Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2010 Augusztus 30, 13:37:31

Cím: Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2010 Augusztus 30, 13:37:31
Sziasztok!

Van itt egy téma, amiről jó volna beszélgetni.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 11:02:04
Mit gondoltok, miután feltámadt Jézus és megjelent a tanítványoknak több ízben, akkor már megdicsőült teste volt? Vagy csupán feltámadott a még hús és vér testben?
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 10, 11:26:04
     Kedves Anti!
 :?:   Na ez jó kérdés volt!!
én azt gondolom hogy még nem volt megdicsőült teste mivel ezt mondta Máriának:

János Evangéliuma:20:17   Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 12:10:17
Az igéből tudjuk, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát.

Viszont újabb kérdések merülnek fel. Jézusnak szükséges volt a megdicsőült test? Hiszen Ő Isten, mielőtt bármi lett volna, Ő már van(!).
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Shomer ayin - 2013 Január 10, 12:37:24
EZ valóban érdekes kérdés Testvérek. Mert azt tudjuk, hogy feltámadása után evett is- vélhetőleg ihatott is,  Sőt:  Lk 24,39   
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!

De azt is látjuk a Szentírásból, hogy neki nem okozott a feltámadása után gondot, egy bezárt ajtó-vagy a tanítványok csoportja sem...

Jn 20,19   
Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!

Sőt, ezt gyakorolta is, mert újfent: Jn 20,26   
És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 12:39:01
Igen Testvérem. Bár az is hozzátartozik, hogy a halála előtt szintén hasonló csodákat tett. Átment a tömegen akik el akarták fogni őt, a vízen is járt...
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Shomer ayin - 2013 Január 10, 12:52:08
Igaz! De bizony ám...    akkor maradt a kérdés.   Bár azt is tudjuk, hogy már a Testben történő születése sem volt hétköznapi...   ( Szűz fogantatás.)
Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nem Testi emberként született! Tehát nem az Ádámi természet örököseként. Mert eredendően az Ádám sem volt Testi, hanem csak a bűnbeesés miatt vált azzá. Az I.Mózes 3, írja le, hogy a bűnbeesés következménye lett hogy megnyilatkoztak a testi szemeik, és testileg néztek, testileg éreztek... akkor kezdődött el a bújócska Isten elől. A felelősség áthárítása, a mentegetőzés, a magyarázkodás, a másra mutogatás...
Ezek után Isten ki is mondja a romlás eredményét: I.Mózes 6,3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Tehát mindezek Jézust nem jellemezték. Hiszen Jézus nem a bűn testében jött el, hanem a bűn testének hasonlatosságában.
Így is van megírva: Rm 8,3   
Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.

Ezek után, Jézus azt tanítja: János 3,6.    
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

Jézus tehát nem Testtől született, hanem Lélektől fogantatott! Luk.1,  26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret,
  27. Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
  28. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
  29. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
  30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
  31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
  32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
  33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
  34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
  35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.

Vajon ez lehetett az ok?
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 12:59:32
Ahogyan egyre mélyebbre ásunk, annál több kérdés merül fel...  :061:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 13:01:54
Még egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Jézusnak csakugyan ott vannak még mindig a szegek helyei? Erről ír az ige?
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Shomer ayin - 2013 Január 10, 13:05:29
Szerintetek  az Újjászületés eredményezheti ezeket a számunkra? Mert itt van Péter is, aki szintén az Angyal vezetésével átment az Őrségen a kivégzése előtti estén...Apostolok Cselekedetei 12. rész

1.    
Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.
2.    
Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.
3.    
És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.)
4.    
Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; husvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
5.    
Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette.
6.    
Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánczczal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöczöt.
7.    
És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöczben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a lánczok kezeiről.
8.    
És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd rád felsőruhádat és kövess engem!
9.    
És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, a mi történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
10.    
Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utczán előremenének; és azonnal eltávozék az angyal ő tőle.
11.    
És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Shomer ayin - 2013 Január 10, 13:07:16
Még egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Jézusnak csakugyan ott vannak még mindig a szegek helyei? Erről ír az ige?

Nos van rá utalás. : Jn.20, 26. És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
  27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
  28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!
  29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 13:11:22
Szerintetek  az Újjászületés eredményezheti ezeket a számunkra? Mert itt van Péter is, aki szintén az Angyal vezetésével átment az Őrségen a kivégzése előtti estén...Apostolok Cselekedetei 12. rész

1.    
Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.
2.    
Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.
3.    
És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.)
4.    
Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; husvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
5.    
Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette.
6.    
Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánczczal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöczöt.
7.    
És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöczben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a lánczok kezeiről.
8.    
És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd rád felsőruhádat és kövess engem!
9.    
És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, a mi történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
10.    
Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utczán előremenének; és azonnal eltávozék az angyal ő tőle.
11.    
És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától.

Ez egy jó kérdés, viszont ebben az esetben is egy természetfeletti küldött, egy angyal volt jelen és neki elég hatalom adatott ehhez. Akik hisznek Jézusban, azok megcselekszik azokat a dolgokat amelyeket Jézus is tett, sőt nagyobbakat (és nem furcsábbakat).
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 13:13:08
Még egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Jézusnak csakugyan ott vannak még mindig a szegek helyei? Erről ír az ige?

Nos van rá utalás. : Jn.20, 26. És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
  27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
  28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!
  29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.

Viszont ez jelentheti azt, hogy a Mennyben ugyanabban a testben van jelen Jézus?
Eszembe jut a Jelenések könyve amiben János többféleképpen látta Jézust. Mint megölt bárányt és mint az Urak Urát. De szegek helyéről nem volt szó.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 10, 14:06:07
Még egy kép az Ígéböl:

Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13. és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14. feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15. lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16. jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. 17. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18. és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
Jel 1,12-17

Jézus Krisztusnak, mégha emberként is járt itt a földön, meg volt a hatalma végig a természeti erök és törvények felett.

 :2smitten:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 10, 14:57:06
Igaz! De bizony ám...    akkor maradt a kérdés.   Bár azt is tudjuk, hogy már a Testben történő születése sem volt hétköznapi...   ( Szűz fogantatás.)
Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nem Testi emberként született! Tehát nem az Ádámi természet örököseként. Mert eredendően az Ádám sem volt Testi, hanem csak a bűnbeesés miatt vált azzá. Az I.Mózes 3, írja le, hogy a bűnbeesés következménye lett hogy megnyilatkoztak a testi szemeik, és testileg néztek, testileg éreztek... akkor kezdődött el a bújócska Isten elől. A felelősség áthárítása, a mentegetőzés, a magyarázkodás, a másra mutogatás...
Ezek után Isten ki is mondja a romlás eredményét: I.Mózes 6,3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Tehát mindezek Jézust nem jellemezték. Hiszen Jézus nem a bűn testében jött el, hanem a bűn testének hasonlatosságában.
Így is van megírva: Rm 8,3   
Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.

Ezek után, Jézus azt tanítja: János 3,6.    
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

Jézus tehát nem Testtől született, hanem Lélektől fogantatott! Luk.1,  26.


Nos kedves Testvérem ez egy nagyon érdekes új felfedezés amit irtál:
Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nem Testi emberként született!


 hogy erre még eddig nem is gondoltam , nem figyeltem!!!
 hát nagyon köszönöm!!! mintha napról napra felnyílnak a szemeim :08: :08:

 :thanks:


Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 15:28:53
Még egy kép az Ígéböl:

Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13. és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14. feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15. lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16. jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. 17. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18. és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
Jel 1,12-17

Jézus Krisztusnak, mégha emberként is járt itt a földön, meg volt a hatalma végig a természeti erök és törvények felett.

 :2smitten:

Így van Erzsike Testvérem. :afro: :2smitten:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 10, 22:59:13
És a leghatalmasabb szeretet jele, hogy amikor büneinkért szenvednie és maghalnia kellett, nem élt azzal, hogy felette állhat a fizikai törvényeknek. Vállalta önkét a kínhalál szenvedését, emberi testben.

"Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!"
Jel 5,12

 :ima02:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 10, 23:05:04
Igen!

Filippi levél 2,6
"mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,"
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 11, 08:11:24
Ámen!
 1 korintus: 8: 6:
Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 11, 09:50:48
Ámen
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 11, 22:03:34
Van itt még egy érdekes aspektus... Engedjétek meg, hogy kicsit morfondírozzak...  :pirul:

Jelenések könyvében olvassuk, hogy meg fog szünni az idö.

És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen:
Jel 10,6    

Ugye Einstein óta tudjuk, hogy a jelenlegi fizikai törvények szerint az anyag az idö függvénye. Pl. a fénysebességnél megszünik az anyag létezni.

Tehát a megdicsöült testünk, semmiféleképpen nem összehasonlítható az általunk ismert fizikai törvények alá rendelt testtel. Ha nincs idö, anyag sincs...  :089:

Lehet csak kicsit fáradt vagyok, s úgy elmélkedtem éppen.

    
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1Jn 2,17

 :2smitten:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 11, 22:17:30
Ámen! :2smitten:

Az ige szerint hús és vér nem örökölheti Isten országát. Ebből arra következtetek, hogy Jézus feltámadott teste sem örökölhette Isten országát. Pál azt mondta, hogy nem halunk meg mindnyájan, mert akik élnek Jézus eljövetelekor, azok elváltoznak!

Mégis ebben a megdicsőült testben ehetünk és ihatunk, ahogyan már előzőleg Ferenc testvérünk is megemlítette.

Ádám és Éva a bűnbeesés előtt halhatatlanok voltak, a testük is más volt. Nem gondolnám, hogy az evés hatására félrevonultak volna a bokorba kinyomni a fölösleget... Mondjuk ezek is olyan dolgok, amiket nem kell megértenünk, hanem el kell fogadnunk és várva várnunk kell. Jó lesz majd, de amit e földi életünkre ránk bízott az ÚR, azt tegyük meg. Így is sok hiábavaló agymenés van olyan dolgokról, amiről igazándiból nem tudhatunk. Persze ezeket nem azért írom, hogy ne írjunk többet a témát illetően, csak azt akarom ezzel mondani, hogy vannak bizonyos határok amiken túl még nem láthatunk.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 11, 22:21:42
Pontosan így van! Mert a mi gondolkozásunk és képzelötehetségünk nem elég ahhoz, hogy felfogjuk a felfoghatatlant.

Mégis számomra érdekes a Jelenések könyvében a kijelentés, hogy nem lesz többé idö...

 :2smitten:

Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 11, 22:32:35
De lehet azt akár úgy is érteni, hogy nincs több várakozás. Vagyis az idő betöltetett...

Most ennek hatására megnéztem a Csia Lajos fordítást és ezt a nézetet támasztja alá:

Jelenések könyve 10,6-7
"és megesküdött Arra, aki az örök korok korain át él, aki a mennyet és a benne lévőket, a földet és a benne lévőket, a tengert és a benne lévőket teremtette, hogy időt nem mérnek többé, hanem a hetedik angyal kürtölésének napjaiban, mikor az kürtölni fog, végbe megy az Isten titka, úgy, ahogy azt rabszolgáinak, a prófétáknak örömüzenetként adta."
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 11, 23:34:05
ÁMEN! épp erről a témáról olvastam egy érdekes fejezettet az Igéből:
 1 Korintus: 15:35-58 ig :35 De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki? 
36 Balgatag! Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd. 
37 És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét. 
38 Az Isten pedig testet ád annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. 
39 Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. 
40 És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. 
41 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. 
42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. 
44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. 
45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. 
46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. 
47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. 
48 Amilyen ama földi, olyanok a földiek is; és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. 
49 És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. 
50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 
51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 
52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 
53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 
54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 
55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? 
56 A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. 
57 De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

és eszembe jutott az is mikor az Úr mondja Ezékiel nek: hogy prófétáljon, és a völgy ami tele volt holt testekkel , akiket feltámaszt az Úr :
Ezékiel próféta könyve » 37. fejezet
1
Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
2
És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
3
És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
4
És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
5
Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7
És én prófétálék, amint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
8
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
9
És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
10
És prófétálék amint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14
És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

 ezeken az igéket évekig lecsodálkoztam és nagyon mély tisztelettel tölt el mikor olvasom! az Örökkévaló  Isten kegyelme!!


 :ima02:
Zsoltár:68:20-21:
20
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
21
Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 12, 14:28:04
Kedves Ildikó!

Kösz, az Igeversekért. Az 1Kor 15 valóban a különbözö test létezéséröl szól, többek között a mennyei teströl. Ám Ezékiel 37-ben írt próféciák Izrael helyreállításáról beszél, aminek manapság tanúi lehetünk.

 :2smitten:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 12, 14:33:56
De lehet azt akár úgy is érteni, hogy nincs több várakozás. Vagyis az idő betöltetett...

Most ennek hatására megnéztem a Csia Lajos fordítást és ezt a nézetet támasztja alá:

Jelenések könyve 10,6-7
"és megesküdött Arra, aki az örök korok korain át él, aki a mennyet és a benne lévőket, a földet és a benne lévőket, a tengert és a benne lévőket teremtette, hogy időt nem mérnek többé, hanem a hetedik angyal kürtölésének napjaiban, mikor az kürtölni fog, végbe megy az Isten titka, úgy, ahogy azt rabszolgáinak, a prófétáknak örömüzenetként adta."

 :afro:

Kicsit kiváncsivá tettél és utánna néztem. Az az érzésem, mindenki úgy fordítja, ahogy értelmezi. A legtöbben "idö" kifejezést használják németben is.

Itt eredetiben a "Chronosz" görög szó áll, ami folyamatos idöt jelent. Innen származik többek között a magyar kronológia, krónikus szavak is. Tehát egy mérhetö idö, ami folyamatos.

A többi idevonatkozó "idö" kifejezéseket beírom a fordítási topicban, mert érdekes lehet, habár nem is olyan egyszerü.

 :2smitten:   :068:

Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 14, 09:42:21
Az igéből kiderül, Jézus szavai által, hogy amin hűek voltunk ezen a földön, úgy kapunk jutalmat Isten országában. Tehát Isten aszerint jutalmaz meg minket, amint cselekedtünk. Szerintetek ez a megdicsőült testen fog látszani? Úgy értem, különbség van a Mennyei lények között is és az angyalok között is dicsőségben. Vajon mi emberi lelkek, különbözni fogunk majd egymástól?
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 14, 10:16:33
A jutalommal kapcsolatban érdekes aspektust tár elénk János apostol.

Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. 6. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. 7. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. 8. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. 9. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten; aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. 10. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, 11. mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.
2Jn 1,5-11

Tehát úgy a cselekedeteink, mint a szavaink rákerülnek majd a mérlegre. Nem véletlen annyi figyelmeztetés az Ígében.

A megdicsöült testben felismerhetök leszünk. Erröl tesz bizonyságot, a következö eset is, amikor Jézust igazolta a Mennyei Atya:

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. 3. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. 4. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: "Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek." 5. Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!" 6. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. 7. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: "Keljetek fel, és ne féljetek!"
Mt 17,1-7

Felismerték úgy Mózest és Illést, pedig személyesen sohasem látták öket, s akkor még fotók sem léteztek.  Isten Szavára pedig arcra borultak a tanítványok.

 :2smitten:


Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 14, 10:20:11
 :igen:

Filippi:3:20-21:
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21   
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Az igéből kiderül, Jézus szavai által, hogy amin hűek voltunk ezen a földön, úgy kapunk jutalmat Isten országában. Tehát Isten aszerint jutalmaz meg minket, amint cselekedtünk. Szerintetek ez a megdicsőült testen fog látszani? Úgy értem, különbség van a Mennyei lények között is és az angyalok között is dicsőségben. Vajon mi emberi lelkek, különbözni fogunk majd egymástól?


lehet lesz valami jel valami ami fog  látszani mert ahogy olvassuk ebből az igéből:
1 Tess: 4: 15-17:
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
17
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 14, 10:21:07
Lehet hogy az egyiket kőtáblákkal a hóna alatt, a másikat pedig tüzes szekéren látták. :hehe: :pirul: :2smitten:

Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Elisabeth - 2013 Január 14, 10:23:25
 :040: :135:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 14, 10:28:27
:igen:

Filippi:3:20-21:
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21   
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.


Már nagyon várom! :afro: :2smitten:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: torokildiko46 - 2013 Január 14, 10:36:42
 :igen: én is !! akkor megszűnik minden nehézség , fájdalom a sok harc.... de addig még van mit tenni , és szeretném már mondani én is
:II. Timóteus levél:4:7   Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: :ima02:
Cím: Re:Megdicsőült testünk
Írta: Antee - 2013 Január 14, 10:50:46
:afro: :2smitten: