Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Árvai Emil => A témát indította: Árvai Emil - 2010 November 05, 19:56:46

Cím: Ige
Írta: Árvai Emil - 2010 November 05, 19:56:46
Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van Tenálad.
János evangéliuma 6:68

Bizodalmad legyen az ÚRban teljes szívedből, teljes elmédből;
a magad értelmére pedig ne támaszkodjál...

Példabeszédek könyve 3:5
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2010 November 27, 16:44:46
J É Z U S

"akié a Fiú,  azé az élet..."
(János I. levele 5:12a)

"mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség..."
(Kolossé 1:19)
Cím: Re:Ige
Írta: Guti Tünde - 2010 November 27, 16:46:13
Ámen!  :169:
Cím: Re:Ige
Írta: Ani Kinor - 2010 November 27, 18:53:33
A M E N  !   :169: :2smitten: :2angel:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2010 December 08, 20:51:02
"Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon.
A bálványok pedig semmivé lesznek egészen.
"
Ézsaiás 2:17-18
Cím: Re:Ige
Írta: Magda - 2011 Január 07, 02:54:15
 :2angel:
Igen, igen és Ámen
 :2smitten:

Nagyon örülök az idézett igéidnek.
Kedves Testvérem, köszönöm
 :05:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 08, 20:40:23
"Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa",
"hogy a mi bűneinket elvegye."
János I. levele 3:8,5
Cím: Re:Ige
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 08, 22:29:51
Péld 3,6    
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Cím: Re:Ige
Írta: Magda - 2011 Január 08, 22:37:54
Péld 3,6    
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Idézet
Péld 16,3 Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.

 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 08, 22:43:43
Ésa.38,10.    
Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől!
11.    
Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt.
12.    
Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka! Összehajtám, mint a takács, életemet; hiszen levágott a fonalról engem; reggeltől estig végzesz velem!
13.    
Reggelig nyugton vártam; mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat; reggeltől estig végzesz velem!
14.    
Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram! erőszak rajtam, szabadíts meg!
15.    
Mit mondjak? hogy szólott nékem és Ő azt meg is cselekedé! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után!
16.    
Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!
17.    
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
18.    
Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
19.    
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Cím: Re:Ige
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 08, 23:12:20
Zsolt. 36:6-11

6. Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
  7. Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
  8. Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
  9. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
  10. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
  11. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Magda - 2011 Január 08, 23:26:08
Zsolt. 36:6-11

6. Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
  7. Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
  8. Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
  9. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
  10. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
  11. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

 :2smitten:
Ámen

 :2angel:
Cím: Re:Ige
Írta: irene - 2011 Január 09, 09:34:44
Ésaiás 54.
4
Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
5
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
6
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
9
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
10
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.

 :2smitten: :2angel:
Cím: Re:Ige
Írta: Shomer ayin - 2011 Január 09, 14:00:49

I Móz.3,17.    
Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
18.    
Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.
19.    
Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Isten a bűn miatt,átokkal sujtja a földet. Vajon miért a földet? miértnem az embert?
Nos: ha az embert átkozta volna, akkor az csak arra az emberre vonatkozott volna,így az akkor már jelzett megváltás,(15-ös vers)
is csak egy embernek szólt,volna.
Héberben a föld: "Ádámá" az ember: Ádám vagyis "földből való-földből vétetett!
Ha átok alá kerül a föld,nyilván való,hogy minden más is átok alá kerül, ami abból vétetik.
Ádámá-ill Ádám több érdekes kapcsolatban mutatja hogy azonos jellemzői vannak.( Rm 1,20    
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.) Tehát: Szemmel látható dolgok vizsgálatából láthatóvá válik, a láthatatlan dolgok-és a láthatóak kapcsolata.
Vagyis: a látható dolgok, láthatatlan vonatkozást feltételeznek.
Erre vonatkozik az az ige:Példa besz.3,5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
  6. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Felismerni mindenből Istent,ill.az Ő munkályát!
Ilyen például: A Föld ( Ádámá) kb. 72%-a víz.....és igen, az ember ( Ádám) testének is kb.72%-a víz.
A földnek nem tesz jót, ha ez az egyensúj elbillen valamej irányba, mert vagy kiszárad, vagy elmocsarasodik.
Így az emberre nézve sem egészséges ha megváltozik ez a százalék,mert  szó-szerint betegséget,majd halált okoz.
Érdekes párhuzam van a továbbiakban a Galileai tenger vs holttenger Ill. a hívők között!!!
A galileai tengeren,átfolyik a Jordán,miközben élet áramlik át rajta, maga is életben gazdag.elenben a holttengerbe,csak belefolyik a Jordán!
az élet ugyan bele áramlik, de nem adja tovább!nincs átfolyása,így meghalt.
Így van a hívők esetében is : Az a hívő,aki átadja a testvéreinek amit Istentől kap: életet közöl míg maga is életben gazdag,gyümölcsöző! lessz.
Ellenben aki csak átveszi Isten ajándékait,de sajátjának tekinti,abban az áldás elmocsarasodik,így terméketlenné válik.
Ezen kis bevezető után visszakanyarodnék a kezdő igéhez:
A föld átok alatt gazt és gyomot terem autómatikusan! ezért nem kell művelni a földet, ez "magától" terem!
A gaz még a betonon is áttör! Így az ember életében a BŰN is autómatikasan jön!
ha egy pillanatra nem az Úrra nézünk,már jönnek a bűnös gondolatok-érzelmek -indulatok-végül cselekedetek.
A földművelőknek örökös harcban kell lenniük a gaz ellen. A hívőnek is a BŰN ellen.
Ezért mondja az írás:1Thess 5,17    
Szüntelen imádkozzatok. vagy:   Fil 2,12    
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Erre gondolt Jézus is amikor azt mondta:Mt.12,43.    
Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál:
44.    
Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.
45.    
Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Ez utóbbi talán egy kis magyarázatra szorul:A mikor az ember birtok vesz egy darab földet,egy részét megműveli, más részét lebetonozza.ebből lessz talán út,esetleg leszálló pálya, majd elhanyagolja kis idő múlva a gaz felveri. a beton feltöredezik, mert a gaz felnyomja.(láttunk már ijent)
Amikor újra használni akarja, ki kell tépdesni a gazt,de azzal mégjobban megrongálódik a beton!ha sikerül is megszabadulni a gaztól,(gyökereitől is)
akkor is újra kell betonozni!
pont így a hívők esetében.Ísten kegyelméből a mi esetünkben a "betonozást" Jézus teszi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cím: Re:Ige
Írta: zoltan - 2011 Január 09, 14:26:09
Zsolt 8:2  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Zsolt 8:3  A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Zsolt 8:4  Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Zsolt 8:5  Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsolt 8:6  Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Zsolt 8:7  Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Zsolt 8:8  Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
Zsolt 8:9  Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.
Zsolt 8:10  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!


 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Kamilla - 2011 Január 09, 15:58:54

Lukács 4:

5.  Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,

6.  És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom;

7.  Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

8.  Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj
[/b][/color].


    :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Magda - 2011 Január 13, 04:39:38

Lukács 4:

5.  Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,

6.  És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom;

7.  Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

8.  Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj
[/b][/color].


    :2smitten:    :2smitten:


Idézet
Mk 8,33 És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

Ez a rész eddig nem emelkedett ki:

"......az ő tanítványaira tekintvén, . . . . . "
 :044:


Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 15, 18:52:44
"TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA"
Talán kevesen; észrevétlen.
Szegény özvegy két fillére.
Ami fontos. Nélkülözhetetlen.
Imák, könnyek és szeretet.

"TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA"
Égő szívű, tüzes szavú, lobogó életek.
Péterek. Mártírok. Misszionáriusok.
Bizonyságtevők, prédikátorok.
Imádkoz(z)unk értetek!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 21, 17:54:21
"Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön,
és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata nap mint nap csak gonosz,
megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön,
és megszomorodott szívében."
Mózes I. könyve 6:5-6

Az Úr Jézus mondta:
"Engem gyűlöl a világ,
mivelhogy én tanú(bizony)ságot teszek ellene,
mivelhogy az ő munkái (művei) gonoszok (romlást árasztók).
"

(János evangéliuma 7:7, Vida Sándor fordításában)
Cím: Re:Ige
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 21, 18:00:32
"TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA"
Talán kevesen; észrevétlen.
Szegény özvegy két fillére.
Ami fontos. Nélkülözhetetlen.
Imák, könnyek és szeretet.

"TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA"
Égő szívű, tüzes szavú, lobogó életek.
Péterek. Mártírok. Misszionáriusok.
Bizonyságtevők, prédikátorok.
Imádkoz(z)unk értetek!

Nagyon jó gondolatok!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 22, 08:34:20
TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL

"A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:
- Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.

Mondom nektek, ez megigazulva ment el..."

(Lukács evangéliuma 18:13)

------------------------------------------------------------------------------------------

"A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta Jézust:
- Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is!
De a másik megrótta, ezt mondva neki:
- Nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy?! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de Ő semmi rosszat sem követett el.
Majd így szólt:
- Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.
Ő erre így felelt neki:
- Bizony, mondom néked ma velem leszel a Paradicsomban."

(Lukács evangéliuma 23:39-43)


Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 23, 07:42:59
"Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem:
- Hol van a te Istened?   
Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek."

42. Zsoltár 11-12

"Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.   
És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.   
És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.   
Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!   
Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk;
semmi sem hasonlítható Hozzád;
hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám."

40. Zsoltár 2-6
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Február 01, 04:57:13
"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért,
hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.   
Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt..."

I. Timóteus 2:1-3

Olv. még: Ézsaiás 30:15, 45:7
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Február 01, 18:57:49
"Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten...!"
(51. Zsoltár 12a)

"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák a megigazulást..."
(Máté evangéliuma 5:6a - Farkas László fordításában)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Február 26, 04:18:11
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége!
Milyen megfoghatatlanok az Ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az Ő útjai!
Ugyan "ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az Ő tanácsadójává?
Vagy ki előlegezett Neki, hogy vissza kellene fizetnie?"
Bizony, tőle, általa és érte van minden: Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Római levél 11:33-36
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 08, 04:51:03
Ézsaiás 43:25
"Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem."
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Március 08, 08:11:13
ÁMEN!!!
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Március 08, 08:11:52
Csodálatos igék.Köszönöm.
Cím: Re:Ige
Írta: Shaly - 2011 Március 08, 08:34:40
Köszönöm az igét!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 09, 04:29:03
139. Zsoltár 23-24

"Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
Nézd meg, nem járok-e téves úton,
és vezess az örökkévalóság útján!"
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Március 09, 08:35:26
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 10, 04:28:52
Dániel könyve 6:26-28

"Akkor Dárius király azt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek:
Békességetek növekedjék!
Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét!
Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké.
Az Ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen.
Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön.
Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából."

Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Március 10, 09:51:13
Ámen!!!
Cím: Re:Ige
Írta: Shaly - 2011 Március 10, 11:24:56
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Magda - 2011 Március 10, 11:33:15
 :angel2:

Idézet
Fil 2,10.  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

 :Jezus04:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 12, 06:14:26
33. Zsoltár 18.
"Az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak."

147. Zsoltár 11.
"Az Őt félőkben gyönyörködik az ÚR, akik kegyelmében reménykednek."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zakariás könyve 7:10b
"Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt."
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Március 12, 07:44:49
:angel2:

Idézet
Fil 2,10.  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

 :Jezus04:
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Március 12, 07:45:36
33. Zsoltár 18.
"Az Ú szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak."

147. Zsoltár 11.
"Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zakariás könyve 7:10b
"Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt."
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 17, 19:21:25
31. Zsoltár 25.:
"Legyetek erősek és bátor szívűek mind,
akik az Úrban reménykedtek!"
Cím: Re:Ige
Írta: Guti Tünde - 2011 Március 18, 12:44:04
„Maga a békesség Istene szenteljen meg titeket teljes mértékben, és az egész szellemetek, lelketek és testetek hibátlanul őriztessék meg a mi Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.”
I. Thess. 5:23. (NKJV ford.)
Cím: Re:Ige
Írta: Shaly - 2011 Március 18, 12:47:20
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 19, 04:36:02
Ezt mondja az ÚR:

"Boldog ember az, aki hallgat rám...
Mert aki Engem megtalál,
az életet találja meg..."

(Példabeszédek 8:34-35-ből)
Cím: Re:Ige
Írta: Guti Tünde - 2011 Március 19, 20:43:52
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Április 09, 07:30:42
"Aki szívébe vési az én parancsaimat és meg is tartja azokat, az az ember szeret Engem." - mondja Jézus
a János evangéliuma 14:21 Igeversben.
--
(Farkas László fordítása, Debrecen 1938.)
--
V.ö.: 119. Zsoltár 9-16, 44-48, stb.
"Szívembe zártam beszédedet..." (11.)
"Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket." (47.)
Cím: Re:Ige
Írta: Guti Tünde - 2011 Április 09, 08:48:31
Ámen! Az Úr szava erős! Csodálatos az Ő Igéje!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Április 29, 04:19:55
"Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga..."
(Ézsaiás könyve 3:10-11)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Május 07, 04:10:49
"Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára.
És várom az URat, aki Jákób háza elől elrejtette arcát,
és benne reménykedem."
Ézsaiás könyve 8:16-17
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Május 07, 06:33:08
"Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga..."
(Ézsaiás könyve 3:10-11)
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Május 28, 06:11:49
"Isten szeretet."

(János I. levele)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Augusztus 01, 16:48:00
"Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre,
hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám
!"

Római levél 8:15
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Augusztus 23, 06:19:39
"Örülnek és örvendeznek majd Benned mindazok, akik keresnek Téged,
és ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik a Te szabadításodat:
Magasztaltassék fel az Isten!
"

(70. Zsoltár 5.)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 15, 06:27:40
Máté evangéliuma 5:3-10 alapján
A BOLDOGMONDÁSOK PARAFRÁZISA

Boldogok a hívő szegények: gazdag Mennyország vár rájuk.

Boldog, aki könnyezni tud. Mert eljön az idő, amikor eljönnek, hogy letöröljék.

Szerencsés tulajdonság a nyugodt belső erő. Csöndes türelem örökséget terem, ahogy írva vagyon: “a jövő a béke emberéé”.

Boldogok azok is, akiket a megigazulás utáni vágy emészt. Be fog teljesülni álmuk!

Boldog akarsz lenni? Jótett helyébe jót várj: segíts másokon, és Isten is megsegít.

A szellemi látás feltétele a belső tisztaság. Nagy szerencse ebben részesülni, érezni és látni, hogy jó az Úr!

Boldog emberek, akik békítőleg lépnek fel környezetükben. A Menny békekövetei, békefenntartói lehetnek ebben a békétlen világban.

Kiutálnak itt e földön, erkölcsös (istenfélő) életed miatt? Ó, te szerencsés ember! Befogadnak téged a Mennyben!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 16, 06:27:21
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 5:27-28 parafrázisa

A HÁZASSÁG VÉDELMÉRŐL

Meg van írva Mózes törvényében: házasságot nem szabad megrontani.
Fontos tudni: gondolati síkon kezdődik ez a bűn is.
Aki az elcsábítás szándékával nézegeti más házastársát, már vétkezik.
Mert a bűn titokban is bűn.
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Szeptember 16, 07:58:32
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 5:27-28 parafrázisa

A HÁZASSÁG VÉDELMÉRŐL

Meg van írva Mózes törvényében: házasságot nem szabad megrontani.
Fontos tudni: gondolati síkon kezdődik ez a bűn is.
Aki az elcsábítás szándékával nézegeti más házastársát, már vétkezik.
Mert a bűn titokban is bűn.
Így igaz.
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 16, 14:37:02
A 23. Zsoltár parafrázisa:

AZ ÚR A PÁSZTOROM

Isten a gondviselőm:
jól élek.
Vigasztalása, bátorítása, vezetése
étel és ital a számomra.
Karja igazgat, hatalma véd
ebben a világban.
Öröm és boldogság tölthet el,
felülről való békesség.
"Jósága és szeretete kísér
életem minden napján",
jelenléte templomában élek.
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 26, 06:32:07
Júdás levele 24-25:
"Annak pedig, Aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyetlen üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen."
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2011 Szeptember 26, 09:48:52
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Szeptember 26, 09:49:34
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 29, 06:22:43
A FŐNYEREMÉNY
"Annak örüljetek, hogy(ha) a nevetek föl van írva a Mennyben."
(Lukács evangéliuma 10:20-ból)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 Október 04, 16:10:46
János evangéliuma 1. rész, I. Mózes 1. rész, részletek:

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Ő kezdetben az Istennél volt.
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt,
de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
Akkor ezt mondta Isten:
Legyen világosság!

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

És lett világosság.
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2011 Október 04, 16:21:53
ÁMEN!

Jn 8,12    
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2011 Október 04, 16:29:00
Dicsoseg Istennek! :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 Október 05, 16:49:35
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 December 01, 20:12:11
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?
Távol van a segítség...  Ó Uram, ne légy messze!"

"Csak a közelben vagyok-e én Isten? - mondja az Úr.
Nem vagyok-e Isten a messzeségben is?"

"Ha azt gondolom, hogy elnyel a sötétség
s hogy éjszakává lesz a világosság, -
a sötétség akkor sem takar el Előled,
és fénylik az éjszaka, mint a nappal."

(részletek a Bibliából: 22. Zsoltár, Jeremiás 23., 139. Zsoltár)
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2011 December 01, 20:26:40
Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.

Zsolt 36,8.10.
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 December 01, 21:08:51
Kedves Emil és Elisabeth!
Köszönöm szépen az igéket.
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 December 07, 06:22:15
ÉN VAGYOK

Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -
és szolgáim, akiket kiválasztottam,
hogy megismerjetek, higgyetek bennem,
és megértsétek, hogy csak én vagyok.

Ézsaiás könyve 43:10a
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2011 December 07, 08:22:30
Amen!
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2011 December 07, 09:01:27
ÁMEN!

Mondd meg azért népednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa.
Zak 1,3
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2011 December 12, 06:31:22
Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen Benned?
Mutasd meg nékünk Uram kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad minékünk!

Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten!
Kétség nélkül békességet szól az Ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.
Bizonyára közel van szabadítása az Őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.

85. Zsoltár 7-10
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2011 December 12, 07:04:33
Ámen és ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 15, 20:48:08
89. Zsoltár
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Február 29, 07:35:44
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!

Zsolt 134,2   
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2012 Február 29, 08:30:02
Amen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 06, 15:38:16
"... az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend."
(I. Kor. 11:26b)
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2012 Április 06, 17:08:07
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Április 06, 22:23:31
BARUCH HABA B'SHEM ADONAI HAL'LUYAH!

ÁLDOTT, KI JŐ AZ ÚR NEVÉBEN!  HALLELUJA!

 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 08, 04:39:43
"Üdvözítőnk, Krisztus Jézus... megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet."
II. Timóteus 1:10
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Április 08, 09:02:31
 :043:


 Luk: 24:1-6
A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2
És a követ a sírról elhengerítve találák.
3
És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4
És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5
És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
6
Nincs itt, hanem feltámadott!!!
 :019: :078:


http://www.youtube.com/watch?v=xXtfaat53oo# (http://www.youtube.com/watch?v=xXtfaat53oo#)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 09, 08:43:24
János evangéliuma 1:4-5

Őbenne volt az élet, és ez az élet (volt) az emberek világossága.
Ez a világosság ragyog a sötétségben...
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Április 09, 09:02:28
ÁMEN!


8. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele.
9. Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,

Róm 6,8-9

 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Shomer ayin - 2012 Április 09, 11:33:04
János evangéliuma 1:4-5

Őbenne volt az élet, és ez az élet (volt) az emberek világossága.
Ez a világosság ragyog a sötétségben...

Mózes I. könyve 1. rész

1.    
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2.    
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3.    
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4.    
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
5.    
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
6.    
És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
7.    
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
8.    
És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
9.    
És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
10.    
És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
11.    
Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
12.    
Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
13.    
És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
14.    
És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
15.    
És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
16.    
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.

17.    
És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
18.    
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

Figyeljük csak meg, hogy a világosságot Isten az első nap parancsolja elő (!) (azt nem Teremti! az születik!!!) És majd csak a harmadik napon Teremti a napot-holdat-csillagokat...

Van itt még Valami, ami kiterjeszti a látásunkat e dologgal kapcsolatban:
Példabeszédek 8,22.    
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23.    
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24.    
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25.    
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26.    
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27.    
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28.    
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29.    
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30.    
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31.    
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32.    
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
33.    
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34.    
Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35.    
Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36.    
De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!


és ha ezt megértettük, akkor:   Ézs 9,2    
A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!   ( És mi ezt a világosságot megkaptuk Isten kegyelméből!)

És: Ézsaiás 60,19.    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20.    
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2012 Április 09, 12:03:47
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 12, 04:11:18
"Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben."
János evangéliuma 12:46

"Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy aki látja a Fiút, és hisz benne, annak örök élete legyen;
én pedig feltámasztom azt az utolsó napon."
János evangéliuma 6:40
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2012 Április 12, 06:54:19
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: ditte - 2012 Április 12, 18:45:58
Ámen!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 19, 17:40:01
" ... a Te Igéd az igazság."

János evangéliuma 17:17b
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 21, 07:21:13
"Krisztus meghalt a bűneinkért, az igazságos az igazságtalanokért, hogy minket odavezessen Istenhez."
Péter I. levele 3:18
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Április 21, 10:42:33
Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" 27. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
Lk 24,25-27

 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 28, 07:30:02
"Az örökkévaló Királynak, akié a halhatatlanság, aki láthatatlan,
igen, az egyetlen Istennek
tisztelet és dicsőség mindörökké.
Ámen."
I. Timóteus 1:17
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Április 28, 07:46:03
ÁMEN!
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Április 28, 09:10:30
ÁMEN!
 :078: :morning:

Lukács Evangéliuma:2:14   Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Lukács Evangéliuma:19:38:  Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: E.Edit - 2012 Április 28, 09:56:31
Amen! :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Május 26, 17:47:13
Jóel 2:17                       
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 26, 17:52:54
Jóel 2:17                        :afro:

: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 26, 17:54:15
 :afro: Zsoltárok könyve:115:3   Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi.ÁMEN!!! :afro: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Május 26, 19:22:40
   
Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért.
Zsolt 79,9

 :ima06:
Cím: Re:Ige
Írta: ermaha - 2012 Május 26, 20:28:02
Jer 14,7    
Ha bűneink ellenünk tanúskodnak: cselekedjél Uram a te nevedért, mert temérdek a mi törvényszegésünk; vétkeztünk ellened!
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 27, 01:01:16
Titus levél:3:5   

Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Május 27, 08:03:30
   
Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, a ki olyan lesz, mint a fű?!
Ézs 51,12

15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
18. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

Jn 14,15-18

Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
Jn 14,26

Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
Jn 15,26

De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
Jn 16,7    
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Május 27, 08:25:55
 :afro:
ÁMEN!!!
Lukács:24:49:
És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Ap csel:2:1-4:És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
5
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. :019: :028: :morning: :027: :026:
Cím: Re:Ige
Írta: E.Edit - 2012 Május 28, 10:10:27
12.- Tanits minket ugy szamlalni napjainkat,hogy bolcs szivhez jussunk.
13.- Terj vissza uram! meddig kesel? es konyorulj a te szolgaidon.
14.- Jo reggel elegits meg minket a te kegyelmeddel,hogy orvendezzunk es vigadjunk minden mi idonkben.
15.- Viamits meg minket a mi nyomorusagunk napjaihoz kepest,az esztendokhoz kepest,amelyekben gonoszt lattunk.
16.- Lattassek meg a te muved a te szolgaidon,es a te dicsoseged azoknak fiain.
17.- Es legyen az Urnak,a mi Istenunknek jo kedve mi rajtunk,es a mi kezunknek munkajat tedd allandova nekunk,es a mi kezunknek munkajat tedd allandova!


Legyenek ezek az Igek,mint imadsag a mi szivunkben a mai napon.
 :ima02:
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Május 28, 10:19:51
ÁMEN!

14. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

Zsolt 50,14-15

 :2smitten:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Július 22, 06:03:35
"Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek,
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.
Aki megalázza magát, mint ez a kis gyermek,
az a nagyobb a mennyeknek országában."
(Máté evangéliuma 18:3-4)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Július 22, 06:06:52
Jézus "mindent jól cselekedett: a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké."
(Márk evangéliuma 7: 37)
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 22, 10:42:27
Ámen! kedves testvérek! :igen:

  János  1:1-5:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.János: 3:16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.


 János: 1:12-14:
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 Július 22, 11:17:41
Idézet
  János  1:1-5:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

ÁMEN!
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 Szeptember 20, 06:41:15
"Az ÚR a mi igazságunk"

(Jeremiás könyve 23:6b)
Cím: Re:Ige
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 20, 17:54:11
Idézet
  János  1:1-5:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

ÁMEN!

Ámen!!! :taps:

 Mózes első könyve - A teremtésről » 1. fejezet
1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől! :rozsa:
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 November 11, 05:30:25
Jób könyve 14:14
"Ha meghal az ember, vajon feltámad-é?
Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék,
míglen elkövetkeznék az én elváltozásom."

v.ö.:
I. Péter 1:3-9
("élő reménység")
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 November 20, 07:43:32
"Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen,
ne hagyja el szátokat kérkedő szó!
Hiszen mindentudó Isten az ÚR,
és a tetteket Ő méri le."
I. Sámuel 2:3"

-----------------------------------------------------------------
(kép: internetről)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2012 November 22, 04:24:23
"És mondá Mózes:
Kérlek, mutasd meg nékem a Te dicsőségedet."
II. Mózes 33:18

(Kinek a dicsőségét keresem?)
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2012 November 22, 10:22:56
Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
Jn 2,11
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2013 Február 09, 23:19:02
Mózes imájából:

"Ha valóban jóindulattal vagy irántam, akkor taníts engem útjaidra,
hogy igazán megismerjelek Téged,
és még inkább elnyerjem jóindulatodat és tetszésedet."
"Bizony, csak a Te jelenléted különböztet meg engem és népedet
minden más néptől, amely a földön él."

II. Mózes 33:13a,16b - (egysz.ford.)
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2013 Február 09, 23:41:27
ÁMEN!

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak.
Ez 11,16
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2013 Május 15, 03:29:22
I. Péter 4:8

"Az a legfontosabb, hogy ápoljátok és őrizzétek meg
az egymás iránti isteni szeretetet,
mert ez a szeretet készségessé tesz titeket arra,
hogy megbocsássatok egymásnak.
"

(Biblia - egyszerű fordítás)
Cím: Re:Ige
Írta: bacsipista - 2013 Május 15, 05:43:42
Ámen

1Kor 13,7

"Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."
Cím: Re:Ige
Írta: Antee - 2013 Május 15, 10:32:40
Ámen
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2013 Május 17, 05:19:37
Részlet Péter apostol pünkösdi beszédéből:

"... Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek." (Ap.Csel. 2:39a)

= generációs áldás.
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2013 Május 25, 04:35:03
Ézsaiás 33:6b

"... az ÚR ismerete lesz a gazdagságod,
az ÚR imádata és félelme lesz kincsed.
"

(Biblia - egyszerű fordítás nyomán)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2013 December 05, 04:04:06
"Jézus azért halt meg értünk,
hogy mi vele élhessünk
!"

I. Tesszalonikai levél 5:10 (EFO)

----------------

"... Kiáltottam hozzá segítségért,
dicsértem Őt teljes szívvel.

Áldott légy, Mindenható!
Napról napra segítesz terheinket hordani.
"

Zsoltárok 66:17, 68.19(20) (EFO nyomán)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2013 December 07, 19:51:35
IGEHIRDETÉS

Szálljanak szép dallamok, szóljanak szépen szavak:
ünnep van, vasárnap, feltámadás.
Prédikál Péter, hitet tesz Tamás,
bátran lép a béna, néz és lát a vak.
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2014 Január 01, 09:00:52
"Az ÚR uralkodik, örüljön a föld...!"

(97. Zsoltár 1a)
Cím: Re:Ige
Írta: bacsipista - 2014 Január 01, 09:01:48
Ámen.
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2014 Augusztus 01, 06:07:13
Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak:
Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet.

(János ev. 8:12 - egysz. ford.)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2014 Augusztus 05, 05:47:39
"... de az emberek kinevették és gúnyolták őket."

II. Krónika 30:10b
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2015 Június 09, 05:45:32
GYÜLEKEZET

Az ÚR "adott nekünk egy talpalatnyi helyet,
hogy Templomát újjáépítsük,
ahol Istenünk földeríti arcunkat és fölvidítja tekintetünket,
hogy egy kissé megelevenedjünk a szolgaságból."

(Ezsdrás könyve 9:8, EFO)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2015 Július 03, 14:45:16
DICSŐÍTÉS

"Énekeljetek az Úrnak új éneket!
Dicsérjétek Őt a föld széléig mindenütt!
Énekeljetek, akik tengerre szálltok,
és ti is, tengeri lények mind!
Távoli partok lakói, ti is énekeljetek!
Zengjen a puszta és a városok,
ujjongjanak Kédár falvai!
Kiáltsanak örömmel a sziklákon lakók,
a hegycsúcsokról kiáltsanak!
Dicsőítsék az Örökkévalót,
hirdessék dicséretét a szigetek
és a távoli partok lakói!

Akkor az Úr kijön,
mint hatalmas hős,
föltámad harci kedve,
mint az erős harcosé,
csatakiáltása messze hangzik,
felharsan félelmetes hangja,
s ellenségeit mind letiporja."

Ézsaiás könyve 42:10-13 (EFO nyomán)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2015 Július 10, 15:04:58
IGEHALLGATÁS

"Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül.
Mártának volt egy testvére, Mária, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta Jézus beszédét.
Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta; odament hát Jézushoz, és szóvá tette:

- Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában?
Szólj neki, hogy segítsen nekem!

De az Úr így felelt:

- Márta, Márta! Túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz.
Pedig csak kevés dolog van, ami igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy.
Mária jól választott! Ezt soha el nem vehetik tőle."

Lukács evangéliuma 10:38-42 (EFO nyomán)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2016 Február 08, 15:55:51
"Jézust szeretnénk látni"

(János ev. 12:21)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2016 Szeptember 09, 07:56:24
Hogyha az ÚR Isten
nem védi a várost,
hiába a fal és
hiába az őr!

(127. Zsoltár nyomán)
Cím: Re:Ige
Írta: Árvai Emil - 2017 November 27, 13:38:03
MISSZIÓ

Márk evangéliuma 5,1-20  (Lukács ev. 8,26-39)


Jézus áthajózott a pogány Gadarába, egy elmebetegért.
Gyógyulása után, ez az ember lett az első kiküldött pogány bizonyságtevő,
a világmisszió előfutára.
Cím: Re:Ige
Írta: Elisabeth - 2017 November 27, 21:46:32
Kedves Emil!

A Bibliámban az van írva mind három helyen, hogy Jézus démonokat űzött Gadara vidékén, és nem elmebeteget gyógyított.

Egy elmebeteg gyógyulása miatt nem rohan egy disznócsorda a vízbe, hogy belevesszenek.

Valóban megbízta Jézus őket, hogy mondják el, mily nagy dolgot cselekedett velük az ÚR, de a misszós küldetés a tanítványok felé szól.

A missziós küldetés szerte a világra így hangzik Jézus tanítványai felé:

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
Apg 1,8

...a föld végső határáig…  Nemcsak Gadara vidékén…

És:

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Mt 28,19-20