,

A kegyelemről szeretnék beszélni, szép sorban - ahogy a kenyeret szelik - nem vitatkozni szeretnék.
Holnap folytassuk - kicsit kizökkentem. Köszönöm az igét, jól jött.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: árpi - 2008 Február 10, 23:37:21

Ha visszanézek arra az időre, amikor az Úr Jézus gyermeke lettem, akkor azt látom, hogy igen, én mondtam IGENt a kegyelemre.

De ha belegondolok, akkor magamtól még erre az igenre se voltam/vagyok képes, az Úr gerjesztette fel bennem a vágyat Igéje felé, Ő indított el a keskeny úton, Tőle kaptam világosságot, hogy belássam, SENKI vagyok. Egyedül Ő végezte el az én életemben, hogy Hozzá forduljak. Éppen ezért:

Nem én tértem meg, hanem Ő térített meg engem.   :igen:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 10, 23:41:58
Igen Árpi... egyetértek... de ha nem mondasz IGENT... akkor mi lett volna?

Most élvezhetnéd azt hogy Isten gyermeke vagy? Vagy még mindig egy áldatlan állapotban leledzenél...?

Míg ki nem mondtad az IGENT, addig nem tudtad azt, hogy kegyelembe fogadott Isten gyermeke vagy... :088:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 08:56:30
Kedves Testvérek,
A kegyelem fogalmát szeretném folytatni és nem szeretném, ha az élet hétköznapi (világi) dolgaiba elegyednénk. Sorba fogunk menni, mit jelent az, hogy Alfa - Omega, mit jelent az Új Teremtés, mit jelent az ébredés, hússzív, kőszív - ezek mind szent szavak és arra valók, amire Isten szánta. Nem lehet, hogy Belsazár módjára használjuk az szent edényeket. Árpi, kérlek azokat az igéket, amiket írsz - folytasd, nekem is nagyon jó - és tudom, hogy az Úr küldött. Minden úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az Ige. Minden jó ebből jön.
Sajnos kicsit el vagyok foglalva - de igyekszem jönni, minél előbb.
Szeretettel Sándor

hittel jegyeztelek el téged
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 10:00:34
Minden kegyelemből van. Ahogy már írtam - az embert a sátán kiprovokálta, hitetlenkedővé, hiszékennyé tette - és kicsalogatta a hitből. Isten pedig azt mondta, kegyelemből, hit által szerez vissza, hogy emberi életet élhessünk, amit Ő szánt nekünk. Mit is jelent, hogy Ádám kikerült a hitből, az Istennel való kapcsolatból, a paradicsomból? Gyökeres változást. Enélkül kell továbbmennie, és ebben a világban Isten törvényeket helyezett el. Ne csak arra gondoljunk, ha leugrok egy magas létráról - eltörik a lábam, hanem lelkileg még inkább igaz ugyanez. A Fáraó fogságából ki akar hozni bennünket, de a rabtartó nem akarja engedni. Ki is ő,  milyen is, mik a céljai ? Amennyit a bibliából megtudhatunk, Isten megüzente - annyit tudunk. Fellázadt egy nem akármilyen angyal, főangyal - mert Isten fölé akarta magát helyezni. Levetette Isten a mennyből ide a földre, mielőtt Ádámot megteremtette. Isten egy paradicsomot készített a teremtményének - és abba helyezte el. Felállított egy apró tiltást - a millió fa közül ezt az egyet ne - egy egészen pitiáner, nevetséges korlátozás. Nem ment, nem tudta betartani. Mindene megvolt - de a tiltálst nem teremtette belé, mivel arra teremtette, hogy vele közösségben - a teremtő és teremtettje - szeretet közösségben éljen egymással. Kellett tiltani, mert már elromlott valami előtte. Azt is el kellett mondja nekik, ha esztek - meghaltok. Mondta azoknak, akiket örök életre teremtett - meghalnak. Nem hitték? Nem értették? Vagy szabad akaratuk volt? Jézus, aki már úgy jön, hogy kéri az Atyát, had menjek - kell, hogy legyen tökéletes áldozat - megkísértette még Őt is, mindennel amivel minket (csak ellenállt) azt kéri az Atyától, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd Atyám, dicsőitsd meg Magad.
Lépésről lépésre kell mennünk. Az utolsó időkben annyira nagy erővel jön a kisértés, hogy még a választottakat is el akarja hitetni. Isten úgy van jelen a világban, hogy Ő hiányzik. A hiányával van tele a világ, ezért elveszett.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 10:54:10
Mi történt a mennyben, a fényért felelős angyallal? Fellázadt, Isten királyi székébe akart ülni és Isten levetette úgy, hogy nincs neki kegyelem. Istentől távol, szeretettől távol, bölcsességtől elvágva - hatalmas intelligenciával egy bosszúálló, rosszindulatú, embergyilkos és hatalom. Az emberi teremtmény felett áll, szellemi lény. Látni lehet a munkálkodását és nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Muszály foglalkoznunk vele, amennyire a biblia fontosnak tartja - hogy Isten hogy nézi, milyennek látja a levegőben lévő hatalmasság, gonosz erőinek munkáját. A Sátán nagyon örült az özönvíznek, mivel ezt tartotta teljesen jogosnak. Senki nem lenne humánus ma így visszatekintve, hogy mennyi rendes ember fulladt meg és Isten nem volt igazságos. Ott megígérte isten, hogy nem ez a végső terve - ezért nem írtott ki mindenkit. Először a törvényt adta - hogy kicsit kiderüljenek a dolgai a mi ellenségünknek. Derüljön ki, mi az ami árt nekünk. Már ez is kegyelem. Nem Istennek ártok, hanem neki fáj, mert tönkremegyek. Ezért jó már most úgy olvasni - te nem lopsz, nem hazudsz, csak a te Isteneded imádod, csak neki - és szereted a felebarátodat. A szeretet törvénye ott van a törvényben már, hogy kitudódjék a világ.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 11:11:37
A fáraó nem adja fel, mert nem teheti - amig az egész serege nem vész oda. Az ördögnek mindíg lesz terve velünk, nem adja fel, még a halálos ágyunknál is a hitünket fogja támadni, kétségbeejteni, elbizonytalanítani. Isten nem azt kéri, hogy harcoljunk ellene, hanem higgyünk, A hitnek szép harcát harcoljuk. Egyik kezéből áttesz a másikba - és amit emberi elme el nem tud képzelni, az vár ránk. Minden könnycseppet letöröt. A Sátán oda nem teszi be a lábát - és nagyon bosszantja, mint ordító oroszlán, lesi - kit nyelhet el. Azt igérte Isten, kigyógyít minket hűtlenségünkből, szeretetével üzi ki a félelmet és hittel jegyez el minket.
Miket szeretne az, akinek már nincs sok ideje és le van győzve - de nem akar beletörődni? Bosszantani Istent és mást adni nekünk ahelyett, mint amit Isten készített. A legextrémebb szinteket azért vegyük elő - Karácsony, mikor a mi Megváltónk eljön, mert jönni akart, meghalni a váltságdíjunkat kifizetni - akkor a télapó jön a messzi északról és a szeretet ünnepe olyan szép meghitt esemény. Húsvét - mikor elvégeztetett - akkor a nyuszi hozza a tojást és locsolkódni - legyünk egy kicsit jófejek és idék. Szóval hülyét csinálni belőlünk és Istent bosszantani.
Sajnos a mentő munkájába is bekapcsolódik - igy a farizeusok is jönnek meritkezni, a viperák fajzatai. A hamis egyház rosszabb, mint ha nem volna - mert megtévesztő. Vádolónak is nevezi őt Isten - hogy magadban keresd a hibát, nem tettél meg mindent. Nem jól tetted. Megtetted - hát vess magadra. A cselekedeteimre mutogat - amik abból erednek, ahogy formált. A maga ítéletét akarja nekünk is, mivel nem akar beletörődni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 11:14:38
Sándor: Mi történt a mennyben, a fényért felelős angyallal?

Ezt még nem is hallottam így soha. Nem Isten sugározza be a dicsőségével a Mennyet Sándor?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 12:15:32
Kedves Mária,

A Lucifer szó - lux szó, a fény mértékegysége, ma is használjuk. Fényesség hordozója. Nem a magáét - hanem a mennyét. Most a sötétség fejedelme. A csillagnak nincs saját fénye, hanem visszatükrözi a fényt. Nekünk is azt mondja a mi Urunk, legyünk a világ világossága, természetesen nem a mi fényünkkel.
A könnyebb olvashatóság miatt nem irok bele igehelyeket - de most tegyünk kivételt és komolyan nézzük át.
Jelenése 9,1 - Látám, egy csillag esett le a égről a földre. Adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
Dániel 8,10 És megnöve mind a ég seregéig és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból és azokat megtapodá.
1Kor.15,41 - mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve
Jud.1,13  Tengernek megvadult habjai a magok rútságát tajtékozzák, tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökké.
Jel.8,12 (amikor a 4.angyal trombitál) - és a csillagok harmadrésze meghomályosodik.

szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 12:41:10
A világ epekedve vár, meggyötörve - valamire, ami hiányzik, ami elveszett. Ezt akarja a Sátán betölteni mindenáron. Mindíg szövetségest keres - ami a mi óemberünk. Hiúság, becsvágy, kérlelhetetlenség, pénz szerelme - stb., tudjuk mik ezek - próbálja feléleszteni. Nyomja a reklámújságokat, vedd meg, mert leértékelés van. Vedd könnyedén. Mert ez jár neked, megérdemled. Kényeztest magad. Szóval óriási a hadsereg. Vádold Istent, a dicsőségét kicsinyítsd, keresd az érdemeidet - hátha kivívod az elismerését. Szóval ez nem evangélium, pontosabban nem az Övé. Nekem is megvoltak az illuzióim. Gyömöszöltek, hogy döntsek - és oda van írva. A kedvükért megtettem, mert láttam - komolyan gondolják. Nem sokkal később már azt mondtam, milyen nehéz volt nekem megtérni - aki ilyen rendes ember vagyok. Farizeus lettem. Isten könyörült - mert belül éreztem, nem stimmel. Nagyon szenvedélyesen imádkoztam - valahogy olyan akartam lenni én is, mint a többiek. Megimádkoztatott - ahogy láttam, beöltöztem én is. Nagyon hálás vagyok Istennek, mikor elvezetett odáig, hogy kértem - Uram, az akaratomat, eszemet, szívemet - mindent vegyél a kezembe, mert erre van szükségem, elfáradtam, megterheltettem - és azt mondta, Jöjj. Én is mondom mindenkinek - hogy gyere, nem azt, hogy gyertek. A sokaság nem tér meg. Az akaratomat és mindent, ami ezt befolyásolja - azt Uram, a kezedbe, a szívemet tisztítsd meg, hogy tiszta legyek mint a hó. Az 51.Zsoltár kulcsfontosságú volt - mikor megértette velem, pedig ismertem.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 11, 13:31:10
Sándor mondja:
Idézet
Jöjj. Én is mondom mindenkinek - hogy gyere, nem azt, hogy gyertek. A sokaság nem tér meg. Az akaratomat és mindent, ami ezt befolyásolja - azt Uram, a kezedbe, a szívemet tisztítsd meg, hogy tiszta legyek mint a hó. Az 51.Zsoltár kulcsfontosságú volt - mikor megértette velem, pedig ismertem.

Amikor én... mondjuk egy 400 fős gyülekezett előtt bizonyságot teszek, akkor nem azt mondom, hogy "jöjj"... hanem, hogy "gyertek"...
Mert a Bibliában sehol nem olvasom, hogy Jézus egyes számban beszélne... vagy az apostolok... mert nem csak egyeseknek adatott meg a kegyelem...
Egyetlen egy példácska... :088:

Zsid 4,16
Járuljunk - (mindnyájan) - tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Ézs 55,1
Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!

Tehát MIND... azaz, mindenki számára ott az éltető víz... CSAK oda kell menni hozzá... ingyen lehet venni...DE venni kell... és enni kell...
Mert ha csak ülök, és várom, hogy majd... ha Isten kiválasztott - esetleg - akkor oda is hozza nekem... és akkor ott a sültgalamb... hamm... bekapom... mert úgy is  nekem van szánva... nem baj ha csak itt ülök ölbetett kézzel és várom... csak iderepül... :08:
Bocsánat... :pirul:

A többivel egyetértek... mindenemet átadom az Úrnak... MINDENEMET... a szó szoros értelmében... az "okosságomat" is... és könyörögve kérem, hogy Ő adjon világosságot, tisztánlátást... és valóban tegyen fehérré mint a hó... :05:
Tegyen mások áldásáva... mások épülésére... és ne legyek senki terhére... :08:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 13:46:26
Kedves Kövecske,

Sokan epekedve várják Isten fiainak megjelenését. Ott vannak a mindenki között. Nem a mi dolgunk eldönteni - ezért mindenkinek, pedig tudjuk - hogy nem jön mindenki. Nem a mi szintünk.
Arra nem biztatok senkit, hogy mikor Isten új életet ad neki abból magának csináljon dicsőséget. Bele estem én is, de Isten nem hagyott benne.
Tudod a rókáknak barlangjuk van - nem lehet őket megfogni, egyik kijáratot befogod- másikon kibújik, de nekünk nem a párna van elkészítve, hogy lehajtsuk a fejünket. A csontjainkba rekesztett tűz van - és még álmunkban is kapunk belőle, hogy értelmesen töltsük el a hátralévő időt. Kérlek - emlékezzél rá, mondtam - szólj be a sokaságba , gyertek, akik megfáradtatok a harcban, meg vagytok terhelve és néhányan majd mocorogni kezdenek. Nem azért, mert okosak, vagy különbek lennének.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 11, 13:56:18
Sándor mondta:
Idézet
Arra nem biztatok senkit, hogy mikor Isten új életet ad neki abból magának csináljon dicsőséget.

Erre nem is bíztathatsz... egy Krisztust követő keresztyén ember tudja, hogy minden dicsőség egyedül és kizárólagosan csak is Istené... :088:

Senki közülünk nem állítja az ellenkezőjét, és nem tulajdonít magának semmi féle dicsőséget, vagy érdemet... :088:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 14:02:27
A régiek elmúltak, imé Ujjá teremtek mindent - így szólt az Úr. Kigyógyítom öket ingyen kegyelemből. Minden kegyelem. Minden. Abbá Atyám!!!!!!!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: kövecske - 2008 Február 11, 14:04:30
Kedves Sándor, ezzel egyetértek!

Minden kegyelem! :05:

Csak nem egy olyan "potya" kegyelem...  :03:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 14:55:02
Sándor! Nem fogadom el a Lucifres válaszodat. Miért? Mert nem válasz a kérdésemre. Ismét felteszem.

Sándor: Mi történt a mennyben, a fényért felelős angyallal?

Ezt még nem is hallottam így soha. Nem Isten sugározza be a dicsőségével a Mennyet Sándor?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 15:05:15
Kedves Mária,

Felsoroltam néhány igét - lehet, hogy nem olvastad. Lucifer - a fényért felelős - nem a saját fényéért - fellázadt. Nem szeretnék találgatásokba se belemenni, tehát a felsorolt 4 igehely és egyéb helyen tett utalások alapján - Isten dicsősége, mindenhatósága ellen fellázadt. Ez a bűn kerül levettetésre a földre. Nem lerázni akarlak, csak nem tájékoztat a részletekről bennünket Isten, (vagy én nem értettem meg valamit - ahol igenis többet is mond). Egy biztos, nagy baj - és Új földet várunk, Új Teremtést - a mennyből (ahol már nincs ott).
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 15:25:07
Sándor! A Lucifer szó - lux szó, a fény mértékegysége, ma is használjuk

A  fényes hajnali csillag, azt jelenti fényhordozó, Lucifer. Tehát ez a szó, hogy Lucifer sehol nem szerpel a Bibliában. Ő levetetett a mennyből ahogy írod. Ő soha nem volt felelős Isten fényéért, hiszen Ő maga Isten világítja be a dicsőségével a mennyet. Ezért Lufifer soha nem volt felelős az eddigi tudásom szerint. Az Igét, amiket felhoztál, egyik sem utal Luciferre, ill. fényhordozásának a felelősségére.

Sándor: Nekünk is azt mondja a mi Urunk, legyünk a világ világossága, természetesen nem a mi fényünkkel.

Ez valóban így van, de... Jézus jelképesen használja. Mi Isten dicsőségétől fénylünk a szellemünkben, ahogy te is gondolom értelmezed.  Ehhez mi köze van Lucifernek?

Sándor: Jelenése 9,1 - Látám, egy csillag esett le a égről a földre. Adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
Dániel 8,10 És megnöve mind a ég seregéig és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból és azokat megtapodá.
1Kor.15,41 - mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve
Jud.1,13  Tengernek megvadult habjai a magok rútságát tajtékozzák, tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökké.
Jel.8,12 (amikor a 4.angyal trombitál) - és a csillagok harmadrésze meghomályosodik.


Ezek az Igék jelentenék a te állításodat? Miszerint: Mi történt a mennyben, a fényért felelős angyallal?

Kedves Sándor! Megbocsáss, de valami nagyon zavaros megint amit írtál. Már előre kérlek, hogy ne írd azt, amit kövecskének! Nem vagyok ideges és nyugatlan sem. Köszönöm.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 15:56:13
Sándor még egy kis apológia:

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint: "összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. mint előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel (Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó, jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál) szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22, 20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura") név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 16:00:48
Kedves Mária,

Ez már tetszik - komolyan, csak nem akartam ennyire belemenni - csak a lényegét próbáltam elmondani. Jövök, de majd otthonról, este.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 18:12:41
Kedves Testvérek, jöttem haza és nagy dugó volt Pestről kivezetőben az M3-ra és ott is lépésben jöttem majdnem hazáig - és már úgy jól összeállt, hogy majd a Jelenések, ahogy Jézust nem sikerült és az asszony magja - stb , stb - de mire hazaértem kicsit megtorpantam.
Szóval csak amit szükséges: A fény hordozó - mielőtt a nap felkel, elsőként jelenik meg az égen hajnalban, hajnalcsillag - Vénusz, latinul Lucifer. Az Ézsaiás 14,9-16 közötti igeszakaszban el lehet olvasni a lázadását és bukását. Ha valaki a Károli bibliát olvassa, látja az utalást is a Lukács 10,18 - ra Láttam a Sátánt villámként leesni az égből. Jézus ott volt.
A teremtett világ céljából, rendeltetéséből bukott ki a lázadásával - ami isten dicsőségének, szeretetének összhangjára épül.
Akit komolyabban érdekel - a már korábban felsorolt 4 igeszakasz mellé még ideírok néhányat - Jel.12,7-9, Ezékiel 28,6 és 17.
Tudjuk, hogy Jézust is megkísértette - azt akarta, hogy boruljon le előtte és imádja őt, mert a világ az övé és akkor neki adja. Nem vitatkozik vele Jézus, hogy nem az övé, hanem megy megváltani minket.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 19:36:21
Sándor! Állítottál valamit, de még most sem arra válaszoltál.  Ezek az Igék jelentenék a te állításodat? Miszerint: Mi történt a mennyben, a fényért felelős angyallal?

Sándor testvérem, azt tudjuk, hogyan bukott el Lucifer, de ezt biztos senki nem érti megint abban biztos vagyok: Kedves Testvérek, jöttem haza és nagy dugó volt Pestről kivezetőben az M3-ra és ott is lépésben jöttem majdnem hazáig - és már úgy jól összeállt, hogy majd a Jelenések, ahogy Jézust nem sikerült és az asszony magja - stb , stb - de mire hazaértem kicsit megtorpantam.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 11, 20:44:43
Oké, leírom ide az igét - mert csak utaltam rá, hol található - tehát az Ézs.14,12-16:
Mikét estél az az égről fényes csillag, hajnal fia? (ez a hajnalcsillag latinul Lucifer) , holott te ezt mondád szívedben: az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet és lakom a gyülekezt hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek és hasonló leszek a Magasságoshoz.
Pedig sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Kik látnak, rád tekintenek és elgondolják? Ez-é a föld ama háborgatója a ki királyságokat rendített meg?
Nem akartam leírni az egészet - de megjelöltem az igeszakaszt, úgyis ott van a bibliája mindenkinek - tehát így állítottam. Ez a topic a kegyelemről szól. Nem akartam mégsem azzal foglalkozni, hogy Jézust nem tudta legyőzni és ma a gyülekezetét támadja - és mit jelent a hamis próféta, stb... Ezeket terveztem még, de nem írtam mégsem ide.
Ezt nem én állítottam, hanem olvasható a kijelentésekben. A jelenések könyvében is utalás van arra, hogy komoly összetűzés támadt az angyalok között - de a Jelenések könyvére van külön topic.
Nincs szerintem szükség a Sátán komolyabb vizsgálatára - csak amennyire a kegyelem érthetővé válik. A mi erőnket meghaladó hatalom. Hit által van szabadulás - vissza ahonnan kiestünk - hitből vissza hitbe. Minden bűn gyökere a hitetlenség. Nem hiszem, hogy elég nekem Isten. Ebből következik minden bűn. Kegyelem, hogy Isten hittel jegyez el, kegyelem, hogy eljött értünk, megkeresett, elkezdte bennünk a jó munkát és a örökkévalóságot tervezte el velünk. Minden kegyelem - egyetlen lépésre sem lettünk volna képesek.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 23:17:15
Sándor! Én nem azt nem hiszem, hogy Lucifer levetetett a mennyből, hanem azt nem írod meg, hogy mire alapozod.:

Sándort idézem utoljára: Mi történt a mennyben, a fényért felelős angyallal? 

Ez az utolsó próbálkozásom és feladtam.  :035: :040: Mire alapozod, hogy Lucifer a fényért volt felelős? Légyszi, légyszi, írd már meg! Könyörgöm.   :ima06:

Tudjuk, hogy nagy dugó volt Pestről kivezetőben az M3-ra és ott is lépésben mentél majdnem hazáig, de arra vagyok kiváncsi, hogy mire alapozod, hogy Lucifer felelős volt a világosségért, fényért vagy már mittudomén miért...  Komolyan mondom, már eljön az elragadtatás és én nem fogom megtudni?  :D


Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 11, 23:20:47
Na neee...én is ittmaradtam?  :D
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 11, 23:25:48
Anti! El nem megyünk ameddig nem tudjuk meg!  :2funny:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 11, 23:32:32
Érzek valamit...azthiszem most fogok elragadtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................. :angel:

 :D
Jajj...bocsi csak sok /......../ettem.

/ hát ezek a modik nem moderálják magukat. de akkor ki fogja őket moderálni?  :hehe: /


Kedves Anteeeeee! Nem illik így viselkedni egy Admin moderátornak, aligátornak, vagy mittudoménminek! Mivel nem tudtad moderálni magad, így kénytelen voltam én Mária.  bocs.  :2knuppel: :2funny: :2funny:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2008 Február 11, 23:43:42
 ;)   Ez is kegyelemből van.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 12, 00:27:53
Nahát...kimoderáltak  :D
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 12, 07:47:09
Anti! Ez is kegyelemből van.  :hehe:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 12, 08:48:13
A szellemi világban Isten dicsőségében is van főangyal és vannak kevesebb hatalommal rendelkezők, pontosan mindegyiknek megvan a helye - mert ettől teljes, a helyén van. Amit Luciferről, Sátánról az ige üzenete alapján érthetünk - és szerettem volna nem átcsúszni okoskodásba - hogy főangyal volt, az angyalokharmadrésze alá tartozott. Ahogy Isten üzenetében olvassuk - hajnalpír, hajnalcsillag, Vénusz, Lucifer - ebből próbál az ember további értelmezéseket leszürni. A Hajnalpir, vagy hajnalcsillag - mikor még nem látszik a nap, de már látszik ezen a csillagon - hogy jön - hajnalpir - és nem a saját fényét szórja, hanem a Napét amit még nem látunk - ebből és az angyalok harmada fölé rendelt hatalmasság - alapján van szimbólikusan üzenete.
A Lux, vagy luc - ma is a fény mértékegysége - és a fény erejének meghatározására használjuk. Úgy gondolom, hogy a Sátán, aki mindent félre akar értetni velünk - ebben nem volt ilyen célja, mivel az a szándéka, minél nagyobbnak lássuk. Természetesen az igéret nem a hajnalt jelenti, hanem hogy világos lesz teljes délig. Hétágra sütni fog, ahol eltünik a hajnalcsillag.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 12, 09:05:54
Sándor! Ezek amiket eddig írtál, nem bizonyítják az állításodat. Azt hittem valami újat fogok tanulni tőled, de nem. Bocsáss meg, de te vetettél fel valamit, amire nincs válaszod. Nem szeretek teoriákra építeni, remélem más sem.  Elengeden neked a kérdésemet, mert nem tudod rá a választ, hogy mire alapozod, hogy Lucifer a fényért volt felelős.

Isten áldja meg a napodat!

Szeretettel: Mária
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 12, 09:25:36
Kedves Mária,

Amit az igéből érthetek, annyit írtam. Annyi bölcsességem van, amit Isten adott - kérlek légy elnéző.

Szeretném viszont folytatni a kegyelem kiáradását életünk területeire. Mint ahogy a gyümölcsnek is van érési ideje, az, hogy a kegyelem átjár - van egy megszentelődési folyamata. Nem meggyőzni akarok senkit - mert nem az a célom, hanem amit megértettem - megosszam veletek. (tehát aki utánam jön, az nagyobb nálam)

Amikor Isten kijelenti magát - bizony válaszol az óember (természete szerint) és ha van már egy elkezdett új bennem, akkor már az is. Ha valakinek van még akarata - életveszélyben van, szóval úgy veszem, ezt tegnap letette akinek dolga volt ezzel. Isten felhasználja a Sátán munkáját, hogy lelepleződjünk - mint egy nyáj, ahol elengedi a pásztor a kutyát - és visszatereli az elkóboroltat. (mindíg fájdalmas területen kap oda) Oda fog nyúlni minden olyan területre - ahol kilógok, végtelen szeretetéből, kegyelemből teszi, mivel nem értem, hogy füves legelőkön terel - és vágyom a sivatagba néha. Nem jöttem rendbe még teljesen, gyógyulok még.
Ha valaki Anániás módjára ad - életveszélyben van. Ezért megyünk tovább. Ne elégedetlenkedjek azzal amit ad, ne meneküljek Egyiptomba, ne váljak el, mert jobban érdemlek, ne keressem a magam igazát, ne akarjak már - hanem higgyek végre neki. A kegyelem nagyon drága volt és hihetetlen, emberi ésszel fel nem fogható - maga az Isten halt meg értem, hogy higgyek neki. Ez változtat meg mindent. A mindent - a valóságos eredeti értelemben kell venni. Látásomat, gondolkodásomat, szívemet - amit cselekedetek is fognak követni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 12, 15:53:00
Kegyelemből van a hitem, nem mindenkié a hit (2Thes.3,2) mert e hit mögött a Szentlélek áll (2Kor.4,13). Bizony hittel jegyez el bennünket, magának, hogy megismerjem az Uramat(Hos.2.4). Ezzel a hittel, hogy fel ne fuvalkodjak (Róma11,20) hiszek őbenne, és nem kárhozom el,(Ján.3.18) és emberi életet élek ezáltal (Róm1,17).
Minden dicsekedést kizár a hit (Róm.3,27-28), Isten ezen hit által igazít meg. (Ef.2,8-9) Ez nem emberi bölcsesség, hitető beszéd, hanem léleknek és erőnek bizonysága (1Kor.2,5) Boldogok, akik hisznek, mert beteljesedik amit az Úr nekik mondott(Luk.1,20). Mert elhitetésben, hitetlenségben éltünk, a Sátán mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedéseivel elragadott minket(Péld.7,21). Mivel a test gondolata ellenségeskedés Istennel, nem engedelmeskedhet, mert nem is teheti (Róma8,7) - szükség volt arra, hogy megkeresse akik ki vannak választa az Atya Isten eleve rendelése szerint a Lélek megszentelésére (1Pét.1,2)
Mivel az itélet Isten házán kezdődik, (1Pét.4,17) még itt a földön, ez a kegyelem. Hogy a mi Istenünket szeressük teljes szivünkkel és lelkünkkel - és ez vezessen minket (nem a törvény) -valóban (5Móz.11) - ami a megismerése nélkül lehetetlen.(Ján6,69)
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 12, 18:01:11
Kedves Sándor.

Már ebben a topicba is behoztad az eleve elrendelést... :2knuppel:
Kegyelemmel kezdted, de az eleve elrendelésről szól.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 12, 18:07:25
Kedves Anti,

Ha elolvasod a tegnapi és mai Kegyelem topicban lévő cikkeket - akkor fogod látni, nem kezdtem el. Tegnap tisztáztunk néhány kérdést, óember, kőszív stb - és az akaratom, mint gát. Melyik pont volt, amivel nem értettél egyet? Nem akarlak meggyőzni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 12, 18:26:41
Kedves Sándor! :088:

Én személyszerint úgy gondolom, hogy az eleve elrendelésről már leírtuk nézeteinket.
Csak kavargatni tudnánk az eddig elhangzott teóriákat.

Vannak tejjel táplálkozó testvérek is a fórumon. Úgy gondolom, hogy hitüket feldúlhatjuk ezzel.
Kérlek tekints azokra a testvérekre, akik nem érzik magukat olyan erősnek, hogy "bálványáldozati húst" egyenek.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2008 Február 12, 18:51:25
Már nincs ilyen, vagy vagy.
Ne csináljátok kezedek éhes lenni  :005: :005:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 12, 21:56:14
Nem evangélizációs téma egyetértek, próbáltam úgy fogalmazni - ne felfuvalkodottság legyen belőle, úgy gondolom neked sem az a véleményed rólam, hogy ettől többnek képzelem magam. Nem lehetett megkerülni, és hittel írtam, hogy néhányunknak, akik viszont el is olvassák - válasszák. (Remélem nem a jelenések bálványáldozatára gondoltál)
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2008 Február 12, 22:30:15
Nem, nem arra a bálványáldozati húsra gondoltam.

1Kor 8,7-8
"Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sõt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erõtlen, beszennyezõdik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon; ha nem eszünk, nem lesz belõle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz elõnyünk
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: t.zoli - 2008 Február 12, 22:57:24
Pontossan; ne fedd azokat akik lelkileg erőtlenek, nem bírnák el, valahól a Rom. levélben van!
Az idézet nem pontos de tartalomban hasonló!
 :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 Február 13, 09:02:31
Zotya! Erre gondoltál?

Róm. 14,1 A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 13, 09:27:09
Folytatnám a Kegyelem témakörét. A békéltetés szolgálata van ránkbízva, hogy béküljünk ki Istennel. Isten szeretné adni az ajándékait, hitből - mert céljai különböznek attól, mint eddig hittük. Kegyelemből világosságot ad - hogy lássuk, a Sátán rabságában kialakult természetem helyett egy újat alkot a hit által. Ugyanúgy, mint a Sátán, kiről végzés van - nem mehet be az Uj Teremtésbe, de nem akar beletörődni, a mi óemberi természetünk ugyanezt a jelenséget tükrözi. Mint már írtam, Péternek egy nagyon buzgó, szerető, mindíg szolgálatkész óembere volt, rengeteg bosszúságot okozva Jézusnak. Tele volt ötletekkel, kiigazította Jézust, elmondta mit kell csinálni - mert nem tudott mást. Én is egy nagyon buzgó, nagyon szenvedélyes, nagyokat mondó óemberemet ismertem meg, de Isten lelökött a magas lóról. Ma a magvető volt a kijelölt ige. Szól a sokaságnak és a tanítványoknak is. Nem a talaj vizsgálata a feladatunk - hanem mindenkinek. Ez is kegyelem, mert nem bírnánk ki lelkileg, nem is bízta ránk Isten. Mindenhova szórni. Ahol elkezdődött a jó, azt az élő viz locsolja és a Lélek növekedést ad - szóval megvan minden hozzá, viztől és Lélektől, hogy már írtam, süt a nap és nem tudjuk megállítani, hogy nő a fű, vagy Mária pálmája. Az a mi bajunk, hogy nem hisszük el az igéreteit, de kigyógyít. A rosszat jóval. Mikor Jézus jön szamárháton - én nem vagyok csak a szamár, persze nem kérdezem, ott vagyunk már? Nem én vagyok a kérdés.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 14, 08:59:02
A kegyelem gyógyító munkája akkor is folytatódik, ha az én óemberem ezt nem akarja, mindíg ellenáll, vagy csúsztatni akarja a lényeget. Aki végzi, Szent Lelkével folytatja - az nem más, mint aki már az anyaméhben is formált, ismeri minden részemet, ott volt minden pillanatomban, tudja, hogy mikor mi történt és mi miatt, nincs előtte semmi titok, sőt jobban is érti az összefüggéseket - mitől lettem ilyen, mi hatott, mit csináltam és miért - kétségtelen bizonyságát adja nekem, hogy Ő az. Aki a legjobban ért hozzám. Ne bizzak semmi, és senki másban - meggyőz. El nem gondltam volna, a vőlegény jött - és készít a mennyegzőre. Megható és a mélysége és magassága - megromlott természetem, gondolkodásom, akaratom - ellenére egyre világosabbá válik. Amit eddig hittem - felcseréli a benne való hit. Valaminek kivülről kellett jönni - mert nem volt bennem.
Minden megértett ígéret, megértett szó, mikor értem, hogy az én Uram nekem mondja - mind Isten csodája és kegyelemből van. Készít magának, eljegyzett. Megyünk a mennyegző felé az úton - és minél jobban szeretném megismerni. Már felvettem a nevét is előre - már a gyűrűje is rajtam van, ennyire biztos. Én csak csodálkozni tudok és áldani őt, dicsőiteni és szeretnék egyre jobban hinni neki. Bebizonyította, és egyre jobban látom, hogy igaza van. A sötétből hozott és visz. Minden kegyelem.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 14, 13:55:10
Azt szeretném kérni a Testvérektől, hogy holnapra mindenki szépen öltözzön fel (a saru nem érdkes, mert levesszük) - mert bemegyünk a Szentek Szentjébe. Kicsit gyönyörködni kell a Keresztnél, a Kegyelem Királyi székénél.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2008 Február 15, 09:11:55
Megérkeztünk.
Mint ahogy minden előképe (Ábrahám, Izsák, Jákob vagy Illés), Isten is megépítette az oltárt, a koponya hegyét - az idők kezdetén a szavával, ahol bemutatja majd az elveszett, teremtési céljától eltévelyített embernek, az Ő búzgó, féltő szeretetéből a Maga áldozatát. Véghetetlen szeretetéből, mert fáj neki látni a bűnben haldokló teremtményeit, mivel nem oda valók - a Fiát küldi el, akit testben láthatóvá is tett. Nem a bűn világából való, egy egészen mást, az életet, valami újat akart bemutatni - akik többre vágynak, mint a kárhozatban, halálban, bűnben tönkremenni. Istennek fáj nézni a bűnben élő embert és igéretét betartva, miszerint nem lesz mindíg sötét, ahol ma sötét van - a halál árnyékának völgyében ülőknek egy Fiút ad. Féltékeny és búzgó szerelme míveli, hogy Jézus eljön, ahol a teremtés rendjével teljesen ellentétes rend uralkodik, a halál törvénye pusztit. A Fiú, emberi testben jön, de Isteni hatalmát - mint előre bejelentette több mint 200 helyen előre (Messiási jelek) - sorra bemutatja. Bemutatja a nézelődőknek, a homályban ülőknek, az értelmileg teljesen befolyásoltaknak, akaratukat eltorzitott embereknek - hogy majd egyszer megértik. A bűn törvényét végigviszi, ami nem ebből a világból való, azt a bűn törvénye elpusztítja.
Álljunk meg a keresztnél - az ÉLET Ura, a Csodálatos tanácsos - fel van szegezve a fára. A lába, hogy ne járjon utánam, a keze - hogy ne nyúljon utánam. A fején tövis korona és vérzik - mert ne szóljon bele, nem az Ő gondolatai az én gondolataim, nem kell nekem. Akinek egy szavára eláll a vihar. Aki több millió csillagot alkotott, hogy gyönyörködjek a távcsövemmel. Ott van a kereszten és azt mondta, bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, de egyszer megtudják, ha könyörülsz. Vertem a szöget én is, a saját útamat majd én járom, nem nyúljon bele az életembe, mert én jobban tudom és nem kell a haragja, mert nem nagy baj amit csináltam, mindenki ezt teszi. És felnézek Jézusra. Tönkrement élet van miatta. Harag alatt voltam, mert haragudtam Rá, pedig neki fájt. Jött utánam de nem örültem. Oda tette, de nekem nem kellett, el is fordítottam a szemem. Nem kellett - és szíven szúrtam őt. Az Élet Urát. Azt, akinek joga volt igényt tartani rám, és aki emberi életet akart adni nekem, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindíg a kevesebbért harcoltam, mert valami egész más hajtott. Mentem az egyre kijjebbe beljebb, mert valami többre vágytam. Odaszegeztem az Istent. Olyan jó, hogy emberi ésszel nem lehet ilyet kitalálni - és valami kivülről való ez, valami más - és azt modta, látod - ott vagy te, ez vagy te - és szeretné lezárni ami eddig volt. És egy fordulópontot mutatott, hogy aki felszegezte - legyen az a keresztfán, helyettem. Annak kell a kereszten lenni, aki ellenállt, aki lázadozott az Élet ellen. Mindíg fájt neki, mint a szögek. Nem hittem el. Korbácsoltam is, sőt ... Vannak dolgok, amiket csak Ő tud meg én - azt is oda, nem kell, le kellett zárni. Nem azért haragudott, mert neki ártottam, hanem magamnak és fájt neki. Haragudtam, harag alatt éltem, pedig alig várta hogy átöleljem, aki teremtett és egészen másra. Megtörik a világ hatalma, kár és szemét minden.
Tudjátok néha haza járok lélekben, milyen jó lesz, mert itt nincsen maradandó városunk. Nem az a kérdés, mit nem szeretnék a kezébe tenni, hanem mi nem jut eszembe ami van még. Azt igérte, kigyógyit mert nagyon beteg lettem, megnyitja a szemeimet, leveszi a spéci szemüveget, megnyitja a fülemet - és hallani fogom a hangját. Minden igaz. Mindenben mindíg igaza volt, akkor is mikor tiltakoztam. Mindíg a szeretete ellen harcoltam mert nem hagytam hogy szeressen. Büszkén, bután, ostobán. Semmi jó nem volt bennem, ami jó, azt már Ő munkálta. Tudjátok az a Jézus, aki ott volt a fán - ugyanaz a Jézus nézi, ahogy olvasod ezt az írást. Nem csapok be senkit - és tudom, már akkor is vigyázott rám, mikor még nem akartam. El nem hagy. Csak kéri, higgyek végre Neki. Az a neve, csodálatos Tanácsos, Életnek Ura, Alfa-Omega, Dicsőség Fejedelme, Mindenható.... és arra kér, vedd észre. Nem büntetni akar, mert büntetésben vagy, hanem onnan kohozni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: gyermek - 2008 November 24, 22:23:41
Kedves Testvéreim!

Nekem most különösen nagy szükségem van a kegyelemre, a Krisztusi segítségre. Nagyon szégyellem magam saját magam előtt, mert olyan szótlan vagyok mostanában, nem szépítve a dolgot, már-már mogorva.
Anyósommal élünk együtt, aki nagyon lelki beteg, hiszen elvesztette a férjét és a kissebbik fiát. De én sokszor olyan magamba fordult vagyok, hogy szinte nem esik jól, hogy megkérdezzem azt, hogy hogy van ma, vagy más beszélgetést kezdeményeznék.
Az Isten kegyelmét kérem és kérem, hogy imádkozzatok értem, mert a gonosz ami sokszor a hatalmába akar keríteni a szívem fájdalmát okozza.
Biztosan kell hogy legyen az embernek saját ereje, hogy megoldja a gondokat, de ez most nagyon nehéz nekem. Szeretném olykor, hogy külön lakjunk tőle, pedig neki olyan nagy szükésge van a szeretetre. És nincs is rossz természete, csak az én hülyeségem nagyon sokszor felszínre tör és elvágyódom egy külön háztartásba stb.
Az Isten bocsássa meg nekem, hogy nem támasza vagyok, hanem egy szótlan arcot kell néznie sokszor. Tudom, hogy a kegyelem nem kiérdemelt jutalom, de ha imádkozunk, akkor megkaphatjuk. Kérlek titeket, imádkozzatok értem, hogy ne legyek ilyen.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 November 24, 22:34:43
Az imdákozzunk együtt topicba beteszem a kérésedet és örömmel imádkozunk érted.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2008 December 02, 17:24:10
Kenneth Copeland  Mi a te neved?

"És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala." Kolossé 3,17.

Tudtad, hogy a neved megváltozott? Ahogy újjászülettél, többé már nem ugyanaz a neved, mint korábban volt. A régit eldobtad, amikor szövetségre léptél Jézussal.

Hogy pontosan megértsd, mit is jelent ez, végig kell gondolnod annak a fényében, amit a vérszövetségről tudsz. Amikor valaki belép a vérszövetségbe, fel kell adnia teljes valóját. Többé már nem ura önmagának. A tulajdona, a tartozásai, az erősségei és gyengeségei most már szövetséges testvéréhez tartoznak.

Ha vérszövetségben vagy valakivel, annak a személynek a neve lesz a tiéd is. Nem tudsz megszökni előle – akár jó, akár rossz számodra -, ez már a tiéd.

Amikor elfogadtad Jézust, mint Uradat és megmentődet, Ő elvette korábbi nevedet! Azelőtt bűnnek hívtak, gyengeségnek, félelemnek, szegénységnek, és minden egyéb olyan gonosz dolognak, amit Ádámtól örököltél.

Jézus elvette ezeket a neveket tőled, és cserébe odaadta a sajátját. Ez így van! Az Efézus levél 3,15 azt mondja, hogy Krisztus egész teste az Ő nevéről neveztetik mind a mennyben, mind a földön. Ez azt jelenti, hogy Jézus neve adatott neked. Az Ő hatalma, és jogosultsága ezután már a tiéd!

Gondold csak végig, kiről is neveztetsz: „ Jézus, Mindenható Isten, Bölcsesség, Szabadító, Júda törzsének Oroszlánja, az Élet Igéje, Közbenjáró, Ellátó, a hatalmas Én vagyok, Segítő, Megmentő, Béke Fejedelme, Csodálatos Tanácsos, Isten Báránya, urak Ura, Dávid Gyökere, a Hited Kezdője és Bevégzője, az Út, a Gyógyító, Isten Fia, az Igazság, Szegletkő, a királyok Királya, a Világ Világossága, Főpásztor, az én Erősségem és Énekem’, az Igazságos Bíró, az Igazságosság Fia, Feltámadás és Élet, az Alfa és az Omega.”

Dicsőség Istennek, ezek a nevek mindenre elégségesek, bármivel kerülsz is szembe. Sőt, Isten ereje az Ő minden nevét valóságossá teszi az életedben.

Már nem hívhatod magad bátortalannak, ez már nem a te neved. Nem válaszolhatsz, amikor az ördög így kurjant neked: „hé te szegény fickó!” Ez már nem a te neved. Jézus elvette mindezeket tőled, egyszer s mindenkorra. Elmélkedj az Úr nevein. Mindezek Jézus nevében vannak, abban a névben, amely minden név fölött való. És ez a név minden erejével és jogosultságával neked adatott.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás
 
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 Május 14, 13:40:27
Bír. 4,4
Ebben az időben Debora, a prófétanő, a Lappidoth felesége volt biró Izráelben.

Isten vezetőnek is használt nőt. Nem is akármilyen volt a szolgálata, hiszen Izrael élén állt. Vannak olyan férfiak ma is, akik ki akarják zárni a nőket mindenféle szolgálatból, vagy csak bizonyos szolgálatot engednek nekik, de Isten nem zárta ki őket még olyan fontos pozícióból sem, hogy Izreal felett bíráskodjon. Isten ma is megteszi, hiszen abba mi nem szólhatunk bele, hogy kit mire használ. Ti, hogy látjátok ezt?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2009 Május 14, 17:14:37
Kedves Nővérkém!
Ismét Pál apostol álláspontja felől közelítenék ehhez a témához.
Tehát a 'páli értelmezésben' nőnek nem adatott tanítói, igehírdetői szolgálat. Pál le is vezeti ezírányú gondolatmenetét a 1Tim.2:12-15-ben.
Pál apostol azért is a kedvenc bibliai szerzőim közé tartozik, mert sajátos szófordulattal jelzi, hogy éppen a saját véleményét ecseteli, vagy tényleges kinyílatkoztatásról beszél. ('mondom én, s nem az Úr...)
Szóval a fenti témával kapcsolatos álláspontját is félreérthetetlenül egyesszám elsőszemélyben
indítja: 'A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak...'
Igen, ez kedvenc apostolom személyes véleménye!
Én, mint Keresztyén szeretem teljes bibliai összefüggésében látni a dolgokat, mielőtt valamiről egyoldalú véleményt formálnék.
Kezdjük talán az apostolok cselekedetei 10. résznél: Amikor a pogányokra kitöltetett a Szent Lélek ajándéka, Péter apostol felkiáltott: 'Vajjon eltilthatja-é valaki  a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is?!'
Pál a következőket mondja az 1Kor. 12. részben: 'A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. Szolgálatban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben'.
Majd ekként folytatja :
'Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyeknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;...De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, AMINT AKARJA'.
S most kérdezem én, Péter lelkűletével: Ki vagyok én, hogy egy, a Szentlélek által alkalmassá tett testvérnőt eltíltsak a szolgálat bármely területétől, csak azért, mert Ő nő?!
 Szeretettel: Daba
 
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: krisz - 2009 Május 14, 22:48:30
már majdnem ellentmondtam, de aztán a végére értem...
nem mintha én tanítói vagy igehirdetői babérokra törnék, csak sztem sem lehet minden esetben valamire egyértelműen rámondani, hogy nem a Szentlélektől van. Mindig a gyümölcsöt kell nézni. Jó fának nem lehet rossz gyümölcse. 

krisz
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2009 Május 15, 08:39:11
Kedves Mária,

Amit leírtál - teljesen igazad van. Isten Deborát a férfiak megszégyenítésére, azok felrázására a nép élére állította.
Azért mégis találunk egy másik tanulságot is ebben, hogy ettől a történet mégis egyedi maradt, szóval azért a nők nemzetvezető, főpapi szerepe ettől nem vált általánossá.
A nő szerepe a teremtési rend alapján más, mint a férfié - és kérlek, ne vedd sovinizmusnak, mert tényleg nem az. Azt is értem, hogy a férfi sincs a helyén és ma már teljesen elfogadott - hogy a nők is gatyában járnak, ami nekik sem jó, csak nem tudják.
Amikor Pál Korintusban azt mondja, hogy nem engedem a nőknek, hogy tanítsanak - azt szeretetből teszi. Egyrészt irritálja a férfit, másrészt a nőknek más a szerepük eredendően - minthogy férfiakat kioktassanak.
Korábban beszéltünk egy Biatorbágyi szolgálatról, ahol egy nőt állított be Isten - hogy hírdesse a szabadulást. Nagyon kemény asszony volt - és a maga fogyatékosságai és női mivoltának kompenzálási törekvése ellenére - Isten megáldotta, megnyitotta neki az Igét és rengeteg (szó szerint rengeteg) ember ismerte fel a Megváltóját, kapott hitet és kezdett új életet. Én ismerem kb. 600 igehirdetését (olvastam, vagy hallgattam).
Nálunk is van 2 segédlelkész, akik NŐK. Nagy gyülekezet vagyunk - és kellenek a szolgálók. A nők empatikusabbak, érzékük kifinomultabb, tehát rengeteg területen nagyon fontos a szerepük.A vezető lelkipásztorunk mégis férfi és ezt senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez így helyes, a 2 női lelkészünk sem vállalná, ők is így tartják jónak. Ez a szolgálati struktura nem hierarhia. Az a fontos, hogy mindenki az Istentől rendelt helyén legyen - nem az, hogy feljebb, vagy lejjebb - mivel nincs is ilyen.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 Május 15, 09:26:53
Sándor: Azért mégis találunk egy másik tanulságot is ebben, hogy ettől a történet mégis egyedi maradt, szóval azért a nők nemzetvezető, főpapi szerepe ettől nem vált általánossá.......Ez a szolgálati struktura nem hierarhia. Az a fontos, hogy mindenki az Istentől rendelt helyén legyen - nem az, hogy feljebb, vagy lejjebb - mivel nincs is ilyen.

Nem szóltam volna hozzá, ha nem írod ezeket le, hiszen egyet értek veled többnyire. Most akkor van feljebb vagy nincs? A Főpapi tisztséget inkább hagyjuk meg Jézusnak. Rajta kívül, semmilyen más Főpapot, Fő pásztort nem ismerek el. Ragaszthat bárki bármilyen címkét magára, attól még nem lesz az. Mellesleg megjegyzem, sok próféta nő van a Bibliában, akik szóltak a templomban. Pált csupán érteni kell miért írta azt, amit írt. Daba jól írta és így van, hogy Pál mondta azt maga és nem Isten. Hiszen azt mondta, nem engedem meg... A próféta bizony nem kis szolgálatot töltött be. Még a királyok is tisztelték őket, mert felettük álló "rangban" voltak. Isten bizony az utolsó időkben még a köveket is megszólaltatja, és most éljük ezeket az utolsó időket. Talán már másodperceket. Sajnálatos, hogy a sátán ennyire le tudta vinni a férjek "koronáját" és már nem igen tudnak fejek lenni. Ez abból is adódik, hogy a nők már ugyan úgy munkában vannak mint a férfiak. A férjek nem igen tudják eltartani a családjukat egyedül, mint az ószövetségi időkben. Ott meg volt a helye mindenkinek és úgy volt rendjén. Ma viszont azokban az országokban, ahol a nők a "helyükön" vannak, ott rabszolgaként élik meg az életüket. Ahol nincsenek elnyomva, ott pedig a nő magasra tört. Isten jól tudta ezt és így kénytelen a nőket bevetni a szolgálatba. Ha a férfiak nem kerültek volna bocsi a kifejezésért, a "szoknyába" akkor ez nem így lenne. Ki az oka ennek? Részben a sátán, mert akkora igényeket hozott elő az életünkbe, hogy egyedül a családfő nem bírja már el. Részben pedig mi emberek, mert rá hallgatunk. A másik, hogy hatalmas szabadságot kaptunk mi nők a világtól és ezzel élhetünk is a törvény szerint. Viszont ha belegondolok, ebben a társadalomban, nemzedékben nem is szeretne sok nő alárendelt lenni. A férfiak nem keresztények többségében. Ma nem kell belekényszeríteni a nőt az alsóbbrendűségbe, ha a férj nem tud példamutató lenni. Soha nem rendelném alá magam egy férjnek sem, ha ő nem tud a helyén lenni és példát mutatni a családjának. Ha nekem is dolgozni kell és ellátni a családomat -mosni, főzni, takarítani, gyereket nevelni, tanítani, kertben kapálni stb. a férjek meg csajoznak, meg játékgépeznek, meg rákényszerítik a feleségüket arra, hogy több nőt is elviseljen mellette, - megcsalja unalmában, meg pia meg egyéb arrogancia, semmi tisztelet, szeretet nem jár ki a feleségének, csak a férfi jogai, és ma ez a családmodell, akkor mit is várjanak el a férjek? Eltartom magam és a gyerekeket egy mihaszna, lusta, arrogáns, iszákos istentagadó férj helyett. A keresztényekben sem igen lehet a helyén látni a dolgokat. Felemás igában élnek. A feleség több helyen megtér a férje nem. Milyen házasság is az olyan? Hol tud a feleség egy világi férjre felnézni? Hogyan is tudna kiteljesedni a házassága? Persze ez fordítva is így van. Keresztények között is manapság több a válás, paráznaság, házasságtörés, különélés. Lassan már behozzák a világiakat. Isten mit is tud tenni? Kénytelen az odaszánt nőket is szolgálatra hívni, holott nem ez volt a terve. De Ő is tudja, sajnálatos módon ez a bűn következménye. Meghígult, megfogyatkozott a szeretet az emberben. Az pedig nem sok tisztelettel bír a másik iránt. A nőn nem uralkodni kell, hanem szeretni és tisztelni, társként kezelni és akkor viszonozva lesz. Nem véletlenül jön az Úr!

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2009 Május 15, 10:18:43
Kedves Mária,

A főpapi tisztet - mint ószövetségi szolgálat értjük - gondolom nem hiszed Te sem, hogy én másként vallom ma, mint ahogy írtad, hogy ma Jézus a Főpásztor. Kérlek értsd jól a szövegkörnyezetet is figyelembevéve.

Amit a férfiakról írsz én még tekernék rajta. A hímnemű ember csak akkor férfi, ha keresztény. Egyébként egy személyiségét eltorzított vergődő hím. A nőknél ugyanez a helyzet. A tragédia pedig az, amit látunk - hogy a két emberfél úgy próbál meg összeilleszkedni, hogy teljesen el van értéktelenítve az, ahogy jól müködhetne.
A szeretet szót is teljesen átírta már az ember. Úgy minden teljesen elromlik lassan. Várjuk Jézust. Ő is gyüjti a népét és a Sátán is. Tudod, mikor a gabonát csépelik - a magot a csürbe, a ponyvát a tűzre - szenvedi mind a kettő.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 Május 15, 10:31:24
Sándor: Isten Deborát a férfiak megszégyenítésére, azok felrázására a nép élére állította.
Azért mégis találunk egy másik tanulságot is ebben, hogy ettől a történet mégis egyedi maradt, szóval azért a nők nemzetvezető, főpapi szerepe ettől nem vált általánossá.


A szövegkörnyezetét is figyeltem és nekem úgy jött le ahogy írtam. Különben nem jegyeztem volna meg. Nő soha nem volt főpapi tisztségben, még az ó szövben sem, de még Debora sem, így kénytelen voltam így érteni. Nem vitázni szeretnék ezen. Azt írtad: "Azért mégis találunk egy másik tanulságot is ebben, hogy ettől a történet mégis egyedi maradt, szóval azért a nők nemzetvezető, főpapi szerepe ettől nem vált általánossá." Nem is volt főpap nő soha az én tudomásom szerint.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Sándor - 2009 Május 15, 11:24:28
Kedves Mária,

A főpap szerep egy folyamat során alakult ki - aki az Isten előtt képviselte a népet és a nép felé közvetítette Isten akaratát. Közbenjáróként a legfőbb személy. Aki Isten akaratát ismerte és ez alapján eligazította a népet. Ilyen értelemben, mint Izrael népének fő bírája - Deborah betöltötte ezt a szerepet.
A főpapi szerep különválására Áron családjának kiválasztásakor került sor - majd a királyság története során ez végig megmaradt, ahol már el lett választva a király és főpap személye. (ez Debora idején még egy személy)
Mikor  Királyok Királya megérkezik és egyben főpap - és nem e világból való királyság ténye valósággá kezd válni - alakulnak a gyülekezetek - akkor a Király és Főpap újra egy személy már, ez Jézus.
A gyülekezeteknek is Ő a főpapja. Nincs alá és fölé rendelt viszony a gyülekezetek között - ezért bibliaellenes a katólikus egyház. Minden gyülekezetnek ugyanaz a főpapja - az Apcsel-ben sem olvasunk semmi utalást, hogy a Korintusi gyülekezet vezetője fölé vagy alárendelt lett volna Efezusnak, vagy Rómának. Mindegyik egy nyáj - azonos főpásztorral - és ez nem valamelyik gyülekezet vezetője volt, hanem Jézus.

Remélem minden olyan kérdés - amit bizonytalanságot okozhatott - így most összeállt és nem vagyok félreérthető vagy túl bonyolult.

szeretettel Sándor
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 Május 15, 21:55:50
Ahha így már okés.  :afro:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 Június 10, 15:25:02
Glória Coplandtól idézem:

Valamikor hallottam egy történetet néhány kelet-európai hívőről, ami jól szemlélteti azt, amiről beszélek. Néhány évvel ezelőtt történt, amikor a kelet-európai illegális gyülekezetnek az erdőben és titkos helyeken kellett találkozniuk, hogy a hatóságok ne tudjanak rajtuk ütni.

Ebben az időben az egyik hívőcsoport tagjai között volt egy kém. Ennek eredményeként bárhol is jöttek össze, rögtön felbukkant a rendőrség. Ezért tudjátok mit tettek? Többé nem jelentették be előre a következő találkozó helyét. Egyszerűen azt mondták: „Ott fogunk összejönni, ahol a Szent Szellem mutatja. Tehát aki ott szeretne lenni, annak figyelnie kell a Szellemre, hogy megtudja, hová kell menni.” A következő alkalommal mindenki megjelent, egyetlen ember kivételével.

Mindannyiunknak megvan a képessége, hogy ugyanígy hallgassunk a szellemünk hangjára. Itt Amerikában, nem túl sokszor működtünk ebben a birodalomban. De fogunk. Hogyan?

Úgy, hogy szellemben imádkozunk és figyelünk Istenre! Minél többször tesszük, annál pontosabban fogjuk meghallani az Ő hangját.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: gyermek - 2009 Június 13, 19:00:31
Nagyon igazad van Mária, és ha valaki megtapasztalja, az örökké vágyik újra és újra a hangjára.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: irene - 2009 Október 31, 14:11:32
http://www.kma-hu.com/online-tv/index.html

-hasznos oldal sok keresztény film!!!
-  aki tudja, kérem  küldje tovább  ismerőseinek   -köszönöm-  :044:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: irene - 2009 November 16, 08:36:07
 :2smitten:  áldott napot  mindenkinek ezzel a  csodálatos igei bátorítással  :2smitten:


http://www.youtube.com/watch?v=oRln9zwusaA&feature=related
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 December 01, 15:22:31
Mi a baj a mai gyülekezetekkel? Mert ugye tudjuk, hogy van, de vajon mi? Hol tévesztjük el és mi a baj?

Isten megváltott a bűneinktől egyetlen pillanat alatt. El kell fogadni, hogy meg vagy mentve! A kereszténység ma azért erőtelen, és nem sugározza Isten dicsőségét, - langy melegek, mert azzal küszködnek, hogy meg van e bocsájtva a bűneink. Jézus elvégezte a Golgotai kereszten. A bűn le van győzve, le van zárva végleg! Meg van bocsájtva a még el nem követett bűnöm is. Ha ezt nem érted, akkor küszködsz, hogy jobb, igazabb legyél Isten előtt. Ne tedd! El veszi az erődet! Nem erővel és nem hatalommal.... Meg kell újítsd az életedet. El kell fogadni, hogy Isten ígérete a számunkra ELVÉGEZTETETT! Ezt Jézus a Golgotán bejelentette, te halld meg ennek az üzenetnek a lényegét. Szent Szellem nélkül erőtelen vagy. Ő jelenti ki az igazságot! Ha te még mindig azzal küszködsz, hogy hogyan tudnál jobb lenni, azt kell mondjam, nem hallod a Szent Szellemet. Ne erőlködj, ne pusztulj bele a jóságos viselkedésbe. Csak azokon tud munkálkodni Isten Szelleme, akik betöltekeztek vele. Milyen tévedés azt hinni, hogy egy halott gyülekezetben munkálkodik Isten Szelleme. Isten kiköpi a langymelegséget. Mi kevésbé vagyunk jó emberek. Senki sem jó, csak Isten! Minél többet vagy az Igében, annál jobban formálódsz. Ez testből nem megy. Te szinte észre se veszed a változást ha Isten formál, hanem mások veszik észre ki is vagy valójában. Hová tartozol. Saját erődből építkezel. Isten nagyobb dolgokra hívott el, mint azzal foglalkozz, hogy jó legyél. Isten szeret téged mert a Fiát adta érted. Ha jó dolgokat teszel, ez csak Őmiatta van. A gyülekezetekben sok a meddő ember, mert nem hoznak létre életet. Ilyen gyülekezetet Isten nem látogat meg, hiába jönnek össze. Nem lesz termés. Ahol az a fontos, hogy hogyan hozzák meg a jó döntéseiket, hogyan legyenek jók, hogyan bánjanak el a bűnössel, oda Isten már nem fér be. Meddő gyülekezet. Csak Jézus hoz életet! Csak Jézus törli el a bűnt! Csak Jézus gyógyít meg! Csak Jézus tud megváltoztatni, jobbá tenni! Ahol te erőlködsz, ott Jézus nem fér el és nem is megy oda. Nézzétek meg a Bibliába hová lépett be Jézus? Meg kell mozdulni a helynek Isten Szellemével! Ott történik mindig valami, ahol Isten munkálkodhat. Sok gyülekezetben azt hiszik Isten ott van, pedig nincs. Az ördög hazudik és elhiteti ott van, pedig nincs. Ahol halál van ott nincs az Élet! Életet kell sugározzon a gyülekezet!!!! nem halált, nem alvást! Honnan ismered föl, hogy halott a gyülekezeted? Az éltet hogyan ismered föl? Mit csinál az ember aki él? és mit a halott? Az élő mozdul, a halott egy helyben van. Ha valaki nem lesz állapotos, az meddő. Ha egy gyülekezetben nincs szaporodás, az meddő. Legyen vége a meddőségnek! Állja be Isten tervébe! Legyen zajos a gyülekezet! Legyen hangos a gyülekezet! Kitől? Tőled! Nem tudnak örülni a halottak, szemben az élőkkel. Nem mernek boldogok lenni a gyülikben. Hiányzik a TŰZ! A tűz perzsel és éget. Ellenállás van a testvérek szívében. Isten megakar látogatni a gyülekezetben. Boldog leszel ha belép? Ha a szellemed újjá van szülve, akkor igen. Ha nem, akkor észre se veszed és nem is tudsz boldog lenni, nem tudsz örülni, nem tudsz mozdulni. Mit kell tenni? Hívni kell a Szent Szellemet az életedbe. Kérd Istentől és Ő adni fogja. Van felelősséged. Ha egy gyülekezet nem tud bemenni Isten jelenlétébe, a Trónusa elé, ott nem történik semmi. Arról ismerhető fel, hogy élő vagy halott a gyülekezet, hogy Isten munkálkodás jelen van e vagy sem. Ahol Isten megjelenik, ott mindig történik valami. Látták -e rajtad, hogy az Úr előtt voltál? Látják -e rajtad, hogy a gyülekezetből mentél haza? Hallják -e, hogy hol jártál? Mit mondanak azok, akikkel találkoztál az úton? Éhes a szíved az Ige hallgatására? Izgalomba jössz-e Jézus hallatán?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2009 December 01, 16:59:50
Guti Tünde oldalán olvastam:

http://www.gutitunde.eoldal.hu/cikkek/ateleseim/hajnalhasadas

http://www.gutitunde.eoldal.hu/cikkek/egyeb-irasaim/szellemi-viselosseg
Cím: Re: Izrael
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 20, 16:01:58
Kedves Mária ! Igen erre gondoltam. hitem szerint akkor születik újjá az ember amikor megtér Jézushoz ,komoly elhatározást tesz ,hogy vállalja Jézust mint utat.Röviden így van Jól értem igaz? Aztán ahogy jár ezen az úton ,meghallja és megtartja,Jézus tanítását.Ekkor Amikor a Szentlélek akarja,megajándékozza önmagával.Megkapja a Szentlelket.A Lélekkersztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek,tanítás,gyógyítás,jövőbe látás,stb,mások javára.A lélekkeresztség,a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten,megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által.Összefoglalva:Az ember újra születik ,víz által,és Szentlélek által és megcselekszi amiket Jézus mond a jobbja felől állókra.Ezek az emberek jutnak a Mennyek Országába.Mind a három feltételnek meg kell lenni Jézus szavai szerint:Újra születés, Lélekkeresztség,Cselekedetek.Jól Értem csak így lehet a Menyek Országába jutni?Értem az újra születés lényegét, de miért mondja,hogy víz által? Tudom a választ csak kérdezem úgy hiszem-e mint Te.Szeretettel :Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Izrael
Írta: maria - 2010 Március 20, 18:17:54
Ez már annyira nem Izrael téma, hogy lehet áthelyezem a Beszélgessünk szabadon topicba.

1 Ján. 5,6-
Ez az, Aki víz és vér által jön, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Szellem: és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő Fiáról. Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az Ő Fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyjetek az Isten Fiának nevében.

Ján. 19,34
Hanem egy a vitézek közül dárdával döfi meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból.

Ha figyelmesen olvastad, mind a hárem egy. Érdemes megfigyelni a kék jelöléseket. Mind a két esetben Jézusról van szó és nem a földi vízről, amivel alámerítenek.

Mát. 28,19
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, alámerítvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,

Azok jelképesek csupán, vagyis nevezzük pecsétnek. A pecsét a szívünkben van. Ott vagyunk körülmetélve Jézussal.
Cím: Re: Izrael
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 21, 08:36:31
kedves Mária! Valóban a vízzel való újra születés, nem keresztelés de nem is alá merítkezés,bár hordozhattnak olyan tartalmat, ha az ember részéről,megvan a hittel való életrátevés.Ebben egyetértünk.Az újra születés, és az ujjá születés,jelentésének megértése,túlmutat földi világunkon.Ezért mondta Jézus Nikodémusnak,hogy most földi dolgokról beszélek, és azt sem érted,hogyan értenéd ha a Mennyeiekről szólok.Párbeszédünk lényegét nem is változtatná ha az újra ,és újjá,születést,leírnám,ha a Jó Isten úgy akarja egyszer leírom.A Te ,hited és az én hitem szerint is eljutottunk oda,hogy a Mennyek Országába az emberiség igen kicsi hányada jut be.Jézus szűk kapunak és keskeny útnak mondotta azt az utat,amely az életre vezet,és hozzátette még azt is,hogy kevesen találják azt meg.Azért,hogy tévedés ne essék,nehogy valaki véletlen kisiklásnak,elnagyolásnak tartsa kijelentését,még hozzáfűzte azt is ,hogy széles az út,és tágasa kapu,amely a romlásba vezet,és sokan mennek be rajta.Mt 7.13-14. Az életet,a mennyek országának gondolom.A romlást,pedig a kárhozatnak.a dúsgazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Jézus egyértelműen elmondta,hogy odaát nincs mód átevickélni a romlást jelentő pokolból az életet, a mennyek országát jelentő ábrahámi kebelre Lk 16.26. A Jó Isten jósága emberi mércével is csak rossz Istennek lenne nevezhető,mivel kevés gyermeke mellet a sok gyermekét örök kárhozatban tartaná örök létben.E kijelentésemnek kétségtelen alapja az,hogy minden létezőt szerintem Isten tart létben.Amit Ő nem tart létben,az nincs!Vagyis Isten létben tartó módon van jelen a teremtményeiben.Azt sem gondolom elfogathatónak,hogy hol létben tart ,hol megsemmisíti azt amit létben tartott.Azért nem tartom számomra ezt elfogadhatónak, mert részben Istenben nincs változás,részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán teremti Önmagára emberi teremtményeit,és elfogadhatatlan számomra az is ,hogy valaki,legyen bár a világ leggonoszabb emberi lénye is,akkor érezze jól magát,amikor rosszul érzi magát.Márpedig ez azt jelentené, hogy a sok milliárd elkárhozott soha nem jönne ki a pokol poklából,bár kijöhetne.Elfogadhatatlan tehát számomra az ,hogy egy rossz állapotból ne lehessen soha kiút annak, aki nem találta meg a keskeny utat és a szűk kaput.Igaz, el lehetne mondani azt  ,hogy van tisztítóhely,és onnan lehet kiút a Mennyország irányában.De akkor meg a poklot,a kárhozatot kellene tagadnom,ami szintén nem megy ,mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal,és tüzük ki nem alszik Mt 9. 48. Jelenleg én olyan egyháznak vagyok tagja,amely sem a tisztító tüzet,sem a poklot nem tagadja,hanem hittartalomként tanítja.Jézus beszél konkolyról ,amelyből búza soha nem lesz.Nem beszél farkasról,amelyből bárány lesz,de beszél arról ,hogy mindkét létezőpár az marad,ami volt kezdetben."Hagyjátok,hadd nöjön mind a kettő az aratásig Mt13. 30! Nézzétek,úgy küldelek titeket,mint bárányokat a farkasok közé!Mt10.16. A konkoly az konkoly, a farkas az fatkas marad.De azt is mondja,hogy majd akkor,amikor Őt keresztre feszítik,mindeneket magához vonz,és nem mondja azt,hogy kivéve..."Én meg ,ha majd fölmagasztaltatom a földről,mindenkit magamhoz vonzok.János12,32.! Tehát ismét csak az következtetem ebből, hogy az örök kárhozat lehetősége bár örökre létezik, de az örökre elkárhozottak elkárhozott létezése nem létezik.Itt a földön viszont vannak olyanok, akik az ördög atyától vannak Jn 8.43. és akikért Jézus kifejezetten elmondja,hogy ezekért nem imátkozikJn17,9. Sőt még övéit is figyelmezteti, hogy rázzák le lábuk porát Mt10.14., ha ilyenekkel találkoznak.A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak örökre elkárhozottak,mivel ez a bűn nem egy döntés következménye,hanem a megátalkodottság állapota.Nagyon természetes, hogy mindaddig, amíg valaki megátalkodott állapotban van,számára nem lehetséges a bűnbocsánat megszerzése.Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul,de csak addig maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat Mt18. 34.Ez viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott,ahol nincs rászoruló,ott nem létezhet a rászorulón való segítés,tehát nem lehet adósságtörlesztés.Odaát nem lehet a megtérés szándékának gyakorlati igazolása.Igaz az is, hoigy senki nem juthat az Atyához,csak Jézus által Jn14.6, és senki nem jut Jézushoz ,hacsak az Atya nem vonzza őt Jn6.65. Az Atya pedig csak azokat vonzza,akik az Atyánál tanultakJN 6.45.Hogyan lehetséges az Atyánál tanulni?Ezeket a sorokat azoknak szántam akiknek hite nyitott,és erős.Nem véletlenül nem mondtam el .hogy én mit hiszek az előbb leírtakból következően.Egyenlőre nem írhatom le.Az ÉLŐ ISTEN ÁLDJON! Szeretettel:Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 21, 21:33:25
Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hogyan lehet megirni szeretettel a választ az ilyen mondatokra :

Laci irta :

Azt sem gondolom elfogathatónak,hogy hol létben tart ,hol megsemmisíti azt amit létben tartott.Azért nem tartom számomra ezt elfogadhatónak, mert részben Istenben nincs változás,részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán teremti Önmagára emberi teremtményeit,és elfogadhatatlan számomra az is ,hogy valaki,legyen bár a világ leggonoszabb emberi lénye is,akkor érezze jól magát,amikor rosszul érzi magát.Márpedig ez azt jelentené, hogy a sok milliárd elkárhozott soha nem jönne ki a pokol poklából,bár kijöhetne.Elfogadhatatlan tehát számomra az ,hogy egy rossz állapotból ne lehessen soha kiút annak, aki nem találta meg a keskeny utat és a szűk kaput.Igaz, el lehetne mondani azt  ,hogy van tisztítóhely,és onnan lehet kiút a Mennyország irányában.De akkor meg a poklot,a kárhozatot kellene tagadnom,ami szintén nem megy ,mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal,és tüzük ki nem alszik Mt 9. 48. ...

Számomra az elfogadhatatlan, hogy valaki felül akarja irni Isten kijelentett szavát, és egy oót üdvösségre jutást akar beiktatni. Isten terve szerint, egyetlen életünk van és az abban történtek alapján megy ki az üdvösségre, ki a kárhozatra. Nincsennek pótmegoldások, és a legrafináltabb lázadás Isten ellen ha valaki kegyelmesebbnek akar látszani, mint amilyen kegyelmes Isten maga. Isten akarata minden ember számára az üdvösség, és ha ez az akarata, akkor ez valamilyen formában még ebben az életben felkinálásra kerül, és ha valaki önhibáján kivül nem hallott az üdvösségre hivó szóról, azt a belé irt törvény alapján fogja megitélni az Isten. De élet, és üdvhöz jutás csak itt ebben a földi létben lehetséges. És ahogy van üdvösség, úgy van kárhozat is azok számára akik elutasítják a kegyelmet. Nagyon nagy felelősséget vállal az magára, aki ezt nem teszi világossá az emberek számára, meg lehet az üdvösségrejutástól zárja el. Isten mindent elkészitett számunkra, hogy megbékéltessen önmagával, a Kereszt vére valósága garantálja ezt számunkra. Az ember úgy van teremtve, hogy vágyódik Teremtője után, még akik soha nem hallottak Istenről azok is el tudják mondani, hogy milyen belső sóvárgás volt a bensejükbe, míg Istennel nem találkoztak Jézus Krisztusban. Ma van itt az üdvösség napja, ma még elérhető a kegyelem, de ha szemünket lecsuktuk  a halálban ez a lehetőség véget ér, akkor már csak az itélet marad. Használjuk ki inkább a számunkra adott időt az üdvözülésre! :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 22, 09:32:34
 :088:
Kedves Irma!

Csak ámulok, hogy milyen jó dolgokat írtál! Áment mondok rá, és kívánom, hogy az Úr adjon továbbra is bölcsességet, szelíd szeretetet, hogy így kifejtve az igei látásodat, helyre tegyél másokat!  :afro:
Szeretettel: Tünde

Építő volt nagyon!  :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 22, 10:47:57
Köszönöm, de Isten Szelleme az aki épít minket. :037:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 22, 11:17:27
:088:
Kedves Irma!

Csak ámulok, hogy milyen jó dolgokat írtál! Áment mondok rá, és kívánom, hogy az Úr adjon továbbra is bölcsességet, szelíd szeretetet, hogy így kifejtve az igei látásodat, helyre tegyél másokat!  :afro:
Szeretettel: Tünde

Építő volt nagyon!  :2smitten:

Ámen,
Zsuzsa
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 22, 12:05:21
Szia Laci!
Ezt irtad: "nem juthat az Atyához,csak Jézus által Jn14.6, és senki nem jut Jézushoz ,hacsak az Atya nem vonzza őt Jn6.65. Az Atya pedig csak azokat vonzza,akik az Atyánál tanultakJN 6.45.Hogyan lehetséges az Atyánál tanulni?Ezeket a sorokat azoknak szántam akiknek hite nyitott,és erős.Nem véletlenül nem mondtam el .hogy én mit hiszek az előbb leírtakból következően.Egyenlőre nem írhatom le.Az ÉLŐ ISTEN ÁLDJON! "

Laci, miért nem irhatod le egyenlőre? És mikor fogod? Ha már igy fogalmaztál, légy szives, magyarázd meg.
Már akkor is fura volt amikor Gábriel irt hasonlókat: hitben erősek keressék fel  privátban mert szeretné megérteni, hogy itt miért hisznek igy ő meg úgy...Tegyük fel, hogy valakit sikerült meggyőzni hogy a ti látásotok a helyes, akkor ez meg milyen dolog? keresztényekkel nem nyiltan, hanem privátban beszélni teljesen nyilvános témáról?

Laci! Kérlek, őszintén mondd el milyen közösségbe jársz/jártok,  mi a neve? Ki a vezetőtök? Mi a  hitvallásotok?
Remélem, nem titok ez is?
Miért fogalmazol homályosan, miért nem beszélsz nyiltan?
A titkozólás, a sejtelmes célozgatás ("egyelőre nem irhatom le" " nem véletlenül nem mondtam el" stb.)  n e m    a z    Ú r t ó l   v a n , mert Ő Maga a Világosság, és nekünk is világosságban kell járnunk, mert a mi hitünk nem valami zugolyában lett dolog!
Várom a válaszodat, hogy az IGE fényében megvizsgálhassuk közösen.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 22, 14:01:29
Laci: A Te ,hited és az én hitem szerint is eljutottunk oda,hogy a Mennyek Országába az emberiség igen kicsi hányada jut be.

Én abban hiszek, hogy egyre többen fognak bejutni Isten országába, hiszen ezen munkálkodom magam is és keresztény testvéreink is, néhányan még az életüket is kockára teszik értük. Hiszek abban, hogy a bűnös -Jézus nélküli muzulmánok, arabok, indiánok, gyilkosok,... akik egyenlőre idegen istenhez kiáltanak, bárhol is legyenek, Isten megtudja őket érinteni. Mivel Isten a gyilkosnak is megbocsájt ha Őt választja, akkor erre bármilyen bűnében veszteglőnek meg van a lehetősége. Isten bármikor és bárhol eléri a szívét, nem fal, hely, ország, származás ..stb. függő, hanem szív függő. Ki az aki újjászületett? A gyümölcsiről, beszédükről megismerhetőek. Ahogy Péternek mondta a szolgáló lányka is: Te is közülük való vagy, a beszédedről megismerlek. Meg lehet ismerni ki Jézus követője és ki nem. Járhat templomba élete végéig, hihet Isten létezésében és énekelhet zsoltárokat, segíthet a szegényeken, jó lehet, bűnbánó lehet, megkeresztelhették kiskorában, ha a szíve távol van Jézustól, nem fogja meglátni Isten országát.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 15:46:16
Kedves Irma! Összefüggéseiben nem érted levelem lényegét,mert minden állításom, és kérdésem,Jézus tanításával van megérvelve .Most pontosan mond meg ,melyik Jézusi tanítást nem fogadod el? Szia:Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 16:00:27
Kedves Zsuzsa!  Jézus is mondott olyat ,hogy sok mondanivalóm lenne ,de még nem bírnátok elviselni.Hidd el van olyan ,hogy a szeretet azt kívánja,hogy ne mondjuk ki az igazságot,azok érdekében akik nem értenék meg.Ha hiszed jó szándékomat,a Te dolgod,ha nem hiszed az is a Te dolgod. Akár így, van akár úgy,Áldjon meg az élő Isten! Szia:Laci: :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 16:05:25
Kedves Mária! Amit most leírtál, azzal teljességgel egyetértek.Köszönöm a jó szándékú hozzá állásodat.Isten Áldjon! Szia :Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 22, 16:07:43
Kedves Laci!

Amit beidéztem az egyértelmű tévtanítás, Jézus Krisztus ilyet sehol nem tanitott. Azt mondta : Én vagyok az út, az igazság és az élet , senki sem mehet az Atyához csakis Énáltalam.
Ez amit én kiemeltem tőled, seholsem szerepel a Jézus tanításai között.

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 22, 16:34:05
Kedves Zsuzsa!  Jézus is mondott olyat ,hogy sok mondanivalóm lenne ,de még nem bírnátok elviselni.Hidd el van olyan ,hogy a szeretet azt kívánja,hogy ne mondjuk ki az igazságot,azok érdekében akik nem értenék meg.Ha hiszed jó szándékomat,a Te dolgod,ha nem hiszed az is a Te dolgod. Akár így, van akár úgy,Áldjon meg az élő Isten! Szia:Laci: :angel2: :angel2: :angel2:

Köszi Laci, már értem... :162:
Azt hittem el tudnám hordozni, h. mi a gyülekezeted neve...ki/k/ a szellemi vezetőtök, tanitóitok, mi a hitvallásotok, de ha úgy véled   mégsem, biztos igy van... :08: :03: :118:
 :059: üdv neked, és a 3 angyalkának
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 22, 17:08:41
Kedves Laci!

Csatlakozom Zsuzsához, hacsak nem szégyelled a közösségedet, oszd már velünk, hogy hova tartozol. Én a Pestlőrinci Agapéba járok.

Köszönöm. :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 18:30:17
Kedves Zsuzsa,és Irma! Rendben van,Nem vagyok én semmi jónak elrontója.Kössünk egyességet,ha a hosszú levelemben szereplő,összes igére egyenként,és összefüggéseiben is értelmet megnyugtató választ adtok, akkor én is válaszolok az előbb felvetett kérdéseitekre.Jó elmélkedést, jó gondolkodást!Jézus,segítsen benne! szeretettel :Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 22, 18:42:25
Hijjj!  :2funny: Na lányok, fel van adva a lecke!  :2smitten:

Bocsánat Laci, de sok sok éve már, hogy fórumozok és moderátorkodok, de ilyen lecke nem volt még. Na te is tudsz új dolgokkal szolgálni.  :hehe: Megnevettetett.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 22, 18:49:25
Nem olyan bonyolult ez. Egyszerűen attól félsz ha elárulod, akkor esetleg már nem lesz olyan érdekes a dolog, illetve meg lesz a véleményünk. Nos, nekem nincs kedvem kemény munkát csak azért befektetni, hogy megtudjam, hogy hova jársz. Ha épitő a beszélgetés akkor folytatom, de ilyen szinten nem érdekel, és ennyi időm nincs is. Igy hát elárulod jó, ha nem úgyis.  :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 19:08:45
Kedves Irma! Nincs kedved kemény munkát befektetni!?Hát pedig kemény munka nélkül bizony, :angel2: :angel2: :angel2: nem lehet a Jézusi úton járni,Gondolkodni bizony nagyon sokat kell! Azért biztatnálak ne add fel ilyen könnyen. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 19:16:26
Kedves Mária! Örülök ,hogy megmosolyogtattalak,Jézus nem ellensége a szeretetörömnek,azzal tisztában vagyok ,hogy feltudom adni a leckét,ez is volt a célom.Dicséretnek veszem Tőled,azért arra vigyázom :angel2: :angel2: :angel2: ,hogy el ne hízzak.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 22, 19:17:31
Azt hiszem a tapasztalataimat bevetve, - mivel nem ismerlek, talál azt gondolom katolikus háttérből jöttél, de megfordultál egy pár gyüliben is akár karizmatikusban is, ahol nem igen érezted túl jól magad. Lehet jelenleg is van, de talán reformátushoz hasonló, csendesebb gyüli. Bocsika, nem vagyok jósnő, csupán az írásaidra hagyatkozom.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 22, 19:22:35
Kedves Irma! Nincs kedved kemény munkát befektetni!?Hát pedig kemény munka nélkül bizony, :angel2: :angel2: :angel2: nem lehet a Jézusi úton járni,Gondolkodni bizony nagyon sokat kell! Azért biztatnálak ne add fel ilyen könnyen. :angel2: :angel2: :angel2:

Kedves Zsuzsa,és Irma! Rendben van,Nem vagyok én semmi jónak elrontója.Kössünk egyességet,ha a hosszú levelemben szereplő,összes igére egyenként,és összefüggéseiben is értelmet megnyugtató választ adtok, akkor én is válaszolok az előbb felvetett kérdéseitekre.Jó elmélkedést, jó gondolkodást!Jézus,segítsen benne! szeretettel :Laci. :angel2: :angel2: :angel2:

Laci, ilyen gyerekességgel nem térsz ki az egyenes válasz alól!  :nem:
Nem a mi vizsgáztatásunkról van szó, hanem arról, hogy lépj ki a homályból a világosságra, és vallj szint.
Türelmes vagyok....de nem sokáig  :2knuppel:
addig is üdv neked és angyalkáidnak (látom osztódással szaporodnak!)
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 22, 19:34:08
Tudod Laci én a kemény munkát nem sajnálom, ha annak van értelme. De megbocsáss, annak, hogy veled bújócskát játszam semmi, de semmi értelme. Itt a munkahelyemen egyébként is elmélyült keresésre nincs alkalmam, de nem akarok mentegetőzni, mert engem egyre inkább taszít ez a homályba burkolózás. Az Igéről nagyon szeretek beszélgetni, de amit te akarsz, az számomra nem szimpatikus. De gondolj csak amit akarsz, én nyilt lapokkal léptem elő. Te még a közösségedet is szégyenled. Ehhez nekem nincs mit hozzátennem.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 22, 19:49:18
Azt hiszem a tapasztalataimat bevetve, - mivel nem ismerlek, talál azt gondolom katolikus háttérből jöttél, de megfordultál egy pár gyüliben is akár karizmatikusban is, ahol nem igen érezted túl jól magad. Lehet jelenleg is van, de talán reformátushoz hasonló, csendesebb gyüli. Bocsika, nem vagyok jósnő, csupán az írásaidra hagyatkozom.

Mivel Laciék már tudtunkra adták, hogy csak az evangéliumok számitanak számukra, meg a Szellem, az ÓSZ felejtős, kiment a divatból, az én tippem egészen más...
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 22, 19:54:46
Azt hiszem a tapasztalataimat bevetve, - mivel nem ismerlek, talál azt gondolom katolikus háttérből jöttél, de megfordultál egy pár gyüliben is akár karizmatikusban is, ahol nem igen érezted túl jól magad. Lehet jelenleg is van, de talán reformátushoz hasonló, csendesebb gyüli. Bocsika, nem vagyok jósnő, csupán az írásaidra hagyatkozom.

Mivel Laciék már tudtunkra adták, hogy csak az evangéliumok számitanak számukra, meg a Szellem, az ÓSZ felejtős, kiment a divatból, az én tippem egészen más...

 :afro:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 22, 20:25:15
Kedves Mária! Te leszel az első ,akinek elmondom,a Lányok meg had gondolkozzanak ,az még nem ártott meg senkinek.Most letentikézek,mert reggel 4 kor kelek,angyalkás szép álmokat mindenkinek, :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 23, 06:56:50
Én egy szakadár katolikus közösségre tippelek, egy kis karizmatikus beütéssel. De részemről ennyi volt. Ha szégyelli a közösségét, talán nem kéne odajárni, ha meg nem szégyelli, csak itt "játssza" a titokzatost, az engem annyira nem érdekel. Amit beszél az tele van túzdelve tévtanitásokkal, ha nyitott a szive beszélgethetünk, de csak a vita kedvéért, inkább nem. A lekezelő stilust meg csak bizonyos keretek közt viselem hosszú távon.

Jézus Krisztus drága Szelleme adjon neked világosságot kedves Laci!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 23, 07:49:43
Irma! Hallottam és olvastam a neten egy olyan közösséget, aminek az a neve, hogy Hang! Hát az aztán egy megtévesztett katolikusokból levált szekta közösség. Valami istentelen borzalom!!! Félelmetes mekkora sötétségben vannak.  :118: Reinkarnációban hisznek, halottak jelennek meg nekik Máriával együtt és beszélnek velük, az életüket irányítják a halott emberek. Ezek a halottak mondják meg nekik mit tegyenek az Ige helyett.

5 Móz. 18,11-12
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.

Ésa. 8,19
És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 23, 10:12:06
 :044:
Kedves Mindenki!  :2smitten:

Hát ti aztán türelmes testvérek vagytok ám! Nem értem különben, hogy Laci miért titkolózik a gyülekezete miatt.

Lehet unitárius is, nem? Esetleg őskeresztyén, vagy ami itt működik közel hozzánk, Kispesten, ők Apostoli Egyháznak vallják magukat. Szerintem ezek a testvérek vethetik el az Ószövetséget.

Jézus nem a törvény eltörlésére jött, hanem betöltésére, különben nem lehetett volna tökéletes áldozat!

Köszöntelek Laci!  :044:
Én is korán kelős típus vagyok, bár annyira nem, mint te. (Csupán 5.25-kor ébreszt a telefonom.)

Várom én is sok szeretettel és kíváncsisággal  :pirul: , melyik az a gyülekezet, ahol ennyire ragaszkodnak Jézus tanításához?!   :168:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 23, 11:42:55
Drága Mária! Ha belegondolok, hogy ilyenek hálójába kerülhetnek valóban kereső lelkek is, akkor csak szégyenkezni tudok amiatt, hogy a keresztények olyan bátortalanok - tisztelet azoknak, akik hűséggel teszik - az örömhírről történő bizonyságtételben.

Mivel engem egész kiskorom óta, az Ige tiszteletére és Isten szeretetére neveltek egészen elképeszt, hogy az Úr Jézus helyébe miért is kell valaki más, mikor Ő mindent, de mindent elvégzett értünk és most is érettünk könyörög az Atya trónja előtt. :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: virág - 2010 Március 23, 11:48:43
Idézet
Ki az aki újjászületett? A gyümölcsiről, beszédükről megismerhetőek. Ahogy Péternek mondta a szolgáló lányka is: Te is közülük való vagy, a beszédedről megismerlek.

Kedves Mária! Ne haragudj, egy apró észrevételt szeretnék tenni. Péter galileai származású volt, és a júdeaitól eltérő kiejtéssel beszélt. Nem a hívő voltából fakadó életteljes beszédről, hanem a tájszólásáról ismerte fel az ott lévők közül valaki, hogy Jézus tanítványa. De ettől még amit mondtál igaz, a gyümölcsökről és a beszédről.

:044:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 23, 12:25:05
Ján. 18,17
Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok.

Ján. 18,25
Simon Péter pedig ott áll és melegszik. Mondának azért néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem vagyok.

Drága virág! Nem haragszom, bárkinek lehet más a véleménye tudása mint az enyém. Szerinted a tájszólásáról volt tanítvány? Arról legfeljebb azt ismerte föl, hogy hová valósi, de azt, hogy tanítvány, azt biztosan nem. Ahhoz beszélnie kell olyasmit, vagy tennie, amiről felismerték. Mondok egy példát. Minden szegedit tanítványnak mondunk, csak mert nem somogyiasan beszél ahol én élek? Arról biztosan nem ismerném föl, hogy Jézus követője, de a beszéde, cselekedete elfogja árulni. Nézd meg mit tett Péter.

Ján. 18,15-16
Simon Péter pedig, és egy másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős volt a főpappal, és beméne Jézussal együtt a főpap udvarába, Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szól az ajtóőrzőnek, és bevivé Pétert.

Követte Jézust még a főpap udvarába is. Nem tudott elszakadni tőle. A tanítvány nem tud elszakadni Jézustól, hanem követi ma is.

Ján. 18,17
Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok.

Miről ismerte föl? Egy szót nem szólt. Arról, ami történt. Honnan tudom, hogy nem szólt semmit? Attól, hogy félt, ha nem félt volna, nem tagadta volna meg Jézust azonnal az ajtóban.

Ján. 18,25
Simon Péter pedig ott áll és melegszik. Mondának azért néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem vagyok.

Szóval, érdemes megvizsgálni alaposan.

Mát. 26,69-71
Péter pedig künn ül az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal vagy. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácra meglátá őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal van.

Mát. 26,73
Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók mennek hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.

Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tájszólásáról ismerték föl. Viszont nem hiszem, hogy gond lenne, ha valakit arról ismernek föl, hogy Jézushoz tartozó, ahogy beszél. A keresztények beszéde már többnyire nem olyan mint amikor világi volt. Viszont ha te úgy tudod, hogy a tájszólásáról ismerték föl, ám legyen. Én maradok amit én tudok mert az se igeellenes.

Áldott napot!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 23, 12:43:34
Kedves Zsuzsa!  Jézus is mondott olyat ,hogy sok mondanivalóm lenne ,de még nem bírnátok elviselni.Hidd el van olyan ,hogy a szeretet azt kívánja,hogy ne mondjuk ki az igazságot,azok érdekében akik nem értenék meg.Ha hiszed jó szándékomat,a Te dolgod,ha nem hiszed az is a Te dolgod. Akár így, van akár úgy,Áldjon meg az élő Isten! Szia:Laci: :angel2: :angel2: :angel2:

Köszi Laci, már értem... :162:
Azt hittem el tudnám hordozni, h. mi a gyülekezeted neve...ki/k/ a szellemi vezetőtök, tanitóitok, mi a hitvallásotok, de ha úgy véled   mégsem, biztos igy van... :08: :03: :118:
 :059: üdv neked, és a 3 angyalkának


Kedves testvérünk, Laci!

Szeretném, ha tudnád, hogy nem feltételezünk rossz szándékot a hozzászólásaidban!
Ha ez úgy lenne, már rég rajzoltam volna egy pöttyöt a tíltó listádban!
:2funny:

Kedves Testvérem, ne keverd össze az Úr Jézus Krisztus elhordozhatatlan tehernek mínősített szavait, a Te általad közzétett tévtanítások súlyával, bár ezeket sem könnyű elhordozni egy keresztyén fórumon!
A finoman is csak eltorzúltnak nevezhető igeértelmezésedből vonhatsz le csak olyan következtetéseket, hogy az Úr Jézus az IGAZSÁG SZERETETBŐL FAKADÓ ELHALLGATÁSÁRA  BÍZTATOTT VOLNA!

'Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek'
Mt. 10:27

Az hogy elhallgatod a gyülekezeti hovatartozásodat, semmiben sem befolyásolja sem kedvezően, sem pedig kedvezőtlenűl az általad hírdetett tévtanítások megítélését!
Továbbra is fent tartom, hogy jó szándék vezérel, de ezt idejelenne felcserélned a Szent Szellem, vagy ha neked így jobban tetszik, a Szentlélek vezetésére!

:2smitten:

Csaba
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 23, 13:12:26

Kedves testvérünk, Laci!

...Továbbra is fent tartom, hogy jó szándék vezérel, de ezt idejelenne felcserélned a Szent Szellem, vagy ha neked így jobban tetszik, a Szentlélek vezetésére!

:2smitten:

Csaba


Rendben,  de mi van ha Laci abszolut meg van győződve, hogy mi vagyunk hozzá képest eltájolva?
Mint egyik viccben, valahogy igy van: bemondja a rádió, hogy vigyázat, egy kocsi  az autópályán szembemegy a forgalommal, mire a mi emberünk: méghogy egy???!!! mind !!!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 23, 13:29:05
Kedves Mária és Virág!

Ez az a téma, ahol mindkettőtöknek igaza van!
Máriának általánosságban, Neked pedig a konkrét történettel kapcsolatban.
A hozzászólásodból látom, hogy nem azt kérdőjelezted meg, hogy a tanítványokat az Ő BESZÉDÜKRŐL LEHET FELISMERNI, hanem Péter konkrét esetét!
Ha az igehelyet vizsgáljuk, akkor azt kell mondjam, hogy Péter egyetlen szava sem tanúskodott arról, hogy Ő Jézus tanítványa lenne, nem bizonyságot tett az Úrról, hanem éppen megtagadni igyekezett a szívében lévő félelem miatt.
Pontosan a galileai tájszólása volt az, ami leleplezte őt és nem a szavainak, beszédének tartalma.

:044:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 23, 14:05:30

Kedves testvérünk, Laci!

...Továbbra is fent tartom, hogy jó szándék vezérel, de ezt idejelenne felcserélned a Szent Szellem, vagy ha neked így jobban tetszik, a Szentlélek vezetésére!

:2smitten:

Csaba


Rendben,  de mi van ha Laci abszolut meg van győződve, hogy mi vagyunk hozzá képest eltájolva?
Mint egyik viccben, valahogy igy van: bemondja a rádió, hogy vigyázat, egy kocsi  az autópályán szembemegy a forgalommal, mire a mi emberünk: méghogy egy???!!! mind !!!
:fetreng:

Szia Zsuzsa! :044:

Senkit sem akarok megbántani, de a Keresztyén szekták egyik fő jellemzője a felekezet függő kizárólagos üdvözítő igazság hírdetése!


Sok  másodlagos dolgot látunk másként Te is, én is, Mária is, Sándor is, Tothg is, Athanásius is és még sorolhatnám!
Viszont vannak olyan alapvető igazságok, amelyeknek másként látására nincsen keresztyén szabadságunk, s ezeket Isten Szent Szellemén keresztűl érzékeljük, s értjük meg.
Ilyen például a Bibliai könyvek rangsorolásának kérdése, vagy a Krisztust megillető dícsőség kizárólagossága.
Nagyon ritkán merűlt fel itt a fórumon az alapvető keresztyén hitet éríntő vita.
Tulajdonképpen én örülök Laci felvetéseinek, mert most látszik meg igazán, hogy az alapvető Igazságban, Isten teokratikus alkotmányában valóban létező egység van közöttünk! 

Egy kedves testvérünk osztott meg nem régiben velem, velünk egy prófétikus látomást, amelyben a keresztyének egymásnak fordították a fegyverzetüket, miközben az ellenség a sötétben örömtől túlfűtve várakozott...

Nem árt néha az éjszakai sötétségbe is bepillantást nyerni!

:2smitten:

Csaba
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 23, 15:20:38
Csaba: Ha az igehelyet vizsgáljuk, akkor azt kell mondjam, hogy Péter egyetlen szava sem tanúskodott arról, hogy Ő Jézus tanítványa lenne, nem bizonyságot tett az Úrról, hanem éppen megtagadni igyekezett a szívében lévő félelem miatt.

Vizsgáljuk.   :D

Itt a cselekedeteit vizsgáljuk: Ján. 18,15-16 Simon Péter pedig, és egy másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős volt a főpappal, és beméne Jézussal együtt a főpap udvarába, Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szól az ajtóőrzőnek, és bevivé Pétert.

Itt a beszédét. Előbb vádolták és csak utána szólalt meg az állítólagos "tájszólásával":  Ján. 18,17 Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok.

Egyébként én azt hallottam, hogy náluk nincs tájszólás.  :hehe:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 23, 15:55:41
 :08:
Bocs, kicsit más téma: Nahát Daba, most jöttem csak rá, hogy te vagy Csaba!  :pirul:
 :hehe:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 23, 18:08:52
Én már egy ideje sejtettem, aztán Anti  tudatosította bennem.
:hehe:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 23, 18:43:45
Igen,Jézus ,és Péter is Gallileai Volt és a tanítványok többsége,gallileából származott,a sötétség földjéről ,ahonnan a zsidó farizeusok vádaskodása szerint nem származhat próféta.Én is úgy hiszem nem is arámi akcentusa miatt ismerték fel,mert nem is igen mert beszélni ,a tanításról amikor Jézust elvitték.De mindenki úgy hiszi ahogy akarja. :angel: :angel: :angel:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 23, 19:08:53
Emberek! A teljesség igénye nélkül teszek egy felsorolást:Jézust mélyen vallásos emberek vitették Pilátus elé ,FÖ PAPOK,Azért ,hogy feszítse meg,mert nem úgy gondolkodott mint ők.Saul még Saul korában keresztényeket ölt ,vallási okokból.Őskereszténység idején is böven volt háburúság .Aztán amikor1000 körül .bekövetkezett az egyházzszakadás,a Papa ,És a Pátriárka kölcsönösen kiátkozta egymást a Jézusi egyházból Jézusra hivatkozva ,Holott Jézus soha senkit nem átkozott ki.Bizáncot Római kersztes lovagok rabolták ki rombolták porrá.A spanyolok a keresztény ség zászlaja alatt indiánok millióit gyilkolták le.Az Inkvizició idején pedig halálra kínoztak mindenkit akit valaki feljelentett,gyógynövénnyel gyógyítókat bárkit.A reformáció idején ,megint nagy háború pusztítás volt.Ha Most én azt mondom ,hogy a vallásosság ördöge, a legördögibb ördög akkor,nem hiszitek vagy leszektáztok vagy nyúltok a Szentírás után ,hogy van -e ilyen írva.Mikor érik már meg az emberiség oda, hoigy a másik hitét ,szeretetben elviselje és ne akarja kinyírni?? Gondolkozzatok egy kicsit. :(
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 23, 19:20:41
Mi nem a vallásosság mellett érvelünk. Elhangzott itt valamelyik felekezet védelme? Nem. Mert nem az a fontos, hogy én az Agapéba járok a testvérem egy másik gyülibe hanem az, hogy Jézus Krisztusban testvérek vagyunk. Itt egyedül te beszélsz a katolikus egyházról, amihez állítólag már nem tartozol.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: erdei - 2010 Március 23, 19:51:18
László!

Ha magad annyira toleráns lennél, mint amit másoktól elvársz, akkor te sem vitatkoznál.
Mert így menyivel vagy különb?
Nem vagy te magad is vallásos?
Miért akarod, a másikra erőltetni az általad vélt igazságot?
Mert vallásos vagy.
Nézz magadba!
Még ha helyes is az az út amin jársz, pont olyan vallásos vagy, mint azok, akiket ezzel vádolsz!

2Tim 2:23  A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.

Magam is ilyen voltam, de ez nem helyes.

Testvéri szeretettel Róbert


Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 23, 20:09:23
Drága Testvérek az Úrban!  :2smitten:

Úgy látom, hogy nagyon át ment személyeskedésbe az írásotok. Ha nem is tudtok egyezni, próbáljatok indulatok és sértegetések nélkül írni egymásnak. Időnként nem megy, de próbáljuk meg és Jézus segíteni fog ebben is.

Köszönöm!

Szeretettel: Mária
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 23, 20:34:16
Laci azért nem kéne ilyen messzire menned se a történelembe, se a következtetéseidben...
Ami a szektákat illeti, arról ismerni fel hogy a tanitásaik nincsenek összhangban a Bibliával, ami ugye Ó- és Ujszövetségből áll, és fel nem bontható...
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 23, 22:17:59
 'Most én azt mondom ,hogy a vallásosság ördöge, a legördögibb ördög akkor,nem hiszitek vagy leszektáztok vagy nyúltok a Szentírás után ,hogy van -e ilyen írva.Mikor érik már meg az emberiség oda, hoigy a másik hitét ,szeretetben elviselje és ne akarja kinyírni?? Gondolkozzatok egy kicsit. :(  '


Szia Laci!

Talán azzal kezdeném, hogy senki sem akar 'kinyírni'!

Te biztosan egy kedves és szimpatikus ember vagy, de ha nem így lenne sem számít!
'Nem test és vér ellen van a mi tusakodásunk...'

S ez itt a fórumon is így van!

Saultól az inkvizíción át a reformácíóig sok negatívumát felsoroltad a keresztyénségnek és a vallásossággal azonosítottad.
És ez IGAZ IS!!!
Viszont Saul nem attól volt vallásos, mert a Szentíratokat olvasta, hanem attól, hogy kiegészítette a zsidóhagyományokkal. Az inkvízíció nem azért keletkezett, mert a pápa kinyította a Szentírást, hanem mert önmagát és a 'szent hagyományokat' annak fölébe helyezte.
A reformációban sem azért történtek gyílkosságok, mert a Reformátorok Isten Szavát tanúlmányozták, hanem mert ők is dogmákat hoztak létre bizonyos igéknek érvényességével szemben.

A vallásosság sosem az Biblia tekintélye által, hanem az emberi dogmák afölé helyezésével jön létre!
Ahogy Robi tesónk is mondta, éppen egy ilyen vallásos dogmatika lefektetésén fáradozol, s közben valószínűleg észre sem veszed!
Ugyan ezt tették az általad felsorolt vallásos negatívumok főszereplői is!
Hol hozzátettek, hol pedig megcsonkították a Szent Íratokat az érdekeiknek, vagy az elképzeléseiknek megfelelően!
Ha Saul nem teszi hozzá a Tórához és a prófétákhoz a zsidó hagyományokat, sosem üldözte volna a keresztyéneket!
Ha a római egyház  nem tett volna hozzá dogmatikákat és 'szent hagyományokat a Bibliához nem lett volna inkvízícíó, sem pedig keresztes hadjáratok!
Ha a Reformátorok nem hoztak volna dogmákat bizonyos lelki ajándékok megszűnéséről, nem lettek volna mészárlások!

:044:

Csaba
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: virág - 2010 Március 23, 22:55:50
Kedves Mária!

Ha megengeded még hozzáfűznék néhány gondolatot a hozzászólásodhoz. Lehetséges, hogy némely ponton ismételni fogom előttem szólók szavait, amiben magam is hasonló következtetésre jutottam.

Péter cselekedetei valóban az odaadásáról, az Úr iránti szeretetéről tanúskodnak, tudni akarja, hogy mi lesz vele, követi Őt. Sajnos a szavaival ennek ellenére megtagadta Őt, szó sincs itt bizonyságtételről.

Péter néhány szavas megszólalásai a főpap palotájának udvarán, ahogy korábban már Csaba mondta, mind hazug állítás és Jézus megtagadása volt. Ez semmiképpen nem egy tanítványhoz méltó beszéd. Arról ismerték fel, hogy hazudott? Mert ezeken kívül más megnyilvánulása Péternek ott nem volt.
Nem valószínű, hogy a beszédének tartalmáról ismerték fel tanítványi voltát, hacsak Jézus követőinek ismérveihez nem tartozik hozzá a hazugság.

A történeti Izrael területén volt többféle dialektus. Galileában némely mássalhangzót eltérően ejtettek, mint Judeában. De nem egyedülálló ez, hiszen az Ószövetségből is tudunk olyan példát, amikor a másfajta kiejtés árulta el a törzsi származást (Bír 12, 1-6).

Jézus maga Galileából származott, és a tanítványok is (egy kivétellel), ez köztudott volt. Tehát ez egyfajta ismertetőjegyük volt (Lk 22, 59). Ez nem jelenti azt, hogy minden galileai emberről azt gondolták, hogy Jézus tanítványa lett volna, de azt igen, hogy a tanítványai (12) egyik ismertetőjegye a származásuk volt.

Nagyjából ennyi szerettem volna még elmondani a témával kapcsolatban.  :044:


A hozzászólásodból látom, hogy nem azt kérdőjelezted meg, hogy a tanítványokat az Ő BESZÉDÜKRŐL LEHET FELISMERNI, hanem Péter konkrét esetét!

Igen, így van. Teljesen el tudom fogadni azt, hogy az újjászületett embert a szavairól is meg lehet különböztetni. Valóban, csupán annyit említettem meg, hogy ez az igehely véleményem szerint nem alkalmas ennek a gondolatnak az igazolására.
 :168:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 24, 04:03:58
Kedves Fórumozók! Bár hosszú levelemre érdemi választ, nem adtatok,nem oldottátok fel az ott felsorolt igék LÁTSZÓLAGOS ellentmondását,azért írtam nagy betűvel ,hogy látszólagos mert nincs ellentmondás azokban amiket ott felsoroltam,és nem szeretném ha most valamelyiktek rögtön beleakaszkodna az ellentmondás szóba.Szóval én józan érvelést vártam,hogy megismerjem látásotokat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban,ehelyet ti nem érveket sorakoztattatok fel, hanem elkezdtetek személyeskedni ítéletet formálni rólam,pedig halvány fogalmatok se volt róla ,hogy mi az én hitem.Nem véletlenül akartalak rávenni benneteket a gondolkodásra,de ha nem hát nem.Minden esetre,és mindenek ellenére,hogy lássátok jó szándékomat elkezdem leírni,hogy én miben hiszek.Megérzésem szerint "vallásomra"is egyesek azért kíváncsiak oly nagyon,hogy önhitségükben támadási felületet találjanak,és ,hogy saját hitük külömbségét bizonygassák.Ezt arra alapozom ,hogy máris támadnak pedig még nem is ismerik hitem lényegét.Kezdem hát:Meggyőződésem,hogy Jézus nem azért jött a földre,hogy a vallások számát szaporítsa.Jézus tanítványaitól soha nem vallást,hanem hitet kért.A szamariai asszonnyal is elbeszélgetet a kútnál és bár világosan elmondta tanítását,de nem volt vele erőszakos.vagy a római százados esete akinek azt mondta ilyen nagy hitet nem láttam egész Izraelben.Jézus soha nem aszerint állt az emberekhez ,hogy mi a vallásuk,akkor is tanította és gyógyította őket.Amikor az összevert és kirabólt kereskedőt példázza,akkor is látszik,hogy a "vallásos"levita nem segítet mert rohant a templomba "fontosabb dolga volt.Az irgalmas szamaritánius pedig segített,bekötözte sebeit és elvitte a fogadóba.Itt is látszik .hogy Jézus a hitet és a szeretetet sokkal fontosabbnak tartotta mint a vallást.Kisbaba koromban katolikusnak kereszteltek,hát most elkezdem sorolni ,hogy felnőtt fejjel,mit hiszek én .Sok azonos és sok külömbség is van.Amiben én hiszek:Hiszek egy Istenben,mindeható Atyában,mennynek,és földnek teremtőjében:és a Jézus krisztusban,Ő egy Fiában,ki fogantaték a Szentlélektől,születék SZűz Máriától:Nem hiszek a katolikus anyaszentegyház kizárólagos üdvözítő voltában.Nem hiszek abban ,hogy bármelyik vallás az Istent,az isten titkainak ,tudásának kizárólagos, és tévedhetetlen birtokosa lenne.Isten sokkal nagyobb annál mint ,hogy bármilyen vallás keretei közé szorítható lenne.Hiszem azt ,hogy Istenhez az őt szerető, és tanítását megtartó emberek,személyek, tartoznak akik sok vallásban megtalálhatóak.Isten a tudója ezeknek,és rájuk tartom igaznak,Jézus testvériség fogalmát.Nem hiszek abban az emberi felogásban,miszerint az azonos vallásúak tartják magukat testvérnek.Hiszek a Mennyországban amit Jézus megígért az Őt követőknek.Hiszem ,hogy Isten minden emberhez személyesen tud szólni ,Szentlelke által.Hiszem ,hogy az imában,nem csak mi, hanem Isten is tud szólni hozzánk.Nem hiszek a Pápa tévedhetetlenségében.Nem hiszek a cölibátus Istentől elrendelt voltában.Hiszem ,hogy Isten azt akarja ,hogy mindannyian egymás testvérei legyünk,nem vallási ideológiák vonalán,hanem annak a szeretetnek megélt valóságán ,amit Jézus elénk élt és tanított.Nem hiszem ,hogy Isten bármilyen gyilkosságra,vagy bármilyen háborúra ,rá akarta volna venni az embereket.Hiszek az Irgalmas,és Igazságos Istenben,aki Jézus által ismerhető meg leginkább.Hiszem,hogy a Mennyországot, vagy a poklot is ,valamelyiket,minden ember már itt a földön magában hordozza.A halál pillanatában csak nyilvánvalóvá válik ,hogy ki mit hordozott szívében.Hiszem ,hogy SZűz Máriát is tisztelni, és szeretni kell,de nem imádni.Nem hiszek a vallásháborúkban,az inkvizicióban,semmiféle,gyilkosságban amit az emberek Istennel akarnak igazolni.A jót, csak jól lehet akarni, úgy ahogy Isten akarja.Nem igaz az ,hogy a cél szentesíti az eszközt.Majd még folytatom ,csak most munkába kell mennem.Szeretettel:Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 24, 04:25:28

Kedves Irma, ezt a részt kivettem. Mária már kérte tegnap, hogy a vita ne menjen el személyeskedésbe.  :119:

Köszönöm a megértésedet, és szeretettel kérlek, hogy a továbbiakban tartózkodj az ilyen megnyilvánulásoktól.  :2smitten:

Jules.


Jézus Krisztus engesztelő áldozata pedig minden bűnünkre elég.

A továbbiakban kívánom, hogy találd meg az Urat, és tiszteld Jézus Krisztus, mint Megváltódat, akitől az életedet kaptad.

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 24, 08:06:34
Szia virág  :2smitten:

idézlek: Péter cselekedetei valóban az odaadásáról, az Úr iránti szeretetéről tanúskodnak, tudni akarja, hogy mi lesz vele, követi Őt. Sajnos a szavaival ennek ellenére megtagadta Őt, szó sincs itt bizonyságtételről.

Azt gondolom már ott sem egyezünk, hogy a bizonyság csak szavakban mutatkozik meg.

idézlek: Arról ismerték fel, hogy hazudott? Mert ezeken kívül más megnyilvánulása Péternek ott nem volt.

Nem, nem arról, hogy hazudott. Előbb kérdezték: "Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy?".. tehát ez azt jelenti, valami történt amiért rákérdez és csak utána tagad Péter. Előtte talán meg se szólalt, de valamiért felismerte a lány róla, hogy tanítvány. Miről, ha nem beszélt? Ján. 18,17 Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok.

izdézlek: Galileában némely mássalhangzót eltérően ejtettek, mint Judeában.

Ez akkor azt jelenti, hogy mindenki aki tájszólással beszélt az Jézus követője lett volna? Viszont az Írás nem azt mondja, hogy beszélt volna akár tájszólással is, hanem azt, hogy azonnal neki esik a lány, hogy te is a tanítványa vagy. Akkor fogadnám el ezt az állításodat, ha Péter előbb kérdezett vagy beszélt volna. Az írás mást mond és maradok annál. Egy galileai lánnyal beszéltem és nevetett ezen. Azt mondta náluk nem is volt és nincs is tájszólás. Ezt csak úgy mellékesen írtam.

idézlek: Tehát ez egyfajta ismertetőjegyük volt (Lk 22, 59).


Luk. 22,59
És úgy egy óra múlva más valaki erősíté, mondván: Bizony ez is vele van: mert Galileából való is.

Ez a harmadik állítás róla. Egyáltalán nem biztos, hogy Péter beszélt volna, mert nem írja. Miről ismerte föl? Bármi másról. Pl öltözködésről, viselkedésformáról, akár Jánosról mivel róla is és Jézusról is tudták, hogy galileai és János vitte be magával. Akik követik Jézust, fel lehet ismerni még ha meg sem szólal hidd el. Egy vallásost is felismerünk és egy pünkösdi karizmatikust is. Tudjuk, Lukács másképpen írja le, hiszen ő nem volt szemtanú csupán összegyűjtötte az anyagot. Vesd össze a többivel és meglátod hol tér el. Lukács úgy állítja be, hogy a tűznél ültek amikor elsőként tagadott Péter, János, aki pedig maga szemtanú volt, azt írja a kapuban volt az első tagadás és a második a tűznél.

Ján. 18,16-17
Péter pedig kívül áll vala az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, a ki a főpappal ismerős vala, és szóla az ajtóőrzőnek, és bevivé Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok.

Ján. 18,25
Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik vala. Mondának azért néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem vagyok.

Hát vitázhatunk ezen reggeltől estig drága virág. Te maradsz a tájszólásnál én meg annál, hogy valamiről felismerték, hogy tanítvány hiszen csak később szólalt meg. A másik, kijelentést is kaphattak Péterről, hogy ő kicsoda, de mivel ezt se írja nem magyarázom bele, ahogy a tájszólást se. Számomra nem egyértelmű csak mert galileai volt. Pont azért mert meg se szólalt, csak tények elé állították hogy ő is közülük való tanítvány.

Áldott napod legyen ettől! Ha még is neked van igazad, azzal sincs gondom, hiszen még a tanítványok se mondják el egyformán.

Szeretettel: Mária
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 24, 09:04:14
Máté úgy kezdi kint ül az udvaron, mint Lukács. János viszont azt, hogy állt. János első állítása az ajtóban történik. Még ők se egyformán mondják el. Hát, ez van. Majd megtudjuk odaát a teljes igazságot.

Mát. 26,69-75
Péter pedig künn ül vala az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal vagy. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácra meglátá őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal van. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala.  És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta néki: Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra.

Lukács összegyűjtésből tudja, de nem Péter beszélt itt se elsőként:

Luk. 22,56-62
És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele van! Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt! És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok! És úgy egy óra mulva más valaki erősíti, mondván: Bizony ez is vele van: mert Galileából való is. Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, amint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter, keservesen síra.

János ott volt:

Ján. 18,16-18
Péter pedig kívül áll az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szóla az ajtóőrzőnek, és bevivé Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala, szítván a tüzet, mivelhogy hűvös volt, és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ő velök együtt, és melegszik.

Ján. 18,25-27
Simon Péter pedig ott áll és melegszik. Mondának azért néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem vagyok. Monda egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta: Nem láttalak-e én téged ő vele együtt a kertben? Ismét megtagadá azért Péter; és a kakas azonnal megszólala.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 24, 09:21:57
Laci: Hiszem, hogy Szűz Máriát is tisztelni, és szeretni kell, de nem imádni.

Szia Laci!  :044:

Kérdezek az idézet alapján, hiszen te írtad.
1, Miért szűz Mária a neve, miért nem csak Mária, Jézus anyja? Bármilyen fura, de Jézus megszületése vette el a szüzességét. Szűz volt, de már a szülés után nem az. Sok gyerekük született Jézus után.
2, Mit jelent nálad a Mária imádása?  - hiszen leborulnak előtt, imádkoznak hozzá, hálát adnak neki, szobrot faragtak róla, fényképet készítettek róla ...
3, Mi ez a kitüntető kiemelés Mária iránt, még Jézust is háttérbe szorítva, az imádkozásnál? Mária segítségét kérik.
4, Miért Máriához imádkoznak a katolikusok az Atya helyett? - írom így, mer nem tudom te is kéred -e őt bármire is.

Köszi a választ és érdeklődve várom.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 24, 09:50:13
Kedves Fórumozók! Bár hosszú levelemre érdemi választ, nem adtatok,nem oldottátok fel az ott felsorolt igék LÁTSZÓLAGOS ellentmondását,azért írtam nagy betűvel ,hogy látszólagos mert nincs ellentmondás azokban amiket ott felsoroltam,és nem szeretném ha most valamelyiktek rögtön beleakaszkodna az ellentmondás szóba.Szóval én józan érvelést vártam....

Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. rész /Károli/
Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:
Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. ÁMEN !

Ebben a levélben Pál Természetesen a megigért Szent Szellemről beszél, és nem holmi hitető démoni szellemről.

Laci!
- Isten Szelleme a mi szellemünknek kijelentette az Ő örökkévaló igazságát IGÉJÉN KERESZTÜL, ebből képtelenség  kibeszélni, kiokoskodni  bennünket.
Mint Jézust szerető embert elfogadunk - de hamis látásaid mellett ne érvelj, mert az  ütközésnek nem lesz vége -  h a c s a k    m e g   n e m   t é r s z !
Mivel úgy inditottál, hogy az Ószövetség tekintélyben nem azonos az evangéliumokkal, és sok zűrös gondolatot mint "igazságot" tálaltál, világos, hogy az az alap csonka, amire te épitkezel, igy "szellemi épitményed" sem áll meg az Ige igazságainak fényében, mert a forrása eleve rossz!
Zsuzsa
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 24, 13:58:48
Ámen!

Csaba: "A vallásosság sosem az Biblia tekintélye által, hanem az emberi dogmák afölé helyezésével jön létre!"

Amikor valaki a saját elgondolásait akarja bibliai köntösbe burkolni, az pont ilyen dogmagyártás!  :119:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 24, 16:23:49
Kedves Mária! Ha Figyelmesen elolvasod soraimat láthatod ,hogy én soha senkinek nem mondtam ,hogy imádja Máriát.Én csak azt hangsúlyoztam ,hogy szeretni,és tisztelni kell,és már legalább hároman jöttök itt nekem ezzel az imádat váddal,örülnék neki,ha kicsit figyelnétek rám.MIt értek az alatt,hogy tisztelni és szeretni,azt már leírtam,de reggel a buszon, még eszembe jutott egy csodálatos életkép, Máriával kapcsolatban,amit most örömmel leírok."Jézus születésének hírüladása.Hat hónap múlva,elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz.Az angyal bement hozzá és így köszöntötte:Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Az Úr  veled van.Áldottabb vagy te minden asszonynál."Lk 1. 26-29. Kegyelemmel teljes,érdemes elgondolkoznunk,ezen ,hiszen a kegyelem oldalon vagyunk, és pont Gábor nap van.Nem akárki mondta ezeket a szavakat,hanem Isten ,angyala Gábriell.  Hát ez a tisztelet és szeretet.Miért mondjuk,Szűznek,Máriát,hát azért mert mint olvashattad,Isten az angyalt szűzhöz küldi,és mivel a Szentlélek által lett álldott Állapotba,így hát férfit nem ismert.Isten is Asszonyban ,Szűz Máriában testesült emberré.Mária volt,a világon az első ,akiben Jézus élt.Jézust megszülte,de a szüzesség,itt lelki síkon értelmezhető.Biztosat nem tudok,de azt hiszem Mária életét teljességgel betöltötte az a tudat ,hogy Isten Fiát szülte és "nevelte",hogy Jézus Születése után sem ismert férfit.Gondolj bele, ez azért nagyon csodálatos dolog, Isten Fiát megszülni ,aki az emberiség megszabadítója.Elképzelhető ,hogy ez a Szent hivatás, annyira betöltötte,életét,hogy nevezhetjük szűznek.Hogy más fiai lettek volna,arról nem tudok.Az ,hogy a biblia említi ,hogy Jézust, a testvérei is várják a templom ellőt azok ,unokatestvérei lehettek.Vannak népek például a rácok, ahol az unokatestvért is testvérnek mondják.Mária imádatáról az a véleményem,hogy aki ilyet tesz az,Isten előtt fog majd számot adni róla.Szia:Szeretettel Laci. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 24, 16:47:41
Én téged egy szóval nem vádoltalak, hogy te imádnád Máriát éppen azért mert ki is jelentetted. Csupán kérdést tettem föl és nem válaszoltál rá. A katolikusok is állítják, hogy nem imádják Máriát, ki is kérik maguknak, közben szobrot faragtak róla és térdelve imádkoznak előtte,.. stb amit írtam.

Idézlek : Jézust megszülte,de a szüzesség,itt lelki síkon értelmezhető.Biztosat nem tudok,de azt hiszem Mária életét teljességgel betöltötte az a tudat ,hogy Isten Fiát szülte és "nevelte",hogy Jézus Születése után sem ismert férfit.Gondolj bele, ez azért nagyon csodálatos dolog, Isten Fiát megszülni ,aki az emberiség megszabadítója.Elképzelhető ,hogy ez a Szent hivatás, annyira betöltötte,életét,hogy nevezhetjük szűznek.Hogy más fiai lettek volna,arról nem tudok.

Mária szűz volt lelki értelemben, ilyennel nem is találkoztam még. Ha arra érted a szüzességét, hogy nem paráználkodott szellemileg, azzal egyetértek. Én is akkor szűz Mária vagyok, más értelemben nem. Isten engem is kegyelmébe fogadott. Megkegyelmezett és nem vagyok halott, hanem élek örökké Jézusban. Jézusnak voltak testvérei.

Mát. 12,46
Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak odakünn, akarván ő vele szólni.

Mát. 13,55-56
Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? És az Ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?

Majd Józseffel is hált Mária így nem mondhatjuk szűznek.  

Mát. 1,25
És nem ismeré őt, míg meg nem szüli az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Szeretném bizonyítani, hogy az unokatestvért is jelőli a Biblia:

Kol. 4,10
Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen),
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 24, 16:57:22
Kedves Mária! Ha neked nem szűz,nekem meg szűz ,hát ezen nem veszünk össze ,tulajdonképpen,mind a két esetben tanulhatunk Jézustól.Hogy a katolikusok mit csinálnak azzal ők tartoznak számadással Jézus előtt.Én nem bálványozok egyetlen szobrot sem ebben biztos lehetsz. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 24, 17:01:56
Szia Laci! :044:

Többször is hivatkoztál valamilyen 'hosszú' leveledre. Sajna technikai okok miatt nem vagyok pár napja képben.
Megtennéd, hogy bemásolod a linkjét, vagy  idéznéd!
Köszi!
Csaba
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: maria - 2010 Március 24, 17:04:03
Én Máriával, Jézus anyjával csak annyit foglalkozom, amennyit a Biblia, vagyis keveset. A tanítványok se többet ha megnézed a leveleket. Szinte semmit. A második mondatodra: Biztos vagyok benne, mert írtad.  :063:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 24, 17:10:28
Kedves Csaba! A hosszú levél itt van a kegyelemből van hetedik oldalán.Szia:Laci :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 24, 17:49:02
Köszi Laci, elolvasom!
:044:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Március 24, 18:05:54
Laci az 'Izrael' topicból áthozott 101-es hozzászólásodra gondoltál?

Hosszúnak hosszú, de mi volt benne a kérdés részedről?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: erdei - 2010 Március 24, 18:11:11
László!

"A Jó Isten jósága emberi mércével is csak rossz Istennek lenne nevezhető,mivel kevés gyermeke mellet a sok gyermekét örök kárhozatban tartaná örök létben.E kijelentésemnek kétségtelen alapja az,hogy minden létezőt szerintem Isten tart létben.Amit Ő nem tart létben,az nincs!Vagyis Isten létben tartó módon van jelen a teremtményeiben.Azt sem gondolom elfogathatónak,hogy hol létben tart ,hol megsemmisíti azt amit létben tartott.Azért nem tartom számomra ezt elfogadhatónak, mert részben Istenben nincs változás,részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán teremti Önmagára emberi teremtményeit,és elfogadhatatlan számomra az is ,hogy valaki,legyen bár a világ leggonoszabb emberi lénye is,akkor érezze jól magát,amikor rosszul érzi magát.Márpedig ez azt jelentené, hogy a sok milliárd elkárhozott soha nem jönne ki a pokol poklából,bár kijöhetne.Elfogadhatatlan tehát számomra az ,hogy egy rossz állapotból ne lehessen soha kiút annak, aki nem találta meg a keskeny utat és a szűk kaput.Igaz, el lehetne mondani azt  ,hogy van tisztítóhely,és onnan lehet kiút a Mennyország irányában.De akkor meg a poklot,a kárhozatot kellene tagadnom,ami szintén nem megy ,mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal,és tüzük ki nem alszik Mt 9. 48. Jelenleg én olyan egyháznak vagyok tagja,amely sem a tisztító tüzet,sem a poklot nem tagadja,hanem hittartalomként tanítja.Jézus beszél konkolyról ,amelyből búza soha nem lesz."/idézet László nagy monológjából

Én vettem a fáradságot és elolvastam, a "hosszú" írásodat. Sajnos igazolod a páli szavakat:1Tim 1:7  Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.[/b]

Ez van drága testvérem :059:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2010 Március 24, 18:27:19
Tesokak, ne hozzuk mar ebbe a topicba is Mariat (Jezus anyjat).
Aki akarja, az folytathatja, de akkor uzsgyi a "Szektak nyomaban" topicba!

Koszonom. :D
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 31, 12:33:59
Azt vettem észre, hogy teljesen Laci irányítja a topicot. Ő fújja a maga tévtanításait, és mi meg győzködjük őt. Ami persze lehetetlenség, mert ő szentül meg van győződve arról, hogy nála jobban senki nem tudja a dolgokat. Én a magam részéről arról szeretnék beszélgetni, ami a topic cime : Kegyelemből van. Hogy nekem mit is jelent a kegyelem? Mi az ami olyan mérhetetlenül drágává teszi Jézus Krisztus Váltsághalálát? Akik korábban is olvasták a hozzászólásaimat, azok már olvashatták, hogy az én életemben volt olyan szakasz amikor nagyon távol voltam Istentől, és ebben az időszakban nagyon sok olyat követtem el, ami mélyre vitt a bűnökben. Csodálatos visszaemlékezni arra, hogy Isten milyen hatalmas módon emelt ki a bűnből és állított Maga mellé a kősziklára. És ebből a szempontból teljesen mellékes, hogy Máriával mi volt, vagy egyáltalán bemerítkezett-e. Egy dolog fontos : a meg nem érdemelt kegyelem. Az ahogy megéltem, hogy mindenki elfelejthetett de az Úr Jézus számon tartotta az életemet, és a halál árnyékának völgyében is velem volt, kihozott, megtisztogatott és azt mondta : Enyém vagy és szeretlek, becses vagy számomra. Mennyire jelentéktelen az, hogy itt huzakodunk, hogy mi volt Mária földi életében, mikor világosan meg vannak írva dolgok, sokkal fontosabb, hogy Jézus Krisztus a kereszten kitárta átszegzett kezét és híja magához mindazokat, akik megfáradtak, és megterheltettek, és nyugalmat ad számukra, híja a megkötözötteket és megoldást kínál számukra, a rabságban lévőknek pedig szabadulást.
Ezt nem tudja senki más adni: csak Jézus Krisztus. Számomra nincs semmi jelentősége annak, amit Laci bizonygat, én arra emlékszem, különösen így a nagyhéten, hogy Jézus Krisztus kegyelmet adott nekem, a méltatlannak és kegyelemből van az életem. Köszönöm ezt Neked drága Jézus!

Részemről a Mária téma ezzel le is van zárva. Summája a dolognak az, hogy Mária ugyanolyan ember volt mindenki más, ugyanúgy Isten kegyelmére volt szüksége, de nagy dologra hívatott el és ez tényleg különlegessé teszi az életét. De az imádat és a tisztelet a Mennyei Atyát és a Szent Fiút illeti meg, Mária ugyanúgy meghalt élete végén, mint minden ember, és a mennyben várja az Úrnál a halottak feltámadását. Csodákat tenni ugyanúgy nem tud, mint egyetlen ember sem, aki már meghalt, közbenjárásra korlátolt elhívása miatt - az elhívása Jézus Krisztus világrahozatalára és gyermekénti gondozására szólt - nem képes, és nem is szabad kérni, mert a halottakhoz való imádkozás bűn. Én az eddigi hosszas oda-vissza győzködést így foglalom össze magamnak.

Dicsősség, tisztelet és imádat annak Aki eljött az Úr nevében, aki meghalt, feltámadott és él! és ott áll az Atya trónja előtt, és könyörög érettünk éjjel és nappal szüntelen : a drága Jézus Krisztusnak !
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2010 Március 31, 14:42:53
A Mariat erinto hozzaszolasokat ismetelten athelyeztem a "Szektak nyomaban" topicba!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 31, 16:33:50
 Amikor valaki imádkozik,akkor lelkét az Istenhez emeli.Csak imádkozni,ez a kijelentés nagyon félreérthető.Nem úgy van ,hogy amikor valaki imádkozik,akkor nem történik semmi más ,csupán az ,hogy ő szavakat mond ,és ezzel tölti az időt.Ha valaki szívből imádkozik , akkor Istennel találkozik.Aki Istennel találkozik,abban minden esetben olyasmi történik, hogy Bennem és Általam gazdagodik lelkében.Tehát jobban átitatódik Lelkemmel,és így jobban és tisztultabban tudja szeretni azokat, akikkel együtt él. Aki dicsőíti Istent, annak benső szemeket nyitok arra , hogy lássa,mennyire szeret az Isten.Aki engesztel, annak növekszik emberismerete,s megérti , hogy a földön senki sem külön sziget,mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van.Aki kér az megtapasztalja,hogy gondom van reá,és aki hálálkodik, az hamarosan rájön,hogy Engem nagylelkűséggel nem lehet felülmúlni. Ne sajnáljátok hát az időt az imától! Tartsátok nagyon értékesnek az imában eltöltött időt! :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Március 31, 17:49:48
Csak engem zavar, hogy Laci úgy tesz mintha Jézus lenne? és a közlendőjét igy adja tovább?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 31, 19:21:23
Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizált-az önzés és a felelősség áthárítás-,valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten nincs,aki más bűnéért bárkit is,s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el,az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét!Aki ezt nem fogadja el,az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja! :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: erdei - 2010 Március 31, 19:32:30
1Ján 4:10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Ézs 53:5  És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg
Róm 3:25  Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
Az egész biblia arról szól, amit te nem hiszel. :088:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Szabolcs - 2010 Március 31, 20:09:51
Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizált-az önzés és a felelősség áthárítás-,valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten nincs,aki más bűnéért bárkit is,s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el,az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét!Aki ezt nem fogadja el,az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja!

Nekem nagyon zavaros a gondolkodásod! Szó sincs arról, hogy valaki Ádám és Éva (nem szimbólikus) tettéért felelne! De tény, hogy az első emberpár bűnbeesése előtt nem volt bűn ezen az Isten által alkotott világban.
12 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.  Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. 14 Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek.
 15 De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. 16 És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. 17 Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.
 18 Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. 19 Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Róma 5/12


Én úgy gondolom ezek az ihletet Szavakl egyértelműek! Csak Te félreérted az egészet! Mindenki a saját tetteiért felelős Isten előtt, de azt a bűnös természetet amivel elkövetjük a mi saját bűneinket azt Ádámtól örököltük. Erről szól az egész római levél! Olvassad sokat, elvégre Rómába címezték! Az angyalgyártásnál hasznosabb tevékenység!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Március 31, 20:26:12
Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizált-az önzés és a felelősség áthárítás-,valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten nincs,aki más bűnéért bárkit is,s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el,az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét!Aki ezt nem fogadja el,az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja!Én úgy gondolom ezek az ihletet Szavakl egyértelműek! Csak Te félreérted az egészet! Mindenki a saját tetteiért felelős Isten előtt, de azt a bűnös természetet amivel elkövetjük a mi saját bűneinket azt Ádámtól örököltük. Erről szól az egész római levél! Olvassad sokat, elvégre Rómába címezték! Az angyalgyártásnál hasznosabb tevékenység!   Kedves Szabolcs! Hát mind a ketten ugyan azt írtuk nem??? :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 01, 00:37:38
Csak engem zavar, hogy Laci úgy tesz mintha Jézus lenne? és a közlendőjét igy adja tovább?


Szia Irma!

Szerintem Laci nem tesz úgy, mintha Ő lenne Krisztus, ezt azért nem feltételezem róla!
Krisztustól származónak látszó kinyílatkoztatásokat tesz közzé, ezzel pedig egyetlen dolgunk van: MEG KELL VIZSGÁLNI AZ IGE MÉRLEGÉN!

Én eddig is megtettem, s reagáltam reá!
A többi Lacin múllik!
:044:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 01, 01:05:03
Laci írja:

'Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizált'

Laci! Ádám és Éva bűne nem szimbolizált semmit!
Valódi és személyes bűn volt, szembehelyezkedtek Isten parancsával!


'-az önzés és a felelősség áthárítás-,valójában a ti személyes bűnötök!'

Igen, mi is elkövetjük ezeket a bűnöket, de nem Ádám és Éva örökölte tőlünk a bűnt, hanem mi örököltük őtölük!


'Olyan Isten nincs,aki más bűnéért bárkit is,s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el,az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét!Aki ezt nem fogadja el,az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja!'

Hát Testvérem, erre igazából nem is írnék semmit, azt hittem egy pontnál tovább már a Te általad képviselt teológia sem sűllyedhet, tévedtem!
Éppen most nyílvánítottad gonosszá Istent és bűnőssé a Megváltót!

Jézus felelősséget vállalt az Atya előtt a Te bűneidért, s az én bűneimért, a tulajdon vérével mosott tísztára bennünket!
Az ártatlan vette magára a bűnös bűntetését, hogy a bűnös élhessen az ártatlan jutalmával!
Ez a VÁLTSÁGÁLDOZAT, amíről Isten a Teremtés előtt gondoskodott, s amelyet Te nem szégyenlesz gonosznak nevezni!
Miféle 'gyülekezet' tagja vagy Te, most már éngem is érdekelne!
Ilyen tömény Igeellenességgel még soha sem találkoztam!
Nem VELED van problémám, hanem avval amit képviselsz!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2010 Április 01, 08:44:03
Kedves Zsuzsa. A hozzászólásodat áthelyeztem a Tegyél fel kérdéseket (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,35.msg58075.html#msg58075) topicba!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Április 01, 11:30:32
Kedves Csaba!

Akkor szerinted ez mi :

"....Aki Istennel találkozik,abban minden esetben olyasmi történik, hogy Bennem és Általam gazdagodik lelkében.Tehát jobban átitatódik Lelkemmel,és így jobban és tisztultabban tudja szeretni azokat, akikkel együtt él. Aki dicsőíti Istent, annak benső szemeket nyitok arra , hogy lássa,mennyire szeret az Isten.Aki engesztel, annak növekszik emberismerete,s megérti , hogy a földön senki sem külön sziget,mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van.Aki kér az megtapasztalja,hogy gondom van reá,és aki hálálkodik, az hamarosan rájön,hogy Engem nagylelkűséggel nem lehet felülmúlni. ..."
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 01, 18:48:24
Kedves Csaba!  Nekem Sincs veled semmi,problémám.Nem lep meg ,hogy nem értesz,vagy félreértesz.Ne gondolj se Istentagadónak,se Istenkáromlónak,se valami elvetemült szektásnak.Ember vagyok,és téged is embernek nézlek,tévedéseiddel együtt is.Gondolom Te is ,sok mindent tévedésnek hiszel abból,amit idáig az én hitemből megismertél.Te is próbálj ,embernek nézni.Most nincs időm alaposan és körültekintően leírni,gondolataimat,de hamarosan megteszem,aztán vagy elfogadod, vagy nem, ez a Te szabad akaratod.Most csak egy angyalkát küldök,jó... :angel2: Szia:Laci.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 01, 19:35:03
Kedves Csaba!

Akkor szerinted ez mi :

"....Aki Istennel találkozik,abban minden esetben olyasmi történik, hogy Bennem és Általam gazdagodik lelkében.Tehát jobban átitatódik Lelkemmel,és így jobban és tisztultabban tudja szeretni azokat, akikkel együtt él. Aki dicsőíti Istent, annak benső szemeket nyitok arra , hogy lássa,mennyire szeret az Isten.Aki engesztel, annak növekszik emberismerete,s megérti , hogy a földön senki sem külön sziget,mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van.Aki kér az megtapasztalja,hogy gondom van reá,és aki hálálkodik, az hamarosan rájön,hogy Engem nagylelkűséggel nem lehet felülmúlni. ..."
 

Szia Irma!

Szerintem ez egy nagyon igei összegzés, amelyet az tett hamis prófécíává, hogy meglett fűszerezve egy jó adag humanizmussal!
Hát nem Krisztustól van az biztos!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Április 01, 20:15:38
Kedves Csaba!

Kösz a pontos megfogalmazást, igen a humanizmus, ami meghamisította a dolgokat. Milyen sokan bedőlnek ennek! Pedig a humanizmus egy nagyon rafinált lázadás Isten ellen.
 :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: erdei - 2010 Április 01, 20:23:23
Laci, ha ezeket a mondataidat megmagyaráznád, mert tényleg lehet, hogy én is csak félre értem amit írsz.

"Olyan Isten nincs,aki más bűnéért bárkit is,s főleg szent Fiát vonná felelősségre!"
"Aki engesztel, annak növekszik emberismerete,s megérti , hogy a földön senki sem külön sziget,mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van"

 :044:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 02, 16:43:23
Kedves fórumozók! Nagymamám korában siettek mielőbb megkeresztelni a kisbabát,mert abban a hiedelemben éltek,ha keresztelés nélkül meghal akkor elkárhozik." szegény nagymama,és szegény baba."Az eredendő bűn miatt gondolták így.Elkárhozott, azt jelenti, kárt hozott az Isten elé, amikor megjelenik előtte .A kisbabának ha meghal nem volt ideje se jót se rosszat cselekednie.Az nem hiszem ,hogy minden ember eleve bűnbe születik meg,bűnösnek születik.Később válik vagy ilyenné vagy olyanná .Az  ősszülők bűne  az önzés és felelősség áthárítás,mint hajlam bennünk is megvan ,de ez már nem az ő bűnük hanem a miénk,ha megvalósítjuk.Ezért mondom ,hogy mindenki csak saját bűnéért lakol.Az a történet, amely az első emberpár bukásáról szól, elmondja, hogy addig, amíg nem tudta az ember azt ,hogy van rossz is, addig csak JÓ volt számára.Jó és rossz tudásának fája! Miután  ÉN  eljöttem a földre, ha akarjátok, vissza tudjátok ,állítani azt a tudatállapotot, amely szerint csak JÓ van számotokra.Az Istent szeretőknek minden javukra válik.Róma: nyolc, A gonosznak csak ott van hatalma,ahol szóba állnak azzal,hogy van hatalma!Az enyéim fölött a gonosznak nincs hatalma, amint Fölöttem sem volt semmi hatalma.János tizenégy,harminc! Az ,hogy ma nincs közbiztonság,nincs szótartás, megbízhatóság,stb, ez csak azoknak árt, akik ettől teszik függővé boldogságukat.Aki attól boldog ,hogy szeretet van benne, afölött senkinek sincs hatalma!Bizony,a boldogság a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül! Mivel egyetlen ilyen jó van, a szeretés, ezért csak azok boldogok, akik ezt állapotszerűen élik. A szűk kapu és a keskeny út, mely a boldogság útja, mindenkinek rendelkezésére áll.Az  a tény , hogy ez keveseknek osztályrésze, ez nem a gonosz hatalmát jelzi, hanem a ti hitetlenségeteket.Aki úgy gondolja, hogy ez a gonosz műve, az el akarja hárítani a felelősséget önmagáról! Nem én voltam Éva volt, nem én voltam, a kígyó volt. Isten hatalma az adás,az ajándékozás ,a szolgálás hatalma. Ez, és csak ez boldogító hatalom! Más igazi hatalom nincs is! A szeretet körén kívül a sátán azt csinál, amit önzésében, a maga számára megfelelőnek tart.GÁtlástalan ,erkölcstelen! Mindaddig, amíg nem találja magát szemben a szeretet hatalmával! E pillanatban hatalma megszűnik, ereje csak a mulandóságra korlátozódik, melyről maga is tudja, hogy a csalódások sorozatát jelenti számára! Legyen veletek a SZERETET HATALMA! :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 02, 17:34:05
"Bizony mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért mert neki irgalmaztak, hanem azért ,mert ő volt irgalmas. Nagyon  kell hangsúlyoznotok, hogy nem istentől kell félnetek, hanem elrontott önmagatoktól.Éppen az irgalom  az, ami erre a legjobban rámutat. Amit ti az igazság rendjének mondotok, az valójában az irgalmatlanság rendje.Jézus elmondta és bemutatta, hogy egyetlen igazságot ismer: Szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Nem kisebb feladatot kívánok tőletek, mint azt, hogy itt a földön tegyétek elviselhetővé emberi élet számára a poklot. A pokolnak ez a nótája:kiharcoltam az igazamat.Akik köreitekben hatalomra jutnak , azok mind ezt fújják. annak idején Pilátus volt annyira római, hogy lássa:ártatlan férfi áll előtte ítéletre, de volt annyira uralkodó, hogy csak igazságtalan tudjon lenni. Ez ma is így van. Irgalmasságot akarok , mert ÉN is az vagyok, és magamra teremtettelek benneteket, és nem akkor nyugszotok meg, ha nektek valaki irgalmaz, hanem akkor , ha ti irgalmassá váltok.Nagyon sok probléma adódik abból , hogy intézmények azonosítani akarják magukat Velem.ez soha sem  fog sikerülni. Nem Miattam, hanem miattatok.Nem ti vagytok  az ISTEN. TI soha nem mondhatjátok, sem magányosan , sem közösségben, hogy aki titeket lát, az az Atyát látja. Vagyok tehát Én, vannak Engem képviselni szándékozó intézmények, felekezetek, és vagytok ti, akik vagy beleszülettek, vagy bejelentkeztek ezek valamelyikébe. Aki Engem keres, az Rám talál bármelyik Engem képviselni akaró felekezetben.A Lélek ott fú ,ahol akar, és nem ott ahol akarjátok.Amikor ott is fú, ahol ti akarjátok, az azért van, mert ti akkor éppen ott akarjátok, ahol fú. Tehát nem Ő alkalmazkodik a ti akaratotokhoz, hanem előfordul, hogy ti azt akarjátok, amit Ő. E kijelentés:" A prófétaság Lelke engedelmeskedik a prófétának",ez nem azt  jelenti, hogy  ha a próféta akarja, akkor a Szentlélek hazudik is a próféta kedvéért, hanem azt , hogy csak akkor szól, ha a próféta is akarja.ÉS NEM SZÓL, ha a próféta mást akar mondani.A Lélek mindig szól, ha a prófétának szándéka azonosulni Vele. De nem szól, ha e  szándék hiányzik. HA tehát hiányzik e szándék , és a próféta mégis szól, akkor az illető ebben az esetben hamis próféta. Most mennem kell, majd még írok.Szeretettel:Laci. A könnyebb érthetőség kedvéért írom úgy mintha Jézus mondaná,de vizsgáljátok meg nyugodtan, hogy a mondanivaló őszhangban van e Jézussal , :angel2: :angel2: :angel2:és ha igen csak akkor fogadjátok el.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Április 02, 19:04:47
Kedves Laci! Az Ige ezt mondja és nem ártana, ha elgondolkoznál rajta :

Ésaiás könyve
53. fejezet


1.   Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
2.   Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!
3.   Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.
4.   Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5.   És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
6.   Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
7.   Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
8.   A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!
9.   És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
10.   És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
11.   Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
12.   Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!

Ez az abszolut igazság! Amit te összekeversz, az meghamisitása Jézus Krisztus üdvösséget szerző csodálatos cselekedetének, és nagyon veszélyes amit csinálsz. Térj meg, fogadd el azt amit Isten számodra is elkészített.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2010 Április 02, 19:37:42
Laci irta:

"Bizony mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért mert neki irgalmaztak, hanem azért ,mert ő volt irgalmas. "

Akkor mar nincs is szukseg a bunok eltorlesere?
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 02, 23:30:45
Szia Laci!

idézlek:

'A könnyebb érthetőség kedvéért írom úgy mintha Jézus mondaná'

Kedves Testvérem!

Ez egyáltalán nem teszi érthetőbbé a mondandódat, csupán az Úr Jézus Krisztus tekintélyével próbálod megerősíteni a szavaidat!
Ha valamiről TUDOD, HOGY NEM AZ ÚRTÓL SZÁRMAZÓ SZÓ, HANEM A TIÉD, BÁRMENNYIRE IS EGYEZIK A SZENTÍRÁSSAL(?)
HATALMAS TISZTELETLENSÉG KRISZTUSSAL ÉS A TESTVÉREKKEL SZEMBEM JÉZUS SZAVAIKÉNT TÁLALNI !!!

Éppen ezért szeretettel megkérlek, hogy a jővőben mellőzd  kijelentéseidet az Úr Jézus Krisztus személyében szólni!
Egyenlőre még nem Te vagy Isten Fia és a Megváltónk!

Tisztelettel és köszönettel:

Csaba
 
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 03, 07:59:52
Laci irta:

"Bizony mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért mert neki irgalmaztak, hanem azért ,mert ő volt irgalmas. "

Akkor mar nincs is szukseg a bunok eltorlesere? Kedves Antee! Dehogy nincs pontpsan arról van szó ,hogy van csakhogy a bűnök eltörlésének elengedhetetlen feltétele az irgalmasság.  a szívtelen szolga.Akkor hozzálépett Péter és megkérdezte:"Uram ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? talán hétszer?" Jézus így felelt: " Nem mondom:hétszer, hanem hetvenszer hétszer." 2 Hasonlít ugyanis a mennyek országa egy királyemberhez,aki számot akart vetni szolgáival.Mikor elkezdte a számvetést,eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott.Mivel nem volt mivel visszafizetnie,az úr megparancsolta ,hogy adják el őt  feleségestül, gyermekestül,vagyonostul és úgy fizessen. De a szolga leborulva kérlelte:Légy türelemmel irántam ,mindent vissza fogok fizetni. Az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta s tartozását elengedte. Amint a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta , fojtogatni kezdte és követelte:Add meg ,amivel tartozol. Szolgatársa leborulva kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. De ő nem engedett, hanem fogta,tömlöcbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását.Szolgatársai a történtek láttára igen elszomorodtak s menten elmondták uruknak mindazt , ami történt. Az úr maga elé idézte őt és így szólt hozzá:Te gonosz szolga4Kérésedre elengedtem minden tartozásodat. Nem kellet volna neked is  megszánnod  szolgatársadat,mint ahogy én megszántalak téged? erre az úr haragjában átadta a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását.Így tesz mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát felebarátjának,"  a példabeszédben a király az Atya ,A sokkal tartozó szolga ,nem irgalmas,így hát nem kerül be a mennyországba.irgalom nélkül nincs bűn eltörlés az Atya részéről sem. SZERETETTEL:LACI: :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 03, 08:23:51

Sziasztok!
Egyet értek abban Lacival, hogy a bűnbocsánat elengedhetetlen feltétele az irgalmasság.
'Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot,
az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.'
Jak.2:13

Viszont a bűnbocsánat alapja továbbra is a Jézus Váltságáldozatába vetett hit!

'Én vagyok az út, a MEGIGAZULÁS és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.'
Jn. 14:6
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 03, 11:01:11
Kedves Csaba! Mint ahogy Te a közelmúltban,úgy én is most örülök annak ,hogy egyetértünk,lehet ,hogy ez HÚSVÉTI ajándék.Enged meg ,hogy mivel HÚSVÉT van erről írjak pár sort. Egy nemrég megtért családapa húsvéti bűnbánata. Nekem ez az első olyan húsvét az életemben,amelyben Jézusé a főszerep.Most próbálom először ünnepként megélni az Ő halálát és feltámadását.Ahogy azon gondolkodom-nagy péntek reggel kutyasétáltatás közben-,vajon miért is halt meg Jézus úgy,vajon miért kereszten kellett kínhalált szenvednie ,hirtelen belém hasít a döbbentő felismerés: MIATTAM!! 
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: tothg - 2010 Április 03, 11:19:28
Kedves Csaba! Mint ahogy Te a közelmúltban,úgy én is most örülök annak ,hogy egyetértünk,lehet ,hogy ez HÚSVÉTI ajándék.Enged meg ,hogy mivel HÚSVÉT van erről írjak pár sort. Egy nemrég megtért családapa húsvéti bűnbánata. Nekem ez az első olyan húsvét az életemben,amelyben Jézusé a főszerep.Most próbálom először ünnepként megélni az Ő halálát és feltámadását.Ahogy azon gondolkodom-nagy péntek reggel kutyasétáltatás közben-,vajon miért is halt meg Jézus úgy,vajon miért kereszten kellett kínhalált szenvednie ,hirtelen belém hasít a döbbentő felismerés: MIATTAM!! 


Nagy az Úr!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 03, 11:37:56
Dícsőség Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 03, 11:48:55
Kedves Csaba!Itt folytatom,mert véletlen elküldtem.Igen,én juttattam Jézust a keresztre!Igen én !Azzal a gondolkodásmódommal,amivel még egy-két hónappal ezelőtt is bizonygattam egy testvéremnek,hogy Jézus tanításának koronája volt az Ő kereszthalála!Hogy e nélkül csak üres szavak lettek volna,amit az Országáról és a szeretetről mondott.Torokszorító volt ez a ráeszmélés!Potyogtak a könnyeim a porba,mert ez azt jelentette számomra ,hogy én is ott lettem volna abban a tömegben,amelynek inkább Barabás kellett,mert az legalább csinált valamit.Én is ott lettem volna és talán torkom-szakadtából üvöltöttem volna,hogy feszítsék meg...  Mert nekem sem kellett volna egy olyan Isten ,olyan Messiás,aki nem gazdaggá,erőssé,hatalmassá akar tenni,hanem kicsivé ,szegénnyé,kiszolgáltatottá!Mit számított volna nekem is a betegek gyógyítása halottak feltámasztása,gonosz szellemek kiűzése !Én is valami igazi,valami nagy , erős és félelmetes csodajelet követeltem volna Tőle!Az ,hogy nem egyedül voltam,hogy nem egyedül én öltem ,ölettem meg Jézus ,a legkevésbé sem vigasztalt.Hogy ki,hogyan számol el a maga lelkiismeretével,nem tudom.engem a saját bűnöm sújtott a porba!Az a felismerés,hogy énmiattam, az ilyenek miatt,mint én is voltam alig egy hónapja is,jutott Jézus a keresztre.Furcsa.Nemrégiben,talán egy hónapja már felismertem,hogy tévedtem,amikor azt gondoltam,hogy Jézus a halálával , az "önként" vállalt halálával váltott meg engem.De érzelmileg most nagypéntek délelőtt zúdult rám a fájdalom,a keserűség.Rettenetesen fájt ,hogy mennyi kínszenvedést okoztam Jézusnak!És talán a keresztre feszítésnél is jobban fájt Neki az a sok -sok bűn,szeretetlenség,harag,önféltés,átkozódás,irigység,kéjvágy...és felsorolni sem tudom,mi mindennel okoztam szenvedést a z Istennek.Mindig csak fájdalmat és szenvedést okoztam,csak ártottam és ártottam magamnak!Hogy tehettem,ezt Istenem?! Hogy tehettem ezt Veled, drága Jézusom ?!Hogy tudsz még midig szeretni engem Istenem?!Bárcsak én is így tudnék szeretni !Sírtam és zokogtam,mert most éreztem rá arra,hogy Jézus nem "önként" adta az életét,legalább is nem úgy önként, hogy jószántából,hanem úgy,hogy elvették Tőle.Én vettem el Tőle,és Ő nem védhette meg magát.Igen ,én ,mert a főpapok nem tehették volna Rá kezüket , ha én-az ilyen fajták- nem fordulok ellene.Ha nekem a tanítása ,az élete, elég lett volna megváltásnak.Ha nem vagyok olyan megátalkodott,hogy nem csak a feltámadása ad elég bizonyítékot arra,hogy próbáljam elfogadni a tanítását, és próbáljam átalakítani a gondolkodásomat.Hullámokban tört rám a fájdalom,és a zokogás egész délelőtt.Nem az eszemmel,hanem a szívemmel értettem most meg mennyire kiszolgáltatott nekem az Isten!Mert Ő nem védheti meg magát,nem üthet vissza,nem árthat senkinek,még ha bele is kell halnia,miattam kell meghalnia,mert - 'ember vagyok én is,az Isten véres gyilkosa'. Nem akarok többé gyilkosod lenni,Jézusom!Nem akarlak soha többé keresztre feszíteni!Kérlek Uram ,segíts nekem!Adj erőt a hétköznapokban is!Mert most megértettem teljes szívemből is,hogy mindig megöllek ,amikor szeretetlen vagyok.Mert ahol nincs szeretet,ott nem vagy Te sem,és azért nem vagy,mert én kiirtottalak onnan.Mindig,ha csak visszaszólok is sértő módon, ha bántok valakit,vagy ártok valakinek,Téged feszítelek meg.Nem akarom soha,soha többé elkövetni ezt!Drága Jézusom!Elképzelni sem tudom azt a szenvedést ,amit a kereszthalál jelent,és fel sem foghatom azt a szeretetet ,aki ezt "önként"vállalta értem.Úgy "önként",hogy teljesen és mértéket nem ismerve kiszolgáltattad Magadat.Most értem csak meg,most érzem csak át,illetve,csak kezdem átérezni,és megérteni annak a felelősségnek a súlyát,hogy az Isten teljesen rám bízta magát.Drága Jézusom!Segíts engem,hogy vigyázzak Rád.Egyedül talán össze is roppannék a felelősség hatalmas súlya alatt.Milyen furcsa ez a kérés.Én kérek segítséget,pedig te vagy kiszolgáltatva nekem.Pedig egyszerű a megoldás:Én választhatom az erő világát is.Te "csak" a szeretetet,de ott mindenható vagy!És én pont ahhoz kérem a segítségedet,hogy a szeretet világába mehessek.Kérlek Uram,áldj meg engem,hogy mindig a Te szeretetedben maradhassak.Áraszd rám kegyelmedet, és add meg nekem a Te bölcsességedet,hogy bárányként,de ne birkaként élhessem meg és áraszthassam tovább a Te szeretetedet. Kérlek Uram,áld meg azokat is, akiket szívemben hordok,és mindazokat,akiket gondolatban át tudok ölelni!Ámen. :angel2: :angel2: :angel2:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 03, 11:58:24
Kedves Laci Testvér!  :168:

A legnagyobb felismerés az, amit leírtál. A szív fájdalmas összetöretése, amikor rádöbben, hogy MIATTAM halt meg Jézus! Ez az önmagamban való csalódás visz közelebb a Szenthez, az Irgalmashoz, a Megváltóhoz. Ez a megtérés. Ez a fájdalom ad erőt ahhoz, hogy elhagyjam a bűnt és újat kezdjek.
Jézus azt mondta: "Ezért az óráért születtem a világra!"
Azért, hogy az Ő fájdalmában, az Ő gyötrelmében mi kegyelmet nyerjünk!

Köszönöm, hogy leírtad átélésedet!  :2smitten:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 03, 12:53:13
Laci a felismerésednek én is örülök!
:igen:
De a teológiádban még mindig látok buktatókat!
Isten nincs kiszolgáltatva neked, s az Úr Jézus Krisztus valóban ÖNKÉNT ADTA ÉRTÜNK AZ ÉLETÉT, HOGY AZ Ő HALÁLA ÁLTAL ÉLHESSŰNK!
Testvérem ez nem csak a szeretetnek, hanem a kegyelemnek és az irgalmasságnak is az ISTENI SZÍNTEN TÖRTÉNŐ KIFEJEZŐDÉSE!
JÉZUST VALÓBAN A BŰNEINK JUTTATTÁK A KERESZTRE, de naiv elképzelés az, hogy az embernek ebben bármiféle hatalma lett volna!
Éngem legalább annyira aggaszt a magát keresztyénnek valló Európa pogányságba fulladt érdektelensége, mint az, hogy a bűneink  juttatták az Úrat keresztre.
Ma a Húsvétot a festett tojás, a főtt sonka, a locsolkodás és a 'mit hozott a nyuszi?'- pogány fertelmessége szennyezi be!
1977 évvel ezelőtt Isten Fia hamis vádak alapján elítéltetett, s az egyik legborzalmasabb kínhalált szenvedte el, hogy az Ő halála által a bűnöknek bocsánatát és az örök életet nyerhessük!
1977 évvel ezelőtt Isten Fia holtan feküdt egy barlangsírban a bűneink miatt!
Ma, erről az eseményről a 'keresztyén Magyarország' 'alázatos' és 'hálás' szívvel úgy emlékezik meg, hogy pogány szokásainak hódol!
Egyetlen szóval tudnám csak jellemezni ezt a szellemi sötétséget: Iszonyat!!!
:060:

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 04, 08:01:58
Kedves Fórumlátogatók! Tudom ,hogy levelemre lesznek megint olyanok akik felkapják a fejüket,hogy mit írok már megint,de ezzel nem az a célom ,hogy felháborodást keltsek ,hanem az ,hogy alaposabb gondolkodásra bírjalak benneteket. Kezdem hát:Jézus, azért jött közénk, hogy befogadjuk a szívünkbe,és ezáltal együtt tudja járni velünk már itt a földön azt a szeretet - utat, amely a földön benső békét ad, és a külső békének is megfelelő alapul szolgál. Igen, mert ha valaki soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, és segít a rászorulókon,amint Jézus is tette,és teszi azokban, akik valóban ismerik és szeretik Őt,azok valamiképpen már itt és most a mennyek országát jelenítik meg a földön."A Mennyország bennetek van ha szeretitek egymást"Jézus azért jött közénk ,hogy szebb legyen a föld!Azért jött ,hogy mi egymásnak szerető testvérei tudjunk lenni abban a bizonyosságban, hogy Isten édes gyermekei vagyunk.Azért jött, mert Nélküle semmi olyat nem tehetünk , ami az örök boldogság honában is értéket jelentene.Jézus nem azért jött ,hogy kiengesztelje az Atyát!Olyan Atya  nincs, aki  iszonyatos haraggal tekintett ránk mindaddig, amíg Jézust ártatlanul elítélték és megölték. Bizony káromkodik az , aki a világ legnagyobb igazságtalanságát Isten igazságosságával azonosnak mondja.Gondold csak végig egyszer a tékozló fiú édesapjának lelkületét.Jézus benne mutatta be az Atyát.Az Atya mindenkinek megbocsát,aki feléje fordul és gyermeke akar lenni.Az Atya fájdalma az , hogy gyermekei nem akarnak feléje fordulni,s ezáltal képtelenné teszik magukat arra, hogy boldogok legyenek.Ez nagyon fáj a Szeretetnek, aki az Isten! A szeretet soha nem örül semmiféle szenvedésnek.A Szeretet nem kiengesztelődni akar, hanem megbocsátva szeretni! "Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot" Máté tizenkettő,hét. A Szeretet együtt szenved a szenvedővel ! Sőt EGY a szenvedővel ! Ezért Jézus nem azt mondta, hogy nagyon sajnálja azokat akik éheznek, szomjúhoznak, nélkülöznek és üldözést szenvednek, hanem azt mondta,hogy amit az ilyennek teszünk azt Vele tesszük.Máté huszonöt ,negyven!Akinek bűnbánata volt mielőtt Jézus a földre jött ,az már előtte is "Ábrahám kebelére" került.Aki nem tart bűnbánatot,az,akár megölték Jézust,akár nem, nem kerülhet "Ábrahám kebelére"! :angel: :angel: :angel: Jó reggelt,szép napot:Laci.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 04, 09:41:37
 :nem:

Laci írta: "Jézus nem azért jött ,hogy kiengesztelje az Atyát!"

Laci! Csak remélni tudom, hogy azt a "nem" szócskát véletlenül tetted oda!  :2knuppel:

Az Újszövetség egyik legcsodálatosabb üzenete, hogy Jézus "engesztelő áldozat lett a  mi bűneinkért"!

Már Ésaiás is leírta, hogy csak a bűneink választanak el az Atyától! Semmi esélyünk nem lett volna közel kerülni az Atya Istenhez, ha nincs Jézus tökéletes áldozata! Az ószövetségi állatáldozatok is engesztelésként lettek bemutatva az Úrnak! Újra és újra!
Isten nem változott meg! Ő tiszta vért kíván áldozatul, mert csak a vér törölheti el az álnokságokat!

"Jézus Krisztus vére egyszer s mindenkorra örök engesztelést szerzett nekünk!"  Ha jól emlékszem, Zsidókhoz írt levél.

Szintén Ésaiás testvérünk írta: "Mindnyájan mint juhok, eltévedtünk, de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté!"
Ezért hasadt ketté a kárpit!
Ha nincs engesztelés, akkor mi még mindig rákényszerülnénk arra, hogy állatokat áldozzunk, és Jézusra csak mint egy rabbira gondolhatnánk!

Ki neked Jézus, Laci!?

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: vándor 7 - 2010 Április 04, 09:55:49
Lászlótól idézem ""Jézus azért jött közénk ,hogy szebb legyen a föld!Azért jött ,hogy mi egymásnak szerető testvérei tudjunk lenni abban a bizonyosságban, hogy Isten édes gyermekei vagyunk.Azért jött, mert Nélküle semmi olyat nem tehetünk , ami az örök boldogság honában is értéket jelentene.Jézus nem azért jött ,hogy kiengesztelje az Atyát!"
László ne vedd zokon de nekem ez  nagyon" cukros"  Jézus Krisztus szeretetből , egyetlen  megoldásként  jött hogy  meghaljon  az egész  világ bűneiért.
Mert Isten  szereti  a bűnös embert de  gyűlöli  a bűnt. Ő nem  változik , nem  hazudik és nem ember, Ő  az  Isten. Szerintem  nézd meg  mit  írtál és
 ne akarj  üres negédes  szavakkal ,fiatalabb testvéreket félre  vezetni. Nem  mély amit  írtál  hanem  hibás. Ébredj  fel ! Boldog feltámadást !
 :05:
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: bukovszki lászló - 2010 Április 04, 11:20:17
Kedves Tünde! " Irgalmasságot akarok és nem áldozat bemutatást" ezt Jézus mondta ,nem más!Már csak az a kérdés ,hogy Te hiszel e neki.Véres áldozatot a Jó Isten nem kíván.Jézusnak az olajfák hegyén nem volt más választása mint az ,hogy vállalja a kereszthalált,ezért verejtékezett vérrel,amikor világossá vált számára ,hogy nem tehet mást önként oda kell adnia életét.Hiszen három évig arról beszélt ,hogy még az ellenségeinket ,is szeretni kell,hogy jót kell tenni velük,és senkit nem szabad bántani,erőszakot alkalmazni.Nem hallgathatott Péterre aki kardot rántott,mert az erő alkalmazása lett volna.Nem futhatott el sem mert az gyávaság lett volna.Mindkét esetben semmissé vált volna egész tanítása.Jézus önként vállalta tanítását, és életét is adta értünk és azért az ügyért amit képviselt.Mégse mondható,hogy az Atya eleve így akarta,legfeljebb az ,hogy megengedte ,hogy így történjen,szeretetből engedte meg,de nem azért ,mert véres áldozatot kívánt engesztelésül.A sátán kíván véres áldozatokat folyamatosan a történelemben.Szia:Laci.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Csaba - 2010 Április 04, 11:39:23
Kedves Laci!

A napokban felmerűlt a modik között, hogy egyidőre korlátozzuk a hozzászólásaidat, magyarúl csak olvashatsz a fórumon!
Miért?
Mert nem a bibliai igazság megértése miatt, hanem a saját nézeteid terjesztésének céljából jársz közénk, s összezavarod a hitben fiatal testvérek gondolkodását!
A jószándékod felől nincs kétségünk, ezért szeretnénk elkerűlni a szankcíók bevezetését ellened!
Mivel Te magad is látod, hogy mely gondolataid keltenek majd felháborodást, szeretettel megkérlek reá a Modi csapat nevében, hogy a keresztyén hitelveket alapjaiban rengető felismeréseidet a 'Szekták nyomában'- topicban tedd közzé, s ne szennyezd be az
összes topicot a tévtanításaiddal!

Megértésedet és közreműkődésed előre is köszönjük!

Testvéri szeretettel Irántad:

A Moderátorok
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2010 Április 04, 11:51:45
Idézetet írta: Laci
Mégse mondható,hogy az Atya eleve így akarta,legfeljebb az ,hogy megengedte ,hogy így történjen,szeretetből engedte meg,de nem azért ,mert véres áldozatot kívánt engesztelésül.A sátán kíván véres áldozatokat folyamatosan a történelemben.Szia:Laci.
 

Kedves Laci!

Jézus megmondta, hogy Ő semmit sem tesz az Atya akaratán kívül! Az Atya akaratában volt Jézus halála.
Pál pedig megmondta a Szentlélek által, hogy nincs bűnök bocsánata a vér kiontása nélkül (törvény szerint)!

Idézetet írta: Laci
de nem azért ,mert véres áldozatot kívánt engesztelésül
 

Amiről te beszélsz azt Isten mondja azoknak az embereknek, akik a bűneiket "lerendezik" egy állat levágása által. Erre mondja Isten, hogy irgalmasságot akar, nem áldozatot!
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: Irma - 2010 Április 04, 13:47:52
Laci mondta :

"....Véres áldozatot a Jó Isten nem kíván.Jézusnak az olajfák hegyén nem volt más választása mint az ,hogy vállalja a kereszthalált,ezért verejtékezett vérrel,amikor világossá vált számára ,hogy nem tehet mást önként oda kell adnia életét.Hiszen három évig arról beszélt ,hogy még az ellenségeinket ,is szeretni kell,hogy jót kell tenni velük,és senkit nem szabad bántani,erőszakot alkalmazni...."

Ettől borzalmasabb tévtanítást még nem is hallottam. Laci egy ügyeskedő Jézust mutat itt be nekünk, aki végül az Olajfák hegyén rájön, hogy nincs mit tenni, ha már kimondta állni kell a szavát, és jöjjön aminek jönni kell, vállalja a keresztet, de  vért izzadt a felismeréstől.

Ugyanakkor mint tudjuk az Igéből, Jézus Krisztus ezzel a feladattal jött a világra. Erre készült földi élete során mindennap. A megváltás müvét végezte akkor is amikor tanított, akkor is amikor csodát tett, vagy éppen felment a hegyre imádkozni az Atyához, mert mindezekkel azt készítette elő, ami végül a Gecsemáné kertben bekövetkezett: az Embernek Fiát letartóztatják, és végül keresztre juttatják. De Jézus végig nyugodt volt, még a levágott fület is helyére rakta. Jézus Krisztus pontosan tudta mi vár rá, és Ő a Menny dicsősségét ezért az elhivásért cserélte fel, üresítette meg magát és szolgai formát öltött. Mert Isten valóban irgalmas és nagykegyelmű, de ugyanakkor büngyülölő, és igazságos. Pont Jézus Krisztus véresáldozata mutatja meg leginkább a szeretetét, mert még Egyszülött Fiát sem sajnálta azért, hogy az embereknek lehetősége legyen újra helyes viszonyba kerülni Istennel. Pont a véres áldozat az, ami Isten igazságosságát kielégíti. Mert mit mond a Törvény? Bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örökélet, és ezt szerezte meg nelünk Jézus Krisztus az Ő Vérének hullásával. Dicsősség és hála a megöletett Báránynak! Aki megáldoztatott érettem, és éretted is kedves Laci. Elmélet gyártás helyett, inkább térj meg!
És engedd, hogy Jézus Krisztus kereszten kihullott Vére téged is tisztára mosson.
Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: irene - 2010 Április 04, 15:58:56
"És engedd, hogy Jézus Krisztus kereszten kihullott Vére téged is tisztára mosson."
amen  :169:

Cím: Re: Kegyelemből van!
Írta: irene - 2010 Április 12, 13:50:33

A cunami katasztrófa és a tenger angyala
Darmavaram egy halászfalu Kakinada közelében, a bengáli öbölnél fekszik. 2004. dec. 26-án a cunami-özön halált és pusztítást hozott e falura. Több mint 100 ember - főleg nők és gyermekek - megfulladt az árvízben, rengeteg ház, termőföld és csónak rongálódott meg. Ezen a reggelen több mint 70 halász volt a csónakjával a tengeren. Egyikük sem tért vissza.

Darmavaramban dolgozott Anand lelkész a Nethanja-egyházból Pratap Komanapalli püspök alatt. Ezen a napon Pratap utasítására és segítségével Anand lelkész azonnal elsősegélyt nyújtott: Az embereket takarókkal, edényekkel, élelmiszerekkel és ivóvízzel látta el. Ez átsegítette őket az első napokon. Beszélgetett a lelkileg sérült emberekkel, vígasztalta, bátorította őket, és a lelkigondozásával sokat közülük a legmélyebb kétségbeesésből hozott vissza.

Aztán a Nethanja-egyház egy hosszabb időre szabott segélyprogramot indított el. Megnyitottak egy gyermekotthont 60 árva gyermek számára egy bérelt házban, és az özvegyeket is gondjaikba vették, hogy újra talpra állhassanak. Némelyek segítséget kaptak egy kis bolt megnyitásában, mások egy varrógépet kaptak, vagy egy talicskát, amelyen a piacon zöldséget vagy halat árulhattak. A Nethanja-egyház tagjai további értékes segítséget nyújtottak, segítenek a házak felépítésében, hálók és csónakok beszerzésében is.

Anand lelkész egy közismert személy lett Darmavaramban és a kis keresztény közösség, amelyet gondozott, 4 családról 15-re növekedett. Sokan ezt mondták neki: Mi is szivesen csatlakoznánk a gyülekezethez és keresztények lennénk, de nagyon félünk.
Anand tudta, hogy mi volt az oka ennek a félelemnek: A faluban élt Bangarama, egy asszony, aki magát a tenger angyalának nevezte és akit az emberek tiszteltek. Minden este gazdagon kicicomázva és pompásan felöltözve lépett ki a házából, lement a tengerpartra és ott titokzatos vallásos szertartásokat végzett. Aztán megáldotta az embereket és meghallgatta a kéréseiket. Bangaramának nagy okkult ereje volt. Az átkai általában hatást mutattak. Néha betegségeket is tudott gyógyítani, de sokkal gyakrabban lépett fel fenyegetésekkel, átkozódásokkal, amelyek félelmet és rémületet idéztek elő. Az emberek sok áldozatot vittek neki és Bangarama meggazdagodott.

Az istenek megbüntettek titeket - így nyilatkozott a cunami után. Mutassatok be áldozatokat és viseljétek a sorsotokat önmegadással különben még nagyobb szerencsétlenség fog rátok jönni - fenyegetőzött. Anand lelkész szolgálata és a kis keresztény közösség dühre gerjesztették. Az istenek megbüntettek titeket, mivelhogy megtűritek ezt a Jézusembert -így nevezte Anandot - és elfogadjátok a segítségét. A szavai és átkai mint egy lepel voltak a kis keresztény gyülekezet fölött.

Egy vasárnap este, 2005 áprilisában Anand lelkész megint istentiszteletet tartott a háza udvarában. Gyülekezeti épülete még nem volt a közösségnek. A gyülekezet énekelt, amikor felriasztotta őket egy isszonyatos üvöltés.
Látták Bangaramat, amint a tengerpart felé haladt. Eszelősen üvöltött, az egész teste rázkódott és az öklét rázta a keresztények felé. Sok falubeli előjött, hogy megfigyelje a jelenetet. Anand lelkész nagy bátorságot vett hit által. Elindúlt Bangarama felé. A kiáltások áthatóbbak lettek. Bangaramaból egy mély férfi hang hallatszott, és habzott a szája. Halál nektek keresztényeknek! Halál és átok, csak szerencsétlenséget hoztok! Bangaramaból egy gonosz, démoni szellem beszélt.
Anand nem hagyta magát megfélemlíteni. Megparancsolom neked, démon, menj ki Bangaramaból. Jézus Krisztus nevében, menj ki! Bangarama a padlóra esett. A te Jézusod erősebb - ezt az utolsó borzasztó kiáltást hallották a körülötte állók. Aztán csendben feküdt.

Anand untasítására a háza udvarába vitték. Ott ő és az egész közösség imádkoztak Bangaramaért. Az éjszaka folyamán visszajött a tudata. Teljesen megváltozott, a megszállottság meg volt törve.
Aki már megtapasztalt Indiában ilyen megszállottságot és démonikus erőket - amely sok varázslónál valóság - az tudja lemérni, hogy mekkora csoda történt.
Bangarama radikálisan megváltoztatta életvitelét. Csatlakozott a gyülekezethez. Bemerítkezett és a Magdaléna nevet vette fel, megemlékezvén arról, hogy Mária Magdalénából Jézus 7 démont űzött ki. Ma Bangarama/Magdaléna a Nethanja-egyház egyik segélyprogramjában dolgozik, amely nők és gyermekek felé irányúl. Ez a fejlemény sok emberre nagy benyomást gyakorolt Darmavaramban és sokan keresztények lettek. Ma már a faluban egy imaház áll.

Forrás: Dr. Heiko Krimmer,
Der Schlangenbiss zum Leben
Fordította: Dr. Esther Judith Becker
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2012 November 28, 21:09:37
(Skype 2012/11/21)

Kegyelem

Áldott testvéreim. A kegyelem témája mindannyiunkat érinti, ezért fontos tisztán látnunk ebben a kérdésben is. Legfőképpen azért is, mert sok téves nézet és hiedelem létezik, amely által veszélybe sodorják az emberek nem csak önmagukat, hanem másokat is, azáltal hogy tévesen tanítják.
A kegyelem Isten ajándéka mindazoknak, akik hisznek Őbenne. A kegyelem a bűneinkért adatott, az által, hogy Jézus egyszer és mindenkorra megáldoztatott értünk. Jézus rendezte el a kapcsolatunkat az Atyával. Előtte a harag fiai voltunk, de így gyermekeivé lettünk az által, hogy megbékéltetett minket a Fia áldozatával.

A kegyelem tehát Jézus által vált élővé számunka. A bűneink a kegyelméből, a benne való hit által válnak semmivé.

4Mózes 21,9
„Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.”

Akik felnéztek erre a kígyóra, azok életben maradtak. De erre később visszatérek. Mindenképpen, határozottan kijelenthetjük az ige által, hogy a kegyelem nélkül a bűneinkben halnánk meg és nem lenne lehetőségünk az üdvösségre. De csupán elég a kegyelem?
Ezzel a kérdéssel sokaknál borul a bili, mivel hallani sem akarnak másról, csakis Isten kegyelméről ami által üdvözülhetnek. Amint már előzőekben taglaltam, a kegyelem adatott a mi bűneinkért és ez által vált szabad utunk az Atyához. A kegyelmet úgy is elképzelhetjük, mint egy mentőövet. Mi fuldoklunk és kapálózunk, Jézus pedig bedobja a menőövet. Ám ezen a mentőövön nincs kötél, amivel kihúzna minket. Bedobja és megkérdezi, akarsz élni? Akkor ússz ki a partra! Aki élni akar, az hallgat az életmentő szavára. Sőt, meg is cselekszi azokat!

Azt mondom tehát, hogy cselekedetek által van üdvösségünk? Szó sincs róla:

Efézusi levél 2,8-9
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”

Tehát nem cselekedetek által a miénk. De miért nem tudják sokan tovább olvasni ezt az igét? Így folytatódik:

Efézusi levél 2,10
„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."

Tudjátok ha azt mondom, hogy nem kellenek a cselekedetek, akkor ezzel a kijelentéssel Jézus szavait tenném semmivé. Ha pedig azt mondom, hogy kellenek, akkor Jézus váltságáldozatán taposok. Hogy van akkor ez? Tegyük simává az utat azzal, hogy elhordjuk az akadályozó tényezőket.
A hit nem Jézus létezésében merül ki. A hit nem hiszékenység, a hit nem passzív, hanem a hit aktív és cselekvő!

Jakab levele 2,17
„Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.”

A valódi hit tehát cselekvő!
A hívőknek vannak ismertető jegyei. Ha ezek nincsenek meg, annak a hite hiábavaló, az csak szájával dicséri Istent:

Ézsaiás könyve 29,13
„És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn:”

Lukács evangéliuma 6,46
„Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, amiket mondok?”

Mi a hívők ismertetőjegyei? Akik hisznek benne, azok szeretik Őt:

Máté evangéliuma 10,37
„Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.”

38-as vers
Azok követik Őt:

„És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.”

39-es vers
Azok meghalnak Érte:

„Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”

40-es vers
Azok befogadják Őt:

„Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.”

János evangéliuma 1,12
„Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;”

És mi van azokkal, akik nem tesznek eleget ezeknek a követelményeknek? Még egyszer mondom: követelményeknek! Nézzük meg az igéből:

Máté evangéliuma 18,23-35
„Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.  Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.”

Mit tett ez a király? Haladékot adott vagy elengedte a tartozását? Elengedte neki! Kegyelmet adott és tartozás nélkül ment el az ember a király színe elől. De ez az ember ugyanaz maradt mint előtte... Ezután találkozott az egyik szolgatársával aki adósa volt. Fojtogatni kezdte embertársát és börtönbe vetette. A király meghallotta ezt és az akkor adott kegyelmét visszavonta! Ezen az emberen hiábavalóvá lett Isten kegyelme.

2Sámuel 22,26-27
„Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy. A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.”

Mennyien borulnak le Isten előtt kegyelemért, de ők maguk nem kegyelmeznek! De ne szűkítsük be ezt csupán a kegyelem fogalmával. Én ugyan megkegyelmezek másokon, akkor rám nem lett hiábavaló Isten kegyelme!? Ha Isten megkegyelmezett nekem, akkor nekem is meg kell kegyelmeznem másokon. Ha Isten meghalt értem, akkor nekem is meg kell halnom Őérte. Ha Ő szeret engem, akkor nekem is szeretnem kell Őt. Ha Ő lejött értem, akkor nekem is Ő hozzá kell menni, az Ő útján kell járnom.

1János levele 2,6
„Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.”

Még az elején ígértem, hogy visszatérünk az érckígyó esetére. Izrael népe vétkezett, ezért Isten kígyókat küldött rájuk. Akik pedig a Mózes által felállított kígyóra felnéztek, azok megmenekültek. Ne keverjük össze az üdvösséggel. Közülük csupán két ember mehetett be az ígéret földjére, a többiek a pusztában hullottak el. De mondhatja valaki, hogy az érckígyó Jézus előképe volt  és ahogyan Jézusra felnézünk, úgy örök életünk van. Ez téves, mert a kígyóra csak fel kellett nézni, Jézusban viszont hinnünk kell. A valódi hitről pedig már szót ejtettem.

Végül jöjjön ez az ige:

Kolosse levél 3,2
„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.”

Ámen
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Elisabeth - 2012 November 28, 21:17:37
Köszönöm, kedves Testvérem az áldott tanítást!

Nem a kígyók elöl kell nekünk szaladgálva menekülni, hanem feltekinteni a "Rézkígyóra!", Jézus Krisztusra!

Idézet
Végül jöjjön ez az ige:

Kolosse levél 3,2
„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.”

Hányan néznek, akik az utolsó idökkel túlzottan foglalkoznak túl sokat a földiekre! Rengeteg un. prófáta foglalkozik félelemkeltéssel. Pedig nekünk minden idöben az ÚRra kell néznünk!

 :2smitten:

 :
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: irene - 2012 December 01, 23:27:31
Pál Apostolnak Titushoz írt levele » 3. fejezet

1
    Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
2
    Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
3
    Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
4
    De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5
    Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6
    Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7
    Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

8
    Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
9
    A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók

Ma erre intett az ÚR ígéje engem és ezért hálás a szívem :08:
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2012 December 07, 09:51:03
Ahogy a kedves barátom és testvérem mondaná:
"kegyelmet kaptuk hogy kövessük Jézust"

:2smitten:
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: bacsipista - 2013 Április 23, 16:12:25
Ma kezdtem újraolvasni a Bibliát és feltűnt benne, hogy az Úr, Ádám és Éva engedetlensége miatt súlyos itélete hozott Ádámra és Évára.

Évának ezt mondta: "Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad" 1Mózes 3,16

Igen kemény Ítélet.

Ádám itélete a következő volt:  "Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 18. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. 19. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! " 1 Mózes 3,17-19

Mégis a legnagyobb itéletet a sátánt megjelenítő kígyó kapta. Bár ide  most utolsónak írom, Isten legelőször a kígyót ítélte el.
"Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben! 15. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. " 1?ózes 3,14-15

Isten nem vetette el az embert, bánta és sajnálta amit tettek. Lesújthatott volna rájuk a még szigorúbban, meg is semmisíthette volna őket, de kegyelmet adott nekik. És- e kegyelem által lett kegyelmük utódaiknak, így nekünk is.
Megszánta, megsajnálta őket, és az irgalmába fogadta őket. Bűnhődni kellett, mert megsértették Isten törvényét. Talán fel sem fogták, hogy a jó és rossz tudásának fája milyen képességeket rejt, de a gyümölcs elfigyasztása után  már el tudták dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Felismerték, hogy ők a rosszat cselekedték és eztér elbújtak Isten elől.
Sajnos ennek az ismeretnek a következménye az, hogy nem akarja meghallgatni az ember, hogy Isten szerint mi a rossz, hanem saját maga akarja eldönteni. És a helytelen döntések következményeivel romlásba sodorták a világot.
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 23, 20:56:25
Így van, áldott Testvérem!

És ami utánna következik is hatalmas kegyelem! Mert ki szeretné az örökkévalóságot egy romlandó testben leélni. Isten valami teljesen újat készített. Csak a tökéletes újjászületés által kapjuk meg azt a romolhatatlan és dicsöséges testet, amiben az örökkévalóságban is élhetünk.

Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, 23. kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. 24. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
1Móz 3,22-24

 :afro: :2smitten:

Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: bacsipista - 2013 Április 23, 21:51:06
És látjuk azt, hogy az ember továbbra is arra törekszik, hogy olyan legyen mint Isten. Nem a technikai fejlődésekre gondolok, mert arra szükség van. íinkább a motívációkra. A hatalomra és dicsőségszerzésre. Csak az a baj, hogy az emberi hatalomszerzés mindig mások leigázása révén valósulhat meg. A dicsőség pedig, múlandó.

"Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos."

Péld 18:12.
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 23, 21:59:12
És ha ez a karriervágy bekerül a gyülekezetekbe, iszonytos rombolást okozhat.

...  Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad.
Tit 1,11

 :104:
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: bacsipista - 2013 Április 28, 09:00:26
„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma”
Jeremiás siralmai 3, 22

Olyan sokszor cselekedett az Úr választott és beoltatott népe Isten törvényei ellen, elfeledve azokat. És ezek nyomán jöttek azok az idők amikor nem volt áldás a népen

Zsoltárok  77, 9-10
Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? (Szela.)


Nem vonta vissza az ígéretét az Úr, hanem prófétát küldött akivel üzent. Elmondatta vele, hogyan lehet őt haragjából kiengesztelni.

Jeremiás  3,12
Ezért indulj, kiáltsd ezeket a szavakat észak felé! Ezt mondd: Térj meg, elpártolt Izráel - így szól az ÚR -, akkor nem haragszom rátok! Mert én hű vagyok - így szól az ÚR -, nem tart örökké haragom.


A nehézségek, az bűn átkaitól terhelt élet megmentésére törekszik az Úr, és nem az elpusztításra.

Jeremiás  30, 11
Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.
 

Pedig sokszor Isten türelme határán járva, próbálja az ember önző vágyait kielégíteni.

Zsoltárok  78, 38
Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata.


Mégis lehajol hozzánk, és amikor látja engedelmességünk szikráját, megszűnik a haragja.
 
Zsoltárok  103, 10
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.

 
Az Úr örök. Volt és van, soha nem szűnik meg szeretete teremtménye iránt. Az engedetlenséget megbosszulja, ezzel is az igazság ösvényein vezet.. Fenyítésének hatása a fiakra is kiterjed, de ezzel lehetőséget is ad a fiaknak, unokáknak az őszinte megtérésre.

2 Mózes 34,6-7
 Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig.
 
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 28, 10:08:04
ÁMEN!

Mint ahogy olvastuk az általad beidézett Ígében, Isten megfenyít néha minket. De tudatában kell lennünk annak, hogy ezt mentö szándékkal teszi és nem azért, hogy elveszítsen.

Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
2Kor 7,10    
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2013 Április 30, 09:45:45
Akik átadták az Úrnak az irányítást, azok egyben átadták az akaratukat is Neki. Tehát ha már Isten irányít, akkor vele járója az, hogy az útról való letérés esetén visszaterel minket. Ez pedig olykor csak a fenyítés által lehetséges.
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: bacsipista - 2013 Április 30, 11:17:03
1Mózes 3,22-23
 Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz.  Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, 23. kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.


Isten adhatott volna szigorúbb büntetést is ezért a lázadásért. De megkegyelmezett az emberpárnak, és általuk az utódaiknak is, sőt még az örök életet is elérhetővé tette azok számára akik szabad akaratukból vállalták Jézus követését, és az Úrnak tetsző életet.
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: istvan21 - 2013 Április 30, 19:35:36
Szigorúbb büntetést hm nem hinném. Szerintem igyis elvetette a súlykot ugyanis kicsit rémisztő hogy igy kb 6000 év elteltével is az ő hibájukért szenved az emberiség nap mint nap. Továbbá (engedjétek meg kiváncsiságomat) ha az Úr mindent tud akkor azt is tudta hogy az emberek ezt a hibát elkövetik---- csak példa-ként,ha tudom hogy a macskámat elüti az autó az átjárón nem kapom-e el onnan? Vegyük azt is figyelembe hogy az ember nem volt okos az alma megevése előtt,tehát valószinü hogy gondolkodni is csak annyira tudott mint 1 állat(vannak állatok amik meglepően intelligensek),tehát ha nem voltak jónak és rossznak tudói és ismerői az intés ellenére nem tudhatták hogy milyen rosszat tesznek.
Erről szóló tanitásokat szivesen elolvasok,vagy magyarázatokat  :088:
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 30, 20:45:44
Kedves István!

Nézzünk meg néhány pontot a hozzászólásodból...

Kezdjük a macskával, illetve az állattal való összehasonlítást. Isten egyetlenegy állatban se lehelte bele a Lelkét, csak az emberbe. Tehát Istentöl kapott Lélekkel rendelkezö értelmes lény volt, ellentétben az állatokkal. Az engedelmességhez csupán meg kellett volna tartaniuk azt, amit az Örökkévaló mondott. Senki sem gátolta öket ebben, tökéletesen szabad akaratuk volt, mert Isten nem robotokat teremtett. Senkinek sem kell Ádám és Éva bünéért szenvednie, mindenki a saját bünéért szenved, ha nem fogadta el a megváltást Jézus Krisztusban. Az engedelmességhez nem szükséges ismerni a rosszat, sem nem szükséges valami emberi magas intelligencia, habár szerintem Istentöl kapott intelligenciájuk volt... Így van ez ma is.

Pl. Isten mondja: Ne lopj!  Minden különösebb intelligencia nélkül is lehet Isten Szavának engedelmeskedni. Ha nem lopom el a pénztárcádat, az elöször Neked jó, utánna pedig nekem jó (marad a lelkiismeretem tiszta) , tehát az engedelmesség jó!

De sajnos sok helyen ma már nem igen akarnak a törvénnyel foglalkozni, mert úgy gondolják, az már nem érvényes. Pedig Isten azért adta, hogy ismerjük meg az Ö akaratát és engedelmeskedjünk. Talán kevesebb gond lenne, ha engedelmeskednének az Isten Szavának.

Másik... Sokszor megtapasztaltam, ha az embernek sikere van, jól megveregeti a saját vállát, ha pedig baj van, Istent akarja felelösségre vonni. Valahogy ez így nem müködik...

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12. és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, 13. mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, 14. aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik
Tit 2,11-14

Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Shomer ayin - 2013 Április 30, 22:55:48
Szigorúbb büntetést hm nem hinném. Szerintem igyis elvetette a súlykot ugyanis kicsit rémisztő hogy igy kb 6000 év elteltével is az ő hibájukért szenved az emberiség nap mint nap. Továbbá (engedjétek meg kiváncsiságomat) ha az Úr mindent tud akkor azt is tudta hogy az emberek ezt a hibát elkövetik---- csak példa-ként,ha tudom hogy a macskámat elüti az autó az átjárón nem kapom-e el onnan? Vegyük azt is figyelembe hogy az ember nem volt okos az alma megevése előtt,tehát valószinü hogy gondolkodni is csak annyira tudott mint 1 állat(vannak állatok amik meglepően intelligensek),tehát ha nem voltak jónak és rossznak tudói és ismerői az intés ellenére nem tudhatták hogy milyen rosszat tesznek.
Erről szóló tanitásokat szivesen elolvasok,vagy magyarázatokat  :088:

Tetsvérem. Jó és gonosz tudásának a fájáról van szó, és nem almafáról! Nem is almáról, mint gyümölcsről, hanem a választásról (!) mint gyümölcsről...( Ugyanis, a különbségtétel, és a felismerés is gyümölcs!)
Ugyanis ha abból nem ettek volna, nincs bűn amiről beszélhetnénk, hiszen a tudatlanság idejét elnézi az Örökkévaló. Azonban itt nem egészen pontos a feltételezés, hogy az evés volt a bűn... Ugyanis az engedetlenség volt a bűn!
Továbbá: Azt mondod, ismétlem: " Vegyük azt is figyelembe hogy az ember nem volt okos az alma megevése előtt,tehát valószinü hogy gondolkodni is csak annyira tudott mint 1 állat(vannak állatok amik meglepően intelligensek)"[/b]
Az Ily állításokkal, nagyon óvatosan bánj Testvérem! / I Mózes 1,  26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
  28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

A Hasonlatosság pedig nem Testi külsőségeket jelent...
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2013 Június 07, 12:36:39
Elgondolkodtató, hogy miért az alma futott be a köztudatba, mint az a gyümölcs amelyet a tudás fájáról szakított Éva?
Lehet szólni kellene az Apple cégnek hogy nem Bibliai és akkor lehet megváltoztatnák a logójukat is... :hehe:

Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2013 Június 14, 20:59:55
http://www.youtube.com/watch?v=6TmDHDnLNG0#ws (http://www.youtube.com/watch?v=6TmDHDnLNG0#ws)
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: bacsipista - 2013 Június 14, 22:32:47
Ez nagyon jó videó. Aki Jézus Krisztus kegyelmében részesül annak nem mondják, hogy " Mene, mene, tekel, ufárszin - Megmérettél és könnyűnek találtattál.".
Cím: Re:Kegyelemből van!
Írta: Antee - 2013 Június 14, 22:49:34
Igen. :afro: